Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 4443 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005484 14. 2. 2019 neuvedena KOOL Trading, spol. s r.o. TERMS a.s.
INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY VČETNĚ AKUMULACE ENERGIE 1 412 660  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zařízení, instalace a zprovoznění a připojení do distribuční sítě fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu min. 52 kWp (předpokládá se cca 200 modulů) včetně bateriového uložiště. Vyrobená elektrická energie bude primárně využita pro vlastní spotřebu s možností přetoků do distribuční soustavy.
Z2019-005408 14. 2. 2019 neuvedena Národní hřebčín Kladruby nad Labem Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť (opakovaná VZ) odhad.cena 3 553 550  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot - motorové nafty do vlastních úložišť.
Z2019-004810 11. 2. 2019 neuvedena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Střední průmyslová škola Zlín
UTB - Dodávka tepla do objektu U16 460 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepla pro budovu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty multimediálních komunikací na adrese tř. Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-005054 11. 2. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky Odolov - dodávky TOEL 2019 odhad.cena 8 400 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“) do nadzemních zásobníků (2x 35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu účinnosti Rámcové dohody do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání finančního limitu 8400000,00 Kč bez DPH.
Z2019-005000 11. 2. 2019 11. 3. 2019 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Dodávka motorové nafty odhad.cena 31 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (RD) na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti RD. Zakázky na základě RD budou zadány postupem s obnovením soutěže. Předmětem zakázek, které budou zadávány na základě RD, je dodání motorové nafty, včetně dopravy do určeného místa plnění a stočení dovezené nafty do zásobníků – benkalorů zadavatele v předpokládaném ročním objemu cca 630 tisíc litrů, a to dodávka: • motorové nafty třídy B (filtrovatelnost maximálně 0° C), • motorové nafty třídy D (filtrovatelnost maximálně -10° C), • motorové nafty třídy F (filtrovatelnost maximálně - 20° C). Součástí dodávky je rovněž dodací list a stáčecí lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek – atest kvality pohonných hmot. Zadavatel si v době platnosti a účinnosti RD vyhrazuje právo uskutečnit množství dodávek motorové nafty podle svých skutečných potřeb za cenu dohodnutou na základě RD. Další...
Z2019-005015 11. 2. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ČEZ ESCO, a.s.
Dodávka trakční elektřiny na rok 2020 128  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny (bez sdružených služeb dodávky) pro trakční vedení na železnici v ČR na období roku 2020 v napěťové hladině velmi vysokého napětí v předpokládaném souhrnném objemu 1 343 952 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Z2019-004845 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika – Národní bezpečnostní úřad Pražská energetika, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období od 1.4.2019 do 31.3.2021. 5 014 240  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 388 MWh pro období od 1.4.2019 do 31.3.2021.
Z2019-004853 8. 2. 2019 neuvedena Městské divadlo Brno, příspěvková organizace CENTROPOL ENERGY, a.s.
Nákup elektrické energie pro Městské divadlo Brno na rok 2019 2 415 820  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 2. 2019 od 31. 12. 2019, a to v předpokládaném rozsahu 1580,12 MWh z hladiny 22 kV (VN) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Z2019-004696 8. 2. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s.
Centralizovaný nákup zemního plynu (VO) na rok 2019 - ÚVN 15 115 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 26 800 MWh pro období 1.4.2019 – 31.12.2019.
Z2019-004432 6. 2. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2020 - 2021
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu § 50 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu (dále také „dodávka“). Předmětem plnění veřejné zakázky je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
Z2019-004431 6. 2. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2020 - 2021
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ve smyslu § 72 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu (dále také „dodávka“). Předmětem plnění veřejné zakázky je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
Z2019-004438 6. 2. 2019 12. 3. 2019 Správa státních hmotných rezerv 19-001 Nákup leteckého petroleje JET A1 odhad.cena 291 133 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka 20 000 tis. l leteckého petroleje JET A-1, který bude využíván pro zásobování Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Z2019-004379 5. 2. 2019 neuvedena Centrum sociálních služeb Tloskov ČEZ ESCO, a.s.
Výběr dodavatele elektrické energie na období 1.3.2019 do 28.2.2020 1 937  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávky elektřiny, tj. dodávka sjednaného množství silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku a zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrného místa zadavatele, v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů, a to zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění a aktuálně platných Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí.
Z2019-004326 4. 2. 2019 neuvedena HAVEX group s.r.o. Pořízení fotovoltaického systému s akumulací energie pro vlastní spotřebu odhad.cena 3 368 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Z2019-004055 4. 2. 2019 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Doosan Škoda Power s.r.o.
Obnova TG3 29 950 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Obnova uvedeného zařízení po sedmiletém provozu dle doporučení výrobce.
Z2019-004101 4. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 9 Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro MČ Praha 9 4 581 390  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí vybraných objektů pro rok 2019
Z2019-003329 14. 2. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0230 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003391 29. 1. 2019 1. 3. 2019 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 odhad.cena 24 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020, a to za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci pro odběrná místa (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 17 000 MWh.
Z2019-002865 28. 1. 2019 25. 2. 2019 E.ON Česká republika, s. r. o. Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK odhad.cena 6 499 700  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, stavba a montáž fotovoltaického systému na budovy, jejichž vlastníkem je zadavatel a sice na Budovu D, p.č. 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh; Budovu E p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp a na budovu FGH a Garáže, p.č. 812/4, 814/7, o instalovaném výkonu 34,65 kWp a nominální kapacitě baterií 55,2 kW (dále jen „Dodávka“). Dodávka bude rozdělena na 3 etapy, a to: • I. etapa – Provedení díla s názvem „FVE, E.ON Česká republika s.r.o. Budova E, p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp“ • II. etapa – Provedení díla s názvem „HFVE, E.ON Česká republika Budova D, p.č. 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh“ • III. etapa – Provedení díla s názvem „HFVE, E.ON Česká republika s.r.o., Budova dopravy, p.č. 812/4, 814/7, o instalovaném výkonu 34,65 kWp a...
Z2019-002836 7. 2. 2019 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. ÚJV Řež, a. s.
Přívod chladicí vody 55 091 494  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-001963 21. 1. 2019 20. 2. 2019 ALTECH, spol. s r.o. Pořízení fotovoltaické elektrárny_ALTECH, spol. s r.o. odhad.cena 10 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Z2019-002166 21. 1. 2019 11. 3. 2019 VARIEL, a.s. Pořízení zdrojové části lokální mikrosítě - vyrovnávací balancer s příslušenstvím odhad.cena 35 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdrojové části lokální mikrosítě, sestávající z energetického kontejneru s akumulátorovým úložištěm elektrické energie, sestavy fotovoltaických panelů a solárních měničů. Sestava je určena pro napájení průmyslových výrobních hal a podobných objektů. Její provedení musí umožňovat dodatečnou instalaci do stávajících objektů, rozsah úprav původní elektroinstalace musí být minimální.
Z2019-001952 21. 1. 2019 neuvedena Město Kadaň Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2023 odhad.cena 18 500 000  Kč
Předběžné oznámení fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele a pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle Energetického zákona a dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, a to včetně zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb na období od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2023.
Z2019-001896 18. 1. 2019 neuvedena MERO ČR, a.s. EP ENERGY TRADING, a.s
Nákup elektrické energie na komoditní burze 45  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup elektrické energie v hladině vysokého napětí pro dodávkové období 1.2.2019 – 31.12.2020 v předpokládaném souhrnném množství 19.400,114 MWh. Realizován formou aukce prostřednictvím komoditní burzy.
Z2018-031296 1. 2. 2019 neuvedena Město Postoloprty Pražská energetika, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-001843 14. 2. 2019 neuvedena Město Horní Planá Nájem tepelného hospodářství města Horní Planá odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
Z2019-001067 14. 1. 2019 neuvedena Město Příbor Správa majetku města Příbor s.r.o.
Dodávka tepelné energie 19 080 491  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepelné energie tj. tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody, ze svého zařízení do odběrných míst zadavatele v rozsahu smlouvy a jejich příloh, která je přílohou této výzvy. V rámci zajištění dodávek tepla dodavatel zajistí provoz stávajícího zařízení zdroje tepla 2 plynových kotelen, a to kotelna Nerudova a kotelna Lomená.
Z2019-001060 14. 1. 2019 neuvedena Česká televize Mobilní agregáty odhad.cena 8 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění je dodávka mobilních agregátů elektrické energie
Z2019-001360 7. 2. 2019 neuvedena ŠKODA AUTO a.s. Instalace nízkouhlíkové technologie v areálu Kosmonosy ŠKODA AUTO a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001412 7. 2. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka motorové nafty (2019-2020) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001260 14. 2. 2019 neuvedena Město Příbram III. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001088 11. 1. 2019 neuvedena Město Železný Brod Amper Market, a.s.
Dodávka elektrické energie pro město Železný Brod 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie pro období na 2 roky od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, a to v rámci tzv. centralizovaného zadávání ve smyslu § 3 zákona s tím, že centrální zadavatel ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona provádí zadávací řízení na základě smlouvy o centralizovaném zadávání a zadává tuto veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů.
Z2019-001016 11. 1. 2019 neuvedena Město Železný Brod LAMA energy a.s.
Nákup zemního plynu pro město Železný Brod 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběru a středního odběru na období 1 rok od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Počet odběrných míst (OM) je celkem 23 – Maloodběr 21 OM, Středoodběr 2 OM.
Z2019-001146 11. 1. 2019 neuvedena ELEKTRO KT GROUP s.r.o. OZE Solar s.r.o.
DODÁVKA A INSTALACE HYBRIDNÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY S AKUMULACÍ A TEPELNÉ ČERPADLO 4 293 769  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu hybridní fotovoltaické elektrárny s akumulací a tepelného čerpadla v rámci podnikatelského areálu - provozovny Zadavatele v Klatovech. Jedná se o bezemisní zdroj energie pro vlastní potřebu provozovny pro kontinuální zásobování technologických procesů energií. Vyrobená elektrická energie bude uložena do akumulátorů a bude využita pro provoz a výrobu výrobků. Přebytky energie budou dodávány do veřejné distribuční sítě. Tepelné čerpadlo bude pořízeno pro snížení energetické náročnosti vytápění/chlazení provozních prostor.
Z2019-000902 10. 1. 2019 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Teplárny Brno, a.s.
Dodávka elektrické energie pro rok 2019 4 820 784  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Dodávky elektřiny v napěťové hladině nízké napětí (maloodběry) s roční spotřebou 1.370 MWh. Předpokládaná hodnota 2,027 mil. Kč bez DPH. Dílčí část č. 2: Dodávky elektřiny v napěťové hladině vysoké napětí (velkoodběry) s roční spotřebou 1.846 MWh. Předpokládaná hodnota 1,707 mil. Kč bez DPH. Účastníci byli povinni podat nabídku na obě části veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené části.
Z2019-000507 7. 2. 2019 neuvedena JVP Praha a.s. FVE JVP a.s. ŽĎÁRNÁ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000377 7. 1. 2019 neuvedena Město Opočno Pražská plynárenská, a.s.
EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 3 692 804  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 2 303 MWh pro rok 2019
Z2019-000333 7. 2. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro rok 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000212 4. 1. 2019 neuvedena Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky OMV Česká republika, s.r.o.
Zabezpečení dodávek pohonných hmot 3 297 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy na zabezpečení dodávek pohonných hmot pro zadavatele včetně dopravy do místa plnění veřejné zakázky a uložení pohonných hmot do úložiště pohonných hmot v místě plnění veřejné zakázky. Pohonnými hmotami se rozumí látka dle ČSN EN 590 v následující komoditě: motorová nafta (dále i jen NM); nafta motorová s nízkým či žádným obsahem síry; měrná jednotka: 1 litr; NM musí splňovat normu ČSN EN 590 pro motorovou naftu.
Z2018-044799 27. 12. 2018 neuvedena Město Varnsdorf EP ENERGY TRADING, a.s
Nákup elektrické energie pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno 8 128 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném množství 5545 MWh pro rok 2019 až 2020.
Z2018-044493 27. 12. 2018 neuvedena Statutární město Pardubice E.ON Energie, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektrické energie pro statutární město Pardubice, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má statutární město Pardubice majetkový podíl, pro rok 2019 10 752 952  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 721 MWh pro rok 2019, ve složení 4 218 MWh v hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 2 503 MWh v hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Z2018-044513 27. 12. 2018 21. 1. 2019 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Dodávka motorové nafty odhad.cena 31 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky, která bude zadávána na základě Rámcové dohody, je dodání motorové nafty, včetně dopravy do určeného místa plnění a stočení dovezené nafty do zásobníků – benkalorů zadavatele v předpokládaném ročním objemu cca 630 tisíc litrů, a to dodávka: • motorové nafty třídy B (filtrovatelnost maximálně 0° C), • motorové nafty třídy D (filtrovatelnost maximálně -10° C), • motorové nafty třídy F (filtrovatelnost maximálně - 20° C) Součástí dodávky je rovněž dodací list a stáčecí lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek – atest kvality pohonných hmot. Zadavatel si v době platnosti a účinnosti Rámcové dohody vyhrazuje právo uskutečnit množství dodávek motorové nafty podle svých skutečných potřeb za cenu dohodnutou na základě Rámcové dohody. Další podmínky plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (ZD).
Z2018-044790 27. 12. 2018 neuvedena Město Varnsdorf Pražská plynárenská, a. s.
Nákup zemního plynu na komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele město Varnsdorf 2 828 518  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 4 618 MWh pro rok 2019 a 2020, ve složení 3336 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 1282 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Z2018-044492 27. 12. 2018 neuvedena Statutární město Pardubice Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu pro statutární město Pardubice, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má statutární město Pardubice majetkový podíl, pro rok 2019 2 850 477  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 4 410 MWh pro rok 2019, ve složení 2 751 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 1 659 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).
Z2018-044607 7. 2. 2019 neuvedena Město Vrchlabí Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Vrchlabí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044917 7. 2. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Dodávky elektrické energie a plynu pro ČPZP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044979 27. 12. 2018 neuvedena CEJIZA, s.r.o. Veolia Komodity ČR, s.r.o.
E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020 150 940 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 93 412 MWh pro rok 2019 a 2020.
Z2018-044610 7. 2. 2019 neuvedena Město Trutnov Poskytování energetických služeb metodou EPC na soustavě veřejného osvětlení v majetku města Trutnov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044602 7. 2. 2019 neuvedena Statutární město Karlovy Vary Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
371276 19. 12. 2018 neuvedena ČEPS, a.s. EGEM s.r.o.
SPIE Elektrovod, a.s. OZ Brno
OTR-Otrokovice I, vypracování projektové dokumentace, Dodatek č. 5 22 887 439  Kč
Oznámení o změně