Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 829 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-026679 30. 7. 2020 neuvedena Vysoké učení technické v Brně UCHYTIL s.r.o.
Stavební úpravy objektu P4 Výzkumného centra ADMAS 23 260 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v provedení stavebních úprav části stávajícího halového objektu P4 výzkumného centra AdMaS při VUT v Brně na adrese Purkyňova 139 v Brně-Medlánkách. Těmito úpravami dojde k vytvoření prostorové a technické základny pro projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production) Středoevropského technologického institutu VUT (CEITEC VUT). S uvažovanými stavebními pracemi jsou úzce spjaty také úpravy, případně doplnění systémů technického zařízení budovy (TZB). Předmětem stavebního řešení jsou malé stavební objekty navrhované pro pracoviště přesného měření rozměrů, virtuální a rozšířenou realitu, schody s ochozem. Dále drobné úpravy objektu vlastní haly související s požadavky profesí potřebné pro zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí.
 Z2020-026859 30. 7. 2020 neuvedena OBEC ŽALHOSTICE SMOLA STAVBY s.r.o.
Novostavba mateřské školy, Žalhostice 7 602 523 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce při výstavbě jednopodlažní, nepodsklepené mateřské školy o půdorysu nepravidelného tvaru „T“ o maximálních půdorysných rozměrech 15,5 x 33,5 m.
 Z2020-026360 28. 7. 2020 26. 8. 2020 Město Mnichovice Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna odhad.cena 94 995 783 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení bouracích prací stávající kuchyně a jídelny a následně ve výstavbě nové kuchyně a jídelny pro ZŠ Mnichovice. Předmět veřejné zakázky mimo jiné zahrnuje i stavbu spojovacího krčku mezi stávající školou a novou jídelnou, stavba nových rozvodů kanalizace, vodovodu, plynu, elektro a slaboproudu, zřízení sjezdu pro zásobování kuchyně, úprava stávajícího oplocení a dodávku gastrotechnologie.
 Z2020-026276 28. 7. 2020 neuvedena Městská část Praha 17 Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
Rekonstrukce šatny a tříd v ZŠ 6 850 177 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce šatny v pavilonu B1 a reko stoupaček v pavilonu A1 sociálního zařízení a tříd
 Z2020-025096 23. 7. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Výzkum distribuce objemové aktivity radonu v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025397 22. 7. 2020 neuvedena Obec Mníšek Základní škola Mníšek, půdní vestavba 1 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je půdní vestavba a přístavba výtahu ve stávajícím objektu základní školy v Mníšku, ulice Oldřichovská 198. Stávající objekt základní školy je zděný, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a nevyužitým půdním prostorem v podkroví, zastřešený dřevěným valbovým krovem s krytinou z plechových šablon. Realizací předmětu veřejné zakázky vzniknou dvě nové odborné učebny (počítačová a jazyková), kabinet, konzultační místnost a hygienické zařízení. Nový osobní výtah s kapacitou 8 osob zajistí bezbariérové propojení vestavby se dvěma stávajícími nadzemními podlažími.
 Z2020-025329 22. 7. 2020 neuvedena Obec Horní Domaslavice HAOSPOL s.r.o.
Rekonstrukce vnitřní části Mateřské školy Horní 8 874 708 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu čp.78 - Mateřské školy v Horních Domaslavicích, který slouží a bude sloužit jako dvoutřídní mateřská škola s potřebným technickým zázemím. Členění plánovaných stavebních prací: SO 03 větrání v mateřské škole SO 04 vnitřní stavební úpravy budovy SO 04 vnitřní stavební úpravy budovy-vnitřní vodovod a kanalizace SO 05 vodovodní přípojka
 Z2020-024674 20. 7. 2020 17. 8. 2020 CleverTech s.r.o. Výzkum a vývoj lékařských přístrojů nové generace odhad.cena 8 500 585 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětná nadlimitní veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření Kupní smlouvy pro část 1 VZ a Smlouvy o poskytování služeb pro část 2 VZ s jedním účastníkem zadávacího řízení v každé části VZ: Část 1 VZ: Nákup materiálu a vývojových kitů - zahrnuje nákup materiálu a vývojových kitů pro realizaci výzkumu a vývoje lékařských přístrojů nové generace s využitím principu translační medicíny a fyzikálních intervencí. Část 2 VZ: Nákup služeb - zahrnuje nákup služeb pro realizaci výzkumu a vývoje lékařských přístrojů nové generace s využitím principu translační medicíny a fyzikálních intervencí.
 Z2020-024476 16. 7. 2020 neuvedena Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. Rodostav Praha, s.r.o.
Úpravy severního křídla budovy GFÚ AVČR 7 941 659 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě severního křídla budovy, ve které sídlí zadavatel, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvořila přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek. Činnosti, v nichž budou stavební práce spočívat, byly dále zřejmé z přílohy č. 2 výzvy, soupis prací.
 Z2020-024202 15. 7. 2020 neuvedena Obec Neplachovice Přístavba pavilonu "B" ZŠ Neplachovice 8 988 862 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Konkrétně se jedná o přístavbu k pavilonu B základní školy v obci Neplachovice na parc. č. 574/1 v k.ú. Neplachovice. Přístavbou a propojením 1.NP pavilonu B ZŠ vznikne nová mateřská škola. Přístavba bude dvoupodlažní s plochou střechou půdorysných rozměrů 12,46 x 12,66 m od dilatována od stávající budovy základy i obvodovým zdivem.
 Z2020-024101 14. 7. 2020 neuvedena Statutární město Pardubice ZŠ Erno Košťála – úprava prostoru pro potřeby ZŠ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-023892 13. 7. 2020 10. 8. 2020 Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - odhad.cena 352 810 636 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě svazkové základní školy v Přezleticích a navazující a související veřejné infrastruktury.
 Z2020-023801 13. 7. 2020 neuvedena Statutární město České Budějovice PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Toto oznámení se týká předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem konzultované veřejné zakázky bude vybudování nových odborných učeben v areálu Základní školy, Pohůrecká 16, České Budějovice, sídlem Pohůrecká 382/16, České Budějovice 5, resp. stavební úpravy a nástavba objektu 1. stupně základní školy. Zadavatel koná předběžnou tržní konzultaci se záměrem zadání veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce. Bližší informace, včetně přihlášky k účasti na předběžné tržní konzultaci (registračního formuláře), jsou dostupné na webových stránkách zadavatele http://www.c-budejovice.cz a na profilu zadavatele v sekci této předběžné tržní konzultace.
 Z2020-023733 13. 7. 2020 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Protizánětlivé látky na bázi pirimidinů 6 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výzkum mechanizmu účinku látek, funkční studie na předpokládaných biologických cílech (zejména PGES1), in vivo testování protizánětlivého účinku na modelu akutního zánětu vyvolaného karagenanem a další související služby.
 Z2020-023671 10. 7. 2020 neuvedena Karlovarský kraj ZISTAV s.r.o.
Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických 4 373 197 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce sociálních zařízení v budově Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, která spočívá ve výměně ležatých i svislých rozvodů vody a kanalizace, opravě hygienických koutů ve třídách, opravě sociálních zařízení v 2. a 3. nadzemním podlaží a vybudování sociálních zařízení u tělocvičny, v suterénu budovy u žákovských dílen a pro provozní zaměstnance školy, opravě úklidové místnosti a dvou koupelen a rekonstrukci související elektroinstalace a vytápění.
 Z2020-023403 9. 7. 2020 neuvedena Obec Semice Chládek a Tintěra, a.s.
ZŠ SEMICE, NÁSTAVBA UČEBEN NAD JÍDELNU 30 945 291 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nová přístavba a nástavba základní školy v Semicích s bezbariérovým přístupem včetně napojení na inženýrské sítě.
 Z2020-023256 8. 7. 2020 neuvedena Obec Lomnice SUAS - stavební, s.r.o.
Multimediální jazykové a přírodovědné učebny s 6 987 512 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je realizace vestavby do půdních prostor, které se nachází ve stávajícím objektu základní školy v úrovni 3.NP. Vestavba bude obsahovat multimediální jazykovou učebnu, učebnu přírodovědy, kabinet, dělené sociální zařízení, sociální zařízení pro tělesně postižené a úklidovou místnost. Součástí je i vybudování venkovní přírodovědné učebny.
 Z2020-023143 27. 7. 2020 7. 8. 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ,,JU - Rekonstrukce koleje K4“ odhad.cena 101 434 000 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu koleje K4 součástí KaM JU. Předmětem plnění je rekonstrukce všech stávajících sítí v objektu, rekonstrukce vnitřních povrchů, hygienických zařízení, kuchyněk, zateplení obvodového pláště a střechy, výměna okenních a dveřních otvorů, instalace evakuačních výtahu.
 Z2020-023268 8. 7. 2020 neuvedena Obec Lomnice SUAS - stavební, s.r.o.
Stavební úpravy objektu MŠ + přístavba 14 950 930 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je rekonstrukce objektů mateřské školy v obci Lomnice spočívající v rekonstrukci objektu staré fary a přístavby novostavby na pozemku původní zdemolované přístavby na adrese Kraslická 36, 356 01 Lomnice.
 Z2020-023100 7. 7. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Zdravotnické trenažéry odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022540 2. 7. 2020 neuvedena Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace AV MEDIA, a.s.
Jazyková učebna Dolní Lutyně 2 181 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka, instalace, spuštění a zaškolení obsluhy odborné učebny - azykové laboratoře.
 Z2020-022258 30. 6. 2020 neuvedena Obec Milotice Hrušecká stavební spol. s r.o.
Stavební úpravy a modernizace kuchyně ZŠ Milotice 8 891 459 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřních prostor objektu ZŠ Milotice. Jedná se o úpravy vnitřního prostoru kuchyně, přípravny a strojovny VZT (sloužící pro potřeby kuchyně). Bude provedena kompletně rekonstrukce vnitřní instalace v prostoru kuchyně, přípravny a strojovny, VZT vnitřní rozvody vody, ležatá kanalizace, elektřina, úprava vnitřní plynoinstalace a zcela nová vzduchotechnika.
 Z2020-021888 26. 6. 2020 neuvedena Divesoft s.r.o. ADC Systems s.r.o.
Návrh, vývoj a výroba elektronických součástí 3 660 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je: 1. Návrh, vývoj a výroba desek testovacích přípravků pro elektronické desky Liberty 2.0 2. Koncepční návrh, vývoj a výroba elektornických desek pro Liberty 2.0 3. Výběr baterií vhodných pro extrémní podmínky použitelné v Liberty 2.0 4. Vývoj mobilní aplikace Předmět zakázky je blíže popsán v příloze č. 1 ZD - Technická specifikace
 Z2020-021624 24. 6. 2020 neuvedena 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Life technologies Republic s.r.o.
Kapilární sekvenátor DNA 2 723 618 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka genetického analyzátoru včetně instalace přístroje a zaškolení.
 Z2020-021309 17. 7. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Zdravotnické trenažéry pro nácvik první pomoci odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-021311 22. 6. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Zdravotnické pomůcky pro nácvik punkce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021176 19. 6. 2020 neuvedena Obec Krhanice Krhanice - revitalizace a VZT budovy ZŠ 19 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště, - zateplení soklu, - zateplení střechy, - zateplení podlahy půdy, - výměna otvorových výplní • Výměna zdroje: - 2 x kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 2x 90 kW, celkový výkon max. 180 kW, sezonní energetická účinnost/ topný faktor 93% - Vyregulování otopné soustavy • Instalaci systému větrání s rekuperací: - 2x VZT jednotky o jmenovitém objemovém průtoku vzduchu 1x VZT max. 2090 m3/h, 1x VZT max. 2710 m3/h a suchou účinností min. 80 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem
 Z2020-020831 19. 6. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Diagnostika a hodnocení kvality kolejového lože odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020973 18. 6. 2020 neuvedena Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín TM Stav, spol. s r.o.
ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín - rekonstrukce kuchyně a 10 188 160 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající školní kuchyně a jejího zázemí v ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín. Rekonstrukce spočívá zejména ve výměně všech podlahovin a obkladů, v provedení drobný stavebních úprav dispozičního řešení zázemí kuchyně, v rekonstrukci elektroinstalace, rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace a v demontáži a dodávce nového technologického vybavení kuchyně
 Z2020-021006 18. 6. 2020 neuvedena Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace PB SCOM s.r.o.
Revitalizace atria ZŠ Komenského 66 Nový Jičín 5 440 149 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět zakázky je realizace stavebních úprav v prostoru atria školy obsahující vybudování nových zpevněných ploch, amfiteátru a pódia. Současně dojde k úpravám stávajících zídek, vstupu a schodiště do školy. Atrium bude doplněno novými herními prvky např. houpačkami, lanovým mostkem a trampolínami.
 Z2020-020179 15. 6. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Pacientské simulátory 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020441 20. 7. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Jednoduché dentální simulátory s židlemi odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-020247 12. 6. 2020 neuvedena Karlovarský kraj STURMBAU s.r.o.
„Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně 7 848 805 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení stavebních prací na budově Základní školy Ostrov, příspěvkové organizace, a jejího okolí spočívající v provedení horizontálního a vertikálního hydroizolačního systému, výměny kanalizačních přípojek, obnově drenážního systému ve stávající trase, demolici betonové rampy se schodištěm, výstavbě nové rampy se schodištěm, výměně suterénních oken, výměně mříží u těchto oken, výměně venkovních dveří, úpravě venkovního vstupu ze dvora do výměníkové stanice, vybourání únikového schodiště na dvůr a jeho nové výstavbě.
 Z2020-019942 10. 6. 2020 neuvedena Město Kunštát Letostav, spol. s.r.o.
Přístavba mateřské školy v Kunštátě 5 842 704 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem realizace veřejné zakázky je přístavba mateřské školy v budově Lipka 428, 679 72 Kunštát, která má za cíl zvýšení v současnosti nedostačující kapacity.
 Z2020-019534 8. 6. 2020 neuvedena Město Hustopeče VS-build, s.r.o.
MŠ Na Sídlišti - I.Etapa, nástavba. přístavba 18 890 401 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace I. etapy nástavby MŠ Na Sídlišti v Hustopečích - přístavba schodišť a dvou tříd na stávajícím objektu.
 Z2020-019546 8. 6. 2020 neuvedena Městská část Praha 17 Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 28 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Celková rekonstrukce varny a přilehlého zázemí.
 Z2020-019384 8. 6. 2020 neuvedena Národní památkový ústav Služby výzkumu pro zajištění exkavační části odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019517 5. 6. 2020 neuvedena Město Nechanice Genext a.s.
„STAVBA 3. ODDĚLENÍ MŠ NECHANICE“ 11 884 444 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s realizací novostavby přízemní budovy třetího oddělení mateřské školy.
 Z2020-019520 5. 6. 2020 neuvedena Obec Klobuky Auböck s.r.o.
Přístavba ZŠ včetně splaškové kanalizace a 14 381 798 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě základní školy včetně splaškové kanalizace a zajištění bezbariérovosti v obci Klobuky ve Středočeském kraji.
 Z2020-019155 20. 7. 2020 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-019316 4. 6. 2020 neuvedena Město Doksy VERSANA s.r.o.
Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy 10 446 830 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je „Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy“. Tato veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na části: Část 1 Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu a rekonstrukce kuchyně Část 2 Gastrovybavení kuchyně
 Z2020-018959 2. 6. 2020 neuvedena Město Trmice Přístavba Mateřské školy v Trmicích, Lovecká ulice 7 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební práce spočívající v přístavbě stávajícího objektu mateřské školy v Trmicích, a to dle projektové dokumentace.
 Z2020-026956 31. 7. 2020 neuvedena Městská část Praha - Běchovice INGBAU CZ s.r.o.
Stavební úpravy a nástavba ZŠ Běchovice 39 399 436 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-018742 31. 7. 2020 neuvedena Statutární město Brno Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2020-018495 1. 6. 2020 neuvedena Masarykova univerzita Specializované zdravotnické simulátory odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018740 1. 6. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Infrastruktura do základních škol ve Zlíně - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018520 1. 6. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Hodnocení skladovatelnosti sladkých rop v systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025204 22. 7. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc WEISSTAW s.r.o.
ZŠ Holečkova - odborné učebny – stavební část 5 611 844 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-018433 29. 5. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Predikce stability motorových naft při jejich odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018406 28. 5. 2020 neuvedena Město Horní Jelení BW - Stavitelství, s.r.o.
„DOSTAVBA A OPRAVA ZŠ HORNÍ JELENÍ PŘÍSTAVBA 8 767 657 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je přístavba galerie k objektu tělocvičny v areálu ZŠ Horní Jelení, ulice Kolářského, č.p. 414 a související stavební úpravy stávajícího objektu tělocvičny, u které bude v prostoru u hřiště provedena přístavba galerie, resp. tribuny tělocvičny se sanitárním zázemím a se skladem pro sportovní náčiní pro tělocvičnu i pro venkovní hřiště.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 454 lidí darovalo 1 297 705 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy