Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1238 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012216 15. 4. 2019 3. 6. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na nákup vest balistických TBO 2CZTON II na období 2019-2021 odhad.cena 53 719 008  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vesta balistická skrytá TBO 2CZ/TON II v počtu 10 000 ks
Z2019-011249 11. 4. 2019 10. 5. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně MoVI-FAI – Laboratoř kriminalistiky – Polygraf II odhad.cena 240 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka polygrafu do laboratoře kriminalistiky pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2019-010168 1. 4. 2019 29. 4. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Motooblek 2012 odhad.cena 3 858 678  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Bunda moto 2012 komplet vč. vložky „ DryWay“ 142 ks Kalhoty moto 2012 komplet vč. vložky „DryWay“ 142 ks Termovložka 2012 DR „OUTLAST „(zateplení) 141 ks
Z2019-010156 1. 4. 2019 29. 4. 2019 Letiště Praha, a.s. Postupné dodávky security scannerů - umožňujících celotělové skenování osob
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek Security Scannerů (dále též jako „SSc“) umožňujících celotělové skenování osob, spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách (dále také společně jako „Plnění“). SSc jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 – Specifikace Zboží v Návrhu Rámcové kupní smlouvy, která tvoří Přílohu C ZD.
Z2019-009830 18. 4. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ kopter, multispektrální kamery a termovize odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009814 28. 3. 2019 26. 4. 2019 Město Rakovník Dynamický nákupní systém pro městský kamerový dohledový systém Rakovník odhad.cena 5 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je modernizace a rozšíření městského kamerového dohledového systému (dále jen MKDS) v Rakovníku, spočívající v modernizaci stávajících kamerových bodů, zřizování nových kamerových bodů dle požadavků a potřeb provozovatele MKDS a integrace do stávajícího dohledového systému včetně případné potřebné modernizace a rozšiřování zálohovací, zobrazovací a ovládací části systému. Stávající dohledový a zálohovací systém je provozován na platformě AVASYS ® od výrobce PKE ČR s.r.o. (IČO 63278782) Tento systému zůstane zachován a bude nadále používán. Podrobně viz ZD.
Z2019-009438 10. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Létající laboratoř s čidly a odběry odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009468 25. 3. 2019 23. 4. 2019 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Letecká monitorovací technika - dron spolufinancovaná z IROP - opakované vyhlášení odhad.cena 4 353 719  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 4 ks letecké monitorovací techniky - dronů.
Z2018-019115 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Kladno Zabezpečení vstupů do MŠ a ZŠ odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
Z2019-008933 21. 3. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Dýchací technika odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008444 18. 4. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Létající roboti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007749 11. 3. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007844 11. 3. 2019 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR Dodávka technologie základnových stanic AIS - RIS COMEX odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007412 18. 4. 2019 neuvedena MERO ČR, a.s. Modernizace systému detekce plynů CTR Nelahozeves III odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007405 7. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na nákup nárameníků PČR 15 na období 2019 - 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006889 28. 2. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Profesional CZ s.r.o.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 52 225  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD) do 24. 9. 2019. Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Z2019-005854 18. 4. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ křídlo 349 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005819 21. 2. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-121.2 Stan velkokapacitní pro 14 osob - 21 ks odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005603 25. 3. 2019 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR Obnova Vysílače korekčních signálů DGPS v rámci RIS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005473 18. 4. 2019 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. ROZVOJ ICT INFRASTRUKTURY VOJENSKÉHO TECHNICKÉHO ÚSTAVU, S.P. – HW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004918 18. 4. 2019 neuvedena Město Třebíč Varovný informační a lokální výstražný systém pro město Třebíč odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004519 19. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky - Kovové doplňky ke stejnokroji 15 odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2019-004349 5. 2. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i Corpus Solutions, a.s,
Nákup a obnova prvků síťové bezpečnosti BIOCEV 3 483 550  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu • dodávka 2 ks nových hardwarových bezpečnostních zařízení Next generation firewall včetně podpory výrobce v režimu 24x7 a aktualizace všech požadovaných funkcí po dobu 3 let • podpora výrobce pro stávající konzoli centrální správy Fortinet Fortimanager 200D v režimu 8x5 a aktualizace všech požadovaných funkcí po dobu 3 let.
Z2019-004231 18. 4. 2019 neuvedena Uměleckoprůmyslové museum v Praze Dodávka kamerového systému, řídicího serveru, licencí k provozu kamer a dalších doplňků k zabezpečení prostor odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-004288 4. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) na období 2019– 2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004226 4. 2. 2019 7. 3. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky – 2018/2 odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávky venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky sortimentu „upozorňovadla a příslušenství“. Přesná specifikace a technické podmínky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
488629 4. 2. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Lenia spol. s r.o.
Zajištění provozu, servis, revize a PCO stávajících systémů technické ochrany objektů VZP ČR 110 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozvoj, podpora a integrace bezpečnostních a slaboproudých technologií Hirsch Electronics, Vicon, Notifer a jednotlivých prvků EZS, EKV, CCTV, EPS, zajištění technické slučitelnosti a centralizace jednotlivých technických komponent, v rámci celé VZP ČR technologií Winguard.
Z2019-003330 8. 4. 2019 4. 3. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně MoVI-FAI – Laboratoř kriminalistiky - Polygraf odhad.cena 240 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka polygrafu do laboratoře kriminalistiky pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-002894 21. 2. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy ředitelství VLRZ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-002543 18. 4. 2019 neuvedena ŽIVOT 90, z.ú. Obnova a inovace Tísňové péče odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001769 21. 2. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-001408 21. 2. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Měřín odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-001330 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2019-2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000617 21. 2. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy VK Praha - DAP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-000585 21. 2. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov, stř. Malý Šišák odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-000154 4. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra CANIS PLUS s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku ochranných pracovních pomůcek 2018-2020 3 305 785  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodání ochranných pracovních pomůcek dílčími objednávkami.
Z2018-044831 27. 12. 2018 neuvedena ČEŠKA Selier & Bellot a.s.
Náboje 4,6x30 3 480 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Náboje ráže 4,6x30 mm v celkovém počtu 300 000 ks
Z2017-036423 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Modernizace protichemického varovného systému (PROVAS) včetně následné správy, podpory a údržby stávajících i nových technologií systému PROVAS odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2018-043984 18. 12. 2018 neuvedena Koordinátor ODIS s.r.o. ELTODO, a.s.
Elektronické informační panely III - LCD - nové vyhlášení 3 285 216  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení 30 ks elektronických informačních LCD monitorů (z toho 21 velikosti úhlopříčky 24“, 6 velikosti úhlopříčky 42“ a 3 velikosti úhlopříčky 55“), které budou umístěny na dopravně frekventovaných místech v 22 městech a obcích Moravskoslezského kraje (Andělská Hora, Bystřice 2x, Dobrá 2x, Hlučín, Hnojník 2x, Hrabyně 2x, Jindřichov, Jeseník nad Odrou, Klimkovice, Melč, Nový Jičín, Nýdek, Ostrava, Ostravice, Pustá Polom, Stonava 2x, Světlá Hora, Šenov 4x, Těrlicko, Třanovice, Vendryně, Vrbno pod Pradědem).
Z2018-044001 18. 12. 2018 neuvedena Koordinátor ODIS s.r.o. MASTER IT Technologies, a.s.
Elektronické informační panely III – LED – nové vyhlášení 3 965 377  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení 12 ks elektronických informačních LED panelů, které budou umístěny na dopravně frekventovaných místech ve 4 městech a obcích Moravskoslezského kraje (Karviná 6x, Ostrava 3x, Hlučín 2x a Dolní Lutyně).
Z2018-042970 1. 4. 2019 16. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra HQH SYSTEM, spol. s.r.o.
Těžké pyrotechnické obleky a tyče odstupné manipulace 6 150 002  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění 4 souprav pyrotechnických těžkých ochranných obleků a 2 ks tyčí odstupné manipulace
Z2018-042975 11. 2. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VLL Jeseník odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042443 6. 12. 2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. Ernst & Young, s.r.o.
Monitoring odpadových nádob 2 635 722  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je monitoring odpadových nádob po dobu 16 měsíců. Monitoring zahrnuje: 1. pronájem 420 ks senzorických řešení 2. montáž a demontáž senzorických řešení do určených odpadových nádob 3. provoz portálu zobrazujícího data ze senzorických řešení, poskytnutí uživatelských přístupů a zaškolení uživatelů 4. poskytování servisní podpory
Z2018-041667 15. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra EUROLAMP s.r.o.
Taktické svítilny Streamlight TLR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-041355 1. 4. 2019 neuvedena Město Králův Dvůr VoiceSys s.r.o.
Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr 2 663 276  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku a rozšíření komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, upgrade SW aplikací) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi.
Z2018-041253 31. 1. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy S & T Plus s.r.o.
ZZS hl. m. Prahy – výukový model – 2018 2 850 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-040540 18. 4. 2019 neuvedena MERO ČR, a.s. Modernizace systému detekce plynů CTR Nelahozeves II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
230664 26. 12. 2018 neuvedena Silnice LK a.s. Nákup osobních vozidel odhad.cena 0 Kč
Neznámý
Z2018-040544 18. 4. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace JNL,s.r.o.
Zdravotnická záchranná služba OK - Nákup OOPP pro členy výjezdových skupin a operátory ZOS 9 075 594  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-031078 18. 4. 2019 neuvedena Městská část Praha 9 KH servis a.s.
Inteligentní monitorovací systém - Projekt Praha 9 Numeri - pouze PRO PODÁNÍ NABÍDEK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení