Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 829 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-010770 31. 3. 2020 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM Tišnovská dřevovýroba s.r.o.
Stavební řezivo 1 - Sanace odkaliště Kl - 3. etapa 743 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka 1 části Stavebního řeziva pro stavbu Sanace odkaliště Kl - 3. etapa včetně dopravy.
 Z2020-010735 30. 3. 2020 4. 5. 2020 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka laboratorních hlodavců IV. odhad.cena 3 660 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s více účastníky na dobu dvou let (dvaceti čtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců) ode dne účinnosti rámcové dohody. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle § 135 ZZVZ.
 Z2020-010028 25. 3. 2020 24. 4. 2020 Masarykův onkologický ústav SIPPING 2020-2022 (2. vyhlášení)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sippingu dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a za podmínek dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy).
 Z2020-009415 19. 3. 2020 15. 4. 2020 Lesy České republiky, s.p Dodávky bažantí zvěře pro LZ Konopiště (rámcová odhad.cena 31 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky bažanta obecného (Phasianus colchicus) v různém stáří dle potřeb bažantnice. Konkrétní počet kusů a stáří bažantí zvěře poptávané v rámci této části veřejné zakázky bude vždy specifikován v zadávacích podmínkách každého minitendru.
 Z2020-009119 16. 3. 2020 14. 4. 2020 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky mraženého zboží odhad.cena 4 470 876 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mraženého zboží, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně (stravovací provoz). Blíže viz zadávací podmínky.
 Z2020-009232 16. 3. 2020 neuvedena Sociální služby města Přerova, p. o., Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova odhad.cena 14 465 747 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov a obědů pro zaměstnance zadavatele podávaných v domově pro seniory a zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov a obědů pro zaměstnance zadavatele dodávaných do denního pobytu. Položky, kategorie, varianty, formy stravy a počty porcí budou objednávány objednatelem elektronicky e-mailem, jehož součástí bude příloha „Denní hlášení o počtu porcí“ (hlášení). Převzetí e-mailu je dodavatel povinen vždy potvrdit.
 Z2020-008726 12. 3. 2020 27. 4. 2020 Správa státních hmotných rezerv 18-129.2 Paštika, konzerva, její pořízení a odhad.cena 13 140 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je: a) pořízení 100 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného – paštik (dále také „paštik“) b) ochraňování 100 tun paštik. Předmět VZ je rozdělen na 4 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 2: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 3: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik; Část 4: Dodávka a ochraňování 25 tun paštik. Podmínky dodávky a ochraňování jsou podrobně stanoveny v přiložených závazných návrzích „Kupní smlouvy“ a „Smlouvy o ochraňování“ a jsou totožné pro všechny části VZ.
 Z2020-008733 12. 3. 2020 27. 4. 2020 Správa státních hmotných rezerv 19-016 Masové konzervy - pořízení, ochraňování a odhad.cena 16 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je: a) pořízení 120 tun masových konzerv vepřového ve vlastní šťávě (dále také „masových konzerv“) b) ochraňování 120 tun masových konzerv. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části, a sice: Část 1: Dodávka a ochraňování 60 tun masových konzerv; Část 2: Dodávka a ochraňování 60 tun masových konzerv. Podmínky dodávky a ochraňování jsou podrobně stanoveny v přiložených závazných návrzích „Kupní smlouvy“ a „Smlouvy o ochraňování“ a jsou totožné pro obě části VZ.
 Z2020-008516 9. 3. 2020 7. 4. 2020 Povodí Odry, státní podnik Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem na dodávku granulovaného krmiva pro chov pstruhů. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále poskytování poradenského a konzultačního servisu souvisejícího s dodávkou granulovaného krmiva v rozsahu cca 30 hodin za rok. S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová smlouva na období 4 let. Předpokládané množství odebraného granulovaného krmiva za celé období trvání veřejné zakázky (tj. za 4 roky) je 320 tun. Předpokládané množství odebraného granulovaného krmiva za 1 rok je cca 80 tun. Dodavatel musí být schopen na základě dílčích objednávek realizovat dodávky granulovaného krmiva na uvedená místa plnění uvedené v čl. 2 až 2x měsíčně v celkovém množství cca 6-10 tun granulovaného krmiva za měsíc. Blíže viz zadávací dokumentace a její přílohy.
 Z2020-007788 23. 3. 2020 7. 4. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Bojové dávky potravin -nákup - pro rok 2020
Oprava Předmětem plnění VZ je pořízení bojových dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně.
 Z2020-006767 21. 2. 2020 neuvedena Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Dodávka masných výrobků 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka se vypisuje na období 12 měsíců. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky masných výrobků.
 Z2020-005618 17. 2. 2020 13. 4. 2020 Správa státních hmotných rezerv 17-165.3 Čočka velkozrnná loupaná celá, její odhad.cena 16 950 000 Kč
Oprava Předmětem VZ je: a) pořízení 250 t čočky velkozrnné loupané celé (dále také „čočka“), b) ochraňování 250 t čočky. Předmět VZ je rozdělen na 5 samostatných částí.
 Z2020-004621 3. 2. 2020 5. 3. 2020 Správa státních hmotných rezerv 19-086 Těstoviny bezvaječné - pořízení a odhad.cena 4 656 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení 80 t těstovin bezvaječných a jejich ochraňování. Těstoviny budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací ochranu důležitých hospodářských zájmů státu.
 Z2020-003580 12. 3. 2020 27. 2. 2020 Masarykův onkologický ústav SIPPING 2020–2022
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky sippingu dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a za podmínek dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy).
 Z2020-003510 28. 1. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka potravin - drůbež
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) na dodávku potravin - drůbeže s více účastníky zadávacího řízení (§ 132 odst. 3 písm. b) zákona) na 24 měsíců.
 Z2020-003080 6. 3. 2020 25. 2. 2020 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky mraženého zboží odhad.cena 4 470 876 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mraženého zboží, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně (stravovací provoz). Blíže viz zadávací podmínky.
 Z2020-002356 23. 1. 2020 24. 2. 2020 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Krmiva a krmné komponenty pro zvířata odhad.cena 16 767 460 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod s více dodavateli na dodávku krmiv a krmných komponentů pro hospodářská zvířata a zvířata v experimentech. Zakázka je rozdělena na části.
 Z2020-001999 5. 3. 2020 2. 3. 2020 Správa státních hmotných rezerv 17-130 Zahuštěné neslazené plnotučné mléko 20 t - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodání 20 tun, s tolerancí do -0,1 % dle balení, zahuštěného neslazeného plnotučného mléka (dále jen „zahuštěné mléko“ nebo „ZM“) a jeho ochraňování. Zahuštěné mléko bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Předmět VZ je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělen na 4 samostatné části.
 Z2020-001217 13. 1. 2020 neuvedena Město Hartmanice Zelená biomasa a.s.
Pila Černý s.r.o.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na dodávku dřevní štěpky jako 178 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka dřevní štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2020 do množství maximálně 10000 prm. Přesné množství nelze určit - je závislé na klimatickcých podmínkách, technickém stavu objektů a požadavků na tepelnou pohodu odběratelů.
 Z2019-046211 3. 1. 2020 4. 2. 2020 Vězeňská služba České republiky Věznice Příbram – dodávky bílé štěpky (2020 – odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka bílé štěpky pro Věznici Příbram po dobu dvou let.
 Z2019-045417 5. 3. 2020 20. 1. 2020 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. VELAZ, s.r.o.
Dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl 7 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých dílčích veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních myší kmene C57Bl/6NCrl pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, na dobu dvou let (dvaceti čtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců) ode dne její účinnosti.
 Z2019-044677 16. 12. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace MK Fruit s.r.o.
Dodávka ovoce a zeleniny 2020 2 705 950 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka ovoce a zeleniny pro OLÚ Paseka a Moravský Beroun
 Z2019-044251 19. 2. 2020 13. 1. 2020 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka laboratorních hlodavců 2020-2021 odhad.cena 4 720 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena s více účastníky na dobu dvou let (dvaceti čtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců) ode dne účinnosti rámcové dohody. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.
 Z2019-044495 13. 12. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Makovec a.s.
Dodávka masa, uzenin a uzených výrobků 2020 2 369 242 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka masa, uzenin a uzených výrobků
 Z2019-043889 16. 3. 2020 13. 1. 2020 Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu Elkoplast Slušovice s.r.o.
SÚKL VZ31/2019 - Dodávka konopí pro léčebné 7 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zákon o NL ukládá zadavateli povinnost zajistit výkup vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky konopí pro léčebné použití specifikovaného v zadávací dokumentaci a vypěstovaného, sklizeného, základně zpracovaného, baleného, uchovávaného, přepravovaného, fyzikálně zpracovaného, adjustovaného po 10,0 g a certifikovaného v souladu s právními předpisy a podmínkami zadávací dokumentace, a to na základě kupních smluv uzavřených na základě a v souladu s rámcovou dohodou po dobu její platnosti a účinnosti.
 Z2019-043412 6. 12. 2019 neuvedena Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o.
Dodávka mléka a mléčných výrobků 2020 2 347 759 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka mléka a mléčných výrobků.
 Z2019-042141 6. 4. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka masa pro Nemocnici České Budějovice, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-040069 17. 2. 2020 9. 12. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PAC Hořovice s.r.o.
Dodávky základního sortimentu pečiva a dodávky 3 725 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jsou průběžné dodávky pekařských výrobků (chléb, bílé pečivo) a ostatních druhů cukrářských výrobků pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek.
 Z2020-004717 8. 2. 2020 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik BioFish s.r.o.
Provádění účelového rybářského hospodaření v 5 500 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-034551 10. 2. 2020 5. 11. 2019 Lesy České republiky, s.p. Lesní společnost Přimda, s.r.o.
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Dodávky sadebního materiálu (DNS) 200 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reprodukčního materiálu lesních dřevin, určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, tj. standardních výsadby schopných semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků lesních dřevin, odpovídajících požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. Blíže viz zadávací dokumentace.
 Z2019-025994 6. 2. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-015780 6. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Gastro instant, spol. s.r.o.
Bidfood Czech Republic, s.r.o.
+15 dalších dodavatelů
FN Motol - DNS - 4Q2019 - Káva a nealkoholické odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-033697 12. 2. 2020 31. 10. 2019 Nemocnice Na Homolce J.K. - GAZA s.r.o.
P O G R R s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na dodávky zboží pro 200 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení Dynamického nákupního systému na dodávky zboží pro potřeby stravovacího zařízení zadavatele. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.
 Z2019-032079 16. 9. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-202.3 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-031056 19. 3. 2020 8. 10. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc AG FOODS Group a.s.
Produkty na výrobu nápojů pro hospitalizované 8 055 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nálevových čajů a instantních čajových a kávovinových směsí pro přípravu nápojů pro hospitalizované pacienty Fakultní nemocnice Olomouc.
 Z2019-031100 6. 9. 2019 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín MIKROP ČEBÍN a.s.
De Heus a.s.
Rámcová dohoda na nákup krmiv pro krmení 5 742 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli krmných komponentů pro krmení hospodářských zvířat dle jednotlivých skupin. Zakázka je rozdělena na 4 části: • První část: Minerální krmiva pro prasata o MK ČOS o A1 / CDP • Druhá část: Startér pro telata – ke krmení telat od 1. týdne věku • Třetí část: Prestartér pro selata • Čtvrtá část: Minerální krmiva pro skot o Laktace 1 o Laktace 2
 Z2019-029953 28. 8. 2019 neuvedena Veolia Energie ČR, a.s. Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.
dodávky vod a odvádění odpadních vod 340 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby dodávky vod a odvádění odpadních vod, vodovodní a kanalizační sít Ostrava
 Z2019-029609 30. 10. 2019 neuvedena Crocodille ČR, spol. s r.o. Realizace energetických úspor ve společnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-028320 25. 11. 2019 16. 9. 2019 Vězeňská služba České republiky Topírna s.r.o.
Věznice Všehrdy – dodávka chlazených jídel 15 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění obědů pro vězněné osoby ve věznici Všehrdy a to formou dodávek šokově chlazených jednoporcových jídel v ochranné atmosféře, určených k přímé konzumaci po jejich ohřevu . Předpokládaný počet strávníků je cca 600 za den.
 Z2019-027837 18. 12. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 17-164.2 Hrách zelený loupaný celý, jeho pořízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-027258 23. 1. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci CRH – Materiál na pěstování rostlin odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-027319 23. 12. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Zogal Union s.r.o.
19-067 Cukr krystal - obměna zásoby HR cukru 4 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-026967 9. 3. 2020 2. 9. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Gastro Instant, spol. s r. o.
Dodávky základního potravinářského sortimentu 3 568 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu; blíže viz zadávací podmínky.
 Z2019-026261 13. 1. 2020 16. 9. 2019 Správa státních hmotných rezerv JAPAVO, spol. s r.o.
17-154.4 Těstoviny bezvaječné – pořízení a 2 944 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení 80 t těstovin bezvaječných (dále jen „těstovin“) a jejich ochraňování. Těstoviny budou jako součást státních hmotných rezerv (dále jen „HR“) majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací ochranu důležitých hospodářských zájmů státu.
 Z2019-037205 6. 2. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
MIKROP ČEBÍN a.s.
+3 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno 4 189 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-024460 18. 7. 2019 5. 8. 2019 ŘEZPOF spol. s r.o. Úspora energií na vytápění, osvětlení a chlazení v odhad.cena 669 256 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem výběrového řízení je dodávka opatření ke snížení spotřeby elektrické energie a zemního plynu v budově „kanceláří a skladové haly“ výměnou oken, zateplením, výměnou kotle, modernizací osvětlení a modernizací technologického chladicího systému.
 Z2019-022584 8. 7. 2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice Bohnice Dodávky stravy pro pacienty Psychiatrické
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčebné výživy pro pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice a poskytnutí dalších plnění tak, aby byly dodávky zajištěny řádným způsobem v souladu s touto smlouvou, se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „dodávky stravy“)
 Z2019-021047 24. 6. 2019 19. 12. 2018 Slovácký pivovar, s.r.o. Dodávka strojů pro pivovar. odhad.cena 4 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka strojů podle požadavků a technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.
 Z2019-020934 11. 11. 2019 26. 7. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Bojové dávky potravin - nákup 2019 odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávky 25 000 kusů bojových dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně.
 Z2019-021049 24. 6. 2019 neuvedena Slovácký pivovar, s.r.o. Strojírenská společnost s.r.o. škola
Dodávka strojů pro vybavení firmy Slovácký 4 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy