Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:Social'

Nalezené veřejné zakázky 5 358 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2022-032147 12.08.2022 neuvedena Památník národního písemnictví PNP Praha - stěhování organizace do nového sídla V odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-008561 14.04.2020 neuvedena Statutární město Brno Domov pro seniory Nopova - nabídky odhad.cena 0 Kč
Oprava
  368263 30.09.2013 neuvedena KORDÁRNA Plus a.s. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny v odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  Z2021-021111 14.06.2021 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Předběžná tržní konzultace - Veřejná zakázka na odhad.cena 30 000 000 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje nadlimitní veřejnou zakázku na praní a žehlení prádla vč. svozu a dovozu. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na pět let. Zadavatel rovněž předpokládá rozdělení zakázky na pět částí, podle místa plnění (Praha, Hradec Králové a Plzeň) a dále podle provozu, pro který se předmět plnění poptává (koleje a menzy, hotely). Dodavatelé budou moct podat nabídku na jednu část, ale i na všechny části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude pak uzavřena samostatná smlouva s vítězným dodavatelem. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.
  Z2021-021274 14.06.2021 neuvedena Okresní hospodářská komora Šumperk Okresní hospodářská komora Přerov
Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Šumperk 720 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit v oblasti Technická, odborná a opakovací školení dle zadávací dokumentace. Další informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Zakázka není rozdělena na části.
  Z2021-019830 04.06.2021 22.06.2021 Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České odhad.cena 12 600 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veř. zakázky je zaj. PLS pro zaměstn. zadavatele pro územ. celek Jižní Čechy . Zajišt. PLS bude zahrnovat provádění lékařs. prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišť. PLS (tj. zejména porad. činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s orgánem ochrany veřej. zdraví). S vítězným dodavatelem zadavatel uzavře smlouvu s platností 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednoduš. režimu (§ 129 ZZVZ).
  Z2021-019730 10.06.2021 08.07.2021 Brněnské komunikace a.s. Úklidové práce v objektech Bkom - rámcové dohody odhad.cena 12 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění pravidelného i nepravidelného úklidu v prostorách ve vlastnictví či správě Brněnských komunikací a.s. Spotřebované úklidové a čistící prostředky, popř. další materiálové vybavení nezbytné k plnění veřejné zakázky, jsou nákladem poskytovatele služeb. Veřejná zakázka je dělena na tři dílčí části.
  Z2021-020079 03.06.2021 neuvedena Město Nejdek Výběr provozovatele zimního stadionu v Nejdku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-019297 04.06.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90421 – Zajištění veterinární péče pro Útulky odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-018869 28.05.2021 neuvedena Potravinářská komora České republiky Půda, jídlo, život - projekt na propagaci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018633 24.05.2021 neuvedena Moravskoslezský kraj Vzdělávací kurzy v rámci projektu Podpora 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění školení personálu pracovišť, ve kterých probíhá transformační proces, a dále také organizací, které se zaměřují na práci s dětmi se zdravotním znevýhodněním včetně dětí s poruchami autistického spektra. Cílem výcviku je vybavit vybrané pracovníky potřebnými znalostmi a dovednostmi v péči o ohrožené děti včetně jejich rodin. Smyslem je rovněž zajistit poskytování kvalitní služby dětem a jejich rodinám v Moravskoslezském kraji. Proškolený personál přispěje k celkovému zlepšení péče o ohrožené děti a jejich rodiny, přispěje taktéž ke změně smýšlení personálu v přístupu k cílové skupině. Proškolený personál bude svými získanými znalostmi a zkušenostmi v praxi k dispozici ostatním kolegům na pracovišti, bude se aktivně podílet na řešení a vedení případů. Blíže viz ZD.
  Z2021-018074 21.05.2021 neuvedena Římskokatolická farnost Přeštice Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017676 19.05.2021 neuvedena Obec Blučina Provoz Sportovního areálu Blučina
Předběžné oznámení Předmětem plnění koncese je provozování a údržba objektů zadavatele tvořících areál víceúčelového sportovního centra Blučina.
  Z2021-017304 13.05.2021 neuvedena Česká televize Premier Sports CZ s.r.o.
Mediální barter - Paralympijské hry 2021 2 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je mediální barter.
  510530 11.05.2015 neuvedena Lesy České republiky, s.p. CZ team s.r.o.
Výzva k podání nabídek č. 8 - provedení 42 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016962 11.05.2021 neuvedena Úřad vlády České republiky STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o.
Zajištění stěhovacích služeb pro Úřad vlády ČR 2 075 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-016093 04.05.2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-041 Technické zhodnocení Bezpečnostní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-015308 03.05.2021 02.06.2021 Statutární město Olomouc Olomoucké vánoční trhy 2021 - 2025 odhad.cena 25 000 000 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění a organizace Vánočních trhů v Olomouci v letech 2021 až 2025. Vánoční trhy konané na olomouckém Horním a Dolním náměstí vč. vyústění přilehlých ulic jsou významná a tradiční akce realizována v předvánočním čase, která si získala u občanů i návštěvníků města velkou oblibu. Rádi bychom tuto tradici zachovali, navázali na minulé ročníky a na základě dosavadních zkušeností dále posunuli její kvalitu a prestiž. Doba konání a obsah Olomouckých vánočních trhů 2021-2025 má vycházet z tradic a zvyklostí, s respektem k adventnímu a vánočnímu období
  Z2021-015034 28.04.2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Management TC s.r.o.
Zajištění vzdělávání vedoucích pracovníků ČHMÚ 2 358 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění školení zaměstnanců vyššího a středního managementu vedené prezenční formou, tj. v přímém kontaktu studentů s lektory. (Výjimkou z tohoto pravidla mohou být situace s takovou epidemiologickou situací, která prezenční výuku nebude umožňovat. V takovém případě musí být dodavatelem předložen upravený plán výuky, který musí být před začátkem realizace odsouhlasen zadavatelem). Požadováno je tříúrovňové školení společně s prohloubením znalostí již proškolených zaměstnanců (viz vzdělávací plán manažerů ČHMÚ, který je přílohou č. 1 návrhu Rámcové dohody) 1) Následná práce s již proškolenými zaměstnanci 2) Vzdělávání středního managementu 3) Vzdělávací program obecného managementu pro vrcholové vedení 4) Navazující vzdělávání pro vrcholový management
  Z2021-014002 24.05.2021 neuvedena Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-014304 23.04.2021 neuvedena Český svaz cyklistiky z.s. SportSoft, spol. s r.o.
Měření cyklistických závodů čipovou technologií 3 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění cyklistických závodů čipovou technologií včetně souvisejících služeb a výsledkového servisu na cyklistických závodech pořádaných ČSC v rozsahu požadavků dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace a na základě uzavřené rámcové smlouvy, která tvoří přílohu přílohu č. 4 . Jedná se o cyklistické disciplíny: silnice, MTB (horská kola), cyklokros při maximálním počtu 800 závodníků během jediného dne. Popis požadavků a technická specifikace nezbytná pro zpracování nabídky je uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace včetně předpokládaného rozsahu závodů pořádaných v rámci kalendářního roku.
  Z2021-018330 21.05.2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Poskytování pracovnělékařských služeb 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-013050 19.04.2021 neuvedena ALVEL, a.s. ŠKODA JS a.s.
Střihací zařízení na oddělování ozářených 13 077 938 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-013178 19.04.2021 neuvedena GrandVision CZ s.r.o. Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy GrandVision 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Zadavatele, a to v oblasti Rekvalifikační kurz oční optik. Podrobná specifikace předmětu plnění včetně obsahové náplně jednotlivých kurzů je uvedena v Příloze č. 1 Specifikace kurzů, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace dostupné na profilu zadavatele.
  Z2021-012593 16.04.2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv MEDTEC - VOP, spol. s r.o.
20-042 Technické zhodnocení Analytického 5 098 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019694 01.06.2021 neuvedena Česká filharmonie Univerzita Palackého v Olomouci
Diagnostika vzorků zaměstnanců ČF na onemocnění 3 560 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-011564 12.04.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava MW-DIAS, a.s.
„Úklidové služby v objektu přístavby Pavilonu péče 5 949 742 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-011950 03.06.2021 15.06.2021 Město Česká Skalice Provozovatel Autocampingu Rozkoš odhad.cena 1 Kč
Oprava Cílem koncesního řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena koncesní smlouva, jejímž předmětem bude zajištění provozování autokempu Rozkoš.
  Z2021-011914 14.06.2021 10.05.2021 Ministerstvo obrany NET-SYSTEM s.r.o.
Školení LETDS pro správce sítě na LZ, CRC, IATCC a 4 712 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělávání technického personálu letištních stanovišť letových provozních služeb (LSLPS).
  Z2021-011699 12.04.2021 neuvedena Římskokatolická farnost Kolín SVATÝ BARTOLOMĚJ – KOLÍNSKÝ GOTICKÝ SKVOST – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-011295 06.04.2021 neuvedena Zlínský kraj 1. KORONERSKÁ s.r.o.
Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo 11 976 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-010864 06.04.2021 neuvedena Arcibiskupství olomoucké MgA. Radka Levínská
ARCHATT, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Restaurátorské práce v rámci obnovy a zpřístupnění 209 674 936 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-010808 14.06.2021 04.05.2021 Městská část Praha 1 Opravy v parku na Smetanově nábřeží; Krannerova odhad.cena 25 602 000 Kč
Oprava Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je restaurátorský zásah na pomníku císaře Františka I. (tzv. Krannerova kašna) v souladu se závazným stanoviskem a současnou metodikou státní památkové péče v České republice. Cílem restaurování je stabilizace objektu, zachování v maximální možné míře hmotné podstaty památky, včetně jejích mladších vývojových fází. Použité materiály a postupy budou konzultovány s investorem, pracovníkem památkové péče a technologem. Všechny zásahy do památky budou provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky jsou obsahem příloh příslušné zadávací dokumentace.
  Z2021-010419 29.03.2021 neuvedena Muzeum východních Čech v Hradci Králové Stahl- stěhovací služba, spol. s r.o.
Stěhovací služby pro Muzeum východních Čech v 9 164 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-010084 01.04.2021 neuvedena Národní muzeum Jiří Maroušek
Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných 40 747 590 Kč
Oprava
  Z2021-010097 26.03.2021 neuvedena Římskokatolická farnost - děkanství Polička MgA. Lukáš Hrinda
Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce 1 205 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Restaurátorské práce v rámci revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19, v katastrálním území a obci Polička, spočívající v restaurování uměleckých děl pro expozici
  Z2021-010115 28.04.2021 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky PRESTO PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
Dobrý lektor s.r.o.
Výuka cizích jazyků pro zaměstnance VZP ČR 4 920 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výuka cizích jazyků pro zaměstnance VZP ČR.
  Z2021-009957 23.03.2021 neuvedena TESCO SW a.s. POVEZ II - Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v 376 624 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení je realizace odborných školení pro zaměstnance TESCO SW a.s. v oblasti IT blíže popsaných v příloze č. 2 Výzvy, a to za podmínek závazně stanovených ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.
  Z2021-019036 27.05.2021 neuvedena AZ HELP, zapsaný spolek MARY & POPP'S AGENCY, s.r.o.
MARY & POPP'S AGENCY, s.r.o.
Komplexní rozvoj profesních kompetencí pedagogů v 2 270 318 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-009036 15.03.2021 neuvedena Romodrom o.p.s. Providing of the professional social counselling odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
  Z2021-008619 15.03.2021 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky MUDr. Jan Nový
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o.
Časný záchyt tyreopatií v těhotenství 2 285 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-008990 15.03.2021 neuvedena Český svaz kanoistů, z.s. Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
Organizace mistrovských soutěží pod patronací ICF 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, na základě které se vybraný dodavatel zaváže provádět činnosti související s pořádáním mistrovských sportovních soutěží pod patronací Světové kanoistické federace (dále jen „ICF“) a Evropské kanoistické asociace (dále jen „ECA“) na pozemcích ve vlastnictví vybraného dodavatele, a to včetně pronájmu sportoviště a souvisejícího technického zázemí po dobu konání těchto soutěží.
  Z2021-008998 15.03.2021 neuvedena Český veslařský svaz Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
Organizace mistrovských soutěží pod patronací FISA 50 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-018733 25.05.2021 neuvedena Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí Rudolf Valenta
RESTAUROVÁNÍ VARHANNÍHO STROJE V KOSTELE SV. 2 030 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-008124 14.05.2021 neuvedena Město Kroměříž Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo 6 325 175 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-008244 09.03.2021 neuvedena ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Zajištění jazykového vzdělávání zaměstnanců ČSSZ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu jazykové kurzy
  Z2021-007802 29.04.2021 neuvedena Správa Národního parku České Švýcarsko Good Sailors s.r.o.
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ INFORMAČNÍCH STŘEDISEK NP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-007916 23.04.2021 08.04.2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Komplexní servis prádla odhad.cena 13 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb dodávek prádla spojených s pronájmem prádla, praním nemocničního prádla a ostatními službami jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, při dodržení hygienických norem stanovených vyhláškou č. 306/2012 Sb. Zajištění komplexních služeb dodávek prádla bude provedeno manipulační technikou a personálem dodavatele.
  Z2021-007689 05.03.2021 neuvedena Liberecký kraj GEMA ART International s.r.o.
GEMA ART International s.r.o.
+1 dodavatel
Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky a 5 544 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-007710 12.04.2021 28.04.2021 Česká pošta s.p. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České odhad.cena 16 100 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Předmětem veř. zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstn. zadavatele (dále "PLS") pro územ. celek Sever. Čechy. Zajišt. PLS bude zahrnovat provádění lékařs. prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišť. PLS (tj. zejména porad. činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s orgánem ochrany veřej. zdraví). S dodavatelem, který podá nejvhod. nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s platností 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ).