Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 845 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011513 6. 4. 2020 7. 5. 2020 ČEZ, a. s. Akce 7296 - Odtlakování I.O. při těžké havárii +
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je v případě části díla označené jako „7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii“ instalace nové potrubní trasy systému odtlakování I.O. Tato potrubní trasa bude napojena T-kusem na stávající potrubní trasu vedoucí z KO k PV KO s vyústěním trasy do boxu PG. V trase odtlakování budou sériově řazeny dvě elektroarmatury s ručním ovládáním z BD a ND. Meziprostor armatur bude monitorován k zjištění případné netěsnosti s možností drenáže tohoto meziprostoru. Uniklé médium bude možné odpustit do barbotážní nádrže po otevření armatur v drenážní trase. V případě části díla označené jako „8316 Rekonstrukce potrubní trasy od KO k HPV a trasy odvodu vodíku z KO“ je předmětem kompletní rekonstrukce potrubní trasy od KO k HPV, k OV KO a kompletní rekonstrukce potrubní trasy odvodu vodíku z KO včetně příslušných komponent umožňující kontinuální odvod vodíku ze všech míst, na...
 Z2020-011467 6. 4. 2020 5. 5. 2020 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Úklidové práce v Domově Sluníčko 2020 - 2024
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele v souladu s podrobným popisem prací uvedeným v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2020-011556 6. 4. 2020 neuvedena Město Semily Severočeské komunální služby s.r.o.
Svoz tříděného odpadu 3 732 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a využití odpadů sbíraných odděleně (sklo, papír a lepenka, plasty s nápojovými kartony, kovy) prostřednictvím nádobového svozu. Blíže viz. zadávací dokumentace a její přílohy.
 Z2020-010898 2. 4. 2020 13. 5. 2020 České dráhy, a.s Úklid nebytových prostor OCÚ a OCP Východ - oblast odhad.cena 9 750 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby a provozu Východ - oblast Bohumín
 Z2020-010896 2. 4. 2020 12. 5. 2020 České dráhy, a.s. Úklid nebytových prostor OCÚ a OCP Východ - oblast odhad.cena 13 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby a provozu Východ - oblast Brno Maloměřice, Brno Horní Heršpice a Veselí nad Moravou
 Z2020-010897 2. 4. 2020 14. 5. 2020 České dráhy, a.s. Úklid nebytových prostor OCÚ a OCP Východ - oblast odhad.cena 11 440 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby a provozu Východ v oblastech Olomouc a Valašské Meziříčí
 Z2020-006743 2. 4. 2020 neuvedena Generální finanční ředitelství Úklidy XIII. část 2 - Zajištění úklidových služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-010889 2. 4. 2020 6. 5. 2020 Správa služeb hlavního města Prahy Poskytování úklidových služeb v objektech ve odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových prací v objektech SSHMP. 90910000-9 Úklidové služby 90911300-9 Čištění oken
 Z2020-010817 1. 4. 2020 4. 5. 2020 Obec Babice "Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Babice" odhad.cena 8 964 329 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Místem plnění je Česká republika. Konkrétními místy plnění pro sběr odpadu jsou všechna katastrální území zadavatele, resp. místa vymezená seznamem míst výsypů, jež tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.
 Z2020-010787 31. 3. 2020 20. 4. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Provoz a údržba měřících systémů Unicam Velocity odhad.cena 3 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je provedení instalace a komplexní zajištění provozu pěti sad systému úsekového měření rychlosti Unicam Velocity v rámci omezení dopravy při dlouhodobých dálničních uzavírkách.
 Z2020-010527 30. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství Úklidy XIV. - Zajištění úklidových služeb v
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu v budovách Finančních úřadů v ČR.
 Z2020-010189 27. 3. 2020 24. 4. 2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Provádění úklidových a čistících prací v objektech odhad.cena 14 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidových a čistících prací v objektech TSK hl. m. Prahy, a.s. Podrobná specifikace prací je uvedena v přílohách návrhu smlouvy č. 1 - Časový harmonogram prací - seznam prací, č. 2 - Přehled kanceláří, sanitárního vybavení, koupelen, umyvadel, zrcadel, č. 3 - Přehled uklízených ploch v objektech TSK hl.m. Prahy a.s., č. 4 - seznam toaletních potřeb a materiálu. Návrh smlouvy je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.
 Z2020-010210 27. 3. 2020 neuvedena Obec Baška Komplexní nakládaní s odpady v obci Baška odhad.cena 11 283 300 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady na území obce Baška.
 Z2020-010563 27. 3. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Koalice pro řeky
„Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče 752 356 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování inventarizačních průzkumů hub na 5 ZCHÚ a EVL. Průzkumy budou provedeny průběžně v letech 2020 až 2022. Mykologický průzkum se bude řídit metodikou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR uvedenou na webových stránkách: http://www.biomonitoring.cz/?strankaID=7009 (dle metodiky bude proveden orientační (základní) průzkum). Průzkumy pro jednotlivé lokality budou odevzdány ve 2x tištěném výtisku a 2x v elektronickém záznamu na CD. Údaje ze všech inventarizačních průzkumů budou zhotovitelem zapsány do Nálezové databáze ochrany přírody.
 Z2020-010229 25. 3. 2020 20. 4. 2020 Obec Srbice Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod odhad.cena 6 871 078 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rozšíření a úprava stávající jednotné kanalizační sítě v Srbicích 2. etapa. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod, zpracované Ing. Petr Paluška, ČKAIT: 0400386.
 Z2020-010108 24. 3. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. CENTRIVIT, spol. s r.o.
Odvodňovací dekantační odstředivka 2 798 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž odvodňovací dekantační odstředivky, vřetenového čerpadla stabilizovaného kalu, ocelové podpěrné konstrukce včetně zařízení na vytahování šneku a kompletní dodávky a montáže potrubí pro začlenění do technologie odvodnění.
 Z2020-009863 6. 4. 2020 29. 4. 2020 Město Rokycany Služby v odpadovém hospodářství - město Rokycany odhad.cena 50 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění nebo využití komunálního odpadu pro zadavatele.
 Z2020-009831 6. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90220 – Úklid objektů užívaných Městskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-009519 6. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Zajištění úklidových služeb MZe odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-009449 19. 3. 2020 23. 4. 2020 E.ON Distribuce, a.s. Plánovaná výměna stávajících elektroměrů za odhad.cena 5 031 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem poskytování služeb je výměna elektroměrů na odběrných místech distribuční soustavy provozované společností E.ON, a.s., a to v rámci energetického zařízení do 1000 V (NN). Podrobný popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek, specifikace a obchodních podmínek, je uveden v zadávací dokumentaci.
 Z2020-009622 19. 3. 2020 neuvedena MERO ČR, a.s. ELMEP
Rekonstrukce RV PCV0802001 v PC08 - montáž 297 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je montáž a demontáž regulačního ventilu PCV0802001 v PC08, včetně jeho zapojení a provedení všech zkoušek.
 Z2020-009302 18. 3. 2020 neuvedena Město Cvikov Sběr, svoz, využití a odstranění komunálního odhad.cena 20 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zajištění svozu, odstranění a využití komunálního odpadu pro město Cvikov. Součástí předmětu veřejné zakázky je: a) svoz a likvidace komunálního tříděného odpadu, b) svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, c) svoz a likvidace odpadů ze shromaždiště původce odpadů, d) pronájem nádob na směsný komunální i směsný tříděný odpad, e) průběžná dodávka pytlů na komunální odpad.
 Z2020-009383 17. 3. 2020 neuvedena MERO ČR, a.s. PLC Services a.s.
Rekonstrukce armatury MOV602005 na PS602 1 094 974 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávající armatury DN500 a následná montáž nové armatury DN500. Dle výkresové dokumentace budou provedeny nejiskřivé řezy potrubí DN500 a vyjmuta stávající armatura (MOV602005). Následně budou volné konce potrubí vyčištěny a přivařeny nové příruby pro vložení přírubové armatury. Před vyjmutím armatury bude nutné odpojení elektro kabelů pro ovládání armatury a úprava kabelových chrániček. Po zavaření armatury bude armatura opět napojena na elektro a do řídícího systému. Armatura, pohon a protipříruby budou dodány zadavatelem. Dodavateli bude armatura k dispozici v předstihu pro zaměření a prefabrikaci před odstávkou. Dle požadavku zadavatele bude současně provedeno prodloužení obslužné lávky u armatury MOV602005.
 Z2020-009228 16. 3. 2020 neuvedena Ostravská univerzita SIMACEK HS, spol. s r.o.
Úklid v budovách R, UK, IT a G Ostravské 2 008 584 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací v budovách Ostravské univerzity: R - Rektorát Ostravské univerzity, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava G - Welcome Centre, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava UK - Univerzitní knihovna, Bráfova 3, 701 03 Ostrava IT - Centrum informačních technologií, Bráfova 5, 701 03 Ostrava Podrobnější požadavky zadavatele, případně další požadované podmínky, jsou uvedeny v přílohách Zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří součást Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován vlastním vybavením účastníka včetně dodávky čistících, desinfekčních prostředků, pytlů do odpadkových košů a dalšího potřebného spotřebního materiálu k provádění služeb, používáním vlastních přístrojů, strojů a jiných nástrojů a zařízení, mzdové náklady včetně zákonných odvodů a nákladů na dopravu, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z...
 Z2020-009206 16. 3. 2020 neuvedena Město Lovosice ATD, spol. s.r.o.
Projekt nasazení systému pro monitorování 3 873 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rozmístění a zajištění provozu celkem 13 ks venkovních senzorických jednotek, 1 ks jednotky M (meteostanice), 4 ks vnitřních senzorických jednotek CO2 a 11 ks napájecích zdrojů. Předmětem plnění je dodávka požadovaného zařízení, jeho instalace a zajištění provozu dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zvláště pak v příloze č. 1 Projekt.
 Z2020-009252 23. 3. 2020 22. 4. 2020 Teplárna České Budějovice, a.s. Zajištění nakládání s odpady a výrobky pro odhad.cena 41 710 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadem a výrobky (tj. zejména jejich odvoz a odstranění) vzniklými při výrobě tepla.
 Z2020-009238 16. 3. 2020 neuvedena Ostravská univerzita SIMACEK HS, spol. s r.o.
Zajištění služeb úklidu a recepce v objektech 2 536 543 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívající v zajištění úklidu a recepčních služeb v objektech Pedagogické fakulty Ostravské univerzity dle aktuálních potřeb zadavatele po dobu 24 měsíců. Předmětem veřejné zakázky je: 3.3.1. Zajištění služeb úklidu v neomezeném provozu 3.3.2. Zajištění služeb úklidu v omezeném provozu 3.3.3. Zajištění služeb úklidu u ploch dotčených dezinfekčním řádem 3.3.4. Zajištění služeb ročního úklidu 3.3.5. Zajištění služeb mimořádného úklidu 3.3.6. Zajištění služeb recepce v neomezeném provozu 3.3.7. Zajištění služeb v omezeném provozu
 Z2020-009144 16. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Úklidové služby v budovách Ministerstva
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky bude závazek dodavatele k poskytování a zajištění kompletních úklidových služeb a doplňování zásobníků hygienickými potřebami v objektech Ministerstva spravedlnosti ČR.
 Z2020-008799 23. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí SEZ, Sanace objektu mořírna společnosti ENERGO
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v prostoru objektu mořírna“, zpracované v říjnu 2019 společností EPS biotechnology, s.r.o. včetně dokumentace pro stavební povolení, zpracované dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb. a Závěrečné zprávy doprůzkumu v prostoru objektu „mořírna“, zpracované v dubnu 2019 společností EPS biotechnology, s.r.o., které jsou přílohami č. 3 a č. 7 ZD.
 Z2020-008629 12. 3. 2020 14. 4. 2020 statutární město Havířov „Úklidové služby“ odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je úklid v objektech Městské realitní agentury a ve společných prostorech vybraných budov Statutárního města Havířova, a to v níže uvedeném rozsahu.
 Z2020-008717 27. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Sanace v areálu Koksovny Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s. - sanace nesaturované zóny I. ETAPA, zpracované společností G-Consult v červnu 2019, která je přílohou č. 3 ZD.
 Z2020-008636 20. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Laguny Ostramo - Doplňkový průzkum před
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle dokumentace s názvem Laguny Ostramo Technický podklad, koncepční návrh doplňkového průzkumu před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny, zpracované v Ostravě v říjnu 2019 znalcem Ing. Jiřím Tylčerem, CSc. (dále jen „Technický podklad“). Technický podklad je přílohou č. 3 ZD.
 371222 10. 3. 2020 neuvedena Obec Katov neuvádím
Oprava národního formuláře Neuvádím
 Z2020-008514 9. 3. 2020 8. 4. 2020 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro odhad.cena 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12 zkráceným způsobem
 Z2020-008194 9. 3. 2020 6. 4. 2020 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro odhad.cena 1 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12.
 Z2020-008263 6. 4. 2020 14. 4. 2020 Centrum sociálních služeb Praha 2, příspěvková organizace Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků odhad.cena 10 000 000 Kč
Oprava Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce pro objekty Centra sociálních služeb Praha 2. Bližší specifikace předmětu plnění včetně seznamu všech objektů zadavatele, kde budou služby poskytovány, a seznamu požadovaných úklidových prostředků, je uvedena v závazném návrhu smlouvy o zajištění úklidových prací.
 Z2020-007962 1. 4. 2020 8. 4. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO Zajištění komplexního servisu výtahů 2020 - 2023
Oprava Předmětem VZ je poskytování servisní služby, kterou se rozumí zajištění komplexního servisu výtahů u provozních středisek (seznam uveden níže v textu) v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a souvisejícími předpisy, včetně provádění havarijních oprav výtahů.
 Z2020-008070 6. 3. 2020 neuvedena Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 odhad.cena 13 320 708 Kč
Předběžné oznámení V souladu s § 14 odst. 2) ZZVZ zajištění úklidových prací, v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy v Praze v sídle zadavatele včetně mytí oken, osvětlovacích těles, dveří, cvičebních pomůcek aj. o celkové ploše (podlahy-28.579,77 m2, okna-13.765,5 m2, žaluzie-3186,4 m2). Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4, po vyhodnocení zadávacího řízení se stane přílohou smlouvy o zajištění úklidových prací.
 Z2020-007790 3. 3. 2020 neuvedena Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace Výběrové řízení k podání cenové nabídky na 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pravidelný úklid objektů příspěvkové organizace Domova Štíty – Jedlí (domovpro seniory Štíty, domov se zvláštním režimem Jedlí). Zabezpečení úklidu od 6:00 do 19:00 po celý rok včetně víkendů a svátků. Pravidelné mytí oken v rozsahu 2x ročně na obou budovách organizace. Poskytování pravidelného úklidu a mytí oken od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (možnost prodloužení dodatky ke smlouvě). Zadavatel požaduje určité strojové vybavení uchazeče ve formě parního přístroje s ověřením o jeho účinnosti od českého zdravotnického ústavu a podlahového mycího přístroje pro suché vytírání podlahových ploch. Zajištění vlastních pracovních sil pro provádění pravidelného úklidu a mytí oken. Zhotovitel zajistí, aby zaměstnanci úklidu byli fyzicky a mentálně schopní a zdravotně způsobilý k výkonu práce úklidu. Zhotovitel se váže respektovat požadavky zadavatele a je povinen dodržovat obecně závazné...
 Z2020-007808 3. 3. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace „Společnost pro AS-PO – ubytovna Příbram, Poštovní 237“,
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, 2 580 630 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v ubytovně Příbram, Poštovní 237.
 Z2020-007811 3. 3. 2020 7. 4. 2020 Obec Zámrsk Výběr provozovatele Kanalizace Zámrsk – Janovičky odhad.cena 3 250 000 Kč
Předběžné oznámení provozování Kanalizace Zámrsk – Janovičky
 Z2020-007789 3. 3. 2020 neuvedena Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace Výběrové řízení k podání cenové nabídky na 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pravidelný úklid objektů příspěvkové organizace Domova Štíty – Jedlí (domov pro seniory Štíty, domov se zvláštním režimem Jedlí). Zabezpečení úklidu od 6:00 do 19:00 po celý rok včetně víkendů a svátků.Pravidelné mytí oken v rozsahu 2x ročně na obou budovách organizace. Poskytování pravidelného úklidu a mytí oken od 1. 2. 2020 do 31. 01. 2021 (možnost prodloužení dodatky ke smlouvě). Úklid prováděn dle dezinfekčního řádu organizace, kde úklidová firma využívá dezinfekčních prostředků, které jsou přílohou č. 2. Zadavatel požaduje určité strojové vybavení uchazeče ve formě parního přístroje s ověřením o jeho účinnosti od českého zdravotnického ústavu a podlahového mycího přístroje pro suché vytírání podlahových ploch. Zajištění vlastních pracovních sil pro mytí oken. Zajištění vlastních pracovních sil pro provádění pravidelného úklidu – celkem 6 pracovníků úklidu pro obě budovy organizace....
 Z2020-007784 3. 3. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Iva Macurová
VZ 126.19 Zajištění úklidu ve společných 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním vybraným zhotovitelem této veřejné zakázky spočívající v provádění pravidelného úklidu a mimořádného úklidu ve společných prostorách bytových domů a nebytových objektů v rozsahu dle přílohy č. 1 návrhu smlouvy, a to na dobu neurčitou. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
 Z2020-007229 28. 2. 2020 30. 3. 2020 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace „Úklidové služby“ odhad.cena 58 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění běžných úklidových prací vnitřních a některých vnějších prostor a ploch Objednatele, včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb, (dále jen „Běžný úklid“). Běžným úklidem se rozumí úklidové práce uvedené v Seznamu výkonů úklidových prací – popisu pravidelného a nepravidelného úklidu, který je přílohou smlouvy. Podrobnosti ke specifikaci předmětu plnění jsou uvedeny ve smlouvě a v jejích přílohách.
 Z2020-007292 30. 3. 2020 30. 3. 2020 Město Újezd u Brna Sběr, svoz a likvidace odpadu odhad.cena 10 600 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu na území města Újezd u Brna. Výchozími podklady pro poskytnutí shora uvedených služeb jsou následující dokumenty: • Výpočtový list • Seznam rozmístění nádob které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
 Z2020-007040 27. 2. 2020 31. 3. 2020 Město Golčův Jeníkov Svoz a nakládání s odpadem města Golčův Jeníkov odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů; svozu biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů a jejich předání na městskou kompostárnu, zajištění odvozu a nakládání s objemným, nebezpečným a jiným odpadem ze sběrného dvora, a převzetí dalších odpadů vyprodukovaných ve městě Golčův Jeníkov v rozsahu, který je uveden v příloze č. 4 Projekt.
 Z2020-007094 27. 2. 2020 neuvedena Generální finanční ředitelství Úklidy XII. - Část 3 "Zajištění úklidových služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-007432 27. 2. 2020 neuvedena Univerzita Karlova Právnická fakulta Fiesta plus s.r.o.
Právnická fakulta - úklidové služby 3 733 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy při jejím běžném provozu v souladu s obecně platnými právními předpisy dle uvedené specifikace a vymezeném čase stanoveném časovým plánem úklidu. Úklid bude prováděn vlastním vybavením dodavatele.
 Z2020-006629 24. 2. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Vnitřní a vnější úklid v obvodu OŘ Brno odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-006700 28. 2. 2020 24. 3. 2020 České vysoké učení technické v Praze, SÚZ Pomocné úklidové práce a čistící služby v odhad.cena 25 500 000 Kč
Oprava Zajištění pomocných úklidových prací v jednotlivých objektech stravovacích provozů (menzy) ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 24 měsíců.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy