Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 4 920 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011403 6. 4. 2020 neuvedena Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České odhad.cena 12 500 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veř. zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstn. zadavatele (dále "PLS") pro územ. celek Vých. Čechy. Zajišt. PLS bude zahrnovat provádění lékařs. prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišť. PLS (tj. zejména porad. činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s orgánem ochrany veřej. zdraví). S dodavatelem, který podá nejvhod. nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s platností 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ). Zadavatel hodlá využít předběž. oznámení jako výzvu k vyjádření předběž. zájmu dodavatelů o účast v zad. řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskyt. PLS vč. získání zpět. vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k podání nabídky vyzváni, výzva k pod. nabídky bude rovněž zveřejněna na...
 Z2020-011279 6. 4. 2020 3. 5. 2020 Energeticko-technický inovační klastr, z.s. ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských odhad.cena 6 747 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, pro zaměstnance členských subjektů zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 5 částí, a to: Část 1 - Obecné IT Část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Část 3 - Jazykové vzdělávání Část 4 - Účetní, ekonomické kurzy a právní kurzy Část 5 - Technické a jiné odborné vzdělávání
 Z2020-011147 6. 4. 2020 14. 5. 2020 Letiště Praha, a. s. Zajištění stálé lékařské služby na LKPR odhad.cena 192 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této Veřejné zakázky je provádění činností tzv. Stálé lékařské služby a poskytování doplňkových služeb na Zadavatelem vymezeném území mezinárodního letiště Praha/Ruzyně (dále jen „LKPR“). Stálá lékařská služba je nepřetržitou službou poskytující návštěvníkům LKPR, zaměstnancům Zadavatele, zaměstnancům subjektů působících na LKPR, personálu dopravců a náhodným osobám cestujících přes LKPR odbornou první pomoc při náhlých onemocněních, úrazech či jiných život ohrožujících stavech, dále viz ZD. CPV kód: 85000000-9
 Z2020-011003 1. 4. 2020 neuvedena Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. Mendelova univerzita v Brně
Specializované IT II - Asociace CTIT 192 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zajistit vzdělávací kurzy a tím tak zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků organizací, které jsou členy Zadavatele. Předmět plnění obsahuje zajištění specializovaných kurzů s využitím programovacího jazyka Python. Detailní popis kurzů je uveden v Příloze č. 1.ZD Dodavatelé jsou povinni při sestavování nabídky a realizaci samotného plnění vycházet ze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz) a dalších souvisejících dokumentů spojených s výzvou č. 110 OPZ (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/vyzva-110-opz). Popis plnění: Kurzu se bude účastnit 1 až 12 osob. Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních...
 Z2020-010954 1. 4. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Petr Novák
17-106b.2 Stěhování pro akci TZH ústředí 475 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení veškerých stěhovacích a souvisejících prací a služeb v rámci stěhování ze stávající administrativní budovy na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 (dále také jen „AB Olbrachtova“) do náhradních prostor zajištěných na dobu rekonstrukce AB Olbrachtova a zpět do zrekonstruované budovy včetně zajištění obalového materiálu a příslušenství nezbytného ke stěhování.
 Z2020-010606 27. 3. 2020 neuvedena Kanonie premonstrátů v Nové Říši Brandl spol. s r.o.
Restaurování obrazů v klášteře premonstrátů v Nové 1 295 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je provedení restaurování 14 obrazů, rámů obrazů a přípisu na papíru, které jsou uloženy v klášteře premonstrátů v Nové Říši, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP pod r.č. 27658/7-5025. 8 obrazů je kulturní památkou.
 Z2020-010173 27. 3. 2020 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Vernat s.r.o.
Úklidové práce v nemocnici Karlovy Vary 2 896 997 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním vybraným účastníkem zadávacího řízení na provádění úklidových prací v nemocnici Karlovy Vary.
 Z2020-010155 26. 3. 2020 neuvedena Moravskoslezský kraj Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Zajištění lékařské pohotovostní služby na území 18 899 988 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé a lékařské pohotovostní služby pro děti, a to do 31.12.2022. Dle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), kraj odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: 1. část: Lékařská pohotovostní služba pro dospělé 2. část: Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace
 Z2020-010175 25. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o.
Výcvik ve vertikálním vzdušném tunelu 3 286 957 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nájem vertikálního vzdušného tunelu v letech 2020 - 2021 za účelem provedení výcviku příslušníků MO (výsadkářů, létajícího a ostatního personálu) a tím zajištění jejich plné připravenosti k provádění seskoků volným pádem.
 Z2020-009895 23. 3. 2020 neuvedena ČEZ ESCO, a.s. Obchodní zastoupení pro ČEZ ESCO, a.s.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Smlouvy o obchodním zastoupení s vybranými Dodavateli, vymezující smluvní podmínky pro činnost obchodního zástupce směřující k uzavírání smluv o dodávkách a o sdružených službách dodávky plynu a elektřiny mezi Zadavatelem/Zastoupeným a Zákazníky, (dále také „akviziční činnost“) a retenční činnost s působností v České republice.
 Z2020-009551 20. 3. 2020 21. 4. 2020 Město Milevsko Správa a údržba městského hřbitova odhad.cena 5 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení správy a údržby městského hřbitova, tj. provádění, resp. zajištění činností správy a údržby vymezených v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a za podmínek tam uvedených. Smlouva na veřejnou zakázku bude uzavřena pro období ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2025.
 Z2020-009448 18. 3. 2020 neuvedena HET spol. s r.o. ELFIUM s.r.o.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti HET spol. s 592 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společnosti HET spol. s.r.o., cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.
 Z2020-009457 18. 3. 2020 neuvedena HET spol. s r.o. Contexta s.r.o. - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum
Vzdělávání zaměstnanců společnosti HET spol. s 298 116 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění jazykového vzdělávání pro zaměstnance společnosti HET spol. s.r.o. Cílová skupina: management a administrativní pracovníci Forma výuky: teoretický výklad se souběžným procvičením, nácvik v praxi.
 Z2020-009275 23. 3. 2020 16. 4. 2020 Národní muzeum Stěhování Knihovny Národního muzea odhad.cena 4 500 000 Kč
Oprava Dodavatel provede pro zadavatele stěhování a převozy knihovních a sbírkových fondů mimořádné hodnoty, z nichž část vyžaduje speciální transportní režimy a mobiliáře mezi objekty užívanými Národním muzeem na území České republiky. Bližší specifikace služeb je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2020-008821 13. 3. 2020 23. 4. 2020 Armádní Servisní, příspěvková organizace Zajištění provozu tepelných zařízení 2020-2024 odhad.cena 19 584 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.
 Z2020-008569 10. 3. 2020 14. 4. 2020 Moravskoslezský kraj Zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru odhad.cena 9 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství, a to do 31.12.2022. Dle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), kraj odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2020-008739 10. 3. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Kroměříž Agentura ATHENA s.r.o.
Aliance pro regionální rozvoj, z.s.
+3 další dodavatelé
Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK 2 458 198 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 9 částí: • Část A – Měkké a manažerské dovednosti • Část B – Obecné IT kurzy • Část C – Odborné kurzy • Část D – Jazykové vzdělávání • Část E – Účetní a právní kurzy • Část F – Svářečské kurzy • Část G – Kurzy 2D a 3D projektování a konstruování • Část H – Kurzy účetního systému • Část I – Kurzy řidičského oprávnění Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na každou část zakázky zvlášť, příp. na jejich libovolné kombinace, či na všechny části zakázky. Informace uvedené v zadávací dokumentaci se týkají všech částí zakázky, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Stránka 5 z 17 Každá z částí zakázky bude hodnotící komisí posuzována a hodnocena odděleně. Další informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
 Z2020-008561 26. 3. 2020 13. 4. 2020 Statutární město Brno Domov pro seniory Nopova odhad.cena 5 139 000 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky, která je koncesí, je zajištění vybudování zařízení sociálních služeb pro seniory Nopova (včetně financování) do vlastnictví zadavatele, uvedení tohoto zařízení do provozu a jeho následný provoz za účelem poskytování pobytových sociálních služeb dle zvláštních právních předpisů (aktuálně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) po dobu 30 let. Nedílnou součástí plnění dodavatele je i projektová příprava vč. zpracování projektové dokumentace pro stavební část koncese, a inženýring. Jedná se o PPP projekt v modelu DBFO, kdy úplata za plnění vybraného dodavatele bude spočívat v umožnění braní užitků vyplývajících z poskytování sociálních služeb (ať už půjde o přímé platby od uživatelů zařízení sociálních služeb, nárokové příspěvky na péči, platby od zdravotních pojišťoven, vyrovnávací platbu, či jinou formu výnosů) a platby...
 Z2020-008525 9. 3. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc Everesta s.r.o.
Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců 238 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o zajištění vzdělávání s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Předmětem smlouvy je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2020-007829 5. 3. 2020 neuvedena PEKASS a.s. Vzdělávání zaměstnanců společnosti PEKASS a.s.
Oznámení na profilu kupujícího
 Z2020-008115 5. 3. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc MBK Consulting, s.r.o.
Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců 188 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o zajištění vzdělávání s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Předmětem smlouvy je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2020-007916 3. 3. 2020 neuvedena Východočeské muzeum v Pardubicích Design By Hy, s.r.o.
S.K.L.E.M. expozice sklářské a ateliérové tvorby 2 879 926 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vnitřního vybavení expozice a dalšího příslušenství včetně zprovoznění. Součástí je expoziční osvětlení, AV technika a atypické expoziční prvky atd.
 Z2020-007683 2. 3. 2020 31. 3. 2020 Město Kroměříž RESTAUROVÁNÍ SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – RIEGROVO odhad.cena 8 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Zadavatel upozorňuje, že plnění zakázky bude probíhat ve dvou etapách. Blíže viz zadávací dokumentace.
 Z2020-007327 2. 3. 2020 9. 4. 2020 Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Vzdělávání zaměstnanců NÚKIB v oblasti IT, odhad.cena 9 922 433 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace vzdělávacích odborných kurzů v oblasti IT včetně dodání studijních materiálů a certifikace o absolvování daného kurzu po absolvování kurzu. Místem plnění je Brno nebo/a Praha. zadavtel rozdělil zadávací řízení na 8 částí.
 Z2020-007622 2. 3. 2020 2. 4. 2020 Okresní hospodářská komora Přerov Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov odhad.cena 2 050 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit v oblasti svářečských kurzů dle zadávací dokumentace.
 Z2020-007621 2. 3. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Hodonín Podnikové vzdělávání II odhad.cena 686 120 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit v oblasti Účetní, ekonomické a právní subjekty dle zadávací dokumentace.
 Z2020-007727 2. 3. 2020 neuvedena Statutární město Kladno ACCON human resources management, s.r.o.
Vzdělávání zaměstnanců Statutárního města Kladna 921 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků Magistrátu města Kladna a volených zástupců Statutárního města Kladna v rámci okruhu Vzdělávání z oblasti výkonu činností v přenesené i samostatné působnosti obcí a zajištění odborného vzdělávání pracovníků Magistrátu města Kladna v rámci okruhu Vzdělávání v oblasti GDPR. .
 Z2020-007134 27. 2. 2020 26. 3. 2020 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Zajištění vzdělávání pro členy AOBP II – Jazykové odhad.cena 2 948 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení partnerům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb. Vzdělávání bude poskytnuto v oblasti: Jazykové vzdělávání. Předpokládaný počet osobohodin:19656
 Z2020-007451 27. 2. 2020 neuvedena Národní stavební klastr z.s. METROSYS solutions s.r.o.
Mgr. Pavel Pospíšil
+2 další dodavatelé
Zajištění vzdělávání pro zaměstnance členů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního technického a odborného vzdělávání zaměstnanců společností, které jsou členy Národního stavebního klastru z.s. Konkrétně se jedná o jazykové vzdělávání, kurzy měkkých a manažerských dovedností, kurzy v oblasti obecného IT, účetní, právní a ekonomické kurzy, technické vzdělávání
 Z2020-007021 27. 2. 2020 neuvedena Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-006993 27. 2. 2020 6. 4. 2020 Česká republika - Úřad práce ČR Rekvalifikační kurzy pro Kraj Vysočina II. odhad.cena 38 375 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky (specifikované v kapitole 2 - Základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky a v Příloze č. 6 Specifikace a technické podmínky). VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 30 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může podat nabídky do všech částí VZ).
 Z2020-006613 24. 2. 2020 30. 3. 2020 Jihočeská hospodářská komora Vzdělávání členů JHK_2 - účetní, ekonomické a
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v uzavřených skupinových kurzech pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v oblasti účetních, právních a ekonomických dovedností. V rámci projektu zadavatel požaduje proškolení přibližně 93 osob (zaměstnanců členských firem Jhk) na některém ze vzdělávacích kurzů, uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, přičemž každá osoba projde minimálně 6 kurzy v rozsahu 8 hodin. Předpokládaný počet kurzů (školících dnů) při průměrné účasti 8 osob v kurzu je cca. 72. Maximální uvažovaný počet školících dnů/kurzů (8hod, á60min.) při minimální obsazenosti kurzů, tj. 7 osob činí cca. 78 samostatných kurzů, přičemž lze předpokládat, že obsazenost kurzů bude ve většině případů cca. 8 účastníků a více. Minimální uvažovaný počet realizovaných kurzů, tj. při plné obsazenosti kurzů 12ti účastníky činí 48kurzů....
 Z2020-006626 30. 3. 2020 2. 4. 2020 Dopravní podnik města Brna, a.s. Zhotovování oděvních součástí služebních odhad.cena 38 050 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovování oděvních součástí služebních stejnokrojů zaměstnanců zadavatele dle autorských návrhů služebních stejnokrojů, tak jak jsou tyto návrhy a materiály, ze kterých mají být stejnokroje vyrobeny, závazně specifikovány v zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění je i předání zhotovených oděvních součástí na sklad zadavatele.
 Z2020-006934 6. 3. 2020 23. 3. 2020 Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. Prádelní služby pro čisté prostory TP20_021 odhad.cena 8 000 000 Kč
Oprava Předmětem zakázky je poskytování prádelních a dalších souvisejících služeb spočívajících: a) v praní, údržbě a logistice pracovních obleků (které nejsou určeny pro použití v čistých prostorách), návleků na mopy a oděvů do čistých prostor (návleky na mopy i oděvy do čistých prostor jsou určeny k použití v čistých prostorách), které jsou ve vlastnictví Zadavatele, a které jsou popsány v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace (Tabulka č. 1 – Technická specifikace pratelných položek včetně cen) b) a dále spočívající v pronájmu, praní, údržbě a logistice návleků na mopy a ponožek dle Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace (Tabulka č. 2 – Technická specifikace pronajímaných položek včetně cen) (služby dle písm. a) a b) shora dále společně jako „Služby“). Oděvy pro čisté prostory a návleky na mopy jsou určeny do čistých prostorů (tzv. CLEANROOMS), ve kterých je předepsána čistota vzduchu a...
 Z2020-006741 21. 2. 2020 neuvedena TESCO SW a.s. Everesta, s.r.o.
POVEZ II - Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v 184 725 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je realizace odborného školení „ISTQB CTFL a CTFL-ATE“ pro zaměstnance TESCO SW a.s. v oblasti IT.
 Z2020-006690 21. 2. 2020 neuvedena Zlínský kraj 1. KORONERSKÁ s.r.o.
Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje mimo zdravotnická zařízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: - Zajistit prohlídky těl zemřelých v souladu s § 86 a násl. Zákona o zdravotních službách nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, u všech zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje, pokud se nejedná o postup dle § 84 odst. 2 písm. a), c) a d) zákona o zdravotních službách. - Za výše uvedeným účelem provozovat telefonní číslo, kterým bude kontaktována osoba poskytovatele určená pro provedení prohlídky, a které bude nepřetržitě dostupné po celou dobu plnění veřejné zakázky. Telefonní číslo bude...
 Z2020-006008 17. 2. 2020 18. 3. 2020 Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání odhad.cena 28 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem této veřejné zakázky s názvem je uzavření rámcové dohody k zajištění vzdělávání dle potřeb zadavatele s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) a uzavření smlouvy k zajištění projektového řízení a administrace projektu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, nabídku je možné podat pro jednu či obě části. Nabídka se podává pro každou z částí samostatně. Předmětem plnění části 1 je zajištění vzdělávacích kurzů. Předmětem plnění části 2 je zajištění kompletního projektového řízení, organizace a administrace projektu.
 Z2020-006122 14. 2. 2020 neuvedena HET spol. s r.o. Centrum Informační Společnosti, s.r.o.
Everesta, s.r.o.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti HET spol. s 1 004 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společnosti HET spol. s.r.o., cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.
 Z2020-005577 13. 2. 2020 16. 3. 2020 SVAZ KOVÁREN ČR, z.s. SVAZ KOVÁREN ČR vzdělává své členy odhad.cena 7 226 240 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
 Z2020-005629 20. 3. 2020 20. 3. 2020 Statutární město Kladno Zabezpečení úklidu vybraných obytných domů odhad.cena 4 150 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení úklidu společných prostor ve vybraných obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Kladna a jejich bezprostředního okolí a provádění sekání trávy ve vegetačním období a odstraňování sněhu v zimním období.
 Z2020-005705 6. 4. 2020 7. 4. 2020 Česká republika - Úřad práce ĆR Poradenské programy pro Jihočeský kraj 2020-2023 odhad.cena 46 800 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 Z2020-005886 13. 2. 2020 4. 3. 2020 NVision Czech Republic a.s. „Vzdělávání zaměstnanců společnosti NVision Czech odhad.cena 2 873 840 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na osm samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace. Dílčí část 1 – Obecné IT kurzy – uzavřené + otevřené kurzy Dílčí část 2 – Obecné IT kurzy II. – uzavřený kurz Dílčí část 3 – Specializované IT kurzy – uzavřený kurz Dílčí část 4 – Měkké a manažerské dovednosti – uzavřené + otevřené kurzy Dílčí část 5 – Účetní, ekonomické a právní kurzy – uzavřené + otevřené kurzy Dílčí část 6 – Technické a jiné odborné vzdělávání – uzavřený kurz Dílčí část 7 – Školení metrologů ČSJ – otevřený kurz Dílčí část 8 – Jazykové...
 Z2020-005530 11. 2. 2020 neuvedena ČR - Česká správa sociálního zabezpečení STĚHOVÁNÍ Praha spol. s r.o.
Zajištění stěhovacích služeb pro potřeby ČR - 2 694 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stěhovací služby
 Z2020-005628 11. 2. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace LABOX spol. s r.o.
Operační kvalifikace čistého prostoru budovy 2 328 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provádění operační kvalifikace čistého prostoru budovy Speciální infekční nemocnice – OBO Těchonín.
 Z2020-005168 10. 2. 2020 10. 3. 2020 Česká republika-Ministerstvo vnitra "Pilotní ověření" v rámci projektu "Rozvoj odhad.cena 826 446 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o realizaci předmětu plnění (viz níže), případně na vyžádání. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4.1. Specifikace předmětu plnění – podrobně viz ZD.
 Z2020-005167 16. 3. 2020 10. 3. 2020 Česká republika-Ministerstvo vnitra Pilotní ověření" v rámci projektu "Rozvoj odhad.cena 826 446 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o realizaci předmětu plnění (viz níže), případně na vyžádání. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4.1. Specifikace předmětu plnění – podrobně viz ZD.
 Z2020-004673 16. 3. 2020 4. 3. 2020 Klastr českých nábytkářů, družstvo Vzdělávání zaměstnanců členů KČN odhad.cena 9 803 976 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zabezpečení vzdělávání, které bude realizováno formou kurzů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb a to formou uzavřených i otevřených kurzů. Projekt realizovaný zadavatelem je zaměřený na rozvoj členských firem Klastru českých nábytkářů, družstvo prostřednictvím realizace dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance členských firem. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členů KČN a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, formou kurzů připravených vybraným dodavatelem.
 Z2020-004678 5. 2. 2020 20. 2. 2020 Liga lesní moudrosti, z. s. Realizace projektu Podpora neformálního odhad.cena 2 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vzdělávací kurzy realizované v rámci projektu
 Z2020-004548 3. 2. 2020 2. 3. 2020 OKD,a.s. Poskytování služeb agenturního zaměstnávání odhad.cena 260 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je poskytování služeb agenturního zaměstnávání. Agentura dočasně přidělí zaměstnance zadavateli na výkon prací v oblasti služeb (pracovní pozice zámečník, elektrikář, svářeč, obráběč kovů, pomocný dělník, obsluha pracovních strojů – jeřábník a vazač břemen, pilař apod.).
 Z2020-004093 3. 2. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zajištění provozu Podnikatelského a inovačního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy