Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 2 330 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-010936 2. 4. 2020 neuvedena Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno Zajištění stravovacích služeb pro klienty,
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zabezpečení stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky v souladu s platnou legislativou a normami kvality, včetně zajištění všech prací a služeb spojených se stravovacím provozem.
 Z2020-010790 2. 4. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. Servisní prohlídky a mimozáruční servis odhad.cena 1 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou servisní prohlídky a mimozáruční servis (v rámci záruční doby) vzduchotechniky a klimatizace v Postservisu České Budějovice.
 Z2020-010307 3. 4. 2020 20. 4. 2020 Integrovaná doprava Středočeského kraje Služby administrátora výběrových řízení pro odhad.cena 9 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb administrátora výběrových řízení ve smyslu § 10 a § 21 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVSPC“), na jejichž základě budou uzavírány s vybranými dopravci smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území Středočeského kraje a částečně též na území hl. m. Prahy a příslušného sousedního kraje (dále jen „Výběrová řízení“). Administrátor bude poskytovat služby spočívající v komplexní administraci Výběrových řízení, tj. zajištění veškerých úkonů souvisejících s realizací Výběrového řízení podle relevantních právních předpisů (tj. ZVSPC a ZZVZ), vč. poradenských služeb týkajících se takového Výběrového řízení. Podrobněji viz zadávací dokumentace.
 Z2020-010074 26. 3. 2020 27. 4. 2020 ČEZ, a. s. Zajištění stravování ELE
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby.
 Z2020-010441 26. 3. 2020 neuvedena Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř MgA. Marek Vorlíček
Restaurování varhan kostela Povýšení sv. Kříže, 2 834 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování varhan kostela Povýšení sv. Kříže, č. parc. 1, k. ú. Vinoř, Vinořské náměstí, Praha 9, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod r. č. ÚSKP 32-5463, varhany movitá kulturní památka ev. č. 5463. Nástroj postavil v r. 1771 kutnohorský varhanář Pavel František Horák jako dvoumanuálový v jedné skříni se stroji umístěnými nad sebou, se „Spielschrankem“ a pedálem umístěným vzadu za manuálovými stroji v ohrádce, konstrukčně související s varhanní skříní. Po zvážení všech aspektů, zejména s přihlédnutím k míře dochování, funkčnosti a spolehlivosti původních a přestavěných částí bude proveden návrat ke zvukové a technické podobě Horákova nástroje se všemi souvislostmi po stránce materiálové a dispoziční, tedy i s obnovou „Spielschranku“ a jednoduché zavěšené resp. trčkové traktury. Podrobně byl rozsah...
 Z2020-009760 23. 3. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
Reklamní partnerství - Aquapark 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je propagace a reklama zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v části Návrhu smlouvy. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
 Z2020-009513 18. 3. 2020 neuvedena Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově příspěvková organizace Marie Hlaváčová
Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP PATA v 2 029 941 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí. Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na obě části veřejné zakázky. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výroba a dodávka celodenní stravy, včetně dopravy do domácností zadavatele bez servírování na talíř pro klienty DOZP v rozsahu specifikovaném touto výzvou pro jednotlivé části.
 Z2020-008625 16. 3. 2020 31. 3. 2020 Domov Dědina Zajištění stravovacích služeb pro klienty, odhad.cena 15 000 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zabezpečení stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky v souladu s platnou legislativou a normami kvality, včetně zajištění všech prací a služeb spojených se stravovacím provozem.
 Z2020-008371 9. 3. 2020 14. 4. 2020 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění reklamních, kreativních a grafických odhad.cena 24 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR.
 Z2020-008085 9. 3. 2020 7. 4. 2020 Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 Zajištění stravování pro mateřské školy v MČ Praha odhad.cena 17 920 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření tří smluv o zajištění přípravy a dovozu jídel mezi jednotlivými zadavateli a vybraným dodavatelem, jejichž předmětem bude shodně zajišťování stravování, včetně dietního stravování, a pitného režimu dětí a zaměstnanců (u zaměstnanců nebude zajišťován pitný režim) mateřských škol zřízených Městskou částí Praha 22, a to v podobě přípravy jídel v prostorách a vlastními kapacitami dodavatele a jejich následného dovozu/rozvozu v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě.
 Z2020-007936 4. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví MEDIA BOHEMIA a.s.
Rozhlasová informační kampaň ke sdílenému lékovému 1 999 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění kreativního zpracování, výroby a odvysílání reklamních a informačních rozhlasových audiospotů (dále jen „spoty“) za účelem propagace sdíleného lékového záznamu pacienta, který je klíčovou funkcionalitou elektronického receptu (dále jen „eRecept“), a motivace veřejnosti ho využívat.
 Z2020-007864 4. 3. 2020 8. 4. 2020 Sociální služby města Žďár nad Sázavou Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance odhad.cena 19 064 526 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na komplexní výrobu a dodávku stravy pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou v letech 2020 – 2022. Dále viz zadávací dokumentace.
 Z2020-007709 2. 3. 2020 2. 4. 2020 Elektrárna Počerady, a.s. Zajištění stravování EPC
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb závodního stravování a poskytování dalších souvisejících služeb v gastronomickém provozu pro zaměstnance zadavatele a další osoby v Elektrárně Počerady.
 Z2020-007478 16. 3. 2020 31. 3. 2020 Město Hořovice Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. odhad.cena 44 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ Hořovice a 2. ZŠ Hořovice zřízených zadavatelem a stravování studentů a zaměstnanců GVH Hořovice jako školní jídelny ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen „VOŠS“).
 Z2020-007260 28. 2. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 60 000 000 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-007232 23. 3. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 30 000 000 Kč
Oprava Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-007136 27. 2. 2020 30. 3. 2020 Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna Dodávka obědů pro klienty a zaměstnance 2020 odhad.cena 5 520 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s komplexním zajištěním obědů pro klienty a zaměstnance zadavatele.
 Z2020-006983 24. 2. 2020 neuvedena Centrum sociálních služeb Praha Dodávka stravy pro osoby bez přístřeší - opakované 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu jednoho roku na dodávku hygienicky zabalené stravy, formou balíčků pro výdejny stravy osoby bez přístřeší.
 Z2020-006416 26. 3. 2020 19. 3. 2020 Česká školní inspekce Pronájem prostor a občerstvení, část pro rok 2020 odhad.cena 1 736 814 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je zajištění pronájmu prostor a občerstvení pro realizaci mobilních center.
 Z2020-005688 13. 2. 2020 13. 3. 2020 Úrazová nemocnice v Brně Zajištění stravovacích služeb pro Úrazovou odhad.cena 72 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je komplexní výroba, dodávka a distribuce stravy pro zadavatele. Vybraný dodavatel se zaváže vyrábět a dodávat stravu včetně nápojů pro zaměstnance a pacienty zadavatele a distribuovat ji v areálu Úrazové nemocnice v Brně, a to za podmínek a způsobem stanoveným v obchodních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
 Z2020-005706 13. 2. 2020 17. 3. 2020 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Nákup mediálního prostoru v online médiích odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup reklamního prostoru v online médiích, a to především v obdobích náboru (leden – březen, červenec – září), v případě potřeby i mimo tato období v rámci propagační kampaně Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.
 Z2020-004874 10. 2. 2020 16. 3. 2020 Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 77 000 000 Kč
Oprava Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-004951 23. 3. 2020 6. 3. 2020 Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace Mediální partner Zoo Praha v oblasti outdoorové odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění outdoorové reklamy pro Zoo Praha na území České republiky zejména prostřednictvím: Reklamních vitrín City - Light, Billboardů, Bigboardů, Reklamy na Letišti Václava Havla, Distribuce info-materiálů k volnému odběru.
 Z2020-004981 5. 2. 2020 neuvedena Statutární město Kladno Hokej Kladno s.r.o.
Zajištění reklamních a propagačních služeb 4 100 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby a souvisejících dodávek spočívající v zajištění reklamních a propagačních služeb
 Z2020-004884 5. 2. 2020 10. 3. 2020 ČESKÝ ROZHLAS Bleskové a rychlé výzkumy pro potřeby odhad.cena 2 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace bleskových a rychlých výzkumů metodami CAPI a CATI, nebo kombinací obou metod dle programových potřeb zadavatele, a to vždy na výběrovém souboru N=1000.
 Z2020-004345 3. 2. 2020 neuvedena Český rozhlas Martin Hájek
Provozování zaměstnanecké jídelny a bufetu v 4 000 992 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese Předmětem této koncese je zajištění provozování zaměstnanecké jídelny Českého rozhlasu v budově B a bufetu pro zaměstnance v atriu budovy B v sídle zadavatele. Zadávací řízení je realizováno ve zjednodušeném režimu podle § 129 ZZVZ. Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení nevydává žádné finanční prostředky. Naopak je soutěženo, kdo zadavateli zaplatí nejvyšší nájemné za pronajaté prostory. Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele, že výpočet předpokládané hodnoty koncese je stanoven ze zákonných důvodů a je proveden na základě předpokládaného potencionálního obratu z daných provozů (tzn. průměrný počet vydaných jídel denně (~350) krát maximální počet pracovních dnů za dobu trvání smluv (1005) krát nominální hodnota jedné stravenky (100,- Kč)). Zadavatel nevynakládá v rámci této koncese žádné finanční prostředky, naopak předmětem hodnocení bude výše nabízených nájmů dodavatelů, které...
 Z2020-004603 3. 2. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 81 304 610 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-004216 7. 2. 2020 2. 3. 2020 Vězeňská služba České republiky Koncese na poskytování zdravotních služeb pro
Oprava Poskytování zdravotních služeb formou ambulantní specializované péče osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo ve výkonu zabezpečovací detence.
 Z2020-004260 31. 1. 2020 neuvedena RBP, zdravotní pojišťovna Gastro Adagio s.r.o.
Stravovací služby pro RBP na roky 2020 – 2021 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a vzdálený výdej teplých obědů pro zaměstnance zadavatele.
 Z2020-003355 25. 2. 2020 20. 2. 2020 Město Úvaly Město Úvaly – Výběr provozovatele areálu odhad.cena 25 000 000 Kč
Oprava Předmětem koncese je zajištění provozování areálu venkovního koupaliště včetně občerstvení v Úvalech na dobu určitou, a to do 31. prosince 2029.
 Z2020-002986 27. 1. 2020 neuvedena Město Česká Lípa Údržba dětských hřišť, sportovišť a drobné odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-002389 21. 1. 2020 neuvedena Národní galerie v Praze ADJUST ART, spol. s r.o.
BigMedia spol. s r.o.
VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA 2 845 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění reklamních ploch pro zadavatele pro období leden–prosinec 2020, přičemž zadavatel veřejnou zakázku rozdělil ve smyslu § 101 ZZVZ na části.
 Z2020-002254 9. 3. 2020 17. 2. 2020 Liberecký kraj Provozovatel stravovacího centra v budově „D“ odhad.cena 288 804 689 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem plnění bude provozování stravovacího centra v budově „D“ pro zaměstnance Zadavatele a další strávníky, jakož i výkon dalších práv a povinností s tímto provozem souvisejících.
 643871 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Mediální kampaň v rámci projektu Domácí násilí a odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 Z2020-000717 2. 4. 2020 10. 2. 2020 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra SKYCLEAN s.r.o.
Pomocné práce v kuchyni LD Tosca, Karlovy Vary 145 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky na služby je denní poskytnutí 2 pracovníků na pomocné práce v kuchyni lázeňského domu Tosca v Karlových Varech. Práce budou zajištovány ve 12 hodinových směnách vč. sobot nedělí a svátků v době provozu hotelu (předpokládá se zapojení 4 zaměstnanců dodavatele se vzájemnou zastupitelností) takto: 1 osoba s pracovní dobou od 6.00 do 18.00 hod. (příprava zeleniny, mytí bílého nádobí, úklidové práce) a 1 osoba s pracovní dobou od 7:00 do 19:00 hod. (příprava zeleniny, mytí černého nádobí, úklidové práce). Služby budou poskytovány na základě smlouvy o poskytování služeb. Dodavatel služeb musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody.
 Z2020-000865 9. 1. 2020 neuvedena Centrum sociálních služeb Praha Dodávka stravy pro osoby bez přístřeší 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu jednoho roku na dodávku hygienicky zabalené stravy, formou balíčků pro výdejny stravy osoby bez přístřeší.
 499860 17. 10. 2014 neuvedena Úřad vlády České republiky POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti 764 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 635717 6. 2. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Dodávka 4 ks rotorů k elektromotorům typu VAZ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 635717 22. 1. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. IPSOS s.r.o.
Millward Brown Czech Republic s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Dodávka 4 ks rotorů k elektromotorům typu VAZ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-000440 7. 1. 2020 neuvedena Městská část Praha 17 Bartoň a Partner s. r. o.
Poskytování bezpečnostních služeb 4 239 580 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb - fyzické ostrahy objektu (majetku), který je ve svěřené správě zadavatele nebo objektu, který je zadavatelem užíván. Fyzickou ostrahou objektu se rozumí všechna opatření, která mají zabránit vniknutí nepovolaných osob do prostor zadavatele uvedených v této výzvě a smlouvě, zabránění vzniku škod na movitém a nemovitém majetku zadavatele, zabránění vzniku mimořádných událostí v uvedených prostorách zadavatele a jejím bezprostředním okolí. Dále je předmětem výkon režimových opatření, hlídková činnost a provádění fyzické ochrany osob (doprovody), popřípadě plnění dalších specifických úkolů souvisejících s ostrahou objektu.
 Z2020-000245 6. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nakupní systém na "Marketingové služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-000253 6. 1. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Berani Zlín, s.r.o.
Propagace statutárního města Zlína 13 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s ledním hokejem, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.
 Z2019-045961 16. 3. 2020 20. 1. 2020 Letiště Praha, a.s. Hard Rock Cafe (Czech Republic), s.r.o.
Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem 48 000 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2019-045989 27. 12. 2019 14. 1. 2020 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ZAJIŠTĚNÍ OSTRAHY V AREÁLU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU odhad.cena 4 200 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy a ochrany osob a majetku ve vnitřních i venkovních prostorech areálu Zadavatele
 Z2019-045297 6. 3. 2020 20. 1. 2020 Česká republika - Ministerstvo financí REMMARK, a. s.
Zbývající fáze EET – Prostor pro informační kampaň 918 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je zajištění prostoru v celostáním tisku pro účely informování podnikatelské veřejnosti o blížícím se startu zbývající fáze elektronické evidence tržeb a povinnostech s tím souvisejících.
 Z2019-045299 16. 3. 2020 20. 1. 2020 Česká republika - Ministerstvo financí Zbývající fáze EET – Prostor pro informační kampaň
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je odvysílání informačních audiospotů předložených zadavatelem za účelem informování podnikatelské veřejnosti o blížícím se startu zbývající fáze elektronické evidence tržeb a povinnostech s tím souvisejících.
 Z2019-045552 29. 1. 2020 neuvedena Dům zahradniční spolupráce REMMARK, a.s.
Zajištění informovanosti veřejnosti 3 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění informačních a propagačních kampaní programů administrovaných zadavatelem v tištěných médiích a zajištění nákupu mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) dle požadavků zadavatele pro umístění informačních sdělení. Hlavním cílem projektů je informování občanů České republiky o možnostech zapojení se do vzdělávacích programů Evropské komise.
 Z2019-045144 6. 2. 2020 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu Krajský koordinátor pro provádění prevence v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-045592 20. 12. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) Pronájem reklamních ploch v dopravních prostředcích včetně instalace – rámečků ve vlacích v ČR, varioposterů na nádražích v ČR a scrollů na letišti Václava Havla na období leden–prosinec 2020 2) Pronájem reklamních ploch CLV včetně instalace – ve městech Praha na specifických místech v rotundách na povrchu Prahy, Brno, Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Plzeň na období leden–prosinec 2020 3) Pronájem reklamních ploch v MHD Praha včetně instalace – B1 plakátů u eskalátorů v pražském metru, streetboardů (220x60 cm) na pražských tramvajích na období leden–prosinec 2020
 Z2019-044322 16. 12. 2019 20. 1. 2020 Statutární město Brno Komunikační kampaň na pokračování propagace odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování komplexních služeb při rozvoji destinační značky města Brna – Brnotruestory, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky města Brna. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a přílohách zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 105 866 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy