Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jiri-cervenka

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jiri-cervenka'

Nalezené veřejné zakázky 266 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  220176 7. 1. 2015 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s.
Neznámý
  524471 6. 5. 2016 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. DRMOUL – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – KANALIZAČNÍ VÝTLAČNÝ 9 694 689 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající provedení výtlačného řadu kanalizace z obce Drmoul do kanalizace obce Mariánské Lázně. Jedná se přestavbu stávající čistírny odpadních vod Drmoul na čerpací stanici odpadních vod a výstavbu nového kanalizačního řadu, který bude ukončen na stávající kanalizační síti městské části Mariánských lázní - Hamrníky.
  220341 12. 6. 2012 neuvedena Ašské lesy s.r.o.
Neznámý
  Z2020-023687 10. 7. 2020 neuvedena Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s.
Oznámení profilu zadavatele
  233206 2. 10. 2012 neuvedena Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.
Neznámý
  P16V00007081 26. 7. 2016 neuvedena Ašské lesy s.r.o. Oprava havarijního stavu zdroje tepla a VZT odhad.cena 0 Kč
  356117 5. 6. 2013 neuvedena CHEVAK Cheb,a.s. Podhrad-Háje, kanalizační výtlačný řad a ČS 6 896 751 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce ČOV Podhrad na ČS odpadních vod, Rekonstrukce ČS Háje, výstavba kanalizačního výtlaku
  646217 21. 9. 2016 neuvedena AŠSKÉ LESY s.r.o. Oprava havarijního stavu zdroje tepla a VZT 3 887 998 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Oprava havarijního stavu zdroje tepla a VZT- výměna kotlů a VZT jednotky za rekuperační jednotku
  226736 2. 8. 2012 neuvedena Ašské lesy s.r.o. Oprava bazénové technologie Městského bazénu v Aši 2 996 816 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Oprava bazénové technologie - samostatná úpravna vody i samostatný ohřev, vybudováno nové chemické hospodářství, obnovení chlorovny, 2 chrliče apod.
  P20V00017479 13. 7. 2020 neuvedena Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. SZ LEDNICE – REVITALIZACE ZÁMECKÉHO RYBNÍKA – LVA odhad.cena 0 Kč
  Z2017-016347 23. 10. 2017 24. 7. 2017 CHEVAK Cheb, a.s. VPK Suchý, s.r.o.
Chebsko - zlepšení kvality vody 11 677 674 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem díla je výstavba nového vodovodního přivaděče mezi obcemi Tři Sekery - Tachovská Huť v délce cca 1,3 km. A dále výstavba nového vodovodního přivaděče mezi obcemi Křižovatka - Hrzín - Nový Kostel v délce cca 6 km (součástí stavby je i cca 130 m rekonstrukce vodovodu).
  525570 2. 11. 2015 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Rekonstrukce KPH ČOV Mariánské Lázně
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky, rekonstrukce technologických celků na ČOV. Jedná se úpravu stávajícího komplexu kalového a plynového hospodářství v rozsahu: o úpravy ve stávajícím kolektoru o úpravu a rozšíření dávkování kalů a externích substrátů do systému kalového hospodářství o zrušení stávajících nevyhovujících vyhnívacích nádrží VN 1 až VN 4 a jejich náhradu novým anaerobním reaktorem průměru 22 m, včetně nového nasazeného plynojemu 810 m3 a souvisejících částí bioplynového hospodářství o výměna zdroje tepla pro ohřev kalu – 2x teplovodní kotel do á 224 kW o nová kogenerační jednotka 99 kWel., palivo bioplyn o stavební a technologickou úpravu stávajících uskladňovacích nádrží USN 5 a USN 6 o úpravu části elektro a SŘTP o další nezbytné práce a demolice, související s výše uvedenými činnostmi
  Z2020-021763 25. 6. 2020 neuvedena Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s.
Oznámení profilu zadavatele
  343349 22. 2. 2013 neuvedena CHEVAK Cheb,a.s. Dodávka telekomunikačních služeb 1 106 280 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka telekomunikačních služeb
  484062 3. 9. 2014 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Odkanalizování obce Pomezí nad Ohří 19 693 340 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení nové kanalizační sítě v obci Pomezí a veřejných částí kanalizačních přípojek, výstavba kanalizačního výtlaku z Pomezí do Chebu. včetně všech potřebných souvisejících inženýrských a geodetických činností.
  Z2020-004787 4. 2. 2020 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. ČKV Praha s.r.o.
Žírovice - Lomany, kanalizační výtlačný řad 17 970 921 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba nové čerpací stanici odpadních vod (ČSOV) o kapacitě 5,7 l/s pro podchycení odpadních vod přitékajících na stávající ČOV Žírovice , jejich převedení prostřednictvím kanalizačního výtlaku délky 1 524,75 m do kanalizačního systému Františkových Lázní s následným čištěním na ČOV Cheb. Součástí stavebních prací je i výstavba kanalizačního výtlaku pro budoucí zástavbu RD v profilu pod ČOV Žírovice a likvidace stávající ČOV vč. terénních úprav.
  356019 2. 12. 2013 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Dodávka síranů pro ČOV společnosti CHEVAK Cheb, odhad.cena 12 000 000 Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním uchazečem na dodávky komodit včetně dopravy na provozy zadavatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatelem stanovené množství dodávaného zboží bude pouze orientační, během roku se dle provozních potřeb zadavatele bude měnit.
  404481 30. 10. 2015 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Rekonstrukce ČOV Lázně Kynžvart 26 826 423 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou stavební práce spočívající v provedení Rekonstrukce ČOV Lázně Kynžvart. Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů hrubého předčištění s dostavbou objektů biologického čištění, chemického a kalového hospodářství s doplňujícími objekty potrubních rozvodů, komunikace, terénních úprav a oplocení.
  Z2020-046317 29. 12. 2020 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. K&K TECHNOLOGY a.s.
Úpravna vody Kaplanka 20 482 205 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nové vystrojení vodojemu Kaplanka, který je v současné době mimo provoz a výstavba nové úpravny vody Kaplanka, resp. rozšíření stávajícího objektu přístavbou a vystrojení čerpací stanice Krásná včetně nového propojení mezi jímacím objektem a ČS Krásná. V objektu ČS budou osazena nová čerpadla.
  346298 22. 2. 2013 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Dodávka vodoměrů na studenou vodu
Neznámý Dodávka vodoměrů domovních Qn1,5 - Qn10, velkých vodoměrů DN50- DN150 a sdružených vodoměrů DN50- DN100
  Z2017-032322 5. 4. 2018 18. 12. 2017 CHEVAK Cheb, a.s. STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Lomnička – vodovod a kanalizace 18 778 203 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 3,7 km a 51 ks vodovodních přípojek. A dále výstavba nové kanalizace v délce cca 3,8 km, která bude napojena na kanalizační systém města Plesná, včetně napojení 50 ks kanalizačních přípojek.
  233707 4. 10. 2012 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Výběr dodavatele telekomunikačních služeb CHEVAK
Neznámý Veřejná zakázka na výběr dodavatele služeb elektronických telekomunikací
  404482 30. 10. 2015 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Rekonstrukce ČOV Plesná 28 895 079 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (dále jen VZ) jsou stavení práce spočívající provedení Rekonstrukce ČOV Plesná. Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů hrubého předčištění s dostavbou objektů biologického čištění, chemického a kalového hospodářství s doplňujícími objekty potrubních rozvodů, komunikace, terénních úprav a oplocení. Další podrobnosti jsou uvedeny v technických zprávách projektu, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace viz příloha č. 3.
  487919 16. 5. 2014 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Dodávka tiskáren a servisních služeb
Neznámý Předmětem VZ je dodávka tiskáren a zajištění servisních služeb.
  Z2021-010174 24. 3. 2021 29. 4. 2021 CHEVAK Cheb, a.s. Kanalizace a vodovod, Tůně (Pomezí nad Ohří) odhad.cena 22 426 460 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu s názvem "Kanalizace a vodovod, Tůně (Pomezí nad Ohří)“ dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
  105254 5. 6. 2013 neuvedena CHEVAK Cheb,a.s. Luby – Sokolovská ulice – rekonstrukce vodovodu a 2 849 968 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu v ulici Sokolovská v Lubech
  404476 3. 7. 2015 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU NA OBDOBÍ 2016-2017 – odhad.cena 5 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele zemního plynu na období 2016-2017.
  Z2019-005545 10. 5. 2019 11. 3. 2019 CHEVAK Cheb, a.s. Amitera s.r.o.
HENSTAV s.r.o.
Rozšíření vodovodu a kanalizace Hranice 22 980 921 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodních a kanalizačních řadů pro lokalitu v intravilánu města Hranice, jedná se o ulice Na Vyhlídce, Americká, Alešova, Vilová, Zahradní, Luční, Jiráskova, Vítězná, Ašská, Nad Tratí, Dobrovského, Karlova, U Starého nádraží, Ruská, Šumavská, Pramenní, Tylova a Pastvinská. V předmětných ulicích se nacházejí převážně rodinné domy. Vodovodní řady, kanalizační řady a veřejné části přípojek budou umístěny v místních a krajských komunikacích, chodnících a přilehlých pozemcích. Projektované vodovodní a kanalizační řady budou napojeny na stávající infrastrukturní síť města.
  488906 11. 11. 2014 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Vodovod Modřín 13 385 269 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky - realizace stavby rekonstrukce vodovodu ve stávající trase vodovodu DN 175 jeho zkapacitněním na DN 300 v délce 1465 m.
  404477 26. 5. 2015 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Rekonstrukce Usazovací nádrže ČOV Mariánské Lázně 8 725 069 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky, rekonstrukce technologických celků na ČOV. Jedná se o výstavbu nové železobetonové monolitické usazovací nádrže v místě, kde dnes stojí usazovací nádrž s betonovým dnem a plechovými stěnami. Součástí stavby je i výměna stávajících potrubních a elektrických rozvodů navazující na UN a dále doplnění zpevněných ploch a terénních úprav kolem nově vybudované UN. Úprava UN je jedním z bodů intenzifikace/rekonstrukce celého kalového a plynového hospodářství čistírny odpadních vod Mariánské Lázně
  477906 3. 1. 2014 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Pojištění majetku a vozidel společnosti CHEVAK 2 328 492 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je dodávka služeb pojištění majetku a vozidel. Zadavatele rozdělil zakázku na dvě části a to 1. část Pojištění majetku a odpovědnosti a 2.část Pojištění motrových vozidel - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a havarijní pojištění.
  404563 14. 7. 2015 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE – POSTUPNÝ NÁKUP odhad.cena 84 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele elektrické energie od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou. Předmětem plnění veřejné zakázky je sdružená dodávka elektrické energie, tzn. dodávka sjednaného množství silové elektrické energie, převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a ve smyslu vyhl. ERÚ č. 541/2005 Sb. v platném znění a zajištění distribuce elektrické energie a systémových služeb (distribuce elektrické energie, systémových služeb, souvisejících služeb a plateb OTE) pro všechna odběrná místa zadavatele v předpokládaném ročním množství cca 8 000 MWh.
  349363 16. 12. 2013 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Mariánské Lázně – rekonstrukce kanalizace 18 303 721 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací, a to konkrétně zhotovení nového kanalizační řadu a přípojek v Palackého ulici v Mariánských Lázních včetně všech potřebných souvisejících inženýrských a geodetických činností a projekčních prací v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
  234889 15. 10. 2012 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Dodávka malého nákladního automobilu N1 do 3,5t 1 135 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup malého nákladního automobilu N1 4x4 s valníkem splňující emisní limity Euro 5
  347819 1. 11. 2013 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU PRO 19 676 651 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele energií. Zadavatel § 98 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen„zákon“) rozdělil veřejnou zakázku na dvě části, tj. 1. část - Zajištění dodávek elektrické energie a 2. část - Zajištění dodávek zemního plynu. Zadavatel administruje jednu veřejnou zakázku rozdělenou na části a to z důvodu místní, časové a věcné souvislosti, když obě dodávky spolu úzce souvisí a okruh potenciální dodavatelů je tak obdobný.
  Z2020-004732 4. 2. 2020 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Stavby IS, s.r.o.
ALGON, a.s.
Střížov u Chebu – vodovod a odkanalizování obce 19 788 571 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a vodovodu obci Střížov, která je místní částí města Cheb. Odpadní vody budou odváděny do kanalizačního systému města Františkovy Lázně a dále na stávající ČOV města Cheb. Délka kanalizace 1,74 km a vodovodu 938 m. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek.
  484385 26. 6. 2014 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Dodávka kanalizační kombinované vozidlo s odhad.cena 5 500 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálního kombinovaného vozidla, s nástavbou pro čištění potrubí do DN 600.
  Z2020-032039 7. 12. 2020 15. 10. 2020 CHEVAK Cheb, a.s. Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Dodávka elektrické energie-postupný nákup 2 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrické energie, tzn. dodávka sjednaného množství silové elektrické energie a převzetí odpovědnosti za odchylku dodavatelem podle § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a ve smyslu vyhl. ERÚ č. 541/2005 Sb. v platném znění pro všechna odběrná místa zadavatele v předpokládaném ročním množství cca 8 500 MWh.Zadavatel zajistí smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy samostatně.
  Z2020-023866 19. 11. 2020 neuvedena Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. HYDRO & KOV s.r.o.
SZ LEDNICE – REVITALIZACE ZÁMECKÉHO RYBNÍKA – LVA 99 999 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  488342 5. 11. 2014 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Kanalizace a vodovod Horní Dvory 13 972 013 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejná zakázka řeší vybudování vodovodu a kanalizace pro městskou část Cheb - Horní Dvory. Kanalizace je vedena jako gravitační v celé trase. Součástí této veřejné zakázky nejsou kanalizační přípojky. Ty budou budovány jednotlivými vlastníky na jejich náklady. Navrhovaná kanalizace je klasická oddílná a bude sloužit pouze pro odvod splaškových vod. V celé délce je vedena v otevřeném výkopu, kromě přechodu stávající komunikace Nižnětagilská, kde bude potrubí vedeno protlakem ze železobetonových trub pod touto komunikací. Napojena bude na stávající revizní šachtu ve Vrázově ulici. Vodovod je napojen na vodovodní řad ve Vrázově ulici. V celé trase je veden v otevřeném výkopu, kromě přechodu stávající komunikace Nižnětagilská, kde bude potrubí vedeno v ocelovém protlaku. Součástí vodovodu je zřízení vodovodních přípojek k jednotlivým objektům.
  357246 17. 6. 2013 neuvedena CHEVAK Cheb,a.s. Dodánka vodoměrů na studenou vodu 4 878 316 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení nákupy vodoměrů na pitnou studenou vodu: domovní objemové vodoměry Qn1,5-Qn10, vodoměru DN50 - DN150, sdružené vodoměry DN50-DN150
  345916 10. 4. 2013 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Převzetí odpadů z ČOV společnosti CHEVAK Cheb, odhad.cena 14 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět plnění veřejné zakázky je převzetí odpadů z čistíren společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a jejich zpracování prostřednictvím oprávněné osoby skládkováním, kompostováním, či materiálovým využitím dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
  Z2019-004634 30. 4. 2019 8. 3. 2019 CHEVAK Cheb, a.s. STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
Vodovod Luby – lokalita Růžový Vrch 15 170 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu ve městě Luby v lokalitě Růžový Vrch. Délka vodovodu 4 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejných částí přípojek.
  518364 17. 7. 2015 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Dodávka fekálního vozidla 11 m3 3 768 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nového fekálního vozidla o objemu nádrže 11 m3 v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.
  357962 24. 6. 2013 neuvedena CHEVAK Cheb,a.s. Malý nákladní automobil do 3,5 t N1 2ks 1 184 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup 2 ks malého nákladního automobilu, z toho 1 ks dvojkabina -valník a 1 ks dvojkabina, sklápěč S3, pohon kol 2-4
  483239 14. 7. 2014 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s. Dodávka síranů pro ČOV společnosti CHEVAK Cheb, 11 614 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným uchazečem na dodávky komodit včetně dopravy na provozy zadavatele. Zadavatelem stanovené množství dodávaného zboží bude pouze orientační, během roku se dle provozních potřeb zadavatele bude měnit
  520176 7. 1. 2015 neuvedena CHEVAK Cheb, a.s.
Neznámý
  368292 18. 9. 2014 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. ELEKTRICKÉ ENERGIE 9 913 372 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem realizace této veřejné zakázky je zajištění dodávek potřebného množství silové elektřiny pro zabezpečení potřeb zadavatele, vč. zajištění přenosu elektřiny, distribuce elektřiny a systémových služeb pro zadavatele do jeho odběrných míst z hladiny vysokého napětí (VN) a hladiny nízkého napětí (NN), a to za podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  525823 24. 2. 2016 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. ELEKTRICKÉ ENERGIE odhad.cena 26 000 000 Kč
Neznámý Účelem realizace této veřejné zakázky je zajištění dodávek potřebného množství silové elektřiny pro zabezpečení potřeb zadavatele, vč. zajištění přenosu elektřiny, distribuce elektřiny a systémových služeb pro zadavatele do jeho odběrných míst z hladiny vysokého napětí (VN) a hladiny nízkého napětí (NN), a to za podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
  Z2018-044881 27. 12. 2018 neuvedena Karlovarská krajská nemocnice a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Dodávka skiaskopicko-skiagrafického kompletu 6 469 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka skiaskopicko-skiagrafického kompletu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy