Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 4759 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-036610 21. 10. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Sodexo Pass Česká republika a.s.
Zajištění programu pro kulturní a sportovní vyžití III. 6 693 616  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je zprostředkování zvýhodněných volnočasových aktivit pro zaměstnance zadavatele v oblasti tělovýchovy, sportu a wellness. Využití volnočasových aktivit bude dodavatelem zajištěno u smluvních partnerů, kteří budou nabízet uvedené volnočasové aktivity v jednotlivých provozovnách s možností každodenního čerpání.
Z2019-036925 21. 10. 2019 18. 11. 2019 Ostravská univerzita Biochemicko-imunologické rozbory pro výzkumný program č. 1 odhad.cena 490 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění rozborů krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděného Centrem epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, v rámci výzkumného programu č. 1 projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Služba bude hrazena z projektu OP VVV Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávky služby, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.
Z2019-036344 18. 10. 2019 18. 11. 2019 Česká filharmonie, příspěvková organizace Zajištění služeb zvukaře a technika odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb zvukaře a technika pro ozvučení a osvětlení požadovaných prostor pro uměleckou a společenskou činnost.
Z2019-036288 18. 10. 2019 19. 11. 2019 Svaz podnikatelů ve stavebnictví STAVÍME NA VĚDOMOSTECH odhad.cena 26 640 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení
Z2019-036304 18. 10. 2019 25. 11. 2019 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Městský okruh úsek Křimická-Karlovarská-Pyrotechnický průzkum odhad.cena 1 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Provedení pyrotechnického průzkumu dle zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „ZOZ“), jako komplexu geofyzikálních a pyrotechnických metod, včetně vzájemného ověřování zjištěných nehomogenit u stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Z2019-036147 17. 10. 2019 14. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jazykové vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců MPSV odhad.cena 14 256 960  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení CPV:80580000-3; 80500000-9; 80000000-4 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci skupinové a individuální jazykové výuky ve všeobecných i odborných oblastech v profesním kontextu a v souladu se Služebním předpisem státního tajemníka č. 10/2016, kterým se stanoví Rámcová pravidla jazykového vzdělávání zaměstnanců MPSV. Výuka bude probíhat v jazyce anglickém, německém a francouzském v celém spektru jazykových úrovní dle Společného evropského referenčního rámce (dále jen SERR) a bude zajištěna kvalifikovanými lektory dodavatele v kombinaci s e-learningem na pracovišti zadavatele, tj. v budově Na Poříčním právu 1, Praha 2, ev. v dalších budovách zadavatele na území hl. m. Prahy, a to denně v průběhu pracovní doby zaměstnanců od 7,00 do 18,00 hodin dle požadavku zadavatele. Dále bude zajištěna individuální a skupinová jazyková výuka pro zaměstnance podílející se na...
Z2019-035896 14. 10. 2019 neuvedena Město Planá nad Lužnicí Z+M Partner, spol. s r.o.
Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí - Vybavení přírodovědných učeben 5 083 828  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky byla dodávka odborného vybavení do přírodovědných učeben. Konkrétně se jednalo o vybavení pro předměty: přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. Předmět plnění a jeho konkrétní položky byly vymezeny Přílohou č. 1 – „Položkový rozpočet včetně technické specifikace“ a Přílohou č. 2 – návrhem Kupní smlouvy.
Z2019-035644 14. 10. 2019 11. 11. 2019 Česká asociace pro finanční řízení, z.s Vzdělávací služby pro členy CAFIN IV
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem celého projektu je zajištění a realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení.Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů.
Z2019-035136 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 5 - Azylové domy - osoby bez přístřeší, rodiče s dětmi - Trutnovsko odhad.cena 8 057 052  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Trutnově pro region Trutnovsko s požadovanou minimální kapacitou 32 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035139 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 7 - Azylové domy - matky s dětmi - Náchodsko odhad.cena 14 824 200  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Náchodě pro region Náchodsko s požadovanou minimální kapacitou 72 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035144 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 12 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním a kombinovaným postižením - Královédvorsko odhad.cena 1 930 008  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ambulantní formou ve Dvoře Králové nad Labem pro region Královédvorsko s požadovanou minimální okamžitou kapacitou 1 uživatel. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035138 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 6 - Azylové domy - osoby bez přístřeší - Královéhradecko odhad.cena 9 898 698  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro osoby bez přístřeší pobytovou formou v Hradci Králové s požadovanou minimální kapacitou 32 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035162 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 27 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením - Jičínsko odhad.cena 7 907 199  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podporující nácvik dovedností bydlení pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými diagnózami ambulantní v Jičíně a terénní formou pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 7 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035128 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 1 - Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko odhad.cena 2 630 782  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální péče – podpora samostatného bydlení zejména pro osoby s mentálním postižením, a duševním onemocněním terénní formou pro region Rychnovsko s požadovanou minimální kapacitou 10 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035141 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 9 - Intervenční centra - oběti domácího násilí - Královéhradecký kraj odhad.cena 8 243 047  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence intervenční centra pro oběti domácího násilí ambulantní formou v Hradci Králové, případně terénní formou pro Královéhradecký kraj, s požadovanou minimální denní kapacitou 16 intervencí. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035142 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 10 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko odhad.cena 2 844 513  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním ambulantní formou v regionu Rychnovsko s požadovanou minimální kapacitou 15 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035159 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 25 - Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením - Novoměstsko odhad.cena 2 118 084  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podporující nácvik pracovních dovedností a bydlení pro osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním ambulantní formou v Novém Městě nad Metují pro region Novoměstsko s požadovanou minimální kapacitou 4 uživatelé. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035145 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 13 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením - Královéhradecko odhad.cena 3 657 529  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením ambulantní formou pro region Královéhradecko s požadovanou minimální kapacitou 3 uživatelé. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035146 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 14 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením - Jičínsko odhad.cena 2 291 776  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním, tělesným, chronickým a kombinovaným postižením ambulantní formou pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 10 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035153 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 21 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Rychnovsko odhad.cena 3 347 644  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace zaměřené na rozvoj kompetencí potřebných pro získání a udržení zaměstnání a zajištění podpory při vstupu na trhu práce pro osoby se zdravotním postižením ambulantní formou v Rychnově nad Kněžnou a terénní formou pro region Rychnovsko s požadovanou minimální kapacitou 10 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035157 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 23 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - Vrchlabsko odhad.cena 2 494 772  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace zaměřené na rozvoj sociálních kompetencí potřebných pro získání a udržení standardní formy bydlení a návrat ha trh práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností ambulantní formou ve Vrchlabí a terénní formou pro region Vrchlabsko s požadovanou minimální kapacitou 6 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035149 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 17 - Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním - Jičínsko odhad.cena 13 426 574  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podpora kompetencí v oblasti bydlení a využívání běžně dostupných zdrojů pro osoby s duševním onemocněním ambulantní formou v Jičíně terénní formou pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 30 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035130 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 2 - Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením - Královéhradecko odhad.cena 5 298 772  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální péče podpora samostatného bydlení pro osoby zejména s mentálním postižením, terénní formou pro region Královéhradecko s požadovanou minimální kapacitou 20 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035158 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 24 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Náchodsko odhad.cena 4 637 088  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podporující rozvoj dovedností potřebných pro samostatné vedení domácnosti a pracovní uplatnění pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním ambulantní formou v Náchodě a terénní formou pro region Náchodsko s požadovanou minimální kapacitou pro 20 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035133 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 3 - Azylové domy - matky s dětmi - Jičínsko odhad.cena 7 102 014  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi, případně jednotlivce bez přístřeší pobytovou formou v Jičíně pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 14 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035161 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 26 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko odhad.cena 6 443 320  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podporující rozvoj dovedností potřebných pro samostatné vedení domácnosti a pracovní uplatnění pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním ambulantní formou v Rychnově nad Kněžnou a terénní formou pro region Rychnovsko s požadovanou minimální kapacitou pro 6 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035134 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 4 - Azylové domy - osoby bez přístřeší - Královédvorsko odhad.cena 2 647 762  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro osoby bez přístřeší pobytovou formou ve Dvoře Králové nad Labem pro region Královédvorsko s požadovanou minimální kapacitou 11 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035152 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 20 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Náchodsko odhad.cena 3 347 644  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace zaměřené na rozvoj kompetencí potřebných pro získání a udržení zaměstnání a zajištění podpory při vstupu na trhu práce pro osoby se zdravotním postižením ambulantní formou v Náchodě a terénní formou pro region Náchodsko s požadovanou minimální kapacitou 11 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035143 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 11 - Sociálně terapeutické dílny - osoby s mentálním postižením - Královédvorsko odhad.cena 8 358 526  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením ambulantní formou ve Dvoře Králové nad Labem pro region Královédvorsko s požadovanou minimální kapacitou 20 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035151 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 19 - Sociální rehabilitace - osoby se zrakovým postižením - Královéhradecký kraj odhad.cena 3 136 243  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podporující využití náročných kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením poskytované ambulantní formou v Hradci Králové pro region Královéhradecký kraj a terénní formou pro Královéhradecký kraj s požadovanou minimální kapacitou 2 uživatelé. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035140 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 8 - Azylové domy - osoby bez přístřeší - Náchodsko odhad.cena 8 505 594  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro osoby bez přístřeší pobytovou formou v Náchodě s požadovanou minimální kapacitou 11 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035147 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 15 - Sociální rehabilitace - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - Královéhradecko odhad.cena 6 388 400  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem smlouvy veřejné služby sociální prevence je sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší ambulantní formou v Hradci Králové pro region Královéhradecko s požadovanou minimální kapacitou 30 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035155 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 22 - Sociální rehabilitace - osoby s poruchou autistického spektra - Královéhradecko odhad.cena 3 227 336  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace zaměřené na rozvoj sociálních kompetencí, podporu při posilování sociálních vazeb a rozvoj kompetencí v oblasti sebeobsluhy pro osoby s poruchou autistického spektra zajišťované ambulantní formou v Hradci Králové a terénní formou pro region Královéhradecko s požadovanou minimální kapacitou 2 uživatelé. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035150 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 18 - Sociální rehabilitace - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - Novoměstsko odhad.cena 3 073 625  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace podporující rozvoj kompetencí v oblasti komunikace v různých sociálních situacích, rozvoji dovedností potřebných pro samostatný život zejm. v oblasti péče o domácnost, podpora při vyjednávání s institucemi a veřejnými službami pro osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu konfliktního způsobu života, navracející se z výkonu trestu odnětí svobody, případně ze zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, mládež z nefunkčních rodin a osoby žijící v konfliktu se společenskými normami ambulantní formou v Novém Městě nad Metují a terénní formou pro region Novoměstsko s požadovanou minimální kapacitou 25 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
523749 10. 10. 2019 neuvedena Město Kolín Město Kolín
Oprava národního formuláře státní správa
Z2019-035148 10. 10. 2019 27. 11. 2019 Královéhradecký kraj Dílčí část 16 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením - Královéhradecko odhad.cena 11 161 798  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociální rehabilitace zaměřena na nácvik pracovních dovedností, bydlení pro osoby s mentálním postižením ambulantní formou v Hradci Králové a terénní formou pro region Královéhradecko s požadovanou minimální kapacitou 25 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-035373 9. 10. 2019 11. 11. 2019 Okresní hospodářská komora Vyškov Zajištění „Vzdělávání členů OHK Vyškov 2“ odhad.cena 2 237 708  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Vzdělávací služby - vzdělávání dospělých - zaměstnanců členských firem OHK Vyškov. Bližší specifikace uvedena v Příloha č. 1 SEZNAM KURZŮ - Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
Z2019-035388 9. 10. 2019 11. 11. 2019 Okresní hospodářská komora Vyškov Zajištění „Vzdělávání členů OHK Vyškov 2“ odhad.cena 2 237 708  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vzdělávací služby - vzdělávání dospělých - zaměstnanců členských firem OHK Vyškov. Bližší specifikace uvedena v Příloha č. 1 SEZNAM KURZŮ - Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
Z2019-034926 7. 10. 2019 neuvedena TESCO SW a.s. POVEZ II - Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT IV 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je realizace odborných školení pro zaměstnance TESCO SW a.s. v oblasti IT blíže popsaných v příloze č. 2 Výzvy, a to za podmínek závazně stanovených ve výzvě k podání nabídek včetně příloh. Zakázka je rozdělena na 3 dílčí části se samostatným plněním, tj. ČÁST 1: ISTQB CTFL a CTFL-ATE, ČÁST 2: TOGAF Foundation a Certified, ČÁST 3: ITIL Managing Across The Lifecycle.
Z2019-034950 7. 10. 2019 16. 10. 2019 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti města Plzně 2019-23 odhad.cena 9 600 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Zajištění zdravotní neodkladné péče jednou výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci (dále jen „RZP“)v oblasti Plzně a okolí, a to pouze v době ve všední den od 8,00 hod. do 16,00 hod. a pouze na vyžádání zdravotnického operačního střediska (dále jen „ZOS“) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace (dále jen „ZZS PK“). ZOS ZZS PK bude vyzývat RZP v případě, že nebude mít k dispozici vlastní výjezdovou skupinu RZP nebo v případě, že by vyslání vlastní výjezdové skupiny mohlo ohrozit dostupnost ZZS PK v této oblasti.
Z2019-034479 7. 10. 2019 11. 11. 2019 Česká republika-Ministerstvo vnitra "Pilotní ověření" v rámci projektu "Rozvoj dobrovolnictví v ČR" Olomoucký kraj odhad.cena 826 446  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o realizaci předmětu plnění (viz níže), případně na vyžádání. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4.1. Specifikace předmětu plnění – podrobně viz ZD.
Z2019-034485 7. 10. 2019 12. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra „Pilotní ověření" v rámci projktu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR" Ústecký kraj odhad.cena 826 446  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o realizaci předmětu plnění (viz níže), případně na vyžádání. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4.1. Specifikace předmětu plnění – podrobně viz ZD.
Z2019-035003 7. 10. 2019 neuvedena SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace SENIOR centrum Blansko – úklidové služby 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v areálu a prostorách SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko, a to při jejich běžném provozu v rozsahu stanoveném objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a hygienickými normami.
Z2019-034847 7. 10. 2019 6. 11. 2019 Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. - AUTOKLASTR 110 odhad.cena 14 630 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit.
Z2019-034608 7. 10. 2019 8. 11. 2019 Moravskoslezský kraj Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků" odhad.cena 8 782 870  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci realizace klíčové aktivity - zvýšení kvalifikace pracovníků služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím zvýšení kvalifikace a kompetencí pracovníků těchto služeb v rámci projektu „Podpora duše II“. Předmět veřejné zakázky je zaměřen na rozvoj profesionálních dovedností sociálních pracovníků, zahrnuje vzdělávání pracovníků v sociálních službách, poskytovatelů zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných na území Moravskoslezského kraje a zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice v 16 specializovaných akreditovaných vzdělávacích kurzech. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 3 části. Bližší informace o zakázce jsou k nalezení v zadávací dokumentaci.
Z2019-034870 7. 10. 2019 8. 11. 2019 Národní muzeum Restaurování kostry plejtváka myšoka inv.č. P6V 9855 v Historické budově Národního muzea odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele na restaurování kostry plejtváka myšoka inv. č. P6V 9855 ve stálé expozici v Historické budově Národního muzea, 2. patro, místnost číslo 20.180 a restaurátorský dozor v rámci souběžně probíhajících činností, které mají na restaurování kostry vliv. Podrobně je předmět zadávacího řízení popsán ve čl. 3.2. zadávací dokumentace a v přílohách č. 2 (závazný návrh smlouvy o dílo), č. 6 (průzkum kostry plejtváka 26. 3. 14) a č. 7 (odborný statický posudek). Místnost s restaurovaným předmětem bude součástí zpřístupněných prostor pro návštěvníky Historické budovy formou vymezeného prostoru u vstupu do místnosti. Výjimkou budou činnosti, které vyžadují manipulaci s těkavými a invazivními chemickými látkami, při nichž bude místnost návštěvníkům nepřístupná.
Z2019-034305 4. 10. 2019 1. 11. 2019 ČEŠKA "Pilotní ověření" v rámci projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ Středočeský kraj.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o realizaci předmětu plnění (viz níže), případně na vyžádání. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4.1. Specifikace předmětu plnění – podrobně viz ZD.
Z2019-034306 4. 10. 2019 1. 11. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra "Pilotní ověření" v rámci projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ Královehradecký kraj.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o realizaci předmětu plnění (viz níže), případně na vyžádání. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4.1. Specifikace předmětu plnění – podrobně viz ZD.
Z2019-034028 30. 9. 2019 30. 10. 2019 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Praní, chemické čištění a opravy prádla, 2 části odhad.cena 4 836 358  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajistit poskytování služeb praní prádla, chemického čištění prádla a oprav poškozeného prádla včetně dalších souvisejících služeb. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části na základě územního principu dle umístění svozových míst, přičemž některá svozová místa se nemusí shodovat s označením a umístěním příslušného kraje.
Z2019-033925 30. 9. 2019 7. 11. 2019 Česká republika-Ministerstvo vnitra "Pilotní ověření" v rámci projektu "Rozvoj dobrovolnictví v ČR" Zlínský kraj odhad.cena 826 446  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o realizaci předmětu plnění (viz níže), případně na vyžádání. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4.1. Specifikace předmětu plnění – podrobně viz ZD.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy