Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00244155

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00244155'

Nalezené veřejné zakázky 135 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2019-025754 26. 7. 2019 neuvedena Město Nové Strašecí
Oznámení profilu zadavatele
  522224 14. 9. 2015 neuvedena Město Nové Strašecí Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí 3 496 116 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem stavby, v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami, je rekonstrukce krytu stávající místní komunikace (ul. Křivoklátská) v celkové délce 315 m. Stávající kryt vozovky je za hranicí své životnosti a proto je nutná jeho výměna resp. zesílení. V převážné části trasy bude odfrézována stávající obrusná vrstva, která bude nahrazena novou ložnou z asfaltového betonu. Na ložnou vrstvu upravenou do navržených podélných a příčných sklonů bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu. Celkově bude kryt zesílen průměrně o 6 cm. Stávající kryt je nerovný s lokálními propady, výtluky, trhlinami a vyjetými kolejemi, které jsou způsobeny především vysokou intenzitou dopravy a neúnosnou konstrukcí a proto je nutné přistoupit lokálně k její výměně. Součástí stavby budou i nové parkovací pásy, které budou vybudovány na levé straně na úkor stávající zeleně. Chodník na pravé straně bude...
  P20V00000477 24. 1. 2020 neuvedena Město Nové Strašecí Technický dozor investora a výkon koordinátora odhad.cena 0 Kč
  P15V00000004 neuvedena Město Nové Strašecí Nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového odhad.cena 0 Kč
  P16V00000008 neuvedena Město Nové Strašecí Nové Strašecí – vodovod II. etapa, doplnění odhad.cena 0 Kč
  Z2018-017694 5. 9. 2018 9. 7. 2018 město Nové Strašecí KOBIT spol. s r.o.
Pořízení CAS 20 pro JSDH Nové Strašecí 6 698 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „Z“ (základním) a hmotnostní třídy S
  Z2020-041296 20. 11. 2020 neuvedena Nové Strašecí ACG-Real s.r.o.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Novém Strašecí 8 437 290 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách stávající hasičské zbrojnice v 1.np domu č.p.189 a dále v dvoupodlažní přístavbě na pozemku p.č.st.178/2.
  P14V00000004 neuvedena Město Nové Strašecí Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby odhad.cena 0 Kč
  P15V00000019 neuvedena Město Nové Strašecí Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby odhad.cena 0 Kč
  P16V00000007 neuvedena Město Nové Strašecí Ošetření stromů a nové výsadbyv Novém Strašecí odhad.cena 0 Kč
  P17V00000006 neuvedena Město Nové Strašecí Zpracování projektové dokumentace ve společném odhad.cena 0 Kč
  515542 8. 6. 2015 neuvedena Město Nové Strašecí Snížení energetické náročnosti objektu Haly BIOS v 7 965 444 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Navrženými stavebními úpravami se částečně změní celkový vzhled budovy. Stávající lehká obvodová stěna, která se nachází pod okny zázemí, bude odstraněna včetně oken a nově vyzděna z plynosilikátových tvárnic. Provázaní mezi původní stěnou z CP a novou stěnou z dutinových tvárnic bude zajištěno pomoci ocelových pásků. Každá druha řada tvárnic musí byt zavázaná do stávajícího zdiva. Stávající okna v zázemí budou vyměněna za nova plastová s izolačním zasklením, která budou osazena do míst jako okna stávající tedy na střed stěny pod dřevěný průvlak. V místě lehké obvodové konstrukce napojené na konstrukci haly bude dozděna stěna a ve vrchní časti opatřena novým průvlakem pro osazení oken na střed stěny. Není zde totiž prokázaná přítomnost dřevěného průběžného průvlaku jako v jiných místech. Obvodové stěny zázemí budou zatepleny EPS 70F tl. 140mm. Stávající vrstvy střechy zázemí budou...
  P16V00000012 neuvedena Město Nové Strašecí Nové Strašecí - Dopravní automobil pro JSDH odhad.cena 0 Kč
  P19V00008981 17. 10. 2019 neuvedena Město Nové Strašecí Novostavba multifunkčního zařízení s krytou odhad.cena 0 Kč
  P19V00006995 13. 8. 2019 neuvedena Město Nové Strašecí Přístavba objektu č.p. 117 a stavební úpravy odhad.cena 0 Kč
  P19V00007960 17. 9. 2019 neuvedena Město Nové Strašecí Nové Strašecí - rozšíření MKDS odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 neuvedena Město Nové Strašecí Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000016 neuvedena Město Nové Strašecí Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby odhad.cena 0 Kč
  P15V00000022 neuvedena Město Nové Strašecí Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí odhad.cena 0 Kč
  P16V00000003 neuvedena Město Nové Strašecí Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové odhad.cena 0 Kč
  P16V00000009 neuvedena Město Nové Strašecí Výměna výtahu v objektu Polikliniky č.p. 414 Nové odhad.cena 0 Kč
  P17V00000002 neuvedena Město Nové Strašecí Zpracování projektové dokumentace ve stupni odhad.cena 0 Kč
  373627 19. 11. 2013 neuvedena Město Nové Strašecí Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 989 453 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provedení stavebních úprav budovy, a to zateplovacího systému dle opatření navržených energetickým auditem, sníží energetickou náročnost budovy, dojde k významnému poklesu spotřeby elektrické energie, a tedy ekologickému přínosu s kladným dopadem na životní prostředí. Realizací opatření bude dosaženo splnění požadavku normy ČSN 73 0540-2 na průměrný součinitel obálky budovy a budou splněny požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., na energetickou náročnost budov.
  P13V00000004 neuvedena Město Nové Strašecí Zajištění a realizace zadavatelských činností odhad.cena 0 Kč
  P13V00000006 neuvedena Město Nové Strašecí Výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi odhad.cena 0 Kč
  P15V00000013 neuvedena Město Nové Strašecí Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi odhad.cena 0 Kč
  P21V00003902 26. 5. 2021 neuvedena Město Nové Strašecí Zpracování projektové dokumentace ve společném odhad.cena 0 Kč
  P21V00005369 15. 7. 2021 neuvedena Město Nové Strašecí Městský architekt, Nové Strašecí odhad.cena 0 Kč
  P13V00000015 neuvedena Město Nové Strašecí Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů - odhad.cena 0 Kč
  P13V00000016 neuvedena Město Nové Strašecí Snížení energetické náročnosti budovy MŠ odhad.cena 0 Kč
  P15V00000014 neuvedena Město Nové Strašecí Rekonstrukce chodníků v ul. Karlovarská, Nové odhad.cena 0 Kč
  P15V00000018 neuvedena Město Nové Strašecí Výkon koordinátora bezpečnosti práce při provádění odhad.cena 0 Kč
  P16V00000004 neuvedena Město Nové Strašecí Výkon činností TDI a BOZP_Rekonstrukce a přístavba odhad.cena 0 Kč
  P17V00000011 neuvedena Město Nové Strašecí Výměna 5 ks špaletových oken s nadsvětlíkem – odhad.cena 0 Kč
  Z2020-011929 8. 4. 2020 neuvedena Město Nové Strašecí STAVEKO, spol. s r.o.
Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v 22 079 887 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00010030 27. 11. 2019 neuvedena Město Nové Strašecí STAVEKO, spol. s r.o.
Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v 22 079 887 Kč
  P14V00000009 neuvedena Město Nové Strašecí Regenerace zeleně vybraných lokalit města Nové odhad.cena 0 Kč
  P17V00000009 neuvedena Město Nové Strašecí Výměna 30 ks oken v prostorách Městské policie, odhad.cena 0 Kč
  P20V00008442 7. 10. 2020 neuvedena Město Nové Strašecí Zpracování projektových dokumentací " Rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  344516 17. 9. 2013 neuvedena Město Nové Strašecí Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00004736 22. 6. 2021 neuvedena Město Nové Strašecí Rekonstrukce podlahy a stropu ve sportovní hale odhad.cena 0 Kč
  507993 17. 2. 2015 neuvedena Město Nové Strašecí Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká 6 666 484 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je oprava značně poničené konstrukce vozovky místní komunikace ul. Mšecká a Sportovní. Dojde k zvýšení únosnosti vozovky po odstranění stávajícího krytu a ložné vrstvy frézováním. Rekonstrukcí dojde k opraveně a zasanování stávajících podkladních vrstev a budou položeny nové asfaltové ložné a obrusné vrstvy. Rekonstrukce se týká rovněž vybudování nového odvodnění vozovky a obrubníků a chodníků poničených po pokládce inženýrských sítí. Stávající poklopy inženýrských sítí budou výškově upraveny. Součástí stavby je i nové vodorovné a svislé dopravní značení. Při rekonstrukci dojde k zajištění bezpečného a zpevněného přístupu k rodinným domům, plynulý a bezproblémový odvod dešťových vod. Dále dojde k vytvoření 25 parkovacích stání na levé i pravé straně ul. Sportovní, důsledného oddělení pěšího provozu od provozu motorových vozidel a zajištění možnosti užívání...
  370724 22. 10. 2013 neuvedena Město Nové Strašecí Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Lesíka 3 733 207 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provedení stavebních úprav budovy, a to zateplovacího systému dle opatření navržených energetickým auditem, sníží energetickou náročnost budovy, dojde k významnému poklesu spotřeby energie, a tedy ekologickému přínosu s kladným dopadem na životní prostředí. Realizací opatření bude dosaženo splnění požadavku normy ČSN 73 0540-2 na průměrný součinitel obálky budovy a budou splněny požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., na energetickou náročnost budov.
  359916 10. 7. 2013 neuvedena Město Nové Strašecí Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Na
Předběžné oznámení Provedení zateplení obvodových stěn a zateplení střechy, výměna části oken a dveří. Povrchová úprava fasády bude vytvořena akrylátovou omítkou, soklová část bude provedena z mozaikové omítky (marmolit). Jedná se o částečně podsklepenou budovu, která má ve východní části jedno a v západní části dvě nadzemní podlaží.
  Z2019-042231 15. 10. 2020 neuvedena město Nové Strašecí DOMISTAV CZ a.s.
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP. 550, UL. DUKELSKÁ, 9 770 619 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav objektu čp. 550 na malometrážní byty.
  P19V00006578 31. 7. 2019 neuvedena Město Nové Strašecí Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v odhad.cena 0 Kč
  P19V00008522 2. 10. 2019 neuvedena Město Nové Strašecí Zpracování projektových dokumentací "Rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  P13V00000003 neuvedena Město Nové Strašecí Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby \ odhad.cena 0 Kč
  P14V00000003 neuvedena Město Nové Strašecí Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká odhad.cena 0 Kč
  P15V00000020 neuvedena Město Nové Strašecí Rozšíření parkoviště u polikliniky Nové Strašecí odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy