Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 769 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-020863 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Kladno Poskytování právních služeb Statutárnímu městu Kladno odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020420 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
LF HK - Minitendr 06 - RD č. O/090/2017 291 450  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-018493 3. 6. 2019 neuvedena Obec Mukařov TECHTEX s.r.o.
Pronájem přetlakové haly pro tělesnou přípravu ZŠ Mukařov 3 799 950  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je pronájem přetlakové sportovní haly, určené k sezonnímu umístění na pozemku venkovního sportoviště p. č. 766/7 Základní školy Mukařov na adrese Školní 88, 251 62 Mukařov. Konečným příjemcem zakázky, který bude uzavírat nájemní smlouvu, je ZŠ Mukařov, IČ: 70986444 (dále také „nájemce“). Obec Mukařov zajistí pronajímateli při realizaci zakázky veškerou potřebnou součinnost v rámci stavebního řízení a získání územního souhlasu se zhotovením manipulační plochy a přípojek energií dle pronajímatelem dodané dokumentace.
Z2019-017227 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Právní služby 2019 - OPŽP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016731 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro projekt OP VVV/PřF_0008422 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-015217 10. 5. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze Koutník a partner, advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování právní pomoci 1 500 000  Kč
Oznámení o změně Příkazní smlouva o poskytování právní pomoci, jejímž účelem je závazek advokátní kanceláře poskytovat jménem a na účet klienta specializovanou právní pomoc (služby) ve věcech spojených s právními vztahy a právními poměry klienta, jakožto státní příspěvkové organizace, a to vždy na základě příkazu klienta.
Z2019-014733 3. 5. 2019 20. 5. 2019 Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace odhad.cena 13 958 678  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Poskytování právní podpory a právních služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup.
Z2019-014476 2. 5. 2019 neuvedena Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“
Z2019-012920 27. 5. 2019 neuvedena Národní technická knihovna Facility management budovy Národní technické knihovny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011887 15. 4. 2019 20. 5. 2019 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí na Labem odhad.cena 17 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí na Labem na 60 měsíců, s 5 - ti letou opcí ve prospěch VoZP ČR.
Z2019-012184 28. 5. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Právní služby odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-011409 11. 4. 2019 6. 5. 2019 Letiště Praha, a. s. PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ HOSTINSKÉ ČINNOSTI FORMOU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ – M.Č.S1023 odhad.cena 60 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci (ZD) a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F této ZD.
Z2019-021849 16. 7. 2019 neuvedena Město Rožnov pod Radhoštěm Barbara Báčová
Správa a provozování veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm Na Láni 3 263 320  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-010309 16. 7. 2019 neuvedena Český statistický úřad Právní služby SLDB 2021 – 2. část: Komplexní právní služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009837 29. 3. 2019 neuvedena hlavní město Praha Výběr administrátora pro nabídková či zadávací řízení na služby v přepravě cestujících
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky bude poskytování služeb administrátora spočívající v komplexní organizační, administrativní a právní podpoře v nabídkových a zadávacích řízeních a při dalších souvisejících úkonech; současně bude administrátor zadavatele v zákonem přípustném rozsahu a v souladu s pokyny zadavatele zastupovat při realizaci jednotlivých úkonů. Úkony a činnosti administrátora budou realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. 10. 2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zákonem č. 194/2010, o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů.
Z2019-009748 10. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost POSKYTOVÁNÍ FACILITY MANAGEMENT SLUŽEB NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A DISPEČERSKÝCH STANOVIŠTÍCH odhad.cena 64 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících ve facility managementu (správě nemovitého majetku zadavatele) sociálních zařízení, dispečerských stanovišť a střídacích bodů řidičů městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje v síti městské hromadné dopravy a pražské integrované dopravy
Z2019-009703 3. 5. 2019 27. 5. 2019 Operátor ICT, a.s. Specializovaná právní podpora II odhad.cena 5 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je poskytování specializovaných právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným Operátorem ICT, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT a dopravní telematiky. Tyto právní služby budou poskytovány zejména formou: • kontroly a zpracování smluv a dalších listin, • zpracovávání analýz, právních rozborů a stanovisek, • poskytování právních porad a konzultací, • komplexního právního poradenství zadavateli při přípravě podkladů pro zadávání veřejných zakázek či v souvislosti se zadávanými veřejnými zakázkami, vč. administrace vybraných řízení, • zastupování zadavatele při jednáních souvisejících s výše uvedenou agendou
Z2019-007949 16. 7. 2019 neuvedena Český statistický úřad Právní služby SLDB 2021 – 1. část: Administrace veřejných zakázek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007813 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Právní služby 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007270 5. 3. 2019 neuvedena Městská část Praha 10 Zastupování při výkonu vlastnických práv k bytům ve vlastnictví Městské části Praha 10 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zastupování zadavatele při správě bytů a nebytových jednotek v jeho vlastnictví, a to zejména k zastupování zadavatele při schůzích společenství vlastníků jednotek. Ke dni zahájení zadávacího řízení zahrnuje předmět smlouvy zastupování zadavatele v celkem 153 společenstvích vlastníků jednotek. Předpokládány počet konaných schůzí společenství vlastníků jednotek činí 230 za 1 rok a 920 za dobu 4 let. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentace.
Z2019-006874 17. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Služby patentového zástupce VŠB-TUO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006877 17. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Zajištění správy práv průmyslově právní ochrany odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004200 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny BEG BOHEMIA, spol. s r.o.
Pronájem regálových systémů 3 189 596  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003957 8. 7. 2019 12. 3. 2019 Český hydrometeorologický ústav Veřejné zakázky s.r.o.
Zajištění externí administrace pro veřejné zakázky ČHMÚ 2 864 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství dle této ZD a jejích příloh. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců a to s jedním vybraným účastníkem, který podal nabídku na plnění veřejné zakázky a který se podle provedeného hodnocení na základě hodnotících kritérií umístil na prvním místě z hodnocených nabídek. Podrobná specifikace předmětu plnění a další podmínky jsou uvedeny v Návrhu rámcové dohody a jejich přílohách.
Z2019-003695 30. 1. 2019 19. 2. 2019 Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace odhad.cena 13 958 678  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“, a to v úzké součinnosti se zadavatelem a dle jeho pokynů resp. užším projektovým týmem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také poskytování dalších obecných právních služeb a vypracovávání právních analýz.
Z2019-002840 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci HARBER IP s.r.o.
HARBER IP s.r.o.
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF 3 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003356 17. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ing. Karel Bojas
Pronájem zařízení pro čerpání kalů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-002607 24. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček a spol., s.r.o.
Právní služby v souvislosti s přípravou a realizací jmenovitých investičních staveb Správy Plzeň a další právní služby 3 560 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění dílčí veřejné zakázky jsou právní služby, poradenství a zastupování související: - se získáním vlastnických práv k pozemkům nacházejícím se v trasách připravovaných jmenovitých investičních staveb; - s omezením vlastnických práv či získáním práv odpovídajících věcnému břemenu či služebnosti k pozemkům nebo ke stavbám nacházejícím se v trasách připravovaných jmenovitých investičních staveb.
Z2019-001682 17. 5. 2019 14. 3. 2019 Správa základních registrů HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
RD - Poskytování právních služeb 10 100 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví, smluvního práva a správního práva.
Z2019-001285 16. 7. 2019 neuvedena Středočeský kraj ZJEDNODUŠENÝ REŽIM: Rámcová dohoda na administraci nabídkových řízení na poskytování veřejných služeb v přepravě osob odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-000790 17. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Služby patentového zástupce VŠB-TUO, řízení a udržitelnost odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-044820 27. 12. 2018 neuvedena Letiště Praha, a. s. Provozování obchodu s Duty Free sortimentem, dárky, módou a doplňky odhad.cena 20 000 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení bude poskytnuto právo k provozování obchodu s Duty Free sortimentem, dárky, módou a doplňky a to za podmínek uvedených v ZD a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří přílohu F ZD.
Z2018-044745 10. 4. 2019 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy JUDr. Martin Kryl
Právní služby na úseku ochrany a správy objektů a památkově chráněných objektů 2 320 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-041651 3. 6. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Pronájem nebytových prostor odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-044178 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
LF HK - Minitendr 05 - RD č. O/090/2017 34 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-041137 1. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Protiletadlový komplet SHORAD - právní podpora realizace projektu 5 640 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb - právní podpory a poradenství v souvislosti s realizací nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Protiletadlový komplet SHORAD“, jejímž předmětem je pořízení 4 protiletadlových raketových baterií typu SHORAD.
Z2018-024696 8. 7. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Rámcová dohoda - Zajištění externí administrace ICT veřejných zakázek 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-039555 12. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby při realizaci zadávacích řízení pro Provozní úsek 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je poskytování odborného právního poradenství při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení pro Provozní úsek: O právní podpora při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, O právní poradenství v oblasti veřejných zakázek - poskytování právních služeb zadavateli v oblasti veřejných zakázek ve vztahu k jednomu konkrétnímu zadávacímu řízení, které zadavatel zamýšlí realizovat; O poradenské služby v souvislosti se zadávacím řízením, včetně právní podpory ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudních řízeních týkajících se přezkumu postupu zadavatele v zadávacích řízeních.
Z2018-036617 8. 7. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Zuzana Tinthoferová
Delegování kontrol zadávacích řízení žadatelů PRV v letech 2018 - 2023 7 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-032960 28. 11. 2018 neuvedena Národní technická knihovna Havel & Partners s.r.o.
Public Market Advisory s.r.o.
Právní služby a poskytování právního poradenství CzechELib 2 odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-030670 8. 7. 2019 neuvedena CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-029600 17. 6. 2019 neuvedena Hlavní město Praha, Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Mgr. Martin Pelikán, advokát
Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.
Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jiří Schüller, advokát
JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, LL.M., MBA, Ph.D., advokátní kancelář
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020 4 992 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody po dobu dvou roků.
Z2018-027195 16. 7. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Elger Martin, Mgr., advokát
JUDr. ALENA KROUPOVÁ, advokátka
Právní služby pro ČT 8 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-026761 3. 6. 2019 4. 9. 2018 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Havel a Partners s.r.o.
Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek 8 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek
Z2018-026780 16. 7. 2019 neuvedena Městská část Praha 13 IKON spol. s r.o.
Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu 14 167 296  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-026669 20. 8. 2018 neuvedena Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace odhad.cena 13 959 504  Kč
Oprava ředmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“, a to v úzké součinnosti se zadavatelem a dle jeho pokynů resp. užším projektovým týmem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zejména poskytování dalších obecných právních služeb a vypracovávání právních analýz v rámci VZ na právní služby v maximálním rozsahu cca. 6980 konzultačních hodin, které se budou týkat realizace VZ na dodávky a budou mít přímou vazbu na komplexní provedení VZ na dodávku.
Z2018-025501 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Most MK - mont illuminations s.r.o.
Pronájem vánoční výzdoby 11 199 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-024285 16. 7. 2019 neuvedena Ústecký kraj Poskytování ad hoc právních služeb v záležitostech vrcholových a koncepčních rozhodování orgánů kraje odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-021495 2. 7. 2018 30. 7. 2018 Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů odhad.cena 26 643 028  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat pro zadavatele a Úřad práce České republiky, služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. Ověřování elektronického podpisu (CPV: 79132100-9) Datová média (CPV: 32582000-6)
Z2018-022022 2. 7. 2018 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytování právních služeb a právního poradenství.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci