Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 6881 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-037139 22. 10. 2019 neuvedena Česká televize Smart Informatics s.r.o.
Výměna monitorů v přenosovém voze HD3 566 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 7ks 32" LCD monitorů pro přenosový vůz HD3 a instalace 6 z nich do monitorové stěny vozu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-037219 22. 10. 2019 neuvedena Městská část Praha 11 FS CODES s.r.o.
„Audio Video + hlasování pro konání Zastupitelstva MČ Praha 11“ 2 084 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení zvukového záznamu, videozáznamu, stream, střih záznamu po bodu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11.
Z2019-036419 21. 10. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_7024 71 244  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-036824 21. 10. 2019 26. 11. 2019 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dodávka nezbytné síťové infrastruktury do datového centra NPK pro běh KIS NPK a zvýšení úrovně ochrany perimetru počítačové sítě NPK - Firewally a SandBox odhad.cena 12 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce ochrany perimetru počítačové sítě zadavatele a zvýšení bezpečnosti perimetru počítačové sítě zadavatele prostřednictvím instalace nových typů firewallů výměnou za již nedostačující současná zařízení a zavedení nového řešení ochrany a prevence proti pokročilým hrozbám a cíleným útokům – SandBox (dále též hardware) v lokalitě Pardubice.
Z2019-037122 21. 10. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj AV MEDIA, a.s.
Dodávka audiovizuální techniky v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ 2 108 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalaci audiovizuální techniky, výpočetní techniky a jejich periferních zařízení včetně projekčního plátna a dalšího vybavení v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“. Blíže viz ZD.
Z2019-036728 18. 10. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace VH-COM, s.r.o.
Dodávka ručních a vozidlových radiostanic včetně příslušenství 2 336 905  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka ručních a vozidlových radiostanic včetně příslušenství pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci. Zakázka je rozdělena na 2 části, a to na část 1 - ruční radiostanice a část 2 - Vozidlové radiostanice.
Z2019-036475 17. 10. 2019 neuvedena ČESKÝ ROZHLAS Mediatronik, s.r.o.
Rekonstrukce prostorové akustiky hudebního studia ČRo Sever 3 778 170  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je akustická modernizace, tzn. výroba a instalace nové prostorové akustiky včetně technologického nábytku a provedení souvisejících stavebních úprav hudebního studia MACAC v objektu Českého rozhlasu v Ústí nad Labem, Na Schodech 10.
634361 17. 10. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava T-Mobile Czech Republic a.s.
Poskytování pevných hlasových a mobilních služeb 8 515 835  Kč
Oznámení o změně
Z2019-036482 17. 10. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Pramacom Prague spol. s r.o.
Radiostanice PEGAS 747 050  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy na dodávku 10 kusů nových vozidlových radiostanic rádiového systému MV ČR – PEGAS. Tento systém používají složky integrovaného záchranného systému (IZS) v ČR.
Z2019-036067 17. 10. 2019 20. 11. 2019 Česká pošta, s.p. Mobilní telekomunikační služby odhad.cena 270 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky: a) je poskytování telekomunikačních služeb v sítích GSM (hlasové služby a SMS; datové služby a připojení k Internetu; služba hromadného rozesílání SMS, atd.), b) jsou dodávky modemů (vč. příslušenství) a případné dodávky dalšího telekomunikačního zboží. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen "ZD").
Z2019-036066 17. 10. 2019 15. 11. 2019 Ministerstvo obrany Dynamický nákupní systém - nákup mobilních telefonů odhad.cena 99 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS (dále jen „VZ“) je dodávka mobilních telefonů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí VZ vč. dopravy do místa plnění určeného zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Z2019-036581 17. 10. 2019 neuvedena Město Telč TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká (interaktivní tabule) 510 413  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních tabulí do rekonstruovaných prostor ZŠ Hradecká v Telči.
Z2019-036532 17. 10. 2019 neuvedena Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové AG COM, s.r.o.
KHS Královéhradeckého kraje – pořízení ICT – 2018 ČÁST A 579 224  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení optické páteře sítě (10 Gbit/s) pro strukturovanou kabeláž v sídle KHSHK tvořenou optickými kabely a propojujícími aktivní prvky, odpovídající požadavkům organizace na topologii počítačové sítě KHSHK, vysokorychlostními přepínači napojenými do stávající horizontální kabeláže.
Z2019-036032 15. 10. 2019 6. 11. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií FIT-19-104 – NÁKUP KONCOVÝCH SÍŤOVÝCH PRVKŮ odhad.cena 3 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka síťových prvků (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v této technické specifikaci uvedeny.
Z2019-035959 14. 10. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze NETWORKSYS a.s.
Náhrada perimetrových firewallů 2 845 520  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí a implementace komplexních bezpečnostních opatření, které sestávají z pořízení nových hardwarových (HW) a softwarových (SW) prvků včetně licencí, bude-li to s ohledem na nabízené řešení vyžadováno, a jejich integrace do počítačové sítě Zadavatele včetně stávajících bezpečnostních a informačních systémů – systémů monitoringu počítačové sítě, bezpečnostního přístupového systému, Security Information Event Management (SIEM) systému a skrze něj integrace do HelpDesk systému, Web security a Email security systémů.
Z2019-035840 14. 10. 2019 neuvedena město Cheb Implementace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti MěÚ Cheb odhad.cena 8 809 270  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Část 1 veřejné zakázky – Řízení identit a přístupových oprávnění Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace řešení pro řízení identit a přístupových oprávnění (Identity Management) do informačních systémů a ověřování identit uživatelů v rámci MěÚ Cheb, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, příslušenství, zaškolení, zpracování dokumentace a poskytování služeb technické podpory. Část 2 veřejné zakázky – Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě síťových přepínačů, optických modulů, přístupových WiFi bodů, datového trezoru (bezpečného datové úložiště), přístupových terminály a systému pro jejich řízení, bezpečnostních kamer a systému pro jejich správu a nahráván, zhášecího systému, rack management systému a licencí software centrálního systému...
Z2019-035901 14. 10. 2019 5. 11. 2019 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Obměna firewallu, oddělení serverové a uživatelské LAN odhad.cena 5 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pronájem externího internetového firewallu, nákup interního firewallu pro oddělení serverové a uživatelské infrastruktury LAN včetně licence a standardní podpory na 48 měsíců a úpravy konfigurace nad rámec běžné podpory po dobu 48 měsíců.
Z2019-035990 14. 10. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Albertina icome Praha s.r.o.
UK-FF - Zajištění elektronických informačních služeb 2019 3 174 389  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění odborných elektronických informačních zdrojů pro potřeby zadavatele a jeho knihovních fondů. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ZD.
Z2019-035769 21. 10. 2019 12. 11. 2019 Centrální nákup, příspěvková organizace Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022 odhad.cena 52 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora pro centrálního zadavatele, Plzeňský kraj a organizace PK, a to v rozsahu vymezeném v této Zadávací dokumentaci a přílohách ZD. Rámcová dohoda bude uzavřena na 36 měsíců do 31.12.2022. Centrální zadavatel si vyhradil možnost prodloužení rámcové dohody o 12 měsíců.
Z2019-035618 14. 10. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT odhad.cena 8 970 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora.
Z2019-035933 14. 10. 2019 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně ANECT a.s.
Dodávka aktivních prvků počítačové sítě 983 886  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků počítačové sítě.
Z2019-035771 11. 10. 2019 neuvedena Město Třeboň Služby mobilního operátora pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném Výzvou k podání nabídky a jejími přílohami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 1 – Předmět veřejné zakázky a č. 2 – Objemy služeb a specifikace cen mobil. Smlouva bude uzavřena městem Třeboň, jakožto centrálním zadavatelem, který centralizovaně zadává veřejnou zakázku pro zadavatele uvedené v příloze č. 7 této Výzvy – Přehled zadavatelů.
Z2019-035120 10. 10. 2019 7. 11. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Rámcová dohoda na obnovu SAN core switchů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ na dobu 3 let. Předmět plnění zahrnuje: Dodání SAN switchů a souvisejících komponent a příslušenství včetně standardního software, který je součástí dodávaného hardware (to vše dále též jen „zařízení“), a to způsobem a za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Součástí plnění je též montáž zařízení a související instalační práce v příslušných místech plnění a převod vlastnického práva k zařízením na VZP ČR. Součástí plnění jsou uvedené závazky dodavatele: a) poskytování záruky na dodaná zařízení s podporou ve zvýšených parametrech (dále jen „Záruční podpora“) v délce 60 měsíců za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách; b) poskytnutí nevýhradních licencí/podlicencí k SW, který je součástí dodávaného HW, včetně všech aktualizací získaných v rámci Záruční podpory, a to k užití v rámci VZP ČR na...
Z2019-035505 10. 10. 2019 neuvedena Město Kolín AV MEDIA, a.s.
Dodávka 3D objektového zvukového systému velkého sálu Kina 99 v Kolíně 2 599 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D objektového zvukového systému velkého sálu Kina 99 v Kolíně (dále také „zboží“). Podrobněji je zboží definováno v příloze č. 1 těchto podrobných podmínek ZD. Zadavatel dále uvádí, že kompletní 3D objektový zvukový systému musí být kompatibilní s projektorem Sony SRX-R320.
Z2019-035563 10. 10. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze NETWORKSYS a.s
Rozšíření portové kapacity switchů 2 024 067  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je navýšení portové kapacity switchů sítě VŠCHT Praha dle specifikace v příloze č. 3 Specifikace předmětu plnění. Modernizace systémů v rámci této VZ je pořízení nových hardwarových (HW) prostředků (včetně licencí pokud je to třeba) a jejich integrace do počítačové sítě VŠCHT Praha včetně stávajících bezpečnostních a informačních systémů – systémů monitoringu počítačové sítě a bezpečnostního přístupového systému.
Z2019-035335 9. 10. 2019 neuvedena Česká televize International Video Communiacation spol.s r.o.
Hybridní kamerové kabely 2 813 877  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka hybridních kamerových kabelů zakončených konektory SMPTE pro připojení kamer přenosových vozů
Z2019-034948 7. 10. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení KRISTYÁN cz s.r.o.
Televizory s příslušenstvím pro zařízení VLRZ 2 272 537  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka televizorů (včetně dálkových ovladačů), držáků televizorů kompatibilních s příslušnými typy televizorů a set-top-boxů na zařízení VLRZ.
Z2019-034814 7. 10. 2019 5. 11. 2019 Městská část Praha 5 Kompletace hromadné pošty ÚMČ Praha 5 (hybridní pošta) odhad.cena 4 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude zajištění komplexního řešení hromadné korespondence zadavatele, přičemž tato služba zahrnuje zejména tisk adresného oboustranného dokumentu s proměnnými údaji barevně, kompletaci – párování adresného dokumentu do obálky C5 s modrým pruhem a dodejkou a potisk obálky. Výstupem poštovních služeb – tzv. „hybridní pošty“ – je rozeslání dopisů jako doporučených zásilek s dodejkou do vlastních rukou.
Z2019-034974 7. 10. 2019 4. 11. 2019 Armádní Servisní, příspěvková organizace Dodávka TV a set-top boxů odhad.cena 5 990 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka TV a set-top boxů v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace.
Z2019-034647 7. 10. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Schneider Electric CZ, s.r.o.
ABB s.r.o.
Siemens, s.r.o.
DODÁVKY ROZVÁDĚČŮ VN PRO ELEKTRICKÉ STANICE - ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ, 25KV, SE 2 SYSTÉMY PŘÍPOJNIC 232 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek ROZVÁDĚČŮ VN PRO ELEKTRICKÉ STANICE s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zařízení, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. ČÁST 3-ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ, 25KV, SE 2 SYSTÉMY PŘÍPOJNIC
Z2019-034744 7. 10. 2019 4. 11. 2019 Centrální nákup, příspěvková organizace Pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022 odhad.cena 19 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování pevných hlasových a pevných datových telekomunikačních služeb prostřednictvím operátora pro centrálního zadavatele, Plzeňský kraj a organizace PK, a to v rozsahu vymezeném v této Zadávací dokumentaci a přílohách ZD. Rámcová dohoda bude uzavřena na 36 měsíců do 31.12.2022. Centrální zadavatel si vyhradil možnost prodloužení rámcové dohody o 12 měsíců.
Z2019-034696 4. 10. 2019 25. 10. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zajištění doručování balíkové pošty mezi lokalitami ÚZSVM odhad.cena 9 216 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky zajišťování převzetí a rozvozu balíkových zásilek podávaných zadavatelem a jemu adresovaných z místa vypravení na místo doručení
Z2019-034689 4. 10. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA BusinessCom a.s.
VZ 81419 – Dodávka „IP Telefonů“ pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy 747 830  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka pevných koncových IP telefonů a přídavných rozšiřujících panelů (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je doprava na místo plnění.
Z2019-034280 3. 10. 2019 1. 11. 2019 Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Implementace systému managementu bezpečnosti informací pro nemocnice Zlínského kraje odhad.cena 100 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky je komplexní zajištění kybernetické bezpečnosti v nemocnicích Zlínského kraje. Hlavním cílem je konzistentní technologický systém s vysokou dostupností, zajištěním integrity a důvěrnosti v rámci technologických opatření pro naplnění požadavků nemocnic prostřednictvím prostředí vysoké dostupnosti technologií a doplnění prostředků pro řízení přístupu a nezbytných nástrojů pro zaznamenávání a sběr činností a detekci kybernetických bezpečnostních událostí včetně automatizovaného systému pro testování aplikační bezpečnosti. Zadavatel zadávací řízení provádí a) na svůj účet a v postavení centrálního zadavatele podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) ZVZZ na účet těchto pověřujících zadavatelů: b) Uherskohradišťská nemocnice a. s. c) Kroměřížská nemocnice a.s. d) Vsetínská nemocnice a.s. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci a v...
Z2019-034063 17. 10. 2019 30. 10. 2019 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Telefonní a datové služby odhad.cena 13 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování telefonních a datových služeb pevných i mobilních pro zajištění provozu zadavatele - organizace Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění není provoz primární a sekundární linky tísňového volání 155 včetně jejich záložních telefonních linek pevných i mobilních. Součástí předmětu plnění není ani speciální služba přístupu na informační servery Info35.
Z2019-033607 14. 10. 2019 29. 10. 2019 Ministerstvo obrany Systém MILSATCOM
Oprava Dodávka základnových satelitních stanic, satelitních terminálů, switchů, sad pro provoz a SW licencí a provedení školení podle zadávací dokumentace.
Z2019-033589 27. 9. 2019 25. 10. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Systém proměnného dopravního značení na D1 na Vysočině v zimním období odhad.cena 13 541 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o pronájem Telematického systému pro omezení vjezdu nákladních vozidel do rychlých pruhů na dálnici D1 v úseku 68 - 168 km
Z2019-033517 27. 9. 2019 neuvedena Letiště Praha a.s. DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY A SERVIS SÍŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ odhad.cena 40 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby ICílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dodávky a servis síťových zařízení
Z2019-033556 27. 9. 2019 29. 10. 2019 O2 Czech Republic a.s. Dodávka a instalace hardware a software pro Mobile EdgeComputing odhad.cena 6 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka technického řešení Mobile Edge Computing systému (HW, SW) pro rozšíření funkcionality mobilní sítě (měření snížené latence).
Z2019-033536 25. 9. 2019 neuvedena K-net Technical international Group s.r.o. Switche a servery pro pilotní testování odhad.cena 5 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka tří serverů a tří switchů včetně instalace a implementace
Z2019-033054 23. 9. 2019 neuvedena Město Nový Jičín Zajištění telekomunikačních služeb v mobilních sítích pro město Nový Jičín 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb v rozsahu a kvalitě specifikované v příloze č. 1 zadávací dokumentace, zajištění možnosti bezplatné aktivace a deaktivace doplňkových služeb uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace na všech využívaných SIM, bezplatné poskytnutí souvisejících služeb uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace, poskytování hlasových a datových služeb v rozsahu specifikovaném tarify uvedenými v příloze č. 1 zadávací dokumentace, přičemž hlasové tarify lze využívat samostatně nebo v kombinaci s datovým tarifem.
Z2019-032962 21. 10. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno „ZVÝŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI VE FN BRNO – OPAKOVANÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ“ odhad.cena 398 791 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno pro 1. a 2. část životního cyklu veřejné zakázky, zahrnující dodávku a implementaci systému zajišťujícího zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno, a to v dále uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci pro 1. a 2. část životního cyklu veřejné zakázky, zejména v TECHNICKÉ SPECIFIKACI PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a ve Smlouvě na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno.
Z2019-032928 23. 9. 2019 22. 10. 2019 Česká republika - Ministerstvo zemědělství Zajištění konektivity MZe 2019+ - Část 4 odhad.cena 14 475 234  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění konektivity MZe 2019+ - Část 4 (konektivita datových center a linek na lokality Ministerstva zemědělství). Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, kdy každá z nich tvoří jednu část veřejné zakázky, a to: A. Zajištění konektivity HC (konektivita hostingových center HC Nagano a HC Chodov), zajištění konektivity THC (konektivita Těšnov a hostingová centra) a zajištění konektivity CMS (konektivita hostingových center do Centrálního Místa Služeb MV) - označeno jako HC+THC+CMS; B. Zajištění konektivity lokalit oddělení regionální správy budov a lokality Těšnov - označeno jako ORSB + Těšnov
Z2019-032883 20. 9. 2019 neuvedena Městské divadlo Brno, příspěvková organizace AVT Group a.s.
MDB – Evakuační a inspicientský systém 2 300 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka instalace interkomu a 100 V systému ozvučení pro Městské divadlo Brno.
Z2019-033020 20. 9. 2019 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. KVANT spol. s r.o.
DMS-VZ-19-06: Kamera pro detekci nanočástic v IR oblasti spektra 300 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup kamery pro detekci nanočástic v IR oblasti spektra. Kamera s citlivostí v infračervené oblasti spektra bude využita v experimentální aparatuře, která slouží k zachytávání nanočástic ve vzduchu za sníženého tlaku pomocí laserů s vlnovými délkami 1064 nm a 1550 nm, pro které vykazují křemenné částice nízkou absorpci a nedochází tak k jejich zahřívání.
Z2019-032838 19. 9. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. ALEF NULA, a.s.
Rozšíření síťové infrastruktury 860 024  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který poskytne předmět plnění, kterým je nákup síťových prvků a blíže specifikovaný v Příloze č. 3 (Technická specifikace).
Z2019-032532 11. 10. 2019 25. 10. 2019 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Serverové technologie - 2019/0147 odhad.cena 17 231 978  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverových platforem.
Z2019-032382 18. 9. 2019 17. 10. 2019 Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace Dodávka ICT infrastruktury I. odhad.cena 4 106 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka spočívá v dodávce zboží uvedeného v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Z2019-032640 18. 9. 2019 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ha-vel internet s.r.o.
Zajištění datové konektivity zadavatele 912 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v: - Propojení lokálních datových sítí (LAN) s označením služby „privátní síť“ - virtuální privátní sítí na základě technologie IP VPN v režimu L2 nebo L3 – privátní síť, - Připojení centrální lokality do internetu prostřednictvím zálohované přípojky k síti dodavatele – konektivita do internetu, - Připojení lokálních telefonních ústředen v lokalitách VZII a VZIII do lokality VZI pomocí příček E1 – propojení lokalit prostřednictvím přípojek E1.
Z2019-032444 17. 9. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát Rexonix s.r.o.
RUK – ÚVT – síťová infrastruktura (upgrade LAN) 2 023 082  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka ethernet přepínačů pro upgrade síťové infrastruktury LAN „RUK/Jinonice“.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy