Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:66002222

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:66002222'

Nalezené veřejné zakázky 1 019 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 222941 2. 8. 2013 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Ex-ante hodnocení návrhu Dohody o partnerství pro 1 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování ex-ante hodnocení návrhu Dohody v souladu s požadavky EU. Posuzován bude obsah v celém rozsahu Dohody (dle čl. 14 návrhu obecného nařízení - KOM(2011) 615). Současně bude poskytnuta podpora při koordinaci zpracování ex-ante hodnocení programů, v dohodě se zadavatelem budou zpracovány dílčí studie a podklady a bude poskytnuta podpora MMR při vyjednávání s Evropskou komisí.
 522845 25. 9. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění evaluačních a analytických služeb pro
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude realizace evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, s Evaluačním plánem OP TP, s Evaluačním plánem IROP a jejich aktualizacemi, realizace případných ad hoc evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (dále jen evaluace). Evaluace plánovaných/připravovaných/realizovaných intervencí z ESI fondů, procesů s tím souvisejících, efektů intervencí apod. Evaluace budou zaměřeny v souladu s Evaluačním plánem Dohody o partnerství, Evaluačním plánem OP TP či Evaluačním plánem IROP na intervence realizované v programovém období 2014-2020, ale i na intervence realizované v předchozím programovém období 2007-2013 (ex-post evaluace), příp. intervence zamýšlené pro programové období navazující (2021+). Evaluace budou realizovány na úrovni Dohody o partnerství,...
 346963 3. 1. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Statistické šetření sektoru stravování 12 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je veřejná zakázka na služby, jejímž cílem je provedení jednorázového terénního plošného statistického šetření formou pozorování samostatně stojících stravovacích zařízení využitelných pro potřeby účastníků cestovního ruchu na území ČR. Cílem šetření je získání údajů o sektoru stravovacích zařízení, které budou pracovníky MMR vhodně začleněny do výstupů ostatních statických projektů. Součástí této veřejné zakázky bude vypracování metodiky, příprava materiálů pro tazatele, zajištění tazatelské sítě, sběr dat a jejich zpracování, kontrola a vyhodnocení sebraných dat a publikování předběžných a definitivních informací o celém sektoru stravovacích a pohostinských služeb v ČR.
 644171 12. 8. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je realizace aktivit pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, jejichž cílem bude seznámit potenciální žadatele, žadatele a příjemce srozumitelně a přehledně s jednotlivými programy ESI fondů, možnostmi čerpání prostředků z nich a dílčími procesy vlastní administrace projektů. Aktivity realizované v rámci veřejné zakázky budou spočívat v následujících činnostech: - vytvoření a správa výukových materiálů pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, - realizace seminářů pro cílovou skupinu, - evaluace výukových materiálů, - zajištění propagace a medializace aktivit, - registrace účastníků a komunikace s nimi.
 60050125 4. 8. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj
Neznámý
 492981 30. 10. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Procesní a bezpečnostní audit včetně souvisejících
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je procesní a bezpečnostní audit včetně souvisejících analýz a strategií MMR ČR (personální, finanční, komunikační a marketingová). Veřejná zakázka se dělí na těchto pět částí: 1. Procesní a bezpečnostní audit včetně analýzy procesů a informační strategie, jehož součástí bude návrh nové spisové služby a organizace toku interních a externích dokumentů 2. Zpracování strategické analýzy současného stavu personální strategie a vytvoření personální strategie MMR 3. Zpracování strategické analýzy současného stavu marketingové strategie a vytvoření marketingové strategie MMR 4. Zpracování strategické analýzy současného stavu komunikační strategie a vytvoření komunikační strategie MMR (interní komunikace) 5. Zpracování analýzy současného stavu finanční strategie a vytvoření finanční strategie MMR
 211762 13. 8. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úprava návrhu řešení Národního elektronického 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela ZVZ“) dne 1. dubna 2012, bylo nutné zahájit následující práce: 1. Práce na změnách technické specifikace NEN, které jsou odůvodněny změnami, uvedenými v novele ZVZ, již existujících povinností v ZVZ. 2. Práce, které vyvolalo stanovení nových povinností novelou ZVZ, související s konkrétními funkcionalitami a provozem NEN.
 356722 9. 1. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Rekonstrukce a rozšíření EPS, EZS, NO, DoT a odhad.cena 7 800 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky bude provedení: a) rekonstrukce a rozšíření elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Objektu MMR Rekonstrukce a rozšíření EPS v Objektu MMR bude především spočívat v/ve: • výměně a rozšíření stávajícího zařízení • rozšíření systému EPS o: o ovládání elektrických zámků systému kontroly vstupu o ovládání výtahu o evakuačního rozhlasu o spuštění přetlakového větrání CHUC (chráněné únikové cesty) o vypínání provozní vzduchotechniky • zajištění objektové grafické nástavby zařízení EPS, která zajistí identifikaci místa vyhlášení poplachu v mapových plánech b) rekonstrukce a rozšíření elektrického zabezpečovacího systému (dále jen „EZS“) v Objektu MMR Rekonstrukce a rozšíření EZS v Objektu MMR bude především spočívat v/ve: • rekonstrukci stávajícího EZS • zajištění objektové grafické nástavby zařízení EZS, která zajistí identifikaci místa vyhlášení poplachu v...
 351195 17. 4. 2013 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 5 870 282 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 5 550 MWh pro rok 2013 a 2014, ve složení 916 MWh v hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 4 634 MWh v hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
 358608 24. 10. 2013 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vytvoření integrační komponenty pro napojení 4 595 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět úzce souvisí s aktuálně realizovaným projektem „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)“ a řeší napojení NIPEZ na informační systém základních registrů (ISZR). V rámci veřejné zakázky bude vyvinuta, implementována a pilotně odzkoušena integrační komponenta NIPEZ (IK NIPEZ), která bude sloužit pro napojení jednotlivých informačních systémů v rámci NIPEZ na ISZR.
 498054 26. 9. 2014 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup plynu a elektrické energie na komoditní 11 726 670 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro maloodběr i pro velkoodběr a elektrické energie v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR ČR“) a organizací podřízených MMR ČR pro rok 2015 a 2016.
 P14V00011400 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj COMP`S, spol. s r.o.
Nákup tonerů 106 650 Kč
 P16V00042973 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup přepravního boxu pro kazety LTO odhad.cena 0 Kč
 P13V00005838 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj CCA Group a.s.
Technická a provozní podpora IS IRAP 900 000 Kč
 P15V00022978 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vladimír Libšanský - EDY elektro
Revize a kontrola přenosných elektrických 67 038 Kč
 P12V00000293 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Pavel Danihelka
Nákup spotřebního materiálu 83 560 Kč
 P17V00053707 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Originální spotřební materiál pro dvě kopírky 158 870 Kč
 P13V00004309 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj C SYSTEM CZ a.s.
Zobrazovací jednotky pro multifunkční kopírovací 89 418 Kč
 P12V00000271 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Vladimír Libšanský - EDY elektro
Revize a kontroly prodlužovacích přívodů v 100 758 Kč
 P12V00003372 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nowire CZ, s.r.o.
Nákup multifunkčního kopírovacího stroje pro 490 909 Kč
 P18V00002813 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj KPMG Česká republika, s.r.o.
Krajem Niského knížectví a slezských velikánů V. 55 950 Kč
 P16V00045349 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál pro kopírky Develop 41 304 Kč
 P15V00020726 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál pro kopírku Ineo +6500, C6000L 69 846 Kč
 P16V00035467 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Obrazové jednotky pro kopírky Develop 88 407 Kč
 P13V00008168 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GEOKING s.r.o.
Pasport ploch objektu MMR Alpin Velehradská 25, 194 000 Kč
 P15V00030635 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj GATEWAY PLUS s.r.o.
Nákup baterií do UPS 0 Kč
 P14V00018916 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ICT vybavení pro projekt OP LZZ: Akademie odhad.cena 0 Kč
 P16V00045169 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj EuroGV, spol. s r. o.
Aktualizace dat systému MISYS . Jedná se o 195 000 Kč
 P16V00047355 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj EuroGV, spol. s r. o.
Zpracování výkresové dokumentace - obálka 458 000 Kč
 P14V00014400 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Technická podpora diskového pole serverů odhad.cena 0 Kč
 P15V00019650 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj M-COM s.r.o.
Technická podpora pro archivaci a zálohování 1 928 799 Kč
 P18V00019581 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup aplikací Adobe odhad.cena 0 Kč
 P15V00000074 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj CZECH IMAGE GROUP s.r.o.
Propagační předměty pro podporu komunikačních 810 220 Kč
 P13V00008007 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj SUMA spol. s r. o.
Nákup technického vybavení pro odbor evropské 178 196 Kč
 P15V00021331 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj KASRO spol. s r.o.
Spotřební materiál pro kopírky Develop +224e 14 990 Kč
 P12V00000896 12. 9. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Pavel Danihelka
Nákup spotřebního materiálu 146 900 Kč
 P15V00027557 20. 8. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj AKR1 s.r.o.
Spotřební materiál pro kopírky Develop, Konica 140 051 Kč
 P15V00019844 25. 1. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj OFFICE-CENTRUM s.r.o.
Nákup tonerů 55 430 Kč
 P15V00000006 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj AKONTEXT, společnost s ručením omezeným
Výroba a tisk publikací 307 739 Kč
 P14V00014087 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ITAGE, spol. s r.o.
Spotřební materiál pro multifunkční stroje Develop 75 800 Kč
 P15V00030626 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ENPRAG, s.r.o.
Dodávka 3 kusů kovových spisových skříní 11 495 Kč
 P19V00013169 26. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Provoz, technická podpora a aktualizace číselníku odhad.cena 0 Kč
 P16V00001435 28. 7. 2016 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Caledonian Languages, s. r. o.
Výuka angličtiny týmů zajišťujících koordinaci a 511 825 Kč
 P18V00006592 14. 5. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup mediálního prostoru pro kampaň IROP odhad.cena 0 Kč
 P17V00009069 27. 11. 2017 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Servisní a opravárenské práce pro osobní motorová odhad.cena 0 Kč
 P17V00000377 2. 3. 2017 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj KPMG Česká republika, s.r.o.
Projekt: Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a 55 950 Kč
 P19V00006250 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Tonery do MF kopírek odhad.cena 0 Kč
 P18V00000176 26. 1. 2018 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY
Kreativní návrh a produkční zajištění kampaně IROP 3 390 000 Kč
 P19V00011941 29. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Solutia, s.r.o.
Podpora pro produkty Oracle 133 356 Kč
 P19V00033008 20. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj PROTECH PRODUCTION, s.r.o.
Představení IROP pro období 2021-2027 648 180 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 186 430 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy