Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 758 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-011887 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí na Labem odhad.cena 17 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí na Labem na 60 měsíců, s 5 - ti letou opcí ve prospěch VoZP ČR.
Z2019-012184 15. 4. 2019 22. 5. 2019 ČEZ, a. s. Právní služby
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem tohoto Zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s vybranými Dodavateli. S každým vybraným Dodavatelem uzavře každý člen sdružení zadavatelů dle odst. 3.1 této části 1 ZD samostatnou Smlouvu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, a to: • Část 1 – Právní služby v rámci ČR • Část 2 – Právní služby v Evropském hospodářském prostoru
Z2019-011409 11. 4. 2019 6. 5. 2019 Letiště Praha, a. s. PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ HOSTINSKÉ ČINNOSTI FORMOU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ – M.Č.S1023 odhad.cena 60 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci (ZD) a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F této ZD.
Z2019-009748 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost POSKYTOVÁNÍ FACILITY MANAGEMENT SLUŽEB NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A DISPEČERSKÝCH STANOVIŠTÍCH odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010309 18. 4. 2019 neuvedena Český statistický úřad Právní služby SLDB 2021 – 2. část: Komplexní právní služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009837 29. 3. 2019 neuvedena hlavní město Praha Výběr administrátora pro nabídková či zadávací řízení na služby v přepravě cestujících
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky bude poskytování služeb administrátora spočívající v komplexní organizační, administrativní a právní podpoře v nabídkových a zadávacích řízeních a při dalších souvisejících úkonech; současně bude administrátor zadavatele v zákonem přípustném rozsahu a v souladu s pokyny zadavatele zastupovat při realizaci jednotlivých úkonů. Úkony a činnosti administrátora budou realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. 10. 2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zákonem č. 194/2010, o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů.
Z2019-009703 28. 3. 2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Specializovaná právní podpora II
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným Operátorem ICT, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT a dopravní telematiky.
Z2019-007949 11. 3. 2019 neuvedena Český statistický úřad Právní služby SLDB 2021 – 1. část: Administrace veřejných zakázek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007813 11. 3. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Právní služby 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007270 5. 3. 2019 neuvedena Městská část Praha 10 Zastupování při výkonu vlastnických práv k bytům ve vlastnictví Městské části Praha 10 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zastupování zadavatele při správě bytů a nebytových jednotek v jeho vlastnictví, a to zejména k zastupování zadavatele při schůzích společenství vlastníků jednotek. Ke dni zahájení zadávacího řízení zahrnuje předmět smlouvy zastupování zadavatele v celkem 153 společenstvích vlastníků jednotek. Předpokládány počet konaných schůzí společenství vlastníků jednotek činí 230 za 1 rok a 920 za dobu 4 let. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentace.
Z2019-006874 18. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Služby patentového zástupce VŠB-TUO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006877 18. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Zajištění správy práv průmyslově právní ochrany odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003957 1. 2. 2019 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Zajištění externí administrace pro veřejné zakázky ČHMÚ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004200 15. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny BEG BOHEMIA, spol. s r.o.
Pronájem regálových systémů 3 189 596  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003695 30. 1. 2019 19. 2. 2019 Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace odhad.cena 13 958 678  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“, a to v úzké součinnosti se zadavatelem a dle jeho pokynů resp. užším projektovým týmem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také poskytování dalších obecných právních služeb a vypracovávání právních analýz.
Z2019-002840 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003356 18. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ing. Karel Bojas
Pronájem zařízení pro čerpání kalů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-002607 24. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček a spol., s.r.o.
Právní služby v souvislosti s přípravou a realizací jmenovitých investičních staveb Správy Plzeň a další právní služby 3 560 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění dílčí veřejné zakázky jsou právní služby, poradenství a zastupování související: - se získáním vlastnických práv k pozemkům nacházejícím se v trasách připravovaných jmenovitých investičních staveb; - s omezením vlastnických práv či získáním práv odpovídajících věcnému břemenu či služebnosti k pozemkům nebo ke stavbám nacházejícím se v trasách připravovaných jmenovitých investičních staveb.
Z2019-001682 25. 2. 2019 14. 3. 2019 Správa základních registrů RD - Poskytování právních služeb odhad.cena 10 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví, smluvního práva a správního práva.
Z2019-001285 18. 4. 2019 neuvedena Středočeský kraj ZJEDNODUŠENÝ REŽIM: Rámcová dohoda na administraci nabídkových řízení na poskytování veřejných služeb v přepravě osob odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-000790 18. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Služby patentového zástupce VŠB-TUO, řízení a udržitelnost odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-044820 27. 12. 2018 neuvedena Letiště Praha, a. s. Provozování obchodu s Duty Free sortimentem, dárky, módou a doplňky odhad.cena 20 000 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení bude poskytnuto právo k provozování obchodu s Duty Free sortimentem, dárky, módou a doplňky a to za podmínek uvedených v ZD a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří přílohu F ZD.
Z2018-044745 28. 2. 2019 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy JUDr. Martin Kryl
Právní služby na úseku ochrany a správy objektů a památkově chráněných objektů 2 320 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-041651 18. 4. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Pronájem nebytových prostor odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-044178 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
LF HK - Minitendr 05 - RD č. O/090/2017 34 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-041137 1. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Protiletadlový komplet SHORAD - právní podpora realizace projektu 5 640 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb - právní podpory a poradenství v souvislosti s realizací nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Protiletadlový komplet SHORAD“, jejímž předmětem je pořízení 4 protiletadlových raketových baterií typu SHORAD.
Z2018-039555 12. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby při realizaci zadávacích řízení pro Provozní úsek 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je poskytování odborného právního poradenství při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení pro Provozní úsek: O právní podpora při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, O právní poradenství v oblasti veřejných zakázek - poskytování právních služeb zadavateli v oblasti veřejných zakázek ve vztahu k jednomu konkrétnímu zadávacímu řízení, které zadavatel zamýšlí realizovat; O poradenské služby v souvislosti se zadávacím řízením, včetně právní podpory ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudních řízeních týkajících se přezkumu postupu zadavatele v zadávacích řízeních.
Z2018-036617 18. 4. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Zuzana Tinthoferová
Delegování kontrol zadávacích řízení žadatelů PRV v letech 2018 - 2023 7 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-032960 28. 11. 2018 neuvedena Národní technická knihovna Havel & Partners s.r.o.
Public Market Advisory s.r.o.
Právní služby a poskytování právního poradenství CzechELib 2 odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-030670 3. 4. 2019 neuvedena CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2018-026761 6. 8. 2018 neuvedena Česká správa sociálního zabezpečení Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-027195 18. 4. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Elger Martin, Mgr., advokát
JUDr. ALENA KROUPOVÁ, advokátka
Právní služby pro ČT 8 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-026780 18. 4. 2019 neuvedena Městská část Praha 13 IKON spol. s r.o.
Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu 14 167 296  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-026669 20. 8. 2018 neuvedena Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace odhad.cena 13 959 504  Kč
Oprava ředmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“, a to v úzké součinnosti se zadavatelem a dle jeho pokynů resp. užším projektovým týmem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zejména poskytování dalších obecných právních služeb a vypracovávání právních analýz v rámci VZ na právní služby v maximálním rozsahu cca. 6980 konzultačních hodin, které se budou týkat realizace VZ na dodávky a budou mít přímou vazbu na komplexní provedení VZ na dodávku.
Z2018-025501 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Most MK - mont illuminations s.r.o.
Pronájem vánoční výzdoby 11 199 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-024696 4. 4. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Společnost pro SZIF
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Rámcová dohoda - Zajištění externí administrace ICT veřejných zakázek 12 420  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-024285 18. 4. 2019 neuvedena Ústecký kraj Poskytování ad hoc právních služeb v záležitostech vrcholových a koncepčních rozhodování orgánů kraje odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-021495 2. 7. 2018 30. 7. 2018 Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů odhad.cena 26 643 028  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat pro zadavatele a Úřad práce České republiky, služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. Ověřování elektronického podpisu (CPV: 79132100-9) Datová média (CPV: 32582000-6)
Z2018-022022 2. 7. 2018 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytování právních služeb a právního poradenství.
Z2018-017535 3. 9. 2018 neuvedena Národní technická knihovna Právní služby a poskytování právního poradenství CzechELib
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Poskytování obecných právních služeb v rámci projektu v maximálním rozsahu 2500 konzultačních hodin, které se budou týkat realizace projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542 a budou mít přímou vazbu na komplexní provádění zadávacích řízení a poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacích řízení veřejných zakázek s plněním nehmotné povahy a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce projektů OP VVV. Vzhledem ke skutečnosti, že těžiště předmětu plnění zadávacích řízení spočívá zejména v jednání se zájemci o veřejnou zakázku v jednacích druzích zadávacích řízení (zejména jednací řízení bez uveřejnění) a dále soutěže o veřejné zakázky na nákup software, poptává zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení komplexní právní služby za úplatu.
Z2018-016380 25. 6. 2018 neuvedena Národní galerie v Praze Poskytování právní pomoci odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování právní pomoci
Z2017-011358 18. 4. 2019 neuvedena Kinský dal Borgo, a.s. Ing. Karel Horák
„Revitalizace Žehuňského rybníka“ – odvoz a likvidace sedimentu 53 986 383  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-015125 29. 10. 2018 15. 6. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Poskytování integrovaných služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha hlavní nádraží odhad.cena 160 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je zajištění řádného fungování a provozu objektů v železniční stanici Praha hlavní nádraží. Předmět plnění spočívá: v objektech vykonávat Správu, Běžnou údržbu a běžné opravy, Security, Úklid, Opravy, Zpracování finanční hotovosti z turniketů, Obsluhy plynových kotlů a další činnosti uvedené v bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky.
Z2018-020351 11. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Právní poradenství odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZČR – rámcová smlouva 2 875 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-010218 14. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Michal Mazel, advokát
Poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-009443 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Česká pošta, s.p.
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů 8 748 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-007873 13. 3. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MT Legal s.r.o. advokátní kancelář
RÁMCOVÉ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (Část 3. Právo veřejného investování, IT a ICT právo) 525 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výběr 5 uchazečů, se kterými zadavatel uzavře rámcovou smlouvu na poskytování služeb jejichž předmětem jsou právní služby.
Z2018-007493 8. 3. 2018 neuvedena Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace Hlavního města Prahy Smitz&Partner, advokátní kancelář,s.r.o
Právní služby- vymáhání pohledávek protialkoholní záchytné stanice pro Městskou polikliniku Praha 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb spočívajících v soudním a mimosoudním vymáhání pohledávek a související administrativní služby. Předmětem veřejné zakázky je: a) Správa pohledávek zahrnující vedení databáze pohledávek a pravidelné informování zadavatele o průběhu vymáhání pohledávek b) Poskytování konzultací zadavateli ohledně pohledávek a možného řešení jednotlivých případů c) Zastupování zadavatele při mimosoudním vymáhání pohledávek včetně generování rozesílání výzev k úhradě a předžalobních upomínek d) Vymáhání pohledávek v soudních řízeních, tj. zastupování zadavatele v nalézacích a vykonávacích (exekučních) řízeních e) Zastupování zadavatele v insolvenčních řízeních při vymáhání pohledávek
Z2018-006122 23. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby při uplatňování spoluvlastnických práv v rámci zajišťování správy nemovitosti Šumavská, Brno 443 945  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V druhé polovině roku 2016 došlo k podstatné změně spoluvlastnické struktury nemovitosti Šumavská 31/33, na níž ŘSD ČR vlastní ideální podíl o velikosti 1839/1000, a současně i ve vazbě na zájem majoritního spoluvlastníka. Cílem je s ohledem na omezené vlastní kapacity zajistit komplexní odborné služby týkající se poskytování právních konzultací, vypracování návrhů smluv, podání a jiných právních jednání a zastupování ŘSD při jednáních před soudy a dalšími orgány nebo institucemi týkajícími se uplatňování spoluvlastnických práv v rámci zajišťování správy nemovitosti Šumavská, Brno.
Z2018-033140 27. 9. 2018 neuvedena Městská část Praha 5 CENTRA a.s.
"Správa objektů pro MČ PRAHA 5" 5 904 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu