Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 6 481 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-020947 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Sanační zásah v areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanačního zásahu v areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. - lokalita Válcovna trub“, zpracované v únoru 2021 (revize č. II) společností Biodegradace, s.r.o. se sídlem Sokolská tř. 944/23, 702 00 Ostrava 1, IČ: 640 888 71, DIČ: CZ 640 888 71, která je přílohou č. 3 ZD.
 Z2021-021219 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Město Česká Kamenice Svoz a likvidace odpadů pro město Česká Kamenice odhad.cena 21 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění vybraných činností obecního systému nakládání s komunálním odpadem a dále pronájem vybraných druhů odpadových nádob (soustřeďovacích prostředků) vyhovujících příslušným právním předpisům a technickým normám. Služby dle této veřejné zakázky se budou týkat jak odstraňování odpadu a dalších činností souvisejících s odpadovými nádobami (soustřeďovacími prostředky) pronajatými od vítězného uchazeče, tak odpadovými nádobami ve vlastnictví města Česká Kamenice či jiných městem určených osob, přičemž půjde o odpadové nádoby o objemu 80 l, 120 l, 240 l a 1100 l a také nádoby typu zvon o objemu 1,3 až 3,2 m3.
 Z2021-020910 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Likvidace kalů a dalších odpadů z procesů čištění odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je převzetí, přeprava z místa shromáždění do místa likvidace a likvidace odvodněných kalů a ostatních odpadů souvisejících s činností zadavatele a povolených příslušným krajským úřadem (§ 21 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), a to včetně jejich legislativního odbavení (vybavení přepravními listy atd.) dle požadavků zadavatele. Konkrétně se jedná o odpady zařazené do těchto kategorií kat. č. 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod a kat. č. 20 03 06 Odpad z čištění kanalizace.
 Z2021-021078 14. 6. 2021 12. 7. 2021 Město Hluboká nad Vltavou Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na odhad.cena 74 244 223 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace ekologické zátěže neřízených skládek dehtů a dalších odpadů, které ohrožují životní prostředí na významné lokalitě Řídká Blana. Skládky mají negativní vliv na životní prostředí přírodní rezervaci, Evropsky významnou lokalitu Řídká Blana, krajinný ráz lesa a ovlivňují povrchové a podzemní vody kontaminací drenující ze skládkových těles.
 Z2021-020710 11. 6. 2021 neuvedena Masarykova univerzita Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021188 11. 6. 2021 neuvedena Moravská galerie v Brně AV technika pro část I.-II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-020459 10. 6. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Odvoz a likvidace směsného a tříděného odpadu z odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020257 7. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo financí „SEZ – Sanace areálu ČS PHM BENZINA v Kostelci nad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020324 7. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo financí „Intenzifikace sanačních prací ve společnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020409 7. 6. 2021 neuvedena Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace Drivecontrol, s. r. o.
Pohonové jednotky tahů jeviště Velkého divadla 4 859 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pohonových jednotek tahů jeviště Velkého divadla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a krycím listem.
 Z2021-015136 7. 6. 2021 neuvedena Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Úklidové služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019744 14. 6. 2021 7. 7. 2021 Teplárny Brno, a.s. Práce a služby spojené s generální opravou odhad.cena 49 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky jsou veškeré práce a služby směřující k úspěšnému provedení GO spalovací turbíny SGT-1000 po 100 tis. ekvivalentních provozních hodinách
 Z2021-019845 4. 6. 2021 7. 7. 2021 Teplárny Brno, a.s. Provádění údržbových prací a služeb v budovách a odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění údržbových prací a služeb budovách a areálech Tepláren Brno a.s. (dále též jen „TB“) provádění nebo zajištění oprav a údržby DHIM (DKP), HIM a spotřebních předmětů nebo materiálu, kosení a údržba zeleně a venkovních zpevněných ploch v provozních areálech TB.
 Z2021-019723 3. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Okresní soud ve Zlíně OS Zlín - úklidové služby včetně praní a žehlení
Předběžné oznámení Zajištění úklidových služeb v objektu Okresního soudu ve Zlíně, se sídlem Dlouhé díly 351, 763 02 Zlín - Louky, včetně praní a žehlení prádla a dodávky čisticích a hygienických prostředků a potřeb.
 Z2021-019542 31. 5. 2021 2. 7. 2021 Letiště Praha, a. s. Úklid a čištění objektů v areálu letiště odhad.cena 384 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky jsou úklidové služby pro zadavatele, tj. provádět řádně a důsledně pro zadavatele denní, noční a průběžné úklidové práce, mytí skleněných ploch a čištění podhledů, transport odpadu, úklid chodníků a další pomocné manipulační práce v objektech areálu letiště Praha/Ruzyně.
 Z2021-019348 31. 5. 2021 neuvedena Město Horní Bříza Nakládání s odpady ve správním území města Horní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019321 31. 5. 2021 neuvedena Město Zdice Svoz a odstranění odpadu na území města Zdice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019508 31. 5. 2021 neuvedena Generální ředitelství cel Montáže radiokomunikační techniky do služebních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019334 31. 5. 2021 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze Zajištění svozu a likvidace komunálního a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019244 28. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
D3, D1 Čištění štěrbinových žlabů - odstranění 870 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je strojní čištění štěrbinových žlabů na dálnici D3 a D1. Čištění bude provedeno tlakovou vodou a nános ze štěrbinových žlabů, včetně usazovacích šachet, bude odstraněn sacím bagrem s recyklací. Odpad bude zlikvidován ekologicky.
 Z2021-019400 28. 5. 2021 neuvedena Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Spolkové komunitní centrum Vratislavice - audio 1 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního vybavení do prostoru přednáškového sálu v nově budovaném Spolkovém komunitním centru ve Vratislavicích nad Nisou. Součástí dodávky je: vybavení pro ozvučení kina a konference, vybavení pro ozvučení řečníka, vybavení pro videoprojekci, scénické osvětlení.
 Z2021-019179 27. 5. 2021 neuvedena Město Šternberk Marius Pedersen a.s.
Likvidace bioodpadu města Šternberka 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO) vzniklého údržbou veřejné zeleně na území města Šternberka (včetně jeho místních částí), bioodpadu dodaného společností svážející BRKO od občanů města Šternberka a jeho místních částí, i bioodpadu individuálně dovezeného občany města Šternberka a jeho místních částí. Svozovým místem je areál společnosti Marius Pedersen a.s., Uničovská 64, Šternberk. BRKO bude uložen a přepravován ve velkoobjemovém kontejneru o min. objemu kontejneru 35 m3, který zadavateli poskytne vybraný dodavatel.
 Z2021-018785 27. 5. 2021 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-018757 27. 5. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. 7381 - Rekonstrukce potrubí TVD na strojovně 1. - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-018564 24. 5. 2021 neuvedena EKO Jilemnicko s.r.o. Převzetí odpadu pro EKO Jilemnicko s.r.o. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-018596 24. 5. 2021 neuvedena Úřad práce České republiky LB - ÚP ČR – okres Semily – poskytování úklidových odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-017922 21. 5. 2021 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Úklidové služby ÚZSVM na období 2022-2025 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-017816 20. 5. 2021 neuvedena Město Město Albrechtice Svoz a likvidace komunálního odpadu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-018241 20. 5. 2021 neuvedena Obec Přezletice FCC Česká republika, s.r.o.
Sběr, přeprava a odstranění odpadu Přezletice III 4 766 005 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele spočívajících zejména ve sběru, svozu (odvozu) a odstranění odpadu. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v této zadávací dokumentaci a v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. závazném vzoru smlouvy o poskytování služeb a ve specifikačním a výpočtovém listu
 Z2021-017933 19. 5. 2021 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace „Svoz a využití/likvidace odpadů kategorie 19 12 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní nakládání s odpady kategorie 19 12 12 - Jiné odpady ( včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11.
 Z2021-017687 19. 5. 2021 16. 6. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové odhad.cena 387 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu katalogového čísla 180102 z jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
 Z2021-017188 17. 5. 2021 neuvedena Ústecký kraj Zajištění péče o lokality Natura 2000 v Ústeckém odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-017130 14. 5. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové FaF UK - Úklidové služby 2021-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-017391 17. 5. 2021 neuvedena Technické služby města Poděbrad s.r.o. Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-017010 13. 5. 2021 11. 6. 2021 Domov pro seniory Ďáblice Úklidové služby v Domově pro seniory Ďáblice odhad.cena 10 176 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování úklidových služeb v sídle zadavatele ( v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace). Předmět veřejné zakázky je po technické stránce podrobně vymezen v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a obchodní podmínky v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen vyplnit všechny položky soupisu činností, které jsou podrobněji popsány v technických popisech parametrů plnění s tím, že při realizaci předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen dodržet právní předpisy a technické normy k předmětu veřejné zakázky se vztahující.
 Z2021-016777 27. 5. 2021 31. 5. 2021 Obec Podbrdy Kanalizace Podbrdy odhad.cena 53 819 913 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace včetněčerpací stanice a výtlaku. V obci je navržena splašková gravitační kanalizační síť, která je svedena do centrální čerpací stanice. Čerpací stanice je umístěna v severovýchodní časti obce u silnice II/115. Z této čerpacístanice budou výtlakem odváděny splaškové vody do stávající gravitační kanalizace v obci Všeradice a dále na ČOV Všeradice. Výtlak je veden podél místní vodoteče, která je pravostranným přítokem Svinařského potoka, poté dojde k odbočení trasy podél železniční tratě a jejímu překřížení. Dále trasa pokračuje vpravo podél silnice III/11536 směrem do Všeradic, kde je výtlak zaústěn do stávající šachty.Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody. Do splaškové kanalizace směji být zaústěny pouze odpadní vody splaškového charakteru, tj. odpad ze sociálního zařízení a kuchyní jednotlivých...
 Z2021-016447 3. 6. 2021 neuvedena Městská část Praha 14 Úklid motoristických, nemotoristických komunikací odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-016756 10. 5. 2021 neuvedena Generální finanční ředitelství Odpady - Část 2 - Svozy odpadů na území hlavního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-016420 10. 5. 2021 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR – LV – Poskytování úklidových prací a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-016481 10. 5. 2021 neuvedena Město Dačice Úklidové služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-016725 10. 5. 2021 10. 6. 2021 Česká republika, Ministerstvo obrany, Sekce právní a investiční, Odbor nemovité infrastruktury Úklid vnitřních prostor budov a venkovní údržba -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr dodržených hygienických standartů u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. podrobně návrhu Smlouvy. Zadavatel zadává VZ v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
 Z2021-016436 14. 6. 2021 neuvedena Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Úklidy provozů Sociálních služeb Vsetín 2021-2025 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-016312 10. 5. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. 7418_Náhrada uzavíracích armatur do PG – xRLxxS06 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-016724 10. 5. 2021 10. 6. 2021 : Česká republika, Ministerstvo obrany, Sekce právní a investiční, Odbor nemovité infrastruktury Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr dodržených hygienických standartů u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. podrobně návrhu Smlouvy. Zadavatel zadává VZ v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
 Z2021-018981 28. 5. 2021 neuvedena Město Vsetín Technické služby Vsetín, s.r.o.
Dočasné zajištění sběru, svozu a převzetí 22 360 474 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-015959 31. 5. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih VZ 47.21 Zimní údržba místních komunikací III. a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-015885 31. 5. 2021 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM Odvoz a likvidace komunálního odpadu - opakované odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2021-015277 31. 5. 2021 neuvedena Městská část Praha 9 Obsluha a správa veřejných odpadkových košů v odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-014870 30. 4. 2021 neuvedena Úřad práce České republiky Zajištění úklidových služeb pro Krajskou pobočku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-014959 31. 5. 2021 neuvedena Obec Loučovice Sběr, svoz a využití, popř. zneškodnění odhad.cena 0 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 190 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy