Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 1438 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-039729 8. 11. 2019 6. 12. 2019 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2020 odhad.cena 31 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba předchozích aktivit OZP, správa sociálních sítí, vč. doplňkové tvorby, PR aktivity, tvorba webů a mikrostránek a s tím souvisejících činností, další nepředvídatelné položky související s naplněním marketingové strategie OZP.
Z2019-039435 5. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Evaluation Advisory CE s.r.o.
Příprava OP Rybářství 2021 - 2027 2 903 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je aktualizace strategických dokumentů a vytvoření metodických dokumentů, posouzení finančních nástrojů a vypracování analýz nezbytných pro přípravu OP Rybářství 2021-2027. Součástí předmětu plnění jsou tato dílčí plnění: 1. Aktualizace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu (dále jen „VNSPA“), 2. Vypracování Analýzy a doporučení využívání zjednodušených forem vykazování, 3. Vypracování ex-ante posouzení finančních nástrojů, 4. Zpracování odborné analýzy absorpční kapacity a vytvoření metodického dokumentu pro monitorování a vyhodnocování OP Rybářství 2021-2027, 5. Hodnocení SEA pro VNSPA a OP Rybářství 2021–2027.
Z2019-039206 4. 11. 2019 neuvedena Severočeské doly a.s. TK PLUS SPORT a.s.
Reklamní činnost a propagační služby v rámci WTA Prague Open a ATP Czech Open (2021-2022) 7 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajišťování reklamních činností a propagace obchodní společnosti Objednatele v rámci vybraných sportovních akcí Mezinárodní tenisový turnaj WTA Prague Open a Mezinárodní tenisový turnaj ATP Czech Open v roce 2021 a 2022.
Z2019-039192 4. 11. 2019 neuvedena Severočeské doly a.s. Česká sportovní a.s.
Reklamní činnost a propagační služby - StarTeam (2021-2022) 10 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je závazek Poskytovatele, jako výhradního marketingového agenta členů StarTeamu České sportovní a.s., za podmínek uvedených ve smlouvě zajišťovat reklamní činnost a propagaci obchodní společnosti Objednatele v rámci sportovních projektů v roce 2021 a 2022.
Z2019-039202 4. 11. 2019 neuvedena Severočeské doly a.s. TK PLUS SPORT a.s.
Reklamní činnost a propagační služby - ZLATÁ TRETRA (2021-2022) 12 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajišťování reklamních činností a propagace obchodní společnosti Objednatele v rámci prestižní sportovní akce 60. a 61. mezinárodní atletický mítink ZLATÁ TRETRA Ostrava v roce 2021 a 2022
Z2019-039312 4. 11. 2019 3. 12. 2019 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační mediální kampaň ke spuštění eNeschopenky odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění kampaně – kreativní část, produkční část, nákup médií a evaluace kampaně (dále také jen „Kampaň“). Cílem této Kampaně je osvětová činnost směrem k široké veřejnosti ohledně spuštění projektu eNeschopenky od 1. 1. 2020. Realizace informační mediální kampaně zaměřené na toto téma je považována za klíčovou součást informování veřejnosti o novém režimu ohlašování pracovní neschopnosti, který přináší řadu výhod pro lékaře, zaměstnavatele, ale zejména také pro zaměstnance v roli potenciálních pacientů. Bližší informace viz zadávací dokumentace, jež je uveřejněna na profilu zadavatele.
Z2019-038967 1. 11. 2019 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PROXY a. s.
Rámcová dohoda o poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností JU v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců 3 260 038  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou poradenské služby v souvislosti se zabezpečením povinností spojených s výjezdy zaměstnanců do zahraničí a příjezdy zaměstnanců ze zahraničí.
Z2019-038727 31. 10. 2019 neuvedena Pražská informační služba, příspěvková organizace NeoMedia-Czech s.r.o.
Poskytování grafických prací a DTP služeb 3 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kontinuální a kompletní poskytování grafických prací a DTP služeb pro Zadavatele v letech 2019 – 2021. Rámcová smlouva bude s dodavatelem uzavřena na dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 3.200.000,- Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován zejména v kapitole č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-038124 29. 10. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Knowlimits s.r.o.
Rámcová dohoda - Plánování médií propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2018 – 2020 5 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb mediálního plánování a souvisejících služeb, směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Z2019-036020 17. 10. 2019 14. 11. 2019 Česká pošta, s.p. Transferové ceny - metodika, implementace, pilotní kalkulace, podpora při finálním výpočtu odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodiky pro stanovení a aktualizaci transferových cen mezi nově definovanými „business units“ České pošty, s.p.; podpora při implementaci souvisejících opatření a pravidel do vnitropodnikové legislativy, informačních systémů a reportovacích nástrojů; pilotní výpočet transferových cen pro zvolené zúčtovací období a podpora při finálním výpočtu transferových cen pro rok 2021 a další konzultace dle potřeby zadavatele. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem do 31. 12. 2021.
Z2019-034290 7. 11. 2019 12. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Propagace eGovrnmentu - část 1 - Vytvoření komunikační strategie, kreativního konceptu, realizace kampaní a plánování mediálního nasazení kampaní na podporu rozvoje eGovernmentu v období 2020-2021 odhad.cena 9 830 020  Kč
Oprava Vytvoření komunikační strategie, kreativního konceptu, realizace kampaní a plánování mediálního nasazení kampaní na podporu rozvoje eGovernmentu v období 2020-2021.
Z2019-034310 2. 10. 2019 neuvedena město Bílina Opus consulting, s.r.o.
Strategie Smart City města Bílina 245 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Z2019-033908 30. 9. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce Mezinárodní propagační kampaň odhad.cena 27 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plánované veřejné zakázky je realizace mezinárodní propagační kampaně za účelem propagace hlavního města Prahy jako hospodářského centra regionu s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem v oblasti podnikání, start-upů a rozvoje talentů.Realizace kampaně zahrnuje: (i) kreativní řešení mezinárodní kampaně a vedení kampaně po dobu 18 měsíců, (ii) mediální řešení kampaně na vybraných zahraničních trzích.
Z2019-032933 20. 9. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze ADJUST ART, spol. s r.o.
BigMedia spol. s r.o.
VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA ROK 2019 1 413 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění reklamních ploch pro zadavatele pro období září – prosinec 2019, přičemž zadavatel veřejnou zakázku rozdělil ve smyslu § 101 ZZVZ na následující části: 1) Pronájem reklamních ploch - billboardů včetně výlepu reklamy, pronájem reklamních ploch na tramvajích v Praze včetně výlepu reklamy, pronájem rámečků ve vlacích, varioposterů na nádražích, scrollů na letišti Václava Havla a city light vitrín na nádražích a zastávkách MHD včetně výlepu/umístění reklamy pro NGP na období září – prosinec 2019. 2) Pronájem city light vitrín včetně instalace reklamy ve městech Praha na specifických místech v rotundách na povrchu Prahy, Brno, Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Plzeň (CLV) na období září – prosinec 2019.
Z2019-032432 19. 9. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Autoklub České republiky
Osvětová kampaň "NE po lese" 5 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele zabezpečit pro zadavatele v letech 2019 2021 realizaci kampaně „NE po lese“ v rozsahu a za podmínek uvedených v závazném vzoru smlouvy.
Z2019-032206 25. 10. 2019 7. 11. 2019 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV - manažer projektu odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel hledá dodavatele, který pro něho zajistí soubor inženýrských služeb, včetně souvisejícího poradenství, spojených s přípravou, realizací a vyhodnocením vodohospodářského Projektu s názvem „Žďár nad Sázavou – modernizace a intenzifikace ČOV“ (dále též jen „Projekt“).
Z2019-031878 14. 10. 2019 14. 10. 2019 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OPZ A ESF odhad.cena 30 000 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace komunikační strategie Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), navazujícího operačního programu řízeného MPSV a Evropského sociálního fondu (ESF) formou služeb a dodávek, a to po dobu 48 měsíců (cca 2020 - 2024) ode dne nabytí účinnosti smluvního vztahu. Výsledkem zadávacího řízená je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem. Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Z2019-031386 9. 9. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce Mezinárodní propagační kampaň odhad.cena 27 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plánované veřejné zakázky je realizace mezinárodní propagační kampaně za účelem propagace hlavního města Prahy jako hospodářského centra regionu s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem v oblasti podnikání, start-upů a rozvoje talentů.Realizace kampaně zahrnuje: (i) kreativní řešení mezinárodní kampaně a vedení kampaně po dobu 18 měsíců, (ii) mediální řešení kampaně na vybraných zahraničních trzích.
Z2019-031372 4. 11. 2019 7. 10. 2019 Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
MEDIÁLNÍ NÁKUP - ONLINE KAMPAŇ NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN PRO ROK 2019/2020 14 149 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu kvalitních potravin v online médiích v období 2019 - 2020 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Z2019-031371 4. 11. 2019 7. 10. 2019 Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
MEDIÁLNÍ NÁKUP – TISKOVÁ INZERCE NA PODPORU KVALITNÍCH POTRAVIN PRO ROK 2019/2020 9 145 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu kvalitních potravin v tištěných médiích v období 2019 - 2020 dle přiloženého Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Z2019-030446 2. 9. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p Klub českých turistů
Smlouva o reklamě - Podpora aktivního pohybu II 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele (Klub českých turistů) zabezpečit pro zadavatele v roce 2019 reklamu a propagaci, v podrobnostech viz smlouva o propagaci a reklamě.
Z2019-030458 23. 9. 2019 30. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační mediální kampaň k problematice výživného odhad.cena 5 500 000  Kč
Oprava CPV kódy zakázky: 79341400-0; 79342000-3; 79340000-9 Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění kampaně k problematice výživného – kreativní část, produkční část, nákup médií a evaluace kampaně. Cílem této Kampaně je osvětová činnost v oblasti placení výživného. Zanedbání či nedostatečné plnění této povinnosti je bohužel v České republice nejčastějším trestným činem. Často se bagatelizuje důležitost vyživovací povinnosti a v některých případech převládá názor, že výživné slouží jako přilepšení pro expartnera. Ve skutečnosti však negativní důsledky dopadají zejména na děti, v jejichž zájmu existuje povinnost výživné platit. Podrobné vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je uvedeno v příloze č. 1 závazného vzoru smlouvy.
Z2019-030311 9. 9. 2019 3. 10. 2019 ČESKÝ ROZHLAS Zajištění tiskových služeb odhad.cena 20 000 000  Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2019-028870 19. 8. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Agentura Orange s.r.o.
Komplexní řešení propagačních kampaní v oblasti zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2 989 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní řešení kampaní pro podporu vybraných projektů v oblasti zdravotnictví Moravskoslezského kraje.
Z2019-028510 19. 8. 2019 24. 9. 2019 RBP, zdravotní pojišťovna Rámcová dohoda na realizaci marketingových a PR aktivit RBP odhad.cena 51 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění realizace marketingové strategie v souladu se závěry a doporučeními dokumentu „Marketingová analýza & Marketingová strategie 2020 – 2021 (dále jen „Strategie“), která bude rozpracována v předložených návrzích obsažených v nabídkách dodavatelů. Služby spočívají v marketingovém a PR komunikačním mixu sestávajícím se zejména z následujících Služeb popsaných ve Strategii: - bannerová on-line reklama RTB, PPC; - vysílací čas na TV; - outdoorová reklama (billboardy, citylighty, vozidla MHD); - vysílací čas na rádiích; - reklamní předměty; - tištěná inzerce; - reklama na LCD monitorech v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních; a - poradenská a konzultační činnost pro RBP v oblasti PR. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu rámcové dohody na plnění veřejné zakázky (dále jen „Rámcová dohoda“), který je přílohou č. 5 zadávací...
Z2019-028259 16. 8. 2019 18. 9. 2019 Dopravní podnik Ostrava a.s. Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. odhad.cena 15 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do dceřiné společnosti zadavatele, společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-028167 13. 8. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov Prostějovský volejbal s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2019/2020“ 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností Prostějovský volejbal s. r. o., IČ: 291 92 277, během volejbalových utkání A-týmu VK Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 UNIQA EXTRALIGY žen a CEV Cupu v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Z2019-028166 13. 8. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2019/2020“ 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o., IČ: 063 74 581, během basketbalových utkání A-týmu mužů BK OLOMOUCKO a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 KOOPERATIVA Národní basketbalové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Z2019-027930 12. 8. 2019 neuvedena Centrum pro regionální rozvoj české republiky Vlak "IROP EXPRES"
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Reklamní služby na vlaku.
Z2019-027959 12. 8. 2019 12. 9. 2019 Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství odhad.cena 60 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 3let od účinnosti rámcové dohody. Předmětem veřejné zakázky je zejména: • Poradenská činnost v oblasti reklamy; • Vypracování souhrnné reklamní koncepce jednotlivých produktů a služeb klienta; • Vypracování návrhu finančního rozpočtu jednotlivých reklamních kampaní/komunikačních projektů; • Sestavení a výroba vlastní reklamy jednotlivých produktů služeb klienta; • Vypracování návrhu PR strategie, PR kampaně na téma podpory biopotravin a ekologického zemědělství; • Mediální plánování; • Aktivity na podporu prodeje.
Z2019-027391 9. 8. 2019 6. 9. 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výroba audiovizuálních děl pro iMyšlení odhad.cena 1 140 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je výroba 32 audiovizuálních děl dále pak jen “AV děl” v podobě animovaných klipů a hraných spotů na podporu a rozvoj informatického myšlení. Kreativním způsobem zpracovat předložené materiály ve fázi vývoje (autorského zpracování tématu, výtvarného zpracování a úpravy scénáře, casting hlasů a postav, lokaci exteriérů i interiérů, zajištění rekvizit, producentskou přípravu natáčení), realizace (realizovat jednotlivé spoty a klipy podle schváleného scénáře, včetně hereckého a hlasového obsazení a výtvarného řešení) i postprodukce (střihová, obrazová a zvuková postprodukce).
Z2019-026670 5. 8. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Nákup mediálního prostoru v tištěných médiích 2020-2021 odhad.cena 6 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v tištěných mediích v rámci propagační kampaně Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.
Z2019-026421 31. 7. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. TRIMA CB, s.r.o.
Poskytování služeb PR relations 3 099 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování PR služeb pro Nemocnici České Budějovice a.s. a rovněž i pro Jihočeské nemocnice a.s.,
Z2019-026047 29. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Podnik v obtížích v ESI fondech v podmínkách České republiky odhad.cena 3 800 000  Kč
Předběžné oznámení Cílem plnění veřejné zakázky je žadatelům z ESIF poskytnout návodný nástroj, který jim usnadní práci s účetními/finančními daty a poskytne jim podporu při určení, zda ne/jsou podnikem v obtížích. Na druhé straně má poskytovatelům poskytnout jednotná metodická vodítka pro zajištění, že podpora, kde je relevantní, nebude poskytnuta podniku v obtížích a dále určí zdroje dat pro ověření skutečností uvedených žadatelem na základě skutečností dostupných v rejstřících, databázích garantovaných orgány státní správy. Blíže popsáno v dokumentu s názvem "Návrh předmětu, zaměření a výstupů veřejné zakázky", uveřejněno na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/.
Z2019-024943 23. 7. 2019 neuvedena Město Bílina Akademie digitální ekonomiky, s.r.o.,
Strategie ICT města Bílina 420 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie ICT města Bílina (ICT = informační a komunikační technologie, která má za cíl zvýšit transparentnost a otevřenost Městského úřadu v Bílině resp. města Bílina, zvýšit elektronizaci služeb správy a dosáhnout vysoké efektivnosti v ICT města.
Z2019-024261 19. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evaluace systémového projektu „SYPO“ odhad.cena 1 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (dále jen „IPs SYPO“ nebo „SYPO“) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (dále též „PO3“). Informace o projektu SYPO a jednotlivé evaluační otázky (jejich znění, metody a techniky představující minimální požadavek pro úspěšné zodpovězení jednotlivých evaluačních otázek) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2019-022303 8. 7. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Basketball Nymburk, a.s.
Reklamní partnerství - Basketball Nymburk 12 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je propagace a reklama zadavatele, a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v části Návrhu smlouvy. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Česká republika.
Z2019-022277 4. 7. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně 2019/2020“ 4 132 231  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s. r. o., IČ: 289 31 181, během hokejových utkání A-týmu LHK Jestřábi Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 CHANCE hokejové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Z2019-021937 1. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno Olympic Festival s.r.o.
Propagace statutárního města Brna související s realizací akce Olympic festival Brno 2020 ve městě Brně 10 330 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je propagace statutárního města Brna při uspořádání Olympijského festivalu při Letních olympijských hrách 2020 ve městě Brně.
Z2019-022073 1. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno MEDIA AGE s.r.o.
Rámcová dohoda: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované komunikační strategie #brno2050 5 790 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro integrované marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace Integrované komunikační strategie #brno2050. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2019-021843 1. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Ernst Young, s.r.o.
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021 - 2027 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je vypracování ex ante hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027.
Z2019-021027 4. 11. 2019 29. 7. 2019 Český rozhlas Knowlimits s.r.o.
Poster Media Network, s.r.o.
Omnimedia s.r.o.
MÉDEA, a.s.
MEDIA INVESTMENTS a.s.
DENTSU AEGIS NETWORK CZECH REPUBLIC s.r.o.
Nákup mediálního prostoru 45 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je komplexní zajištění nákupu mediálního prostoru dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů. Způsobu a místa dodání, kontroly kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací. V případě OOH reklamy i včetně zajištění tisku, instalace, deinstalace a distribuce materiálů podle požadavků majitelů či pronajímatelů mediálních ploch.
Z2019-020362 11. 11. 2019 23. 7. 2019 Moravskoslezský kraj BeePartner a.s.
EPA Consulting, s.r.o.
Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu 16 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výběr poradce, který bude poskytovat služby související se zastoupením Moravskoslezského kraje v orgánech a institucích Evropské unie v Bruselu (především v kabinetech komisařů Evropské komise a na generálních ředitelstvích - DG REGIO, DG ENER, DG MOVE, DG CLIMA, DG RTD). Součástí služeb poskytovaných poradcem bude zabezpečování prosazování potřeb a zájmů Moravskoslezského kraje v příslušných orgánech a institucích Evropské unie, podpora realizace rozvojové strategie kraje coby uhelného regionu v transformaci v podmínkách členství České republiky v Evropské unii. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-020399 5. 8. 2019 22. 7. 2019 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Výběr marketingové agentury pro Českou Agenturu pro standardizaci odhad.cena 16 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti marketingových a reklamních služeb spočívající v odborném poradenství a praktické pomoci při navrhování, přípravě, realizaci, monitorování a vyhodnocování marketingově komunikačních kampaní za účelem: • posílení povědomí o produktech a službách Objednatele u odborné veřejnosti v České republice, • zvýšení povědomí o produktech a službách Objednatele v prostředí průmyslu a technických vzdělávacích institucích v České republice, • navazování kontaktů a rozvojedlouhodobé spolupráce se subjekty působící v oblasti průmyslu a s technickými vzdělávacími institucemi v České republice, včetnězískávání zpětné vazby od těchto subjektů (dále jen „Služby“). Poskytovatel se současně zavazuje v rámci poskytování Služeb vykonávatzejména následující činnosti: • grafické práce (tvorba grafických návrhů, tištěné materiály, bannery, online užití...
Z2019-017821 16. 7. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
Propagace Jihomoravského kraje na festivalových akcích IGNIS BRUNENSIS – opakovaná výzva 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-017472 27. 5. 2019 27. 6. 2019 Psychiatrická nemocnice Bohnice Příprava a řízení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je výběr odborného dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření metody EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické úpravy vybraných budov a zařízení v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se zaměřením na zvýšení jejich energetické účinnosti.
Z2019-017242 7. 6. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-016749 5. 8. 2019 neuvedena Agrární komora České republiky Mgr. Jiří Benátčan
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ ZŮSTÁVÁME (V ZEMĚDĚLSTVÍ) TV CYKLUS 2019 7 566 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Projekt je zaměřen na propagaci zemědělství prostřednictvím TV seriálu vysílaného v České televizi, který bude zaměřený na podporu zastavení vysídlování venkova a řešení generační obměny v agrárním sektoru a na osvětě zemědělských činností v krajině na území České republiky. Cílem je vytvořit inspirativní cyklus 12 dílného pořadu, jehož cílem je na úspěšných příkladech a reálných osobních příbězích, jejichž společným jmenovatelem je hospodaření na zemědělské půdě s výrobou potravin a péčí o krajinu a přírodní zdroje a motivovat tím k práci v zemědělství. Zároveň tímto způsobem seznamovat diváky s každodenní realitou života na venkově a přispět tak ke snaze zastavit nejenom vylidňování venkova ale i odchodu mladých kvalifikovaných sil, opouštění vesnic a míst našich předků. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2019-016751 14. 10. 2019 18. 6. 2019 Agrární komora České republiky a PRiori, s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ BRAMBORY, ZDRAVÁ ZELENINA 2019 1 345 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci konzumních brambor jako součásti prospěšné a vyrovnané stravy současné populace s důrazem na jejich význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2019-016750 5. 9. 2019 18. 6. 2019 Agrární komora České republiky a PRiori, s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NÁŠ MODRÝ MÁK 2019 1 345 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a konzumace kvalitního potravinářského máku jako tradiční a původní plodiny se širokým využitím v domácím a potravinářském zpracování. Identifikace kvalitního, bezpečného a zdravotně nezávadného potravinářského máku a jeho přínosů v lidské výživě. Projekt bude realizován na území ČR a za vytvoření informační podpory pro vnímání uvedeného rozsahu témat u hlavních cílových skupin. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 295 lidí darovalo 809 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy