Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2020-03-26 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2020-03-26 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 412 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-010346 30. 3. 2020 neuvedena Hlavní město Praha, odbor investiční Metrostav a.s.
BAK stavební společnost, a.s.
Stavba č. 42932 P+R Černý Most III.; stavební 498 817 437 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba veřejně prospěšné stavby parkovacího domu P+R s kapacitou 880 parkovacích stání a dále stavbou vyvolané úpravy technické a dopravní infrastruktury
 Z2020-010327 30. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Veolia Komodity ČR, s. r. o.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny na rok 2021 317 008 987 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a dodávka elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 280 415 MWh pro rok 2021.
 Z2020-010966 3. 4. 2020 neuvedena ČEZ distribuce, a.s. ZPA Smart Energy a.s.
Daisy Technology EOOD
DODÁVKY ELEKTROMĚRŮ PRO PŘÍMÉ NEPRŮBĚHOVÉ MĚŘENÍ 192 333 140 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Elektroměrů pro přímé neprůběhové měření typu C s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu Elektroměrů pro přímé neprůběhové měření typu C zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2020 - 03/2021.
 Z2020-010326 30. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Pražská plynárenská, a. s. 
Pražská plynárenská, a. s. 
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 176 727 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 471 272 MWh pro rok 2021.
 Z2020-010985 3. 4. 2020 neuvedena ČEZ distribuce, a.s. ELVAC a.s.
DODÁVKY ŘJ PRO DOÚ A DOV 53 742 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Řídicích jednotek dálkově ovládaných úsečníků (DOÚ), dálkově ovládaných vypínačů - reclouserů (DOV) s vybranými uchazeči na plánované investiční akce zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 02/2020 - 10/2023.
 Z2020-011067 1. 4. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava JANKOSTAV s.r.o.
Plošná kanaliazce Polanka nad Odrou 4. etapa, část 52 707 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o rekonstrukci stávajících stok jednotné kanalizace z betonového potrubí a potrubí PVC kruhového profilu DN 150 až 500 a výstavbu nových stok jednotné a splaškové kanalizace umístěných v místních komunikacích a v ulici 1. Května (komunikace II. třídy ve správě SSMSK) v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Výstavba kanalizace bude prováděna v otevřeném paženém výkopu. Součástí výstavby kanalizace jsou přepojení stávajících uličních stok, kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí. V rámci stoky P08 bude vybudována čerpací stanice odpadních vod a výtlak z potrubí PE100 v délce 147 m, vč. přípojky vody a elektro. Dále jsou součástí stavby přeložky elektrického vedení a vodovodu. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, Divize Morava, pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02...
 Z2020-010750 30. 3. 2020 neuvedena Obec Mirošovice STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
MIROŠOVICE INTENZIFIKACE ČOV A ROZŠÍŘENÍ 49 307 147 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, služby a dodávky ke zhotovení díla „MIROŠOVICE - INTENZIFIKACE ČOV A ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami.
 Z2020-010515 27. 3. 2020 neuvedena Ing. Daniel Černý Metrostav a.s.
Rekonstrukce synagogy a čp. 200 (rabínství) v 45 470 443 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce synagogy a čp. 200 (rabínství) v Žatci“ je rekonstrukce stávajících objektů Synagogy (čp. 2407) a Rabínství (čp. 200). Synagoga by po rekonstrukci měla sloužit veřejnosti ke konání výstav, koncertů apod. Využití rabínství bude po rekonstrukci doplňovat využití synagogy. V přízemí bude informační centrum + výstavní prostory. Patro bude sloužit pro veřejnost jako výstavní prostory + zázemí pro zaměstnance.
 Z2020-010476 27. 3. 2020 neuvedena TK PRECHEZA Přerov z.s. PSS Přerovská stavební a.s.
Dostavba TA 38 512 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace a stavební práce novostavby provozního zázemí tenisového klubu. Dodavatel stavebních prací bude postupovat v souladu se smluvními podmínkami FIDIC - Žlutá kniha.
 Z2020-010752 1. 4. 2020 neuvedena Masarykova univerzita E.ON Energie, a.s.
Nákup elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky 38 094 065 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 34 840 MWh pro rok 2021, ve složení 32 755 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí.
 Z2020-010859 31. 3. 2020 neuvedena Státní oblastní archiv v Praze První KEY - STAV, a.s.
Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora 35 864 322 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení komplexní rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora v souladu s Projektovou dokumentací uvedenou v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace a v souladu se stavebním povolením, vč. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
 Z2020-010865 31. 3. 2020 neuvedena Město Sokolov Dřevozpracující výrobní družstvo
Městská knihovna, Staré náměstí čp. 134 a 135 - 33 787 378 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadávací řízení na veřejnou zakázku je vedené v součtovém režimu s veřejnou zakázkou Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov, u které v současné době probíhá plnění. Jedná se o 2. vyhlášení této veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je komplexní vybavení interiérů nové městské knihovny, které musí být realizováno v návaznosti na provedené stavební úpravy objektu č.p. 134 a 135. Předpokládané ukončení stavebních úprav je odhadováno na 29. 05. 2020. Dodávka mobiliáře bude realizována jako dodávka na klíč, tedy kompletní dodávka předaná zákazníkovi zcela dokončená, sestavená, nainstalovaná a připravená k použití. Součástí veřejné zakázky je i oprava stávajícího mobiliáře.
 Z2020-011013 3. 4. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Ecaza, s.r.o.
Ověření výsledků kontrol vířivými proudy 31 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provádění přezkoumání vyhodnocení dat z ET kontrol v JE Dukovany a JE Temelín formou nezávislého ověření správnosti vyhodnocení dat z ET kontrol podle instrukcí Objednatele a dokumentace uvedené ve smlouvě. Místem plnění předmětu veřejné zakázky jsou objekty JE Temelín a JE Dukovany.
 Z2020-010803 1. 4. 2020 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. DRIBO, spol. s r. o.
Detektory poruch izolovaných vodičů 30 285 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka detektorů poruch na jednoduchých izolovaných vodičích VN, včetně vybavení podpěrného bodu s prvky pro detekci, napájení, uzemnění a dalších prvků na sloupech venkovního vedení VN, pro detekci vysokoohmových zemních spojení a kontaktu cizího tělesa s vedením VN. Konkrétně se jedná o: Dodávka detektoru poruch na jednoduchých izolovaných vodičích VN, v předpokládaném počtu 83 ks (za dobu trvání rámcové dohody). Součástí dodávky je doprava, veškeré práce a materiál spojený s instalací detektoru poruch na izolovaných vodičích, podrobněji viz. dále v ZD.
 Z2020-010631 30. 3. 2020 neuvedena Město Týn nad Vltavou Š + H Bohunice, s.r.o.
Ulice Orlická II. etapa 28 584 497 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je 2. (konečná) etapa rekonstrukce místní komunikace Orlická v Týně nad Vltavou včetně chodníků, výstavba nového parkoviště a okružní křižovatky, sadových úprav a výměny všech inženýrských sítí (dešťová a splašková kanalizace, vodovod, teplovod, veřejné osvětlení), dodávka dopravního značení.
 Z2020-010487 30. 3. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. KH servis a.s.
Zajištění exitových služeb ve vztahu k zajištění 28 565 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je závazek Dodavatele poskytnout Zadavateli plnění spočívající v: - Vytvoření a předání kompletní aktuální dokumentace fyzické infrastruktury; - Vytvoření a předání kompletní aktuální dokumentace analogové / datové / logické infrastruktury; - Vytvoření a předání kompletní aktuální dokumentace Seznamy SW a licencí; - Vytvoření a předání kompletní aktuální projektové dokumentace.; - Předání popisů přístupů do objektů / místností / skříní; - Předání přístupových údajů do HW a SW dle Přílohy č. 1 závazného vzoru smlouvy, který je přílohou č. 1 této výzvy (dále jen „Smlouva“); - Předání seznamu skladu náhradních dílů MKS v majetku HMP;. - Vytvoření a předání topologií systémů MKS (ECC, BOSCH, CamView…); - poskytování služeb informační součinnosti souvisejících s předmětem Smlouvy; a to vše v rozsahu a způsobem popsaným ve Smlouvě a v Příloze č. 1 Smlouvy.
 Z2020-010622 30. 3. 2020 neuvedena Město Kopřivnice STRABAG a.s.
Úprava veřejných prostranství, příjezdová 27 407 046 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace - úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací.
 Z2020-010614 30. 3. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 24 944 025 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 20 247 MWh pro rok 2021 a 2022.
 Z2020-011091 2. 4. 2020 neuvedena Město Šumperk Pražská plynárenská, a.s.
Centralizovaný nákup elektřiny v rámci sdružených 24 810 732 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Centralizovaný nákup elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro rok 2021 a 2022 na Českomoravské komoditní burze v Kladně pro obce Šumperk, Jeseník, Mohelnice, Česká Ves a jejich příspěvkové organizace.
 Z2020-010914 31. 3. 2020 neuvedena Město Velvary Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Velvary-Velká Bučina, splašková kanalizace 24 387 554 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace v místní části Velká Bučina, Velvary včetně gravitační stoky navržené v zeleném pásu podél silnice III/24030 do Velvar, kterou budou odpadní vody z místní části Velká Bučina odváděny přes stávající revizní šachtu před objektem č.p. 592 v ul. Komenského do stávající kanalizační sítě města Velvary. Splašková kanalizace je navržena v zastavěném území Velká Bučina. Jedná se o vybudování stokové sítě gravitační a tlakové kanalizace v celkové 3461,7m, z toho tlaková kanalizace v dl. 352,5m a gravitační kanalizace v dl. 3109,2m. Tlaková kanalizace je navržena z materiálu PE100 D63/5 sdr11 v délce 167,0m a materiálu PE100 D90/8 sdr11 dl.185,5m. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu hladký plnostěnný PP DN250 SN8 v dl. 504,7m a DN300 SN8 v dl. 2604,5m. Kanalizační přípojky v celkovém počtu 121ks jsou navrženy gravitační -...
 Z2020-010976 3. 4. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Parkovací dům u krajského úřadu - PD 21 505 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb projektanta spočívajících v provedení projekčních prací a související inženýrské činnosti, a to v návaznosti na návrh účastníka podaný v soutěži o návrh vyhlášené Statutárním městem Ostrava pod názvem „Parkovací dům u krajského úřadu“.
 Z2020-010696 30. 3. 2020 neuvedena Jihočeský kraj Edikt a.s.
Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína 19 833 758 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína. Most převádí komunikaci III/13510 ve směru Soběslav-Rybova Lhota přes řeku Lužnici. Stavbu tvoří kompletní výměna mostního svršku, oprava spodní stavby a nosné konstrukce. Jedná se o trvalý mostní objekt z prefabrikovaných segmentů o třech polích, konstrukce v příčném řezu komorová, uložení spojitého nosníku na hrncových ložiskách. Pilíře kruhové, opěry tvořené úložným prahem a závěrnou zdí, křídla rovnoběžná obdélníková. Založení mostu hlubinné na pilotách. Šířka vozovky na mostě je 6,5m, jednostranný pravostranný chodník o šířce 1,25m oddělený svodidlem. Oprava mostu je vyvolaná jeho stavebním stavem ohodnoceným jako špatný pro spodní stavbu a uspokojivý pro nosnou konstrukci. Technické řešení spočívá v zesílení nosné konstrukce volnými kabely, sanaci spodní stavby a nosné konstrukce a ve výměně mostního...
 Z2020-011338 3. 4. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ COLAS CZ, a.s.
Repanelizace TT Sladkovského ulice 19 690 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Repanelizace TT Sladkovského ulice“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Demontáž stávajících panelů 2. Příprava podkladu 3. Pokládka nových panelů 4. Osazení nových kolejnic.
 Z2020-010198 27. 3. 2020 neuvedena Město Uherské Hradiště CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 19 658 970 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 12 935 MWh pro rok 2021 a 2022.
 Z2020-011311 3. 4. 2020 neuvedena Město Krásná Hora nad Vltavou S-B s.r.o.
Tvrz č.p. 45 19 425 893 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je obnova kulturní památky - objektu sýpky č.p. 45, která je zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 31482/2-4197, na pozemku parc. č. st. 51/1, katastrální území Krásná Hora nad Vltavou 673528, a to v souladu s projektovou dokumentací a závazným stanoviskem památkového úřadu.
 Z2020-010912 31. 3. 2020 neuvedena Město Polička Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v 17 728 782 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací v ulici Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce. Do rekonstrukce jsou zahrnuty místní komunikace s povrchem z asfaltového betonu a chodníky s povrchem ze žulové dlažby. V rámci rekonstrukce komunikací se uvažuje s odstraněním stávajícího krytu s povrhem z asfaltového betonu a žulové dlažby včetně stáváních konstrukčních vrstev a s provedením nových konstrukčních vrstev komunikací. Rekonstrukce bude provedena na celou šířku ulice Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce. Dále je do rekonstrukce ulice Fortna, Pálená a Štěpničná zahrnuta i rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložky STL plynovodu.
 Z2020-010916 31. 3. 2020 neuvedena město Příbor FICHNA - HUDECZEK a.s.
Stavební úpravy radnice v Příboře 17 356 584 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních prací je revitalizace stávajícího objektu městského úřadu a městské police. Stavební řešení revitalizace zahrnuje přístavbu výtahu, úpravy dispozice chodeb, sociální zařízení, obnovu fasády a obnovu vnitřních prostor v duchu původní stavby historické budovy.
 Z2020-010624 30. 3. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
Rekonstrukce chladící stanice 17 080 713 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna zastaralého centrálního zdroje chladu pro budovu „A“, provedení stavebních úprav objektu, rekonstrukci MaR, výměnu elektroinstalace, instalaci nových rozvodů chladící vody, dále nový přívod vody do objektu, instalaci úpravny vody. Výše uvedená chladící stanice se nachází v hlavním areálu FNOL mezi budovou „D1“ a „C“, s budovou „A“ je tento objekt propojen kolektorem a vyúsťuje ve 2.PP budovy,č.m.A_A192850.
 Z2020-010594 27. 3. 2020 neuvedena Obec Kovalovice KERAMO D - Dohorák s.r.o.
Rekonstrukce areálu Kovalovice včetně umístění 16 933 026 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava a rekonstrukce z důvodu stáří objektu, vylepšením vnitřní dispozice a umožnění přístupu a pohybu osobám s omezeným pohybem (senioři, matky s dětmi a handicapované osoby) do veřejných prostor. SO 01 Budova Obecního úřadu a kulturní zařízení, Kovalovice Zakázka se týká stavebních úprav a přístavby obecního úřadu a kulturního sálu a stavební úpravy venkovního jeviště a výstavba nového zděného plotu podél komunikace: 37/1,37/2,37/3,35/1,35/2,40/1,40/2,41/1,41/2,41/3,41/4,39/1,a 282/1 Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr.
 Z2020-011121 1. 4. 2020 neuvedena Obec Malé Svatoňovice MATEX HK s.r.o.
Stavební úpravy objektů č.p. 48 a 74 Malé 16 319 551 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vytvoření jedenácti sociálních bytů ve dvou objektech. V 1. objektu (č.p. 48 Malé Svatoňovice) vzniknou 4 bytové jednotky následující dispozice: 1x 1+kk, 2x 2+kk a 1x 3+kk, o celkové podlahové ploše 189,45 m2. Ve 2. objektu (č.p. 74 Malé Svatoňovice) vznikne 7 bytových jednotek následující dispozice: 7x 2+kk, o celkové podlahové ploše 251,69 m2. Stavební úpravy obou bytových domů nebudou probíhat zároveň, ale nejprve budou provedeny stavební úpravy bytového domu č.p. 74 a následně bytového domu č.p. 48.
 Z2020-010892 31. 3. 2020 neuvedena Obec Raškovice THERM, spol. s r. o.
Přístavba mateřské školy v Raškovicích 16 236 991 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují přístavbu nového pavilonu mateřské školy, přičemž součástí jsou dodávky vnitřního vybavení
 Z2020-010986 1. 4. 2020 neuvedena Obec Tučapy Obnova technické základny ZŠ Tučapy 15 750 198 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o obnovu technické základny stávajícího objektu Základní a mateřské školy v obci Tučapy. Konkrétně se jedná o výměnu PVC podlah v učebnách a na chodbách, včetně stěhování nábytku a vybavení tříd s uložením na místo určené investorem a zpětné nastěhování tohoto nábytku a vybavení zpět do tříd. Dále bude předmětem veřejné zakázky instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace chlazení a výměna zdroje tepelné energie na vytápění.
 Z2020-011436 3. 4. 2020 neuvedena Obec Skalička AMIKA FIRST s.r.o.
Polyfunkční komunitní centrum Skalička 15 546 490 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav a nástavby stávajícího samostatně stojícího objektu, dříve sloužícího pro školní vzdělávání, pro nové využití mateřskou školu. Zakázka je realizována v rámci projektu s názvem Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
 Z2020-011390 3. 4. 2020 neuvedena Město Klášterec nad Ohří Silnice Topolany a.s.
„DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. 14 799 968 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“ je: - Odstranění veškerých stávajících povrchů komunikací, chodníků a parkovišť včetně konstrukčních vrstev - Umístěné nové živičné komunikace včetně autobusové zastávky a točny pro autobusy - Vybudování nových parkovišť s kolmým a podélným stáním a stáním pro jízdní kola - Umístění nového veřejného osvětlení vč. nasvícení přechodu pro chodce - Vybudování nových chodníků pro chodce a sjezdů pro automobily - Navržení nového odvodnění Hlavním cílem projektu je obnova veškerých zastaralých a nefunkčních povrchů, vybudování nových parkovacích míst, vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Nádražní. V rámci stavby bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků komunikace, tak aby vyhovovaly estetickým, funkčním...
 Z2020-011361 3. 4. 2020 neuvedena Statutární město Hradec Králové STYLBAU, s.r.o.
Resslova - spisovna 14 482 781 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu výstavba objektu spisovny o celkové zastavěné ploše 501 m2, včetně areálových rozvodů inženýrských sítí, dodávky regálového systému a demolice původního zděného objektu, zajištění záručního servisu
 Z2020-011170 2. 4. 2020 neuvedena město Trutnov REPARE TRUTNOV s.r.o.
Rekonstrukce komunikace Nad Jezem 13 949 734 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem Rekonstrukce komunikace Nad Jezem, kdy rozsah zadávaných stavebních prací je závazně stanoven projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení stavby zpracovanou projekční a architektonickou kanceláří: TRANSCONSULT, s. r. o., IČ: 47455292, sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové vedoucí projektu: Ing. Pavel Hodek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
 Z2020-010452 27. 3. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EDIKT a.s.
I/20 Písek, most ev. č. 20-071 13 273 748 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava mostu. Bude zesílena mostní konstrukce, vyměněn krajní nosník, mostní příslušenství a vybavení a bude sanována spodní stavba.
 Z2020-010854 31. 3. 2020 neuvedena Statutární město Opava STRABAG a.s.
Sídliště Kylešovice - II. etapa 13 195 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o revitalizaci stávající ul. 17. listopadu, a to rekonstrukci stávajících chodníků, vjezdů a zpevněných ploch pro kontejnery včetně nových konstrukčních vrstev, výměnu obrusné vrstvy vozovky a parkovacích ploch. Součástí díla je výstavba nových zpomalovacích prahů, svislé a vodorovné dopravní značení. Zároveň bude provedena demontáž stávajícího veřejného osvětlení a výstavba nového veřejného osvětlení včetně nových rozvaděčů RVO a kabelových rozvodů s napojením do rozvaděčů RVO. Dále je součástí díla revitalizace stávajícího hřiště na sídlišti Kylešovice - Liptovská, a to na víceúčelové hřiště včetně konstrukčních vrstev, a doplnění mobiliáře.
 Z2020-011298 2. 4. 2020 neuvedena Sportovní klub Posázavan Poříčí nad Sázavou z.s. HOSS a.s.
PŘÍSTAVBA ŠATEN A REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ 12 854 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v přístavbě zázemí fotbalového hřiště č.p. 283 v Poříčí nad Sázavou a rekonstrukci osvětlení.
 Z2020-011024 1. 4. 2020 neuvedena Město Třebíč KLEE, s. r. o.
Sportovní okruh Zámiš - Bažantnice 12 746 339 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky Sportovní okruh Zámiš - Bažantnice jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového sportovního okruhu pro sportovní a rekreační využití veřejnosti.
 Z2020-011392 3. 4. 2020 neuvedena Obec Křoví DMC Brno s.r.o.
Sociální bydlení Křoví 12 631 613 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba bytového domu a vytvoření 8 bytových jednotek pro sociální bydlení v obci Křoví.
 Z2020-010953 1. 4. 2020 neuvedena Město Tábor ACG - Real s.r.o.
Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ul. 12 596 023 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební opravy domu v ulici Boženy Němcové čp. 2165-2167 v Táboře, které zahrnují zateplení obvodového zdiva kontaktním tepelněi zolačním systémem. Struktura nové omítkoviny bude obdobná jako stávající. Na fasádě nadzemních podlaží bude na tepelněizolační systém obnovena výzdoba ve stejném tvaru a charakteru jako stávající tzn. oba typy lemování oken, balkonových oken, lodžií, zábradlí lodžií, soklová, parapetní římsa, podstřešní římsa bude částečně zakryta tl. Izolačního materiálu a proto bude její tvar pouze obdobně doplněn. Zachovány budou i stávající kovové mřížky u oken, do některých oken budou doplněny kovové tyčky čtvercového průřezu o stejném rozměru jako stávající mřížky. Nová střešní krytiny bud opět z asfaltového šindele obdélníkového tvaru v barvě červené. V suterénu budou osazeny nová plastová okna dveře v barvě šedé. Opraveny budou také...
 Z2020-010961 1. 4. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje CubeNet s.r.o.
KŘP Msk - OOP Ostrava-Poruba, Dělnická - 11 290 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce elektroinstalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů, včetně souvisejících stavebních úprav objektu OOP Ostrava, Dělnická 392.
 Z2020-010473 27. 3. 2020 neuvedena Město Žlutice Stasko plus, spol. s r.o.
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBRÁNCŮ 10 891 978 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, které řeší celkovou obnovu objektu. Objekt je v majetku města Žlutice. Záměrem investora je přizpůsobit vnitřní dispozice a jejich funkční využití současným požadavkům.
 Z2020-011118 1. 4. 2020 neuvedena Obec Bohuslavice DOPOSINVEST s.r.o.
Rekonstrukce bytového domu Bohuslavice čp. 25 9 889 015 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytového domu Bohuslavice čp. 25“ je rekonstrukce objektu stávajícího obecního úřadu, který bude sloužit po realizaci projektu k poskytování sociálního bydlení.
 Z2020-010581 27. 3. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Silnice Klatovy a.s.
II/169 Bojanovice, stavební úprava a odvodnění 9 863 304 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je provedení stavební úpravy komunikace II/169 v extravilánu obce Bojanovice. Stávající uspořádání sil. II/169 klasické pro extravilán bude přebudováno na intravilán.
 Z2020-010950 1. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KKS, spol. s r.o.
Most ev.č. 49-027 přes Bratřejovku za obcí 9 754 941 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava mostu ev.č. 49-027 přes Bratřejovku za obcí Bratřejov nacházejícího se na silnici I/49 v km 30,553.
 Z2020-011108 1. 4. 2020 neuvedena Obec Slopné KKS, spol.s.r.o.
MK a ÚK z Olšan na farmu Slopné - I.etapa 9 581 791 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je realizace výstavby I.etapy komunikace a základního technického vybavení.
 Z2020-010485 30. 3. 2020 neuvedena Město Jindřichův Hradec CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 9 564 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 7 642 MWh pro rok 2021 a 2022, ve složení 6 680 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 962 MWh elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
 Z2020-010648 30. 3. 2020 neuvedena Městys Jedovnice STRABAG a.s.
Jedovnice _ komunikace k ZŠ 9 562 622 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: - stavební úpravy a novostavby dopravní infrastruktury (místní, účelová a pěší komunikace) - vybudování rozvodů veřejného osvětlení v městysi Jedovnice, ulice Na Větřáku a Nad Rybníkem.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy