Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:vaclav-jakubik

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:vaclav-jakubi...'

Nalezené veřejné zakázky 1 221 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  507542 11. 2. 2015 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik OPŠ 06/2013 - Mandava ve Varnsdorfu (4,350-4,500) odhad.cena 11 477 995 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je oprava a rekonstrukce LB a PB opěrných zdí na toku Mandava ve Varnsdorfu na základě poškození povodňovými průtoky z června 2013. Přihlédnutím k místní situaci je technické řešení konstrukce opevnění navrženo tak, aby respektovalo současné požadavky na opevnění koryt. Stavební řešení: SO 01.1 Opěrná zeď LB - oprava SO 01.2 Pravý břeh - oprava SO 02 Opevnění PB - rekonstrukce SO 03 Přeložka NN ČEZ SO 04 Přeložka VO
  489596 11. 6. 2014 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik OPŠ 062013 - Mandava ve Varnsdorfu (5,980 – 6,030) odhad.cena 9 469 534 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o opravu nábřežních zdí. Kapacita koryta vyhovuje cca do Q20. Stávající nábřežní zdi jsou 0,8m široké v koruně a proměnné výšky cca 3 - 3,5 m. Zdi mají vnější líc ve sklonu 10:1. Jedná se o tížné zdi z lomového kamene a řádkového kamene. Nové zdi budou mít dřík ze slabě vyztuženého betonu a kamenný obklad. Zdi budou mít betonový základ. Stavební řešení: SO_01 – Pravobřežní zeď za mostem Oprava této zdi bude probíhat pomocí zátažného pažení s roznášecím trámcem a se vzpěrami zapřenými do betonových panelů v zajímkované části toku v délce 7 m, kvůli síťovému vedení ČEZ A RWE. Následně bude použito příložné pažení a zeď bude odbourávána a stavěna po dílčích celcích. Zeď bude vystavěna s novým betonovým základem. Zeď bude mít betonový dřík a bude mít kamenný kotvený obklad. SO_02 – Levobřežní úsek zdi K opravě této zdi bude uzavřen jeden jízdní pruh a bude použito záporové...
  60064711 30. 5. 2012 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Dodatečné stavební práce - MVE Kadaň, TG - 175 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (zjednodošené podlimitní řízení ev.č. 60064711). Potřeba těchto prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení celeho díla.
  224092 12. 7. 2012 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybího
Předběžné oznámení Stavba si klade za cíl obnovit říční kontinuum toku, protiproudně migračně zprůchodnit zájmový úsek pro ryby. Stavba je členěna na 2 stav.objekty: SO 01 – Kartáčový rybí přechod při jezu; SO 02 – Štěrbinový rybí přechod u MVE. Součástí díla je inform. panel a tabule, dokument. skuteč. prov. stavby, vč. geod. zaměř., doplnění povodň. a havarij. plánu a jeho schválení. Podrobněji viz. zadávací dokumentace.
  482434 3. 3. 2014 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Dodatečné stavební práce - Oprava Líseckého potoka 56 160 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací). V průběhu realizace byla u SO 05 vyvolaná úprava rozsahu dlažeb ve dně, potřeba úpravy založení zdi kotvami a doplnění spárování. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (zjednodušené podlimitní řízení ev.č. 360443) a byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
  233480 3. 10. 2012 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Dodatečné stavební práce-VD Janov, injekční štola 95 859 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (otevřené podlimitní řízení ev.č. 60066867). Potřeba těchto prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení díla.
  208158 22. 2. 2012 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními 5 792 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (kontroly, měření, posudky) vycházející z pověření MZe ČR č.10/2004/TBD.
  511245 9. 4. 2015 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik MVE Újezd - rekonstrukce MVE
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologie MVE Újezd, která je již technicky a morálně zastaralá.MVE na VD Újezd byla uvedena do provozu v roce 2000. Jedná se o vertikální přímoproudou Kaplanovou turbínu s asynchronním generátorem o max. výkonu 90 kW. V posledním období se vyskytlo velké množství poruch (havárie ložisek, závady na oběžném kole, zvýšená úroveň vibrací hřídele oběžného kola) a výpadků MVE. Jednou z hlavních příčin poruch je nasátí cizích předmětů, plavenin pod hladinou nádrže VD Újezd, do prostoru komory oběžného kola, kde poté způsobují časté poruchy a výpadky výroby elektrické energie, které mají negativní vliv na ekonomiku provozu, kladou vyšší nároky na obsluhu a zároveň ovlivňují manipulace na níže položených vodních dílech. Rekonstrukcí a modernizací MVE sledujeme zvýšení životnosti a spolehlivosti nového turbosoustroje, který bude lépe vyhovovat zdejším...
  374615 11. 3. 2014 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Tankování PHM prostřednictvím tankovacích karet - odhad.cena 56 000 000 Kč
Neznámý Jedná se o uzavření RÁMCOVÉ SMLOUVY na 24 měsíců s možností prodloužení o dalších 24 měsíců. Předmětem plnění zakázky je odběr pohonných hmot za zvýhodněnou cenu a to v odběrných místech dodavatele prostřednictvím tankovacích karet dle požadavků zadavatele Povodí Ohře, státní podnik. Rámcová smlouva bude uzavřena s jediným dodavatelem.
  60065124 13. 6. 2012 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Dodatečné stavební práce - OPŠ 08/2010 - Oprava 216 604 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (zjednodošené podlimitní řízení ev.č. 60065124). Potřeba těchto prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení celeho díla.
  210481 12. 7. 2012 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Dodávka 5 kusů osobních automobilů 2 239 835 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodávku nových a nepoužitých automobilů jedné tovární značky o celkovém počtu 5 kusů dle technických požadavků zadavatele.
  360721 18. 7. 2013 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik MVE VD Jirkov – rekonstrukce 11 332 946 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem rekonstrukce stávajícího technologického zařízení MVE v prostoru strojovny VD Jirkov je optimalizace hydroenergetického potenciálu vodního díla pro výrobu elektrické energie – tj. instalace optimálního strojně-technologického zařízení se zvýšením technických parametrů MVE, spolehlivosti a životnosti zařízení při maximálním využití stávajících stavebních konstrukcí a strojních zařízení a omezení bouracích prací. V rámci stavby bude místo původního soustrojí s Bánkiho turbinou realizována dodávka nového soustrojí s turbínou Francis ve vertikálním uspořádání v provedení s oběžným kolem a plně regulovaným rozváděcím kolem. Současně bude provedena úprava přívodního potrubí k MVE před vstupem do odběrné věže – úprava vtoku.
  P15V00003084 27. 11. 2015 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik NOWASTAV akciová společnost
Dodatečné práce - OPŠ 062013 - Mandava ve 0 Kč
  P17V00001758 4. 10. 2017 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik KHL-EKO, a.s.
Blšanka, probírka BP v úseku jez Siřem - most 1 099 772 Kč
  P16V00035039 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik PNEU HNÍDEK s.r.o.
Dodávky pneumatik 2016/I 300 230 Kč
  P18V00000742 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Strojírny Brno, a.s.
MVE Jindřichov - porucha převodu 0 Kč
  P18V00001006 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik VD Březová – oprava podest návodních strojoven odhad.cena 0 Kč
  P18V00000811 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, odhad.cena 0 Kč
  P16V00038358 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik ITTEC, s.r.o.
Dodávka malého transportního vozidla 519 850 Kč
  P18V00001573 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik AUTOCONT a.s.
Dodávka PC a monitorů 0 Kč
  P20V00000503 30. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Radek Scheerbaum
VT Ohře - horní KV - likvidace invazních rostlin 753 000 Kč
  P19V00000798 28. 6. 2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Bauvant s.r.o.
VD Sedlec – oprava přístupové cesty a vyrovnání 5 810 032 Kč
  P18V00000316 9. 3. 2018 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Kozelský potok – Horní Lipina – opevnění odhad.cena 0 Kč
  Z2020-027253 3. 8. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Rekonstrukce Bystřice v Teplicích (předběžná tržní odhad.cena 155 560 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího profilu potoka Bystřice ve městě Teplice do bezpečného a provozuschopného stavu a s tím spojené přidružené rekonstrukce povrchu a veřejného osvětlení. Účelem tohoto oznámení je informování neomezeného okruhu dodavatelů o konání předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce. Bližší informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele na následující adrese: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14415.html Předpokládaná hodnota veřejné zakázky uvedená v bodě II.1.5) tohoto oznámení a předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedené v bodě II.3) tohoto oznámení se mohou změnit.
  P20V00000330 17. 3. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik VD Fláje – zdvihací zařízení o nosnosti 15 t pro odhad.cena 0 Kč
  P20V00000401 3. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Strojírny Brno, a.s.
MVE Kadaň - porucha technologického vybavení - 0 Kč
  P20V00000967 3. 9. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik NOWASTAV akciová společnost
Rekonstrukce LB a PB zdiva v Janově Dole na 0 Kč
  P18V00000237 6. 2. 2018 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o.
VD Újezd - sanace betonového mostu k věžovému 0 Kč
  P20V00000195 20. 2. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik "VP PROJEKTING" s.r.o.
Jez Loket horní - projektová dokumentace 0 Kč
  P17V00000247 6. 3. 2017 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik "VP PROJEKTING" s.r.o.
Loučenský p., ř. km 1,670-5,110 (Duchcov) - 0 Kč
  P19V00001576 17. 12. 2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik ATUT-TUTY s.r.o.
ATUT-TUTY s.r.o.
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 2020 - Chomutov 674 661 Kč
  P17V00002131 20. 12. 2017 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik M.T. PLUS s.r.o.
Ohře - probírka BP, k. ú. Louny (lok. "Mělce") 0 Kč
  P18V00000568 24. 4. 2018 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik M.T. PLUS s.r.o.
PD Otovice - Oprava fasády garáží a rekonstrukce 0 Kč
  485528 21. 8. 2014 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik NAVIMOR - INVEST S.A., odštěpný závod Praha
OPŠ 06/2013 - Fojtovický p. v Heřmanově - 9 632 902 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  485577 21. 8. 2014 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik BEGASTAV s.r.o.
OPŠ 06/2013 - Ještědský p. v Žibřidicích (8,036 - 7 338 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  517142 18. 11. 2015 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve 16 033 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  494047 3. 11. 2014 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik NOWASTAV akciová společnost
OPŠ 062013 - Luční p. v Dol. Poustevně 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00001262 27. 6. 2016 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Dodatečné stavební práce - OPŠ 06/2013 - odhad.cena 0 Kč
  P16V00000744 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Bauvant s.r.o.
Loučenský p., ř.km 10,50 - 10,73 - revitalizace 822 259 Kč
  P16V00001510 18. 8. 2016 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Bauvant s.r.o.
Černá voda, ř. km 1,562-1,637 (Černý potok) - 993 112 Kč
  P16V00001514 18. 8. 2016 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik VD Fláje, komora klapek Meziboří - oprava odhad.cena 0 Kč
  P16V00000616 14. 5. 2013 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o.
VD Kamenička, odběrná věž - sanace průsaků, výměna 4 075 383 Kč
  P16V00000895 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o.
VD Kadaň - oprava železobetonových konstrukcí 960 539 Kč
  P16V00000881 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik EKOSTAVBY Louny s.r.o.
OPŠ 06/2013 - Lužnička v Hor. a Dol. Podluží 2 648 800 Kč
  P16V00000655 26. 7. 2013 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.
Rozšíření sítě klimatických stanic měřící sítě VHD 0 Kč
  353131 7. 5. 2013 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Vodní stavby s.r.o.
Dodatečné stavební práce - Klíšský p., ř.km 274 361 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  359251 3. 7. 2013 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik LAND spol. s r.o.
Rekonstrukce a oprava opevnění Boberského potoka 2 537 245 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000043 20. 1. 2016 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik VN Březenec - oprava koruny hráze odhad.cena 0 Kč
  P16V00001688 22. 9. 2016 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik ANDRITZ HYDRO s.r.o.
ČS Stranná – modernizace ŘS 0 Kč
  P18V00000364 16. 3. 2018 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik HG partner s.r.o.
Oprava Mandavy ve Varnsdorfu – Orlická ulice - 385 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy