Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 5327 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012424 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012835 18. 4. 2019 neuvedena Obec Brniště Přístavba pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace přístavby pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště. Účelem celé akce je zvýšení kapacity mateřské školy ze současného stavu 35 dětí na minimální počet 51 dětí. Stávající provoz v části kuchyň s jídelnou bude zachován bez úprav (není součástí stavby) a z funkčního hlediska se využití objektu nemění – provoz MŠ. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu 9,45 m x 11,07 m na severovýchodní straně fasády vč. drobných dispozičních změn a úpravy části vnitřních stávajících povrchů v části původního objektu. Dále bude provedena výměna oken, zateplení fasády a dodatečná vodorovná hydroizolace obvodových stěn původního objektu MŠ.
Z2019-012540 17. 4. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava OSA-SANEX s.r.o.
Rekonstrukce centrálního prostoru FAST 8 651 078  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících budov Fakulty stavební. Stavební úpravy budou realizovány v 1. nadzemním podlaží pavilonu A (SO 01) a ve 2. nadzemní podlaží pavilonu F (SO 02). Zmíněné stavební úpravy jsou navrženy za účelem změny užívání příslušných místností.
Z2019-012524 17. 4. 2019 neuvedena Město Telč SATES ČECHY s.r.o.
Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova 9 360 327  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zkvalitnění odborné výuky na ZŠ Masarykova v Telči. V areálu školy za její budovou vznikne nové environmentální centrum, které bude sloužit k vzdělávání studentů, výuce v exteriéru a odpočinku studentů. Na dvoře ve vnitrobloku základní školy dojde k úpravě stávajících zpevněných ploch, do prostoru bude osazena nová zeleň v květináčích a bude vybudována část nové dešťové kanalizace. Předmětem veřejné zakázky je dále rekonstrukce učebny informatiky, která se nachází v 2. nadzemním podlaží budovy základní školy, kde je nutné provést také některé stavební práce, které zlepší dispoziční řešeny učebny a přispějí ke zkvalitnění akustiky učebny. Jako nezpůsobilá část veřejné zakázky, vzhledem k poskytovateli dotace, je dále předmětem veřejné zakázky rekonstrukce stávajících zpevněných ploch, osazení nových prvků mobiliáře, nové oplocení s dvoukřídlou branou, úprava...
Z2019-012089 15. 4. 2019 neuvedena Obec Holovousy Petr Andrejs
ZŠ a MŠ Chodovice - dokončení rekonstrukce a modernizace budovy odhad.cena 1 477 615  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je realizace díla ZŠ a MŠ Chodovice - Oprava střechy a díla Podhledy a výměna dveří ve třídách MŠ v 1. NP.
Z2019-012221 15. 4. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj MH - STAVBY, s.r.o.
Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě 20 402 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavby „Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě“ za účelem snížení energetické náročnosti objektu školy, celkové snížení provozních nákladů a zkvalitnění prostředí v objektu. Hlavním prováděným opatřením je zateplení obálky školy a dále provedení nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách. Jedná se o stávající objekt základní umělecké školy. Stavba je umístěna na pozemku parc.č. 4408/75, k.ú. Poruba-Sever. Objekt je umístěn v zastavěné části města Ostrava. Budova školy je několika podlažní 1.PP - 3.PP s plochou střechou v několika výškových úrovních. Předmětem projektu je zateplení obvodových konstrukcí budovy, zateplení střeních plášťů a výměna okenních a dveřních výplní. Tvarové řešení a celková kompozice zůstane zachována. Dispoziční řešení zůstává stávající. Součástí PD je provedení nových VZT rozvodů ve vybraných...
Z2019-012200 15. 4. 2019 16. 5. 2019 Statutární město Most Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa v Mostě odhad.cena 23 190 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nástavba odborných učeben v objektu Základní školy Jakuba Arbesa 2454 v Mostě. Součástí předmětu díla je i realizace výtahu a únikového schodiště včetně navazujících dopravních úprav (chodník). Předmětem veřejné zakázky je také vybavení nově vzniklé půdní nástavby nábytkem a přístrojovým vybavením. V souladu s předmětovým zaměřením jednotlivých učeben bude vybavena učebna informatiky, přírodovědná učebna a učebna cizích jazyků a jejich kabinety. K zajištění jejich plné funkčnosti dojde k instalaci datových a dalších rozvodů včetně pokrytí wifi signálem. V rámci realizace díla dojde k položení metalických rozvodů a osazení koncových přípojných bodů k místní síti LAN v učebnách, a kabinetech nově vybudované půdní nástavby a realizaci metalických rozvodů a osazení aktivních přípojných WIFI bodů s dostatečnou kapacitou. Součástí díla je také vybudování...
Z2019-012246 15. 4. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj STAPROM CZ, spol. s r.o.
Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace II. 6 488 981  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky provedení stavby „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace“ za účelem snížení energetické náročnosti této budovy školského zařízení. Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Gerykem z května 2017. Předmětem stavebních úprav je zateplení obvodových konstrukcí KZS vč. dodávky nových klempířských prvků a hromosvodu. Kompletně bude provedena výměna oken a dveří. Dále dojde k zateplení střešní konstrukce vč. výměny střešních světlíků. Kolem objektu budou kompletně provedeny nové okapové chodníky a zeleň bude uvedena do původního stavu. Blíže viz ZD.
Z2019-012117 15. 4. 2019 neuvedena Pardubický kraj ISOTEP s.r.o.
Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, domov mládeže 9 950 173  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební a sanační úpravy stávajícího objektu domova mládeže. Bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy domova mládeže včetně střechy a výměna okenních a dveřních výplní.
Z2019-011602 18. 4. 2019 neuvedena Technologická agentura ČR Optimalizované postupy pro plánování a verifikaci při léčebné aplikaci radionuklidů (radionuklidové terapii) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010722 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Hradec Králové Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011049 5. 4. 2019 neuvedena Město Říčany Stavební firma Pazdera s.r.o.
Stavební úpravy budovy základní školy Kuří – přestavba na mateřskou školu 15 895 673  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dílo spočívající v dodávce stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací stavebních úprav budovy základní školy Kuří – přestavba na mateřskou školu, a to v souladu se stavebními povoleními, s vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou projekční kanceláří Firast s.r.o., Strašnická 1084/29, Praha 10, 100 00. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, a dokumentací pro provedení stavby, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, a dále všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými ze zadávacího řízení.
Z2019-010860 4. 4. 2019 neuvedena Obec Bukovec SILUETTE, s.r.o. - organizační složka
Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole – II. 5 562 386  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“. Předmětem stavebních prací bude rekonstrukce vnitřních prostor, vstupu a přístavba nové přírodovědné učebny (SO 01, SO 02 a SO 05), dále budou provedeny úpravy venkovního prostoru pro mateřskou školu (SO 04 a SO 06) a zhotovení venkovního edukačního hřiště (SO 03 a SO 07). Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v čl. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-010836 4. 4. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Lotek Wireless Inc.
DYJE 2020/THAYA 2020 - aktivní značky pro biotelemetrický monitoring v rámci pracovních balíčků T2 a T3 747 045  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je radiová telemetrie (monitoring) ryb v letech 2018-2019, konkrétně pak dodávka vysílaček kompatibilních s přijímacím zařízením společnosti Lotek Wireless Inc., kterým se monitoring fyzicky realizuje.
Z2019-010872 18. 4. 2019 neuvedena Město Semily Novostavba mateřské školy odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2019-010564 3. 4. 2019 neuvedena obec Šanov Stavební podnik spol. s r.o.
Výstavba mateřské školy v Šanově 9 178 319  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě mateřské školky k obecnímu úřadu. Stavba bude jednoduché zděné stěnové konstrukce jako dvoj trakt se středovým průvlakem a sloupem. Nad 1.patem bude dřevěný vazníkový krov. Při výstavbě bude nutno podchytit kotvou a podezdít základ sousední opěrné stěny.
Z2019-010379 2. 4. 2019 neuvedena Městys Jince INVESSALES, spol. s r.o.
Vestavba odborných učeben ZŠ Jince 16 999 044  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vestavbě čtyř odborných učeben do podkroví objektu základní školy Jince včetně výstavby výtahu.
Z2019-010367 18. 4. 2019 neuvedena Město Hejnice Výstavba nové mateřské školy Hejnice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-010354 1. 4. 2019 neuvedena Obec Petrovice u Karviné NOSTA, s.r.o.
Rekonstrukce učeben ZŠ Petrovice u Karviné 14 980 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je zhotovení staveb „Rekonstrukce učeben ZŠ Petrovice u Karviné – I. etapa“, „Rekonstrukce učeben ZŠ Petrovice u Karviné – II. etapa“ a „Rekonstrukce učeben ZŠ Petrovice u Karviné – Výměna krovů a střešní krytiny nad částí objektu č.p. 141“ vedené pod společným názvem „Rekonstrukce učeben ZŠ Petrovice u Karviné“. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, pokud nastanou v průběhu realizace změny. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v čl. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-010289 1. 4. 2019 neuvedena SVÚM a.s. „Výběrové řízení na dodávku HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje INSTRON 1185 “ odhad.cena 1 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zkušební stroj INSTRON je zařízení pro únavové zkoušky materiálů. Specifikace požadavků HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje INSTRON 1185 tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .
Z2019-010197 1. 4. 2019 neuvedena Statutární město Brno Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební práce: – kompletní vybourání stávající konstrukce výtahu v atriu, – přístavba nového osobního výtahu v atriu školy v místě původního výtahu, – stavební úpravy ve 3. NP stávajícího objektu školy, tj. vybudování pěti odborných učeben včetně navazujícího zázemí (sklady a kabinety) a zřízení WC pro ZTP – výměna oken a dveří (okna plast, dveře plast a hliník), repase historických vstupních dveří.
Z2019-010286 1. 4. 2019 neuvedena SVÚM a.s. „Výběrové řízení na dodávku HW a SW pro modernizaci pulsátoru SCHENCK_AMSLER“. odhad.cena 1 450 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zkušební stroj SCHENCK_AMSLER je zařízení pro únavové zkoušky materiálů. Specifikace požadavků HW a SW pro modernizaci zkušebního stroje SCHENCK_AMSLER tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .
Z2019-010291 18. 4. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Stíněná komora laboratoře forenzních analýz jaderných a radioaktivních materiálů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010288 1. 4. 2019 neuvedena Město Roztoky AMIKA FIRST s.r.o.
Stavební úpravy objektu ZŠ Zaorálkova 1300v Roztokách u Prahy 14 990 948  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je provedení stavebních úprav objektu základní školy na adrese Zaorálkova 1300 v Roztokách u Prahy. Cílem stavebních úprav je zvýšení počtu kmenových učeben ze stávajících 7 na 10 pro zvýšení kapacity školy ze současných 210 žáků na cílových 300. Zároveň bude navýšena kapacita školní kuchyně ze současných 250 jídel denně na cílových 300 – 350. Stavební úpravy se týkají starší části budovy napravo od hlavního vchodu, na nároží ulic Zaorálkova a Opletalova. Stavební úpravy zahrnují dispoziční změny ve všech nadzemních podlažích, včetně posunů nosných stěn. Z tohoto důvodu dojde i ke stavebním úpravám stropů ve smyslu posílení jejich nosnosti.
Z2019-009885 29. 3. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Laboratorní pracoviště pro výuku (fyzikální experimenty) odhad.cena 349 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních pracovišť fyzikálních experimentů zaměřených na problematiku elektromagnetického záření, jeho vznik a vlastnosti. Dodávka se bude sestávat z těchto laboratorních pracovišť – fyzikálních sestav: • pracoviště teorie odrazu a Fresnelovy vztahy s He-Ne laserem • pracoviště Stefanův - Boltzmannův zákon vyzařování • pracoviště Franckův-Hertzův pokus s neonem (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Z2019-010157 29. 3. 2019 neuvedena Město Rýmařov WEISSTAV s.r.o.
Město Rýmařov – bezbariérovost ZŠ 1. Máje a ZŠ Jelínkova 3 350 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce k zajištění bezbariérovosti dvou základních škol v rámci města Rýmařov: ZŠ 1. MÁJE 1181/32, RÝMAŘOV a ZŠ JELÍNKOVA 488/1, RÝMAŘOV. Pro každou základní školu je zpracovaná samostatná projektová dokumentace, která řeší jednotlivé zajištění bezbariérovosti, zejména vybudování zdvižné plošiny, bezbariérového přístupu do objektů a vybudování bezbariérového WC.
Z2019-010001 28. 3. 2019 neuvedena Městys Zdislavice KWEKU
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ ZDISLAVICE 16 796 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební úpravy základní školy ve Zdislavicích. Předmětem stavebních úprav základní školy bude půdní nástavba (dnes jsou půdní prostory nevyužité), rekonstrukce vytápění v objektu, vestavbu výtahu, přístavba nového únikového schodiště a zateplení vnějšího pláště objektu. Objekt základní školy se nachází na pozemku st.p. 8. Stavba bude probíhat na pozemku č. 8 a č. 2803/1. Objekt základní školy slouží a nadále bude sloužit původnímu účelu tj. provozu školy. Objekt a přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví zadavatele. Objekt školy obklopuje ze všech stran pozemek č. parc. 2803/1. Realizací dojde k částečnému rozšíření zastavěné plochy objektu – nové požární únikové schodiště.
Z2019-009730 27. 3. 2019 neuvedena Obec Malá Hraštice Auböck s.r.o.
MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÁ HRAŠTICE - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P.57 ZŠ 24 883 984  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o přístavbu a stavební úpravy mateřské školy v obci Malá Hraštice. Areál základní školy Malá Hraštice se nachází v centrální části obce Malá Hraštice. Objekt základní školy č.p. 57 je situován na stavebním pozemku k.ú. Malá Hraštice, parc.č. st. 73, přístavba mateřské školky je situována na pozemku parc.č. st. 73 a z větší části na pozemku parc.č. 265/1. Pozemek parc.č. 265/4 je využíván jako zahrada a dětské hřiště. Pozemek má převážně rovinný charakter, s velmi mírným sklonem. Na řešeném pozemku se vyskytuje stávající ochranné pásmo nadzemního vedení SEK, další ochranná a bezpečnostní pásma (kromě nově navržených přípojek IS, vedených na pozemku) se nevyskytují. Jedná se o zastavěné území obce, na pozemcích je situována stávající stavba základní školy, areál je oplocen. Objekt základní školy má 2 NP a podkroví, je nepodsklepený a je zastřešen valbovou střechou s vikýři –...
Z2019-009061 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM/ Elektrochemický set pro studium Li-ion baterií - glow box/rukavicový box odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008883 10. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 13 (DIAGNOSTICKÉ KITY C) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008882 10. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 12 (DIAGNOSTICKÉ KITY B) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008880 10. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 11 (DIAGNOSTICKÉ KITY A) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008944 10. 4. 2019 neuvedena Město Znojmo Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-008868 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město České Budějovice Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I. etapa + II. etapa odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
483186 26. 8. 2014 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava PRONIX s.r.o.
SCC IT4I - Infrastruktura pro Velký cluster - Stavba II. - opakovaná 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-008523 15. 3. 2019 neuvedena Obec Horní Krupá ECOSTONE s.r.o.
Novostavba MŠ v Horní Krupé na parcele č. st. 31 10 998 591  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Novostavba mateřské školy je přízemní objekt na obdélníkovém půdorysu zastřešený sedlovou střechou. Zpevněné plochy, terénní úpravy, opěrné stěny s výškou do 3 m oplocení, sjezd na veřejnou komunikaci, parkoviště. Nové přípojky vodovodu, plynovodu a elektřiny. Jímka na splaškovou vodu, vsakovací zařízení na dešťovou vodu.
Z2019-007986 18. 4. 2019 neuvedena CleverTech s.r.o. Smluvní výzkum II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011599 18. 4. 2019 neuvedena Město Havlíčkův Brod Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-007764 8. 3. 2019 neuvedena Pardubický kraj EMV s.r.o.
Realizace úspor energie – Gymnázium Jevíčko, budova školy, potřetí 25 719 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem realizace jsou opatření, kterými dojde k výraznému zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Jedná se o historickou budovu, která leží v památkové zóně města. Předmětem stavby je oprava fasádních omítek s architektonickými prvky, částečné zateplení obvodových zdí kontaktním zateplovacím systémem, výměna stávajících otvorových výplní za nové dřevěné Euro-okna a repase vstupních dřevěných dveří. Nové dveře z dvorní části budou vyměněny za nové v provedení Euro. S tím souvisí i nezbytná výměna klempířských i zámečnických prvků a hromosvodu. Dále je součástí energeticky úsporného opatření provedení nových stříšek nad hygienickými prostorami včetně zateplení minerální vlnou a zateplení podlahy půdního prostoru nad 3.NP. Zateplení spodní stavby bude prováděno po sanací vlhkého zdiva objektu. CPV 45214200-2
Z2019-007057 18. 4. 2019 neuvedena Technologická agentura ČR Experimentální vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-007186 4. 3. 2019 neuvedena Obec Močovice UNImont plus s.r.o.
Stavební úpravy Mateřské školy v Močovicích 5 635 263  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací - stavební úpravy stávajícího objektu Mateřské školy v Močovicích. Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími, s nevyužívaným půdním prostorem, částečně podsklepený. Stavební práce spočívají v kompletní změně dispozice přízemí a patra objektu s cílem navýšení kapacity mateřské školy. Stavba bude zhotovena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v říjnu 2017 Ing. Miroslavem Beranem, sídlem Čejov 350, 396 01 Humpolec, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Stavební práce budou probíhat v průběhu letních prázdnin roku 2019.
Z2019-006767 8. 4. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Laboratorní pracoviště pro výuku (dvouhmotová soustava) odhad.cena 555 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouhmotové jednoosé soustavy hmota-tlumič-pružina ve vertikálním uspořádání pro simulaci systému aktivního tlumení využívaného například v moderních vozidlech (dále jen „soustava“). Zadavatel požaduje dodání soustavy dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace s podrobným popisem předmětu veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele.
Z2019-006377 25. 2. 2019 neuvedena Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín VT Hranice
SOŠ J. Sousedíka Vsetín – Rekonstrukce ústředního topení Benátky 8 150 646  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce ústředního topení ve všech pavilonech SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně.
Z2019-005746 14. 3. 2019 20. 3. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Rekonstrukce poslucháren C, D v objektu U2 odhad.cena 14 577 603  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o komplexní rekonstrukci a modernizaci dvou intenzívně využívaných poslucháren s novým řešením pro IT a audiovizuální techniku, interaktivní výukové technologie, elektroinstalaci, osvětlení, klimatizaci, prostorovou akustiku, ale také lepším a účelnějším dispozičním uspořádáním prostor poslucháren s úpravou na stupňovitou podlahu a s osazením nového posluchárenského sedacího nábytku. Kapacita každé z rekonstruovaných poslucháren bude 69 míst + 3 místa pro osoby imobilní. Součástí projektu je dále úprava stávající zasedací místnosti, její rozšíření o možnost videokonferenčního jednání. Kapacita pro zasedací místnosti bude 20 osob + 6 osob videokonference. Z části půdorysu je vyčleněno zázemí jednací místnosti.
Z2019-005567 18. 2. 2019 neuvedena Statutární město Hradec Králové Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005362 18. 4. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Telemedicínský robotický systém odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005425 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Most Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa v Mostě odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005200 12. 2. 2019 neuvedena ZF Engineering Plzeň s.r.o. Testovací systémy pro HiL testy I odhad.cena 24 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže, zprovoznění a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů je primárně validace softwaru pro elektronické řídící jednotky elektromotorové soustavy. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).
Z2019-010577 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ULIMEX, spol. s r.o.
Výstavba FabLab a učebny – 2019/0024 2 459 683  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-005088 12. 2. 2019 neuvedena Obec Bystřice OSBAU s.r.o.
Stavební úpravy části 3. NP v ZŠ č.p. 402 pro vznik učeben 20 205 761  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Konkrétně se jedná o vybudování odborných učeben v půdní části objektu budovy staré české ZŠ č. p.402. Stavebními úpravami 3.NP budovy vzniknou odborné učebny, kabinety pro pedagogické pracovníky a zázemí pro učebny.