Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:Energie'

Nalezené veřejné zakázky 5 703 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2022-024631 27.06.2022 neuvedena Město Rýmařov Sdružené dodávky elektrické energie pro města, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-016413 01.08.2022 neuvedena Město Modřice Dodávky plynu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-014792 29.04.2021 neuvedena město Otrokovice Nákup energií pro město Otrokovice, příspěvkové odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-021041 14.06.2021 19.07.2021 Veolia Energie ČR, a.s. Dekarbonizace Teplárny Přerov - Demolice objektů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dílo zahrnuje zejména demolici stávajícího objektu SO 50 Objektu Chladící ventilátorové věže a přidruženého objektu SO 51 Chladící věže Baltimore včetně silového napájení, měření, rozváděčů a kabelových tras od věží do příslušných rozváděčů rozvodny a rozvodny SKŘ a dále manipulačních a montážních ploch, včetně všech výkopových, zemních, stavebních a montážních prací. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
  Z2021-021094 14.06.2021 20.07.2021 Veolia Energie ČR, a.s. Modernizace TKV - Oběhová stanice Karviná
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Funkční dílo, které zahrnuje především dodávku dvou kusů nových oběhových čerpadel s frekvenčními měniči, potrubní rozvody, uložení, izolace, elektro a MaR prvky pro bezvadný provoz Díla.
  Z2021-021129 14.06.2021 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Nákup elektrické energie v roce 2022 a 2023 pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021061 14.06.2021 19.07.2021 Veolia Energie ČR, a.s. Dekarbonizace Teplárny Přerov - Výstavba a
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zahrnuje zejména demolici stávajícího objektu SO 01.03 Boxů na tříděný odpad a výstavbu nového objektu SO 07.08 Odpadové hospodářství včetně všech výkopových, zemních, stavebních a montážních prací. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
  Z2021-021085 14.06.2021 12.07.2021 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Dodávka elektrické energie pro Biofyzikální ústav odhad.cena 15 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny, systémových služeb a poskytování dalších plnění s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2022 na dobu neurčitou, a to v předpokládaném rozsahu 1350 MWh z hladiny 22 kV (VN) v množstvích silové elektřiny za rok a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. „Dalším plněním“ pro účely této veřejné zakázky je zajištění prevence, revizí a servisu elektrických zařízení v rámci areálu BFÚ ze strany dodavatele EE.
  Z2021-021070 14.06.2021 23.07.2021 Veolia Energie ČR, a.s. Modernizace TKV - Plynová kotelna K8-K10
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace TKV - Plynová kotelna K8-K10“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména výstavbu plynové kotelny K8-K10 s rezervou pro další 2 stejné kotle, dodávku, montáž a zprovoznění kotlů tří kotlů každý o tepelném výkonu 36MWt K8-K10. Pro všech 5 kotlů budou vybudovány všechny připojovací místa a společné části díla.
  Z2021-021075 14.06.2021 30.09.2021 Veolia Energie Kolín, a.s. „Dekarbonizace elektrárny Kolín, část A: Úpravy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace elektrárny Kolín, část A: Úpravy kotle K5 pro spalování biomasy“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje úpravu kotle K5 pro spalování biomasy a dosažení jmenovitého výkonu kotle - 50t/h přehřáté páry. Na kotli K5 bude účastníkem navržena a provedena úprava stávající dopravy a dávkování paliva, úprava spalovacího procesu, vzduchového systému kotle a případné další úpravy tak, aby byly dodrženy uvedené technické parametry a legislativní požadavky na emisní limity.
  Z2021-020721 11.06.2021 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a.s. Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020649 11.06.2021 14.07.2021 Kraj Vysočina Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2022 odhad.cena 70 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka elektrické energie pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace pro rok 2022.
  Z2021-020650 11.06.2021 14.07.2021 Kraj Vysočina Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2022 odhad.cena 65 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka zemního plynu pro Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace pro rok 2022
  Z2021-015702 10.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Radiofarmaka 18F-Fluordeoxyglukosa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020720 11.06.2021 neuvedena Městská část Praha 9 Pražská plynárenská, a.s.
Centrální nákup elektrické energie na rok 2022 odhad.cena 6 235 684 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí vybraných objektů pro rok 2022
  Z2021-020190 07.06.2021 14.07.2021 Veolia Energie ČR, a.s. Dekarbonizace Teplárny Přerov - Stavební úpravy odhad.cena 24 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zahrnuje zejména rekonstrukci stávajícího komínu formou jeho vyvložkování pro účely provozu nového multipalivového kotle K6 o výkonu 40 MWt. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace
  Z2021-020203 07.06.2021 16.07.2021 Veolia Energie ČR, a.s. Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14 odhad.cena 60 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Funkční dílo, zahrnuje zejména výstavbu plynových kotelen K13 a K14, každá o tepelném výkonu 18,7MW. Zadavatel také požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
  Z2021-020240 07.06.2021 12.07.2021 Veolia Energie ČR, a.s. Ekologizace Teplárny Přerov - Manipulace a odhad.cena 344 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Výstavba skladovací haly pro skladování tuhého alternativního paliva, příjmového místa paliva a haly pro doúpravu paliva, příjezdových a obslužných komunikací vč. technologie doúpravy paliva a dopravy paliva do provozních zásobníků paliva multipalivového kotle K6.
  Z2021-020235 07.06.2021 neuvedena Psychiatrická nemocnice Bohnice Poskytování energetických služeb se zaručeným odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020239 07.06.2021 02.08.2021 Veolia Energie ČR, a.s. Dekarbonizace Teplárny Přerov - Turbogenerátor odhad.cena 154 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zahrnuje zejména: ? návrh technického řešení díla ? výpočty (tepelné, pevnostní, dilatační apod.) ? výrobu, balení, transport ? montáž, zkoušky a uvedení díla do trvalého bezpečného a spolehlivého provozu ? provedení všech potřebných úprav v teplárně Přerov ? funkční propojení díla do systémů teplárny Přerov ? optimalizaci provozu ? speciální přípravky ? vypracování potřebné dokumentace ? dílo a jeho části budou navrženy a realizovány tak, aby jejich ovládání, řízení, zabezpečení a monitorování bylo plně automatické a bylo implementováno do stávajícího řídicího systému TPŘ ? Dílo a jeho parametry musí být navrženy tak, aby byla maximalizována kombinovaná výroba elektrické energie (vnitřní termodynamická účinnost, UPE, vlastní spotřeba apod.). ? vybudování a likvidaci zařízení staveniště ? likvidace veškerého odpadu prokazatelně v souladu s platnými právními předpisy až na místo jeho...
  Z2021-020340 07.06.2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje CARTHAMUS a.s.
Dodávky tepla do objektu Tovární 165, Český 3 594 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020379 07.06.2021 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě UPS CZ spol. s r.o.
„ÚPMD Praha – pořízení dieselagregátu III.“ 1 744 900 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019839 04.06.2021 neuvedena Revmatologický ústav Poskytování energetických služeb se zaručeným odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019906 04.06.2021 neuvedena SPUR a.s. NWT a.s.
FVE SPUR Zlín, II. etapa 10 996 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019378 31.05.2021 neuvedena Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Zprostředkování centralizovaného nákupu el. 10 399 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-019424 31.05.2021 neuvedena Národní rozvojová banka, a.s. Poradenství v oblasti energetických úspor odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019365 31.05.2021 neuvedena Archiv bezpečnostních složek Dodávka elektrické energie pro objekty ABS v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019190 31.05.2021 neuvedena město Orlová EP ENERGY TRADING, a.s.
Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 21 770 284 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 11 112 MWh pro rok 2022 a 2023.
  Z2021-019090 31.05.2021 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik EP ENERGY TRADING, a.s.
Pražská energetika, a.s.
+2 další dodavatelé
Dodávka elektřiny 10 110 064 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-018961 26.05.2021 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Lumius, spol. s r.o.
UPT-VZ-21-07 Dodávka elektřiny 2 566 096 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-018717 27.05.2021 neuvedena Statutární město Opava Alpiq Energy SE, e.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 9 831 787 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-018732 27.05.2021 neuvedena Statutární město Opava CENTROPOL ENERGY, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 9 691 566 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-018113 21.05.2021 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a.s. Dodávka elektřiny v letech 2022 a 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-018150 21.05.2021 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha MOTORGAS s.r.o.
Servis kogeneračních jednotek pro ÚVN 5 148 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017249 17.05.2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace ALPIQ ENERGY SE
Veolia Komodity CR, s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávka elektřiny na rok 2022 438 534 541 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou zčásti sdružené služby dodávky a zčásti dodávka elektřiny (bez sdružených služeb dodávky), v hladině nízkého a vysokého napětí pro resort dopravy v předpokládaném souhrnném objemu 273 842 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. ("PXE")
  Z2021-017250 17.05.2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu na rok 2022 81 620 137 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou sdružené služby dodávky zemního plynu pro stanovená odběrná místa centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů na období roku 2022 v kategorii velkoodběr (odběr nad 630 MWh) a maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném objemu 155 861 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. („PXE“)
  Z2021-017248 17.05.2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace ČEZ ESCO, a.s.
Dodávka trakční elektřiny na rok 2022 2 052 686 387 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny (bez sdružených služeb dodávky) pro trakční vedení na železnici v ČR na období roku 2022 v napěťové hladině velmi vysokého napětí v předpokládaném souhrnném objemu 1 226 400 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
  Z2021-017004 13.05.2021 neuvedena Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Dodávka elektřiny pro období od 1.8.2021 do odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016941 17.05.2021 21.06.2021 Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo Úprava bioplynu na biometan a jeho prodej ZD odhad.cena 21 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je výstavba 2 kontejnerových objektů, výdejního stojanu s přístřeškem a 2 požárně dělící stěny, dle projektové dokumentace
  Z2021-016458 10.05.2021 07.06.2021 DOUBRAVA, spol. s r.o. VÝSTAVBA FVE SPOLEČNOSTI DOUBRAVA ZAHNAŠOVICE odhad.cena 5 550 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázka je dodávka a instalace HFVE. (Hybridní fotovoltaické elektrárny).
  Z2021-016451 10.06.2021 neuvedena Energotrans, a.s. Výstavba plynové kotelny EGT v elektrárenské odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-015148 03.05.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Terapeutická radiofarmaka 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-015468 03.05.2021 neuvedena Město Týn nad Vltavou EP ENERGY TRADING, a.s.
Nákup elektrické energie na Českomoravské 3 047 668 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 2444MWh pro rok 2021 až 2022.
  Z2021-014942 30.04.2021 29.06.2021 ČEPRO, a.s. Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených odhad.cena 42 000 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Na základě Rámcové dohody a navazujících smluv, uzavřených na jejím základě, budou zadavateli dodávány minerální oleje dle níže uvedeného předpokládaného množství a druhu: 1. Benzin automobilový BA 95 Super, v kvalitě E5 nebo E10 v předp. max. mn. 1.200.000 m3; 2. Benzin automobilový BA 98 Super Plus, v kvalitě E5 nebo E10 v předp. max. mn. 30.000 m3; 3. Nafta motorová třídy B, D, F v předp. max. mn. 1.560.000 m3; 4. Nafta motorová třídy 2 v předp. max. mn. 60.000 m3; 5. Letecký petrolej JET A 1 v předp. max. mn. 180.000 m3.
  Z2021-014817 29.04.2021 29.06.2021 ČEPRO, a.s. Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených odhad.cena 60 000 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem rámcové dohody s více dodavateli je uzavírání dílčích smluv na dodávky zboží, t.j.: benzínu automobilového BA95 ve variantách: BA 95 Super E5, Preblend BA 95 E5, Preblend BA 95 E10 a BA 95 Super E10) v max. předpokládaném množství 1,8 mil. m3 a nafty motorové třídy B, D, F v max. předpokládaném množství 2,85 m3 na paritě ITT - převodem zboží ve skladovacím systému.
  Z2021-014891 14.05.2021 neuvedena Rolnická a.s. Králíky Instalace FVE v zemědělském objektu v Petrovicích odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-015351 29.04.2021 neuvedena LETIŠTĚ BRNO a.s. ENERG-SERVIS a.s.
FVE Letiště Tuřany - 9,72 kWp s akumulací 3 260 045 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kompletní dodávka fotovoltaických panelů včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, napojení fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.
  Z2021-014639 27.04.2021 neuvedena Vojenský výzkumný ústav, s.p Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu pro Vojenský výzkumný ústav, 2 514 296 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn
  Z2021-014622 27.04.2021 neuvedena Vojenský výzkumný ústav, s.p Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektrické energie pro Vojenský výzkumný 7 751 252 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy,
  Z2021-014729 27.04.2021 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze Pražská teplárenská a.s.
Dodávky tepelné energie pro kolej Jarov II 5 494 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu