Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9903495: Výměna dat

Příloha BKOM_5319173704.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Brněnské komunikace

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO      Smlouva

 magistrát města brna

  Odbor městské informatiky
    Malinovského nám. 3
      801 67 BRNO
         ~nni

i vzájemné spolupráci a výměně dat mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace, as.
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

                         Článek 1
                       Smluvní strany

Statutární město Brno     .

se sídlem: Dominikánské nám, 1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

                                        ■
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: !ng. David Menšík, vedoucí OMI MMB
Ve věcech technických je oprávněn jednat: RNDr. Dana Glosová, vedoucí Oddělení GIS OM! MMB
Číslo smlouvy:
(dále jen „Město")

a

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B,
vložka 1479

zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat:    Ing. Roman Nekula, MBA, správní ředitel

                               Ing. Marek Hořejš, vedoucí střediska pasportu

                               Ing. Lubomír Kroupa, vedoucí oddělení GIS

                               Bc. Pavel Kubíček, operátor

číslo smlouvy;

(dále jen „BKOM")

Pro účely této smlouvy se uvedené smluvní strany označují jako Město a BKOM, nebo společně jako smluvní

strany.                   '

                        1
                Článek 1
             Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy o vzájemné spolupráci a výměně dat (dále jen „smlouva") mezi Městem
      (zastoupeným OMI MMB) a BKOM je vzájemná spolupráce a bezplatná výměna dat mezi oběma

      smluvními stranami.

1.2. Funkci Správce Digitální mapy Brna zajišťuje OMI MMB (dáie jen „Správce DMB").

1.3. Pro účely této smlouvy se daty rozumí zejména: informace související se správou Digitální mapy,
      informace související se správou Účelové mapy polohopisné situace, informace z katastru nemovitostí,
      informace ohledně prostorové polohy sítí a zařízení.

1.4 Město se zavazuje:

   a) Zajišťovat tvorbu, aktualizaci a správu Digitální mapy Brna (dále jen „DMB").

   b) Pravidelné (vždy k 1. každého měsíce nebo následující pracovní den pokud 1. kalendářního měsíce
      případně na víkend či státní svátek) předat BKOM v digitální formě ve formátu dgn nebo jiném vhodném
      formátu aktualizovanou Účelovou mapu polohopisné situace (dále jen „ÚMP5"), popř. předat BKOM
      aktualizovanou ÚMPS i mimo tyto termíny, pokud dojde k rozsáhlé změně dat, nebo vyžádá-li si to
      písemně BKOM. Data budou předávána v digitální podobě.na nosiči dat nebo jiným vhodným způsobem

      po dohodě obou stran.

   cl Vkládat data poskytnutá BKOM do DMB beze změny jejich prostorové polohy. Upravena bude pouze
      grafická prezentace těchto dat. Za polohovou a obsahovou správnost dat zodpovídá osoba dala

      poskytující, tedy BKOM.

   d) Pravidelně jednou za tři měsíce (v jiném termínu po vzájemné písemné dohodě smluvních stran)
      předávat data katastru nemovitostí (dáte jen „KN") v dohodnutém formátu, která budou použitelná pro
      GIS BKOM (popisná i grafická data ve formátu VFK, plošný grafický popis dat parcel ve formátu SHP
      v dohodnuté struktuře, čárovou kresbu dat KN ve formátu dgn v obvyklém datovém modelu). Rozsah
      dat pro 48 katastrálních území města Brna. V případě změn datových struktur se budou oba subjekty
      navzájem o této skutečnosti informovat.

1.5 BKOM se zavazuje:

   a) Předávat přímo Správci DMB dle jeho požadavků, pokud tyto požadavky budou v souladu se zákonem a
     touto smlouvou, data z GIS aplikací BKOM - LINSTS, TEPAOS, DOPRAVA, DBZ, KANALIZ. Vybrané moduly
     budou předávány pravidelně každý den prostřednictvím serverových modulů na FTP v dohodnutém
     formátu SHP.

   i. Daty dle předchozího odstavce se rozumí data, která jsou vedena v BKOM v rámci základního
     pasportu a relevantnosli pouze ve vztahu ke spravovaným objektům, daných příslušnou příkazni
     smlouvou s Městem.

   ii. Výjimka z termínů uvedených v čl. 2 odst. 1.5 písm. a) této smlouvy, náleží exportu předávaných dat
     z aplikací ZUK (Zimní údržba komunikací vozovek) a UCHO (Údržba chodníků - pouze zimní úklid),
     který bude prováděn jednou za rok po datovém uzavření příslušného roku na následující zimní
     období, nejpozději do konce listopadu aktuálního roku.

   b) Předávat data Dokumentací skutečného provedení staveb (dále jen „DSPS") přímo Správci DMB v datové
     struktuře ve formátu dgn řídící se vnitropodnikovou směrnicí BKOM DSPS. Tato data budou předávána
     automatickou formou na úrovni serverů BKOM a Města vždy po emailovém avízu a předání seznamu
     nově připojených staveb DSPS (balíčky ZIP).

             2
   c} Sdílet data prvků SSZ vedená ve stejnojmenné aplikaci pouze a v rámci projektu Metropolitní optické
     sítě v datovém modelu dohodnutém s Městem (vrstvy 131 až 139 a vrstvy 161 až 163), přičemž pro
     potřeby odborné veřejnosti (třetí strana - např. projektant) je možno předávat data pouze z vrstvy 134
     Optické chráničky. Data všech prvků SSZ budou předávána pouze v rámci balíčků DSPS dle čl. 2 odstavce
     1.5 písm. b) této smlouvy.

   d) Spolupracovat s Městem prostřednictvím aplikace TED na tvorbě a aktualizaci mapového díla ÚMPS
     s využitím DSPS předaných třetími subjekty na BKOM a výsledky měření, která BKOM sám realizuje, a to
     dle kapacitních možností BKOM.

   e) Ve spolupráci s úřady městských částí a městem se podílet na údržbě a aktualizaci dat Silniční zeleně.

                                  Článek 3
                            Způsob a podmínky využití

1.1 Město se zavazuje používat data BKOM dle této smlouvy pouze pro svou vlastní potřebu, potřebu jeho

   příspěvkových organizací (přehled je uveden na www.brno.cz) a pro účely dále specifikované v této

   smlouvě.

1.2 Při poskytování digitálních dat dodavatelům veřejných zakázek zadávaných Městem dle vnitřních norem

   Města a subjektům oprávněným provádět projektové a geodetické práce, bude Městem vedena

   evidence fyzických a právnických osob, kterým byla data poskytnuta.

1.3 Město se zavazuje poskytovat vybrané informace z DMB dle této smlouvy všem ostatním vlastníkům sítí,

   s nimiž má uzavřen smluvní vztah, obdobný smluvnímu vztahu dle této smlouvy, pro potřebu vzájemné

   výměny informací, případně těm Vlastníkům sítí, kteří poskytli Městu písemný souhlas se zveřejněním

   svých dat v DMB.

1.4 Město se zavazuje poskytovat vybrané informace z-DMB dle této smlouvy formou tisku výřezů DMB

   veřejnosti (fyzickým a právnickým osobám) a na internetových stránkách Města způsobem

   neumožňujícím přímý přístup k datům.

1.5 Město může poskytovat vybrané informace z DMB školám pro potřeby studentských prací. Městem

   bude vedena evidence těchto škol, kterým byla data poskytnuta a účel, pro který data budou sloužit.

1.6 Město bude poskytovat vybraná data dle této smlouvy a informace z DMB Hasičskému záchrannému

   sboru Jihomoravského kraje.

1.7 Výstupy a informace z DMB, týkající se inženýrských sítí, budou obsahovat upozornění, že nenahrazuji

   stanovisko a vyjádření BKOM, mají výlučně informativní charakter a nemusí být úplné.

1.8 BKOM souhlasí s využitím a poskytováním dat a informací z DMB způsobem uvedeným v článku 3 odst

   1.1,1.2,1.3,1.4,1.5., 1.6 a 1.7 této smlouvy, a to za podmínky, že při využívání a poskytování dat Město

   dodrží zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízení Evropského

   parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních úd3jů

   a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

   údajů).

1.9 BKOM se zavazuje užívat veškerá data a informace z DMB, která má k dispozici na základě spolupráce

   smluvních stran pro plnění předmětu této smlouvy, pouze pro svoji vlastní potřebu, zejména:

   a) neposkytovat tato digitální data třetím osobám,
   b) nepoužívat tato digitální data k reklamním a prezentačním účelům,
   c) tato digitální data nešířit,
   d) dodržovat autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s

      právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

                      3
     osobních údajů, v platném znění a právo průmyslového vlastnictví dle zákona č. 14/1993 Sb., o'
      opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění,
   e) BKOM je oprávněn použít data ŮMPS a KN (pouze grafickou část) jako pasivní podkladovou vrstvu
      pro prezentaci dat na svých webových aplikacích iSitinfo, Zimní údržbu komunikací a GIS (VDZ, SDZ
     TfPAOS). Data jsou zabezpečena jako nestažitelná, slouží jako prezentace podkladové mapy pro
      vizuální a tiskovou potřebu.

1.10 Poskytování dat z DMB zpracovatelům zakázek zadávaných BKOM za účelem plnění předmětu této
      smlouvy se nepovažuje za porušení článku 3 odstavec 1.9 této smlouvy. O takovémto poskytnutí dat
      bude BKOM vedena evidence fyzických a právnických osob, kterým byla data poskytnuta.

1.11 Obé smluvní strany se zavazují zabezpečit ochranu dat a informací poskytnutých druhou smluvní stranou
      pro činnosti v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy před zneužitím třetími osobami, nepoužít a
      neumožnit použití dat pro jiné účely, než je uvedeno v této smlouvě.

1.12 BKOM se zavazuje spolupracovat s Městem na zvyšování přesnosti prostorového určení polohy
      nadzemních objektů inženýrských sítí. K tomuto účelu poskytne Město BKOM existující databázi
      měřených prvků. BKOM zajistí úpravu svého pasportu dle této databáze do příští aktualizace,
      nedohodne-li se s Městem jinak.

1.13 Obé smluvní strany jsou povinny nakládat s poskytnutými údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
      o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zákona č. 121/2000 Sb., o právu

   autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon);

   v platném znění a zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném

   znění. .

                 Článek 4
             Technické podmínky

1.1 Fyzické převzetí předmětu smlouvy ze strany BKOM bude uskutečněno na základě předávacího

   protokolu podepsaného osobami oprávněnými jednat ve věcech technických na pracovišti GIS OMI

   Magistrátu města Brna. Fyzické vrácení předmětu smlouvy ze strany BKOM bude uskutečněno na

   základě likvidačního protokolu podepsaného osobami oprávněnými jednat ve věcech technických na

   pracovišti GIS OMI Magistrátu města Brna.

                 Článek 5
             Doba trvání smlouvy

1.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne nabytí její účinnosti.

                   Článek 6
             Ukončení smluvního vztahu

1.1 Tento smluvní vztah může být ukončen dohodou, písemnou výpovědí nebo písemným odstoupením
      jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.

1.2 Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být datována a podepsána osobami oprávněnými k podpisu

   smluvních ujednání.

1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba

   činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

1.4 V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod

   odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

1.5 Ukončením smluvního vztahu není dotčeno právo na náhradu škody.

                        4
■ 1.1                               Článek 7
                           Ostatní smluvní ujednání
    V případě, Že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny {například změna sídla, změna
    jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé
    smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.

1,2  V případě, že není možné jiným způsobem prokázat doručení, má se za to, že bylo doručeno 3. den po

    odeslání.

1.3  BKOM i Město jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při

    výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.

1,4  BKOM i Město jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů BKOM

    i Města se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem

    sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.

1.5  BKOM i Město se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců,

    obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobnímfúdaji jiných třetích osob, s nimiž přijdou do styku,

    plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů {nařízení Evropského parlamentu a Rady

    {EU) 2016/679) v platném znění. BKOM i Město jsou zejména povinni zachovávat mlčenlivost o těchto

    ■^údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku

    32 Obecného nařízení. BKOM i Město jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření

    z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů

    neoprávněnou osobou.

1.6  BKOM i Město jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.

1.7  Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. Město

    plně odpovídá BKOM za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. BKOM

    plně odpovídá Městu za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti.

l.B  Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.

                   Článek 8
               Závěrečná ustanovení

1.1 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Město i BKOM obdrží po dvou.

1.2  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

    prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

    některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve zněni

    pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS"). Podle ZoRS bude tato smlouva Městem zveřejněna v registru

    smluv.

1.3  Právní vztahy, touto Smlouvou výslovně neupravené, budou řešeny dle příslušných ustanovení zákona

    č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, v platném znění.

1.4  Změny nebo doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných číslovaných

    dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

1.5 Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této
      Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně

                            5
                                     lfllHkl Bménskč komunikace      H3 brněnské komunikaci

                                     Uřnřfiikt homunlkic* u (Y-irciki t Li 787/1A

                                     bl900Rrnj|í\l £f07 33(íJSíO i Z26v"*“7 *

     závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se
     pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá
     záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného.

1.6 V případě, že Smluvní strany zmocní k podpisu předávacího a likvidačního protokolu zaměstnance, kteří
      nejsou uvedeni v článku 1 této smlouvy, sdělí si navzájem tuto skutečnost.

1,7 Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a informacích,
      týkajících se druhé strany, které mají povahu jejich obchodního tajemství v rozsahu a za podmínek § 504
      zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. •
      Smluvní strany se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí ani jiným způsobem neposkytnou žádné třetí
      osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení.

1.8    Město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 10S/1999 Sb., o

     svobodném přístupu k informacím ve zdění pozdějších předpisů.

1.9    BKOM je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o

     svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

1.10 Smluvní strany jsou dle zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění povinny
      zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
      zabezpečení osobních údajů v informačním systému Smluvních stran.

Za Město        Za BKOM
            v Brně dne
V Brně dne 'í‘t. f?

        Ing. David Menšík
       vedoucí OMI MMB

                                                      \

   STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN'
   MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

    Odbor městsko informatiky
      Mallnovokóho nám. 3
         801 07 BRNO
            -PP1-

            6
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 673 lidí darovalo 1 832 849 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy