Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1213 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-004918 11. 2. 2019 12. 3. 2019 Město Třebíč Varovný informační a lokální výstražný systém pro město Třebíč odhad.cena 7 742 410  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka varovného informačního a lokálního výstražného systému dle požadavků zadavatele. Jedná se o dodávku protipovodňového systému od zjištění rizika způsobeného zvýšeným stavem vodní hladiny místního vodního toku, až po vyhlášení varovné informace k jednotlivým občanům. Tento systém bude také zapojen do systému Jednotného varování a informování Kraje Vysočina.
Z2019-004519 6. 2. 2019 11. 3. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky - Kovové doplňky ke stejnokroji 15 odhad.cena 3 655 453  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Kovové doplňky ke stejnokroji
Z2019-004349 5. 2. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i Corpus Solutions, a.s,
Nákup a obnova prvků síťové bezpečnosti BIOCEV 3 483 550  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu • dodávka 2 ks nových hardwarových bezpečnostních zařízení Next generation firewall včetně podpory výrobce v režimu 24x7 a aktualizace všech požadovaných funkcí po dobu 3 let • podpora výrobce pro stávající konzoli centrální správy Fortinet Fortimanager 200D v režimu 8x5 a aktualizace všech požadovaných funkcí po dobu 3 let.
Z2019-004231 4. 2. 2019 11. 2. 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze Dodávka kamerového systému, řídicího serveru, licencí k provozu kamer a dalších doplňků k zabezpečení prostor
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Z2019-004288 4. 2. 2019 2. 4. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) na období 2019– 2022 odhad.cena 94 214 876  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vesta balistická skrytá NIJ IIIA (PP) – 18.000 souprav. Doplňkový povlak v bílé nebo v tělové barvě k vestě balistické skryté NIJ IIIA (PP) – 6.000 kusů.
Z2019-004226 4. 2. 2019 7. 3. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky – 2018/2 odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávky venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky sortimentu „upozorňovadla a příslušenství“. Přesná specifikace a technické podmínky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
488629 4. 2. 2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Lenia spol. s r.o.
Zajištění provozu, servis, revize a PCO stávajících systémů technické ochrany objektů VZP ČR 110 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozvoj, podpora a integrace bezpečnostních a slaboproudých technologií Hirsch Electronics, Vicon, Notifer a jednotlivých prvků EZS, EKV, CCTV, EPS, zajištění technické slučitelnosti a centralizace jednotlivých technických komponent, v rámci celé VZP ČR technologií Winguard.
Z2019-003330 30. 1. 2019 4. 3. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně MoVI-FAI – Laboratoř kriminalistiky - Polygraf odhad.cena 240 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka polygrafu do laboratoře kriminalistiky pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-002894 25. 1. 2019 6. 3. 2019 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy ředitelství VLRZ odhad.cena 360 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) o požární detektory, detektory pohybu ve vybraných prostorech, přepojení prvků PTZS objektu na novou ústřednu PTZS pro zabezpečovanou oblast (ZO), doplnění přístupového systému (EKV) a zabezpečení místnosti proti odposlechu.
Z2019-002543 24. 1. 2019 27. 2. 2019 Život 90, z.ú. Obnova a inovace Tísňové péče odhad.cena 11 750 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání HW a SW komponent systému Tísňové péče (výpočetní a komunikační technika, software, koncová zařízení), jejich implementace, zaškolení pracovníků zadavatele a testovací provoz a následně zprovoznění systému, dále poskytování služeb správy systému Tísňové péče a dle požadavků zadavatele rovněž služeb rozvoje systému Tísňové péče. Podrobnosti jsou v zadávací dokumentaci.
Z2019-002628 23. 1. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov JIMI CZ, a.s.
Modernizace zabezpečovacích systémů města Prostějova 2 515 790  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Modernizace integračního systému pro bezpečnostní a provozní technologie budov Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov s cílem zjednodušit správu a řízení bezpečnostních a provozních technologií budov a minimalizovat počet osob zabezpečujících tuto správu. Do jednoho celku integračního systému budou pomocí nadstavbového grafického integračního bezpečnostního systému (IBS) začleněny poplachový a zabezpečovací a tísňový systém, včetně části elektronické kontroly vstupu (PZTS+EKV), elektrická požární signalizace (EPS) a kamerový monitorovací systém (KMS) v objektech budov Radnice (nám. T. G. Masaryka 12-14), administrativní budova (Školní ul. 4), Odbor dopravy (ul. Křížkovského 7), Zámek (Pernštýnské nám.), Městská policie Prostějov, spisovna a archiv, přestupky (ul. Havlíčkova 2-4, ul. Vápenice 25-27).
Z2019-001769 18. 1. 2019 27. 2. 2019 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov odhad.cena 2 040 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je systém doplnění PTZS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) do požadovaných prostor hlavní budovy, serveroven a EKV (elektronická kontrola vstupů) do hlavní budovy, ubytovny a budov depandance, vjezd a výjezd na parkoviště objektu, komunikaci s recepcí od vstupu a doplnění CCTV (kamerový systém) dle zadání objednatele.
Z2019-001584 16. 1. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky SERVIS MUSIL, s.r.o.
GŘ OL – magnetostatické detektory 1 233 779  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 kusů magnetostatických detektorů feromagnetických materiálů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-001408 15. 1. 2019 25. 2. 2019 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Měřín odhad.cena 770 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) o doplnění do prostor SERVEROVEN, rozšíření stávajícího systému EKV (elektronická kontrola vstupu), instalace závory, instalace kamerového IP (digitální) systému s výměnou již instalovaných analogových kamer za AHD (analogové high definition) kamery a doplnění IP kamer do požadovaných prostor a vytvoření optických tras, dle zadání objednatele.
Z2019-001330 7. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2019-2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000617 10. 1. 2019 21. 2. 2019 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy VK Praha, DAP odhad.cena 470 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění již instalovaného PTZS o doplnění PTZS do prostor SERVEROVEN, instalaci kamerového IP systému s výměnou již instalovaných analogových kamer za AHD kamery a doplnění IP kamer do požadovaných prostor, instalaci IP videotelefonu pro systém EKV
Z2019-000585 9. 1. 2019 20. 2. 2019 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov, stř. Malý Šišák odhad.cena 370 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je řešení systému instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), instalace přístupového systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a instalace kamerového systému CCTV.
Z2019-000154 4. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra CANIS PLUS s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku ochranných pracovních pomůcek 2018-2020 3 305 785  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodání ochranných pracovních pomůcek dílčími objednávkami.
Z2018-044831 27. 12. 2018 neuvedena ČEŠKA Selier & Bellot a.s.
Náboje 4,6x30 3 480 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Náboje ráže 4,6x30 mm v celkovém počtu 300 000 ks
Z2018-044251 19. 12. 2018 neuvedena Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy VOCHOC, s.r.o.
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče 824 823  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 51 ks třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče.
Z2018-043984 18. 12. 2018 neuvedena Koordinátor ODIS s.r.o. ELTODO, a.s.
Elektronické informační panely III - LCD - nové vyhlášení 3 285 216  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení 30 ks elektronických informačních LCD monitorů (z toho 21 velikosti úhlopříčky 24“, 6 velikosti úhlopříčky 42“ a 3 velikosti úhlopříčky 55“), které budou umístěny na dopravně frekventovaných místech v 22 městech a obcích Moravskoslezského kraje (Andělská Hora, Bystřice 2x, Dobrá 2x, Hlučín, Hnojník 2x, Hrabyně 2x, Jindřichov, Jeseník nad Odrou, Klimkovice, Melč, Nový Jičín, Nýdek, Ostrava, Ostravice, Pustá Polom, Stonava 2x, Světlá Hora, Šenov 4x, Těrlicko, Třanovice, Vendryně, Vrbno pod Pradědem).
Z2018-044001 18. 12. 2018 neuvedena Koordinátor ODIS s.r.o. MASTER IT Technologies, a.s.
Elektronické informační panely III – LED – nové vyhlášení 3 965 377  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení 12 ks elektronických informačních LED panelů, které budou umístěny na dopravně frekventovaných místech ve 4 městech a obcích Moravskoslezského kraje (Karviná 6x, Ostrava 3x, Hlučín 2x a Dolní Lutyně).
Z2018-042970 7. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Těžké pyrotechnické obleky a tyče odstupné manipulace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-042975 11. 2. 2019 21. 1. 2019 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VLL Jeseník odhad.cena 330 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je systém doplnění již instalovaného poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PTZS) o požární detektory, doplnění PZTS do prostor serveroven, instalaci kamerového IP systému s výměnou již instalovaných analogových kamer za AHD kamery a doplnění IP kamer do požadovaných prostor v areálu Vojenské lázeňské léčebny Jeseník.
Z2018-042443 6. 12. 2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. Ernst & Young, s.r.o.
Monitoring odpadových nádob 2 635 722  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je monitoring odpadových nádob po dobu 16 měsíců. Monitoring zahrnuje: 1. pronájem 420 ks senzorických řešení 2. montáž a demontáž senzorických řešení do určených odpadových nádob 3. provoz portálu zobrazujícího data ze senzorických řešení, poskytnutí uživatelských přístupů a zaškolení uživatelů 4. poskytování servisní podpory
Z2018-041667 7. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra EUROLAMP s.r.o.
Taktické svítilny Streamlight TLR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-041355 27. 11. 2018 neuvedena Město Králův Dvůr VoiceSys s.r.o.
Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Králův Dvůr 2 663 276  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku a rozšíření komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, upgrade SW aplikací) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi.
Z2018-041253 7. 2. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy S & T Plus s.r.o.
ZZS hl. m. Prahy – výukový model – 2018 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-040540 14. 2. 2019 neuvedena MERO ČR, a.s. Modernizace systému detekce plynů CTR Nelahozeves II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
230664 26. 12. 2018 neuvedena Silnice LK a.s. Nákup osobních vozidel odhad.cena 0 Kč
Neznámý
Z2018-040544 21. 11. 2018 11. 1. 2019 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba OK - Nákup OOPP pro členy výjezdových skupin a operátory ZOS odhad.cena 9 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin a operátory ZOS zadavatele.
Z2018-040457 14. 2. 2019 4. 1. 2019 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti VLL Františkovi Lázně odhad.cena 610 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) do požadovaných prostor, kontrolu otevření dveří, kontrolu otevření RACK po budově, doplnění přístupového systému (EKV) pro vstup do objektu a vjezd a výjezd na parkoviště objektu, komunikaci s recepcí od uvedených vstupů a vjezdů a doplnění kamerového systému (CCTV) v areálu Vojenské lázeňské léčebny Františkovy Lázně.
Z2018-040153 16. 11. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. SpektraVision s.r.o.
Pořízení dvou termokamer s dektekcí plynů do prostředí s nebezpečím výbuchu 4 979 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka dvou termokamer s dektekcí plynů do prostředí s nebezpečím výbuchu pro zvýšení bezpečnosti na skladech PHM zadavatele.
Z2018-044373 14. 2. 2019 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. SUPTel a.s.
Vnitřní kamerový systém ve vozidlech MHD 40 759 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-039479 7. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávku detektorů tepové frekvence odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-039201 9. 11. 2018 21. 12. 2018 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti VZ Dyje, středisko Bítov odhad.cena 1 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), přístupového systému (EKV) a kamerového systému (CCTV) v areálu Vojenské zotavovny Dyje, sředisko Bítov.
Z2018-039320 9. 11. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Profesional CZ s.r.o.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 1 241 972  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období 12 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD). Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Z2018-039261 5. 12. 2018 neuvedena Vybudování nového kamerového systému Rychnov nad Kněžnou ISS Computers, s.r.o.
Vybudování nového kamerového systému Rychnov nad Kněžnou 3 369 711  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování městského kamerového dohlížecího systému.
Z2018-038401 7. 2. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OL - Dodávka modulárního ochranného kompletu pro VS ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-038235 27. 12. 2018 17. 12. 2018 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy ředitelství VLRZ odhad.cena 360 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) o požární detektory, detektory pohybu ve vybraných prostorech, přepojení prvků PTZS objektu na novou ústřednu PTZS pro zabezpečovanou oblast (ZO), doplnění přístupového systému (EKV) a zabezpečení místnosti proti odposlechu.
Z2018-038181 5. 11. 2018 3. 12. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky - 2018 odhad.cena 140 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod jsou dodávky venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky sortimentu „návěstidla“, „přestavníky“ a „výstražníky a závory“.
Z2018-037920 13. 2. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj HELAGO-CZ, s.r.o.
Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Figuríny pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem III 197 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037657 29. 1. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037335 26. 10. 2018 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Profesional CZ s.r.o.
AGROLES, s.r.o.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 1 763 473  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období 12 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD). Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Z2018-035754 7. 2. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90918 – Dodávka samonabíjecích pistolí pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-001726 13. 2. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Příbram, a.s. JIMI CZ, a.s.
Rekonstrukce a rozšíření CCTV 2 296 576  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-034129 5. 10. 2018 neuvedena Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Nákup balistických ochranných prostředků - Část B 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Neprůstřelné vesty
Z2018-034181 5. 10. 2018 neuvedena Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Dodávka tří zařízení pro obousměrné úsekové měření rychlosti vozidel 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vč. instalace tří kompletních souprav zařízení pro obousměrné úsekové měření rychlosti vozidel vč. příslušenství a vč. jejich napojení na stávající informační systém (IS) zadavatele. Součástí plnění je: - dodávka tří kompletních souprav zařízení vč. příslušenství (viz specifikace v části 3 ZD) - instalace všech tří souprav zařízení na požadovaná místa vč. zajištění nutných povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy - uvedení všech zařízení do provozu - integrace a propojení se stávajícími IS zadavatele - proškolení obsluhy zadavatele - záruční servis v rozsahu dle specifikace části 3 ZD) Podrobně viz ZD.
Z2018-033599 7. 2. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o.
PdF/ITEP – Senzory II. 83 990  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-033475 2. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávku ochranných pracovních pomůcek 2018-2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rámcová dohoda na dodávku ochranných pracovních pomůcek