Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2019-12-03 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2019-12-03 TO *]'

Nalezeno 176 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-043352 5. 12. 2019 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových NOWASTAV akciová společnost
Oprava levobřežní opěrné zdi Úštěckého potoka, v ulici Údolní, Úštěk 37 960 199  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava a obnova historické kamenné levobřežní opěrné zdi v úseku říčního km 19,846-19,871 a 19,364-19,708 Úštěckého potoka v katastrálním území a obci Úštěk.
Z2019-043356 5. 12. 2019 neuvedena Město Hlinsko Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
Rekonstrukce bývalé administrativní budovy 35 188 921  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: Obálka budovy: zateplení obvodového pláště, zateplení soklu, nový střešní plášť včetně zateplení, výměna otvorových výplní, bourání a výstavba schodišť. Výměna zdroje: výměna zdroje vytápění na plynové kondenzační kotle o výkonech 2x min. 35 kW a 2x min. 25 kW, sezónní energetická účinnost kotle min. 92 %, demontáž stávající otopné soustavy a dodávka a montáž nové otopné soustavy. Rekonstrukce 1.PP - 2.NP včetně výtahu, venkovních úprav: vnitřní stavební úpravy, nové rozvody elektro a ZTI, zřízení výtahové šachty a dodávka a montáž výtahu pro 1PP-4NP, zpevněné plochy a terénní úpravy okolo objektu. Rekonstrukce 3.NP a 4.NP – I. Etapa: vnitřní stavební úpravy, nové rozvody elektro a ZTI.
Z2019-043211 4. 12. 2019 neuvedena Obec Třebsko COMMODUM, spol. s r.o.
Hakov, a.s.
Bross spol. s r.o.
Splašková kanalizace a ČOV Třebsko 34 018 842  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s vybudováním veřejné kanalizační sítě a ČOV pro 500 EO v obci Třebsko, za účelem čištění odpadních vod. Stoková síť je navržena jako gravitační. Součástí stavby jsou i kanalizační přípojky na veřejném prostranství, které jsou do projektu zapracovány dle projektu veřejných částí přípojek od IROP Olomouc z 12/2015. Splašková kanalizace krom kanalizačních sběračů se nachází v zastavěném území obce. Čistírna odpadních vod je navržena v nezastavěném území obce na pozemku č.parc. 807, k.ú. Třebsko.
Z2019-043560 6. 12. 2019 neuvedena Městská část Praha 5 KVS stavební, s.r.o.
BELSTAV CZ, s.r.o.
Stavební úpravy stávajícího objektu – Drtinova 3215/3a, Praha 5 32 726 735  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace stavebních úprav v současnosti nevyužívaného objektu FZŠ Drtinova, tj. budovy č.p. 3215, stavby občanského vybavení, jež je součástí pozemku parc. č. 3062/3, o výměře 385 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Smíchov, obec Praha, zapsaného v katastru nemovitostí vedením Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2787 (dále jen „FZŠ Drtinova“). V objektu FZŠ Drtinova se ve stávajících třech (3) nadzemních podlaží provede kompletní rekonstrukce zahrnující opravu a zateplení fasády s novým nátěrem, repase špaletových oken, úpravu příček, opravu části vnitřních omítek, nové podlahy, odizolování zdiva nad základy, nový výtah ve schodišťovém prostoru, novou plošinu na vstupním schodišti, nové rozvody vytápění, ZTI, zařizovací předměty, obklady, elektrorozvody, osvětlení apod.
Z2019-042944 5. 12. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MPI CZ s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky pistolí Glock včetně příslušenství 29 403 983  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 2 200 souprav pistolí Glock mod. 17 (Gen. 5) s příslušenstvím a 100 souprav pistolí Glock mod. 43 s příslušenstvím pro období 3 let (2019 - 2021) s přesně definovaným plněním v roce 2019 a předpokládaným dalším plněním v letech 2020 a 2021.
Z2019-043219 4. 12. 2019 neuvedena TJ Červený Kostelec, z.s. Průmstav Náchod s.r.o.
Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec 27 740 791  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávajícího objektu tribuny a zázemí fotbalového hřiště.
Z2019-043004 5. 12. 2019 neuvedena Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace FOMEI s.r.o.
Pořízení RTG přístrojů a CT 26 505 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka skiagrafického přístroje se dvěma plochými detektory a dodávka pojízdného RTG přístroje a zajištění jejich pozáručního servisu. Dále je předmětem zakázky dodávka CT skeneru, včetně zajištění pozáručního servisu.
Z2019-043104 4. 12. 2019 neuvedena Město Nymburk STRABAG a.s.
Lávka přes plavební komoru v Nymburce III. 25 758 931  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je novostavba lávky pro pěší přes řeku Labe a plavební komoru. Lávka je navržena jako ocelová jedenáctipolová příhradová konstrukce. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i chodníky z betonové zámkové dlažby a osvětlení lávky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-042911 5. 12. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Hokej Kladno s.r.o.
Reklamní partnerství s HC Kladno 18 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je poskytnutí propagace a reklamy zadavatele.
Z2019-043486 6. 12. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Saroute s.r.o.
OLK Rámcová dohoda na stavební práce - vodorovné dopravní značení v Olomouckém kraji - Oblast Střed 15 618 880  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této akce je provedení obnovy VDZN v období 4 let na sil. I. tříd Olomouckého kraje - Oblast Střed.
Z2019-043506 6. 12. 2019 neuvedena Masarykova univerzita InfoTel, spol. s r.o.
ÚVT- Přeložky optických kabelů v lokalitě Botanická 68a 14 790 725  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování chybějících částí multikanálu v areálu Botanická 68a, Brno a provedení souvisejících prací. Jedná se o propojení dosud vybudovaných částí multikanálu a prodloužení podél ulice Hrnčířská, rekonstrukce prostor pro nový centrální datový uzel a přeložení vybraných optických kabelů do multikanálu.
Z2019-043474 6. 12. 2019 neuvedena Městský fotbalový klub Chrudim SPORT Construction a. s.
Reko FH - UT3G 14 705 433  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem a jeho rozšíření. Nový povrch je navržen opět z umělého trávníku tzv. 3. generace. Součástí rekonstrukce bude také celoplošná úprava podkladních vrstev.
Z2019-043325 5. 12. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.
19150 - I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - MÚK Poruba 14 597 490  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava provozních škod (staré vysprávky, síťové trhliny, výtluky, ztráta asfaltového tmele, podélné trhliny) na silnici I/11 v úseku napojení stavby ,,I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Ostrava“ a MÚK Poruba, km 275,956 – 276,808 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu.
Z2019-043300 5. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Silnice Klatovy a.s.
II/233 Rekonstrukce silnice - průtah Chrást (přejezd ČD - u školy) 14 433 185  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace okružní křižovatky na křížení silnice II/180 a II/233 v obci Chrást, včetně místních komunikací, oprav chodníků, parkovacích stání.
Z2019-043455 6. 12. 2019 neuvedena Kostelec na Hané sport cité + s.r.o.
„REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEC NA HANÉ - I. ETAPA“ 12 417 537  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se I.etapy vyplývající z projektové dokumentace zpracované společností Arch Tech Bohemia s.r.o., Jabloňová 4243, 767 01 Kroměříž, IČO: 04633717, odpovědný projektant Ing. David Zapletal.
Z2019-043362 5. 12. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové, Hradební 1029 STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a – stavební práce 11 888 472  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívající v realizaci stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a, tedy výměně stávajících okenních výplní objektu školy Střední průmyslové školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové a dále stavební práce s těmito úpravami související. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění prostředků povinné publicity.
Z2019-043547 6. 12. 2019 neuvedena Město Žlutice KV Realinvest s.r.o.
Sběrný dvůr Žlutice 11 295 956  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávané podlimitní veřejné zakázky je provedení stavebních prací a to podle Projektové dokumentace (dále jen „Projekt“) vyhotovené projektantem Ing. Ladislavem Čížkem, KAPEX s.r.o., IČO 28082745, sídlem Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice.
Z2019-043092 4. 12. 2019 neuvedena městská část Praha 3 VYSSPA Sports Technology, s.r.o.
Revitalizace parku U Kněžské louky Praha3, Žižkov - opakované zadání 10 868 733  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce spočívají v terénních úpravách, v opravě chodníku, vybudování nových zídek, přemístění uměleckého díla na nový betonový základ, provedení areálové elektro přípojky, vybudování nového veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a osazení herního prvku. V rámci revitalizace parku budou provedeny sadovnické úpravy týkající se založení nových travnatých ploch, květinových záhonů a výsadbě nových dřevin.
Z2019-043522 6. 12. 2019 neuvedena Město Šumperk EKOZIS spol. s r.o.
Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etapa 10 861 079  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je rekonstrukce a vybudování nových zpevněných ploch ve stávajícím sídlišti při ul. Šumavská. Stávající vnitroblokové komunikace budou upraveny a doplněny o nová parkovací stání. Chodníky budou rekonstruovány většinou ve stávající poloze.
Z2019-043349 5. 12. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun - Hlinky, Okružní 1404 PSP.ADV-Group s.r.o.
Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun – Hlinky – stavební práce 8 572 607  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu pro část A jsou stavební úpravy a přístavba dílen odborné výchovy SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, bezbariérové WC a rampy, výměna oken v truhlárně, rekonstrukce sociálního zařízení a obložení v truhlárně na Závodí. pro část B je rekonstrukce vzduchotechniky a odsávání za účelem zvýšení funkčnosti a spolehlivosti a napojení na nové dřevoobráběcí stroje v truhlářské dílně na Závodí.
Z2019-043289 5. 12. 2019 neuvedena Obec Chanovice INTESTA CZ s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM – 4B.J., DEFUROVY LAŽANY 7 900 583  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bývalé školy na bytový dům se 4 bytovými jednotkami. Budova bývalé školy je již dlouho nevyužívaná. Kolem budovy se nachází zahrada s travním porostem a pozemek je připojen stávajícím sjezdem na místní komunikaci. V přízemí i v patře jsou navrženy dva byty (celkem 4 byty). Půda zůstane nevyužitá, stávající sklep bude společným prostorem. Vstup ze dvora s novou rampou a schody bude částečně kryt novým zastřešením. Stavební úprava předpokládá především výměnu střešní krytiny včetně výměny klempířských prvků, nové příčky tvořící nové dispoziční uspořádání objektu. Dále nové podhledy, omítky, fasádu a nové výplně otvorů. Všechny instalace domu budou rovněž provedeny nově, včetně vyfrézování stávajících komínových průduchů, nového odvětrávání a nových zařizovacích předmětů. Objekt bude připojen novou přípojkou na veřejný vodovodní řad, který je...
Z2019-043521 6. 12. 2019 neuvedena Obec Janov nad Nisou STAMONTA s.r.o.,
Rekonstrukce domu č. p. 239 Janov nad Nisou 7 495 468  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu bývalého kulturního domu na adrese č. p. 239, 468 11, Janov nad Nisou, na bytový dům. Zahrnující kompletní rekonstrukci objektu vč. vodoinstalace, plynoinstalace, vzduchotechniky, elektrikářských prací, zdravotně-technických instalací a dalších stavebních prací vč. např. zateplení objektu.
Z2019-043223 5. 12. 2019 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Zdeněk Hybner
Ing. Martin Hybner
Ležaté rozvody vody SV, TUV, CTUV v Městské nemocnici Ostrava - realizace 7 136 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je výměna ležatých rozvodů vody a rekonstrukce vybraných hygienických zařízení.
Z2019-042937 5. 12. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Bestsport, a.s.
Poskytnutí reklamy a členství na klubovém patře 6 375 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí reklamy a členství na klubovém patře O2 arény.
Z2019-043272 5. 12. 2019 neuvedena Město Vsetín SWIETELSKY stavební s.r.o.
REGENERACE SÍDLIŠTĚ VSETÍN – LUH, 6. ETAPA 6 107 769  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce na akci „Regenerace sídliště Vsetín - Luh, 6. etapa“, konkrétně stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Technická, chodníku v ul. Technická a Svornosti, ploch pro kontejnery na komunální a tříděný odpad SK 7 a SK 8. Předmětem je dále výstavba nových parkovacích stání, včetně příjezdové komunikace k parkovacím stáním, svislého a vodorovného dopravního značení a železobetonové opěrné zdi, na plochách vedle ul. Svornosti.
Z2019-043237 6. 12. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR M - SILNICE a.s.
D35 Opatovice - Časy ZBV 1 5 675 383  Kč
Oznámení o změně Jedná se o realizaci stavební zakázky D35 Opatovice - Časy, příprava staveniště. Tato zakázka bude realizována na základě projektové dokumentace „ D35 OPATOVICE-ČASY, SO 810.1,“ zpracované firmou PRAGOPROJEKT z 10.2018 a požadavků Zadavatele, které je nutné provést ještě před započetím hlavní stavby.
Z2019-043090 4. 12. 2019 neuvedena Obec Troubsko AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Svoz komunálního a tříděného odpadu 5 276 329  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb svozu a likvidace odpadu v obci Troubsko.
Z2019-043470 6. 12. 2019 neuvedena Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem Philips Česká republika s.r.o.
Modernizace (upgrade) počítačového tomografu Philips Brilliance verze 16, či dodávka nového zařízení 4 985 307  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je modernizace (upgrade) počítačového tomografu Philips Brilliance verze 16 ve vlastnictví zadavatele na verzi Brilliance 64, či dodávka nového zařízení zadavatelem požadovaných parametrů.
Z2019-043423 6. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje VHS Břeclav s.r.o.
III/03834 OBLEKOVICE PRŮTAH - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 964 102  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je provedení dešťové kanalizace pod silnicí III/03834 v průtahu městskou částí Znojma Oblekovice. Kanalizace je navržena jako gravitační z železobetonových trub DN 400 mm a DN 300 mm. Revizní šachty na stoce budou provedeny z prefabrikovaných šachtových dílců, přípojky z polypropylenových kanalizačních trub v DN 150 mm. Výustní objekt kanalizace bude z kamenné dlažby do betonu, opatřený zpětnou klapkou.
Z2019-043110 4. 12. 2019 neuvedena Městys Pozořice RESPONO, a.s.
Svoz a likvidace odpadu pro městys Pozořice II 4 761 098  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití odpadu či odstraňování komunálního odpadu.
Z2019-043188 4. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace SWIETELSKY stavební s.r.o.
Oprava živičného povrchu silnice III/2465 Vojničky - H.O.LT 4 706 980  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/2465 Vojničky-H.O.LT, v rozsahu staničení km 2,831-4,805.
Z2019-043322 5. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Froněk, spol. s r.o.
Oprava živičného povrchu silnice III/2247 Krásný Dvůr-křiž. III/22411 4 661 945  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění díla je oprava živičného povrchu silnice III/2247 Krásný Dvůr-křiž. III/22411, v rozsahu staničení km 6,567-7,966.
Z2019-043484 6. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Metrostav a.s.
Oprava živičného povrchu silnice III/01319 Mstišov-Pozorka 4 493 318  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění díla je oprava živičného povrchu silnice III/01319 Mstišov-Pozorka, v rozsahu staničení km 1,630 - 3,081.
Z2019-043102 4. 12. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií RTDS Technologies Inc.
Real time simulátor pro simulace elektroenergetických systémů/Real Time Simulator for Power Systems Simulations 4 357 932  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka real time simulátoru jakožto speciálního výpočetního zařízení, které simuluje elektroenergetické systémy v reálném čase./The subject of the public contract is the delivery of a real time simulator as a special computing device that simulates power systems in real time. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace./The subject of the public contract is defined in detail by technical, business and other contractual terms and conditions included to the procurement documents.
Z2019-043175 4. 12. 2019 neuvedena Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha ANAMET s.r.o.
Dodávka izotopového hmotnostního spektrometru s elementárním analyzátorem 3 844 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem dodávky je plně automatický izotopový hmotnostní spektrometr pro stanovení stabilních izotopů C, N, H, O (tj. 13/12C, 15/14N, D/H a 18/16O) s možností rozšíření o izotopy S (34/32S) včetně periférie v podobě elementárního analyzátoru s dávkovačem na pevné vzorky a počítače s odpovídajícím softwarovým vybavením pro řízení obou přístrojů.
Z2019-043310 5. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace ALGON, a.s.
Oprava živičného povrchu silnice III/25841 Rýdeč-Všeradiště 3 693 736  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění díla je oprava živičného povrchu silnice III/25841 Rýdeč-Všeradiště, v rozsahu staničení km 11,582-12,351 a km 13,080 - 13,732.
Z2019-043220 4. 12. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov 3 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s., IČ: 079 45 558, během fotbalových utkání A-týmu mužů 1. SK Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 FORTUNA Národní fotbalové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Z2019-043375 5. 12. 2019 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem Dušan Usvald
Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o. 3 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je zajištění komplexní preventivní a léčebné veterinární péče, včetně dodávky léčiv, medikamentózních preparátů a zdravotního materiálu v ZOO Ústí nad Labem, p. o., na adrese Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem dodavatelem.
Z2019-043206 4. 12. 2019 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s. FORNAL trading s.r.o.
„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA S RAMENOVÝM NOSIČEM“ 3 414 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky dodávka nového vozidla s ramenovým nosičem. Předmětem plnění je dodávka vozidla kategorie N3 – vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 Kg. Zadavatel požaduje dodávku vozidla v minimální emisní třídě EURO 6D. Více v podrobnostech zadávací dokumentace.
Z2019-043354 5. 12. 2019 neuvedena město Kunovice Alena Chrástková
Zimní údržba Kunovice 3 331 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zimní údržba komunikací ve městě Kunovice v zimních obdobích: 25.11.2019 - 15.3.2023, na místních a účelových komunikacích, chodnících, parkovištích, zpevněných plochách a veřejných prostranstvích ve správě nebo v majetku města Kunovice.
Z2019-043415 6. 12. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. Forman Adamec a.s.
Přeprava schůdků 3 300 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je opakovaná silniční přeprava ocelových nalakovaných svařenců schůdků do letadel o rozměrech cca 6,5 x 2 x 2,5 m (d x š x v) a hmotnosti 2,5 t, dále dle výzvy a smlouvy.
Z2019-043204 4. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace TERRAMET, spol. s r.o.
Nákup 1 ks kolového kloubového nakladače o provozní hmotnosti min. 13t 3 259 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kolového kloubového nakladače o provozní hmotnosti min. 13t. Vozidlo musí být dodáno v plně funkčním stavu, nové, originální, nerepasované a musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz v ČR. Účastníkem navrhované provedení vozidla musí být z hlediska technického řešení v souladu s legislativními a technickými podmínkami.
Z2019-043388 5. 12. 2019 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. STATECH s.r.o.
Dodávka pracovních plošin 3 174 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění dodávky samohybné nůžkové pracovní plošiny a samohybné kloubovo-teleskopické hybridní pracovní plošiny, součástí předmětu veřejné zakázky byla také doprava pracovních plošin, instalace a uvedení do provozu, zaškolení zaměstnanců zadavatele v obsluze těchto plošin, školení pověřenou osobou (revizní technik) s vydáním certifikace a průkazek pro obsluhu vyhrazených vysokozdvižných zařízení – pracovních plošin v počtu 15 osob a zajištění záručního servisu pracovních plošin.
Z2019-043176 4. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Raeder + Falge s.r.o.
Komunikace Sokolov s.r.o.
Integra stavby a.s.
Oprava živičného povrchu silnice III/26118 Brocno 3 054 850  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/26118 Brocno, v rozsahu staničení km 8,400 - 9,600.
Z2019-043365 5. 12. 2019 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem Sdružení veterinárních lékařů a služeb s. r. o.
Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti Statutárního města Ústí nad Labem 2 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je provádění a zjištění komplexní preventivní a léčebné veterinární péče, včetně dodávky veterinárních léčiv, klinických diet, případě speciálního krmiva, medikamentózních preparátů a zdravotnického materiálu pro zvířata aktuálně umístěná v Centru pro zvířata v nouzi.
Z2019-043182 4. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Oprava živičného povrchu silnice III/26035 Čermná-Libouchec 2 484 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/26035 Čermná-Libouchec, v rozsahu staničení km 3,610 - 4,584.
Z2019-043286 5. 12. 2019 neuvedena Středočeský kraj ITveSkole.cz, o.p.s.
Polytechnika do MŠ a ZŠ 2 375 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této Veřejné zakázky jsou vzdělávací aktivity a vytvoření vzdělávacích materiálů pro mateřské školy a první stupeň základních škol na území Středočeského kraje.
Z2019-043412 6. 12. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o.
Dodávka mléka a mléčných výrobků 2020 2 347 759  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka mléka a mléčných výrobků.
Z2019-043185 4. 12. 2019 neuvedena Státní zdravotní ústav V.M.EST, a.s.
Zajištění mezinárodní konference OHEJP - ASM 2020 2 341 040  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zajištění mezinárodní konference OHEJP v Praze, rozsah činností je upraven v příloze č. 1 Výzvy. Konference se má uskutečnit v roce 2020 v Praze.
Z2019-043567 6. 12. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta Zeppelin CZ, s.r.o.
Dieselagregát 2 288 824  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka dieselového generátoru a jeho příslušenství, instalace a provedení stavebních prací spojených s instalací dieselagregátu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 307 lidí darovalo 847 431 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy