Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 2527 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-041819 3. 12. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Pojišťovna VZP, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu 35 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Z2018-041920 3. 12. 2018 4. 1. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Sjednocené pojištění vozidel Krajské zdravotní, a.s. odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění vozidel Krajské zdravotní a.s. Pojištění zahrnuje havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další doplňková pojištění. Více v zadávací dokumentaci.
Z2018-041607 30. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Komplexní prověrka a analýza veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství
Předběžné oznámení Provedení Komplexní prověrky a analýzy veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství.
Z2018-041580 29. 11. 2018 neuvedena Operativní leasing služebních vozidel města Beroun ARVAL CZ s.r.o.
Operativní leasing služebních vozidel města Beroun 3 294 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem 10 nových osobních automobilů formou operativního leasingu pro zadavatele na období 5 let s fixní cenou nájmu po celou dobu trvání leasingové smlouvy.
Z2018-041608 29. 11. 2018 19. 12. 2018 Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova ÚJOP - Zdravotní pojištění zahraničních studentů odhad.cena 4 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je zdravotní pojištění zahraničních studentů Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. a) náklady na komplexní zdravotní péči a související asistenční služby na území České republiky a Schengenského prostoru, b) náklady nutné a neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnému na území České republiky Schengenského prostoru a související asistenční služby.
Z2018-040843 23. 11. 2018 2. 1. 2019 Zlínský kraj Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací odhad.cena 42 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) je pojištění majetku Zlínského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a dále pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veškerých činností (dle zvláštních právních předpisů) Zlínského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací.
Z2018-040679 22. 11. 2018 neuvedena TRADE CENTRE PRAHA a.s. Č.R. s.r.o.
Projekt Terminál Zličín 46 581 930 000 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Odkup 100% obchodního podílu (výlučné majetkové účasti) ve společnosti zajišťující předpoklady pro realizaci projektu "Terminál Zličín", v jednacím řízení bez uveřejnění.
Z2018-040572 22. 11. 2018 6. 12. 2018 Český olympijský výbor Úrazové pojištění členů sportovních svazů odhad.cena 76 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je úrazové pojištění členů sportovních svazů (nikoli profesionálních sportovců). Součástí předmětu veřejné zakázky je i správa pojištění. Podrobná specifikace pojištění je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace, jež je v plném rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele.
Z2018-040576 20. 11. 2018 neuvedena Město Vysoké Mýto Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Výběr pojistitele města Vysokého Mýta 12 840 003 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Vysoké Mýto včetně příspěvkových organizací. Pojištění bude zahrnovat pojištění majetku, pojištění skel, pojištění elektroniky, pojištění strojů a pojištění odpovědnosti za újmu.
Z2018-039720 14. 11. 2018 19. 12. 2018 městská část Praha 3 Výběr pojistitele na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu pro Městskou část Praha 3 a další objekty odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu městské části Praha 3 a dalších subjektů uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace a to na dobu 5-ti let. Pojištění majetku - část č. 1 - živelní pojištění - pojištění pro případ odcizení (krádež, loupež) - pojištění pro případ vandalismu - pojištění pro případ vandalismu - pojištění pro případ poškození skel - pojištění pro případ poškození strojních zařízení - pojištění pro případ poškození elektronických zařízení tak také - část č. 2 - pojištění odpovědnosti za újmu což je uvedeno v Osnově pojistného programu, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Z2018-039494 12. 11. 2018 19. 12. 2018 ČEZ, a. s. Poradenské služby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení vybraných týmů a projektů; podpory při implementaci strategické agendy Zadavatele; poradenství při integraci do Skupiny ČEZ; a b) poskytování benchmarků, případových studií a příkladů nejlepších praxí; analytické podpory při řešení specifických úloh.
Z2018-038943 7. 11. 2018 neuvedena Český rozhlas Media Content Experts s.r.o.
Univerzita Karlova
Renáta Sedláková
NEWTON Media, a.s.
FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.
Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci analýz toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené zejména v § 2 zákona č. 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu (dále též jen „analýzy“).
Z2018-037986 2. 11. 2018 3. 12. 2018 České dráhy, a.s. Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností odhad.cena 21 970 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je závazek, a to ve smyslu a v rozsahu příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“) a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, v souladu s požadavky společnosti provést za 4 jednotlivá účetní období končící k 31. prosinci 2019, 2020, 2021, 2022 činnosti uvedené v zadávací dokumentaci.
Z2018-038112 15. 11. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Poradenství v souvislosti s výjezdy zaměstnanců do zahraničí - Opakování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037606 15. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo vnitra Analýza informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejném sektoru odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-037339 15. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň Efektivní veřejná správa - KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů pro období 2018-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037127 29. 10. 2018 26. 11. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, ....., na období roku 2019 odhad.cena 26 890 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním celostátní dráhy a regionálních drah, v souvislosti s činnostmi vyplývajícími z předmětu podnikání a předmětu činnosti, uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku a v souvislosti s provozem neveřejné drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
Z2018-037616 29. 10. 2018 neuvedena Město Beroun ATELIER 8000 spol. s r.o.
ELTODO OSVĚTLENI, s. r. o.
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun 780 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Koncepce veřejného osvětlení na území města Beroun v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. (vše v aktuálně platném a účinném znění) a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů.
Z2018-037165 25. 10. 2018 neuvedena Moravskoslezský kraj BeePartner a.s.
Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027 2 090 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2027. Jedná se o střednědobý strategický dokument, který plní podmínky vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Dokument bude v rámci plnění veřejné zakázky zpracován tak, aby naplnil veškeré požadavky plynoucí z právních předpisů ČR. Strategie bude zpracována zhotovitelem na základě zadání, komunikace se zadavatelem, podnětů od zainteresovaných subjektů, pracovních skupin z území Moravskoslezského kraje a dalších dostupných podkladů – viz. Specifikace požadavků – obsahová stránka zakázky. Blíže ZD.
Z2018-036521 24. 10. 2018 26. 11. 2018 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava odhad.cena 6 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele, pojištění automobilů a pojištění odpovědnosti zadavatele jako celku, včetně jednotlivých fakult, vysokoškolských ústavů, celoškolských pracovišť, účelových zařízení, a dalších, jakož i další pojištění a zajištění správy takového pojištění s tím, že podrobný popis předmětu veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v příslušných přílohách. Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. Pojištěným bude zadavatel.
Z2018-035436 3. 12. 2018 15. 11. 2018 Člověk v tísni, o.p.s. Krátkodobé a dlouhodobé zdravotní a úrazové pojištění v zahraničí odhad.cena 30 706 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem této veřejné zakázky je zajištění pojištění osob zaměstnaných nebo spolupracujících s neziskovou organizací, která má pobočky a pracoviště v různých státech světa.
Z2018-034346 8. 10. 2018 neuvedena Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) BDO Advisory s.r.o.
Výzkumná a evaluační šetření pro klíčovou aktivitu „Kabinet“ projektu SYPO 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výzkumných šetření a průběžné evaluace klíčové aktivity Kabinet Individuálního projektu systémového (IPs) s názvem Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363.
Z2018-033537 2. 10. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Statutární audit nemocnic 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech.
Z2018-033187 5. 12. 2018 3. 1. 2019 Nemocnice Na Bulovce POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ MAJETKU odhad.cena 60 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí pojištění rizik – pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb a pojištění majetku Nemocnice Na Bulovce po dobu 48 měsíců dle zadávací dokumentace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy/smluv s jediným vybraným dodavatelem.
Z2018-018925 15. 11. 2018 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
Z2018-017236 13. 11. 2018 neuvedena Český metrologický institut DIRECT pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku ČMI_2018-2022 3 177 984 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-031708 16. 11. 2018 4. 12. 2018 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – Pojištění motorových vozidel odhad.cena 4 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel požaduje zajištění pojistné ochrany motorových vozidel zadavatele v rozsahu: 1. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 2. Havarijní pojištění 3. Pojištění čelního skla 4. Asistence v základním rozsahu
Z2018-031595 14. 9. 2018 neuvedena Pardubický kraj Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace procesních auditů v příspěvkových organizacích Pardubického kraje procházejících procesem transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Z2018-031594 14. 9. 2018 neuvedena Pardubický kraj Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – audity kvality 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace auditů kvality v příspěvkových organizacích Pardubického kraje zapojených do procesu transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v Pardubickém kraji.
Z2018-031545 13. 9. 2018 neuvedena Pražská vodohospodářská společnost a.s. Strategická studie správy a provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavního města Prahy na období 2013 – 2027 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky byly služby spočívající ve vypracování komplexní strategické studie týkající se výše vodného a stočného, oprav a možností obnovy a rozvoje vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavní města Prahy včetně možností jejich financování.
Z2018-030293 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-029087 27. 8. 2018 neuvedena OBEC HRADIŠTKO Česká spořitelna, a.s.
Poskytnutí investičního úvěru obci Hradištko 4 079 465 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Úvěr slouží k odkupu pozemků od soukromých majitelů v intravilánu obce Hradištko v návaznosti na záměr územního plánu obce. Tyto pozemky jsou nezbytné pro další rozvoj obce.
Z2018-028606 23. 8. 2018 neuvedena ČEZ, a. s. McKinsey & Company, Inc. Prague - organizační složka
Podpora úpravy řízení a zvýšení efektivity Skupiny ČEZ 660 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby V kontextu zásadních změn v evropském energetickém sektoru zamýšlí Skupina ČEZ upravit svůj řídící model za účelem zvýšení diferenciace řízení „tradiční“ a „nové“ energetiky. Skupina ČEZ hledá takové řešení, které jí umožní zaměřit se na růst a inovace v „nové“ energetice (B2C retail, ESCO, distribuce, OZE) a zvýší rychlost a flexibilitu rozhodování a exekuce v těchto oblastech a zároveň zvýší efektivitu využití zdrojů Skupinou ČEZ.
Z2018-028815 23. 8. 2018 neuvedena Český Aeroholding POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI A PŘERUŠENÍ PROVOZU – TERORISMUS 2019-2022 odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu v důsledku terorismu pro Zadavatele a společnosti Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Handling, a.s., Czech Airlines Technics, a.s..
Z2018-028769 23. 8. 2018 neuvedena Český Aeroholding POJIŠTĚNÍ MAJETKU A PŘERUŠENÍ PROVOZU PROTI VŠEM NEBEZPEČÍM (ALL-RISKS) 2019-2022 odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku Zadavatele a jeho dceřiných společností (Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Handling, a.s., Czech Airlines Technics, a.s.) a pojištění přerušení provozu pojištěných společností, v rozsahu proti všem nebezpečím (All-Risks) s výjimkou výslovně uvedených rizik
Z2018-028687 23. 8. 2018 21. 9. 2018 statutární město Plzeň Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart City Plzeň - opakování odhad.cena 2 080 316 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Strategie bude zahrnovat všechna hlavní témata konceptu Smart City: • SMART Economy - chytré hospodářství, • SMART People - chytří lidé, • SMART Governance - chytrá správa, • SMART Mobility - chytrá mobilita, • SMART Environment - chytré životní prostředí, • SMART Living - chytré bydlení.
Z2018-028820 3. 9. 2018 neuvedena Letiště Praha, a. s. POJIŠTĚNÍ ARIEL, OBECNÉ PROVOZNÍ ODPOVĚDNOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZA ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2019-2022 odhad.cena 15 000 000 Kč
Oprava Předmětem Veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti – ARIEL, obecné provozní odpovědnosti a odpovědnosti za znečištění životního prostředí.
Z2018-035533 15. 11. 2018 neuvedena KORID LK, spol. s r.o. Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel služeb - Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T 2 760 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-028564 22. 8. 2018 25. 9. 2018 ÚJV Řež, a. s. Pojištění majetku skupiny ÚJV odhad.cena 16 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon pojišťovací činnosti pojistitelem, spočívající v pojištění majetku společnosti ÚJV Řež, a. s. a jeho dceřiných společností.
Z2018-028342 15. 11. 2018 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-028120 15. 11. 2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2018-027022 15. 11. 2018 neuvedena Statutární město Brno Přezkoumání hospodaření – audit statutárního města Brna za roky 2019, 2020 a 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-025583 30. 7. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Pojištění pohledávek odhad.cena 100 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem pojistných smluv bude pojištění pohledávek zadavatele za odběrateli zadavatele, přičemž jde o pohledávky za neuhrazené pohonné hmoty a látky prodávané zadavatelem těmto odběratelům, a to jak formou velkoobchodu, tak i formou kartového prodeje.
Z2018-025436 5. 11. 2018 5. 9. 2018 Statutární město Brno, městská část Brno-střed Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Pojištění pro MČ Brno-střed - 2018 6 594 328 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti osob stanovených zadavatelem. Přesná specifikace předmětu plnění je definována v příloze č. 1 – Pojistná smlouva formou minimalniho vymezení dále též jako „Specifikace pojištění“.
Z2018-025902 19. 11. 2018 28. 8. 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFaktor s.r.o.
Inboox CZ, s.r.o.
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO SBĚR DAT 18 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy ve výzvě k podání nabídek konkrétní dílčí veřejné zakázky ve smyslu § 141 ZZVZ, a to: zajištění kvantitativního (dotazníková šetření) i kvalitativního (individuální rozhovory, skupinové rozhovory, expertní panely) sběru dat, případně průzkumů a šetření, pro které je zapotřebí využití sociologických metod sběru dat.
Z2018-022781 12. 7. 2018 17. 8. 2018 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Pojištění odpovědnosti za újmu a škodu odhad.cena 7 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pojištění odpovědnosti za újmu a škodu nemocnice
Z2018-022801 12. 7. 2018 neuvedena Hlavní město Praha Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP II 8 760 968 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) zadané postupem podle ust. § 60 odst. 2 a § 61 odst. 3 ZZVZ je pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pověřujících zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena na: 1. část – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, 2. část – Pojištění vozidel. Zadávací řízení navazuje na veřejnou zakázku: „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP“, zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. pod ev. č. ve Věstníku VZ: 646766. V bodě II.1.7.) tohoto formuláře je uvedená konečná hodnota VZ za jeden rok plnění, souhrnně za obě části veřejné zakázky. Smlouvy na plnění z obou částí jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ vyhradil využití změny závazku, tedy opčního práva, přičemž předpokládaná hodnota nových služeb při využití opčního...
Z2018-022608 10. 7. 2018 17. 8. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR Audit účetní závěrky, výroční zprávy a sestavení daňového přiznání k DPPO státní příspěvkové organizace ŘSD ČR odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění auditu ročních účetních závěrek, auditu výročních zpráv, sestavení daňového přiznání k DPPO a související poradenství.
Z2018-014290 15. 11. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Poradenství v souvislosti s výjezdy zaměstnanců do zahraničí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-030720 23. 11. 2018 neuvedena Město Cheb BDO Advisory s.r.o.
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Chebu 290 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu