Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 7 478 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-028280 12. 8. 2020 neuvedena Město Železný Brod Vodafone Czech Republic a.s.
Telekomunikační služby pro Město Železný Brod a 2 539 181 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb veřejným zadavatelům prostřednictvím mobilního operátora a poskytovatele služeb VoIP (Voice over Internet Protocol) telefonie v rozsahu a za podmínek specifikovaných v ZD. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb
 Z2020-027764 10. 8. 2020 8. 9. 2020 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Pořízení nového zvukového systému vč. odhad.cena 8 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění modernizace a rozšíření technických možností a parametrů stávajícího ozvučovacího systému společenského sálu v budově společenského centra „UFFO“, umístěného v sídle zadavatele, které zadavatel provozuje v rámci své hlavní činnosti. Společenské centrum „UFFO“ je místem pořádání divadelních představení, hudebních koncertů všech hudebních žánrů, divadelních, hudebních a tanečních festivalů a celé řady dalších kulturně-společenských akcí, které kladou značné nároky na audiovizuální technologie tohoto společenského sálu, zejména na technické prvky ozvučení. Vzhledem k tomu, že stávající systém ozvučení tohoto sálu již podléhá morálnímu a technickému zastarávání je třeba jej modernizovat a rozšířit. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci tohoto zadávacího řízení.
 Z2020-027804 10. 8. 2020 8. 9. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava Zabezpečení virtuálních strojů odhad.cena 19 998 858 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka,instalace a implementace zabezpečení virtuálních strojů pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen „FNO“) a její detašované pracoviště Léčebnu pro dlouhodobě nemocné Klokočov (dále jen „LDN“). Předmětem plnění je rovněž zajištění standardní záruční (servisní) podpory výrobce zařízení,software. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „Kybernetická bezpečnost ICT Fakultní nemocnice Ostrava“ (reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0007023), který je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 10. výzva „Kybernetická bezpečnost“. Náklady za zajištění tech.podpory SW řešení (licencí) po ukončení záruky po dobu následujících 3 let,dodávka,instalace a implementace související HW infrastruktury pro zabezpečení virtuálních strojů technologií NSX s podporou po dobu 5 let, vč.zaškolení...
 Z2020-028067 10. 8. 2020 10. 9. 2020 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Dodávka řídícího a monitorovacího systému do odhad.cena 38 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) kupní smlouvy s jedním (1) dodavatelem na dodávku 1416 ks řídících a monitorovacích jednotek, skládajících se z vlastní řídící jednotky PLC/PC, GSM modulu, I/O modulu, napájecího zdroje.
 Z2020-027971 10. 8. 2020 8. 9. 2020 Ministerstvo obrany Modemy
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup VDSL modemů do 3 km a Ethernet extender modemů nad 3 km, a to z důvodu zabezpečení potřeb uživatelů pro rozšíření uživatelských datových jako i hlasových služeb ve vzdálených lokalitách s malou přenosovou kapacitou.
 Z2020-028011 10. 8. 2020 11. 9. 2020 ČESKÁ TELEVIZE Výměna systému bezdrátových mikrofonů studií S1 a odhad.cena 2 145 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletu bezdrátového mikrofonního systému pro studia 1 a 2 včetně odposlechů pro TS Ostrava v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Více v ZD.
 Z2020-027994 10. 8. 2020 14. 9. 2020 Ministerstvo obrany Kabely - metráž
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále také jako „RD”) je dodání zboží, které je blíže definované v čl. II. odst. 2.3. RD a v příloze č. 2 dohody - spotřební koš, v požadovaném množství, jakosti a čase podle aktuálních potřeb kupujícího na základě výzev k dílčímu plnění (viz příloha č. 1 RD) a za podmínek sjednaných touto dohodou. Bližší podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 Z2020-027919 10. 8. 2020 8. 9. 2020 Ministerstvo obrany Opravy digitálních telefonů do alc. sítě
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále jen ,,RD") na opravu vadných digitálních telefonních přístrojů typu Alcatel 4321, 4326 a 4331 pro telefonní ústředny Alcatel 4300L, včetně technické asistence a pomoci. Předpokládaný objem vadných digitálních přístrojů: - v roce 2020 953 ks - v roce 2021 222 ks - v roce 2022 222 ks
 Z2020-027447 6. 8. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Realizace redundantní a zabezpečené vrstvy odhad.cena 42 502 550 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění je dodávka kompletního řešení redundantní a zabezpečené vrstvy přepínačů a bezdrátových přístupových bodů a kontrolérů a centrálního řízení přístupu do sítě FN Ostrava pomocí protokolu 802.1X, a to včetně analýzy, instalace, implementace, migrace nastavení a pravidel ze stávajících centrálních přepínačů a systému NAC (Cisco ISE) a konfigurace komponent jejich testování a uvedení do provozu, zajištění poskytnutí záruky výrobce na dodaný hardware a software a dále zajištění rozšířené technické (servisní) podpory po dobu 5 let. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Náklady za zajištění rozšířené záruční technické (servisní podpory) na období 1. až 2. roku a zajištění rozšířené technické (servisní) podpory po dobu 3. až 5. roku budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
 Z2020-027414 6. 8. 2020 3. 9. 2020 České dráhy, a.s. Dynamický nákupní systém na pořízení mobilních odhad.cena 49 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na pořízení mobilních telefonů. Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS bude zejména: nákup mobilních telefonů. Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídky ve smyslu ust. § 141 odst. 1 ZZVZ. Účelem zavedení DNS je zajištění vybavenosti provozních zaměstnanců Českých drah, a.s. mobilními telefony.
 Z2020-027850 10. 8. 2020 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Future Technology Systems s.r.o.
Rozšíření HW vybavení Planetária 4 132 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-027082 3. 8. 2020 neuvedena Moravská galerie v Brně Revitalizace propojení objektů Moravské galerie v odhad.cena 8 000 000 Kč
Předběžné oznámení Projekt řeší úpravu rozvodů a aktivních technologií lokální admini sítě (dále jen LAN) v objektu UPM na ul. Husova 14 a v objektu Pražákova paláce na ul. Husova 18 v Brně. V budově UPM jsou umístěny aktivní prvky ve 4 datových rozvaděčích a v rozvaděči serverovém, v budově Pražákova paláce jsou aktivní prvky umístěny ve 2 datových rozvaděčích. Zvolená technologie komponent by měla být plně kompatibilní se stávající instalovanou technologií v objektu je užíván systém technologie SYSTIMAX s komponenty kat. 5e. Vzhledem k situačním možnostem vedení tras metalické kabeláže není možné použít vyšší standard kat.6a z důvodu překročení počtu ohybů a parametrů jejich provedení. Nové stoupací vedení bude uloženo přednostně do stávajících stoupacích šachet. Veškeré nové kabeláže budou vedeny povrchově v instalačních lištách nebo žlabech a to tak, aby novými kabelovými trasami byly v co...
 Z2020-026982 3. 8. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ČD - Telematika a.s.
DATA_DF PL_70006 475 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-027137 3. 8. 2020 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 3D kino pro VR Laboratoř IT4Innovations odhad.cena 6 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka instalace a zprovoznění technologie 3D kina pro VR laboratoř IT4Innovations zahrnující: - projekční plochu, - 3D projektor, - 20 ks 3D brýlí vč. příslušenství, - pracovní stanice (PC), - 5.1 audiosystém, - datové linky, - interiérové vybavení, atd. V rámci instalace technologie jsou zahrnuty také související stavební úpravy dotčených místností včetně vybudování stupňovitého hlediště pro min. 16 diváků.
 Z2020-027092 3. 8. 2020 neuvedena Česká televize TVM s.r.o.
Náhrada transportu analogových signálů pro 2 314 540 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka hybridního optického systému pro transport digitálních signálů jako náhrada za zastaralé analogové monitorové kabely v přenosových vozech včetně jeho instalace, zprovoznění a předvedení funkčnosti.
 Z2020-026741 3. 8. 2020 neuvedena CENDIS, s.p. GEMTECH, s.r.o.
Dodávka mobilních kamer a poskytování 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka TCP/IP kamer pro pořizování záběrů vozidel užívajících zpoplatněné komunikace České republiky; kamery budou instalovány ve vozidlech mobilních silničních hlídek.
 Z2020-026749 3. 8. 2020 1. 9. 2020 Královéhradecký kraj Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a následná dodávka a montáž technologie, nutné k distribuci signálu pro mobilní operátory (O2, T mobile, Vodafone) v nově postavených a stavebně dokončených pavilonech J a K, v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s. Veřejná zakázka je zadávána metodou „Design and Build“. Dodavatel navrhne technologii, aby splnila požadavky zadavatele a následující podmínky účasti v zadávacím řízení:distribuce signálu 3g/4g (pásma 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz) výše uvedených mobilních operátorů v pavilonech J a K v úrovni nutné pro využití v mobilních telefonech, splnění všech zákonných požadavků a norem na provedení zejména zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, uvedení stavby po dokončení do...
 Z2020-026640 30. 7. 2020 neuvedena Česká televize TRACO SYSTEMS a.s.
Monitory pro ČT 2020 4 163 948 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu nákup HD monitorů pro potřeby natáčení a postprodukci pořadů
 Z2020-026170 30. 7. 2020 28. 8. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany Taktická náhlavní komunikační souprava operátora
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky taktických náhlavních komunikačních souprav operátora podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
 Z2020-026269 30. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_80029 10 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-026265 30. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_80023 166 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-026243 30. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20070 1 648 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-026267 30. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_80024 238 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-026241 30. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20065 1 216 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-025431 27. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20078 3 240 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-025692 27. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_HTS PL_50022 10 692 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-025433 27. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-ASYM PL_60017 91 692 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-025975 7. 8. 2020 neuvedena CETIN a.s. Rámcová kupní smlouva na pasivní prvky odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-025430 27. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20077 241 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-026004 27. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20116 432 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-025415 24. 7. 2020 neuvedena Slezská univerzita v Opavě Mobilní hlasové a datové služby pro Slezskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025063 23. 7. 2020 14. 10. 2020 ČEPRO, a. s. Poskytování telekomunikačních služeb a odhad.cena 28 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb pro připojení čerpacích stanic (dále též pouze „ČS“) a dalších objektů (dále také jen „objekty“) zadavatele s jedním dodavatelem, vždy jednou primární a jednou nezávislou záložní linkou, k centrálnímu datovému centru zadavatele a datového centra zadavatele k síti Internet (dále souhrnně také jen jako „služba“) Internetová konektivita bude chráněna proti distributed denial of service (DDoS) útokům na úrovni alarmu, který bude zadavateli odesílán formou SMS nebo jinou vhodnou formou, na které se obě strany vzájemně dohodnou, a následné započetí automatického čištění provozu s reakční dobou do 30 min.
 Z2020-024846 20. 7. 2020 neuvedena ČEŠKA O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_80013 14 784 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024596 20. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_ETHERNET PL_20083 169 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024752 20. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30016 178 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024763 20. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20102 596 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024861 20. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_ETHERNET PL_20072 71 964 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024778 20. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_LL PL_164004 348 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024825 20. 7. 2020 20. 8. 2020 Ministerstvo obrany Analogové telefony
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále také jako „RD”) na nákup analogových telefonních přístrojů technicky slučitelných pro provoz v síti hlasových služeb postavené na technologiích telefonních ústředen Alcatel 4300L, Alcatel 4400, Alcatel-Lucent OXE, předmět je dále blíže vymezen v návrhu rámcové dohody, která tvoří přílohu číslo 2 zadávací dokumentace. Předpokládaný objem analogových telefonních přístrojů: - v roce 2020 1883 kusů - v roce 2021 1861 kusů - v roce 2022 1861 kusů
 Z2020-024794 20. 7. 2020 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Rozšíření kapacity síťové infrastruktury datových odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024441 20. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40075 396 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024842 20. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_80015 10 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024687 20. 7. 2020 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně Videotechnologie - Media server pro Divadlo na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024430 20. 7. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Přemístění a optimalizace OoB management sítě z odhad.cena 5 854 500 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodání OoB technologií včetně instalací a zprovoznění v místech plnění, provedení testů a zpracování dokumentace.
 Z2020-024675 20. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_IPTrunk PL_110004 52 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024651 20. 7. 2020 neuvedena Policejní akademie České republiky v Praze Budování datových sítí PA ČR - II. etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024131 17. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_HTS PL_50026 37 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024212 17. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20115 423 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-024211 17. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20112 777 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-023993 16. 7. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-SYM PL_30021 79 176 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 524 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy