Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 2133 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-004435 14. 2. 2019 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004572 7. 2. 2019 12. 3. 2019 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Výběr marketingové agentury pro Českou Agenturu pro standardizaci odhad.cena 16 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti marketingových a reklamních služeb spočívající v odborném poradenství a praktické pomoci při navrhování, přípravě, realizaci, monitorování a vyhodnocování marketingově komunikačních kampaní za účelem: • posílení povědomí o produktech a službách Objednatele u odborné veřejnosti v České republice, • zvýšení povědomí o produktech a službách Objednatele v prostředí průmyslu a technických vzdělávacích institucích v České republice, • navazování kontaktů a rozvoje dlouhodobé spolupráce se subjekty působící v oblasti průmyslu a s technickými vzdělávacími institucemi v České republice, včetně získávání zpětné vazby od těchto subjektů (dále jen „Služby“). Poskytovatel se současně zavazuje v rámci poskytování Služeb vykonávat zejména následující činnosti: • grafické práce (tvorba grafických návrhů, tištěné materiály, bannery, online užití...
Z2019-004381 5. 2. 2019 18. 2. 2019 Zámek Štiřín Služby uměleckých řemesel odhad.cena 1 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby uměleckých řemesel poskytované v prostorách Zámku Štiřín. Jedná se především o oblast uměleckého štukatérství, truhlářství, kovářství, čalounictví, malířství a lakýrnictví, dále pak restaurování uměleckých děl.
Z2019-003954 4. 2. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s. odhad.cena 192 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby zajištění servisních služeb pro zákazníky, tj. nabídka a distribuce občerstvení ve vybraných vlacích ČD, udržování čistoty interiérů vozů během jízdy vlaku a zajišťování informačního a asistenčního servisu ve vlaku a vybraných železničních stanicích
Z2019-003953 4. 2. 2019 11. 3. 2019 České dráhy, a.s. Zajištění servisních služeb v ubytovacích vozech ČD, a.s. odhad.cena 168 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby příprava ubytovacích vozů před výkonem, zajištění připravenosti lůžka pro spaní, odbavení cestujících při nástupu do vlaku, kontrola rezervačních dokladů, servis zákazníkům (poskytování hygienických potřeb, snídaňových balíčků a doplňkového občerstvení), spolupráce s vlakovým doprovodem, úklidové služby, atd.
Z2019-003751 1. 2. 2019 6. 3. 2019 Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi RESTAUROVÁNÍ MOBILIÁŘE V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STARÉ BOLESLAVI odhad.cena 24 215 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi. Jedná se movité kulturní památky, které jsou součástí vybavení kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi (rejstříkové číslo ÚSKP: 18096/2-2014). Podrobný popis jednotlivých prvků mobiliáře, rozsah a použití materiálů a technologických postupů restaurování je uveden v Kartách restaurování, které tvoří přílohu č. 11 zadávací dokumentace.
Z2019-003920 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003723 1. 2. 2019 5. 3. 2019 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je tvorba kampaní, definice a správa reklamních kampaní, včetně vytvoření grafických podkladů, pro sociální sítě, vyhledávací a obsahové sítě, RTB.
Z2019-004013 31. 1. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Image CZ, a.s.
Nákup mediálního prostoru v doplňkových tištěných médiích 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v doplňkových tištěných médiích, která nebyla obsažena v nabídce vybraného dodavatele IMAGE CZ, a.s. v zadávacím řízení veřejné zakázky na nákup mediálního prostoru v tištěných mediích v rámci propagační kampaně Zadavatele. Zadavatel si v původní veřejné zakázce dle ust. § 100 odst. 3 ZZVZ vyhradil použití jednacího řízení bez uveřejnění na poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem ve výši 10 % z předpokládané hodnoty původní zakázky, tj. ve výši 600 tis. Kč bez DPH.
Z2019-003151 28. 1. 2019 26. 2. 2019 Agrární komora České republiky INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPAŇ ZROZENO V EU odhad.cena 23 170 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem realizace tohoto zadávacího řízení je realizace projektu „Zrozeno v EU“ prostřednictvím vybraného dodavatele na základě tohoto zadávacího řízení. Hlavním cílem projektu je podpořit růst nákupu a spotřeby zemědělských a potravinářských výrobků z tuzemska a Unie na cílových trzích, které v současnosti tvoří cca roční objem 470 mld. Kč, z toho je dovoz z okolních zemí EU cca 58 % (proti tomuto současnému stavu tedy nejméně + 5 %, tj. v hodnotě více než 23 mld. Kč milionů EUR). Předmětem plnění této veřejné zakázky bude zpracování následujících dokumentů a provedení níže vymezených činností: a) Vytvoření sloganu a loga realizace projektu b) Kreativní strategie c) Návrh ATL a BTL aktivit d)Zpětná kontrola výsledků a dopadů do CS Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci ve specifikaci předmětu plnění (kap. 5).
Z2019-002902 28. 1. 2019 19. 2. 2019 Letiště Praha, a. s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem maloobchodního prodeje - m.č. 2050, 2050a, 2050b odhad.cena 51 635 246  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v této ZD a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F této ZD (dále jen „Smlouva“).
Z2019-002534 24. 1. 2019 28. 2. 2019 Centrum služeb pro silniční dopravu Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji.
Z2019-002531 24. 1. 2019 25. 2. 2019 Centrum služeb pro silniční dopravu Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Moravskoslezském kraji
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Moravskoslezském kraji.
Z2019-002335 21. 1. 2019 18. 2. 2019 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy (diet) do Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví odhad.cena 27 505 320  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na komplexní zajištění (výrobu) a dovoz pokrmů (dietní a běžné stravy) pro LDN Rybitví. Dodavatel se zaváže zajistit a dodat pokrmy bez nápojů pro zaměstnance, pacienty a klienty LDN Rybitví. Pro pacienty a klienty dodávaná strava bude v podobě diet, pro zaměstnance to bude dodávána forma běžné stravy.
Z2019-002021 7. 2. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích – nové vyhlášení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001125 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR
Předběžné oznámení Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření metodiky, která stanoví, způsob, jakým mají být území pro tzv. Integrované územní investice ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 vymezena v České republice pro příští programové období Evropské unie.
Z2019-001029 11. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 1 590 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je vytvoření a zajištění vydávání 12 příloh o evropských strukturálních a investičních fondech, viz http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU, (dále také „Přílohy“) ve 4 regionálních mutacích, a to ve formě jedné dvoustrany speciální přílohy tištěného média - deníku (4 regionální mutace) a on-line verze na portálu daného média. Obsahem Příloh budou: • příběhy projektů, příjemců a žadatelů, • zviditelnění každodenních přínosů podpořených projektů ESI fondů, • v rámci on-line verze i multimediální obsah (video z místa, rozhovor s příjemcem dotace, s beneficienty, tj. lidmi využívající přínosů realizovaného projektu).
Z2019-000557 9. 1. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Realizace jednotného vizuálního stylu organizace Správy železniční dopravní cesty
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Hlavním cílem této Veřejné zakázky je aplikace a realizace jednotného vizuálního stylu Zadavatele dle podkladů uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-000521 8. 1. 2019 neuvedena Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o.
Zajištění školního stravování 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění školního stravování žáků a stravování zaměstnanců zadavatele. Toto stravování bude zajištěno formou výroby jídel ve výrobně dodavatele (nebo jeho poddodavatele) a následný dovoz těchto jídel do školní výdejny Domova mládeže v Nemocniční ulici 635, Nový Bor (detašované pracoviště zadavatele). Výdej stravy si zajišťuje zadavatel sám vlastními zaměstnanci. V rámci celodenního stravování žáků budou takto zajištěny snídaně, svačiny, obědy a večeře, v rámci stravování zaměstnanců budou zajištěny obědy a večeře.
Z2019-000460 7. 2. 2019 neuvedena Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi (druhé zadání) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044381 21. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR
Předběžné oznámení Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření metodiky, která stanoví, způsob, jakým mají být území pro tzv. Integrované územní investice ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 vymezena v České republice pro příští programové období Evropské unie.
Z2018-044055 7. 2. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Zajištění stravování v elektrárnách ČEZ - Sever odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-043146 7. 2. 2019 neuvedena Generální finanční ředitelství Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územního pracoviště v Hradci Králové - II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-042382 10. 12. 2018 31. 1. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VZ 299401Hradec Králové a VZ 551240 Lázně Bohdaneč odhad.cena 6 672 840  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca 95 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 299401 Hradec Králové (dále jen "VZ 299401") a pro 70 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 551240 Lázně Bohdaneč (dále jen "VZ 551240") příslušníků rezortu MO, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2018-042592 31. 1. 2019 neuvedena Dům zahraniční spolupráce REMMARK, a.s.
Zajištění informovanosti veřejnosti prostřednictvím elektronických a outdoorových médií 1 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) pro umístění informačních sdělení a pro jednotlivé mediální kampaně na podporu projektů zadavatele. Hlavním cílem projektů je informování občanů České republiky o možnostech zapojení se do vzdělávacích programů Evropské komise.
Z2018-042154 8. 2. 2019 8. 1. 2019 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 odhad.cena 46 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací VoZP, především nákup médií pro reklamní činnost. A to v tisku, rozhlase, televizi, kině, na internetu, sociálních sítích a mobilních aplikacích, na outdoor a indoor nosičích a zajištění souvisejících marketingových činností.
Z2018-041816 3. 12. 2018 8. 1. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VÚ 6624 Bechyně a VÚ 7935 Jince odhad.cena 25 919 237  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování, bezplatného stravování v pracovních dnech a ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 6624 Bechyně a VÚ 7935 Jince, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodce, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2018-041757 7. 2. 2019 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra HOTEL AMBASSADOR ZLATÁ HUSA spol.s.r.o.
Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-041560 29. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí MindBridge Consulting a.s.
Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli i rodiči 659 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je získat informace o povědomí cílových skupin o tématu dětských skupin. Výzkum bude zaměřen na zmapování povědomí o dětských skupinách, motivaci poskytovatelů k jejich zřizování, důvěře k tomuto typu zařízení péče o děti včetně tématu kvality a jejich využívání rodiči dětí předškolního věku. V rámci výzkumu veřejného mínění budou taktéž oslovení zástupci jednotlivých krajů (např. zástupci krajských úřadů a obecních úřadů vybraných měst dle počtu obyvatel) ohledně povědomí o dětských skupinách, jejich potřebnosti v dané oblasti, využitelnosti projektu a metodické podpory.
Z2018-041521 28. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj GaREP, spol. s r.o.
Mgr. Michal Jarolímek
Ing. Margit Beníčková
EVS Consulting s.r.o.
Ing. Kamila Hrabáková
Výběr externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro roky 2018 – 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výběr externích hodnotitelů, kteří provedou hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci vyhlášených výzev Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „Program“ nebo „NPPCRR“) v období 2018 – 2020.
Z2018-040714 22. 11. 2018 7. 1. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor nemovité infrastruktury Stravování v AČR v letech 2019 - 2023 u VÚ 2266 Liberec odhad.cena 7 650 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca 250 osob denně (teplý oběd), bezplatného stravování pro cca 9 osob denně (teplá snídaně, teplý oběd a studená večeře v pracovních dnech) a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 2266 Liberec, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Z2018-040235 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media, s.r.o.
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na českém trhu 8 722 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na českém trhu“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem. Marketingová kampaň bude zabezpečovat jednotnou komunikaci oslav významných výročí roku 2018 (události 1918, 1968) a bude plnit zastřešující roli v rámci marketingových aktivit meziresortní spolupráce pro Zadavatele i pro resorty Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Ministerstva obrany a jim podřízeným institucím, dále Ústavního soudu a Akademie věd České republiky a dalších institucí podpořených z veřejných zdrojů.
Z2018-040361 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media, s.r.o.
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na blízkých trzích 8 722 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na blízkých trzích“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem.
Z2018-040366 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism MARK BBDO, a.s.
Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021 12 508 090  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021
Z2018-040068 11. 1. 2019 12. 12. 2018 Český statistický úřad Zajištění závodního stravování pro ČSÚ Praha – Skalka – opakovaně odhad.cena 30 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění závodního stravování pro zaměstnance ČSÚ Praha – Skalka v prostorách závodní kuchyně sídla zadavatele s předpokládaným počtem 400 strávníků. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Z2018-040092 7. 2. 2019 neuvedena Vinařský fond Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejnostá (PUBLIC RELATIONS( odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2018-020812 7. 2. 2019 neuvedena Generální finanční ředitelství R.B.E., spol. s r.o.
Závodní stravování v budově Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7,Praha 1 2 510 875  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003774 7. 2. 2019 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. FEVA, s.r.o.
Zdravá školní jídelna Vitalité s.r.o.
UPT-VZ-18-19: Dodávka obědů s dovozem 341  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-039244 7. 2. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039554 7. 2. 2019 neuvedena Severočeské doly a.s. Česká atletika, s.r.o.
Reklamní činnosti a propagační služby v rámci akcí Českého atletického svazu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-039617 13. 2. 2019 neuvedena Olomoucký kraj TK PLUS s.r.o.
Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039258 14. 2. 2019 neuvedena Liberecký kraj Sdružení Universal s.r.o. - Errest s.r.o.
Poskytování stravovacích služeb pro SUPŠS Železný Brod odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-038822 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-038713 1. 2. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. SH Job Partners s.r.o.
Služby personálních agentur - 7. výzva 345  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037411 13. 2. 2019 neuvedena Státní zdravotní ústav Administrace projektu – Efektivní strategie podpory zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-037103 3. 12. 2018 12. 11. 2018 AUTOŠKOLA Chrudim spol. s r. o., Rekupera s.r.o.
Bateriový systém FVE s nabíjecí stanicí 1 996 828  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v dodávce a montáži fotovoltaické elektrárny a bateriového systému pro uskladnění přebytečné elektrické energie a dále dodávka a montáž nabíjecí stanice. Minimálně požadované parametry jsou specifikovány v projektové dokumentaci viz. Příloha č. 1 „Zadávací dokumentace“. Požadovaný a projektovaný nominální výkon FVE, která bude připojena k síti je 19,76 kWp. Baterie, které jsou v systému plánované, budou na bázi lithia a budou mít kapacitu 38,4 kWh. Dále požadujeme komunikační rozhraní pro řízení a budoucí napojení tepelného čerpadla a komunikace a rozhraní pro řízení a napojení dobíjecí stanice. Požadujeme, aby dodávka a montáže FVE, včetně případných stavebních úprav byly provedeny dodavatelsky, zadavatel nepředpokládá dílčí plnění.
Z2019-001089 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo financí ARISTOKRAT CATERING, s.r.o.
Zajištění cateringu a souvisejících služeb v rámci Fondů EHP a Norska v letech 2018-2022 II. 3 100 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-036712 7. 2. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MEDIA INVESTMENTS a.s.
MEDIÁLNÍ NÁKUP - SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN - INTERNET 3 551 180  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-036699 7. 2. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
MEDIÁLNÍ NÁKUP - SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN - PRINT 3 633 885  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-035506 18. 1. 2019 neuvedena Správa Pražského hradu Compass Group Czech Republic s.r.o.
Zajištění závodního stravování 37  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky