Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 4432 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042784 11. 12. 2018 11. 1. 2019 Hospodářská komora hlavního města Prahy Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy – zážitková expozice_1 odhad.cena 9 749 850 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je dodávka specializovaných služeb – vytvoření a realizace programu polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně základních škol na území Hlavního města Prahy, a to formou zážitkové expozice. Cílem je umožnit účast v expozici skupinám žáků v předpokládaném počtu 1500 (maximálně 1650) skupin z celého území Hlavního města Prahy. Zadavatel je z toho důvodu připraven rámcovou dohodu uzavřít až se třemi účastníky. Zakázka je vyhlášena v rámci projektu „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972.
Z2018-042561 10. 12. 2018 neuvedena Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Realizace expozice Potravinářství, pivovarnictví a vinařství odhad.cena 23 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka muzejní dynamické expozice „Potravinářství, pivovarnictví a vinařství” zahrnující dodávku a instalaci všech hmotných i nehmotných částí expozice (tj. dodávku a instalaci interiéru expozice, technologické části expozice vč. AV techniky,osvětlení, AV obsahů a elektra) a stavební úpravy výstavního prostoru na základě příslušné projektové dokumentace. Expozice bude realizována v prostorách sídla zadavatele ve 4. NP v pravém hlavním a zadním křídle budovy Národního zemědělského muzea v Praze na ploše o přibližné výměře 670 m2.
Z2018-042801 10. 12. 2018 20. 12. 2018 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Služby odborného lékaře odhad.cena 3 645 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby Poskytování odborných služeb plastického chirurga
Z2018-042813 10. 12. 2018 10. 1. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úklidové práce na klinikách a pracovištích VFN odhad.cena 202 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidové práce v areálech zadavatele, jež jsou detailněji specifikován níže, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 a 4 těchto zadávacích podmínek. Jde o pravidelný úklid, mimořádný úklid a práce na objednávku, a to včetně dodávky čisticích prostředků, provádění dezinfekce a separace odpadu.
Z2018-042508 7. 12. 2018 neuvedena Jihomoravský kraj EDUCO CENTRUM s.r.o.
PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
Vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2 371 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zvýšení kvality, efektivity a udržitelnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím systematického a odborného vzdělávání pracovníků působících v organizacích poskytujících sociální služby: sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků.
Z2018-042129 6. 12. 2018 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Výroba a vysílání videosekvencí (II.) odhad.cena 3 306 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je výroba videosekvencí pro webové rozhraní a mobilní prezentaci, výroba propagačních reportáží a jejich televizní vysílání pro projekt „Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě“. Požadavky na výrobu videosekvencí a propagačních reportáží včetně dalších podmínek budou podrobně popsány v zadávací dokumentaci.
Z2018-042196 6. 12. 2018 7. 1. 2019 Liberecký kraj Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – Zajištění ubytování a stravování, zajištění doplňkového stravování účastníků Her odhad.cena 8 299 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování a stravy ve formě plné penze (snídaně + přesnídávka, oběd + svačina, a večeře) v rámci akce Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 (dále jen „olympiády“), kterou pořádá Liberecký kraj. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění doplňkového stravování formou obědů, svačin a večeří pro externí klienty, kteří budou ubytováni v jiném ubytovacím zařízení.
Z2018-042170 5. 12. 2018 neuvedena Olomoucký kraj STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o.
Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci – stěhování knihovního fondu 2 780 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění stěhování knihovního fondu a dalšího vybavení do budovy depozitáře Vědecké knihovny v Olomouci.
Z2018-041970 5. 12. 2018 8. 1. 2019 Moravskoslezský kraj Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2019 a 2020 odhad.cena 15 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností Moravskoslezského kraje, které mu vyplývají z ustanovení § 110 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zajištění prohlídek těl zemřelých za účelem zjištění smrti osoby, pravděpodobného data a času úmrtí, pravděpodobné příčiny úmrtí a určení, zda bude provedena pitva, a to u osob zemřelých na území Moravskoslezského kraje. Zadavatel předpokládá 8200 prohlídek těl zemřelých za dobu plnění veřejné zakázky. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2018-041997 4. 12. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ OPTIMALLE trading s.r.o.
Úklid halového podchodu v Sirkové ulici a autobusového terminálu Šumavská 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: Podchod Sirková: denní strojní čištění celého podchodu, průběžné ruční odstranění nečistot, úklid eskalátorů, zimní údržbu všech venkovních ploch, čištění odvodňovacích žlabů dle potřeby, generální úklid, mytí ploch eskalátorů a schodiště, tabulí orientačního systému, apod., uzamykání a odmykání podchodu, čištění zastřešení výstupů z podchodu, čištění zábradlí. Terminál Šumavská: metení nástupišť+prostoru podchodu včetně schodiště+vysypání košů do kontejneru, zametení hrany vozovky podél nástupišť, úklid výtahu a eskalátorů, úklid toalet bez obsluhy, úklid denní místnosti řidičů, místnosti dispečera a zádveří, generální úklid, uzamčení WC na konci provozní doby, odemykání o víkendech a svátcích.
Z2018-041773 3. 12. 2018 neuvedena ČEZ, a. s. UJP PRAHA a.s.
Testování komponent jaderného paliva 2019 - 2022 44 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení experimentálního programu testování komponent jaderného paliva zařazených do bezpečnostní třídy 2 (povlak jaderného paliva, vyhl. SÚJB č. 408/2016 Sb.) ve smyslu zákona číslo 263/2016 Sb., atomový zákon, v platném znění, a ve smyslu vyhl. SÚJB č. 21/2017 Sb. v normálním provozu za simulace předpokládaných vysokých vyhoření a prodlouženého pobytu v aktivní zóně jaderného reaktoru až 7 let, simulace abnormálního provozu a modelování chování v simulovaných havarijních podmínkách včetně ověření aplikovaných kritérií a ocenění pohavarijního stavu povlaku. Práce budou navazovat na výsledky let 1996 - 2018.
Z2018-041716 3. 12. 2018 4. 1. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2019 odhad.cena 34 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2019 v rozsahu dle níže uvedené specifikace a členění v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním ve smyslu níže stanovených parametrů.
Z2018-041682 30. 11. 2018 neuvedena Liberecký kraj Liberecká dentální s.r.o.
Zajištění večerní pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje 2019, 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování večerní pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje v období od 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020 ve dnech sobota, neděle a státem uznaný svátek, vždy v následujících hodinách: od 18:00 hod. do 22:00 hodin. Pohotovostní službou v oboru zubní lékařství se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případě náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele v oboru zubní lékařství.
Z2018-041587 29. 11. 2018 21. 12. 2018 Moravskoslezský kraj Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře III odhad.cena 4 565 195 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úzce specializovaného praktického i teoretického výcviku (včetně ubytování a stravování) s vysokými nároky na bezpečnost, ochranu při práci a vybavení. Výcvikový kurz (praktická část výcviku) se uskuteční ve 2 pravděpodobně po sobě následujících turnusech ve specializovaném zahraničním zařízení, resp. v prostorech zajištěných poskytovatelem. Kurzu se zúčastní v součtu 60 příslušníků HZS MSK, kteří jsou připravováni na příslušný typ zásahů (30 osob/turnus). Kurz bude veden certifikovanými zahraničními lektory na danou problematiku a po jeho absolvování obdrží jeho účastníci osvědčení/certifikát. Vzhledem k tomu, že Česká republika nedisponuje potřebnými cvičnými lokalitami, bude realizace praktického výcviku probíhat v zahraničí, teoretická část pak v České republice. Předmětem služby pak bude zajištění kvalifikovaných lektorů, poskytnutí...
Z2018-041352 28. 11. 2018 12. 12. 2018 Olomoucký kraj „Azylové domy v Olomouckém kraji I. - Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi na přechodnou dobu, pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi na území pověřeného obecního úřadu Kojetín“ odhad.cena 6 769 170 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služeb azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a pro muže a ženy dle § 57 v souladu s dalšími ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 1)Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 2) Služba obsahuje tyto základní činnosti: a)poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, b)poskytnutí ubytování, c)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Z2018-040889 26. 11. 2018 3. 1. 2019 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Doplňkové preventivní zdravotnické programy – formou rekondiční relaxační péče pro období 2019-2020 odhad.cena 6 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění doplňkových preventivních zdravotnických programů na podporu zdravého způsobu života a zdraví pojištěnců zadavatele formou rekondiční relaxační péče.
Z2018-041014 26. 11. 2018 neuvedena Centrum pro regionální rozvoj České republiky Zajištění úklidových služeb pronajatých prostor v budově VK Centra odhad.cena 9 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pronajatých nebytových prostor v budově VK Centra, kde je umístěno sídlo Centra pro regionální rozvoj České republiky, a to na období nejdříve od 1.4.2019 do 30.4.2024.
Z2018-041182 26. 11. 2018 27. 12. 2018 Masarykův onkologický ústav Praní, chemické čištění, sušení a žehlení prádla odhad.cena 8 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění praní, chemického čištění, sušení a žehlení prádla dle podmínek stanovených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Z2018-040856 22. 11. 2018 neuvedena Galerie hlavního města Prahy Restaurování kamenných prvků jižní a východní opěrné parterové zdi vč. vnějšího dvouramenného schodiště a vstupního portálu do vinných sklepů v areálu Trojského zámku, Praha 7 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění měla být restaurátorská obnova kamenných prvků terasových zdí v areálu Trojského zámku. Plnění předmětu veřejné zakázky bylo rozděleno na 2 dílčí časová plnění. V roce 2018 měly být provedeny restaurátorské práce na východní straně opěrné parterové zdi spočívající v restaurování kamenných prvků koruny opěrné zdi, v restaurování schodiště a v restaurování úseku balustrového zábradlí nad portálem do podzemních prostor, to vše v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci. V roce 2019 měly být provedeny restaurátorské práce na jižní straně opěrné parterové zdi, spočívající v očištění kamenných prvků, v doplnění spárování cca 104 bm, v restaurování madla parapetních polí (36 ks), v restaurování hlavic pilířů (53 ks) a v restaurování dříků pilířů s nákolníky včetně patek, 2ks. Součástí předmětu plnění mělo být zajištění materiálu, dopravy a zpracování závěrečné restaurátorské...
Z2018-040755 21. 11. 2018 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje PhDr. Lukáš Humpl, psycholog. poradenství a diagnostika
Everesta s.r.o.
Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Středočeského kraje 3 332 278 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – vzdělávání v oblasti „měkkých“ dovedností a komunikačních schopností pracovníků zadavatele. (2) Zadavatel rozdělil zakázku na 4 Části (a) Část 1 – Vzdělávání pro krizové situace (b) Část 2 – Odborné vzdělávání a rozvoj dovedností při příjmu tísňového volání (c) Část 3 – Rozvoj lidských zdrojů (d) Část 4 – Odborné vzdělávání ALS
Z2018-040661 21. 11. 2018 neuvedena Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
divadelní představení Jenůfa 2 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu smlouva o zajištění nastudování a provedení divadelního představení Jenůfa
Z2018-040487 20. 11. 2018 3. 1. 2019 Statutární město Kladno Zabezpečení úklidu vybraných obytných domů Statutárního města Kladna odhad.cena 9 060 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení úklidu společných prostor ve vybraných obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Kladna a jejich bezprostředního okolí a provádění sekání trávy ve vegetačním období a odstraňování sněhu v zimním období.
Z2018-040436 20. 11. 2018 3. 1. 2019 Národní ústav pro vzdělávání TVORBA REFERENČNÍHO RÁMCE ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO PROJEKT APIV A odhad.cena 38 842 975 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky na služby je vytvoření referenčního rámce českého znakového jazyka pro projekt APIV A (registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/16_020/0004410).
Z2018-040466 20. 11. 2018 20. 12. 2018 Statutární město Třinec Správa a údržba veřejných pohřebišť statutárního města Třince odhad.cena 14 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je správa pohřebišť na území Statutárního města Třince a údržba zeleně a technických prvků a zimní údržba na pohřebištích Statutárního města Třince.
Z2018-040346 19. 11. 2018 19. 12. 2018 Ostravská univerzita Služby zajištění kohorty a správy dat pro výzkumný program č. 4 projektu HAIE II. odhad.cena 7 127 430 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění kohorty pro zařazení do výzkumu vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka a služba zajištění komplexního řešení pro sběr, agregaci, správu a dlouhodobé vyhodnocování dat na kohortě probandů zařazených do tohoto výzkumu, prováděného Centrem diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, v rámci výzkumného programu č. 4 projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.
Z2018-040273 19. 11. 2018 21. 12. 2018 MMN, a.s. ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍCH PRÁDELENSKÝCH SLUŽEB odhad.cena 15 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s pronájmem nemocničního prádla, praním půjčeného a vlastního nemocničního prádla a ostatními službami, jako jsou opravy, žehlení, odvoz, dovoz prádla, rozvoz na jednotlivá dodací místa nemocnice včetně zapůjčení technologie nezbytné pro logistiku prádla v rámci nemocnice. Služby musí být poskytovány v souladu s Vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb., především pak s přílohou č. 5 k této vyhlášce (více - viz zadávací dokumentace).
Z2018-039990 15. 11. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Prádelna Frenštát s.r.o.
Praní prádla a chemické čištění 3 765 489 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu jsou služby spočívající v praní a chemického čištění prádla. Rozsah služeb: - praní ložního prádla, přikrývek, polštářů, přehozů a dek poskytovaných studentům a ostatním osobám v rámci ubytovacích služeb na kolejích VŠB-TUO, - praní hotelového prádla, tj. ložní prádlo, ručníky a osušky, přehozy, - praní prádla a pracovních oděvů pro zaměstnance ubytovacích služeb a stravovacích služeb, - praní ubrusů pro stravovací služby, - čištění polštářů a čištění talárů.
Z2018-039745 14. 11. 2018 neuvedena Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Welsh National Opera Ltd
divadelní představení - Z mrtvého domu 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Smlouva o provedení divadelního představení Z mrtvého domu
Z2018-039376 5. 12. 2018 23. 11. 2018 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Služby odborného lékaře odhad.cena 3 645 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je poskytování odborných služeb plastického chirurga.
Z2018-039105 8. 11. 2018 neuvedena VOŠ, OA a SOUT Chotěboř ITAX PRECISION, s. r. o.
VOŠ OA SOUT Chotěboř - dodávka CNC strojů 4 735 792 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka CNC výukového centra včetně software a strojů
Z2018-038990 8. 11. 2018 7. 12. 2018 Středočeský kraj Zajištění zdravotních služeb - prohlídek těl zemřelých na území Středočeského kraje odhad.cena 7 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je zajištění zdravotních služeb - prohlídek těl zemřelých na území Středočeského kraje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Z2018-039020 7. 11. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ADRIATIC CURATIO, s.r.o.
Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP V. 4 880 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je zajištění ozdravných pobytů dětí mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz zahrnující ubytování pro 330 dětí a 330 dospělých osob, stravování – plná penze pro stejný počet osob včetně dopolední a odpolední svačiny i pitného režimu a dopravy účastníků z centra Ostravy na místo ubytování první den pobytu a dopravy účastníků zpět do Ostravy poslední den pobytu. Jedná se o 14 denní pobyty. Podmínkou realizace pobytu je poskytnutí balíčku procedur na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest pro 330 dětí účastnících se pobytu v rámci dotovaného projektu "Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP V." a součástí pobytu bude i animační program pro děti.
Z2018-038959 7. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Výpočetní technika z RD (Cyber) OBV - minitendr č. 1
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka dle rámcové dohody.
Z2018-038926 7. 11. 2018 neuvedena Hlavní město Praha, odbor strategických investic Studio Federico Díaz s.r.o.
Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka, SO 9085.01 Výdechový objekt Nad Královskou oborou - umělecko-architektonické řešení 29 609 648 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o realizaci pohledové konstrukce výdechového objektu tunelového komplexu Blanka v ulici Nad Královskou oborou. Doposud stojící strohý technický objekt (18,9 m vysoký válec) se tak změní na hodnotné výtvarné dílo - sochu dle umělecko-architektonického návrhu Federico Díaze. Na jeho povrchu bude umístěný nový plášť z exteriérových fasádních desek z umělého kamene. V deskách bude vytvořen heraldický 3D motiv. Prostor okolního parteru bude koncipován pro průchod, zastavení a výhled na sochu, k oddechu a relaxaci obyvatel a je doplněn vyhlídkovou terasou a parkovou úpravou.
Z2018-038589 5. 11. 2018 7. 12. 2018 Olomoucký kraj Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy, stěhování sbírkových předmětů odhad.cena 3 305 785 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět plnění spočívá v kompletním vystěhování sbírkových předmětů, zařízení a inventáře Muzea Komenského v Přerově (dále jen „příspěvková organizace”) z dosavadních depozitářů do nových nebo stávajících depozitářů včetně přepravy a nastěhování sbírkových předmětů, zařízení a inventáře do depozitáře příspěvkové organizace a případné likvidaci vybraného inventáře (jedná se o cca 88 602 ks stěhovaných sbírkových předmětů).
Z2018-038267 29. 11. 2018 16. 11. 2018 Olomoucký kraj "Azylové domy v Olomouckém kraji I.“ odhad.cena 235 479 779 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služeb azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a pro muže a ženy dle § 57 v souladu s dalšími ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 1)Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 2) Služba obsahuje tyto základní činnosti: a)poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, b)poskytnutí ubytování, c)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Z2018-038629 10. 12. 2018 4. 12. 2018 Fakultní nemocnice Plzeň FN Plzeň - Specializační vzdělávání sester (teoretické moduly) odhad.cena 3 655 030 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění teoretických modulů specializačního vzdělávání všeobecných sester v oborech dle ZD po dobu 4 let. Náplň modulů včetně požadavků na připravenost sester je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace (tato příloha je zároveň přílohou č. 1 kupní smlouvy - Specifikace předmětu plnění). Předpokládaná hodnota jednotlivých částí je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.
Z2018-038487 2. 11. 2018 neuvedena EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. ALSYKO Security, s.r.o.
Dodávka vybavení do učeben pro odborné vzdělávání grafických oborů 2 005 140 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka strojů a zařízení pro grafickou dílnu, PC pro IT učebnu včetně software, vybavení pro virtuální pracoviště IT, vstupní zabezpečovací software
Z2018-038467 2. 11. 2018 neuvedena Liberecký kraj BDO Advisory s.r.o.
Služba v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 24 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“
Z2018-038492 2. 11. 2018 neuvedena EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. ICZ a.s.
Řešení a dodávka vybavení pro vnitřní konektivitu a připojení k internetu 454 545 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je řešení a dodávka pro zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu v prostorách Zadavatele. Zakázka musí splňovat minimální parametry vnitřní konektivity a připojení k internetu dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce – výzva č. 33 – příloha č. 11 Standard konektivity škol. Dále zakázka musí plně odpovídat specifickým podmínkám zadavatele.
Z2018-037733 31. 10. 2018 29. 11. 2018 Plzeňský kraj Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2019 – 2020 odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržitého poskytování záchytné služby v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici ve smyslu ust. § 89a a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro území celého Plzeňského kraje v roce 2019 a 2020, a to v rozsahu min. 10 lůžek pro cca 1700 osob/rok. Záchytnou službou se rozumí zdravotní služba poskytovaná osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.
Z2018-037623 10. 12. 2018 29. 11. 2018 Římskokatolická farnost - děkanství Polička „Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře II“ odhad.cena 9 020 642 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou následující služby: restaurátorské práce v rámci revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19, v katastrálním území a obci Polička, kterou zadavatel rozdělil na níže uvedených 4 části, a to s ohledem na různorodost restaurátorských prací a z důvodu podpoření hospodářské soutěže mezi účastníky.
Z2018-037160 29. 10. 2018 26. 11. 2018 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Zajištění vzdělávání pro členy AOBP odhad.cena 3 198 432 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení partnerům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb. Vzdělávání bude poskytnuto v oblastech: Dílčí část 1 – Účetní, ekonomické a právní kurzy Dílčí část 2 – Technické a odborné vzdělávání Dílčí část 3 – Obecné IT vzdělávání Dílčí část 4 – Specializované IT vzdělávání Dílčí část 5 – Jazykové vzdělávání
Z2018-036836 15. 11. 2018 neuvedena Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Zajištění úklidových služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037115 31. 10. 2018 neuvedena Střední škola technická a dopravní - Vítkovice, příspěvková organizace Profil zadavatele
Oprava národního formuláře školství
Z2018-036532 15. 11. 2018 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Praní, chemické čištění a opravy prádla, 2 části odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-036376 22. 10. 2018 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace S-DRIVE s.r.o.
Kurz řidičských dovedností 2 292 660 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání řidičských dovedností a zvládání krizových situací včetně výuky na výcvikovém polygonu s kluznými plochami (dopravním výcvikovém centru) s výukou zásad defenzivní jízdy a jízdy s vozidlem s právem přednostní jízdy pro zaměstnance zadavatele s povinností řízení vozidel ZZS.
Z2018-036443 22. 10. 2018 neuvedena Městská část Praha 10 HELFI s.r.o.
Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro m.č. Praha 10 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je průběžné zajišťování pohřbů lidských pozůstatků v případech, kdy je k pohřbení lidských pozůstatků povinna městská část Praha 10 jako obec ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.
Z2018-036057 19. 10. 2018 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. RadioMed, spol. s.r.o.
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html 540 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním vyhotovováním a zajišťování popisů, konzultace a druhé čtení CT, MR a RTG snímků pro radiologické oddělení KN, a.s. po dobu 36 měsíců.
Z2018-036201 19. 10. 2018 neuvedena Hlavní město Praha PRESTO – PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců odboru FON 2 798 603 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v poskytování jazykového vzdělávání v anglickém a německém jazyce pro zaměstnance odboru FON