Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 733 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-041651 3. 12. 2018 7. 2. 2019 České dráhy, a.s. Pronájem nebytových prostor
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění vhodných nebytových prostor odpovídajících specifikaci uvedené zejména v příloze č. 4 zadávací dokumentace za účelem umístění sídla zadavatele.
Z2018-041137 26. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany Protiletadlový komplet SHORAD - právní podpora realizace projektu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb - právní podpory a poradenství v souvislosti s realizací nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Protiletadlový komplet SHORAD“, jejímž předmětem je pořízení 4 protiletadlových raketových baterií typu SHORAD.
Z2018-039555 12. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby při realizaci zadávacích řízení pro Provozní úsek 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je poskytování odborného právního poradenství při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení pro Provozní úsek: O právní podpora při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, O právní poradenství v oblasti veřejných zakázek - poskytování právních služeb zadavateli v oblasti veřejných zakázek ve vztahu k jednomu konkrétnímu zadávacímu řízení, které zadavatel zamýšlí realizovat; O poradenské služby v souvislosti se zadávacím řízením, včetně právní podpory ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudních řízeních týkajících se přezkumu postupu zadavatele v zadávacích řízeních.
Z2018-036617 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Delegování kontrol zadávacích řízení žadatelů PRV v letech 2018 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-029600 25. 10. 2018 neuvedena Hlavní město Praha, Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Mgr. Jiří Schüller, LL.M., advokát
Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020 4 992 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody po dobu dvou roků.
Z2018-033140 27. 9. 2018 neuvedena Městská část Praha 5 CENTRA a.s.
Správa objektů pro MČ PRAHA 5 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné na služby je provádění správy objektů Ženské domovy, Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5, objektu nám. Kinských 741/6, Praha 5, objektu na Neklance 2534/15, Praha 5, objektu Portheimka, Štefánikova 68/12, Praha 5 a případně dalších objektů, a to na dobu určitou v délce 4 let následujících po uzavření smlouvy. Účelem této veřejné zakázky na služby je zkvalitnění provádění správy uvedených objektů, včetně sjednocení systému fakturace a tím i následného zjednodušení administrativních úkonů při komunikaci mezi dodavatelem a MČ Praha 5.
Z2018-032960 28. 11. 2018 neuvedena Národní technická knihovna Havel & Partners s.r.o.
Public Market Advisory s.r.o.
Právní služby a poskytování právního poradenství CzechELib 2 3 893 600 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacích řízení veřejných zakázek s plněním nehmotné povahy a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce projektů OP VVV. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména poskytování obecných právních služeb v rámci projektu v maximálním rozsahu 2400 konzultačních hodin, které se budou týkat realizace projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542 a budou mít přímou vazbu na komplexní administraci zadávacích řízení spočívajících zejména v jednání s vydavateli a dodavateli „Elektronických informačních zdrojů“ pro výzkum a vývoj v České republice.
Z2018-030670 15. 11. 2018 neuvedena CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2018-026761 15. 11. 2018 neuvedena Česká správa sociálního zabezpečení Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-027195 6. 12. 2018 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE JUDr. Alena Kroupová
Mgr. Martin Elger
Právní služby pro ČT 8 000 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Zabezpečení služeb spočívajících v právním poradenství včetně vypracování smluv, smluvních vzorů, stanovisek a doporučení v oblasti přípravy, výroby nebo společné výroby programového obsahu určeného pro program ČT 4 Sport a ČT 24 (část 1) a v oblasti autorského práva a závazkových vztahů s autorskoprávním a mediálním prvkem v oblasti televizního vysílání (část 2).
Z2018-026780 15. 11. 2018 neuvedena Městská část Praha 13 IKON spol. s r.o.
Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu 14 167 296 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-026669 20. 8. 2018 neuvedena Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace odhad.cena 13 959 504 Kč
Oprava ředmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“, a to v úzké součinnosti se zadavatelem a dle jeho pokynů resp. užším projektovým týmem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zejména poskytování dalších obecných právních služeb a vypracovávání právních analýz v rámci VZ na právní služby v maximálním rozsahu cca. 6980 konzultačních hodin, které se budou týkat realizace VZ na dodávky a budou mít přímou vazbu na komplexní provedení VZ na dodávku.
Z2018-025501 26. 11. 2018 29. 8. 2018 Statutární město Most MK-mont illuminations s.r.o.
Pronájem vánoční výzdoby 11 199 988 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem vánoční výzdoby statutárního města Most pro roky 2018 - 2021.
Z2016-002495 25. 10. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
Uzavření rámcové mandátní smlouvy na poskytování právních služeb 4 610 819 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu poskytování právních služeb
Z2018-024696 21. 11. 2018 20. 8. 2018 Státní zemědělský intervenční fond HAVEL & PARNTERS s.r.o., advokátní kancelář
Společnost pro SZIF
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Rámcová dohoda – Zajištění externí administrace ICT veřejných zakázek 5 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb spočívajících v komplexním zastoupení zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacími řízeními ICT veřejných zakázek ve smyslu § 43 ZZVZ po dobu účinnosti rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců se 3 dodavateli.
Z2018-024285 15. 11. 2018 neuvedena Ústecký kraj Poskytování ad hoc právních služeb v záležitostech vrcholových a koncepčních rozhodování orgánů kraje odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
400812 16. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ROWAN LEGAL, s.r.o.
Poskytování právních služeb" část 3 - Právo veřejného investování, IT a ICT právo 42 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování odborného právního poradenství v oblasti veřejného investování/ administrace zadávacích řízeních/ výběrových řízeních a právní poradenství v oblasti IT a ICT.
Z2018-021495 2. 7. 2018 30. 7. 2018 Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů odhad.cena 26 643 028 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat pro zadavatele a Úřad práce České republiky, služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. Ověřování elektronického podpisu (CPV: 79132100-9) Datová média (CPV: 32582000-6)
Z2018-022022 2. 7. 2018 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytování právních služeb a právního poradenství.
Z2018-020351 20. 6. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Právní poradenství odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZČR – rámcová smlouva 2 875 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb dle potřeb klienta, které spočívají zejména v poskytování vysoce specializovaných právních služeb v oblasti strukturálních fondů EU a dalších finančních mechanismů a evropských prostředků, v oblasti veřejných zakázek, v občanskoprávní oblasti, v oblasti správního práva a v oblasti práva EU, a to konkrétně v podobě právního poradenství, konzultací, vytváření právních rozborů, stanovisek a analýz a dalších právních činností včetně účasti na jednáních souvisejících s realizací projektů a programů klienta financovaných ze strukturálních fondů v programovém období 2014 – 2020 a z dalších finančních mechanismů.
Z2018-017535 3. 9. 2018 neuvedena Národní technická knihovna Právní služby a poskytování právního poradenství CzechELib
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Poskytování obecných právních služeb v rámci projektu v maximálním rozsahu 2500 konzultačních hodin, které se budou týkat realizace projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542 a budou mít přímou vazbu na komplexní provádění zadávacích řízení a poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacích řízení veřejných zakázek s plněním nehmotné povahy a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce projektů OP VVV. Vzhledem ke skutečnosti, že těžiště předmětu plnění zadávacích řízení spočívá zejména v jednání se zájemci o veřejnou zakázku v jednacích druzích zadávacích řízení (zejména jednací řízení bez uveřejnění) a dále soutěže o veřejné zakázky na nákup software, poptává zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení komplexní právní služby za úplatu.
Z2018-016380 25. 6. 2018 neuvedena Národní galerie v Praze Poskytování právní pomoci odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování právní pomoci
Z2017-011358 22. 11. 2018 neuvedena Kinský dal Borgo, a.s. Ing. Karel Horák
„Revitalizace Žehuňského rybníka“ – odvoz a likvidace sedimentu 53 986 383 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-015125 29. 10. 2018 15. 6. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Poskytování integrovaných služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha hlavní nádraží odhad.cena 160 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je zajištění řádného fungování a provozu objektů v železniční stanici Praha hlavní nádraží. Předmět plnění spočívá: v objektech vykonávat Správu, Běžnou údržbu a běžné opravy, Security, Úklid, Opravy, Zpracování finanční hotovosti z turniketů, Obsluhy plynových kotlů a další činnosti uvedené v bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky.
Z2017-002810 19. 7. 2018 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Cetag, s.r.o.
Rámcová smlouva na znalecké posudky v oblasti informačních a komunikačních technologií 5 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rámcová smlouva na zpracování znaleckých posudků v oboru kybernetika (odvětví: Výpočetní technika) a dále v oboru ekonomika (odvětví: Ceny a odhady).
Z2018-010218 15. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo vnitra ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Michal Mazel, advokát
Poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-009443 26. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Česká pošta, s.p.
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů 8 748 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-007873 13. 3. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MT Legal s.r.o. advokátní kancelář
RÁMCOVÉ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (Část 3. Právo veřejného investování, IT a ICT právo) 525 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výběr 5 uchazečů, se kterými zadavatel uzavře rámcovou smlouvu na poskytování služeb jejichž předmětem jsou právní služby.
Z2018-007493 8. 3. 2018 neuvedena Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace Hlavního města Prahy Smitz&Partner, advokátní kancelář,s.r.o
Právní služby- vymáhání pohledávek protialkoholní záchytné stanice pro Městskou polikliniku Praha 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb spočívajících v soudním a mimosoudním vymáhání pohledávek a související administrativní služby. Předmětem veřejné zakázky je: a) Správa pohledávek zahrnující vedení databáze pohledávek a pravidelné informování zadavatele o průběhu vymáhání pohledávek b) Poskytování konzultací zadavateli ohledně pohledávek a možného řešení jednotlivých případů c) Zastupování zadavatele při mimosoudním vymáhání pohledávek včetně generování rozesílání výzev k úhradě a předžalobních upomínek d) Vymáhání pohledávek v soudních řízeních, tj. zastupování zadavatele v nalézacích a vykonávacích (exekučních) řízeních e) Zastupování zadavatele v insolvenčních řízeních při vymáhání pohledávek
Z2018-006122 23. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby při uplatňování spoluvlastnických práv v rámci zajišťování správy nemovitosti Šumavská, Brno 443 945 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V druhé polovině roku 2016 došlo k podstatné změně spoluvlastnické struktury nemovitosti Šumavská 31/33, na níž ŘSD ČR vlastní ideální podíl o velikosti 1839/1000, a současně i ve vazbě na zájem majoritního spoluvlastníka. Cílem je s ohledem na omezené vlastní kapacity zajistit komplexní odborné služby týkající se poskytování právních konzultací, vypracování návrhů smluv, podání a jiných právních jednání a zastupování ŘSD při jednáních před soudy a dalšími orgány nebo institucemi týkajícími se uplatňování spoluvlastnických práv v rámci zajišťování správy nemovitosti Šumavská, Brno.
Z2018-006029 22. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.
Odborné právní poradenství 1 636 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb je určeno pouze pro potřeby právního odboru generálního ředitelství Klienta ve zvlášť složitých či specializovaných případech, které není Klient schopen zajistit vlastními kapacitami. Poskytováním právních služeb se rozumí zpracování právních rozborů a stanovisek, zpracování smluv a dalších listin, poskytování právních porad a konzultací, účasti a zastupování Klienta při jednáních, jakož i další formy právních služeb, a to vše zejména v oblastech občanského práva, obchodního práva, správního a ústavního práva, trestního práva, autorského práva a práva duševního vlastnictví, pracovního práva, právních předpisů týkajících se územních samosprávných celků, práva upravujícího hospodaření se státním majetkem, pozbývání majetku a jeho nabývání, včetně vyvlastnění, oblast silničního práva, práva životního prostředí, oblast upravující provádění veřejnoprávních kontrol,...
Z2018-006037 22. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování komplexního právního zastupování v trestních, adhezních, insolvenčních a exekučních řízeních 3 554 756 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb ze strany Advokáta Klientovi, a to pouze pro potřeby právního odboru generálního ředitelství Klienta ve zvlášť složitých případech, které není schopen Klient zajistit vlastními kapacitami, zejm. poskytování komplexního právního poradenství a zastoupení za účelem hájení práv a oprávněných zájmů Klienta v trestních a adhezních řízeních, jakož i insolvenčních, exekučních a správních řízeních.
Z2018-005642 19. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
Poradenství a zastupování před soudy v souvislosti s OP staveb PK 4 777 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb v souvislosti s obchodními podmínkami staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (celé znění k dispozici na http://www.pjpk.cz/OP/OP%20staveb.pdf), a to pouze pro potřeby právního odboru generálního ředitelství ŘSD.
Z2018-004426 15. 11. 2018 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Holec, Zuska Partneři, sdružení advokátů
Právní podpora UJF při realizaci projektů odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-005266 22. 11. 2018 neuvedena Město Rokycany Zdeněk Smejkal - INZULA Rokycany s.r.o.
4/ORM/18 - Správa bytového fondu města Rokycany odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-004717 8. 2. 2018 neuvedena Město Poděbrady AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.
Právní služby pro město Poděbrady 4 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zejména poskytování komplexního právního poradenství souvisejícího s činností zadavatele, které se bude týkat poskytování právních služeb především v oblasti občanského a obchodního práva, finančního a daňového práva, správního práva, práva hospodářské soutěže a práva veřejných zakázek, průmyslového práva a práva duševního vlastnictví.
Z2018-004186 5. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MT Legal s.r.o. advokátní kancelář
D35 Opatovice - Staré Město, poskytování právních služeb, smluvní podmínky 1 999 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb v oblasti smluvních podmínek v oblasti staveb pozemních komunikací.
Z2017-030034 22. 1. 2018 neuvedena Jihomoravský kraj Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Zástupce zadavatele – Výběr autobusových dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících s Jihomoravským krajem 363 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je právní poradenství při přípravě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spolu s administrací zadávacího řízení a zastupováním zadavatele v rámci případných správních řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci tohoto zadávacího řízení.
365569 20. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
Poskytování právních služeb - problematika provozovatele elektronického mýta 15 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění externích právních služeb v souvislosti s časovým či výkonovým zpoplatněním pozemních komunikací (tzv. elektronickým mýtem) . V rozsahu max. 6 000 hodin.
Z2018-001864 22. 11. 2018 neuvedena Obecní dům, a.s. Mark2 Corporation Czech a.s.
Zajištění služeb správy, ostrahy a úklidu 39 324 448 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-001535 22. 11. 2018 neuvedena Centrum pro regionální rozvoj České republiky Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek v projektech spolufinancovaných z IROP 1 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-001202 12. 1. 2018 neuvedena Český rozhlas Elger Martin, Mgr., advokát
Právní služby v oblasti mediálního práva 600 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování právního poradenství v oblasti mediálního práva.
Z2017-036740 26. 10. 2018 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy JUDr. Kateřina Krylová
Právní služby poskytované na úseku ochrany sbírek muzejní povahy 2 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2017-032054 16. 11. 2017 neuvedena České vysoké učení technické v Praze HOLEC, ZUSKA & Partneři, sdružení advokátů
Poskytování právních služeb 6 235 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění této Veřejné zakázky je poskytnutí právních služeb v oblasti veřejného zadávání, veřejné podpory a podpory výzkumu a vývoje, a dále v oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, právo průmyslového a duševního vlastnictví, a to na základě Smlouvy o poskytování právních služeb, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2018-000014 15. 11. 2018 neuvedena Státní pozemkový úřad ERDING, a.s.
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě a v Třebíči v letech 2018 a 2019 226 405 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2017-031403 22. 11. 2018 neuvedena LOM PRAHA s.p. LOM PRAHA TRADE a.s.
Nájem letecké techniky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-006199 22. 11. 2018 neuvedena Město Ostrov Vlk Václav JUDr., advokát, Moreno Vlk & Asociados
Poskytování právních a advokátních služeb 40 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2017-030772 1. 11. 2018 neuvedena Ústecký kraj Zpracování záměru legislativních opatření v oblasti sociální odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2017-028221 22. 11. 2018 neuvedena Statutární město Most KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most 3 916 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2017-027179 22. 11. 2018 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Holec Pavel, JUDr., advokát
Velík Martin, Mgr., advokát
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Marek Doleček Mgr.
Holec Pavel, JUDr., advokát
Velík Martin, Mgr., advokát
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Marek Doleček Mgr.
Holec Pavel, JUDr., advokát
Velík Martin, Mgr., advokát
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Marek Doleček Mgr.
Holec Pavel, JUDr., advokát
Velík Martin, Mgr., advokát
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Marek Doleček Mgr.
Holec Pavel, JUDr., advokát
Velík Martin, Mgr., advokát
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Marek Doleček Mgr.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Holec Pavel, JUDr., advokát
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Holec Pavel, JUDr., advokát
Výběr mandatáře FBMI – Rámcová dohoda 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení