Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 381 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-026879 3. 8. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Náchod a.s. Zajištění stravování pro Nemocnici Broumov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-026453 29. 7. 2020 neuvedena LOM PRAHA s.p. ARAMARK s.r.o.
Zajištění stravovacích služeb pro CLV Pardubice 4 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění služeb stravování v závodní jídelně na letišti v Pardubicích, které částečně slouží jako vojenské letiště.
 Z2020-026027 27. 7. 2020 3. 9. 2020 Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda - Realizační část informační a odhad.cena 108 080 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování realizačních služeb v oblasti podpory prodeje směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
 Z2020-025439 27. 7. 2020 4. 9. 2020 Městské středisko sociálních služeb Oáza Zajištění stravy pro Městské středisko sociálních odhad.cena 11 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele obědů a večeří (dále jen „strava“) na základě požadavků příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují (dále jen „zadavatel“), nepřetržitě během celého roku včetně sobot, nedělí a svátků.
 Z2020-025869 27. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Národní sportovní agentura Administrativní podpora v oblasti administrace odhad.cena 5 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění externích kapacit na služby, jejich předmětem bude administrativní podpora v oblasti administrace dotačních žádosti.
 Z2020-025284 24. 7. 2020 21. 8. 2020 Česká republika - Ministerstvo dopravy Systém dopravní statistiky a výběrové šetření odhad.cena 10 808 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování statistických údajů o dopravním sektoru (železniční, vnitrozemská vodní, letecká doprava, MHD a autobusová doprava a zajištění výběrového statistického šetření vozidel v silniční nákladní dopravě).
 Z2020-025153 23. 7. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Rámcová dohoda na Dopravní průzkumy na sledované odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025122 23. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Informace o pracovních a mzdových podmínkách odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025395 22. 7. 2020 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Online marketingové služby pro projekt Smart 2 987 603 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních Online konceptů a průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace komunikační strategie projektu Parádní kraj.
 Z2020-023489 13. 7. 2020 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Dynamický nákupní systém na zajištění inzertního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023544 10. 7. 2020 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích REMMARK, a.s.
Mediální kampaň na podporu projektu PRIM 3 658 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zejména tisk, umístění reklamních sdělení a nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně na podporu rozvoje informatického myšlení. Součástí plnění této zakázky je rovněž kontinuální monitoring, správa kampaně a její finální vyhodnocení.
 Z2020-023113 13. 7. 2020 13. 8. 2020 Psychiatrická nemocnice Bohnice Příprava a řízení projektu „Energetické úspory v odhad.cena 6 913 920 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření realizovaná metodou EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické úpravy vybraných budov a zařízení v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se zaměřením na zvýšení jejich energetické účinnosti (dále též předmět plnění). Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „UV 955/2016 Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“ s registračním číslem CZ 05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006743. Projekt byl zařazen do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a je spolufinancován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Blíže viz pak ZD.
 Z2020-023099 7. 7. 2020 neuvedena NÁRODNÍ DIVADLO Catering pro akci Silvestr ve Státní opeře 2020 odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-023098 27. 7. 2020 4. 8. 2020 Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 Pronájem a provozování školní jídelny odhad.cena 22 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a zaměstnanců v prostorách zadavatele, a to formou provozu jídelny s nabídkou poledního menu. Jídelna včetně zařízení a vybavení se nachází v areálu zadavatele na adrese Pošepného náměstí 2022, Praha a bude předmětem smlouvy o podnájmu uzavřené mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Rozsah veřejné zakázky je vymezen předpokládaným množstvím 550 poledních menu denně. Celková potenciální kapacita pronajímaného zařízení je 1 100 jídel denně. Zbývající kapacitu jídel bude vybraný dodavatel oprávněn využívat pro účely jiných školských zařízení či pro zařízení sociálních služeb, jak jsou definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (nikoliv však pro jiná zařízení). Podrobnější popis plnění je k dispozici v příslušné zadávací dokumentaci.
 Z2020-022723 2. 7. 2020 neuvedena Agrární komora České republiky a priori, s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NÁŠ MODRÝ MÁK 2020 1 501 818 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a konzumace kvalitního potravinářského máku jako tradiční a původní plodiny se širokým využitím v domácím a potravinářském zpracování. Propagace máku jako vlastní a původní potraviny spolu s přínosy pro zdraví, prezentací místního původu máku a s cílem zlepšení orientace spotřebitelů na trhu. Identifikace kvalitního, bezpečného a zdravotně nezávadného potravinářského máku a jeho přínosů v lidské výživě a taktéž propagace výrobků s kvalitním mákem.
 Z2020-022267 2. 7. 2020 neuvedena ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. MĚSTA PRAHY Partner Zoo Praha v oblasti outdoorové reklamy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022661 2. 7. 2020 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň Marek Doležal
Požární ochrana pro BD Brno-Líšeň 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění splnění všech povinností v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) v bytových domech, které pro zadavatele vyplývají z příslušných právních předpisů, interních předpisů zadavatele, technických či jiných norem a z průvodní dokumentace výrobců věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení, které jsou rozmístěné v jednotlivých objektech zadavatele. Dále jsou předmětem související dodávky prostředků PO dle položkového rozpočtu.
 Z2020-022324 2. 7. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022365 30. 6. 2020 9. 7. 2020 SNEO, a.s. Forenzní audit společnosti SNEO, a.s.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení forenzního auditu společnosti SNEO, a.s., a to v návaznosti na rozhodnutí jediného společníka SNEO, a.s. - usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1392/20 ze dne 01. 04. 2020, které reaguje na zjištění současného vedení společnosti a týká se širšího okruhu oblastí a postupů, za něž byl odpovědný předchozí management společnosti.
 Z2020-021680 7. 7. 2020 neuvedena Český rozhlas VZ23/2020 - Zajištění komplexních marketingových a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-021378 25. 6. 2020 neuvedena Česká školní inspekce Pronájem prostor a občerstvení - část pro rok 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021689 25. 6. 2020 14. 7. 2020 Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance odhad.cena 1 647 720 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy k dodávce stravy pro žáky a zaměstnance Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, 530 09 Pardubice v souladu s platnou legislativou a normami kvality, včetně zajištění dovozu do výdejny zadavatele.
 Z2020-020863 27. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Zajištění služeb požární ochrany dle zákona č. odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-024292 15. 7. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 3 512 397 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-019902 25. 6. 2020 13. 7. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor nemovité infrastruktury Stravování v AČR v letech 2020-2024 u VZ 5512 odhad.cena 11 202 545 Kč
Oprava Zabezpečení závodního, bezplatného a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VZ 5512 Brno.
 Z2020-020310 12. 6. 2020 neuvedena Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Magnificence s.r.o.
Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky 2 061 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO ve středisko Pionýrů 2069 ve Frýdku-Místku.
 Z2020-019701 25. 6. 2020 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění služeb spojených s tiskem a distribucí odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-019979 12. 6. 2020 neuvedena Český rozhlas VZ18/2020 - Výzkumy pro potřeby Českého rozhlasu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019555 8. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo financí Zajištění inzerce v celostátním tisku za účelem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019506 8. 6. 2020 neuvedena Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o.
Zajištění stravování pro mateřské školy v MČ Praha 17 920 000 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření tří smluv o zajištění přípravy a dovozu jídel mezi jednotlivými zadavateli a vybraným dodavatelem, jejichž předmětem bude shodně zajišťování stravování, včetně dietního stravování, a pitného režimu dětí a zaměstnanců (u zaměstnanců nebude zajišťován pitný režim) mateřských škol zřízených Městskou částí Praha 22, a to v podobě přípravy jídel v prostorách a vlastními kapacitami dodavatele a jejich následného dovozu/rozvozu v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě.
 Z2020-019459 8. 6. 2020 neuvedena Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 není relevantní
Zajištění stravování pro mateřské školy v MČ Praha 17 920 000 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření tří smluv o zajištění přípravy a dovozu jídel mezi jednotlivými zadavateli a vybraným dodavatelem, jejichž předmětem bude shodně zajišťování stravování, včetně dietního stravování, a pitného režimu dětí a zaměstnanců (u zaměstnanců nebude zajišťován pitný režim) mateřských škol zřízených Městskou částí Praha 22, a to v podobě přípravy jídel v prostorách a vlastními kapacitami dodavatele a jejich následného dovozu/rozvozu v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě.
 Z2020-019161 13. 7. 2020 27. 7. 2020 Teplárny Brno, a.s. Zajištění závodního stravování odhad.cena 17 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění závodního stravování, tj. služeb zahrnujících uvaření, rozvoz a výdej jídel podle dále uvedených podmínek.
 Z2020-019095 27. 7. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. Pozáruční servis klimatizačních a odhad.cena 16 910 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručních kontrol a servisních zásahů na vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních ve všech provozovnách České pošty, s.p. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 části dle regionů České pošty, s.p. Část 1_Praha Část 2_Jižní Čechy Část 3_Západní Čechy Část 4_Severní Čechy Část 5_ Východní Čechy Část 6_Jižní Morava Část 7_Severní Morava Zadavatel předpokládá uzavření sedmi smluv (tj. pro každý region bude uzavřena samostatná smlouva). Každá bude uzavřena s jedním dodavatelem na období 36 měsíců od účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání maximální ceny za poskytované služby, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
 Z2020-018477 1. 6. 2020 neuvedena Zlínský kraj Zajištění stravování pro zaměstnance Krajského odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-018108 28. 5. 2020 neuvedena MĚSTO ČESKÁ SKALICE Provozovatel Autocampingu Rozkoš - předběžné tržní odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2020-017120 20. 5. 2020 neuvedena Dům zahraniční spolupráce Uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb pro odhad.cena 30 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli, přičemž předmětem plnění rámcové dohody je zajištění pronájmu konferenčních místností, technického a jiného vybavení a zajištění ubytování a cateringu pro konference a semináře pořádané zadavatelem včetně souvisejících služeb, a to v kterémkoli kraji / městě v ČR, ve výjimečných případech v zahraničí. Účastník rozhodne dle svých možností, ve kterých krajích ČR je zadavateli schopen poskytnout požadované služby.
 Z2020-017132 7. 8. 2020 2. 9. 2020 Dům zahraniční spolupráce Zajištění informovanosti veřejnosti odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění informačních a propagačních kampaní programů administrovaných zadavatelem v tištěných médiích a zajištění nákupu mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) dle požadavků zadavatele pro umístění informačních sdělení.
 Z2020-025889 24. 7. 2020 neuvedena Centrum sociálních služeb Praha Veřejné stravování CZ, a.s.
Dodávka stravy pro osoby bez přístřeší – nové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-017098 20. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese
 Z2020-016430 14. 5. 2020 neuvedena Justiční akademie Zajištění stravovacích služeb pro účastníky
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních stravovacích služeb, zahrnujících zejména zajištění snídaní, obědů, večeří pro účastníky vzdělávacích akcí Justiční akademie, a to v prostorách výdejny stravy s jídelnou zadavatele. Více informací bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.
 Z2020-015800 11. 5. 2020 neuvedena ČEZ Prodej, s.r.o. Služby externího partnera - obsluha zákazníků a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
 Z2020-015757 11. 5. 2020 neuvedena Městská část Praha 6 Zajištění realizace projektu Praha 6 pomáhá -
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky „Zajištění realizace projektu Praha 6 pomáhá - poukázky pro občany na pomoc podnikatelům Prahy 6“ jsou služby poskytovatele, který zajistí realizaci programu na pomoc občanům Městské části Praha 6 a podnikatelům Prahy 6. Vybraný dodavatel bude povinen zajistit emisi poukazů občanům a systém evidence a uplatňování poukazů u oprávněných osob (podnikatelů Prahy 6).
 Z2020-015756 11. 5. 2020 neuvedena Středočeský kraj Poradenství v oblasti energetických služeb se odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-013870 25. 5. 2020 neuvedena Vězeňská služba České republiky Věznice Světlá nad Sázavou – provozování prodejny odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-014504 31. 7. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. LitFin s.r.o.
Vymáhání náhrady škody způsobené kartelovou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-014512 28. 4. 2020 neuvedena Římskokatolická farnost Lysá nad Labem MgA. Marek Vorlíček
Restaurování varhanního stroje v kostele sv. Jana 5 291 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je restaurování varhanního stroje Josefa Predigera z r. 1855 a truhlářské podstaty varhanní skříně Josefa Streussela z r. 1774. Původní barokní nástroj postavil v r. 1774 kralický varhanář Josef Streussel do monumentální třídílné varhanní skříně s positivem v zábradlí a samostatným hracím stolem. V r. 1855 vestavěl do varhanní skříně nový nástroj albrechtický varhanář Josef Prediger. Ten se s malými změnami dochoval dodnes. Předmětem prací je restaurování dvoumanuálového nástroje Josefa Predigera s celkem dvaceti rejstříky, s mechanickou trakturou, zásuvkovými vzdušnicemi, s hlavním strojem o devíti rejstřících a pedálem o šesti rejstřících ve velkých křídlech varhanních skříní, s positivem v zábradlí kruchty o pěti rejstřících, se samostatně stojícím hracím stolem a měchovou soustavou klínových měchů. Podrobně je rozsah prací obnovy varhan popsán v příloze č....
 Z2020-014303 3. 8. 2020 26. 5. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor nemovité infrastruktury ARAMARK, s. r. o.
Stravování v AČR v letech 2020-2024 u VÚ 4428 26 160 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zabezpečení závodního, bezplatného a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 4428 Hranice a VÚ 4423 Přáslavice.
 Z2020-012860 20. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Kreativní řešení mediální kampaně OP VVV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-012938 13. 7. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci NMS Market Research s.r.o.
OP VVV Sinofonní příhraničí – Sběr empirických dat 1 776 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-012208 14. 4. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj Olympic Festival s.r.o.
Propagace Jihomoravského kraje související s 7 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 302 204 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy