Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 5448 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-024638 19. 7. 2019 neuvedena Město Vsetín TM Stav spol. s r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU A V ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876 II 19 667 725  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu A. ZŠ Ohrada – rekonstrukce školní kuchyně – investor Město Vsetín Jedná se o modernizaci kuchyňského provozu, která zahrnuje stavební úpravy 1. PP a 1. NP pavilonu A školy. V řešené části budovy budou provedeny nové rozvody vnitřních instalací a vzduchotechniky. Bude provedena rekonstrukce výtahu a lapáku tuku a výměna varné technologie a dalšího vybavení kuchyně. B. Učebna pro zájmové vzdělávání – investor ZŠ Vsetín, Ohrada Jedná se o stavební úpravy části 1. PP pavilonu A směřující ke změně účelu užívání bytu správce na učebnu volnočasových aktivit.
Z2019-024647 19. 7. 2019 neuvedena Město Vsetín COMMODUM spol. s r.o.
ZŠ TRÁVNÍKY – ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY ŠKOLNÍ DRUŽINY 5 978 562  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní na budově školní družiny v ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 podle zpracované projektové dokumentace. Specifikace předmětu VZ je dále uvedena v těchto podkladech, které byly součástí zadávací dokumentace: Příloha číslo 6 - Prováděcí projektová dokumentace s názvem „ZŠ Vsetín, Trávníky – zateplení a výměna oken budovy školní družiny“ vypracovaná projektantem IPR spol. s r.o., Jasenická ul. 1828, 755 01 Vsetín Příloha číslo 7 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Z2019-024676 19. 7. 2019 neuvedena Obec Dolní Hbity Staler spol. s r.o.
"Vybudování odborných učeben v ZŠ Dolní Hbity" 6 885 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Vybudování odborných učeben v ZŠ Dolní Hbity“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o vestavbu podkroví do stávajících půdních prostor Základní školy v Dolních Hbitech. Vestavba podkroví zajistí rozšíření stávajících prostorů školy o dvě odborné učebny – učebna chemie a fyziky a PC učebna. Ve zbylé části podkrovní vestavby jsou navrženy kabinety a skladové zázemí pro provoz školy. Součástí realizace zakázky je rovněž kompletní výměna technologie kotlů a hlavních rozvodů ve stávající kotelně.
Z2019-024565 19. 7. 2019 neuvedena Město Vratimov INTOZA s.r.o.
Oprava fasády a střechy III. etapa, přístavba šaten ZŠ Masarykovo náměstí 192, Vratimov 8 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce na akci Oprava fasády a střechy III. etapa, přístavba šaten ZŠ, Masarykovo náměstí 192, Vratimov, spočívající ve stavebních úpravách, opravě fasády a střechy, přístavbě šaten a úpravě zpevněných a nezpevněných ploch v rámci změny dokončené stavby základní školy ve Vratimově10.264.324,44
Z2019-024441 18. 7. 2019 neuvedena statutární město Havířov BDSTAV MORAVA s.r.o.
Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov-Město 7 750 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky v rámci stavby číslo 18014 – „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova, Havířov - Město“ jsou stavební práce na objektu Mateřské školy Horymírova na ulici Horymírova 1194/7 v Havířově-Městě, které se skládají ze dvou dílčích částí: Část 1. „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova - zateplení“ Část 2. „Snižování spotřeby energie MŠ Horymírova - vzduchotechnika“
Z2019-024298 18. 7. 2019 neuvedena Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 VAKU STAV s.r.o.
Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy na objektu 11 MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek 18 209 122  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní zateplení komplexu budov (pavilonů A,B,C a spojovací část D) 11. MŠ, instalace technologie nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla regulovaného dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel (IR senzorů), stavební úpravy pavilonu A včetně vybavení zabudovaného do stavby a stavební úpravy (rekonstrukce) související infrastruktury (kanalizace, voda, elektro, technickohospodářské prostory apod) pro zabezpečení provozu nově vzniklé učebny se zázemím v pavilonu A školy.
Z2019-023886 16. 7. 2019 neuvedena Obec Bílovice LISONĚK, s.r.o.
Snížení energetické náročnosti MŠ Bílovice 6 489 663  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti MŠ Bílovice, která sestává ze dvou objektů a to původního objektu bývalé základní školy (budova staré školy) postavené počátkem minulého století a budovy mateřské školy postavené v 80 letech 20. Století. Budovy jsou propojeny spojovacím krčkem v 1.np a ve 2.np spojovacím krčkem. Řešení snížení energetické náročnosti spočívá v provedení stavebních úprav objektu mateřské školy, jako je provedení zateplení fasády, zateplení stropních konstrukcí, výměna stávajících okenních a dveřních výplní, zastřešení novější budovy MŠ a další stavební práce, podrobně uvedené v projektové dokumentaci. Nová kotelna bude zřízena v místě stávající plynové kotelny v 1.PP a nové potrubí ÚT bude přepojeno na stávající rozvody pod stropem kotelny. STAVEBNÍ OBJEKTY: SO 01 – Stavební úpravy SO 02 – Plynová kotelna
Z2019-023392 15. 7. 2019 9. 8. 2019 Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi odhad.cena 63 018 956  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení novostavby mateřské školy ve Staré Boleslavi na pozemku p.č. 112/94, k.ú. Stará Boleslav na adrese Třebízského, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, v příloze č. 4 a v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Z2019-023642 15. 7. 2019 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Technologické zdroje znečišťování ovzduší - stanovení ochranných zón a modelových nástrojů pro umisťování nových staveb jako prevence obtěžování zápachem odhad.cena 9 876 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže), který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Z2019-023473 12. 7. 2019 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Stylstav s.r.o.
Středisko Baliny – Objekt B, stavební práce – 1. etapa 19 995 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to 1. etapy rekonstrukce stávajícího Objektu B Střediska Baliny (dříve budovy bývalého Vidlákova statku), demolice a obnova definovaná následujícími prostorovými limity: spodní stavba, její založení a stavba v úrovni 1.NP včetně zastropení v celém rozsahu půdorysu, stavba v úrovních 2.NP, 3.NP a zastřešení od osy 1 (včetně napojení stavby na objekt A za touto osou) po osu 7 (včetně štítové stěny za touto osou) a veškeré další související dodávky, služby, práce a činnosti dle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Z2019-023061 12. 7. 2019 neuvedena ČR - Technologická agentura České republik Výzkum možností využití uzavíraných hlubinných dolů v ČR pro energetické účely a jako potenciál vodních zdrojů odhad.cena 5 970 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Z2019-023507 12. 7. 2019 neuvedena Statutární město České Budějovice MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská České Budějovice 16 953 387  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení: Zateplení obálek budov a výměna výplní otvorů pavilonů A, B, D a hospodářské budovy C bez navýšení stávající kapacity stavby včetně stavební úpravy spojovací chodby v MŠ Papírenská České Budějovice. Dále pak montáž zařízení VZT k zajištění větrání vybraných prostor Mateřské školy a to u stavebních objektů SO 01 Pavilon A a SO 02 Pavilon B. Není zasahováno do stávajících dispozic ani žádných vnitřních konstrukcí. Barevné řešení fasád bude řešeno dle požadavku uživatele. Řešení vegetačních úprav není součástí projektu, stávající zeleň bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu. Stavba je členěna na objekty: SO 01 – pavilon MŠ A SO 02 - pavilon MŠ B SO 03 – Hospodářská budova C SO 04 – spojovací chodba Předmět plnění veřejné zakázky je dále definovaný projektovou dokumentací.
Z2019-023207 11. 7. 2019 12. 8. 2019 DOS - TRADING spol. s r.o. PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ odhad.cena 5 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na služby v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Zpracování studie zaměřené na bezpečnost, spolehlivost provozu a analýzu kritických míst prototypových jednotek DORC a ORC APC Část B) – Zpracování podkladů a odborné poradenství v souvislosti s umístěním zařízení v reálném provozu Část C) – Vypracování odborných a technických podkladů pro tři užitné vzory včetně analýzy rizik Část D) – Poradenství v souvislosti s budoucí přípravou procesu tvorby dokumentace k prohlášení o shodě a jejího vlivu na zařazení“ Bližší technická specifikace předmětu Veřejné zakázky je uvedena v rámci Přílohy č. 1 této ZD – Technické specifikace. Ke každé části je uvedena samostatná technická...
Z2019-023111 10. 7. 2019 neuvedena ALLIGARD s.r.o. Bodensee Energie GmbH
HS Textil GmbH
HEROTEX Dienstleistungs - GmbH
Expertní služby - Aplikace ALLIGARD s.r.o. 7 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou expertní služby. Zakázka je rozdělena na 5 částí - umožněno dílčí plnění: 1) Infrastruktura – výstavby silnic, tunelů, letišť 2) Infrastruktura - všeobecné stavebnictví, sanace staveb 3) Ochrana proti zemětřesení 4) Výzkum metod vydávajících signály 5) Protipožární ochrana
Z2019-022950 10. 7. 2019 8. 8. 2019 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové LF HK – MRR – PRSP na UK – Modely, přístroje a pomůcky pro výuku odhad.cena 1 591 400  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky modelů, přístrojů a pomůcek pro výuku na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení).
Z2019-022854 8. 7. 2019 neuvedena Město Nymburk Prostav, s.r.o.
Výměna kompletní elektroinstalace a rozvodů zdravotechniky uvnitř budovy Mateřské školky Větrník, Okružní č. p. 2076, Nymburk II. 13 176 844  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výměna kompletní elektroinstalace a rozvodů zdravotechniky uvnitř budovy mateřské školky, zejména se jedná o rozvody vody a kanalizace, které jsou v některých částech až v havarijním stavu, dále proběhne oprava či výměna dotčených povrchů (obkladů, dlažeb, apod.), gastroprovozu a zařízení vzduchotechniky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-022792 8. 7. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Laboratorní pracoviště pro výuku (dvouhmotová soustava) - opakování odhad.cena 840 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouhmotové jednoosé soustavy hmota-tlumič-pružina ve vertikálním uspořádání pro simulaci systému aktivního tlumení využívaného například v moderních vozidlech (dále jen „soustava“). Zadavatel požaduje dodání soustavy dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace s podrobným popisem předmětu veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele.
Z2019-022836 16. 7. 2019 neuvedena Ostravská univerzita Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-022734 8. 7. 2019 7. 8. 2019 AUMED, a.s. Služby pro projekt: Transfer faktor - vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál.“ odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel se v rámci své činnosti zaměřuje mimo jiné i na problematiku specifických imunomodulátorů. Hledá řešení, jak za pomoci optimalizovaného sytému technologických postupů vyvinout a uvést na evropský a globální trh zcela novou generaci imunobiologického přípravku ze skupiny transferfaktorů s výrazně vylepšenými užitnými vlastnosti. Cílem Zadavatele je zkonstruovat lyofilizovanou tabletu, která by jako biologicky účinnou komponentu obsahovala transferfaktor, získávaný z lidských lymfocytů. Součástí této činnosti je i optimalizace dosud využívaných technologických postupů v předmětné oblasti. Nový typ imunobiologického přípravku na bázi humánních transferfaktorů se bude vyznačovat mimořádně vysokou přidanou hodnotou a velmi vysokým tržním potenciálem. Podrobně viz ZD.
Z2019-022844 8. 7. 2019 neuvedena Obec Velký Borek KASTEN spol. s r.o.
Stavební úpravy ZŠ Velký Borek 23 199 191  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ jsou stavební úpravy budovy Základní školy Velký Borek.
Z2019-022790 8. 7. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Laboratorní pracoviště pro výuku (fyzikální sestavy) odhad.cena 179 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních pracovišť – fyzikálních výukových sestav, a to • fyzikální výukové sestavy Newtonův zákon síly na vzduchové dráze – zákon zachování hybnosti a • fyzikální výukové sestavy Stavová rovnice ideálních plynů (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace, jež je uveřejněna na profilu zadavatele.
Z2019-022710 8. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno SKR stav, s.r.o.
ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence 39 510 253  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve 4.NP (podkroví), a to: vytvoření učeben a ostatních místností pomocí příček, včetně nových podlah, zateplení střešní konstrukce z interiéru, výměna střešní krytiny včetně sanace dřevěného bednění, vybourání stávajících obvodových stěn na terasách, nové stěny na terasách včetně nových výplní otvorů a zateplení obvodového pláště. Odstranění stávajícího střešního souvrství na terasách a vytvoření nového. Dále nové rozvody ZTI, silnoproudu, slaboproudu a nových rozvodů VZT a oprava hromosvodu.
Z2019-022651 4. 7. 2019 neuvedena Město Hodkovice nad Mohelkou HAAS Fertigbau Chanovice s.r.o.
MATEŘSKÁ ŠKOLA HODKOVICE NAD MOHELKOU 5 973 835  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výstavba mateřské školy.
Z2019-022125 2. 7. 2019 neuvedena Město Kolín BFK service a.s.
„Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62“ 17 690 079  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ je realizace nástavby 3. nadzemního podlaží (NP) a stavební úpravy opláštění budovy Základní školy Kolín V., Mnichovická 62 (dále: „nástavba“). Součástí nástavby je i vybudování nového železobetonového monolitického schodiště z 2. do 3. NP a osobního výtahu.
Z2019-021576 28. 6. 2019 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Zvýšení bezpečnostní rezervy aplikací strategie IVMR pro VVER 1000 odhad.cena 11 496 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Z2019-021725 28. 6. 2019 neuvedena Obec Únětice AMIKA FIRST s.r.o.
Rekonstrukce a rozšíření školy v Úněticích – druhé zadání 43 080 657  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o změnu dokončené stavby školního objektu, kterou řeší SO.01, rozšíření užitných prostor do stávající nevyužívané půdy a dále bude směrem do školní zahrady stávající budova rozšířena o SO.02 přístavbu, ve které je navrženo převážně stravování pro MŠ i ZŠ. A budou dále provedeny úpravy stávajících přípojek technické infrastruktury pro potřeby rozšíření. Po rekonstrukci SO.01 a výstavbě rozšíření budovy SO.02 bude stavba sloužit pro vzdělávání v MŠ (2 třídy, 40 žáků), vzdělávání v ZŠ (5 kmenových učeben pro celkem 100 žáků) a školnímu stravování pro MŠ i ZŠ vč. školní kuchyně a příslušných skladů.
Z2019-021765 28. 6. 2019 neuvedena Statutární město Brno Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace školního bazénu a úprava bazénové technologie, dále rekonstrukce části stávajících prostor, nástavba a přístavba nových prostor základní školy, přičemž nástavbou vzniknou tři nové odborné učebny a dvoupodlažní přístavbou vzniknou v 1. NP nové vstupní prostory pro žáky a ve 2. NP pracovní kout a zázemí pro pedagogy. Řešen bude i nový vstup ze severní strany objektu a jako součást bezbariérového řešení bude přistavěn výtah. Součástí veřejné zakázky je i úprava vstupu a venkovního prostranství, rekonstrukce školního dvora a nové oplocení.
Z2019-021749 28. 6. 2019 neuvedena Obec Luštěnice Ing. Michal Štýs
Rozšíření MŠ, přestavba pavilonu II – Luštěnice 24 904 472  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je tzv. změna stavby před dokončením - přestavba, přístavba a nástavba prostředního pavilonu 2. oddělení budovy mateřské školy na pozemku stavebníka, v zastavěném území v intravilánu obce.
Z2019-021701 27. 6. 2019 neuvedena Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace INTOZA s.r.o.
Rekonstrukce budovy a na ul. Příčná č. 1108 7 300 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na provedení stavebních prací na stávajícím objektu školy. Jedná se o provedení stavebních úprav vstupu, tj. původní výplně otvorů budou demontovány, vnitřní kruhová vestavba recepce a podlahy budou vybourány. Nově bude provedena dozdívka z porobetonových tvárnic opatřená tenkovrstvou omítkou (stěrkou). V místě původních demontovaných dveří budou osazeny nové prosklené stěny s dveřmi. Bude zachován průchozí rozměr dveří, směr otevírání dle původních dveří bude také zachován. Podlaha bude nová z keramických dlaždic. Dále se jedná o výměnu výplní otvorů, zateplení fasády a střechy. Zateplení fasády a střechy bude provedeno pomocí EPS, včetně výměny klempířských prvků. Zateplení je navrženo v tloušťce 140 mm na obvodovém plášti a 220 mm na střeše.
Z2019-021424 26. 6. 2019 neuvedena Město Šenov MATOSA PROFISTAV s.r.o.
Oprava střechy a zateplení ZŠ Šenov – Podlesí 6 945 203  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava krytiny valbové střechy hlavní budovy školy včetně výměny poškozených prvků krovu, oprava střechy ploché přilehlé budovy s šatnami a hygienickým zařízením, zateplení obvodového zdiva celého objektu základní školy tvořeného 4 propojenými budovami a výměna určených výplní otvorů (sklobetonové výplně + 3 x dveře). Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace „Oprava střechy základní školy Šenov-Podlesí“ a „Energeticky úsporná opatření základní školy Šenov-Podlesí“.
Z2019-021292 26. 6. 2019 neuvedena VERTITECH CZ s.r.o. Služby poradců a expertů při výzkumu a vývoji wakeboardingu – VERTITECH CZ s.r.o. 2 220 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu blíže viz ZD
Z2019-021198 26. 6. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. Enamine Ltd.
Syntéza aktivních farmaceutických substancí, ADME-TOX testování a charakterizace, screening chemické knihovny na vybraných biologických cílech 7 951 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je syntéza látek do množství cca 10 mg, testování na definovaných biologických cílech (HTS), měření fyzikálně-chemických parametrů a ADME-TOX parametrů látek Zadavatele.
Z2019-021151 17. 7. 2019 neuvedena Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace PK - TECH s.r.o.
CERGOMONT s.r.o.
SPŠ stavební Brno – stavební úpravy objektu školy 3 517 214  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na tři části, je zhotovení stavby „SPŠ stavební Brno – stavební úpravy objektu školy“ spočívající ve: a) změně dokončené stavby na adrese Kudelova 1855/8, 662 51 Brno (dále jen „stavba“). b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
Z2019-021228 25. 6. 2019 neuvedena obec Lety PRAGOTRADE spol. s r.o.
Nová Mateřská škola - Výstavba MŠ a rozšíření komunikace II/116 27 978 834  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka je rozdělena na dvě etapy: Výstavba MŠ a rozšíření komunikace II/116
Z2019-021006 24. 6. 2019 neuvedena Obec Smržice INSTA CZ s.r.o.
Modernizace ZŠ Smržice 33 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace ZŠ Smržice“ dle dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č. 2 této výzvy. Součástí přílohy č. 2 jsou dva výkazy výměr, uchazeči jsou ve svých nabídkách povinni ocenit oba výkazy. Jedná se o výkaz výměr „ZŠ Smržice SO 01+03+04“ a výměr „ZŠ Smržice SO 02“.
Z2019-020687 21. 6. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. odhad.cena 287 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je výstavba Výukového centra zpracování zemědělských produktů, který bude sloužit pro potřeby zadavatele jako výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů).
Z2019-020875 21. 6. 2019 neuvedena Biskupské gymnázium v Ostravě MILIMEX S.A., odštěpný závod
Odborné učebny a bezbariérový přístup Biskupské gymnázium v Ostravě 6 756 405  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu Biskupského gymnázia v Ostravě, a to za účelem zřízení nových odborných učeben a odstranění bariérovosti objektu. Jedná se o drobné stavební úpravy již dříve dokončené stavby. Nově navržené příčky a zazdívky jsou uvažovány z pórobetonového zdiva tl. 100 až 150mm. Jedna příčka v 1. PP je navržena jako sádrokartonová. Důvodem jsou posuvné dveře se skrytým pouzdrem a navazující SDK příčky. K překonání výškového rozdílu mezi zádveřím (m. č. 1.01) a chodbou (m. č. 1.02) je navržena otevřená zdvižná plošina bez kabiny. Dále je k překonání výškového rozdílu mezi všemi podlažími je navržen elektrický, lanový, bezstrojovnový výtah pro imobilní. Výtah bude instalován do šachty, která bude v 1. NP a 3. NP částečně prosklená.
Z2019-020619 20. 6. 2019 neuvedena Městská část Praha - Slivenec Tost.cz, s.r.o.
Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5 - Slivenec 18 750 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu Základní a mateřské školy Praha 5 – Slivenec, správní pavilon (objekt bez č.p., parc. č. 489, k.ú. Slivenec) v rozsahu Projektové dokumentace, jež tvoří Přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídek.
Z2019-020562 20. 6. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Nástavba 3. NP Pavilonu S ÚŽFG AV ČR, v. v. i. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebního díla „Nástavba 3. NP Pavilonu S – objekt ÚŽFG areál AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč“, a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných společností AF atelier s.r.o. se sídlem Jilemnického 600/3, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, IČO 28902211 (generální projektant).
Z2019-020444 24. 6. 2019 neuvedena Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Oprava národního formuláře výzkumem v anorganické chemii.
Z2019-019991 17. 6. 2019 18. 7. 2019 Ostravská univerzita Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF odhad.cena 5 081 706  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátorů, modelů a trenažérů pro LF v rámci projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-019798 16. 7. 2019 neuvedena Technologická agentura ČR Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020039 14. 6. 2019 neuvedena Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. „ZŠ KLAS – Vybudování odborných a kmenových učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy II“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací), kterým dojde k půdní vestavbě odborných učeben (přírodovědné učebny s kabinetem, multimediální učebny s kabinetem) a 1 kmenové učebny. V rámci projektu dojde k vybudování výtahu pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností orientace (vnitřní výtah v samostatné šachtě), schodolez umožní výuku v odborné učebně v 1. PP, kam nemůže být přiveden výtah. Dále dojde k výměně krovu, zesílení stropní konstrukce, vybudování nového WC – bezbariérových toalet a nového zdroje systému vytápění. Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalá stavba jejímž záměrem je rozšíření prostor pro výuku, přičemž tato stavba je navržena ve smyslu pohybu a užívání osob se sníženou možností pohybu a orientace.
Z2019-020022 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Využití mobilních spaloven při likvidaci kadáverů z oblastí mimořádných událostí nebo ohnisek nebezpečných nákaz odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-019651 12. 6. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Petr Milota
ZU - Rekonstrukce hlavních rozvodů vody v objektu U22 6 954 259  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce hlavních ležatých rozvodů teplé a studené vody a rekonstrukce rozvodů požárního vodovodu včetně výměny hydrantových skříní v objektu ZČU Univerzitní 22, Plzeň. Rekonstrukce zahrnuje i demontáž stávajících FEAL podhledů a dodávku a montáž nových podhledů včetně nosného systému, demontáž, ochránění a zpětnou montáž veškerého technického vybavení objektu umístěného v trase rozvodů, na podhledech a jejich závěsech (osvětlení, požární zabezpečení a elektronické zabezpečení budov, kamerový systém, popř. další slaboproudé rozvody).
Z2019-019612 12. 6. 2019 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ARCHEVA s. r. o.
Prosklená fasáda objektu FF + REK III 2 499 410  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny 7 ks velkoplošných plastových výplní otvorů jižní fasády objektu FF + REK JU včetně veškerých souvisejících prací pro demontáže a zpětné uvedení částí budovy dotčených stavbou do původního stavu.
Z2019-021154 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc TOMA Olomouc, s.r.o.
ZŠ Gorkého - polytechnické učebny - stavební práce - zadání JŘBÚ - zadání 12 571 025  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-019708 12. 6. 2019 neuvedena Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Sanace vlhkosti suterénních prostor II.etapa 9 854 478  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Záměrem zadavatele je dokončení rekonstrukce prostor I.PP objektu sídla zadavatele. Zadávané stavební práce navazují na sanační úpravy I. etapy, provedené v předchozím roce. Objekt je v současnosti již izolován proti pronikání zemní vlhkosti do zdiva, a to přibližně v úrovni podlahové konstrukce I.PP (fólie HDPE vložená do drážky vzniklé podřezáním zdiva), na kterou u obvodového zdiva z venkovní strany navazuje svislá hydroizolační membrána (těžké asfaltové izolační pásy, místy v kombinaci s izolací provedenou pomocí injektážního silan-siloxanového krému z vnitřní strany objektu). V předchozích letech byla v I.PP provedena rovněž výměna oken a rekonstrukce vnitřní elektroinstalace. V rámci II. etapy sanace suterénních prostor bude provedeno zejména: - Vybourání stávajících podlah I.PP (s výjimkou místností č. 006, 007, 008). - Realizace souvrství nových podlah I.PP (podsyp, podkladní...
Z2019-019289 10. 6. 2019 neuvedena Město Svitavy HIKELE stavební firma s.r.o.
Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení Základní školy Felberova ve Svitavách – stavební práce 17 164 975  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav stávajícího objektu stravovacího pavilonu ZŠ Felberova. Jedná se o jednopodlažní budovu, nepodsklepenou, která je součástí areálu ZŠ. Napojení na hlavní pavilon s učebnami je pomocí spojovací chodby. Střecha je rovná, s vnitřním svody. Objekt je kompletně zateplen a vyměněny otvorové prvky na obálce budovy. Objekt je v dobrém technickém stavu, nevyhovující je řešení VZT, malá kapacita varny a vnitřní rozvody.
Z2019-019305 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové LF HK - BBMRI-CZ: Síť biobank: Přístroj na výrobu složených tkáňových microarrays (TMA) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci