Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 125 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-001828 15. 1. 2021 neuvedena Statutární město Zlín František Holík
Poskytování služeb technických pracovníků ve 119 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je závazek poskytovatele k poskytování následujících služeb: - zajišťování drobných oprav a údržby v bytových domech, hlášení požadavků na opravu většího charakteru na oddělení správy domů, - údržba a kontrola signalizačního zařízení, nouzového osvětlení, protipožárních hydrantů, - venkovní úklid přilehlých prostor domu, odklízení sněhu a posyp určených venkovních ploch, - preventivní zásahy při havarijních poruchách na rozvodech vody, ÚT a kanalizace, - zápisy vodoměrů TUV a SV, indikátorů topných nákladů a elektroměrů, - roznášení evidenčních listů a dalších materiálů zaslaných objednatelem, - další drobné činnosti dle pokynů, které objednatel poskytovateli předá v souvislosti s běžným provozem vybraných bytových objektů, - zajištění kontroly výtahů a nahlášení případných poruch servisní společnosti.
 Z2021-001286 15. 1. 2021 neuvedena Český rozhlas Česká olympijská a.s.
VZ27/2020 - Olympijský cyklus 2021 - 2024 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-001473 14. 1. 2021 neuvedena Město Plesná Vertical Images s.r.o.
Zhotovení AVD pro expozici česko-bavorské válečné 2 892 561 Kč
Oznámení o změně Předmětem VZ je tvorba krátkých filmů jež budou součástí připravované expozice Plesná.
 Z2021-000106 7. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajanské kurzy 2021-2025 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-000395 6. 1. 2021 neuvedena Národní síť Místních akčních skupin České republiky z.s. ABS WYDA, s.r.o.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MAS ANEB MASKY V OBRAZE 1 468 642 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je komplexní zajištění odborných vzdělávacích programů formou uzavřených prezenčních kurzů určených výhradně pro zaměstnance místních akčních skupin a připravených na míru pro zadavatele. Jedná se o kurzy IT dovedností, realizované ve dvou modulech (určených pro začátečníky a pokročilé uživatele z řad zaměstnanců MAS).
 Z2020-046369 29. 12. 2020 neuvedena Oblastní muzeum v Lounech, p.o. MUDr. Bořek Zasadil
Nákup fosilních dřev do sbírky 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu nákup 371 ks fosilních dřev do sbírky
 Z2020-046041 28. 12. 2020 neuvedena Státní zdravotní ústav Zajištění lektorských služeb V. odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-046097 28. 12. 2020 neuvedena Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice Restaurování mobiliáře kaple sv. Jana Nepomuckého odhad.cena 6 300 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou služby spočívající v provedení restaurování mobiliáře kaple sv. Jana Nepomuckého v areálu zámku v Odlochovicích, který tvoří: hlavní oltář boční oltář Panny Marie relikviář sv. Gaudentia • boční oltář sv. Jana Nepomuckého dřevořezba sv. Ant. Paduánského kostelní lavice komoda balustrády v presbytáři a na kůru kaple
 Z2020-045824 18. 1. 2021 neuvedena Letiště Praha, a.s. Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem odhad.cena 5 000 000 000 Kč
Oprava Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování odběrových míst vzorků na vyšetření na Covid-19 metodou RT-PCR na Letišti Václava Havla Praha (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.
 Z2020-045900 28. 12. 2020 neuvedena Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Zajištění vzdělávání k rozvoji členů ATOK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046043 23. 12. 2020 neuvedena TESCO SW a.s. POVEZ II - Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v 123 925 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je realizace odborných školení pro zaměstnance TESCO SW a.s. v oblasti IT blíže popsaných v příloze č. 2 Výzvy, a to za podmínek závazně stanovených ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.
 Z2020-045488 21. 12. 2020 neuvedena Česká národní banka Poskytování nadstandardní zdravotní péče v rámci odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-045029 21. 12. 2020 neuvedena Úřad práce České republiky Poradenské činnosti pro Kraj Vysočina odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-045157 21. 12. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-045082 21. 12. 2020 neuvedena Státní zdravotní ústav Zajištění lektorských služeb IV. odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2020-045312 18. 12. 2020 neuvedena Národní památkový ústav MALANG s.r.o.
Květná zahrada Kroměříž - obnova kolonády 17 469 524 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a obnova statické a funkční role krovu, střešní krytiny, pochozí vyhlídkové terasy a kamenné balustrády kolonády ve Květné zahradě v Kroměříži. Měděná střešní krytina objektu fyzicky dosluhuje, vykazuje lokání poruchy, kterými zatéká do historického krovu pultové střechy. Kromě napadení krovu dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami, ohrožuje dlouhodobý defektní stav nosnou funkci konstrukce. Provozně i povětrnostně nejexponovanější kamenná balustráda (atika) a vyhlídková terasa jsou v havarijním stavu. Vzhledem k výsledkům stavebně technického průzkumu musí být některé konstrukce krovu úplně rozebrány a odstraněny. Zásadou je ponechání původních historických dubových vazných trámů v modulech navazujících na konstrukci pilířů kolonády. Dubové vazné trámy, vykazují nejmenší poškození a budou v maximální možné míře zachovány, poškozené části...
 Z2020-044799 18. 12. 2020 15. 1. 2021 Hospodářská komora hlavního města Prahy PolyTechBus - Program polytechnické výchovy pro odhad.cena 4 052 880 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je poskytnutí specializovaných služeb realizace předepsaného programu polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ, prvního i druhého stupně ZŠ na území Hlavního města Prahy, a to formou tzv. PolyTechBusu.
 Z2020-044828 18. 12. 2020 22. 12. 2020 Město Ostrov Domov pro seniory s poskytováním zdravotnických odhad.cena 900 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese Předmětem plnění této veřejné zakázky je provoz domova pro seniory s poskytováním zdravotnických služeb za účelem zajišťování a poskytování sociálních služeb provozování domova pro seniory ve smyslu § 48 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 14 a 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, o kapacitě minimálně 40 míst přičemž základním cílem domova pro seniory s poskytováním zdravotnických služeb bude služba seniorům a osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 Z2020-045083 17. 12. 2020 neuvedena Lesy hl. m. Prahy JOHNNY SERVIS s.r.o.
Pronájem mobilní sanitární techniky 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění pronájmu mobilní sanitární techniky, včetně jejího pravidelného servisování, a dalšího zařízení pro poskytování kompletních služeb obyvatelstvu, v rozsahu rámcové dohody a jejích příloh.
 Z2020-044741 17. 12. 2020 8. 2. 2021 Statutární město Kladno Zabezpečení úklidu vybraných administrativních odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení úklidu společných prostor ve vybraných administrativních budovách ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Podrobný rozsah a popis prací je uveden v závazném návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.
 Z2020-045202 17. 12. 2020 neuvedena Město Rožnov pod Radhoštěm Radek Drahný
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm 99 008 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb, odborného školení pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v oblasti komunikace s veřejností, v kurzech uvedených níže. Marketing a komunikace, Komunikační strategie, PR a Krizová komunikace, Grafika a styl prezentace, Sociální sítě, Plnění moderního webu, Kampaně a tvorba značky.
 Z2020-040902 18. 11. 2020 neuvedena Město Ostrov Domov pro seniory s poskytováním zdravotnických odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese
 Z2020-043995 14. 12. 2020 25. 1. 2021 Národní památkový ústav SZ Bučovice - restaurování arkádového nádvoří odhad.cena 23 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je restaurování kamenných a štukových prvků na zámku Bučovice dle restaurátorských záměrů zpracovaných Martinem Kovaříkem a společností Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.. Součástí veřejné zakázky jsou také stavební práce související s obnovou soklů v dolní partii fasády po celém obvodě obdélníkového nádvoří bučovického zámku dle projektové dokumentace zpracované Ing. Radomírem Veselým. Blíže viz ZD
 Z2020-044236 11. 12. 2020 neuvedena Karlovarský kraj Malá technika z.ú.
Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v 3 525 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky je financován z projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVV“). Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol prostřednictvím vzdělávání v oblasti polytechniky pro následnou lektorskou činnost na těchto školách. Jedná se celkem o 25 školení, v rámci kterých se proškolí minimálně 50 pedagogických pracovníků (tj. minimálně 2 pedagogičtí pracovníci z každé školy). Pedagogičtí pracovníci projdou vzděláváním v tematických celcích zaměřených na technické a přírodovědné obory v maximálním rozsahu 12 hodin rozložených do nejméně 2 dnů, tak aby byli schopni samostatně tyto poznatky předávat dětem v minimálně těchto tématech:...
 Z2020-043775 9. 12. 2020 neuvedena město Blansko FORCORP GROUP spol. s r.o.
Úklid objektů města Blansko 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na služby je provádění úklidu v prostorách budov: • MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 • Městská policie, Sadová 2, • Městský klub důchodců, Dvorská 2 • Poradna pro rodinu, Sladkovského 2b • Informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6
 Z2020-043635 8. 12. 2020 neuvedena Wikov Gear s.r.o. Kanu system s.r.o.
Podnikové vzdělávání zaměstnanců Wikov Gear s.r.o. 1 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování školení v oblasti soft skills pro zaměstnance zadavatele.
 Z2020-042897 7. 12. 2020 4. 1. 2021 Západočeská univerzita v Plzni Odborné vzdělávání v oblasti 3D tisk pro ZČU
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro zaměstnance zadavatele, tj. pro zaměstnance Laboratoře experimentálního obrábění, Regionálního technologického institutu Západočeské univerzity v Plzni, a to v oblasti 3D tisku jak v teoretické, tak praktické rovině na stávajícím zařízení EOS M290, a to v jednotlivých dílčích etapách (blíže viz ZD)
 Z2020-042930 10. 12. 2020 neuvedena ALVEL, a.s. Střihací zařízení na oddělování ozářených odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-042852 7. 12. 2020 neuvedena Plzeňský kraj Zajištění provozování protialkoholní záchytné odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-042500 31. 12. 2020 31. 12. 2020 Fakultní nemocnice Brno Benefitní sportovní a relaxační program pro
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajišťování bezplatného užívání služeb vybraných sportovních a relaxačních center zaměstnanci zadavatele na základě benefitních karet dodávaných dle potřeb zadavatele.
 Z2020-042417 1. 12. 2020 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Profimedia.CZ a.s.
Skipasy pro VZ Bedřichov, Špindlerův Mlýn na 2 388 594 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Skipasy pro lanovky a vleky provozované na katastrálním území města Špindlerův Mlýn v zimní sezóně 2020_2021 pro všechny typy (obtížnosti) sjezdových tratí (modrá, červená, černá). Jedná se o 61 ks celosezónních, přenosných skipasů pro zabezpečení preventivních rehabilitací vojáků z povolání, dalších 38 ks přenosných skipasů pro dětské tábory a 5 ks přenosných skipasů pro instruktory na dětské tábory ve VZ Bedřichov s platností od 30.1.2020 do 13. 3. 2020.
 Z2020-042278 30. 11. 2020 neuvedena Energetický regulační úřad „Zajištění tuzemské jazykové výuky pro roky 2021 - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-042013 30. 11. 2020 5. 1. 2021 Povodí Moravy, s. p. Cafeteria systém pro čerpání zaměstnaneckých odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky se rozumí poskytnutí služeb v oblastí kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Povodí Moravy s.p. prostřednictvím systému Cafeteria v rámci příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytovaných zaměstnavatelem, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhláškou č. 114/2002 Sb., Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška o FKSP) v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, rekreačního a zdravotního vyžití.
 Z2020-042367 12. 1. 2021 neuvedena GrandVision CZ s.r.o. ICT Pro s.r.o.
Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy GrandVision 254 592 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zadavatele, a to v oblastech: A. Manažerské a měkké dovednosti B. Obecné IT dovednosti C. Účetní, ekonomické a právní kurzy D. Rozvojové školení optometrie E. Rekvalifikační kurz oční optik Podrobná specifikace předmětu plnění včetně obsahové náplně jednotlivých kurzů je uvedena v Příloze č. 1 Specifikace kurzů, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
 Z2020-041853 14. 12. 2020 neuvedena ContiTrade Services s.r.o. Vzdělávání zaměstnanců pro zvýšení kvality v odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-041661 26. 11. 2020 29. 12. 2020 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Služby vzdělávání a školení
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb vzdělávání a školení.
 Z2020-041519 25. 11. 2020 neuvedena Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Online medicínská poradna a objednávkový servis odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041538 24. 11. 2020 neuvedena Liberecký kraj Zajištění večerní pohotovostní služby v oboru 2 316 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování večerní pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje v období od 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 ve dnech sobota, neděle a státem uznaný svátek, vždy v následujících hodinách: od 18:00 hod. do 22:00 hodin. Pohotovostní službou v oboru zubní lékařství se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případě náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele v oboru zubní lékařství.
 Z2020-040901 18. 11. 2020 neuvedena Město Ostrov Domov pro seniory (koncesní řízení) - Zadáváno ve odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese
 Z2020-040903 18. 11. 2020 neuvedena Město Ostrov Poskytování pečovatelských služeb (koncesní odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese
 Z2020-041018 19. 11. 2020 neuvedena Národní památkový ústav NKP Klášter Kladruby - Restaurování historických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040898 16. 11. 2020 neuvedena Římskokatolická farnost Klatovy Jezuitský kostel v Klatovech - restaurování oltáře odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040576 13. 11. 2020 neuvedena Char Ferox, a.s. Educa Team s.r.o.
Podnikové vzdělávání zaměstnanců Chart Ferox, a.s. 432 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb školení Měkké a manažerské dovednosti pro zaměstnance zadavatele.
 355337 16. 11. 2020 neuvedena Domov Svojšice Domov Svojšice
Oprava národního formuláře Služby
 Z2020-040469 12. 11. 2020 neuvedena Římskokatolická farnost Klatovy JEZUITSKÝ KOSTEL V KLATOVECH - RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE 5 234 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování oltáře sv. Ignáce z Loyoly v Jezuitském kostele v Klatovech. Účelem veřejné zakázky a uzavřené Smlouvy o dílo jsou dále specifikované restaurátorské práce na oltáři sv. Ignáce z Loyoly v Jezuitském kostele v Klatovech. Za poskytnuté služby zaplatí zadavatel dodavateli odměnu, kterou dodavatel navrhne v nabídce a která bude obsažena v uzavřené Smlouvě o dílo. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují: - Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), - restaurátorský záměr (průzkum) zpracovaný za Brandl s.r.o. RNDr. Milenou Nečáskovou ak. mal. 27. března 2016 (příloha č.2 Zadávací dokumentace), - závazné stanovisko č.j. OSKCR/262/2016/Šill vydané Odborem školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy dne 07.03.2016 (příloha č.3 Zadávací dokumentace), - fotodokumentace oltáře...
 Z2021-000725 8. 1. 2021 neuvedena Liberecký kraj Liberecká dentální s.r.o.
Zajištění večerní pohotovostní služby v oboru 2 655 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-039439 9. 11. 2020 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Doplňkové preventivní zdravotnické programy – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-039685 21. 12. 2020 14. 12. 2020 Statutární město Kladno Zajištění provozu hřbitovů na území Statutárního odhad.cena 55 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu hřbitovů ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Zajištění provozu hřbitovů zahrnuje činnosti: údržba zeleně, zálivka, údržba cestní sítě, úklid a nakládání s odpadem, údržba kolumbárií a rozptylové loučky, zajištění hudby na rozptylové loučce, zajištění provozu a úklid WC údržba památníků a společných hrobů, zajištění osazení a ozdobení vánočního stromu, činnosti správce a provádění hřbitovních prací. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezen ZD, smlouvou o dílo a technikou specifikací služeb.
 Z2020-039471 9. 11. 2020 neuvedena ČEZ ESCO, a.s. Obchodní zastoupení pro ČEZ ESCO, a.s. - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-039397 14. 1. 2021 neuvedena Karel Roden Brandl s.r.o.
Zámek Skrýšov - restaurování výmalby a obnova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 679 lidí darovalo 1 846 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy