Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:pavel-botek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:pavel-botek'

Nalezené veřejné zakázky 135 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 510359 9. 9. 2015 neuvedena Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
+2 další dodavatelé
Údržba silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji 627 697 631 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P17V00008476 20. 11. 2017 neuvedena Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
+2 další dodavatelé
LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍDY VE 0 Kč
 640400 12. 5. 2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Společnost "Údržba Zlínsko Z13", správce: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
+2 další dodavatelé
Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků 456 181 264 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území oblasti 13 Zlínská. Pro tuto oblast bude uzavřena smlouva s 1 uchazečem na dobu určitou 8 let s předpokládaným zahájením plnění od 1. 10. 2017, jejímž předmětem bude provádění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy. Zimní údržbou se rozumí odstraňování, resp. zmírňování závad ve sjízdnosti vybraných úseků dálnic a silnic I. tř. vzniklých povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací, a to v období od 1. 11. příslušného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádí se podle schváleného plánu zimní údržby na příslušné zimní období. Mimo toto období se závady ve sjízdnosti způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a podmínkami odstraňují bez zbytečných průtahů, nebude-li zadavatelem stanoveno jinak. Běžnou údržbou se rozumí činnosti...
 Z2017-032413 1. 3. 2018 9. 1. 2018 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.
+2 další dodavatelé
LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍDY VE 994 076 144 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění smlouvy je celoroční provádění činností údržby pozemních komunikací zařazených do kategorie silnic II. a III. třídy včetně součástí a jejich příslušenství na území a ve vlastnictví Zlínského kraje.
 P19V00002499 12. 4. 2020 neuvedena Město Hulín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Hulín - chodníky Fr. Kokeše 946 329 Kč
 P19V00156797 19. 5. 2020 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
III/4474 Hnojice - Mladějovice, III/44422 Řídeč, 4 558 476 Kč
 P19V00029425 18. 11. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Odpady - Třídění - Recyklace a.s.
Smlouva o odvozu a odstranění komunálního a 16 529 Kč
 P19V00000678 6. 5. 2019 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozování ČOV Uherský Brod 0 Kč
 P14V00009320 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Odpady-Třídění-Recyklace a.s.
Smlouva o odvozu komunálního odpadu 122 000 Kč
 P18V00137650 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kácení a ořezy silniční vegetace podél vybraných 1 825 920 Kč
 P16V00001839 10. 10. 2016 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Odpady-Třídění-Recyklace a.s.
Odvoz a odstranění komunálního odpadu - Uherský 5 785 Kč
 P17V00125067 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Arboristické práce (služby) na dálnici D55 a sil. 1 497 627 Kč
 P18V00139651 11. 5. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Čištění vozovek na sil. I. třídy ve Zlínském kraji 1 040 000 Kč
 P20V00000015 24. 3. 2020 neuvedena Obec Jasenná Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Oprava místních komunikací v obci Jasenná 603 254 Kč
 P17V00004988 12. 4. 2020 neuvedena Obec Sušice Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Silnice III/42822 Sušice, průjezdní úsek – SO 103 638 090 Kč
 P18V00138723 23. 4. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka - sil. 1 425 700 Kč
 P14V00027447 neuvedena Město Uherský Brod Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Oprava místní komunikace v ul. Polní - 229 858 Kč
 P18V00004059 12. 4. 2020 neuvedena Obec Čeložnice Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Čeložnice, oprava místní komunikace - Díly 805 832 Kč
 P18V00000386 12. 4. 2020 neuvedena Obec Lhota Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Oprava místní komunikace po kanalizaci v obci 1 093 318 Kč
 Z2021-000101 7. 1. 2021 neuvedena Město Uherské Hradiště Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
V 00458 - provozování kanalizace a souvisejících 17 831 590 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem tohoto výběrového řízení je uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu, tj. provozní smlouvy ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude pronájem vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Uherské Hradiště koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.
 P18V00144742 23. 8. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Silnice I/50: Buchlovské hory – oprava oplocení 1 007 500 Kč
 P16V00001931 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Odpady-Třídění-Recyklace a.s.
Odvoz a odstranění komunálního odpadu - Buchlovice 10 744 Kč
 P16V00000218 12. 4. 2020 neuvedena Obec Lhota Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Investiční rekonstrukce chodníku podél komunikace 1 033 754 Kč
 P16V00001840 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Odpady-Třídění-Recyklace a.s.
Odvoz a odstranění komunálního odpadu - Uherské 115 702 Kč
 Z2018-025944 30. 7. 2018 neuvedena Obec Březolupy Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Provozovatel ČOV v obci Březolupy 4 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování čistírny odpadních vod (ČOV), čerpací stanice (ČS) a sběrače v obci Březolupy (dále také jen „zařízení“), kde je počítáno s cca 1600 ekvivalentními obyvateli. Jedná se o stavbu, budovanou v letech 2008 – 2009 (ČOV + ČS + sběrače + ostatní objekty, které nejsou součástí této veřejné zakázky). Technická specifikace stavby je vymezena v projektové dokumentaci, která je k dispozici k zapůjčení v sídle zadavatele po předchozí písemné žádosti účastníka zaslané administrátorovi veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky v rámci zajištění provozování ČOV, ČS a sběrače je zejména: - úhrada nákladů na provoz (elektrická energie, laboratorní rozbory, likvidace kalů, čištění sběračů atd.), - personální zajištění provozu – požadována každodenní přítomnost obsluhy přímo na ČOV, - nonstop centrální dispečink a zajištění...
 636942 1. 9. 2016 neuvedena Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
SILNICE III/4874: HUSLENKY - ZDĚCHOV 11 969 173 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00000011 6. 5. 2019 neuvedena Obec Březnice Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Oprava místních komunikací - obec Březnice 732 069 Kč
 P19V00166333 26. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Silnice I/55: Údržba ČS DV Uherské Hradiště - 894 160 Kč
 P19V00002802 22. 11. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Oprava silnice III/49910 Louka, autobusová 259 240 Kč
 P18V00144128 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Oprava uličních vpustí a šachet na sil. I.třídy ve 1 157 500 Kč
 P21V00195138 27. 5. 2021 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
NUE III/43620 Hostkovice - Suchonice 2 995 723 Kč
 P17V00128423 12. 4. 2020 neuvedena město Slavičín Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Oprava komunikace Jasmínová – povrch – II. etapa 1 141 700 Kč
 P20V00000013 15. 5. 2020 neuvedena Obec Březnice Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Oprava místních komunikací - obec Březnice 773 048 Kč
 P18V00002058 12. 4. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
III/4257 - Ratíškovice, křižovatka - obnova krytu 130 594 Kč
 P18V00139651 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Čištění vozovek na sil. I. třídy ve Zlínském kraji 1 040 000 Kč
 P19V00000419 12. 4. 2020 neuvedena Obec Křtomil Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce místní komunikace ve Křtomili 1 763 546 Kč
 P19V00009151 23. 10. 2019 neuvedena Obec Karolín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
"Karolín, rekonstrukce komunikace pro pěší podél 2 267 892 Kč
 P19V00157185 27. 5. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Svislé dopravní značení na sil. I. tř. a D55 v ZK 4 917 390 Kč
 P16V00000219 12. 4. 2020 neuvedena Obec Lhota Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Rekonstrukce místní komunikace navazující na 0 Kč
 P17V00000325 12. 4. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Vyžínání krajnic LS 136 - 2017 335 366 Kč
 P13V00000040 neuvedena Obec Křtomil Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Oprava místní komunikace Křtomil - stavba 02 0 Kč
 P19V00029148 20. 11. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Odpady-Třídění-Recyklace a.s.
Smlouva o odvozu a odstranění komunálního a 165 289 Kč
 P19V00008859 14. 10. 2019 neuvedena Město Hulín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce ulice Tylova, Hulín 1 939 530 Kč
 P18V00008211 12. 4. 2020 neuvedena Město Hulín Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Rekonstrukce ulice Kostelní, Hulín 1 907 467 Kč
 P19V00000022 2. 7. 2019 neuvedena Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Realizace zvýšení bezpečnosti: PŘECHOD V 1 275 793 Kč
 P14V00002236 12. 4. 2020 neuvedena Město Hluk SÚS Slovácka, s.r.o.
Oprava vozovek v ulici Závodní v Hluku 1 148 686 Kč
 P18V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Město Morkovice-Slížany Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Chodníky 2018 1 053 071 Kč
 P17V00000031 22. 11. 2017 neuvedena Město Kroměříž Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Oprava povrchu místní komunikace na ulici 3 787 777 Kč
 P15V00104973 neuvedena Město Uherský Brod Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Oprava místních komunikací v ul. U Mlýnů a 223 169 Kč
 P14V00024769 neuvedena Město Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Výběr provozovatele ČOV města Uherský Brod 51 295 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy