Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2020-02-14 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2020-02-14 TO *]'

našli jsme 471 výsledků na výraz zverejneno:[2020-02-14 TO *].

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-006483 21. 2. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s EGE-Trading, s.r.o.
Laná, a.s.
DODÁVKY VODIČŮ AL1ST1 A FEZN PRAMENCŮ 300 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vodičů AL1ST1 pro venkovní vedení nn, vn, vvn s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu a pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy na základě Kupních smluv pro období cca 3 let. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO REGIONY MORAVA A ČECHY PRO ČÁST 1 VZ A JEDNÉ KUPNÍ SMLOUVY PRO ČÁST 2 VZ. JŘBU pod RSD 023-2017 – část 1 - regiony Morava a Čechy, RSD 027-2017 – část 2. DODÁVKY VODIČŮ AL1ST1 A FEZN PRAMENCŮ Část 1 VZ – dodávky vodičů al1st1 pro venkovní vedení nn, vn regiony Morava a Čechy Část 2 VZ – dodávky vodičů...
Z2020-005912 17. 2. 2020 neuvedena Karlovarský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Centrální nákup elektrické energie 2019-2020 108 255 624  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj, jeho organizace a společnosti zřízené nebo ovládané Karlovarským krajem, obce Karlovarského kraje a jejich organizace a společnosti zřízené nebo ovládané obcemi Karlovarského kraje na období 2019 - 2020.
Z2020-006151 17. 2. 2020 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ALTA, a.s.
Nuclear fuel supply for Research reactor LVR-15 75 884 758  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jaderného paliva FA IRT-4M pro výzkumný reaktor LVR-15, který provozuje zadavatel.
Z2020-006655 20. 2. 2020 neuvedena městys Luka nad Jihlavou MG-REAL, s.r.o.
Stavební úpravy a dostavba Základní školy Luka nad Jihlavou 50 481 701  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě nové budovy Základní školy a ve výstavbě nebo vybudování souvisejících technických a technologických zařízení, to vše na pozemcích p.č.: 205, 185/10, 1647, 136, 274/3, 1572/39, 274/303 a 1659 v katastru městyse Luka nad Jihlavou.
Z2020-005915 17. 2. 2020 neuvedena Karlovarský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Centrální nákup zemního plynu na období 1. 1. 2020 – 1. 1. 2022 46 268 098  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dodávek zemního plynu pro Karlovarský kraj a příspěvkové organizace Karlovarského kraje a společnosti ovládané Karlovarským krajem a dále obce Karlovarského kraje a jejich organizace a společnosti zřízené nebo ovládané obcemi Karlovarského kraje na období 1. 1. 2020 – 1. 1. 2022.
Z2020-006747 24. 2. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Energetické opravny, a.s.
Zajištění údržby, oprav a kontrol zařízení LC Strojovna, Kotelna a Odsíření ELE pro rok 2020 33 201 722  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění údržby, oprav a kontrol zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření v elektrárně Ledvice. Dále komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů.
Z2020-006341 19. 2. 2020 neuvedena Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na období 2021 - 2022 32 081 084  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 79 771 MWh pro rok 2021 a 2022, ve složení 50 491 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 29 280 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Z2020-006669 20. 2. 2020 neuvedena Správa Pražského hradu ID Stavby Bohemia s.r.o.
Odstranění azbestu ve Španělském sále a přilehlých prostorech včetně stavebních úprav 31 870 362  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava reprezentačních prostor v Novém královském paláci v areálu Pražského hradu, národní kulturní památky. Práce budou probíhat v Severním křídle Nového královského paláce (objekt č.p. 1, na pozemku parc.č. 1, katastrální území Hradčany, obec Praha). Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Z2020-006974 24. 2. 2020 neuvedena Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace SKR Stav, s. r. o
Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT 27 885 773  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova“ spočívající v rozšíření nadstavby nad křídlem „B“, z důvodu zkvalitnění výuky bude vybudováno několik nových specializovaných učeben, kabinet a soc. zázemí s propojením na 2 stávající schodiště. Rozšíření nadstavby bude napojeno na vnitřní rozvody instalací (ZTI, VZT, UT, SLN a SLB). Nově budou vybrané prostory klimatizovány. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova“ vypracované PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, 621 00 Brno, IČ 188 25 885 v prosinci 2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací...
Z2020-006165 17. 2. 2020 neuvedena Moravskoslezský kraj TECHARTSTAV s.r.o.
Dokončení rozestavěné stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“ 27 869 422  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dokončení rozestavěné stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“, kdy v minulých letech byly zahájeny stavební úpravy bývalé kotelny, čímž mělo dojít k vytvoření multifunkční, tzv. „Malé scény“ v objektu Těšínského divadla. Stavba byla přerušena z důvodu škodní události – zatopení v srpnu 2013 a následného ukončení smluvního vztahu s původním zhotovitelem stavby. V rámci dostavby budou dokončeny stavebně-konstrukční i dispoziční úpravy stávající budovy tak, aby následně mohly být v řešeném multifunkčním prostoru provedeny strojní jevištní technologie, dále technologie ozvučení a osvětlení scény, provedení silnoproudých i slaboproudých rozvodů a podobně. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2020-006940 24. 2. 2020 neuvedena Město Valašské Meziříčí Mézl a Janíček s.r.o.
Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí včetně rekuperace 27 244 139  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí včetně rekuperace, dle dokumentací, zpracovaných společností ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČO: 27791891 a společností TYKO Ateliér s.r.o., Kouty 1413, 75701 Valašské Meziříčí, IČO: 05752671, které jsou přílohami zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dva samostatné stavební objekty, které na sebe funkčně navazují. Pro každý stavební objekt je vypracována samostatná projektová dokumentace. Toto rozdělení nelze chápat jako dělení zakázky na části, když zadavatel požaduje jednoho dodavatele na oba stavební objekty kvůli funkční propojenosti celého objektu. SO 01 Zateplení SO 02 Rekuperace
Z2020-006313 19. 2. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. DODÁVKY POJISTKOVÝCH SPODKŮ VN
DODÁVKY POJISTKOVÝCH SPODKŮ VN 26 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK POJISTKOVÝCH SPODKŮ VN (VČETNĚ OMEZOVAČŮ VN) S VYBRANÝM UCHAZEČEM PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU POJISTKOVÝCH SPODKŮ VN PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRO OBDOBÍ CCA 2 LET. JŘBU pod RSD 028-2016, VZ 486740.
Z2020-006392 18. 2. 2020 neuvedena Město Písek KDS - stavební s.r.o.
Rekonstrukce Zeyerovy ulice - vodohospodářská část 25 950 982  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v doplnění a přeložení stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury města (vodovod a splašková kanalizace) v ulici Zeyerova v Písku.
Z2020-006199 17. 2. 2020 neuvedena Středočeský kraj Raeder & Falge s.r.o.
III/00712 Brandýsek, most ev. č. 00712-4 přes D7 (opakování) 25 244 878  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 00712-4 přes D7 na silnici III/00712. V rámci rekonstrukce bude vybudována zcela nová mostní konstrukce. Stávající most bude nahrazen novou konstrukcí tvořenou spřaženou třípolovou konstrukcí. Pro založení mostu se využijí základy stávajícího mostu. Předpokládá se, že bude očištěn horní povrch základů pilířů, do něj bude vlepena výztuž a provedena nadbetonávka základů z níž pak budou vycházet dříky nových pilířů. U opěr bude ponechána spodní část vč. základu a na ni bude přikotven nový úložný práh. Bude využit základ původní opěry.
Z2020-006591 20. 2. 2020 neuvedena Královéhradecký kraj VALC, s.r.o.
Novostavba depozitáře muzea v Robousích 23 930 929  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění jsou stavební práce, spočívající ve výstavbě nového, přízemního nepodsklepeného objektu trvalého charakteru se sedlovou střechou a využitelným podkrovím pro uložení sbírkových předmětů. Součástí je i výstavba garáže pro osobní a dodávkové vozidlo. Zastavěná plocha do 600m2. Nejprve proběhne demolice stávající budovy na pozemku 94/2. Výstavba bude probíhat na pozemcích k.ú. Robousy, parcelní čísla: 94/2, 94/1, 15/3, 16/2. Rozsah stavebních prací a veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem: „Novostavba depozitáře muzea v Robousích“, zpracovatel Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod, IČ: 74015044.
Z2020-006374 20. 2. 2020 neuvedena Městská část Praha 6 ASGK Design s.r.o.
Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí, Praha 6 23 843 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je kompletní vypracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících služeb architekta na dílo: "Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí, Praha 6".
Z2020-006302 18. 2. 2020 neuvedena Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s. SPORT Construction a. s.
RSA Polanka 22 640 861  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava travnatého fotbalového hřiště s přírodním trávníkem, obměna škvárového povrchu hřiště na sportovní umělý trávník tréninkového hřiště, opravy zpevněných živičných ploch.
Z2020-006332 20. 2. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. OEZ s.r.o.
DODÁVKY VÝKONOVÝCH POJISTEK NN 22 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK VÝKONOVÝCH POJISTEK NN S VYBRANÝM UCHAZEČEM PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU VÝKONOVÝCH POJISTEK NN PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRO OBDOBÍ CCA 2 LET. JŘBU pod RSD 125-2017, VZ 646281.
Z2020-006514 21. 2. 2020 neuvedena Elektrárna Dětmarovice, a.s. ČEZ Energetické služby, s.r.o.
MARTIA a.s.
Realizační smlouva na zajištění údržby, oprav a kontrol na zařízení logického celku strojovna Elektrárny Dětmarovice pro rok 2020 21 767 383  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení logického celku strojovna v EDE, dále komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou řízení realizace a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů v roce 2020.
Z2020-006555 19. 2. 2020 neuvedena Statutární město Mladá Boleslav KLEMENT a.s.
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čtyřlístek, Havlíčkova 1000 v Mladé Boleslavi 20 797 769  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace areálu mateřské školy za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Jedná se o stavební úpravy na stávající dvoupodlažní budově MŠ (budova je provedena jako dva samostatné objekty oddělené dilatační spárou), na stávajícím jednopodlažním objektu hospodářského pavilonu a na spojovacím krčku mezi oběma budovami. Jedná se o zateplení stávajících objektů MŠ kontaktním zateplovacím systémem, výměnu střešního pláště na plochých střechách objektů a výměnu venkovních výplní otvorů. V rámci stavby bude povedena také renovace spojovací chodby mezi jednotlivými pavilony.
Z2020-006847 24. 2. 2020 neuvedena Obec Lukov RAPOS, spol. s r.o.
Zateplení a stavební úpravy budovy OÚ a MŠ v Lukově 20 649 930  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy a částečná nadstavba stávající budovy obecního úřadu a mateřské školy v Lukově, včetně úpravy navazujících okolních zpevněných a zatravněných ploch a přeložky přípojky plynu. Součástí stavebních úprav budovy je odstranění boletických panelů obvodového pláště s azbestovými materiály a na to navazující realizace nového montovaného pláště z dřevostavebných prvků, zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem včetně navazující výměny výplní otvorů, zateplení střešní vestavby do krovu, nadstavba části objektu nad jídelnou ZŠ z důvodu rozšíření stávající třídy MŠ a úpravy stávajících prostor kuchyně včetně realizace nového technologického řešení kuchyňského provozu.
Z2020-006701 21. 2. 2020 neuvedena Karlovarský kraj Metrostav a.s.
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách - zhotovitel stavby 19 165 002  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je vybudování visuté ocelové lávky s dřevěnou mostovkou. Lávka řeší převedení cyklostezky pro pěší a cyklisty (č. 6) přes řeku Ohři. Cyklostezka je vedena údolím řeky Ohře a v současnosti je převáděna lávkou umístěnou cca 500 m po toku. Součástí plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách. Plnění veřejné zakázky dále zahrnuje zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
Z2020-006959 24. 2. 2020 neuvedena Městská část Praha 2 KyraStav spol. s r.o.
Riegrovy sady - rekonstrukce zázemí zahradníků vč. kanalizační přípojky 19 109 728  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na opravu objektu Vozová 2E, oprava dvora, provedení nového oplocení a stavba přístavby (zděná část a otevřené ocelové přístřešky), která bude navazovat na objekt zázemí zahradníků Riegrových sadů Vozová 2E. Dále bude provedena oprava stávající vodovodní přípojky do objektu Vozová 2E a nové kanalizační přípojky.
Z2020-006976 24. 2. 2020 neuvedena Obec Modrava HMpro cz s.r.o.
Výstavba multifunkčního objektu - hasičské zbrojnice a sběrného dvora - Modrava 18 923 542  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provést stavební práce spočívající ve výstavbě novostavby hasičské zbrojnice a sběrného dvora se zázemím pro obsluhu na parcele č. 1574, 1576, 1572/1, 1573, 1650/2 v k.ú. Filipova Huť, a to v souladu s projektovou dokumentací akce „Multifunkční objekt – hasičská zbrojnice a sběrný dvůr - Modrava“ zpracovanou zodpovědným projektantem Ing. Petrem Rábem v 05/2019 a veřejnoprávní smlouvou o umístění a povolení stavby sp. zn. 02231/2019, uzavřenou mezi zadavatelem a Městským úřadem Kašperské Hory, stavebním úřadem, dne 9.9.2019, které jsou přílohou č. 1 zadávací dokumentace, a to v rozsahu daném položkovým soupisem prací, který tvoří rovněž přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Z2020-006488 19. 2. 2020 neuvedena Obec Štítná nad Vláří- Popov EUROVIA CS, a.s.
Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k. ú. Štítná nad Vláří- 1. etapa 18 390 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Řešená trasa -1. ETAPA je vedena od napojení na místní komunikaci v zastavěné části obce u brodu přes řeku Vláru v koruně ochranné hráze po pravém břehu až k soutoku se Zelenským potokem, který překračuje po nové lávce. Dále je trasa vedena v koruně hráze k silničnímu mostu. Trasa podchází silniční most převádějící silnici II/495 a je ukončena na hranici s k. ú. Brumov – Bylnice.
Z2020-006774 24. 2. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. G - Team a.s.
Zajištění údržby LC Strojovna v elektrárnách Prunéřov I a II pro rok 2020 17 181 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění údržby, oprav a kontrol zařízení logického celku Strojovna v elektrárně Prunéřov I a II. Dále komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů.
Z2020-006446 19. 2. 2020 neuvedena Nemocnice Na Bulovce Rekomont, a. s.
„VESTAVBA PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE 16 826 519  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je závazek dodavatele dle vydaného stavebního povolení, v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovit pro zadavatele v budově č. 16 Ústav radiační onkologie 1. PP v areálu Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Libeň, 180 00 Praha 8, stavební a technologické úpravy spojené jak s přípravou, tak s realizací vestavby přístroje magnetické rezonance.
Z2020-006201 17. 2. 2020 neuvedena Město Jindřichův Hradec JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 2. etapa 16 794 638  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Václavská v celém uličním prostoru včetně rekonstrukce vodovodu, splaškové kanalizace, výstavby nové dešťové kanalizace, stavební úpravy veřejného osvětlení a uložení chrániček městské optické sítě. Rekonstrukce bude provedena v úseku navazujícím na 1. etapu (za křižovatkou s ulicí Mlýnská) za křižovatku s ulicí U Nemocnice (k šachtě Š14) včetně křižovatky. Součástí zakázky je i dodávka a montáž zastávkového a kontejnerového přístřešku.
Z2020-006659 20. 2. 2020 neuvedena Městská poliklinika Praha P & M bau, s.r.o.
Rekonstrukce PZS Bulovka 16 366 579  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajícího objektu protialkoholní záchytné stanice. Jedná se o rekonstrukci vybraných vnitřních prostor, rekonstrukce vnitřních instalací mimo rozvody silnoproudu a UT, přístavbu lůžkového evakuačního výtahu, výměna výplní otvorů ve fasádách objektu, kompletní nátěr fasád a drobné terénní úpravy při severní a východní fasádě objektu. V rámci prováděných prací nedojde ke změně kapacity ani způsob využití objektu. Nebude rovněž zasahováno do připojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavební práce budou probíhat při zachování částečného provozu zdravotnického zařízení.
Z2020-006791 24. 2. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. G - Team a.s.
Zajištění údržby LC Strojovna v elektrárně Tušimice pro rok 2020 16 237 460  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provádění údržby, oprav a kontrol zařízení logického celku Strojovna v elektrárně Tušimice. Dále komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů.
Z2020-006578 20. 2. 2020 neuvedena Město Krnov Agist s.r.o.
Zázemí sociálních služeb Slezské diakonie Hubčická 9, Krnov 15 898 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na Zázemí sociálních služeb Slezské diakonie Hubčická 9, Krnov dle projektové dokumentace zpracované společností REBYD MV s.r.o., Košetická 185, 74775 Velké Heraltice, IČO 258 71 838, neoceněným výkazem výměr a za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jejích přílohách, zejména smlouvy o dílo. Jedná se o stavební úpravy objektu Slezské diakonie na ul. Hlubčická. Stavební úpravy nemění účel stavby - služby sociální rehabilitace. Dojde ke zřízení a přestavbě stávajícího sociálního zázemí - tj. šatny a wc. 2.NP nedotčeno. Bude zřízena vestavba do prostoru stávajícího půdního prostoru za účelem vzniku kanceláří, herny a sociálního zázemí. Dojde k zateplení severní fasády a přístavby výtahové šachty. Jižní a východní fasáda bude vyspravena a opatřena novým fasádním nátěrem. Vnější výplně otvorů budou kompletně vyměněny za plastové,...
Z2020-006344 18. 2. 2020 neuvedena Brněnské komunikace a.s. BARABA Brno, s.r.o.
W.A.K., spol. s r.o.
ZEMAKO, s.r.o.
Opravy odvodnění - rámcové dohody 2020 15 777 798  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. OPRAVY HAVARIJNÍCH UV – dílčí část 1. 2. OPRAVY HAVARIJNÍCH STAVŮ ODVODŇOVACÍCH SYSTÉMŮ – dílčí část 2. 3. OPRAVY UV METODOU RAŽBY – dílčí část 3.
Z2020-006299 18. 2. 2020 neuvedena Město Krnov JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Rekonstrukce domu Stará 7 15 430 095  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci domu Stará 7 dle projektové dokumentace zpracované Ing. Karlem Grygerou, IČO 154 37 191, neoceněným výkazem výměr a za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jejích přílohách, zejména smlouvy o dílo.
Z2020-006328 18. 2. 2020 neuvedena Slezská diakonie JVAgro Morava s.r.o.
Rekonstrukce objektu denního stacionáře EDEN v Českém Těšíně 14 192 847  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stávající budova sestává z objektu mateřské školy a objektu denního stacionáře. Mateřská škola není předmětem záměru, stavební úpravy se týkají pouze denního stacionáře, v PD je uváděna pouze z důvodu výpočtu spotřeby vody. Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu – změna dispozic, vestavba sociálních zařízení a přístavbu výtahové šachty se vstupní částí. Stávající objekt stacionáře je v poměrně zachovalém technickém stavu. Obhlídkou stavby byla zjištěna částečná vlhkost suterénního zdiva. Dále byly na stavbě provedeny sondy stropních konstrukcí a byl proveden mykologický průzkum dřevěných stropních trámů. Výsledky průzkumů jsou zohledněny a zapracovány v projektové dokumentaci. Součástí záměru je i úprava stávajících zpevněných ploch, vybudování odstavných míst pro auta, dostavba venkovního únikového schodiště a změna užívání prostor suterénu, které původně využívala prádelna,...
Z2020-006981 24. 2. 2020 neuvedena Národní ústav lidové kultury KALAHA a.s
Hudební nástroje v lidové kultuře II 13 928 803  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „HUDEBNÍ NÁSTROJE V LIDOVÉ KULTUŘE II“ spočívající ve vybudování výstavní expozice, výukové místnosti s depozitářem a technickém zázemí této expozice v prostorách zámku ve Strážnici (památkově chráněný objekt). Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “HUDEBNÍ NÁSTROJE V LIDOVÉ KULTUŘE“ vypracované v prosinci 2017 Ing. arch. Tomášem Kodetem, Sokolská 4, 796 01 Prostějov, IČO: 74606476 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
Z2020-006599 20. 2. 2020 neuvedena Město Litomyšl Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Sociální bydlení v Litomyšli 13 280 422  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem akce je novostavba bytového domu v ul. Zahájská v Litomyšli o šesti bytových jednotkách. Na každém podlaží jsou dva byty tvořené obytným prostorem se stolováním a přípravou jídla, ložnicí, koupelnou, WC a chodbou. Ve 2. a 3.NP je každý byt doplněn balkónem, ve 4.NP terasou.
Z2020-006902 24. 2. 2020 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze MONT INVER s.r.o.
VŠE - Stavební práce 12 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu provádění stavebních prací včetně dodání stavebního materiálu za účelem zajištění provozu objektů zadavatele
Z2020-006402 18. 2. 2020 neuvedena Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace Stavos Stavba a.s.
ZOO Ostrava – pavilon Tanganika – část C, stavební úpravy zázemí objektu 11 940 759  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby ZOO Ostrava – pavilon Tanganika – část C, stavební úpravy zázemí objektu v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované společností ATELIER GHM, veřejná obchodní společnost, IČO 622 55 789 a neoceněným výkazem výměr a za podmínek uvedených v těchto zadávacích podmínkách a jejích přílohách.
Z2020-006600 20. 2. 2020 neuvedena VERDE VIDA s.r.o. KAVYL, spol. s r.o.
„V 00412 – Bavory, tůně na PB přítoku Dunajovického potoka“ 11 668 882  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Bavory, tůně na PB přítoku Dunajovického potoka, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Bavory, tůně na PB přítoku Dunajovického potoka“ vypracované projektantem Ing. Karel Vaštík, se sídlem Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, IČO: 18177018, číslo v seznamu ČKAIT 1300755, autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Z2020-006820 21. 2. 2020 neuvedena Sdružení obcí pro nakládání s odpady Polanský Group a.s.
„Skládka SONO, etapa“ – II. vyhlášení 10 150 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je závěrečná etapa skládkování - realizace etapy C3 Skládky SONO, která je tvořena: SO 2 – Přípravné práce a terénní úpravy – příprava území a úprava stávajícího dna a boků rozšíření skládky dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci. SO 3 – Těsnění skládky – základní konstrukční prvek dna skládkového prostoru. Těsnění v ploše C3 etapy skládky navazuje na těsnění předchozích etap a na těsnění stávající jímky vnitřních vod. SO 4 – Odvodnění skládky a příprava zařízení pro zachycování skládkového plynu – plocha C3 etapy skládky je v současné době pokryta systémem paralelních drénů, budovaných v minulosti. Jejich funkčnost byla ověřena zemními pracemi pro etapu C2. V rámci odvodnění C3 etapy budou tyto drény podchyceny jedním svodným drénem v délce 194,62 metrů. Přesná specifikace technického řešení je určena přiloženou Projektovou dokumentací...
Z2020-006375 20. 2. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. DRIBO, spol. s r.o.
DODÁVKY VÝKONOVÝCH POJISTEK VN 10 111 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK VÝKONOVÝCH POJISTEK VN S VYBRANÝM UCHAZEČEM PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU VÝKONOVÝCH POJISTEK VN PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRO OBDOBÍ CCA 2 LET. JŘBU pod RSD 126-2017, VZ 646281.
Z2020-006854 24. 2. 2020 neuvedena Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace ČEZ Energo, s.r.o.
Dodávka a odběr tepelné energie pro Základní školu Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace 8 944 302  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dodávat tepelnou energii, tj. teplo pro vytápění a pro ohřev teplé vody, ze zařízení dodavatele ve Světlé nad Sázavou do odběrných míst odběratele uvedených v příloze č. 1 kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie – Seznam odběrných míst a jejich charakteristika a závazek odběratele zaplatit za dodanou a odebranou energii cenu za podmínek uvedených ve smlouvě.
Z2020-006303 18. 2. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí S.V.A. spol. s.r.o.
Výměna stoupacích rozvodů ZTI v Černínském paláci 8 580 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je výměna stoupacích rozvodů zdravotně technických instalací v historické budově Černínského paláce na adrese Loretánské náměstí č. 101/5, 188 00 Praha 1 - Hradčany. Jedná se o výměnu stávajících potrubních rozvodů studené vody a kanalizace za nové rozvody zahrnující studenou vodu, teplou vodu, cirkulaci a kanalizaci.
Z2020-006351 18. 2. 2020 neuvedena Město Vrbno pod Pradědem KARETA s.r.o.
Projekt regenerace sídliště Vrbno pod Pradědem - Husova 8 506 901  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu je z původní zchátralé zpevněné plochy sportovního hřiště, bývalého dětského hřiště a přilehlých zelených ploch, nacházejících se mezi bloky bytových domů, vytvořit parkovou, rekreační a odpočinkovou plochu, která obohatí lokalitu čistého bydlení o kvalitní veřejný prostor určený k odpočinku a pohybovým aktivitám. V území bude vybudováno hřiště pro děti, workoutové hřiště, multifunkční sportoviště a obslužné zpevněné plochy pro pěší. Dále bude provedena obnova povrchu stávajícího chodníku, jehož šířka, trasa a nivelita zůstanou zachovány. Bude doplněn venkovní mobiliář – lavičky a odpadkové koše. Okolní zelené plochy budou znovu zatravněny a bude provedena probírka keřovitých porostů a území bude doplněno o novou zeleň keřů a stromů.
Z2020-005949 17. 2. 2020 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) ARTISYS, s.r.o.
Zajištění technické a softwarové servisní podpory systému INCA a jeho modulů 8 296 430  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této zakázky je zajištění servisní softwarové a technické podpory níže jmenovaných systémů INCA a jejich modulů: • INCA – systém pro tvorbu a modifikaci simulátorových cvičení, • INCA mobile – verze INCA pro přenosná PC, • Workload – modul pro stanovení zátěže ve cvičení, nebo sledování již stanovené zátěže ve vybrané řadě cvičení, • Cloud Importer – modul pro výběr a editaci souborů oblačnosti, • Event Monitor – nástroj umožňující přehrávku a následnou tvorbu cvičení z reálových dat, • Dataset Manager – nástroj pro kopírování, mazání a distribuci datasetů do systémů simulátorů, Detailní zadání předmětu plnění veřejné zakázky je obsaženo v příloze č. 2 výzvy.
Z2020-006627 24. 2. 2020 neuvedena Arcibiskupství pražské Marles s.r.o.
Obnova porostů po kalamitě na polesí Nejdek: JŘbU 8 224 970  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění lesních porostů ve stáří do 40 let poškozených mokrým sněhem a námrazou dne 31. 1. 2019, zalesnění ploch a ochrana založených porostů - oplocení a následnou péči. Bližší požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 ZD a v položkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 5 ZD.
Z2020-006194 17. 2. 2020 neuvedena Obec Malá Hraštice NOVADUS, spol. s r.o.
Připojení vodovodu Malá Hraštice na skupinový vodovod Mníšek 7 852 936  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodního přivaděče (SO 01) a zvětšení akumulace – výstavba nové akumulační nádrže v úpravně vody (SO 02) v obci Malá Hraštice, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná Ing. Václavem Urešem, projekty vodohospodářských staveb a inženýrských sítí, se sídlem Hlinomazova čp. 670, 261 01 Příbram, IČO: 40897656
Z2020-005984 17. 2. 2020 neuvedena Město Letohrad HELP, silnice-železnice s.r.o.
Výstavba garáží, 1. etapa 7 487 164  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je první etapa výstavby garáží na pozemcích č. 386/1 a 386/9 v katastrálním území Letohrad. První etapa zahrnuje výstavbu 24 garáží v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností MOLO ARCHITEKTI s.r.o., Komenského 174, 561 51 Letohrad.
Z2020-006906 24. 2. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ČEZ Distribuce, a.s.
D3 0301-0303-Praha-Václavice, SO 0303-424 Přeložka vedení VN 22 kV ČEZ Distribuce v km 3,560 7 131 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jednací řízení bez uveřejnění je zadáno v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ, neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž a veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem. V rámci přeložky stávajícího venkovního vedení VN v rámci SO 0303.424 km 3,560 Chlistov Václavice bude provedena úprava stávajícího venkovního vedení VN.
Z2020-006338 19. 2. 2020 neuvedena Město Světlá nad Sázavou ČEZ Energo, s.r.o.
Dodávka a odběr tepelné energie pro město Světlá nad Sázavou 7 008 413  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dodávat tepelnou energii, tj. teplo pro vytápění a pro ohřev teplé vody, ze zařízení dodavatele ve Světlé nad Sázavou do odběrných míst odběratele uvedených v příloze č. 1 kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie – Seznam odběrných míst a jejich charakteristika a závazek odběratele zaplatit za dodanou a odebranou energii cenu za podmínek uvedených ve smlouvě.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 034 512 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy