Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 2687 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-036789 21. 10. 2019 20. 11. 2019 Dopravní podnik města České Budějovice a.s. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti zadavatele k zajištění rizik na nemovitém a movitém majetku, odpovědnostních rizik. Předmětem zakázky bude rovněž uzavření smlouvy na pojištění odpovědnosti za provoz vozidel dle zákona 168/1999 Sb., kde tato povinnost uzavřít pojištění je uložena zákonem, dále smlouvy na pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění).
Z2019-036752 21. 10. 2019 18. 11. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování ŽDC a v souvislosti s činnostmi zadavatele vyplývajícími z OŘ na období roku 2020 odhad.cena 26 890 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Cílem veřejné zakázky je splnění povinností daných zákonem o drahách, a celkové snížení provozních nákladů zadavatele v případě náhrady újmy vzniklé třetím osobám. Z důvodu zamezení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že předmětná veřejná zakázka není veřejnou zakázkou na pojišťovacího zprostředkovatele.
Z2019-036987 21. 10. 2019 11. 11. 2019 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Pojištění vozidel DPMO, a.s. odhad.cena 4 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňkové pojištění vozidel.
Z2019-036695 18. 10. 2019 neuvedena Městská část Praha 7 Poskytnutí smluvního pojištění majetku a odpovědnosti Městské části Praha 7 pro období 2020-2023 odhad.cena 10 320 000  Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku ve svěřené správě či vlastnictví zadavatele či jeho příspěvkových organizací a pojištění odpovědnosti za újmu zadavatele a jeho příspěvkových organizací, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-036020 17. 10. 2019 14. 11. 2019 Česká pošta, s.p. Transferové ceny - metodika, implementace, pilotní kalkulace, podpora při finálním výpočtu odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodiky pro stanovení a aktualizaci transferových cen mezi nově definovanými „business units“ České pošty, s.p.; podpora při implementaci souvisejících opatření a pravidel do vnitropodnikové legislativy, informačních systémů a reportovacích nástrojů; pilotní výpočet transferových cen pro zvolené zúčtovací období a podpora při finálním výpočtu transferových cen pro rok 2021 a další konzultace dle potřeby zadavatele. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem do 31. 12. 2021.
Z2019-036162 15. 10. 2019 neuvedena Obec Velký Týnec Česká spořitelna, a.s.
Poskytnutí úvěru na výstavbu - "B.j. 15 PB - PČB Velký Týnec" 1 708 851  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěru s postupným čerpáním. Účelem úvěru je financování investiční akce Obce Velký Týnec: „B.j. 15 PB – PČB Velký Týnec“, která bude spolufinancována z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Podporované byty 2019“, pod identifikačním číslem 117D064000172 ze dne 26. 06. 2019 ve výši 9 000 000,-- KČ formou dotace.
Z2019-035723 14. 10. 2019 11. 11. 2019 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. „Elektronické odbavování cestujících – 2. etapa: elektronický vozidlový odbavovací systém“ odhad.cena 10 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek ve vozidlech MHD zadavatele.
Z2019-035167 8. 10. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava BDO CA s.r.o.
BDO Audit s.r.o.
Přezkoumání hospodaření SMO 2019 a 2020 2 896 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení dílčího a závěrečného přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy (dále jen SMO), magistrátu města Ostravy a každého z 23 městských obvodů za roky 2019 a 2020 dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, včetně zpracování písemných zpráv o výsledcích dílčích a závěrečných přezkoumání hospodaření a poskytování průběžných konzultací souvisejících s předmětem zakázky. Dále také přezkoumání a ověření Zprávy o výsledku hospodaření (závěrečného účtu) SMO za roky 2019 a 2020, včetně zpracování písemné zprávy o výsledku přezkoumání Zprávy o výsledku hospodaření (závěrečného účtu) a ověření účetní závěrky SMO za roky 2019 a 2020, včetně zpracování písemné zprávy auditora o ověření účetní závěrky.
Z2019-034613 7. 10. 2019 7. 11. 2019 Statutární město Jablonec nad Nisou Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu statutárního města Jablonec nad Nisou odhad.cena 13 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu.
Z2019-034462 4. 10. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, a.s.
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je pořízení (a) 18.000 ks kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 1.000 Kč každá, registrovaných na jméno akcionáře a vydaných v listinné podobě, s čísly 1 až 18000; (b) 10 ks kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 10.000.000 Kč každá, registrovaných na jméno akcionáře a vydaných v listinné podobě, s čísly 36012 až 36021; (společně dále jen "Akcie"), představujících 49,999788 % plně splaceného základního kapitálu společnosti Technologický Park Brno, a.s., se sídlem Purkyňova 646/107, Medlánky, 612 00 Brno, Česká republika, IČO: 485 32 215 (dále jen „TPB“), jejichž výhradním vlastníkem je akcionář společnost P&O Netherlands B.V., existující podle práva Nizozemského království, se sídlem v Rotterdamu a kontaktní adresou 16 Palace Street, Londýn, SW1E5JQ, Spojené království, zapsaná u nizozemské obchodní komory (KVK) pod č. CCI 24129570.
Z2019-034458 4. 10. 2019 11. 11. 2019 ČEZ, a. s. Služby auditora pro ČEZ, a. s., a vybrané dceřiné společnosti
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je ověřování účetních závěrek Zadavatele a další služby auditora v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES; s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami a interními normami Komory auditorů ČR, a to dle konkrétních potřeb Zadavatele.
Z2019-034261 3. 10. 2019 31. 10. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. odhad.cena 43 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky, resp. veřejných zakázek zadávaných na základě jednotlivých pojistných smluv, Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. Zadavatel požaduje minimální výši bonifikace za škodní průběh do 15% ve výši 5%.
Z2019-034159 3. 10. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Služby samostatného zprostředkovatele
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb samostatného zprostředkovatele pro zadavatele ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, účinného od 1. 12. 2018. Předmětem činnosti samostatného zprostředkovatele budou komplexní služby pro zadavatele, které zahrnují zejména následující činnosti: 1) Analýza veškerých rizik, návrh pojistných programů 2) Poradenská činnost při výběru pojistitele 3) Správa pojistných smluv, asistence při likvidaci pojistných událostí 4) Ostatní Předmětem této veřejné zakázky je taktéž správa pojistných smluv pro zadavatele. Dlouhodobým cílem zadavatele je, aby samostatný zprostředkovatel převzal správu všech jím uzavřených pojistných smluv. Rozsah pojištění, které zadavatel uzavře, je přitom závislý výlučně na rozhodnutí zadavatele. Předmět je blíže specifikován v čl. 4 Zadávací dokumentace.
Z2019-034310 2. 10. 2019 neuvedena město Bílina Opus consulting, s.r.o.
Strategie Smart City města Bílina 245 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Z2019-033521 27. 9. 2019 29. 10. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Havarijní pojištění pro vrtulníky MV ČR - opakované vyhlášení odhad.cena 4 688 560  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění pro vrtulník MV ČR.
Z2019-033581 26. 9. 2019 neuvedena Techniucké služby města Olomouce, a.s. Česká pojišťovna a.s.
Pojištění vozidel 5 102 068  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu pojištění vozidel zadavatele
Z2019-032850 23. 9. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu - opakování odhad.cena 6 000 000  Kč
Předběžné oznámení Zadavatel má zájem prostřednictvím veřejné zakázky zajistit poskytnutí služeb pojišťovacího zprostředkovatele pro celou Univerzitu Karlovu. Formou celouniverzitní zakázky bude Zadavatel předmět plnění pořizovat pro sebe rektorát, fakulty a součásti. Služby pojišťovacího zprostředkovatele se předpokládá využít pro pro pojištění majetku, odpovědnosti, a kybernetických rizik, motorových vozidel, cestovního pojištění a případně dalších pojištění.
Z2019-032417 19. 9. 2019 24. 10. 2019 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Výběr poskytovatele služby – Pojištění 2020 - 2023 odhad.cena 52 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby pojištění na období od 1.1.2020 do 31.12.2023 a v rozsahu vedeném v příloze č. 1 ZD. Jedná se o pojištění majetku provozovaného zadavatelem včetně souvisejících rizik, provozní a profesní odpovědnosti a pojištění motorových vozidel zadavatele. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 6 částí.
Z2019-032206 16. 9. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV - manažer projektu
Předběžné oznámení Předmětem plnění je komplexní administrace žádosti o dotaci v programu OPŽP (zpracování žádosti o dotaci, její vyřízení, administrace, vyhodnocení a vyúčtování), jednání s orgány státní správy v souvislosti se zajištěním dokumentace pro zajištění stavby "Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV", zajištění a realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a podmínkami dotace, provádění technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a veškeré administrativní úkony související s řádným průběhem a dokončením stavby. Předpokládané investiční náklady stavby činí 198 mil. Kč.
Z2019-031777 13. 9. 2019 15. 10. 2019 Dopravní podnik města Brna, a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD odhad.cena 43 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD pro rok 2020 – 2021, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a zákonem. V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na následující části: Část č. 1 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem tramvají. Jedná se o flotilové pojištění 327 ks tramvají ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Část č. 2 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autobusů. Jedná se o flotilové pojištění 338 ks autobusů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Část č. 3 Předmětem této části zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem trolejbusů. Jedná se o flotilové pojištění 152 ks trolejbusů ve smyslu zákona č....
Z2019-031829 13. 9. 2019 neuvedena Vězeňská služba České republiky Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel VS ČR odhad.cena 13 000 000  Kč
Předběžné oznámení Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem 773 vozidel Vězeňské služby ČR na dobu neurčitou.
Z2019-031551 12. 9. 2019 14. 10. 2019 Vysoké učení technické v Brně Pojištění vozidel VUT 2020 – 2022 odhad.cena 3 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění vybraných vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (povinného ručení) vč. zavazadel a úrazového pojištění cestujících.
Z2019-031549 12. 9. 2019 14. 10. 2019 Vysoké učení technické v Brně Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti VUT 2020 – 2022 odhad.cena 16 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti zadavatele a to zejména v následujících kategoriích (oblastech): • Živelní pojištění • Pojištění odcizení, vandalismu • Pojištění elektroniky a strojů • Pojištění věcí během silniční dopravy • Pojištění odpovědnosti Součástí předmětu veřejné zakázky není pojištění vozidel zadavatele.
Z2019-031655 14. 10. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Pojištění vozidel DPMO, a.s. odhad.cena 4 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňkové pojištění vozidel.
Z2019-031552 12. 9. 2019 11. 10. 2019 Povodí Moravy, s.p. Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p. odhad.cena 8 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu
Z2019-031550 12. 9. 2019 14. 10. 2019 Vysoké učení technické v Brně Cestovní pojištění VUT 03/2020 – 03/2023 odhad.cena 2 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je cestovní pojištění zaměstnanců zadavatele v rámci služebních cest. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Z2019-031360 9. 9. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Société Générale
Finanční poradenství v průběhu zvažovaného prodeje dceřiných společností v Rumunsku 5 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je uzavření dílčí smlouvy na poradenství při prodeji dceřiných společností v Rumunsku pod rámcovou smlouvou na finanční poradenství.
Z2019-030822 6. 9. 2019 10. 10. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezhotovostní prodej jízdenek v autobusech DPP odhad.cena 80 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek v autobusech DPP. Součástí služby je montáž a zprovoznění samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek v autobusech určených zadavatelem v rámci systému pro zajištění bezkontaktních plateb, provozování a servis zařízení a poskytnutí servisních karet nebo čipů. Blíže viz ZD a její přílohy.
Z2019-030585 26. 9. 2019 3. 10. 2019 SAKO Brno, a.s. „Výběr poskytovatele služby – Pojištění SAKO Brno, a.s.“ odhad.cena 44 000 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je předložení nabídky pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění flotily vozidel, a pojištění odpovědnosti managementu (D&O).
Z2019-030715 5. 9. 2019 14. 10. 2019 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel.
Z2019-030503 4. 9. 2019 3. 10. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služby poukazování hotovostních plateb pouze vybraných druhů daní (daně z nabytí nemovitých věcí, daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitých věcí), uhrazených v hotovosti fyzickými osobami na účet správce daně. Přesná specifikace technických podmínek poukazování hotovostních plateb je stanovena v Přílohách č. 2, 3, 4 a 5 Smlouvy o poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní. Účelem VZ je nabídnout vybranému okruhu daňových subjektů bezplatnou variantu hotovostního placení výše uvedených vybraných druhů daní, a to v platebních místech v regionálním umístění v každé obci s rozšířenou působností dle Přílohy č. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v každé...
Z2019-030806 4. 9. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti - BIOCEV 3 599 768  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ bylo uzavření pojistné smlouvy s vybraným dodavatelem na pojištění odpovědnosti, živelní, odcizení (krádež, loupež), vandalismus, skel, elektronických rizik a strojních rizik, a to na dobu 4 let.
Z2019-030511 11. 9. 2019 neuvedena Město Znojmo “Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací“ odhad.cena 2 500 000  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu jednoho roku, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace pojistného krytí. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 101 zákona o veřejných zakázkách. Zájemci jsou tedy povinni podat nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
Z2019-030291 2. 9. 2019 neuvedena Městská část Praha 11 „Pojištění majetku a odpovědnosti“ odhad.cena 6 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: 3.4.1. Pojištění majetku zadavatele a dalších spolupojištěných subjektů, bez ohledu na to, zda je tento majetek v jeho vlastnictví nebo zda mu (jim) byl svěřen do správy, jak je dále specifikován v této zadávací dokumentaci, proti vybraným rizikům, dále pojištění odpovědnosti za újmu zadavatele a jeho spolupojištěných subjektů. Spolupojištěnými subjekty se pro účely této veřejné zakázky mimo jiné rozumí: - Kulturní jižní město o.p.s, IČ 27911225, - jednotlivá školská a předškolní zařízení se samostatnou právní subjektivitou tj. příspěvkové organizace, zřizované Městskou částí Praha 11, 3.4.2. Pojištění odpovědnosti za újmu. 3.4.3. Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za újmu způsobenou zaměstnavateli. 3.4.4. Pojištění odpovědnosti zastupitelů za finanční škodu způsobenou obci.
Z2019-030248 13. 9. 2019 neuvedena Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Pojištění vozidel resortu MPSV 2020 - 2022 odhad.cena 19 500 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění komplexního souboru pojišťovacích služeb: - zajištění pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, - havarijní pojištění (dvě varianty spoluúčasti při havarijním pojištění, možnost sjednat službu GAP 2, náhradní vozidlo) a - doplňková pojištění (pojištění zavazadel, pojištění skel, úrazové pojištění sedadel, pojištění zavazadel). Předmětem plnění veřejné zakázky je jak pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem práce a sociálních věcí, nýbrž také pojištění vozidel nově pořízených v průběhu plnění veřejné zakázky, a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod.
Z2019-029916 30. 9. 2019 1. 10. 2019 MERO ČR, a.s. Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za újmu skupiny MERO odhad.cena 181 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel skupiny MERO.
Z2019-029782 28. 8. 2019 2. 10. 2019 Masarykova univerzita Pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity za škodu a cestovní pojištění na období let 2020 až 2022 odhad.cena 35 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku zadavatele, pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu a cestovní pojištění pro zaměstnance a studenty zadavatele na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.
Z2019-029702 27. 9. 2019 31. 10. 2019 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Pojištění motorových vozidel ZZS ÚK odhad.cena 13 373 237  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. a dalších doplňkových pojištění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmětem této veřejné zakázky není pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.
Z2019-029425 26. 8. 2019 1. 10. 2019 ČEPRO, a.s. Pojištění odpovědnosti za újmu společnosti ČEPRO, a.s. odhad.cena 120 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí straně provozní činností zadavatele včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, pojištění ekologické újmy a pojištění závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.
Z2019-029045 22. 8. 2019 23. 9. 2019 Středočeský kraj Pojištění nemovitého a movitého majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti za škodu Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů odhad.cena 112 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel je vyšším územním samosprávným celkem a v současné době hodlá zadat veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pojištění nemovitého a movitého majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti za škodu Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci. Seznam subjektů, kterých se týká pojištění, je uveden v Příloze č. 1 – Seznam právnických osob. Požadavky na pojistný program jsou specifikovány v Příloze č. 2A a v Příloze č. 2B zadávací dokumentace.
Z2019-029028 22. 8. 2019 neuvedena Město Litvínov „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“ odhad.cena 8 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací pro období 2020 - 2022.
Z2019-028748 19. 8. 2019 19. 9. 2019 Technické služby města Mostu a.s. Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel Technických služeb města Mostu a.s. odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pojištění movitých a nemovitých věcí společnosti.
Z2019-028502 19. 8. 2019 20. 9. 2019 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Služby operativního leasingu užitkových vozidel II odhad.cena 14 904 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových motorových vozidel z výroby, která mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu osob a nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N1T a Terénní pick up (dále také „vozidla“) ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona číslo 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vozidla budou pořízena formou full servisu operativního leasingu.
Z2019-028590 19. 8. 2019 neuvedena Město Litvínov „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“ odhad.cena 8 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací pro období 2020 - 2022.
Z2019-028701 16. 8. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 2 927 524  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti zadavatele v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Z2019-028259 16. 8. 2019 18. 9. 2019 Dopravní podnik Ostrava a.s. Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. odhad.cena 15 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do dceřiné společnosti zadavatele, společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-028061 23. 9. 2019 16. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Havarijní pojištění pro vrtulníky MV ČR odhad.cena 19 550 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění pro vrtulníky MV ČR.
Z2019-028159 13. 8. 2019 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ČSOB Leasing, a.s.
Operativní leasing vozidel 2 899 141  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Část I Pronájem 8 ks nových osobních referentských a manažerských vozidel formou operativního leasingu. Konkrétně se jedná o: - 4 vozidla typu A dle „Specifikace předmětu plnění“. 3 z těchto vozidel mají odhadovaný proběh najetých kilometrů za 36 kalendářních měsíců 30.000 km, jedno z těchto vozidel má odhadovaný proběh najetých kilometrů za 36 kalendářních měsíců 180.000 km. - 4 vozidla typu B dle „Specifikace předmětu plnění“. Všechny vozidla mají odhadovaný proběh najetých kilometrů za 36 kalendářních měsíců 75.000 km Část II Pronájem 1 ks nového osobního manažerského vozidla formou operativního leasingu. Konkrétně se jedná o 1 vozidlo typu C dle „Specifikace předmětu plnění“. Toto vozidlo má odhadovaný proběh najetých kilometrů za 36 kalendářních měsíců 120.000 km
Z2019-027995 6. 9. 2019 9. 9. 2019 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku a zaměstnanců odhad.cena 5 300 000  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže k ochraně majetku zadavatele proti možným hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění, a to: • Pojištění majetku, vč. pojištění vozidel podniku; • Pojištění nákladu; • Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a vadou výrobku; • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli; jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.
Z2019-027959 12. 8. 2019 12. 9. 2019 Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství odhad.cena 60 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 3let od účinnosti rámcové dohody. Předmětem veřejné zakázky je zejména: • Poradenská činnost v oblasti reklamy; • Vypracování souhrnné reklamní koncepce jednotlivých produktů a služeb klienta; • Vypracování návrhu finančního rozpočtu jednotlivých reklamních kampaní/komunikačních projektů; • Sestavení a výroba vlastní reklamy jednotlivých produktů služeb klienta; • Vypracování návrhu PR strategie, PR kampaně na téma podpory biopotravin a ekologického zemědělství; • Mediální plánování; • Aktivity na podporu prodeje.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy