Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 695 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011515 6. 4. 2020 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém odhad.cena 3 050 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
 Z2020-011535 6. 4. 2020 neuvedena Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice PRECIS BUILDING SE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DUKELSKÁ 11, ČESKÉ BUDĚJOVICE - 8 984 114 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou (dle PD, soupisu prací a výkazu výměr) tesařské opravy narušených prvků, výměna krytiny a klempířských prvků a provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení jednotlivých částí, které jsou zapotřebí k úplnému provedení díla na budově Základní školy Dukelská 11, České Budějovice.
 Z2020-011455 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava EBM TZB, s. r. o.
Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé 9 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění havarijního stavu elektroinstalace v budově Základní školy Pěší v Ostravě.
 Z2020-011264 2. 4. 2020 neuvedena Obec Dolní Ředice Dolní Ředice zvýšení kapacity ZŠ s přístavbou odhad.cena 28 357 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se zvýšením kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny v Dolních Ředicích č.p. 147 včetně parkoviště na východní části pozemku a nového odkanalizování objektu s osazením kontejnerové domovní čistírny odpadních vod s předřazenou akumulační - vyrovnávací nádrží. Kubus tělocvičny na jižní straně od ZŠ s ní bude propojen objektem zázemí s menším tělocvičným prostorem.
 Z2020-011096 1. 4. 2020 neuvedena Technická univerzita v Liberci INSTAV stavební práce s.r.o.
186_KV_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A 4 426 044 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o přestavbu stávajících prostor na prostory pro výuku tělesné výchovy s potřebným zázemím (šatny, sociální zázemí). Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 3 - Projektová dokumentace KTV-A.
 Z2020-011083 1. 4. 2020 neuvedena Technická univerzita v Liberci INSTAV stavební práce s.r.o.
187_KV_ERDF2_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov 3 689 648 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce tělocvičny TUL - Harcov objekt B, v podrobnostech dle zadávací dokumentace.
 Z2020-010801 31. 3. 2020 neuvedena ČVUT v Praze, Fakulta stavební Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
FSv - Provádění experimentálního výzkumu - 380 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení experimentálních výzkumů a předání jejich výstupů v elektronické, příp. tištěné podobě zadavateli.
 Z2020-010588 27. 3. 2020 22. 4. 2020 Obec Dolní Ředice Dolní Ředice zvýšení kapacity ZŠ s přístavbou odhad.cena 28 357 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce prováděné za provozu zařízení spojené se zvýšením kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny v Dolních Ředicích č.p. 147 včetně parkoviště na východní části pozemku a nového odkanalizování objektu s osazením kontejnerové domovní čistírny odpadních vod s předřazenou akumulační - vyrovnávací nádrží. Kubus tělocvičny na jižní straně od ZŠ s ní bude propojen objektem zázemí s menším tělocvičným prostorem. Veškeré nové přístupové cesty budou řešeny bezbariérově.
 Z2020-009872 23. 3. 2020 neuvedena Město Počátky T&Nstav stavební a obchodní s.r.o.
Navýšení kapacity MŠ Počátky 6 799 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu Mateřské školy v Počátkách a zřízení nové kmenové učebny se sociálním zázemím v místě již nevyužívaného gastro provozu a dále venkovní úpravy spočívající v opravě altánu a dodání a zabudování venkovních herních prvků na zahradě MŠ Počátky. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov.
 Z2020-009417 19. 3. 2020 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Metoda hodnocení integrity tlakové nádoby reaktoru odhad.cena 10 921 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
 Z2020-009713 19. 3. 2020 neuvedena Městys Měřín EKOS, výrobní družstvo
Přístavba, nástavba a stavební úpravy na rozšíření 14 342 621 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu přístavba a nástavba Mateřské školy Měřín. Stavba je rozdělena na 2 stavební objekty: 1) přístavba (SO 01) Mateřské školy Měřín. 2) nástavba (SO 02) Mateřské školy Měřín
 Z2020-008966 16. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Delloitte Advisory s.r.o.
Analýza makroekonomických dopadů Gender Pay Gap v 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je ekonomická analýza dopadů genderových nerovností na trhu práce a s tím souvisejícího rozdílu ve výdělcích mužů a žen (Gender Pay Gap – dále jen „GPG“), a vypracování několika scénářů budoucího vývoje za předpokladu snížení dílčích genderových nerovností v ČR. Analýza se bude věnovat souvislostem genderových nerovností s růstem ekonomiky ČR, zaměstnaností a udržitelností systému veřejných financí.
 Z2020-009157 16. 3. 2020 15. 4. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní SIMULAČNÍ SET DSRC/ITS-G5 PRO FD ČVUT odhad.cena 1 239 669 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka simulačního setu pro DSRC/ITS-G5 s obslužným SW a příslušenstvím, a to dle technických požadavků blíže specifikovaných v příloze č. 3 ZD. Simulační set DSRC bude sloužit v rámci provozu telekomunikační laboratoře kooperativních systémů k rozšíření možností práce a výzkumu o technologii ITS-G5.
 Z2020-009059 31. 3. 2020 3. 4. 2020 Obec Boršice Přístavba odborných a kmenových učeben včetně odhad.cena 60 638 676 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky je dostavba základní školy Františka Horenského v Boršicích (konkrétně objektu č.p. 540), která bude obsahovat nové kmenové a odborné učebny, zázemí a nadstavba části 3NP na stávající budově, kde vzniknou další učebny se zázemím místo původní nevyužité půdy. Součástí stavby je i řešení bezbariérového užívání celého objektu školy Realizace je členěna na dílčí objekty: SO 01 Stavební úpravy ZŠ SO 02 Nadstavba ZŠ SO 03 Přístavba ZŠ SO 04 Bezbariérový přístup a užívání ZŠ SO 05 Zpevněné odstavné plochy ZŠ SO 06 Manipulační plocha pro zásobování včetně vertikální dopravy SO 07 Sadové úpravy a městský mobiliář TZ 01 Přeložka přívodu plynu objektu č.p. 741 TZ 02 Přeložka splaškové a dešťové kanalizace objektu č.p. 741 TZ 04 Modernizace (oprava) splaškové a dešťové kanalizace ZŠ TZ 06 Plynová kotelna
 Z2020-008823 13. 3. 2020 15. 4. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Minimalizace rizik vzniku událostí ve společensky odhad.cena 9 848 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., projektu zaměřeného na: Analýzu problematiky společensky významných objektů v kontextu platné legislativy. Projekt vytvoří rámec pro identifikaci konkrétních opatření, které povedou ke snížení rizik a následků v případě vzniku mimořádné události.
 Z2020-009065 13. 3. 2020 neuvedena Město Vsetín Navláčil stavební firma, s.r.o.
Zateplení Mateřské školy Vsetín, Ohrada 1879 8 978 923 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 6.1. Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce na akci „Zateplení Mateřské školy Vsetín, Ohrada 1879“. Jedná se o zateplení obvodového pláště a střech, výměnu výplní otvorů, instalaci nuceného větrání. Předmětem zakázky je také zastřešení terasy a rekonstrukce hromosvodu včetně uzemnění. Podrobně je předmět zakázky specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Práce budou mimo období letních prázdnin probíhat za provozu školy.
 Z2020-009124 13. 3. 2020 17. 4. 2020 Obec Líně ROZŠÍŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LÍNĚ odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba dalšího objektu ve stávajícím areálu 1. stupně ZŠ Líně za účelem navýšení kapacity školního zařízení, vč. napojení na příslušnou technickou infrastrukturu a vybudování 4 parkovacích míst.
 Z2020-008746 6. 4. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Simulátory fyzikálních vyšetření odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-008679 16. 3. 2020 9. 4. 2020 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové LF HK – FANTOM – Simulátor, trenažer a odhad.cena 2 510 970 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu bronchoskopického simulátoru, 2 kusů trenažeru punkce štítné žlázy, 1 kusu ultrazvukového přístroje včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
 Z2020-008987 12. 3. 2020 neuvedena Obec Brniště BLÁHA trade s. r. o.
Přístavba pro zvýšení kapacity a stavební úpravy 11 896 693 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace přístavby pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště. Účelem celé akce je zvýšení kapacity mateřské školy ze současného stavu 35 dětí na minimální počet 51 dětí. Stávající provoz v části kuchyň s jídelnou bude zachován bez úprav (není součástí stavby) a z funkčního hlediska se využití objektu nemění – provoz MŠ. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu 9,45 m x 11,07 m na severovýchodní straně fasády vč. drobných dispozičních změn a úpravy části vnitřních stávajících povrchů v části původního objektu. Dále bude provedena výměna oken, zateplení fasády a dodatečná vodorovná hydroizolace obvodových stěn původního objektu MŠ.
 Z2020-008804 11. 3. 2020 neuvedena Obec Sobíňov Stavitelství Kafka s.r.o.
Přístavba a rekonstrukce MŠ a ZŠ Sobíňov 6 666 667 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající školní kuchyně a jídelny v obci Sobíňov. Současné prostory jsou v nevyhovujícím stavu, část bude rekonstruována a část bude demolována, jídelna s vyhovující kapacitou bude nově přistavěna do prostoru dvora.
 Z2020-008543 9. 3. 2020 neuvedena Pardubický kraj VIKTORSTAV s. r. o.
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a 15 880 196 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je realizace úspor energie na hlavní budově a budově tělocvičny. Na hlavní budově se jedná o výměnu výplní otvorů v obvodových stěnách, repase dveří hlavního vstupu do objektu, zateplení stropu nad posledním podlažím a práce související. Na budově tělocvičny se jedná o výměnu otvorů v obvodových stěnách, zateplení obvodových stěn mimo stěn s dřevěnou nosnou konstrukcí. Součástí navrhovaných stavebních úprav je i rekonstrukce strojovny vzduchotechniky včetně rozvodů.
 Z2020-008536 9. 3. 2020 neuvedena Pardubický kraj ISOTEP s.r.o.
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, 8 387 673 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je realizace úspor energie na budově č.p. 1275. Jedná se o realizaci kontaktního zateplovacího systému ETICS EPS na fasádě včetně soklu a zateplení střešní konstrukce. Dále budou vyměněny dveřní a okenní otvory. V 1.NP v prostorách učebny a dílen je navrhnut systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
 Z2020-008487 9. 3. 2020 7. 4. 2020 Univerzita Pardubice Dodávka modelů - Simulovaný pacient V odhad.cena 1 982 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelu simulovaného pacienta pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413.
 Z2020-008539 3. 4. 2020 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Výzkum k identifikaci priorit v oblasti odhad.cena 11 998 080 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDUVCR946 s názvem „Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společenskovědních oborů, SHUV) FUTURE PRO“ který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.
 Z2020-008430 6. 3. 2020 neuvedena Město Staré Město STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.
Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 1000 28 746 328 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Základní školy nám. Hrdinů č.p. 1000 v městě Staré Město. Stavební úpravy se týkají zateplení objektu a s tím souvisejících oprav vzduchotechniky, plynové kotelny a elektrorozvodů. Řešený objekt se nachází v intravilánu města Staré Město, patřící pod katastrální území obce Staré Město. Objekt se nachází na nám. Hrdinů č.p. 1000.
 Z2020-008429 6. 3. 2020 neuvedena Obec Němčany SKR stav, s.r.o.
Rekonstrukce a přístavba Základní a Mateřské školy 17 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající ZŠ a MŠ Němčany. Stavební úpravy budou spočívat v odstranění částí stávajících konstrukcí a výstavbě nových. Účelem těchto úprav budou dispoziční změny oproti stávajícímu stavu.
 Z2020-008010 6. 4. 2020 17. 4. 2020 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Praha - Rekonstrukce prostor uvolněných z odhad.cena 153 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci kancelářských prostor v budově B Zikova ul. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice a dodávky souvisejících technologií, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhotovené projektantem SPS projekt, spol. s r.o., sídlem: Praha 10 - Záběhlice, Za Návsí 1670/9, PSČ 10600, IČ: 64943330 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 Z2020-008033 4. 3. 2020 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni BIS, a. s.
Stavební úpravy rektorátu ZČU Plzeň 5 014 310 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou drobné stavební úpravy stávajícího čtyřpodlažního objektu rektorátu ZČU, Univerzitní 8, Plzeň, zahrnující opravu stávajících hygienických zařízení, výměnu podlahových krytin a osvětlení v některých kancelářích, požární oddělení podatelny v přízemí, kuchyněk a stávajících rozvaděčů EI a částečné oddělení denní místnosti v suterénu. Dále bude provedeno připojovací kanalizační potrubí nových zařizovacích předmětů, rekonstrukce svislého svodného potrubí a odvětrání sociálních zařízení a zázemí.
 Z2020-008016 4. 3. 2020 2. 4. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti 8. odhad.cena 8 740 568 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy zajišťující bezbariérovost objektu - bezbariérový přístup, rampa a nový vstup, přístavba výtahu, úprava sociálního zázemí, vyhrazení dvou stání pro imobilní.
 Z2020-008017 4. 3. 2020 2. 4. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti 5. odhad.cena 7 273 533 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plánované stavby jsou stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti budovy – zřízení nového venkovního výtahu a rekonstrukce hygienického zařízení pro žáky v pavilonu A.
 Z2020-008013 5. 3. 2020 1. 4. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Stavební úpravy tří učeben v 8. ZŠ Mladá Boleslav, odhad.cena 2 265 955 Kč
Oprava národního formuláře V učebně fyziky dojde ke zvětšení půdorysné plochy místnosti vybouráním příčky mezi stávající učebnou a sousedním kabinetem. Půdorysy obou učeben výpočetní techniky zůstávají stávající. Ve všech učebnách bude provedena nová výmalba včetně nového keramického obkladu v prostoru umyvadel, nová PVC podlahová krytina, okna budou opatřena novými vnitřními vertikálními žaluziemi. Dále budou provedeny nové ZTI, rozvody elektro a datové rozvody, umístěny nové VZT jednotky SPLIT – vnitřní nástěnné klimatizační jednotky propojené potrubím chladiva s venkovními jednotkami umístěnými na střeše objektu. Z důvodu nutnosti zakrytí rozvodů bude v učebně v 1.NP a v nářaďovně (prostory pod učebnou fyziky) provedeno opláštění potrubí. Opláštění potrubí (v nutném rozsahu vedení potrubí) bude provedeno z akustických SDK desek. Nové vnitřní instalace budou napojeny na stávající rozvody. Mobiliář není...
 Z2020-008001 4. 3. 2020 neuvedena Obec Měchenice Společnost Novostavba MŠ Měchenice
Novostavba MŠ Měchenice 10 457 117 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ je zbudování novostavby MŠ v katastrálním území obce Měchenice.Konstrukčně se jedná o systém ocelových kontejnerových buněk s opláštěním sádrovláknitými deskami, osazený na základové desce.
 Z2020-008093 4. 3. 2020 neuvedena Obec Ruda Rossler-stavitelství s.r.o.
Stavební úpravy objektu č.p. 58 v obci Ruda 6 563 699 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Navržená stavba řeší stavební úpravy - zateplení objektu základní školy / obv.stěn a stropů půdy / včetně výměny oken / dvoupodlažní část / a rekonstrukci stávající sedlové a valbové střechy včetně krovu nad původní hlavní částí objektu školy a výměnu krytiny nad přízemní hospodářskou částí a pultové střechy přízemní garáže. Součástí zateplení není část pravá přízemní / jídelna s výdejnou /, nad kterou je navržena nástavba mateřské školy včetně sedlové střechy. Zateplení této části objektu je součástí navržené nástavby MŠ. Před navrženým zateplením hlavní dvoupodlažní části objektu ZŠ byla provedena rekonstrukce střechy včetně výměny dřevěného krovu a položení nové keramické krytiny. Součástí zateplení je i dvorní 1 podlažní část s pultovou střechou. Rovněž rekonstrukce této pultové střechy byla provedena před navrženým zateplením. Součástí stavebních prací je instalace systému nuceného...
 Z2020-007708 2. 3. 2020 11. 3. 2020 Statutární město Brno Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice odhad.cena 50 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka zahrnuje novostavbu mateřské školky, která bude mít tvar jednoduchého kvádru zasazeného do svažitého terénu. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu mateřské školy, včetně souvisejícího kancelářského a sociálního zázemí, provozu kuchyně, příjezdové komunikace, zahrady s herními prvky, oplocení, zeleň a parkoviště.
 Z2020-007719 2. 3. 2020 1. 4. 2020 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové LF HK – ERDF II – Virtuální pitevní stůl odhad.cena 2 450 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkčního výukového virtuálního pitevního stolu, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Jedná se o výukovou pomůcku pro interaktivní práci s virtuálním pacientem paralelně či alternativně k reálné pitvě, simulaci zobrazovacích metod, vytváření virtuálních řezů tělem. Virtuální pitevní stůl umožňuje také testování a tvorbu prezentací.
 Z2020-007566 28. 2. 2020 23. 3. 2020 Město Moravský Krumlov MŠ Polánka, Moravský Krumlov“ odhad.cena 15 743 300 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu Dukovanská č.p. 1663, Polánka, kde nově vznikne odloučené pracoviště MŠ Husova 299 v Polánce vč. s tím souvisejícího parkoviště pro 6 parkovacích stání. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu zadávací dokumentace.
 Z2020-007550 28. 2. 2020 neuvedena Město Jevišovice Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, IV. etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-007098 17. 3. 2020 neuvedena ZF Engineering Plzeň s.r.o. Testovací systémy pro HiL testy II odhad.cena 26 000 000 Kč
Oprava Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů v konfiguraci určené pro elektromobilitu dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů bude validace softwaru pro elektronické řídící jednotky elektromotorové soustavy. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (v rámci dílčích objednávek ze strany zadavatele).
 Z2020-006641 30. 3. 2020 neuvedena Ústecký kraj Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, ÚL – odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-006829 24. 2. 2020 neuvedena Výzkumný a zkušební leecký ústav, a.s. Dvoustupňový turbínový zkušební stav_2 2 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka dílů pro dvoustupňový turbínový zkušební stav dle vlastní konstrukce.
 Z2020-006746 11. 3. 2020 16. 3. 2020 Obec Boršice Přístavba odborných učeben včetně zajištění 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dostavba základní školy Františka Horenského v Boršicích (konkrétně objektu č.p. 540), která bude obsahovat nové kmenové a odborné učebny, zázemí a nadstavba části 3NP na stávající budově, kde vzniknou další učebny se zázemím místo původní nevyužité půdy. Součástí stavby je i řešení bezbariérového užívání celého objektu školy Realizace je členěna na dílčí objekty: SO 01 Stavební úpravy ZŠ SO 02 Nadstavba ZŠ SO 03 Přístavba ZŠ SO 04 Bezbariérový přístup a užívání ZŠ SO 05 Zpevněné odstavné plochy ZŠ SO 06 Manipulační plocha pro zásobování včetně vertikální dopravy SO 07 Sadové úpravy a městský mobiliář TZ 01 Přeložka přívodu plynu objektu č.p. 741 TZ 02 Přeložka splaškové a dešťové kanalizace objektu č.p. 741 TZ 04 Modernizace (oprava) splaškové a dešťové kanalizace ZŠ TZ 06 Plynová kotelna
 Z2020-006464 19. 2. 2020 neuvedena Město Jindřichův Hradec FPM-BECON spol. s r.o.
1.ZŠ Štítného ulice - výměna oken boční a čelní 4 261 934 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava jihovýchodního a jihozápadního průčelí včetně nátěrů fasády a výměny stávajících oken za nová. Dále budou vyměněna dvě okna v přízemí objektu v prostoru skladu dílen a zazděny vstupní dveře v obvodové stěně tohoto skladu. Současně bude vyměněn i spodní díl hlavních vstupních dveří do objektu z ulice Štítného.
 Z2020-006208 17. 2. 2020 16. 3. 2020 Statutární město Hradec Králové Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, I. etapa odhad.cena 12 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko v Hradci Králové I.etapa, spočívající ve stavebních úpravách hospodářského pavilonu, jeho vnitřních prostor, realizace rekuperace, výměny a zateplení fasády, která je v současnosti z boletických panelů a výměny oken.
 Z2019-030824 6. 4. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Genome and metagenome sequencing using NovaSeq odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-005926 26. 3. 2020 26. 3. 2020 Obec Senohraby Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby odhad.cena 24 695 282 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací.
 Z2019-042361 6. 4. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka variabilního, víceúčelového zařízení pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-005932 13. 3. 2020 24. 3. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Návrh standardů ochrany prvků kritické odhad.cena 4 000 000 Kč
Oprava Zpracování postupu řešení ochrany prvků KI, který bude použitelný pro praxi. Projekt by měl identifikovat příležitosti, zahraniční zkušenosti a metodická opatření, jejichž cílem je vytvoření standardů ochrany prvků KI a návrh jejich implementace. Standardy ochrany se budou opírat o zkušenosti ze zahraničí, konkrétně o zkušenosti ostatních členských států EU, kde jsou takovéto standardy již implementovány a budou navrženy pro subjekty KI ve všech odvětvích KI, přičemž by se mělo jednat o „minimum“, které by subjekt KI musel v otázce ochrany prvků KI zabezpečit. Návrh implementace by měl obsahovat návrh, příp. návrhy jakým způsobem mohou být navržené standardy implementovány, tj. zda formou legislativních nebo nelegislativních dokumentů a tento návrh by měl být následně promítnut do certifikované metodiky. Podrobně viz ZP.
 Z2020-005875 14. 2. 2020 16. 3. 2020 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové LF HK – ERDF II – Plastinovaný model dolní odhad.cena 749 730 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů plastinovaného modelu dolní končetiny, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Jedná se o unikátní výukovou pomůcku pro výuku anatomie prostřednictvím reálných tkání konzervovaných plastinací.
 Z2020-005958 13. 2. 2020 neuvedena Obec Světice BFK service a.s.
ZŠ Světice V. etapa – rozšíření výukových prostor 18 498 594 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rozšíření kapacity výukových prostor a technického zázemí základní školy v obci Světice ve Středočeském kraji.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy