Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 4697 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-024289 19. 7. 2019 neuvedena Město Vimperk Sdružené dodávky elektrické energie pro město Vimperk, jeho příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2020 – 2023 formou postupného nákupu
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické...
Z2019-024494 19. 7. 2019 neuvedena Město Vítkov CENTROPOL ENERGY, a.s.
KOMODITA ELEKTRICKÁ ENERGIE centralizovaná poptávka 3 074 354  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sdružené služby dodávky elektrické energie
Z2019-024549 19. 7. 2019 neuvedena ČESKÝ ROZHLAS Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 5 273 972  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 10 390 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-023967 18. 7. 2019 neuvedena město Příbram Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávek zemního plynu 14 857 382  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávek zemního plynu pro město Příbram a další organizace, jejichž zřizovatelem je město Příbram.
Z2019-024461 18. 7. 2019 15. 8. 2019 Město Bohušovice nad Ohří SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU VE MĚSTĚ BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ od 1.10.2019 – 30.6.2023 odhad.cena 4 500 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Předmětem koncesní smlouvy je bezpečné a plynulé provozování tepelného hospodářství v majetku zadavatele, zejména se jedná o výrobu a rozvod tepla a teplé vody, jeho dodávky konečným spotřebitelům, provádění řádné údržby, oprav a revizí zařízení podílejících se na výrobě a distribuci tepla (kotle, rozvody tepla, předávací stanice, atd.) a poskytování souvisejících služeb, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů.
Z2019-024370 18. 7. 2019 neuvedena Město Odry Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 5 239 073  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 761 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-023930 18. 7. 2019 neuvedena město Příbram Amper Market, a.s.
Sdružené služby dodávek elektrické energie 18 856 513  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou družené služby dodávek elektrické energie pro město a další organizace, jichž je město Příbram zřizovatelem.
Z2019-023998 18. 7. 2019 neuvedena Město Rosice Pražská plynárenská, a. s
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 10 215 720  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 18 918 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-023858 17. 7. 2019 neuvedena Zásobování a.s. Dodávka a instalace FVE
Oznámení na profilu kupujícího
Z2019-024181 17. 7. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Luminus, spol. s r.o.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 9 092 926  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 424 MWh pro rok 2020.
Z2019-023854 17. 7. 2019 19. 8. 2019 STROJÍRNY Rumburk s.r.o. STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh odhad.cena 12 612 845  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren. Hala 1 - kde je instalováno 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna - 24 kWp a garáž - 5,4kWp. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení fotovoltaického systému FVE a zajištění oprávnění pro výrobu el. energie (dále jen „licenci“) u Energetického regulačního úřadu. Projekt (projektová dokumentace) řeší silnoproudou NN elektroinstalaci připojení pro hybridní fotovoltaickou elektrárnu s akumulací (HFVE) o instalovaném výkonu generátorů energie 211,8kWp s akumulací 200 kWhodin. Vyrobená a získaná el. energie z FV elektrárny je pomocí rozvodny AC/NN a měděných kabelů NN přenesena přímo do rozvaděčů jednotlivých výrobních hal, kde je FV výroba přímo měřena. Nespotřebovaná energie v...
Z2019-023985 16. 7. 2019 neuvedena Město Rosice CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 5 152 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 734 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-023787 15. 7. 2019 22. 8. 2019 Město Světlá nad Sázavou Výběr provozovatele soustavy zásobování tepelnou energií odhad.cena 243 866 010  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nadlimitní koncese na služby. Cílem zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je vybrat odborného správce a provozovatele soustavy zásobování tepelnou energií ve městě Světlá nad Sázavou, sestávající zejména z kotelny Na Bradle, tj. její stavební části a zdrojů tepelné energie, rozvodů tepelné energie, domovních předávacích stanic a dalšího majetku souvisejícího s provozem této soustavy. Provozovatel soustavy zásobování tepelnou energií bude vyrábět tepelnou energii v propachtovaných zdrojích tepelné energie, odebírat tepelnou energii vyprodukovanou v kogenerační jednotce společnosti ČEZ Energo, s.r.o., a vyrobenou a nakoupenou tepelnou energii dodávat připojeným odběratelům (zákazníkům). Provozovatel rovněž bude povinen provést rekonstrukci dispečerského řízení soustavy, optimalizaci tepelného zdroje pro letní provoz a rekonstrukci domovních předávacích stanic dle specifikací...
Z2019-023478 15. 7. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Plzeňská teplárenská, a.s.
Dodávka energie chladu 77 940 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka chladu pro interní pavilon FN Plzeň - Lochotín.
Z2019-023771 15. 7. 2019 19. 8. 2019 Nemocnice Na Homolce DODÁVKY RADIOFARMAK PRO POZITRONOVANOU EMISNÍ TOMOGRAFII PRO NNH odhad.cena 97 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Uzavření rámcové dohody na zabezpečení průběžných dílčích dodávek radiofarmak pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 48 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody. Uvedená radiofarmaka budou dodávána pro účely humánního vyšetření.
Z2019-023775 16. 7. 2019 neuvedena Okresní soud Plzeň - město Snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň metodou EPC odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-023742 15. 7. 2019 28. 8. 2019 Krajský soud v Plzni Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. Května 2396/11 a Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 21/40 metodou EPC odhad.cena 13 357 774  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Realizace energeticky úsporných opatření v zadávací dokumentací vymezených objektech zadavatele metodou EPC. Realizace opatření bude financována s využitím dotace z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 5, investiční priority 1, SC 5.1. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických přínosů. Konkrétní energeticky úsporná opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektech zrealizuje.
Z2019-018208 16. 7. 2019 neuvedena Město Kraslice Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1. 1. 2021 do 1. 1. 2024 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-023339 12. 7. 2019 15. 8. 2019 statutární město Zlín Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína odhad.cena 83 677 686  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, přenesení odpovědnosti za odchylku +-100 % na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.
Z2019-023180 11. 7. 2019 13. 8. 2019 Správa státních hmotných rezerv 19-055.2 Nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2 odhad.cena 131 975 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka nákup 10 000 tis. l nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590 + A1 bez obsahu biosložek v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Z2019-023412 11. 7. 2019 neuvedena LOM PRAHA s.p. Enerfis s.r.o.
ENERGETICKÝ AUDIT 1 468 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení energetického auditu, tj. vytvoření písemné zprávy obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci, dle zákona č. 406/2000 Sb.
Z2019-023213 10. 7. 2019 neuvedena město Slavičín EP ENRGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdrzžených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 2 642 390  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1 901 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-022459 17. 7. 2019 neuvedena Město Frenštát pod Radhoštěm CENTROPOL ENERGY, a.s.
„Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-015730 17. 7. 2019 neuvedena Silnice LK a.s. ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ 2019 - 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-022348 8. 7. 2019 2. 8. 2019 Město Blansko Zajištění provozu CZT pro město Blansko
Oznámení o zahájení koncesního řízení Účelem této koncese je výběr primárního licencovaného výrobce a dodavatele tepla pro zajištění pokrytí potřeb distribučního systému centrálního zásobování teplem ve městě Blansku na období 4 let. Podrobný popis předmětu plnění je popsán v zadávací dokumentaci a jeho přílohách.
Z2019-022513 4. 7. 2019 neuvedena Město Hustopeče Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 2 987 109  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 5 441 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-022554 4. 7. 2019 neuvedena Město Stráž pod Ralskem CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 2 410 545  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1 779 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-022356 3. 7. 2019 neuvedena RBP, zdravotní pojišťovna Pražská plynárenská, a.s.
E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektrické energie a plynu 1 503  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je sdružená dodávka elektrické energie a plynu, a to včetně zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektrické energie a plynu dodavatelem pro zadavatele, převzetí zodpovědnosti za odchylku ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Z2019-021952 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Zlín Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-022149 2. 7. 2019 neuvedena Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace TOMEGAS s.r.o.
Dodávka zkapalněného plynu Propan - Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace (2. vyhlášení) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zkapalněného plynu propanu pro výrobu tepla, dle potřeb odběratele, zejména v topném období do dvou podzemních zásobníků každý o objemu 25 000 l, včetně dopravy a přečerpání.
Z2019-021279 16. 7. 2019 neuvedena Město Česká Lípa E.ON, energie a.s.
Centralizovaný nákup elektřiny pro město Česká Lípa na komoditní burze Kladno na rok 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-021337 16. 7. 2019 neuvedena Město Česká Lípa Pražská plynárenská a.s.
Centralizovaný nákup zemního plynu pro město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-021977 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze Dodávka plynu pro VŠE v Praze na období 1.10.2019 - 30.9.2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-021796 1. 7. 2019 29. 7. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky diagnostického injekčního roztoku s účinnou látkou 18F Fluciklovin odhad.cena 6 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky diagnostického injekčního roztoku s účinnou látkou 18F-Fluciklovin (dále jen zboží), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Z2019-021971 1. 7. 2019 neuvedena Město Luhačovice E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 - 2022 6 887 826  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 4 854 MWh pro rok 2020 - 2022.
Z2019-021988 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Jablonec nad Nisou Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice - generátor odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-021974 1. 7. 2019 neuvedena Město Luhačovice Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 - 2022 8 538 080  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 14 620 MWh pro rok 2020 – 2022.
Z2019-021782 28. 6. 2019 neuvedena FROL a.s. Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu odhad.cena 5 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace. Dílčí plnění nejsou umožněna. Předmět plnění se skládá z následujících jednotlivých částí zakázky, které jsou zároveň součástí nabídkové ceny: Dodávka fotovoltaických panelů Dodávka střídačů Dodávka konstrukcí Dodávka elektroinstalačního materiálu Dodávka monitoringu měničů a baterií Dodávka PLC systému, který dle aktuální výroby/spotřeby je schopen řídit a nastavovat strategii spínání instalovaných zátěží, dle zadávací dokumentace a charakteru zátěží Dodávka monitoringu Elektroinstalační práce Montážní práce Dodávka bateriového úložiště
Z2019-021614 27. 6. 2019 neuvedena Společná CIDLINA, z.s. Pražská plynárenská, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 3 588 185  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 6 717 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-021569 16. 7. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Společný nákup energií na období 2020 a 2021 – zemní plyn 70 878 577  Kč
Oprava
Z2019-021355 27. 6. 2019 neuvedena Q-BYT Čelákovice spol. s r. o. Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 15 086 652  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 29020 MWh pro rok 2020.
Z2019-021586 16. 7. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Společný nákup energií na období 2020 a 2021 – elektrická energie 90 908 956  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-021607 27. 6. 2019 neuvedena Společná CIDLINA, z.s. EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 5 886 866  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 4 453 MWh pro rok 2020 a 2021.
Z2019-021111 26. 6. 2019 neuvedena Český statistický úřad Pražská plynárenská, a. s.
Nákup elektřiny a zemního plynu na komoditní burze pro rok 2020 3 747 910  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném množství 522 MWh pro rok 2020 a v hladině vysokého napětí v předpokládaném množství 1 925 MWh pro rok 2020 a dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr v předpokládaném množství 510 MWh pro rok 2020.
Z2019-021381 26. 6. 2019 neuvedena Q-BYT Čelákovice spol. s r. o. Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020. 3 280 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 2430 MWh pro rok 2020.
Z2019-020631 24. 6. 2019 neuvedena Sdružení obcí Orlicko E.ON Energie, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 54 261 260  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 40 190 MWh pro rok 2020 a 2021
Z2019-020570 21. 6. 2019 29. 7. 2019 ČEPRO, a.s. Dodávky elektrické energie pro čerpací stanice 2020 - 2021 odhad.cena 14 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na napěťové hladině nízkého napětí odpovídající hodnotě od 50 V do 1 kV (dále také jen „NN) a na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě od 1 do 52 kV včetně (dále také jen „VN“) do odběrných a předacích míst (dále jen také „OPM“) zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, včetně odpovědnosti za odchylku podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v účinném znění (dále také jen „Energetický zákon“) a ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška“), případně dalších souvisejících předpisů. Předmětem plnění Veřejné zakázky je taktéž zajištění regulovaného...
Z2019-021056 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra EP ENERGY TRADING, a.s.
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
JŘBU na dodávky el. energie a zemního plynu pro roky 2020 – 2021 - elektrická energie 386 376 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-020581 21. 6. 2019 neuvedena Město Hranice Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská, a. s.
Služby dohodce pro centralizovaný nákup elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2019 4 998 268  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 9 196 MWh pro rok 2020, ve složení 5 082 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 4 114 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Z2019-020626 21. 6. 2019 neuvedena Sdružení obcí Orlicko Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021 24 857 251  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 46 767 MWh pro rok 2020 a 2021.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci