Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 85b91a73b182fe31e84698dd5f958202


ID jednání85b91a73b182fe31e84698dd5f958202
Jednání22. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 27.01.2022
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání27.01.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/85b91a73b182fe31e84698dd5f958202.mp3
Délka audio záznamu02:12:45
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 02: Dobrý den, zkouška zvuku, vítáme vás.
Mluvčí 00: Odpoledne, vážení zastupitelé, je 15 hodina a 5 minut.
Mluvčí 14: Já bych vás požádal, abyste si usedli ke svým pracovním stolům.
Mluvčí 14: Dneska, vzhledem k tomu, že respirační choroby a COVID nám tady sklátil poměrně dost zaměstnanců naměstět, tak postih i vědení města, takže dneska omlouvám pana starostu Rolanda Solocha, omlouvám zastupitele, kteří se omluvili dopředu, což byl pan inž.
Mluvčí 14: Riedl a paní
Mluvčí 14: a doufám, že ostatní se dostaví v průběhu zastupitelstva, je nás tady 12, takže by jsme měli být usnášení schopní, takže by vás jenom poprosil, abysme provedli asi prezenci.
Mluvčí 14: Ano, tím 11. tým, který dneska rozhodl, je Jindra Schmidt, takže mu gratulujeme, ale nic za to nedostane.
Mluvčí 14: Takže bych poprosil, abychom udělali prezenci, je to tlačítko plus na vašich krabičkách.
Mluvčí 14: Dobře, děkujeme, můžeme uzavřít prezenci.
Mluvčí 14: Takže přítomných je 13 zastupitelů, já konstatuju, že jsme usnášení schopní.
Mluvčí 14: Rád bych vás tedy ještě jednou přivítal na zastupitelstvu, zároveň bych přivítal i hosty, kterého tady vidím zatím jednou, jednoho či dva.
Mluvčí 14: Prohlásňuji, že zasedání bylo řádně vyhlášeno, rád bych konstatoval, že je teda přítomno 13 zastupitelů a i jsme usnášení schopní a rád bych upozornil ještě všechny přítomné, že ze zasedání je pořizovan online videopřenos včetně záznamu a požádal bych o dodržování zákona k ochraně osobních údajů a stišení vašich mobilních telefonů.
Mluvčí 14: Kvůli pandemii koronaviru je stále nutné používat respirátor a či zadržovat odstupy 2 metry.
Mluvčí 14: Zápis minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a je tedy právoplatným dokumentem.
Mluvčí 14: Zápis je k dispozici u zapisovatelky jednání zastupitelstva města.
Mluvčí 14: Zastupitelstvo města mi dnes jako ověřovatele zápisu navrhuji, aby ověřovateli zápisu, pokud souhlasí, byla paní Křížová a pan Čůsta.
Mluvčí 14: Děkuji, takže budeme první hlasování ověřovateli zápisu paní Křížová a pan Čůsta.
Mluvčí 14: Podíváme se na to, ale stačilo nám 12 hlasů, takže 12 hlasů je pro, jeden nehlasoval.
Mluvčí 14: A jinak tedy ještě omlouvám, ještě omlouvám tedy pana Šimka.
Mluvčí 14: Dobře, takže zopakujeme tedy hlasování.
Mluvčí 14: Můžeme ještě jednou hlasovat.
Mluvčí 14: Svítí, svítí, svítí.
Mluvčí 14: Takže zopakujeme toto hlasování, prosím, můžeme.
Mluvčí 14: Tak už to v pořádku, 13 hlasů, děkuji.
Mluvčí 14: Dále navrhuji členy návrhové komise, pokud by souhlasili pan doktor Jára
Mluvčí 14: Pan Šimek tam není, ale je tam pan Šišulák, tak jestli můžu poprosit, aby byli vedle sebe tak místo pana Šimka pana Moravce a navrhoval bych jako předsedu Honzo Šišuláka, je to možné?
Mluvčí 14: Děkuji, oni rádi souhlasí.
Mluvčí 14: Takže za členy návrhové komise navrhujeme pana doktora Jaru, pana Jana Šišuláka a pana Václava Moravce.
Mluvčí 14: Prosím, hlasujeme.
Mluvčí 14: Všech 13 hlasů je pro, to znamená návrh byl přijat.
Mluvčí 14: Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva města určuji pracovníci sekretariátu paní Šepsovou, ví tady sice dneska nevidíte, ale ona sleduje náš online přenos, protože je rovněž pozitivní a zapisuje zápis doma.
Mluvčí 14: Takže návrh programu jste dostali, jsou to převody majetku města jako od číslo jedna v tomto členění, pak jsou to zprávy výborů zastupitelstva města, různé finanční záležitosti, návrhy dotazy připomínky a podněty obyvatel města, návrhy dotazy připomínky a podněty členů zastupitelstva města, zprávy o činnosti rady města a kontrole plnění usnesení zastupitelstva města a závěr tento
Mluvčí 14: Návrh programu byl řádně vyvěšen, dostali jste ho ve svých materiálech, takže já bych se zeptal, jestli někdo ze zastupitelů má nějaké námitky proti programu či návrhy na jeho změnu.
Mluvčí 14: Prosím.
Mluvčí 14: Není tomu tak, takže děkuji.
Mluvčí 14: Prosím o hlasování o návrhu programu.
Mluvčí 14: 13 lasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti a nikdo nehlasoval.
Mluvčí 14: Program byl řádně schválen.
Mluvčí 14: Takže jako první bod jsou převody majetku města.
Mluvčí 14: Požádali Fana inž.
Mluvčí 14: Beránka, vedoucího odboru zprávy majetku, aby předložil materiály.
Mluvčí 14: Materiály jsou nedílnou součástí zápisu, jsou umístěny i na našich webových stránkách a zastupiteli mají v čas k dispozici přijít.
Mluvčí 13: Dobrý den.
Mluvčí 13: Já si dovolím tedy odprezentovat návrhy na prodej nejdříve pozemků a první bod je jednoduchý, protože paní Ganesinová požádala o stažení tohoto bodu a odstupuje od možné koupě z rodinných důvodů.
Mluvčí 13: Takže asi přímo bych přišel k bodu 2.
Mluvčí 14: Dobře, takže já tedy dám hlasovat o stažení bodu číslo 1, kdy tedy paní Ganishonová, která požádala o podzemě, vzdala svou žádnost zpět.
Mluvčí 14: Musíme chviličku počkat, až on zapřipraví návrhu snesení.
Mluvčí 14: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod číslo 1.01.
Mluvčí 14: Pardon, návrhová komise.
Mluvčí 02: Tak dobré odpoledne dámy a pánové, zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.
Mluvčí 14: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: 12 hlasů pro, jeden nehlasoval.
Mluvčí 14: Děkuji, bod číslo 2.
Mluvčí 13: A bodem číslo 2 je návrh na prodej části pozemkové parcely 6853, části pozemkové parcely 6854-1, části pozemkové parcely číslo 6855 a části pozemkové parcely 6997-5.
Mluvčí 13: Žedatelem o tento pozemek jsou manželé Petrkovi.
Mluvčí 13: Žádají z důvodů výstavby rodinného domu.
Mluvčí 13: Pozomek byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Mluvčí 13: Územním plánu se jedná o pozomek určený na nízkopodlažní zástavbu.
Mluvčí 13: Jak původní územní plán, tak nový územní plán počítá také s plochami bydlení v této lokalitě.
Mluvčí 13: Usnesení je tedy takto.
Mluvčí 13: koncipováno s tím, že cena jedle zásad prodeje pozemku z majetku města ještě ve výši 200 Kč, protože žadatelé požádali a měli zveřejněno ji ještě před přijetím nových zásad a celková cena za prodej tohoto pozemku činí 434 800 Kč.
Mluvčí 13: Opět jsou zde podmínky jako zřízení věcného předkupního práva a nutnost kolaudace tohoto objektu na rodinný dům.
Mluvčí 13: Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí samozřejmě kupující.
Mluvčí 14: Děkuji děti doberánkovi, otevíráme rozprávu hostů.
Mluvčí 14: Nikdo?
Mluvčí 14: Otevíráme rozprávu zastupitelů.
Mluvčí 14: Rovněž nikdo, takže požádal bych předsedů návrhové komise.
Mluvčí 14: Pardon, pardon, Martin, omlouvám se, pan Musílek.
Mluvčí 15: Dobré odpoledne.
Mluvčí 15: Záležitost těchto pozemků, především tady toho pozemku, který jsme z toho hlasování dneska stáhli, tak to jsme prodiskutovávali asi dvakrát nebo třikrát na komisi majetků, měli jsme to dvakrát v radě a já jsem vždy říkal,
Mluvčí 15: svoje stanovisko, které je vlastně jasné.
Mluvčí 15: Podle mě, naše město si v současné době nemůže dovolit prodávat tří, čtyřtisícové kusy pozemků, protože těch pozemků prostě není dostatek.
Mluvčí 15: A poptávka po stavebních pozemkách je tady v současné době enormní.
Mluvčí 15: A já bych spíš navrhoval teď, když se podíváte na strukturu těch pozemků,
Mluvčí 15: tak pozemek, který původně poptávala paní Ganesinová, pak vedle pozemek Petrku a teď Petrkovi žádají ještě o další pozemek, který má přes 2000 metrů.
Mluvčí 15: Takže já bych spíše navrhoval udělat jistou směnu s doplatkem a jestli by se Petrkovi nevzdali části pozemku, který sousedí s tímto, o který mají zájem,
Mluvčí 15: a ta část oddělená by se mohla přičlenit k pozemku, o který původně žádala paní Ganesinová, čiž by vznikl možná čtyřtisícový pozemek a ten by byl velmi vhodný na rozdělení na dvě části a uspokojení dvou stavitelů v budoucích.
Mluvčí 13: Já můžu tady podnět pana Musilka pouze říct, že to bylo projednáváno opravdu několikrát v komise.
Mluvčí 13: Komise i rada se shodla tak, že ty pozemky se nabídly tak, jak jsou a Petrkovi si rozšiřují ten vlastní pozomek, který má obtížný přístup a je obtížně přístupný jako celék, takže si tím
Mluvčí 13: rozšířením tohoto pozemku vytváří nějaký prostor pro umístění domu.
Mluvčí 13: Je to jejich žádost, komise doporučila, Rada města zveřejnila a tento návrh pana Musilka samozřejmě můžete respektovat, můžete ho podpořit, nebo můžete podpořit názor Rady města a komise.
Mluvčí 14: Dobře, děkuji.
Mluvčí 14: Martiny, je to teda návrh hlasování?
Mluvčí 14: Dobře, chceš tedy nějaký, jako mě to teď je to takové, to, co by se příliš dělat nemělo, to znamená, to připravování už se sedí přímo na tom zastoupitelstvu, není to s těmi lidmi v podstatě projednáno.
Mluvčí 14: Takže teď je otázka, aby jsme neodhlasovali případně něco, co není celé správné.
Mluvčí 14: Dobře, takže je to návrh na stažení, takže je to boznějucí návrh, takže budeme hlasovat návrh na stažení tohoto bodu.
Mluvčí 14: Pani Lanková, prosím.
Mluvčí 10: Hezké odpoledne všem.
Mluvčí 10: Já úplně nejsem pro to, aby se to stahovalo s programou.
Mluvčí 10: Petrkovich tě nějaký pozemek a jak tady bylo řečeno, není s níma nic předjednáno, takhle prostě si dali žádost a takhle asi bychom to měli respektovat.
Mluvčí 10: Buď to prostě proto budem, nebo proto nebudem.
Mluvčí 14: Já souhlasím, ale každý zastupitel má právo dávat pozměňovací návrh, takže musíme to vyjádřit případně hlasováním.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat o pozměňujícím návrhu, který je tento bod stáhnout z programu jednání.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod 1.02 z programu jednání.
Mluvčí 14: Čtyři pro, proti pět, zdrželi se čtyři, nehlasovali, návrh nebyl přijat, takže vracíme se k původnímu návrhu ustesení, prosím návrhovou komisy.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku číslo 68 53
Mluvčí 02: a část pozemku 6854,1 a část pozemku 6855 a 6997,5 v katastráním území Vansdorf manželům Miloši a Dagmar Petrkovým za kupní cenu 434 800 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Děkuji, ani tento návrh nebyl přiját pro 8, proti 1 zdržili se 4.
Mluvčí 14: Takže návrh nebyl přiját, můžeme přestoupit k bodu 1.103.
Mluvčí 13: Tak bodem 1.003, to je bod, který souvisí s tím předchozím, je to návrh na směnu části podzemkové pracily 68.55, části podzemkové pracily 68.54 a části 69.97.05 za část
Mluvčí 13: 6858 a začást pozemkové parcely číslo 6859 Katastrální muzemí Varnsdorf.
Mluvčí 13: Při právě zaměřování pozemků nebo hranice pro manžele Petrkovi bylo zjištěno, že paní Vítisková zasahuje oplocením více do pozemků.
Mluvčí 13: a naopak zase město částečně vlastní pozomek v té jižní části, takže byla navržena směna.
Mluvčí 13: Tyto pozemky, když se proti sobě výměrově započítejí, tak paní výtisková městu doplatí za rozdíl výměr cenu 40 400 Kč.
Mluvčí 13: Jinak je cena opět stanovená souvladu se zásadami a jedná se o narovnání majetko-právních vztahů v té lokalitě, tak jak je pozorně užíváno.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Do rozpráva hostů.
Mluvčí 14: Nikdo, takže rozpráva zastupitelů, prosím.
Mluvčí 14: Tady se nikdo nehlásí, prosím předsedu návrhové komise.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo změnit část pozemků 6855 a část pozemků 6997,5 v katastrální území Vanzdorf ve vlastnictví města Vanzdorf za část pozemků 6858 a část pozemků 6859 taktéž v katastrální území Vanzdorf ve vlastnictví paní Evy Vytiskové
Mluvčí 02: Z důvodu rozdílných výměr doplatí paní vytisková městu Vansdorf cenu 40 400 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Usnesení bylo přijato pro 13, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti a nikdo nehlasoval.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Pod 1.04.
Mluvčí 13: Podem 1.04 je návrh na prodej části pozemkové parcely 15.19.98 v katastrálních muzemích Varnsdorf.
Mluvčí 13: Jedná se o žádost manželů Musilových, kteří vlastní nemovitost v ulici Východní.
Mluvčí 13: Jedná se o lokalitu, která vykazuje, nebo kde jsou umístěny
Mluvčí 13: řadové garáže a manželé Musilovi si v minulosti dokoupili pás po zemku.
Mluvčí 13: za účelem výstavby garáže, která těsně sousedí s jejich nemovitostí a teď požádali o další kousek, který je vidět z katastrální mapy, je to těsně přiléhající k krohu jejich zahrady a zároveň dojde k rozšíření řadových garáží o jednu pravděpodobně větší garáž.
Mluvčí 13: Takže komise i hrada města rozhodla doporučit.
Mluvčí 13: Převod tohoto pozemku, pozemek byl vřádně vyvěšen na úřední desce.
Mluvčí 13: Cena je zde navržena opět pod souledu se zásadami.
Mluvčí 13: Celková cena činí 5400 Kč.
Mluvčí 13: To je asi všechno.
Mluvčí 14: Děkuji a tebě hrám v diskuzi hostů.
Mluvčí 14: V diskuzi zastoupitelů.
Mluvčí 14: Nyní tak prosím předsedu návrhové komise o přednesení návrhů znesení.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část spozemku 15.19.98 v katastrálním území Vansdorf manželům Pavle a Ivo Musilovým za kupní cenu 5400 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Děkuji, vítáme Františka Hrice pro Čtrnáct, nikdo se nezdržel, nikdo neslovlal, zaujste se ni bylo přijat, to děkuji.
Mluvčí 13: Dalším bodem je návrh na prodej části pozemkové parcely 5078 a části pozemkové parcely číslo 5079 v katastrálním muzemí Varnsdorf.
Mluvčí 13: Jedná se o žádost paní Marianny Záleské, paní Šumové, pana Jena Navodárského, pana Jakuba Navodárského.
Mluvčí 13: Jedná se o uličku, která
Mluvčí 13: když je dlouhá leta nepoužívaná.
Mluvčí 13: Je to v lokalitě Zahrad těsně sousedících ze Zahrady Žadatelů.
Mluvčí 13: Kdo zná tu lokalitu v ulici Truhlářská, tak ví, že ulička už se nepoužívá a tyto lidé ji vlastně i užívají, ale vlastně při prodeji pozemků pro bratry novodářské
Mluvčí 13: tak se zjistilo, že tahle ulička už by postrádala smyslu a proto bylo navrženo, že se vlastně odprodá jednotlivým sousedním parcelám.
Mluvčí 13: Takže takhle byl i sestaven návrh usnesení.
Mluvčí 14: Děkuji, otevíráme v diskurzi hostů.
Mluvčí 14: Nikdo?
Mluvčí 14: Otevíráme v diskurzi zastupitelů.
Mluvčí 14: Nikdo, děkuji, poprosil bych předsedu návrhové komise, aby jsme hlasovali o těchto čtyřehuzneseních an blok.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku 5078 v katastrálním muzemí Vanzdorf v paní Marianě Zálezské za kupní cenu 40 800 Kč dle předloženého návrhu a dále Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku 5078 a část pozemku
Mluvčí 02: 5079 v katastrání u zemí Vanzdorf paní Haně Šůmové zakupní cenu 19 400 Kč dle předloženého návrhu a dále zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku 5078 v katastrání u zemí Vanzdorf panu Janu Novodárskému zakupní cenu 12 000 Kč dle předloženého návrhu
Mluvčí 02: A dále zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemku 5078 a část pozemku 5078 v katastrálním muzemí Vanzdorf panu Jakubu Novodarskému za kupní cenu 13 600 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Všichni zastupitelé byli pro 14.
Mluvčí 14: Ustasení bylo přijato.
Mluvčí 14: Další bod?
Mluvčí 13: Dalším bodem je návrh na směnu části Pozemkové parcely 5088 za část 5086 a část Pozemkové parcely 5085-1 a část Pozemkové parcely 5084.
Mluvčí 13: Takže opět jsme na Pěnkaváku v té samé lokalitě ulice Vrchlického
Mluvčí 13: Bylo zjištěno, že v ulici Vrchlického u objektu paní Millerové Kopecké, manželů slabých a manželů záhonových dochází k tomu, že část pozemku
Mluvčí 13: komunikace je na pozemcích těchto žadatelů a zároveň zadní opět nevyužívaná ulička je užívána těmito žadateli, takže se navrhlo směnit tyto části a novým geometrickým plánem upravit pozemky tak, aby se narovnal ten stav, jak jsou v současné době.
Mluvčí 13: Opět je zde stanovena cena v souvladu se zásadami.
Mluvčí 13: Většinou nebo u všech třech žadatelů doplácí žadatel z důvodu rozdílných výměr finanční prostředky městu Wandsdorf.
Mluvčí 13: oddělení dopravy a silniční hospodářství.
Mluvčí 13: Městského úřadu Vanzdorfu souhlasí s tímto převodem, že nedojde k zúžení jízdního profilu komunikace.
Mluvčí 13: Komise i Rada města také doporučí tento, tuto směnu.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Diskus ze hostů.
Mluvčí 14: Nikdo, diskus ze zastupitelů k tomuto bodu?
Mluvčí 14: Nikde oprosím předsedu návrhy komise, tak jako v předchozím případě můžeme tyto tři návrhy sloučit do jednoho.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo změnit část pozemku 5088 v katastráním území Vanzdorf ve vlastnictví města Vanzdorf za část pozemku 5084 v katastráním území Vanzdorf ve vlastnictví paní Lenky Milerové-Kopecké
Mluvčí 02: Z důvodu rozdílných výměr doplatí paní Milerová Kopecká městu Vansdor v cenu 9 tisíc korun českých.
Mluvčí 02: A dále zastupitelstvo města rozhodlo změnit část pozemku 5088 v katastráním území Vansdor ve vlastnictví města za část pozemku 5085 lomeno 1 v katastráním území Vansdor ve vlastnictví manželů Melana a Marie Slabých
Mluvčí 02: Z důvodu rozdílných vyměr doplatí manželé slabé město Wandsdorf cenu 1400 Kč
Mluvčí 02: A dále zastupitelstvo města rozhodlo změnit část pozemku 5088 katastrálním zemí Vansdor ve vlastnictví města za část pozemku 5086 katastrálním zemí Vansdor ve vlastnictví manželů Jozefa a Eleny Záhonových.
Mluvčí 02: Z důvodu rozdílných výměr doplatí manželé Záhonovy městu Vansdor v cenu 8600 Kč, dle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Tě děkuji.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat o všech návrzích dohromady.
Mluvčí 14: pro bylo 14 a všech 14 zastupitelů je pro hlasování bylo schváleno.
Mluvčí 14: Takže to byly návrhy nebo přímo prodeje, kde je vyjádřen souhlas rady či komise víceméně a teďka tady máme pět bodů, kde buď rada města nebo komise nedoporučuje zastupitelstvu převést, prosím.
Mluvčí 13: Tak jak již bylo uvedeno, tak jedná se o návrh na prodej pozomkovej parceli číslo 5714-1.
Mluvčí 13: Žedatelem o tento pozomek je pan Jan Miller, vlastník sousední nemovitosti.
Mluvčí 13: Komise zprávy majetku a výstavby a následně Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést a důvodem je nevhodně vzniklý zbytek pozemků, který je oddělen nebo procházejícím náhon.
Mluvčí 13: Zároveň je zde vyslovena nějaká hypotéza, že by tento pozomek mohl být
Mluvčí 13: brán jako rezerva pro budoucí možnou výstavbu v ulici Karlová a do té doby tento pozomek, který těsně sousedí s tím zatrubněným náhonem, tak neprodávat.
Mluvčí 13: Takže máte teď možnost buď to posvětit usnesení Rady města,
Mluvčí 13: a nepřevést pozomek, anebo změnit návrh v Rady města a rozhodnout zveřejnit záměr převést.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Otevíráme diskurzi hostů.
Mluvčí 14: Někdo?
Mluvčí 14: Diskurzi zastupitelů, prosím, paní Lenková.
Mluvčí 10: Já jsem se chtěla zeptat, který pozomek tam zůstane volnej.
Mluvčí 10: To je to 5711?
Mluvčí 13: 57.11 a 57.16 jsou pozemky města.
Mluvčí 13: Pozemek města je i 54.05, což je zatrumněný Karlovský potok a navazuje na to tento pozemek 57.14.1, o který právě pan Milar měl zájem.
Mluvčí 10: Tak a neprojevil třeba pan Miller zájem, že by to koupil takhle celý, když o to má zájem.
Mluvčí 10: Zase, když by to koupil celý, protože by si nemohl koupit i ten kousek.
Mluvčí 10: Tak si myslím, jestli nebylo by dobrý se ho třeba zeptat, jestli by si to nekoupil celý.
Mluvčí 10: Protože když by to koupil celý, tak by se to stejně, tak se to prodá takhle a nemusíme to neprodat kvůli tomu, že tam zůstane kousek, který si pak ve finále někdo koupí.
Mluvčí 13: Já jenom chci říct, že já neumím předjímat vaše rozhodnutí, takže my jsme samozřejmě s panem Millerem jednali, žádost mu přijmuli, projednali jsme ji s tímto doporučením rady.
Mluvčí 13: To jestli pan Miller by chtěl koupovat ten pozomek celý, věřím tomu, že mohl dát žádost o celý tento pozomek, ale nedal, prostě přikonul se k žádosti o tento pozomek, který je blíž přilehající k jeho zahradě a
Mluvčí 13: To byl třeba i jeden z argumentů, proč ta komisa a rada to nezveřejnili, ale kdyby požálal žádost ocelí, to ještě neznamená, že byste mu to přece schválili.
Mluvčí 13: Byste mohli mít zase jiný argument, proč si to třeba ponechat ve vlastníctví města.
Mluvčí 13: Takže takhle to asi vysvětluji.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Ještě někdo z zastupitelů?
Mluvčí 14: Není tomu tak, takže poprosím přece do návrhové komise.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést pozamek 5714-1 v katastrálním území Wandsdorf.
Mluvčí 14: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Děkuji, probilo deset, usnesení nebylo přijato, zdržili jste čtyři, takže budeme hlasovat ještě o tom druhém návrhu.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převést pozemek č.
Mluvčí 02: 57.14.1 v katastrálním muzemí Vansdorf.
Mluvčí 14: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převézt ppč 57.14.1 v K.U.
Mluvčí 02: Vanzdorf.
Mluvčí 14: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Ani tento návrh nebyl přiját pro čtyři, proti čtyři, zdrželo se šest, to znamená, že zastupitelstvo města tento pozmek nepřevedlo.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 13: Tak dále se předkládá návrh na nabítí části pozemkové parcely 3763 a stavby číslo popisné 1093 v Katastrálním muzemí Varnsdorf.
Mluvčí 13: Pan Jiri Nekarda nabízí městu odkup podílu ve výši 11.24
Mluvčí 13: Na této nemovitosti pan Nekarda by rád obdržel od města částku 420 tisíc, která se skládá z úhrady exekuce a z doplatku ve níže uvedených částkách.
Mluvčí 13: Hrada města doporučuje zastupitelstvů města nenabít tento podíl na nemovitosti.
Mluvčí 14: Děkuji, otevírám blizko živostu.
Mluvčí 14: Díky do disku zastupitelů.
Mluvčí 14: Díky do prosím předsedu návrhové komise návrhů stesení.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo nenabít 11.24. pozemku 3763 se stavbou číslo opisné 1093 v katastrálním muzemí Vanzdorf od pana Jiřího Nekardy.
Mluvčí 14: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Návrh hlasování byl schválen pro 13, proti 1.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Další bod.
Mluvčí 14: Já jenom než Jiří Beránek přešte to udůvodnění, tak jenom včera jsem vám rozesílal ještě večer materiál, respektive dopis, který psali manželé Libuše a Miroslavu Odbanovi, aby podpořili svoji žádnost o prody.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 13: Tak jedná se o bod 109, je to návrh na prodej části pozemkové parcely 995 a části pozemkové parcely číslo 999, katastrální území Studánka.
Mluvčí 13: Manželé Urbanovi požádali o prodej části tohoto pozemku a části pozemku 999 za účelem budoucí možné výstavby rodinného domu.
Mluvčí 13: Komise z právě majetku
Mluvčí 13: doporučila o nezvěření záměr převést.
Mluvčí 13: Rada města rozhodla dne 7.10. také o nezvěření záměru převést.
Mluvčí 13: Asi by bylo hodné uvést důvody, takže budu tlumočit jenom důvody komise a rady města.
Mluvčí 13: Manželům Urbanovým se v minulém roce převedl
Mluvčí 13: pozemek zahrady u jejich nemovitosti, takže manželém urbanové město vyhovělo a prodalo jim pozemek o větší výměře tam, kde máte označeno v katastrální mapě jejich jméno.
Mluvčí 13: Pozemek, který těsně sousedí se stavbou jiného vlastníka,
Mluvčí 13: tam jak máte napsáno pan Novotný nebo vlastník Novotný, tak ten pozemek město bralo jako jeden z posledních mála hodných stavebních pozemků na Studánce, zároveň i z důvodů, že v žádosti manželů urbanových nebyla prioritně uváděna stavba rodinného domu, tak se přiklonilo
Mluvčí 13: Komise správé majetku, no přiklonila Komise správé majetku a Rada města k tomu si tento pozemek ponechat zatím ve vlastnictví z důvodu možné budoucí výstavby v tomto místě.
Mluvčí 13: Samozřejmě manžele Orbánovy mají právo znést připomínky, vy máte možnost vlastně korygovat Radu města a rozhodnout o zveřejnění toho pozemku.
Mluvčí 14: právě z důvodu, že manžele Urbanovi se nemohou z pracovních důvodů zúčastnit zastupitelstva, tak proto teda psali ten dopis.
Mluvčí 14: Já bych teda požádal diskuzi hostů, tím pádem asi k tomu nebude, ale pani Lankovou, jako diskuzi zastupitelů, prosím.
Mluvčí 10: Asi bych chtěla říct, že ten dopis já a možná i ostatní jsme dostali od manželů Urbanových, já jsem z města teda nedostala nic.
Mluvčí 10: ale já jsem ještě na to koukala.
Mluvčí 10: První je, co teda paní Jenny Bránek řekla, že to je jedno z mála pozemků, kde by se měl mohl postavit barák.
Mluvčí 10: Na to jsem se chtěla zeptat, jestli jako není víc na tý studentce pozemků, protože já si myslím, jak ten pozemek teďka vypadá, ten se někdo stará, nevím, jestli to jsou ty urbanovy, nevím, jestli to jsou ty novotní, ale je upravený, vypadá dobře.
Mluvčí 10: A já si myslím, že bych s tím vůbec neměla problém, kdyby to tak zůstalo,
Mluvčí 10: zvlášť proto, když ten soused s tím souhlasí, jak bylo teda aspoň napsáno v tom dopise.
Mluvčí 10: Na druhou stranu, tam se důvod, který i dávají Manželé Urbanovi, je i ohledně samozřejmě nedostatek vody, takže pozemky, kde ta voda je, tak by se asi neměly zastavovat, jestli si pamatujete v nedávné době
Mluvčí 10: tady se řešil taky pozemek, chtěl ho koupit pan Čelko, pan Šatník, všichni ho chtěli koupit, ne kvůli tomu, že tam něco postaví, ale proto, aby zachránili právě tuhletu půdu, nebo tuhletu oblast, kde ta voda tam je a narušilo, kdyby tam někdo něco postavil, tak by to celé, vlastně to okolí narušilo.
Mluvčí 10: Takže já s tím určitě bych neměla problém, ten pozemek jim tam prodat.
Mluvčí 14: Děkuji, ještě díky zastoupitelů
Mluvčí 01: Dobré odpoledne, já totiž, samozřejmě vždycky je dobré vyslyšet obě strany a když dopise, já jsem dostal jak z města dopis tedy, tak přeposlaný, tak od Orbanovej.
Mluvčí 01: ale bylo by dobrý košet, když tak vyslyše toho souseda, protože může o mně někdo vyjádřit, že s tím souhlasím a já ani nevím rozsah, co se budeme za mými zády kupovat a to je vlastně vedle toho baráku souseda, takže já bych jako já určitě
Mluvčí 01: To nepodpořím, aby se tohleto prodávalo, protože máme vyjádření jenom z jedné strany a nevíme opravdu, jestli ten dotyčnej vedle s tím souhlasí.
Mluvčí 01: A nevím, jestli byl obeslán, asi nebyl.
Mluvčí 01: Děkuji.
Mluvčí 14: Pardon, děkuji.
Mluvčí 14: Nikdo jiný už se nehlásí, takže paní Lanková ještě, pardon.
Mluvčí 10: Pan doktor Jára řekl zajímavou věc.
Mluvčí 10: Pane inženýre, oslovili jste i toho pana Novotního, nebo ví o tom, nebo?
Mluvčí 10: Děkuju.
Mluvčí 13: Je vidět, že tady nedává někdo pozor.
Mluvčí 13: Rada města rozhodla nepřevést ten pozomek.
Mluvčí 13: Takže, tak tím pádem, dokať nebude pozomek zveřejněn na úřední desce k převodu,
Mluvčí 13: tak o ten pozomek by vlastně jako nikdo kromě žadatelů neměl projevovat ani zájem a my bysme ho neměli vlastně ani vyzývat, protože vůle orgánů města je nepřevést.
Mluvčí 13: Teprve když dneska rozhodnete převést, tak budeme to vyhlašovat na úřední desce a ještě navíc oproti zákonné normě budeme psát dopis panu Novotnému, že to vysí na úřední desce k zvěřenění.
Mluvčí 13: Ale aby jsme
Mluvčí 13: na základě nezveřejnění Rady města, obesílali žadatelé, tak to si myslím, že bychom neměli dělat.
Mluvčí 14: Děkuji, nikdo u jiný už není, takže poprosím předsedu návrhové komise, aby předložil návrhu znesení.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést pozemek 995 a 999 v katastráním území Studánka u Rumburku.
Mluvčí 14: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Hlasování bylo schváleno pro dvanáct hlasů, držely se dva hlasy.
Mluvčí 14: Zastupnitelnost města rozhodlo nepřevést tento pozemek.
Mluvčí 13: Takže bod 1.0 je obdobný bod, je to návrh na prodej pozemkové parcely 891 v katastrofním území Studánka.
Mluvčí 13: Paní Samantha Bílá Kohářová a pan Marcel Bílý požádali o prodej uvedeného pozemku za účelem budoucí dílčí změny územního plánu, budoucí možné výstavby rodinného domu.
Mluvčí 13: Hrada města rozhodla nezveřejně záměr převést
Mluvčí 13: právě z důvodu možného využití tohoto pozemku pro budoucí výstavbu, ale až v případě změny nového územního plánu, protože nový územní plán zde řeší plochy smíšené krajiné, čili ačkoliv je to pozemek, který je u komunikace, mohl by teoreticky být jednou využit
Mluvčí 13: ke stavbě rodinného domu momentálně není územním plánem určen, proto pro případ této změny nebo pro budoucí využití ke stavbě do komise i rada doporučila ponechat si ho ve vlastnictví.
Mluvčí 13: Ale zase máte možnost korygovat rozhodnutí rady a rozhodnout o sveřejnění.
Mluvčí 14: Děkuji dobrá.
Mluvčí 14: Beránkovi otevírám diskurzi hostů, nikdo otevírám diskurzi zastoupitelů.
Mluvčí 02: Nikdo, takže poprosím předsedů návrhové komise.
Mluvčí 02: Zastupitelnosto města rozhodlo nepřevést pozemek 891 v katastrálním muzemí Studánka u Rum v Uruku.
Mluvčí 14: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Hlasování číslo 16 bylo schvaleno jednomyslně 14 hlasy.
Mluvčí 14: Zastupitelé města rozhodli o tom nepřevest tento pozemek.
Mluvčí 13: Dalším budeme návrh na prodej pozemkové parcel 1155 a pozemkové parcel číslo 1157 v Katastrálním muzemí Studánka u Dumburku.
Mluvčí 13: Žádatelem je pan Václav Marquardt, který požádal uvedené pozemky, které jsou uvedeny jako louky pastviny.
Mluvčí 13: Požádal o možné využití tohoto pozemku na rozšíření svého pozemku, který má vedle.
Mluvčí 13: těsně sousedící s tím, že v územním plánu v současném se jedná o veřejnou doprovodnou ochranou zeleň.
Mluvčí 13: Nový územní plán řeší pozemky jako smíšené krajiné.
Mluvčí 13: Takže opět stejný důvod, jako v předešlém případě, možných využitelných pozemků na stavbu.
Mluvčí 13: A tady vidíte, že historicky zde stavení stálo, tak
Mluvčí 13: Spracovatele euzemního plánu, jak současného, tak nového, zde nové plochy bydlení nenavrhují, ale v případě, že město Vansdorf bude jednou chtít plochy bydlení rozšiřovat, tak jsou vhodné tyto bývalé úsedlosti nebo bývalé sbořeniště si třeba ve vlastnictví města ponechat.
Mluvčí 13: Proto komise IREDA doporučila nebo rozhodla nezveřejný záměr převést, ale máte opět možnost toto změnit.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Dotevíram rozpravu hostů.
Mluvčí 14: Rozpravu zastupitelů.
Mluvčí 14: Není tomu tak, prosím předsedů návrhové komise o přinesení návrhů snesení.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést pozemek 1155 a 1157 v katastrálním muzemí Studánka u Rumburku.
Mluvčí 14: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Hlasování číslo 17 bylo schvaléno pro 13, proti 1, takže i v tomto případě zastupitelé rozhodli nepřevést tento pozemek.
Mluvčí 14: Další bod.
Mluvčí 13: Dalším bodem je návrh na zrušení úsnesení.
Mluvčí 13: Zastupitelstvo města přijímalo úsnesení číslo 139 lomeno 2021 ze dne 23.9.2021 o prodeji podzemku na Studánce.
Mluvčí 13: Žadatelé nemají o podzemek zájem již a nechtějí uzavřít kupní smlouvu.
Mluvčí 14: Tady je to jednoduché, ale přesto dávám prostor k vyjádření jak zastupitelům, tak hostům.
Mluvčí 14: Poprosím předsedu návrhové komise o přidnesení návrhů snesení.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 139 lamenon 2021 ze dne 23.9.
Mluvčí 02: 2021.
Mluvčí 02: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Hlasování číslo 18 bylo schváleno všemi čtrnácti hlasy.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Další bod.
Mluvčí 13: Dalším bodem je návrh na uzavření smlouvy o upravě vzájemných práv a povinností související se vstupem do tělesa a komunikace v důsledku realizace stavby, která se nazývá výstavba kamerového bodu u Kauflandu a propoj z ulice 5. května.
Mluvčí 13: Takže náš kamerový systém bude rozšířen o kameru u Kauflandu.
Mluvčí 13: ale je potřeba zasáhnout vedením do komunikace, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje.
Mluvčí 13: Proto se zde schvaluje vlastně tady ta smlouva, která upravuje vzájemná práva a povinnosti a zároveň pověřujete starostu města podpisem této smlouvy.
Mluvčí 14: Děkuji za přednesení.
Mluvčí 14: Otevírám rozpravu hostů, rozpravu zastupitelů,
Mluvčí 14: Poprosím předsedu návrhy komisa o přidnesení návrhů snesení.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit s mlouvu číslo římská 10 lomeno 1102 lomeno 1020 lomeno DC o úpravě vzájemných práv a povinností sovisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby kamerový bod Kaufland a dále... Můžeme, můžeme, ano, můžeme to udělat, zahromady.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy dle návrhu.
Mluvčí 14: Děkuji, takže oba návrhy tak, jak byly předneseny a tak, jak je máme v materiálech a tak, jak byly zveřejněny na úřední desce, můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Na vrchu snesení byl schválen všemi 14 hlesy.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Další bod?
Mluvčí 13: Jedná se o obdobný bod.
Mluvčí 13: Je to návrh na uzavření smluvy o upravě vzájemných práv a povinností.
Mluvčí 13: Tentokrát je to v souvislosti se vstupem do tělesa silnice v důsledku realize stavby sítě veřejného osvětlení v ulici Žitavská.
Mluvčí 13: Opět Žitavská ulica je ve vlastnictví
Mluvčí 13: ústeckého kraje, vstupujeme zde kabeláží, až jsme oprávněni do této komunikace vstupovat, zároveň tedy musíme podepsat s ústeckým krajem příslušnou smlouvu a tu, které musíte pověřit starostu města, podpisem.
Mluvčí 14: Děkuji, dávám prostor k vyjádření postupu.
Mluvčí 14: Vyjádření zastoupitelů.
Mluvčí 14: Pokud tomu tak není, poprosím předsedu návrhové komise o opět obě návrhy úsnesení, můžeme najout jednou.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvou číslo Hřímská 10 lomeno 1099 lomeno 2021 lomeno DC o úpravě vzájemných práv a povinností sovysejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby síť veřejného osvětlení ulice Žitavská v katastrálním muzemí Vanzdorf.
Mluvčí 02: A dále zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy vedle předloženého návrhu.
Mluvčí 14: Děkuji a vítám pana Horáčka.
Mluvčí 14: Budete se hned přihlašovat nebo až potom?
Mluvčí 14: Dobře, takže můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Hlasování číslo 20 bylo schváleno, probilo 13 hlasů, jeden nehlasoval.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 13: Tak já mám poslední bod, který je spíše formální.
Mluvčí 13: Měli jsme uzavřenou obdobnou smlouvu, jako jste teďka odsoulasili, za účelem uložení veřejného osvětlení do ulice Československých letců, ale nakonec jsme se s odborem dopravy silničního hospodářství a se zprávou údržby silnic domluvili, že se ta smlouva podepisovat nemusí, protože půjdeme
Mluvčí 13: v našem chodníku, krajnici a není potřeba teda nakonec tato smlouva, aby byla uzavřena, takže se připravilo usnesení na zrušení.
Mluvčí 13: Usnesení číslo 110, 2019, lomeno třemi, z 18. září 2019.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Máme tady diskuzi hostů.
Mluvčí 14: Diskuzi zastupitelů, tady asi není o čem moc diskutovat, takže poprosím předsedu návrhové komise o přidnesení návrhů snesení.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 110 lomeno 2019 lomeno 3. ze dne 18.9.2019.
Mluvčí 02: Můžeme hlasovat?
Mluvčí 14: Hlasování číslo 21 bylo schváleno pro všech 14 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nezdržel se, ani nehlasoval.
Mluvčí 14: Tím jsme vyčerpali tu podstatnou část bodů, která se týkaly převodu majetku.
Mluvčí 14: Já děkuji panu džulim Varnankovi za přednesení návrhu.
Mluvčí 14: A máme tady další bod, což je dvojka zprávy výboru zastupitelstva města, takže bych chtěl požádat třecery výborů, zda mají nějaké zprávy.
Mluvčí 14: Pan Moravec, prosím.
Mluvčí 05: Dobré odpoledne, za výbor pro odpady žádnou zprávu pro zastupitelstvo nemáme a od minulého zastupitelstva jsme ani slusku neměli.
Mluvčí 14: Děkuji, paně Lanková, prosím.
Mluvčí 10: Za finanční výbor můžu rovněž říct, že jsme nedostali žádný vhodný úkol a už bychom nějaký chtěli docela.
Mluvčí 14: Dobře, beru to jako výzvu.
Mluvčí 14: Takže to jsou asi zprávy všech výborů, nemáme zde žádné ostesení, takže můžeme pokročit k dalšímu bodu a to jsou body různé.
Mluvčí 14: Takže otevírám.
Mluvčí 14: V bodech různé tady nic nevidím.
Mluvčí 14: Nemáme, takže finanční záležitosti také dneska nemáme.
Mluvčí 14: Takže máme tady návrhy dotazy, připomínek a podněty obyvatel.
Mluvčí 14: Tady se musím poradit, protože my jsme se minulé dohodli, že tento bod bude vždy od 17 hodin.
Mluvčí 14: A 17 hodin teda bude až za hodinu.
Mluvčí 14: Tak, takže já bych to spíš udělal tak, že vidím tam dva přítomné hosty a mluvám se, jestli jsem někoho vynechal, ale ceptám se teda vás dvou přítomných hostů, jestli chcete nějakým způsobem se vyjádřit, tak prosím, budete mít teďka možnost.
Mluvčí 14: Takže první pan Kňourek, prosím.
Mluvčí 08: Tak, dobréhodpoledne všem.
Mluvčí 08: Budu mít pár dotazů na pana Suchardu.
Mluvčí 08: Byl jsem u vás v listopadu ohledně radarů a vy jste mi řekli, že během prosince se doladí software a od ledna se začne měřit.
Mluvčí 08: Už se to dělá?
Mluvčí 14: Takže na tom můžu odpovědět hned, nedělá se to proto, že na krajském ředitelství policie na území odboru v Děčíně došlo k totální obměně všech policistů a přesto, že jsme řádně v listopadu odeslali dopis, ve kterém jsme žádali stejně tak jako město Rumbur,
Mluvčí 14: tak až do ledna se nám v podstatě nikdo neozval, až na náš apel, který byl v lednu přímo na paná krajského řiditele, tak se nám vlastně ozval neprodleně asi hned druhý den technik, který tam znova teďka je, který je dopravním inžinírem, je to pan Jan Crha.
Mluvčí 14: Přijel sem, udělali jsme s ním 12. ledna místní šetření, na základě toho místního šetření jsme upravili tu žádost, kterou teda vlastně on chtěl upravit, takže jsme ho upravili, poslali jsme ji znovu a teďka čekáme na vyjádření.
Mluvčí 14: Jakmile bude vyjádření, mezi tím jsme měli druhé školení na obsluhu toho radaru, takže jsme v podstatě připraveni a čekáme.
Mluvčí 14: Rumburg už má ty svoje místa, které už měl teda před rokem schváleny, my zatím jsme s tom stáli učekání.
Mluvčí 08: Další věci k vám mám, když jsme se bavili, tak já jsem se vás ptal, kdy začne policie vymáhat dodržování dopravních předpisů v Vandelfu.
Mluvčí 08: Jedná se o ulici Národní, kde je značka zákaz odbočení vlevo do Mariánské.
Mluvčí 08: a z 5. května je přikázaný směr pod nákladní vozy přes Studánku.
Mluvčí 08: Proč mají ty lidi na ulici Pražská, mezi těmi paneláky, furt ty kamiony a my to máme taky, protože mě jezdí kamion v podstatě nějakej 6 metrů vedle hlavy, když spím.
Mluvčí 14: Tam je to trošku větší problém, i tohleto jsme se snažili řešit.
Mluvčí 14: Tam je problém v tom, že ty vozidla většinou jsou označena jako zásobování, to znamená, aby tam věc mohla.
Mluvčí 14: Víte, že máme tohleto dost nešťastně vyřešené ve městě, že i obchovatná cesta, která vlastně nahrazuje tuto komunikaci, pokud teda to vozidlo nevýždí z města, nejde přes tu dánku,
Mluvčí 14: tak nám projíždí přes náměstí Beneše, potom nám projíždí tím zlužením nalegí a kličkuje nám kolem pošty dozadu směrem na ulici Východní, což také není úplně nejšťastnější.
Mluvčí 14: Domluvili jsme se, že tam budeme dělat častější kontroly, máme příští týden schůzku s policisty, takže opět budeme chtít od nich součinnost a budeme se snažit více to tam nějakým způsobem
Mluvčí 14: postihovat, tam jediná možnost opravdu je, ta vozidla v podstatě chytit hned z té první části, to znamená v té krátké části Marianské, než dojedu v podstatě do toho, protože tam se vztahuje ten zákaz toho odbočení, tam dál už samozřejmě se na ně nevztahuje.
Mluvčí 14: To je to vozidlo, když vám bude tvrdit, že tam věl kdykoliv jinde, kde ten zákaz takhle striktně není,
Mluvčí 14: Tak je to otázka i výmluv těch řidičů a tak dále.
Mluvčí 14: Nekontrolovat se to není, ale snažíme se nějakým způsobem to omezit.
Mluvčí 14: Z druhé strany to vůbec nejde omezit směrem odpodluží a vím, že to problém je.
Mluvčí 08: Já se domnívám, že prostě to, co tady říkáte, že je trošku nesmysl, protože pokud tam jezdí vozy mezi desátou a šestou hodiny uraní, kde prostě žádný zásobování není, kde není co zásobovat, tak prostě to je úplně jednoduché prostě pokutovat ty lidi.
Mluvčí 08: A dokud nebudou nějaké restrikce, tak nebude pořádek tam.
Mluvčí 08: Ty lidi, který bydlejí v přízemních bytech, na ty pražský, tak bych vám to přál, prostě oni jsou vlastně taky nějakejch pět metrů od ty ulice.
Mluvčí 08: Proč to tam mají poslouchat a dejchat ty smrady z těch nákladňáků a tohlecto?
Mluvčí 08: Já nevidím důvod, proč by tam musel jezdit.
Mluvčí 08: A nebo tam dejte omezojící značku, ať ty lidi se vyspěj, že od 22 do 6 hodin tam nebude jezdit žádný nákladňák.
Mluvčí 08: Je tam omezená rychlost, sám jste se zúčastňoval hodně jednání, strávili jsme na tom, myslím, dva roky.
Mluvčí 08: Pak se tam udělal radar, byl klid.
Mluvčí 08: A dneska to je prostě divočina, ty kamiony nejezdí ani v 50, oni tam jezdějí noci v 80.
Mluvčí 08: A jak to bylo rozkopaný, dá se říct, pomalu půl leta, tak jsme tam nadskakovali i z postelí.
Mluvčí 08: Víte, že jsem za váma byl kolikrát i za panem Musilem, tam se navez štěrek a ty nákladňáky to vyházeli všechno ven, tam mohly být dané ocelové desky a omezená rychlost na nějaké třeba 10 přesto a mohl být klid.
Mluvčí 08: Lidi, pan Horáček starý říkal taky, když já spím nahoře pod střechu a nadskaknul z postelí a když říkám, tak pojďte se mnou na zastupitelstvu toho lidem, tak oni prostě, to bych musel bejt zprostej, co mi řekli.
Mluvčí 14: Já tomu rozumím, víte, že jsem se v tom i sám angažoval, že nakonec jsme teda donutili tu firmu a nebylo to s ní úplně jednoduchý, protože to jsou firmy, které nepracují pro město Vassdorf, ale pracují především pro čest, takže teda nakonec se nám tam podařilo to donutit i aspoň to zadláždit.
Mluvčí 14: Ale jako několikrát jsme vyzývali, pan Musil si s nima užil svoje, tím nechci říkat, že bychom nic nedělali, ale v podstatě, pokud ta firma moc nekomunikuje, tak tam těch moc možností nemáte.
Mluvčí 14: Není to naše komunikace, je to komunikace zprávy oudržby silnic, kde my jsme teda apelovali, můžete si tohle věřit i na paní ředitelku v Děčíně,
Mluvčí 14: která, no paní Bekařovou, s tím, aby s tím něco teda dělali, aby ty firmy vyzvaly, aby, aby ty firmy dodržovali ta omezení, která tam mají, protože tam lecky nedodržovali ani tu průjezdnost té komunikace na polovinu atd.
Mluvčí 14: Jako kdyby to byla městská stavba a městská investice, tak to asi umíme ovlivnit daleko víc jak tohle.
Mluvčí 08: Dál se zeptám teda, i zkrátce tady už poukazoval pana Brzáka, tady nevidím nikde,
Mluvčí 08: Jo tady, pardon, omlouvám se.
Mluvčí 08: Ohledně výstavby Jezu nebo aspoň Prahu, aby se zvedla hladina Mandave.
Mluvčí 08: Pan Brzák mi tenkrát řekl, že tam je pán, s kterým nejde komunikovat, nebo paní tam byla a že tam je teď někdo jiný a že by to mohlo být přístupnější, tak bych se rád zeptal, jestli prostě bude se s tím něco dělat nebo nebude.
Mluvčí 08: Protože opravdu, když je málo vody, tak bychom tu vodu podrželi tady a když bude hodně, tak to ničemu nevadí a v létě třeba, když je teplo, tak to vlastně schladí i město částečně.
Mluvčí 14: Takže požádáme o informaci pana Jiřina Brzáka.
Mluvčí 07: Dobré odpoledne, jenom krátce po vodí oheře, plánuje teď investici v oblasti korita, u bazénu a poměrně široce, až skoro ne úplně k panorámě, ale tam někam do té oblasti.
Mluvčí 07: V současné době to projektují, dávali jsme jim nějaké podněty z naší strany, jednak tam chceme udělat přístupnou náplavku, udělat tam schody dolů k mandavi a trošku tu mandavu přiblížit lidem a součástí našich požadavků na projekt.
Mluvčí 07: který se bude zpracovávat v letošním roce, tak byly i možnost případně nějakých Prahů.
Mluvčí 07: Nakolik to projektant, nebo zatím jsme nadostali od nich projekt, teď se to projektuje, nebo teď se připravuje projektová dokumentace, a zatím nás jejich projektant nekontaktoval s nějakou konzultací.
Mluvčí 07: Jsme k tomu teda dali naše požadavky, nebo jak bychom si to představovali, a teď čekáme od nich nějakou reakci.
Mluvčí 07: Nevím, jak rychle to bude trvat, to záleží na pohodě hacích.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 08: Ono, když se podíváte vlastně v podstatě u KVL-ka do Mandavy do korita, tak tam takový prach je, u Kočičáku je další a já nevidím prostě nějakej problém, proč by jich nemohlo být na Mandavě víc, když zajdete, já nevím, do Grošena, u Heinewalde, tak tam všude jsou a ta řeka je jako má vyšší hladinu, je tam víc ryb prostě a všeho a bylo by to pro lidi přinosnější, když tady bylo takovejch
Mluvčí 08: rybníků všude a rybníčku, který jsme zavezli odpadkama a ubrali jsme strašně vodní plochy ve Vanzorfu.
Mluvčí 07: Souhlasím, tam je hlavní problém, že ta řeka není naše, ta patří v povodní ohře a my můžeme argumentovat, že bychom to tam chtěli, ale rozhodlující sluhou mají samozřejmě jejich technici a jejich názor.
Mluvčí 07: Jak jsem říkal, do loňského roku to bylo úplně neprůstřelné, protože bylo období povodní a všichni byli strašně v ozlovkách vyplašení z povodní.
Mluvčí 07: takže nechtěli jakoukoliv překážku připustit v korytě.
Mluvčí 07: Teď se ty názory trochu mění, uvidíme, na kolik budou přístupní tomuto návrhu, zatím k tomu nejsem schopný nic blížšího říct.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 08: Ještě jeden dotaz mám.
Mluvčí 08: Na ulici Kostelní, tam se, jak se dělala ta kabelášnová, propojovaly se ty dvě trafačky,
Mluvčí 08: tak cigáni prostě odflinkli strašně ty chodní kolem nás a když jsem říkal, proč to dělají takhle, no to bych musel být sprostej, tak on mi řekl, vždyť se to bude příští rok kopat znova, protože se bude dělat veřejné osvětlení.
Mluvčí 08: Je to pravda?
Mluvčí 14: Tak to teď na tohle neumím.
Mluvčí 14: Jardo, prosím tě.
Mluvčí 14: Je tady dotaz, jestli na ulici Kostelní se bude v letošním roce, je to tak v letošním roce, myšleno, v letošním roce dělat veřejné osvětlení.
Mluvčí 14: Jedná se o to, že ulice byla rozkopána v rámci unifikace odčezů a že když teda pár pětudek tam reklamoval nějaké povrchy chodníků, takže mu řekli, že to je jedno, že se tam stejně ještě to bude znova otevírat a bude se tam dělat veřejné osvětlení.
Mluvčí 14: Já taky zhlavně nevím, ale musím říct, že konkrétně s firmou, která dělala, na které jsme měli snad asi nejvíc problémů, nebo ona nám způsobila, přestože to není naše investice, nejvíc problémů, způsobila nám tam řadu problémů právě na veřejném osvětlení, protože vím, že na několika místech nám tam nakopli kabel při těch pracích, prostě chovali se nešetrně.
Mluvčí 14: a že se tam nějakým způsobem s nima řeší náhrada škody a výměna částí kabelů takovýhle, ale jakože by se tam mělo dělat nové veřejné osvětlení, to si teďka opravdu nevybavuji.
Mluvčí 14: Ale můžeme se na to určitě podívat.
Mluvčí 14: Děkuju.
Mluvčí 14: Děkuju, takže ještě někdo do diskuze, já vidím, že tohoto takže pan Čapek, jako technická připomínka, prosím.
Mluvčí 03: Dobrý den, děkuji za slovo.
Mluvčí 03: Já bych jenom podpořil slova pana Kňourka, protože mi se to zdá jako rozumný argument taky tu řeku trochu víc regulovat a ještě můžu potvrdit i to, že sám jsem mluvil s člověkem z povodí o hře, který mi potvrdil, že máme to zkusit znovu, že skutečně tam došlo k personální obměně a že jsou přístupnější k těm jednáním na toto téma.
Mluvčí 14: Dobře, děkujeme za informaci, za technickou poznámku.
Mluvčí 14: Pani Lanková, ještě k tomu, nebo už a potom, takže k tomu, prosím.
Mluvčí 10: Já jsem nechtěla úplně k tý vodě, ale jako pan Kňourek jsem se chtěla zůstat teda na ty radary, to bylo odpovězeno.
Mluvčí 10: A pak k tý pražský.
Mluvčí 10: Já mám takový velký problém.
Mluvčí 14: Já se jenom zeptám, abychom ukončili, máme teď návrhy připomínky podněty obyvatel.
Mluvčí 10: Já chci reagovat na to, co řekl pan Kňourek.
Mluvčí 10: Mám taky problém s těma kamionama po městě, já třeba na rozdíl od vás mám problémy na těch legích, protože tam hodně chodím.
Mluvčí 10: To tady bylo zmíněno taky, že tam teda zbytečně jezdí kamiony, které nezásobují, ale na druhou stranu ta pražská
Mluvčí 10: Vy říkáte od desíti do šesti, jakože tam nesmí jezdit, ale já vím, že třeba do toho lídlu, do toho peny jezdí kolem čtvrtý, půlpátý, jako zásobování, jo.
Mluvčí 10: Tam asi by se to muselo taky trošku nějak oddělit, protože oni tam prostě musí jet v tuhle tu dobu, že jo.
Mluvčí 14: Já si myslím, že pan Kňorek měl na mysli, že to zásobování je asi ten nejmenší problém, že spíš omezit ty kamiony, které tam výjíždějí spíš neoprávněně, že ty tři, čtyři kamiony, které zásobují obchodní domy, že tam asi nejs
Mluvčí 14: Děkuju, takže bych ukončil teda bod číslo pět, přejdeme k bodu číslo šest a to jsou návrhy dotazy připomínky členů zastupitelstva města, tak prosím.
Mluvčí 14: Pan Draský, prosím.
Mluvčí 11: Dobré odpoledne všem.
Mluvčí 11: Já bych měl jednu takovou připomínku.
Mluvčí 11: Taky k dopravní situaci.
Mluvčí 11: Zvlášť o Vánocích to vyniklo.
Mluvčí 11: Lidl změnil režim provozu parkoviště u prodejny a o Vánočních svácích vznikl paradox na sídlišti, kdy parkoviště u Lidlu bylo prázdné, když bylo zavřeno.
Mluvčí 11: A na parkovišti, vzhledem k tomu, že lidi nebyli vyjeti za prací, tak ta situace parkovací byla, lidi parkovali na vchodnících, na trávnících.
Mluvčí 11: Způsobem, když tam člověk projížděl, jsem si říkal, jestli bude hořet, tak se sem nikdy na siči nemůžou dostat.
Mluvčí 11: Čili ta situace na tom sídlišti, co se týče parkování, je skutečně neutěšená.
Mluvčí 11: A i když se udělali některé kroky, aby se vylepšila, myslím, že je to pořád nedostatečný.
Mluvčí 11: A mám za to, že by město mělo zadat nějaký úkol, jak vyřešit i z pohledu do budoucna, jak se to tam dál bude vyvíjet, protože tam skutečně to přestává být civilizovaný.
Mluvčí 14: Můžu říct, že už je to velmi dlouho, co na to bylo zpracováno.
Mluvčí 14: V podstatě studie, ze které do dneška vycházíme, bylo teďka uděláno jedno parkoviště, které bylo mezi těmi velmi vysokými domy, které jsou směrem odkruhového objezdu.
Mluvčí 14: Zároveň teda máme v podstatě už před nějakým způsobem, před dohodou mezi městem Vannsdorf a Ústeckým krajem,
Mluvčí 14: kde teda, bohužel to trvá trošku díl než jsme čekali, ale kde teda by mělo dojít k převodu toho pozemku v šíři zhruba 9 metrů kolem toho hřiště.
Mluvčí 14: Tam jsme vyšli ústeckému kraju vstříc, protože ústecký kraj nemohl zehnat tady geodeta, takže nás požádal, my jsme samozřejmě vyšli vstříc a dohodli jsme se, že to zaměření toho pozemku, toho co bychom asi chtěli,
Mluvčí 14: Takže teda si provedeme my na vlastní náklad, aby jsme to trošku urychlili, takže tam by mělo dojít k tomu, do té doby, než to bude definitivně uděláno a než se tam teda provede i přeložka sítí, protože tam zrovna v těch 9 metrech, které potom chceme využít, tak tam je umístěno ještě vedení Česu, které by mělo spadat do té unifikace a mělo by se v rámci této akce také spláchnout.
Mluvčí 14: tak chceme udělat aspoň ústupek v tom, že asi teďka po dohodě s novým dobravním inžinírem zprovozníme tu ulici, vláda myslím, že je bezejmená, ale tu spojku mezi Lesní a ulicí Karoliny Světlé, kde je dneska zákaz vězdu a kde ty vozidla stejně parkují, takže bychom tam teda aspoň částečně, protože stejně tam do budoucna parkoviští bude, takže bychom tam zlegalizovali
Mluvčí 14: Aspoň pár parkovacích míst v formou odstranění části té kranice směřitom k řišti.
Mluvčí 14: Aspoň v podelném směru tam umožnit třeba 10-15 vozidlům, aby tam už dneska parkovali.
Mluvčí 14: Aby tam vlastně neparkovali v rozporu se zilničním zákonem.
Mluvčí 14: A do budoucna je samozřejmě přesně to, co ty říkáš.
Mluvčí 14: Zaprvé máme zpracovaný návrh na parkoviště, které je mezi těmi zbývajícími dvěmi
Mluvčí 14: vysokými panelovými domy a pak to nejdůležitější je asi to zpracované nebo navržené a v té studii zveřejňované parkoviště, které jsme projednávali i s bytovým družstvem a to je za těmi domy 39 a dále, které tam jsou směrem k ČSAD, kde vlastně stačí změnit jeden pozemek a je tam trošku problém, že tam je zatrubněný potok,
Mluvčí 14: ale i to se dá vyřešit a tam by teda mělo být potom větší parkoviště, které by mělo být zaprvé průjezdné nejenom zpátky do té ulice Karoliny světle, ale mělo by být potom průjezdné i do té ulice na příkope, která je změnou ČSAD.
Mluvčí 14: Takže to je to, čím se snažíme teďka nějakým způsobem, chceme ještě aspoň trošičku rozšířit, být třeba formou jenom štěrkového, to parkoviště, které je naproti vězdu do nektří učiliště, ale do bývalého učiliště.
Mluvčí 14: Takže to jsou takové varianty, které jsou, pan horáček, technická poznámka,
Mluvčí 06: Dobré odpoledne, mám jednu poznámku ohledně toho Lidlu.
Mluvčí 06: S Lidlem, nebo s vedením Lidlu, nebo s těmi lidmi, co měli na starosti do parkoviště, tak vždycky byla korektní jednání.
Mluvčí 06: Nestálo by za to oslovit Lidl ohledně, nebo vyhovat nějaké jednání ohledně úpravy toho parkoviště, protože když jedete ve večerních hodinách, tak je to prázdný.
Mluvčí 06: Když jedete v odpoledních hodinách, tak je tam maximálně 20 aut, víc tam nikdy není, nebo já jsem to aspoň nezažil, tak si by nestalo za to požádat ten lídl, aby tu část, která sousedí s ulicí Pražskou, zkrátil a
Mluvčí 06: Případně ne, aby to město odkupovalo nejdřív, ale třeba do nějakého pronájmu a posunout tu závodu a tam by vzniklo dalších asi 25 míst, které by velmi tomu místu pomohly.
Mluvčí 06: Ty místa jsou tam naprosto zbyteční, protože to prkoš je příliš veliké.
Mluvčí 14: Já děkuju za vaši připomínku, já mám velmi podobný názor, v tom se rozumíme to parkoviště, ale celé patří firmě a oni nám vlastně zaplatili to parkoviště, které je naproti.
Mluvčí 14: Já spíš bych tam viděl jinou variantu a s tím bychom asi také souhlasili je to, že teďka budeme mít jednání s Lidlem ohledně toho, jestli by třeba neumožnili na nějakou klientskou kartu, protože oni ten systém mají celý postavený zatím na registračních značkách
Mluvčí 14: tak jestli by neumožnili parkování přes noc, víme, že už tam máme nějaké incidenty, že někdo uloml závoru, někdo tam zase jezdil přes trávník, aby se dostal tam a zpátky, takže chceme jednat s Lidlem dál o tom, jestli by neumožnil parkování za nějakou paušální částku pro ty lidi, kteří tam bydlí,
Mluvčí 14: A je pravda, že je dneska radost jezdit nakopat do Lidlu, protože můžete zaparkovat úplně před vchodem, ale to parkoviště je opravdu prázdnotou, zatímco se nám ta auta hromadí nejenom v těchto ulicích, ale zaplnili nám celé parkoviště, které je dneska u bývalého plusu, nebo dneska peny.
Mluvčí 14: Takže určitě dobrý nápad a s Lidlem jednat budem.
Mluvčí 14: Já jsem s ním ještě nejednal, ale vyvoláme s ním jednání.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Pan Čapek?
Mluvčí 03: Dobrý den, ještě jednou děkuju za slovo.
Mluvčí 03: Já mám několik dotazů.
Mluvčí 03: První naváže vlastně na to, co jsme tady řešili a to dopravu ve městě.
Mluvčí 03: Vůden bych chtěl říct, že kvituju to, že vznikly nové retardery, zejména na Národní a u Bratislavský, to je fajn.
Mluvčí 03: I vypadají docela robustně, že by mohli něco vydržet.
Mluvčí 03: Ale chci se ptat, co dál, protože máme ještě další místa ve městě, které by bylo potřeba řešit.
Mluvčí 03: Ať už je to prostor u bazénu, po případě prostoru u školy na Karlovce atd.
Mluvčí 03: To jsou prostě místa, které taky jsou docela nebezpečný.
Mluvčí 14: Máte naprosto pravdu.
Mluvčí 14: Já jenom doufám v to, protože 22. jdeme na Českou komoru architektů, naradi už jsem to říkal, kteří nám pomohou vybrat hodného nového městského architekta, který by se měl ujmout své funkce a já považuji za velmi podstatné, aby jako první úkol teda už máme daný tím úsnesením zastupitelstva a to by mělo být teda pojednání
Mluvčí 14: toho celého širokého území u toho mašínáku, protože to je docela priorita taková toho zastupitelnosta toho našeho.
Mluvčí 14: A druhá je vůbec řešit tu dopravní situaci s ohledem na ten obrovský rozvoj toho motoryzmu, který je, znáte určitě problematiku a už jsme ji tady řešili, myslím, že i pan inž.
Mluvčí 14: Riedl tady o tom mluvil, je to problematika vůbec znova
Mluvčí 14: naprosto ponovu zhodnotit tu obrovskou křižovatku, která je uvohnouta, když to řeknu takhle česky, to znamená tam u té masny, kde opravdu ty lidi parkují, kde chtějí a kde třeba možná to bude do budoucna kruhový objezd.
Mluvčí 14: Jednáme s hradním ústavského kraje panem Dígrem o tom, jestli by nebylo možné zrovna u toho prostoru, kde my jsme kdysi škole střední přenechali
Mluvčí 14: ten prostor, který je vlastně naproti tomu obchodu přímo, tak jsme ho přednechali s tím, že tam budou stavět sportovní halu, což si myslím, že se asi nestane, takže aby třeba tam mohlo vzniknout důstojné parkoviště pro to řednictví, nebo pro ten obchod, abych to řekl, a tam by to velmi odlehlo té křižovace, ale já si myslím, že opravdu máme obrovský problém s tím, Bepak ňůrek tady s tím začal
Mluvčí 14: jakože vyháníme ty auta z jedné strany na druhou.
Mluvčí 14: My vyženeme z té pražské, budou více stěžovat nalegí atd.
Mluvčí 14: Potřebujeme to nějakým způsobem vyřešit.
Mluvčí 14: Musíme vyřešit zaprvé, o to jsme tady už určitě mluvili a já nechci dlouho mluvit, ale řešili jsme tady určitě ulice Národní.
Mluvčí 14: Ulice Národní nesplňuje dneska podmínky, které byly na začátku pro obytnou zónu.
Mluvčí 14: Není to obytná zóna.
Mluvčí 14: Měla by to být zóna 30.
Mluvčí 14: Pokud to bude zóna 30, to znamená se sklidněním dopravy na 30 km hodin
Mluvčí 14: tak už tam můžou nákladáky projíždět.
Mluvčí 14: Což je otázka, jestli by nebylo pro nás dneska lepší.
Mluvčí 14: Protože na té ulici národní těch obytních domů není až tolik a možná, že by to bylo to nejmenší zlo, kdyby to auto prostě rovně projelo tou Haustráse prostě směrem, směrem, směrem ven a nemotalo by se nám na západní ulici, nemotalo by se nám na pražskou ulici, nemotalo by se nám teda tady kolem pošty.
Mluvčí 14: Takže i tohle je jedna z variant na ty Prahy.
Mluvčí 14: Já jsem taky, já jsem si je trošku
Mluvčí 14: násilím prosadil a dneska jsem rád, že jsme je prosadili.
Mluvčí 14: Bohužel stojí třikrát tolik, co tamty, ale myslím si, že ten výsledný efekt, když se tam na to díváte, takže opravdu to udělalo, že v tomto případě asi bychom neměli koukat na koruny a takovéto řešení dělat.
Mluvčí 14: Takže předpokládám, že další úkol, který je pro toho těstkého architekta, jakmile se seznámí s tím městem, mělo být vymyslet dopravní řešení vůbec pro celý Vanzdorf.
Mluvčí 14: Protože to prostě teďka řešené nemáme a máme po obodu roztroušené firmy, které se zabývají nákladní dopravou, kamionovou dopravou a docela nám to teďka trošku komplikují.
Mluvčí 14: Byste ale další chtěl ještě určitě.
Mluvčí 03: Tak, já opět navážu, v podstatě co s tým, že tý dopravy a toho parkování u řeznici u Ohnouta, tak já jsem byl taky oslen jedním z jednatelů, vlastně jednatelů z té firmy s tím, že měli zájem komunikovat s ústeckým krajem právě v tom pozemku tam.
Mluvčí 03: Byli skontaktovaný, netuším, jak to dopadlo dál, jestli se domluvili, nedomluvili, nevím, ale vím, že chtěli stoupit do jednání právě kvůli tomu, že by tam řešili parkování jak pro zákazníky, tak i pro zaměstnancé v této oblasti.
Mluvčí 03: To je k tomu jen s tomu.
Mluvčí 03: Další věc, to se mi taky trošku sebral, už schůz ten dotaz, architekta nemáme stále, takže víceméně na to navazuje asi další dotaz a to, jak jsme pokročili s přípravama vokolo RIA, předpokládám, že to asi souvisí opět s tím, že nemáme to architekta.
Mluvčí 14: My děláme všechno proto, aby byl, to znamená, že jsme oslovili už tu komoru architektů hned po zastupitelstvu prosincovým.
Mluvčí 14: Jednáme přímo s předsedou komise urbanismu, která má na starosti vlastně městské architekty v rámci celé České republiky a oni jsou takový trošku
Mluvčí 14: nechci jít laxní, ale jsou to takový starší pánové, takže my jsme požádali, oni to probrali na jednom zasraní a teďka řekli, že by bylo dobré, kdybychom se na to druhé zasraní dostavili, takže my se tam dostavíme, my jsme jim poslali už nějaké podklady, oni nám potom budou nominovat, zaprvé nám pomůžou vybrat, vypsat to výběrové řízení, zadruhé teda nám do té výběrové komise potom nanominují dva
Mluvčí 14: dva členy a doporučí nám, jaké by mělo být zadání, tak aby jsme vybrali, protože městský architekt by neměla být otázka volebního období, ale měl by to být člověk, který si to jméno v tom městě udělá, nebo na tom městě si takzvaně postaví to jméno i na několik let, možná desítek.
Mluvčí 14: Takže to je souvisí s tím, co byste říkal, že nějakým způsobem dneska jsme tam řešili i tu naradě jsme dneska řešili i ty pozemky tam u pana Krátkého, podařilo se město tam vlastně vyasfaltovat, protože my jsme v loňském roce tu komunikaci, tu hlavní příjezdovou, kterou dneska máme mezi tím polem
Mluvčí 14: a těmi domy, tak jsme ji v loňském roce vyměnili s důvodním odlučím, takže už je v našem katastru a podařilo se ji těsně před zimou asfaltovat.
Mluvčí 14: Takže jsou tam dané veškeré odmínky k tomu a myslím si, že všichni máme asi ten jediný zájem, aby to co nejdřív dopadlo.
Mluvčí 03: Tak, další dotaz bude z úplně jiného oblasti.
Mluvčí 03: Včera jsem byl odvíz nějaký kartony do technických služeb a přiznám se, že jsem si nepěkně zašpinil boty v technických.
Mluvčí 03: Kdy otevřeme už konečně ten nový sběrný dvůr?
Mluvčí 14: My jsme to psali, je to v Hlasu Severu docela obsažný článek.
Mluvčí 14: Je tam problém, myslím si, že to není na straně města, je to problém, který řeší ekoservis v rámci těch povolovacích řízení, které jsou.
Mluvčí 14: jsou tam dost velké lhuty, my se snažíme nějakým způsobem i trošku pomoct, protože tam teďka vstoupil od 1. ledna nový zákon o odpadech, který nařizuje zpracovat ty provozní řády nejenom na nově vznikající sběrné dvory, ale i na sběrné dvory, ve kterých došlo k jakýmkoliv úpravám a zároveň také na všech vozidlech, které sváží odpad.
Mluvčí 14: a protože to ještě nikdo nedělal, dokonce ani ve firmě jako servis na to ještě nemají udělaný můstr, takže pan Pražák dělal všechno proto, aby podle toho nového zákona, nové legislativy připravil ten nový provozní řád.
Mluvčí 14: Ten nový provozní řád v tomto týdnu odeslal na schválení na krajskou hygienickou stánici a zároveň na krajský úřad.
Mluvčí 14: A je to otázka teď toho jenom to, aby se tam trošku nezaseklo, protože na krajské hygienické stanici mu oznámili, že na tom mají 30 dní, ale že jim udělají všechno proto, aby to bylo zřív.
Mluvčí 14: A krajský úřad prohlásil, že jsou teď právě díky těm vozidlům zavaleni a že tam nemají lidi a že 60 dní.
Mluvčí 14: Takže snažíme se teď nějakým způsobem to trošičku, zatím ptal jsem se, jestli zapotřebují nějaká intervence, říkal, že zatím ne, že zatím máme chvíličku vydržet, až se s tím seznámí.
Mluvčí 14: a že když tak bychom potom trošičku zaintervenovali, aby to bylo to.
Mluvčí 14: Jinak my jsme, jako technicky jsme v podstatě připraveni, teďka se tam natahuje nějaký kabel na internet, na elektronickou možnost platby kartů a takovéhle a odstranňují se tam nějaké drobné kolaudační závady na bráně a takovéhle, ale jinak v podstatě už nic víceméně nebrání tomu to otevřít.
Mluvčí 14: Jako fyzicky určitě.
Mluvčí 14: Určitě, ale když ty potom přečtete ten článek, který, nevím, včera, dneska vyšel, tak tam to všechno je popsané.Děkuji.
Mluvčí 03: Tak poslední dotaz.
Mluvčí 03: Ten se týká v podstatě koncepce školství a investičního rámce, který jsme dostali.
Mluvčí 03: Je fajn, že je tam všechno vyjmenované i s tím, kolik to bude stát, ale
Mluvčí 03: Co se mi na tom nelíbí je, že termínově je to napsané tak nějak, jakoby někdy do roku 2007 nechtěli bychom být trošičku konkrétnější, aby jsme se opravdu nalénovali plán toho, jak to dělat, aby jsme dosáhli toho, že skutečně ty školské budovy postupně vylepšíme, aby to nebylo tak, jako udělajte si to s poměrem těm úřednící, kdy chcete, takhle by to nemělo být asi.
Mluvčí 14: Takže já dám slovo paní Křížové, která se na tomhle podílala autorsky.
Mluvčí 09: Dobré odpoledne, já úplně ve stručnosti.
Mluvčí 09: Je to rámec, je to jenom nástřel.
Mluvčí 09: Jestli jste si všiml, tak je tam těch záležitostí za 256 milionů korun, což je samozřejmě obrovská suma a určitě na všechno nedojde.
Mluvčí 09: Je to v podstatě seznám akcí, které by se mohly dělat a bude záležet na nových zastupitelích, kteří si budou vybírat tady z toho množství těch návrhů, nápadů, čemu dají prioritu.
Mluvčí 09: Je to vždycky o jednání o rozpočtu na nový další rok, nebo řekněme i na nové období.
Mluvčí 09: volební.
Mluvčí 09: To je všecko.
Mluvčí 14: Honzi Pan Čapek je hošť.
Mluvčí 03: Tak jestli tomu dobře rozumím, takže říkáte, že je zpracovaná studie toho, jak by se to všechno mohlo provízt, ale chcete to nechat až na novým vedení města nebo na novým rozpočtu.
Mluvčí 03: Letos už proto nechcete dělat nic, aspoň pro jednu z těch akcí.
Mluvčí 09: No tak to jste mě špatně pochopil.
Mluvčí 09: Pro letošní rok ty akce investiční máme v rozpočtu letošního roku.
Mluvčí 09: Je tam škola východní, jsou tam nějaké menší věci, upravy, výměny, linn a tak dále.
Mluvčí 09: V dalších školách, školkách.
Mluvčí 09: Školka se dostavuje na západní ulici, takže pro letošní rok ty dvě velké priority se realizují.
Mluvčí 09: A další rok bude zase předmětem jednání u nového rozpočtu.
Mluvčí 09: Asi tak.
Mluvčí 14: Děkuju panu Čabchovi, panu Jára.
Mluvčí 01: Ještě jednou dobrého odpoledne.
Mluvčí 01: Já jsem se tady jenom chtěl ještě přiklonit k opravě nebo respektive možná reklamacím a nebo nepřevzetí vůbec opravy toho chodníku na té kostelní ulici, protože když jsem se díval, jaká skupinka lidí to dělala, ale hlavně jak je výsledek té práce, tak bych je opravdu vyhnal, protože ty kosky jsou nezakončený, není to zaří zlý, ten podklad je prostě nekvalitně udělaný.
Mluvčí 01: Párkrát zamrzne na jaře, uvidíme, jaký tam budou vlny.
Mluvčí 01: Myslím si, že ta firma Barza, která to dělala původně nebo se jmenovala jinak, se to udělali velice kvalitně, je to škoda, že se to nepodařilo aspoň částečně dát do té podobné struktury.
Mluvčí 01: To je to jedna věc.
Mluvčí 01: Druhá věc je, tak jak mluvil pan Kňourek o té Mandavě a o těch zdržích pro pana Jižena Brzáka, já si pamatuju, že vždycky v Mandavě byly příčné rigoly, které byly vlastně odkalovací pro tu řeku, to znamená asi po 50 nebo 100 metrech vždycky prostě ty sedliny, které se tam dostaly, tak šly do těch rigolů, co se potom čistili.
Mluvčí 01: Tak si myslím,
Mluvčí 01: že pokud bude lepší jednání na prostě na tom daném úřadě uvažovat i o těchto věcech, protože díky těmto odkalacovým pásům bude ta řeka taky čistší.
Mluvčí 01: Děkuju.
Mluvčí 14: Děkuji, Václave.
Mluvčí 14: Ještě někdo z zástupitelů?
Mluvčí 14: František Hric, prosím.
Mluvčí 04: Dobré odpoledne.
Mluvčí 04: Já bych navázal asi na pana Čapka ohledně školské koncepce ve Vansdorfu.
Mluvčí 04: Dostali jsme materiály už na minulé jednání zastupitelstva, které byly podle mého soudu dost obecné a já jsem tady mluvil o tom, že by bylo velmi dobré, aby se rozpracovali a konkretizovali.
Mluvčí 04: Pokud se podívám teď do té koncepce na poslední stranu, kterou zpracovávala místní akční skupina, tak se píše, je nutné stanovit pořadí priorit a následně k vybraným záměrům zpracovat projektové dokumentace.
Mluvčí 04: Já bych osobně předpokládal, že alespoň v letošním roce dojde právě k tomu stanovení těch priorit,
Mluvčí 04: aby byly vybrané akce, stanoveno jejich pořadí a rozplánovány do jednotlivých let, třeba až do toho roku 27.
Mluvčí 04: Jinak to bude vypadat tak, že nové zastupitelstvo nebo vedení města
Mluvčí 04: které přijde na podzim, se bude zase zabývat prioritami, bude stanovovat co a jak, možná tu školskou koncepci bude upravovat a je to zase stráta minimálně jednoho roku.
Mluvčí 04: Takže, jak jsem říkal minulé, viděl bych to na to, že by se to mělo mělo více konkretizovat a stanovit priority.
Mluvčí 04: Jinak 243 milionů, které zde jsou v kvalifikovaném odhadu, můžou být samozřejmě více, ale mohou být i méně.
Mluvčí 04: V každém případě, pokud by se řeklo, že v každém roce budeme do škol investovat určitou částku, tak osobně bych ji viděl rozplánovanou v každém tom roce.
Mluvčí 04: 23 až 27.
Mluvčí 04: Ale školská koncepce, to není jenom tady ten investiční záměr.
Mluvčí 04: V té školské koncepci se mluví i o jiných oblastech.
Mluvčí 04: Vzdělávání učitelů, jejich kvalifikovanost, vybavení odborných učeben, politechnické vzdělávání a to mi v některých těch investičních záměrech i chybí.
Mluvčí 04: Takže já mám takový vnitřní teďko spor, jestli, až budeme schvalovat, jestli koncepci školství je splněný úkol a bude vypuštěn ze sledování, anebo trvat na tom, že by ještě měl být dopracován.
Mluvčí 04: Toť za mě, děkuju.
Mluvčí 14: Já děkuji, já si myslím, že všechny tyhle koncepce by měly sloužit nejen k tomu, aby se mohly získávat dotace, ale také, aby to byl opravdu živý materiál, který by se měl přizpůsobovat nějakému trenu.
Mluvčí 14: Měly by to být vypíchnuté vody, tak jak bychom podle ní chtěli do budoucna postupovat a v jakém asi pořadí.
Mluvčí 14: Já se zeptám, paní místo, jestli chcete ještě na to odpovědět.
Mluvčí 09: Pokyň zněl jasně, budeme to ještě pořád tady jako rozebírat.
Mluvčí 09: Helejte, já s váma nevím, jestli mám souhlasit, nemám souhlasit, tak navrhujete něco teda k té koncepci.
Mluvčí 09: Koncepce je materiál nějaký strategický, ze kterého se skutečně potom vybírá na základě nějakých konzenzuálních jednání,
Mluvčí 09: Jak jsem řekla, priority pro další rok, jestli myslíte, abysme to rozpracovali ještě pro nové zastupitele, tak uděláme pracovní jednání.
Mluvčí 09: Obávám se toho, abysme nad tím neseděli dvě hodiny, neschodneme se, jsou tady lidi, kteří vlastně až úplně té oblasti nerozumí.
Mluvčí 09: o tom, o vybavování učeben, o tom, jak sem dostat učitelé kvalifikované, aby to procent od té kvalifikovanosti stouplo, to je práce každého ředitele.
Mluvčí 09: Nemyslím si, že vám by radil váš zřizovatel, nebo když jste ještě byl pod krajem, že by vám radil zřizovatel kraj, jak si máte vybavit učebny, to jde vždycky z těch potřeb té konkrétní školy.
Mluvčí 09: A vy si vlastně plánujete jako ředitel té školy, který zná ty podmínky,
Mluvčí 09: co potřebujete, jestli radši sehnat učitele nebo jestli vyměnit lina.
Mluvčí 09: Takže tohle bych nechala, to už jsem říkala v prosinci, v kompetenci ředitelů a s tím investičním rámcem, že se bude pracovat, samozřejmě bude.
Mluvčí 09: A teď je teda otázka, jestli my se ještě máme zabývat tím, že to tady rozpracujeme na dalších pět let a noví zastupitelé řeknou, ježiš, tak my tady v tom priority nevidíme, my si to přiděláme.
Mluvčí 09: Jestli o to budete všichni stát, nebo většina, tak si uděláme pracovní jednání a vememe si ty akce, viděli jste, kolik jich tam je.
Mluvčí 09: Ještě jsme se taky bavili o těch dotačních programech, takže ne každý dotační program by nám třeba i vyhovoval, takže spíš pak se zase čeká, jestli přijde nabídka, vybavujte si dílny nebo vybavujte si učebnu počítačů nebo pro robotiku a digitalizaci, tak se tomu potom podřizují ty
Mluvčí 09: vlastně investice, které většinou i město jako zřizovatel těm školám třeba předfinancuje nebo spolufinancuje.
Mluvčí 09: Tak asi tak.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Pan Čapek?
Mluvčí 03: Tak jestli můžu, abych teda poprosil ještě o to pracovní jednání, aby jsme tohoto kapitolu ještě prostě neuzavírali a ještě na tom chvilku pracovali, jo?
Mluvčí 03: Zajíména nad tím, co má jako prioritu, co by bylo záhodno už naplánovat a tak dále.
Mluvčí 03: Určitě bych to takhle neuzavíral prostě v tuhle chvíli ještě.
Mluvčí 03: Jestli můžu poprosit ostatní zastupitele.
Mluvčí 03: Děkuju.
Mluvčí 14: Dobře, děkuji.
Mluvčí 14: Nikdo ze zastoupitelů už nemá žádným připomínkům, protože jsme netušili, že to bude takhle dlouho trvat, což nevadí, takže jsme předřadili diskuzi hostů na 16. hodinu, ale přišel ještě pan Novotný, který by jako diskutující chtěl rád promluvit, takže ním udávám ještě slovo.
Mluvčí 14: Uzavírám teda bod číslo 6, na chvilku se vracíme do bodu číslo 5.
Mluvčí 12: Dobrý den, já bych chtěl omluvit pana Žďarského, který ještě po operaci není úplně fit a nemohl přijít, pověřil mě jako zástupce výkonného výboru, který má na starosti nákup energii pro Slovan, abych přednes připomínku k ceně tepla pro letošní rok.
Mluvčí 12: Slovan Vansdorf je napojen na CZV objektem v tělocvičně, nebo tělocvičnou je napojen na objekt CZT a
Mluvčí 12: V letošním roce jsme dostali jedno navýšení ceny, které bylo někde v úrovni asi 811 korun, což byla částka, kterou jsme s ohledem na okolnosti, které jsou ve světě a v republice, nějakým způsobem akceptovali, ale teď jsme dostali v pondělí domů informaci o dalším zdražení z částky, kterou jsme měli v roce 2000
Mluvčí 12: 21 vevýší 575 korun, se nově naveřená cena zvyšuje na 1051 korun.
Mluvčí 12: Čili je to zvýšení o 83% a to už se nám zdá, že je zvýšení neuměrné, vzhledem k okolnostem, který v té komoditě nákupu tepla panují.
Mluvčí 12: Pro ten objekt tělocvičný, když bych počítal odběr tepla jako v loňském roce, to znamená navýšení platby o 155 tisíc, což není úplně malá částka pro Slován a musím říct, že se touto cestou chceme obrátit na vedení města a chceme informaci o tom, jak budou pokračovat jednání nebo jestli budou vyvolána jednání s dodovatelem tepla a chceme, aby se cena tepla pro letošní rok ve městě řešila.
Mluvčí 12: jenom tak pro informaci, kromě našeho objektu, když bychom přepočetli náklady na zvýšení tepla pro klasický byt v paneláku, tak to zvýšení znamená zvýšení nákladů pro rodinu o 12 tisíc korun na letošní rok.
Mluvčí 12: Čili je to měsíčně o tisíc korun navíc, což si myslím, že je částka poměrně velká.
Mluvčí 12: Domníváme se, že nárůst ceny byl způsobený
Mluvčí 12: chybnou taktikou při sjednávání množství prynů na letošní rok.
Mluvčí 12: V loňském roce ta cena prynů se pohybovala v burzách v polovině roku někde v úrovni 20 euro na megawatt hodinu.
Mluvčí 12: Myslíme si, že teplárna spekulovala a chtěla nakoupit levněji, ale bohužel pryn koncem roku stoupal a cena prynů se pohybovala
Mluvčí 12: na 50, na 80, dokonce tam je období, kdy stál i 140 eur na megawatt hodinu.
Mluvčí 12: Z tohoto důvodu se nám zdá, že chybou teplány při spekulaci ceny plynu nebo nákupu ceny plyn,
Mluvčí 12: je tato chyba přesována na odběratele a tenhle krok se nám nezdá úplně správný.
Mluvčí 12: Myslím si, že by se dodavatel tepla na tomto chybném kroku měl podílet.
Mluvčí 12: Chtěl bych požárat město o nějaké informace, jak budou probíhat a s jakým výsledkem budou probíhat jednání o céně tepla na letošní rok.
Mluvčí 12: Děkuji.
Mluvčí 14: Virko, já moc děkuju, protože já jsem se tím zabýval včera asi dvě hodiny, večer, v okamžiku, kdy jsem dostal do ruky poprvé ten materiál, který jsem jinak nedostal, to znamená z 20. ledna a po několika výpočtech a po několika probočtech mi vyšlo zcela to samé, co říkáš.
Mluvčí 14: Nemyslím si, že by nárůst o 83% byl normální.
Mluvčí 14: My samozřejmě dáme podnět jako město na energetický regulační úřad o prošetření tohoto stavu.
Mluvčí 14: Také si myslíme, že k tomu došlo pochybení třinákovu energii.
Mluvčí 14: A teď 83% je opravdu tak velká částka, že by se na této částce měla podílet teplárna.
Mluvčí 14: Protože když se podíváte, jakým způsobem společnost MVV fungovala v děčině,
Mluvčí 14: která se do této situace dostala opravdu v podstatě ne svým přičinením, to znamená dostala se do této situace tím, že měla nakoupeny energie od dodavatele a nebyl to Bohemia Energy, ale bylo to od jiného dodavatele, kterým z ničeho nic v listopadu vypověděl smlouvu, tak tato společnost to udělala tak, že také navýšila tuto částku přes tisíc korun,
Mluvčí 14: ale minimálně čtvrtinovým podílem se podílí na této částce, tak aby ten nárůst nebyl ještě větší.
Mluvčí 14: Myslím si, že tohle, protože na nás se v úběhu včerejška a dneška obrátilo několik společností vlastníků a vlastně jsme na tohle koukali a skutečně teda nárůst z 575 Kč, tak jak tady teďka ty říkáš, na to mě to dokonce vyšlo ještě víc.
Mluvčí 14: Mě to vyšlo i na nějakých asi 14 tisíc ročně, že by ta domácnost měla doplatit, to znamená, že to už je nějakých 12 korun, které budou mít každý měsíc ti obyvatele navíc, což si myslím, že je opravdu nezáviděníhodná částka.
Mluvčí 14: Samozřejmě, že teď se bavíme zhruba o 40% obyvatel ve městě, protože ti ostatní, kteří jsou domkaři, kteří topí vlastním zdrojem, tak jsou na tom
Mluvčí 14: Velmi podobně.
Mluvčí 14: Teplárna se na nás obrátila také s tím, jestli bychom nějakým způsobem této situaci nepomohli a neodpustili si třeba nájemné nebo část toho nájemného.
Mluvčí 14: Jenom chci veřejně říct, že to je naprosto nesystemové, za mě naprosto špatné a hlavně absolutně nic neříkající a nic neřešící.
Mluvčí 14: Protože i kdybychom odpustili si celé nájemné ve výši 5 milionů korun ročně,
Mluvčí 14: tak jenom chci, aby všichni věděli, že se jedná o 4,5% které tato částka dělá v ceně tepla.
Mluvčí 14: To znamená, pokud by částka byla 1051 Kč, tak jak je v té sazbě B, tak i při odpuštění celého nájemného by se ta částka snížela na 1001 Kč.
Mluvčí 14: Což je pro ty lidi absolutně nic nepomáhající a neříkající.
Mluvčí 14: Takže
Mluvčí 14: Budeme muset nějakým způsobem dál jednat s teplárnou.
Mluvčí 14: Tadle ta situace se opravdu začíná velmi vyhrocovat a je pro nás velmi nepříjemná.
Mluvčí 14: Pan Jara.
Mluvčí 01: Já jsem rád, že máme tohle vysvětlení, opravdu ta částka 5 milionů korun, že jsou to jenom 4% je fakt jako zahrážející, ale chtěl bych poprosit vedení města, aby prostě se snažilo udělat kroky, aby těch 40% obyvatel ve Vanzorfu, kteří mají takové zvyšené energie, aby teda jste našli poměrně rychlou cestu, jakým způsobem to řešit.
Mluvčí 01: To vždycky rád podpořím.
Mluvčí 01: Děkuji.
Mluvčí 14: Taky děkuji.
Mluvčí 14: Tím bych teda znova ukončil bod číslo pět, bod číslo šest už jsme měli a bod číslo sedm je zpráva o činnosti Rady města a kontrola plnění zastoupitelstva města.
Mluvčí 14: Rada města se od ustavujícího zasedání zastoupitelstva sešla tři a sedmdesátkrát, usnesení zasedání Rady města jsou pravidelně členům rozesílána a jejich plnění je řádně kontrolováno.
Mluvčí 14: Všichni zastoupitelé se mohou v případě zájmu obrátit na pracovnice sekretariátu a požádat o nahlednutí do materiálu zastoupitelstva.
Mluvčí 14: Dále je zde kontrol plnění usnesení zastupitelstva města, sedm usnesení návrhujeme vypustit ze sledování a pět těch zůstávávé sledování materiál máte do sebe k dispozici.
Mluvčí 14: Poprosil bych předsedů návrhové komise o přednesení, pardon, ještě diskuze, pan Šmíd, ano, mluvám se.
Mluvčí 16: Dobré odpoledne.
Mluvčí 16: Já, když se mi to dostalo do roky, tak mě tam zarazilo to první usnesení, které má zůstat jako ve sledování, protože tam je rok 2017, týká se to zastupitelstva města, nějakého jednání s vedením Ústeckého kraje, tak, protože to už je pět let, tak to takhle dlouho sledujeme, tuhle tu věc, nebo
Mluvčí 16: Ano.
Mluvčí 16: A činějí se v tom nějaké kroky jako?
Mluvčí 14: Já si představuji, že já rozhodl povědět starostu města, takže nemůžu teď mluvit za starostu města, spíš bych to směřoval na příští zaseání zastupitelstva a zeptat se přímo starosti města, zdat v tom podporu nějakými kroky.
Mluvčí 16: Aby to nemuseli táhnout i ti, co pak budou rozhodovat případně o nějakých věcech v dalším zastupitelstvu?
Mluvčí 14: Určitě a určitě, možná jenom malou odpověď, jsem přesvědčil o tom, že ta třetí práce, která by měla být očená městském novému městskému architektu, tak by mělo být vypsání nějakého výběrové řízení na kompletní vnitřní uspořádání polikliniky.
Mluvčí 14: To je jedna z důležitých bodů, který si myslím, že ještě nás čeká.
Mluvčí 14: Tak ti děkuju.
Mluvčí 03: Pan Čapek?
Mluvčí 03: Já bych tady měl vlastně v návaznosti na předvychozí diskuzi ohledně koncepce školství, to, aby se tou sesení 187 ještě nechalo ve sledování.
Mluvčí 03: Tak o to bych chtěl požádat pod klesmínu.
Mluvčí 03: Čtvrtý vodz hora na druhý straně.
Mluvčí 14: Ano.
Mluvčí 14: Dobře.
Mluvčí 14: Takže po změněné já si to tady píšu.
Mluvčí 14: Dobře, děkuji.
Mluvčí 14: Děkuji, pokud nikdo jiný už nemá žádnou připomínku, tak poprosím představovat vrha ve komise.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vedomí zprávu starosti města o činnosti Rady města a o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 02: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 14: Je to samozřejmě, pardon, ještě to jenom vydoplnil, možná jen upravit to hlasování, že rozhodl vzít na vědomí upravenou zprávu starosti města, protože tam je ta uprava, aby to bylo v zápise.
Mluvčí 14: Upravený návrh, nebo upravenou zprávu, pardon, takhle.
Mluvčí 14: Po změněnou.
Mluvčí 14: Tam se jedná jen o to, nechat bod 187.2021 nadále ve sledování, to znamená... Bude tohle pod změňovacího návrhu, ano, můžeme dát tohle pod změňovacího návrhu.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: upravenou zprávu.
Mluvčí 14: Bylo to v zápise, bude to v zápise, víme všichni, do záznamů uzvádím, že bod číslo 187 lomero 2021 nebo usnesení 187 2021 zůstává ve sledování.
Mluvčí 14: Takže kdo je pro?
Mluvčí 14: Nebo můžeme hlasovat?
Mluvčí 14: Všech 15 zastoupitelů bylo pro, bylo to poslední dnešní hlasování.
Mluvčí 14: Já vám všem děkuji za vaší účast, i když je ta doba trošku zdravotně nelehká.
Mluvčí 14: Děkuji vám za to, že jste přišli, že jsme v 16.53 mohli ukončit zastoupitelstvo a další zasedání zastoupitelstva bude ve čtvrtek 31. března.
Mluvčí 14: Přeji vám hezký večer.
Mluvčí 14: Jo, ještě jedna malá informace, na stolech jste našli asi všichni, ještě doplníme ty ročenky Mandava, máme jich vydalých poměrně dost, takže kdyby jste někdo chtěl ještě nějaký dárek pro vašeho známého příbuzného nebo pro někoho, tak určitě, určitě mi řekněte a doplníme.
Mluvčí 14: Děkuji.
Mluvčí 14: Hezky večer.
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/85b91a73b182fe31e84698dd5f958202
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.