Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 746 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-004200 4. 2. 2019 25. 2. 2019 Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny Pronájem regálových systémů odhad.cena 3 579 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel pro potřeby uložení svého knihovního fondu, který spravuje odbor Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny, si pronajal skladovací prostory na adrese: Nádražní 203, 250 64 Měšice, (okr. Praha-východ), a to na dobu 6 let. Ukládání knihovního fondu v pronajatých prostorách je dočasné, do doby, než zadavatel bude mít k dispozici trvalé prostory ke stejnému účelu. Aby v pronajatých prostorách bylo možné knihovní fond ukládat, je třeba je vybavit vhodnými policovými regálovými systémy, které si zadavatel hodlá též pronajmout, a to na dobu shodnou s dobou nájmu skladovacích prostor.
Z2019-003957 1. 2. 2019 12. 3. 2019 Český hydrometeorologický ústav Zajištění externí administrace pro veřejné zakázky ČHMÚ
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství dle této ZD a jejích příloh. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců a to s jedním vybraným účastníkem, který podal nabídku na plnění veřejné zakázky a který se podle provedeného hodnocení na základě hodnotících kritérií umístil na prvním místě z hodnocených nabídek. Podrobná specifikace předmětu plnění a další podmínky jsou uvedeny v Návrhu rámcové dohody a jejich přílohách.
Z2019-003695 30. 1. 2019 19. 2. 2019 Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace odhad.cena 13 958 678  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“, a to v úzké součinnosti se zadavatelem a dle jeho pokynů resp. užším projektovým týmem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také poskytování dalších obecných právních služeb a vypracovávání právních analýz.
Z2019-003356 29. 1. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ing. Karel Bojas
Pronájem zařízení pro čerpání kalů 732 074  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky byly tyto služby: - pronájem sestavy čerpadla pro dopravu OČK do kotle dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách, - pronájem potrubní trasy pro dopravu OČK do kotle.
Z2019-002840 7. 2. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002607 24. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček a spol., s.r.o.
Právní služby v souvislosti s přípravou a realizací jmenovitých investičních staveb Správy Plzeň a další právní služby 3 560 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění dílčí veřejné zakázky jsou právní služby, poradenství a zastupování související: - se získáním vlastnických práv k pozemkům nacházejícím se v trasách připravovaných jmenovitých investičních staveb; - s omezením vlastnických práv či získáním práv odpovídajících věcnému břemenu či služebnosti k pozemkům nebo ke stavbám nacházejícím se v trasách připravovaných jmenovitých investičních staveb.
Z2019-001682 17. 1. 2019 neuvedena Správa základních registrů RD - Poskytování právních služeb odhad.cena 10 100 000  Kč
Předběžné oznámení Zajištění poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví, smluvního práva a správního práva.
Z2019-001285 13. 2. 2019 neuvedena Středočeský kraj ZJEDNODUŠENÝ REŽIM: Rámcová dohoda na administraci nabídkových řízení na poskytování veřejných služeb v přepravě osob odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-000790 14. 2. 2019 13. 2. 2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Služby patentového zástupce VŠB-TUO, řízení a udržitelnost odhad.cena 7 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět zakázky je rozdělen na části: část 1 - poskytování služeb patentového zástupce spočívající v poskytování odborné pomoci a souvisejících administrativních služeb ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, jakož i v poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví, zejména v přípravě a podávání přihlášek vynálezů, ochranných známek a technických řešení v ČR i zahraničí (zejména státy Evropy, USA, Čínská lidová republika, Ruská federace, Indická republika, Jižní Korea, Japonsko a další), včetně patentových i v oborově specializovaných komerčních databázích a jiných souvisejících rešerší, a dále zpracovávání smluv a právních stanovisek k problematice práv průmyslového vlastnictví a překladů nezbytných k realizaci patentových služeb a část 2 - provádění plateb za patenty, komunitární průmyslové vzory, zahraniční ochranné...
Z2018-044820 27. 12. 2018 neuvedena Letiště Praha, a. s. Provozování obchodu s Duty Free sortimentem, dárky, módou a doplňky odhad.cena 20 000 000 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení bude poskytnuto právo k provozování obchodu s Duty Free sortimentem, dárky, módou a doplňky a to za podmínek uvedených v ZD a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří přílohu F ZD.
Z2018-044745 23. 1. 2019 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy Právní služby na úseku ochrany a správy objektů a památkově chráněných objektů odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-041651 11. 2. 2019 7. 2. 2019 České dráhy, a.s. Pronájem nebytových prostor
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění vhodných nebytových prostor odpovídajících specifikaci uvedené zejména v příloze č. 4 zadávací dokumentace za účelem umístění sídla zadavatele.
Z2018-044178 13. 2. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
LF HK - Minitendr 05 - RD č. O/090/2017 34 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-041137 26. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany Protiletadlový komplet SHORAD - právní podpora realizace projektu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb - právní podpory a poradenství v souvislosti s realizací nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Protiletadlový komplet SHORAD“, jejímž předmětem je pořízení 4 protiletadlových raketových baterií typu SHORAD.
Z2018-039555 12. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby při realizaci zadávacích řízení pro Provozní úsek 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je poskytování odborného právního poradenství při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení pro Provozní úsek: O právní podpora při přípravě a realizaci zadávacích a výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, O právní poradenství v oblasti veřejných zakázek - poskytování právních služeb zadavateli v oblasti veřejných zakázek ve vztahu k jednomu konkrétnímu zadávacímu řízení, které zadavatel zamýšlí realizovat; O poradenské služby v souvislosti se zadávacím řízením, včetně právní podpory ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudních řízeních týkajících se přezkumu postupu zadavatele v zadávacích řízeních.
Z2018-036617 29. 1. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Delegování kontrol zadávacích řízení žadatelů PRV v letech 2018 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-032960 7. 1. 2019 neuvedena Národní technická knihovna Havel & Partners s.r.o.
Public Market Advisory s.r.o.
Právní služby a poskytování právního poradenství CzechELib 2 odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-030670 29. 1. 2019 neuvedena CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2018-026761 11. 1. 2019 neuvedena Česká správa sociálního zabezpečení Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-027195 13. 2. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Elger Martin, Mgr., advokát
JUDr. ALENA KROUPOVÁ, advokátka
Právní služby pro ČT 8 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-026780 14. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 13 IKON spol. s r.o.
Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu 14 167 296  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-026669 20. 8. 2018 neuvedena Česká republika – Ministerstvo obrany Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace odhad.cena 13 959 504  Kč
Oprava ředmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“, a to v úzké součinnosti se zadavatelem a dle jeho pokynů resp. užším projektovým týmem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zejména poskytování dalších obecných právních služeb a vypracovávání právních analýz v rámci VZ na právní služby v maximálním rozsahu cca. 6980 konzultačních hodin, které se budou týkat realizace VZ na dodávky a budou mít přímou vazbu na komplexní provedení VZ na dodávku.
Z2018-025501 14. 2. 2019 neuvedena Statutární město Most MK - mont illuminations s.r.o.
Pronájem vánoční výzdoby 11 199 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-024696 7. 2. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Společnost pro SZIF
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Rámcová dohoda - Zajištění externí administrace ICT veřejných zakázek 12 420  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-024285 13. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Poskytování ad hoc právních služeb v záležitostech vrcholových a koncepčních rozhodování orgánů kraje odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-021495 2. 7. 2018 30. 7. 2018 Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů odhad.cena 26 643 028  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat pro zadavatele a Úřad práce České republiky, služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. Ověřování elektronického podpisu (CPV: 79132100-9) Datová média (CPV: 32582000-6)
Z2018-022022 2. 7. 2018 neuvedena Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytování právních služeb a právního poradenství.
Z2018-017535 3. 9. 2018 neuvedena Národní technická knihovna Právní služby a poskytování právního poradenství CzechELib
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Poskytování obecných právních služeb v rámci projektu v maximálním rozsahu 2500 konzultačních hodin, které se budou týkat realizace projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542 a budou mít přímou vazbu na komplexní provádění zadávacích řízení a poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacích řízení veřejných zakázek s plněním nehmotné povahy a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce projektů OP VVV. Vzhledem ke skutečnosti, že těžiště předmětu plnění zadávacích řízení spočívá zejména v jednání se zájemci o veřejnou zakázku v jednacích druzích zadávacích řízení (zejména jednací řízení bez uveřejnění) a dále soutěže o veřejné zakázky na nákup software, poptává zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení komplexní právní služby za úplatu.
Z2018-016380 25. 6. 2018 neuvedena Národní galerie v Praze Poskytování právní pomoci odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování právní pomoci
Z2017-011358 7. 2. 2019 neuvedena Kinský dal Borgo, a.s. Ing. Karel Horák
„Revitalizace Žehuňského rybníka“ – odvoz a likvidace sedimentu 53 986 383  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-015125 29. 10. 2018 15. 6. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Poskytování integrovaných služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha hlavní nádraží odhad.cena 160 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je zajištění řádného fungování a provozu objektů v železniční stanici Praha hlavní nádraží. Předmět plnění spočívá: v objektech vykonávat Správu, Běžnou údržbu a běžné opravy, Security, Úklid, Opravy, Zpracování finanční hotovosti z turniketů, Obsluhy plynových kotlů a další činnosti uvedené v bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky.
Z2018-020351 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Právní poradenství odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZČR – rámcová smlouva 2 875 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-010218 7. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Michal Mazel, advokát
Poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-009443 14. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Česká pošta, s.p.
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů 8 748 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-007873 13. 3. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MT Legal s.r.o. advokátní kancelář
RÁMCOVÉ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (Část 3. Právo veřejného investování, IT a ICT právo) 525 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výběr 5 uchazečů, se kterými zadavatel uzavře rámcovou smlouvu na poskytování služeb jejichž předmětem jsou právní služby.
Z2018-007493 8. 3. 2018 neuvedena Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace Hlavního města Prahy Smitz&Partner, advokátní kancelář,s.r.o
Právní služby- vymáhání pohledávek protialkoholní záchytné stanice pro Městskou polikliniku Praha 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb spočívajících v soudním a mimosoudním vymáhání pohledávek a související administrativní služby. Předmětem veřejné zakázky je: a) Správa pohledávek zahrnující vedení databáze pohledávek a pravidelné informování zadavatele o průběhu vymáhání pohledávek b) Poskytování konzultací zadavateli ohledně pohledávek a možného řešení jednotlivých případů c) Zastupování zadavatele při mimosoudním vymáhání pohledávek včetně generování rozesílání výzev k úhradě a předžalobních upomínek d) Vymáhání pohledávek v soudních řízeních, tj. zastupování zadavatele v nalézacích a vykonávacích (exekučních) řízeních e) Zastupování zadavatele v insolvenčních řízeních při vymáhání pohledávek
Z2018-006122 23. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby při uplatňování spoluvlastnických práv v rámci zajišťování správy nemovitosti Šumavská, Brno 443 945  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V druhé polovině roku 2016 došlo k podstatné změně spoluvlastnické struktury nemovitosti Šumavská 31/33, na níž ŘSD ČR vlastní ideální podíl o velikosti 1839/1000, a současně i ve vazbě na zájem majoritního spoluvlastníka. Cílem je s ohledem na omezené vlastní kapacity zajistit komplexní odborné služby týkající se poskytování právních konzultací, vypracování návrhů smluv, podání a jiných právních jednání a zastupování ŘSD při jednáních před soudy a dalšími orgány nebo institucemi týkajícími se uplatňování spoluvlastnických práv v rámci zajišťování správy nemovitosti Šumavská, Brno.
Z2018-033140 29. 1. 2019 neuvedena Městská část Praha 5 CENTRA a.s.
"Správa objektů pro MČ PRAHA 5" 5 904 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-006029 22. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.
Odborné právní poradenství 1 636 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb je určeno pouze pro potřeby právního odboru generálního ředitelství Klienta ve zvlášť složitých či specializovaných případech, které není Klient schopen zajistit vlastními kapacitami. Poskytováním právních služeb se rozumí zpracování právních rozborů a stanovisek, zpracování smluv a dalších listin, poskytování právních porad a konzultací, účasti a zastupování Klienta při jednáních, jakož i další formy právních služeb, a to vše zejména v oblastech občanského práva, obchodního práva, správního a ústavního práva, trestního práva, autorského práva a práva duševního vlastnictví, pracovního práva, právních předpisů týkajících se územních samosprávných celků, práva upravujícího hospodaření se státním majetkem, pozbývání majetku a jeho nabývání, včetně vyvlastnění, oblast silničního práva, práva životního prostředí, oblast upravující provádění veřejnoprávních kontrol,...
Z2018-006037 22. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování komplexního právního zastupování v trestních, adhezních, insolvenčních a exekučních řízeních 3 554 756  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb ze strany Advokáta Klientovi, a to pouze pro potřeby právního odboru generálního ředitelství Klienta ve zvlášť složitých případech, které není schopen Klient zajistit vlastními kapacitami, zejm. poskytování komplexního právního poradenství a zastoupení za účelem hájení práv a oprávněných zájmů Klienta v trestních a adhezních řízeních, jakož i insolvenčních, exekučních a správních řízeních.
Z2018-005642 19. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
Poradenství a zastupování před soudy v souvislosti s OP staveb PK 4 777 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb v souvislosti s obchodními podmínkami staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (celé znění k dispozici na http://www.pjpk.cz/OP/OP%20staveb.pdf), a to pouze pro potřeby právního odboru generálního ředitelství ŘSD.
Z2018-004426 21. 1. 2019 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Holec, Zuska Partneři, sdružení advokátů
Právní podpora UJF při realizaci projektů odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2018-005266 14. 2. 2019 neuvedena Město Rokycany Zdeněk Smejkal - INZULA Rokycany s.r.o.
4/ORM/18 - Správa bytového fondu města Rokycany odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-004717 8. 2. 2018 neuvedena Město Poděbrady AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.
Právní služby pro město Poděbrady 4 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zejména poskytování komplexního právního poradenství souvisejícího s činností zadavatele, které se bude týkat poskytování právních služeb především v oblasti občanského a obchodního práva, finančního a daňového práva, správního práva, práva hospodářské soutěže a práva veřejných zakázek, průmyslového práva a práva duševního vlastnictví.
Z2018-029600 29. 1. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mgr. Martin Pelikán, advokát
Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.
Schüller Jiří, Mgr., advokát
Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Martin Pelikán, advokát
Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.
Schüller Jiří, Mgr., advokát
Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Martin Pelikán, advokát
Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.
Schüller Jiří, Mgr., advokát
Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Martin Pelikán, advokát
Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.
Schüller Jiří, Mgr., advokát
Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020 79 872 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-004186 5. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR MT Legal s.r.o. advokátní kancelář
D35 Opatovice - Staré Město, poskytování právních služeb, smluvní podmínky 1 999 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb v oblasti smluvních podmínek v oblasti staveb pozemních komunikací.
Z2017-030034 22. 1. 2018 neuvedena Jihomoravský kraj Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Zástupce zadavatele – Výběr autobusových dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících s Jihomoravským krajem 363 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je právní poradenství při přípravě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spolu s administrací zadávacího řízení a zastupováním zadavatele v rámci případných správních řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci tohoto zadávacího řízení.
365569 20. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
Poskytování právních služeb - problematika provozovatele elektronického mýta 15 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění externích právních služeb v souvislosti s časovým či výkonovým zpoplatněním pozemních komunikací (tzv. elektronickým mýtem) . V rozsahu max. 6 000 hodin.
Z2018-001864 29. 1. 2019 neuvedena Obecní dům, a.s. Mark2 Corporation Czech a.s.
Zajištění služeb správy, ostrahy a úklidu 39 324 448  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-001535 29. 1. 2019 neuvedena Centrum pro regionální rozvoj České republiky Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek v projektech spolufinancovaných z IROP 1 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení