Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 5155 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042881 11. 12. 2018 neuvedena Město Žamberk EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk v letech 2019-2020 5 052 060 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství ve městě Žamberk. Jedná se o výběr dodavatele, který zabezpečí svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01 dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.), za jehož původce se považuje město Žamberk. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Z2018-042660 10. 12. 2018 16. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO Odvoz objemného odpadu z vojenských areálů 2020 - 2023 II odhad.cena 16 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Z2018-042451 10. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru bývalých skládek tekutých kalů Růžodol do severní části areálu Chempark Záluží. Toto území je označováno také jako kontaminační mrak č. 12. Jedná se o čerpání ochranného a oddělovacího drénu KM12 (také drén Růžodol), odvádění čerpaných vod k jejich čištění na ČOV společnosti UNIPETROL RPA, s. r. o. a zajišťování monitoringu přilehlé oblasti (čerpaná množství, úrovně hladin podzemní vody v definovaných monitorovacích objektech, odběry vzorků podzemní vody a jejich analýzy, zpracování a vyhodnocování získaných dat). Hlavními kontaminanty jsou ropné...
Z2018-042606 10. 12. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Kaiser servis, spol. s r.o.
Služby v odpadovém hospodářství v ČEPRO, a.s., 2019 - 2022 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem na provádění činností a služeb v oblasti odpadového hospodářství: pravidelné svozy komunálního a tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, objemných a ostatních odpadů, vč. administrativních služeb a ohlašovacích povinností, pronájmu sběrných nádob.
Z2018-042464 10. 12. 2018 15. 1. 2019 Česká republika - Úřad práce České republiky Zajištění úklidových služeb a úklidových služeb s náhradním plněním pro vybrané budovy Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech odhad.cena 7 520 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provádění úklidových prací a služeb ve vybraných budovách (a souvisejících prostorách) Krajské pobočky v Karlových Varech. Zakázka je rozdělena na 5 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná Smlouva na provádění úklidových prací s vybraným dodavatelem. Ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ zadavatel stanovuje, že účastníci zadávacího řízení mohou podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. Zakázka je pro část č.1. a část. č.2. vyhrazena v souladu s § 38 zákona dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, resp. dodavatelům kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. V...
Z2018-042239 6. 12. 2018 14. 1. 2019 Čepro a.s. Čištění vodohospodářských děl a zařízení na ČS EuroOil 2019 – 2022, odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je čištění vodohospodářských děl a zařízení na čerpacích stanicích EuroOil , které provozuje zadavatel.
Z2018-042297 6. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba - Jižní Čechy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr včetně dodržování hygienického standardu u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. Podrobně v návrhu smlouvy.
Z2018-042298 6. 12. 2018 8. 1. 2019 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba - Vysočina
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr včetně dodržování hygienického standardu u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. Podrobně v návrhu smlouvy.
Z2018-042029 5. 12. 2018 3. 1. 2019 Technické služby města Nymburka Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu-Technické služby města Nymburka odhad.cena 35 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či likvidace, a to na dobu 5 let. Předpokládaný celkový roční objem odpadů je 8500 tun. Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v příloze č. 5. Předmětem veřejné zakázky není zajištění svozu či přepravy odpadu, Zadavatel zajišťuje dopravu odpadu vlastními vozy. Seznam svozových vozů je uveden v příloze č. 6. V rámci projektu není počítáno se stavebními pracemi.
Z2018-042060 5. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí „SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Šumperk“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je provedení sanace kontaminace horninového prostředí, znečištěných stavebních konstrukcí a podzemních vod. V rámci sanace budou těženy kontaminované zeminy a stavební konstrukce z oblastí jímky a dehtojemu. Stavební jámy bude nutné staticky zajistit a během odtěžby zemin provádět stavební čerpání. Čerpaná podzemní voda bude dekontaminována a vypouštěna do kanalizace. Sanační práce II. etapy budou realizovány pouze v případě, kdy bude po I. etapě přetrvávat na lokalitě nadlimitní znečištění podzemních vod. Součástí prací je monitoring.
Z2018-042072 4. 12. 2018 neuvedena SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace IPO - STAR s. r. o.
Zajištění úklidových služeb 5 227 853 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je úklid kancelářských prostor a objektů zadavatele, včetně dodávky a doplňování drogistického zboží
Z2018-041976 4. 12. 2018 neuvedena Domov pro seniory Ďáblice, příspěvková organizace PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Úklidové služby v Domově pro seniory Ďáblice 3 536 020 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování úklidových služeb v sídle zadavatele ( v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 této Výzvy), a to na 23 měsíců. Předmět veřejné zakázky je po technické stránce podrobně vymezen v příloze č. 2 této Výzvy a obchodní podmínky v příloze č. 1 této Výzvy. Dodavatel je povinen vyplnit všechny položky soupisu činností, které jsou podrobněji popsány v technických popisech parametrů plnění s tím, že při realizaci předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen dodržet právní předpisy a technické normy k předmětu veřejné zakázky se vztahující. Předmětem je de facto komplexní provádění úklidových služeb.
Z2018-041831 3. 12. 2018 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s. Guerdo, s. r. o.
Úklidové služby ve vybraných objektech ve správě městské části Praha 8 2 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování plnění spočívající v provádění úklidových služeb ve vybraných objektech ve správě městské části Praha 8.
497232 3. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí DEKONTA, a.s.
Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Jihostroj a.s. ve Velešíně 7 768 040 Kč
Oznámení o změně
Z2018-041640 3. 12. 2018 8. 1. 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Páteřní areálové optické rozvody k projektu Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče PNvD pomocí ICT podpory odhad.cena 15 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání, pokládka a instalace páteřních areálových optických rozvodů v prostorách areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech mezi stanovenými objekty. Předmět veřejné zakázky souvisí s projektem Zadavatele „Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče v PNvD pomocí ICT podpory“, který je spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 26.
Z2018-041353 29. 11. 2018 15. 1. 2019 ALFA SYSTEM s.r.o. Sanace areálu bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 010 – Rokytnice nad Jizerou odhad.cena 19 730 310 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí sanačních prací spočívající v odstranění nadlimitně kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemí a podzemních vod v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
Z2018-041548 29. 11. 2018 7. 1. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR JMK - Zajištění úklidových služeb pro ÚP ČR - Kontaktní pracoviště Mikulov odhad.cena 560 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Mikulov na adrese: Republikánské obrany 1584/1, Mikulov.
Z2018-041481 29. 11. 2018 2. 1. 2019 Město Česká Kamenice Svoz a likvidace odpadu pro město Česká Kamenice odhad.cena 21 152 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro město Česká Kamenice a všech jeho místních částech a nájem sběrných nádob na směsný komunální odpad.
Z2018-040888 26. 11. 2018 27. 12. 2018 Město Český Těšín Ruční případně strojní čištění komunikací a veřejného prostranství na území města Český Těšín - opakované zadání odhad.cena 18 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spojených s celoročním čištěním komunikací a veřejného prostranství na území města Český Těšín. Předmět a rozsah služeb je blíže specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
Z2018-041015 26. 11. 2018 neuvedena Město Šumperk ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) V ŠUMPERKU odhad.cena 16 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů plastů, skla, nápojového kartonu a papíru pro město Šumperk v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele – území města Šumperka. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na šest samostatných částí. Všechny tyto části je možno realizovat samostatně a na sobě nezávisle, tzn. lze podat nabídku na libovolnou část (A, B, C, D, E i F) tj. na dvě, tři, čtyři i pět částí či všech šest částí zakázky. Bližší specifikace všech částí zakázky je uvedena v příloze dokumentu.
Z2018-041138 26. 11. 2018 4. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO Zajištění provozu systémů VZT na roky 2019-2020 odhad.cena 18 630 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují rovněž na související technická zařízení v majetku Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO (rozvodů, distribučních elementů, rekuperace, systémů měření a regulace - dále jen "MaR" atd.).
Z2018-041034 26. 11. 2018 7. 1. 2019 Vršanská uhelná a.s. Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309 odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.
Z2018-040737 23. 11. 2018 2. 1. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství Úklidy a údržba I. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je provádění úklidových a údržbářských prací v budovách Finančních úřadů v ČR.
Z2018-040573 22. 11. 2018 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. Zajištění úklidu budov a areálu, svozu odpadu v areálu Výstaviště Praha odhad.cena 23 824 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování úklidových a čistících služeb v areálu Výstaviště Praha, a to v následujících budovách: Průmyslový palác, Křižíkovy pavilony B, C, D a E, Malá sportovní hala, a dále poskytování celoročních venkovních úklidových prací a zimní údržby komunikací, na pozemcích v areálu Výstaviště Praha, včetně svozu odpadu, a to i nebezpečného odpadu.
Z2018-040617 21. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí SEZ, Ochranné čerpání nádrže Nová voda střed, Litvínov, UNIPETROL a.s.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné sanační čerpání v oblasti nádrží Nová voda střed, Litvínov, UNIPETROL, a. s.“. Projekt pro navazující provoz na období 5 let, zpracované společností AQUATEST a.s. v září 2018, a Dodatku č. 1 projektu pro navazující provoz na období 5 let, zpracovaného společností AQUATEST a.s. v říjnu 2018, které jsou společně dále označovány jako „projektová dokumentace“ a tvoří přílohu č. 3 ZD.
Z2018-040426 20. 11. 2018 7. 1. 2019 Česká republika - Úřad práce České republiky Provádění úklidových prací pro Moravskoslezský kraj odhad.cena 35 830 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na níže uvedených adresách uvedených v bodě 1.6 ZD. Zakázka je rozdělena na 34 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s vítězným dodavatelem.
Z2018-040552 20. 11. 2018 13. 12. 2018 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Svoz odpadu odhad.cena 3 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz odpadu, kterým se rozumí odpad podobný komunálnímu, plastové obaly, sklo, papír a biologicky odbouratelný odpad. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Z2018-040364 19. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí „Sanační zásah mezi vnitroareálovou komunikací a břehem řeky Labe“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je odtěžba materiálu navážek kontaminovaného zejména rtutí, zpětný zásyp vhodným materiálem, zajištění stability přilehlé komunikace a další práce k uvedení terénu do původního tvaru.
Z2018-039999 16. 11. 2018 19. 12. 2018 Česká republika - Úřad práce ČR JMK - Zajištění úklidových služeb pro ÚP ČR - Kontaktní pracoviště Vyškov II odhad.cena 1 080 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Vyškov na adrese: Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov
Z2018-039918 16. 11. 2018 19. 12. 2018 Česká republika - Úřad práce ČR Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim odhad.cena 112 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR – Krajskou pobočku v Pardubicích na pracovišti v Chrudimi. Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem.
Z2018-040176 16. 11. 2018 neuvedena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ANAMET s.r.o.
UTB – Spotřební zboží k přístroji DM340C 136 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technického zhodnocení (rozšíření) a servisní údržba klimatické skříně DM340C pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty aplikované informatiky, na základně výslovně uděleného souhlasu k provedení takového zásahu ze strany výrobce zařízení.
Z2018-039996 15. 11. 2018 19. 12. 2018 Česká republika - Úřad práce ČR JMK - Zajištění úklidových služeb pro ÚP ČR - Kontaktní pracoviště Břeclav odhad.cena 1 123 920 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Břeclav na adrese: Fintajslova 1976/7, Břeclav
Z2018-039660 14. 11. 2018 neuvedena Botanická zahrada Liberec Jan Nedvěd, Střechy-Liberec
Oprava poškozené části střechy na administrativní budově BZ 239 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Oprava střechy na administrativní budově BZ Liberec, včetně likvidace staré krytiny
Z2018-039550 12. 11. 2018 13. 12. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Úklid v žel. stanicích a zastávkách v obvodu OŘ Olomouc“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zajištění úklidu v žel. stanicích a zastávkách. Veřejná zakázka má 3 části, z nichž každá bude vyhodnocena zvlášť. 1. část: Úklid v žst. a zastávkách v oblasti Olomouckého kraje 2. část: Úklid v žst. a zastávkách v oblasti Zlínského kraje 3. část: Úklid podchodů v obvodu OŘ Olomouc
Z2018-039435 12. 11. 2018 14. 12. 2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB v objektech JU odhad.cena 41 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě rámcové dohody s jedním účastníkem
Z2018-039198 9. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Poskytování úklidových služeb v budově Trauttmansdorfského paláce MZV ČR odhad.cena 9 600 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajišťování komplexních denních úklidových služeb v budově Trauttmansdorfského paláce MZV ČR.
Z2018-039188 15. 11. 2018 14. 12. 2018 Česká republika - Úřad práce ČR JMK - Zajištění úklidových služeb pro ÚP ČR - Kontaktní pracoviště Vyškov odhad.cena 1 080 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Vyškov na adrese: Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov
Z2018-039439 9. 11. 2018 neuvedena Město Bystřice Technické služby Benešov, s.r.o.
"Sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů pro Město Bystřici 2019" 2 621 604 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady (konkrétně směsného komunálního odpadu) ve správním území města Bystřice, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právními předpisy ČR a obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 200301) z odpadových nádob o objemu 80 l, 110 l, 240 l a 1100 l a z označených pytlů. Součástí poskytnutých služeb bude rovněž úklid sběrných míst po provedení sběru odpadů a vedení evidence o množství shromážděného, přepraveného a odstraněného odpadu.
Z2018-039157 8. 11. 2018 12. 12. 2018 Dopravní podnik Ostrava a.s. Dodávka systému varování před kolizí pro tramvaje odhad.cena 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávka systému varování před kolizí pro 2 ks tramvají typu VarioLFR.E. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Z2018-039037 7. 11. 2018 neuvedena Obec Nová Ves Svoz a likvidace odpadu pro obec Nová Ves 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu a) Pravidelný svoz a energetické využití nebo odstranění veškerého směsného komunálního odpadu kat. číslo 200301 (odpadové nádoby o objemu 110 l, 120l, 240l a 1100 l) od všech čísel popisných v obci Nová Ves (dále jen „území obce“) (nádoby ve vlastnictví občanů a obce) v intervalu 1x za 14 dní. b) Pravidelný svoz a materiálové využití veškerého biologicky rozložitelného odpadu kat. číslo 200201 (odpadové nádoby o objemu 120 l, 240 l a 1100 l) od všech čísel popisných na území obce (nádoby ve vlastnictví obce) v intervalu 1x za 14 dní v období od 1.4. do 30.11. a v intervalu 1x za 28 dní v období od 1.12. do c) Pravidelný svoz a materiálové využití veškerého plastu kat. číslo 200139 ze všech sběrných hnízd na území obce (odpadové nádoby o objemu 1100 l na 5 sběrných hnízdech) s četností odvozu 1x za 7 dní (kontejnery ve vlastnictví obce). d) Pravidelný svoz a materiálové využití...
Z2018-038856 7. 11. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Purum s.r.o.
Nakládání s odpady ČEZ Distribuce, a. s. 8 395 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady (vyjma komunálního odpadu a z něho vytříděných složek odpadu) dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Z2018-038804 7. 11. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Purum s.r.o.
Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s. 4 121 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadními vodami dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Z2018-038716 6. 11. 2018 neuvedena Akademie řemesel Praha – Střední škola technická CORA PLUS s.r.o.
Zajištění úklidových služeb – Akademie řemesel Praha 5 601 101 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v úklidových činnostech ve školních areálech Akademie řemesel Praha, tj.: • Areál Krč - Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč • Areál Braník - Vrbova 1233, Praha 4 – Braník Předmětem plnění zakázky je výkon pravidelných úklidových služeb a dalších služeb nad rámec pravidelného úklidu dle potřeb a požadavků zadavatele.
Z2018-038809 6. 11. 2018 neuvedena Plzeňský kraj Západočeské komunální služby a.s.
Chodová Planá – odstranění skládky pneumatik 2 566 860 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je odstranění nelegální skládky odpadu nacházející se na pozemku parc. č. 4132 v katastrálním území Chodová Planá a to odvozem na řízenou skládku odpadů.
Z2018-038672 5. 11. 2018 neuvedena Město Smiřice Marius Pedersen a.s.
Zajištění odpadových služeb 2019 – 2022 5 787 724 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je a) Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu ze svozových nádob (tzn. popelnic a kontejnerů) a b) Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu z nádob, určených ke sběru jednotlivých komodit: papír – sklo – plasty (+ nápojové kartony).
Z2018-038371 5. 11. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i FORCORP GROUP spol. s r.o.
Komplexní úklidové služby_objednávka realizovaná na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 2016_047 914 814 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Čtvrtletní objednávka provádění komplexních úklidových služeb v areálu BIOCEV ve Vestci, Průmyslová ulice 595, PSČ 252 50 Vestec realizovaná na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 2016/047 ze dne 30.11.2016
Z2018-038529 5. 11. 2018 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Úklidové služby
Předběžné oznámení Úklidové služby pro objekty PřF UK Albertov 3 a 6, Horská 3, Na Slupi 16, Legerova 5, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, Benátská 2.
Z2018-038225 15. 11. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR - KrP ÚL - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-038363 15. 11. 2018 neuvedena Kraj Vysočina Zajištění úklidových služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-038504 2. 11. 2018 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. Kontejnery Müller, s.r.o.
ROYAL CHEMICAL - ČR, s.r.o.
Provádění vybraných činností zimní údržby v Olomouci 208 257 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provádění vybraných činností zimní údržby v Olomouci