Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 4631 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-023923 18. 7. 2019 19. 8. 2019 Úřad práce České republiky Vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v projektech OP Zaměstnanost – I. odhad.cena 1 774 133  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR v rámci projektu OZP (Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce), reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216. Prostřednictvím kurzů budou proškoleni koordinátoři zaměstnávání OZP, poradci pro OZP.
Z2019-024088 17. 7. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Propagace v rámci projektu „TIPSPORT extraliga ledního hokeje“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování propagace Olomouckého kraje-prezentace loga a názvu Olomouckého kraje-na oficiálních webových stránkách Klubu, na plakátech a veškerých dalších tiskovinách vydávaných Klubem, v liště partnerů prezentovaných v tisku, na backdrop panelu pro rozhovory při televizních přenosech. Poskytnout VIP GOLD vstupenky na celou Sezonu v minimálním počtu 4 kusů.
Z2019-023871 16. 7. 2019 16. 9. 2019 Statutární město Prostějov "Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově“
Oznámení o zahájení soutěže o návrh
Z2019-023673 15. 7. 2019 13. 8. 2019 Český olympijský výbor Zdravotní zabezpečení sportovních reprezentantů a vrcholných sportovních akcí odhad.cena 35 305 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb zdravotního zabezpečení sportovních reprezentantů ČOV, tj. sportovní reprezentace České republiky, zahrnující reprezentační sportovce připravující se na vrcholné sportovní akce a najmenované skrze subjekty sdružené ve spolku Český olympijský výbor, a smlouvy o poskytování služeb administrace zdravotních služeb při účasti sportovních reprezentantů ČOV na významných sportovních akcích. Počet sportovních reprezentantů oprávněných čerpat služby dle veřejné zakázky je 700 osob; bližší určení stanoví zadávací dokumentace.
Z2019-023032 15. 7. 2019 neuvedena Město Františkovy Lázně Koncese na provoz Luisiných lázní, Františkovy Lázně
Oprava Záměr projektu představuje záchranu nevyužívaných a chátrajících památek Luisiných lázní a využití příležitosti znovuoživení současného brownfieldu a jeho okolí. Zkulturněním a otevřením této urbanisticky významné lokality v Máchově ulici, jež je součástí historického jádra Františkových Lázní, bude umožněno využít potenciál architektonicky významné stavby a zkultivovat lokalitu v duchu lázeňského města. Cílem projektu je dlouhodobý provoz kompletně revitalizovaného areálu Luisiných lázní. Toto nově vybudované moderní zařízení bude v dlouhodobém horizontu sloužit pro poskytování zdravotních služeb.
Z2019-023331 11. 7. 2019 neuvedena Město Bakov nad Jizerou Radomil Šolc
Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější trojice v Bakově nad Jizerou 1 287 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na kamenném pískovcovém sloupu se sousoším Nejsvětější trojice v Bakově nad Jizerou. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 30948/2-1455. Restaurátorské práce na kamenném sloupu budou realizovány ve 3. etapách – tzv. sezónách, přičemž předmětem veřejné zakázky a nabídky podané v tomto zadávacím řízení jsou restaurátorské práce realizované v 1. a 2. sezóně.
Z2019-022538 8. 7. 2019 13. 8. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Čištění péřových polštářů odhad.cena 3 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-022351 8. 7. 2019 5. 8. 2019 Ministerstvo obrany Školení - datové úložiště
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Odborné školení obsluh technického personálu pro provozování komplexních technologií datových úložišť vybraných komunikačních a informačních systémů resortu ministerstva obrany.
Z2019-022621 8. 7. 2019 5. 8. 2019 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL II. odhad.cena 9 515 670  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na třicetjedna samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace.
Z2019-022250 4. 7. 2019 5. 8. 2019 Národní muzeum Restaurování kostry plejtváka myšoka inv.č. P6V 9855 v Historické budově Národního muzea odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele na restaurování kostry plejtváka myšoka inv. č. P6V 9855 ve stálé expozici v Historické budově Národního muzea, 2. patro, místnost číslo 20.180 a restaurátorský dozor v rámci souběžně probíhajících činností, které mají na restaurování kostry vliv.
Z2019-022384 3. 7. 2019 neuvedena Město Dubňany Zajištění úklidu, správy a provozu kulturního domu v Dubňanech 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se každodenní správu kulturního domu v Dubňanech včetně jeho zařízení, zajištění provozu Kulturního a informačního centra včetně Odpočinkové zóny. Pro přehlednost je rozsah plnění rozdělen do těchto hlavních bodů: A) Každodenní komplexní správa kulturního domu, která se skládá z • běžné drobné údržby, drobných oprav a úklidu vnitřních prostor, • koordinace činností souborů, skupin a kroužků, • provádění výlepové služby, • provozování bufetu při akcích konaných v KD. B) Zajištění provozu Kulturního a informačního centra spočívající především v • poskytování turistických informací, informací o městu, kulturních, sportovních a společenských akcích, • zajišťování předprodejů vstupenek, prodeje výrobků místních řemeslníků, • zajišťování průběhu akcí konaných v kulturním domě a přírodním areálu, instalací výstav, prohlídek expozic, • spolupráce při tvorbě příspěvků kabelové televize a...
Z2019-021950 1. 7. 2019 2. 8. 2019 Ministerstvo obrany Školení IT specialistů – Dohledové systémy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Z2019-022027 1. 7. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - pomocné práce v areálu FN Motol odhad.cena 109 179 200  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování pomocných prací v areálu FN Motol
Z2019-022067 1. 7. 2019 31. 7. 2019 Židovská obec Plzeň Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - restaurátorské práce odhad.cena 30 583 086  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek Velké synagogy v Plzni. Více Zadávací dokumentace
Z2019-021555 28. 6. 2019 29. 7. 2019 Stodská nemocnice, a.s. Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s. (na období od 1.9.2019 do 31.8.2024) odhad.cena 8 571 830  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. na dobu 60 měsíců.
Z2019-021453 27. 6. 2019 neuvedena Národní filmový archiv Rámcová dohoda na laboratorní zpracování a odplísnění archivních filmových materiálů odhad.cena 32 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na laboratorní zpracování a odplísnění archivních filmových materiálů.
Z2019-021429 27. 6. 2019 29. 7. 2019 Fakultní nemocnice Brno Zdravotní dopravní služba
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je zajištění dopravní služby pacientů, personálu objednatele a jiných zásilek po celém území ČR i mimo ni – v rámci Evropy, dle požadavků objednavatele motorovými vozidly dopravce, v případě, že přeprava není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Z2019-021102 8. 7. 2019 31. 7. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Zajištění úklidových prací pro OSSZ odhad.cena 9 250 000  Kč
Oprava úkidové práce
Z2019-021519 15. 7. 2019 23. 7. 2019 Zorieta, z. s. Vzdělání pro zaměstnance podniků sdružených v Zorieta z.s. v rámci ČR odhad.cena 4 075 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance partnerských organizací společnosti Zorieta, z. s. v tematických celcích: • Měkké a manažerské dovednosti • Účetní, ekonomické a právní • Obecné a IT dovednosti
Z2019-020979 24. 6. 2019 neuvedena Technická univerzita v Liberci Prádelna Koudelka a syn s.r.o.
070_Ve_Praní a žehlení prádla pro koleje a menzy TUL a Unihotel 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je praní a žehlení prádla (ložní prádlo, ručníky, ubrusy, pláště atp.) pro koleje a menzy Technické univerzity v Liberci a Unihotel včetně dopravy ve smlouvou stanovené kvalitě a v rozsahu na základě jednotlivých objednávek dle aktuálních potřeb dodavatele.
Z2019-021046 24. 6. 2019 neuvedena Jilemnicko - svazek obcí Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko – uzavřené kurzy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění vzdělávacích bloků pro zaměstnance a volené zástupce (starosty, místostarosty) obcí spadajících do správního obvodu ORP Jilemnice. Vzdělávací bloky budou zaměřeny na předem definované tematické kurzy. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb. Podrobná specifikace předmětu plnění vč. seznamu obcí a počtu účastníků je obsažena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-020713 24. 6. 2019 neuvedena Národní muzeum Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných objektech Národního muzea odhad.cena 21 787 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí poskytování pokladních a informačních služeb pro návštěvníky ve vybraných objektech zadavatele.
Z2019-020770 24. 6. 2019 29. 7. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava Zajištění programu pro kulturní a sportovní vyžití odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je zprostředkování zvýhodněných volnočasových aktivit pro zaměstnance zadavatele v oblasti tělovýchovy, sportu a wellness. Využití volnočasových aktivit bude dodavatelem zajištěno u smluvních partnerů, kteří budou nabízet uvedené volnočasové aktivity v jednotlivých provozovnách s možností každodenního čerpání.
Z2019-020744 24. 6. 2019 23. 7. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava Zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele odhad.cena 2 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele v prostorách Fakultní nemocnice Ostrava.
Z2019-020658 21. 6. 2019 neuvedena Moravskoslezský klastr dynamických pohonů a konstrukcí, z. s. Vzděláváním k rozvoji II. odhad.cena 16 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech (členů klastru), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti 2. Obecné IT 3. Technické a jiné odborné kurzy 4. Účetní, ekonomické a právní kurzy 5. Jazykové vzdělávání Podrobnější informace jsou uvedeny v ZD a jejich přílohách.
Z2019-019858 17. 6. 2019 15. 7. 2019 Česká filharmonie, příspěvková organizace Zajištění úklidových služeb 2019 odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v sídle zadavatele, s využitím vlastních úklidových a dalších pomůcek a vybavení v požadovaném rozsahu
Z2019-020189 16. 7. 2019 neuvedena Česká rozvojová agentura Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019967 17. 6. 2019 1. 7. 2019 Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Praha
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Praha. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) . Zadavatel hodlá využít předběžného oznámení k vyjádření předběžného zájmu dodavatelů o účast v zadávacím řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskytujících PLS včetně získání zpětné vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na takové potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k...
Z2019-019966 17. 6. 2019 1. 7. 2019 Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Jižní Morava
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Jižní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) . Zadavatel hodlá využít předběžného oznámení k vyjádření předběžného zájmu dodavatelů o účast v zadávacím řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskytujících PLS včetně získání zpětné vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na takové potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem,...
Z2019-019963 17. 6. 2019 1. 7. 2019 Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Západní Čechy
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Západní Čechy. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) . Zadavatel hodlá využít předběžného oznámení k vyjádření předběžného zájmu dodavatelů o účast v zadávacím řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskytujících PLS včetně získání zpětné vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na takové potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem,...
Z2019-019695 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Římskokatolická farnost Klatovy Jezuitský kostel v Klatovech - restaurování hlavního oltáře Panny Marie a oltáře sv. Františka Xaverského
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování hlavního oltáře Panny Marie a oltáře sv. Františka Xaverského v Jezuitském kostele v Klatovech. Veřejná zakázka není rozdělena na části.
Z2019-019815 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Národní knihovna České republiky Hromadné odkyselování novodobých fondů Národní knihovny České republiky odhad.cena 5 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování služeb hromadného odkyselování novodobých dokumentů z fondů Národní knihovny České republiky, které jsou ohroženy degradací papíru. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také přípravné činnosti před a po odkyselování včetně zajištění dopravy. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 2 této ZD – návrhu Rámcové dohody na hromadné odkyselování novodobých fondů Národní knihovny České republiky (dále jen „návrh Dohody“).
Z2019-019060 10. 6. 2019 neuvedena Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem Everesta, s.r.o.
Profesní vzdělávání zamětnanců členů OHL UL 577 544  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komplexní cílený vzdělávací program pro zaměstnance členů OHK Ústí nad Labem. Předmětem plnění je realizace všech školení. Školení budou realizována v rámci projektu z Operačního programu zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Z2019-018663 7. 6. 2019 neuvedena Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM KHK KK II. odhad.cena 7 000 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace kurzů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, na něž je veřejná zakázka rozdělena. Veřejná zakázka je zaměřena na vzdělávání zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK).
Z2019-018666 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VI odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018602 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na provádění výcviku v kurzech bezpečné jízdy pro řidiče složek IZS na období 2019-2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018485 3. 6. 2019 neuvedena Národní muzeum Multimediální obsah expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea odhad.cena 13 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zhotoví multimediální filmový obsah do expozice ve spojovací chodbě včetně doprovodné světelné a zvukové stopy, které budou korespondovat s jeho obsahem dle libreta expozice. Předmětem plnění veřejné zakázky budou následující služby: - Zpracování koncepce stálé expozice ve spojovací chodbě mezi HB NM a NB NM a poskytnutí licence ke koncepci řešení expozice; - Průběžné zpracování konkrétního multimediálního obsahu pro stálou expozici ve spojovací chodbě mezi HB a NB NM, který bude obsahovat dvě samostatné smyčky s video stopou; - Zpracování konkrétního multimediálního obsahu pro stálou expozici ve spojovací chodbě mezi HB a NB NM, který bude obsahovat dvě samostatné smyčky se zvukovou/hudební a světelnou stopou; - Finální zpracování, součinnost při instalaci a programování multimediálního obsahu do připraveného vybavení v Historické...
Z2019-018347 8. 7. 2019 1. 7. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému odhad.cena 14 500 000  Kč
Oprava Předmětem plnění VZ je průběžná dodávka služeb - poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému (Dále také „systém“ nebo „řešení“) včetně implementace a následné podpory systému, na základě smlouvy na opakující se plnění a následných písemných objednávek vystavovaných dle aktuální potřeby zadavatele po celou dobu trvání smlouvy.
Z2019-018337 1. 7. 2019 4. 7. 2019 Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce a expozice odhad.cena 104 487 219  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu státního hradu Karlštejn: • Rehabilitace středověkého suterénu Císařského paláce, Konírny, Arkádového přístavku a skalního sklepa • Sociální a technické zázemí na jižním parkánu a adaptace východní části Purkrabství • Rekonstrukce části inženýrských sítí • Obnova užitkové zahrady na jižním parkánu • rekonstrukce prostor bývalých koníren pod děkanstvím • Vybudování expozice: • Vybavení presentační místnosti • Expozice kamenických článků • Expozice tesařských a truhlářských prvků • Expozice vinařství na Karlštejně Podrobný popis předmětu plnění je uveden v ZD.
Z2019-018267 31. 5. 2019 neuvedena Město Rokycany Rumpold - R Rokycany s.r.o.
Správa městského hřbitova v Rokycanech 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění provozu městského hřbitova, včetně souvisejících administrativních činností.
Z2019-017909 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno Oldřich Morys
Realizace sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně 2 060 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-017704 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky JMK – rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj VI. 2019 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-017653 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky JMK – rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj IV. 2019 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-017691 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky JMK – rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj V. 2019 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-017747 29. 5. 2019 neuvedena Česká televize Premier Sports CZ s.r.o.
Mediální barter - Paralympijské hry 2019-2020 4 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je mediální barter.
Z2019-017717 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky JMK – rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj VII. 2019 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-017635 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VII odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-017504 27. 5. 2019 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Úklidové služby Správy KRNAP 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou služby spočívající v úklidové činnosti pro Správu KRNAP. Cílem zakázky je uzavření smlouvy o provádění úklidových služeb mezi zadavatelem a jedním účastníkem, přičemž předmětem bude úklid prostor v místech plnění dle požadované četnosti.
Z2019-017469 27. 5. 2019 neuvedena ALVEL, a.s. UJP PRAHA a.s.
Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel, společnost ALVEL, a.s. vyhlásil zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu“. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve výzkumu metod nanášení tenkých ochranných vrstev použitelných pro aplikace spojené s jaderným palivem a zlepšení jeho chování. Součástí plnění je optimalizace těchto metod a depozičních postupů a experimentální ověření materiálů v podmínkách simulujících normální provoz a havarijní podmínky jaderných reaktorů. Podrobně je specifikace zakázky popsána v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (konkrétně se jedná o přílohu č. 1 Návrhu Smlouvy o dílo: Technické zadávání).
Z2019-017518 19. 7. 2019 2. 7. 2019 Olomoucký kraj "Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Přerov"-2 odhad.cena 179 200  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve městě Přerov.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci