Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2020-06-30 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2020-06-30 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 837 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-022573 7. 7. 2020 neuvedena Pardubický kraj Zlatovánek spol.s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje 182 742 115 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje od 1. 7. 2020 na přechodnou dobu do doby zajištění dopravní obslužnosti na základě smlouvy uzavřené ve standardním zadávacím řízení (otevřené, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním), a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.
 P20V00000232 1. 7. 2020 neuvedena Pardubický kraj Zlatovánek spol.s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje 166 129 195 Kč
 Z2020-009480 1. 7. 2020 neuvedena Městys Cerhenice IPESIS s. r. o.
Parkovací dům Cerhenice 41 304 514 Kč
Oznámení o změně
 Z2020-022801 3. 7. 2020 neuvedena obec Čistá Rekonstrukce kulturního domu Čistá 37 736 854 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce kulturního domu Čistá“ je zejména provedení kompletní rekonstrukce kulturního domu. Kromě využití pro kulturní a podobné akce se plánuje objekt využívat pro sportovní aktivity. Jedná se o kompletní rekonstrukci kulturního domu postaveného na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Objekt je samostatnou budovou zastřešenou plochou střechou. Nosnou konstrukcí je železobetonový montovaný skelet, fasádu tvoří keramické, keramobetonové nebo betonové panely. V rámci rekonstrukce je uvažováno s odstraněním jednopodlažní přístavby, vstupu a komínu. Zůstane hlavní budova, které bude přistavěn decentní vstup zádveří se schodištěm a vstupní rampou. V halové části objektu bude doplněna atika a bude srovnána do roviny původně sedlová atika štítu haly. Fasáda objektu bude rozčleněna dřevěným obkladem v úrovni druhého...
 P20V00177519 3. 7. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Prováděcí Kupní smlouva Sanitní vozidla ZZS - 2. 37 356 600 Kč
 Z2020-023091 7. 7. 2020 neuvedena Statutární město Most Mostecká montážní a.s.
„Snížení energetické náročnosti budovy 15. 36 187 466 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 52 písm. a) a § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení. Předmětem projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy 15. Základní školy v ul. J. A. Komenského č.p. 474, Most“ je zateplení obvodových stěn objektu, zateplení a hydroizolace stávající ploché střechy na bázi PVC folie, výměna oken a dveří, výměna boletického panelu za nový, výměna stávajících meziokenních vložek a instalace vzduchotechniky. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.
 Z2020-022654 2. 7. 2020 neuvedena město Trutnov Gardenline s.r.o.
Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská 35 783 578 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavba Rekonstrukce pěší zóny Trutnov řeší celkovou rekonstrukci parteru pěší zóny včetně nových přípojek inženýrských sítí, potřebných pro napojení nového vodního prvku a jednotlivých prvků mobiliáře. Jedná se o veřejný prostor městského charakteru, přičemž stavbou se nemění způsob využití území. Ulice je vyprojektována jako dopravně zklidněná komunikace s jednoznačnou preferencí chodců, z které jsou vyloučeny běžné formy motorové dopravy. Projekt zachovává tradiční členění ulice na prostor chodníků, které jsou zapuštěnými obrubníky odděleny od vizuálně odlišeného manipulačního sjízdného pruhu. Celý profil ulice je však vyhrazen především pro pěší pohyb a s ohledem na komfort chodců je řešen v jedné výškové úrovni.
 Z2020-022861 3. 7. 2020 neuvedena Město Osek METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební úpravy kulturního domu „Stropník“ č.p.31 29 820 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu • Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby, spočívající v celkové opravě stavebních konstrukcí, opravě krovu, výměně střešní krytiny, opravě omítek a podlahových konstrukcí. Budou vyměněny rozvody a zařízení TZB, elektroinstalace silnoproudá i slaboproudá, vytápění, větrání. Podkroví je bez využití a bez využití také zůstane. Částečně bude měněna dispozice v části kuchyně tak, aby odpovídala hygienickým požadavků a platné legislativě v oblasti veřejného stravování. • Účel užívání stavby se nemění. Objekt slouží jako kulturní dům, v objektu je umístěna cukrárna, restaurace momentálně bez provozovatele, byt správce. • Stavební úpravy jsou stavbou trvalou. • stavba (objekt č.p. 31) je chráněnou kulturní památkou. Objekt je veden v rejstříku památek pod č. 42852 / 5-2703 a názvem “hospoda Stropník”. • Při zpracování dokumentace pro provedení stavby bylo postupováno v souladu s vyhláškou...
 Z2020-022591 2. 7. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. Aleš Lachout
Rekonstrukce odlučovače ropných látek Hněvice 26 500 795 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce odlučovače ropných látek Hněvice (dále též jen „ORL Hněvice“), rekonstrukce navazujících potrubních propojů a rozvodů. Součástí zakázky je dále přeložka stávající kanalizace délky cca 240 m do nadzemního vedení, úprava zpevněných a záchytných ploch pro příjezd a manipulaci s cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) CAS, sanace betonového záchytného kanálu objektu stáčení č. 360 a jeho odpojení
 Z2020-022805 3. 7. 2020 neuvedena Obec Kařez BIS, a. s.
NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY S VÝSTAVBOU NOVÝCH TŘÍD MŠ 25 997 601 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření a nástavba Mateřské a základní školy v obci Kařez. Jedná se o nástavbu stávající základní školy o jedno (druhé) nadzemní podlaží, ve kterém se bude nacházet mateřská škola o dvou třídách (2x25dětí). Ke 2.NP se dále navrhují přístavby dvou schodišť. V 1.NP objektu dojde k rozšíření stávající kuchyně. V areálu ZŠ a MŠ se dále navrhuje rozšíření parkovacích stání výhradně pro potřeby a kapacitu MŠ. V rámci parkoviště dále bude pak zhotovena nádrž na dešťovou vodu. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují projektová dokumentace s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MŠ KAŘEZ, ZKAPACITNĚNÍ MŠ KAŘEZ Č.P. 185, K.Ú. KAŘEZ“ včetně soupisu prací s výkazem výměr zpracovaná v podrobnostech pro provádění stavby společností Area Projekt s.r.o., IČ: 26414422, Sídlo: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, Provozovna: ulice Míru 21/I, 337 01 Rokycany (příloha č. 2...
 Z2020-022430 1. 7. 2020 neuvedena Obec Líšná Stavební úpravy hostince č.p.32 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací, jejichž součástí je projektová činnost na akci: Stavební úpravy hostince č.p. 32.
 Z2020-020882 22. 6. 2020 neuvedena Pardubický kraj CAR-TOUR spol. s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje 18 783 616 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-022582 7. 7. 2020 neuvedena Pardubický kraj C A R - T O U R spol. s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje 18 783 617 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje v souboru linek č. 1 od 1. 7. 2020 na přechodnou dobu (viz příloha D1, bod 3 níže).
 P20V00000291 1. 7. 2020 neuvedena Pardubický kraj CAR-TOUR spol. s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje 18 783 616 Kč
 Z2020-023080 7. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KARETA .s.r.o.
I/44 Bludov - průtah 17 778 463 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu vozovky v daném úseku silnice I/44 Bludov - průtah provedením výměny krytových vrstev v tloušťce SMA 40 mm, ACL 70 mm a lokální vysprávky ACP 60 mm odhad na 35 % plochy. Součástí je také výměna krytové vrstvy SMA na silnici I/11 v místě křižovatky se silnicí I/44. Dále se provede pročištění příkopů, zpevnění krajnic, obnova VDZ, oprava ploch autobusových zálivů.
 P20V00015051 2. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra TECHSPORT, s.r.o.
Dodávka Mikrobusů Ford z RD 17 327 625 Kč
 Z2020-022800 7. 7. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Betonbau, s.r.o.
Techco-Electrics ETS, s.r.o.
DODÁVKY TRAFOSTANIC BETONOVÝCH (KIOSKOVÝCH) - 17 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky trubek TRAFOSTANIC BETONOVÝCH (STANICE S VNITŘNÍ OBSLUHOU 35 KV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu a pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy na základě Kupní smlouvy pro období cca 3 let.
 Z2020-022930 7. 7. 2020 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech VIDEST s.r.o.
K. Vary, VDJ Hřbitovní - rozšíření akumulace 16 097 939 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je zvětšení akumulace stávajícího VDJ Hřbitovní vybudováním nové samostatné akumulační nádrže 900m3 s přisazenou manipulační komorou a její napojení na stávající potrubní systém v manipulační komoře stávajícího VDJ a strojně-technologické vystrojení.
 Z2020-022947 7. 7. 2020 neuvedena Obec Milotice nad Opavou DOLMENS building, s.r.o.
Přestavba objektu Milotice nad Opavou č. p. 27- 15 599 589 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je přestavba bývalého dětského domova v Miloticích nad Opavou na bytový dům s 12 bytovými jednotkami o dispozicích 1+KK a 2+KK.
 Z2020-022509 1. 7. 2020 neuvedena Obec Bílá Lhota VHH THERMONT s.r.o.
Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota - Snížení 15 288 909 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace změny stavby dokončené sloužící pro účely výchovy a vzdělávání dětí a mládeže školního věku, skládající se z více budov navzájem funkčně i stavebně propojených. Jedná se o soubor opatření mající charakter oprav, modernizace a údržby.
 Z2020-022952 7. 7. 2020 neuvedena Povodí Moravy, s.p. PREST PŘEROV a.s.
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení 14 961 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména ve výměně potrubí SV, zhotovení propojení etážového odběrného potrubí, repase/dodávka nových armatur. Jedná se o dokončení rekonstrukce pravé spodní výpusti (dále SV), její odzkoušení a zprovoznění. Dále kompletní rekonstrukce levé SV, propojení odběrného potrubí aj.
 Z2020-022968 7. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Reno Šumava stavby s. r. o.
JHC Stabilizace silničního tělesa I/4 ve Vimperku 14 871 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V průtahu silnice I/4 Vimperkem na výjezdu z města směrem na Strážný došlo v průběhu roku 2017 k vážné poruše svahu silničního tělesa. Bude provedena oprava silnice I/4 v délce 122 m a rozšířena přitom na přiměřenou normovou kategorii odpovídající v průtahu města komunikaci funkční třídy B. Jízdní pruh bude nově vymezen šířky 3,25 m .Po pravé straně vozovky bude zřízen nový chodník šířky 1,5m. V celé délce stavební úpravy bude zřízena opěrná zeď v délce 78 m. Pro zřízení opěrné zdi je nutná překládka a rekonstrukce stávajícího vodovodu.
 Z2020-022675 2. 7. 2020 neuvedena statutární město Plzeň ROBSTAV k.s.
Rekonstrukce ulice Na Rychtě 13 963 017 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce ulice Na Rychtě v katastrálním území Hradiště u Plzně v úseku začínajícím za křižovatkou s ulicí K Řečišti, konec úpravy je ve spáře stávajícího asfaltu za točnou MHD. Celková délka úpravy je 305,41m.
 Z2020-022740 3. 7. 2020 neuvedena Základní škola Dlouhá Loučka, Okres Olomouc, příspěvková organizace RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
"Nástavba budovy základní školy, Dlouhá Loučka" 13 703 751 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav, nástavby a vestavby výtahu stávající budovy základní školy. Objekt základní školy bude navýšen o dvě třídy a jeden víceúčelový sál (herna). Zastavěná plocha základní školy zůstane stávající. Plocha bude navýšena pouze novou vstupní rampou před objektem tj. 10,80m2.
 Z2020-022842 3. 7. 2020 neuvedena Město Čáslav PWB stavby, s. r. o.
Stavební úpravy domu č.p. 288/9 v Čáslavi se 13 555 884 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy domu, kdy dojde k vybudování 10 sociálních bytů o velikosti 1 + KK, 2 + KK a 3 + KK. Bude se jednat o standardní bytové jednotky se základním vybavením bez nábytku (byty budou vybaveny umyvadlem, sprchou, nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou a varnou deskou a troubou). Sociální dům bude prostorově rozdělen na bytovou část a společně užívané prostory, v 1. patře bude vyhrazena místnost pro sociálního pracovníka vč. samostatné místnosti se záchodem a umyvadlem.
 Z2020-022790 3. 7. 2020 neuvedena Obec Ruda RISL s.r.o.
Plynofikace obce Ruda 12 877 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Plynofikace obce Ruda s přívodem distribučního plynovodu od města Nové Strašecí.
 Z2020-022788 3. 7. 2020 neuvedena Městys Okříšky EKOS, výrobní družstvo
Za vzděláním bez bariér 12 460 501 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a nákup odborných učeben a vybudování bezbariérových tras včetně sociálního zařízení ZŠ. Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 Z2020-022647 2. 7. 2020 neuvedena Provádění stavebních prací ve Státním zdravotním ústavu Profis B&B s.r.o.
Provádění stavebních prací ve Státním zdravotním 12 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) Účelem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena s jedním účastníkem, na provádění stavebních prací na nemovitostech: -na LV č. 31 pro katastrální území Vinohrady, vedeném u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu. Katastrální pracoviště Praha, -na LV č. 1331 pro katastrální území Libeň, vedeném u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu. Katastrální pracoviště Praha (dále též jen „Nemovitosti“) dle aktuální potřeby zadavatele, a to na dobu 48 měsíců ode dne účinnosti Rámcové dohody. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat vybranému dodavateli podle svých aktuálních potřeb jednotlivé dílčí zakázky na provedení stavebních prací formou objednávky. Obchodní podmínky pro provádění stavebních prací budou stanoveny v Rámcové dohodě s tím, že objednávka bude odkazovat na provedení stavebních prací v souladu s podmínkami stanovenými v...
 Z2020-022615 2. 7. 2020 neuvedena Město Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka 11 870 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ (díla) je vybudování sdružené stezky pro chodce a cyklisty podél říčky Vrchlice v Kutné Hoře. (dále i: „cyklostezka Vrchlice“) a rovněž bezpečné propojení již vybudované stezky pro chodce a cyklisty podél silnice III/03322 s touto cyklostezkou za pomoci piktogramových koridorů pro cyklisty a vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty po místních komunikacích v dotčených ulicích.
 Z2020-022429 1. 7. 2020 neuvedena TJ Sokol Pravonín z.s. Modernizace sportovního areálu 11 594 532 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací, jejichž součástí je projektová činnost u akce Modernizace sportovního areálu.
 Z2020-022868 3. 7. 2020 neuvedena Obec Rapotín PRUMHOR, spol. s r.o.
Úprava vnitřní dispozice budovy MŠ Skleněnka v 10 749 837 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mateřské školky MŠ Skleněnka, Rapotín 556 (parc. č. 498, k.ú. Rapotín). Stavební úpravy se týkají vnitřních dispozic 1.a 2.NP v provozu mateřské školky.
 Z2020-022753 3. 7. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace COLAS CZ a.s.
II/610 Veselá - Mnichovo Hradiště 10 665 464 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu oprava komunikace II/610 ve Středočeském kraji
 Z2020-022584 2. 7. 2020 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. REPONT s.r.o.
Most ev.č. 4381-1, Opatovice 9 984 751 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravu mostního objektu ev. č. 4381-1 v intravilánu obce Opatovice. Stavební úprava spočívá v náhradě stávajícího stavebně a technicky nevyhovujícího mostu za nový s úpravou navazujících úseků silnice před a za mostem v nejnutnějším rozsahu (navázání na stávající stav), chodníků a s úpravou koryta rovněž v nejnutnějším rozsahu. V rámci stavby bude provedena přeložka STL plynovodu (vlastník GasNet), vodovodu DN 100 TLT (vlastník VaK Přerov). A dále zajištění přechodného dopravně inženýrského opatření. Most přes vodní tok Opatovický potok se nachází v zastavěném území obce Opatovice, ul. Záhorská na silnici III/4381 v km 0,252 staničení.
 Z2020-023071 7. 7. 2020 neuvedena Město Česká Skalice MATEX HK s.r.o.
Cyklostezka trasy C 9 918 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace.
 Z2020-022550 2. 7. 2020 neuvedena Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace H & B delta, s.r.o.
Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku 9 873 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace stavby „Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p. 4“, a to ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou zpracoval Ing. Karel Grygera, IČO: 15437191, se sídlem Lesní 69/4, 747 06 Oprava-Podvihov, pod číslem 193.19.
 Z2020-023089 7. 7. 2020 neuvedena Městys Nový Hrozenkov Rebound s.r.o.
Obnova obecního majetku - most ev.č. 01M přes 9 699 424 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívající v realizaci spodní stavby a nosné konstrukce mostu na stávajícím místě, která byla poničena povodní po proběhlých přívalových deštích s nevratným poškozením těchto konstrukcí. Pro zachování dopravy je navržena provizorní komunikace včetně provizorního přemostění vodního toku. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 01 objízdná trasa SO 02 most ev.č. 01M
 Z2020-022495 3. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a.s.
I/58 Nová Bělá, protihluková opatření 9 676 166 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba protihlukové stěny v úseku silnice I/58 Nová Bělá, ul. Plzeňská.v délce 492,0 m. V celé své délce bude mít stěna konstantní výšku, a to 4,0 m bez výškových náběhů. Stěna bude opatřena nouzovými únikovými otvory s dveřmi, které budou od sebe vzdáleny 150,0 m.
 Z2020-022969 7. 7. 2020 neuvedena Liberecký kraj MSV Liberec, s.r.o.
Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná 9 477 449 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a úpravy, bez změny užívání, vnitřní části areálu školy - stávajících objektů Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Jeronýmova 425/27, Liberec, příspěvková organizace. Jedná se o provedení stavebních úprav k zajištění bezbariérového užívání a přístupu do všech provozně důležitých prostor školy a jejího areálu pro všechny osoby s omezenými schopnostmi smyslového vnímání a zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu.
 Z2020-023022 7. 7. 2020 neuvedena Hlavní město Praha, odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy HES stavební s.r.o.
Stavba č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027 TI pro HZ 9 134 027 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vybudování potřebného prodloužení inženýrských sítí veřejných řadů kanalizace, vodovodu, plynovodu, autobusové zastávky směrem z obce Dubeč a chodníků, včetně souvisejících úprav veřejného osvětlení (veřejné osvětlení je m. j. prodlouženo a připojení provedeno jako podzemní) a také provedení signalizace. Následně bude provedena oprava konstrukčních vrstev a asfaltového povrchu v ul. Ke Křížkám v místě pokládky sítí, v městské části Dubeč.
 Z2020-022423 1. 7. 2020 neuvedena Město Meziboří MATURE TEPLICE s.r.o.
Zateplení objektu č.p. 282 - 288, Okružní ul., 8 975 408 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k zateplení fasády objektu č.p. 282 až 288, Okružní ul., Meziboří.
 Z2020-022837 3. 7. 2020 neuvedena ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj SPH stavby s.r.o.
Stavba polní cesty a PEO v k.ú. Jinačovice, 8 496 136 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování zpevněné asfaltové polní cesty C2 v trase stávající nezpevněné polní komunikace a realizaci protierozních opatření na zemědělských pozemcích - zatravněné průlehy PRU1, PRU2; zatravněný pás ZP1; svodný příkop PR2; protierozní mez PM1; travnaté nezpevněné cesty C4, C5, C6 a doprovodná zeleň IP9. Protierozní opatření budou po realizaci zajišťovat snížením příčného sklonu obdělávaných svahů, přerušením délky svahů, zachycením a bezpečným odvedením povrchového odtoku stabilitu území.
 Z2020-022896 3. 7. 2020 neuvedena Hlavní město Praha, odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy MANABAU s.r.o.
Stavba č. 44061 Protipožární nádrž Dubeč 8 450 401 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nové protipožární nádrže v Praze - Dubči. Jedná se o nádrž s břehy tvořenými nábřežními zdmi a betonových dnem. Nádrž bude vybavena bezpečnostním přelivem a výpustním zařízením. Napájení nádrže bude zajištěno novou studnou. Dále budou do nádrže svedeny dešťové vody z okolních budov. Nádrž bude nově napojena na dešťovou kanalizaci pomocí nové přípojky DN 200, na které budou osazeny 3 revizní šachty.
 Z2020-022634 2. 7. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 3K značky s.r.o.
B E S s.r.o.
III/3394 Petrovice I, most ev.č. 3394-1 8 046 074 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce spočívají v rekonstrukci mostu a jeho rozšíření za využití stávající spodní stavby. Poprsní kamenné zídky budou odstraněny, stávající klenba bude zesílena spřaženou železobetonovou deskou a zdivo mostu sanováno. Délka přemostění zůstává 7,5 m, celková šířka mostu se zvětší ze stávající 6,77 m na 8,40 m, délka úpravy vozovky je 54,0 m.
 Z2020-023093 7. 7. 2020 neuvedena Městská část Praha 3 MCA atelier s.r.o.
Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 - 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, - provedení veškeré inženýrské činnosti pro zajištění platného stavebního povolení, - zajištění předprojektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zajištění inženýrské činnosti a poskytování součinnosti v rámci následného zadávacího řízení "Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ a - výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“
 Z2020-022970 7. 7. 2020 neuvedena Obec Staré Křečany INSKY spol. s r.o.
Staré Křečany 7 888 518 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je vybudování nového sběrného dvora, kdy vznikne nova hala na dotřídění materiálu o velikosti 120 m2, kryté stání s ocelovým přístřeškem pro kontejnery o velikosti 89 m2, bude opravena pojízdná manipulační plocha v celkovém množství 1.467 m2 (litý asfalt), bude provedena pochozí plocha podél krytého stání a haly na dotřídění materiálu ze zámkové dlažby v rozsahu 34,9 m2, dále dojde k provedení dešťové kanalizace v délce 131,5 bm, která bude zajišťovat odvodnění manipulační plochy a dešťových vod z objektu krytého stání a haly na dotřídění. Dále dojde k ozelenění ploch za objektem krytého stání a haly na dotřídění. Oplocení areálu sběrného dvora bude provedeno výměnou pletiva v celkové délce 111,4 bm.
 Z2020-022607 2. 7. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice OSS Brno, s.r.o.
MŠ Amerlingova - rekonstrukce kuchyně a zřízení 7 873 677 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „MŠ Amerlingova - rekonstrukce kuchyně a zřízení keramické dílny“ spočívající v úpravě školní kuchyně a přebudování bývalého služebního bytu na keramickou dílnu a kancelář. V rámci úpravy školní kuchyně budou provedeny dílčí změny v dispozici, uspořádání a využití místností reflektující současné požadavky kuchyňského provozu. V rámci přebudování bývalého služebního bytu dojde ke změně původní dispozice, přičemž nová dispozice bude obsahovat keramickou dílnu se dřezem, WC pro děti, místo pro keramickou pec, sklad hlíny a kancelář ředitelky se zázemím.
 Z2020-022612 2. 7. 2020 neuvedena Město Kutná Hora WANDEL CZECH s.r.o.
Obnova vnějšího pláště domu č. p. 56 náměstí 7 577 713 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ (díla) je obnova vnějšího pláště budovy-fasády budovy na náměstí Národního odboje č. p, 56 v Kutné Hoře včetně obnovy výplní otvorů.
 Z2020-023114 7. 7. 2020 neuvedena Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace ELMON spol. s r.o.
Rekonstrukce topení vč. kotelny-DM Velké Poříčí 7 485 789 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem díla je vytápění objektu školy DM v areálu investora. Vytápění bude provedeno z nových plynových kondenzačních kotlů samostatně napojených na rozvod plynu a stávající přípojku plynu. Zdrojem pro vytápění pro tuto část budovy budou nové plynové kotle závěsné kondenzační s nepřímotopným ohřevem TUV s nastavitelným výkonem 6 až 24 kW, resp. 12 až 48 kW a s novou otopnou plochou-deskovými radiátory.
 Z2020-022840 3. 7. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace Kaiser&spol CZ s.r.o.
II/174 Tochovice, most ev.č. 174-003 7 393 466 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu rekonstrukce mostu spočívající v odstranění starého, nosná mostní konstrukce bude odstraněna
 Z2020-022780 3. 7. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje STRABAG a.s.
Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice 7 360 627 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/14120 jak v intravilánu, tak v extravilánu, úprava místní komunikace, výstavba chodníků, úpravy vjezdů, výstavba dělících ostrůvků a nové uliční vpusti včetně napojení do stávající kanalizace. Tyto úpravy jsou řešeny jako samostatné stavební objekty. Na stavbě se podílejí 2 investoři - společní zadavatelé, přičemž navenek vůči třetím osobám vystupuje jako zadavatel SÚS JčK. Vzájemná práva a povinnosti jsou upraveny smlouvou o společnosti uzavřenou dne 31. 1. 2020. Investor SÚS JčK: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady SO 101 - Úprava silnice III/14120 - intravilán SO 102 - Úprava silnice III/14120 - extravilán SO 106 - Dělicí ostrůvek SO 182 - Dopravně inženýrská opatření SO 301 - Úprava propustku SO 302 - Úprava šachty Investor obec Krašlovice: SO 103 - Místní komunikace SO 104 - Chodníky SO 105 - Sjezdy SO 107 - Dělicí...

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 263 697 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy