Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 783 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-035962 14. 10. 2019 13. 11. 2019 Statutární město Most Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most odhad.cena 7 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.
Z2019-035079 10. 10. 2019 11. 11. 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu Právní služby pro stát ve věci uzavření smlouvy mezi státem a společností ČEZ, a.s. a vyjednávání s Evropskou komisí odhad.cena 24 793 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je, v návaznosti na uzavření rámcové smlouvy mezi státem a společností ČEZ definující společné zájmy zúčastněných stran při realizaci nového jaderného zdroje, uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování komplexní právní podpory při přípravě a uzavření dalších částí smlouvy, včetně související podpory při projednání s dalšími dotčenými subjekty a při její realizaci.
Z2019-034005 30. 9. 2019 neuvedena Město Mariánské Lázně Nájem nebytových prostor_2. ZPŘ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pronájem vhodných nebytových prostor za účelem provozu Městského úřadu v Mariánských Lázních, respektive jeho části s tím, že pronajaté prostory budou sloužit jako kanceláře a prostory pro skladování dokumentů. Minimální požadavky zadavatele na pronájem nebytových prostor – kanceláří: - Lokalita: město Mariánské Lázně, k.ú. Mariánské Lázně, k.ú. Úšovice. - Minimální celková plocha kanceláří 390 m2 - Minimální počet kanceláří: 10 - Minimální plocha kanceláře: 11 m2 - Roční nájemné – maximální částka 1.100,00 Kč/m2 Další požadavky zadavatele jsou stanoveny v ostatních částech zadávací dokumentace.
Z2019-033875 21. 10. 2019 29. 10. 2019 Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny "Pronájem a komplexní servisní podpora multifunkčních tiskových zařízení“ odhad.cena 19 000 000  Kč
Oprava Předmětem zadávané veřejné zakázky je: 1) Zajištění servisu a údržby stávajících kopírovacích strojů a tiskových zařízení ve vlastnictví zadavatele (dále jen „vlastní zařízení“) 2) Postupná obměna všech vlastních zařízení za dodavatelem dodaná a zadavateli pronajatá nová multifunkční zařízení (dále jen „pronajatá zařízení“). 3) Komplexní zajištění tiskových služeb na pronajatých zařízeních, vč. servisu a údržby a vč. ekologické likvidace použitého materiálu pro provoz kopírovacích strojů a tiskových zařízení. 4) Dodání a postupné zprovozňování systému pro správu zabezpečených tisků (dále jen „tiskový systém“) na pronajatých zařízeních.
Z2019-031794 13. 9. 2019 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu-Czech Tourism Zajištění komplexních právních služeb odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky „Zajištění komplexních právních služeb“ je poskytování komplexních právních služeb pro CzT, a to zejména právní poradenství a konzultace, legislativní činnost, zastupování objednatele v soudních a správních řízeních, zastupování objednatele jako zadavatele v řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zpracování právních stanovisek, posudků, vyjádření a právních rozborů (např. ke způsobu zadání veřejné zakázky apod.) včetně tvorby a revizí návrhů smluv soukromoprávní a veřejnoprávní povahy.
Z2019-030477 2. 9. 2019 neuvedena Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Rámcové dohody o poskytování právních služeb s obnovením soutěže
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcových dohod s více dodavateli pro účely poskytování Právních služeb zadavateli, které jsou vymezeny v čl. 3.1. – 3.5. zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí, a to v rozsahu dle čl. 3.1. – 3.5. této zadávací dokumentace. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že Právní služby budou poskytovány zpravidla v českém nebo anglickém jazyce, příp. v obou uvedených jazycích dle požadavku zadavatele. Zadavatel však nevylučuje poskytování Právních služeb ve vztahu k dokumentům v jazycích jiných, než v jazyce českém a / nebo anglickém. Právní služby dle čl. 3.1. – 3.5. zadávací dokumentace mohou dále na základě požadavku zadavatele zahrnovat i služby dle písm. a) – e) níže, které se podle povahy věci vztahují či mohou vztahovat k předmětu dílčí veřejné zakázky nebo její části / jejích částí: (pokračování v článku VI. 3) Další informace)
Z2019-029458 26. 8. 2019 26. 9. 2019 Středočeský kraj POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH INVESTIC odhad.cena 6 850 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování právních služeb v oblasti práva veřejných investic, zejména v oblasti práva veřejných zakázek, koncesí, veřejné podpory a dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Z2019-028711 19. 8. 2019 20. 9. 2019 Město Třebíč Správa bytového fondu, nebytových prostor a ubytovny ve vlastnictví města Třebíče odhad.cena 1  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění správy a provozu bytového fondu, včetně bytových domů, nebytových prostor a ubytovacích jednotek, včetně ubytovny, a to především vybírání nájemného, vybírání úhrad za ubytování, vybírání úhrad za užívání bez smluvního vztahu, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním spravovaného majetku souvisejících a dalších plateb a poplatků, včetně souvisejícího příslušenství a sankcí, vyúčtování záloh na uvedené služby, zajištění oprav a údržby, součinnosti při vymáhání souvisejících pohledávek vlastníka.
Z2019-028224 14. 8. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR HKR advokátní kancelář, s.r.o.
Odborné právní poradenství a zastupování v rámci řešení problematiky reklamních zařízení a problematiky likvidace škod po haváriích 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je: - Právní poradenství v otázkách souvisejících s problematikou reklamních zařízení a jejich odstraňováním; - Jednání a zastupování v případech správních procesů souvisejících s reklamními zařízeními; - Jednání a zastupování v řízeních o vymáhání nákladů vzniklých z důvodu odstraňování reklamních zařízení, včetně vymáhání nároků z neoprávněného užívání nemovitostí; - Právní podpora včetně právního zastoupení při likvidaci škod po haváriích na součástích komunikace.
Z2019-027969 12. 8. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
Právní audit v oblasti smluvních vztahů v ICT a licenční politiky ve vazbě k novému informačnímu systému (NIS) 950 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který následně provede pro Zadavatele právní audit pro oblast smluvních vztahů v ICT a licenční politiky ve vazbě k novému informačnímu systému (NIS), se zaměřením na všechny smlouvy platné a účinné ke dni 1. 2. 2018 a v nich na ověření efektivity a účelnosti smluvních vztahů s dodavateli IT technologií a služeb, a na licenční politiku a vlastnictví technologií, a to zejména ve vztahu k informačnímu systému VZP ČR a jeho jednotlivým modulům; a dále na licenční politiku ve smluvních podmínkách, které VZP ČR uzavřela nebo hodlá uzavřít ve vztahu k NIS VZP ČR či jeho jednotlivým modulům. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2. zadávací dokumentace.
Z2019-027886 12. 8. 2019 neuvedena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání DORYO, spol. s r.o.
Správa, úklid a ostraha nemovitostí RRTV Praha 4 334 340  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Správa budovy sídla Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na adrese Škrétova 44/6, Praha 2, spočívající v zajištění provozu, údržby a oprav budovy včetně úklidu, zajištění recepční služby a služby ostrahy budovy. Správa služebního bytu na adrese Bruslařská 959/1, Praha 10, spočívající v zajištění provozu, údržby a oprav včetně úklidu.
Z2019-027034 5. 8. 2019 neuvedena Město Mariánské Lázně Nájem nebytových prostor 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pronájem vhodných nebytových prostor za účelem provozu Městského úřadu v Mariánských Lázních, respektive jeho části s tím, že pronajaté prostory budou sloužit jako kanceláře a prostory pro skladování dokumentů. Minimální požadavky zadavatele na pronájem nebytových prostor – kanceláří: - Lokalita: město Mariánské Lázně, k.ú. Mariánské Lázně, k.ú. Úšovice. - Minimální celková plocha kanceláří 400 m2 - Minimální počet kanceláří: 10 - Minimální plocha kanceláře: 11 m2 - Roční nájemné – nejvyšší částka 1.100,00 Kč/m2 Další požadavky zadavatele jsou stanoveny v ostatních částech zadávací dokumentace.
Z2019-026677 1. 8. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Skanska a.s.
Knihy denních prohlídek Řízení dopravy 3 703 674  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání vypracované kompletní části původně technické dokumentace nezbytné ke kolaudaci Tunelového komplexu Blanka. Jedná se o Knihu denních prohlídek Řízení dopravy
Z2019-025839 29. 7. 2019 neuvedena Letiště Praha, a.s. PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ KAVÁRNY VE VEŘEJNÉ ČÁSTI TERMINÁLU 2 odhad.cena 60 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F zadávací dokumentace.
Z2019-020863 23. 9. 2019 22. 7. 2019 Statutární město Kladno POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB STATUTÁRNÍMU MĚSTU KLADNO odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb městu Kladno. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části dle specifikace vymezené zadávací dokumentací. S vybranými účastníky budou uzavřeny rámcové dohody na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, jejichž text je uveden v příloze zadávací dokumentaci. V každé části bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem. Bližší specifikace v rámci ZD.
Z2019-020420 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
LF HK - Minitendr 06 - RD č. O/090/2017 291 450  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-018493 3. 6. 2019 neuvedena Obec Mukařov TECHTEX s.r.o.
Pronájem přetlakové haly pro tělesnou přípravu ZŠ Mukařov 3 799 950  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je pronájem přetlakové sportovní haly, určené k sezonnímu umístění na pozemku venkovního sportoviště p. č. 766/7 Základní školy Mukařov na adrese Školní 88, 251 62 Mukařov. Konečným příjemcem zakázky, který bude uzavírat nájemní smlouvu, je ZŠ Mukařov, IČ: 70986444 (dále také „nájemce“). Obec Mukařov zajistí pronajímateli při realizaci zakázky veškerou potřebnou součinnost v rámci stavebního řízení a získání územního souhlasu se zhotovením manipulační plochy a přípojek energií dle pronajímatelem dodané dokumentace.
Z2019-017227 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Právní služby 2019 - OPŽP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-016731 2. 9. 2019 18. 6. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PETR SOUKUP
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro projekt OP VVV/PřF_0008422 400 000  Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele před národními úřady ve věcech ochrany průmyslového vlastnictví jakož i před Evropským patentovým úřadem a Úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), provádění nebo zadávání patentových rešerší, zajištění překladů, zprostředkování zastoupení před zahraničními úřady prostřednictvím spřízněných patentových kanceláří v cizích zemích ve věcech průmyslového vlastnictví. Služby budou realizovány dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-015217 10. 5. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze Koutník a partner, advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování právní pomoci 1 500 000  Kč
Oznámení o změně Příkazní smlouva o poskytování právní pomoci, jejímž účelem je závazek advokátní kanceláře poskytovat jménem a na účet klienta specializovanou právní pomoc (služby) ve věcech spojených s právními vztahy a právními poměry klienta, jakožto státní příspěvkové organizace, a to vždy na základě příkazu klienta.
Z2019-014733 3. 5. 2019 20. 5. 2019 Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace odhad.cena 13 958 678  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Poskytování právní podpory a právních služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup.
Z2019-014476 2. 5. 2019 neuvedena Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“
Z2019-012920 27. 5. 2019 neuvedena Národní technická knihovna Facility management budovy Národní technické knihovny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011887 20. 9. 2019 20. 5. 2019 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí na Labem odhad.cena 17 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí na Labem na 60 měsíců, s 5 - ti letou opcí ve prospěch VoZP ČR.
Z2019-012184 28. 5. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Právní služby odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-011409 11. 4. 2019 6. 5. 2019 Letiště Praha, a. s. PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ HOSTINSKÉ ČINNOSTI FORMOU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ – M.Č.S1023 odhad.cena 60 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci (ZD) a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F této ZD.
Z2019-021849 16. 7. 2019 neuvedena Město Rožnov pod Radhoštěm Barbara Báčová
Správa a provozování veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm Na Láni 3 263 320  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-010309 9. 8. 2019 neuvedena Český statistický úřad Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Právní služby SLDB 2021 – 2. část: Komplexní právní služby 4 462 809  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování komplexních právních služeb pro Český statistický úřad při Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 (dále jen „SLDB 2021“).
Z2019-009837 2. 9. 2019 20. 9. 2019 hlavní město Praha Výběr administrátora pro nabídková či zadávací řízení na služby v přepravě cestujících odhad.cena 15 000 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb administrátora spočívající v komplexní organizační, administrativní a právní podpoře v nabídkových řízeních a při dalších souvisejících úkonech, jakož i v rámci případných navazujících řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; současně bude administrátor zadavatele v zákonem přípustném rozsahu a v souladu s pokyny zadavatele zastupovat při realizaci jednotlivých úkonů. Úkony a činnosti administrátora budou realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/2338 ze dne 14. 12. 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a zákonem č. 194/2010, o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z2019-009748 21. 10. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost POSKYTOVÁNÍ FACILITY MANAGEMENT SLUŽEB NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A DISPEČERSKÝCH STANOVIŠTÍCH odhad.cena 64 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících ve facility managementu (správě nemovitého majetku zadavatele) sociálních zařízení, dispečerských stanovišť a střídacích bodů řidičů městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje v síti městské hromadné dopravy a pražské integrované dopravy.
Z2019-009703 5. 9. 2019 27. 5. 2019 Operátor ICT, a.s. Specializovaná právní podpora II odhad.cena 5 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je poskytování specializovaných právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným Operátorem ICT, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT a dopravní telematiky. Tyto právní služby budou poskytovány zejména formou: • kontroly a zpracování smluv a dalších listin, • zpracovávání analýz, právních rozborů a stanovisek, • poskytování právních porad a konzultací, • komplexního právního poradenství zadavateli při přípravě podkladů pro zadávání veřejných zakázek či v souvislosti se zadávanými veřejnými zakázkami, vč. administrace vybraných řízení, • zastupování zadavatele při jednáních souvisejících s výše uvedenou agendou
Z2019-007949 12. 8. 2019 neuvedena Český statistický úřad Veřejné zakázky, s.r.o.
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby SLDB 2021 – 1. část: Administrace veřejných zakázek 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování administrátorských a právních služeb pro Český statistický úřad, tj. služeb spočívajících v komplexní administraci zadávacích řízení k veřejným zakázkám (dále také jen „VZ“) zadávaným v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“) a výběrových řízení k VZ malého rozsahu zadávaným mimo režim ZZVZ.
Z2019-007813 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Právní služby 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-007270 5. 3. 2019 neuvedena Městská část Praha 10 Zastupování při výkonu vlastnických práv k bytům ve vlastnictví Městské části Praha 10 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zastupování zadavatele při správě bytů a nebytových jednotek v jeho vlastnictví, a to zejména k zastupování zadavatele při schůzích společenství vlastníků jednotek. Ke dni zahájení zadávacího řízení zahrnuje předmět smlouvy zastupování zadavatele v celkem 153 společenstvích vlastníků jednotek. Předpokládány počet konaných schůzí společenství vlastníků jednotek činí 230 za 1 rok a 920 za dobu 4 let. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentace.
Z2019-006874 17. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Služby patentového zástupce VŠB-TUO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-006877 17. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Zajištění správy práv průmyslově právní ochrany odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004200 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny BEG BOHEMIA, spol. s r.o.
Pronájem regálových systémů 3 189 596  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-003957 7. 10. 2019 12. 3. 2019 Český hydrometeorologický ústav Veřejné zakázky s.r.o.
Zajištění externí administrace pro veřejné zakázky ČHMÚ 2 864 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství dle této ZD a jejích příloh. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců a to s jedním vybraným účastníkem, který podal nabídku na plnění veřejné zakázky a který se podle provedeného hodnocení na základě hodnotících kritérií umístil na prvním místě z hodnocených nabídek. Podrobná specifikace předmětu plnění a další podmínky jsou uvedeny v Návrhu rámcové dohody a jejich přílohách.
Z2019-003695 30. 1. 2019 19. 2. 2019 Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace odhad.cena 13 958 678  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“, a to v úzké součinnosti se zadavatelem a dle jeho pokynů resp. užším projektovým týmem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také poskytování dalších obecných právních služeb a vypracovávání právních analýz.
Z2019-002840 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci HARBER IP s.r.o.
HARBER IP s.r.o.
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF 3 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-003356 17. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ing. Karel Bojas
Pronájem zařízení pro čerpání kalů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-002607 24. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček a spol., s.r.o.
Právní služby v souvislosti s přípravou a realizací jmenovitých investičních staveb Správy Plzeň a další právní služby 3 560 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění dílčí veřejné zakázky jsou právní služby, poradenství a zastupování související: - se získáním vlastnických práv k pozemkům nacházejícím se v trasách připravovaných jmenovitých investičních staveb; - s omezením vlastnických práv či získáním práv odpovídajících věcnému břemenu či služebnosti k pozemkům nebo ke stavbám nacházejícím se v trasách připravovaných jmenovitých investičních staveb.
Z2019-001682 22. 7. 2019 14. 3. 2019 Správa základních registrů HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Společnost pro SZR
RD - Poskytování právních služeb 10 100 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví, smluvního práva a správního práva.
Z2019-001285 16. 7. 2019 neuvedena Středočeský kraj ZJEDNODUŠENÝ REŽIM: Rámcová dohoda na administraci nabídkových řízení na poskytování veřejných služeb v přepravě osob odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-000790 17. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Služby patentového zástupce VŠB-TUO, řízení a udržitelnost odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-044820 2. 9. 2019 neuvedena Letiště Praha, a. s. LS TRAVEL RETAIL ROMA, S.R.L.
Lagardere Duty Free, s.r.o.
Provozování obchodu s Duty Free sortimentem, dárky, módou a doplňky 4 472 045 006  Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení bude poskytnuto právo k provozování obchodu s Duty Free sortimentem, dárky, módou a doplňky a to za podmínek uvedených v ZD a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří přílohu F ZD.
Z2018-044745 10. 4. 2019 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy JUDr. Martin Kryl
Právní služby na úseku ochrany a správy objektů a památkově chráněných objektů 2 320 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-041651 3. 6. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Pronájem nebytových prostor odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-044178 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
LF HK - Minitendr 05 - RD č. O/090/2017 34 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-041137 1. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Protiletadlový komplet SHORAD - právní podpora realizace projektu 5 640 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb - právní podpory a poradenství v souvislosti s realizací nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Protiletadlový komplet SHORAD“, jejímž předmětem je pořízení 4 protiletadlových raketových baterií typu SHORAD.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy