Hlídač veřejných zakázek: Hledání zverejneno:[2021-06-10 TO *]

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'zverejneno:[2021-06-10 TO *]'

Nalezené veřejné zakázky 1 745 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P21V00000034 16. 6. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. KUNST, spol. s r.o.
Mělnické Vtelno - intenzifikace ČOV 75 733 178 Kč
 P21V00196535 16. 6. 2021 neuvedena Statutární město Hradec Králové Pražská plynárenská, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
+1 dodavatel
Dodávka elektrické energie na rok 2022-2023 69 305 002 Kč
 P21V00005536 18. 6. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. TTC MARCONI s. r. o.
Poskytování servisních služeb na komunikačních 42 720 000 Kč
 Z2021-021151 11. 6. 2021 neuvedena Obec Všechovice StaniOn s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA KULTURNÍHO DOMU 29 777 943 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy a nástavbu stávajícího objektu kulturního domu v obci Všechovice. V rámci stavby budou provedeny bourací a demontážní práce v rámci stavebních úprav a nástavby kulturního domu a bourací práce v okolí objektu.
 P21V00000366 16. 6. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace BERGER BOHEMIA a. s.
8500005667 23 100 000 Kč
 Z2021-021053 11. 6. 2021 neuvedena Obec Moravský Písek Sdružení Moravský Písek
Revitalizace bytového domu Moravský Písek 21 149 683 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava objektu č.p. 761 na bytový dům. V rámci projektu vznikne 12 bytů pro potřeby sociálního bydlení a 4 byty z vlastních zdrojů.
 Z2021-021318 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj EUROVIA CS, a.s.
Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, 18 927 780 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba „Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí“, která je částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Němčí. Jedná se o rekonstrukci čtyř hlavních polních cest a zatravněnou údolnici. Účelem realizace je především zpřístupnění zemědělských pozemků pro jejich vlastníky, realizací zatravněné údolnice dojde ke zvýšení ochrany ZPF před vodní erozí. Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: SO-01 Hlavní polní cesta HC1e, SO-02 Hlavní polní cesta HC3a, SO-03 Hlavní polní cesta HC3b, SO-04 Hlavní polní cesta HC4, SO-05 Zatravněná údolnice ZÚ1.
 P21V00000035 17. 6. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ZEPRIS s.r.o.
Kladno, ul. Vrapická - obnova kan. č.p. 53-24 16 352 581 Kč
 P21V00011959 11. 6. 2021 neuvedena Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
AZ30 městský s řiditelnou zadní nápravou 15 701 683 Kč
 Z2021-021300 14. 6. 2021 neuvedena Škola Taekwon-do I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. LAVIATO s.r.o.
Sportovní hala Votice - novostavba 14 220 591 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu, na které je proveden vyztužený podkladní beton. Svislé konstrukce jsou zděné. Objekt je zastřešen příhradovými vazníky a prefabrikovanými panely. Základové pasy jsou založeny v nezámrzné hloubce. Šířka založení bude porovnána s výsledky geologického průzkumu a doložena statickým výpočtem.
 P21V00000052 15. 6. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brixton Group, s.r.o.
Výzva č. 6 - oprava bytů - Kounicova 1 byt č. 5, 10 313 643 Kč
 P21V00000033 14. 6. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. AQUA PROCON s.r.o.
ČOV Kladno, Vrapice - rek. a intenz. na 99 tis EO 10 130 000 Kč
 P21V00003394 18. 6. 2021 neuvedena EKOD Servis s.r.o. TERMIZO a.s.
Převzetí odpadu k energetickému využití - EKOD 8 924 375 Kč
 Z2021-021342 14. 6. 2021 neuvedena Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Temstav AB, s.r.o.
Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 8 771 268 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je 1. etapa rekonstrukce objektu 13. MŠ v Písku. V rámci stavebních prací bude řešena rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalací, vytápění, zdravotních instalací a vnitřních prostor v západní části objektu od centrálního schodiště (včetně schodiště) v rozsahu 1.NP a 2.NP. V úrovni 1.PP budou uvedené úpravy provedeny v celém rozsahu podlaží. Součástí této etapy bude i provedení zateplení střešní roviny.
 Z2021-021135 11. 6. 2021 neuvedena Město Čelákovice STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.
Chodníky a komunikace v ulici Sukova v 7 998 669 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky „Chodníky a komunikace v ulici Sukova v Čelákovicích“ je zejména provedení stavby, jejímž cílem je obnova komunikace a chodníků v ulici Sukova a Dukelská po rekonstrukci inženýrských sítí vodovodu a kanalizace. Předmětem plnění je tedy kompletní provedení prací v rozsahu a provedení dle této zadávací dokumentace, zvláště pak dle projektové dokumentace s názvem „Obnova komunikace, chodníků a obrubníků v ulici Sukova - Čelákovice“, dle návrhu smlouvy o dílo, výkazu výměr a dle stavebního povolení tvořící přílohy zadávací dokumentace.
 P21V00000124 11. 6. 2021 neuvedena Statutární město Brno QUANTUM, a.s.
Brno, Písečník - rekonstrukce a dostavba vodovodu 7 889 245 Kč
 Z2021-021203 14. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR REMAT Plus Zlín, s.r.o
STAVBY SR group s.r.o.
I/54 Archlebov - oprava mostu ev.č. 54-006 6 889 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu ev.č. 54-006 a následná výstavba nového mostu z ŽB monolitického polorámu založeného na mikropilotách s délkou přemostění 4 m
 P21V00013928 16. 6. 2021 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových XP invest, s.r.o.
Ing. Jana Machková
+10 dalších dodavatelů
Služby soudních znalců - oceňování nemovitého 6 000 000 Kč
 P21V00000014 15. 6. 2021 neuvedena Obec Mysločovice ARUSTAV s.r.o.
Obec Mysločovice - MŠ Mysločovice - dílčí projekty 5 949 683 Kč
 P21V00196182 11. 6. 2021 neuvedena Městská část Praha 1 T O P O , s.r.o.
MŠ Masná - rekonstrukce hřiště 5 899 560 Kč
 P21V00004646 18. 6. 2021 neuvedena Obec Kožlí UNImont plus s.r.o.
Výstavba vodovodu v obci Kožlí 5 784 964 Kč
 Z2021-021309 14. 6. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace MDS solution s. r. o.
III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1, opakovaná 5 440 023 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu č. 36041-1 převádějící silnici přes trvalou vodoteč potoku Bobrůvka, který je tvořen kamennou spodní stavbou s uloženou nosnou konstrukcí z ocelových nosníků a betonové desky a k narovnání směrového řešení a rozšíření převáděné komunikace na předmětném mostě a navazujícího úseku.
 P21V00000029 16. 6. 2021 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik Arrastrar s.r.o.
Opravy betonových podlah 4 976 690 Kč
 Z2020-021693 25. 6. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
Stavba č. 0117 TV Zbuzanská 4 965 985 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-021340 14. 6. 2021 neuvedena Moravskoslezský kraj MUSOFT.CZ, s.r.o.
Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy II. 4 958 020 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednotného systému evidence sbírek muzejní povahy, které jsou ve vlastnictví MS kraje. Součástí předmětu veřejné zakázky je zejména: - pořízení licence jednotného systému evidence sbírek muzejní povahy pro zadavatele a všechny organizace z oblasti kultury zřízené Moravskoslezským krajem (územně a časově neomezená licence pro přístup neomezeného počtu uživatelů a pro neomezený počet sbírkových předmětů všech typů sbírek muzejní povahy), - pořízení licence databázového systému, - implementace, instalace a nastavení systému, - integrace systému s Identity Managementem zadavatele, - implementace včetně migrace stávajících dat do nového systému, - vytvoření otevřených datových sad pro publikaci v národním katalogu otevřených dat, - školení uživatelů, - technická a odborná podpora na dobu neurčitou. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně...
 P21V00196269 14. 6. 2021 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Porr a.s.
„III/43515 Citov - Císařov“, 1. etapa 4 813 890 Kč
 Z2021-020825 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra IBM Česká republika, s.r.o.
Technická podpora NS-VIS z RD - variabilní služby 4 752 066 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je poskytování technické podpory provozu aplikace národní součásti vízového informačního systému NS-VIS - variabilní služby, a to od účinnosti prováděcí smlouvy do vyčerpání celkového finančního objemu. Jedná se o plnění A2 z Rámcové dohody.
 P21V00004710 21. 6. 2021 neuvedena Městys Dolní Čermná Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.
Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná 4 618 688 Kč
 P21V00013604 15. 6. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje KOMCENTRA s.r.o.
Nákup převozního operačního střediska 4 522 837 Kč
 P21V00004606 17. 6. 2021 neuvedena Obec Bezděkov Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
„POBOROVICE - VODOVOD“ 4 491 768 Kč
 P21V00000059 15. 6. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed GEDASS s.r.o.
Výzva č. 7/2021 - Oprava bytů - Kobližná 15 byt č. 4 489 741 Kč
 P21V00004485 14. 6. 2021 neuvedena Město Chodov SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Chodov - parkoviště v ul. ČSO u čp. 933 4 388 635 Kč
 P21V00000028 11. 6. 2021 neuvedena Městská část Praha 4 TREND technologie, s.r.o.
ZŠ Jižní IV. 1750/10, P-4 rekonstrukce plynové 4 253 048 Kč
 Z2021-021255 14. 6. 2021 neuvedena Ústav anorganické chemie AV ČR v.v. OptiXs, s.r.o.
Dodávka luminiscenčního spektrometru pro měření 4 194 190 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodávka luminiscenčního spektrometru pro měření při nízkých teplotách, (ii) provedení komplexní instalace zařízení a všech dalších komponentů, (iii) provedení proškolení určitého počtu pracovníků zadavatele stran obsluhy zařízení a využití jeho funkcí v rozsahu určitého počtu hodin, (iv) zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu zařízení.
 Z2021-021237 14. 6. 2021 neuvedena město Uherský Brod ZÁBOJNÍK_contractors, s.r.o
Zelené cesty městem Uherský Brod 4 065 325 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na služby je revitalizace funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně formou pěstebních opatření pro stromy ve vymezené části města, zejména sídliště Pod Vinohrady, a revitalizace 10 zelených ploch zahrnujících novou výsadbu stromů, keřů, trvalek včetně založení trávníků a doplnění mobiliářem.
 Z2021-021077 11. 6. 2021 neuvedena Město Vimperk Delmonte Bauinvest s.r.o.
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ VIMPERK 3 983 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět plnění veřejné zakázky je novostavba multifunkčního hřiště, která zahrnuje: novostavbu : SO - 1 : multifunkčního hřiště o rozměru hřiště 32 x 64 m čisté hrací plochy, přičemž na dané ploše vznikne jedna hrací plocha, která bude provedena ve formě umělého travního koberce III.generace, venkovní obvod bude ohraničený oplocením o výšce 4,0 m, za branami potom zvýšené oplocení na 6,0 m. Vně oplocení cca v 1/3 potom umístěny 4 ks osvětlovací stožáry s umístěnými LED osvětlovacími hlavicemi. Tato stavba bude provedena na pozemcích p.č. 645/1, 649 SO-2 : vnitřní přívod NN pro osvětlení hřiště přes pozemky p.č. 645/1 a 649 vše v k.ú. Vimperk, které bude sloužit pro napájení světel a osvětlení hřiště. Zakázka bude financována z finančních prostředků poskytovatele dotace Národní sportovní agentury, Výzva č. 12/2020 Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč. Bližší informace k...
 P21V00004607 17. 6. 2021 neuvedena Vodohospodářské sdružení Rokycanska Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.
Hydrogeologické průzkumné vrty HJ-1, HJ-2, HJ-3, 3 886 400 Kč
 P21V00000038 14. 6. 2021 neuvedena Městská část Praha 5 RUBIKON stavby s.r.o.
ZŠ a MŠ Praha 5- Smíchov, Kořenského 10, objekt 3 851 381 Kč
 P21V00012425 14. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Nákup nábytku č. 2 (DVZN 02/2021) 3 719 485 Kč
 Z2021-021133 11. 6. 2021 neuvedena Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha , pobočka Kolín Ing. Petr Bareš
Polní cesta HPC 4 v k.ú. Břežany II. 3 715 322 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba polní cesty P4 v k.ú. Břežany II. podle schváleného návrhu pozemkových úprav a schváleného plánu společných zařízení .
 P21V00015915 18. 6. 2021 neuvedena Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav CENTROPOL ENERGY, a.s.
Nákup silové elektřiny v rámci sdružených služeb 3 561 265 Kč
 P21V00000006 14. 6. 2021 neuvedena Město Chlumec nad Cidlinou STAVTE, s.r.o.
Stavební úpravy 1.NP a 1.PP budovy 1. stupně ZŠ, 3 459 557 Kč
 Z2021-021103 11. 6. 2021 neuvedena Obec Kalek AQUA zemní práce s.r.o.
Odstranění staveb a revitalizace areálu bývalé 3 456 789 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o revitalizaci areálu bývalé pily v obci Kalek. Místo stavby zahrnuje stávající zelené plochy, asfaltové plochy, plochy rozmístěné suti po demolici bývalých objektů pily a stávající torza objektů určených k demolici (objekt bývalých kanceláří, objekt 17 m vysokého komínu). Realizací akce dojde k úpravám stávajících ploch a vytvoření nových zpevněných ploch s použitím předrcené nahromaděné suti. Část areálu bude ponechána jako přírodní zelená plocha, po jejímž vyčištění zde dojde k doplnění vrstvy ornice a zatravnění.
 P21V00015352 16. 6. 2021 neuvedena Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Auto Eder s.r.o.
Vyšetřovací automobily pro vyšetřovatele požárů 3 454 545 Kč
 P21V00004471 13. 6. 2021 neuvedena Město Košťany Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 3 362 756 Kč
 P21V00013544 11. 6. 2021 neuvedena Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ŠKODA AUTO a.s.
Dodání 13 kusů vozidel ŠKODA Scala 3 288 532 Kč
 Z2021-021337 14. 6. 2021 neuvedena Zlín Net a.s. NWT a.s.
Vybudování síťové infrastruktury 3 259 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu NGA sítě, intervenční oblast 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov spočívající zejména v následujících činnostech: zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, výkon autorského dozoru, zpracování seznamů pozemků dotřených stavbou, vyhotovení a projednání návrhů smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, vyhotovení trubkového a trubičkového plánu, vyhotovení vláknového a kabelového plánu.
 Z2021-021338 14. 6. 2021 neuvedena Základní škola Sion J.A. Komenského, Hradec Králové Entalpa s.r.o.
Rekuperace ZŠ Sion 3 199 459 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace řízeného větrání 1.NP a 2.NP objektu budovy Kleinerových Základní a mateřské školy Sion J. A. Komenského v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 P21V00002785 13. 6. 2021 neuvedena Obec Řečany nad Labem MIROS Pardubice a.s.
Rekonstrukce místní komunikace ulice U Kostela 3 150 630 Kč
 P21V00000011 16. 6. 2021 neuvedena Statutární město Chomutov Laufer a spol. s.r.o.
Vodorovné dopravní značení Chomutov 2021-2023 2 975 207 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 202 978 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy