Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2021-01-13 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2021-01-13 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 211 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-001212 14. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva na dodávku surové vody 4 500 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka surové vody pro technologii elektrárny Počerady
 Z2021-001275 15. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva o poskytování dodávek demineralizované 960 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka demineralizované vody pro výrobní technologii.
 402184 14. 1. 2021 neuvedena Moravskoslezský kraj ČSAD Vsetín a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského 556 283 000 Kč
Oznámení o změně
 Z2021-001044 14. 1. 2021 neuvedena Energotrans, a.s. G - Team a. s.
Energetické opravny , a.s.
Realizační smlouva na zajištění udržby logického 285 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Sjednání Realizační smlouvy pro rok 2021 a to na základě uzavřené Rámcové dohody (dále také jen Dohody) ČEZ, a.s. a Energotrans, a. s. pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných...
 Z2021-001087 14. 1. 2021 neuvedena EG.D, a.s. ManpowerGroup s.r.o.
Poskytování personálních služeb 227 658 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby, a to zprostředkování zaměstnanců agenturou práce ve prospěch zadavatele společnost E.ON Distribuce a.s. sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem: Systém kvalifikace Poskytování personálních služeb, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-014725.
 Z2021-001277 15. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva o výrobě a odběru filtrované vody 210 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby výroba a dodávka filtrované vody
 Z2021-001051 14. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Dětmarovice, a.s. Energetické opravny , a.s.
Realizační smlouva na zajištění logického celku 76 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění Realizační smlouvy je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení logického celku LC AK a AO v EDĚ, dále komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů v roce 2021.
 Z2021-001319 15. 1. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Montes s.r.o.
ZMES, s. r. o.
+1 dodavatel
Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblasti 71 061 782 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výměn elektroměrů na odběrných místech distribuční soustavy provozované zadavatelem pro každý z regionů odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky, a to v rámci energetického zařízení do 1 000 V. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách. Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblasti Brno, Prostějov, Jihlava, Znojmo a Tábor“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-002124. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.
 Z2021-001058 14. 1. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. LABARA CABLES s.r.o.
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
+1 dodavatel
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKA VODIČŮ 50 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH VODIČŮ SAMONOSNÝCH 0,6/1 KV S IZOLACÍ PE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 35%, 33% A 32% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 104-2017
 Z2021-001125 14. 1. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
MARTIA a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly zařízení LC 28 999 112 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky je zajištění údržby, oprav a kontrol zařízení LC Vodní a kalové hospodářství pro rok 2021 (pro OJ Ledvice, Prunéřov, Tušimice, Paroplynový cyklus Počerady)
 Z2021-001262 14. 1. 2021 neuvedena EG.D, a.s. NTL Forensics a.s.
Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblast 21 072 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výměn elektroměrů na odběrných místech distribuční soustavy provozované zadavatelem pro region Prostějov, a to v rámci energetického zařízení do 1 000 V. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách. Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblasti Brno, Prostějov, Jihlava, Znojmo a Tábor“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-002124. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace v kategorii Prostějov.
 Z2021-001574 14. 1. 2021 neuvedena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě PKbau s. r. o.
Kosořský dvůr - sociální bydlení 18 888 889 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Kosořský dvůr - sociální bydlení" spočívající v rekonstrukci stávajících objektů na parcelách č. st. 5 a st. 66, k. ú. Kosoř (539392), na sociální bydlení se šesti bytovými jednotkami určenými k bydlení pro osoby v bytové nouzi. Důvodem realizace projektu je nedostatečná kapacita sociálního bydlení v Kosoři a okolí pro osoby v bytové nouzi.
 Z2021-001103 14. 1. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. Doosan Skoda Power s.r.o.
Revize průtočné části TG4 110 MW, dodatečné práce 15 307 904 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné práce a dodávky náhradních dílů vyplývající z revizních nálezů TG4 provedených v rámci uzavřené smlouvy o dílo č. 4400042558. Tento předmět veřejné zakázky bude realizován formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo.
 Z2021-001706 14. 1. 2021 neuvedena Město Polná SATES ČECHY s.r.o.
Chodníky Polná, ulice Varhánkova a Havlíčkova 9 899 952 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je provedení stavby pod názvem „Chodníky Polná, ulice Varhánkova a Havlíčkova“. Součástí stavby je návrh podélných parkovacích stání u silnice III/34821 a dále realizace nových nebo rekonstrukce stávajících chodníků včetně jejich případných propojení formou přechodů pro chodce nebo místy pro přecházení v ul. Varhánkova. Dále se jedná o rekonstrukci a úpravu levostranného chodníku chodník vedoucího podél silnice II/351 a návrh nového pravostranného chodníku. Součástí je také rekonstrukce stávajícího a návrh nového veřejného osvětlení v těchto úsecích včetně nasvětlení míst pro přecházení nebo přechodů pro chodce spojujících jednotlivé úseky. Další součástí je řešení prostranství před budovou HZS včetně oplocení dvora před budovou HZS s posuvnou bránou, realizace parkovacích míst pro návštěvníky a napojení těchto ploch do zrekonstruované Varhánkovy ulice.
 P20V00033744 15. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra ŠKODA AUTO a.s.
Dodávky osobních silničních vozidel v komerčním 9 866 356 Kč
 Z2021-001821 15. 1. 2021 neuvedena Město Litovel Stavební firma Vymětal s.r.o.
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SOKOLOVNY V 9 405 940 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Navržené stavební úpravy jsou v rozsahu nových dispozičních změn objektu. Účelem je úprava pro aktuální využívání a vytvoření zázemí šaten pro novou sportovní halu a stávající tělocvičnu Sokolovny. Stavebními úpravami nebude měněn vzhled objektu Sokolovny. Stavebně se jedná o úpravy šaten, hygienických zařízení v 1S (suterén).
 Z2021-001685 14. 1. 2021 neuvedena statutární město Plzeň VIDA GROUP s.r.o.
Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně 9 032 078 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava hydroizolace tělesa kolektoru a kolektorových přípojek města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v části obce Severní Předměstí, lokalitě Vinice, v oblasti od G6V až k ulici Brněnská. Opravou se rozumí zejména výměna hydroizolace tělesa kolektoru, galerie G6V a kolektorových přípojek včetně sanace vnitřních povrchů. V rámci opravy budou dále vyměněny 2 montážní poklopy a vybrané úseky kabelových lávek. Předmět veřejné zakázky bude rozdělen s ohledem na termín realizace do dvou etap - I. etapa - vnější úpravy, II. etapa - vnitřní úpravy. Celková délka opravovaného kolektoru včetně kolektorových přípojek: cca 185 m
 Z2021-001812 15. 1. 2021 neuvedena Město Loket Vodohospodářské stavby, s.r.o.
DOPRAVNÍ TERMINÁL LOKET- NÁDRAŽNÍ ULICE 8 664 502 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zřízení dopravního terminálu Loket v Nádražní ulici spočívající ve vybudování bezpečných komunikací pro chodce, nové účelové komunikaci, výstavbě parkovacích stání pro vozidla a kola a v rekonstrukci autobusové zastávky včetně zálivu. Součástí stavebních prací je i odvodnění parkovacích ploch, komunikací a chodníků, veřejné osvětlení, dopravní značení a umístění městského mobiliáře.
 Z2021-001688 14. 1. 2021 neuvedena statutární město Plzeň HOCHTIEF CZ a. s.
Oprava stropů a stěn kolektorů města Plzně pod 7 884 975 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava částí tří chodeb kolektorů města Plzně vedených kolmo pod komunikací v Gerské ulici, u křižovatky Gerská/Studentská, u OC Albert a u křižovatky Gerská/U Jam. Opravou se rozumí zejména úprava železobetonových nosných konstrukcí (rámů, stropních a stěnových panelů) kolektorů, provedená z vnitřních prostor, včetně sanace, výměna 5 ks únikových poklopů a vybraných úseků kabelových lávek. Délka opravovaného kolektoru: • část kolektoru u křižovatky Gerská/Studentská cca 75 m • část kolektoru v ul. Gerská, u OC Albert cca 92 m • část kolektoru u křižovatky Gerská/U Jam cca 70 m
 P20V00001183 15. 1. 2021 neuvedena Kraj Vysočina ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Užívání a podpora licencí SW Esri pro Kraj 7 500 000 Kč
 641608 14. 1. 2021 neuvedena Statutární město Prostějov STRABAG, a.s.
Stezka pro cyklisty Prostějov_Žešov II., III. a 7 438 176 Kč
Oznámení o změně
 Z2021-001100 14. 1. 2021 neuvedena Energotrans, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
MARTIA a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly zařízení LC 7 140 740 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této zakázky je zajištění údržby, oprav a kontrol zařízení LC Vodní a kalové hospodářství v Elektrárně Mělník I, II a III pro rok 2021
 Z2021-001805 15. 1. 2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. VAMARI s.r.o.
TZMO Czech Republic s.r.o.
+1 dodavatel
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny pro Nemocnice 6 954 959 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky různých typů a druhů inkontinenčních pomůcek, plenkových kalhotek pro dospělé (tj. zdravotnického materiálu) pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) Plzeňského kraje, které jsou ovládány společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, Veřejná zakázka byla rozdělena na 4 části.
 Z2021-001584 14. 1. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Konstruktis Praha, spol. s r.o.
PřF UK - Objekt pro růstové komory 5 978 435 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je výstavba nového přízemního objektu půdorysných rozměrů 21m x 7m. Objekt bude umístěn na Albertově v Brožkově genetické zahradě, za stávající provozní budovou a skleníky. Celý objekt bude zapuštěn do svahu včetně zásypu střechy zeminou, takže viditelná bude pouze čelní fasáda a i ta bude zakryta pnoucími rostlinami na trelážích. Účelem stavby je realizace objektu, ve kterém budou umístěny tři růstové komory.
 Z2021-001152 14. 1. 2021 neuvedena Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut FEI Europe B.V.
Zajištění pozáručního servisu elektronových 5 970 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění kompletního odborného pozáručního servisu elektronového mikroskopu Titan Themis 300 Cubed a dodávek náhradních dílů pro elektronový mikroskop Helios NanoLab 660 G3 UC za specifikovaných podmínek.
 Z2021-001107 14. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Generální ředitelství cel Asseco Central Europe, a.s.
Rozvoj cPortál 4 957 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je další rozvoj a technická podpora transakčního portálu cPortál. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 Závazný vzor rámcové dohody o dílo dále jen Závazný vzor rámcové dohody o dílo.
 Z2021-001082 14. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. MARTIA a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Smlouva na údržbu, opravy a kontroly zařízení LC 3 978 394 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky je zajištění údržby, oprav a kontrol zařízení LC Vodní a kalové hospodářství pro rok 2021 v Elektrárně Počerady.
 Z2021-001741 15. 1. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje E.ON Distribuce, a.s.
II/385 ČEBÍN OBCHVAT, PŘELOŽKA ZAŘÍZENÍ 3 702 479 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je provedení překládky a úpravy venkovního vedení VN jejím vlastníkem (provozovatelem), vyvolané stavbou II/385 Čebín obchvat.
 Z2021-001662 14. 1. 2021 neuvedena Karlovarský kraj Ing.arch. Kubíček Břetislav
Projektová dokumentace pro provádění stavby - 3 228 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění projektových prací vedoucí k provedení stavby Rekonstrukce objektu Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, a to v rozsahu: zaměření stávajícího stavu, provedení veškerých potřebných průzkumů, zpracování úpravy dokumentace pro stavební povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor.
 Z2021-001753 15. 1. 2021 neuvedena Město Zlaté Hory Opavská lesní a.s.
Komplexní dodávka těžebních prací v roce 2021 3 112 245 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní těžební práce v lesních porostech Města Zlaté Hory, v katastrálních územích Zlaté Hory v Jeseníkách, Ondřejovice v Jeseníkách, Dolní Údolí a Horní Údolí.
 P20V00017434 14. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra C SYSTEM CZ a.s.
VT z RD-III.; 150 ks PC+150 ks monitorů+10 ks 2 969 760 Kč
 Z2021-001658 14. 1. 2021 neuvedena město Bohumín SolidSun, s.r.o.
Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu 2 876 267 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka a instalace Fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 138,24kWp na střeše sportovní haly parc.č. 1461/7 k.ú. Nový Bohumín.
 P20V00030943 14. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra DNS a.s.
MS_MZV_EA_178 2 818 285 Kč
 Z2021-001386 15. 1. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. MAPO medical s.r.o.
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči II. 2 660 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění průběžných dodávek pomůcek pro ošetřovatelskou péči.
 Z2021-001788 15. 1. 2021 neuvedena Město Kroměříž Zdeněk Kotyza
Prvky do skateparku Kroměříž 2 646 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka herních prvků vč. jejich montáže, přípravy podkladů a terénních úprav ve skateparku Obvodová ulice v Kroměříži
 Z2021-001592 14. 1. 2021 neuvedena Město Čáslav Nákup radarového systému úsekového měření 2 640 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a záruční servis stacionárního radarového systému MUR + MOR obousměrně po jednom pruhu, včetně detekce motocyklů v lokalitě obce Horky (ORP Čáslav).
 Z2021-001567 14. 1. 2021 neuvedena Život bez bariér, z.ú. Lukáš Poledne
Zhotovení dvou prováděcích projektových 2 411 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dvou samostatných prováděcích projektových dokumentací vč. zhotovení soupisů prací s výkazy výměr a oceněných soupisů prací s výkazem výměr (rozpočet stavby) pro Stavební úpravy a přístavbu objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)“
 Z2021-001673 14. 1. 2021 neuvedena Město Kralupy nad Vltavou KHL-EKO, a.s.
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní 2 341 939 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je celková revitalizace rozsáhlého území veřejné zeleně v území s intenzivní bytovou zástavbou (sídliště, bytové domy) v sídlišti Lobeček v Kralupech nad Vltavou s celkovou výměrou řešených ploch 9,3851 ha. Řešené území je rozděleno do 4 částí: 1) Lokalita Mostní - Dr. Edvarda Beneše - Revoluční - Štefánikova (území Část A, B) 2) Lokalita Dr. E. Beneše - U jeslí - třída Legií - Revoluční (území Část C) 3) Lokalita Předmostí (při ulici Mostní - J. Holuba)(území Část D) Jedná se zejména o ošetření stávajících dřevin, zajištění jejich provozní bezpečnosti a následné perspektivní existence, náhradě nevhodných dřevin novými a založení nových perspektivních výsadeb ve vazbě na adaptační strategie (použití vhodných taxonů, adekvátní technologie založení výsadeb a následné péče). Součástí předmětu plnění je také následná péče po dobu 3 let.
 Z2021-001521 14. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj GEOŠRAFO, s.r.o.
GEODES - geodetické práce s.r.o.
+1 dodavatel
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava 2 332 804 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malá Morava, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
 Z2021-001716 14. 1. 2021 neuvedena Městská část Praha 2 NESS Czech s.r.o.
Poskytnutí služeb provozní podpory a rozvoje IS 2 291 660 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na poskytování služeb v oblasti provozní podpory a rozvoje IS GINIS poskytovatelem pro potřeby objednatele.
 P21V00000082 14. 1. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje E.ON Distribuce, a.s.
II/374 Rájec průtah, IV. stavba, přeložka zařízení 2 038 646 Kč
 Z2021-001826 15. 1. 2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. PANEP s.r.o.
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje - 1 882 301 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ byly průběžné dodávky různých typů a druhů obvazů, obinadel a tamponů (tj. zdravotnického materiálu) pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) Plzeňského kraje, které jsou ovládány společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí. Rámcová dohoda byla uzavřena na dobu určitou v každé části VZ s vybraným dodavatelem.
 P20V00000218 14. 1. 2021 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. TOTAL SERVICE a.s.
Zajištění SW maintenance k VM Recovery Manager DR 1 562 595 Kč
 Z2021-001108 14. 1. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj OLMAN SERVICE s.r.o.
Zajištění úklidových služeb 1 542 985 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele - Žerotínovo náměstí 514/1, Žerotínovo náměstí 449/3, Údolní 597/35a a Cejl 530/73, vše v Brně (zejm. generální úklid, pravidelné úklidové služby, pravidelné denní služby - žurnální služby, mytí oken objektů, apod.). Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doplňování zásobníků hygienickými potřebami, ale dodávka hygienických potřeb není předmětem plnění této veřejné zakázky.
 Z2021-001762 15. 1. 2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. PANEP s.r.o.
HARTMANN-RICO a.s.
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje - 1 405 570 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky síťových tubulárních obvazů a stáčených tamponů (zdravotnického materiálu) pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) Plzeňského kraje, které jsou ovládány společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Rámcová dohoda byla uzavřena na dobu určitou v každé části VZ s vybraným dodavatelem.
 P20V00027538 14. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra DNS a.s.
MS_St.veterin.spr._EA_154 1 304 819 Kč
 P21V00187007 14. 1. 2021 neuvedena Statutární město Plzeň STRABAG a.s.
Oprava vozovky Na Roudné, úsek od zast. V Ráji k 1 250 663 Kč
 P20V00001604 16. 1. 2021 neuvedena Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace Krutart s.r.o.
TVÁŘ BAROKA - projekce v nikách-audiovize 1 198 300 Kč
 Z2021-001834 15. 1. 2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. TZMO Czech Republic s.r.o.
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny pro Nemocnice 1 190 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky nočních plenkových kalhotek pro dospělé dle potřeb jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) společnosti Nemocnice Plzeňského kraje a.s. po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou s vybraným dodavatelem.
 Z2021-001621 14. 1. 2021 neuvedena COMTES FHT a.s. IDIADA CZ a.s.
Technická podpora licencí 3D Experience - 909 974 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Technická podpora stávajících licencí 3D Experience - Konstrukční a výpočtový systém na období 1.1-31.12.2021

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 836 449 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy