Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2021-05-04 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2021-05-04 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 295 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-016604 7. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR B E S s.r.o.
I/16 Hvězda - Tuřany, oprava komunikace a 38 018 897 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy povrchu a odvodnění pozemní komunikace dle zpracované projektové dokumentace.
 Z2021-016427 6. 5. 2021 neuvedena Lesy hl. m. Prahy GRACCULUS s.r.o.
Kristýna Houbová
+4 další dodavatelé
Zajištění přípravných a zemních prací 35 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v “Zajištění zemních prací pro Lesy hl.m.Prahy - rypadlo-nakladač (traktorbagr) hmotnost nad 7 tun - část I., kolové otočné rypadlo nad 15 tun - část II., pásové rypadlo 12-17 tun - část III. a pásové rypadlo nad 17 tun - část IV., vše včetně příslušenství” Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Rámcové dohody (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace. Každá část rámcové dohody bude uzavřena minimálně s jedním a maximálně se třemi účastníky pro každou část veřejné zakázky.
 Z2021-016445 6. 5. 2021 neuvedena Obec Oldřišov OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Kulturní dům Oldřišov 29 990 559 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v rekonstrukci zdevastované budovy bývalého hostince pro potřebu obce na kulturní dům.
 Z2021-016598 7. 5. 2021 neuvedena Město Cheb Stavební společnost VARO, s.r.o.
Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb 27 202 887 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení přístavby přírodovědného centra v areálu DDM Sova v Chebu. Objekt je navržen jako jednopodlažní. Centrální chodba zajišťuje přístup osob do jednotlivých funkčních jednotek, učeben, skleníků, nebo zázemí. Provozně bude objekt využíván 11 měsíců v roce, denně od 8 do 20 h. Objekt je napojen na původní budovu stájí a chovné stanice. V rámci propojení dojde i k rekonstrukci a úpravě stávajícího objektu. Podrobnosti stavby jsou dále uvedeny v projektové dokumentaci. Stavba je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.
 Z2021-016526 7. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PORR a.s.
I/18 Skalka - Drásov, oprava komunikace a 25 528 038 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy povrchu komunikace I/18, dle zpracované projektové dokumentace, ve dvou úsecích.
 Z2021-016574 7. 5. 2021 neuvedena Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s. E.PROXIMA s.r.o.
Speciálně pedagogické centrum v Šumperku 22 275 346 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a nástavba objektu Speciální ZŠ Schola Viva v Šumperku. V rámci stavebních úprav bude vedle jiného provedena i kompletní výměna rozvodů TZB, nová silová i slaboproudá elektroinstalace, vzduchotechnika, zdravotechnika, rozvod požární vody atd.
 Z2021-016171 5. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo 15 447 507 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výměna povrchu asfaltových ploch odpočívky. Optimalizace stávajících parkovacích stání pro os. a nákl. automobily. Doplnění ostrůvků oddělujích parkovací stání, Zřízení komunikací pro pěší. Úprava VO a vegetační úpravy. Nevyhovující řešení organizace dopravy na odpočívce. Asfaltové plochy vykazují mnoho deformací, poruch a trhlin. Rok dokončení výstavby a uvedení od provozu je 1982.
 Z2021-016600 7. 5. 2021 neuvedena Povodí Labe, státní podnik TERMIL s.r.o.
Objekty Z3, víceúčelový objekt, oprava + 15 292 681 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba nového objektu víceúčelové haly v prostoru povodňového dvora závodu v Jablonci nad Nisou, oprava a rekonstrukce garáží dopravy.
 Z2021-016522 7. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Klatovy a.s.
I/4 Malenice - Lčovice 14 709 018 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava silnice I/4 proběhne ve stávající trase v délce 0,969 m. Jedná se o opravu konstrukčních vrstev v celé šířce vozovky silnice I/4. Oprava zahrnuje i stávající autobusové zálivy v km 0,490. V km cca 0,760 - 0,880 je stávající odbočovací pruh na čerpací stanici, který je rovněž součástí opravy vozovky. Součástí opravy komunikace je i oprava stávajících propustků pod silnicí I/4 a pod sjezdy. Dojde k reprofilaci a úpravě stávajících silničních příkopů. Jelikož se jedná o opravu stávající komunikace a řešení bude respektovat stávající niveletu, směrové a šířkové uspořádání, nebudou při výstavbě nutné větší zemní práce. Je navrženo frézování asfaltových vrstev
 Z2021-016655 7. 5. 2021 neuvedena Město Valašské Meziříčí LOMANETA s.r.o.
Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 14 325 327 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu mateřské školy Seifertova včetně rekuperace dle zpracované projektové dokumentace. Předmět je rozdělen na dva stavební objekty, které na sebe funkčně navazují. SO01 Objekt mateřské školy SO02 Přístavba k pavilonu A
 Z2021-016196 7. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany ŠKODA ELECTRIC a.s.
VZ č. 3/2021 Autobusy kategorie M3 dálkové 9 979 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup 2 ks autobusů kategorie M3 dálkových za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast.
 Z2021-016268 7. 5. 2021 neuvedena Technologie hlavního města Prahy ELFETEX, spol. s.r.o.
Dodávka elektroinstalačního materiálu a 9 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce
 Z2021-016657 7. 5. 2021 neuvedena Město Borovany STRABAG a.s.
Oprava komunikace Zahradní ulice v Borovanech 7 918 634 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace ulice Zahradní v Borovanech v délce 575 metrů. Zahrnuje celoplošnou opravu vozovky, chodníků a výměnu veřejného osvětlení včetně kabeláže. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 01 - Zpevněné plochy komunikací SO 02 - Návrh veřejného osvětlení včetně kabeláže V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení dojde také k demontáži stávajícího systém veřejného rozhlasu v ulici a přemístění stávajících repro souprav. Podrobné technické informace k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách této výzvy: č. 1 - Projektová dokumentace, č. 4 - Výkaz výměr.
 Z2021-016632 7. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj Lesostavby Třeboň a.s.
Účelové komunikace v k.ú. Slabčice, Nemějice a 7 876 903 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o rekonstrukci účelových komunikací PV8d-R v k.ú. Nemějice, PV8c-R v k.ú. Nemějice, PV21-R v k.ú. Nemějice, PV8a-R v k.ú. Slabčice a PV16-R v k.ú. Písecká Smoleč. Stavební práce budou provedeny dle zpracovaných projektových dokumentací. Součástí cest bude zhotovení sjezdů na přilehlé zemědělské pozemky včetně případných propustků.
 Z2021-016337 6. 5. 2021 neuvedena Město Velké Hamry Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 435 7 848 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce domu č.p. 435 dle projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, od společnosti V & M spol. s r.o., Matoušova 453/21, Liberec III-Jeřáb, IČ: 472 82 525. Jedná se o objekt, který má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a půdu.
 Z2021-016638 7. 5. 2021 neuvedena Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace TRASKO, a.s.
Nemocnice Vyškov - Výměna vodovodního a odpadního 7 814 934 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je revitalizace páteřních rozvodů vody a kanalizace křídla C2 budovy C. součástí zakázky jsou i související stavební práce a dodávky spočívající v úpravách stávajících dispozičních členění, úpravách instalačních šachet a instalaci stropních podhledů. Práce budou probíhat uvnitř objektu, ve všech pěti podlažích za částečného provozu budovy. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uvedený v zadávací dokumentaci.
 Z2021-016333 6. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj PORR a.s.
R 186 - Cesty VPC3a,b, DPC3a, VDH5 v k.ú. Újezd u 7 689 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby tří na sebe navazujících polních cest VPC3a, VPC3b, DPC3a a rekonstrukce malé vodní nádrže VDH5 v k.ú. Újezd u Hradce Králové. Součástí díla jsou sjezdy na pozemky, propustky, most, kácení, ozelenění a výsadba.
 Z2021-016398 6. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství HV stavby a práce s.r.o.
ÚP v Soběslavi - rekonstrukce budovy - Snížení 7 569 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy administrativní budovy Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Soběslavi, se sídlem Wilsonova 113/3, 392 01 Soběslav, spočívající v zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměně oken a dveří, zateplení střešního pláště včetně výměny střešní krytiny, úpravy SDK v podkroví a dále v instalaci nových elektrických topných panelů s digitálním programovatelným termostatem.
 Z2021-016165 5. 5. 2021 neuvedena Obec Rychnovek KERSON, spol. s r.o.
NOVÉ ZÁZEMÍ PRO JSDH RYCHNOVEK - ZVOLE 7 314 760 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Novostavba zázemí pro JSDH Rychnovek-Zvole. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, obdélníkového půdorysu, složený ze tří hmot, střední hmota je vyšší, zastřešená sedlovou střechou, nižší boční hmoty jsou zastřešené pultovými střechami. Na severovýchodní straně objektu je navrženo zastřešení vstupu. Objekt přístavby je zděný, střešní konstrukce dřevěná trámová, konstrukce pergoly ocelová. Je založen na železobetonových základových pasech tl. 500 mm, hloubka základové spáry je min. 1400 mm pod upraveným terénem. Nové obvodové svislé nosné konstrukce jsou ze zdiva z keramických bloků broušených tl. 440/400 mm. Vnitřní příčky v 1. NP jsou navrženy ze zdiva z keramických zdících bloků broušených tl. 115/80 mm. Novou podlahovou konstrukci objektu tvoří železobetonová deska tl. 150 mm. Konstrukce střechy střední části objektu tvoří dřevěné příhradové vazníky, konstrukce střechy bočních...
 Z2021-016432 6. 5. 2021 neuvedena Obec Kostomlaty nad Labem Miramid s. r. o.
ZŠ - pavilon B - oprava kanalizace, WC a 6 484 316 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v kompletní obnově sociálního zařízení (WC) vč. úpravy dispozičního uspořádání, kompletní výměny rozvodů kanalizace a vody (páteřní rozvody jsou již provedeny), výměny všech zařizovacích předmětů, provedení nuceného odvětrání předmětných prostor, elektromontážní práce, výměny dveří, provedení nové hydroizolace, podhledů a podlah v pavilonu „B“, který se nachází v objektu Základní školy v Kostomlatech nad Labem, ul. Školní 402, Kostomlaty nad Labem.
 Z2021-016381 6. 5. 2021 neuvedena Město Kynšperk nad Ohří STAVBYT Stavby Trubač s. r. o.
„Kynšperk nad Ohří - Rekonstrukce požární 6 475 167 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projekt řeší celkovou rekonstrukci stávajícího objektu. Jedná se o požární zbrojnici sloužící jako objekt určený pro výkon služby hasičů zařazených v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a určený pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany ve vybavení dobrovolné jednotky. SO 01 Demolice části stávajícího objektu SO 02 Nová přístavba objektu SO 03 Stavební úpravy stávajícího objektu SO 04 Zpevněné plochy Rozsah díla je podrobně specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou Jiřím Bednářem, Bratrská 30, 352 01 Aš, ČKAIT: 0301135
 Z2021-016553 7. 5. 2021 neuvedena Střední odborné učiliště Uherský Brod KOME stavby s.r.o.
SOU Uherský Brod - Revitalizace prostor odborného 6 396 563 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je revitalizace prostor odborného výcviku. Součástí stavby je demolice části stavby s opláštěním vlnitým plechem a demolice střešní konstrukce. Stávající objekt je postaven jako jednopodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Půdorysné rozměry stavby jsou cca 12,0 m x cca 18,0 m. Stávající objekt bude rozšířen přístavbami, a to severozápadním a jihovýchodním směrem. Obě budou jednopodlažní. Stavba slouží a bude i nadále sloužit jako dílny žáků, doplňková stavba k budově školy. Je v ní situována stávající kovárna (učebna) a nově dva prostory odborného výcviku, prostory pro krátkodobý pobyt psů, cvičiště pro psy.
 Z2021-016305 6. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj SWIETELSKY stavební s.r.o.
Polní cesta C1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže 6 055 630 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Polní cesta C1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže. Cesta od napojení na pozemní komunikaci II/433 směrově kopíruje stávající oplocení zahrad a stávající nezpevněnou vyježděnou polní cestu až do staničení 0,270 km, dále je vedena podél stávajícího oplocení pozemku p. č. 1394 v k. ú. Uhřice u Kroměříže. Pak se stáčí severovýchodním směrem k vodnímu toku Tištínka, který převádí navrhovanou mostní konstrukcí M3 a napojuje na stávající polní cestu C2.
 P21V00000032 5. 5. 2021 neuvedena Statutární město Karviná MEROPS spol. s r.o.
Výměna výplní otvorů a oprava fasády vnějšího 5 888 085 Kč
 Z2021-016612 7. 5. 2021 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze COMPUTER HELP, spol. s r.o.
BIT SERVIS, spol. s r.o.
+1 dodavatel
Notebooky 2021 5 494 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávky notebooků včetně příslušenství
 Z2021-016619 7. 5. 2021 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni T-Mobile Czech Republic a.s.
Licence Microsoft Enrollment for Education 5 493 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rámcová dohoda - průběžné dodávky softwarových produktů licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution, a to v souladu s podmínkami smlouvy Campus and School uzavřené mezi Microsoft a sdružením vysokých škol EUNIS-CZ a další související služby.
 Z2021-016630 7. 5. 2021 neuvedena Obec Bernartice REPARE TRUTNOV s.r.o.
Chodníky Bernartice-nové chodníky spojené s 5 158 852 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nových chodníků spojené s úpravou chodníků stávajících. Předmět veřejné zakázky je z důvodu jejího spolufinancování rozdělen do dvou částí, tj.: ČÁSTI A. spolufinancované z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která zahrnuje vybudování/rekonstrukci cca 74 m komunikací pro pěší, přechodu přes I/16 a místa pro přecházení přes místní komunikaci včetně jejich nasvícení. V rámci zakázky dojde k přemístění autobusové zastávky, k opravě opěrných zdí a vybudování dešťové kanalizace. ČÁSTI B. spolufinancované z finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje, která zahrnuje vybudování cca 95 m komunikací pro pěší, přechodu přes III/30022 včetně jeho nasvětlení. V rámci zakázky dojde k položení asfaltové vrstvy cca 18m2 v místě stávajícího sjezdu a vybudování dešťové...
 P21V00193585 5. 5. 2021 neuvedena Město Brtnice COLAS CZ, a.s.
Oprava místních komunikací ve správním území města 5 049 508 Kč
 Z2021-016186 7. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce FUTURA SOFT, s.r.o.
Poskytování technické podpory internetových a 4 704 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování technické podpory internetových a intranetových aplikací
 Z2021-016639 7. 5. 2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze BD Tech a.s.
Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17 4 608 748 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace variabilních systémů kotců a krmných stanic pro prasata, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce, demontáž stávajících ustájení a krmení a zajištění funkčního prostředí pro chov prasat.
 Z2021-016377 6. 5. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha , pobočka Kolín SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček 4 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Dolany u Červených Peček podle schváleného návrhu pozemkových úprav-hlavní polní cesta s asfaltovým povrchem
 Z2021-016308 6. 5. 2021 neuvedena Základní škola Prachatice, Národní 1018, 383 01 Prachatice Roman Kučera
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ NÁRODNÍ PRACHATICE - 2. ETAPA 4 204 888 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka zahrnuje opravu stávajících sociálních zařízení: nové zařizovací předměty, nové instalační předstěny, nové keramické obklady stěn a nová keramická dlažba na podlahách, rozvody teplé vody, vodoinstalace a ústředního vytápění.
 Z2021-016543 7. 5. 2021 neuvedena VOP CZ, s.p. EXPONO Steelforce, a.s.
Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm 4 196 868 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm dle technické specifikace a výkresové dokumentace.
 P21V02021038 5. 5. 2021 neuvedena Obec Hovězí H&B delta, s.r.o.
Oprava střešního pláště tělocvičny ZŠ Hovězí 4 128 292 Kč
 Z2021-016225 5. 5. 2021 neuvedena Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška FORMETAL, s.r.o.
CNC vláknový laser 4 108 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku počítačem řízeného stroje - vláknového laseru. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1, návrhu kupní smlouvy a v příloze č. 2, technická specifikaci, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek
 Z2021-016184 5. 5. 2021 neuvedena Mikroregion Nepomucko SDO Technika s.r.o.
Podpora domácího kompostování-Mikroregion 4 097 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým jsou kompostéry, kontejner a štěpkovače. Konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
 Z2021-016476 6. 5. 2021 neuvedena ČESKÝ ROZHLAS Marius Pedersen a.s.
VZ61/2020 - Svoz odpadu 3 964 404 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, přičemž předmětem jednotlivých dílčích plnění zadávaných na základě rámcové dohody bude dle aktuálních potřeb zadavatele poskytování služeb v oblasti svozu odpadu.
 Z2021-016542 7. 5. 2021 neuvedena Dům zahraniční spolupráce Proof & Reason, s.r.o.
Rozvoj webových stránek DZS 3 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní práce na webových stránkách zadavatele, které zahrnují: další rozvoj, správu a tvorbu internetových stránek a aplikací zadavatele.
 Z2021-016509 7. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Auto Eder s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku 5 ks vyšetřovacích 3 495 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku automobilů pro vyšetřovatele požárů s jedním účastníkem rámcové dohody bez obnovení soutěže. Rámcová dohoda bude ukončena vyčerpáním předpokládané hodnoty VZ, nebo uplynutím termínu 15.04.2022.
 Z2021-016288 5. 5. 2021 neuvedena Obec Velká Polom Z + M Partner, spol. s r.o.
ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ VELKÁ POLOM - 3 257 610 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT, tj. interaktivní tabule, PC, notebooků, SW, dále vnitřní konektivity včetně montáže, instalace a konfigurace zařízení a učebních pomůcek.
 Z2021-016567 7. 5. 2021 neuvedena Obec Přítluky BoBaStav s.r.o.
Přítluky rozšíření kanalizace Část 1 Přítluky ul. 3 217 526 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je prodloužení splaškového řadu v ulici Obecní. Napojení se provede do stávající šachty Š 16.1, která je umístěná v komunikaci v křižovatce ulic Obecní a Dlouhé. Prodloužený kanalizační řad bude uložen pod stávající komunikací v ulici Obecní. Délka prodloužení bude 231,45 m.
 Z2021-016123 5. 5. 2021 neuvedena Město Humpolec Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Rekonstrukce ul. 5. května, Humpolec 3 197 353 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající části místní komunikace ul. 5. května v Humpolci. Stavba navazuje v začátku úseku na rekonstrukci křižovatky ul. 5. května x Jihlavská a konči v křižovatce ul. 5. května x Příčná. Jedná se o rekonstrukci komunikace, povrch z kamenné kostky, po stranách stávající chodník, který bude též rekonstruován; rekonstrukci vodovodu a propojení se stávajícím potrubím; pokládku chráničky pro metropolitní síť.
 Z2021-016286 5. 5. 2021 neuvedena Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 FLAME System s.r.o.
POLYTECHNIKA ZŠ VSETÍN, ROKYTNICE pomůcky 3 124 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku výukových pomůcek a předmětů pro zajištění výuky do Základní školy Vsetín, Rokytnice 436, Michala Urbánka 436, 755 01 Vsetín.
 Z2021-016529 7. 5. 2021 neuvedena Městys Libice nad Doubravou AGROTEC a.s.
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH 2 870 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks nového dopravního automobilu, který bude využíván Jednotkou sboru dobrovolných hasičů městyse Libice nad Doubravou
 Z2021-015967 6. 5. 2021 neuvedena Technická univerzita v Liberci 4Jtech s.r.o.
058_Ve_ERDF_Úloha pro pokusy s měřením a řízením 2 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin ...…… 1 kus Plovák na vzdušném proudu ..…..…………….. 2 kusy
 Z2021-016487 7. 5. 2021 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. CHROMSPEC spol. s r. o.
Křemenné mikrováhy pro studium fyzikálních a 2 847 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro studium fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností vrstev molekul na povrchu detekčního křemenného krystalu a pro sledování průběhu adsorpce molekul i např. buněk či reakcí probíhajících na jeho povrchu metodou analýzy rezonanční frekvence tohoto krystalu a jejích harmonických. Toto zařízení umožňuje kromě měření hmotnosti resp. tloušťky ultratenkých vrstev i zjištění viskoelastických vlastnosti a dynamických změn těchto vrstev měřením a analýzou ztráty energie v měkkých vrstvách. Získané informace mohou být využity pro výzkum vlastností materiálů, při sledování chemických i biochemických interakcí molekul, vlastností biomembrán a nanovrstev, ev. pro studium adheze buněk.
 P21V00000007 5. 5. 2021 neuvedena Obec Lípa nad Orlicí Electro Enterprises a.s.
Lípa nad Orlicí - částečná rekonstrukce VO 2 843 781 Kč
 Z2021-016620 7. 5. 2021 neuvedena Slezská univerzita v Opavě HELAGO-CZ, s.r.o.
Modely pro praktickou výuku pro program 2 559 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky modelů pro praktickou výuku ošetřovatelství.
 Z2021-016539 7. 5. 2021 neuvedena Státní zdravotní ústav Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka průtokového cytometru včetně příslušenství 2 450 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového nerepasovaného, dosud neužívaného, plně funkčního průtokového citometru včetně podavače pro 96 - jamkové destičky, s PC stanicí, LCD monitorem, vyhodnocovacím softwarem a veškerým příslušenstvím potřebným pro provoz. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.
 Z2021-016557 7. 5. 2021 neuvedena Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
TP21_007 Laserový konfokální skenovací mikroskop 2 398 886 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka konfokálního skenovacího mikroskopu pro měření vzorků včetně příslušenství a související činnosti. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v následujících přílohách zadávací dokumentace: Příloha č. 1: Technická specifikace Příloha č. 2: Závazný vzor kupní smlouvy S jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena kupní smlouva na plnění veřejné zakázky. Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 557 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy