Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2020-09-17 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2020-09-17 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 88 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-032803 18. 9. 2020 neuvedena Obec Sebranice Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Rekonstrukce a dostavba mateřské školy v 39 251 514 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci a přístavbě mateřské školy v Sebranicích u Litomyšle včetně venkovních úprav v areálu mateřské školy a výstavby parkoviště.
 Z2020-032892 18. 9. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s. Metrostav a.s.
X 526 - Ve Žlíbku - Počernická, oprava mostu, 26 140 754 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět plnění je oprava stávajícího mostu a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. V rámci opravy dojde ke zhotovení nových závěrných zdí, bude provedeno osazení nových mostních odvodňovačů a mostních závěrů. Budou též zhotoveny ŽB chodníkové římsy, položena celoplošná izolace mostu a vozovkového souvrství. Bude osazeno nové zábradlí a bude provedena sanace podhledu a boků nosné konstrukce a spodní stavby. Též bude provedena obnova dopravního značení.
 Z2020-032826 18. 9. 2020 neuvedena Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace S u b t e r r a a.s.
I. etapa rekonstrukce Ledebourského paláce 25 458 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je částečná obnova objektu Ledebourského paláce na adrese Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, k.ú. Malá Strana, parc. č. 596 obsahující následující práce: odstranění havarijního stavu čelní fasády objektu, sociálních zařízení, opravy stávajících rozvodů vody, kanalizace, silno- a slaboproudých rozvodů, nová klimatizace a restaurování vnitřní umělecké výmalby, Rekonstrukce elektroinstalace se týká hlavních stoupacích vedení, výměny chodbových rozvaděčů, včetně jejich náplně, a to v 1.p.p ÷ 5.n.p., nové zásuvkové a světelné rozvody, nová instalace klimatických jednotek. Svítidla zůstávají stávající. Současně dojde k oddělení rozvodů elektrické energie objektu generálního ředitelství a objektu Palácových zahrad. Zahrady jsou v současné době v rekonstrukci a napojení jejich rozvodu musí dořešit projekt zahrad, protože toto není součástí tohoto projektu. Blíže...
 Z2020-032931 18. 9. 2020 neuvedena Obec Košetice T&Nstav stavební a obchodní s.r.o.
Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice 19 393 465 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V části 1 veřejné zakázky se jedná o vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice v rozsahu provedení nástavby, přístavby a stavební úpravy stávající budovy „A“ (označeno jako SO 1). V části 2 se jedná o vybudování bezbariérového přístupu stavební úprava zajišťující bezbariérové propojení budov areálu úprava vyrovnávacího schodiště a umístění schodišťové plošiny ve spojovací chodbě (označeno jako SO2).
 Z2020-032829 18. 9. 2020 neuvedena Obec Brandýsek Přestavba a přístavba ZŠ v obci Brandýsek a GASTRO 15 684 009 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka je rozdělena na dvě části. 1. část Stavební práce - rekonstrukce a přestavba ZŠ 2. část dodávka Gastro technologie.
 Z2020-032928 18. 9. 2020 neuvedena Obec Lubná VAY energo s.r.o.
Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Lubná 15 077 737 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího veřejného osvětlení obce Lubná. Rekonstrukce bude probíhat ve třech etapách částečně v souběhu s realizací kabelového vedení NN společností ČEZ a.s., s názvem: Lubná výv. z TS SY_0036, SY_0481 rek. kNN,a číslem stavby: IE-12-2006854, jelikož z velké části využívá stejné kabelové trasy.
 Z2020-032838 18. 9. 2020 neuvedena Nadace Zbraslavice STAVONEL spol. s r.o.
Rekonstrukce bývalého lihovaru ve Zbraslavicích na 12 498 731 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav bývalého lihovaru ve Zbraslavicích, který je v posledních letech nevyužívaný. Rekonstrukcí stávajícího objektu dojde k vytvoření bytového domu pro sociální bydlení.
 Z2020-032888 18. 9. 2020 neuvedena Město Uherské Hradiště STRABAG a.s.
Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na 10 994 927 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V rámci stavby budou řešeny místní komunikace, parkovací plochy a chodníky - ulice 1. máje, 28. října, obslužná komunikace u mateřské školky a část obslužné komunikace před domem č.p. 976-978.Celkové stavebně technické řešení: SO 101 Místní komunikace a parkovací plochy SO 151 CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ, SADOVÉ ÚPRAVY SO 451 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Z2020-032856 18. 9. 2020 neuvedena Pardubický kraj Navláčil stavební firma, s. r. o.
Dělostřelecká tvrz Bouda - nezbytné stavební 9 927 190 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizací investiční akce v rozsahu navrhovaných stavebních prací dojde k obnově vnějšího vzhledu vstupního objektu, zabezpečení objektu proti vlhkosti zatékáním dešťových vod a proti kondenzaci vzdušné vlhkosti v letních měsících. Bude provedeno odstranění havarijního stavu hydroizolace, odvedení dešťových vod od objektu, celková obnova fasády, výroba a osazení repliky střílny TK, výroba a osazení repliky dvou zvonů pro LK, výroba a osazení replik dvou kusů plechových silnostěnných dveří vstupů pro pěší, výroba a osazení posuvných silnostěnných vrat nákladního vjezdu, doplnění betonového ostění a klenebního pasu s lokálním vyztužením
 Z2020-032886 18. 9. 2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. LISONĚK, s.r.o.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Úprava 1. PP 8 965 698 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav v 1. PP budovy CO I, která se nachází v areálu Uherskohradišťské nemocnice. Stavební úpravy řeší dispoziční změny v prostoru garáží a stávajících skladů, na základě kterých dojde ke změně užívání těchto prostor. Garáže budou zrušeny a rozděleny do menších prostor, které budou provozně fungovat jako centrální sklad zdravotnických pomůcek a spisovna pro ukládání zdravotnické dokumentace. Jedná se o stavební úpravy, které nemají vliv na nosnou konstrukci budovy.
 Z2020-032915 18. 9. 2020 neuvedena Obec Krumvíř RENOVA stavební a obchodní společnost. s.r.o.
Novostavba bytového domu pro sociální bydlení - 7 999 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je umístění a technické řešení novostavby bytového domu určeného pro sociální bydlení, včetně napojení na inženýrské sítě a komunikaci, zpevněných ploch a oplocení.
 Z2020-032782 18. 9. 2020 neuvedena Město Litvínov STAVMAX Group s.r.o.
R-test s.r.o.
Stavební úpravy sportovišť na území města 6 930 426 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka je rozdělena na následující 4 části: část 1 - Sportoviště U Zámeckého parku - za garážemi část 2 - Sportoviště U Zámeckého parku - u úřadu práce část 3 - Sportoviště v parku u Pilařského rybníka část 4 - Sportoviště v Janáčkově ulici Jedná se o stavební úpravy současných sportovních ploch (hřišť na míčové hry) doplněných plochami pro dětská hřiště ve čtyřech lokalitách nacházejících se v různých částech města Litvínova.
 Z2020-032801 18. 9. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ČNES dopravní stavby a.s.
III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda 6 752 223 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Záměrem akce je oprava silnic č. III/24210 a III/24211 o celkové výměře 13471 m2 (celková délka úseku 2038 m). Technologie opravy spočívá v
 Z2020-032945 18. 9. 2020 neuvedena Obec Horní Dunajovice JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.
Dostupné byty 6 584 855 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vytvoření čtyři bytových jednotek do prostoru podkroví, ve stávajícím objektu včetně souvisejících stavebních prací v požadovaném rozsahu
 Z2020-032775 18. 9. 2020 neuvedena Liberecký kraj MSV Liberec, s.r.o.
Přístavba výtahu pro budovu F, Jedličkův ústav, 5 979 081 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vybudování výtahu, který bude situován na vnější straně fasády budovy F v Budovcově ulici a z chodníku této ulice je i exteriérový vstup do výtahu. Výstupy v jednotlivých patrech budovy jsou situovány do chodby v blízkosti bočního schodiště. Výtahová šachta bude na fasádě umístěna v ose okenních otvorů, které budou využity pro výstup z výtahu v jednotlivých podlažích.
 Z2020-032761 18. 9. 2020 neuvedena Městys Ledenice Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby
ZTV Ledenice - lokalita "Za Školou" 5 618 093 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dopravní část - zpevněné plochy a komunikace; opěrná stěna a schodiště.
 Z2020-032828 18. 9. 2020 neuvedena Obec Smetanova Lhota ALSTAP s.r.o.
Rozšíření splaškové gravitační kanalizace v obci 5 513 869 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavby je výstavba hlavního kanalizačního sběrače A v délce 526,5 m. Trasa navrhované kanalizace je vedena převážně ve zpevněných asfaltových plochách, částečně v nezpevněném travnatém povrchu. Uložení potrubí z polypropylénu je navrženo do otevřené pažené rýhy se svislými stěnami. Kanalizace bude přecházet pod stávající komunikací II.třídy směr Mirotice-Milevsko řízeným podvrtem a v koncové části bude vedena pod železniční tratí.
 Z2020-032832 18. 9. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace VSP Auto, s.r.o.
Servis vozidel ZZSPK Mercedes-Benz 2020-2022 5 450 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této zakázky je provádění oprav sanitních vozidel MB Sprinter evidovaných v majetku ZZSPK autorizovaným servisem Mercedes-Benz na území Plzeňského kraje a to pro období 2 let.
 Z2020-032805 18. 9. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
III/11129 křiž. II/335-Smilovice 4 320 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm (napojení). Bude provedena oprava stávajícího podloží recyklací za studena, ložní asfaltová vrstva tl. 60 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm, provedení očištění, spojovací postřik. Seřezání krajnic s naložením, odvozem a uložením na skládku, dosypání krajnic asf. recyklátem tl. 8 cm, čištění příkopů příkopovým rypadlem, proříznutí a zalití spár asfaltovou zálivkou, návrh a projednání včetně realizace DIO a geodetických prací. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící čáry tl. 125 mm bílý plast vč. předznačení. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP
 Z2020-032820 18. 9. 2020 neuvedena Chelys s.r.o. Hájek-stavební firma s.r.o.
Instalace tepelných čerpadel v rámci energetického 4 200 050 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávka a instalace tepelných čerpadel a realizace s tím spojených stavebních prací.
 Z2020-032810 18. 9. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silverton s.r.o.
Sil.I tř. Pardubického kraje, instalace 4 137 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Instalace bezpečnostních prvků na silnicích I. tříd Pardubického kraje ( dopravní knoflíky, protismykové nátěry, termoplastické plošné dopravní značky ) dle přiloženého rozpisu na základě požadavků PČR a KÚ PK - ODSH Pardubice.
 Z2020-032795 18. 9. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ČNES dopravní stavby a.s.
III/2284 Kolešovice - Hořesedly 3 793 628 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce spočívají v opravě živičného krytu silnice III/2284 - provedení očištění, položení vyrovnávky, spojovací postřik a pokládka ACo v tl. 50 mm. Dále bude provedeno vyfrézování a zalití pracovních spár asf. zálivkou, zpevnění krajnic asf. recyklátem, čištění sil. příkopů příkopovou frézou a provedení vodorovného dopravního značení - vodících proužků (v plastu). Oprava bude prováděna za omezení dopravy - projednání a realizace DIO je součástí zakázky.
 Z2020-032893 18. 9. 2020 neuvedena SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. TECHNOCAR s.r.o.
Dodávka nového nosiče kontejnerů s hydraulickou 3 484 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je dodávka 1 ks nového nosiče kontejnerů s hydraulickou rukou (skládající se ze šesti součástí - podvozek, hydraulický nakládací jeřáb, jednoramenný nosič kontejnerů, dvoj-řetízkový otevírač zvonových kontejnerů, úchopový kříž a kontejnerové plato).
 Z2020-032804 18. 9. 2020 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích accela s.r.o.
Dodávka průtokového cytometru pro katedru 3 446 110 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je dodávka průtokového cytometru na in vivo detekci jednotlivých částic/buněk v průtokové kapiláře dle exprese různých znaků.
 Z2020-032929 18. 9. 2020 neuvedena Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. ALOGO, s.r.o.
Automatizovaný mikroskopický systém pro 3 307 140 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodání mikroskopického systému, který umožňuje automatické vyhledání buněk v metafázi, jejich zobrazení a automatické pořízení digitálního záznamu. Součástí zakázky je také dodání potřebné výpočetní techniky a specializovaného softwaru umožňujícího prohlížení nasnímaných dat a jejich další analýzu (manuální i automatickou). Systém je poptáván jako celek za účelem jeho plánovaného využití pro vyhodnocení počtu a typu chromozomálních aberací (dicentrických chromozomů) indukovaných v lymfocytech periferní krve.
 Z2020-032807 18. 9. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Strabag a.s.
III/27529, III/2759 Chudíř 3 179 473 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu oprava silnice III/27529
 Z2020-032505 18. 9. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové COMFES, spol. s r.o.
Kostní denzitometr 2 958 540 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého a nerepasovaného kostního denzitometru pro Ústav klinické biochemie a diagnostiky včetně zajištění pozáručních BTK a servisu a zpětného odběru původního zařízení.
 Z2020-032949 18. 9. 2020 neuvedena Město Terezín Wieserův dům v Terezíně_audiovizuální a výpočetní 2 568 464 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuální a výpočetní techniky vč. montáže a instalace, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným vzorem návrhu Kupní smlouvy (dále jen „vzor Smlouvy“), který tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.
 Z2020-032830 18. 9. 2020 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta TOPGEOSYS s.r.o.
SpinMap, spol. s r.o.
Středněformátová a sférická digitální kamera 2 085 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sférické a středněformátové digitální kamery včetně příslušenství. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.
 Z2020-032771 18. 9. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje COLAS CZ a.s.
Oprava silnice III/13520 a III/1351 náměstí 1 852 022 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném soupisem prací a zadávací dokumentací.
 Z2020-032817 18. 9. 2020 neuvedena Obec Věšín Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
,,Dodávka DA pro potřeby JSDH Buková“ 950 055 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky je dodávka dopravního automobilu pro potřeby JSDH Buková.
 Z2020-032917 18. 9. 2020 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně Milan Škoda-FOTO
Fotografické technologie - skupina IV 423 972 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou fotografické technologie skupina IV: - pro část 1 Zrcadlovka je předmětem plnění dodávka digitální fotoaparátu (zrcadlovky) včetně objektivu. - pro část 2 Bezzrcadlovky je dodávka digitálního fotoaparátu s bezzrcadlovým tělem včetně objektivů a náhradního akumulátoru. - pro část 3 Vybavení pro fotografický tisk je dodávka je dodávka barevné velkoformátové tiskárny včetně tiskového software a profesionálního monitoru s věrným podáním barev. Bližší specifikace jsou uvedeny v souladu se zákonem a technickými podmínkami (specifikací zařízení), které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace část 1 až 3.
 Z2020-032925 18. 9. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o.
ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a 373 321 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je vznik odborných učeben polytechnického vzdělávání. Projekt bude řešit přístavbu dvoupodlažního objektu ke stávající budově školy. Ve 2.NP vznikne přírodovědná učebna. Předmětem této veřejné zakázky je vybavení této přírodovědné učebny zařízením.
 Z2020-032799 18. 9. 2020 neuvedena Ostravská univerzita VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Dodávka síťových prvků infrastruktury OU 328 977 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka síťových prvků infrastruktury Ostravské univerzity v rozsahu 7 ks zařízení L2/L3 switch 48 portů, 4x SFP+ OpenFlow + 4 ks SFP+ stohovacích kabelů pro tato zařízení, 20 ks SFP 1Gbit/s optický modul LR single mode duplex LC, DMI kompatibilní s Aruba 3810M JL075A. Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava zboží na místo odevzdání zboží a předání dokladů potřebných k užívání či provozu zboží, návod (návody) k obsluze v českém jazyce, jsou-li nezbytné pro používání zboží, příp. dalších dokladů, které se ke zboží jinak vztahují, včetně atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a dále zaškolení obsluhy.
 Z2020-032388 18. 9. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20114 214 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-032392 18. 9. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_80031 96 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-032462 18. 9. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_1532 37 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-032466 18. 9. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90026 21 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-032463 18. 9. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90025 21 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-032864 18. 9. 2020 neuvedena KiK textil a Non-Food spol. s r.o. CE-PA, spol. s r.o.,
Vzděláváním k rozvoji společnosti 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Služba - vzdělávání zaměstnanců společnosti V OBLASTI MMD
 Z2020-032479 18. 9. 2020 20. 10. 2020 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Dodávka drceného kameniva na zimní posyp vozovek odhad.cena 10 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva na zimní posyp vozovek, frakce 4-8 v celkovém předpokládaném množství 42 000 t.
 Z2020-032542 18. 9. 2020 5. 10. 2020 Vězeňská služba České republiky Věznice Všehrdy - provozování prodejny potravin a odhad.cena 25 943 862 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese Předmět plnění veřejné zakázky, resp. koncese je zajištění prodeje potravinářského, drogistického a průmyslového zboží ve Věznici Všehrdy, a to formou provozování kantýny po dobu 5 let.
 364553 18. 9. 2020 neuvedena Obec Rozhraní
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2020-032882 18. 9. 2020 neuvedena Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace
Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-032825 18. 9. 2020 neuvedena Školní jídelna Slavkov, příspěvková organizace
Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-032500 18. 9. 2020 neuvedena Zámek Štiřín Zajištění úklidových služeb v areálu Zámku Štiřín odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění úklidových služeb včetně supervize ve všech objektech a v celém areálu Zámku Štiřín a dále praní hostovského prádla.
 Z2020-032524 18. 9. 2020 neuvedena Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Centrální vstupní pavilon a přístavba odhad.cena 520 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky budou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k výstavbě nového centrálního vstupního pavilonu a k přístavbě chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, včetně prací a činností souvisejících, a včetně vybavení v rozsahu dle zadávací dokumentace, zejména kompletní přístrojové vybavení multioborové jednotky intenzivní péče chirurgických oborů, v areálu zadavatele v Benešově, a to formou realizace Design and Build (navrhni a postav).
 Z2020-032470 18. 9. 2020 19. 10. 2020 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Nákup mikroskopu SEM pro CDV odhad.cena 7 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání dodávky 1ks skenovacího elektronového mikroskopu dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
 Z2020-032921 18. 9. 2020 neuvedena BEZAN s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2020-032770 18. 9. 2020 neuvedena W a Weinzettl, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 476 lidí darovalo 1 404 054 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy