Textová podoba smlouvy Smlouva č. 26680435: Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajišťování dopravní obslužnosti, změna

Příloha 16_SML4660_SoS_DS_D3_Varnsdorf_doRS.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Krajský úřad

Číslo Ústeckého kraje: 16/SML4660/SOS/DS
Číslo města Varnsdorf:

                          DODATEK Č. 3

  KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU
            LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
                           DOPRAVOU

uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Ústecký kraj    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
            JUDr. Markem Hrabáčem, radním pro oblast dopravy a silničního hospodář-
  Sídlo:       ství
  Zastoupený:    Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
            franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526
  Kontaktní osoba:  70892156
  E-mail/tel.:    CZ70892156
  IČ:        Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
  DIČ:
  Bankovní spojení:

(dále jen „Kraj“)

a

2. Město Varnsdorf   Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
            Janem Šimkem, starostou města
  Sídlo:       Jiří Sucharda, 1. místostarosta města
  Zastoupené:    jiri.sucharda@varnsdorf.cz / 417 545 102
  Kontaktní osoba:  00261718
  E-mail/tel.:    CZ00261718
  IČ:        Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-0921388329/0800
  DIČ:
  Bankovní spojení:

(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 11. 2016 uzavřely Smlouvu o spolupráci při zajišťování do-

   pravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou
   č. 16/SML4660/SOS/DS (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordi-
   nace Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavova-
   ných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem zajišťujícím dopravní obslužnost Města (dále
   jen „dopravce MHD“) na straně druhé a opravňujících cestující k využívání služeb veřejné dráž-
   ní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci a (ii) nastavení
   principů vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci
   MHD za zajišťování provozu městské hromadné dopravy v rámci zajišťování dopravní obslužnos-
   ti územního obvodu Města) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů dle Smlouvy;

1 z 4
B. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2018 dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je změna
   ceníku jízdného DÚK s platností od 1. 9. 2018, dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem je
   změna ceníku jízdného DÚK s platností od 1. 7. 2022;

C. se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu ročního dopravního výkonu objednávaného u
   dopravce MHD a na změně principů vyrovnávání tržeb mezi krajem a městem,

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

                                    I.
            Změna ročního dopravního výkonu objednaného u dopravce MHD

Ve znění Článku III. „Práva a povinnosti smluvních stran“, odst. 8. a 9 se mění rozsah ročního do-
pravního výkonu objednávaného u dopravce MHD z původně stanovených 34 776 km na 23 000
km, ostatní znění zůstává nezměněno.

                                    II.
                  Principy vyrovnávání tržeb mezi krajem a městem
1. Smluvní strany prohlašují, že v souladu s Článkem I. „Principy vyrovnávání tržeb mezi krajem a
  městem“ dle dodatku č. 2 bylo provedeno vyúčtování za stanovené sledovací období, tj.
  7/2022–6/2023. Na jeho základě došlo k výpočtu referenční tržby na 1 km.
2. Stávající znění článku I. „Principy vyrovnávání tržeb mezi krajem a městem“ dodatku č. 2 se
  v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

  „Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v tomto dodatku referenční tržby
  na 1 km s tím, že:

       referenční tržby na 1 km pro období od července 2023 se rovnají 1,23 Kč bez DPH;
         v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě Smluvní strany
         upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše referenčních tržeb na 1
         km s DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby DPH s tím, že výsledek bude za-
         okrouhlen matematicky na 2 desetinná místa (např. v případě změny zákonné sazby
         DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 10 % na 12 % by referenční tržby na 1 km činily 1,21
         (po zaokrouhlení z 1,2080) Kč bez DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH
         by před i po změně zákonné sazby DPH činila 1,35 Kč);

       vyrovnávání tržeb a s tím spojené zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci
         MHD ze strany Kraje se bude řídit následujícími pravidly:

       a) zúčtovací centrum na základě informací dle čl. III odst. 11 této smlouvy výše vypočítá
          v souladu s předem stanoveným algoritmem zohledňujícím vlivy zapojení dopravce
          MHD do DÚK ve vztahu ke každému kalendářnímu měsíci výši tržeb dopravce MHD,
          která odpovídá dopravnímu výkonu realizovanému dopravcem MHD na linkách a
          spojích objednaných Městem v rámci MHD v příslušném kalendářním měsíci (dále jen
          „normalizované skutečné tržby dopravce MHD“);

       b) Město poskytne Kraji informace o dopravním výkonu skutečně provedeném doprav-
          cem MHD v rámci MHD v každém kalendářním měsíci vždy nejpozději do 10. dne
          bezprostředně následujícího kalendářního měsíce (dále jen „dopravní výkon MHD“);

       c) Kraj na základě dopravního výkonu MHD a referenčních tržeb na 1 km vypočte výši
          referenčních měsíčních tržeb a porovná ji s výší normalizovaných skutečných tržeb
          dopravce MHD vypočítaných zúčtovacím centrem pro příslušný kalendářní měsíc dle

2 z 4
          písm. a) výše (tj. nikoliv s výší tržeb skutečně inkasovaných dopravcem MHD
          v příslušném kalendářním měsíci, ale s výší tržeb vypočítaných zúčtovacím centrem);

       d) v případě, že budou normalizované skutečné tržby dopravce MHD ve vyjádření bez
          DPH v příslušném kalendářním měsíci vyšší než referenční měsíční tržby bez DPH, bude
          Město povinno zaslat částku odpovídající tomuto rozdílu Kraji, a to nejpozději do 21
          dnů ode dne, kdy obdrží výzvu k úhradě od Kraje;

       e) budou-li naopak normalizované skutečné tržby dopravce MHD ve vyjádření bez DPH
          v příslušném kalendářním měsíci nižší než referenční měsíční tržby bez DPH, bude Kraj
          povinen zaslat částku odpovídající tomuto rozdílu Městu, a to nejpozději do 21 dnů
          ode dne, kdy obdrží od Města výzvu k úhradě obsahující informace o dopravním vý-
          konu MHD a zároveň bude mít k dispozici informace ze zúčtovacího centra o normali-
          zovaných skutečných tržbách dopravce MHD;

       f) tržby z časového jízdného na období přesahující jeden měsíc budou pro účely této
          smlouvy zahrnovány do tržeb celé ve vztahu k měsíci, ve kterém byly prodány (tj. ne-
          budou děleny poměrně podle ceny časového kupónu připadající na příslušný kalen-
          dářní měsíc);

       g) v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě nebo v případě
          jiných změn právních předpisů, které budou mít vliv na pravidla dohodnutá touto
          smlouvou, budou Smluvní strany jednat o případné změně pravidel dohodnutých
          v této smlouvě;

       h) referenční tržby na 1 km, referenční měsíční tržby a normalizované skutečné tržby do-
          pravce MHD budou pro účely této smlouvy zahrnovat výlučně tržby z jízdného a pře-
          pravy zavazadel;

       i) pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že referenční tržby na 1
          km, referenční měsíční tržby a normalizované skutečné tržby dopravce MHD se musí
          vztahovat výlučně k dopravním výkonům provedeným dopravcem MHD na linkách a
          spojích objednávaných městem v rámci MHD;

       pro vyloučení pochybností se dále stanoví, že vyrovnávání tržeb mezi Krajem a Městem
         bude prováděno (evidováno) v pravidelných měsíčních intervalech počínaje měsícem
         červencem 2023, avšak vyúčtování bude realizováno 1 x ročně (po uplynutí 12 kalen-
         dářních měsíců, tj. nejdříve v měsíci červnu 2024).

                                    III.
                            Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 077/84R/2023 ze dne 22. 11.
   2023 a usnesením 28. schůze Rady města Varnsdorf č. 422/2023 ze dne 09.11.2023.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
   smluv. Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle
   zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
   to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Město prohla-
   šuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak
   podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na
   své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly zneči-
   telnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zá-
   roveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Městu do datové
   schránky ID kabbfuj nebo na e-mail: jiri.sucharda@varnsdorf.cz.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán zaručenými elektronickými podpi-
   sy.

3 z 4
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnos-
   ti.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a v ab-
   senci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne……………       Ve Varnsdorfu dne………………….

……………………………………….           ……………………………………….
JUDr. Marek Hrabáč          Jan Šimek
člen Rady Ústeckého kraje pro oblast starosta města
dopravy a silniční hospodářství
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020
Ze dne 16. 12. 2020

4 z 4