Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 805 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011301 6. 4. 2020 5. 5. 2020 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Administrace zadávacích řízení a poskytování odhad.cena 6 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb spojených zejména s přípravou a realizací výstavby nového závodu zadavatele a uvedením do provozu (dále jen „Projekt NSTC“). Jedná se především o poskytování služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle zákona včetně souvisejícího odborného poradenství a konzultací, resp. dalších právních služeb.
 Z2020-008667 6. 4. 2020 8. 4. 2020 Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace Nájem prostor zařízení restauračního a ubytovacího
Oprava národního formuláře Toto výběrové řízení není výběrovým řízení uskutečněným podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání objektu Maměnky a objektu Libušína v katastrálním území Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva k provozování hostinské činnosti a ubytovacích služeb
 Z2020-008137 23. 3. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 62 500 000 Kč
Oprava Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování zábavního centra/parku/prostoru a/nebo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-008026 27. 3. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 150 000 000 Kč
Oprava Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování kavárny (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-006357 23. 3. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem odhad.cena 144 000 000 Kč
Oprava Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (bez možnosti provozování následujících konceptů/sortimentu - hamburgery a sortiment tvořený zejména smaženými pokrmy) (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-004514 20. 3. 2020 24. 3. 2020 Ministerstvo vnitra ČR „Analýza právního řádu České republiky za účelem odhad.cena 9 950 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení analýzy celého právního řádu České republiky, která se zaměří zejména na identifikaci dosud platných (formálně pře-depsaným způsobem nezrušených) právních předpisů, jež byly vyhlášeny v České republice v oficiálních publikačních listech od 28. října 1918 do 31. prosince 2018.
 Z2020-002976 10. 2. 2020 27. 2. 2020 Ministerstvo vnitra ČR „Poskytování právních služeb v oblasti
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právních služeb ve vztahu k projektům reali-zovaným zadavatelem, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, jakož i v oblasti práva zadávání veřejných zakázek. Tyto právní služby budou poskytovány zejména formou: • kontroly a zpracovávání smluv a dalších listin, • zpracovávání analýz, právních rozborů a stanovisek, • poskytování právních porad a konzulta-cí, • komplexního právního poradenství zadavateli při zadávání veřejných zakázek či v souvis-losti se zadávanými veřejnými zakázkami, • zastupování zadavatele při jednáních, a to včetně jednání před soudy či správními orgány.
 Z2020-002007 9. 3. 2020 28. 2. 2020 Letiště Praha, a.s. Provozování služby balení zavazadel a dalších odhad.cena 1 620 000 000 Kč
Oprava Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme výhradní právo k poskytování služby balení zavazadel a případné právo k provozování dalších doplňkových služeb a prodeji doplňkového sortimentu (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
 Z2020-001023 6. 2. 2020 neuvedena Město Mariánské Lázně FFR-20180601 s.r.o.
Nájem nebytových prostor_3. ZŘ_JŘBU 6 125 515 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-000440 7. 1. 2020 neuvedena Městská část Praha 17 Bartoň a Partner s. r. o.
Poskytování bezpečnostních služeb 4 239 580 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb - fyzické ostrahy objektu (majetku), který je ve svěřené správě zadavatele nebo objektu, který je zadavatelem užíván. Fyzickou ostrahou objektu se rozumí všechna opatření, která mají zabránit vniknutí nepovolaných osob do prostor zadavatele uvedených v této výzvě a smlouvě, zabránění vzniku škod na movitém a nemovitém majetku zadavatele, zabránění vzniku mimořádných událostí v uvedených prostorách zadavatele a jejím bezprostředním okolí. Dále je předmětem výkon režimových opatření, hlídková činnost a provádění fyzické ochrany osob (doprovody), popřípadě plnění dalších specifických úkolů souvisejících s ostrahou objektu.
 Z2020-000043 6. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Externí právní služby odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-046123 31. 12. 2019 neuvedena ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina ERDING, a.s.
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ 3 605 876 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění ostrahy objektů, úklidových prací a zajištění služeb správy v sídle Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, v objektu Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava a v sídle Pobočky Třebíč, v objektu Bráfova tř. 2/1, 674 01 Třebíč.
 Z2019-045171 7. 2. 2020 neuvedena Česká exportní banka, a.s. Poskytování právních služeb pro Českou exportní odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-005112 8. 2. 2020 neuvedena LOM PRAHA s.p. Právní služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-045196 18. 12. 2019 neuvedena Obec Mukařov Kärcher spol. s r. o.
Pronájem komunálního zametacího stroje a jeho 3 504 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je pronájem komunálního zametacího stroje a jeho příslušenství dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci na dobu 48 měsíců obci Mukařov.
 Z2019-044079 23. 1. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. PRÁVNÍ SLUŽBY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-044508 16. 12. 2019 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
Smlouva o poskytování právních služeb 2 000 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem smlouvy je poskytnutí komplexních právních služeb spočívajících v poradenství při zajištění služeb provozu údržby a rozvoje systému Automatizovaného daňového informačního systému podporujícího výkon správy daní Finanční správy České republiky.
 Z2019-040873 27. 2. 2020 17. 12. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí odhad.cena 4 547 899 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provádění exekuční činnosti v souladu s Exekučním řádem ve všech exekučních řízeních zahájených na návrh Zadavatele a ve všech řízeních, v nichž je Zadavatel příslušný vystupovat za stát ve smyslu zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů.
 Z2019-038633 23. 1. 2020 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 224458 29. 10. 2019 neuvedena 14l15 Baťův institut, příspěvková organizace FMIB, s.r.o.
Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 8 997 504 Kč
Oznámení o změně
 Z2019-035962 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Most KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování komplexních právních služeb 6 660 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-035079 6. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Právní služby pro stát ve věci uzavření smlouvy odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-033875 23. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny Pronájem a komplexní servisní podpora odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-031794 19. 12. 2019 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism Zajištění komplexních právních služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-030477 2. 9. 2019 neuvedena Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Rámcové dohody o poskytování právních služeb s
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcových dohod s více dodavateli pro účely poskytování Právních služeb zadavateli, které jsou vymezeny v čl. 3.1. – 3.5. zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí, a to v rozsahu dle čl. 3.1. – 3.5. této zadávací dokumentace. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že Právní služby budou poskytovány zpravidla v českém nebo anglickém jazyce, příp. v obou uvedených jazycích dle požadavku zadavatele. Zadavatel však nevylučuje poskytování Právních služeb ve vztahu k dokumentům v jazycích jiných, než v jazyce českém a / nebo anglickém. Právní služby dle čl. 3.1. – 3.5. zadávací dokumentace mohou dále na základě požadavku zadavatele zahrnovat i služby dle písm. a) – e) níže, které se podle povahy věci vztahují či mohou vztahovat k předmětu dílčí veřejné zakázky nebo její části / jejích částí: (pokračování v článku VI. 3) Další informace)
 Z2019-009837 6. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Výběr administrátora pro nabídková či zadávací odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-029458 6. 4. 2020 neuvedena Středočeský kraj POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBLASTI odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-028711 6. 2. 2020 neuvedena Město Třebíč Jiří Drašar, a.s.
Správa bytového fondu, nebytových prostor a 310 656 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-028224 14. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR HKR advokátní kancelář, s.r.o.
Odborné právní poradenství a zastupování v rámci 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je: - Právní poradenství v otázkách souvisejících s problematikou reklamních zařízení a jejich odstraňováním; - Jednání a zastupování v případech správních procesů souvisejících s reklamními zařízeními; - Jednání a zastupování v řízeních o vymáhání nákladů vzniklých z důvodu odstraňování reklamních zařízení, včetně vymáhání nároků z neoprávněného užívání nemovitostí; - Právní podpora včetně právního zastoupení při likvidaci škod po haváriích na součástích komunikace.
 Z2019-027969 12. 8. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
Právní audit v oblasti smluvních vztahů v ICT a 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který následně provede pro Zadavatele právní audit pro oblast smluvních vztahů v ICT a licenční politiky ve vazbě k novému informačnímu systému (NIS), se zaměřením na všechny smlouvy platné a účinné ke dni 1. 2. 2018 a v nich na ověření efektivity a účelnosti smluvních vztahů s dodavateli IT technologií a služeb, a na licenční politiku a vlastnictví technologií, a to zejména ve vztahu k informačnímu systému VZP ČR a jeho jednotlivým modulům; a dále na licenční politiku ve smluvních podmínkách, které VZP ČR uzavřela nebo hodlá uzavřít ve vztahu k NIS VZP ČR či jeho jednotlivým modulům. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2. zadávací dokumentace.
 Z2019-027886 12. 8. 2019 neuvedena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání DORYO, spol. s r.o.
Správa, úklid a ostraha nemovitostí RRTV Praha 4 334 340 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Správa budovy sídla Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na adrese Škrétova 44/6, Praha 2, spočívající v zajištění provozu, údržby a oprav budovy včetně úklidu, zajištění recepční služby a služby ostrahy budovy. Správa služebního bytu na adrese Bruslařská 959/1, Praha 10, spočívající v zajištění provozu, údržby a oprav včetně úklidu.
 Z2019-026677 1. 8. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Skanska a.s.
Knihy denních prohlídek Řízení dopravy 3 703 674 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání vypracované kompletní části původně technické dokumentace nezbytné ke kolaudaci Tunelového komplexu Blanka. Jedná se o Knihu denních prohlídek Řízení dopravy
 Z2019-025839 29. 11. 2019 neuvedena Letiště Praha, a.s. Lagardere Travel Retail, a.s.
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM 12 006 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
 Z2019-034005 6. 2. 2020 neuvedena Město Mariánské Lázně Nájem nebytových prostor_2. ZPŘ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-038167 25. 10. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj CyberG Europe, a.s.
Vyhodnocení ohroženosti a zpracování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-020863 23. 1. 2020 neuvedena Statutární město Kladno Poskytování právních služeb Statutárnímu městu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-027034 5. 8. 2019 neuvedena Město Mariánské Lázně Nájem nebytových prostor odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-020420 6. 2. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
LF HK - Minitendr 06 - RD č. O/090/2017 291 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-018493 3. 6. 2019 neuvedena Obec Mukařov TECHTEX s.r.o.
Pronájem přetlakové haly pro tělesnou přípravu ZŠ 3 799 950 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je pronájem přetlakové sportovní haly, určené k sezonnímu umístění na pozemku venkovního sportoviště p. č. 766/7 Základní školy Mukařov na adrese Školní 88, 251 62 Mukařov. Konečným příjemcem zakázky, který bude uzavírat nájemní smlouvu, je ZŠ Mukařov, IČ: 70986444 (dále také „nájemce“). Obec Mukařov zajistí pronajímateli při realizaci zakázky veškerou potřebnou součinnost v rámci stavebního řízení a získání územního souhlasu se zhotovením manipulační plochy a přípojek energií dle pronajímatelem dodané dokumentace.
 Z2019-045008 7. 2. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj NEWTON Business Development, a.s.
Poradce pro přípravu a zadání koncese projektů: 4 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-017227 17. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 2019 - OPŽP 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-016731 7. 2. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Ing. Petr Soukup
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-015217 10. 5. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze Koutník a partner, advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování právní pomoci 1 500 000 Kč
Oznámení o změně Příkazní smlouva o poskytování právní pomoci, jejímž účelem je závazek advokátní kanceláře poskytovat jménem a na účet klienta specializovanou právní pomoc (služby) ve věcech spojených s právními vztahy a právními poměry klienta, jakožto státní příspěvkové organizace, a to vždy na základě příkazu klienta.
 Z2019-009703 7. 2. 2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Specializovaná právní podpora II odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2019-014733 3. 5. 2019 20. 5. 2019 Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo odhad.cena 13 958 678 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Poskytování právní podpory a právních služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup.
 Z2019-014476 2. 5. 2019 neuvedena Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“
 Z2019-012920 6. 2. 2020 neuvedena Národní technická knihovna INSTALACE Praha, spol. s r.o.
Facility management budovy Národní technické odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-011887 23. 1. 2020 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-012184 14. 2. 2020 22. 5. 2019 ČEZ, a. s. Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář
+14 dalších dodavatelů
Právní služby
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem tohoto Zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s vybranými Dodavateli. S každým vybraným Dodavatelem uzavře každý člen sdružení zadavatelů dle odst. 3.1 části 1 ZD samostatnou Smlouvu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, a to: • Část 1 – Právní služby v rámci ČR • Část 2 – Právní služby v Evropském hospodářském prostoru
 Z2019-011409 24. 10. 2019 6. 5. 2019 Letiště Praha, a. s. AmRest s.r.o.
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM 14 400 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci (ZD) a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F této ZD.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy