Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:edmund-janisch

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:edmund-janisc...'

Nalezené veřejné zakázky 223 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  631616 5. 2. 2016 neuvedena Alžbětiny Lázně, a.s.
Neznámý
  632732 28. 4. 2016 neuvedena Alžbětiny Lázně, a.s. Revitalizace a provoz Alžbětiných lázní v odhad.cena 1 593 000 000 Kč
Neznámý Předmětem koncesního řízení je zajištění celkové revitalizace komplexu Alžbětiných lázní v Karlových Varech ("Lázně") a navržení optimálního modelu budoucí funkční podoby provozu Lázní a jeho následná realizace vybraným dodavatelem při splnění podmínek stanovených zadavatelem, přičemž cílem koncesního řízení je uzavření koncesní smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude dle zvolených hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější. Z hlediska druhu koncesní smlouvy se bude jednat o kombinaci smlouvy na stavební práce a smlouvy na služby, přičemž se bude jednat o koncesní smlouvu uzavřenou s koncesionářem vybraným v koncesním řízení dle § 7 odst. 5 písm. b) KZ, tj. v rámci tzv. koncesního dialogu.;Vybraný dodavatel revitalizaci komplexu Lázní kompletně zrealizuje a následně Lázně převezme do užívání (pacht) za účelem jejich dalšího provozu a bude je výhradně, na vlastní náklady a...
  P21V00007040 16. 9. 2021 neuvedena Alžbětiny Lázně, a.s. Alžbětiny Lázně - oprava a výměna oken odhad.cena 0 Kč
  P16V00000776 neuvedena Alžbětiny Lázně, a.s. Revitalizace a provoz Alžbětiných lázní v odhad.cena 0 Kč
  368292 18. 9. 2014 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. ELEKTRICKÉ ENERGIE 9 913 372 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem realizace této veřejné zakázky je zajištění dodávek potřebného množství silové elektřiny pro zabezpečení potřeb zadavatele, vč. zajištění přenosu elektřiny, distribuce elektřiny a systémových služeb pro zadavatele do jeho odběrných míst z hladiny vysokého napětí (VN) a hladiny nízkého napětí (NN), a to za podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  525823 24. 2. 2016 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. ELEKTRICKÉ ENERGIE odhad.cena 26 000 000 Kč
Neznámý Účelem realizace této veřejné zakázky je zajištění dodávek potřebného množství silové elektřiny pro zabezpečení potřeb zadavatele, vč. zajištění přenosu elektřiny, distribuce elektřiny a systémových služeb pro zadavatele do jeho odběrných míst z hladiny vysokého napětí (VN) a hladiny nízkého napětí (NN), a to za podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  Z2018-044881 27. 12. 2018 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Dodávka skiaskopicko-skiagrafického kompletu 6 469 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka skiaskopicko-skiagrafického kompletu.
  Z2018-009280 27. 12. 2019 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému, který bude zahrnovat podsystém „Avízo pacienta“ a podsystém „Svolávání lékařských týmů“, tyto podsystémy propojí a zajistí nové funkcionality (celoplošná dostupnost, provozní spolehlivost a bezpečnost a dostupnost služeb veřejné správy). Systém budou oprávněni užívat vedle zadavatele rovněž ostatní zdravotnická zařízení na území Karlovarského kraje, a to jak ostatní nemocnice s akutním lůžkovým fondem (tj. v době zahájení zadávacího řízení nemocnice Sokolov, nemocnice Cheb a nemocnice Ostrov), tak Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace. Součástí plnění bude poskytování služeb technické podpory, podpory provozu (běžná maintenance a poskytování opravných balíčků), rozšířené podpory nad rámec běžných podmínek (součástí bude aktualizace systému ve vazbě na legislativní změny a...
  496168 29. 5. 2015 neuvedena Karlovarský kraj Modernizace a vybavení přístrojového vybavení 9 051 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávkarentgenů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůtya 5letý pozáruční kompletní servis (déle jen fullservis).
  373216 15. 4. 2014 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Dodávky mražených výrobků pro Karlovarskou odhad.cena 5 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných dodávek mražených výrobků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.. Bude uzavřena rámcová smlouva na dobu dvou let, s maximálně třemi uchazeči, kteří se při hodnocení nabídek umístí na prvním až třetím místě.
  207651 2. 10. 2012 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské 19 580 950 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení do jednotlivých objektů a oddělení nemocnic v Karlových Varech, Chebu a Sokolově (NEMOS Sokolov). Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 zákona rozdělena na části. Uchazeči byli oprávněni podat nabídku pro jednu, více či všechny části společně. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 7 následujících částí: část 1 - Operační stoly, část 2 - PACS, část 3 - Dialýza, část 4 - Rehabilitace, část 5 - Sterilizace, část 6 - Anestezie a ventilátory, část 7 - Ultrazvuky
  Z2019-010909 8. 4. 2019 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Nákup vyšetřovacích rukavic pro Karlovarskou 2 480 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je uzavření smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na dobu 2 let, na dodávky vyšetřovacích rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
  Z2017-015248 14. 12. 2017 20. 7. 2017 Karlovarská krajská nemocnice a.s. CHEIRÓN a.s.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I 749 473 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – anesteziologického přístroje včetně odpařovače anestetik, určeného pro oddělení Centrální příjem Emergency Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  484462 19. 10. 2015 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a. s. Modernizace a vybavení přístrojového vybavení 13 132 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení trauma navigačního systému s C ramenem skiaskopickým s 3D modem v nemocnici v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty a 5 letý pozáruční servis v rozsahu dle Servisní smlouvy.
  Z2018-023861 12. 11. 2018 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Johnson & Johnson, s.r.o.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I 1 179 539 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Sestavy AKU vrtaček určených pro centrální operační sály Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  483932 6. 11. 2015 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Modernizace a vybavení přístrojového vybavení 10 209 065 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro akutní péči, 1ks artroskopické věže – sestavy, 1 ks laparoskopické věže – sestavy, 5 ks anesteziologického přístroje s monitorem, 3 ks ventilátoru transportního, pro nemocnici v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 zákona rozdělena na části. Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku pro jednu, či všechny části společně. Část 1 – Artroskopická a laparoskopická věž; Část 2 – Anesteziologický přístroj a ventilátor
  401556 14. 5. 2015 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu 12 587 202 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Piedmětem vetejné zakázky je pojištěni majetku a odpovědnosti za škody, dále pojištění vozidel - pojištění dle zákona 168/1999 Sb. v ptatném znění a dále pojištění vozidel - havarijni pojištění. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je riziková zpráva - Informace pro hodnoceni rizika.
  526178 31. 5. 2016 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Dodávka kapalného medicinálního kyslíku pro KKN 6 864 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na opakované dodávky kapalného medicinálního kyslíku v tekutém stavu v nemocnici Karlovy Vary v rozsahu specifikovaném v této zadávací dokumentaci. Předpokládaná roční spotřeba medicinálního kyslíku je cca 170 000kg.
  507791 7. 8. 2015 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Zdravotnické přístroje - část 2 - PACS systém a 4 998 783 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka PACS systému včetně diagnostických monitorů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
  645816 12. 9. 2016 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 4 955 820 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 271 MWh na období od 1.7.2016 do 31.12.2016..
  Z2017-015252 14. 12. 2017 21. 7. 2017 Karlovarská krajská nemocnice a.s. B. Braun Medical s.r.o.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I 1 238 708 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Operační věže, určené pro centrální operační sály Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.
  Z2021-016556 24. 5. 2021 7. 6. 2021 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Pořízení lékařské technologie a interiérového odhad.cena 1 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“, a to Část 1 veřejné zakázky - Vyšetřovací svítidla; položky T-2102 svítidlo vyšetřovací pojízdné, TP-2104 svítidlo vyšetřovací stropní, TP-2104 svítidlo vyšetřovací stropní ORL. Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.
  Z2017-034089 19. 1. 2018 11. 1. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I odhad.cena 370 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Dynamického vertikalizátoru, určeného pro oddělení rehabilitace Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  Z2018-023486 29. 10. 2018 23. 8. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Hyporkamed s.r.o.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt 3 198 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Sestavy operačních stolů určeného pro centrální operační sály Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  Z2018-023479 12. 11. 2018 23. 8. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. MAQUET Czech Republic s.r.o.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt 1 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Mechanického podpůrného systému pro srdeční selhání určeného pro kardiologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  Z2017-034083 29. 3. 2018 10. 1. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. MADISSON, s.r.o.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I 63 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Terapeutického ultrazvuku, určeného pro oddělení rehabilitace Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  Z2018-010734 21. 5. 2018 16. 5. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Modernizace a rozšíření systému NIS odhad.cena 14 586 200 Kč
Oprava Modernizace informačního systému NIS, součástí plnění je dále podpora provozu.
  372865 7. 4. 2014 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Dodávky ovoce a zeleniny pro Karlovarskou krajskou odhad.cena 6 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných dodávek ovoce a zeleniny pro stravovací provozy Karlovarské krajské nemocnice a.s. Bude uzavřena rámcová smlouva na dobu dvou let, s maximálně třemi uchazeči, kteří se při hodnocení nabídek umístí na prvním až třetím místě.
  Z2017-024719 27. 12. 2017 18. 10. 2017 Karlovarská krajská nemocnice a.s. medisap, s.r.o.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I 7 497 950 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 10 ks Hybridních inkubátorů, určených pro oddělení neonatologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  Z2018-004807 12. 2. 2018 23. 3. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I odhad.cena 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Svářečky obalů průběžné, určené pro oddělení centrální sterilizace v Chebu.
  Z2019-029431 25. 11. 2019 23. 9. 2019 Karlovarská krajská nemocnice a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I 75 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Nebulizátorů (s ohřevem), určených pro dětské oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  Z2018-023133 5. 11. 2018 16. 8. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. LHL s.r.o.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I 254 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Pulzních oxymetrů vyšší třídy určených pro oddělení JIP novorozenci Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  369140 9. 7. 2014 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Modernizace a vybavení přístrojového vybavení 9 499 984 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení a zařízení pro operační sály v Pavilonu aktuní medicíny nemocnice v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
  Z2018-031716 26. 10. 2018 15. 10. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I odhad.cena 180 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 2 ks Chladících boxů, určených pro transfúzní oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.
  206100 20. 7. 2012 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v 15 949 535 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je dodání, instalace, zprovoznění, zaškolení a záruční a pozáruční full servis RTG počítačového tomografu (CT skeneru) snímajícího 64 obrazových axiálních řezů za otáčku gantry o 360°, včetně dodávky kompletního technologického souboru (např. chlazení, kotvení, elektro připojení, elektro rozvaděče, mechanické konstrukce, atd.) s kompletní předinstalační technologickou přípravou, dodání a osazení kabelových kanálů, dodání průhledového okna s rámem dle PD, dodání požadovaného příslušenství a technologické projektové dokumentace, splnění podmínek dle platných předpisů (především zákona o zdravotnických prostředcích a příslušných NV).
  Z2018-033320 2. 11. 2018 29. 10. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I odhad.cena 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Nebulizátorů (s ohřevem), určených pro dětské oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  Z2018-004794 12. 2. 2018 22. 3. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I odhad.cena 3 050 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Dětského videokolonoskopu, 1 ks Videoduodenoskopu, 1 ks Videokolonoskopu a 1 ks Videokolonoskopu HD, určených pro oddělení gastroenterologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  484464 16. 3. 2015 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a. s. Modernizace a vybavení přístrojového vybavení odhad.cena 3 790 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení 2 kusů fibrobronchoskopů a 1 kusu endoskopické sestavy v nemocnici v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
  212797 26. 2. 2013 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a 2 092 046 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů a zařízení pro sterilizaci do nově budovaného Pavilonu akutní medicíny nemocnice v Karlových Varech. Konkrétně se jedná o dodávku 1 ks sestavy sterilizačních kontejnerů, 2 ks balicího kompletu sterilizace, 1 ks transportního systému sterilizace a 1 ks ultrazvukové myčky. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Podrobně je popis předmětu plnění uveden v zadávací dokumentaci.
  Z2017-004748 23. 2. 2017 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. firma BLÁHA s.r.o.
Malířské a natěračské práce nemocničních provozů 1 497 170 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je uzavření smlouvy s jedním vítězným dodavatelem na dobu 2 let, na dodávky malířských a natěračských prací nemocničních provozů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., nemocnici Karlovy Vary.
  507811 13. 8. 2015 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Zdravotnické přístroje - část 5 - Izolátorový box 1 280 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka izolátorového boxu pro ředění cytostatik pro nemocnici v Chebu. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
  370139 18. 10. 2013 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Jednorázové operační rouškování, operační a
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednorázového operačního rouškování, operačních a návštěvnických plášťů a kardio trayů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části: 1. Jednorázové operační roušky a sety 2. Jednorázocé operační a návštěvnické pláště 3. Kardio traye
  377424 31. 3. 2015 neuvedena Karlovarský kraj MODERNIZACE A VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ 2 414 890 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem veřejné zakázky je doplnění a obnovení endoskopického vybavení gastroenterologie a laparoskopického vybavení pro chirurgické oddělení nemocnice v Chebu novými zdravotnickými přístroji, které nahradí stávající zastaralou techniku.
  Z2018-023323 12. 11. 2018 21. 8. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. LHL s.r.o.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I 399 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 9ks EKG, určených pro standardní lůžková oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech a nemocnice v Chebu.
  Z2018-023502 12. 11. 2018 24. 8. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt 4 697 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Laparoskopické věže 3D, určené pro centrální operační sály Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  Z2018-010216 6. 8. 2018 15. 5. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. EDOMED a.s.
Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt 26 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení - 1 ks Angiolinky, určené pro oddělení kardiologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty a 5 - ti letý pozáruční FULL servis.
  483918 20. 10. 2015 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Modernizace a vybavení přístrojového vybavení 2 677 190 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro akutní péči: • 3 ks - lůžko transportní – stretcher • 2 ks - lůžko pro intenzivní péči ARO vč. antidekubitních aktivních matrací • 2 ks - sprchovací lůžko • 13 ks - matrace antidekubitní aktivní JIP • 3 ks - resuscitační vozík • 5 ks - anestesiologický vozík • 6 ks - ohřívač infuzí • 1 ks - ohřívač infuzí velkoobjemový • 5 ks - ohřev pacienta - lůžková část • 5 ks - ohřev pacienta - operační sál • 1 ks - ohřev mražené plasmy a krve pro nemocnici v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
  493854 4. 8. 2014 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Servisní péče zobrazovacího systému Philips 11 875 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o servisní péči o zobrazovací systém Philips Brilliance iCT SP 128-slice, což zahrnuje údržbu ( např. kontrola mechanické a elektrické bezpečnosti a funkčnosti provedení opatření k předcházení škod ) a opravy ( odstranění poruch, dodání nebo vmontování potřebných náhradních dílů...)a zároveň průběžný upgrade hardware a software k udržování funkce systému v souladu s nejnovějšími doporučeními.
  Z2018-023280 3. 9. 2018 20. 8. 2018 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I odhad.cena 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Nebulizátorů (s ohřevem), určených pro dětské oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
  632895 24. 2. 2016 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Dodávka spotřebního a odběrového infuzního
Předběžné oznámení Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního a odběrového infuzního materiálu pro KKN, nemocnici v KV a v Chebu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy