Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 6 381 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-011790 9. 4. 2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Stanovení koncentrace benzo[a]pyrenu a dalších PAH 1 320 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je stanovení koncentrace benzo[a]pyrenu a dalších PAH z filtrů, (benzo[a]antracen, chrysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]antracen, benzo[g,h,i]perylen, benzo[j]fluoranten) akreditovanou laboratoří (podle ČSN EN ISO/IEC 17025) s akreditovanou metodou pro stanovení koncentrací jednotlivých poptávaných PAH ve venkovním ovzduší, dle platné vyhlášky 330/2012 Sb., zákon o ovzduší v pozdějším znění, dle normy ČSN EN 15549 "Kvalita ovzduší - normovaná metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší", případně US EPA TO-13 či obdobný EPA předpis pro standardní analýzy PAH z odběrů ovzduší. Data budou součástí předávacího protokolu v elektronické formě.
 Z2021-010899 6. 4. 2021 neuvedena Městys Březno Výběr provozovatele čistírny odpadních vod a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení
 Z2021-011158 6. 4. 2021 5. 5. 2021 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Úklidové služby pro objekty Krajského ředitelství odhad.cena 14 527 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb ve vybraných objektech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Jde o periodické úklidy dle stanovení zadavatele, a to kanceláří, společných prostor, sociálních zařízení a skladů včetně dodávky čistících a hygienických prostředků pro zabezpečení úklidu.
 Z2021-011000 6. 4. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta UK2LF - Úklidové služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010827 1. 4. 2021 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010803 1. 4. 2021 3. 5. 2021 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Úklidové práce odhad.cena 25 680 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidových prací v prostorách zadavatele
 Z2021-010251 29. 3. 2021 27. 4. 2021 Západočeská univerzita v Plzni Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu odhad.cena 7 356 890 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb odpadového hospodářství pro zadavatele, spočívající zejm. v poskytnutí sběrných nádob na komunální a separovaný odpad na stanovená místa a zajištění pravidelného svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu z těchto sběrných nádob v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a plnění dalších souvisejících povinností.
 Z2021-010526 29. 3. 2021 neuvedena LOM PRAHA s.p. VR Group, a.s.
Komplexní služba zajištění KTL-159 10 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Závazek dodavatele zajišťovat pro zadavatele komplexní služby k zabezpečení spolehlivosti a provozuschopnosti jednotlivých podsystémů „Komplexního trenažérového systému letounu L-159.“
 Z2021-010550 29. 3. 2021 neuvedena NET4GAS, s.r.o. Purchase of Emission Allowances 2021-23 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-010531 29. 3. 2021 3. 5. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Rámcová dohoda na čištění DUN/RN ve správě SSÚD a odhad.cena 133 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Čištění usazovacích a retenčních nádrží včetně dopravy kalu na skládku.
 Z2021-009891 25. 3. 2021 neuvedena Statutární město Plzeň Opravy a údržba Plzeňského historického podzemí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009725 22. 3. 2021 neuvedena Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Komplexní úklidové služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009851 25. 3. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Zimní údržba a přečišťování komunikací na území odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009784 22. 3. 2021 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Úklidové a pokojské služby, recepční služby, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010060 24. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAMMIS s.r.o.
D5 Odstranění graffiti 513 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je odstranění graffiti na D5 z betonových ploch mostů (11 ks mostů), z betonové protihlukové stěny (1 ks), z betonové opěrné zdi (1 ks) a z kovových skříní ZPI (3 ks ZPI). Některé plochy jsou již opatřeny sjednocujícím nátěrem a antigraffiti nátěrem. Na některých objektech se po odstranění graffiti aplikuje sjednocující nátěr ploch a následně po zaschnutí se provede antigraffiti nátěr a nátěr hydrofobní, který umožňuje několikanásobné odstranění případného dalšího graffiti a to bez chemického prostředku (pouze tlakovou vodou). Součástí plnění je dodávka veškerých potřebných materiálů vč. vody pro zajištění všech činností. Seznam jednotlivých objektů, rozsah ploch a specifikace prací na jednotlivých objektech jsou patrné z přílohy „Výkazu ploch a výměr odstranění graffiti na jednotlivých objektech“. Podrobná p
 Z2021-009547 22. 3. 2021 21. 4. 2021 Hlavní město Praha Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí odhad.cena 22 360 032 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění sběru, svozu a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen „VOK“) na území hl. m. Prahy (včetně poskytnutí a přistavení až 2760 VOK o objemu min 10 m3, zajištění obsluhy koordinující organizaci a ukládání objemného odpadu do VOK, svoz objemného odpadu svozovou technikou určenou pro svoz VOK, dotřídění odpadu, popř. jeho demontáž a odstranění zbytkového (nevyužitelného) objemného odpadu).
 Z2021-009452 22. 3. 2021 neuvedena Město Bechyně MĚSTO BECHYNĚ – SVOZ A ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO A odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009386 19. 3. 2021 neuvedena Olomoucký kraj Odpadové hospodářství příspěvkových organizací odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009297 19. 3. 2021 neuvedena Obec Kamenice FCC Česká republika, s.r.o.
"Sběr, přeprava a odstraňování odpadu 2021" 2 701 493 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-009187 18. 3. 2021 neuvedena Energotrans, a.s. ORGREZ, a.s.
Opravy a údržba TC EMON (AMMC) v Energotrans, a. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-008895 15. 3. 2021 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008784 15. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Aspekty odpovědného veřejného zadávání v odhad.cena 1 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, je v souladu s § 6 odst. 4 (nabyl účinnosti k 1. 1. 2021) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), při postupu podle ZZVZ povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. ŘSD ČR, jakožto největší zadavatel v ČR, se rozhodlo využít komunikace s dodavateli prostřednictvím průzkumu trhu/Meet the Seller, aby u jednotlivých komodit na daném trhu jednoznačně zjistilo,které aspekty zásad odpovědného zadávaní jsou schopni dodavatelé ŘSD ČR v rámci zadávacích řízení nabídnout, a to při současném naplnění § 6 odst. 4 ZZVZ.
 Z2021-008964 15. 3. 2021 neuvedena KD METALL s.r.o. Jaroměř – KD METALL, odstranění staré ekologické odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008786 15. 3. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Aspekty odpovědného veřejného zadávání v odhad.cena 1 Kč
Předběžné oznámení Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, je v souladu s § 6 odst. 4 (nabyl účinnosti k 1. 1. 2021) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), při postupu podle ZZVZ povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. ŘSD ČR, jakožto největší zadavatel v ČR, se rozhodlo využít komunikace s dodavateli prostřednictvím průzkumu trhu/Meet the Seller, aby u jednotlivých komodit na daném trhu jednoznačně zjistilo,které aspekty zásad odpovědného zadávaní jsou schopni dodavatelé ŘSD ČR v rámci zadávacích řízení nabídnout, a to při současném naplnění § 6 odst. 4 ZZVZ.
 Z2021-008719 15. 3. 2021 14. 4. 2021 ČEPRO, a.s. Rámcová dohoda - servis technologických, odhad.cena 80 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je zajištění operativního servisu (servisní údržby), profylaktické (technologické) kontroly, oprav, instalací, elektrorevizí, prohlídek požárně bezpečnostních zařízení, zajištění náhradních dílů, dodávka a implementace a odstranění zjištěných závad pro Čerpací stanice EuroOIl, které se nachází na celém území České republiky.
 Z2021-008538 12. 3. 2021 13. 4. 2021 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů kategorie odhad.cena 5 952 078 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby v oblasti nakládání s odpady, tj. shromažďováni, odvozu a následného využití nebo likvidace ostatních odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, které vznikají v areálu KKN a.s, nemocnici Cheb a nemocnici Karlovy Vary, v souladu s požadavky technické specifikace, po dobu 36 měsíců.
 Z2021-004018 15. 3. 2021 neuvedena Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace Odvoz, odstranění a využití vybraných odpadů z odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008500 12. 3. 2021 neuvedena Obec Zdiby Nastavení odpadového hospodářství v obci Zdiby - odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2021-008332 11. 3. 2021 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě ÚPMD Praha - Zajištění odvozu ostatního odpadu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008373 15. 3. 2021 9. 4. 2021 Obec Šťáhlavy Provozování vodohospodářské infrastruktury ve odhad.cena 51 173 000 Kč
Oprava Předmětem koncesní smlouvy jsou služby (koncese) zajišťující bezpečné a plynulé provozování Vodohospodářského majetku - vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které jsou ve vlastnictví veřejného zadavatele, obce Šťáhlavy, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, po dobu od 1.1.2022 do 31.12.2031.
 Z2021-008231 6. 4. 2021 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR – Svitavy – provádění úklidových služeb odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-008137 8. 3. 2021 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM Odvoz a likvidace komunálního odpadu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-002023 22. 3. 2021 neuvedena Obec Horní Lideč Trezor přírody Horní Lideč – Expozice odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-007943 8. 3. 2021 neuvedena Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Nemocnice Vyškov – Nakládání s nemocničním odpadem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007652 12. 3. 2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Úklid a údržba venkovních ploch SÚZ ČVUT v Praze odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-007485 1. 4. 2021 neuvedena Probační a mediační služba Úklid objektu ředitelství Probační a mediační odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-007534 4. 3. 2021 neuvedena Úřad práce České republiky LB - ÚP ČR – KrP v Liberci – poskytování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007914 8. 3. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc Vyvážení odpadkových košů, úklid zastávek městské odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007003 1. 3. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. Úklidové služby ETE odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-007164 6. 4. 2021 1. 4. 2021 Město Svitavy Zajištění péče o kvalitu vody rybníka Rosnička odhad.cena 3 654 000 Kč
Oprava Předmět veřejné zakázky je zajištění souborů úkonů k zajištění péče o kvalitu vod rybníka Rosnička.
 Z2021-006814 8. 3. 2021 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Servis infrastruktury IT4Innovations odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-006766 23. 2. 2021 neuvedena Město Hořovice Vývoz odpadkových košů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu výsyp odpadkových košů a odstranění odpadu v k.ú. Města Hořovice a lesoparku Dražovka
 Z2021-006517 12. 3. 2021 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Odvoz a likvidace odpadů z objektů AS-PO odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-006682 22. 2. 2021 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky Měřící skupiny 2021–2024 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006263 22. 2. 2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze PROPRETTE s.r.o.
Zajištění úklidových služeb v prostorách fakult 6 550 742 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.
 Z2021-006703 22. 2. 2021 neuvedena OBEC MĚCHENICE Měchenice – tlaková kanalizace a ČOV 1000 EO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-006408 22. 2. 2021 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Obnovní management území národního významu na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006188 19. 2. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Zajištění generální opravy 6 ks sypacích nástaveb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006030 18. 2. 2021 19. 3. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce právní a investiční Zajištění komplexního servisu výtahů 2021 - 2023
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní služby, kterou se rozumí zajištění komplexního servisu výtahů u provozních středisek (seznam uveden níže v textu) v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a souvisejícími předpisy, včetně provádění havarijních oprav výtahů. Vzhledem k úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku sociálně odpovědně. Zadavatel požaduje umožnění praxe u vybraného dodavatele pro studenty školy.
 Z2021-006109 18. 2. 2021 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 053 880 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy