Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2020-11-21 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2020-11-21 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 126 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-041091 23. 11. 2020 neuvedena Thomayerova nemocnice BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Dodávky ZP-IVD- reagencií pro molekulární 149 362 218 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejná zakázka na průběžné dodávky reagencií pro molekulární diagnostiku SARS CoV 2 metodou RT PCR ve vzorcích biologického materiálu, včetně otevřeného systému automatické izolace virové RNA a zapůjčení přístrojového vybavení s potřebným příslušenstvím.
 Z2020-041098 23. 11. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. ŠKODA JS a.s.
Dodávka snímačů neutronového toku KNI - ETE 54 944 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka snímačů neutronového toku KNI. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Jaderná elektrárna Temelín.
 Z2020-041505 23. 11. 2020 neuvedena Město Vodňany PROTOM Strakonice, s. r. o.
BERNDORF BÄDERBAU s. r. o.
Venkovní koupaliště - etapa č. I a Regenerace 42 807 098 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací rozdělených na dvě etapy. Blíže viz ZD
 Z2020-041099 23. 11. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. Siemens, s.r.o.
Upgrade ŘS TDC Siemens 37 867 331 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW a SW a montážní práce v elektrických stanicích Zadavatele, v nichž je nainstalován a využíván řídicí systém společnosti Siemens a následný upgrade řídicího systému Technického dohledového centra.
 Z2020-041367 23. 11. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ZEPRIS s.r.o.
I/35 Liberec - Stráž nad Nisou, oprava kanalizace 23 642 563 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou. Oddělení těchto oprav od ostatních stavebních prací při rekonstrukci vozovky umožní zkrácení doby uzavírek čtyřpruhové komunikace procházející intravilánem města. Zvolení toho technologického postupu zkrátí dobu uzavírky z 10ti měsíců (provádění výkopem) na 2 měsíce.
 Z2020-041518 23. 11. 2020 neuvedena Obec Borová Lada STRABAG, a.s.
Borová Lada - dostavba kanalizace 21 870 556 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dostavba gravitační splaškové kanalizace v obci Borová Lada a místních částech Nový Svět, Černá Lada, Kravín, České Chalupy a Svinná Lada. Stavba se nachází v intravilánu a extravilánu obce Borová Lada, katastrální území Borová Lada, Svinná Lada, Nový Svět a Černá Lada. Bližší popis veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
 Z2020-041383 23. 11. 2020 neuvedena Obec Březí STAVBROS, s.r.o.
Revitalizace vojenského areálu Březí 4 bytové 7 270 864 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o vybudování čtyř sociálních bytových jednotek, které budou doplněny o prostory pro poskytování sociálních služeb a prostory pro domovní služby.
 Z2020-041403 23. 11. 2020 neuvedena Česká filharmonie, příspěvková organizace EKOLS PRAHA, spol. s r.o.
Rekonstrukce zkušebny 1095 v Rudolfinu 5 638 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce zkušebny 1095 v Rudolfinu, jejíž součástí je oprava a úprava zkušebny, vč. vzduchotechniky a akustiky.
 Z2020-041365 23. 11. 2020 neuvedena Dodávka tepla pro SPŠ Třebíč TTS energo s.r.o.
Dodávka tepla pro SPŠ Třebíč 5 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka tepla
 Z2020-041435 23. 11. 2020 neuvedena Moravskoslezský kraj ČSAD Vsetín a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti MSK - oblast 5 434 736 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Změna závazku v rámci poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Jablunkovsko a Třinecko. Dodatkem bude navýšena aktuální výše vážené průměrné jednotkové ceny o částku 0,58 CZK/vozokm, a to s účinností ode dne 1. 9. 2020. Změna smlouvy je prováděna v souladu s podmínkami stanovenými v § 222 odst. 6 ZZVZ. Razantní zvýšení mzdových nákladů od 1. 1. 2017 v důsledku novelizace nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a nařízení vlády č. 589/2006 Sb. je okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl při zadávání veřejné zakázky v roce 2015 předvídat. Zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový nárůst ceny nepřesáhne hranici stanovenou v § 222 odst. 9 ZZVZ. Hodnota navýšení byla ověřena nezávislým ekonomickým posudkem.“
 Z2020-041391 23. 11. 2020 neuvedena Trade Centre Praha a.s. Pojištění nemovitého a movitého majetku a 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění movitého majetku ve vlastnictví zadavatele, pojištění movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je zároveň ve správě zadavatele, pojištění cizího majetku dalších osob, pojištění přerušení provozu a pojištění odpovědnosti zadavatele za újmu, a to v následujícím rozsahu: i. živelní pojištění, ii. pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, iii. pojištění pro případ vandalismu, iv. pojištění skel, v. pojištění živelního přerušení nebo omezení provozu, vi. pojištění odpovědnosti za újmu.
 P20V00002193 23. 11. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. PASEKA, s.r.o.
Výzva k podání nabídek č. 76 v kategorii 25 - 4 972 700 Kč
 P20V00000046 23. 11. 2020 neuvedena CEJIZA, s.r.o. C SYSTEM CZ a.s.
DNS ICT 16 - Nemocnice Znojmo - serverovna 4 091 391 Kč
 Z2020-041450 23. 11. 2020 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Osobní ochranné pracovní prostředky běžné pro 2021 3 886 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťovat na základě dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách průběžné dodávky ochranných pracovních prostředků včetně provedení dodatečných úprav zboží, a to v letech 2021 a 2022.
 Z2020-041413 23. 11. 2020 neuvedena Město Rychnov u Jablonce nad Nisou CZECH ENERGY s.r.o.
Teplárenské služby pro město Rychnov u Jablonce 3 503 532 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávky tepla - podrobnosti viz. zadávací dokumentace.
 Z2020-041396 23. 11. 2020 neuvedena město Neratovice Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurace Group
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel 3 414 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel.
 Z2020-041512 23. 11. 2020 neuvedena Obec Hať EMPEMONT s.r.o.
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany 2 788 067 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému obce Hať zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obce a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel.
 P20V00002304 23. 11. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Lestales
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 66 - 510 2 101 700 Kč
 Z2020-041382 23. 11. 2020 neuvedena Město Poděbrady AVE Kolín s.r.o.
Kontejnerová stání Poděbrady 1 922 854 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je výstavba/dodávka polopodzemních kontejnerů a výstavba zděného objektu s přístřeškem pro nadzemní kontejnery.
 Z2020-041511 23. 11. 2020 neuvedena Obec Knínice STROMMY COMPANY s.r.o.
Realizace lokálního biocentra Na krasonických II. 1 855 867 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vytvoření ekologicky stabilních segmentů krajiny v katastru obce Knínice, navazujících na již realizované lokální biocentrum LBC 3 Na krasonických a zajištění tak širší funkčnosti prvků ÚSEC v zájmovém území, tedy v lokalitě s místním názvem Na krasonických Hraničky, kde vznikne lokální biokoridor. Realizací výsadeb bude „vytvořen“ biotop pro celou řadu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
 Z2020-041352 23. 11. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Jaroslava Šafránková s.r.o.
Úklid prostor Knihovny ČZU 1 722 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.
 Z2020-041377 23. 11. 2020 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM DYNOELEKTRO s.r.o.
Kabely NN - Rozšíření PVP Bukov II. etapa 1 477 781 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Kabelů NN pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa včetně dopravy.
 Z2020-041330 23. 11. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Náchod a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci 1 298 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) infuzní techniky pro zajištění péče o pacienty s onemocnění COVID-19.
 P20V00002293 23. 11. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Jaroslav JÁRA
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 10 - 110 1 287 700 Kč
 Z2020-041364 23. 11. 2020 neuvedena Ing. Alexander Korb LightNeq s.r.o.
Ozvučení a audio technologie pro Divadlo & Biograf 1 123 167 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka ozvučení a audio technologie pro divadlo a biograf dle technické specifikace uvedené v přílohách zadávací dokumentace
 P20V00000065 23. 11. 2020 neuvedena CEJIZA, s.r.o. C SYSTEM CZ a.s.
DNS ICT 29 - Počítače, monitory, dataprojektory 702 585 Kč
 Z2020-041389 23. 11. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Fisher Scientific, spol. s r.o.
VERKON s.r.o.
+1 dodavatel
Přístrojové vybavení pro laboratoř pedologie a 528 726 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro laboratoř pedologie a geologie v budově B Mendelovy univerzity v Brně na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.
 Z2019-035921 30. 10. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 45 - 525 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-041513 23. 11. 2020 neuvedena Oblastní charita Kutná Hora Kenast s.r.o.
Plujeme do Přístavu dodávka IT vybavení 364 074 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého IT vybavení a souvisejícího plnění pro prostory „Střediska Přístav“. Jedná se o Dodávka IT vybavení bez instalace.
 P20V00002182 23. 11. 2020 neuvedena Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Getinge Czech Republic, s.r.o.
Parní sterilizátor 339 900 Kč
 P20V00002378 23. 11. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Miroslav Mondek
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 2 - 252 115 Kč
 Z2020-041088 23. 11. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ČEPRO, a.s.
Dodávka motorové nafty - Závěrkový list č. 206 198 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 14274 / ČSN 590 v celkovém množství 10.000 litrů.
 Z2020-041412 23. 11. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Lanžhotský
D2 Řez dřevin 99 996 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výchovný řez dřevin. Vyřezané větve budou zlikvidovány na místě ořezu tak, že dojde k podrcení ořezaných větví a následnému rozprostření mulče na ploše.
 Z2020-041335 23. 11. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_80027 10 032 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-041338 23. 11. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_HTS PL_50025 5 280 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-041515 23. 11. 2020 neuvedena Město Lom Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociální bydlení 1 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci - provedení stavebních úprav pro změnu využití objektu bývalé MŠ na adrese č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom na sociální byty. Úpravy spočívají v ubourání SV stěny, kde zůstane zachován ocelový skelet. Nové zdivo bude provedeno z pórobetonových tvárnic. V každém patře bude proveden ztužující věnec. Vnitřní příčky nového dispozičního řešení budou provedeny v 1.NP ze zděných příčkovek a ve 2.NP ze sádrokartonových stěn. Celý objekt bude zateplen zateplovacím systémem ETICS EPS-F a stávající střecha bude zateplena v rolích MV v celkové tl. 300 mm. Dále budou provedeny nově veškeré inženýrské sítě včetně rozvodu topení. Vytápění celého objektu je navrženo dvěma plynovými kotly. Objekt bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci a dešťové vody do nově opravené dešťové kanalizace. Objekt bude obsahovat 10 bytových...
 Z2020-041488 23. 11. 2020 21. 12. 2020 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. Upgrade zařízení pro analýzu proteinové difrakce odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka upgrade zařízení pro analýzu proteinové difrakce, včetně příslušenství, dle technické specifikace.
 Z2020-041169 23. 11. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Předběžná tržní konzultace: KaM - Dodávka, odhad.cena 6 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem „KaM - Dodávka, implementace, technická podpora a rozvoj ubytovacího a rezervačního systému“, přičemž předmětem této zakázky bude dodávka, implementace, podpora a dlouhodobý rozvoj ubytovacího a rezervačního systému. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
 Z2020-041351 23. 11. 2020 22. 12. 2020 Technické služby města Liberec, p.o. Nákup 2 ks montážních plošin na podvozku odhad.cena 5 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks montážních plošin na podvozku nákladního automobilu dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „specifikace automobilů“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek.
 Z2020-041312 23. 11. 2020 4. 1. 2021 České dráhy, a.s. Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové odhad.cena 1 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212 v úseku Čerčany - Ledeč nad Sázavou a č. 014 v úseku Kolín - Ledečko“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Čerčany - Ledeč nad Sázavou a Kolín - Ledečko po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu od 15. 3. 2021.
 Z2020-041255 23. 11. 2020 28. 12. 2020 Moravskoslezský kraj Dodávka CNC a konvenčních obráběcích strojů vč. odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC a konvenčních obráběcích strojů vč. nástrojů a nářadí pro Střední průmyslovou školu, Ostrava -Vítkovice, příspěvkovou organizaci a Střední školu technickou, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkovou organizaci. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 4 části. Předmět veřejné zakázky je v bližších podrobnostech uveden v zadávací dokumentaci.
 Z2020-041494 23. 11. 2020 neuvedena Obec Heroltice
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2020-041429 23. 11. 2020 7. 1. 2021 Nemocnice Na Bulovce Dodávka reagencií pro automatizované barvení odhad.cena 3 680 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky budou opakující se postupné dodávky spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek a bezplatná výpůjčka barvícího automatu.
 Z2020-041285 23. 11. 2020 4. 1. 2021 ČEZ, a. s. F897-Modernizace a optimalizace systému průmyslové
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky nazvané „F897- Modernizace a optimalizace systému průmyslové televize - PTV ETE“ “ je vypracování dokumentační části a následná realizace díla v JE Temelín formou dodávky „na klíč“. Jedná se o upgrade kamerového systému průmyslové televize na ETE, který umožní dlouhodobé provozování systému PTV, snadnou rozšiřitelnost a uživatelskou konfigurovatelnost v budoucnu, a který poskytne velmi dobrou kvalitu obrazu s rozlišením Full HD, možnost zoomování, otáčení kamery a přístup k záznamu obrazu.
 Z2020-041404 23. 11. 2020 neuvedena Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. Dodávka transportního systému včetně skladu malých odhad.cena 50 084 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je dodávka transportního systému a skladu malých dílů včetně projektu, instalace, zprovoznění, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
 Z2020-041345 23. 11. 2020 neuvedena Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace INVALIDOVNA PRAHA - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ odhad.cena 60 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace k projektu, jehož předmětem bude celková rekonstrukce objektu Invalidovny (Invalidovna Praha, Sokolovská 24/136, Praha 8 - Karlín, 186 00) a výstavba nového objektu, která se stane součástí celku. V rámci požadované dokumentace dojde ke zpracování dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby, získání všech potřebných stanovisek a veřejnoprávní projednání rozhodnutí o umístění stavby včetně získání pravomocného rozhodnutí, vyhotovení dokumentace pro stavební povolení, získání všech potřebných stanovisek a veřejnoprávní projednání rozhodnutí o vydání stavebního povolení včetně získání pravomocného rozhodnutí, projekt interiérů, vyhotovení dokumentace pro veřejnou soutěž na výběr zhotovitele díla v rozsahu realizační dokumentace (RDS), včetně položkového výkazu výměr a výkazu výměr bez ocenění (slepý rozpočet). Položkové...
 Z2020-041443 23. 11. 2020 14. 12. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava 4 K endoskopický systém (pro operační sál) s odhad.cena 1 995 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 1 nového 4 K endoskopického systému (pro operační sál) s příslušenstvím (dále jen „přístroj“), s příslušenstvím a vybavením nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému přístroji zdravotnické technologie na dobu 5 let.
 Z2020-041206 23. 11. 2020 22. 12. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Trhací stroj (upgrade instrumentovaného trhacího odhad.cena 775 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dílů pro instrumentovaný trhací stroj zadavatele, které rozšíří jeho stávající možnosti programování měření, zajistí efektivnější ergonomii pracoviště prostřednictvím dotykového zařízení a umožní přesné měření a stanovení modulu pružnosti a Poissonova čísla u kovových i nekovových materiálů. Zadavatel požaduje dodání dílů instrumentovaného trhacího stroje dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
 Z2020-041411 23. 11. 2020 21. 12. 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové FaF UK - Dovybavení a zprovoznění HPLC odhad.cena 396 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dovybavení a zprovoznění HPLC chromatografu pro výuku farmaceutické analýzy pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
 Z2020-041144 23. 11. 2020 4. 1. 2021 Ministerstvo obrany Originální náplně do tiskáren a kopírovacích
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této VZ je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na nákup originálních náplní do tiskáren a kopírovacích strojů a souvisejících zařízení s cílem zabezpečit provoz kancelářské techniky Agentury komunikačních a informačních systémů a zahraničních misí. Blíže je předmět VZ specifikován v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 ZD.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 626 lidí darovalo 1 660 717 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy