Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 5355 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
527412 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc FALKY,spols r.o.
Vyvážení odpadkových košů, úklid zastávek městské hromadné dopravy, úklid stanovišť na separovaný odpad v Bystrci I a II, úklid skateparku 68 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí těchto služeb zadavateli: - vyvážení odpadkových košů dle původního seznamu – navýšení v počtu vývozů
Z2019-012490 18. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí „SEZ - Sanace areálu spol. Palivo Trans s.r.o. Oslavany“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Screening a aktualizace projektu sanace v areálu firmy Palivo Trans“ (titulní strana a přílohy z října 2017, aktualizovaný text zohledňující vyhrazené změny z února 2019 + 7 nákresů betonových konstrukcí, které byly převzaty z původního projektu sanace před jeho aktualizací), zpracovaný společností O.S.A. s.r.o., Svobodova 135/11, 128 00 Praha 2, která je přílohou č. 3 ZD.
Z2019-011807 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Úklid objektů a recepční služby v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení. Předmětem zakázky je zajištění úklidu objektů a recepčních služeb v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.
Z2019-012169 18. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - LS - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012059 15. 4. 2019 neuvedena Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Health Galaxy, s.r.o.
Úklid administrativní budovy VÚMOP, v.v.i. Praha - Zbraslav 1 738 832  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ je poskytování úklidových služeb v administrativní budově sídla zadavatele na adrese Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, které spočívá v provádění pravidelného úklidu. Mimo pravidelný úklid je také součástí služeb mytí oken a čištění žaluzií, na vyžádání cca 1x ročně.
Z2019-011984 18. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - LT - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011745 18. 4. 2019 neuvedena Poliklinika Prosek a.s. Úklidové služby Poliklinika Prosek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011575 11. 4. 2019 neuvedena FN Motol - Zajištění úklidu a hygieny v jednotlivých odd. nemocnice odhad.cena 21 024 000  Kč
Předběžné oznámení Provádění úklidových prací ve vybraných částech FN v Motole po dobu 48 měsíců
Z2019-011356 11. 4. 2019 13. 5. 2019 Město Klatovy Provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy (koncese) odhad.cena 983 657 880  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Předmětem koncesního řízení jsou služby (koncese) zajišťující bezpečné a plynulé provozování Vodohospodářského majetku – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které jsou ve vlastnictví veřejného zadavatele, města Klatovy, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále s podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů.
Z2019-011508 11. 4. 2019 10. 5. 2019 POWGEN a.s. Instalace kogeneračních jednotek v provozovnách Jiráskova a Ohrada, Vsetín odhad.cena 27 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je montáž a zprovoznění zařízení 3 ks kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a s tím související stavební úpravy (dále jen „dílo“ nebo „Dílo“), přičemž vlastní dodávku zařízení kogeneračních jednotek (KJ) vč. příslušenství obstará na vlastní náklady Zadavatel a poskytne je dodavateli, jakožto svoje protiplnění, k zabudování do jednotlivých staveb: „Instalace KJ 1 v budově na parc. č. 2157, k.ú. Vsetín“, „Instalace KJ 2 v budově na parc. č. 2157, k.ú. Vsetín“, „Instalace KJ 3 v budově č.p. 643, Vsetín“. Jednotlivé stavby se sjednávají jako samostatně předávané a přejímané části díla (dílčí plnění). Rozhodující zařízení v každé z uvedených staveb představuje kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 999 kW, výrobce TEDOM a.s., vybraná zadavatelem v rámci samostatného zadávacího řízení na dodavatele kogeneračních jednotek.
Z2019-011651 10. 4. 2019 neuvedena Město Spálené Poříčí RUMPOLD-R ROKYCANY s.r.o.
MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SBĚR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VČETNĚ SBĚRU A NAKLÁDÁNÍ SE SEPAROVANÝM ODPADEM 5 008 290  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu pro Město Spálené Poříčí včetně místních částí, vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy.
Z2019-011143 8. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Siemens, s.r.o.
LONG TERM MAINTENANCE CONTRACT 103 822 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky je provádění servisu paroplynových turbín v Elektrárně Počerady.
Z2019-010837 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Vrtní seismometry a jejich instalace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-038529 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Úklidové služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011138 18. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - VR - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010743 8. 4. 2019 6. 5. 2019 Statutární město Ostrava Úklidové práce Nová radnice odhad.cena 25 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění pravidelných a nepravidelných úklidových a čistících prací v objektu Nové radnice na Prokešově náměstí, vč. přístavby na ulici Sokolská.
Z2019-011027 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo financí „SEZ - ArcelorMittal Ostrava a.s., Spalovna - Dehtová laguna“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010993 8. 4. 2019 neuvedena Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Likvidace kalů a dalších odpadů z procesu čištění odpadních vod a provozu stokových sítí odhad.cena 15 000 000  Kč
Předběžné oznámení Převzetí, přeprava z místa shromáždění do místa likvidace a likvidace odvodněných kalů a ostatních odpadů souvisejících s činností zadavatele a povolených příslušným krajským úřadem (§ 14 zákona č. 185/2001 S., o odpadech), a to včetně jejich legislativního odbavení (vybavení přepravními listy atd.) dle požadavků zadavatele.
Z2019-011152 8. 4. 2019 neuvedena Městys Maršovice Marius Pedersen a.s.
"Svoz odpadů v městysi Maršovice" 5 498 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady ve správním území městyse Maršovice, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právními předpisy ČR a obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu (papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy) včetně poskytnutí některých odpadových nádob. Součástí předmětu plnění je také sběr, svoz a odstranění velkoobjemového odpadu – 4 ks velkoobjemového kontejneru v osadách Podmaršovice, Zálesí I. díl, Vráce, Mstětice.
Z2019-011073 8. 4. 2019 9. 5. 2019 Správa Krkonošského národního parku Monitoring geochemických a fyzikálních procesů odhad.cena 4 753 319  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy v letech 2019 až 2023.
Z2019-010703 18. 4. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Odvoz a likvidace odpadů z objektů AS-PO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010700 5. 4. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Servis výdejních lávek 40 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení RD na provedení operativního servisu, profylaktické kontroly, odstranění zjištěných závad a dodávka náhradních dílů pro výdejní lávky společnosti ČEPRO, a.s.
Z2019-010652 18. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Zajištění služeb odpadového hospodářství pro VŠCHT Praha – OPAKOVÁNÍ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011038 5. 4. 2019 neuvedena TS-technické služby, a.s. KOBIT, spol. s r.o.
JRK Česká republika s.r.o
CONTENUR Česká republika s.r.o.
Dodávka svozového vozidla a dalšího vybavení pro zavedení inteligentního systému třídění odpadů 4 834 749  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka rozdělena na dílčí části. Část A - dodávka svozového vozidla včetně nástavby, Část B - dodávka inteligentního systému evidence odpadů, Část C - dodávka sběrných nádob o objemu 1 100l.
Z2019-010477 4. 4. 2019 6. 5. 2019 Město Studénka Sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve městě Studénka odhad.cena 46 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady ve městě Studénka v rozsahu blíže specifikovaném ve vlastní zadávací dokumentací a jejích přílohách a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Veškeré činnosti při plnění předmětu této veřejné zakázky musí být zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všemi prováděcími vyhláškami a dalšími obecně závaznými předpisy.
Z2019-010608 18. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - ŠL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010384 3. 4. 2019 6. 5. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Úklid objektu U17 odhad.cena 11 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobý pravidelný, nepravidelný a mimořádný úklid, včetně dodávek hygienického materiálu, v objektu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, označeném jako „U17“, na adrese třída Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-010454 3. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - RB - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010094 18. 4. 2019 neuvedena Město Přeštice Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Přeštice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010027 1. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Nepravidelný úklid ve FN HK pro rok 2020 až 2023 odhad.cena 5 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepravidelného úklidu v období od uzavření rámcové dohody do 31. 12. 2023 ve FN HK.
Z2019-010061 1. 4. 2019 30. 4. 2019 Jihočeský kraj „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“ odhad.cena 5 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zpracovaní studie, jejímž úkolem je navrhnout opatření, jejichž realizací se v průběhu deseti až patnácti let sníží přísun fosforu do Orlické přehradní nádrže z jejího povodí o dvě třetiny současné úrovně*, (tj. z výchozí sumární úrovně 192 tun za rok o dvě třetiny, o 117 tun, na 75 tun fosforu za rok a imisní koncentrace v přítocích vodní nádrže se tak budou pohybovat v rozmezí Pcelk = 0,05 - 0,15 mg/l při nezhoršení ostatních parametrů jakosti vody) a také opatření k zajištění takového trvalého blokování přísunu fosforu do vodní nádrže, které by umožnilo dlouhodobě zachovat a udržovat koncentraci fosforu ve vodě v Orlické přehradní nádrži pod touto neeutrofní úrovní.
Z2019-010010 1. 4. 2019 20. 5. 2019 Losiná Nakládání s komunálními odpady v obci Losiná odhad.cena 7 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem a účelem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Losiná jako původce komunálního a dalšího odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze strany oprávněné osoby dle zákona o odpadech, a to zejména v rozsahu specifikovaného plnění, na dobu neurčitou počínaje dnem 1.1.2020 s šestiměsíční výpovědní lhůtou. V podrobnostech viz zadávací dokumentaci.
Z2019-009958 29. 3. 2019 29. 4. 2019 Česká republika - Ministerstvo zemědělství Monitoring biodiverzity - Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení monitoringu biodiverzity ptáků, zajíců, vybraných skupin bezobratlých živočichů a vegetace na lokalitách s podopatřeními „Ošetřování travních porostů“, „Zatravňování orné půdy“ a „Biopásy“ realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020. Výběr ploch, monitoring a zpracování dat z terénu budou realizovány dle již předem zpracované metodiky založené na vědecké bázi vycházející z principu párového porovnávání zkoumaných ploch. Monitoring bude probíhat na stovkách lokalit, každá z nich bude navštívena vícekrát. Zásadní pro nastavení systému monitoringu je vhodný výběr ploch, zhotoviteli bude proto v úvodní fázi poskytnuta součinnost MZe především pro využití systému LPIS. Sběr dat bude probíhat v terénu pomocí zemních pastí, smýkáním vegetace, pozorováním apod., a to zejména v období květen 2019 až září 2020.
Z2019-010131 29. 3. 2019 neuvedena Ústav leteckého zdravotnictví Praha ATAK - úklidový servis s.r.o.
Úklid prostor Ústavu leteckého zdravotnictví Praha 2 778 938  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Úklidové práce a další služby dle specifikace
Z2019-009937 29. 3. 2019 6. 5. 2019 AMAZE AGENCY s.r.o. Destilační zařízení pro recyklaci rozpouštědel odhad.cena 15 671 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je dodávka a instalace destilační kolony včetně nezbytných stavebních úprav objektu. Tato technologie zpracuje vstupní odpady na jednotlivé frakce a tyto frakce budou dále využitelné při výrobě nových rozpouštědel. Díky instalaci technologie, dojde k navýšení kapacity zařízení žadatele o 3 200 tun ročně Technologie bude umístěna na pozemcích číslo 1141/21 a 1141/22 v katastrálním území Sedlnice v Moravskoslezském kraji.
Z2019-010025 29. 3. 2019 neuvedena město Příbram Löw a spol., s.r.o. (společník Společnosti pro zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram)
Ageris s.r.o. (společník Společnosti pro zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram)
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram 1 986 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování plánu místního územního systému ekologické stability krajiny pro obec s rozšířenou působností Příbram.
Z2019-009663 28. 3. 2019 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Komplexní úklid Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009333 18. 4. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Provozování sběrných dvorů na území MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Vinoř odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009494 25. 3. 2019 30. 4. 2019 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Zajištění úklidových služeb pro Domov pod Vinnou horou, p.o. odhad.cena 7 440 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon úklidových služeb v Domově pod Vinnou horou, p.o., na ulici Dlouhoveská 91/9115 v Hlučíně.
Z2019-009209 25. 3. 2019 24. 4. 2019 Olomoucký kraj Odpadové hospodářství příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2019 – 2021 odhad.cena 22 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb svozu, využití a likvidace odpadu, včetně poskytnutí požadovaných nádob na odpad (dále také „služby odpadové hospodářství“ nebo „služby“) pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje.
Z2019-009151 15. 4. 2019 neuvedena Obec Staré Křečany SVOZ A LIKVIDACI ODPADU V OBCI STARÉ KŘEČANY NA OBDOBÍ od 1.7.2019 do 30.6.2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-009075 21. 3. 2019 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009100 21. 3. 2019 25. 4. 2019 Obec Staré Křečany Svoz a likvidace odpadu v obci Staré Křečany na období od 1.7.2019 do 30.6.2023 odhad.cena 6 170 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního a objemného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu a separovaného odpadu (papír, plast, sklo, rostlinné oleje a tuky) v obci Staré Křečany na období od 1.7.2019 do 30.6.2023.
Z2019-008631 10. 4. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Údržba sestav hmotnostního spektrometru a kapalinového chromatografu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008457 18. 3. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg, nakládacím dopravníkem a s odstředivkou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
234444 24. 10. 2014 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SILICON GRAPHICS, s.r.o.
SUPERPOČÍTAČ - VELKÝ CLUSTER 274 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-008461 18. 3. 2019 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Dodávka a montáž prádelenských strojů pro prádelnu Nemocnice České Budějovice, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008192 13. 3. 2019 neuvedena Obec Bezvěrov Marius Pedersen a.s.
Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Bezvěrov 719 475  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování netříděného i tříděného komunálních odpadů v obci Bezvěrov v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o směsné komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce. Předmětem zakázky je sběr z místa k tomu určenému, následný svoz a zajištění využití či odstranění.
Z2019-008290 13. 3. 2019 neuvedena Sociální služby Praha 9, z.ú. OLMAN SERVICE s.r.o.
Zajištění úklidových prací v domově seniorů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění komplexních úklidových prací v domově seniorů provozovaném zadavatelem; úklid bytů klientů a společných prostor.
Z2019-007840 11. 3. 2019 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM Úklidové služby v objektech Národního muzea odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení