Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 800 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-037205 22. 10. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
MIKROP ČEBÍN a.s.
Tekro, spol. s r.o.
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 5 4 189 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky krmných směsí, podle potřeb zadavatele v souladu s podrobnou specifikací uvedenou v příloze A, č. 1 – 5, včetně laboratorních rozborů a bezplatného výživářsko-poradenského servisu.
Z2019-036501 17. 10. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Cerea, a.s.
AGRO 2000 s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky extrahovaného a extrudovaného řepkového krmného šrotu - rozděleno na 2 části – 2. opakování 5 640 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky šrotu, na základě které budou realizovány jednotlivé minitendry samostatně pro každou část veřejné zakázky podle potřeb zadavatele. Dodávky řepkového krmného šrotu budou pro obě části v souladu se specifikací uvedenou v příloze 1a pro část I. veřejné zakázky a příloze 1b pro část II. veřejné zakázky. U dodávek extrahovaného krmného řepkového šrotu i u dodávek extrudovaného krmného řepkového šrotu musí dodavatel ke každé dodávce doložit, že šrot neobsahuje geneticky modifikované organismy a to včetně dopravy.
Z2019-034551 7. 10. 2019 5. 11. 2019 Lesy České republiky, s.p. Dodávky sadebního materiálu (DNS) odhad.cena 200 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reprodukčního materiálu lesních dřevin, určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, tj. standardních výsadby schopných semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků lesních dřevin, odpovídajících požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-033697 30. 9. 2019 31. 10. 2019 Nemocnice Na Homolce Dynamický nákupní systém na dodávky zboží pro potřeby stravovacího zařízení zadavatele odhad.cena 200 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení Dynamického nákupního systému na dodávky zboží pro potřeby stravovacího zařízení zadavatele. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.
Z2019-032079 16. 9. 2019 11. 11. 2019 Správa státních hmotných rezerv 17-202.3 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování odhad.cena 39 024 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení 600 tun sušeného odtučněného mléka (dále také jen „SOM“) a jeho ochraňování. SOM bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací a ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu. Předmět VZ je rozdělen na 4 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného odtučněného mléka. Část 2: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného odtučněného mléka. Část 3: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného odtučněného mléka. Část 4: Dodávka a ochraňování 150 tun sušeného odtučněného mléka.
Z2019-032048 13. 9. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Dodávky krmiva pro laboratorní zvířata 2019 3 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu 1 roku (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem budou opakující se dodávky krmiva pro laboratorní zvířata. Jednotlivé zakázky budou na základě této rámcové dohody zadávány na základě dílčích objednávek (tzv. „Dílčích smluv“ nebo též „Realizačních smluv“).
Z2019-031056 9. 9. 2019 8. 10. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Produkty na výrobu nápojů pro hospitalizované pacienty odhad.cena 8 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nálevových čajů a instantních čajových a kávovinových směsí pro přípravu nápojů pro hospitalizované pacienty Fakultní nemocnice Olomouc.
Z2019-031100 6. 9. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín MIKROP ČEBÍN a.s.
De Heus a.s.
Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení hospodářských zvířat ppro rok 2019-2020 5 742 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli krmných komponentů pro krmení hospodářských zvířat dle jednotlivých skupin. Zakázka je rozdělena na 4 části: • První část: Minerální krmiva pro prasata o MK ČOS o A1 / CDP • Druhá část: Startér pro telata – ke krmení telat od 1. týdne věku • Třetí část: Prestartér pro selata • Čtvrtá část: Minerální krmiva pro skot o Laktace 1 o Laktace 2
Z2019-029953 28. 8. 2019 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.
dodávky vod a odvádění odpadních vod 340 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby dodávky vod a odvádění odpadních vod, vodovodní a kanalizační sít Ostrava
Z2019-029609 16. 9. 2019 25. 9. 2019 Crocodille ČR Realizace energetických úspor ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. odhad.cena 12 750 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění jsou činnosti zahrnující náhradu stávající technologie chlazení centrálním zdrojem chladu v hale SO-03 předpokládaným snížením spotřeby energie s ohledem na výrazně vyšší účinnost moderních technologií. Vzhledem k dispozici budov, vzdálenostem a potřebám chladu jsou navrženy 3 zdroje chladu s cílem dosáhnout, co nejvyšší účinnosti a ekonomiky provozu chlazení. Instalací nového zařízení dojde k zvýšené účinnosti a k úspoře elektrické energie.
Z2019-028320 16. 8. 2019 16. 9. 2019 Vězeňská služba České republiky Věznice Všehrdy – dodávka chlazených jídel odhad.cena 15 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění obědů pro vězněné osoby ve věznici Všehrdy a to formou dodávek šokově chlazených jednoporcových jídel v ochranné atmosféře, určených k přímé konzumaci po jejich ohřevu . Předpokládaný počet strávníků je cca 600 za den.
Z2019-027837 14. 10. 2019 9. 10. 2019 Správa státních hmotných rezerv 17-164.2 Hrách zelený loupaný celý, jeho pořízení a ochraňování odhad.cena 6 675 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je: a) pořízení 125 t hrachu zeleného loupaného celého (dále jen „hrách“ nebo „věc“) a b) ochraňování 125 t hrachu. Hrách bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací ochranu důležitých hospodářských zájmů státu. Podmínky dodávky a ochraňování jsou podrobně stanoveny v přiložených závazných návrzích „Kupní smlouvy“ a „Smlouvy o ochraňování státních hmotných rezerv“.
Z2019-027319 8. 8. 2019 7. 10. 2019 Správa státních hmotných rezerv 19-067 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění obměny zásob cukru krystalu, tj. dodávka 5 283,15 tun (+/- 0,1 %) cukru krystalu bílého (dále také „dodaný cukr“), který bude určen pro dlouhodobé skladování, s odběrem 5 283,15 tun (+/- 0,1 %) partie 2002 (547,9 tun), partie 2003 (3 235,25 tun) a partie 2004 (1 500 tun) cukru krystalu (dále také „odebraný cukr“) ze státních hmotných rezerv, tzn. že, se jedná o prodej 5 283,15 tun cukru krystalu a nákup 5 283,15 tun cukru krystalu bílého. Dodaný cukr bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací a ochranu důležitých hospodářských zájmů státu.
Z2019-027258 13. 9. 2019 6. 9. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci CRH – Materiál na pěstování rostlin odhad.cena 160 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu určeného pro pěstování rostlin, spolu se zahradnickým náčiním. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Zboží musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro daný typ materiálu nebo zboží.
Z2019-026967 26. 8. 2019 2. 9. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky základního potravinářského sortimentu
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu; blíže viz zadávací podmínky.
Z2019-026261 1. 8. 2019 16. 9. 2019 Správa státních hmotných rezerv 17-154.4 Těstoviny bezvaječné – pořízení a ochraňování odhad.cena 4 656 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení 80 t těstovin bezvaječných (dále jen „těstovin“) a jejich ochraňování. Těstoviny budou jako součást státních hmotných rezerv (dále jen „HR“) majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací ochranu důležitých hospodářských zájmů státu.
Z2019-025994 10. 10. 2019 11. 11. 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce pro divizi Plumlov v letech 2019 - 2022 odhad.cena 70 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je uzavření kupních smluv na dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádět další pěstební práce pro organizační jednotku zadavatele(dále jen „divize“) Plumlov. Dále uskladnění dodávaných materiálů pro pěstební práce, doprava dodávaných materiálů, včetně vody k ředění přípravků na ochranu rostlin pro pěstební práce. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, které budou plněny samostatně. Části veřejné zakázky jsou definovány lesními správami divize Plumlov (organizační jednotky zadavatele), spravujícími lesní porosty a lesnickými úseky, ve kterých bude veřejná zakázka realizována. Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění, detaily viz ZD.
Z2019-024460 18. 7. 2019 5. 8. 2019 ŘEZPOF spol. s r.o. Úspora energií na vytápění, osvětlení a chlazení v areálu provozovny ŘEZPOF spol. s r.o. odhad.cena 669 256  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem výběrového řízení je dodávka opatření ke snížení spotřeby elektrické energie a zemního plynu v budově „kanceláří a skladové haly“ výměnou oken, zateplením, výměnou kotle, modernizací osvětlení a modernizací technologického chladicího systému.
Z2019-022584 8. 7. 2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice Bohnice Dodávky stravy pro pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčebné výživy pro pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice a poskytnutí dalších plnění tak, aby byly dodávky zajištěny řádným způsobem v souladu s touto smlouvou, se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „dodávky stravy“)
Z2019-020934 8. 7. 2019 26. 7. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Bojové dávky potravin - nákup 2019 odhad.cena 10 000 000  Kč
Oprava Předmětem VZ je dodávky 25 000 kusů bojových dávek potravin pro zabezpečení bezkplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a apři nasazení úkolových uskupení na kúzemí České republiky i mimo ně.
Z2019-021047 24. 6. 2019 19. 12. 2018 Slovácký pivovar, s.r.o. Dodávka strojů pro pivovar. odhad.cena 4 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka strojů podle požadavků a technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.
Z2019-021049 24. 6. 2019 neuvedena Slovácký pivovar, s.r.o. Strojírenská společnost s.r.o. škola
Dodávka strojů pro vybavení firmy Slovácký pivovar, s.r.o. 4 890 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů.
Z2019-018691 15. 8. 2019 6. 8. 2019 Správa státních hmotných rezerv 17-241.2 Rýže dlouhozrnná loupaná – pořízení a ochraňování odhad.cena 14 850 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení 250 tun rýže dlouhozrnné loupané, její skladování a ochraňování. Rýže bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Z2019-018071 30. 5. 2019 neuvedena Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace Eurogastro catering s.r.o.
Dodávka obědů pro osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby a zaměstnance Domova seniorů Hranice, p.o. na adrese Jungmannova 1805, 753 01 Hranice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka hotových obědů pro osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby a zaměstnance Domova seniorů Hranice, příspěvkové organizace na adresu Jungmannova 1805, 753 01 Hranice. Dodávka obědů složených z polévky a hlavního chodu s přílohou strávníkům Domova seniorů Hranice, příspěvkové organizace Bližší specifikace je uvedena v části technických podmínek ZD.
Z2019-017082 8. 8. 2019 22. 7. 2019 Správa státních hmotných rezerv 18-129 Tepelně opracovaný masný výrobek - paštika, konzerva, její pořízení a ochraňování odhad.cena 13 140 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je a) dodávka - pořízení 100 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik typu vepřový krém (dále také „paštik“), b) ochraňování paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací a ochranu důležitých hospodářských zájmů státu.
Z2019-016816 8. 10. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Dodávky podestýlky pro laboratorní hlodavce 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody na dobu 3 let s jedním dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude opakující se dodávka podestýlky pro laboratorní hlodavce. Nyní zasíláno oznámení o uzavření dílčích smluv na základě této rámcové dohody souhrnně dle § 137 b) ZZVZ za 3. čtvrtletí 2019.
Z2019-015780 12. 8. 2019 12. 6. 2019 Fakultní nemocnice v Motole Gastro instant, spol. s.r.o.
Bidfood Czech Republic, s.r.o.
Arie-Food, s.r.o.
Gold Group s.r.o.
MARTIN URBÁNEK s.r.o.
J.K. - GAZA s.r.o.
ALIMPEX - Louny spol. s.r.o.
CZ-HamiCo, s.r.o.
PAC Hořovice s.r.o.
Jatky Hradský s.r.o.
Maso Brejcha, s.r.o.
Martinkovo rodinné řeznictví, s.r.o.
Vodňanská drůbež, a.s.
FN Motol – DNS na nákup potravin 200 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je nákup potravin
Z2019-013419 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
Kloboucká lesní s.r.o.
LESOŠKOLKY s.r.o.
Dodávky sadebního materiálu (rámcová dohoda) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-013008 8. 8. 2019 17. 6. 2019 Správa státních hmotných rezerv 17-154.3 Těstoviny bezvaječné - pořízení a ochraňování odhad.cena 4 656 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení 80 t těstovin bezvaječných a jejich ochraňování. Těstoviny budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací ochranu důležitých hospodářských zájmů státu.
Z2019-011672 22. 7. 2019 13. 5. 2019 Dukovanská teplárenská s.r.o. TTS eko s.r.o.
DUKOVANSKÁ TEPLÁRENSKÁ S.R.O. – NÁKUP PALIVA PRO PROVOZ KOTELNY 10 360 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka lesní štěpky z lokálních zdrojů o vlhkosti 35 až 55%, frakce lesní štěpky v rozmezí od 20 mm do 100 mm, s váhovým podílem hrabanky a zkompostovatelné frakce (velikost pod 16 mm2) maximálně 30% hmotnosti dodávky, bez kamenů a jiných anorganických látek; objem plnění 1400 tun za rok, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Z2019-019887 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-119.2 Jedlý olej řepkový, jeho pořízení a ochraňování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-009858 28. 3. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín Rámcová dohoda na nákup krmných směsí pro prasata pro rok 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup krmných směsí pro prasata pro rok 2019. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli krmných směsí pro krmení hospodářských zvířat- prasat.
Z2019-009577 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny BOHEMIA REGIA, spol. s r.o., BOHEMIA REGIA, Ltd. (v jaz. angl.), BOHEMIA REGIA, GmBH (v jaz. něm.)
Květinová výzdoba a údržba stálé zeleně ve vybraných objektech zadavatele 9 678 440  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-017414 16. 7. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno De Heus a.s.
Rámcová dohoda na nákup krmných směsí pro prasata pro rok 2019-2020 5 898 595  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008114 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Animalco a.s.
18-103 Maso zmrazené, jeho pořízení a ochraňování 17 995 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007540 8. 3. 2019 neuvedena JOHAPEK s.r.o. Úspora energie výrobního objektu pekárny JOHAPEK s.r.o. odhad.cena 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření. Instalace je navržena na střeše budovy pekárny na adrese: Husova 310, 267 51 Zdice.
Z2019-007284 5. 8. 2019 4. 4. 2019 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.
Dodávky potravinové pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 2019 - 2020 51 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky potravin včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
Z2019-005857 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Exportní s.r.o.
Exportní s.r.o.
17-147.3 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu 8 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004058 6. 5. 2019 4. 3. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Bc. Jakub Habásko
Maso 18 655 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka čerstvého masa dle specifikace na základě dílčích objednávek.
Z2019-003944 14. 10. 2019 neuvedena Město Hartmanice Dřevošrot, a.s.
Zelená biomasa a.s.
Pila Černý s.r.o.
KULT a.s.
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice pro rok 2019-3Q 240  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na období 3Q/2019 - skutečně dodáno 2310 prm. Skutečné množství je ovlivněno zejména klimatickými podmínkami oblasti a technickými podmínkami budov.
Z2019-010159 12. 6. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav Fresenius Kabi s.r.o.
PHARMOS, a.s.
PHARMOS, a.s.
PHARMOS, a.s.
PHARMOS, a.s.
Fresenius Kabi s.r.o.
PHARMOS, a.s.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Sipping 2019 2 268 348  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003043 25. 1. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav Sipping 2019–2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky enterální výživy určené k výživě sondou dle specifikace v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky (Specifikace předmětu zakázky a cenová nabídka) za podmínek uvedených v příloze č. 2 výzvy k podání nabídky (Vzor kupní smlouvy).
Z2019-001225 14. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. Miroslav Ulrich
Dodávka masa, uzenin a uzených výrobků 2019 2 071 660  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka masa, uzenin a uzených výrobků.
Z2019-001220 14. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
Dodávka mléka a mléčných výrobků 2019 2 801 901  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka mléka a mléčných výrobků
Z2019-001240 14. 1. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. MK Fruit s.r.o.
Dodávka ovoce a zeleniny 2019 2 767 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka ovoce a zeleniny.
Z2019-000083 16. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-147.2 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru krystalu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006671 16. 7. 2019 neuvedena SPZ Triangle, příspěvková organizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod ze zázemí občanské vybavenosti v SPZ Triangle 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-043449 16. 9. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. MIXA VENDING s.r.o.
Chlazená strava a výdajové automaty 2Q/2019 103 748  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této zakázky jsou pravidelné dodávky balené chlazené stravy pro zaměstnance zadavatele a rovněž provozování výdejního automatu na výdej balené chlazené stravy zaměstnancům zadavatele v objektu průmyslového areálu VOP CZ, s.p.
Z2018-042629 26. 6. 2019 7. 1. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky základního potravinářského sortimentu odhad.cena 3 861 854  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně. Blíže viz zadávací podmínky
Z2018-042002 28. 5. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav Fresenius Kabi s.r.o.
Enterální výživa 2019–2020 9 024 524  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy