Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 4511 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012786 18. 4. 2019 neuvedena Město Moravská Třebová E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 4 696 650  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 479 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-012762 18. 4. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PRONIX s.r.o.
Dodávka mobilní kontejnerové elektrocentrály v rámci projektu Bezpečné pohraničí CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 spolufinancovaného z programu Interreg V.A Česká republika – Polsko - opakovaně 3 333 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mobilní kontejnerové elektrocentrály blíže specifikované v technických podmínkách, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Z2019-012798 18. 4. 2019 neuvedena Město Moravská Třebová Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 5 247 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 9 374 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-012270 15. 4. 2019 neuvedena RNDr. Milan Urban E.ON Energie, a.s.
Výroba a akumulace energie – RNDr. Milan Urban 3 378 374  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky zahrnuje instalaci fotovoltaických výroben s akumulací elektrické energie nebo bez ní a instalaci přípojek pro nabíjecí stanice elektromobilů tak, aby bylo možné efektivně využít vlastní elektřinu, vyrobenou z OZE, zejména přebytky, dodávané do distribuční sítě NN. Předmět veřejné zakázky a požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v zadávacích podmínkách, zejména pak v přílohách č. 1 až 3 zadávacích podmínek.
Z2019-011912 15. 4. 2019 30. 5. 2019 Povodí Vltavy, státní podnik MVE Štvanice - modernizace generátorů odhad.cena 34 906 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace tří generátorů na malé vodní elektrárně Štvanice (dále jen „MVE Štvanice“) o výkonu jednoho generátoru 1890 kW. Hlavním cílem modernizace je zlepšení stavu a technických parametrů generátorů. Modernizace bude prováděna za provozu MVE Štvanice, a to postupně po jednotlivých generátorech.
Z2019-011361 11. 4. 2019 4. 6. 2019 Město Havlíčkův Brod Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod od 01.11.2019 do 31.10.2021 odhad.cena 9 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2019 do 31.10.2021
Z2019-011403 11. 4. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc E.ON Energie, a.s.
CENTROPOL ENERGY,a.s.
Dodávka elektrické energie na období 2020 - 2021 63 299 444  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky – nákupu elektrické energie je zajištění dodávek elektřiny a sdružených služeb do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých zadavatelů (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a...
Z2019-011613 11. 4. 2019 neuvedena Zlínský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 85 145 286  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 160 488 MWh pro rok 2020 a 2021, ve složení 54 822 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 105 666 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Z2019-011749 18. 4. 2019 neuvedena Město Tachov Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu na rok 2020 4 540 137  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011723 18. 4. 2019 neuvedena Město Tachov EP ENERGY TRADING, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Nákup elektrické energie na rok 2020 4 568 358  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011710 18. 4. 2019 neuvedena Město Domažlice CENTROPOL ENERGY, a.s.
Nákup energií - elektřina na rok 2020 NN 3 297 882  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-010762 8. 4. 2019 neuvedena HERKUL a.s. SolarCo s.r.o.
FVE HERKUL 4 424 524  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zařízení, instalace a zprovoznění a připojení do distribuční sítě fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu min. 158 kWp. Vyrobená elektrická energie bude primárně využita pro vlastní spotřebu,s možností přetoků do distribuční soustavy (max. do 20%). Z hlediska technického řešení FVE se předpokládá s instalací monokrystalických modulů / panelů na bázi křemíku o jmenovitém výkonu FV modulu minimálně 310 Wp. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střechách skladovacích hal v areálu společnosti v Obrnicích. Plocha určená k instalaci elektrárny je dána střechami hal.
Z2019-011200 18. 4. 2019 neuvedena Středočeský kraj Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010943 8. 4. 2019 neuvedena Pardubický kraj Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro organizace zřizované a zakládané Pk a KrÚ Pk na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 77 806 616  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.
Z2019-010938 8. 4. 2019 neuvedena Pardubický kraj Pražská energetika, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 94 921 759  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro organizace zřizované a zakládané Pardubickým krajem a Krajským úřadem Pardubického kraje na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.
Z2019-011411 18. 4. 2019 neuvedena Město Přelouč CENTROPOL ENERGY, a.s.
Nákup elektřiny pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021. 3 769 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-011400 18. 4. 2019 neuvedena Město Přelouč Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021 2 154 922  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-010658 5. 4. 2019 neuvedena Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka KUTA Centrum s.r.o.
Smlouva o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody 9 657 391  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla a teplé užitkové vody do objektu zadavatele.
Z2019-010507 4. 4. 2019 2. 5. 2019 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Dynamický nákupní systém na dodávky motorové nafty
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek motorové nafty. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky motorové nafty.
Z2019-010431 3. 4. 2019 neuvedena Mikroregion Náměšťsko Prazská plynárenská, a.s.
LAMA energy a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 6 434 942  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 12 554 MWh pro rok 2020
Z2019-010423 2. 4. 2019 neuvedena Mikroregion Náměšťsko EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 4 030 152  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 129 MWh pro rok 2020.
Z2019-009777 18. 4. 2019 neuvedena MERO ČR, a.s. EP ENERGY TRADING, a.s.
E.ON Energie, a.s.
Nákup elektrické energie a plynu na komoditní burze 2 085  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
643006 4. 4. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Lumius, spol. s r.o.
E.ON Energie, a.s.
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na ČMKBK 1 089 183 764  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009808 18. 4. 2019 neuvedena TRADE CENTRE PRAHA a.s. Dodávky zemního plynu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009767 10. 4. 2019 neuvedena Zlínský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 – 2022 136 014 214  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009533 10. 4. 2019 neuvedena Centrum sociálních služeb Tloskov Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009805 18. 4. 2019 neuvedena TRADE CENTRE PRAHA a.s. Dodávky elektrické energie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001952 18. 4. 2019 neuvedena Město Kadaň Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009301 25. 3. 2019 neuvedena Město Bohumín Pražská plynárenská, a. s.
Nákup elektrické energie pro období r. 2020 na komoditní burze PXE 7 218 742  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky elektrické energie pro odběratele město Bohumín a pro jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti s předpokládaným odběrem od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Z2019-009529 25. 3. 2019 neuvedena H R U Š K A , spol. s r.o. SOLIDSUN s.r.o.
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 199,80 kWp Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava-Martinov 3 484 522  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 199,80 kWp a její napojení na stávající elektroinstalaci objektu. Fotovoltaické panely FVE budou umístěny na střeše objektu a zařízení technologie FVE bude umístěno ve 2.NP (místnost č. 230). Získaná elektrická energie bude (přes elektroměr pro měření dodávky) dodávána pro vlastní spotřebu objektu. Na střeše, kde bude instalována nová fotovoltaická elektrárna o výkonu 199,80 kWp, je umístěna stávající fotovoltaická elektrárna o výkonu 30kWp. Stávající FVE 30 kWp je kompletně provedena, napojena do stávajících rozvodů objektu v rozvodně NN a plně funkční. Pro novou FVE 199,80 kWp bude provedena samostatná elektroinstalace; budou instalovány vlastní střídače, rozvaděče a elektroinstalační rozvody. Systémy uvedených fotovoltaických elektráren nebudou vzájemně propojeny a...
Z2019-009255 25. 3. 2019 neuvedena Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Dodávka zemního plynu pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-017661 18. 12. 2017 neuvedena SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Amper Market, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup energií pro město Otrokovice, příspěvkové organizace a obchodní společnosti města na období 2018 - 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009424 25. 3. 2019 neuvedena Město Bohumín Pražská plynárenská, a. s.
Nákup zemního plynu pro období r. 2020 na komoditní burze PXE 5 846 793  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky zemního plynu pro odběratele město Bohumín a pro jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti s předpokládaným odběrem od 1.1.2020 do 1.1.2021.
Z2019-009311 25. 3. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-131.2 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA / generátorové soustrojí – 4 ks odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009433 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky motorové nafty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-009478 16. 4. 2019 24. 4. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Energetický audit odhad.cena 2 200 000  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky je vypracování energetických auditů budov zadavatele (dále jen jako „EA“) včetně průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov zadavatele. - Areál Pekařská 664/53, Brno - Areál Výstavní 17, Brno - Areál Berkova 34, Brno - Areál Tvrdého 2a, Brno - Areál Zoubkova 213/18, Brno Podrobný rozsah zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Z2019-009567 18. 4. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj CENTROPOL ENERGY, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup elektrické energie pro Moravskoslezský kraj v roce 2019 167 741 046  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009565 18. 4. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu pro Moravskoslezský kraj v roce 2019 49 536 496  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004432 22. 3. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2020 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004431 3. 4. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2020 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009473 18. 4. 2019 neuvedena Město Polička EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace 2 035 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008836 18. 4. 2019 neuvedena Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Realizace energetických úspor metodou EPC pro Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008769 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Brno 12-18 Provozování tepelného zařízení – plynové kotelny – v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2019-008703 18. 4. 2019 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Dodávky pohonných hmot a souvisejících produktů a služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008708 18. 3. 2019 23. 4. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky koncentrátu pro přípravu diagnostického injekčního roztoku s účinnou látkou 6-fluor- (18F) -L-dihydroxyfenylalaninu odhad.cena 5 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky koncentrátu pro přípravu diagnostického injekčního roztoku s účinnou látkou 6-fluor- (18F) -L-dihydroxyfenylalaninu (dále jen zboží), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Z2019-001260 18. 4. 2019 neuvedena Město Příbram POUZE PRO VYBRANÉ ÚČASTNÍKY - III. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008440 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Děčín Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-007968 11. 3. 2019 16. 5. 2019 Letiště Praha, a. s. Dodávky elektrické energie na roky 2021 - 2024 odhad.cena 400 000 000  Kč
Pravidelné předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je nepřetržitá dodávka elektrické energie do odběrných míst dle potřeb zadavatele pro roky 2021 až 2024 pro Letiště Praha, a.s..
Z2019-007969 11. 3. 2019 16. 5. 2019 Letiště Praha, a. s. Dodávky zemního plynu na roky 2021 - 2024 odhad.cena 160 000 000  Kč
Pravidelné předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu do odběrných míst zadavatele dle jeho potřeb pro roky 2021, 2022, 2023 a 2024. Součástí předmětu zakázky není distribuce plynu.
Z2019-007390 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky technických plynů včetně pronájmu tlakových láhví odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby