Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 2598 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-006480 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011978 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Statutární město Most Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o pojištění odpovědnosti, nemovitého a movitého majetku a vozidel ve vlastnictví statutárního města Most.
Z2019-012102 15. 4. 2019 neuvedena město Uherský Brod BDO Advisory s.r.o.
Doc. Ing. Pavel Šimek
RADDIT consulting s.r.o.
MDP GEO, s.r.o.
EKOTOXA s.r.o.
Akademie digitální ekonomiky, s.r.o.
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Koncepce, pasporty a strategie města Uherský Brod – KOMPAS UB 3 383 441  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na služby je zpracování vybraných dílčích segmentových koncepcí a strategií, které pomohou naplánovat další rozvoj města a naplnit tak vizi udržitelného rozvoje města. Zpracování segmentových dokumentů (strategií, pasportů) pomůže v návaznosti na Program rozvoje města na období 2015-2021 vybrat správné krátkodobé projekty a u dlouhodobějších záměrů strategie poslouží jako podklad pro další program rozvoje města od roku 2022.
Z2019-011795 18. 4. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností spojených s řlp od 1.10.2019 do 30.9.2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001125 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011793 12. 4. 2019 neuvedena Město Rokycany J&T BANKA, a.s.
J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED
Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč za podmínky garance vrácení investované jistiny 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení volných finančních prostředků zadavatele ve výši 101 mil. Kč s požadovaným horizontem 12 měsíců a garancí vrácení jistiny pro objem finančních prostředků ve výši 101 mil a požadavkem na likviditu peněžních prostředků v délce maximálně do 3 měsíců. Kč. Bližší specifikace v rámci ZD
Z2019-011698 12. 4. 2019 neuvedena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ZAJIŠTĚNÍ KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V DESTINACI SINGAPUR PRO POTŘEBY INTERNÍHO PROJEKTU AGENTURY PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC CZECHINVEST II. odhad.cena 10 323 425  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí pronájem kancelářských a zasedacích prostor a další související služby na území státu Singapur v rámci KA CA a výběr dodavatele, který zajistí informační, poradenské služby a další související služby na území státu Singapur, a to v rámci KA CA, a dále se prostřednictvím svého zástupce bude účastnit Roadshow v ČR pro propagaci KA.
Z2019-011396 11. 4. 2019 13. 5. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu pro VZP ČR odhad.cena 11 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby na dobu neurčitou s počátkem od 1.1.2020, spočívající v pojištění majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu (veřejná zakázka není rozdělena na části dle ustanovení § 35 ZZVZ).
Z2019-010514 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010187 1. 4. 2019 neuvedena Pardubický kraj Výběr pojistitele Pardubického kraje odhad.cena 60 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. Podrobnosti jsou stanoveny v Pojistně technická dokumentaci, která je přílohou č. 3. zadávací dokumentace. Účastníci jsou povinni nabídnout pojištění jako jeden celek, nikoliv jen dílčí plnění. Riziková zpráva pro lokalitu Pardubický zámek a Nemocnice Pardubického kraje, seznam subjektů zadavatele a škodní průběh jsou přílohou zadávací dokumentace (přílohy č. 4 až 6).
Z2019-010258 4. 4. 2019 neuvedena Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Česká pojišťovna a.s.
Pojištění majetku, automobilů a lesa 5 810 580  Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škody. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příl. 3 ZD. Veřejná zakázka je rozdělena na části: 1.část -pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2.část - pojištění vozidel 3.část - pojištění lesa Uchazeč může svou nabídku podat na kteroukoliv část VZ. Uchazeč může podat nabídku na jednu i více částí.
Z2019-009936 18. 4. 2019 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Služby operativního leasingu užitkových vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009509 25. 3. 2019 25. 4. 2019 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Pojištění vozidel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje odhad.cena 22 360 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovednosti vozidla a havarijní pojištění vozidel zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 – Seznam vozidel a v Příloze č. 2 – Specifikace pojištění vozidel. Uveřejněno na profilu zadavatele.
Z2019-008929 21. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evaluace systémového projektu SYPO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009121 21. 3. 2019 23. 4. 2019 DIAMO, státní podnik Leasing automobilů 2019 odhad.cena 6 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 11 kusů osobních automobilů ve specifikaci dle přílohy č. 1 ZD. Zadavatel považuje uvedenou specifikaci (přílohy č. 1 a 2) v jednotlivých kvantifikovatelných položkách za minimální a připouští naplnění hodnotami lepšími. Zadavatel dále umožňuje pro plnění veřejné zakázky uchazečům nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné automobily s podmínkou, že v žádném kvantifikovatelném parametru žádného z nabídnutých automobilů nebude nabídka horší, než jsou údaje v příloze č. 2 a automobily budou mít minimálně výbavu dle přílohy č. 1. Zadavatel požaduje, aby všechny nabídnuté automobily byly jedné odchodní značky (jediný brand).
Z2019-008699 18. 3. 2019 neuvedena Statutární město Jablonec nad Nisou Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu statutárního města Jablonec nad Nisou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008149 12. 3. 2019 neuvedena Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
Pojištění města Břeclavi 3 293 683  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo poskytnutí pojištění nemovitého a movitého majetku města Břeclavi a jím zřízených organizací a pojištění odpovědnosti za újmu města Břeclavi na dobu 36 měsíců
Z2019-007808 11. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007961 18. 4. 2019 neuvedena Státní fond dopravní infrastruktury Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
525175 4. 4. 2019 neuvedena Město Znojmo Úprava strojovny chlazení zimního stadionu ve Znojmě odhad.cena 0 Kč
Neznámý
Z2019-007006 18. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Výběr pojišťovny pro pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Fakultní nemocnice Brno odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007189 4. 3. 2019 2. 4. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Pojištění nemovitostí a jejich vnitřního vybavení v lokalitě žst. Praha Hlavní nádraží odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění souboru majetku zadavatele pro případ jeho zničení nebo poškození následkem pojistných nebezpečí - živelné nebezpečí; pojištění odcizení, vandalismu, skel; pojištění technických rizik - pojištění strojních zařízení; pojištění přerušení provozu; pojištění terorismu.
Z2019-006681 28. 2. 2019 29. 3. 2019 Česká republika - Ministerstvo zemědělství Aktualizace národních plánů povodí odhad.cena 8 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje pro 3. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2021 až 2027 dle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí dle vodního zákona, časového plánu a programu prací pro 3. etapu plánování v oblasti vod, a v souladu s vyhláškou o plánování, v listinné a elektronické struktuře podle Makety NPP. V rámci veřejné zakázky dojde k přezkoumání a aktualizaci NPP zpracovaných pro 2. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2015 až 2021, schválených dne 21. 12. 2015 vládou ČR usnesením č. 1083. Zpracování předmětu smlouvy bude provedeno v rámci čtyř dílčích etap (etapa 2019, 2020, 2021 a 2022).
360009 4. 4. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. UNIQA pojišťovna, a.s.
Generali Pojišťovna a.s.
Pojištění majetku včetně vozidel a odpovědnosti za škodu Střediska společných činností AV ČR, v.v.i. 966 897  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006300 18. 4. 2019 neuvedena Město Kralupy nad Vltavou Pojištění majetku a odpovědnosti města Kralupy nad Vltavou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006463 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Komplexní pojištění - předběžné tržní konzultace odhad.cena 0 Kč
Pravidelné předběžné oznámení
Z2019-006137 18. 4. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Pojištění odpovědnosti dopravce na období 2020 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-005516 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Hradec Králové Poskytování pojistných služeb v oblasti pojištění nemovitého a movitého majetku, zásob, cenností a odpovědnosti za újmu pro Statutární město Hradec Králové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
356822 11. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 17 ČSOB Pojišťovna a.s.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti MČ Praha 17 421 727  Kč
Oznámení o změně
Z2019-004638 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Deloitte Advisory s.r.o.
Revizní ekonomický posudek arbitráž Bulharsko 519 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodavatele na poradenské služby v oblasti zpracování ekonomického posudku, jeho obhajoba a poskytování poradenských služeb v souvislosti s arbitráží zadavatele s Bulharskem.
Z2019-004598 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Poradenské služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-004337 18. 4. 2019 neuvedena Městská část Praha 3 Příprava prodeje 761 bytových jednotek v domech v ulicích Ostromečská, Roháčova, Blahoslavova, Ondříčkova, Táboritská a Kubelíkova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010616 18. 4. 2019 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojistný program Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 498 448  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003989 4. 2. 2019 neuvedena Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, vozidel a lesů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004120 4. 2. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Ernst & Young Audit, s.r.o.
Audit účetní závěrky a výroční zprávy 6 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2019, 2020, 2021, 2022, a to v souladu se zákonem č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, Mezinárodními standardy pro řízení kvality a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
Z2019-004313 18. 4. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004043 1. 2. 2019 neuvedena Pardubický kraj Centrum podpory transformace, o.p.s.
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – audity kvality 756 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace auditů kvality v příspěvkových organizacích Pardubického kraje zapojených do procesu transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Z2019-003946 1. 2. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pověřujících zadavatelů. Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ. Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části: 1. část – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, 2. část – Pojištění vozidel. Smlouvy na plnění z obou částí veřejné zakázky budou uzavřeny na dobu určitou, a to na dobu 24 měsíců. Zadavatel si vyhrazuje možnost využití opčního práva. Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ k vybranému dodavateli změnu rozsahu služeb ze smlouvy. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje využití změny závazku.
Z2019-003359 29. 1. 2019 neuvedena ČEŠKA Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2019
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění služeb havarijního pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2019
Z2019-003362 29. 1. 2019 neuvedena ČEŠKA Česká pojišťovna a.s.
Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2019 - opakované vyhlášení 3 583 507  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění služeb havarijního pojištění pro vrtulník LS PČR na rok 2019.
Z2019-008732 10. 4. 2019 neuvedena Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace SVI AJAK services s.r.o.
Řízení projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 760 320  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003138 18. 4. 2019 neuvedena Czech ICT Alliance POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MSP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002897 28. 1. 2019 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003120 18. 4. 2019 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik Auditorská činnost pro Palivový kombinát Ústí, s. p. na období 2019 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-001904 18. 4. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002059 18. 1. 2019 neuvedena Liberecký kraj Euroregion Nisa
Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU 1 440 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb Libereckému kraji v oblasti zastupování kraje při EU. Cílem poskytování služeb zastoupení by měla být participace na činnosti institucí Evropské unie, získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, zapojení Libereckého kraje do iniciativ a projektů EU na regionální úrovni, prosazování společných zájmů regionů v evropském měřítku včetně sledování trendů ve využívání ESÚS, a rovněž zajistit v Bruselu administrativní a organizační zázemí pro zástupce krajské samosprávy a státní správy.
Z2018-036521 18. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava DIRECT pojišťovna, a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007824 18. 4. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 2 188 648  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-001416 15. 1. 2019 neuvedena Město Černošice Pojišťovna VZP,a.s.
Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací 1 125 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací na období od 1.1.2019 do 31.12.2020. Jedná se zejména o: - živelní pojištění majetku - pojištění odcizení a vandalismu - pojištění přepravy cenností - pojištění elektroniky - pojištění skel
Z2019-001535 15. 1. 2019 neuvedena Pardubický kraj INSTAND o.s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity 2 069 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace procesních auditů v příspěvkových organizacích Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.