Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 5203 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042967 11. 12. 2018 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Rekonstrukce energetického zařízení pro budovy ZČU odhad.cena 18 145 000 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na rekonstrukci sdružené trasy technického vybavení – kolektoru ZČU v areálu Bory. Bude provedena sanace vnitřních a vnějších částí kolektoru. Vnější část bude sanována v otevřeném výkopu zajištěném záporovým pažením. Budou provedeny hydroizolace, sanace železobetonových stěn, doplnění poškozené a ochrana funkční výztuže. Součástí rekonstrukce bude i zprovoznění VZT, obnova požárního zabezpečení a systémů EPS a EZS. Podrobné informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2018-042539 7. 12. 2018 neuvedena Ústecký kraj STAVBY JOŽÁK s.r.o.
SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda - celková reko areálu praktického vyučování (ul. Benešovská) 11 278 242 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávajících objektů: budova prodejny se skleníkem, budova ovocných školek, stánek na uskladnění zahradnických potřeb a vybudování nového prodejního stánku. Podrobný popis je uveden ve Výzvě k podání nabídek.
Z2018-042162 5. 12. 2018 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MIJO - STAV stavbvy s.r.o.
Waldorfská ZŠ a MŠO - výměna oken, zateplení, oprava podlah a fasády starého objektu 14 978 447 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení zateplení obálky budovy nových přístaveb objektu ZŠ Waldorfská vč. zateplení plochých střech a atik a podlahy na půdě. Část objektu s režným zdivem (stará budova) nebude zateplována, pouze opravena. Bude provedena výměna všech výplní otvorů. Všechna okna a dveře budou nová plastová s výjimkou střešních oken a sklobetonových oken v tělocvičně a hl. vstupních dveří. Hlavní vstupní dveře budou ze dřeva (masiv). Bude provedena oprava a výměna podlah v učebnách, demontáž stávající podlahové krytiny i konstrukce podlahy vč. vybourání stupínku před tabulí.
Z2018-042078 4. 12. 2018 3. 1. 2019 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. AMS measurement of 14C graphites odhad.cena 2 611 570 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu The subject matter of this Public Contract is AMS measurement of 14C in graphites prepared in the CRL laboratory during the RAMSES project ("Services"). Although the Contracting Authority assumes approx. a number of 5 – 70 graphite samples per month to be submitted to the Supplier for measurement, the exact number will depend mainly on the current Contracting Authority’s needs resulting from the execution of the project. The Services are required to be performed using the technical equipment listed in Art. 6.6.1 of the Tender Documentation and shall comply with the parameters listed in Article 2.2.1 thereof which simultaneously represent the minimum technical conditions for the required performance. For details please see the Tender Documentation. The Public Contract is to be concluded by the Consortium of Contracting Authorities of Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. and Archeologický...
Z2018-041795 3. 12. 2018 14. 1. 2019 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby odhad.cena 220 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je projektování, inženýrská činnost, výstavba a provedení zkušebního provozu budovy Nového pavilonu FZÚ. Veřejná zakázka je zadávána formou požadavku na výkon nebo funkci dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Z2018-041906 3. 12. 2018 neuvedena Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. ACG-Real s.r.o.
„ZŠ KLAS – Vybudování odborných a kmenových učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy“ 10 811 423 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací), kterým dojde k půdní vestavbě odborných učeben (přírodovědné učebny s kabinetem, multimediální učebny s kabinetem) a 1 kmenové učebny. V rámci projektu dojde k vybudování výtahu pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností orientace (vnitřní výtah v samostatné šachtě), schodolez umožní výuku v odborné učebně v 1. PP, kam nemůže být přiveden výtah. Dále dojde k výměně krovu, zesílení stropní konstrukce, vybudování nového WC – bezbariérových toalet a nového zdroje systému vytápění. Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalá stavba jejímž záměrem je rozšíření prostor pro výuku, přičemž tato stavba je navržena ve smyslu pohybu a užívání osob se sníženou možností pohybu a orientace.
Z2018-041712 3. 12. 2018 2. 1. 2019 SVÚM a.s. „Výběrové řízení na dodávku Zkušebního stavu na zkoušení ložisek“. odhad.cena 6 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zkušební stav ložisek (ZSL) je zařízení pro zkoušky nápravových ložisek železničních vagónů podle normy EN 12082.Specifikace požadavků Zkušebního stavu tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace
Z2018-041622 30. 11. 2018 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období odhad.cena 9 989 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Z2018-041705 30. 11. 2018 neuvedena Obec Zruč-Senec SILBA-Elstav s.r.o.
NÁSTAVBA PAVILONU MATEŘSKÉ ŠKOLY ZRUČ-SENEC 8 152 195 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je nástavba a přístavba nového oddělení mateřské školy ve Zruči-Senci na stávající hospodářský pavilon MŠ s napojením na stávající rozvody ze stávajícího objektu. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace, která svým rozsahem odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracovaná Radimem Huclem, IČ 11413859 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2018-041653 29. 11. 2018 neuvedena Obec Orel SKOS s.r.o.
Mateřská škola - Orel 15 890 022 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení výstavby nové MŠ: • Novostavba MŠ - bourací práce - zemní práce - základy - svislé a vodorovné konstrukce - komín - schodiště - úpravy povrchů vnitřní - vnější povrchy – předsazená fasáda, rampa, vstupní schody - zastřešení - výplně otvorů - terénní úpravy - inženýrské sítě – vytápění, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, plyn, VZT, elektroinstalace, slaboproud, lapol, vsak, přepojení TZB • Oplocení MŠ - bourací práce - zemní práce - základy - svislé a vodorovné konstrukce - terénní úpravy • Dětské hřiště MŠ - bourací práce - zemní práce - základy - svislé a vodorovné konstrukce - oplocení - terénní úpravy
Z2018-041551 29. 11. 2018 neuvedena Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – stavební úpravy – 3. Etapa - opakování 7 837 490 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou vnitřní stavební úpravy - zateplení podkroví, výměna okenních otvorů ve vikýřích a nátěr fasády Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Podrobné specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracovanou KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ : 25507893, datum vypracování 04/2018.
Z2018-041247 27. 11. 2018 neuvedena Město Horní Cerekev I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zkvalitnění podmínek pro výuku vybraných odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev - stavební úpravy 14 437 872 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající historické budovy ZŠ v Horní Cerekvi. Stavební úpravy souvisejí především s celkovou vnitřní rekonstrukcí těchto podlaží, tj. hlavně výměnou nebo úpravou dožilých konstrukcí, výměnou a opravou dožilých stavebních prvků jako jsou dveře, povrchové úpravy stěn, podlahy, podhledy apod. a dále modernizací technického zařízení budovy (elektroinstalace, ZTI a zařízení slaboproudu).
Z2018-041158 26. 11. 2018 neuvedena Město Šumperk LANEX OLOMOUC s.r.o.
Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického 7 979 863 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je zateplení obvodového pláště, zateplení stropu 1.PP, zateplení podlah podkrovních prostor, výměna oken a dveří, rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudé rozvody, bourací práce a související stavební práce v budově jídelny Základní školy Vrchlického 22 v Šumperku. Součástí zakázky jsou také práce nutné k osazení vzduchotechnické jednotce (základy, oplocení, el. přívod).
Z2018-041097 26. 11. 2018 27. 12. 2018 Univerzita Pardubice Dodávka modelů - Simulovaný pacient III odhad.cena 1 667 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení fakulty zdravotních studií v rámci projektu OP VVV „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413.
Z2018-040745 23. 11. 2018 16. 1. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Monitoring a mapování ryb 2019-2023 odhad.cena 8 704 132 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dílo je součástí projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice (Registrační číslo projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239). Realizace díla navazuje na dlouhodobé sledování evropsky významných druhů (EVD) ryb a prohloubí znalosti dlouhodobých změn rozšíření, početnosti a stupně ohrožení jednotlivých druhů nutných k vytváření hodnoticích zpráv dle Směrnice o stanovištích. Monitoring proběhne v evropsky významných lokalitách (EVL), kde jsou předmětem ochrany ryby a mihule. Mapování ichtyocenóz na území CHKO navazuje na aktivity spojené se zaváděním soustavy NATURA 2000 a činnost jednotlivých správ CHKO a poslouží k aktualizaci informací o rozšíření a početnosti ryb a mihulí na území CHKO nutných pro rozhodování pinformací o rozšíření a početnosti ryb a mihulí na...
Z2018-040758 23. 11. 2018 16. 1. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Monitoring a mapování letounů na území NP, CHKO, PO a EVL: 2019 - 2023 odhad.cena 7 636 363 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je monitoring a mapování zvláště chráněných a evropsky významných druhů letounů na území NP, CHKO, PO a EVL v letech 2019 - 2023. Jedná se o pokračování dlouhodobého projektu, který byl zahájen již v 50. letech minulého století a získaná data tak zásadně přispějí k řešení problematiky dlouhodobých změn rozšíření a početnosti jednotlivých druhů na území České republiky. Monitoring a mapování letounů zahrnuje: 1) sčítání na zimovištích, 2) sledování letních reprodukčních kolonií, 3) akustický monitoring (detektoring), 4) odchyty do sítí. Povinnost sledovat stav jednotlivých druhů letounů ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení Směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Z2018-040757 23. 11. 2018 16. 1. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Monitoring druhů ptáků přílohy I směrnice o ptácích v ptačích oblastech 2019-2023 odhad.cena 11 411 074 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je sběr aktuálních dat o rozšíření vybraných druhů ptáků přílohy I směrnice o ptácích 2009/147/ES (dále jen „druhy přílohy I“) v ptačích oblastech (dále jen „PO“) v letech 2019–2023, které probíhá formou terénního šetření. Monitoring navazuje na předchozí uskutečněné monitoringy druhů přílohy I směrnice o ptácích v PO v letech 2005–2007, 2008–2010, 2011–2013 a v případě některých druhů přílohy I a PO i v letech 2014–2018 a poskytuje data pro podávání zprávy Evropské Komisi, zpracování odborných studií a ochranu konkrétních druhů a lokalit. V jednotlivých PO budou monitorovány jak druhy přílohy I, které jsou zde předmětem ochrany, tak i další vybrané druhy přílohy I. Monitoring se provádí podle druhově specifických metodik, přičemž některé druhy jsou sloučeny do skupin a monitoring se tedy provádí podle metodiky, která se zaměřuje na podchycení celého spektra vybraných druhů....
Z2018-040657 22. 11. 2018 12. 12. 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze General sequencing odhad.cena 1 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je - RNAseq analýza dodaných 350 kusů vzorků brouků z podčeledi kůrovců (celková RNA). Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Z2018-040726 22. 11. 2018 12. 12. 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze Metagenomic analysis (sequencing of amplicon and data analysis) odhad.cena 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je - analýza amplikonu dodaných 400 ks vzorků z podčeledi kůrovců (celková DNA). Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Z2018-040665 21. 11. 2018 neuvedena Pardubický kraj Realizace úspor energie – Gymnázium Česká Třebová 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební úpravy v budově Gymnázia v České Třebové, Tyršovo nám. č.p. 970, Česká Třebová, zahrnující „zateplení“ podlahy půdy, výměnu a repasi výplní otvorů (oken a vnějších dveří), a osazení čidel CO2 se signalizací překročení hygienického limitu v učebnách.
633621 20. 11. 2018 neuvedena Městská část Praha 16 ARENT VT, s.r.o.
Přístavba základní školy - Stavební úpravy ZŠ Loučanská 1112/3 9 856 672 Kč
Oznámení o změně
Z2018-040319 19. 11. 2018 neuvedena Pardubický kraj LKI s.r.o.
SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce kotelny a vytápění 7 761 891 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem realizace je nová centrální plynová kotelna sestávající se z kaskády tří závěsných plynových kotlů. Navržena jsou desková otopná tělesa. V objektu B je vytápění zajištěno pomocí sálavých panelů, které budou ponechány, pouze u některých, jež mají provedeno odkouření přímo do prostoru haly, bude nově provedeno odkouření do venkovního prostředí. V dílnách m.č. 109 a 204 jsou nyní instalovány staré teplovzdušné plynové jednotky, které budou zaměněny za nové. Nově je přehodnocen systém rozdělení do jednotlivých kotelen s novým radiátorovým teplovodním vytápěním, rozděleným do jednotlivých zón dle požadavků provozovatele. Trakt umýváren (a kanceláří nad umývárnami) bude vytápěn samostatným plynovým kotlem. Západní dílny vč. kovárny a kabinetů budou vytápěny samostatnými dvěma kotli zapojenými do kaskády. Bytová jednotka bude mít vlastní kotel.
Z2018-040255 19. 11. 2018 7. 12. 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze General sequencing odhad.cena 1 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení The subject of the performance of the procurement is analysis of RNAseq of delivered 350 pcs of samples of beetles of the subfamily Scolytinae (total RNA). The subject of performance is narrowly defined in the award criteria, especially in the purchase contract which is the attachment No. 1 of procurement documentation and technical specification and which is the attachment No. 4 of procurement documents.
Z2018-040234 19. 11. 2018 7. 12. 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze Metagenomic analysis (sequencing of amplicon and data analysis) odhad.cena 1 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení The subject of the performance of the procurement is analysis of amplicon of delivered 400 pcs of samples of the subfamily Scolytinae (total DNA). The subject of performance is narrowly defined in the award criteria, especially in the purchase contract which is the attachment No. 1 of procurement documentation and technical specification and which is the attachment No. 4 of procurement documents.
Z2018-040315 29. 11. 2018 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta UK – PřF – Půdní vestavba a vestavba výtahu Viničná 7, Praha 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-040148 16. 11. 2018 neuvedena Národní památkový ústav ARCHAIA Praha o. p. s.
Služby výzkumu pro zajištění exkavační části archeologických výzkumů a služby operativního průzkumu a dokumentace staveb pro NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze 39 928 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění exkavační části archeologických výzkumů zadavatele a operativního průzkumu a dokumentace staveb na území hlavního města Prahy. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě zadavatele a dodavatele může být místo plnění v jiném kraji.
Z2018-040190 29. 11. 2018 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové LF HK – MRR – PRSP na UK – Výukové modely pro Ortopedickou kliniku IV. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-040109 15. 11. 2018 neuvedena Město Mirošov S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o.
Přístavba učebnového pavilonu základní škola Mirošov 33 999 242 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba učebnového pavilonu Základní školy v Mirošově. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, IČ 26414422 provozovna ul. Míru 21/I, 337 01 Rokycany 3 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2018-040015 15. 11. 2018 neuvedena KreBul,o.p.s. Komu?NITní centrum Prachatice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce půdních prostor pro vznik komunitního centra, realizace skleněné fasády pro umístění a instalaci výtahu.
Z2018-040003 15. 11. 2018 neuvedena Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova AREN VT, s.r.o.
ÚJOP - Oprava prostor ubytovacího objektu, studijní středisko Praha – Hostivař, budova č. 3 - 1. etapa - 6. a 7. NP 3 251 670 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou udržovací práce a drobné stavební úpravy, které nezasahují do konstrukcí stavby. Stavební práce jsou rozděleny: 1. ETAPA - 6. a 7. NP v členění: D. 1. - architektonicko-stavební řešení D. 2. - zdravotně technické instalace D. 3. - zařízení silnoproudé elektrotechniky a příprava pro slaboproud.
Z2018-039973 15. 11. 2018 neuvedena Pardubický kraj Realitní a stavební společnost s.r.o.
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU technické Třemošnice, dílny 23 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření z hlediska úspory energií. Jedná se především o zateplení obvodového pláště dílen a její přístavby, zateplení části podlahy v půdním prostoru. Bude provedena renovace a zateplení střechy, výměna stávajících otvorových výplní za výplně s izolačními dvojskly nebo trojskly. Součástí prací je také demolice konstrukcí přilehlých skladů ( sklad, kompresorovna, sklad olejů a odpadového hospodářství) a následná montáž nových konstrukcí stejných rozměrů. Opravy zahrnují veškeré související klempířské, zámečnické a stavební práce. V rámci stavby bude ještě provedena nová dešťová kanalizace, výměna a zateplení potrubí TUV a zateplení potrubí teplovodu . Jsou navrženy nové a částečná výměna stávajících přilehlých komunikací uvnitř areálu učiliště, terénní úpravy, oprava rampy a úprava zeleně. CPV: 45214200-2 Stavební úpravy školních budov
Z2018-039643 29. 11. 2018 neuvedena MĚSTYS NEZAMYSLICE Odborné učebny ZŠ Nezamyslice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-039785 13. 11. 2018 neuvedena Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace OSP, spol. s r.o.
Zateplení kovářské dílny v Polánce 3 614 309 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zateplení objektu kovářské dílny v areálu odborného výcviku Střední školy dopravy, obchodu a služeb, příspěvková organizace – detašované pracoviště Polánka. Zateplení objektu se bude sestávat z realizace vnějšího zateplovacího systému na bázi pěnového polystyrénu na obvodových stěnách, výměny oken a dále náhrady stávajícího střešního pláště sendvičovými PIR panely a na části objektu pak dodatečnou izolací ploché střechy prostřednictvím desek z pěnového polystyrénu. Součástí předmětu díla je rovněž dodávka a montáž systému větrání vnitřních prostor výše uvedeného objektu, a to včetně zařízení na rekuperaci tepla a dále i doprovodné elektromontážní práce. Celková plocha zateplovaných konstrukcí činí cca 1079 m2. Předmět díla je projekčně rozčleněn na části: - D1 – Stavební řešení - D2 – Aktivní hromosvod - D3 – Vzduchotechniky - D4 – Elektroinstalace.
Z2018-039210 9. 11. 2018 10. 12. 2018 HPH, spol. s. r.o. Nákup materiálů v rámci projektu „Moderní kompozity s aplikací vysoko modulárních vláken“
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálů pro stavbu prototypu celokompozitového větroně, forem a přípravků v rámci realizace projektu „Moderní kompozity s aplikací vysoko modulárních vláken“ Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OPPIK), PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004574 Projekt řeší oblast průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje aplikace vysoko-modulárních vláken vhodných pro vysoce zatížené tenkostěnné konstrukce, které budou mít širší využití v leteckém, ale i automobilovém průmyslu. Cílem projektu je vyvinout postupy výroby a aplikovat je na konkrétní leteckou konstrukci. Vybrány byly štíhlé konstrukce křídel o rozpětí 18 až 21 m, které v ČR nebyly doposud řešeny a také přenos informací a znalostí ze zahraničí jsou minimální.
Z2018-039401 9. 11. 2018 neuvedena Obec Malá Skála D-BAU s.r.o.
VESTAVBA ORDINACÍ DO PODKROVÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY NA MALÉ SKÁLE 12 643 127 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu mateřské školy čp. 387 v obci Malá Skála. Jedná se o půdní vestavbu v 2.NP, při které budou vybudovány dvě ordinace s čekárnami a hygienickým příslušenstvím, bude vybudován osobní výtah, inženýrské sítě a dále bude provedena oprava zpevněné plochy pro zřízení 8 parkovacích stání + 1 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově omezené.
Z2018-039269 9. 11. 2018 17. 12. 2018 Masarykova univerzita Dodávka simulátoru vyšetření pánve a simulátoru ultrazvukového vyšetření s online administračním a vzdělávacím systémem odhad.cena 5 322 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu simulátoru vyšetření pánve a 1 kusu simulátoru ultrazvukového vyšetření s online webovým administračním a vzdělávacím systémem. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Z2018-039142 8. 11. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní Laboratorní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení nezbytného pro experimenty v oblasti nových optických metod měření a skenování objektů sestávající se z optického stolu a jeho příslušenství.
Z2018-038919 7. 11. 2018 neuvedena Město Telč TERNI s.r.o.
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká 20 436 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stav. úpravy stáv. objektu ZŠ v Telči - provedení vnitřní bezbar. stávajícího objektu ZŠ. V 1. n. p. bude stavebně řešena jižní část budovy a středová část s hlavním spojovacím schodištěm. Ve středové části bude u hlavního vstupu vybudován nově bufet se zázemím a úklidovou komorou. Do stáv. schodišťového prostoru bude osazen nově výtah pro imobilní osoby. V jižní části budou nově řešeny záchody, úklidová komora, chodba a tři učebny. V 2. n.p. bude stavebně řešeno pouze soc. zázemí v jižním křídle a prostor schodiště dotčený osazením nového výtahu. U 3. n. p. budou stavebně řešeny všechny prostory na celém podlaží. Jedná se celkem o 7 učeben, 5 kabinetů a zázemí učeben, 2 herní prostory, chodby a 2 skupiny soc. zázemí vždy na jedné straně schodiště. V tomto podlaží bude ukončen dojezd výtahu. V půdním prostoru bude vytvořena samostatná techn. místnost pro umístění chladících jednotek....
Z2018-038745 6. 11. 2018 neuvedena město Chrudim Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce hospodářského objektu 7 997 353 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy hospodářského objektu základní školy a objektu tělocvičny. Jedná se o: SO 01 – Rekonstrukce kuchyně SO 02 – Výměna okenních výplní hospodářského pavilonu SO 03 – Výměna okenních výplní tělocvičny
Z2018-038613 5. 11. 2018 neuvedena Pardubický kraj Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy, podruhé 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem realizace jsou opatření, kterými dojde k výraznému zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Jedná se o historickou budovu, která leží v památkové zóně města. Předmětem stavby je oprava fasádních omítek s architektonickými prvky, částečné zateplení obvodových zdí kontaktním zateplovacím systémem, výměna stávajících otvorových výplní za nové dřevěné Euro-okna a repase vstupních dřevěných dveří. Nové dveře z dvorní části budou vyměněny za nové v provedení Euro. S tím souvisí i nezbytná výměna klempířských i zámečnických prvků a hromosvodu. Dále je součástí energeticky úsporného opatření provedení nových stříšek nad hygienickými prostorami včetně zateplení minerální vlnou a zateplení podlahy půdního prostoru nad 3.NP. Zateplení spodní stavby bude prováděno po sanací vlhkého zdiva objektu. CPV 45214200-2
Z2018-038557 2. 11. 2018 neuvedena Město Kostelec nad Černými lesy Navýšení kapacity mateřské školy v Kostelci nad Černými lesy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v nástavbě mateřské školy na stávající hospodářský pavilon MŠ a přístavbě externího schodiště ve městě Kostelec nad Černými lesy ve Středočeském kraji.
Z2018-038392 1. 11. 2018 neuvedena Město Roztoky Pradast spol. s r.o.
Přístavba objektu školní jídelny ZŠ Roztoky 9 968 868 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních a montážních prací v rámci zbudování přístavby k objektu stávající školní jídelny ZŠ Roztoky na adrese Havlíčkova 711. Přístavba bude zbudována na severní stěně výše uvedeného objektu, na místě stávajícího parkoviště. Pro maximální zjednodušení a urychlení výstavby je stavba koncipována jako difuzně uzavřená dřevostavba, montovaná ze stěnových panelů s nosným skeletem klasické konstrukce dřevostavby. Takto konstruovaná vrchní stavba bude postavena na železobetonové montážní desce s piloty. Stavba bude dvoupodlažní, v 1. NP bude obsahovat prostor školní jídelny, který komunikuje nově vzniklými průrazy se stávající jídelnou ve staré části budovy, kterou takto rozšiřuje. 2. NP přístavby obsahuje dvě kmenové třídy celkem pro 48 žáků, dále příslušné sociální zázemí a kabinet pro učitele.
Z2018-034477 29. 11. 2018 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta UK – PřF – Chovy odchycených živočichů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-038135 31. 10. 2018 neuvedena Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí COMMODUM, spol. s r.o.
SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská 9 926 574 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v zateplení objektu Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, ulice Vrbenská 234. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Z2018-037695 30. 10. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ulimex, spol. s r.o.
Rekonstrukce výukových prostor VIKS - laboratoře FitBrain a FocusBrain - 2018/0174 1 678 498 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy učebny č. m. 1.18, 1.19 a 1.20 v objektu VIKS, parc. č. 512, kat. území Ústí nad Labem. Součástí zakázky je dodání a instalace mobiliáře místnosti.
Z2018-037595 29. 10. 2018 neuvedena Městy Divišov Novostavba pavilónu MŠ Divišov 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu je stavba nového pavilónu MŠ Divišov. Objekt bude bezbariérový dvoupodlažní nepodsklepený, zděný z cihelných tepelně-izolačních bloků. Nosný systém objektu bude stěnový (hlavní budova) a částečně skeletový rámový (propojovací koridor) se sloupovou podpěrou. Obvodové nosné stěny budou v severovýchodní části objektu organického zakřiveného tvaru s přesahem 2. NP nad vstupním parterem, jižní a západní část objektu budou naopak jednoduché, rovné, opět s přesahem 2. NP v prostoru herny. Navrhovaný objekt bude mít výraznou fasádu řešenou obkladem dřevěnými modřínovými latěmi v různých skladbách v kombinaci s šedou, bílou a žlutou omítkou a antracitovo - bílo - žlutými okny a oranžovými dveřmi.
Z2018-037132 15. 11. 2018 neuvedena Technologická agentura ČR Výzkum obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037167 15. 11. 2018 neuvedena Technologická agentura ČR Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037524 29. 10. 2018 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Zpracování studie „Analýza kvantitativních a kvalitativních požadavků českého strojírenství na pracovní sílu v měnících se podmínkách Průmyslu 4.0“ 870 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je analýza kvantitativních a kvalitativních požadavků na pracovní sílu a identifikace klíčových profesí a dovedností ve zpracovatelském průmyslu, se specifickým zřetelem na odvětví strojírenství v kontextu změn podmínek Průmyslu 4.0 a možností řešení vzniklých diskrepancí kvalifikovanou zahraniční pracovní silou. Hlavním výstupem předmětu veřejné zakázky bude studie, a to v rozsahu minimálně 50 normostran, která bude řešit úkoly (aktivity) specifikované v Příloze č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Z2018-037602 29. 10. 2018 neuvedena Obec Kanice Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Obec Kanice - PŘÍSTAVBA ZŠ 24 369 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je přístavba ZŠ v Kanicích. Jedná se o zřízení 3 nových kmenových učeben, učebny keramiky, školní jídelny s kuchyní a zázemím pro zamestnance