Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 2630 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-024261 19. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evaluace systémového projektu „SYPO“ odhad.cena 1 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (dále jen „IPs SYPO“ nebo „SYPO“) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (dále též „PO3“). Informace o projektu SYPO a jednotlivé evaluační otázky (jejich znění, metody a techniky představující minimální požadavek pro úspěšné zodpovězení jednotlivých evaluačních otázek) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2019-024006 18. 7. 2019 26. 8. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90619 - Pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv pro pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, a to na dobu 4 let s účinností od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2023.
Z2019-024173 17. 7. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Slavia pojišťovna, a.s.
Česká pojišťovna, a.s.
Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel a pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení 2019-2021, rozděleno na části 1 a 2 2 388 924  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je povinné ručení a havarijní pojištění vozidel dle požadavků zadavatele po území ČR a Evropy v části č. 1 a pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení po území České republiky a u vybraných zařízení i mimo území České republiky v části č. 2, vždy v období od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2021, a to za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Z2019-023606 15. 7. 2019 neuvedena Česká televize Pojištění vozidel 2020 - 2023
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou z provozu vozidel zadavatele včetně doplňkového pojištění a havarijního pojištění
Z2019-016716 8. 7. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějov včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-022264 16. 7. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Služby samostatného zprostředkovatele odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-022648 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova, příspěvkových organizací, zřizovaných městem a vybraných obchodních společností, založených městem - krátkodobá překlenovací smlouva v r. 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-021843 1. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Ernst Young, s.r.o.
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021 - 2027 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je vypracování ex ante hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027.
Z2019-021827 15. 7. 2019 30. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo financí Zajištění auditních služeb - akreditace a certifikace platební agentury 2021 - 2027
Oprava Předmětem veřejné zakázky je provedení nezávislého auditu platební agentury k provádění opatření společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (dále jen „EZZF“) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“) a dále provádění certifikace účtů akreditované agentury zmocněné k provádění opatření společné zemědělské politiky financované z EZZF a EZFRV pro finanční roky 2021– 2027.
Z2018-018495 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Česká pojišťovna a.s.
Výzva k podání nabídek č. 273 v kategorii 2 - DNS revíry Holešov a Lukoveček OM a asanace vyrobeného dříví odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-021189 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90719 - Pojištění vozidel užívaných Městskou policií hl. m. Prahy na 4 roky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020362 16. 7. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019282 10. 6. 2019 1. 7. 2019 Fakultní nemocnice Brno Realizace provozu platebních terminálů pro Fakultní nemocnici Brno
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: (I.) poskytnutí celkem 30 ks stacionárních platebních terminálů s tiskárnou k užívání ode dne zahájení provozu platebních terminálů po celou dobu trvání smlouvy, (II.) poskytnutí k užívání dalších mobilních terminálů s tiskárnami až do celkového počtu 50 ks v průběhu trvání smlouvy na základě požadavků zadavatele, a to dle potřeb zadavatele, (III.) zajištění provozu všech platebních terminálů po dobu trvání smlouvy spočívající v: on-site servis a maintenance, úpravy software platebních terminálů v souladu s požadavky platebních schémat, instalace a zprovoznění platebních terminálů, připojení platebních terminálů ke zpracovatelskému centru poskytovatele (včetně potřebného technického vybavení), (IV.) proškolení z obsluhy platebních terminálů pro vybrané zaměstnance zadavatele (min. 2 osoby na 1 každý poskytnutý terminál), které bude uskutečněno před...
Z2019-018645 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Česká pojišťovna a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP II 20 981 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
516139 30. 5. 2019 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group
Centrální pojištění statutárního města Frýdek-Místek a pověřujících zadavatelů 11 480 220  Kč
Oznámení o změně
Z2019-019077 9. 7. 2019 neuvedena LOM PRAHA s.p. Česká pojišťovna a.s.
POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO MAJETKU – dodatek č. 4 7 797  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-017472 27. 5. 2019 27. 6. 2019 Psychiatrická nemocnice Bohnice Příprava a řízení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je výběr odborného dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření metody EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické úpravy vybraných budov a zařízení v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se zaměřením na zvýšení jejich energetické účinnosti.
Z2019-017396 24. 5. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Auditorské služby 2 356 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je prostřednictvím auditora nebo právnické osoby, která je zapsána v seznamu auditorů/auditorských společností, realizovat: a) průběžný audit a ověření roční závěrky zadavatele sestavené k 31. 12. příslušného roku b) ověření výroční zprávy zadavatele za příslušný rok ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění, a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy, auditorskými standardy vydávanými Komorou auditorů České republiky a českými účetními předpisy. Výsledkem činnosti bude Zpráva auditora v souladu s § 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění
Z2019-016414 20. 5. 2019 neuvedena Statutární město Karviná KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU odhad.cena 19 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek a pojištění odpovědnosti za zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek, včetně pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“) a havarijní pojištění vybraných vozidel, za zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek, jakož i další pojištění a zajištění správy takového pojištění s tím, že podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a příslušných přílohách. Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. Pojištěným bude zadavatel, příspěvkové...
Z2019-015701 27. 5. 2019 13. 6. 2019 Psychiatrická nemocnice Bohnice Příprava a řízení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je výběr odborného dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření metody EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické úpravy vybraných budov a zařízení v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se zaměřením na zvýšení jejich energetické účinnosti
Z2019-015755 13. 5. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart city města Bílina 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se zákonem č. 138/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Z2019-015324 9. 5. 2019 neuvedena CENDIS, s.p. Ewing Public Relations, s.r.o.
Služby řízení komunikace 5 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Služby komunikační strategie, řízení komunikace s veřejností, příprava komunikčních materiálů a průzkumy veřejného mínění.
Z2019-014896 6. 5. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Komplexní pojištění ZČU v Plzni odhad.cena 14 094 600  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ZČU v Plzni, pojištění motorových vozidel ve vlastnictví ZČU v Plzni a krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců ZČU v Plzni do zahraničí.
Z2019-014524 17. 6. 2019 31. 5. 2019 Operátor ICT, a.s. Platební brána pro vybrané prodejní kanály odhad.cena 60 000 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím vybraných na sebe nezávislých prodejních kanálů mobilních aplikací a internetových obchodů (dále jen „e-shop“).
Z2019-014434 16. 7. 2019 neuvedena Město Uherské Hradiště Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-014443 12. 7. 2019 30. 5. 2019 Lesy České republiky, s.p Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II 35 749 672  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel zadavatele, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Z2019-014191 19. 7. 2019 30. 5. 2019 Státní zemědělský intervenční fond AL-SYSTEM EXPO s.r.o.
Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin – expoziční část 55 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování expozičních služeb směřujících ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody. Předmětem veřejné zakázky je zejména: • Návrh expozice. • Realizace expozice. • Veškeré služby související s provozem expozic. • Ostatní služby spojené s realizací zakázky.
Z2019-013569 17. 6. 2019 27. 5. 2019 Nemocnice Na Františku Pojišťovna VZP, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti Nemocnice Na Františku 16 703 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je pojištění movitého, nemovitého majetku a odpovědnosti za škodu způsobenou zadavatelem. a) Pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele Předmětem pojištění je movitý a nemovitý majetek zadavatele. Požadované pojistné limity pro jednotlivé druhy majetku a jednotlivé druhy pojistných událostí, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění, jsou vymezeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Požadované podmínky pojištění nemovitého, movitého majetku). b) Pojištění obecné a profesní odpovědnosti za škodu způsobenou zadavatelem Předmětem pojištění je odpovědnost za škodu způsobenou zadavatelem. Podmínky a rozsah pojištění, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění, jsou blíže vymezeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Požadované podmínky pojištění obecné a profesní odpovědnosti za újmu)
Z2017-012105 27. 5. 2019 neuvedena Želivská provozní a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro Želivskou provozní 30 680 336  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003946 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-013152 25. 4. 2019 24. 5. 2019 Státní fond dopravní infrastruktury Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI III odhad.cena 12 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové dohody. Zbylá vozidla zadavatel předpokládá odebrat ve druhém roce účinnosti rámcové dohody. Vozidla budou zadavateli poskytnuta formou dlouhodobého operativního leasingu s uzavřenou kalkulací s fixní měsíční splátkou se službami, které jsou společně s vozidly blíže specifikované v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a to za podmínek, jež jsou stanoveny v zadávcí dokumentaci, včetně jejích příloh.
Z2019-017127 8. 7. 2019 neuvedena LOM PRAHA s.p. Česká pojišťovna a.s.
Pojištění souboru vozidel - dodatek č. 5 60 692  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006480 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-011978 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Statutární město Most Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o pojištění odpovědnosti, nemovitého a movitého majetku a vozidel ve vlastnictví statutárního města Most.
Z2019-011795 11. 7. 2019 17. 5. 2019 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Slavia pojišťovna a.s.
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností spojených s řlp v období od 1.10.2019 do 30.9.2021 469 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021.
Z2019-001125 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-011793 12. 4. 2019 neuvedena Město Rokycany J&T BANKA, a.s.
J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED
Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč za podmínky garance vrácení investované jistiny 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení volných finančních prostředků zadavatele ve výši 101 mil. Kč s požadovaným horizontem 12 měsíců a garancí vrácení jistiny pro objem finančních prostředků ve výši 101 mil a požadavkem na likviditu peněžních prostředků v délce maximálně do 3 měsíců. Kč. Bližší specifikace v rámci ZD
Z2018-044009 29. 5. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze Pojištění exponátů a uměleckých děl výstavy Alberto Giacometti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011698 27. 5. 2019 neuvedena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ZAJIŠTĚNÍ KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V DESTINACI SINGAPUR PRO POTŘEBY INTERNÍHO PROJEKTU AGENTURY PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC CZECHINVEST II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011396 6. 5. 2019 13. 5. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu pro VZP ČR odhad.cena 11 600 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby na dobu neurčitou s počátkem od 1.1.2020, spočívající v pojištění majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu (veřejná zakázka není rozdělena na části dle ustanovení § 35 ZZVZ).
Z2019-010514 16. 7. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010187 16. 7. 2019 neuvedena Pardubický kraj Výběr pojistitele Pardubického kraje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010258 4. 4. 2019 neuvedena Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Česká pojišťovna a.s.
Pojištění majetku, automobilů a lesa 5 810 580  Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škody. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příl. 3 ZD. Veřejná zakázka je rozdělena na části: 1.část -pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2.část - pojištění vozidel 3.část - pojištění lesa Uchazeč může svou nabídku podat na kteroukoliv část VZ. Uchazeč může podat nabídku na jednu i více částí.
Z2019-009936 16. 7. 2019 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Služby operativního leasingu užitkových vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
349552 2. 5. 2019 neuvedena Želivská provozní a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění vodohospodářského majetku a rizik spojených s jeho provozováním 9 597 552  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009509 17. 7. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění vozidel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje 3 777 504  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-008929 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evaluace systémového projektu SYPO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009121 21. 3. 2019 23. 4. 2019 DIAMO, státní podnik Leasing automobilů 2019 odhad.cena 6 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 11 kusů osobních automobilů ve specifikaci dle přílohy č. 1 ZD. Zadavatel považuje uvedenou specifikaci (přílohy č. 1 a 2) v jednotlivých kvantifikovatelných položkách za minimální a připouští naplnění hodnotami lepšími. Zadavatel dále umožňuje pro plnění veřejné zakázky uchazečům nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné automobily s podmínkou, že v žádném kvantifikovatelném parametru žádného z nabídnutých automobilů nebude nabídka horší, než jsou údaje v příloze č. 2 a automobily budou mít minimálně výbavu dle přílohy č. 1. Zadavatel požaduje, aby všechny nabídnuté automobily byly jedné odchodní značky (jediný brand).
Z2019-008699 12. 7. 2019 neuvedena Statutární město Jablonec nad Nisou Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu statutárního města Jablonec nad Nisou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-008149 12. 3. 2019 neuvedena Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
Pojištění města Břeclavi 3 293 683  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku města Břeclavi a jím zřízených organizací a pojištění odpovědnosti za újmu města Břeclavi na dobu 36 měsíců

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci