Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 5549 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-037259 22. 10. 2019 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky 3G Consulting Engineers s.r.o.
Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v české republice - technicé a legislativní řešení 3 799 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem projektu je implementace zahraničních zkušeností s ražbou podzemních děl pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v geotechnických i legislativních podmínkách ČR a vytvoření unifikované právní i technické základny pro projektování, realizaci a posuzování technické úrovně i bezpečnosti práce při navrhování a provádění podzemních staveb kontinuálním způsobem ražby.
Z2019-037397 22. 10. 2019 neuvedena Městská část Praha 13 BAB mont s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ KUNCOVA 15 889 537  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy 2. a 3. NP pavilonu „A“ ZŠ Kuncova na 12 učeben a dva byty 1 + KK v místech původní kuchyně a jídelny.
Z2019-037389 22. 10. 2019 neuvedena Městská část Praha 13 BAB mont s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ TRÁVNÍČKOVA 16 498 111  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy 2. a 3. NP pavilonu „A“ ZŠ Trávníčkova na 12 učeben a dva byty 1 + KK v místech původní kuchyně a jídelny.
Z2019-036969 21. 10. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. APIGENEX s.r.o.
Vývoj a charakterizace APIs 6 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je syntéza látek, scale-up, optimalizace reakčních kroků, analýza a vývoj analytických metod, identifikace nečistot, měření fyzikálně-chemických parametrů látek, testování látek na zvířatech, kompilace DMF podle Modulu 3 registrační dokumentace.
Z2019-036522 21. 10. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. National Instruments (Czech Republic), s.r.o
PXIe and cRIO Instrumentation 17 314 475  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem tohoto postupu zadávání veřejných zakázek je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, Nationa Účelem výběrového řízení bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona, která bude v souladu s podmínkami stanovenými účastníkem výběrového řízení. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 18 měsíců se společností, která ode dne uzavření rámcové dohody dodá Produkty národního nástroje zadavateli na základě jednotlivých dílčích objednávek.
Z2019-036604 18. 10. 2019 neuvedena Svazek obcí Dehtář MANE STAVEBNÍ s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V ZŠ VE STRÝČICÍCH 21 249 885  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební úpravy střešního pláště a výměna otvorových výplní objektu budovy Základní školy ve Strýčicích
Z2019-036372 18. 10. 2019 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Vliv složení leteckého petroleje a způsob skladování na jeho užitné vlastnosti odhad.cena 3 762 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Z2019-036380 16. 10. 2019 neuvedena Statutární město Brno INERSTAV s.r.o.
Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí 18 485 890  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nástavba a přístavba nových prostor základní školy, přičemž nástavbou vzniknou tři nové odborné učebny a dvoupodlažní přístavbou vzniknou v 1. NP nové vstupní prostory pro žáky a ve 2. NP pracovní kout pro přírodovědnou učebnu a zázemí pro pedagogy. Řešen bude i nový vstup do objektu a jako součást bezbariérového řešení bude přistavěn výtah. Součástí veřejné zakázky je rovněž vybudování nástupních a rozptylových komunikačních ploch, úprava školního dvora a nové oplocení.
Z2019-035477 14. 10. 2019 11. 11. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Monitoring druhů ptáků přílohy I směrnice o ptácích v ptačích oblastech 2020-2023 odhad.cena 11 411 074  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření vybraných druhů ptáků přílohy I směrnice o ptácích 2009/147/ES (dále jen „druhy přílohy I“) v ptačích oblastech (dále jen „PO“) v letech 2020–2023, které probíhá formou terénního šetření. Monitoring navazuje na předchozí uskutečněné monitoringy druhů přílohy I směrnice o ptácích v PO v letech 2005–2007, 2008–2010, 2011–2013 a v případě některých druhů přílohy I a PO i v letech 2014–2018 a poskytuje data pro podávání zprávy Evropské Komisi, zpracování odborných studií a ochranu konkrétních druhů a lokalit. V jednotlivých PO budou monitorovány jak druhy přílohy I, které jsou zde předmětem ochrany, tak i další vybrané druhy přílohy I. Monitoring se provádí podle druhově specifických metodik, přičemž některé druhy jsou sloučeny do skupin a monitoring se tedy provádí podle metodiky, která se zaměřuje na podchycení celého spektra...
Z2019-035995 14. 10. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. National Instruments (Czech Republic), s.r.o
PXIe and cRIO Instrumentation 17 314 475  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem tohoto postupu zadávání veřejných zakázek je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, Nationa Účelem výběrového řízení bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona, která bude v souladu s podmínkami stanovenými účastníkem výběrového řízení. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 18 měsíců se společností, která ode dne uzavření rámcové dohody dodá Produkty národního nástroje zadavateli na základě jednotlivých dílčích objednávek.
Z2019-036001 14. 10. 2019 neuvedena Obec Světice Auböck s.r.o.
ZŠ Světice IV. Etapa - Školní tělocvična (sportovní hala) 49 459 986  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě školní tělocvičny (sportovní haly) v obci Světice ve Středočeském kraji.
Z2019-035677 11. 10. 2019 neuvedena Ústecký kraj STAMO, spol. s r.o.
SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda - celková rekonstrukce objektu auly 28 799 161  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních prací je celková rekonstrukce stávajícího objektu auly, který je součástí areálu střední školy zahradnické a zemědělské. Součástí stavebních úprav je nové vnitřní schodiště (do 3.NP), sanace 1.NP (odstranění vlhkosti), výměna elektroinstalace, výměna topení, oprava fasády, výměna střešní krytiny a úprava hygienických zařízení v celé stavbě tak, aby splňovala vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Z2019-035438 10. 10. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. EPES s.r.o.
CETUS PLUS, a.s.
Nástavba 3. NP Pavilonu S ÚŽFG AV ČR, v. v. i. 15 463 177  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebního díla „Nástavba 3. NP Pavilonu S – objekt ÚŽFG areál AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč“, a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných společností AF atelier s.r.o. se sídlem Jilemnického 600/3, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, IČO 28902211 (generální projektant).
Z2019-035344 9. 10. 2019 11. 11. 2019 ČR - Technologická agentura České republiky Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software odhad.cena 2 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Z2019-035315 9. 10. 2019 neuvedena Obec Ořechov STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Rozšíření kapacit MŠ Ořechov 18 740 122  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a přístavba objektu mateřské školy v Ořechově čp. 105 - na pozemku parcelní číslo st. 311 a 3506/11 k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště. Přístavba se týká nové vstupní haly se schodištěm do podkroví objektu na severovýchodní straně a nové kuchyně na severozápadní straně. Objekt bude i nadále sloužit jako mateřská škola.
Z2019-034881 7. 10. 2019 neuvedena Obec Ořechov STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Rozšíření kapacit MŠ Ořechov 18 740 122  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a přístavba objektu mateřské školy v Ořechově čp. 105 - na pozemku parcelní číslo st. 311 a 3506/11 k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště. Přístavba se týká nové vstupní haly se schodištěm do podkroví objektu na severovýchodní straně a nové kuchyně na severozápadní straně. Objekt bude i nadále sloužit jako mateřská škola.
Z2019-034516 7. 10. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Laboratorní pracoviště pro výuku (termodynamika) odhad.cena 2 270 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních pracovišť – úloh z oblasti termodynamiky, a to pro účely ukázky měření • tlaku (absolutní, diferenční a přetlakový převodník), • teploty (termočlánek, odporový teploměr, elektronické snímače teploty), • vlhkosti (elektronická čidla, suchý a mokrý teploměr, psychrometr) a s tím spojenými způsoby vyhodnocení a zpracování dat (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Z2019-035002 7. 10. 2019 neuvedena Obec Psáry KOČÍ a.s.
Rekonstrukce ZŠ Dolní Jirčany č.p.12, na pozemku p.č.st.15, kú Dolní Jirčany 19 089 931  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu je rekonstrukce stávající ZŠ Dolní Jirčany, respektive stavební úpravy provozu ZŠ na provoz budoucí Mateřské školy, kdy úpravy spočívají především v dispozičních změnách přízemí a patra s tím, že hlavní nosné a obvodové konstrukce, stejně tak jako výška hřebene střechy zůstávají zachovány. Nově je do objektu navrhován výtah mezi 1.np a 2.np na přepravu osob se sníženou možností pohybu a pro přepravu připravených jídel. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek.
Z2019-034524 3. 10. 2019 neuvedena Obec Měchenice Novostavba MŠ Měchenice 10 546 929  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ je zbudování novostavby MŠ v katastrálním území obce Měchenice. Konstrukčně se jedná o systém ocelových kontejnerových buněk s opláštěním sádrovláknitými deskami, osazený na základové desce.
Z2019-034454 2. 10. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj BYSTROŇ Group a.s.
Oprava fasády budovy školy – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec III. 8 107 937  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavby „Oprava fasády budovy školy“ za účelem zlepšení stávajícího stavu dosavadní fasády na budově školy. Předmětem stavebních úprav je oprava fasády vč. dodávky nových klempířských prvků a hromosvodu. Kolem objektu budou kompletně provedeny nové okapové chodníky. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-034375 2. 10. 2019 neuvedena Obec Dobříkov INSTAV Hlinsko a.s.
Přístavba mateřské školy v obci Dobříkov 6 301 845  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je přístavba budovy Mateřské školy v obci Dobříkov. Jedná se o přízemní budovu, která bude bezbariérově přístupná. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.
Z2019-034119 1. 10. 2019 neuvedena Pardubický kraj PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B, podruhé 32 399 492  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu RÚE objektu hist. budovy B. Práce vně i uvnitř budovy B – dílny a na spojovací chodbě mezi bud. A a B. Jde o památkový objekt, půjde o repase a repliky původních oken a dveří, zateplení kcí stropů v úrovni střech. Demont. stáv. střech s plech. krytinou a provedení nových s krytinou z asfaltových pásů. Další vyvolané práce (opravy fasád, pískovcového soklu, obklad. zdiva, hydroizol. poměrů, demontáž a nové vyzdění nadstřešních částí komínových a větracích těles vč. beton. hlav, sanační omítky - lokálně u zdiva suterénu, demont. hromosvodů a provedení nových, klempířské kce, demont. klempíř. prvků a krytin střech, provedení nových prvků z Cu plechu, zámečnické prvky, repase stáv. prvků vč. nátěrů, dodávka nových prvků v replice stávajících, nátěry kov. prvků, malby, vnitřní parapety oken, požární uzávěr a SDK podhledů a kastlíků).
Z2019-034107 1. 10. 2019 neuvedena Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace Letostav, spol. s r.o.
Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, 21 558 052  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění jsou stavební úpravy stávajícího objektu střední školy, jehož konstrukce jsou v současnosti z tepelně technického hlediska ve zcela nevyhovujícím stavu, což má za následek vysoké náklady na vytápění objektu. Součástí rekonstrukce je nový tepelný zdroj, otopná soustava a nucené větrání části objektu.
Z2019-033946 30. 9. 2019 30. 10. 2019 Univerzita Pardubice Dodávka modelů - Simulovaný pacient IV odhad.cena 677 151  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413.
Z2019-033941 30. 9. 2019 neuvedena Městys Malšice Táborské stavby s.r.o.
Přístavba pavilonu 4 (dvě nové kmenové učebny) 9 483 447  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejnou zakázkou je řešena přístavba pavilonu 4 Základní a Mateřské školy v Malšicích se dvěma novými kmenovými učebnami a zázemím a dále přístavba zpevněných ploch, přípojka kanalizace a přípojka teplovodu, z důvodu rozšíření kapacity, dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracované Ing. arch. Stanislavem Kotrčkou, autorizovaným architektem v oboru A1, ČKA č.3675 (IČ: 65944712). Stavba se skládá ze stavebního objektu: SO-03 Přístavba pavilonu 4 (dvě nové kmenové učebny) – jedná se trvalou stavbu, bez následného využití z demontovaných modulů. Jednotlivé moduly lze nahradit nosnou ocelovou konstrukcí s lehkým obvodovým pláštěm, při zachování minimálních vnitřních rozměrů místností a splnění tepelných a akustických vlastností (zhotovitel zpracuje změnu prováděcí dokumentace v rámci výrobní dokumentace včetně statického posouzení...
Z2019-033975 30. 9. 2019 neuvedena Městská část Praha - Běchovice CUBESPACE s.r.o.
Zvýšení kapacity MŠ Praha - Běchovice 8 453 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a současně poskytnutí souvisejících projektových činností v souvislosti se zvýšením kapacita MŠ přístavbou modulové školy, která bude propojena se stávajcím objektem MŠ.
Z2019-033915 4. 10. 2019 neuvedena Dokolecka z.s. Klub komunitního vzdělávání Dokolečka odhad.cena 4 460 757  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci projektu dojde k rekonstrukci prostor pro vzdělávání, dle prováděcí projektové dokumentace.
Z2019-033828 27. 9. 2019 neuvedena Město Kostelec nad Černými lesy ABP HOLDING a.s.
Navýšení kapacity mateřské školy v Kostelci nad Černými lesy - nové vyhlášení 14 965 135  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v nástavbě mateřské školy na stávající hospodářský pavilon MŠ a přístavbě externího schodiště ve městě Kostelec nad Černými lesy ve Středočeském kraji.
Z2019-033756 27. 9. 2019 neuvedena statutární město Liberec čekro CZ s.r.o.
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - stavba 10 419 235  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je nástavba 2.NP jednoho pavilonu budovy mateřské školy a zajištění bezbariérovosti objektu v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ.
Z2019-033575 27. 9. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství eTechnology s.r.o.
Telemedical robotic system 27 030  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka robotického systému tvořeného dvěma spolupracujícími roboty, které budou využívat stejnou softwarovou platformu. Blíže je předmět vymezen v příloze k zadávací dokumentaci.
Z2019-033243 24. 9. 2019 neuvedena Městská část Praha - Vinoř Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
Kuchyň a školní jídelna ZŠ a MŠ Praha – Vinoř 10 885 062  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřních prostor třípodlažního objektu mateřské školy v Praze - Vinoři na ulici Mikulovická 337. Nedojde ke změně napojení kanalizace, plynu, elektrické energie a vody, dojde pouze k rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů a zdravotechniky. Stavba zahrnuje: vybourání zdí, vyzdění zdí nových, vybouraní otvorů pro překlady, vybourání příček, otvorů, dveří, vyzdění nových příček, osazení nových dveří, práce PSV, dokončovací práce. Dále dojde k rekonstrukci prostoru kuchyně a k dodávce gastrotechnologie.
Z2019-033106 23. 9. 2019 neuvedena HRADECKÝ PÍSEK a.s. INFRAM a.s.
Služby poradců a expertů při výzkumu a vývoji wakeboardingu – HRADECKÝ PÍSEK a.s. 2 520 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel realizuje projekt Výzkum a vývoj mobilních okružních vleků pro vodní lyžování – wakeboarding. Činnost zadavatele bude zaměřena zejm. na vývoj plně automatizovaného systému pohonu vodních vleků vč. vysokopevnostních kompozitních hmot pro výrobu prefabrikátových prvků a vývoj hmot pro ochranu konstrukcí při jejich uložení ve vodě. V rámci výše uvedeného je nutné zajistit služby poradců či expertů, kteří budou řešit problematiku vztahující se k testování, úpravě materiálu a další úkoly související s vývojovou aktivitou. Předmětem tohoto výběrového řízení jsou následující služby vztahující se k výše uvedenému: a) Poradenské služby v oblastech: i. elektro a energetika ii. elementární chemie iii. stavební materiály iv. statika a dynamika staveb v. pomocný asistent b) Služby laboratoře: i. poskytnutí laboratoře– stavební materiály ii. poskytnutí laboratoře– elementární...
Z2019-032943 20. 9. 2019 neuvedena Obec Moravec Stylstav s.r.o.
Mateřská škola s tělocvičnou v obci Moravec 21 990 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je novostavba mateřské školy a tělocvičny v obci Moravec. Jedná se o přízemní budovu s plochou střechou pro výuku dětí předškolního věku včetně nezbytného zázemí a prostoru pro tělesnou výchovu. Součástí stavby je rovněž vstupní krček umožňující propojení novostavby se stávající budovou základní školy.
Z2019-032831 19. 9. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Beskydská stavební, a.s.
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa 25 490 246  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektů Polského gymnázia, která je členěna celkem na 3 etapy. Součástí předmětné 1. a 2. etapy stavby (této veřejné zakázky) je: 1. provedení stavebních úprav vedoucích k zajištění požární bezpečnosti budov Polského gymnázia, včetně odstranění zdraví ohrožujících konstrukcí, 2. statické zajištění a zateplení objektů gymnázia Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-032852 8. 10. 2019 10. 10. 2019 Obec Úhonice Novostavba ZŠ Úhonice - I. etapa odhad.cena 83 386 000  Kč
Oprava národního formuláře ředmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování novostavby základní školy pro 2. stupeň, 4 x kmenové třídy + 2 x učebny, celkem pro kapacitu 180 dětí.
Z2019-032632 19. 9. 2019 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve OKR důlní vodou s vysokou salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD odhad.cena 8 398 200  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Z2019-032499 21. 10. 2019 21. 10. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Komponenty pro RTG tomografii biologických a lékařských vzorků odhad.cena 1 115 703  Kč
Oprava Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze zadávací dokumentace.
Z2019-032807 19. 9. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih MILIMEX S.A., odštěpný závod zahraniční právnické osoby MILIMIEX Spółka Akcyjna
VZ 58.19 Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben 6 482 742  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zateplení pavilonu učeben - rekonstrukce a zateplení střechy, zateplení obvodového pláště stávajícího objektu pavilonu učeben ZŠ Kosmonautů, výměna luxferové výplně na schodišti, osazení mříží, dozdívky, osvětlení, stříšky nad vstupy a navazující drobné stavební úpravy. Po dobu rekonstrukce bude probíhat běžný provoz školy.
Z2019-032419 18. 9. 2019 22. 10. 2019 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Vybudování a vybavení center vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech odhad.cena 33 306 073  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vybavení jednotlivých prostor 3. LF UK celým spektrem simulační techniky, tj. od jednoduchých modelů pro nácvik praktických dovedností až po pokročilé multifunkční modely.
Z2019-032650 18. 9. 2019 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru odhad.cena 2 751 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Z2019-032625 18. 9. 2019 neuvedena Ústecký kraj Stavební společnost JK spol. s r.o.
„SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže včetně umístění PPP a Spec. Ped. centra (ul. Sukova)“ 33 882 798  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění jsou stavební práce, které spočívají v celkové rekonstrukcí stávajícího objektu, ve kterém se nachází Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Speciálně pedagogické centrum při Spec. ZŠ, Spec. MŠ a PrŠ a domov mládeže SZŠ a OA Rumburk. Budova má půdorysný tvar písmena L a je rozdělena do dvou částí – SO.01 Centrum školských poradenských služeb a SO.02 SZŠ a OA Rumburk – reko domova mládeže.
Z2019-032321 27. 9. 2019 16. 10. 2019 ZEBRA GROUP s.r.o. Vývoj a konstrukce universálního nosiče nástaveb ZEBRA – Elektrické svazky odhad.cena 850 000  Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje universálního užitkového nosiče výměnných nástaveb s alternativním pohonem ZEBRA. V rámci veřejné zakázky bude řešen vývoj a konstrukce sestav elektroinstalace elektrických svazků pro rám a kabinu s cílem vytvořit dlouhodobě využitelnou a pružně rozšiřitelnou koncepci elektroinstalace elektrických svazků pro propojení hnací trakce s řídicím systémem.
Z2019-032353 17. 9. 2019 neuvedena Ústecký kraj RB STAV plus s.r.o
SLŠ a SOŠ, Šluknov - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova) 21 777 777  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních prací je vestavba ubytovacích prostor v objektu „B“ - 2.NP. V současné době se zde nacházejí učebny, kabinety a sborovna. Nové využití počítá s vybudováním ubytovny pro zletilé žáky školy, ve které se zřídí nové samotné pokoje pro studenty, hygienické zařízení, studovna a kuchyňka. Dále předmětem realizace je kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy, modernizace zdroje tepla a sanace proti zemní vlhkosti.
Z2019-032203 16. 9. 2019 neuvedena Město Roztoky Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy odhad.cena 166 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních a montážních prací v rámci zbudování objektu nové základní školy Žalov v katastru obce Roztoky u Prahy. Jedná se o zakázku rozdělenou na dvě části (ve smyslu § 101 ZZVZ), vedené v samostatných zadávacích řízeních. Předpokládaná hodnota zakázky je pak stanovována dle § 18, odst. 1 ZZVZ. První část výstavby sestává z objektu samotné základní školy a areálových rozvodů inženýrských sítí a komunikací a ostatních zpevněných a zelených ploch. Sadové úpravy jsou též součástí díla. Součástí školního areálu bude výhledově též tělocvična, související s objektem samotné ZŠ – druhá část zakázky. Výstavba tohoto objektu bude předmětem samostatné zakázky (zadávacího řízení) a stavby. Objekt samotné ZŠ je koncipován jako třípodlažní (1 PP a 2 NP), rámcově zahrnující 6 tříd pro školní družinu, z nichž část je použitelná jako jazykové učebny;...
Z2019-032289 16. 9. 2019 neuvedena Město Velké Meziříčí BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Přístavba a stavební úpravy odborných učeben ZŠ Sokolovská 12 660 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající převážně v provedení stavebních opatření vedoucích k zpřístupnění ZŠ Sokolovská pro žáky s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto úpravy budou provedeny jak u budovy školy na ulici Komenského 1, kde sídlí první stupeň základní školy, tak i u budovy na ulici Sokolovská 470/13, kde sídlí druhý stupeň základní školy.
Z2019-031178 9. 9. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Meta-Barcoding of microbial communities odhad.cena 1 950 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky na služby: Meta-čárový kód mikrobiálních komunit, který bude zahrnovat analýzu amplikonu dodávaného ze vzorků termitů a termitů (celková DNA). Veřejná zakázka bude zadávána v angličtině.
Z2019-031388 9. 9. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze NOVOGENE (HK) COMPANY LIMITED
RNA library building including rRNA depletion and RNA sequencing 1 513 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu The subject of supply pursuant hereto is Library building for RNA sequencing, including ribosomal RNA depletion of 150 samples and 8 lane Transcriptomic and metratranscriptomic sequencing (RNAseq).
Z2019-031059 6. 9. 2019 neuvedena statutární město Havířov MEROPS spol. s r.o.
Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy, Havířov - Dolní Suchá 7 946 205  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky v rámci stavby číslo 18015 – „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detašované pracoviště U Školy, Havířov - Dolní Suchá“ jsou stavební práce na objektu Mateřské školy Moravská, detašované pracoviště U Školy, na ulici U Školy 145/17 v Havířově – Dolní Suché, které se skládají ze dvou dílčích částí: část A) „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy, Havířov – Dolní Suchá - zateplení“ (bude provedeno zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS, zateplení půdy, výměna stávajících oken a venkovních vstupních dveří, kompletní výměna ústředního topení, vyregulování otopné soustavy, oprava dřevěné konstrukce krovu a nová střešní krytina včetně bleskosvodu) část B) „Snižování spotřeby energie MŠ Moravská, detaš. pracoviště U Školy, Havířov – Dolní Suchá – vzduchotechnika s rekuperací“ (bude provedena vzduchotechnika s rekuperací v...
Z2019-031072 6. 9. 2019 neuvedena Ústecký kraj Stavební společnost JK spol. s r.o.
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710 – celková rekonstrukce budovy 25 788 375  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních prací je celková rekonstrukce budovy, vestavba do podkroví, přístavba únikového schodiště a přístavba výtahu. Při celkové rekonstrukci objektu dojde k úpravě hygienických zařízení v celé škole tak, aby odpovídala kapacitě objektu a splňovala vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích. Přístavbou výtahu bude zajištěno bezbariérové využití celé školy.
Z2019-030824 6. 9. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform odhad.cena 9 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem tohoto nákupu je služba: Sekvenování genomu a metagenomu pomocí platformy NovaSeq. Zakázka bude zadávána v anglickém jazyce

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 801 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy