Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 2104 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042382 10. 12. 2018 31. 1. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VZ 299401Hradec Králové a VZ 551240 Lázně Bohdaneč odhad.cena 6 672 840 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca 95 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 299401 Hradec Králové (dále jen "VZ 299401") a pro 70 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 551240 Lázně Bohdaneč (dále jen "VZ 551240") příslušníků rezortu MO, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2018-042592 7. 12. 2018 neuvedena Dům zahraniční spolupráce REMMARK, a.s.
Zajištění informovanosti veřejnosti prostřednictvím elektronických a outdoorových médií 1 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) pro umístění informačních sdělení a pro jednotlivé mediální kampaně na podporu projektů zadavatele. Hlavním cílem projektů je informování občanů České republiky o možnostech zapojení se do vzdělávacích programů Evropské komise.
Z2018-042154 6. 12. 2018 8. 1. 2019 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců odhad.cena 46 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací VoZP, především nákup médií pro reklamní činnost. A to v tisku, rozhlase, televizi, kině, na internetu, sociálních sítích a mobilních aplikacích, na outdoor a indoor nosičích a zajištění souvisejících marketingových činností.
Z2018-041816 3. 12. 2018 8. 1. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VÚ 6624 Bechyně a VÚ 7935 Jince odhad.cena 25 919 237 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování, bezplatného stravování v pracovních dnech a ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 6624 Bechyně a VÚ 7935 Jince, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodce, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2018-041757 3. 12. 2018 3. 1. 2019 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně odhad.cena 25 096 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajistit stravování pro hosty ubytované v Lázeňském domě Mercur v Mariánských Lázních.
Z2018-041560 29. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí MindBridge Consulting a.s.
Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli i rodiči 659 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je získat informace o povědomí cílových skupin o tématu dětských skupin. Výzkum bude zaměřen na zmapování povědomí o dětských skupinách, motivaci poskytovatelů k jejich zřizování, důvěře k tomuto typu zařízení péče o děti včetně tématu kvality a jejich využívání rodiči dětí předškolního věku. V rámci výzkumu veřejného mínění budou taktéž oslovení zástupci jednotlivých krajů (např. zástupci krajských úřadů a obecních úřadů vybraných měst dle počtu obyvatel) ohledně povědomí o dětských skupinách, jejich potřebnosti v dané oblasti, využitelnosti projektu a metodické podpory.
Z2018-041521 28. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj GaREP, spol. s r.o.
Mgr. Michal Jarolímek
Ing. Margit Beníčková
EVS Consulting s.r.o.
Ing. Kamila Hrabáková
Výběr externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro roky 2018 – 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výběr externích hodnotitelů, kteří provedou hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci vyhlášených výzev Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „Program“ nebo „NPPCRR“) v období 2018 – 2020.
Z2018-040714 22. 11. 2018 7. 1. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AČR v letech 2019 - 2023 u VÚ 2266 Liberec odhad.cena 7 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca 250 osob denně (teplý oběd), bezplatného stravování pro cca 9 osob denně (teplá snídaně, teplý oběd a studená večeře v pracovních dnech) a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 2266 Liberec, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2018-040235 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media, s.r.o.
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na českém trhu 8 722 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na českém trhu“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem. Marketingová kampaň bude zabezpečovat jednotnou komunikaci oslav významných výročí roku 2018 (události 1918, 1968) a bude plnit zastřešující roli v rámci marketingových aktivit meziresortní spolupráce pro Zadavatele i pro resorty Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Ministerstva obrany a jim podřízeným institucím, dále Ústavního soudu a Akademie věd České republiky a dalších institucí podpořených z veřejných zdrojů.
Z2018-040361 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media, s.r.o.
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na blízkých trzích 8 722 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na blízkých trzích“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem.
Z2018-040366 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism MARK BBDO, a.s.
Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021 12 508 090 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021
Z2018-040068 16. 11. 2018 12. 12. 2018 Český statistický úřad Zajištění závodního stravování pro ČSÚ Praha – Skalka – opakovaně odhad.cena 30 000 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČSÚ Praha – Skalka v prostorách závodní kuchyně sídla zadavatele s předpokládaným počtem 400 strávníků. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Z2018-040092 16. 11. 2018 neuvedena Vinařský fond Výběr dodavatele na služby v oblasti rˇi´zeni´ vztahu° s veřejnosti´ (PUBLIC RELATIONS) odhad.cena 5 940 000 Kč
Oprava národního formuláře 1. Konzultacˇni´, poradenska´ a realizacˇni´ cˇinnost v oblasti marketingove´ komunikace s du°razem na oblast rˇi´zeni´ vztahu° s verˇejnosti´ (da´le jen „PR“) 2. Konzultace v ota´zka´ch strategicke´ho rozvoje znacˇky Vi´na z Moravy, vi´na z Cˇech (da´le jen „VMVCˇ“) a agenturni´ cˇinnosti zameˇrˇene´ na segment novina´rˇu° a verˇejny´ch media´lni´ch prostrˇedku° s ci´lem vzdeˇla´vat o nasˇich vi´nech a budovat jejich pozitivni´ obraz v media´lni´m prostoru 3. Media´lni´ aktivity v ota´zka´ch monitoringu media´lni´ho pokryti´ v ra´mci segmentu vi´n s du°razem na tuzemska´ vi´na, prˇedkla´da´ni´ denni´ch reportu° a pru°beˇzˇny´ch zpra´v zameˇrˇeny´ch na tento trh 4. Prˇi´prava a realizace PR koncepce znacˇky VMVCˇ v ra´mci media´lni´ch aktivit a media´lni´ho prostoru (on-line/off-line) 5. Vypracova´ni´ a pru°beˇzˇne´ prˇedkla´da´ni´ rozpocˇtu° marketingovy´ch aktivit zameˇrˇeny´ch na...
Z2018-039244 12. 11. 2018 10. 12. 2018 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích odhad.cena 68 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných médiích (TV, tištěná a on-line média, , zajištění distribuce letáků zadavatele do poštovních schránek, rozesílka e-mailových sdělení do e-mailových schránek a nákupu outdoorové a indoorové reklamy dle konkrétního požadavku zadavatele.
Z2018-039554 12. 11. 2018 neuvedena Severočeské doly a.s. Česká atletika, s.r.o.
Reklamní činnosti a propagační služby v rámci akcí Českého atletického svazu 10 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajišťování reklamních činností a propagace obchodní společnosti zadavatele v rámci vybraných hlavních sportovních akcí Českého atletického svazu. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
Z2018-039617 12. 11. 2018 11. 12. 2018 Olomoucký kraj Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje odhad.cena 16 528 925 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úkolů a povinností v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2018-039258 29. 11. 2018 neuvedena Liberecký kraj Poskytování stravovacích služeb pro SUPŠS Železný Brod odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-039263 8. 11. 2018 neuvedena Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s.r.o.
Restaurování varhanní skříně v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 2 085 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ je restaurování varhanní skříně (movité kulturní památky) v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi (rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 34337/2-2016), v rozsahu a za použití materiálů a technologických postupů uvedených v předběžném restaurátorském záměru, který byl Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Z2018-038822 7. 11. 2018 7. 12. 2018 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 32 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je plán realizace a nákup mediálního prostoru (realizace kampaně) pro mediální kampaň k posílení pozitivního vnímání úspěšných výsledků Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie (ESI fondy) v kontextu témat Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to za využití úspěšných projektů IROP. Kampaň bude zaměřena na širokou veřejnost a bude probíhat v masových médiích (např. televize, internet, odborná tištěná média, rozhlas).
Z2018-038744 6. 11. 2018 neuvedena Liberecký kraj TULI-FORM s.r.o.
COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – gastro vybavení 1 709 806 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben s gastronomickým zaměřením. Jedná se o: elektrické vařidlo/6 ploten (c10), lednice profi dvoudvéřová (c11), pracovní stůl nerez (c1), etážová pec s kynárnou (c2), dvoudřez vč. skříňky s posuvnými dveřmi (c3), nerezové regály (c4), nástěnné police nerez (c5), lednice (c6), profi váhy (c7), kráječ chleba (c8), spirálový hnětač těsta (c9), pracovní stoly nerez (c12), profi váhy (c13), nerezové regály (c14), trouba horkovzdušná elektrická (c15), kuchyňský robot (c16), ohřívač elektrický na čokoládu (c17), nerezová skříň (c18), mycí stůl s dřezem (c19), elektrické vařidlo/6 ploten (c20), lednice profi dvoudvéřová (c21), pracovní stoly nerez (c 22), pracovní stoly nerez (c22a), profi váhy (c23), nerezové regály (c24), trouba horkovzdušná elektrická (c25), kuchyňský robot (c26), ohřívač elektrický na čokoládu (c27), nerezová skříň...
Z2018-038713 15. 11. 2018 neuvedena VOP CZ, s.p. SH Job Partners s.r.o.
Služby personálních agentur - 7. výzva 345 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037524 29. 10. 2018 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Zpracování studie „Analýza kvantitativních a kvalitativních požadavků českého strojírenství na pracovní sílu v měnících se podmínkách Průmyslu 4.0“ 870 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je analýza kvantitativních a kvalitativních požadavků na pracovní sílu a identifikace klíčových profesí a dovedností ve zpracovatelském průmyslu, se specifickým zřetelem na odvětví strojírenství v kontextu změn podmínek Průmyslu 4.0 a možností řešení vzniklých diskrepancí kvalifikovanou zahraniční pracovní silou. Hlavním výstupem předmětu veřejné zakázky bude studie, a to v rozsahu minimálně 50 normostran, která bude řešit úkoly (aktivity) specifikované v Příloze č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Z2018-037411 26. 10. 2018 20. 11. 2018 Státní zdravotní ústav 1) Administrace projektu "Efektivní strategie podpory zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“ odhad.cena 2 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je odpovědnost za organizační a administrativně technické zajištění projektu "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439. V rámci této veřejné zakázky je požadováno zajištění realizace organizační a administrativně technické podpory.
Z2018-037103 3. 12. 2018 12. 11. 2018 AUTOŠKOLA Chrudim spol. s r. o., Rekupera s.r.o.
Bateriový systém FVE s nabíjecí stanicí 1 996 828 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v dodávce a montáži fotovoltaické elektrárny a bateriového systému pro uskladnění přebytečné elektrické energie a dále dodávka a montáž nabíjecí stanice. Minimálně požadované parametry jsou specifikovány v projektové dokumentaci viz. Příloha č. 1 „Zadávací dokumentace“. Požadovaný a projektovaný nominální výkon FVE, která bude připojena k síti je 19,76 kWp. Baterie, které jsou v systému plánované, budou na bázi lithia a budou mít kapacitu 38,4 kWh. Dále požadujeme komunikační rozhraní pro řízení a budoucí napojení tepelného čerpadla a komunikace a rozhraní pro řízení a napojení dobíjecí stanice. Požadujeme, aby dodávka a montáže FVE, včetně případných stavebních úprav byly provedeny dodavatelsky, zadavatel nepředpokládá dílčí plnění.
Z2018-036712 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MEDIÁLNÍ NÁKUP - SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN - INTERNET odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-036738 24. 10. 2018 neuvedena Jihočeská centrála cestovního ruchu Programmatic Media s.r.o.
MEDIÁLNÍ KAMPAŇ NA PODPORU PROJEKTU ZLATÁ STEZKA 1 982 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je příprava vizuálu, jeho testování (focus group), produkce podkladů pro média a nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně na podporu znalosti Zlaté stezky, a to v souladu s mediaplánem s garantovanými počty předloženým v nabídce Účastníka dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Primární cílovou skupinou, kterou chce Zadavatel oslovit, jsou: a) široká veřejnost, tj. tuzemští i zahraniční návštěvníci, turisté, individuální cestovatelé, zájemci o kulturní památky a historii, milovníci přírody, rekreanti (kteří navštíví dotčené regiony za účelem poznání, aktivního odpočinku, rekreace), rodiny s dětmi, obyvatelé dotčených regionů (kteří chtějí poznat hlouběji region, ve kterém žijí) b) spolky, svazy a další instituce, které jsou činné v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Z2018-036699 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MEDIÁLNÍ NÁKUP - SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN - PRINT odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-034335 15. 11. 2018 1. 11. 2018 Český statistický úřad Zajištění závodního stravování pro ČSÚ Praha - Skalka odhad.cena 30 000 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČSÚ Praha – Skalka v prostorách závodní kuchyně sídla zadavatele s předpokládaným počtem 400 strávníků. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Z2018-033794 10. 12. 2018 5. 11. 2018 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MIDIAN-CORAL v.o.s.
Pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 46 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pomocné práce ve stravovacím provozu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které budou zajišťovány resp. poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb s vybraným dodavatelem pro období od 1. 12. 2018 do 30. 11.2022 (předpoklad). Bližší podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2018-034190 5. 10. 2018 neuvedena Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Michal Moudrý
UNNI Trading s.r.o.
QUIET HOME AGENCY s.r.o.
Hotel Klášter Teplá s.r.o.
Zajištění cateringových a konferenčních služeb pro účely projektu SRP v roce 2018 187 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky je poskytování stravovacích služeb – zajištění dodávek jídla a doplňkových konferenčních služeb včetně technického zázemí pro 7 místních konferencí a 1 výjezdní zasedání pro účely projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 v roce 2018.
Z2018-033186 15. 11. 2018 7. 12. 2018 Dům zahraniční spolupráce Uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb pro konference pořádané zadavatelem odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli, předmětem plnění rámcové dohody je zajištění pronájmu konferenčních místností, cateringu, technického a jiného vybavení, ubytovacích služeb a zajištění ubytování pro konference a semináře pořádané zadavatelem včetně souvisejících služeb, a to v kterémkoli kraji / městě v ČR. Účastník rozhodne dle svých možností, ve kterých krajích je zadavateli schopen poskytnout požadované služby.
Z2018-033227 1. 10. 2018 neuvedena Moravskoslezské Investice a Development, a.s. RPSC ideas s.r.o.
Produkční zajištění marketingového obsahu 2 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na produkční zajištění obsahových výstupů vycházejících z klíčových poznatků o inovačních firmách v MSK a dále makroekonomických charakteristikách ekonomiky a inovačního prostředí MSK v rámci vybraných odvětví
Z2018-031651 14. 9. 2018 neuvedena Pardubický kraj GEOVAP, spol. s r. o.
Výběr příkazníka na zajištění majetkoprávní přípravy pro realizaci dopravních staveb Pardubického kraje 3 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výkon činnosti příkazníka při investorsko-inženýrské činnosti spočívající v zajištění a dokončení majetkoprávní přípravy pro realizaci dopravních staveb připravovaných zadavatelem, včetně projednání záležitostí s dotčenými vlastníky pozemků a zajištění uzavření příslušných smluv ze strany dotčených vlastníků pozemků
Z2018-031299 12. 9. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství CBN - REKLAMA s.r.o.
Omnimedia s.r.o.
Nákup mediálního prostoru a tisk 1 047 053 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je nákup mediálního prostoru v odborných tištěných médiích - on-line přímý nákup médií dle Mediálního plánu pro komunikaci OP Rybářství maximálně do 31. 12. 2019 a tisk materiálů v souvislosti s Operačním programem Rybářství 2014 – 2020.
Z2018-030597 7. 9. 2018 16. 10. 2018 Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi OBNOVA VARHAN V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STARÉ BOLESLAVI odhad.cena 11 099 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby třídílné varhanní skříně a rekonstrukce dřevěné podlahy kruchty. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
Z2018-030041 15. 11. 2018 neuvedena Česká školní inspekce Pronájem prostor a občerstvení pro rok 2019 odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
Z2018-030136 6. 12. 2018 9. 10. 2018 Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace P.DUSSMANN spol. s.r.o.
Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace 25 920 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je příprava jídel pro zaměstnance SNO, jejich doprava do místa určení - Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava a jejich výdej zaměstnanci dodavatele v místě určení, po dobu 4 let.
Z2018-029812 6. 9. 2018 neuvedena Vinařský fond Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2019 - 2021 odhad.cena 78 512 397 Kč
Oprava Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako podpora uchovávání a rozvoje vinohradnictví jako významné součástí evropského kulturního dědictví. Na realizaci těchto aktivit využívá Zadavatel značku Vína z Moravy vína z Čech (dále také jen „VMVČ“). Předmětem tohoto zadávacího řízení je nadlimitní veřejná zakázka na služby, zadávaná formou otevřeného řízení dle § 55 ZZVZ, přičemž vzhledem k jejímu rozsahu i potřebám zadavatele, byly v souladu s § 35 ZZVZ vymezeny jednotlivé části veřejné zakázky, na které je možné podat samostatné nabídky. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné části či...
Z2018-029949 4. 9. 2018 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. TEZZ Media s.r.o.
Montáž a demontáž reklamních doplňků na stožáry veřejného osvětlení 1 950 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na služby související s montáží a demontáží reklamních doplňků na stožáry veřejného osvětlení na území Hlavního města Prahy.
Z2018-038287 15. 11. 2018 neuvedena Husitské muzeum v Táboře Jiří Svoboda klavírní mechanik
Restaurování klavíru II - Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře 140 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-038254 15. 11. 2018 neuvedena Husitské muzeum v Táboře Ivo Exnar
Restaurování pohřebního vozu (kočáru) - Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře 669 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-027732 16. 8. 2018 20. 9. 2018 Teplárny Brno, a.s. Zajištění závodního stravování odhad.cena 20 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel.
Z2018-027659 10. 12. 2018 24. 9. 2018 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna TENET Marketing s.r.o.
Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb 60 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je obstarání marketingových a prezentačních služeb za zadavatele, tj. dodavatel bude uzavírat jménem zadavatele smlouvy či objednávky s partnery zadavatele na pronájem reklamních ploch, speciální akce v médiích a další aktivity typu "event marketing" dle pokynů, instrukcí a podmínek stanovených zadavatelem. Součástí veřejné zakázky bude přesné dokladování proběhlé zakázky, a to během plnění zakázky nebo bezprostředně po její realizaci.
Z2018-027084 16. 11. 2018 12. 9. 2018 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism REMMARK, a.s.
Nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně Českého systému kvality služeb 5 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně Českého systému kvality služeb – značky Q (dále jen ČSKS), a to v souladu s mediaplánem s garantovanými počty předloženým v nabídce účastníka zadávacího řízení (dále jen Účastník ZŘ) dle Přílohy č. 6.
Z2018-027473 15. 11. 2018 neuvedena Český rozhlas Martin Hájek
VZ20/2018 - II - Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu 1 533 225 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-026989 15. 11. 2018 neuvedena VOP CZ, s.p. Služby personálních agentur - 5. výzva odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-026799 15. 11. 2018 neuvedena Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO Koncese na restaurační zařízení a obchod pavilonu účasti ČR na EXPO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
Z2018-026652 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond AL - SYSTEM EXPO s.r.o.
Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Sial Paris 2018 2 874 916 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-026449 2. 8. 2018 neuvedena Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO - část I. (Pionýrů 2069) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky (části I.) je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO v sídle školy na ulici Pionýrů 2069 ve Frýdku-Místku. Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části (část I. - Pionýrů 2069 a část II. - Pavlíkova 1479)
Z2018-026498 15. 11. 2018 neuvedena Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Magnificence, s.r.o.
Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO - Pionýrů 2069 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu