Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2020-10-18 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2020-10-18 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 164 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-036766 20. 10. 2020 neuvedena Obec Staré Křečany Stavební společnost RBK a.s.
Stavební úpravy č.p. 38 ve Starých Křečanech 48 967 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Stavební úpravy č.p. 38 ve Starých Křečanech“ je přístavba a nástavba objektu č.p. 38. Součástí revitalizace objektu č.p. 38 jsou i rozvody inženýrských sítí, domovní čistírna odpadních vod, vrt pro novou studnu a další technická infrastruktura. Nezastavěná část se ozelení. Celkem vznikne 18 nových bytů. Nově rekonstruovaný objekt č.p. 38 doplní stávající objekty pro bydlení ve spádovém území města Rumburk.
 Z2020-036501 19. 10. 2020 neuvedena Obec Mrákov HENSTAV s.r.o.
Mrákov - rekonstrukce ČOV 45 980 289 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace, intenzifikace a související dostavba podzemních nádrží na likvidaci znečištěných odpadních vod. Jediným nově vybudovaným nadzemním objektem bude objekt hrubého předčištění, objekt odvodnění kalu a objektu kalojemů, který v sobě bude mít zakomponovaný prostor dmychárny a armaturní komory pro ovládání kalojemů. Nově navrhované objekty jsou situované do stávajícího areálu ČOV. Ostatní objekty jsou liniové stavby popř. objekty umístěné pod terénem se vstupem s úrovně terénu. Stávající objekt dešťové zdrže a provozní budova zůstanou zachovány a projdou lehkou rekonstrukcí, ostatní stávající objekty budou zdemolovány (stávající hrubé předčištění, kalojem, biologické jednotky, potrubní rozvody).
 Z2020-036565 19. 10. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany MARHOLD a.s.
Těchonín - rekonstrukce objektu č. 31 na 38 964 180 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení stavby v rozsahu a podle projektové dokumentace a stavebního povolení ve vojenském areálu nemocnice.
 Z2020-036099 19. 10. 2020 neuvedena Město Horšovský Týn Sídlo společnosti Lesní stavby, s.r.o.
VÝSTAVBA KANALIZACE A VODOVODU V OBCI SEMOŠICE 23 799 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizace a vodovodu v místní části Semošice, ve které doposud tato infrastruktura chybí. Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí provedení všech činností dle výkazu výměr.
 Z2020-036895 20. 10. 2020 neuvedena Obec Šestajovice ZEPRIS s.r.o.
Intenzifikace ČOV Šestajovice 21 443 127 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je intenzifikace ČOV Šestajovice. Výstavbou další technologické linky biologického čištění bude zajištěno potřebné zvýšení kapacity ČOV na hodnotu 6000 EO.
 Z2020-036758 20. 10. 2020 neuvedena Městys Křtiny PTÁČEK pozemní stavby s.r.o.
Koupaliště Křtiny stavební úpravy 19 989 190 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je které spočívá ve vestavba nového 25 m plaveckého bazénu a dětského brouzdaliště do stávající betonové nádrže s novou technologií ve stávajícím objektu. Úpravy se nedotýkají ostatních stávajících objektů, sociálního zázemí areálu, slunících ploch atd.
 Z2020-036489 19. 10. 2020 neuvedena Hlavní město Praha, odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy MIZERA - STAVBY, a.s.
Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0012 IS 19 775 874 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele spočívající v rekonstrukci stávající komunikace v ulici Třebešovská v úsecích mezi křižovatkou s ul. Rožnovskou po křižovatku s ul. Komárovskou v celkové délce 919,4 m. Předmětem je dále rekonstrukce chodníků, vjezdů, ochrany a úpravy podzemních inženýrských sítí, parkovacích stání, zeleně a úpravy chodníků kolem stávajících stromů a výsadby nových stromů. Součástí bude nové svislé a vodorovné dopravní značení.
 Z2020-036350 19. 10. 2020 neuvedena Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Cyklostezka Čáslav - Filipov 3 18 470 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je novostavba cyklostezky spojující město Čáslav s jeho místní částí Filipov a s obcí Drobovice
 Z2020-036736 20. 10. 2020 neuvedena Město Úštěk Intermont Opatrný, s.r.o.
Celková oprava objektu bývalého kina pro účely 17 498 971 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Celková oprava objektu bývalého kina pro účely Základní školy Aloise Klára v Úštěku“ je rekonstrukce stávajícího objektu kina. Směrem do vnitrobloku se objekt zvětší o dvoupodlažní přístavbu s terasou nad proskleným posezením, které budovu dokonale doplní a spojí v jeden ucelený objekt. Nová přístavba nahradí stávající přízemní přístavbu. Nová přístavba nepřevyšuje stávající stavbu kina. Dvůr před kinem se zvelebí a prosklená zaoblená část objektu podtrhne nádherný výhled na město. komorou. V novém stavu se střecha nad kinosálem protáhne až nad promítací komoru a salonek a vznikne nová valbová střecha. Fasáda objektu bude nově zateplena kontaktním zateplovacím systémem.
 Z2020-036369 19. 10. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo dopravy INDUS GROUP, spol. s r. o.
INDUS, spol. s r. o.
+4 další dodavatelé
Bezpečnostní služby - přechodné období 17 422 290 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku v objektu sídla zadavatele a jeho bezprostředním okolí vymezeném vnějším perimetrem budovy, přilehlými pozemními komunikacemi a plochami veřejné zeleně, plnění opatření mimořádných situací a zajištění recepčních služeb, a to v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb.
 Z2020-036246 19. 10. 2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
MOB Vacuum Chamber For Beam Input into P3 16 685 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka vakuové komory dle technické specifikace zadavatele.
 Z2020-036757 20. 10. 2020 neuvedena Město Moravský Krumlov STRABAG a.s.
„Obnova místních komunikací v centrální části 15 499 658 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Obnova místních komunikací v centrální části města Moravský Krumlov“ pořadové číslo 105510. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „OBNOVA CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ MORAVSKÝ KRUMLOV - PALACKÉHO, RŮŽOVÁ“ vypracované projektantem Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Josef Pirochta, ČKAIT: 1005716, autorizace v oboru pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“).
 Z2020-036722 20. 10. 2020 neuvedena Město Horní Jiřetín ELA-PLAST s.r.o.
Stavební úpravy č.p. 25 v Horním Jiřetíně 15 482 347 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stávající objekt bývalého železničního nádraží v Horním Jiřetíně. Objekt je v současné době nevyužíván, železniční trať je zrušena. Naposledy v objektu provozována restaurace. Novým účelem budovy bude provozování ubytování pro turisty a cykloturisty v souvislosti s nově uvažovanou a budovanou cyklostezkou, která bude procházet v místě bývalé železniční tratě od Litvínova dále směrem k zámku Jezeří. Nově je navrženo umístit v přízemí hospodu s 31 místy u stolu, sociální zázemí, kuchyň se skladem, sociální zázemí personálu a recepci hotelu. Na přízemí naváže zakrytý „peron“ s přístupem na cyklostezku. V patře bude 6 pokojů: 1 třílůžkový, 4 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový. Jeden z dvoulůžkových pokojů je pro vozíčkáře. Každý pokoj má vlastni příslušenství (WC, sprcha, umyvadlo). V podkroví je dalších 5 pokojů dvoulůžkových. Dále pak sklad a kancelář. Celkem je kapacita ubytováni v...
 Z2020-036697 20. 10. 2020 neuvedena Obec Hrádek Lesní stavby s.r.o.
Základní škola Hrádek u Sušice - etapa 1 15 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je realizace díla s názvem „Základní škola Hrádek u Sušice“. Dílo je definováno prováděcí projektovou dokumentací „Změny stavby před dokončením“ zpracovanou firmou ŠUMAVAPLAN projekt s.r.o., č. zak. 03/17/DPS, ze dne 31. 01. 2018. Z této dokumentace bude realizována 1. etapa, která je rozdělena na tři stavební objekty: - SO 01 - Řešení havarijního stavu kotelny - SO 02 - Výstavba tělocvičny - SO 03 - Úprava vstupního prostoru Rozsah stavebních objektů je specifikován v projektové dokumentaci „Změny stavby před dokončením č. 2“ ze dne 30. 03. 2020 a detailním výkazem výměr pro jednotlivé objekty.
 Z2020-036899 20. 10. 2020 neuvedena Obec Bavoryně STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Bavoryně - kanalizace III. etapa 15 283 233 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, služby a dodávky ke zhotovení díla Bavoryně - kanalizace III. etapa. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami.
 Z2020-036550 19. 10. 2020 neuvedena VaK Bruntál, a.s. KUNST, spol. s r.o.
Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa 15 261 267 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa“ byly stavební práce spočívající v realizaci modernizace ČOV Bruntál. Více viz zadívací dokumentace.
 Z2020-036841 20. 10. 2020 neuvedena Obec Damnice Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Komunitní centrum Damnice 13 949 458 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace díla v rámci v rámci projektu s názvem "Komunitní centrum Damnice".
 Z2020-036751 20. 10. 2020 neuvedena Obec Sopotnice KPV SYSTÉM s.r.o.
Novostavba víceúčelové budovy na st.p.č. 92/1 a 12 705 561 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dispoziční rozdělení budovy
 Z2020-036848 20. 10. 2020 neuvedena obec Melč Navláčil stavební firma, s.r.o.
Přístavba + adaptace stravovacího zařízení ZŠ Melč 10 091 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je přístavba a adaptace stravovacího zařízení v Masarykově základní škole v obci Melč. Podrobněji viz zadávací dokumetace uveřejněná na profilu zadavatele.
 Z2020-036687 19. 10. 2020 neuvedena Spartak Praha 4 z.s. Realitní a stavební společnost s.r.o.
Stavební úpravy sportovní haly - zateplení a 9 877 390 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je změna stavby sportovní haly č.p. 987 v ulici U Děkanky 1, Praha 4 - Nusle, na pozemku parc. č. 2910/192 v katastrálním území Nusle, spočívající ve stavebních úpravách souvisejících se zateplením obvodového pláště (stěn, výměna střešního pláště a zateplení) a výměnou oken. Bližší specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v kapitole 4 zadávací dokumentace.
 Z2020-036491 19. 10. 2020 neuvedena Obec Nepolisy Stavoka Kosice, a.s.
Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti - 9 870 947 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební úprava stávajícího objektu, jeho rozšíření, zvýšení, objekt na části o 1NP, na části o 2NP, nepodsklepený se sedlovou střechou o mírném spádu ve dvou výškových úrovních
 Z2020-036580 19. 10. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s.
I/52 Pasohlávky, úprava stykové křižovatky 8 850 824 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je stavební úprava silnice I/52 a navazujících komunikací upravující uspořádání dopravy v jízdních pruzích. Do stykové křižovatky silnice I/52 s účelovou komunikací do Pasohlávek bude vloženo levé odbočení. Dále bude rozšířen a prodloužen odbočovací pruh na účelovou komunikaci. Účelová komunikace bude rozšířena a dojde ke zřízení oddělených odbočovacích pruhů. U hotelu TERMAL MUŠOV se zřídí přídavný pruh pro odbočení k hotelu, stávající autobusová zastávka bude přesunuta do nového autobusového zálivu. Bude zřízen nový sjezd na komunikaci k ČOV.
 Z2020-036851 20. 10. 2020 neuvedena Karlovarský kraj ZISTAV s.r.o.
„Stavební úpravy a změna užívání části objektu 8 556 349 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a změna užívání části objektu, který v současné době slouží jako střední živnostenská škola. Jedná se o stavební úpravy části všech podlaží 1. PP až 3.NP. Jde o úpravy sociálního zařízení v 1. až 3.NP, včetně úklidových komor a WC pro personál. V 1. PP a 3.NP budou provedeny nové hygienické kabiny. V 1. PP se jedná o zřízení převlékáren včetně sociálního zázemí pro tělocvičnu, dále budou vybudovány šatny pro žáky. Z 1. PP se nově buduje schodiště spojující chodbu před šatnami s chodbou před tělocvičnou a dále schodiště venkovní umožňující spojení převlékárnami a venkovním hřištěm. Součástí stavebních úprav je výměna stoupacích vedení kanalizace včetně výměny sanitárního zařízení, odpojení rozvodů vody k sanitárnímu zařízení, výměna otopných těles a úprava el. instalace v těchto prostorách. U bočního vstupu bude provedena zpevněná...
 Z2020-036763 20. 10. 2020 neuvedena FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s. IPS Bohemia s.r.o.
REKO FS-UT3G 8 483 511 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v revitalizaci (rekonstrukci) fotbalového hřiště s umělým travním kobercem III. generace (UT3G) a souvisejícími bouracími pracemi a dodávka vybavení sportoviště v souladu s projektovou dokumentací.
 Z2020-036740 20. 10. 2020 neuvedena Obec Ruda nad Moravou sport cité+ s.r.o.
Rekonstrukce a revitalizace školního hřiště v obci 8 365 174 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky rekonstrukce a revitalizace školního hřiště v obci Ruda nad Moravou a realizace parkovacích ploch - viz ZD
 Z2020-036510 19. 10. 2020 neuvedena Vězeňská služba České republiky Odolov - ubytovací kapacita - buňky 7 860 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem navrhovaného řešení, je vytvoření nových ubytovacích kapacit Věznice Odolov. Záměrem je realizace nové stavby v areálu věznice s využitím 16 obytných buněk (stávající objekt „J“ v areálu Věznice Světlá nad Sázavou).
 Z2020-036719 20. 10. 2020 neuvedena Město Kopidlno Stavoka Kosice, a.s.
SBĚRNÝ DVŮR KOPIDLNO 7 771 871 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového sběrného dvora na území města Kopidlna včetně technických úprav 2. etapou stavebních úprav areálu bývalého Školního statku SŠZ
 Z2020-036551 19. 10. 2020 neuvedena Národní zemědělské muzeum s.p.o. Stavební úpravy výstavních sálů ve 4.NP budovy NZM 6 531 593 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy 2 výstavních sálů umístěných ve 4. NP (3.patro) budovy Národního zemědělského muzea (NZM), pobočka Praha, na adrese Kostelní 1300/44, Praha 7 - Holešovice. Celková plocha obou výstavních sálů je 776 m2, z toho plocha sálu v hlavní budově (větší sál) je 586 m2 a plocha sálu ve vedlejší budově (menší sál) je 190 m2. Jedná se o stavební úpravy výstavních sálů pro následnou realizaci výstav a expozic. Provedení stavební části zahrnuje zejm. zhotovení nových podlah, realizaci stěn proti přehřívání sálů a dále pak i realizaci souvisejících částí jako je osvětlení sálů, nových rozvodů silnoproudu a slaboproudu (strukturovaná kabelář) a vzduchotechniky pro zajištění požadovaného provětrávání sálu a lepší rozložení teplot v sálech. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v kap. 2 zadávací dokumentace a dále v příloze č. 1 zadávací...
 Z2020-036674 19. 10. 2020 neuvedena obec Študlov Vojtěch Fojtů
"Rodinný dům se sociálními byty Študlov č. p. 129" 5 746 199 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě dispozičního řešení, která povede k vybudování 3 nových bytových jednotek. Dále bude vybudována: • ČOV k přečištění splaškových vod a následně budou splaškové vody svedeny kanalizační přípojkou • přístavby přístřešku pro auta.
 Z2020-036552 19. 10. 2020 neuvedena eské vysoké učení technické v Praze; Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky PAL Robotics S.L.
ČVUT-CIIRC: Mobilní dvouruký manipulátor 5 739 820 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky byl nákup a dodávka humanoidního robota včetně příslušenství, náhradní základny a nabíjecí stanice Tiago od výrobce PAL ROBOTICS a to včetně 6leté záruky, uživatelského support a školení.
 Z2020-036244 19. 10. 2020 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství FBL Group s.r.o.
Technická podpora SW produktu ArcTel na 1 rok 5 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory SW produktu ArcTel pro neomezený počet uživatelů, včetně jeho aktualizací a úprav.
 Z2020-036806 20. 10. 2020 neuvedena Město Čelákovice Aulický Invest s.r.o.
Oprava a modernizace lodžií bytového domu, 5 591 494 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky "Oprava a modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice" je zejména provedení stavebních úprav stávajícího objektu, bytového domu, v ulici Stankovského č.p. 1581. V rámci stavebních úprav bude provedena zejména oprava lodžií: sanace betonových dílců, zateplení průčelí a bočních stěn, čel a podhledů stropů, nové podlahové souvrství, nové zábradlí - hliníkové profily s výplní bezpečnostním sklem, výměna hromosvodů, oplechování parapetů a úprava vstupu do domu.
 Z2020-036678 19. 10. 2020 neuvedena Mnichovo Hradiště STAVOTRANS, s.r.o.
Projekt Regenerace sídliště Jaselská - 1. etapa 4 981 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Víta Nejedlého, veřejné osvětlení, mobiliář.
 Z2020-036894 20. 10. 2020 neuvedena obec Kašava UNIS-JAKOS, s.r.o.
Dodávka zařízení jídelny a zázemí kuchyně ZŠ a MŠ 4 942 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodání a montáž vybavení jídelny a zázemí kuchyně (včetně gastro technologie) Základní školy a Mateřské školy Kašava. Podrobněji viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
 Z2020-036737 20. 10. 2020 neuvedena Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb OTISTAV s.r.o.
Rekonstrukce pokojů II. Etapa 4 872 355 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce 13 pokojů (č. 216, 233, 234, 243, 244, 253, 254, 263, 336, 346, 356, 366, 376) v Domově Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb, U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany
 Z2020-036484 19. 10. 2020 neuvedena Úrazová nemocnice v Brně, p.o. S & T Plus, s.r.o.
Monitorovací systém pro ARO 4 690 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je monitorovací systém pro anesteziologicko-resuscitační oddělení, složený z těchto částí: Pacientský modulární monitor 8 ks, Transportní modul 9 ks včetně 1ks dokovací stanice, Monitorovací centrála 1 ks + tiskárna, Zařízení pro přenos zobrazení a alarmů z centrály s možností ovládání 1 ks a Mobilní zařízení pro zobrazení pacientských dat 5 ks.
 Z2020-036807 20. 10. 2020 neuvedena Metropolnet a.s. Systeming CZ, s.r.o.
Revitalizace objektu Corso , PD ICT 4 310 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem VZ je zajištění služeb spočívajících zejména v provedení projektové činnosti zahrnující ICT technologickou část dílčího prostorového využití objektu Corso. Konkrétně se v rámci částí objektu Corso, budov „A“ a „B“ jedná o: 1. operační středisko Městské policie a 2. datové sály pro Městskou policii, Městské služby (parkovací systémy) a Metropolnet, a.s.
 Z2020-036902 20. 10. 2020 neuvedena Ing. Alexander Korb LightNeq s.r.o.
"ETNA" spol. s r.o.
+1 dodavatel
„Galerie, Divadlo & Biograf 105“, registrační 4 052 580 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka velkoplošné LED obrazovky pro biograf, scénického osvětlení a jevištní technologie pro divadlo, ozvučení a audio technologie pro divadlo a biograf a expozičního osvětlení a galerijní technologie pro galerii dle technické specifikace uvedené v přílohách zadávací dokumentace
 Z2020-036795 20. 10. 2020 neuvedena Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace TESTIMA, spol. s r.o.
Dodávka rentgenu 3 010 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka rentgenu, který bude sloužit v oblasti výzkumu historických předmětů muzejní povahy a péče o ně. Přístroj bude využíván pro řešení problematiky vnitřního materiálového složení předmětů, jejich konstrukčního řešení, jejich mechanického poškození, míry chemického poškození, lokalizace skrytých vad apod.
 Z2020-036671 19. 10. 2020 neuvedena Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. OMNIPOL a.s.
LIDAR pro měření proudění vzduchu ve vertikálním 2 998 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem dodávky je přístroj pro nepřetržité dlouhodobé měření rychlosti a směru proudění větru ve vertikálním profilu, založený na principu pulzního Lidaru (1 ks)
 Z2020-036672 19. 10. 2020 neuvedena Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. HILGER s.r.o.
Izotopový analyzátor 2 997 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem dodávky je analyzátor izotopového signálu ?13C v CO2, CH4 a koncentrace CO2, CH4 a H2O ve vzduchu (1 ks)
 Z2020-036581 19. 10. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Vodňanská drůbež, a.s.
Dodávka potravin - drůbež II. 2 972 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je je uzavření rámcové dohody na dodávky potravin - drůbeže s více účastníky zadávacího řízení.
 Z2020-036700 20. 10. 2020 neuvedena SLUŽBY LIŠOV, s.r.o. KS Plant s.r.o.
,,Pořízení traktoru“ 2 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky je dodávka nového či použitého traktoru pro potřeby zadavatele.
 Z2020-036490 19. 10. 2020 neuvedena Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Polní cesta C 5 - KoPÚ Zvěřenice 2 899 437 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace části společných zařízení, a to polní cesty označené jako stavební objekt SO 101 polní cesta C 5 včetně dvou zemních sjezdů a jednoho trubního propustku, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zvěřenice.
 Z2020-036504 19. 10. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. Tender systems s.r.o.
Objednávkový systém pro zákazníky velkoobchodu 2 726 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je a) Vývoj a implementace nového objednávkového systému pro zákazníky velkoobchodu zadavatele. b) Podpora a údržba a drobný rozvoj výše uvedeného systému po dobu 2 let od předání do produkčního režimu.
 Z2020-036566 19. 10. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik FILTRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Filtrační plachetky 2020 - 2021 2 611 040 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka filtračních plachetek pro kalolisy typ K1500, výrobce Envites, spol. s r. o. Zadávací řízení je rozděleno na 2 části podle typu (počtu desek) kalolisu.
 Z2020-036476 19. 10. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Pobyty pro rodiny pečující o děti se zdravotním 2 603 157 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vícedenních pobytů pro rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením a vícedenních pobytů pro osoby se zdravotním postižením. Pobytů se budou účastnit rodiče a jejich děti, včetně dětí, které žijí v rodině společně s dítětem/dětmi se zdravotním postižením, osoby s postižením, dále zaměstnanci registrovaných poskytovatelů služeb rané péče na území Olomouckého kraje, dobrovolníci, externí psychologové a terapeuti, fyzioterapeuti, případně další odborníci řešící konkrétní potřeby dětí se zdravotním postižením.
 Z2020-036578 19. 10. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Jihočeská masna s.r.o.
Dodávka potravin - uzeniny 2 527 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) na průběžné dodávky potravin - uzenin s více účastníky zadávacího řízení pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
 Z2020-036584 19. 10. 2020 neuvedena Město Buštěhrad AV MEDIA, a.s.
Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ Oty Pavla 2 349 198 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je výběr vybavení, pomůcek pro ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě.
 Z2020-036693 20. 10. 2020 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. Dodávka vozidla s montážní plošinou 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka vozidla s montážní plošinou

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 574 lidí darovalo 1 532 871 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy