Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 836 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-001730 18. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Specializované právní služby v oblasti investiční
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), • zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.
 Z2021-001858 18. 1. 2021 15. 2. 2021 Fakultní nemocnice Bulovka PRONÁJEM NÁKLADNÍCH VOZIDEL odhad.cena 5 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Uzavření smlouvy na služby požadovaného předmětu veřejné zakázky tj. pronájem pěti kusů nákladních automobilů,
 Z2020-044437 18. 1. 2021 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Centrální řešení pro uchování certifikátů odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-039978 12. 11. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-039690 14. 1. 2021 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR Specializované právní služby v oblasti investiční odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-039466 6. 11. 2020 neuvedena Společenství vlastníků Na Dlouhém lánu 30, Praha profil zadavatele
Oprava národního formuláře společenství vlastníků
 Z2020-033534 29. 9. 2020 3. 11. 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové MEPHARED 2 - Poskytovatel právních služeb odhad.cena 8 000 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování komplexní právní podpory a právního poradenství ve veškeré problematice související s projektem „Vzdělávací a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2)“ (dále i „Projekt“), který byl posouzením předložené projektové fiše dne 29. listopadu 2019 zařazen mezi 10 strategických projektů ČR Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Bližší informace k Projektu je možné získat na webové adrese www.kampushk.cuni.cz.
 Z2020-033540 24. 9. 2020 neuvedena Město Žatec Správa nemovitostí pro Město Žatec - III. 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je správa bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví Města Žatce. Správce se zavazuje v rozsahu „Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor“ a platné právní úpravy komplexně zajišťovat pro vlastníka správu a provoz bytového fondu, včetně bytových domů, a nebytových prostor (vše specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor), a to především vybírání nájemného, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním spravovaného majetku, souvisejících a dalších plateb a poplatků, včetně souvisejícího příslušenství a sankcí, vyúčtování záloh na uvedené služby, zajištění oprav a údržby, včetně součinnosti při vymáhání souvisejících pohledávek vlastníka. Rozsah bytového fondu, který bude ve správě správce na základě Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor, je uveden v příloze č. 1 této...
 Z2020-033141 24. 9. 2020 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Poskytování právního poradenství pro Centra na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041147 19. 11. 2020 neuvedena Český metrologický institut Porta Medica s.r.o.
Podpora v rámci procesu získání statusu oznámeného 3 399 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-032602 17. 9. 2020 neuvedena Český metrologický institut Podpora v rámci procesu získání statusu oznámeného odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-031466 19. 11. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB – SMLUVNÍ PODMÍNKY odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-029880 21. 12. 2020 neuvedena Generální ředitelství cel Poskytování služeb facility managementu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-029290 20. 8. 2020 neuvedena Město Žatec Správa nemovitostí pro Město Žatec - II. vyhlášení 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je správa bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví Města Žatce. Správce se zavazuje v rozsahu „Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor“ a platné právní úpravy komplexně zajišťovat pro vlastníka správu a provoz bytového fondu, včetně bytových domů, a nebytových prostor (vše specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor), a to především vybírání nájemného, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním spravovaného majetku, souvisejících a dalších plateb a poplatků, včetně souvisejícího příslušenství a sankcí, vyúčtování záloh na uvedené služby, zajištění oprav a údržby, včetně součinnosti při vymáhání souvisejících pohledávek vlastníka. Rozsah bytového fondu, který bude ve správě správce na základě Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor, je uveden v příloze č. 1 této...
 Z2020-027366 6. 8. 2020 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism „Provozování informačního centra – Staroměstské odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027175 24. 8. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Poskytování právních služeb - právo veřejných odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-026043 2. 10. 2020 neuvedena Ředitelství vodních cest ČR Specializované právní služby v oblasti investiční odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-035836 13. 10. 2020 neuvedena Státní fond dopravní infrastruktury Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-023709 13. 7. 2020 neuvedena Městská část Praha 10 Nájem náhradních prostor - Předběžné tržní odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2020-022604 7. 7. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Předběžná tržní konzultace pro výběr odhad.cena 8 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel předpokládá vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku s předpokládaným názvem: „Poskytovatel právních služeb pro MEPHARED 2“ a vybrat na jeho základě dodavatele, který bude Zadavateli poskytovat komplexní právní podporu a právní poradenství týkající se veškeré problematiky projektu Vzdělávací a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2) (dále jen „Projekt“). Připravované zadávací podmínky Veřejné zakázky Zadavatel představí s využitím práva dle § 33 ZZVZ, tedy vedením této předběžné tržní konzultace („Konzultace“). Zadavatel ve spolupráci s HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. oslovuje neomezený okruh potenciálních dodavatelů k získání informací relevantních pro připravovanou Veřejnou zakázku. Bližší informace k předběžné tržní konzultaci jsou k dispozici na výše uvedené URL adrese profilu zadavatele.
 Z2020-021962 7. 7. 2020 neuvedena Generální ředitelství cel Poskytování služeb facility managementu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-020911 18. 6. 2020 neuvedena Město Žatec Správa nemovitostí pro Město Žatec 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je správa bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví Města Žatce. Správce se zavazuje v rozsahu „Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor“ a platné právní úpravy komplexně zajišťovat pro vlastníka správu a provoz bytového fondu, včetně bytových domů, a nebytových prostor (vše specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor), a to především vybírání nájemného, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním spravovaného majetku, souvisejících a dalších plateb a poplatků, včetně souvisejícího příslušenství a sankcí, vyúčtování záloh na uvedené služby, zajištění oprav a údržby, včetně součinnosti při vymáhání souvisejících pohledávek vlastníka. Rozsah bytového fondu, který bude ve správě správce na základě Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor, je uveden v příloze č. 1...
 Z2020-020296 15. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Poskytování právních služeb v oblasti veřejných odhad.cena 25 000 000 Kč
Předběžné oznámení Právní služby spočívají v celé šíři právních služeb potřebných pro výkon činností v působnosti zadavatele, od zastupování zadavatele před soudy a jinými orgány a institucemi, až po právně poradenské služby.
 Z2020-019618 1. 7. 2020 23. 6. 2020 Prague City Tourism a.s. Poskytování právních služeb 1 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je výběr tří dodavatelů, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva o poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
 Z2020-038691 30. 10. 2020 neuvedena Moravskoslezský kraj F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
PMVIA s.r.o.
+1 dodavatel
Vyhodnocení ohroženosti a zpracování 1 304 030 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-023828 13. 7. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Služba housingu v DC SPCSS pro MV 4 323 260 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018205 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna PhDr. Mgr. Martin Krahulík, advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Komplexní právní služby pro NTK 11 157 025 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Zadavatel popotával komplexní právní sužby především v oblastech zadávacího řízení, stavebního práva, trestního práva, vymáhání pohledávek, GDPR, pracovního práva, práva IT a práv duševního vlatsnictví, správního řízení aj. Veřejná zakázka je dělena na dílčí části z hlediska funkčního a věcného zaměření jednotlivých právních agend.
 Z2020-018021 23. 11. 2020 29. 6. 2020 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o.
Právní služby 943 500 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Zadavatel, Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen „IDSK“) zabezpečuje dopravní obslužnost Středočeského kraje, tj. vytváří, organizuje a kontroluje funkci systému hromadné přepravy osob, a to jak na území Středočeského kraje, tak i s částečným přesahem na území hl. m. Prahy (dle smlouvy o společném zadávání, uzavřené mezi IDSK a Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID), a dále na území sousedních krajů (podle pravidel sjednaných v příslušné smlouvě uzavřené mezi Středočeským krajem a příslušným sousedním krajem).
 Z2020-017685 4. 9. 2020 neuvedena Národní galerie v Praze KART, spol. s r.o.
Technická správa objektů Národní galerie v Praze 50 326 784 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-011301 9. 11. 2020 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Administrace zadávacích řízení a poskytování 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-008667 6. 4. 2020 8. 4. 2020 Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace Nájem prostor zařízení restauračního a ubytovacího
Oprava národního formuláře Toto výběrové řízení není výběrovým řízení uskutečněným podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání objektu Maměnky a objektu Libušína v katastrálním území Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva k provozování hostinské činnosti a ubytovacích služeb
 Z2020-008137 8. 6. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 62 500 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování zábavního centra/parku/prostoru a/nebo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-008026 11. 5. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 150 000 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování kavárny (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-006357 29. 5. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem odhad.cena 144 000 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (bez možnosti provozování následujících konceptů/sortimentu - hamburgery a sortiment tvořený zejména smaženými pokrmy) (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-023024 7. 7. 2020 neuvedena LOM PRAHA s.p. Svobodová Marianna, JUDr., advokát
Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář
+1 dodavatel
Právní služby 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-004514 16. 10. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
„Analýza právního řádu České republiky za účelem 9 180 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-002976 10. 2. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra „Poskytování právních služeb v oblasti odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-019240 4. 6. 2020 neuvedena Město Ostrov Daniel Mašek
Správa a provoz městského koupaliště v Ostrově 899 979 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-002007 14. 5. 2020 28. 2. 2020 Letiště Praha, a.s. Provozování služby balení zavazadel a dalších odhad.cena 1 620 000 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme výhradní právo k poskytování služby balení zavazadel a případné právo k provozování dalších doplňkových služeb a prodeji doplňkového sortimentu (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
 Z2020-001023 10. 1. 2020 neuvedena Město Mariánské Lázně FFR-20180601 s.r.o.
Nájem nebytových prostor_3. ZŘ_JŘBU 6 125 515 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-000440 7. 1. 2020 neuvedena Městská část Praha 17 Bartoň a Partner s. r. o.
Poskytování bezpečnostních služeb 4 239 580 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb - fyzické ostrahy objektu (majetku), který je ve svěřené správě zadavatele nebo objektu, který je zadavatelem užíván. Fyzickou ostrahou objektu se rozumí všechna opatření, která mají zabránit vniknutí nepovolaných osob do prostor zadavatele uvedených v této výzvě a smlouvě, zabránění vzniku škod na movitém a nemovitém majetku zadavatele, zabránění vzniku mimořádných událostí v uvedených prostorách zadavatele a jejím bezprostředním okolí. Dále je předmětem výkon režimových opatření, hlídková činnost a provádění fyzické ochrany osob (doprovody), popřípadě plnění dalších specifických úkolů souvisejících s ostrahou objektu.
 Z2020-000043 14. 9. 2020 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář
HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
+3 další dodavatelé
Externí právní služby 23 944 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-045171 10. 12. 2020 neuvedena Česká exportní banka, a.s. Dentons Europe CS LLP organizační složka
Squire Patton Boggs, s.r.o., advokátní kancelář
+3 další dodavatelé
Poskytování právních služeb pro Českou exportní 25 000 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s více účastníky na poskytování právních služeb souvisejících s exportním financováním. Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména (i) příprava úvěrové smluvní dokumentace v oblasti finančních transakcí týkajících se exportního financování, včetně refinancování takových transakcí, (ii) příprava kompletní zajišťovací dokumentace, (iii) příprava právních stanovisek a (iv) poskytování rozsáhlého okruhu souvisejících služeb, vždy podle právního řádu státu určeného zadavatelem. Požadované služby musí být ze strany dodavatelů poskytovány s přihlédnutím k relevantním jurisdikcím a mezinárodním standardům (jako jsou např. LMA, ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry, tzv. Konsensus OECD a další) a současně s přihlédnutím k aplikovatelné bankovní regulaci, jakož i obezřetnostním a obchodním standardům předních tuzemských bank.
 Z2020-005112 6. 2. 2020 neuvedena LOM PRAHA s.p. Právní služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-044079 17. 12. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. PRÁVNÍ SLUŽBY odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-044508 16. 12. 2019 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
Smlouva o poskytování právních služeb 2 000 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem smlouvy je poskytnutí komplexních právních služeb spočívajících v poradenství při zajištění služeb provozu údržby a rozvoje systému Automatizovaného daňového informačního systému podporujícího výkon správy daní Finanční správy České republiky.
 Z2019-046123 31. 12. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad ERDING, a.s.
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ 3 605 876 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-040873 27. 2. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-038633 9. 12. 2019 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-035962 23. 12. 2019 neuvedena Statutární město Most KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování komplexních právních služeb 6 660 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 679 lidí darovalo 1 846 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy