Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 5 956 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-001600 18. 1. 2021 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. Carna Biosciences, Inc
Biochemical Profiling and NanoBRET 239 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení uvedeno v ZD
 Z2021-001939 18. 1. 2021 23. 2. 2021 Ostravská univerzita Dodávka modelů pro ošetřovatelství, internu a ARO odhad.cena 463 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka modelů pro ošetřovatelství, internu a ARO pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
 Z2021-001421 15. 1. 2021 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Vliv světelného znečištění na citlivé druhy odhad.cena 5 499 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
 Z2021-001490 13. 1. 2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze NOVOGENE (HK) COMPANY LIMITED
Whole genome bisulfite sequencing (WGBS) 628 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu The subject of supply pursuant hereto is whole genome bisulfite sequencing (WGBS) of supplied samples delivered in aliquots (many samples together called “batch”) from bark beetles and beetle related samples.
 Z2021-000851 11. 1. 2021 neuvedena Město Šenov MH-STAVBY, s.r.o.
ZATEPLENÍ 1. PAVILONU ZŠ ŠENOV 15 711 254 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Z důvodu snížení energetické náročnosti budovy bude provedeno kompletní zateplení 1. pavilonu ZŠ Senov vč. opravy venkovního schodiště u 1. pavilonu, zateplení severní obvodové stěny spojovacího krčku mezi 2. pavilonem a tělocvičnou a další související stavební práce. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
 Z2021-000792 19. 1. 2021 22. 2. 2021 Technická univerzita v Liberci 130_Lo_Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov,
Oprava národního formuláře Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Katedry tělesné výchovy, Na Bohdalci 715/30, Liberec 15 s výměnou technických rozvodů za účelem zlepšení podmínek provozu a snížení nákladů na provoz. Součástí rekonstrukce je kompletní zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Stávající konstrukce 4podlažního objektu z 80. - 90. let minulého století se blíží konci své životnosti.
 Z2021-000642 8. 1. 2021 neuvedena Městská část Praha 18 Trigema Building a.s.
MŠ Místecká - rekonstrukce pavilónu D 19 459 176 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu Mateřské školy Místecká Pavilon D. Pavilon D je v současné době prázdný a nevyužívaný. Po rekonstrukci bude spolu s ostatními pavilony a zahradou kolem pavilonu sloužit mateřské škole.
 Z2020-046611 4. 1. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace SAFETY PRO s.r.o.
II/229 Rakovník, obchvat části B1, hydrogeologický 2 345 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je hydrogeologický monitoring a ověření starých důlních děl v oblasti stavby II/229 Rakovník, obchvat část B1
 Z2020-044675 17. 12. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Návrh hodnocení únavové životnosti zařízení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-044224 14. 12. 2020 neuvedena SANS SOUCI, s.r.o. Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-044463 31. 12. 2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Pilotní korozní experiment v PVP Bukov odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-043643 28. 12. 2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Příprava bezpečnostních rozborů pro periodické odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-042784 3. 12. 2020 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Společnost FIEDLER AMS s.r.o. a Ing. Libor Daneš
Automatické měřící systémy pro měření stavu 2 497 761 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodání 150 automatických měřících systémů pro měření hladiny podzemních vod s dálkovým přenosem dat pro objekty státní monitorovací sítě podzemních vod ČR.
 Z2020-042642 2. 12. 2020 neuvedena Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Rámcová dohoda: Služby technologických platforem - 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na poskytování služeb technologických platforem spočívajících v provádění sekvenačních reakcí pro potřeby projektu SYMBIT.
 Z2020-042727 2. 12. 2020 neuvedena ESSENCE LINE, s.r.o. „Tvorba a prezentace výstupů z optimalizace 4 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka na dodávky materiálů a služby v rámci řešení projektu DNA - biochipu pro racionalizovanou preskripci psychofarmak pro pacienty s psychiatrickým onemocněním. Konkrétně se jedná o zpracování metodického a technologického postupu při uplatňování kovalentní vazby založené na floroformu společně s vývojem separace olyg pomocí metody HPLC.
 Z2020-041997 26. 11. 2020 neuvedena Obec Krhanice Krhanice - revitalizace a VZT budovy ZŠ 19 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště, - zateplení soklu, - zateplení střechy, - zateplení podlahy půdy, - výměna otvorových výplní Výměna zdroje: - kaskáda 2 ks kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 2x 90 kW, celkový max. výkon 180 kW, sezonní energetická účinnost min. 93 %, - vyregulování otopné soustavy. Instalace systému větrání - Zařízení č.1 - Teplovzdušné řízené větrání s rekuperací tepla pro 1.NP Vpří / Vodv = min. 2.090 / 1.740 m3/h. Osazení čidla CO2 s IR senzorem, - Zařízení č.2 - Teplovzdušné větrání s rekuperací tepla pro 2.NP Vpří / Vodv = min. 2710 / 2.260 m3/h. Osazení čidla CO2 s IR senzorem, - Zařízení č.3 - Odsávání WC a sprchy Vods = min. 280 m3/h, - Zařízení č.4 - Nucený odvod nadměrného tepla z plynové kotelny Vods = min. 3.180 m3/h.
 Z2020-041790 7. 1. 2021 4. 1. 2021 Obec Zeleneč Novostavba základní školy v Zelenči odhad.cena 65 113 778 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby základní školy v Zelenči, která bude sloužit pro výuku žáků I. stupně ZŠ. Projekčně i rozpočtově je předmět plnění této veřejné zakázky členěn na architektonicko stavební řešení (D. 1.1), stavebně konstrukční řešení (D. 1.2), požárně bezpečnostní řešení (D. 1.3), vytápění (D. 1.4.1), zdravotně technické instalace (D. 1.4.2), plynová zařízení (D. 1.4.3), elektro (D. 1.4.4), vzduchotechnika (D. 1.4.5), gastro zařízení (D. 1.4.6), dopravní řešení (D. 1.5), zahradní úpravy (D. 1.6) a interiér (F). Plošné, objemové a užitné parametry stavby jsou: Komunikace vč. parkovacích ploch 1.401,1 m2, chodníky 816,2 m2, veřejná zeleň 2.202,9 m2, zastavěná plocha školy 708,9 m2, užitná plocha školy celkem 1.185,6 m2, obestavěný prostor 6.450.0 m3, 4 učebny, 2 družiny, celkem 120 žáků. Podrobně a úplně je specifikováno v projektové dokumentaci pro...
 Z2020-041516 25. 11. 2020 29. 12. 2020 SOMA spol. s r. o. Vývoj pokročilého hydrostatického (HS) uložení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky spočívá ve výzkumu, vývoji a experimentální činnosti v oboru strojírenství, tj. smluvním výzkumu v oblasti podpory vývoje nového způsobu uložení tiskových válců flexotiskového stroje. Výsledkem předmětu veřejné zakázky bude: (i) vývoj vlastního regulátoru průtoku hydrostatickým (dále jen „HS“) vedením s využitím „Samoregulačních principů“, (ii) návrh HS uložení tiskových válců, (iii) experimentálně verifikovaný matematický model tlumení v HS uložení flexotiskového stroje, (iv) optimalizace vlastního uložení HS do funkčního vzorku barevníku s HS uložením. Blíže viz ZD včetně příloh.
 Z2020-041072 23. 11. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Vliv složení leteckého petroleje a způsob odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-041058 23. 11. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Výzkum perspektivních minerálních plniv a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040880 16. 11. 2020 neuvedena E&H services a.s. „Služby v oblasti přípravy datového skladu a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-040628 16. 11. 2020 neuvedena GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. Snižování negativního vlivu elektromagnetického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-039615 6. 11. 2020 neuvedena Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Bystřici JVAgro Morava s.r.o.
Přístavba a stavební úpravy hospodářské budovy 10 992 670 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se realizace církevní mateřské školy v Bystřici nad Olší. Jedná se o demolici stávající hospodářské budovy. Stávající hospodářská budova s přízemní dřevěnou přístavbou je podsklepený zděný jednopodlažní objekt s půdou, mohutným krovem a rovnoramennou sedlovou střechou s dolními polovalbami.
 Z2020-039516 5. 11. 2020 neuvedena Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace INTOZA s.r.o.
SPŠ Ostrava-Vítkovice - Rekonstrukce střešního 4 069 724 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební úpravy střešní krytiny včetně opravy stávající ocelové konstrukce střechy v budově na ulici Zengrova 823/2 v Ostravě. Bude provedena demontáž stávajících střešních světlíků, hromosvodů a žlabů. Následně bude provedena demontáž stávající střešní krytiny - plech, a také celá dřevěná část konstrukce střechy. V místě okapu budou doplněny vazničky, na které bude uložen a kotven trapézový plech. Celá ocelová konstrukce střechy bude mechanicky očištěna, odrezena a bude proveden nový syntetický nátěr. Na dotčených místech fasády bude provedeno oklepání nesoudržné stávající fasádní omítky v místech, kde je to nutné.
 Z2020-039128 28. 12. 2020 neuvedena Národní památkový ústav ARCHAIA Praha z.ú.
Služby výzkumu pro zajištění postexkavační části odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-039197 5. 11. 2020 neuvedena Městská část Praha 9 Novostavba objektu základní a mateřské školy v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-039364 6. 11. 2020 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava GEFOS a.s.
Laserové skenery a GNSS rovery pro HGF 3 986 234 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-039237 3. 11. 2020 neuvedena ESSENCE LINE, s.r.o. „Tvorba a prezentace výstupů z optimalizace 4 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka na dodávky materiálů a služby v rámci řešení projektu DNA - biochipu pro racionalizovanou preskripci psychofarmak pro pacienty s psychiatrickým onemocněním. Konkrétně se jedná o zpracování metodického a technologického postupu při uplatňování kovalentní vazby založené na floroformu společně s vývojem separace olyg pomocí metody HPLC.
 Z2020-038294 11. 12. 2020 neuvedena ALTECH, spol. s r.o. Konzultační služby při návrhu pohonného ústrojí odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-037978 3. 12. 2020 neuvedena Olomoucký kraj "Realizace energeticky úsporných opatření – OA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-028851 19. 8. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ – odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2020-038090 20. 11. 2020 19. 11. 2020 Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 4 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace variabilních systémů kotců a krmných stanic pro prasata, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce, demontáž stávajících ustájení a krmení a zajištění funkčního prostředí pro chov prasat.
 Z2020-037882 26. 10. 2020 neuvedena ZEBRA GROUP s.r.o. GlobeScope, s.r.o.
Vývoj a konstrukce universálního nosiče nástaveb 2 175 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb realizace průmyslového výzkumu universálního užitkového nosiče výměnných nástaveb s alternativním pohonem ZEBRA. V rámci veřejné zakázky bude řešen průmyslový výzkum formou návrhu KONCEPCE KOLOVÉ A RÁMOVÉ SESTAVY, VČETNĚ LOŽISKA, PÉROVÁNÍ, BRZD, SENZORŮ A RÁMU s cílem navrhnout takové materiálové a technické řešení, které bude maximálně efektivní a konkurenceschopné i při výrobě v řádu jednotek stovek kusů ročně, a které bude odpovídat potřebám vyplývajícím ze zadavatelem plánované budoucí automatizace výroby.
 Z2020-037885 26. 10. 2020 neuvedena ZEBRA GROUP s.r.o. GlobeScope, s.r.o.
Vývoj a konstrukce universálního nosiče nástaveb 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb realizace průmyslového výzkumu universálního užitkového nosiče výměnných nástaveb s alternativním pohonem ZEBRA. V rámci veřejné zakázky bude řešen průmyslový výzkum formou návrhu KONCEPCE ELEKTRICKÉ VÝBAVY VČETNĚ MONITORINGU s cílem navrhnout takové materiálové a technické řešení, které bude maximálně efektivní a konkurenceschopné i při výrobě v řádu jednotek stovek kusů ročně, a které bude odpovídat potřebám vyplývajícím ze zadavatelem plánované budoucí automatizace výroby.
 Z2020-037834 26. 10. 2020 neuvedena Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. VISTORIA CZ a.s.
Přístavba školy Hájecká 190, Unhošť 24 489 959 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je přístavba budovy školy respektive speciálně pedagogického centra a školního poradenského pracoviště. Navržená přístavba je rozdělena na dvě odlišné hmoty. První tvoří vstupní atrium, které je jádrem celého vzniklého souboru. Atrium je prosklené a je transparentním komunikačním prostorem. Druhá hmota je zděná a tvoří protipól stávajícího domu. V ní jsou umístěny dílny a prostory speciálně pedagogického centra a školního poradenského pracoviště. Podrobně je předmět zakázky definován projektovou dokumentací (dále jen „PD“) tvořící přílohu č. 4 těchto ZP a Interiérovou studií tvořící přílohu č. 7 ZP.
 Z2020-037410 26. 10. 2020 neuvedena Ostravská univerzita Dodávka modelů pro urgentní medicínu LF OU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-037396 10. 12. 2020 neuvedena Ostravská univerzita Dodávka simulátorů pro urgentní medicínu LF OU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-036969 23. 10. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Výzkum surovinového potenciálu strategických odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-036851 20. 10. 2020 neuvedena Karlovarský kraj ZISTAV s.r.o.
„Stavební úpravy a změna užívání části objektu 8 556 349 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a změna užívání části objektu, který v současné době slouží jako střední živnostenská škola. Jedná se o stavební úpravy části všech podlaží 1. PP až 3.NP. Jde o úpravy sociálního zařízení v 1. až 3.NP, včetně úklidových komor a WC pro personál. V 1. PP a 3.NP budou provedeny nové hygienické kabiny. V 1. PP se jedná o zřízení převlékáren včetně sociálního zázemí pro tělocvičnu, dále budou vybudovány šatny pro žáky. Z 1. PP se nově buduje schodiště spojující chodbu před šatnami s chodbou před tělocvičnou a dále schodiště venkovní umožňující spojení převlékárnami a venkovním hřištěm. Součástí stavebních úprav je výměna stoupacích vedení kanalizace včetně výměny sanitárního zařízení, odpojení rozvodů vody k sanitárnímu zařízení, výměna otopných těles a úprava el. instalace v těchto prostorách. U bočního vstupu bude provedena zpevněná...
 Z2020-036438 29. 10. 2020 neuvedena Městys Vrchotovy Janovice HOSS a.s.
Revitalizace Základní školy Vrchotovy Janovice 27 480 410 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je dokončení revitalizace budovy Základní školy Vrchotovy Janovice v rozsahu položkových rozpočtů. Provedení díla bude uskutečněno dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyjma realizace těchto částí (které byly již realizovány v předchozích letech a nejsou tak součástí plnění této veřejné zakázky): - podlahové skladby S16 a inženýrských sítí vedených pod touto podlahou - vstupní přístavek - sociální zařízení Realizace veřejné zakázky bude prováděna v souladu a dle projektové dokumentace a v rozsahu dle položkových rozpočtů 2a_Revitalizace ZŠ V_Janovice_způsobilé výdaje a 2b_Revitalizace ZŠ V_Janovice_nezpůsobilé výdaje, jejichž zhotovitelem je společnost: ASLB spol. s.r.o., Dětská 178, 100 00 Praha 10, IČO:24122025, zodpovědný projektant Ing. arch. Lukáš Ballek, ČKA: Číslo autorizace 03716.
 Z2021-000645 8. 1. 2021 neuvedena Obec Poličná EKON ST spol. s r.o.
ZŠ Poličná - Energetické úspory odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-035826 16. 12. 2020 neuvedena Ostravská univerzita HELAGO-CZ, s.r.o.
Dodávka laparoskopického trenažéru pro LF OU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-043006 4. 12. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AFRY CZ s.r.o.
Mosty ev.č. D8-102..1/..2, 103..1/..2, 105..1/..2 2 643 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-034683 16. 11. 2020 neuvedena GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. Omezení negativního vlivu elektromagnetického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-034811 6. 10. 2020 neuvedena Obec Zbyslavice OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích 33 695 121 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Stavební úpravy ZŠ a stavba MŠ ve Zbyslavicích“. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávající mateřské a základní školy ve Zbyslavicích a novostavbu mateřské školy ve Zbyslavicích a s tím spojené vybudování zpevněných ploch a napojení dopravní a technické infrastruktury a vybudování areálových přípojek a nové ČOV. Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
 Z2020-034283 30. 11. 2020 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava GEFOS a.s.
GEFOS a.s.
Totální stanice a nivelační přístroje 2 642 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-034458 2. 10. 2020 neuvedena Obec Velim ZŠ T.G. MASARYKA VELIM PŘÍSTAVBA NOVÝCH UČEBEN 23 053 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě učeben, výstavbě nadzemní chodby a stavebních úpravách ve stávajících budovách ZŠ T.G.Masaryka Velim, v rozsahu dle Projektové dokumentace zpracované společností SATER - PROJEKT s.r.o., IČ 49615882, se sídlem Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín. Podrobné informace jsou obsaženy v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. v Projektové dokumentaci, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazném vzoru smlouvy.
 Z2020-034303 1. 10. 2020 neuvedena Obec Křižanovice Stavební úpravy MŠ Křižanovice dokončovací práce 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dokončení realizace investiční akce „Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101“
 Z2020-033909 14. 1. 2021 neuvedena Masarykova univerzita HELAGO-CZ, s.r.o.
Pokročilý pacientský simulátor novorozence včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-033202 3. 12. 2020 neuvedena Ostravská univerzita HELAGO-CZ, s.r.o.
Dodávka plastinátů pro LF 2 3 033 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 679 lidí darovalo 1 846 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy