Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 5276 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005417 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Město Milovice Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Milovice odhad.cena 35 006 076  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Místem plnění je Česká republika. Konkrétními místy plnění pro sběr odpadu jsou všechna katastrální území zadavatele, resp. místa vymezená seznamem míst výsypů, který je součástí Podrobné výchozí specifikace předmětu plnění, jež tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
Z2019-005433 14. 2. 2019 20. 3. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc odhad.cena 8 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc“ je zajištění úklidu budovy CDP Přerov a v objektech budov provozních středisek v Olomouckém a Zlínském kraji.
Z2019-005324 14. 2. 2019 15. 3. 2019 CHOPOS „Skupinový vodovod CHOPOS“ odhad.cena 225 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování skupinového vodovodu CHOPOS. Zdrojem pro skupinový vodovod je štolový přivaděč ze Želivky. Připojení skupinového vodovodu obcí CHOPOS na štolový přivaděč je uvažováno ve stávajícím objektu šikmé vstupní úpadnice v blízkosti obce Křešice (DS-07). Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-005148 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě -Porubě odhad.cena 11 550 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení ZŠ Ivana Sekaniny 1804, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně, včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena přístavba výtahu u pavilonu C dvě vnější vstupní rampy do objektu školy a úprava stávajícího sociálního zařízení na bezbariérové sociální zařízení v 1.NP pavilonu B. ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně ve správním pavilonu včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena celková oprava sociálního zařízení a úprava stávajícího skladu na bezbariérové sociální zařízení ve 3.NP správního pavilonu. ZŠ gen. Zdeňka Škarvady, Porubská 831, Ostrava-Poruba - zřízení moderní počítačové jazykové laboratoře v místě stávající jazykové učebny ve 3.NP v hlavní budově včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude...
Z2019-005269 13. 2. 2019 19. 3. 2019 Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Dodávka nových hořáků, vč. příslušenství a montáže odhad.cena 5 440 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět plnění veřejné zakázky spočívá ve výměně 5 ks plynových hořáků za nové nízkoemisní hořáky splňující současné emise + výměnu zastaralého zabezpečovacího zařízení pro parní kotle v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a dle Technické zprávy č.1 a č.2.
Z2019-005114 13. 2. 2019 27. 3. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Pacov odhad.cena 640 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Pacov.
Z2019-005265 13. 2. 2019 19. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Elektro a monitoring pro nody DC ŘSD
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Realizace elektrorozvodů, instalace a implementace monitorovacího systému v lokalitách datacentra Objednatele dle přílohy č. 5 závazného vzoru smlouvy. Podrobný popis Služeb poskytovaných Poskytovatelem Objednateli na základě Smlouvy je obsažen v příloze č. 1 a příloze č. 6 závazného vzoru Smlouvy.
Z2019-005121 14. 2. 2019 neuvedena Město Dvůr Králové nad Labem Nájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005112 13. 2. 2019 26. 3. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - středisko Kamenice nad Lipou odhad.cena 770 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb střediska Kamenice nad Lipou.
Z2019-005113 13. 2. 2019 28. 3. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Pelhřimov odhad.cena 1 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Pelhřimov.
Z2019-004863 11. 2. 2019 21. 3. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Žďár nad Sázavou odhad.cena 1 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Žďár nad Sázavou.
Z2019-004965 11. 2. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Ekostavby Brno, a.s.
„VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD - část: převzetí vytěžených nánosů (odpadu) včetně odvozu“ 4 244 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí odvoz odpadu (doprava) a likvidace (odstranění) odpadu vzniklého při realizaci stavby „VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD – SO 01 Odtěžení sedimentů“ (dále jen „stavba“) dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), ve znění pozdějších předpisů v celkovém množství 18 700 t. Nakládání sedimentu na techniku zhotovitele bude provádět objednatel vlastní technikou a zaměstnanci.
Z2019-004858 11. 2. 2019 20. 3. 2019 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Zajištění sběru, přepravy a likvidace odpadů odhad.cena 4 347 870  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění sběru, přepravy a likvidace odpadů vznikající v CKTCH
Z2019-004945 11. 2. 2019 18. 3. 2019 Město Cheb Úklidové práce v budovách města Chebu odhad.cena 5 304 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové práce v budovách města Chebu. Specifikace požadovaných prací je uvedena ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách.
Z2019-004864 11. 2. 2019 19. 3. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Velké Meziříčí odhad.cena 650 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Velké Meziříčí.
Z2019-004865 11. 2. 2019 20. 3. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem odhad.cena 990 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních a venkovních prostor a pravidelné dodávky hygienických potřeb cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem.
Z2019-004885 13. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo financí SEZ, sanace nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004999 14. 2. 2019 neuvedena Město Bakov nad Jizerou Svoz a nakládání s odpadem města Bakov nad Jizerou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004672 8. 2. 2019 12. 3. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba - Vysočina (PS 0210 a PS 0630)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr včetně dodržování hygienického standardu u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. Podrobně v návrhu smlouvy.
Z2019-004768 7. 2. 2019 neuvedena Statutární město Teplice GRATSY s.r.o.
Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2019-2020 3 999 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opravy a údržba dešťové kanalizace na území města Teplice. Jedná se především o opravy a údržbu uličních vpustí, kanalizačních šachet, doplnění mříží na uličních vpustích, opravy potrubí včetně zemních prací a zpětných úprav povrchů. Dále se jedná o kontrolu a čištění SOL a lapolů na parkovištích vč. likvidace odpadu.
Z2019-004347 5. 2. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. MIRA expert s.r.o.
Obsluha, údržba, čistění pítek a fontán a jejich provoz 3 359 590  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obsluha, údržba, čištění pítek a fontán a jejich provoz v Praze.
Z2019-004291 5. 2. 2019 5. 3. 2019 Statutární město Třinec Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci – nové vyhlášení odhad.cena 148 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nakládání s komunálním odpadem ve Statutárním městě Třinec.
Z2019-004128 4. 2. 2019 12. 3. 2019 Statutární město Hradec Králové Provádění úklidových prací odhad.cena 6 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění pravidelných úklidových, mycích a čisticích prací v objektech Československé armády 408, Československé armády 216 a Střelecká 824 v Hradci Králové. Jedná se o úklid v prostorách o celkové výměře 8.830 m2.
Z2019-003741 1. 2. 2019 5. 3. 2019 Město Valašské Meziříčí Úklidové služby v budovách města Valašské Meziříčí odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování kompletních úklidových služeb:pravidelný úklid, mytí oken 2 x ročně, čištění koberců 1 x ročně, úklid v mimořádných situacích, dodávka sanitárních materiálů v budovách města Valašské Meziříčí, tj.: Náměstí č.p. 7/5, Valašské Meziříčí, historická radnice, Soudní č.p.1221, Valašské Meziříčí, Městský úřad Valašské Meziříčí, Zašovská č.p. 784, Valašské Meziříčí, Městský úřad Valašské Meziříčí,Tolstého 1138, Valašské Meziříčí, Městská policie, Sokolská č. p. 638, Valašské Meziříčí, společné prostory. Pravidelný úklid zahrnuje úklid prostor – kanceláře, chodby, schody, kuchyňky, sociální zařízení a dalších provozních prostor. Podrobný rozpis uklízených ploch a rozsah jednotlivých úkonů je vymezen v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-003649 1. 2. 2019 neuvedena NET4GAS, s.r.o. PII Pipetronix GmbH
Internal Inspections 2018-2022 - DN1000 / Vnitřní inspekce 2018-2022 - DN1000 413 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této veřejné zakázky je vnitřní inspekce 5 úseků plynovodu DN 1000 o celkové délce cca. 400 km, pomocí inteligentních ježků. Plynovod se skládá ze 5 částí, které budou inspektovány a to s užitím MFL technologie i Caliper inspekcí, pokud to bude možné. Více je uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Z2019-003758 1. 2. 2019 6. 3. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích I. odhad.cena 2 688 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.
Z2019-003338 30. 1. 2019 12. 3. 2019 ČEPRO, a.s. Servis rekuperačních jednotek nízkoteplotní absorpce odhad.cena 30 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o uzavření RD o provedení servisních, profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem je zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly a zajištění náhradních dílů pro rekuperační jednotky nízkoteplotní absorpce ve skladech zadavatele ČEPRO, a.s., skladu Mstětice, Hněvice, Klobouky, Smyslov, Sedlnice a Včelná, které se nachází na území České republiky.
Z2019-003660 30. 1. 2019 4. 3. 2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Měřící zařízení pro projekt CLAIRO odhad.cena 5 099 175  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka měřících zařízení a to 25 senzorických jednotek pro NO2, 25 senzorických jednotek pro O3, 25 senzorických jednotek pro PMx, 3 ks odběrových zařízení pro PM10 a 4 ks meteorologických systémů.
Z2019-003522 30. 1. 2019 1. 3. 2019 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze Svitavské nemocnice odhad.cena 1 795 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností ve Svitavské nemocnici, po dobu dvou let za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel:180103 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce;150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami; 200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131. Poskytovatel musí být odborně způsobilá osoba pro nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů. Poskytovatel zajistí nakládku a odvoz odpadu.
Z2019-003555 30. 1. 2019 neuvedena Statutární město Brno Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
ENVIPARTNER, s.r.o.
Digitální povodňové plány pro 22 MČ Brna 3 135 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zpracování digitálních povodňových plánů městských částí statutárního města Brna ohrožených povodněmi (dále též „dPP“ a „MČ“). Digitální povodňové plány budou zpracovány v souladu s metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů Ministerstva životního prostředí ČR z roku 2014 (http://www.povis.cz/pdf/metodika_dpp_2014.pdf) a v souladu s odvětvovou technickou normou TNV 75 2931 Povodňové plány. Základní datové členění bude respektovat datové struktury Povodňového informačního systému (dále též jen „POVIS“) a budou kompatibilní s dPP ČR. Bude provedena serverová instalace (datové úložiště souborů). Tyto plány budou zpracovány ve shodné technologii (tzn. technologie webMAP) jako dPP obce s rozšířenou působností (dále též „ORP“) Brno, který je zpracován v rámci projektu Jihomoravského kraje. Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací...
Z2019-003696 30. 1. 2019 neuvedena Město Vamberk Marius Pedersen a.s.
Svoz komunálního a separovaného odpadu ve Vamberku 3 711 594  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství Města Vamberk (včetně místních částí Peklo nad Zdobnicí a Merklovice) při nakládání s komunálním odpadem a při nakládání s vytříděnými složkami separovaného odpadu. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tyto části: 1. Směsný komunální odpad 2. Separovaný odpad – PLASTY (vč. nápojových kartonů) 3. Vytříděné odpady
Z2019-003521 30. 1. 2019 1. 3. 2019 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Orlickoústecké nemocnice odhad.cena 2 262 750  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Orlickoústecké nemocnici, po dobu dvou let za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel:180103 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce;150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami; 200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131. Poskytovatel musí být odborně způsobilá osoba pro nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů. Poskytovatel zajistí nakládku a odvoz odpadu.
Z2019-003523 30. 1. 2019 1. 3. 2019 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Litomyšlské nemocnice odhad.cena 1 727 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Litomyšlské nemocnici, po dobu dvou let za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel:180103 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce;150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými látkami; 200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131. Poskytovatel musí být odborně způsobilá osoba pro nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů. Poskytovatel zajistí nakládku a odvoz odpadu.
Z2019-003772 30. 1. 2019 neuvedena Obec Klínec Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu na území obce Klínec 1 053 116  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec, vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: Ceník služeb - příloha č. 2 zadávací dokumentace; Návrh smlouvy o poskytování služeb (závazný text) - příloha č. 5 zadávací dokumentace.
Z2019-002884 28. 1. 2019 25. 2. 2019 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Poskytování úklidových služeb v areálu VUT FEKT odhad.cena 34 560 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel zabezpečí splnění výše uvedených cílů pomocí úklidové služby a to v budovách užívaných Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v areálu Technická. Jde o budovy Technická 8, 10, 12 a budovy Kolejní 7/9 (dále jen T8, T10, T12 a VTPPL) v Brně a přilehlého venkovního areálu. Součástí úklidových služeb je také požadavek na zajištění denního servisu pomocí 2 pracovníků a požadavek na 2 pozice tzv. objektových vedoucích. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy A zadávací dokumentace.
Z2019-003199 28. 1. 2019 8. 2. 2019 TS Městyse Nehvizdy s.r.o. Ekologická údržba městyse Nehvizdy, Nehvizdy, okres Praha-východ odhad.cena 1 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka elektromobilu-nákladní vůz kategorie N1 pro ekologickou údržbu městyse
Z2019-003118 28. 1. 2019 4. 3. 2019 Armádní Servisní, příspěvková organizace Odvoz a likvidace odpadů z objektů AS-PO odhad.cena 10 424 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění odpadu, včetně pronájmu nádob na jeho uložení z objektů AS-PO po dobu 4 let.
Z2019-003258 28. 1. 2019 neuvedena Město Hodonín FORCORP GROUP spol. s r.o.
HODONÍN – ÚKLID BUDOV MěÚ, INFORMAČNÍHO CENTRA A BUDOVY HŘBITOVA 80 413  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného úklidu v budovách zadavatele: A. Úklid budov MěÚ B. Úklid Informačního centra města Hodonína C. Úklid budovy Správy hřbitova v Hodoníně
Z2019-003099 25. 1. 2019 neuvedena Brněnské komunikace a.s. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Převzetí a využití výkopové zeminy a stavebních a demoličních odpadů 3 795 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je převzetí a využití vytěžené zeminy, stavebních a demoličních odpadů vznikajících při opravách a údržbě dopravních komunikací a jejich příslušenství. Veřejná zakázka je dělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Převzetí a využití výkopové zeminy Dílčí část č. 2: Převzetí a využití stavebních a demoličních odpadů.
Z2019-002984 25. 1. 2019 neuvedena Hlavní město Praha AQUATEST a.s.
Zajištění mobilního sběru, využívání a odstraňování nebezpečných a jiných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy 4 615 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajišťovat mobilní sběr, svoz, využívání a odstraňování vybraných nebezpečných a jiných složek komunálního odpadu od fyzických osob na území hl. m. Prahy.
Z2019-002553 24. 1. 2019 25. 2. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci UPOL - Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu 2019 – 2022 odhad.cena 10 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci: - směsného komunálního odpadu, - tříděného odpadu – plasty, - tříděného odpadu – papír, - tříděného odpadu – sklo, - tříděného odpadu – nápojové kartony, a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci, a to na dobu tří let ode dne účinnosti smlouvy.
Z2019-002487 23. 1. 2019 8. 3. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol – pravidelné i jednorázové dezinsekce, deratizace, fumigace prostor Fakultní nemocnice v Motole odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění pravidelné i jednorázové dezinsekce, deratizace, fumigace, a to po dobu 48 měsíců.
Z2019-002381 22. 1. 2019 22. 2. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu SŽDC, státní organizace, OŘ Hradec Králové odhad.cena 179 279 875  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Úklid vybraných prostor, nástupišť a kolejiště, vysypání košů a jejich desinfekce, sekání travnatých ploch, odstraňování sněhu a ledu a posyp ledu v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí.
Z2019-002225 7. 2. 2019 neuvedena Město Kouřim Sběr, svoz a likvidace směsného a tříděného komunálního odpadu Města Kouřim odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002149 21. 1. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj OLMAN SERVICE s.r.o.
Zajištění úklidových služeb 1 433 550  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále specifikován v části II. zadávací dokumentace - Obchodní podmínky.
Z2019-002266 21. 1. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu pro potřeby UP v Olomouci 2019 - 2022 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: • zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci: - směsného komunálního odpadu, - tříděného odpadu – plasty, - tříděného odpadu – papír, - tříděného odpadu – sklo, - tříděného odpadu – nápojové kartony, • poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci, a to na dobu tří let od 23. 2. 2019.
Z2019-002370 21. 1. 2019 neuvedena Obec Jirny AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o.
Sběr, přeprava a odstranění odpadu 2019-20 – Jirny 4 423 680  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sběr, přeprava a odstranění odpadu 2019-20
Z2019-002326 7. 2. 2019 neuvedena Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace Úklidové služby v objektu Zoologické zahrady Ostrava odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-002069 21. 1. 2019 26. 2. 2019 Čepro a.s. Rámcová dohoda - Servis nádrží s laminátovou výstelkou
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly a zajištění náhradních dílů pro nádrže s laminátovou výstelkou, ve skladech zadavatele ČEPRO, a.s., skladu Hněvice, Potěhy, Šlapanov a Loukov, které se nachází na území České republiky.
Z2019-002005 18. 1. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava TEMEX, spol. s r.o.
Modul dovybavení laboratoře s řídícím softwarem 3 438 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka systémů měření, regulace, chlazení, včetně požadovaného příslušenství ke stávající laboratorní technologii. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu zakázky a v příloze č. 4 zadávací dokumentace – Popis stávajícího vybavení laboratoře.