Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2020-09-16 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2020-09-16 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 959 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-033358 25. 9. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. KAMAT spol. s r.o.
DODÁVKY PLASTOVÝCH KABELOVÝCH CHRÁNIČEK 153 390 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávky plastových kabelových chrániček pro plánované investiční akce, opravy, odstranění havarijního stavu a bezpečné provozování distribuční soustavy na základě kupních smluv na období cca 3 let. Jedná se o následné JŘBU po uzavření rámcových smluv pro jednotlivé části VZ v souladu s ustanovením čl. 3 rámcové smlouvy. JŘBU pod RSD 024-2017 pro část 1, RSD 026-2017 pro část 3, RSD 027-2017 pro část 4.
 Z2020-032930 21. 9. 2020 neuvedena REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
ORENCIA 2020 - JŘBU (Abatacept) 54 916 964 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky léčivých přípravků
 Z2020-033740 25. 9. 2020 neuvedena Obec Drahobudice GASKO, spol. s r.o.
VPK Suchý s.r.o.
Drahobudice - kanalizace a vodovod 39 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovodu v obci Drahobudice ve Středočeském kraji.
 Z2020-032803 18. 9. 2020 neuvedena Obec Sebranice Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Rekonstrukce a dostavba mateřské školy v 39 251 514 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci a přístavbě mateřské školy v Sebranicích u Litomyšle včetně venkovních úprav v areálu mateřské školy a výstavby parkoviště.
 Z2020-033316 23. 9. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SaM silnice a mosty a.s.
D10 Most přes Jizeru u obce TUŘICE D10-020..1 a 27 799 616 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zejména tyto činnosti: oprava odvodnění, odvodňovací skluzy OP1, oprava opevnění opět, sanace opěr, pilířů, nosníků, příčníků, ukončení římsy D10-020..1 0P16, údržba svodidel.
 Z2020-033354 23. 9. 2020 neuvedena Obec Žďár VPK Suchý s.r.o.
Kanalizace a ČOV Žehrov a Skokovy 26 843 743 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování systému tlakové kanalizace v místních částech Žehrov a Skokovy obce Žďár. Součástí dokumentace jsou tlakové kanalizační přípojky, domovní čerpací stanice odpadních vod, domovní gravitační přípojky do DČSOV, přípojky NN DČSOV a čistírna odpadních vod včetně souvisejících objektů.
 Z2020-032666 17. 9. 2020 neuvedena Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Sdružení ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí
Snížení energetické náročnosti ZŠ Stará Ves nad 26 537 444 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují snížení energetické náročnosti ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí.
 Z2020-032563 21. 9. 2020 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
"SMN a. s.-o. z. Nemocnice Šternberk- Interní 26 505 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Objekt interního pavilonu nemocnice Šternberk bude propojen se stávajícími objekty ze své schodišťové mezipodesty pomocí prosklených koridorů, a to s objektem chirurgie a objektem SVLS - technické zabezpečení provozu nemocnice. Ve stávajících objektech budou provedeny stavební úpravy v obvodovém zdivu a napojení vnitřních komunikací na tyto spojovací mosty.
 Z2020-033659 25. 9. 2020 neuvedena Obec Náklo STAVBROS, s.r.o.
LHOTA NAD MORAVOU - REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU 25 530 122 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované společností Architektonická a projekční kancelář viP, Ing. Vladimír Zoubek, IČ: 66910960. Účelem stavby je vytvořit v obci možnost nájemného bydlení. V rekonstruovaném objektu je navrženo 14 bytových jednotek. Z toho jsou dva byty (B1 a B2) v 1. np upraveny pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 Z2020-032826 18. 9. 2020 neuvedena Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace S u b t e r r a a.s.
I. etapa rekonstrukce Ledebourského paláce 25 458 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je částečná obnova objektu Ledebourského paláce na adrese Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, k.ú. Malá Strana, parc. č. 596 obsahující následující práce: odstranění havarijního stavu čelní fasády objektu, sociálních zařízení, opravy stávajících rozvodů vody, kanalizace, silno- a slaboproudých rozvodů, nová klimatizace a restaurování vnitřní umělecké výmalby, Rekonstrukce elektroinstalace se týká hlavních stoupacích vedení, výměny chodbových rozvaděčů, včetně jejich náplně, a to v 1.p.p ÷ 5.n.p., nové zásuvkové a světelné rozvody, nová instalace klimatických jednotek. Svítidla zůstávají stávající. Současně dojde k oddělení rozvodů elektrické energie objektu generálního ředitelství a objektu Palácových zahrad. Zahrady jsou v současné době v rekonstrukci a napojení jejich rozvodu musí dořešit projekt zahrad, protože toto není součástí tohoto projektu. Blíže...
 Z2020-032966 21. 9. 2020 neuvedena Město Kryry Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Bytový dům 17 BJ Jarní zahrada, Kryry 24 973 153 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu je výstavba bytového domu a technická zařízení.
 Z2020-033556 24. 9. 2020 neuvedena Ústecký kraj SIM stavby spol. s.r.o.
DOZP Ústí n. L., rekonstrukce budovy č. p. 1738 24 750 828 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je demolice (odstranění) stávajícího technicky i staticky nevyhovujícího objektu a výstavba nové přízemní budovy DOZP na základech původního objektu. Cílem je vybudování chráněného bydlení pro 11 klientů ve třech domácnostech včetně příslušného zázemí pro jednotlivé byty a zaměstnance DOZP.
 Z2020-017855 17. 9. 2020 neuvedena VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. KP REVITAL s.r.o.
Sanace teras na úrovni +4,00m 23 454 433 Kč
Oznámení o změně
 Z2020-033388 23. 9. 2020 neuvedena městská část Praha 4 BBP Stavby s.r.o.
Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Na 22 887 851 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení II. etapy rekonstrukce obvodových plášťů 5 objektů základní školy Na Planině 1393/13, Praha 4, a to objektů TV2, K2, U6, SMV3 a G. V objektech budou zatepleny fasády, vyměněny nevhodné výplně otvorů, provedeny rekonstrukce střech včetně jejich zateplení, hromosvodní ochrany a systému ochrany proti pádu osob a provedeny veškeré související práce uvnitř i vně objektů.
 Z2020-033140 22. 9. 2020 neuvedena Město Lomnice nad Popelkou Domov pro osoby s poruchou autistického spektra 22 268 016 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu a nástavbu mezipatra 3.NP (např. úpravy stávajících stavebních otvorů, dozdívka obvodových stěn, dispoziční rozčlenění pomocí příček na obytné pokoje + soc. zařízení, celkové zateplení, osazení SDK podhledů, položení nášlapných vrstev podlah, prodloužení stávajících rozvodů vody, odpadů, elektro a rozvodů ÚT ) , o přístavbu zádveří s šatnou a terasy, dále pak o demolici přistaveného přízemního objektu a původního zádveří.
 Z2020-033427 23. 9. 2020 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Zakládání staveb,a.s.
Ochranné stání Miřejovice 22 075 683 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba ochranného stání pro plavidla, umožňující jejich bezpečné vyvázání při vysokých vodních stavech (tj. od zastavení plavby při úrovni hladiny 166,12 m n.m. až po hladinu při katastrofálních povodních). Stavba je umístěna na dopravně významné vodní cestě tř.IV (zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě).
 Z2020-032912 21. 9. 2020 neuvedena NET4GAS, s.r.o. CLOCK SPRING, Inc.
Clockspring - Purchase of Pipeline Repair 22 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření rámcové smlouvy, jejíž předmětem jsou opakované dodávky kompozitních objímek určených k opravám vad vysokotlakového ocelového potrubí a dalších souvisejících komponent.
 Z2020-033161 22. 9. 2020 neuvedena Město Žandov CL-EVANS s.r.o.
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ MŠ V ŽANDOVĚ, Lužická 298 20 946 929 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ MŠ V ŽANDOVĚ, Lužická 298 parc.č.12 k.ú. Žandov, IV. Etapa“ je dostavba pavilonu B objektu MŠ, kde vznikne nová tělocvična. V rámci I. II. a III. etapy výstavby zde vznikly celkem 4 oddělení MŠ s celkovou kapacitou až 100 dětí. Ve IV. etapě bude postavena nová tělocvična s potřebným zázemím, která bude během dne využívána dětmi z MŠ a ZŠ a v odpoledních hodinách bude sloužit veřejnosti a občanům města Žandov.
 Z2020-033768 25. 9. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce MSV Liberec, s. r. o.
Nemocnice Na Homolce - SB - rekonstrukce 12 výtahů 20 847 997 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka, montáž a instalace 12 výtahů včetně poskytování servisních služeb na dobu 72 měsíců.
 Z2020-033684 25. 9. 2020 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik RRR spol. s.r.o.
VD Hněvkovice - rozšíření provozní budovy 19 718 512 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je celková úprava stávající provozní budovy spočívající v provedení nástavby 2. NP, dispoziční a statické úpravy 1. NP, výměně všech vnitřních rozvodů (UT, ZI, SLP, EI a VZT). Součástí plnění veřejné zakázky jsou také úpravy navazujících areálových zpevněných ploch.
 Z2020-032753 17. 9. 2020 neuvedena Obec Cehnice Auböck s.r.o.
"Cehnice - mateřská škola" 19 488 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předkládaný projekt je novostavba mateřské školy včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku investora obce Cehnice. Mateřská škola je koncipována s kapacitou pro 48 dětí. Parcela č. st. 96 je ve vlastnictví žadatele, o rozloze 3043 m2 s druhem pozemku - zastavěná plocha a nádvoří.
 Z2020-033702 25. 9. 2020 neuvedena Město Ivanovice na Hané EDMA s.r.o.
ZTV Ivanovice na Hané 19 453 518 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o realizaci inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v Ivanovicích n a Hané v oblasti západně od města. Dále je předmětem projektová dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření stavby. Technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
 Z2020-032931 18. 9. 2020 neuvedena Obec Košetice T&Nstav stavební a obchodní s.r.o.
Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice 19 393 465 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V části 1 veřejné zakázky se jedná o vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice v rozsahu provedení nástavby, přístavby a stavební úpravy stávající budovy „A“ (označeno jako SO 1). V části 2 se jedná o vybudování bezbariérového přístupu stavební úprava zajišťující bezbariérové propojení budov areálu úprava vyrovnávacího schodiště a umístění schodišťové plošiny ve spojovací chodbě (označeno jako SO2).
 Z2020-032735 17. 9. 2020 neuvedena SK Hořovice, z.s. Stavinsport, s.r.o.
Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v 18 995 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou „Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích“ na pozemcích p.č. 122/1, 122/4, 122/9 k.ú. Hořovice na základě vydaného stavebního povolení. Stavba obsahuje - rekonstrukci stávající tréninkové plochy pro potřeby sportovního využití - víceúčelové sportoviště, plocha 90 x 62,5 m, SO 01 - Sportovní plocha, SO 02 - Umělé osvětlení, SO 03 - Automatický závlahový systém, SO 04 - Zpevněné plochy
 Z2020-032607 17. 9. 2020 neuvedena Obec Teplice nad Bečvou HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.,
Společenské centrum Teplice nad Bečvou 17 364 430 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu rekonstrukce multifunkční budovy
 Z2020-033756 25. 9. 2020 neuvedena Svazek obcí údolí Desné SART-stavby a rekonstrukce a.s.
Rekonstrukce železničního svršku TÚ V. Losiny - 16 597 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce železničního svršku TÚ V. Losiny - Loučná n/D SO01 km 5,431 - 6,931 TÚ V. Losiny - Loučná n/D“ jsou stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce železničního svršku. Více viz ZD.
 Z2020-032637 17. 9. 2020 neuvedena Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj EUROVIA CS, a.s.
Realizace společných zařízení v k.ú. Dlouhá Loučka 16 480 194 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je výstavba polní cesty C 05 a poldrů P 7-1, 7-2 a 7-3 jako prvků navržených v plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav.
 Z2020-033131 22. 9. 2020 neuvedena Obec Třebařov Dagmar Plchová
František Bartášek
Stavební úpravy objektu prodejny s výstavbou 15 700 225 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu prodejny. Stavebními úpravami dojde k vybudování 7 sociálních bytů. V 1. NP budou vybudovány 3 bytové jednotky o dispozicích 1+kk (o ploše 35,23 m2, 28,38 m2 a 32,13 m2) a ve 2. NP budou vybudovány 4 bytové jednotky o dispozicích 2+kk (o ploše 46,4 m2, 67,49 m2, 57,39 m2 a 57,02 m2). Každá bytová jednotka bude vybavena základním vybavením). Část budovy bude rekonstruována pro účely prodejny. Součástí veřejné zakázky je i úprava venkovních ploch v bezprostřední blízkosti objektu.
 Z2020-032829 18. 9. 2020 neuvedena Obec Brandýsek Přestavba a přístavba ZŠ v obci Brandýsek a GASTRO 15 684 009 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka je rozdělena na dvě části. 1. část Stavební práce - rekonstrukce a přestavba ZŠ 2. část dodávka Gastro technologie.
 Z2020-033168 22. 9. 2020 neuvedena Obec Rybník IPESIS s.r.o.
Modernizace a energetické úspory ZŠ Rybník 15 340 673 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Modernizace a energetické úspory ZŠ Rybník“ jsou stavební úpravy základní školy v obci Rybník. Jedná je o rekonstrukci sociálního zázemí v zadní části školy v přístavbě a celkovou modernizaci stávajícího objektu základní školy. Vzhledem ke stávajícímu stavu sociálního zázemí, bude zadní část zbourána a znovu vyzděna, část bude provedena jako dvoupodlažní. V podkroví, které je v současné době nevyužité, bude upraven krov a vznikne zde školní družina a přípravná třída se sociálním zázemím.
 Z2020-033336 23. 9. 2020 neuvedena Obec Radňovice SPH stavby s.r.o.
STAREDO
Obecní dům v Radňovicích 15 171 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení novostavby obecního domu v Radňovicích. Úplný rozsah předmětu veřejné zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci vypracované Ing. arch. Ondřejem Novotným, místem podnikání Křídla 90, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 049 27 478 v měsíci září 2019, a ve výkazu výměr.
 Z2020-033094 21. 9. 2020 neuvedena Obec Dymokury SELLA spol. s r.o.
NEPRO stavební a.s.
ZŠ Dymokury - stavební úpravy objektu - realizace 15 118 672 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Jaroslavem Kaplanem, Ph.D. - PROJEKČNÍ ATELIER, se sídlem 5. května 752, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO: 45594309, Ing. Pavlem Javůrkem, se sídlem U Závor 1667, 288 02 Nymburk, č. ČKAIT 0000772, Ing. Alešem Housou, IČO: 03316025, se sídlem Strážník 808, 513 01 Semily a Mareš Zdeněk - ELPRO, el. montáže, projekty, rozvaděče, IČO: 42920213, se sídlem Lužany 85, 50706 Lužany, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr provést stavební práce spočívající v zateplení a realizaci energetických úspor objektu budovy Masarykovy základní školy Dymokury. V rámci veřejné zakázky bude realizováno zateplení objektu staré budovy školy, tělocvičny a spojovacího krčku, dále bude realizována...
 Z2020-033376 23. 9. 2020 neuvedena Obec Herálec DMC Brno, s.r.o.
Půdní vestavba ZŠ Herálec - odborné učebny 14 460 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je půdní vestavba nad jihovýchodním křídlem základní školy v obci Herálec.
 Z2020-032713 17. 9. 2020 neuvedena Město Doksy VERSANA s.r.o.
Rekonstrukce komunitního centra čp. 47 v Doksech 14 442 151 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí, úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu č.p. 47 v Doksech. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení budovy Komunitního centra Komenského 47 v Doksech, výměny a instalace nových výplní otvorů, instalace nového zdroje tepla, rekonstrukce stávající otopné soustavy, dále dojde ke konstrukčním úpravám - Stávající objekt bude dispozičně upraven a bude upraven i po stavebně technické stránce jejichž cílem je oprava povrchů, doplnění příček, posun výtahu a úprava půdního prostoru.
 Z2020-033129 22. 9. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Doprastav, a.s., organizační složka Praha
SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - vedoucí společník
+1 dodavatel
Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji 13 858 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výměna velkoplošného dopravního značení po jejich poškození nebo konce životnosti v Ústeckém kraji.
 Z2020-033390 23. 9. 2020 neuvedena MČ Praha-Lysolaje PSP - GDS, s.r.o.
Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje 13 575 219 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba technického objektu sloužícího pro provozní potřeby městské části Praha-Lysolaje, zařízení pro provoz a údržbu zeleně. Předmětem plnění jsou stavební práce (přesný rozsah, obsah a členění předmětu veřejné zakázky je uveden v Technických podmínkách) včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby + zajištění kolaudace.
 Z2020-033552 24. 9. 2020 neuvedena Město Nová Paka B.C.M. Company s.r.o.
Nízkoprahový klub Novopacko - II. zadání 13 382 278 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou hlavně stavební práce a související dodávky. Stavební řešení zahrnuje stavební práce a úpravy vedoucí ke změně dispozic v 1.p.p., sanaci vlhké části stavby, demolici a přístavbu podzemní části (jejímž důvodem je jednak rozšíření půdorysu ale zároveň sanace stávajícího domu), nové úpravy parteru a stavbu altánu na střeše 1.p.p.
 P20V00020371 17. 9. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra ČEPRO, a.s.
Smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot 13 223 141 Kč
 Z2020-033027 21. 9. 2020 neuvedena Obec Labské Chrčice STRABAG a.s.
Výstavba nových a oprava stávajících komunikací v 13 187 442 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky (VZ) je vybudování a oprava technické infrastruktury v obci Labské Chrčice, rozdělené do dvou oddílů (dále také jako "částí") dle zpracované projektové dokumentace (PD).
 Z2020-032838 18. 9. 2020 neuvedena Nadace Zbraslavice STAVONEL spol. s r.o.
Rekonstrukce bývalého lihovaru ve Zbraslavicích na 12 498 731 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav bývalého lihovaru ve Zbraslavicích, který je v posledních letech nevyužívaný. Rekonstrukcí stávajícího objektu dojde k vytvoření bytového domu pro sociální bydlení.
 Z2020-033126 22. 9. 2020 neuvedena Nadační fond Hanka REDOMO a.s.
Nadační fond Hanka - sociální byty, Dvůr Králové 12 236 325 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je využití původní budovy varny piva na „Sociální bydlení“ v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Sociální byty se základním vybavením jsou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Tento objekt je v současné době nevyužitý. Do stávajícího objektu se podařilo umístit 6 dvojpokojových bytů a jeden třípokojový. Byty budou vybaveny základním vybavením bez nábytku. Navržené úpravy objektu budou splňovat požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z dalších předpisů. Všechny byty jsou navíc řešeny bezbariérově dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. V rekonstruovaném domě je v technickém podlaží sdílený prostor pro uložení kol, kočárků a případně invalidních vozíků.
 Z2020-032751 17. 9. 2020 neuvedena město Stráž nad Nežárkou TB BUILDING s.r.o.
Kanalizace a ČOV Dolní Lhota 11 699 569 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kanalizace a ČOV Dolní Lhota.
 Z2020-033518 24. 9. 2020 neuvedena Obec Pržno Ristorispetto s.r.o.
Pržno Novostavba bytového domu 11 627 328 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Novostavba bytového domu v obci Pržno, včetně řešení jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: Projektová dokumentace - příloha č. 3 zadávací dokumentace a Soupis prací - příloha č. 2 zadávací dokumentace.
 Z2020-033749 25. 9. 2020 neuvedena Obec Vyžlovka Chytrý dům s.r.o.
Přístavba jídelny ke škole ve Vyžlovce 11 226 642 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je přístavba jídelny ke stávající zděné budově základní školy. Přístavba jídelny je navržena s kapacitou 56 dětí a bude sloužit pouze k výdeji jídla, nikoli k jeho přípravě. Objekt jídelny bude mít samostatný vstup, avšak bude také přístupný ze stávajícího objektu základní školy, se kterým bude spojen.
 Z2020-033592 24. 9. 2020 neuvedena Obec Roztoky DOMISTAV CZ a.s.
Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky 11 180 848 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce obecního úřadu. Část předmětu veřejné zakázky (zateplení objektu) je spolufinancovaná z Operačního programu Životního prostředí, větší část předmětu veřejné zakázky je financovaná z veřejných rozpočtů, tzn. z rozpočtu zadavatele.
 Z2020-032888 18. 9. 2020 neuvedena Město Uherské Hradiště STRABAG a.s.
Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na 10 994 927 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V rámci stavby budou řešeny místní komunikace, parkovací plochy a chodníky - ulice 1. máje, 28. října, obslužná komunikace u mateřské školky a část obslužné komunikace před domem č.p. 976-978.Celkové stavebně technické řešení: SO 101 Místní komunikace a parkovací plochy SO 151 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ, SADOVÉ ÚPRAVY SO 451 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Z2020-033521 24. 9. 2020 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství B.C.M. company s.r.o.
ÚP v Trutnově - stavební úpravy budovy 10 799 188 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je provedení stavebních úprav administrativní budovy Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územního pracoviště v Trutnově.
 Z2020-033043 21. 9. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Stavby rybníků s.r.o.
Obnova MVN Novodvorský III., IV. a V. 10 137 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v obnově vodních nádrží Novodvorský III., IV. a V. Stavební práce spočívají v opravě hrází, výstavbě kapacitních bezpečnostních přelivů a výpustních zařízení. Na revitalizované ploše se vybudují tůně a litorální pásmo. Zátopa bude částečně odbahněna.
 Z2020-032710 21. 9. 2020 neuvedena Hlavní město Praha PREdistribuce, a.s.,
Rámcová smlouva o spolupráci při modernizaci sítě 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem smlouvy je spolupráce při modernizaci sítě veřejného osvětlení ("VO") a distribuční soustavy ("DS") dle usnesení zastupitelstva HMP ze dne 12. 12. 2019 (tisk Z-7897, č. 12/31) a usnesení rady HMP ze dne 13. 7. 2020, a to mezi HMP a PREdistribuce, a.s. („PREdi“) coby výhradním provozovatele DS. Proces obnovy sítě VO bude probíhat v synergii s plánovanou obnovou DS tak, aby díky souběhu trasy či tras úseku sítě DS, na kterém PREdi plánuje provádět obnovu, byly minimalizovány zásahy do povrchů veřejných komunikací. Tímto postupem dojde k minimalizaci dopadů do komfortu obyvatel a návštěvníků HMP. Zároveň dojde k využití možnosti pro zajištění dostatečného příkonu do vybraných lamp (EV ready), které by po následné obnově kromě funkce osvětlovacího místa VO plnily též další funkce, zejména připravenost na umístění nabíjecí stanice či dalších tzv. Smart-City prvků. Budoucí osazení a...
 Z2020-033727 25. 9. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s.
I/39 Štilec - Kosov 9 731 058 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavba se nachází u mimoúrovňové křižovatky sil. I/3 a I/39 a zahrnuje stavební opravu stávající silnice I/39 podle doporučené opravy dle diagnostického průzkumu, nutnou opravu částí odvodňovacího systému - oprava propustků a oprava stávajících sjezdů na sousední pozemky.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 526 lidí darovalo 1 455 918 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy