Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 5486 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-024605 19. 7. 2019 neuvedena Lesy hl. m. Prahy MIRA Expert s.r.o.
Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu 2019-2020 6 304 552  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu.
Z2019-024618 19. 7. 2019 neuvedena Lesy hl. m. Prahy Kaiser servis, spol. s.r.o.
Provádění čištění, údržby a oprav kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu 5 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je pravidelná údržba, čištění a opravy kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 2 výkaz výměr, jakož musí být poskytnuto i související plnění dle návrhu Rámcové dohody o poskytování služby, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Z2019-024142 19. 7. 2019 26. 8. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích II. odhad.cena 2 880 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.
Z2019-024476 19. 7. 2019 neuvedena EAF protect s.r.o. SUEZ Využití zdrojů a.s.
Následné zneškodnění regulovaných látek ze zařízení na konci životnosti používaných v požární ochraně na roky 2019-2022 5 520 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je zajištění následného zneškodnění regulovaných látek (dále jen látek) v souladu s § 10, odst. 2, písm. f) Zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech v platném znění (dále jen zákon) v rozsahu přibližně 15 000 kg s datem zneškodnění do 31.12.2022 a s nezávazným harmonogramem po jednotlivých letech: 2019 – 5 000 kg, 2020 – 4000 kg, 2021 – 4000 kg, 2022 – 2000 kg regulovaných látek.
Z2019-024223 19. 7. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 18-137.2 H. M. - Dodávka a instalace systému EPS a SHZ odhad.cena 49 975 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v zajištění montáže technologických celků - elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a stabilního hasicího zařízení (dále jen „SHZ“) včetně zajištění dodávek v tunelech T1 až T10, P1 a P3 v účelové organizační jednotce zadavatele.
Z2019-023410 16. 7. 2019 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. Odstranění komunálních odpadů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-023779 15. 7. 2019 27. 8. 2019 Město Jilemnice Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023 odhad.cena 7 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provádění zimní údržby místních komunikací města Jilemnice v souladu s podmínkami nařízení města Jilemnice č. 5/2009 v zimním období let 2019–2023. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Z2019-023704 15. 7. 2019 neuvedena Město Jílové u Prahy AVE Pražské komunální služby a.s.
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu v Městě Jílové u Prahy. 25 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití odpadu či odstraňování komunálního odpadu. Zajištění služeb spočívá ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu – plasty, tříděného odpadu – papír, tříděného odpadu – sklo, tříděného odpadu – nápojové kartony, tříděného kovového odpadu, BIO odpadu a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Města Jílové u Prahy, a to na dobu tří let ode dne účinnosti smlouvy.
Z2019-023738 15. 7. 2019 neuvedena Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace EKOLA group, spol. s r.o.
Řešení problematiky hluku na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje - I 1 988 105  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby - zpracování podkladů a žádostí pro systémové řešení problematiky hluku vybraných úseků komunikací, a to zjištění možnosti aplikace staré hlukové zátěže (dále jen „SHZ“), případně aplikaci časově omezeného povolení (dále jen „ČOP“). Výsledným produktem budou materiály vedoucí k povolení (časově omezené povolení - ČOP) překračování hygienických limitů hluku v rozsahu požadovaném platnou legislativou. V rámci této veřejné zakázky bude rovněž poskytnuta doplňková služba - 24 hodinové měření hluku z dopravy v souladu s platnou legislativou - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákon č. 267/2015 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jako doplňující měření mimo rámec ČOP a SHZ v předem neurčené lokalitě na území Libereckého kraje. Zadavatel předpokládá dvě taková měření...
Z2019-023486 12. 7. 2019 neuvedena MERO ČR, a.s. Jaroslav Holeček
Komunální a transportní služby 5 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o nákup služeb v oblasti komunálních prací (mytí a čištění ježků, likvidace odpadů z ježkování), jeřábnických prací, transportů zařízení, čištění přípravků údržby a manipulačních činností při údržbářských a provozních činnostech. Místem plnění zákazky je areál CTR (Centrální Tankoviště Ropy v Nelahozevsi) a dále trasa mezi CTR, ASS Uhy (Areál Servisních služeb Uhy), KZ Kralupy (Koncové zařízení ropovodu Družba a DN350 v Kralupech nad Vltavou).
Z2019-023158 11. 7. 2019 9. 8. 2019 město Studénka „Zimní údržba a očista města Studénky“ odhad.cena 11 405 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění služeb pro město Studénka spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, chodníků, schodišť, autobusových a vlakových zastávek a dalších specifikovaných ploch města. Součástí poskytování služeb je i zajištění očisty města jako celku.
Z2019-023212 11. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo financí „SEZ - Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-023237 10. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta „Úklidové služby pro 2. LF UK s náhradním plněním“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování průběžných kompletních úklidových služeb (tj. pravidelného, mimořádného a generálního úklidu) včetně dodávek hygienického materiálu a jeho průběžného doplňování na místo určení dle požadavků Zadavatele v objektech 2.LF na adresách: 1.) ulice V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 2.) ulice Plzeňská 311, 150 00 Praha 5. Předmětem plnění je úklid interiérů v denním, týdenním a měsíčním intervalu a dále zajištění generálního úklidu vždy jednou za rok.
Z2019-023134 10. 7. 2019 neuvedena Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Miloslav Mleziva - úklidové a malířské práce
Úklidové služby pro NZM, pobočka Praha 2 075 102  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v úklidových pracích vnitřních prostor budovy Národního zemědělského muzea - Praha, na adrese Kostelní 1300/44, Praha 7, s tím, že podrobný popis požadovaných úklidových činností a prací a jejich četnost (denně, týdně, měsíčně, resp. ročně) je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace - „Podrobný seznam požadovaných úklidových prací a činností“. Blíže viz ZD uveřejněná na profilu zadavatele.
Z2019-022882 9. 7. 2019 neuvedena Ústecký kraj SUEZ Využití zdrojů a.s.
SEZ - silážní žlaby Hrobce - Rohatce - realizace projektu 5 651 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je likvidace SEZ nacházející se v bývalých silážních žlabech v části obce Hrobce - Rohatce obsahující zbytky mastných kyselin pocházející z konce 90. let minulého století z výrobního závodu SETUZA a.s. z Ústí nad Labem. Technická specifikace zakázky je detailně popsána v Realizačním projektu „SEZ – silážní žlaby Hrobce – Rohatce“, zpracovaným společností CZ BIJO a.s. v březnu roku 2017 a aktualizovaným z března roku 2018, který je přílohou č. 5 výzvy. Zadavatel požaduje dodržení jednotlivých kroků definovaných realizačním projektem, a to zejména způsob odstranění odpadů z lokality spalováním či spoluspalováním včetně zpracování závěrečné zprávy a provedení záznamu do databáze SEKM (systém evidence kontaminovaných míst).
Z2019-022819 8. 7. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky INUS Příbram s.r.o.
Rozšíření rozsahu úklidových služeb o pobočky KLIPR2 – RP Praha 3 413 390  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je rozšíření poskytovaných služeb, tj. pravidelného úklidu o nová místa plnění na těchto adresách: i. Třebízského 161, Slaný [KL] ii. Nerudova 1093, Kralupy nad Vltavou [ME] iii. náměstí Republiky 997, Neratovice [ME] iv. I. Olbrachta 47/14, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav [PH] v. Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady [NB] vi. 17. listopadu 607/26, Říčany u Prahy [PH] vii. Lidická 1910, Vlašim [BN] viii. kpt. Jaroše 482, Sedlčany [PB] ix. 9. května 185/26, Hořovice [BE] Na tyto adresy bude dodavatel zároveň dodávat i čisticí a hygienické prostředky uvedené v předmětné smlouvě č. ONL/MO/2015/03 o provádění úklidových prací a jiných výkonů, a to za jednotkové ceny v předmětné smlouvě uvedené.
Z2019-022355 8. 7. 2019 5. 8. 2019 Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Obnova Vysílače korekčních signálů DGPS v rámci RIS - opakované řízení II odhad.cena 19 354 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie uvedené podrobněji v zadávací dokumentaci včetně souvisejících služeb spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, technologií, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
Z2019-022395 8. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno - Vinohrady Rámcová smlouva na údržbu a opravy bytových domů M.Č. Brno-Vinohrady 2019 odhad.cena 30 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je běžná údržba a opravy bytových domů a provedení havarijních oprav bytových domů. Rozsah oprav je cca 27 jednotlivě definovaných úkonů a cca 5 činností dle profesí. Mezi zadavatelem a jedním uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva dle § 131 odst. 1 zákona. Rámcová smlouva bude uzavřena na 4 roky.
Z2019-022517 15. 7. 2019 5. 8. 2019 Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov Laškov, Pěnčín - ČOV a stoková síť odhad.cena 139 400 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Pěnčín a pro obec Laškov na její místní části Kandia a Dvorek. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou ČOV v obci Laškov. Součástí předmětu plnění je i zajištění zkušebního provozu ČOV po dobu 12 měsíců.
Z2019-022263 4. 7. 2019 neuvedena Obec Hazlov Svoz odpadu pro obec Hazlov odhad.cena 6 466 266  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Hazlov (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky bude plněn v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a obecně závaznou vyhláškou zadavatele č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Z2019-022280 12. 7. 2019 1. 8. 2019 Sdružení obcí Hornolidečska SVOZ, RECYKLACE A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ČLENSKÝCH OBCÍCH HORNOLIDEČSKA odhad.cena 19 366 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí.
Z2019-022177 16. 7. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-022381 3. 7. 2019 neuvedena Město Dubňany Stardom Company s.r.o.
Audiovizuální technika a scénické osvětlení KD v Dubňanech 3 485 603  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení sálu moderním systémem ozvučení, osvětlovací technikou a projekcí na základě posledních trendů a technologických možností včetně dodání boční opony a závěsů v sále s potřebným příslušenstvím.
Z2019-021915 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Pardubice Zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu - Svoz a likvidace komunálního a směsného odpadu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-021976 1. 7. 2019 neuvedena Město Rokytnice v Orlických horách Ekola České Libchavy s.r.o.
Nakládání s komunálním odpadem ve Městě Rokytnice v Orlických horách 4 361 218  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je svoz směsného komunálního odpadu, využitelných složek komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu a mobilního sběru odpadu. Dále pronájem nádob na komunální a separovaný odpad a provoz Sběrného dvora odpadů.
Z2019-021992 8. 7. 2019 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Ekologické služby, s.r.o.
Monitoring geochemických a fyzikálních procesů 4 753 319  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na zpracování jednak retrospektivní analýzy vegetace v historických leteckých snímcích, provedení opakovaného snímkování vegetace, terénní sběr referenčních vegetačních dat ve vybraných plochách, jejich vyhodnocení a především příprava monitoringu a akčního plánu.
Z2019-021965 1. 7. 2019 neuvedena Sdružení obcí pro nakládání s odpady TRANSPORTSTAV s.r.o.
Skládka SONO, etapa C3 – Likvidace skládkových vod z původní jímky 2 835 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a řádné provedení odčerpání a likvidace skládkových vod na skládce SONO. Skládková voda představuje chemický roztok, který vzniká v matrici odpadu uloženého na skládku. Z technického řešení je Předmětem SO 1 je likvidace skládkových vod ze stávající jímky, která je v rámci stavby etapy C3 rušena a její prostor bude využit pro skládkování. Odčerpání skládkové vody z jímky a přepojení systému skládkových vod do nové jímky, stavěné v rámci C2 etapy, je podmínkou pro stavbu C3 - konečné etapy skládkování. Pro stanovení orientačního množství skládkových vod, určených k likvidaci, byl vypracován odborný odhad, který je součástí projektu. Skutečné množství se však může částečně lišit, protože technicky nebylo možné zaměřit hladiny vod ve stávajících vrtech, neboť vrtné stvoly nebyly průchodné až do úrovně hladiny.
Z2019-022000 19. 7. 2019 29. 7. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Odstranění telematických zařízení z dálnic a silnic I. třídy odhad.cena 20 000 000  Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní odstranění elektronických zařízení a související kabeláže ze 48 kontrolních mýtných branách. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dále transport demontovaného Zařízení do prostoru dodavatele, dočasné skladování Zařízení v prostorách dodavatele a následné předání Zařízení v těchto prostorách zadavateli bez zbytečného prodlení, a to podle podmínek stanovených Smlouvou. Za účelem zajištění plnění této veřejné zakázky je dodavatel povinen včas zajistit dopravně inženýrské opatření včetně zajištění souhlasu příslušných orgánů. Činnost směřující k zajištění potřebných dopravně inženýrských opatření je dodavatel povinen zahájit neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky. Blíže viz ZD.
Z2019-021681 27. 6. 2019 neuvedena ČR - Úřad práce České republiky ATUT – TUTY s.r.o.
ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Náchod, Kladská 1092 – zajištění úklidových služeb 611 280  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní úklidové služby v objektu Kontaktního pracoviště ÚP ČR Náchod, ve všech jeho prostorách.
Z2019-021075 17. 7. 2019 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-021138 26. 6. 2019 2. 8. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství Úklidy VIII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů. VZ je rozdělena na sedm samostatných částí.
Z2019-021157 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - CV - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020911 24. 6. 2019 23. 7. 2019 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Provádění úklidových prací v Nemocnici Znojmo odhad.cena 58 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění běžných úklidových prací vnitřních a některých vnějších prostor a ploch zadavatele (tj. provádění běžného pravidelného a nepravidelného úklidu).
Z2019-020858 16. 7. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020947 28. 6. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí GEOSAN GROUP a.s.
II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk 68 500 060  Kč
Oznámení o změně Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o., závod Hluk, II. etapa“ vč. příloh, zpracované společností AQUATEST a.s., dle Rozhodnutí ČIŽP Oblastní inspektorát Brno: • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.008/10/BVA ze dne 19.5.2010 • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.009/10/BVA ze dne 14.6.2010 • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.010/10/BVA ze dne 01.9.2010 Předmětem plnění je odstranění krajně naléhavého, havarijního, závadného stavu spočívajícího v kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody nepolárními extrahovatelnými látkami a chlorovanými uhlovodíky v důsledku existence staré ekologické zátěže na lokalitě Hluk společnosti Visteon International Holdings, Inc. (VIHI), resp. dokončení sanačního zásahu s následným postsanačním monitoringem.
Z2019-020507 15. 7. 2019 22. 7. 2019 Český hydrometeorologický ústav Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 3 (SIMIR 3) odhad.cena 39 028 926  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka techniky sítě měření znečištění ovzduší a laboratorní techniky pro měření znečištění ovzduší včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 1. Technika sítě měření znečištění ovzduší 2. Laboratorní technika pro měření znečištění ovzduší Další související CPV: Plynové chromatografy 38432210-7 Chromatografy 38432200-4 Plynové generátory 42980000-9 Monitorování a znečištění ovzduší 90731400-4 Monitorování vzduchem přenášených částic 90731800-8 Analyzátory 38434000-6 Digitální dálkové řídící jednotky 42967100-3 Mobilní kontejnery pro zvláštní účely 34221000-2 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo...
Z2019-020314 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih VZ 60.19 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020472 20. 6. 2019 23. 7. 2019 Město Chlumec nad Cidlinou Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou odhad.cena 5 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace
Z2019-020246 19. 6. 2019 18. 7. 2019 TS služby s.r.o. Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2020-2021, Nové Město na Moravě odhad.cena 6 766 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení zajištění ukládání a likvidace směsného komunálního odpadu ze sběru na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí, dále z obcí mikroregionu Novoměstsko
Z2019-020145 17. 6. 2019 neuvedena Zemědělské družstvo Kouty Rekonstrukce vysokoúčinných KGJ ve stávající bioplynové stanici Kouty 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je přestavba 3 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému.
Z2019-019873 18. 7. 2019 17. 7. 2019 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného ÚP hl. m. Prahy č. 2531/00 Holešovice – Bubny – Zátory odhad.cena 550 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného ÚP hl. m. Prahy č. 2531/00 Holešovice – Bubny – Zátory.
Z2019-020088 17. 6. 2019 19. 7. 2019 ČEZ, a. s. Úklid venkovních prostor EDU
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Z2019-020151 17. 6. 2019 15. 7. 2019 Zemědělské družstvo Kouty Rekonstrukce vysokoúčinných KGJ ve stávající bioplynové stanici Kouty odhad.cena 6 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je přestavba 3 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému.
Z2019-019782 13. 6. 2019 neuvedena Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. Endyho služby s.r.o.
Zajištění úklidových služeb včetně dodávky čisticích a hygienických prostředků 1 859 760  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění úklidových služeb včetně dodávky hygienických a čisticích prostředků
Z2019-019414 12. 6. 2019 12. 7. 2019 Masarykova univerzita Úklidové služby UKB 2019 odhad.cena 59 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je zajištění poskytování kompletních úklidových služeb včetně dodávek hygienického materiálu dle požadavků Zadavatele v budovách Univerzitního kampusu Bohunice. Minimální požadavky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou uvedeny na adrese: https://zakazky.muni.cz/vz00005456
Z2019-019240 10. 6. 2019 8. 7. 2019 Čepro a.s. Rámcová dohoda – Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019 – 2023) odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem služby bude provádění korektivní, prediktivní a preventivní údržby stávající stokové sítě, vodních děl na vodotečích, svodů dešťové vody a podzemních rozvodů vodních potrubí na skladech PHL
Z2019-019236 10. 6. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. Purum s.r.o.
005/2/2019 Odstranění ostatních odpadů z VOP CZ, s.p. 1 347 926  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Odstranění ostatních odpadů z VOP CZ, s.p.
Z2019-018991 16. 7. 2019 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu – výsadba JD a KL do individuálních bariér odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018795 16. 7. 2019 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Obnova rákosin a podmáčených luk jako významného hnízdiště vodních a mokřadních druhů ptáků v Poodří odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018865 17. 6. 2019 10. 7. 2019 Masarykův onkologický ústav Sběr, přeprava a odstranění nebo využití odpadu včetně vypůjčení odpadových nádob odhad.cena 2 400 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve sběru, přepravě a odstranění nebo využití odpadů způsobem a za podmínek stanovených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (vzor smlouvy o sběru, přepravě a odstranění odpadu)

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci