Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 818 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-026043 27. 7. 2020 9. 9. 2020 Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Specializované právní služby v oblasti investiční odhad.cena 15 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), • zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.
 Z2020-023709 13. 7. 2020 neuvedena Městská část Praha 10 Nájem náhradních prostor - Předběžné tržní odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2020-022604 7. 7. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Předběžná tržní konzultace pro výběr odhad.cena 8 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel předpokládá vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku s předpokládaným názvem: „Poskytovatel právních služeb pro MEPHARED 2“ a vybrat na jeho základě dodavatele, který bude Zadavateli poskytovat komplexní právní podporu a právní poradenství týkající se veškeré problematiky projektu Vzdělávací a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2) (dále jen „Projekt“). Připravované zadávací podmínky Veřejné zakázky Zadavatel představí s využitím práva dle § 33 ZZVZ, tedy vedením této předběžné tržní konzultace („Konzultace“). Zadavatel ve spolupráci s HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. oslovuje neomezený okruh potenciálních dodavatelů k získání informací relevantních pro připravovanou Veřejnou zakázku. Bližší informace k předběžné tržní konzultaci jsou k dispozici na výše uvedené URL adrese profilu zadavatele.
 Z2020-021962 7. 7. 2020 neuvedena Generální ředitelství cel Poskytování služeb facility managementu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-020911 18. 6. 2020 neuvedena Město Žatec Správa nemovitostí pro Město Žatec 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je správa bytového fondu a nebytových prostor ve vlastnictví Města Žatce. Správce se zavazuje v rozsahu „Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor“ a platné právní úpravy komplexně zajišťovat pro vlastníka správu a provoz bytového fondu, včetně bytových domů, a nebytových prostor (vše specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor), a to především vybírání nájemného, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním spravovaného majetku, souvisejících a dalších plateb a poplatků, včetně souvisejícího příslušenství a sankcí, vyúčtování záloh na uvedené služby, zajištění oprav a údržby, včetně součinnosti při vymáhání souvisejících pohledávek vlastníka. Rozsah bytového fondu, který bude ve správě správce na základě Smlouvy o správě bytového fondu a nebytových prostor, je uveden v příloze č. 1...
 Z2020-020296 15. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Poskytování právních služeb v oblasti veřejných odhad.cena 25 000 000 Kč
Předběžné oznámení Právní služby spočívají v celé šíři právních služeb potřebných pro výkon činností v působnosti zadavatele, od zastupování zadavatele před soudy a jinými orgány a institucemi, až po právně poradenské služby.
 Z2020-019618 1. 7. 2020 23. 6. 2020 Prague City Tourism a.s. Poskytování právních služeb 1 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je výběr tří dodavatelů, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva o poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
 Z2020-023828 13. 7. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Služba housingu v DC SPCSS pro MV 4 323 260 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-018205 29. 5. 2020 neuvedena Národní technická knihovna Komplexní právní služby pro NTK odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-018021 27. 5. 2020 29. 6. 2020 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace Právní služby odhad.cena 11 875 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Zadavatel, Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen „IDSK“) zabezpečuje dopravní obslužnost Středočeského kraje, tj. vytváří, organizuje a kontroluje funkci systému hromadné přepravy osob, a to jak na území Středočeského kraje, tak i s částečným přesahem na území hl. m. Prahy (dle smlouvy o společném zadávání, uzavřené mezi IDSK a Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID), a dále na území sousedních krajů (podle pravidel sjednaných v příslušné smlouvě uzavřené mezi Středočeským krajem a příslušným sousedním krajem).
 Z2020-017685 25. 5. 2020 neuvedena Národní galerie v Praze Technická správa objektů Národní galerie v Praze odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-011301 27. 4. 2020 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Administrace zadávacích řízení a poskytování odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-008667 6. 4. 2020 8. 4. 2020 Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace Nájem prostor zařízení restauračního a ubytovacího
Oprava národního formuláře Toto výběrové řízení není výběrovým řízení uskutečněným podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání objektu Maměnky a objektu Libušína v katastrálním území Prostřední Bečva, obec Prostřední Bečva k provozování hostinské činnosti a ubytovacích služeb
 Z2020-008137 8. 6. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 62 500 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování zábavního centra/parku/prostoru a/nebo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-008026 11. 5. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 150 000 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování kavárny (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-006357 29. 5. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem odhad.cena 144 000 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (bez možnosti provozování následujících konceptů/sortimentu - hamburgery a sortiment tvořený zejména smaženými pokrmy) (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-023024 7. 7. 2020 neuvedena LOM PRAHA s.p. Svobodová Marianna, JUDr., advokát
Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář
+1 dodavatel
Právní služby 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-004514 20. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra „Analýza právního řádu České republiky za účelem odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-002976 10. 2. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra „Poskytování právních služeb v oblasti odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-019240 4. 6. 2020 neuvedena Město Ostrov Daniel Mašek
Správa a provoz městského koupaliště v Ostrově 899 979 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-002007 14. 5. 2020 28. 2. 2020 Letiště Praha, a.s. Provozování služby balení zavazadel a dalších odhad.cena 1 620 000 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme výhradní právo k poskytování služby balení zavazadel a případné právo k provozování dalších doplňkových služeb a prodeji doplňkového sortimentu (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
 Z2020-001023 10. 1. 2020 neuvedena Město Mariánské Lázně FFR-20180601 s.r.o.
Nájem nebytových prostor_3. ZŘ_JŘBU 6 125 515 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-000440 7. 1. 2020 neuvedena Městská část Praha 17 Bartoň a Partner s. r. o.
Poskytování bezpečnostních služeb 4 239 580 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb - fyzické ostrahy objektu (majetku), který je ve svěřené správě zadavatele nebo objektu, který je zadavatelem užíván. Fyzickou ostrahou objektu se rozumí všechna opatření, která mají zabránit vniknutí nepovolaných osob do prostor zadavatele uvedených v této výzvě a smlouvě, zabránění vzniku škod na movitém a nemovitém majetku zadavatele, zabránění vzniku mimořádných událostí v uvedených prostorách zadavatele a jejím bezprostředním okolí. Dále je předmětem výkon režimových opatření, hlídková činnost a provádění fyzické ochrany osob (doprovody), popřípadě plnění dalších specifických úkolů souvisejících s ostrahou objektu.
 Z2020-000043 20. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Externí právní služby odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-045171 20. 12. 2019 neuvedena Česká exportní banka, a.s. Poskytování právních služeb pro Českou exportní odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-005112 6. 2. 2020 neuvedena LOM PRAHA s.p. Právní služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-044079 13. 12. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. PRÁVNÍ SLUŽBY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-044508 16. 12. 2019 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
Smlouva o poskytování právních služeb 2 000 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem smlouvy je poskytnutí komplexních právních služeb spočívajících v poradenství při zajištění služeb provozu údržby a rozvoje systému Automatizovaného daňového informačního systému podporujícího výkon správy daní Finanční správy České republiky.
 Z2019-046123 31. 12. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad ERDING, a.s.
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ 3 605 876 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-040873 27. 2. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-038633 9. 12. 2019 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 224458 29. 10. 2019 neuvedena 14l15 Baťův institut, příspěvková organizace FMIB, s.r.o.
Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 8 997 504 Kč
Oznámení o změně
 Z2019-035962 23. 12. 2019 neuvedena Statutární město Most KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování komplexních právních služeb 6 660 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-035079 16. 12. 2019 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Právní služby pro stát ve věci uzavření smlouvy odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2019-045196 18. 12. 2019 neuvedena Obec Mukařov Kärcher spol. s r. o.
Pronájem komunálního zametacího stroje a jeho 3 504 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-033875 15. 6. 2020 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Pronájem a komplexní servisní podpora 7 592 976 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-031794 8. 11. 2019 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Zajištění komplexních právních služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-030477 13. 7. 2020 neuvedena Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Dentons Europe CS LLP, organizační složka
White & Case, s.r.o., advokátní kancelář
+288 dalších dodavatelů
Rámcové dohody o poskytování právních služeb s 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-009837 29. 6. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Výběr administrátora pro nabídková či zadávací 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-029458 26. 8. 2019 neuvedena Středočeský kraj POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBLASTI odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-028711 8. 11. 2019 neuvedena Město Třebíč Jiří Drašar, a.s.
Správa bytového fondu, nebytových prostor a 310 656 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-028224 14. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR HKR advokátní kancelář, s.r.o.
Odborné právní poradenství a zastupování v rámci 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je: - Právní poradenství v otázkách souvisejících s problematikou reklamních zařízení a jejich odstraňováním; - Jednání a zastupování v případech správních procesů souvisejících s reklamními zařízeními; - Jednání a zastupování v řízeních o vymáhání nákladů vzniklých z důvodu odstraňování reklamních zařízení, včetně vymáhání nároků z neoprávněného užívání nemovitostí; - Právní podpora včetně právního zastoupení při likvidaci škod po haváriích na součástích komunikace.
 Z2019-027969 12. 8. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
Právní audit v oblasti smluvních vztahů v ICT a 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který následně provede pro Zadavatele právní audit pro oblast smluvních vztahů v ICT a licenční politiky ve vazbě k novému informačnímu systému (NIS), se zaměřením na všechny smlouvy platné a účinné ke dni 1. 2. 2018 a v nich na ověření efektivity a účelnosti smluvních vztahů s dodavateli IT technologií a služeb, a na licenční politiku a vlastnictví technologií, a to zejména ve vztahu k informačnímu systému VZP ČR a jeho jednotlivým modulům; a dále na licenční politiku ve smluvních podmínkách, které VZP ČR uzavřela nebo hodlá uzavřít ve vztahu k NIS VZP ČR či jeho jednotlivým modulům. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2. zadávací dokumentace.
 Z2019-025839 29. 11. 2019 neuvedena Letiště Praha, a.s. Lagardere Travel Retail, a.s.
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM 12 006 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
 Z2019-034005 30. 9. 2019 neuvedena Město Mariánské Lázně Nájem nebytových prostor_2. ZPŘ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-038167 25. 10. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj CyberG Europe, a.s.
Vyhodnocení ohroženosti a zpracování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-020863 23. 9. 2019 neuvedena Statutární město Kladno Poskytování právních služeb Statutárnímu městu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-027034 5. 8. 2019 neuvedena Město Mariánské Lázně Nájem nebytových prostor odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-020420 20. 6. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
LF HK - Minitendr 06 - RD č. O/090/2017 291 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-027886 12. 8. 2019 neuvedena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání DORYO, spol. s r.o.
Správa, úklid a ostraha nemovitostí RRTV Praha 4 334 340 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 454 lidí darovalo 1 297 705 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy