Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2021-04-08 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2021-04-08 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 103 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-011435 9. 4. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. Doosan Skoda Power s.r.o.
GO - A, B, C, D - Revize a repase průtočné části 305 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení revize a repase průtočné části NT, ST a VT parních turbín (TG) 200 MW, revize průtočné části turbonapaječky (TBN) + 6.a 8.odběr TBN a revize parní části ventilů regulace TG 200 MW, instalovaných v elektrárně Tušimice na výrobních blocích A, B, C a D.
 Z2021-011852 9. 4. 2021 neuvedena Město Červený Kostelec Průmstav Náchod s.r.o.
Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště 27 149 896 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kompletní rekonstrukce stávajícího zázemí a tribuny fotbalového hřiště. Stávající objekt se rozebere a nahradí se novým ze 2 samostatných částí. Před objektem jsou umístěny tribuny pro diváky. Zázemí tribuny má obdélníkový tvar. Výška objektu je proměnná cca 4-5 m. Obvodové stěny jsou vyzděny z cihelného zdiva s výplní z minerální vlny tl. 400 mm. Vnitřní nosné stěny jsou rovněž cihelné tl. 250 mm. Střecha je pultová se sklonem směrem k zadní části se zaatikovým žlabem a je zateplena z vrchní strany. Nosnou část střechy tvoří ocelové průvlaky a dřevěné vaznice. Založení tribuny bude provedeno na vybagrovaných studních ze skruží se zabetonávkou. Pohybové centrum s občerstvením je rovněž obdélníkové. Založení je provedeno na dvoustupňových ŽB pasech, obvodové zdivo je cihelné tepelně izolační, vnitřní zdivo je také cihelné. Před objektem je umístěna krytá terasa s dřevěnou nezateplenou...
 Z2021-011773 9. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Silnice Klatovy a.s.
Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic 17 735 923 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby dvou polních cest C1, C12 a souvisejících objektů mostu a přeložky VTL plynovodu, v katastrálních územích Hradiště u Blovic a Vlčice u Blovic, v okresu Plzeň jih, v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hradiště u Blovic a Vlčice u Blovic a navazujících částí k.ú. Komorno a Blovice. Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 Z2021-011871 9. 4. 2021 neuvedena Centrum moudré šance, spolek NOSTA, s.r.o.
"V 00505 - Sociální bydlení na ulici Jungmannova v 14 846 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Sociální bydlení na ulici Jungmannova v Přerově“ registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009360. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Novostavba bytového domu včetně retenční nádrže“ vypracované projektantem Ing. arch. Jan Horký, se sídlem 750 02 Přerov - Přerov I-Město, Boženy Němcové 1541/5, IČO: 75531046 zodpovědný projektant Ing. Veronika Studynková, autorizace ČKAIT 1202006, obor pozemní stavby a další viz projektová dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
 Z2021-011919 9. 4. 2021 neuvedena Obec Těchonín MARHOLD a.s.
"ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ŠKOLNÍ JÍDELNY 12 480 181 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ŠKOLNÍ JÍDELNY TĚCHONÍN čp. 188“: Jedná se o stavební úpravy školní jídelny spočívající v zateplení obálky budovy včetně výplní otvorů, ve výměně systému a zdroje vytápění, výměně vzduchotechniky včetně elektroinstalačních a stavebních připomoci bez zásahů do nosných konstrukcí. Stávající vytápění elektrickými akumulačními kamny bude změněno na vytápění teplovodními nástěnnými tělesy s novým plynovým kondenzačním kotlem. „VESTAVBA BYTŮ VE 2 NP OBJEKTU ŠKOLNÍ JÍDELNY“: Jedná se o stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů o velikosti 2+kk ve 2 NP objektu školní jídelny s přístavbou dvou venkovních schodišť. Byty budou vytápěné plynovými kondenzačními kotli s nástěnnými teplovodními tělesy. Pro byty bude provedena kompletní vnitřní elektroinstalace, vnitřní vodovod a vzduchotechnika zajišťující výměnu vzduchu kuchyňských koutů a místností sociálních zařízení.
 Z2021-011800 9. 4. 2021 neuvedena Město Veselí nad Lužnicí STRABAG a.s.
Cyklostezka Horusice_Veselí nad Lužnicí 8 397 119 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající novostavbě stezky pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem a cyklotrasu v k.ú. Veselí nad Lužnicí. Cílem je propojit pomocí komunikace pro cyklisty žst. Veselí nad Lužnicí a žst. Horusice přes Veselí nad Lužnicí zastávka pro možné využití cyklistů jako cestu do zaměstnání a to dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
 Z2021-011817 9. 4. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace PORR a.s.
II/605 Chrášťany - Rudná 6 832 948 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/605 Chrášťany-Rudná“. Oprava silnice je rozdělena na tři úseky. Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.
 Z2021-011812 9. 4. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace B E S s.r.o.
III/0046 Čmín - Bohostice 6 543 525 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/0046 Čmín - Bohostice “. Předmětem plnění díla jsou zejména geodetické zaměření stavby, odsouhlasení rozsahu prací, odfrézování části živičného krytu v tl. 50mm, vyrovnávka před pokládkou ACo11, provedení očištění vozovky a aplikace spojovacího postřiku a pokládky ACo 11+ v tl. 50mm v celé šíři vozovky bez středové spáry. Dále bude provedeno odfrézování a zalití pracovní spáry, předláždění napojení vozovky, zřízení krajnice, geodetické zaměření skutečného stavu opravy, provedení návrhu a projednání realizace DIO, zajištění ohlášení stavby. Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 ZD, v soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 2 ZD), jakož i v...
 Z2021-011822 9. 4. 2021 neuvedena LOM PRAHA s.p. Renishaw s.r.o.
Nájem Souřadnicového měřícího stoje AGILITY L 4 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pronájem souřadnicového měřícího stroje AGILITY L 12.20.10 s REVO-2.
 Z2021-011960 9. 4. 2021 neuvedena Obec Horní Branná STRABAG a. s.
Horní Branná - chodníky a místní komunikace v 4 280 955 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce chodníků a místní komunikace v centru obce Horní Branná, která zahrnuje chodníky vedené na zvýšeném pásu v přidruženém prostoru silnice II/2954, podélná parkovací stání u hostince Kubát a v zálivu u školy a úpravu stávajícího napojení místní komunikace na silnici III/2954 a její oprava.
 Z2021-011946 9. 4. 2021 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení RYMAX TRADE s.r.o.
VLRZ_VZ Špičák _ odstranění vybraných objektů _ 3 184 861 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ jsou demontážní a bourací práce, včetně likvidace materiálů a hmot, dále terénní úpravy a další stavební a montážní práce související s odstraněním staveb.
 Z2021-011447 9. 4. 2021 neuvedena Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Motorizovaný přímý světelný mikroskop s 2 685 940 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky byla dodávka motorizovaného přímého světelného mikroskopu s fluorescencí a DIC pro biologický výzkum - přímý stativ s integrovaným minimálně dvoukrokovým motorizovaným ostřením, trinokulární tubus, ultrazvukový posun stolku, min. 8 pozic pro kontrastní vložky, motorizovaný sedmičetný revolverový měnič objektivů, přímý epi-fluorescenční osvětlovač s polní clonou, aperturní clonou a motorizovanou závěrkou, včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního a pozáručního servisu.
 Z2021-011778 9. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany NUVIA a.s.
Přenosný přístroj pro zjišťování radioaktivní 2 602 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení 2 ks přenosných přístrojů pro zjištování radioaktivní kontaminace terénu (větších ploch) a autonomního měřění s možností výstupu do mapových podkladů.
 Z2021-011832 9. 4. 2021 neuvedena Městys Havlíčkova Borová Fryauf Filmix s.r.o.
Mobilní kalová koncovka ČOV Havlíčkova Borová 2 535 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní kalové koncovky pro stávající ČOV Havlíčkova Borová
 Z2021-011775 9. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany NUVIA a.s.
Převozný dozimetrický přístroj - nákup 2 452 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení 1 ks převozného dozimetrického přístroje pro měření radioaktivní kontaminace terénu s možností spektrometrie a výstupem do mapového podkladu IRIS 2x2L
 Z2021-011936 9. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové LACOMED, spol. s.r.o.
Radionuklidy 2 423 269 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky 131I-jodových želatinových terapeutických kapslí v požadované aktivitě po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, a to od 23.9.2021 po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2021-011961 9. 4. 2021 neuvedena Liberecký kraj SPIDERS, s.r.o.
Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice 2 298 684 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu domu čp.72 ve Skálově ulici v Turnově, která obsahuje stavební úpravy svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Dále se jedná o bourací práce a podchytávky, zvýšení únosnosti stropů, sanaci zdí, odvodnění sklepa a ležatý svod kanalizace.
 Z2021-011864 9. 4. 2021 neuvedena Obec Moravany SYNPRO, s.r.o.
Kompostéry pro Moravany 2 093 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení kompostérů o objemu 1 050 l a nádoby na textil, a to v rámci projektu, jehož cílem je prevence vzniku odpadů v obci Moravany a udržitelné hospodaření s odpady. Konkrétně se jedná o: - kompostér o objemu 1 050 l - 600 ks, - nádoba na textil - 1 ks.
 Z2021-011488 9. 4. 2021 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Jaroslav Fišer - KLIMAMONT
Revize, kontroly, servis a opravy 1 780 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou právními předpisy a výrobci předepsané revize, kontroly, čištění a předepsaný preventivní servis vzduchotechnických zařízení a jejich periferií, zvlhčovačů, v Karlovarské krajské nemocnici a.s., v nemocnici v Chebu. Předmětem veřejné zakázky jsou dále opravy poruch a havárií VZT zařízení a zvlhčovačů.
 Z2021-011911 9. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Krajský soud v Brně AUTOCONT a.s.
Zvýšení kapacity objemu zálohování 1 756 050 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Krajský soud v Brně potřebuje navýšit kapacitní licence zálohování - a to jak pro Krajský soud v Brně pracoviště ul. Rooseveltova a ul. Husova a dále pro dvě pobočky KS v Jihlavě a ve Zlíně, ale rovněž pro potřeby okresních soudů, které spadají do působnosti krajského soudu. Předmět této veřejné zakázky je nákup 1 souboru zálohovacího softwaru, kdy požadovaný licencovaný objem záloh je min. 75 TB po deduplikaci a licence musí obsahovat bezplatné aktualizace a přímou podporu výrobce po dobu 48 měsíců.
 P21V00000016 9. 4. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
UMTM/LF - Systém pro multiplexní fluorescenční 1 490 000 Kč
 Z2021-011790 9. 4. 2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Stanovení koncentrace benzo[a]pyrenu a dalších PAH 1 320 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je stanovení koncentrace benzo[a]pyrenu a dalších PAH z filtrů, (benzo[a]antracen, chrysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]antracen, benzo[g,h,i]perylen, benzo[j]fluoranten) akreditovanou laboratoří (podle ČSN EN ISO/IEC 17025) s akreditovanou metodou pro stanovení koncentrací jednotlivých poptávaných PAH ve venkovním ovzduší, dle platné vyhlášky 330/2012 Sb., zákon o ovzduší v pozdějším znění, dle normy ČSN EN 15549 "Kvalita ovzduší - normovaná metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší", případně US EPA TO-13 či obdobný EPA předpis pro standardní analýzy PAH z odběrů ovzduší. Data budou součástí předávacího protokolu v elektronické formě.
 Z2021-011913 9. 4. 2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. KO-KA s.r.o.
Služby generálního projektanta pro celkovou opravu 1 280 280 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu zpracování projektových dokumentací a poskytnutí souvisejícího plnění, služby generálního projektanta pro celkovou opravu kolektoru
 Z2021-011457 9. 4. 2021 neuvedena Ústecký kraj copy&media s.r.o.
DAMA NET s.r.o.
Vybavení a obnova výukových středisek IZS - 1 084 837 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka vybavení pro školicí střediska ZZS ÚK zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. 1. část: Předmětem plnění je dodávka IT vybavení pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově pro Simulátor řešení MU, Simulátor práce v obtížných podmínkách - byt a Simulátor práce v obtížných podmínkách - simulační laboratoř. 2. část: Předmětem plnění je dodávka nábytku pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově pro Simulátor řešení MU, Simulátor práce v obtížných podmínkách - byt a Simulátor práce v obtížných podmínkách - simulační laboratoř. Podrobné vymezení předmětu plnění je pro každou část zakázky samostatně uvedeno v Technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
 Z2021-011827 9. 4. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR LAMBERGA s.r.o.
D11 Opravy elektro - oprava VO na odpo 35,8 LED 858 739 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o výměnu svítidel dle uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků norem ČSN EN 13 201, ČSN EN 12464-2 a vnitřních předpisů ŘSD.
 P21V00000064 9. 4. 2021 neuvedena VOP CZ, s.p. Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o.
MT/37/2021 Dodávky trubek TR KR 82,5 x 12,5 725 868 Kč
 Z2021-011431 9. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20157 316 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-011291 6. 4. 2021 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MEDICROSS s. r. o.
Dodávka antigenních testů 185 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P21V00000136 9. 4. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Ing. Denisa Sopuchová
45/2021 Oprava volného bytu č. 4, Čujkovova 153 300 Kč
 Z2021-011394 9. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40139 111 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 P20V00000103 9. 4. 2021 neuvedena Město Český Krumlov Kadlec - elektronika, s.r.o.
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 35 000 Kč
 P21V00000222 9. 4. 2021 neuvedena Kraj Vysočina PREPO - TEAM s.r.o.
BOZP - Horácké divadlo Jihlava - oprava střechy, 24 000 Kč
 P21V00000187 9. 4. 2021 neuvedena Kraj Vysočina PREPO - TEAM s.r.o.
BOZP - SŠ PTA Jihlava - přístavba učeben Polenská 24 000 Kč
 P21V00000179 9. 4. 2021 neuvedena Kraj Vysočina PREPO - TEAM s.r.o.
BOZP - Střední odborná škola Nové Město na Moravě 18 000 Kč
 Z2018-023412 1. 4. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ACP Traductera, a.s.
Výzva č. 64: Václav Marek and the Sami - korektura 12 777 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011806 9. 4. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace Optimalizace ul. Litovická, silnice III/0064-DUSP, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu vypracování PD pro DUSP a vypracování PDPS
 P20V00000099 9. 4. 2021 neuvedena Město Český Krumlov ICZ a.s.
ICZ a.s.
+1 dodavatel
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 0 Kč
 Z2021-011810 9. 4. 2021 neuvedena Nové Město na Moravě Úsekové měření rychlosti v Novém Městě na Moravě 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu pronájem zařízení na měření úsekové rychlosti pro 3 úseky na dobu 24 měsíců.
 P20V00000096 9. 4. 2021 neuvedena Město Český Krumlov VERA, spol. s r.o.
VERA, spol. s r.o.
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 0 Kč
 Z2021-011813 9. 4. 2021 neuvedena Nové Město na Moravě Modernizace odborných učeben při 2.ZŠ Leandra 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti základní školy.
 P20V00000109 9. 4. 2021 neuvedena Město Český Krumlov QCM, s.r.o.
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 0 Kč
 P20V00000107 9. 4. 2021 neuvedena Město Český Krumlov ADVENT, spol. s r. o.
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 0 Kč
 Z2021-011815 9. 4. 2021 neuvedena Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, z.s.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-011951 9. 4. 2021 neuvedena Obec Valeč
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-011791 9. 4. 2021 neuvedena VEKREMAN, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 P21V00000015 9. 4. 2021 neuvedena Město Třebíč Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Sportovní, odhad.cena 0 Kč
 Z2021-011819 9. 4. 2021 neuvedena Obec Dolenice
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-011513 9. 4. 2021 11. 5. 2021 Liberecký kraj Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce odhad.cena 6 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Rekonstrukce objektu Zeyerova č. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“. Záměrem je zrekonstruovat prostory bývalého domova mládeže v ulici Zeyerova čp. 31 pro potřeby Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené. Dojde na stavební úpravy, úpravy či opravy stávajících rozvodů vody a odpadů, elektroinstalace, podlah, omítek, apod. V rámci zajištění bezbariérovosti budou vybudovány rampy, výtah a bude upraveno sociální zařízení pro imobilní žáky.
 Z2021-011428 9. 4. 2021 7. 5. 2021 Univerzita Palackého v Olomouci PřF - Vakuové komponenty pro iontovou past II. odhad.cena 334 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou vakuové komponenty, které budou nové aparatury lineární kvadrupólové iontové pasti. Aparatura je určena k produkci iontů vápníku či barya a k jejich následovnému udržování v pasti a laserovému chlazení.
 Z2021-011386 9. 4. 2021 7. 5. 2021 Statutární město Brno, městská část Brno - Královo Pole Kamerový a čipový systém do bytů v BD ve správě MČ odhad.cena 21 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky kamerového a čipového systému do bytových domů ve správě zadavatele, a to včetně příslušenství, dopravy, montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dodávka bude zahrnovat sestavy dveřních videotelefonů, čipový systém pro otevírání dveří a bezpečnostní kamery. Plnění bude zahrnovat rovněž zpracování návrhu řešení (projektové dokumentace pro provedení díla) a dokumentace o skutečném provedení díla. Součástí plnění bude rovněž servis kamerového a čipového systému.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 053 880 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy