Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1352 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-004638 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Deloitte Advisory s.r.o.
Revizní ekonomický posudek arbitráž Bulharsko 519 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodavatele na poradenské služby v oblasti zpracování ekonomického posudku, jeho obhajoba a poskytování poradenských služeb v souvislosti s arbitráží zadavatele s Bulharskem.
Z2019-004435 14. 2. 2019 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004598 8. 2. 2019 18. 3. 2019 ČEZ, a. s. Poradenské služby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení vybraných týmů a projektů; podpory při implementaci strategické agendy Zadavatele; poradenství při integraci do Skupiny ČEZ; a b) poskytování benchmarků, případových studií a příkladů nejlepších praxí; analytické podpory při řešení specifických úloh.
Z2019-004846 8. 2. 2019 neuvedena Město Bílina Strategie Smart city města Bílina 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Z2019-004572 7. 2. 2019 12. 3. 2019 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Výběr marketingové agentury pro Českou Agenturu pro standardizaci odhad.cena 16 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti marketingových a reklamních služeb spočívající v odborném poradenství a praktické pomoci při navrhování, přípravě, realizaci, monitorování a vyhodnocování marketingově komunikačních kampaní za účelem: • posílení povědomí o produktech a službách Objednatele u odborné veřejnosti v České republice, • zvýšení povědomí o produktech a službách Objednatele v prostředí průmyslu a technických vzdělávacích institucích v České republice, • navazování kontaktů a rozvoje dlouhodobé spolupráce se subjekty působící v oblasti průmyslu a s technickými vzdělávacími institucemi v České republice, včetně získávání zpětné vazby od těchto subjektů (dále jen „Služby“). Poskytovatel se současně zavazuje v rámci poskytování Služeb vykonávat zejména následující činnosti: • grafické práce (tvorba grafických návrhů, tištěné materiály, bannery, online užití...
Z2019-003954 4. 2. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s. odhad.cena 192 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby zajištění servisních služeb pro zákazníky, tj. nabídka a distribuce občerstvení ve vybraných vlacích ČD, udržování čistoty interiérů vozů během jízdy vlaku a zajišťování informačního a asistenčního servisu ve vlaku a vybraných železničních stanicích
Z2019-003920 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru pro MMR a pro evropské fondy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003723 1. 2. 2019 5. 3. 2019 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je tvorba kampaní, definice a správa reklamních kampaní, včetně vytvoření grafických podkladů, pro sociální sítě, vyhledávací a obsahové sítě, RTB.
Z2019-004013 31. 1. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Image CZ, a.s.
Nákup mediálního prostoru v doplňkových tištěných médiích 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v doplňkových tištěných médiích, která nebyla obsažena v nabídce vybraného dodavatele IMAGE CZ, a.s. v zadávacím řízení veřejné zakázky na nákup mediálního prostoru v tištěných mediích v rámci propagační kampaně Zadavatele. Zadavatel si v původní veřejné zakázce dle ust. § 100 odst. 3 ZZVZ vyhradil použití jednacího řízení bez uveřejnění na poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem ve výši 10 % z předpokládané hodnoty původní zakázky, tj. ve výši 600 tis. Kč bez DPH.
Z2019-003151 28. 1. 2019 26. 2. 2019 Agrární komora České republiky INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPAŇ ZROZENO V EU odhad.cena 23 170 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem realizace tohoto zadávacího řízení je realizace projektu „Zrozeno v EU“ prostřednictvím vybraného dodavatele na základě tohoto zadávacího řízení. Hlavním cílem projektu je podpořit růst nákupu a spotřeby zemědělských a potravinářských výrobků z tuzemska a Unie na cílových trzích, které v současnosti tvoří cca roční objem 470 mld. Kč, z toho je dovoz z okolních zemí EU cca 58 % (proti tomuto současnému stavu tedy nejméně + 5 %, tj. v hodnotě více než 23 mld. Kč milionů EUR). Předmětem plnění této veřejné zakázky bude zpracování následujících dokumentů a provedení níže vymezených činností: a) Vytvoření sloganu a loga realizace projektu b) Kreativní strategie c) Návrh ATL a BTL aktivit d)Zpětná kontrola výsledků a dopadů do CS Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci ve specifikaci předmětu plnění (kap. 5).
Z2019-003138 28. 1. 2019 25. 2. 2019 Czech ICT Alliance POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MSP odhad.cena 13 725 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb odborného podnikatelského poradenství (dále také jako „Poradce“).Služby poradenství budou poskytovány od účinnosti Smlouvy nejpozději do 30.9.2021. Plnění bude provádět dodavatel (Poradce) po obdržení objednávky (písemné výzvy k poskytnutí plnění) zaslané Zadavatelem, a to v závislosti na potřebách Účastníků. Objednávky budou zasílány a potvrzovány způsobem upraveným ve smlouvě. Účelem Poradce v rámci plnění předmětu veřejné zakázky je v koordinaci s mentorem/mentory v rámci projektu „Inkubátor SMART CITY a IoT“ poskytování poradenských služeb ve smyslu Plánu rozvoje na základě objednávky Zadavatele, a to v těchto oborech: Management, Finance, Marketing a PR, Právo a Technické poradenství.
Z2019-001904 7. 2. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond RÁMCOVÁ DOHODA- REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002059 18. 1. 2019 neuvedena Liberecký kraj Euroregion Nisa
Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU 1 440 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb Libereckému kraji v oblasti zastupování kraje při EU. Cílem poskytování služeb zastoupení by měla být participace na činnosti institucí Evropské unie, získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, zapojení Libereckého kraje do iniciativ a projektů EU na regionální úrovni, prosazování společných zájmů regionů v evropském měřítku včetně sledování trendů ve využívání ESÚS, a rovněž zajistit v Bruselu administrativní a organizační zázemí pro zástupce krajské samosprávy a státní správy.
Z2019-002021 7. 2. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích – nové vyhlášení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001029 11. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 1 590 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je vytvoření a zajištění vydávání 12 příloh o evropských strukturálních a investičních fondech, viz http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU, (dále také „Přílohy“) ve 4 regionálních mutacích, a to ve formě jedné dvoustrany speciální přílohy tištěného média - deníku (4 regionální mutace) a on-line verze na portálu daného média. Obsahem Příloh budou: • příběhy projektů, příjemců a žadatelů, • zviditelnění každodenních přínosů podpořených projektů ESI fondů, • v rámci on-line verze i multimediální obsah (video z místa, rozhovor s příjemcem dotace, s beneficienty, tj. lidmi využívající přínosů realizovaného projektu).
Z2018-045001 28. 12. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava KLIMUS & PARTNERS s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 2 450 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění služeb souvisejících s výkonem funkce pověřence v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES pro statutární město Ostrava a přidružené organizace.
Z2018-044049 11. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evaluace systémového projektu "SYPO" odhad.cena 1 550 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (dále jen „IPs SYPO“) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (dále též PO3). Informace o projektu SYPO a jednotlivé evaluační otázky (jejich znění, metody a techniky představující minimální požadavek pro úspěšné zodpovězení jednotlivých evaluačních otázek) jsou uvedeny v dokumentaci k veřejné zakázce.
Z2018-042592 31. 1. 2019 neuvedena Dům zahraniční spolupráce REMMARK, a.s.
Zajištění informovanosti veřejnosti prostřednictvím elektronických a outdoorových médií 1 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) pro umístění informačních sdělení a pro jednotlivé mediální kampaně na podporu projektů zadavatele. Hlavním cílem projektů je informování občanů České republiky o možnostech zapojení se do vzdělávacích programů Evropské komise.
Z2018-042154 8. 2. 2019 8. 1. 2019 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 odhad.cena 46 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací VoZP, především nákup médií pro reklamní činnost. A to v tisku, rozhlase, televizi, kině, na internetu, sociálních sítích a mobilních aplikacích, na outdoor a indoor nosičích a zajištění souvisejících marketingových činností.
Z2018-041607 30. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Komplexní prověrka a analýza veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství
Předběžné oznámení Provedení Komplexní prověrky a analýzy veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství.
Z2018-040235 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media, s.r.o.
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na českém trhu 8 722 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na českém trhu“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem. Marketingová kampaň bude zabezpečovat jednotnou komunikaci oslav významných výročí roku 2018 (události 1918, 1968) a bude plnit zastřešující roli v rámci marketingových aktivit meziresortní spolupráce pro Zadavatele i pro resorty Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Ministerstva obrany a jim podřízeným institucím, dále Ústavního soudu a Akademie věd České republiky a dalších institucí podpořených z veřejných zdrojů.
Z2018-040361 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Magnas Media, s.r.o.
Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 na blízkých trzích 8 722 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení „Mediální kampaň oslav výročí 2018 na blízkých trzích“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem.
Z2018-040366 19. 11. 2018 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism MARK BBDO, a.s.
Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021 12 508 090  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Tvorba a zpracování kreativního konceptu marketingových témat 2019, 2020 a 2021
Z2018-040092 7. 2. 2019 neuvedena Vinařský fond Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejnostá (PUBLIC RELATIONS( odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2018-039244 7. 2. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039554 7. 2. 2019 neuvedena Severočeské doly a.s. Česká atletika, s.r.o.
Reklamní činnosti a propagační služby v rámci akcí Českého atletického svazu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-039617 13. 2. 2019 neuvedena Olomoucký kraj TK PLUS s.r.o.
Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039494 8. 2. 2019 19. 12. 2018 ČEZ, a. s. Poradenské služby
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení vybraných týmů a projektů; podpory při implementaci strategické agendy Zadavatele; poradenství při integraci do Skupiny ČEZ; a b) poskytování benchmarků, případových studií a příkladů nejlepších praxí; analytické podpory při řešení specifických úloh.
Z2018-038943 7. 11. 2018 neuvedena Český rozhlas Media Content Experts s.r.o.
Univerzita Karlova
Renáta Sedláková
NEWTON Media, a.s.
FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.
Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci analýz toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené zejména v § 2 zákona č. 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu (dále též jen „analýzy“).
Z2018-038822 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2016-000600 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí KPMG Česká republika, s.r.o.
Vytvoření metodiky pro zjišťování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s PAS v ČR 575 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037339 13. 2. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Efektivní veřejná správa - KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů pro období 2018-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037616 29. 10. 2018 neuvedena Město Beroun ATELIER 8000 spol. s r.o.
ELTODO OSVĚTLENI, s. r. o.
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun 780 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Koncepce veřejného osvětlení na území města Beroun v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. (vše v aktuálně platném a účinném znění) a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů.
Z2018-036712 7. 2. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MEDIA INVESTMENTS a.s.
MEDIÁLNÍ NÁKUP - SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN - INTERNET 3 551 180  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-036699 7. 2. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
MEDIÁLNÍ NÁKUP - SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN - PRINT 3 633 885  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-034005 27. 12. 2018 26. 10. 2018 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace SVI AJAK services s. r. o.
Projektové a finanční řízení projektu Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města 1 500 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění projektového a finančního managementu při realizaci projektu „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“, realizovaného v rámci podpory Operačního programu Praha – pól růstu ČR, 29. výzvy SC 1.1 Inovační poptávka veřejného sektoru II, č. projektu CZ.07.1.02/0.0./0.0./17_046/0000631
Z2018-033227 1. 10. 2018 neuvedena Moravskoslezské Investice a Development, a.s. RPSC ideas s.r.o.
Produkční zajištění marketingového obsahu 2 890 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na produkční zajištění obsahových výstupů vycházejících z klíčových poznatků o inovačních firmách v MSK a dále makroekonomických charakteristikách ekonomiky a inovačního prostředí MSK v rámci vybraných odvětví
Z2018-031545 13. 9. 2018 neuvedena Pražská vodohospodářská společnost a.s. Strategická studie správy a provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavního města Prahy na období 2013 – 2027 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky byly služby spočívající ve vypracování komplexní strategické studie týkající se výše vodného a stočného, oprav a možností obnovy a rozvoje vodohospodářského infrastrukturního majetku Hlavní města Prahy včetně možností jejich financování.
Z2018-030766 13. 2. 2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2019 - 2022 23 104 710  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-030293 29. 1. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-029812 29. 1. 2019 neuvedena Vinařský fond Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2019 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2018-029949 4. 9. 2018 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. TEZZ Media s.r.o.
Montáž a demontáž reklamních doplňků na stožáry veřejného osvětlení 1 950 000  Kč
Oznámení o změně Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na služby související s montáží a demontáží reklamních doplňků na stožáry veřejného osvětlení na území Hlavního města Prahy.
Z2018-028606 23. 8. 2018 neuvedena ČEZ, a. s. McKinsey & Company, Inc. Prague - organizační složka
Podpora úpravy řízení a zvýšení efektivity Skupiny ČEZ 660 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby V kontextu zásadních změn v evropském energetickém sektoru zamýšlí Skupina ČEZ upravit svůj řídící model za účelem zvýšení diferenciace řízení „tradiční“ a „nové“ energetiky. Skupina ČEZ hledá takové řešení, které jí umožní zaměřit se na růst a inovace v „nové“ energetice (B2C retail, ESCO, distribuce, OZE) a zvýší rychlost a flexibilitu rozhodování a exekuce v těchto oblastech a zároveň zvýší efektivitu využití zdrojů Skupinou ČEZ.
Z2018-028687 13. 2. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Deloitte Advisory s.r.o.
Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart City Plzeň - opakování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-035533 13. 2. 2019 neuvedena KORID LK, spol. s r.o. Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel služeb - Napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční síť TEN-T 2 760 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-027659 10. 12. 2018 24. 9. 2018 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna TENET Marketing s.r.o.
Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb 60 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je obstarání marketingových a prezentačních služeb za zadavatele, tj. dodavatel bude uzavírat jménem zadavatele smlouvy či objednávky s partnery zadavatele na pronájem reklamních ploch, speciální akce v médiích a další aktivity typu "event marketing" dle pokynů, instrukcí a podmínek stanovených zadavatelem. Součástí veřejné zakázky bude přesné dokladování proběhlé zakázky, a to během plnění zakázky nebo bezprostředně po její realizaci.
Z2018-027084 16. 11. 2018 12. 9. 2018 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism REMMARK, a.s.
Nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně Českého systému kvality služeb 5 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně Českého systému kvality služeb – značky Q (dále jen ČSKS), a to v souladu s mediaplánem s garantovanými počty předloženým v nabídce účastníka zadávacího řízení (dále jen Účastník ZŘ) dle Přílohy č. 6.
Z2018-026652 29. 1. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond AL - SYSTEM EXPO s.r.o.
Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Sial Paris 2018 2 874 916  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-025902 7. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFaktor s.r.o.
Inboox CZ, s.r.o.
Dynamický nákupní systém pro sběr dat odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-023879 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY
Rámcová dohoda na zajištění kreativních řešení a výroby informačních kampaní v oblasti ESI fondů 15 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení