Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

našli jsme 1 470 výsledků na výraz *.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-005929 13. 2. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Externí cyklokoordinátoři 8 páteřních cyklotras 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytovatel služeb cyklokoordinátora je povinen respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se předmětu plnění této veřejné zakázky, jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Poskytovatel služeb cyklokoordinátora je povinen řídit se při plnění předmětu veřejné zakázky obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 4 části podle oblastí, v nichž jsou umístěny jednotlivé cyklotrasy ve Středočeském kraji a v nichž bude vybraný dodavatel poskytovat služby v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky. Jednotlivé části zahrnují následující cyklostezky: 1. část Koordinátor rozvoje CT 1 „Kutnohorská cyklostezka“ a CT 2 „Labská stezka.“ 2. část Koordinátor rozvoje CT 3 „Berounská cyklostezka a CT 39 „Rakovnická cyklostezka“. 3. část Koordinátor rozvoje CT 7 „Vltavská stezka“ a CT 17 „Greenway Jizera.“ 4. část Koordinátor rozvoje CT...
Z2020-005706 13. 2. 2020 17. 3. 2020 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Nákup mediálního prostoru v online médiích odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup reklamního prostoru v online médiích, a to především v obdobích náboru (leden – březen, červenec – září), v případě potřeby i mimo tato období v rámci propagační kampaně Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.
Z2020-004951 6. 2. 2020 6. 3. 2020 Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace Mediální partner Zoo Praha v oblasti outdoorové reklamy odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění outdoorové reklamy pro Zoo Praha na území České republiky zejména prostřednictvím: Reklamních vitrín City – Light, Billboardů, Bigboardů, Reklamy na Letišti Václava Havla, Distribuce info-materiálů k volnému odběru.
Z2020-004981 5. 2. 2020 neuvedena Statutární město Kladno Hokej Kladno s.r.o.
Zajištění reklamních a propagačních služeb 4 100 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby a souvisejících dodávek spočívající v zajištění reklamních a propagačních služeb
Z2020-003957 17. 2. 2020 2. 3. 2020 Národní divadlo Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce Nové scény a provozní budovy B č.p.1435 – projektový manažer odhad.cena 8 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb projektového manažera souvisejících se zpracováním kompletní projektové dokumentace a souvisejících činností vztahujících se k projektu rekonstrukce Nové scény Národního divadla a provozní budovy B č.p.1435 a zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností. Bližší popis předmětu plnění je uveden ve čl. 1.1. zadávací dokumentace. Dodavatel bude mít k dispozici realizační tým splňující podmínky stanovené ve čl. 2.5.2. zadávací dokumentace, přičemž konkrétní rozsah činností, jež budou vykonávány jednotlivými členy realizačního týmu jsou stanoveny v příloze č. 3 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění.
Z2020-002389 21. 1. 2020 neuvedena Národní galerie v Praze ADJUST ART, spol. s r.o.
BigMedia spol. s r.o.
VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA ROK 2020 2 845 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění reklamních ploch pro zadavatele pro období leden–prosinec 2020, přičemž zadavatel veřejnou zakázku rozdělil ve smyslu § 101 ZZVZ na části.
Z2020-001861 23. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na „Zajištění odborného poradenství v oblasti správy ICT systémů“ odhad.cena 0 Kč
Oprava
643871 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Mediální kampaň v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života odhad.cena 0 Kč
Neznámý
Z2020-000436 9. 1. 2020 31. 1. 2020 město Mimoň Snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni – energetické hodnocení a dotační management odhad.cena 2 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava a projektové řízení projektů snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví města Mimoň v následujícím rozsahu.
499860 17. 10. 2014 neuvedena Úřad vlády České republiky POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016 – část 8: Zajištění naprogramování webových stránek, jejich správy a správa reklamy na Facebooku a Facebook reklamní kredit 764 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2020-000245 6. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nakupní systém na "Marketingové služby pro IROP a navazujícího programu" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-000253 6. 1. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Berani Zlín, s.r.o.
Propagace statutárního města Zlína 13 150 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je propagace statutárního města Zlína ve spojení s ledním hokejem, přičemž podrobné podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který je obsažen v části 2 zadávací dokumentace. Jednotlivé položky plnění a jejich základní charakteristika jsou obsaženy v části 3 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.
Z2019-045297 23. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo financí Zbývající fáze EET – Prostor pro informační kampaň v tisku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-045705 23. 12. 2019 neuvedena Česká republika - Energetický regulační úřad Poradenské a konzultační služby – zásady cenové regulace na V. regulační období 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb, spočívajících v poskytování poradenství potřebného pro výkon činností v působnosti zadavatele zejména v oblastech: 1. verifikace principů cenové regulace v oblasti elektroenergetiky a plynárenství na V. regulační období 2. spolupráce na vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu k návrhu zásad cenové regulace v oblasti elektroenergetiky a plynárenství na V. regulační období
Z2019-045299 23. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo financí Zbývající fáze EET – Prostor pro informační kampaň v rozhlase odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-045552 29. 1. 2020 neuvedena Dům zahradniční spolupráce REMMARK, a.s.
Zajištění informovanosti veřejnosti prostřednictvím tištěných, elektronických a outdoorových médií 3 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění informačních a propagačních kampaní programů administrovaných zadavatelem v tištěných médiích a zajištění nákupu mediálního prostoru (on-line, outdoor, školy, kina apod.) dle požadavků zadavatele pro umístění informačních sdělení. Hlavním cílem projektů je informování občanů České republiky o možnostech zapojení se do vzdělávacích programů Evropské komise.
Z2019-045592 20. 12. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA ROK 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) Pronájem reklamních ploch v dopravních prostředcích včetně instalace – rámečků ve vlacích v ČR, varioposterů na nádražích v ČR a scrollů na letišti Václava Havla na období leden–prosinec 2020 2) Pronájem reklamních ploch CLV včetně instalace – ve městech Praha na specifických místech v rotundách na povrchu Prahy, Brno, Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Plzeň na období leden–prosinec 2020 3) Pronájem reklamních ploch v MHD Praha včetně instalace – B1 plakátů u eskalátorů v pražském metru, streetboardů (220x60 cm) na pražských tramvajích na období leden–prosinec 2020
Z2019-044322 16. 12. 2019 20. 1. 2020 Statutární město Brno Komunikační kampaň na pokračování propagace destinační značky Brnotruestory pro období 2020 – 2021 odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování komplexních služeb při rozvoji destinační značky města Brna – Brnotruestory, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky města Brna. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-043768 6. 2. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. Služby eventových agentur a komplexní zajištění BTL aktivit odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-043588 23. 1. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. Poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu "Nová pošta 2022+" odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-043369 9. 12. 2019 13. 1. 2020 Statutární město Brno Regulace dopravy ve městě Brně – realizace aktivit v rámci komunikační kampaně odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění PR (vztah s veřejností) a marketingových služeb a sestavení komunikační strategie ve spolupráci se zadavatelem pro pokračující projekt rezidentního parkování a dalších aktivit v oblasti regulace dopravy, zejména tvorba grafických výstupů, správa webového portálu, správa sociálních sítí, tvorba informační kampaní v souvislosti se změnami a kompletace textových podkladů dle požadavků zadavatele. Realizace plnění bude probíhat průběžně na základě dílčích objednávek a požadavků zadavatele podle aktuálních potřeb zadavatele. Předpokládaný objem služeb je součástí přílohy č. 2 Smlouvy o dílo – Ceník základních služeb. Uvedené množství služeb je pouze orientační a zadavatel je oprávněn odebírat služby v jiném (menším i větším) rozsahu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Z2019-042937 5. 12. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Bestsport, a.s.
Poskytnutí reklamy a členství na klubovém patře 6 375 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí reklamy a členství na klubovém patře O2 arény.
Z2019-042911 5. 12. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Hokej Kladno s.r.o.
Reklamní partnerství s HC Kladno 18 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je poskytnutí propagace a reklamy zadavatele.
Z2019-042861 23. 1. 2020 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-043220 4. 12. 2019 neuvedena Statutární město Prostějov 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov 3 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s., IČ: 079 45 558, během fotbalových utkání A-týmu mužů 1. SK Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 FORTUNA Národní fotbalové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Z2019-043190 10. 12. 2019 3. 1. 2020 Česká Republika - Probační a mediační služba Supervize pro pracovníky Probační a mediační služby odhad.cena 3 276 000  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace supervizí pro pracovníky zadavatele, tj. probační úředníky, probační asistenty, vedoucí středisek, krajské vedoucí.
241124 20. 11. 2019 neuvedena Centrum investic, rozvoje a inovací Oznámení profilu zadavatele
Oprava národního formuláře Oznámení profilu zadavatele
Z2020-001148 6. 2. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magnas Media s.r.o.
VZ 82219 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém vyhledavači „Seznam.cz“ pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy 1 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2020-001216 6. 2. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAFRA, a.s.
VZ 82319 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém portálu iDnes.cz a vyhledavači dopravního spojení iDos.cz pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy 1 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-039729 6. 2. 2020 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Omnimedia s.r.o.
Knowlimits s.r.o.
REMMARK, a.s.
Noe's, s.r.o.
Life Com, s.r.o.
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2020 115 373 654  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2020-000735 6. 2. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RADIOHOUSE s.r.o.
VZ 82519 – Poskytnutí bannerové reklamy na webovém portálu „csfd.cz“ pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-039206 6. 2. 2020 neuvedena Severočeské doly a.s. TK PLUS SPORT a.s.
Reklamní činnost a propagační služby v rámci WTA Prague Open a ATP Czech Open (2021-2022) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-039202 6. 2. 2020 neuvedena Severočeské doly a.s. TK PLUS SPORT a.s.
Reklamní činnost a propagační služby - ZLATÁ TRETRA (2021-2022) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-039312 25. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Informační mediální kampaň ke spuštění eNeschopenky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-039192 6. 2. 2020 neuvedena Severočeské doly a.s. Česká sportovní a.s.
Reklamní činnost a propagační služby - StarTeam (2021-2022) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-038967 1. 11. 2019 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PROXY a. s.
Rámcová dohoda o poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností JU v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců 3 260 038  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou poradenské služby v souvislosti se zabezpečením povinností spojených s výjezdy zaměstnanců do zahraničí a příjezdy zaměstnanců ze zahraničí.
Z2019-038124 29. 10. 2019 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Knowlimits s.r.o.
Rámcová dohoda - Plánování médií propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2018 – 2020 5 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb mediálního plánování a souvisejících služeb, směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Z2020-000346 7. 2. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE RAILREKLAM, spol. s r.o.
Pronájem reklamní plochy pro regionální venkovní informační kampaň k přechodu na DVB-T2 5 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-032206 23. 1. 2020 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko AP INVESTING, s.r.o.
Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV - manažer projektu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-036020 17. 2. 2020 14. 11. 2019 Česká pošta, s.p. Deloitte Advisory s.r.o.
Transferové ceny - metodika, implementace, pilotní kalkulace, podpora při finálním výpočtu 8 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodiky pro stanovení a aktualizaci transferových cen mezi nově definovanými „business units“ České pošty, s.p.; podpora při implementaci souvisejících opatření a pravidel do vnitropodnikové legislativy, informačních systémů a reportovacích nástrojů; pilotní výpočet transferových cen pro zvolené zúčtovací období a podpora při finálním výpočtu transferových cen pro rok 2021 a další konzultace dle potřeby zadavatele. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem do 31. 12. 2021.
Z2019-034290 12. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra "Propagace eGovernmentu - část 1 - Vytvoření komunikační strategie, kreativního konceptu, realizace kampaní a plánování mediálního nasazení kampaní na podporu rozvoje eGovermentu v období 2020 - 2021" odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-034310 2. 10. 2019 neuvedena město Bílina Opus consulting, s.r.o.
Strategie Smart City města Bílina 245 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Z2019-033908 30. 9. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce Mezinárodní propagační kampaň odhad.cena 27 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plánované veřejné zakázky je realizace mezinárodní propagační kampaně za účelem propagace hlavního města Prahy jako hospodářského centra regionu s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem v oblasti podnikání, start-upů a rozvoje talentů.Realizace kampaně zahrnuje: (i) kreativní řešení mezinárodní kampaně a vedení kampaně po dobu 18 měsíců, (ii) mediální řešení kampaně na vybraných zahraničních trzích.
Z2019-044416 7. 2. 2020 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna MARY & POPP'S AGENCY, s.r.o.
Den s ČPZP 2020 - 2023 5 740 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-032432 19. 12. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Autoklub České republiky
Osvětová kampaň „NE po lese“ 5 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-006180 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky P.O.S. FACTORY, s.r.o.
Mediální kampaň v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života 1 164 260  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-032933 20. 9. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze ADJUST ART, spol. s r.o.
BigMedia spol. s r.o.
VENKOVNÍ REKLAMA PRO NÁRODNÍ GALERII V PRAZE NA ROK 2019 1 413 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění reklamních ploch pro zadavatele pro období září – prosinec 2019, přičemž zadavatel veřejnou zakázku rozdělil ve smyslu § 101 ZZVZ na následující části: 1) Pronájem reklamních ploch - billboardů včetně výlepu reklamy, pronájem reklamních ploch na tramvajích v Praze včetně výlepu reklamy, pronájem rámečků ve vlacích, varioposterů na nádražích, scrollů na letišti Václava Havla a city light vitrín na nádražích a zastávkách MHD včetně výlepu/umístění reklamy pro NGP na období září – prosinec 2019. 2) Pronájem city light vitrín včetně instalace reklamy ve městech Praha na specifických místech v rotundách na povrchu Prahy, Brno, Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Plzeň (CLV) na období září – prosinec 2019.
Z2019-031878 23. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OPZ A ESF odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2020-003281 8. 2. 2020 neuvedena Město Uherské Hradiště AŽD Praha s.r.o.
Hradiště chytře - využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště, dílčí část 3: KA04 – Koncepce rozvoje veřejného osvětlení 1 185 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-031386 9. 9. 2019 neuvedena Hlavní město Praha Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce Mezinárodní propagační kampaň odhad.cena 27 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plánované veřejné zakázky je realizace mezinárodní propagační kampaně za účelem propagace hlavního města Prahy jako hospodářského centra regionu s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem v oblasti podnikání, start-upů a rozvoje talentů.Realizace kampaně zahrnuje: (i) kreativní řešení mezinárodní kampaně a vedení kampaně po dobu 18 měsíců, (ii) mediální řešení kampaně na vybraných zahraničních trzích.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 385 lidí darovalo 1 033 343 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy