Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1332 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042592 7. 12. 2018 neuvedena Dům zahraniční spolupráce REMMARK, a.s.
Zajištění informovanosti veřejnosti prostřednictvím elektronických a outdoorových médií 1 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) pro umístění informačních sdělení a pro jednotlivé mediální kampaně na podporu projektů zadavatele. Hlavním cílem projektů je informování občanů České republiky o možnostech zapojení se do vzdělávacích programů Evropské komise.
Z2018-042154 6. 12. 2018 8. 1. 2019 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců odhad.cena 46 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací VoZP, především nákup médií pro reklamní činnost. A to v tisku, rozhlase, televizi, kině, na internetu, sociálních sítích a mobilních aplikacích, na outdoor a indoor nosičích a zajištění souvisejících marketingových činností.
Z2018-041607 30. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Komplexní prověrka a analýza veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství
Předběžné oznámení Provedení Komplexní prověrky a analýzy veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství.
Z2018-040235 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media, s.r.o.
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na českém trhu 8 722 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na českém trhu“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem. Marketingová kampaň bude zabezpečovat jednotnou komunikaci oslav významných výročí roku 2018 (události 1918, 1968) a bude plnit zastřešující roli v rámci marketingových aktivit meziresortní spolupráce pro Zadavatele i pro resorty Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Ministerstva obrany a jim podřízeným institucím, dále Ústavního soudu a Akademie věd České republiky a dalších institucí podpořených z veřejných zdrojů.
Z2018-040361 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media, s.r.o.
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na blízkých trzích 8 722 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na blízkých trzích“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem.
Z2018-040366 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism MARK BBDO, a.s.
Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021 12 508 090 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021
Z2018-040092 16. 11. 2018 neuvedena Vinařský fond Výběr dodavatele na služby v oblasti rˇi´zeni´ vztahu° s veřejnosti´ (PUBLIC RELATIONS) odhad.cena 5 940 000 Kč
Oprava národního formuláře 1. Konzultacˇni´, poradenska´ a realizacˇni´ cˇinnost v oblasti marketingove´ komunikace s du°razem na oblast rˇi´zeni´ vztahu° s verˇejnosti´ (da´le jen „PR“) 2. Konzultace v ota´zka´ch strategicke´ho rozvoje znacˇky Vi´na z Moravy, vi´na z Cˇech (da´le jen „VMVCˇ“) a agenturni´ cˇinnosti zameˇrˇene´ na segment novina´rˇu° a verˇejny´ch media´lni´ch prostrˇedku° s ci´lem vzdeˇla´vat o nasˇich vi´nech a budovat jejich pozitivni´ obraz v media´lni´m prostoru 3. Media´lni´ aktivity v ota´zka´ch monitoringu media´lni´ho pokryti´ v ra´mci segmentu vi´n s du°razem na tuzemska´ vi´na, prˇedkla´da´ni´ denni´ch reportu° a pru°beˇzˇny´ch zpra´v zameˇrˇeny´ch na tento trh 4. Prˇi´prava a realizace PR koncepce znacˇky VMVCˇ v ra´mci media´lni´ch aktivit a media´lni´ho prostoru (on-line/off-line) 5. Vypracova´ni´ a pru°beˇzˇne´ prˇedkla´da´ni´ rozpocˇtu° marketingovy´ch aktivit zameˇrˇeny´ch na...
Z2018-039244 12. 11. 2018 10. 12. 2018 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích odhad.cena 68 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných médiích (TV, tištěná a on-line média, , zajištění distribuce letáků zadavatele do poštovních schránek, rozesílka e-mailových sdělení do e-mailových schránek a nákupu outdoorové a indoorové reklamy dle konkrétního požadavku zadavatele.
Z2018-039554 12. 11. 2018 neuvedena Severočeské doly a.s. Česká atletika, s.r.o.
Reklamní činnosti a propagační služby v rámci akcí Českého atletického svazu 10 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajišťování reklamních činností a propagace obchodní společnosti zadavatele v rámci vybraných hlavních sportovních akcí Českého atletického svazu. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
Z2018-039617 12. 11. 2018 11. 12. 2018 Olomoucký kraj Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje odhad.cena 16 528 925 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úkolů a povinností v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2018-039494 12. 11. 2018 19. 12. 2018 ČEZ, a. s. Poradenské služby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení vybraných týmů a projektů; podpory při implementaci strategické agendy Zadavatele; poradenství při integraci do Skupiny ČEZ; a b) poskytování benchmarků, případových studií a příkladů nejlepších praxí; analytické podpory při řešení specifických úloh.
Z2018-038943 7. 11. 2018 neuvedena Český rozhlas Media Content Experts s.r.o.
Univerzita Karlova
Renáta Sedláková
NEWTON Media, a.s.
FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.
Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci analýz toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené zejména v § 2 zákona č. 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu (dále též jen „analýzy“).
Z2018-038822 7. 11. 2018 7. 12. 2018 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 32 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je plán realizace a nákup mediálního prostoru (realizace kampaně) pro mediální kampaň k posílení pozitivního vnímání úspěšných výsledků Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie (ESI fondy) v kontextu témat Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to za využití úspěšných projektů IROP. Kampaň bude zaměřena na širokou veřejnost a bude probíhat v masových médiích (např. televize, internet, odborná tištěná média, rozhlas).
Z2018-037339 15. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň Efektivní veřejná správa - KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů pro období 2018-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037616 29. 10. 2018 neuvedena Město Beroun ATELIER 8000 spol. s r.o.
ELTODO OSVĚTLENI, s. r. o.
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun 780 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Koncepce veřejného osvětlení na území města Beroun v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. (vše v aktuálně platném a účinném znění) a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů.
Z2018-037165 25. 10. 2018 neuvedena Moravskoslezský kraj BeePartner a.s.
Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027 2 090 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2027. Jedná se o střednědobý strategický dokument, který plní podmínky vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Dokument bude v rámci plnění veřejné zakázky zpracován tak, aby naplnil veškeré požadavky plynoucí z právních předpisů ČR. Strategie bude zpracována zhotovitelem na základě zadání, komunikace se zadavatelem, podnětů od zainteresovaných subjektů, pracovních skupin z území Moravskoslezského kraje a dalších dostupných podkladů – viz. Specifikace požadavků – obsahová stránka zakázky. Blíže ZD.
Z2018-036712 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MEDIÁLNÍ NÁKUP - SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN - INTERNET odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-036738 24. 10. 2018 neuvedena Jihočeská centrála cestovního ruchu Programmatic Media s.r.o.
MEDIÁLNÍ KAMPAŇ NA PODPORU PROJEKTU ZLATÁ STEZKA 1 982 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je příprava vizuálu, jeho testování (focus group), produkce podkladů pro média a nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně na podporu znalosti Zlaté stezky, a to v souladu s mediaplánem s garantovanými počty předloženým v nabídce Účastníka dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Primární cílovou skupinou, kterou chce Zadavatel oslovit, jsou: a) široká veřejnost, tj. tuzemští i zahraniční návštěvníci, turisté, individuální cestovatelé, zájemci o kulturní památky a historii, milovníci přírody, rekreanti (kteří navštíví dotčené regiony za účelem poznání, aktivního odpočinku, rekreace), rodiny s dětmi, obyvatelé dotčených regionů (kteří chtějí poznat hlouběji region, ve kterém žijí) b) spolky, svazy a další instituce, které jsou činné v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Z2018-036699 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MEDIÁLNÍ NÁKUP - SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN - PRINT odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-034346 8. 10. 2018 neuvedena Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) BDO Advisory s.r.o.
Výzkumná a evaluační šetření pro klíčovou aktivitu „Kabinet“ projektu SYPO 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výzkumných šetření a průběžné evaluace klíčové aktivity Kabinet Individuálního projektu systémového (IPs) s názvem Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363.
Z2018-033227 1. 10. 2018 neuvedena Moravskoslezské Investice a Development, a.s. RPSC ideas s.r.o.
Produkční zajištění marketingového obsahu 2 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na produkční zajištění obsahových výstupů vycházejících z klíčových poznatků o inovačních firmách v MSK a dále makroekonomických charakteristikách ekonomiky a inovačního prostředí MSK v rámci vybraných odvětví
Z2018-031545 13. 9. 2018 neuvedena Pražská vodohospodářská společnost a.s. Strategická studie správy a provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavního města Prahy na období 2013 – 2027 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky byly služby spočívající ve vypracování komplexní strategické studie týkající se výše vodného a stočného, oprav a možností obnovy a rozvoje vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavní města Prahy včetně možností jejich financování.
Z2018-031299 12. 9. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství CBN - REKLAMA s.r.o.
Omnimedia s.r.o.
Nákup mediálního prostoru a tisk 1 047 053 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je nákup mediálního prostoru v odborných tištěných médiích - on-line přímý nákup médií dle Mediálního plánu pro komunikaci OP Rybářství maximálně do 31. 12. 2019 a tisk materiálů v souvislosti s Operačním programem Rybářství 2014 – 2020.
Z2018-030293 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-029812 6. 9. 2018 neuvedena Vinařský fond Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2019 - 2021 odhad.cena 78 512 397 Kč
Oprava Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako podpora uchovávání a rozvoje vinohradnictví jako významné součástí evropského kulturního dědictví. Na realizaci těchto aktivit využívá Zadavatel značku Vína z Moravy vína z Čech (dále také jen „VMVČ“). Předmětem tohoto zadávacího řízení je nadlimitní veřejná zakázka na služby, zadávaná formou otevřeného řízení dle § 55 ZZVZ, přičemž vzhledem k jejímu rozsahu i potřebám zadavatele, byly v souladu s § 35 ZZVZ vymezeny jednotlivé části veřejné zakázky, na které je možné podat samostatné nabídky. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné části či...
Z2018-029949 4. 9. 2018 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. TEZZ Media s.r.o.
Montáž a demontáž reklamních doplňků na stožáry veřejného osvětlení 1 950 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na služby související s montáží a demontáží reklamních doplňků na stožáry veřejného osvětlení na území Hlavního města Prahy.
Z2018-028606 23. 8. 2018 neuvedena ČEZ, a. s. McKinsey & Company, Inc. Prague - organizační složka
Podpora úpravy řízení a zvýšení efektivity Skupiny ČEZ 660 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby V kontextu zásadních změn v evropském energetickém sektoru zamýšlí Skupina ČEZ upravit svůj řídící model za účelem zvýšení diferenciace řízení „tradiční“ a „nové“ energetiky. Skupina ČEZ hledá takové řešení, které jí umožní zaměřit se na růst a inovace v „nové“ energetice (B2C retail, ESCO, distribuce, OZE) a zvýší rychlost a flexibilitu rozhodování a exekuce v těchto oblastech a zároveň zvýší efektivitu využití zdrojů Skupinou ČEZ.
Z2018-028687 23. 8. 2018 21. 9. 2018 statutární město Plzeň Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart City Plzeň - opakování odhad.cena 2 080 316 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Strategie bude zahrnovat všechna hlavní témata konceptu Smart City: • SMART Economy - chytré hospodářství, • SMART People - chytří lidé, • SMART Governance - chytrá správa, • SMART Mobility - chytrá mobilita, • SMART Environment - chytré životní prostředí, • SMART Living - chytré bydlení.
Z2018-035533 15. 11. 2018 neuvedena KORID LK, spol. s r.o. Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel služeb - Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T 2 760 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-027659 10. 12. 2018 24. 9. 2018 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna TENET Marketing s.r.o.
Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb 60 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je obstarání marketingových a prezentačních služeb za zadavatele, tj. dodavatel bude uzavírat jménem zadavatele smlouvy či objednávky s partnery zadavatele na pronájem reklamních ploch, speciální akce v médiích a další aktivity typu "event marketing" dle pokynů, instrukcí a podmínek stanovených zadavatelem. Součástí veřejné zakázky bude přesné dokladování proběhlé zakázky, a to během plnění zakázky nebo bezprostředně po její realizaci.
Z2018-027084 16. 11. 2018 12. 9. 2018 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism REMMARK, a.s.
Nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně Českého systému kvality služeb 5 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně Českého systému kvality služeb – značky Q (dále jen ČSKS), a to v souladu s mediaplánem s garantovanými počty předloženým v nabídce účastníka zadávacího řízení (dále jen Účastník ZŘ) dle Přílohy č. 6.
Z2018-026652 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond AL - SYSTEM EXPO s.r.o.
Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Sial Paris 2018 2 874 916 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-025902 19. 11. 2018 28. 8. 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFaktor s.r.o.
Inboox CZ, s.r.o.
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO SBĚR DAT 18 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy ve výzvě k podání nabídek konkrétní dílčí veřejné zakázky ve smyslu § 141 ZZVZ, a to: zajištění kvantitativního (dotazníková šetření) i kvalitativního (individuální rozhovory, skupinové rozhovory, expertní panely) sběru dat, případně průzkumů a šetření, pro které je zapotřebí využití sociologických metod sběru dat.
Z2018-023879 29. 11. 2018 20. 8. 2018 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj McCANN-ERICKSON PRAGUE, s. r. o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY
„Rámcová dohoda na zajištění kreativních řešení a výroby informačních kampaní v oblasti ESI fondů“ 15 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu 2 let od nabytí účinnosti rámcové dohody s možností vyhrazené změny závazku na další dva roky (2020-2021). Vybranému dodavateli budou po dobu trvání smlouvy zasílány výzvy k plnění (objednávky), a to dle aktuálních potřeb zadavatele.Předmětem VZ je poskytnutí služeb strategického a kreativního řešení kampaní Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK) v letech 2018-2019, a to včetně výroby kampaní dle aktuálních potřeb zadavatele. Konkrétně se jedná o zajištění strategicko-kreativních služeb pro informační kampaně o Evropských strukturálních a investičních fondech. Dodavatel bude zpracovávat strategické plánování kampaní pro zadavatele, tak aby oslovil a efektivně zasáhl vždy co největší část cílové skupiny, a dále zajistí kreativní řešení a výrobu...
Z2018-023218 16. 7. 2018 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně 2018/219 41 132 231 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s. r. o., IČO 28931181, během hokejových utkání A-týmu LHK Jestřábi Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v hokejové sezóně 2018/2019 WSM ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě o propagaci.
Z2018-023455 16. 7. 2018 neuvedena Statutární město Prostějov 1.SK Prostějov z.s.
Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1.SK Prostějov sezoně 2018/2019 2 892 562 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování propagačních služeb pro město Prostějov spolkem 1.SK Prostějov z.s., IČ: 26621916, během fotbalových utkání A-týmu 1.SK Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v fotbalové sezóně 2018/2019 Fortuna národní ligy České republiky v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě o propagaci.
Z2018-023215 12. 7. 2018 neuvedena Statutární město Prostějov BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o.
Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezoně 2018/2019 1 652 893 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování propagačních služeb pro město Prostějov společností BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o., IČ: 06374581, během basketbalových utkání A-týmu BK OLOMOUCKO a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v basketbalové sezóně 2018/2019 Kooperativa národní basketbalové ligy České republiky v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě o propagaci.
Z2018-023202 12. 7. 2018 neuvedena Statutární město Prostějov Prostějovský volejbal s.r.o.
Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2018/2019 1 652 893 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování reklamních služeb pro město Prostějov společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s. r. o., IČO 28931181, během hokejových utkání A-týmu LHK Jestřábi Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v jarní části hokejové sezóny 2017/2018 WSM ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě o reklamě.
Z2018-014290 15. 11. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Poradenství v souvislosti s výjezdy zaměstnanců do zahraničí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-030720 23. 11. 2018 neuvedena Město Cheb BDO Advisory s.r.o.
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Chebu 290 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-021330 29. 6. 2018 1. 8. 2018 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021 odhad.cena 12 521 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021
Z2018-021729 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Knowlimits s.r.o.
Rámcová dohoda - Plánování médií propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2018 – 2020 5 370 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-020463 21. 6. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Klub českých turistů
Smlouva o reklamě - Podpora aktivního pohybu 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli reklamní plnění na území České republiky ode dne účinnosti smlouvy do 31.12.2018. Podrobnosti viz Smlouva o propagaci a reklamě.
Z2018-020300 20. 6. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Nákup mediálního prostoru a tisk 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je nákup mediálního prostoru v odborných tištěných médiích - on-line přímý nákup médií dle Mediálního plánu pro komunikaci OP Rybářství maximálně do 31. 12. 2019 a tisk materiálů v souvislosti s Operačním programem Rybářství 2014 – 2020.
Z2018-020310 20. 6. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Nákup mediálního prostoru a tisk 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je nákup mediálního prostoru v odborných tištěných médiích - on-line přímý nákup médií dle Mediálního plánu pro komunikaci OP Rybářství maximálně do 31. 12. 2019 a tisk materiálů v souvislosti s Operačním programem Rybářství 2014 – 2020.
Z2018-019278 15. 11. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Rámcová dohoda na zajištění kreativních řešení a výroby informačních kampaní v oblasti ESI fondů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-018982 15. 11. 2018 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond AL - SYSTEM EXPO s.r.o.
Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Země živitelka 2018 v Českých Budějovicích 2 439 505 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-018429 7. 6. 2018 11. 7. 2018 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění nákupu mediálního prostoru - venkovní (Outdoor) / vnitřní (Indoor) média odhad.cena 17 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných nosičích reklamy - venkovní (Outdoor) / vnitřní (Indoor) média, v rámci které budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se nákupu mediálního reklamního prostoru a služby nezbytné pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními zadáními zadavatele.
Z2018-017248 28. 5. 2018 neuvedena ČEZ, a. s. GMF Aquapark Prague, a.s.
Reklamní partnerství - Aquapark 2018 21 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je poskytování služeb v oblasti reklamy a propagace. Účelem plnění je zlepšení povědomí o zadavateli a propagace obchodní firmy.
Z2018-016407 22. 5. 2018 neuvedena Agrární komora České republiky a Priori s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NASKOČ NA MLÉČNOU VLNU 2018 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a konzumace kvalitních mléčných výrobků u dětí především prvního stupně základních škol s využitím podpory upřednostnění a získávání zdravých životních a stravovacích návyků s využitím mléka a mléčných výrobků s propojením na pohybové aktivity. Vytvoření informační podpory pro konzumaci chutných a kvalitních mléčných výrobků u malých dětí a to zejména jogurtů, jogurtových nápojů a jiných kysaných mléčných výrobků přírodních i ochucených a zároveň snížení efektu kampaní potravin tzv. nezdravého typu, slazené nápoje, sladkosti, fastfoodové občerstvení, apod.