Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:patrik-bocek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:patrik-bocek'

Nalezené veřejné zakázky 22 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  518560 21.07.2015 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s. Vícepráce č. 2 při realizaci projektu Zkvalitnění 230 251 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je realizace víceprací (a případných méněprací) v rámci projektu „Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce ošetřovatelské péče a oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, a.s. - Rekonstrukce – stavební práce“. Změny oproti realizační dokumentaci stavby jsou blíže specifikovány v přílohách zadávací dokumentace.
  483236 22.01.2015 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s. Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce 10 780 991 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele stavebních prací – celkové rekonstrukce jednoho oddělení Sanatoria Jablunkov, a.s. Stavba zahrnuje stavební práce včetně profesí: vytápění staveb, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace, zařízení silnoproudé elektrotechniky, zařízení slaboproudé elektrotechniky, medicinální plyny, technologické zařízení stavby – vybavení. Jedná se o lůžkové oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v 1. n.p. Objekt je chráněnou kulturní památkou.
  242032 31.12.2012 neuvedena Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Krajskou 7 727 510 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění.
  Z2022-020116 09.06.2022 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s Modernizace tepelného hospodářství-Sanatorium
Oprava národního formuláře Předmětem záměru je dodání technologie kogeneračních jednotek (dále jen KGJ), plynové kotelny, technologie výroby páry, rekonstrukce budovy kotelny a výměny přívodního kabelu elektřiny do areálu s výstavbou kioskové trafostanice. Dodávka zahrnuje demontáž stávajícího strojního zařízení kotelny, kompletní návrh a projektovou dokumentaci stavby, instalaci zařízení, uvedení do provozu včetně vyřízení veškeré dokumentace pro uvedení do provozu (revize apod.) a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro zadavatele dílo, které bude spočívat ve: 1) zpracování projektové dokumentace dále popsané v této zadávací dokumentaci 2) poskytnutí inženýrské činnosti 3) provedení stavebních prací 4) zajištění dalších činností dle smlouvy o dílo a zadávací dokumentace
  354559 22.05.2013 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s.
Neznámý
  Z2018-042143 05.12.2018 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2016-006127 12.12.2016 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  221883 25.06.2012 neuvedena Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Sdružené služby dodávky zemního plynu pro subjekty
Předběžné oznámení Dodávky zemního plynu pro subjekty mikroregionu Jablunkovsko.
  P13V00000001 01.02.2013 neuvedena Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. EP ENERGY TRADING, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 0 Kč
  227558 10.08.2012 neuvedena Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Krajskou odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění.
  Z2017-004319 15.02.2017 neuvedena Sanatorium Jablunkov a.s. BDSTAV MORAVA s.r.o.
Stavební úpravy 1.p.p. Sanatoria Jablunkov a.s. 9 501 577 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce 1.p.p. stávající části objektu Sanatoria Jablunkov a.s. Jedná se o modernizaci spočívající ve srovnání podlahových konstrukcí a provedení celkové hydroizolace podlah, obvodových stěn a částí základů napouštěním hydroizolací. Provedeny budou opravy nosných částí se sanací armatury. Ve stávajících prostorách budou nově vybudovány šatny sester včetně sociálního zázemí. V dalších prostorách budou upraveny dílny a sklady údržby.
  228388 16.08.2012 neuvedena Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Neznámý
  354559 12.12.2016 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2017-031676 09.03.2018 12.12.2017 Sanatorium Jablunkov, a.s. Beskydská stavební, a.s.
Úprava lůžkového oddělení - 1. etapa 19 580 941 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, spočívající v řešení dispozičních změn a vybudování sociálních zařízení stávajících pokojů ve 2. NP jihovýchodního křídla objektu Sanatorií Jablunkov. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce výtahu, provedení elektroinstalace ve schodišti, včetně výměny luxferové stěny a dále výměna oken v severní a východní fasádě v 1. NP. Součástí předmětu veřejné zakázky je vybudování nového vstupu k výtahu včetně chodníku.
  361641 26.07.2013 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s. Oprava a zateplení domu č.p.423 2 898 626 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zateplení obvodového pláště budovy č.p. 423, tzv. domu lékařů v areálu Sanatoria v Jablunkově. Jedná se o výměnu výplní otvorů , zateplení obvodového pláště budovy, zateplení a oprava střechy a zateplení soklového zdiva vč. opravy okapového chodníku.
  517184 01.07.2015 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s. Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce 2 465 490 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Blíže viz zadávací dokumentace.
  Z2021-000174 01.03.2021 02.02.2021 Sanatorium Jablunkov, a.s. Beskydská stavební, a.s.
Úprava lůžkového oddělení - 2. etapa 16 979 761 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve stávajících prostorech bez výrazného zásahu do charakteru stávajícího objektu. Jedná se o stávající stavbu, využívanou jako lůžkové oddělení. Po stavebních úpravách bude využívám stejný účel pouze bude modernizované oddělení se sociálním zázemím vždy ke dvěma lůžkovým pokojům. Práce spočívají v řešení dispozičních změn a vybudování sociálních zařízení stávajících pokojů ve 3. NP v objektu.
  512879 30.04.2015 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s. Vícepráce při realizaci projektu Zkvalitnění 2 598 621 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je realizace víceprací (a případných méněprací) v rámci projektu „Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce ošetřovatelské péče a oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, a.s. - Rekonstrukce – stavební práce“. Změny oproti realizační dokumentaci stavby jsou blíže specifikovány v přílohách zadávací dokumentace.
  516609 23.06.2015 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s. Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce 547 390 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Blíže viz zadávací dokumentace.
  Z2019-007650 02.05.2019 08.04.2019 Sanatorium Jablunkov, a.s. Beskydská stavební, a.s.
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu 11 296 979 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologického vystrojení a úpravy stávajících objektů hrubého a biologického čištění ve stávajícím oploceném areálu stávající ČOV. Budou rekonstruovány stávající objekty mechanické čištění odpadních vod a bude doplněna nová nádrž biologického čištění – aktivační nádrže. Současně bude odstraněn stávající objekt biologického filtru. Odtok vyčištěných vod je zachován stávající do VT Lomná.
  514316 22.05.2015 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s. Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky.
  Z2018-043067 06.03.2019 neuvedena Sanatorium Jablunkov, a.s. Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu