Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 221 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-021111 14. 6. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Předběžná tržní konzultace - Veřejná zakázka na odhad.cena 30 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje nadlimitní veřejnou zakázku na praní a žehlení prádla vč. svozu a dovozu. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na pět let. Zadavatel rovněž předpokládá rozdělení zakázky na pět částí, podle místa plnění (Praha, Hradec Králové a Plzeň) a dále podle provozu, pro který se předmět plnění poptává (koleje a menzy, hotely). Dodavatelé budou moct podat nabídku na jednu část, ale i na všechny části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude pak uzavřena samostatná smlouva s vítězným dodavatelem. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
 Z2021-021274 14. 6. 2021 neuvedena Okresní hospodářská komora Šumperk Okresní hospodářská komora Přerov
Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk 720 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit v oblasti Technická, odborná a opakovací školení dle zadávací dokumentace. Další informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Zakázka není rozdělena na části.
 Z2021-019830 4. 6. 2021 22. 6. 2021 Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České odhad.cena 12 600 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veř. zakázky je zaj. PLS pro zaměstn. zadavatele pro územ. celek Jižní Čechy . Zajišt. PLS bude zahrnovat provádění lékařs. prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišť. PLS (tj. zejména porad. činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s orgánem ochrany veřej. zdraví). S vítězným dodavatelem zadavatel uzavře smlouvu s platností 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednoduš. režimu (§ 129 ZZVZ).
 Z2021-019730 10. 6. 2021 8. 7. 2021 Brněnské komunikace a.s. Úklidové práce v objektech Bkom - rámcové dohody odhad.cena 12 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění pravidelného i nepravidelného úklidu v prostorách ve vlastnictví či správě Brněnských komunikací a.s. Spotřebované úklidové a čistící prostředky, popř. další materiálové vybavení nezbytné k plnění veřejné zakázky, jsou nákladem poskytovatele služeb. Veřejná zakázka je dělena na tři dílčí části.
 Z2021-020079 3. 6. 2021 neuvedena Město Nejdek Výběr provozovatele zimního stadionu v Nejdku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-019297 4. 6. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90421 – Zajištění veterinární péče pro Útulky odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-018869 28. 5. 2021 neuvedena Potravinářská komora České republiky Půda, jídlo, život - projekt na propagaci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-018633 24. 5. 2021 neuvedena Moravskoslezský kraj Vzdělávací kurzy v rámci projektu Podpora 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění školení personálu pracovišť, ve kterých probíhá transformační proces, a dále také organizací, které se zaměřují na práci s dětmi se zdravotním znevýhodněním včetně dětí s poruchami autistického spektra. Cílem výcviku je vybavit vybrané pracovníky potřebnými znalostmi a dovednostmi v péči o ohrožené děti včetně jejich rodin. Smyslem je rovněž zajistit poskytování kvalitní služby dětem a jejich rodinám v Moravskoslezském kraji. Proškolený personál přispěje k celkovému zlepšení péče o ohrožené děti a jejich rodiny, přispěje taktéž ke změně smýšlení personálu v přístupu k cílové skupině. Proškolený personál bude svými získanými znalostmi a zkušenostmi v praxi k dispozici ostatním kolegům na pracovišti, bude se aktivně podílet na řešení a vedení případů. Blíže viz ZD.
 Z2021-018074 21. 5. 2021 neuvedena Římskokatolická farnost Přeštice Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-017676 19. 5. 2021 neuvedena Obec Blučina Provoz Sportovního areálu Blučina
Předběžné oznámení Předmětem plnění koncese je provozování a údržba objektů zadavatele tvořících areál víceúčelového sportovního centra Blučina.
 Z2021-017304 13. 5. 2021 neuvedena Česká televize Premier Sports CZ s.r.o.
Mediální barter - Paralympijské hry 2021 2 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je mediální barter.
 510530 11. 5. 2015 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Výzva k podání nabídek č. 8 - provedení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-016962 11. 5. 2021 neuvedena Úřad vlády České republiky Zajištění stěhovacích služeb pro Úřad vlády ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-016093 4. 5. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-041 Technické zhodnocení Bezpečnostní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-015308 3. 5. 2021 2. 6. 2021 Statutární město Olomouc Olomoucké vánoční trhy 2021 - 2025 odhad.cena 25 000 000 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění a organizace Vánočních trhů v Olomouci v letech 2021 až 2025. Vánoční trhy konané na olomouckém Horním a Dolním náměstí vč. vyústění přilehlých ulic jsou významná a tradiční akce realizována v předvánočním čase, která si získala u občanů i návštěvníků města velkou oblibu. Rádi bychom tuto tradici zachovali, navázali na minulé ročníky a na základě dosavadních zkušeností dále posunuli její kvalitu a prestiž. Doba konání a obsah Olomouckých vánočních trhů 2021-2025 má vycházet z tradic a zvyklostí, s respektem k adventnímu a vánočnímu období
 Z2021-015034 28. 4. 2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Management TC s.r.o.
Zajištění vzdělávání vedoucích pracovníků ČHMÚ 2 358 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění školení zaměstnanců vyššího a středního managementu vedené prezenční formou, tj. v přímém kontaktu studentů s lektory. (Výjimkou z tohoto pravidla mohou být situace s takovou epidemiologickou situací, která prezenční výuku nebude umožňovat. V takovém případě musí být dodavatelem předložen upravený plán výuky, který musí být před začátkem realizace odsouhlasen zadavatelem). Požadováno je tříúrovňové školení společně s prohloubením znalostí již proškolených zaměstnanců (viz vzdělávací plán manažerů ČHMÚ, který je přílohou č. 1 návrhu Rámcové dohody) 1) Následná práce s již proškolenými zaměstnanci 2) Vzdělávání středního managementu 3) Vzdělávací program obecného managementu pro vrcholové vedení 4) Navazující vzdělávání pro vrcholový management
 Z2021-014002 24. 5. 2021 neuvedena Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-014304 23. 4. 2021 neuvedena Český svaz cyklistiky z.s. SportSoft, spol. s r.o.
Měření cyklistických závodů čipovou technologií 3 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění cyklistických závodů čipovou technologií včetně souvisejících služeb a výsledkového servisu na cyklistických závodech pořádaných ČSC v rozsahu požadavků dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace a na základě uzavřené rámcové smlouvy, která tvoří přílohu přílohu č. 4 . Jedná se o cyklistické disciplíny: silnice, MTB (horská kola), cyklokros při maximálním počtu 800 závodníků během jediného dne. Popis požadavků a technická specifikace nezbytná pro zpracování nabídky je uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace včetně předpokládaného rozsahu závodů pořádaných v rámci kalendářního roku.
 Z2021-018330 21. 5. 2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Poskytování pracovnělékařských služeb 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-013050 19. 4. 2021 neuvedena ALVEL, a.s. Střihací zařízení na oddělování ozářených odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013178 19. 4. 2021 neuvedena GrandVision CZ s.r.o. Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy GrandVision 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Zadavatele, a to v oblasti Rekvalifikační kurz oční optik. Podrobná specifikace předmětu plnění včetně obsahové náplně jednotlivých kurzů je uvedena v Příloze č. 1 Specifikace kurzů, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace dostupné na profilu zadavatele.
 Z2021-013373 31. 5. 2021 neuvedena Národní památkový ústav Cisterciácký klášter Plasy - Restaurování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012593 16. 4. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-042 Technické zhodnocení Analytického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019694 1. 6. 2021 neuvedena Česká filharmonie Univerzita Palackého v Olomouci
Diagnostika vzorků zaměstnanců ČF na onemocnění 3 560 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-011564 12. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava „Úklidové služby v objektu přístavby Pavilonu péče odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011914 14. 6. 2021 10. 5. 2021 Ministerstvo obrany NET-SYSTEM s.r.o.
Školení LETDS pro správce sítě na LZ, CRC, IATCC a 4 712 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělávání technického personálu letištních stanovišť letových provozních služeb (LSLPS).
 Z2021-011950 3. 6. 2021 15. 6. 2021 Město Česká Skalice Provozovatel Autocampingu Rozkoš odhad.cena 1 Kč
Oprava Cílem koncesního řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena koncesní smlouva, jejímž předmětem bude zajištění provozování autokempu Rozkoš.
 Z2021-011699 12. 4. 2021 neuvedena Římskokatolická farnost Kolín SVATÝ BARTOLOMĚJ – KOLÍNSKÝ GOTICKÝ SKVOST – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010864 6. 4. 2021 neuvedena Arcibiskupství olomoucké Restaurátorské práce v rámci obnovy a zpřístupnění odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011051 10. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odobrné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny B,B+E,C,C+E,D a T. Požadované plnění je rozděleno do 5 samostatných částí veřejné zakázky.
 Z2021-011295 6. 4. 2021 neuvedena Zlínský kraj Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010808 14. 6. 2021 4. 5. 2021 Městská část Praha 1 Opravy v parku na Smetanově nábřeží; Krannerova odhad.cena 25 602 000 Kč
Oprava Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je restaurátorský zásah na pomníku císaře Františka I. (tzv. Krannerova kašna) v souladu se závazným stanoviskem a současnou metodikou státní památkové péče v České republice. Cílem restaurování je stabilizace objektu, zachování v maximální možné míře hmotné podstaty památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Použité materiály a postupy budou konzultovány s investorem, pracovníkem památkové péče a technologem. Všechny zásahy do památky budou provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky jsou obsahem příloh příslušné zadávací dokumentace.
 Z2021-010419 29. 3. 2021 neuvedena Muzeum východních Čech v Hradci Králové Stěhovací služby pro Muzeum východních Čech v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010084 1. 4. 2021 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-010097 26. 3. 2021 neuvedena Římskokatolická farnost - děkanství Polička MgA. Lukáš Hrinda
Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce 1 205 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Restaurátorské práce v rámci revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19, v katastrálním území a obci Polička, spočívající v restaurování uměleckých děl pro expozici
 Z2021-010115 28. 4. 2021 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky PRESTO PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
Dobrý lektor s.r.o.
Výuka cizích jazyků pro zaměstnance VZP ČR 4 920 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výuka cizích jazyků pro zaměstnance VZP ČR.
 Z2021-009957 23. 3. 2021 neuvedena TESCO SW a.s. POVEZ II - Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v 376 624 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je realizace odborných školení pro zaměstnance TESCO SW a.s. v oblasti IT blíže popsaných v příloze č. 2 Výzvy, a to za podmínek závazně stanovených ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.
 Z2021-019036 27. 5. 2021 neuvedena AZ HELP, zapsaný spolek MARY & POPP'S AGENCY, s.r.o.
MARY & POPP'S AGENCY, s.r.o.
Komplexní rozvoj profesních kompetencí pedagogů v 2 270 318 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-009036 15. 3. 2021 neuvedena Romodrom o.p.s. Providing of the professional social counselling odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 Z2021-008619 15. 3. 2021 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Časný záchyt tyreopatií v těhotenství odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008990 15. 3. 2021 neuvedena Český svaz kanoistů, z.s. Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
Organizace mistrovských soutěží pod patronací ICF 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, na základě které se vybraný dodavatel zaváže provádět činnosti související s pořádáním mistrovských sportovních soutěží pod patronací Světové kanoistické federace (dále jen „ICF“) a Evropské kanoistické asociace (dále jen „ECA“) na pozemcích ve vlastnictví vybraného dodavatele, a to včetně pronájmu sportoviště a souvisejícího technického zázemí po dobu konání těchto soutěží.
 Z2021-008998 15. 3. 2021 neuvedena Český veslařský svaz Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
Organizace mistrovských soutěží pod patronací FISA 50 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-018733 25. 5. 2021 neuvedena Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí Rudolf Valenta
RESTAUROVÁNÍ VARHANNÍHO STROJE V KOSTELE SV. 2 030 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-008124 14. 5. 2021 neuvedena Město Kroměříž Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo 6 325 175 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-008244 9. 3. 2021 neuvedena ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Zajištění jazykového vzdělávání zaměstnanců ČSSZ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu jazykové kurzy
 Z2021-007916 23. 4. 2021 8. 4. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Komplexní servis prádla odhad.cena 13 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb dodávek prádla spojených s pronájmem prádla, praním nemocničního prádla a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, při dodržení hygienických norem stanovených vyhláškou č. 306/2012 Sb. Zajištění komplexních služeb dodávek prádla bude provedeno manipulační technikou a personálem dodavatele.
 Z2021-007802 29. 4. 2021 neuvedena Správa Národního parku České Švýcarsko Good Sailors s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ INFORMAČNÍCH STŘEDISEK NP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-007682 17. 5. 2021 neuvedena Liberecký kraj Via fidelis z.s.
Rehabilitační péče pro klienty Jedličkova ústavu v 2 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-007689 5. 3. 2021 6. 4. 2021 Liberecký kraj Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky a
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: zpracování restaurátorského průzkumu, zpracování restaurátorského záměru, samotné restaurování 111 ks papírových dokumentů z podsbírek Staré tisky a Památník Jiřího Harcuby.
 Z2021-007736 14. 6. 2021 5. 5. 2021 Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České odhad.cena 3 900 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veř. zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstn. zadavatele (dále "PLS") pro územ. celek České Budějovice. Zajišt. PLS bude zahrnovat provádění lékařs. prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišť. PLS (tj. zejména porad. činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s orgánem ochrany veřej. zdraví). S dodavatelem, který podá nejvhod. nabídku, zadavatel měl uzavřít smlouvu s platností 4 roky. Zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ).

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 190 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy