Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 759 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-009334 19. 3. 2020 15. 5. 2020 Garanční systém finančního trhu Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům - banky, - pobočky banky z jiného než členského státu EU, - stavební spořitelny nebo družstevní záložny účastnící se systému pojištění pohledávek z vkladů u zadavatele - a klientům pobočky banky z členského státu EU nebo z jiného státu, která se účastní zahraničního systému pojištění pohledávek vkladů, s jehož provozovatelem uzavřel zadavatel dohodu podle § 41o nebo § 41q zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů v případě, že se stanou neschopné dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.
 Z2020-009129 30. 3. 2020 neuvedena město Rakovník Pojištění majetku a odpovědnosti města Rakovníka odhad.cena 6 500 000 Kč
Oprava Předmětem zakázky je poskytnutí pojištění majetku města a odpovědnosti za újmu. Bližší podmínky jsou pak uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
 Z2020-008771 13. 3. 2020 neuvedena Město Litovel „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města odhad.cena 140 000 000 Kč
Předběžné oznámení Podrobněji viz. Příloha č. 1.1 Zadávací dokumentace.
 Z2020-008283 9. 3. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Generali Česká pojišťovna a.s.
Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, 979 089 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí nových služeb spočívajících v pojištění a odpojištění souboru vozidel.
 Z2020-008529 9. 3. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je služba, a to zajištění krátkodobého nebo dlouhodobého cestovního pojištění zaměstnanců, studentů a osob vyslaných Mendelovou univerzitou v Brně, studentů účastnících se zahraničních studijních pobytů a osob zajišťujících dopravu zahraničních delegací mimo území ČR.
 Z2020-007749 2. 3. 2020 neuvedena Město Šumperk Generali Česká pojišťovna a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění 5 222 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění majetku – živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení a vandalismu, poškození zateplené fasády, pojištění nákladů na demolici, odstranění…atd, pojištění skel, elektroniky, strojních zařízení, pojištění lesů atd. Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti zadavatele. Část 2 Pojištění motorových vozidel Havarijní pojištění vozidel vč. pojištění výhledových skel, zavazadel, úrazu dopravovaných osob a tzv. povinné ručení – pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další.
 Z2020-007300 28. 2. 2020 31. 3. 2020 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Pojištění nemovitostí a jejich vnitřního vybavení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je pojištění souboru majetku zadavatele pro případ jeho zničení nebo poškození následkem pojistných nebezpečí – živelné pojištění; pojištění odcizení, vandalismu, skel; pojištění technických rizik – pojištění strojních a elektronických zařízení; pojištění přerušení provozu; pojištění terorismu.
 Z2020-006631 24. 2. 2020 31. 3. 2020 Jihočeský kraj „Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou odhad.cena 85 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o pojištění souboru vozidel Jihočeského kraje (cca 2240 vozidel – stav k 31.12.2019) na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (nazývané též jako povinné ručení, POV) a havarijní pojištění (HAV) vybraných vozidel Jihočeského kraje (cca 980 vozidel – stav k 31.12.2019) od 1. 7. 2020. Předpokládá se uzavření pojistných smluv na dobu 5,5 roku, tedy do 31.12.2025.
 Z2020-006206 17. 2. 2020 16. 3. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odhad.cena 49 777 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, a to v souvislosti s činností FNOL dle její zřizovací listiny.
 Z2020-005929 13. 2. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Externí cyklokoordinátoři 8 páteřních cyklotras 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytovatel služeb cyklokoordinátora je povinen respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se předmětu plnění této veřejné zakázky, jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Poskytovatel služeb cyklokoordinátora je povinen řídit se při plnění předmětu veřejné zakázky obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 4 části podle oblastí, v nichž jsou umístěny jednotlivé cyklotrasy ve Středočeském kraji a v nichž bude vybraný dodavatel poskytovat služby v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky. Jednotlivé části zahrnují následující cyklostezky: 1. část Koordinátor rozvoje CT 1 „Kutnohorská cyklostezka“ a CT 2 „Labská stezka.“ 2. část Koordinátor rozvoje CT 3 „Berounská cyklostezka a CT 39 „Rakovnická cyklostezka“. 3. část Koordinátor rozvoje CT 7 „Vltavská stezka“ a CT 17 „Greenway Jizera.“ 4. část Koordinátor rozvoje CT...
 Z2020-005811 12. 2. 2020 neuvedena Město Šumperk Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění majetku – živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení a vandalismu, poškození zateplené fasády, pojištění nákladů na demolici, odstranění…atd, pojištění skel, elektroniky, strojních zařízení, pojištění lesů atd. Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti zadavatele Část 2 Pojištění motorových vozidel Havarijní pojištění vozidel vč. pojištění výhledových skel, zavazadel, úrazu dopravovaných osob a tzv. povinné ručení – pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další.
 Z2020-005320 10. 2. 2020 9. 3. 2020 Česká národní banka Poskytování osobních motorových vozidel k užívání
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování osobních motorových vozidel k jejich užívání zadavatelem v počtu 29 ks vozidel. Vozidla musí splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). Vyhrazená změna v počtu vozidel je uvedena v bodě 4.1 ZD. Celkový počet vozidel k užívání po dobu trvání smlouvy nepřekročí 39 ks vozidel. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Zadavatel uvádí, že nájezdy vozidel užívaných zadavatelem v tomto režimu se v období 6 měsíců pohybují zpravidla v rozmezí 3 000 až 15 000 km.
 Z2020-005210 17. 2. 2020 10. 3. 2020 Ústecký kraj Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za odhad.cena 78 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku Ústeckého kraje a pojištění odpovědnosti za újmu za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
 Z2020-005457 10. 2. 2020 11. 3. 2020 Silnice LK a.s. Pojištění majetku, odpovědnosti a motorových odhad.cena 15 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojištění, přičemž Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části: Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s. Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.
 Z2020-004057 3. 2. 2020 neuvedena Statutární město Brno P&O Netherlands B.V.
Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, 21 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o prodeji a koupi akcií.
 Z2020-004488 3. 2. 2020 6. 3. 2020 LOM PRAHA s.p. Pojištění a poskytování souvisejících služeb odhad.cena 48 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Sjednání více druhů pojištění souvisejících s činností zadavatele: cestovní pojištění, pojištění přepravy zásilek, pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění škod na majetku a zdraví třetích osob způsobených provozem letadla a pojištění poškození, zničení nebo ztráty letadla (all risk báze).
 Z2020-004464 3. 2. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Služby operativního leasingu osobních vozidel odhad.cena 46 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových osobních vozidel z výroby. Vozidla budou pořízena formou full servisu operativního leasingu.
 Z2020-003957 24. 2. 2020 2. 3. 2020 Národní divadlo Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce odhad.cena 8 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb projektového manažera souvisejících se zpracováním kompletní projektové dokumentace a souvisejících činností vztahujících se k projektu rekonstrukce Nové scény Národního divadla a provozní budovy B č.p.1435 a zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností. Bližší popis předmětu plnění je uveden ve čl. 1.1. zadávací dokumentace. Dodavatel bude mít k dispozici realizační tým splňující podmínky stanovené ve čl. 2.5.2. zadávací dokumentace, přičemž konkrétní rozsah činností, jež budou vykonávány jednotlivými členy realizačního týmu jsou stanoveny v příloze č. 3 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění.
 Z2020-003959 31. 1. 2020 neuvedena Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Auditorské činnosti a další služby auditora za odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou výkon auditorské činnosti a další služby auditora za kalendářní roky končící 31. prosincem 2020 – 2023.
 Z2020-003380 27. 1. 2020 28. 2. 2020 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti odhad.cena 9 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření 4 pojistných smluv na níže uvedená rizika: 1. část: Pojištění majetku 2. část: Pojištění podnikatelské odpovědnosti 3. část: Pojištění manažerské odpovědnosti 4. část: Flotilové pojištění služebních vozidel
 Z2020-002285 20. 1. 2020 neuvedena Frýdlantská vodárenská společnost a.s. Obnova vozového parku FVS, a.s. v roce 2020 formou 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pronájem 11 nových vozidel (7x osobní automobil, 1x malý užitkový vůz, 3x dodávkový užitkový vůz) formou operativního leasingu na dobu 48 měsíců. Dodávané automobily musí být nové.
 Z2020-001861 23. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na „Zajištění odborného odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-002283 20. 1. 2020 neuvedena Frýdlantská vodárenská společnost a.s. Obnova vozového parku Frýdlantské vodárenské 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pronájem 11 nových vozidel (6x osobní automobil, 1x malý užitkový vůz, 4x dodávkový užitkový vůz) formou operativního leasingu na dobu 48 měsíců. Dodávané automobily musí být nové.
 Z2020-002284 20. 1. 2020 neuvedena Frýdlantská vodárenská společnost a.s. Obnova vozového parku Frýdlantské vodárenské 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pronájem 11 nových vozidel (6x osobní automobil, 1x malý užitkový vůz, 4x dodávkový užitkový vůz) formou operativního leasingu na dobu 48 měsíců. Dodávané automobily musí být nové.
 Z2016-001588 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Operativní leasing 3 vozů pro projekt: Inkluzivní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2016-001587 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky OPZ_B_Operativní leasing 3 vozů pro projekt: odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 645651 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Operativní leasing 3 vozů pro projekt: Systémové odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 Z2020-001669 15. 1. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku a odpovědnosti Statutárního 2 922 236 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou pojišťovací služby. Předmětem služeb je zejména: • pojištění movitého a nemovitého majetku, • pojištění odpovědnosti, • havarijní pojištění motorových vozidel včetně dodatkových pojištění, • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Předmět služeb je detailně specifikován v příloze č. 1 (Pojistný program), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
 Z2020-000436 9. 1. 2020 31. 1. 2020 město Mimoň Snížení energetické náročnosti bytových domů v odhad.cena 2 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava a projektové řízení projektů snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví města Mimoň v následujícím rozsahu.
 Z2020-000080 23. 1. 2020 neuvedena Město Hodonín CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-000227 6. 1. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. NEXIA AP a.s.
Poskytování auditorských služeb pro skupinu 3 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení auditu (ověření) řádných účetních závěrek, výročních zpráv, zpráv o vztazích mezi propojenými osobami a provedení auditu (ověření) konsolidované výroční zprávy včetně konsolidované účetní závěrky pro koncern Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dále jen „Konsolidace“) a všechna jí řízená zdravotnická zařízení, za účetní období 2019, 2020, 2021, 2022.
 Z2019-045657 23. 12. 2019 neuvedena Univerzita Pardubice Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku a odpovědnosti 4 827 396 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je poskytnutí služby spočívající v pojištění majetku a odpovědnosti v souladu s požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci.
 Z2019-045705 23. 12. 2019 neuvedena Česká republika - Energetický regulační úřad Poradenské a konzultační služby – zásady cenové 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb, spočívajících v poskytování poradenství potřebného pro výkon činností v působnosti zadavatele zejména v oblastech: 1. verifikace principů cenové regulace v oblasti elektroenergetiky a plynárenství na V. regulační období 2. spolupráce na vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu k návrhu zásad cenové regulace v oblasti elektroenergetiky a plynárenství na V. regulační období
 Z2019-045730 23. 12. 2019 20. 1. 2020 Město Mimoň Komplexní pojištění pro Město Mimoň odhad.cena 5 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Kompletní pro město a jeho příspěvkové organizace
 Z2019-045280 6. 2. 2020 neuvedena SAKO Brno, a.s. „Výběr poskytovatele služby – Pojištění SAKO Brno, odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-045019 20. 12. 2019 neuvedena Vojenská nemocnice Brno Pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-043588 23. 1. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. Poskytování podpory při organizaci a řízení odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-043330 14. 2. 2020 7. 1. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odhad.cena 48 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, a to v souvislosti s činností FNOL dle její zřizovací listiny
 Z2019-043385 6. 2. 2020 neuvedena Městská část Praha 5 Pojištění movitého a nemovitého majetku MČ Praha 5 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-043461 23. 3. 2020 10. 1. 2020 Vsetínská nemocnice a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna
Pojištění Vsetínské nemocnice - část 1 - pojištění 1 798 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění Vsetínské nemocnice, a to dle přílohy číslo 8 ZD - Obchodní podmínky (…), a to na dobu neurčitou - pojištění majetku.
 Z2019-043469 30. 3. 2020 10. 1. 2020 Vsetínská nemocnice a.s. Generali Česká pojišťovna a.s.
Pojištění Vsetínské nemocnice - část 2 - pojištění 5 527 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění Vsetínské nemocnice, a to dle přílohy číslo 8 ZD - Obchodní podmínky (…), a to na dobu neurčitou - pojištění obecné a profesní odpovědnosti.
 Z2019-043088 16. 12. 2019 28. 2. 2020 Vojenská nemocnice Brno Pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění odhad.cena 12 720 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění flotily vozidel, více viz "Zadávací dokumentace"
 Z2019-042867 12. 3. 2020 14. 1. 2020 ČEPRO, a.s. Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO,
Oznámení o výsledku zadávacího řízení OL tahačů v letech 2020 až 2022
 Z2019-043190 4. 3. 2020 3. 1. 2020 Česká Republika - Probační a mediační služba 3P Consulting, s.r.o.
Mgr. Jan Knetl
+1 dodavatel
Supervize pro pracovníky Probační a mediační 2 933 312 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace supervizí pro pracovníky zadavatele, tj. probační úředníky, probační asistenty, vedoucí středisek, regionální vedoucí.
 Z2019-042339 2. 4. 2020 27. 12. 2019 statutární město Zlín ČSOBN Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního 15 746 152 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena Pojistná smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací.
 Z2019-042178 26. 11. 2019 neuvedena Správa služeb hl. m. Prahy LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Operativní leasing osobních automobilů na dobu 24 2 643 536 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu na dodání čtyř vozidel elektro střední třídy a dvou vozidel elektro vyšší střední třídy, vždy s ročním nájezdem 15 000 km a celkovým nájezdem 30 000 km u každého z uvedených vozidel. Vozidla, jež jsou předmětem operativního leasingu, musí splňovat specifikaci, která je uvedena v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
 Z2019-041671 9. 3. 2020 23. 12. 2019 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Generali Česká pojišťovna a.s.
Pojištění odpovědnosti za újmu nemocnic 99 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojišťovacích služeb - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za způsobenou újmu třetím osobám. Pojistitelem se rozumí dodavatel, s nímž bude uzavřena pojistná smlouva, a pojistníkem zadavatel. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci ("ZD").
 Z2019-041971 24. 2. 2020 23. 12. 2019 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Direct pojišťovna, a.s.
Pojištění odpovědnosti a pojištění profesní 3 960 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení MNO, a to v souvislosti s činností MNO dle její zřizovací listiny č. 0366/ZM1014/7, ze dne 27.04.2011, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými MNO na základě Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve zněn í pozdějších předpisů, Zákona č. 373/2011 Sb.,o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a veškerých právních předpisů souvisejících
 Z2019-040788 7. 2. 2020 neuvedena Povodí Odry, státní podnik Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-041083 24. 2. 2020 17. 12. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství Česká pošta, s. p.
Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím 120 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služby poukazování hotovostních plateb pouze vybraných druhů daní (daně z nabytí nemovitých věcí, daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitých věcí), uhrazených v hotovosti fyzickými osobami na účet správce daně. Přesná specifikace technických podmínek poukazování hotovostních plateb je stanovena v Přílohách č. 2, 3, 4 a 5 Smlouvy o poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní. Účelem VZ je nabídnout vybranému okruhu daňových subjektů bezplatnou variantu hotovostního placení výše uvedených vybraných druhů daní, a to v platebních místech v regionálním umístění v každé obci s rozšířenou působností dle Přílohy č. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v každé...

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 105 866 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy