Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 4484 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005426 14. 2. 2019 neuvedena Adast Systems, a.s. Everesta, s.r.o.
S - COMP Centre CZ s.r.o.
Skřivánek s.r.o.
MARLIN, s.r.o.
Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Adast Systems, a.s. 1 218 228  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Hlavním místem plnění veřejné zakázky budou v případě uzavřených kurzů školící prostory v areálu sídla zadavatele na adrese Adamov č.p. 496, 679 04 Adamov, otevřené kurzy v části 4 veřejné zakázky - Technická a jiná odborná školení, konkrétně aktivity č. 1 - 3 budou realizovány v prostorách a na zařízeních zajištěných poskytovatelem, tzn. v Hodoníně.
Z2019-004791 11. 2. 2019 15. 3. 2019 Správa Národního parku České Švýcarsko Zajištění provozováníinformačních středisek NP České Švýcarsko v letech 2019 až 2023 odhad.cena 4 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění provozu informačních středisek Správy NP České Švýcarsko v Dolní Chřibské (Saula) a v Jetřichovicích v letech 2019 až 2023. Zajištění provozu výše uvedených informačních středisek Správy NP České Švýcarsko dle podmínek stanovených smlouvou o zajištění provozování informačních středisek
Z2019-004795 11. 2. 2019 11. 3. 2019 Vojenská pojišťovna České republiky Vysokohorské ozdravné pobyty pro děti na roky 2019 až 2021 a přímořský ozdravný pobyt pro děti na rok 2019 odhad.cena 33 120 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení A) Vysokohorské Ozdravné pobyty bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců a s doprovodem rodičů/zákonných zástupců. B) Přímořské Ozdravné pobyty bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců.
Z2019-004879 8. 2. 2019 4. 3. 2019 Státní zemědělský intervenční fond KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZAMĚSTNANCE SZIF odhad.cena 3 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění jednodenních kurzů první pomoci pro zaměstnance zadavatele za využití metod zážitkové pedagogiky. Zadavatel požaduje, aby součástí kurzu první pomoci byla teoretická část a praktická část. V teoretické části se účastník kurzu seznámí se základními pravidly poskytování první pomoci. V praktické části vybraný dodavatel zajistí pro účastníky kurzu realistické simulace poskytování první pomoci dle požadavků zadavatele.
Z2019-004571 6. 2. 2019 neuvedena Městská poliklinika Praha CORAMEXPORT s.r.o.
Praní prádla pro Městskou polikliniku Praha 143 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 2.2. Předmětem této veřejné zakázky je provádění pravidelného praní a chemického ošetření prádla ve vlastnictví zadavatele v provozu zdravotnického zařízení, a to systémem svozu z/do objektu sídla zadavatele v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 výzvy a za podmínek dodržení právních předpisů stanovících požadavky na hygienu prádla ve zdravotnickém zařízení, zejména přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění.
Z2019-004605 6. 2. 2019 neuvedena Město Plesná Verticla Images s.r.o.
Zhotovení AVD pro expozici česko-bavorské válečné a poválečné historie a společné geologické minulosti 2 892 561  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je tvorba krátkých filmů jež budou součástí připravované expozice Plesná. Vytvořeno bude celkem 9 krátkých filmů.
Z2019-004158 1. 2. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Skřívanek s.r.o.
Presto – překladatelské centrum s.r.o.
Jazyková výuka zaměstnanců VZP ČR 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování výuky cizích jazyků zaměstnancům zadavatele v individuálních a skupinových kurzech na pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-004133 1. 2. 2019 neuvedena Galerie hlavního města Prahy Petr Šafus
Obnova vnějších a vnitřních nátěrů oken a dveří hospodářských budov Trojského zámku 1 840 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Restaurátorská obnova vnějších a vnitřních nátěrů dveří hospodářských budov Trojského zámku v Praze. Počet oken 57, výměra 135,5 m2. Počet dveří 1, výměra 4,59 m2. Materiály použité na obnovu povrchů oken a dveří: silnovrstvá lazura Herbol, Lignofix, sklenářský tmel, Disperzní lepidlo D4 Wurth. Okna jsou z dubového materiálu. Obnova nátěrů oken bude zahrnovat revizi tmelů a obnovu degradovaného sklářského tmelu, broušení a tmelení dřeva vč. petrifikace, případnou náhradu chybějících nebo silně degradovaných částí dřeva a opravy, čištění a obnovu povrchových úprav kovových částí oken. Dveře jsou z měkkého dřeva a obnova jejich nátěrů bude vč. oprav poškozeného dýhování, broušení a tmelení dřeva vč. petrifikace s případnou náhradu chybějících nebo silně degradovaných částí dřeva a vč. čištění a obnovy povrchových úprav kovových částí dveří. Předmět plnění dále zahrnuje všechny související...
Z2019-003527 30. 1. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, SÚZ Praní a chemické čištění prádla pro ubytování a stravování ČVUT odhad.cena 7 480 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s praním, žehlením a chemickým čištěním prádla. Zakázka se týká zařízení ve správě ČVUT v Praze – SÚZ při dodržení hygienických norem a předpisů po dobu 36 měsíců. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v přílohách zadávacích podmínek • v Příloze č. 1a) a 1b) - závazný text návrhu smlouvy o poskytování služeb • v Příloze č. 2 a) a 2 b) - místa plnění • v Příloze č. 3 a) a 3 b) - specifikace předmětu plnění • v Příloze č. 4 a) a 4 b) - položkový rozpočet V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý subjekt za příznačné, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Z2019-003407 29. 1. 2019 5. 3. 2019 Římskokatolická farnost svatého Michala Olomouc Restaurování centrální kupole vč. pandativů a 4 klenebních pasů. odhad.cena 8 319 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků v interiéru kostela svatého Michala v Olomouci – centrální kupole. Předmětem plnění veřejné zakázky je také montáž a demontáž trubkového lešení typu „D“ vč. dodávky a pronájmu podlážek a roznášecího základového roštu v interiéru kostela svatého Michala v Olomouci pro účely restaurování centrální kupole a přilehlých prostor. Trubkové lešení má zadavatel vlastní.
Z2019-003309 29. 1. 2019 neuvedena Nemocnice Na Františku CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF 3 195 778  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče definuje, že prádlo má obdobný charakter jako zdravotnický materiál určený pro opakované použití. Výsledkem pracího postupu a procesu musí být prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace. Zadavatel požaduje, aby služba byla poskytována v souladu s parametry popsanými v Oborové specifikaci OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, vydané Textilním zkušebním ústavem, s.p. (IČ: 00013251). Jako průkaz o plnění těchto požadavků po celou dobu platnosti smlouvy může být požadován...
Z2019-002959 28. 1. 2019 25. 2. 2019 ČEZ, a. s. Tvorba audiovizuálních děl
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti audiovizuální tvorby, prostřednictvím kterých budou propagovány společnosti Skupiny ČEZ, a to u různých cílových skupin.
Z2019-003162 28. 1. 2019 neuvedena Jedličkův ústav, příspěvková organizace Via fidelis z.s.
Rehabilitační péče formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci 1 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bude poskytnutí rehabilitační péče formou uvolňovacích technik klientům Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace (dále jen „Jedličkův ústav“). Cílovou skupinou klientů jsou osoby s tělesným nebo s kombinovaným postižením, ve většině případů se jedná o osoby s těžkým zdravotním postižením, které vyžadují spolupráci s osobním asistentem. Rehabilitační péče by se měla soustředit na odstraňování pohybových problémů a udržení dosažených schopností uživatelů, aby v co nejvyšší možné míře byl zpomalen úpadek současných schopností, které vlivem zhoršujícího se zdravotního stavu přestávají zvládat. Pro klienty požadujeme následující typy uvolňovacích technik v rámci rehabilitační péče: - kondiční masáže, - léčebná tělesná výchova (LTV), - míčková facilitace (míčkování), - vakuterapie (baňkování), - segmentová (reflexní) masáž, - měkké techniky a mobilizační...
Z2019-002671 23. 1. 2019 neuvedena Centrum Inspirace, z.ú. PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
První krok - Vzdělávání 1 798 560  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexních služeb v oblasti vzdělávání a školení mladých lidí (od 15 let) vyrůstajících v dětských domovech ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kteří se zároveň soustavně připravují na výkon budoucího povolání (nejčastěji v rámci učňovského školství). Cílem aktivity je prevence sociálního vyloučení - zmírnění důsledků ústavní výchovy, zvýšení připravenosti pro život ve společnosti a motivace k sociální integraci. Mladí lidé opouštějící dětské domovy mají získat takové dovednosti, aby bylo sníženo jejich ohrožení sociálním vyloučením ve společnosti a zvýšena uplatnitelnost na trhu práce.
Z2019-002666 23. 1. 2019 neuvedena Centrum ispirace, z.ú. Bc. Zuzana Hrabalová
První krok – Ubytování a pronájem školicích prostor 891 648  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování, včetně pronájmu školicích prostor v rámci projektu „První krok“. Cílem projektu je vzdělávání a školení mladých lidí (od 15 let) vyrůstajících v dětských domovech ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kteří se zároveň soustavně připravují na výkon budoucího povolání (nejčastěji v rámci učňovského školství).
Z2019-002172 21. 1. 2019 26. 2. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR Rekvalifikační kurzy pro Středočeský kraj I odhad.cena 98 140 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 43 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může podat nabídky do všech částí VZ).
Z2019-002050 21. 1. 2019 neuvedena Plzeňský kraj Městská poliklinika Plzeň, spol. s r.o.
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2019 - 2020 20 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého poskytování záchytné služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici ve smyslu ust. § 89a a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro území celého Plzeňského kraje v roce 2019 a 2020, a to v rozsahu min. 10 lůžek pro cca 1700 osob/rok. Záchytnou službou se rozumí zdravotní služba poskytovaná osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.
Z2019-002291 21. 1. 2019 19. 2. 2019 Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. „Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Obnova iluzivní malby“ odhad.cena 3 882 722  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace pro provedení stavby – iluzivní malba s názvem „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 445 92 035 a Ing. arch. Štěpánem Šarkadym, autorizovaným architektem ČKA č. 02458 Krouzova 9, 149 00 Praha 4 – Modřany, a dle výkazu výměr, provést obnovu iluzivní malby, dle specifikace uvedené ve shora uvedené dokumentaci. Detailní popis předmětu plnění je uveden v čl. 2 zadávací dokumentace a dále v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-001795 18. 1. 2019 19. 2. 2019 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÝCH KURZŮ III odhad.cena 1 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je zajištění výuky následujících cizích jazyků: anglický jazyk, německý jazyk pro blíže předem neurčené množství studentů z řad členů zadavatele, tj. zaměstnanců dopravních společností působících v silniční dopravě, které zadavatel sdružuje. Pro část 4 veřejné zakázky se bude jednat i o zajištění výuky ruského jazyka. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci, která je veřejně přístupna na profilu zadavatele.
Z2019-001409 15. 1. 2019 15. 2. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava „Polymerizace podlah v prostorách Fakultní nemocnice Ostrava“ odhad.cena 1 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je polymerizace podlah v prostorách FN Ostrava. Zhotovitel se bude řídit hygienickými předpisy na provoz ve zdravotnickém zařízení dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. v plném znění. Bližší specifikace předmětu plnění (jednotlivé položky předmětu plnění a požadavek zadavatele na jejich množství) je uvedena v příloze č. 1 - Cenová tabulka a v příloze č. 2 ZD - ve vzoru Smlouvy o dílo. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele.
Z2019-000856 14. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra M Computers s. r. o.
Výpočetní technika z RD (Cyber) OBV - minitendr č. 3 66 098  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka výpočetní techniky
Z2019-000512 9. 1. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Zajištění odborného vzdělávání pro zaměstnance SŽDC na rok 2019 v souladu s předpisem SŽDC Zam1 20 494 642  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění odborného vzdělávání pro zaměstnance SŽDC na rok 2019 v souladu s předpisem SŽDC Zam1“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců SŽDC v souladu s předpisem SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy v platném znění (k dispozici na www.szdc.cz – Hlavní strana – Další informace – Dokumenty a předpisy), a to v rozsahu: • vstupní školení, • pravidelné školení, • kurzy a konzultace, • ostatní vzdělávání.
Z2019-001981 7. 2. 2019 neuvedena Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost GOPAS, a.s.
Rámcová dohoda na „Odborné vzdělávání zaměstnanců NÚKIB v oblasti kybernetické bezpečnosti“ 441 728  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-000255 4. 1. 2019 neuvedena TESCO SW a.s. POVEZ II - Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je realizace odborných školení pro zaměstnance TESCO SW a.s. v oblasti IT II blíže popsaných v příloze č. 2 Výzvy, a to za podmínek závazně stanovených ve výzvě k podání nabídek včetně příloh. Zakázka je rozdělena na 2 dílčí části se samostaným plněním, tj. část 1 - Oracle BI 12c: Build Repositories a část 2 - Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration.
Z2018-045162 7. 2. 2019 neuvedena Ostravská univerzita Rozbory krve odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044815 7. 2. 2019 neuvedena Židovská obec Plzeň Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - restaurátorské práce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044552 27. 12. 2018 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Zajištění rehabilitačních pobytů pro zaměstnance DP v rehabilitačních zařízeních - pohybové ústrojí odhad.cena 42 500 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na komplexní zajištění rehabilitačních pobytů pro zaměstnance zadavatele po dobu čtyř (4) let s možností prodloužení o jeden (1) rok, kdy se rehabilitačním pobytem rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním. Součástí rehabilitačního pobytu musí být zajištěno ubytování na čtyři (4) noci (tj. pět (5) dnů; tzv. turnus) včetně plné penze a rehabilitačního programu. Dnem nástupu na turnus je pondělí (prvním poskytnutým jídlem je oběd) a turnus je ukončen v pátek (posední poskytnuté jídlo oběd). Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2018-044821 27. 12. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava PEGASUS Service s.r.o.
Hadr & Kyblík Čechy s.r.o.
Úklidové práce - objekt bývalé UB a MP 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je zajištění a provádění úklidových prací pro potřeby odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a na pracovištích Městské policie Ostrava v letech 2019 a 2020 .
Z2018-044077 11. 2. 2019 10. 1. 2019 Olomoucký kraj Charita Kojetín
„Azylové domy v Olomouckém kraji I. - Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi na přechodnou dobu, pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi na území pověřeného obecního úřadu Kojetín2 6 769 169  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služeb azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi dle § 57 v souladu s dalšími ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 1)Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 2) Služba obsahuje tyto základní činnosti: a)poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, b)poskytnutí ubytování, c)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Z2018-044912 7. 2. 2019 neuvedena Správa Pražského hradu Galerie Kodl, s.r.o.
Pořízení uměleckého díla - Dva balony 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-044868 13. 2. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ISP Hradec Králové, a.s.
„Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2019“ 2 769 043  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-044900 7. 2. 2019 neuvedena Správa Pražského hradu RETRO GALLERY s.r.o.
Pořízení uměleckého díla - Krajina oživená stroji 6 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-044239 21. 12. 2018 neuvedena Česká republika-Ministerstvo zdravotnictví Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší odhad.cena 35 514 232  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky „Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší“ je poskytování služeb po dobu 24 měsíců, při splnění minimálního rozsahu služeb a personálního a materiálního zajištění. Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na 6 dílčích částí ve smyslu § 35 ZZVZ. Předmět plnění je členěn na šest dílčích částí dle lokalit, ve kterých bude plnění poskytováno, přičemž na každou část bude uzavřena smlouva s vítězným účastníkem dané části předmětu plnění. Dodavatel tak může podat nabídku na jednu či více částí či na všechny části veřejné zakázky. Lokality: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc. Veřejná zakázka je součástí projektu “Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova”, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Z2018-043951 14. 2. 2019 24. 1. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR Rekvalifikační kurzy pro Plzeňský kraj V. odhad.cena 41 470 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) rozdělena do 29 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může podat nabídky do všech částí VZ).
Z2018-044021 7. 2. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou - restaurátorské práce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-043842 7. 2. 2019 neuvedena Český svaz kanoistů, z.s. Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
Organizace národních soutěží v rychlostní kanoistice, testů a výcvikových táborů – JŘBÚ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-043527 14. 12. 2018 neuvedena Městská část Praha 8 Jazykový pobyt pro žáky 8. ročníků ZŠ, zřizovaných MČ Praha 8 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykového pobytu pro 200 žáků z 8. ročníků ZŠ, zřizovaných MČ Praha 8. Lokalita - Anglie, termín: květen - červen 2019, 15 dní včetně dopravy.
Z2018-043187 13. 12. 2018 15. 1. 2019 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. ZAJIŠTĚNÍ OBECNÝCH IT KURZŮ III odhad.cena 1 832 728  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je zajištění výuky obecných IT kurzů dle níže vymezené specifikace. Bude se jednat o uzavřené kurzy MS Office v následujícím členění: MS Excel: začátečníci, středně pokročilí, pokročilí MS Word: začátečníci, středně pokročilí, pokročilí MS PowerPoint: začátečníci, středně pokročilí, pokročilí MS Access: začátečníci, středně pokročilí, pokročilí MS Outlook: středně pokročilí, pokročilí Bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2018-043158 12. 12. 2018 neuvedena Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, příspěvková organizace hl. m. Prahy Ivan PROŠEK
Úklid objektů Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy 4 134 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je úklid objektů Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy v následujících 5 letech ve všech střediscích: Štefánikova hvězdárna, Planetárium Praha, Hvězdárna Ďáblice. Jedná se o pravidelný úklid dle požadavků specifikovaných v příloze, ošetření exponátů a přístrojového vybavení a dále pak činnosti s četností menší než 2x ročně (mytí oken, ošetřování koberců a sedadel antistatickými prostředky). Úklid musí být přizpůsoben provozním požadavkům zadavatele. Úklid bude prováděn zásadně vlastní technikou uchazeče. Zadavatel může poskytnout přiměřené prostory k uložení této techniky podle možností jednotlivých středisek.
Z2018-042784 7. 2. 2019 neuvedena Hospodářská komora hlavního města Prahy Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy – zážitková expozice_2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-040487 14. 2. 2019 neuvedena Statutární město Kladno Zabezpečení úklidu vybraných obytných domů Statutárního města Kladna odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-042561 7. 2. 2019 neuvedena Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Realizace expozice Potravinářství, pivovarnictví a vinařství odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042801 7. 2. 2019 neuvedena Ústav leteckého zdravotnictví Praha Služby odborného lékaře odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby
Z2018-042813 10. 12. 2018 10. 1. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN odhad.cena 202 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidové práce v areálech zadavatele, jež jsou detailněji specifikován níže, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 a 4 těchto zadávacích podmínek. Jde o pravidelný úklid, mimořádný úklid a práce na objednávku, a to včetně dodávky čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu.
Z2018-042129 24. 1. 2019 13. 2. 2019 Západočeská univerzita v Plzni Výroba a vysílání videosekvencí (II.) odhad.cena 3 306 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je: (1) výroba videosekvencí pro webové rozhraní a mobilní prezentaci, (2) výroba propagačních reportáží, (3) televizní vysílání vyrobených propagačních reportáží a reportáží převzatých od německého partnera; pro projekt „Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě“. Požadavky na výrobu videosekvencí a propagačních reportáží včetně dalších podmínek jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci.
Z2018-042196 14. 2. 2019 neuvedena Liberecký kraj Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – Zajištění ubytování a stravování, zajištění doplňkového stravování účastníků Her odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-041970 7. 2. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2019 a 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-041716 14. 2. 2019 4. 1. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace AZTM Services s.r.o.
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2019 34 785 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2019 v rozsahu dle níže uvedené specifikace a členění v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním.
Z2018-041773 7. 2. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. UJP PRAHA a.s.
Testování komponent jaderného paliva 2019 - 2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-041587 7. 2. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře III odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení