Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 527 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-040844 16. 11. 2020 16. 12. 2020 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Nákup mediálního prostoru- Print a Rádio odhad.cena 7 375 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných nosičích reklamy - v tištěných médiích a v rádiích v období leden - červen 2021.
 Z2020-039923 9. 11. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Předběžná tržní konzultace: RUK - EO - Zpracování odhad.cena 10 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem „RUK - EO - Zpracování EOP a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství při přípravě, výběru a zavádění nového EIS pro UK“, přičemž předmětem této zakázky bude (i) zpracování ekonomicko-organizačního projektu (dále jen „EOP“), (ii) zpracování technických požadavků a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky na nový ekonomický informační systém (dále jen „EIS“) a poskytnutí další součinnosti při přípravě veřejné zakázky na EIS, (iii) poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení na EIS a (iv) dopracování EOP a zajištění dohledu na kvalitu dodávky v rámci implementace EIS. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
 Z2020-039616 9. 11. 2020 10. 12. 2020 Česká pošta, s.p. Marketingové služby - kreativní agentura pro odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění kreativních digitálních marketingových služeb souvisejících s přípravou a realizací online a direct emailingových kampaní v prostředí internetu včetně zajištění technologického řešení webů, komunikačních microsite, webových aplikací a dalších digitálních prezentací.
 Z2020-037574 16. 11. 2020 neuvedena Ministerstvo financí MOJE daně 2021 – nákup mediálního prostoru a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-037048 23. 10. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění procesu certifikace adiktologických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-037111 9. 11. 2020 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Nákup mediálního prostoru OOH 2021-2022 odhad.cena 11 000 000 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je komplexní zajištění nákupu reklamního prostoru pro OOH (Out Of Home) reklamu dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických pro vtvoření kreativních podkladů včetně termínů, způsobu a místa dodání, zajištění tisku, instalace , deinstalace a distribuce reklamních nosičů podle požadavků majitelů či pronajímatelů mediálních ploch a kontrola kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací. Tato veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § 101 ZZVZ na dvě části.
 Z2020-036077 12. 11. 2020 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zajištění realizace marketingové strategie pro rok odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-035549 12. 10. 2020 neuvedena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Poskytování poradenství pro příjemce podpory Výzvy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-035203 8. 10. 2020 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje REMMARK, a.s.
Komunikačně marketingové služby pro projekt Smart 2 280 992 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních, produkčních konceptů a průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace komunikační strategie projektu Parádní kraj v následujících oblastech: • Offline inzerce • Propagační předměty • Zážitkové akce • Odborné akce/workshopy • Videomateriály
 Z2020-035063 19. 11. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-035202 8. 10. 2020 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje REMMARK, a.s.
Online marketingové služby pro projekt Smart 2 987 603 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních Online konceptů a průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace komunikační strategie projektu Parádní kraj v následujících oblastech: • Návrh a komplexní redesign webové stránky www.paradnikraj.cz • Zajištění obecných grafických prací • Návrh a aplikace komunikační a mediální strategie v online prostředí v České republice • Tvorba obsahu pro komunikaci projektu Parádní kraj v online
 Z2020-034280 9. 11. 2020 neuvedena Český rozhlas VZ43/2020 - Zajištění komplexních marketingových a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-034487 2. 10. 2020 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ BRAMBORY, ZDRAVÁ ZELENINA 2020 1 502 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro propagaci konzumních brambor jako součásti prospěšné a vyvážené stravy současné populace s důrazem na jejich význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. Dále jím je podpora preference prospěšného životního stylu s ohledem na omezení brambor neznámého původu z rizikových zemí a posílení konzumace brambor a výrobků z nich, a to zejména z našich tradičních pěstitelských regionů Polabí, Vysočina a Moravy, a posílení významu brambor v rámci rostlinné produkce spolu s odborným vzděláváním zaměřeným mimo jiné také na samotnou ochranu rostlin.
 Z2020-033860 29. 9. 2020 neuvedena Český statistický úřad Dodání mediálního prostoru v rámci realizace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-033162 24. 9. 2020 22. 10. 2020 Česká pošta, s.p. Akviziční poradenství odhad.cena 25 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění přípravy podkladů nutných pro rozhodnutí o případné akvizici zadavatele. Předměte plnění je blíže specifikován v zadávací dokumentaci. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda se 3 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 3 nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody.
 Z2019-033555 2. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví EDREO s.r.o.
SocioFactor s.r.o.
+4 další dodavatelé
Výzva k podání nabídky č. 03 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-032779 21. 9. 2020 neuvedena Statutární město Brno Komunikační kampaň na pokračování propagace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-032754 17. 9. 2020 neuvedena Agrární komora České republiky ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ BRAMBORY, ZDRAVÁ ZELENINA 2020 1 502 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro propagaci konzumních brambor jako součásti prospěšné a vyvážené stravy současné populace s důrazem na jejich význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. Dále jím je podpora preference prospěšného životního stylu s ohledem na omezení brambor neznámého původu z rizikových zemí a posílení konzumace brambor a výrobků z nich, a to zejména z našich tradičních pěstitelských regionů Polabí, Vysočina a Moravy, a posílení významu brambor v rámci rostlinné produkce spolu s odborným vzděláváním zaměřeným mimo jiné také na samotnou ochranu rostlin.
 Z2020-032173 14. 9. 2020 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky Nákup mediálního prostoru v letech 2020 až 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-032018 14. 9. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-030979 13. 11. 2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-030763 4. 9. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Předběžná tržní konzultace k VZ - Nákup
Předběžné oznámení Předmětem zvažované veřejné zakázky bude dodání databáze údajů z geolokačních dat mobilních operátorů o meziobecní dojížďce. Dodaná databáze bude agregovaná, anonymizovaná a využitelná pro prostorové analýzy dojížďkových vztahů v území dle požadavků zadavatele.Prostřednictvím této databáze zadavatel detailně analyzuje pohyb a přítomnost obyvatel po celém území České republiky. Veřejná zakázka vychází z projektu „Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území“, reg. č. . GG-PDP1-001 spolufinancovaného z programu Řádná správa pod Fondy EHP 2014 - 2021 (tzv. Norské fondy) a státního rozpočtu ČR. Informace o projektu jsou zveřejněny na webech Ministerstva financí a Ministerstva vnitra.
 Z2020-030711 26. 10. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Propagace eGovernmentu - Část 2 - Nákup mediálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-030514 19. 11. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
Mediální nákup – tisková kampaň na podporu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-030515 19. 11. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond MEDIA AGE s.r.o.
Mediální nákup - online kampaň na podporu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-029951 26. 8. 2020 neuvedena Agrární komora České republiky a Priori, s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NASKOČ NA MLÉČNOU VLNU 2020 2 290 909 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a s důrazem na konzumaci mléka a kvalitních mléčných výrobků u dětí především prvního stupně základních škol s využitím podpory upřednostnění a získávání zdravých životních a stravovacích návyků s využitím mléka a mléčných výrobků s propojením na pohybové aktivity. Vytvoření informační podpory pro konzumaci chutných a kvalitních mléčných výrobků u dětí předškolního i školního věku a to zejména mléko, sýry, jogurty, jogurtové nápoje zakysané mléčné výrobky, a to přírodní nebo ochucené a zároveň snížení efektu kampaní potravin tzv. nezdravého typu, slazené nápoje, sladkosti, fastfoodové občerstvení, apod. Nasměrování pozitivního vnímání mléka a mléčných výrobků zejména u dětí prostřednictvím propagace, osvěty a vzdělávání oblasti vyvážené stravy.
 Z2020-029717 8. 10. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální 2 941 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-029719 3. 11. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-029368 2. 11. 2020 21. 9. 2020 Česká pošta, s.p. MQI Brno, spol. s r.o.
Omnimedia s.r.o.
+1 dodavatel
Nákup mediálního prostoru 150 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“).DNS zaváděn na dobu neurčitou. Předmětem dílčích výběrových řízení bude komplexní služba zajištění nákupu mediálního prostoru pro komunikační aktivity a kampaně zadavatele v médiích.
 Z2020-028860 8. 10. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
Mediální nákup - podpora znalosti značek Bio 2 849 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-028858 8. 10. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond REMMARK, a.s.
Mediální nákup - podpora znalosti značek Bio 3 129 755 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-028228 9. 11. 2020 neuvedena Pardubický kraj Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-028232 9. 11. 2020 neuvedena Pardubický kraj Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-030857 3. 9. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 2 975 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-027798 10. 8. 2020 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism Nákup mediálního prostoru pro realizaci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-017132 7. 8. 2020 neuvedena Dům zahraniční spolupráce Zajištění informovanosti veřejnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-026027 27. 7. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda - Realizační část informační a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025357 25. 9. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění procesu certifikace adiktologických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-025395 22. 7. 2020 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Online marketingové služby pro projekt Smart 2 987 603 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních Online konceptů a průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci realizace komunikační strategie projektu Parádní kraj.
 Z2020-023489 13. 7. 2020 neuvedena Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Dynamický nákupní systém na zajištění inzertního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022723 2. 7. 2020 neuvedena Agrární komora České republiky a priori, s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NÁŠ MODRÝ MÁK 2020 1 501 818 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a konzumace kvalitního potravinářského máku jako tradiční a původní plodiny se širokým využitím v domácím a potravinářském zpracování. Propagace máku jako vlastní a původní potraviny spolu s přínosy pro zdraví, prezentací místního původu máku a s cílem zlepšení orientace spotřebitelů na trhu. Identifikace kvalitního, bezpečného a zdravotně nezávadného potravinářského máku a jeho přínosů v lidské výživě a taktéž propagace výrobků s kvalitním mákem.
 Z2020-022267 12. 10. 2020 neuvedena ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. MĚSTA PRAHY ADJUST ART, spol. s r.o.
Partner Zoo Praha v oblasti outdoorové reklamy 354 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-022324 2. 7. 2020 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021680 21. 9. 2020 neuvedena Český rozhlas VZ23/2020 - Zajištění komplexních marketingových a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024292 15. 7. 2020 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
„Propagační služby pro statutární město Prostějov 3 512 397 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-019701 14. 9. 2020 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna TISK CENTRUM s.r.o.
Zajištění služeb spojených s tiskem a distribucí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-020024 16. 9. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PMVIA s.r.o.
Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostního 1 125 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-019555 10. 9. 2020 neuvedena Ministerstvo financí REMMARK, a.s.
Zajištění inzerce v celostátním tisku za účelem 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-016328 13. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo dopravy Vyhodnocení plnění specifických cílů 3.1 a 1.1 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-015800 11. 5. 2020 neuvedena ČEZ Prodej, s.r.o. Služby externího partnera - obsluha zákazníků a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 628 lidí darovalo 1 675 967 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy