Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev 9320db7c572245da4677efc13775abec


ID jednání9320db7c572245da4677efc13775abec
Jednání2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 08.12.2022
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání8.12.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/9320db7c572245da4677efc13775abec.mp3
Délka audio záznamu03:53:06
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 02: Prosil všechny členy a členky zastupitelstva našeho, aby zasedli na svá místa, prosím, jelikož máme drobné spoždění.
Mluvčí 02: Tak ještě jednou, ne dobré, ale krásné odpoledne přeji vám všem zde přítomným, divákům u televizních obrazovek a dnes, mimořádně, ještě než přejdeme k zahájení druhého zasedání zastupitelstva města Varnsdorf, tak budeme mít jeden bod programu, který jste se tam nedočetli.
Mluvčí 02: A já bych poprosil našeho kolegu, pana doktora Václava Járu, aby přišel sem k nám dopředu.
Mluvčí 02: Tak, Vašku, neboj se toho.
Mluvčí 02: Asi tušíte.
Mluvčí 02: Pěta třicet nám je jenom jednou za život a náš pan doktor slaví krásné životní jubileum a my bychom mu tímto chtěli popřát vše dobré, moc moc zdraví, hodně božího požehnání, hodně radosti, lásky, sil, optimismu a prostě vše nejlepší do jeho soukromého i pracovního života.
Mluvčí 02: a zároveň bychom ti, Vašku, chtěli poděkovat za tvojí službu, kterou děláš pro toto město a pro lidi ve svém okolí, pro svoje pacienty a pro tuto zem.
Mluvčí 02: Takže Vašku, přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám.
Mluvčí 02: Já se teďka odzálím od mikrofonu, protože Vaškovi půjdu připít a zároveň jsme si, Vašku, pro tebe připravili tady od nás od všech dva dárečky.
Mluvčí 02: Jsou to dárky takové symbolické k tvojí službě
Mluvčí 02: Já prozradím, kdo to ještě neví, tak Vašek je náruživý námořník, rád se plaví po mořích a je to lékař a pomáhá lidem a tak má tady od nás takové dva symbolické dárky, které symbolizují pomoc blížnímu.
Mluvčí 20: Dobré odpoledne, jednak děkuji za přání panu starostovi a vám tady všem, ale chtěl jsem říct, že po zkušenostech, který mám, tak bohužel ten čas strašně rychle letí,
Mluvčí 20: a opravdu ta dvakrát třicet pětka je tady, co by nevidět.
Mluvčí 20: A já mám teda toto štěstí a tu čest být mezi vámi a aspoň trošku přimět něčemu, co by se tady mohlo dít ve městě pozitivního.
Mluvčí 20: A jsem rád, že jsme tady v těch jednadvaceti, i když seba jsme měli různé názory politické, ale všichni máme jednu snahu,
Mluvčí 20: aby to naše město se drželo dobře, byli spokojení a zkvétalo.
Mluvčí 20: Vím, že v dnešní době to není vůbec jednoduché, ale přesto předevšechno bych nám všem rád popřál vysokou soudržnost v této nejisté době s tím, že to děláme všechno pro naše občany.
Mluvčí 20: Děkuju.
Mluvčí 20: Takže moc děkujeme.
Mluvčí 20: Tak děkujeme, děkujeme, děkujeme, děkujeme, děkujeme, děkujeme, děkujeme, děkujeme, děkujeme, děkujeme.
Mluvčí 20: Tak většinu to bývá nejdřív v práce, pak zábava.
Mluvčí 02: Dnes jsme si to odbyli opatně.
Mluvčí 02: tak já tímto zahajuji druhé zasedání zastupitelstva města Varnsdorfu.
Mluvčí 02: A poprosím všechny přítomné zastupitelé o elektronickou prezentaci.
Mluvčí 02: Tak prosím.
Mluvčí 02: Jo.
Mluvčí 02: Je to tlačítkem pro neboli plus.
Mluvčí 02: Tam máme technický výpadek, jo dobře.
Mluvčí 02: Ještě jeden tam.
Mluvčí 02: Takže konstatuju, že přítomno je 19 zastupitelů a omlovení jsou dva a jsme už na usnášení schopni.
Mluvčí 02: Dále upozorňuji všechny přítomné, že ze zasedání je pořizován online videopřenos, včetně záznamu a žádám o dodržování zákona o ochraně osobních údajů a taktéž o stišení vašich mobilních telefonů.
Mluvčí 02: Dále všichni zastupitelé by měli mít před sebou příručku, že jsem zastupitel, zastupitelka
Mluvčí 02: kterou nám zdarma poskytl svas měst a obcí České republiky.
Mluvčí 02: Příručka je nová, aktuální a je tedy určena i pro zastupitele, kteří byli zvoleni opakovaně, tak je poprosím, aby se edukovali.
Mluvčí 02: Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a je tedy právoplatným dokumentem.
Mluvčí 02: Zápis je k dispozici u zapisovatelky jednání zastupitelstva města.
Mluvčí 02: Tak jako první věc musíme zvolit ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání.
Mluvčí 02: Navrhuji, aby zastupitel, zasedání města, aby jako ověřovatelé zápisu, pardon, z dnešního jednání zastupitelstvo zvolilo paní Lankovou a pana Beránka.
Mluvčí 02: Zeptám se navržení souhlasí.
Mluvčí 02: Takže můžeme hlasovat, prosím.
Mluvčí 02: Kdo je pro?
Mluvčí 02: Pro sedmnáct zastupitelů nehlasovali dva, návrh byl přijat.
Mluvčí 02: Dále procedurálně potřebujeme ustavit členy návrhové komise, takže navrhuju konkrétně, aby zastupitelstvo města zvolilo členy návrhové komise pro dnešní jednání pana Čapka, paní Křivohlavou a pana Švarce.
Mluvčí 02: Navržení souhlasí?
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 02: Tak poprosím o hlasování.
Mluvčí 02: Pro 17 zdrželo se jeden, nehlasoval jeden.
Mluvčí 02: Návrh byl přijat, děkuji.
Mluvčí 02: Tak a nyní předkládám návrh programu, který máte před sebou.
Mluvčí 02: Nebudu jej číst a jen se zeptám, jestli má někdo z členů zastupitelstva námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu.
Mluvčí 02: Pakli, že ne, tak o tomto návrhu nyní nechám hlasovat, tedy prosím o hlasování o navrženém programu.
Mluvčí 02: Probylo všech 19 zastupitelů a program byl schválen.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 02: Nyní první bod programu jsou to převody majetku města a poprosím inž.
Mluvčí 02: Beránka z odboru zprávy majetku a investic k předložení návrhů k usnesení.
Mluvčí 17: Dobré odpoledne, dovoluji si předložit druhému
Mluvčí 17: za sedání zastupitelstva města následující záležitosti k projednání.
Mluvčí 17: Prvním bodem je návrh prodeje pozomkové parcely 53.42-17 z KVM Varnsdorf.
Mluvčí 17: Žádatelkou je paní Hradka Jišková, která požárala tento pozomek z důvodu možné výstavby rodinného domu.
Mluvčí 17: Pozomek byl řádně zveřejněn na úředni NSC.
Mluvčí 17: V územním plánu se jedná o plochy bydlení.
Mluvčí 17: Jedná se o pozomek, který se nachází v ulici Ernsta Thelmana v tzv.
Mluvčí 17: švestkovém sadě na Pinkavčím vrchu.
Mluvčí 17: Cena je stanovena radou města na 300 Kč za m2.
Mluvčí 17: Tato cena zde byla schválena už mnoho let zpátky z důvodu
Mluvčí 17: rozparcelování této lokality a vybudování sítě elektrických pilířků.
Mluvčí 17: Vzhledem k tomu ta cena je v současné době schodná s cenou 300 Kč, která je stanovena zásadami.
Mluvčí 17: Produje pozemku z majetku města Vansdorf.
Mluvčí 17: Dále se zde zřizuje
Mluvčí 17: Věcné předkupní právo, to znamená, že do výstavby rodinného domu nemůže nabyvatel s pozemkem nakládat nebo ho převádět a je určen pouze k výstavbě rodinného domu.
Mluvčí 17: Náklady spojené s převodem novitosti hradí kupující.
Mluvčí 17: To je asi ode mě všechno k tomuto bodu.
Mluvčí 02: Tak, nyní otvíram k tomuto bodu diskuzi.
Mluvčí 02: Poprosím, jestli hosté zastupitelstva se chtějí vyjádřit.
Mluvčí 02: Poprosím zastupitele.
Mluvčí 02: Také ne, takže poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Dobrý den všem, bod 1.01.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat PPČ 5342-17 zahradu o výměře 1147 m2 v K.U.
Mluvčí 10: Vanzor v paní Radce Ješkové zakupní cenu 344 100 Kč dáledle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 02: Děkuji a můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 02: Takže pro bylo všech 19 přítomných zastupitelů a návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 17: Dalším bodem je bod 1.02, který je návrh na prodej pozemkové parcely číslo 211 a pozemkové parcely 220 lm2 v katedrálním muzemí Studánka.
Mluvčí 17: Žadatel před konáním zastupitelstva svoji žádost odvolal, takže poprosím o stažení tohoto bodu z programu.
Mluvčí 17: Nevíme, jestli je potřeba o tom hlasovat.
Mluvčí 02: Ano, o tomto bodu je potřeba hlasovat, takže hlasování bude o stažení tohoto bodu z programu jednání.
Mluvčí 02: Tak poprosím o hlasování.
Mluvčí 02: Jo, pardon.
Mluvčí 02: A poprosím samozřejmě návrhovou komisii k přečtení usnesení stáhnout tento bod s jednání.
Mluvčí 02: Omlouvám se.
Mluvčí 10: Tak, bod 1.02, návrh na prodej PPČ 211.
Mluvčí 10: Tento bod byl stažen s hlasou.
Mluvčí 10: Pardon, s hlasování ne, byl stažen s programům.
Mluvčí 10: S jednání.
Mluvčí 10: A my o tom budeme hlasovat.
Mluvčí 02: Tak, poprosím o hlasování.
Mluvčí 02: Pro bylo všech devatenáct zastupitelů a návrhu snesení o ostažení je byl přijat.
Mluvčí 17: Tak, bod 1.03, prosím.
Mluvčí 17: Dále se předkládá návrh na prodej Pozemkové parcely 5786 a Pozemkové parcely 5787 v Katastrální muzemí Varnsdorf.
Mluvčí 17: Jedná se o pozomek
Mluvčí 17: v ulici Mladoboleslavská.
Mluvčí 17: Žádost podali manželé Kolkovi za účelem rozšíření zahrady k rodinnému domu.
Mluvčí 17: Pozujeme, jak mají dlouhodobě pro nájmu.
Mluvčí 17: Z důvodu dlouhodobého užívání a důvodu, které uvádějí manželé Kolkovi v příloze, kterou máte teda v materiálech zastupitelstva města, tak žádají osnížení kupní ceny na 150 Kč za metr štvereční.
Mluvčí 17: Návrhy usnesení jsou v tomto sestupné pořadí připraveny.
Mluvčí 17: První je návrh usnesení dle návrhu pana Kolky a druhý návrh usnesení je dle zásad prodeje pozemků z majetku města Vanzdorf výši 300 Kč za metr čtvrdiční.
Mluvčí 17: Ty důvody asi nebudu tady říkat, protože zastupitelé měli možnost se s nimi seznámit a probírali jsme to na úterním jednání, takže jsou s nimi seznámení.
Mluvčí 02: Děkuji a otvíram diskuzi.
Mluvčí 02: Poprosím hosty jednání.
Mluvčí 02: Pojďte tady ke stolku v prostřed a na mikrofon.
Mluvčí 02: Chvilku, počkejte, můžete, ano.
Mluvčí 04: Dobrý den, tímto bych vás chtěla všechny pozdravit.
Mluvčí 04: Já se chci jenom zeptat, pokud jste měli možnost vidět úplně všechny ty dokumenty, který jsme předkládali, protože, říkám, je to velice nešťastná situace, pomiň tatínkovi, rodičích s tím barákem, takže jenom o to na tohle celou zeptat, jestli opravu máte k tomu úplně všechny ty dokumenty, co jsem dodávala na úřad.
Mluvčí 04: Jo, máte.
Mluvčí 04: Dobře, tak teoreticky je to všechno, jestli jste to četli.
Mluvčí 04: Tak jo, děkuju.
Mluvčí 02: Taky děkujeme a paní Lanková.
Mluvčí 07: Dobré odpoledne.
Mluvčí 07: Já naprosto chápu veškerý ty důvody, ty podklady, všechny jsme dostali, ale musím zmínit jednu věc.
Mluvčí 07: Už v minulosti se několikrát řešili stejné záležitosti a myslím si, že by nebylo dobré dělat výjimky.
Mluvčí 07: I v minulosti jsme volili ceny dle zásad.
Mluvčí 07: a myslím si, že by tomu mělo zůstat i nadále.
Mluvčí 07: Prostě nemůžeme dělat jenom jednu výjimku, potom by se vlastně na nás obraceli skoro všichni s tímhletím a v minulosti už jsme zamítli tyto žádosti, takže já dávám pozměňovací návrh hlasovat nejprve o druhé možnosti.
Mluvčí 02: Pakli, že nikdo nic k tomu nemá, tak přestoupíme k hlasování o té druhé možnosti.
Mluvčí 02: Tak já bych poprosil návrhovou komisy, aby předložila návrhu snesení ten spodní.
Mluvčí 02: Za tu standardní cenu 103 500 Kč.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat PPČ 5786 a PPČ 5787 v katastrálním úzově Vanzorov panu Františku Kolkovi za kupní cenu 103 500 dále ledle návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 02: Pro tento návrh bylo 18 zastupitelů, zdržal se jeden, usnesení v tomto formátu bylo třiato.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 17: Dalším bodem je návrh na prodej pozemkové parcely 4306-27, části pozemkové parcely 4306-57,
Mluvčí 17: Pozemkové parcelní číslo 4306-28 a pozemkové parcelní číslo 4306-99, vše v katastrální území Hansdorf.
Mluvčí 17: Předkládá se návrh na prodeje těchto pozemků chatové v lokalitě rekreačního rybníku Mašínák.
Mluvčí 17: Jedná se o sjednocení pozemků
Mluvčí 17: která nedávno změnila majitele a nový majitel si podal žádost o tyto pozemky, které funkčně souvisí s užíváním jeho nemovitosti.
Mluvčí 17: Rada města rozhodla zveřejně záměr převést tyto pozemky 1.8.9.
Mluvčí 17: 2022.
Mluvčí 17: Jedná se v územním plánu o plochy bydlení v současné době.
Mluvčí 17: Jedná se o pozemky, které
Mluvčí 17: Město mělo pronajmout to v této lokalitě původnímu majiteli, takže asi je logické, že majitel nové rekreačního domu žádá osjednocení.
Mluvčí 17: Cena je zastanovena podle zásad prodeje pozemků na 200 Kč za metr štvereční.
Mluvčí 02: Děkuji a otvírám diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 02: Tak poprosím nejprve hosty.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Tak je nikdo a tedy prosím návrhovou komisi o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
Mluvčí 10: Pozemek parcení číslo 4306,27.
Mluvčí 10: Dál je čas pozemku číslo 4306,57 a pozemek číslo 4306,28 panu Michalu Bernardovi za kupní cenu 156 200 Kč.
Mluvčí 10: Dál je dle návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu snesení.
Mluvčí 02: Takže pro bylo všech 19 zastupitelů a usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Vodem 105 je návrh na prodej pozemkové parcely číslo 3334, 3336, 3345, lomeno čtyřmi, vše v katastroálním území Varnsdorf.
Mluvčí 17: Jedná se o pozemky, které se nacházejí v lokalitě rodinných domů v ulici Karoliny Světlé.
Mluvčí 17: Pan Nechutný po složitém procesu otevření děníství po vlastníkovi ČP 613, který zemřel v 70. letech, získal pozemek
Mluvčí 17: 3337 se stavbou ČP 613 a pozemkem 3038 do vlastnictví a požádal město o prodej zbývajících pozemků, které dle zastavovací studie byly funkčně přisloučeny k tomuto původnímu domu tak, aby pozemky tvořily nějaký sourodý celek pro novou výstavbu.
Mluvčí 17: Takže Prada města rozhodla s věření za mě převést tyto pozemky.
Mluvčí 17: Jedná se o plochy bydlení.
Mluvčí 17: Pozemek byl řádně vyvěšen.
Mluvčí 17: Jedná se opět o cenu 300 Kč souladu se zásadami.
Mluvčí 02: Děkuji a otevírám diskuzi.
Mluvčí 02: K tomuto bodu nejprve hosté.
Mluvčí 02: Nikdo z zastupitelé?
Mluvčí 02: Tak je nikdo, takže poprosím návrhovou komisi o přečtění návrhu.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parčení číslo 3334, dále 3336 a číslo 3345 lomino 4 všech katastrofálním území Vanzdorfu, panu Pavlu nechutnému zakupní cenu 240 tisíc.
Mluvčí 10: Dále dle návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 02: Pro bylo všech 19 zastupitelů a návrh byl přijat.
Mluvčí 17: Dalším bodem je návrh na prodej podzemkové parcely č.192-19.
Mluvčí 17: Jí součástí je stavb garáže.
Mluvčí 17: o pozemek požádal pan Svoboda, který vlastně vlastní tuto garáž s tím, že stavebníkem této garáže je otec pana Svobody, zároveň žádá město Vanzdorf o převod zastavené plochy
Mluvčí 17: zastavené plochy s tím, že vlastně stavba garáže, jelikož město není vlastníkem této garáže, protože není ani stavibníkem, tak je pouze formálně napsáno na katastrofu nemovitostí, takže žádá předložení za symbolickou částku, ale pozemek pod garáží koupí pan Svoboda za standardní cenu svolodu se zásadami.
Mluvčí 17: Takže nábrh usnesení je takový, že zastupitelstvo rozhodne prodat za stavinnou plochu o jíměře 22 metrů řecenu 300 Kč za metr čtvrtiční náklady spojené s převodem nemovitosti hradí pan Svoboda.
Mluvčí 02: Děkuji a otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 02: Nejprvé hosté.
Mluvčí 02: Zastupitelé
Mluvčí 02: Takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek pracení číslo 192-19 v katastrálním území Vanzorf panu Pavlu Svobodovi s zakupní cenou 6061 Kč.
Mluvčí 10: Dále dle návrhů.
Mluvčí 02: Děkuji a pojďme hlasovat.
Mluvčí 02: Takže probilo všech 19 přítomných zastupitelů a návrh usnesení tomuto bodu byl přijat.
Mluvčí 17: Bodem 107 je návrh na prodej pozomku E5.5839, čtěřmi.
Mluvčí 17: Ředatelé jsou manželé Kutílkovi.
Mluvčí 17: Pozomek se nachází na dobleslavské ulici.
Mluvčí 17: Žádejí z důvodu rozšíření zahrady u jejich rodinného domu.
Mluvčí 17: pozomek užívají takto.
Mluvčí 17: Rada města rozhodla zvěřetně záměr převézt nebo prodat tento pozomek 16.11.2022.
Mluvčí 17: Jedná se o úzivním plánu určené plochy jako plochy bydlení.
Mluvčí 17: Pozomek je o výměře 437 metrů, čili by samostatně
Mluvčí 17: pro město již nepředstavoval potenciál další výstavby.
Mluvčí 17: Proto tedy Hrada města doporučuje zveřejně záměr převést a prodat za cenu v souvladu se zásadami.
Mluvčí 02: Děkuji a otevírám diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Tak je nikdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhu.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parcení číslo 5839-4 katastrálním území Vanzdorf manželom Romanu a Magdaléně Kutílkovým za kupní cenu 131.100 Kč dále dle návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a požádám ohlasování.
Mluvčí 02: Takže pro bylo všech 19 přítomných zastupitelů a usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Vodem 1.0.8 je návrh na prodej pozemkové parcely 7680 Katastrální muzemí v Hansdorf.
Mluvčí 17: Prodej tohoto pozemku, který je to část ulice Celní ulici Pohraniční stráže, která se odštěpuje z ulici Pohraniční stráže, jmenuje se Celní ulice.
Mluvčí 17: vlastně vede až úplně na hranici do Německé republiky, do SPN.
Mluvčí 17: Pan Šeps měl záměr tento pozemek nebo tuto bývalou komunikaci uličků
Mluvčí 17: sloučit se svojí zahradou.
Mluvčí 17: Rada města doporučila nezveřejnit závěr převést důvodu evidence pozemků jako ostatní plocha komunikace, případné možné využití do budoucnosti nebo nezabránění přístupu
Mluvčí 17: vlastně sousednímu vlastníkovi, kterého máte uvedeno na té katastrální mapě.
Mluvčí 17: Takže z tohoto důvodu je zastupitelstvu předložen první návrh, který byl doporučení Rady města neprodat tento pozemek.
Mluvčí 17: V případě, že by zastupitele měli opačný názor, tak máte možnost hlasovat o tom druhém usnesení a to je zveřejnit záměr prodat.
Mluvčí 02: Děkuji a otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Někdo?
Mluvčí 02: Zastupitelé?
Mluvčí 02: Také někdo, takže požádám návrhovou komisi o přečtení toho prvního návrhu.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat.
Mluvčí 10: Pozeme k parciní číslu 7680 v K.U.
Mluvčí 10: Wansdorf.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 02: Takže pro bylo všech devatenáct zastupitelů a usnesení bylo přijato, znění nezveřejnit.
Mluvčí 17: Podem 109 je návrh na prodej pozemkovej parceli 26, 35, 4, 26, 35, 3, 26, 30 a pozemkovej parceli 26, 37.
Mluvčí 17: Katastrální muzeum J.W.
Mluvčí 17: Žedatelkové paní Nikola Dulejová požádala o prodej výševřených pozemků za účelem rozšíření k domů ČP
Mluvčí 17: 1244 Nevansdorfu.
Mluvčí 17: Jedná se o dům Husově ulici na křižovatce Husově ulici a Národní.
Mluvčí 17: Pozemky máte vyšrafovány na předložené kopii katastrální mapy nebo vidíte na obrázku na monitoru.
Mluvčí 17: Radoměsta doporučuje nebo rozhodla
Mluvčí 17: nezveřejnit záměr prodat tyto pozemky, vzhledem k tomu, že se zde nachází bývalý náhon a vůbec technický stav tohoto náhonu je potřeba řešit, nikoli se tohoto problému zbavit formou prodeje lidem, kteří by s tím měli velké problémy, nebo by to třeba i technicky neuměli řešit.
Mluvčí 17: Na pozemcích se nachází vykoncelovaný chodník,
Mluvčí 17: který je dále v majetku města, takže by zde vzniklo dvojí vlastnictví, pozemku a majetku nad pozemkém.
Mluvčí 17: Z tohoto důvodu tedy rada rozhodla tak, jak je připraveno v úsnesení.
Mluvčí 17: V případě, že máte důvody toto změnit, tak je připraveno i druhé úsnesení s veřejnění záměru prodat.
Mluvčí 02: Takže děkuji a otevíram diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Také někdo, takže poprosím návrhovou komisi o přečtení toho prvního návrhu s nesením.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo neprodát pozemek parcelní číslo 2635-4, dále 2635-3 a pozemek 2630 a 2637 v katastrofní území Vanzdorf.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 02: Tak výsledek je všech 19 zastupitelů bylo pro tento návrh usnesení.
Mluvčí 02: Tak poprosím bod 1.10.
Mluvčí 17: 1.10 je návrh na prodej pozemku 2527 v katastrálním uzimí Lansdorf.
Mluvčí 17: Žadateli jsou paní Ludmila Šmídová a pan Patrik Šmíd, kteří žádají tento pozomek za účelem zřízení zahrádky.
Mluvčí 17: Rada města doporučila nezvěřitelně závěr převést z důvodu nevhodného využití z hlediska územího plánu.
Mluvčí 17: Jedná se o centrum města, centrální zónu města Wandsdorf, vlastně za Národní ulicí, za objektem ČSOB.
Mluvčí 17: Z důvodu dalšího možného využití, případně řešení této centrální oblasti, doporučuje teda neprodat tento pozemek.
Mluvčí 02: Děkuji a otevírám diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení v pořadí v tom prvním.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parcení č.
Mluvčí 10: 2527 Katastráním území Vansdorf.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 02: Takže probilo všech 19 zastupitelů a město rozhodlo neprodat.
Mluvčí 17: Bot 1.11 je návrh na prodej pozemkové parcely 1968, katastrální území Varnsdorf.
Mluvčí 17: Žádatelé jsou manželé Kořínkovi, kteří požádali o vyššoudený pozomek za účelem vybudování klidové zóny a zahrady k domu ČP na pozemku 1966-9.
Mluvčí 17: tak, jak je uvedeno v té katastrální mapě.
Mluvčí 17: Rada města doporučovala nezveřejně záměr převést v důvodu možného dalšího využití pro město Wandsdorf.
Mluvčí 17: V územním plánu se jedná o plochy zeleně, zároveň se jedná o bývalý lom, takže i z hlediska možného využití nebo například i v obráceně zase nějaké složité zátěže nepřenášete toto příměna soukromníka.
Mluvčí 17: doporučuje rada města, zastupitelstvo města, aby rozhodlo neprodat pozomek 1968.
Mluvčí 17: V případě jiného názoru máte možnost hlasovat o tom druhém usnesení.
Mluvčí 02: Děkuji a otvírám k tomuto bodu diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Nikdo?
Mluvčí 02: Zastupitelé?
Mluvčí 02: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtení prvního návrhu snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parcení číslo 1968 v katastrálním území Wandsdorf.
Mluvčí 02: Děkuji a požádám o hlasování.
Mluvčí 02: Pro bylo 18 zastupitelů, zdržel se jeden.
Mluvčí 02: Návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 17: Bodem 1.12 je návrh na prodej části pozemkové parcel 4568-1 v kantastrálním muzemí Vansdorf.
Mluvčí 17: Žadatelé jsou manžele Škaloudovi a dále pan Setský.
Mluvčí 17: Oba žádají z různých důvodů.
Mluvčí 17: Škaloudovi z důvodu dostavby řadové garáže a pan Setský k rozšíření pozemků svého rodinného domu.
Mluvčí 17: Rada města doporučila nezveřejnit záměr převézt důvodu dalšího možného využití pro město.
Mluvčí 17: Ten hlavní důvod je ten, že na výstavbu další řadové garáže se jak komise s právě majetku a výstavby, tak Rada města nedomluvila s tím, že již zde není dostatečný prostor.
Mluvčí 17: jak ze stavebního zákona, odstupové vzdálenosti, požárně bezpečnostní řešení, prostě aby se tam další řadová garáž vešla.
Mluvčí 17: Zároveň, když se nevyhoví tomu jednomu ženateli, tak i panu Seckému bylo vysvětleno,
Mluvčí 17: vlastně tím, že by právě byl omezen na svých vlastnických právech, protože by tu garáž, ta dostavba té garáže by těsně souvisela s jeho nemovitostí, tak pan vlastně Secký si požádal o tento kus, jenomže ten navazuje na pozomek ve vlastnictví města 46
Mluvčí 17: 4560, takže by teoreticky tam jednou nějaký průchod mohl být zachován, takže s oběma žadateli se jednalo.
Mluvčí 17: Situace se jim vysvětlila, že nejlépe by bylo, kdyby pozomek zatím zůstal k majetku města.
Mluvčí 17: Zároveň tento pozomek je využíván vlastníky ČP 30
Mluvčí 17: 56 a 1532 slouží vlastně jako komunitní zahrada těchto dvou domů.
Mluvčí 02: Děkuji a otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 02: Nejprvé hosté.
Mluvčí 02: Nikdo?
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhu.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat část pozemku č.
Mluvčí 10: 4568-1 v katastrofě území Vanzdorf.
Mluvčí 02: Děkuji a můžeme prosím hlasovat.
Mluvčí 02: Takže pro tento návrh usnesení bylo všech 19 přítomných zastupitelů.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 17: BOT 1.13 se pouze v formální záležitost, kdy byla schvalena zastupitelstva města směna pozemků 5088 za část 5084, ale došlo k změně vlastníka, takže původní majitelka již pozemky nevlastní, čili to ústnesení je potřeba zrušit.
Mluvčí 02: Děkuji a otevírám diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 4L2022L1 ze dne 27.1.2022.
Mluvčí 10: Děkuji a poprosím o hlasování.
Mluvčí 02: Pro bylo všech 19 přítomných zastupitelů návrh byl přijat v tomto změní.
Mluvčí 17: Takové 1.14 bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkověních organizací města, takže v průběhu minulých měsíců došlo k pořízení uvedeného majetku městem Vansdor, který se předává k hospodaření v souvladu se zřizovacími listinami jednotlivých příspěvkověních organizací v hodnotě, jaké jsou uvedeny příloze.
Mluvčí 17: Asi zastupitelé byli o tomto seznámení, kdybyste se někdo na něco měl chuť zeptat, tak odpovím.
Mluvčí 02: Dobře, děkuji, takže otevírám k tomu diskuzi, ale nejprve hosté.
Mluvčí 02: Nikdo?
Mluvčí 02: Nyní zastupitelé.
Mluvčí 02: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhu.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tamto bodu.
Mluvčí 02: Takže probilo všech devatenát přítomných zastupitelů a usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Tak a jdeme k dalšímu materiálu a to jsou ty majetkové záležitosti BOT 1.15, schválení dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem rekonstrukce centra sociálních služeb a obytovny ČP 2470 ve Vanzdorfu.
Mluvčí 17: 22. dubna bylo uzavřeno smlouvá dílo ze společností Termy nad rekonstrukci tohoto centra sociálních služeb.
Mluvčí 17: Cena díla byla 44 841 960
Mluvčí 17: 9 korun českých ve ZDPH.
Mluvčí 17: Termín plnění je 20 měsíců.
Mluvčí 17: Práce byly zahájeny, probíhaly, několik informací proběhlo v Lasu Severu, zastupitele, jak
Mluvčí 17: jak minulí zastupitelé, tak současní dostávali zprávy o průběhu akce.
Mluvčí 17: Současné zastupitelstvo jsme pozvali na kontrolní den, kde měli možnosti stavbu prohlédnout.
Mluvčí 17: Tato stavba má jednu velkou komplikaci a to jsou více práce, které vznikly v průběhu stavby, kde byla sledána chyba v projektové dokumentaci.
Mluvčí 17: Jedná se zejména o chybějící nebo železobetonové konstrukce mezi třetím a čtvrtým nadzivním podlažím, takže vlastně stropy v těchto dvou podlažích se musely znova přeprojektovat a navrhnout absolutně jiná skladba, než byla původně v projektové dokumentaci.
Mluvčí 17: Z tohoto důvodu se vlastně nad celou stavbou musela postavit i nová nebo provizorní střecha, takže vlastně přes prázdniny jste si všimli, nebo až skoro do října byla celá stavba překryta
Mluvčí 17: samonosnou vazníkovou střechou, která zabroňovala tomu, aby do těch kvárových stropů nenapršelo a nezhoršila se statika celého objektu.
Mluvčí 17: V průběhu realizace vznikly více práce, které vyvolali nutnost provadění změn.
Mluvčí 17: Byly to zejména liniové injektáže základového zdiva, bourání podlah ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží, nová skladba podhledů v druhém a třetím nadzemním podlaží.
Mluvčí 17: Bylo zjištěno nerovnost podkladních vrstev, takže se museli sjednotit jako omítky
Mluvčí 17: museli se znova podchytit staticky dřevěné strupní trámy
Mluvčí 17: Došlo k podchycení základů výtahové šachty.
Mluvčí 17: Dále se změnila trasa dešťové kanalizace.
Mluvčí 17: Z tohoto důvodu byly tyto práce znovu naceněny.
Mluvčí 17: Tato částka za přecenění těchto více prací činí 5 870 350
Mluvčí 17: 3 koruny české bez DPH.
Mluvčí 17: Financování této částky je možné teda v průběhu stavby, ale spíše z rozpočtu roku 2023, protože v současné době
Mluvčí 17: Práce probíhají a finanční objem, který byl naplánován na tento rok, ještě překročen nebyl, takže teď nejsme přímo nuceni tuto částku někde hledat.
Mluvčí 17: Máme ji zatím v rozpočtu, ale je potřeba smluvně tuto částku podchytit dodatkem.
Mluvčí 17: Dále bych chtěl říct, že tato akce je podpořena z dotačního titulu Integrovaného regulářního operačního programu, kde výzva se jmenuje Rozvoj sociálních služeb, kde získáváme až 90 % uznatelných nákladů stavby.
Mluvčí 17: poprosím, že tu částku přesně, sice máme uvedenou, nějakou částku konkrétní takzvaném rozhodnutí občinní dotace, ale to rozhodnutí občinní dotace bylo ještě v průběhu, než jsme dělali změnu projektu, protože ta částka znamenala, že
Mluvčí 17: že dostáváme 90% na asilovou ubytovnu, ale ta asilová ubytovna bohužel se nacházela jenom v jednom podlaží, nikoli v celém objektu, takže tahle částka se bude ještě dopočítávat podle toho, jak se nám podaří navýšit uznatelné náklady stavby.
Mluvčí 17: Ještě k těm více pracem máte přiloženy změnové listy a popis toho, co všechno bylo potřeba dělat, takže když jsem o tom hovořil,
Mluvčí 17: Možnost teda ještě vysvětlit, že to nebyly jenom pouze ty práce na těch stropních konstrukcích, ale například demolice přístavby, chybila zde umytí fasády, ta lineová i nektář, která zde byla naprojektována pouze
Mluvčí 17: částečně v těch nejpostiženějších místech, ovšem z důvodu tzv.
Mluvčí 17: předběžné opatrnosti, když tam ta firma byla a to zdívou vlhké může dále působit s rekonstruováním objektu problémy, tak vlastně jak technický dozor investora, tak projektant se dodatečně přiklonili, aby se to až udělalo
Mluvčí 17: ve všech konstrukcích i v těch vnitřních.
Mluvčí 17: Takže to byla další více práce, která zde byla, ale je to předejítí možným komplikacím.
Mluvčí 17: Dále jsem v případě potřeby připravený
Mluvčí 17: U zavřeným dodatku se jedná o klasické více práce na této stavbě.
Mluvčí 17: Pohybujeme se stále v rámci zákona o zadávaní mežedních zakázek tím, že
Mluvčí 17: Tím, že dochází k navýšení o 5,8mm bez DPH, tak nepřekračujeme žádný limit.
Mluvčí 17: Nemusíme dělat nějaké dodatečné výběrové řízení.
Mluvčí 17: Pouze si musíme držet palce, aby stavba již další více práce neobsahovala a byl termín dodržen a stavba byla v průběhu příštího roku dokončena.
Mluvčí 02: Takže já děkuji za precizní a podrobný komentář předkládajícímu a otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Nikdo?
Mluvčí 02: Zastupitelé?
Mluvčí 02: Tak prosím paní Lanková.
Mluvčí 07: Já většinou bývám skeptická k návrhům na více práce, ale v tomto případě musím konstatovat, že podpořím tento návrh, protože tím, že jsem těsný soused,
Mluvčí 07: ty budovy, takže mám všechno jako na dlani a od prvopočátku vlastně všechno dá se říct sleduji.
Mluvčí 07: Po prvotních porodních bolestech, že opravdu říkám jsme na těsno, takže ten bordel prach a takový ty, tak to bylo trošku nepříjemné, ale všechno si sedlo a musím říct, že
Mluvčí 07: tam se prostě maká, opravdu se maká.
Mluvčí 07: Chodí za tmy do práce, chodí za tmy z práce, ještě v půl devátý, i v tuto dobu, kde prostě je tmá, tak tam se dělá.
Mluvčí 07: Takže jenom chci říct, že mám z toho dobrý pocit, z toho, co se tam dělá, za ty práce navíc, které teďka jsou, tak asi úplně nemůžou, nejasi, ale není to jejich chyba, nevěděli to.
Mluvčí 07: Takže já podpořím tento návrh.
Mluvčí 02: Děkuji, někdo další?
Mluvčí 02: Takže bych poprosil návrhovou komisii o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek číslo dvě ke slouvy o díl se společností Termi SRO na realizaci věřejné zakázky rekonstrukce centra sociálních služeb a obytovny číslo popisné 2470 ve Wandsdorfu, kterým se navyšuje cena díla o 5 870 352,79 Kč bez DPH.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu usnesení, prosím.
Mluvčí 02: Probylo všech 19 přítomných zastupitelů a návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 17: A dalším bodem je žádost o proloužení termínu oprav na ČP 663 ve Vanzdorfu.
Mluvčí 17: S pracovním jednání zastupitelstva se zastupitelé domluvili, že s panem Rybičkem bude ještě vedení města jednát.
Mluvčí 17: A dostal jsem teda za úkol navrhnout stažení tohoto budu z programu.
Mluvčí 17: Takže
Mluvčí 17: Takže já nevím, ta informace byla z úterý, takže možná se to změnilo.
Mluvčí 17: Takže technická, pan Sucharda.
Mluvčí 12: Já jsem dneska měl s manželi Rymíčkovými jednání, tak jak jsme se dohodli v pondělí na tom pracovním setkání a jsou tam dvě varianty, nevím, která je schudnější, jedna je stáhnout ten bud z programu, druhá je neodsouhlasit prodlužení termínu, protože už by to bylo opravdu po několikáté a myslím si, že tady ani není vůle k tomu to nadále prodlužit, takže buď stáhnout a nebo hlasovat o tom, neschválit.
Mluvčí 12: Dobře, já v tom případě teda, Jarda měl návrh to stáhnout, takže jasně souhlasím.
Mluvčí 12: Dobře, dobře, ano dobře, navrhuji stáhnout tento pot z programu.
Mluvčí 02: Dobře, technická, pan doktor Jára.
Mluvčí 20: Dobré, odpoledne naši jednou.
Mluvčí 20: Já teda když jezdím kolem tak, ale zase na druhou stranu musím říct, že manžele rybníčkovi se snaží.
Mluvčí 20: Ten banák, ono to dost velký objekt a jsou tam opravdu některé historické prvky.
Mluvčí 20: tak se snaží to dodělat.
Mluvčí 20: Tak jak jsem byl několikrát kritický, tak v jejich prospech asi opravdu bude ještě ten bod stáhnem z programu a hodiná je opravdu termíny, kdy to dotáhnou.
Mluvčí 20: Děkuji.
Mluvčí 02: Také děkuji.
Mluvčí 02: Ještě někdo v diskuzi, hosté či zastupitelé k tomuto bodu?
Mluvčí 02: Ne, takže poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení veznění stáhnout tento bod jednání.
Mluvčí 02: Takže chvilinku vytržíme, než bude návrh připraven.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu.
Mluvčí 10: Děkujeme a nyní můžeme hlasovat.
Mluvčí 02: Takže pro stažení tohoto bonusprogramu bylo 18 zastupitelů, zdržel se jeden, návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 17: Tak já mám sice poslední věc, ale asi nejdlouhší, takže se umlouvám, když tak za zdržení.
Mluvčí 17: Předkládáme schválení uzavření dodatku číslo 5 ke smluvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Mateřská škola západní v lice Vansdorf.
Mluvčí 17: Takže jedná se o ten projekt výstavby nové materské školy.
Mluvčí 17: Asi okolo toho bylo hodně napovídáno.
Mluvčí 17: Zastupitelé měli možnost na minulým kontrolním dnu se seznámit s postupem stavevních prací, byla zde i prezentace celého díla, i vizualizace, jak by školka mohla vypadat po dokončení.
Mluvčí 17: Dostali jsme se do prekerní situace, kdy klasicky odběratelsko-dodavatelské vztahy nefungují, kdy dodavatel
Mluvčí 17: není schopen dále pokračovat předmětu díla, protože za ceny, které vysoutižil a slíbil akci dodělat, tak vlivem nárůstu cen stavebních materiálů
Mluvčí 17: a dalších jevů, které se v současné době dějí.
Mluvčí 17: Ať je to nevstatek pohonných mod, nebo nárůst pohonných mod, energetická krize, válka, tak z tohoto důvodu se rozpadly nějaké odběratelské, sudodavatelské vztahy, materiál se těžko schání, případně není vůbec, anebo je drahý.
Mluvčí 17: Takže důvody máte uvedeny v žádosti firmy STAMO.
Mluvčí 17: Firma STAMO tuto situaci chce řešit žádostí na vás, na zastupitelé, na navýšení ceny díla.
Mluvčí 17: Navýšení cílí díla normálně jsme jako město nikdy vlastně bez jakýchkoliv dalších argumentů ve výceprací neschvalovali, protože že to bylo riziko dodavatelé, měl by být proti těmto jevům pojištěn, v případě by mohl dokončit dílo ze ztrátou.
Mluvčí 17: Ovšem v této době prostě firma Stamo prošla tzv.
Mluvčí 17: restrukturalizací, došlo k zvolení nových jednatelů firmy, vlastně máme co dojčinit s SROčkem, takže veškeré vlastně smluvní pokuty, penále za nedodržení termínu
Mluvčí 17: Můžeme vymáhat po SRO, které vlastní majetkovou hodnotu velkou nemá.
Mluvčí 17: Problemem celé této stavby je to, že je financována ze dvou zdrojů.
Mluvčí 17: Hlavním zdrojem je 59 milionů korun dotace od vintegrovaného regionáčního operačního programu a jsme závislí, abychom tyto peníze získali na dokončení tohoto díla nejpozději do konce roku 2023, včetně kolaudace, včetně vlastně zahájení školní výuky, když to řeknu.
Mluvčí 17: Čili vlastně jakýkoliv další jednání s firmou Stamo, případně náhrada firmy jiným subdodavatelem, který by, nebo jiným dodavatelem generálním, který by stavbu dokončil v základě nějakého nového výběrového řízení je samozřejmě také cesta, ale je to cesta určitě delší a nebude moc být realizovaná
Mluvčí 17: v průběhu roku 2023 nebo nestihne být realizovaná, ale tím by došlo teda k výraznému ohrožení té dotace.
Mluvčí 17: Ačkoliv nějaký příslib město Wandsdorf má, protože jsme samozřejmě vstoupili a tuhle variantu jsme taky řešili s Europeem, co by se stalo, kdyby prostě
Mluvčí 17: odstoupila, tak bysme museli prostě na nějakou výjimku vládní žádat o přesun části těch finančních prostředků z toho dotačního titulu do roku 2025 a
Mluvčí 17: protože nejsme úplně sami, tak asi i nějaké takové řešení bude muset IROP navrhnout, ale nepředpokládají tam, že by tam přišly veškeré ty finanční prostředky a dále není záruka, že by vlastně nový generální dodavatel, který by
Mluvčí 17: vysoutěžil zbytek té stavby a dostavil by to tak, že by to stavil za ty peníze, které třeba teďka o nich jednáme.
Mluvčí 17: Možná by ty peníze mohly být i třeba větší, takže ta úspora zde prostě není garantována.
Mluvčí 17: Společnost stamo tak, aby dokončila dílo v souvladu s projektou dokumentací, tak žádá navýšení této částky na dokončení v souvladu teda s požadavky projektanta na 16,9 milionů bez DPH.
Mluvčí 17: což je samozřejmě částka obrovská.
Mluvčí 17: Proto jsme vyvinuli jednání s technickým dozorem Investora, panem Děněm Ludvíkem, společně teda s autorem, panem Radomírem Grafkem jsme seděli a snažili jsme se ještě jednotlivé položky
Mluvčí 17: Vlastně konzultovat s tím, že nahradit levnějšími případně jinými položkami, které mají stejné obžetné vlastnosti, hodnotu, ale jsou levnější.
Mluvčí 17: Dostali jsme se k komplikaci okna a světlíky, což jsou dvě podstatné komponenty nebo dvě podstatné spoložky, které hrají významnou roli.
Mluvčí 17: Okna a světlíky byly od začátku špatně naceněny v projektové dokumentaci.
Mluvčí 17: Firma Stammu už to přiznala, ví to, zároveň i uvedla po výběrovém řízení, že tuto položku navyšovat nebude.
Mluvčí 17: Ovšem prostě po těch třech letech a potom vývoji, který nastal, tak už nemá, podle vyjádření jednatelů firmy Stamo, z čeho ty položky sanovat, chybně naceněné a proto to vlastně ta žádost a ta částka, protože ty okna jen samotné stojí 10 milionů korun.
Mluvčí 17: od firmy Janosík a v rozpočtu má firma Stammu pouze 3 miliony nebo 3,5 milionu.
Mluvčí 17: Máte připraveny dva návrhy usnesení.
Mluvčí 17: To usnesení, první je to levnější, protože jsme vycházeli jako správa majetku z toho, že každá ušetřená koruna dobrá, takže i ty 3 miliony korun, které se podařilo seškrtat, tak si myslíme, že v současné době jsou aspoň nějakým symbolickým
Mluvčí 17: vyjádřením, že se snažíme i v této době a i na takto luxusní stavbě najít nějaký způsob úspory.
Mluvčí 17: Ta částka, která je uvedena v tom druhém osnesení, je vlastně vyjádření toho, kdybychom chtěli, aby ta školka byla dokončena tak,
Mluvčí 17: byla původně zamišlená ve všech těch vlastně luxusních detailech.
Mluvčí 17: Nebudu dál už popisovat, protože jsme se o tom bavili hodněkrát, proč to je luxusní a z jakého důvodu stavíme takovouto školku a že to je dědictví vlastně soukromého soukromého projektu atd.
Mluvčí 17: Přesto v těch 13 milionech ty okna jsou ty drahá za těch 10 milionů.
Mluvčí 17: A jsou v tom i ty drahé světlíky, takže proto ta částka z těch 16-9 na těch 13 vlastně neklesla tolik, protože jsou tam ty základní komponenty, které si tam jak projektám,
Mluvčí 17: tak technický dozor investora přeji mít, protože ta stavba už je v natolik stavebně připraveném stavu, že ty technické detaily, prostě záměny by už moc nešly.
Mluvčí 17: Já jsem ještě vyvolal jednání s firmou Samad, dneska jsem dostal od nich jakýsi návrh, kdyby jednání s firmou Janosík krachly a
Mluvčí 17: muselo by generální dodavatel dát jediná okna takže přesto, že neměli kompletní projektovou dokumentaci, naceněvali to rychle tak se dostali asi na 7,5 milionů korun takže to je jenom pro představu, kdyby to dělal lokální lokální dodavatel OKEN tak by ty okna stály 7,5 v rozpočtu jsou 3,5 a ty bezrámová luxusní okna
Mluvčí 17: kde vlastně sklo přechází přímo k omítku nebo v nábytek, tak ty stojí 10.
Mluvčí 17: Takže pro projektanta to je zásadní, na té stavbě je klíčový prvek, kterým chce, aby ta stavba byla dále prezentována, takže proto trvá prostě na těchto sklech.
Mluvčí 17: Takže ty tam zůstávají v těch obou dvou variantách.
Mluvčí 17: Dále teda v případě rozhodnutí se k jednomu nebo druhému úsnesení město Vansdorf pošle tento návrh k vyjádření ke konzultaci vlastně administrátorovi dotace na IROP.
Mluvčí 17: a zároveň budou ponástít doklady.
Mluvčí 17: To znamená, každé to navíšení bude muset být doloženo samostatným výběrovým řízením toho generálního dodavatele, takže všechny ty položky budou zdůvodněny a budou vlastně úředníci Europu zkoumat, jestli to může takto být navíšeno.
Mluvčí 17: Zároveň je zde i možnost, že to nakonec podaříme, se podaří postavit i levněji, protože nikde není zakázáno, že můžeme stále nahrazovat některé komponenty levnějšími a výsledek může být prostě nižší, než ta částka 13 milionů korun bez DPH.
Mluvčí 17: To je asi ode mě teďka všechno.
Mluvčí 02: Tak velmi děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Nikdo?
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Tak paní Lanková.
Mluvčí 07: Takže tohle je úplně ten přesně obrácený stav.
Mluvčí 07: S tou školkou, to asi všichni víte, prostě mám problém od samého začátku.
Mluvčí 07: Na jednu stranu jsem úplně v tom úvodu souhlasila už jenom kvůli tomu, když tady sedí zástupky nějé školky, mateřské školky Nezvalova, které by se tam měly stěhovat.
Mluvčí 07: Ale to, co následovalo potom, už jsem prostě vždycky byla spíš proti, protože ta školka, podle mého názoru, je naprosto předražená a v takovém stavu si myslím i zbytečná.
Mluvčí 07: Pan Beránek řekl svůj názor na to, já se s tím stotožňuji i s tím, že každá firma měla být tak nějak pojištěná proti těmto vnějším vlivům.
Mluvčí 07: Jsme tak trošku tlačeni k tomu odsouhlasení.
Mluvčí 07: Já věřím, že se to odsouhlasí, protože nikdo nechce, aby nám tady zůstalo nějaký torzo nedodělaný.
Mluvčí 07: Ale musím přiznat, že s tím strašně bojuju.
Mluvčí 07: Strašně.
Mluvčí 07: Jako nejradši bych fakt jako dala proti.
Mluvčí 07: Ale jenom ten důvod, že prostě nechci, aby to bylo nedodělaný, tohle podpořím.
Mluvčí 07: To je vše.
Mluvčí 02: Děkuji, pan doktor Jára.
Mluvčí 20: Já jenom na dokreslení.
Mluvčí 20: Někde jsem se dostal k číslu, že jedna postýlka v této školce bude stát asi 2,5 milionu korun.
Mluvčí 20: Jenom na dokreslení.
Mluvčí 20: Ty ceny šly taky výš i ve zdravotnictví, ale při stavbě nového zdravotnického zařízení v té moderním podobě tak přijde jedna postávka na milion až 1,5 milionu korun.
Mluvčí 20: Takže je to opravdu, jak si bych řekl, na hraně.
Mluvčí 20: I když jsem určitým způsobem doporučoval a esteticky je to avangardní stavba,
Mluvčí 20: Přesto se chci zeptat Jardy Beránka, co by se stalo, kdyby se na tom IROPu tedy ty změny neschválili, co znamená, že my to schválíme, ale IROP to neschválí, tak co se bude dít potom?
Mluvčí 20: Víš, co myslím?
Mluvčí 17: Mašku, dotaz je teda, kdyby se to neschválilo, co by se stalo?
Mluvčí 17: Oni to nemůžou neschválit, oni nemůžou vstupovat do naší smlouvy o dílo.
Mluvčí 17: Oni pouze můžou říct, že jsme porušili nějaké pravidlo, nějakou podmínku dotace a že nedostaneme tak vysoký podíl z té dotace 59 milionů a že nám třeba dají nějakou sankci.
Mluvčí 17: a to můžeme docílit, že porušíme zákon o zadávaní věřených zakázek, porušíme občanský zákonník, že uděláme nějaké špatné rozhodnutí, ale já si zatím žádného nejsem vědomý, že tohleto zákonně je třeba, že tohleto je výjimečná situace, my reagujeme na nějakou okolnost, která nastala, předcházíme nějakým větším škodám, než
Mluvčí 17: než můžou vlastně nastat, kdyby jsme nekonali, kdyby jsme to nechali, jak říkala paní Lanková, jako trzo a stavili to třeba za rok, za dva, tak vlastně nakonec to město může stát víc peněz, než teďka třeba přijímutím tohoto dodatku na více práce.
Mluvčí 17: a můžeme porušit zákon o zadávaní měření zakázek, že porušíme nějaký procentní ten, že jsme třeba nedělali jednací řízení bez uvěření, ale to jsme všechno ověřovali a neměl by v tom být problém.
Mluvčí 17: Takže zatím se pohybujeme vlastně jako jak v rámci legislativy pořád jako v pořádku, že by jsme neměli být kráceni.
Mluvčí 17: A IROP nám bude pouze tohleto kontrolovat, případně nás upozorní na nějaký problém.
Mluvčí 17: Takže já se jenom chtěl říct, že kdyby ten IROP nám to jako by neskválil, tak on spíš řekne, ne, to máte špatně a my vám budeme krátit dotaci.
Mluvčí 17: To je celý k čemu oni se můžou
Mluvčí 17: vyjádřit, ale v tom případě my bychom to nemuseli nechat panu starostovi podepsat a mohli bychom to třeba projednat ještě jednou na zastupitelstvu po jejich vyjádření.
Mluvčí 17: Pani Lanková.
Mluvčí 07: Mám jenom dvě věci, pokud si dobře pamatuju, tak je stále ještě živá ta darovací smlouva od TOSu, kterou mi jsem podepsal paní inžený Riedl.
Mluvčí 07: Nemám informace o tom, že by se zrušila nebo nějakým způsobem ukončila, takže tam možná ještě nějaká naděje by mohla být asi.
Mluvčí 07: Pak mám, pane inženýre, můžete nám říct, tak my to asi jako by víme, ty materiály máme k dispozici, ale do toho ETH-u, když k tomu připočteme k částce, co byla, ještě tuto novou částku, můžete nám říct částku z DPH komplet?
Mluvčí 17: Tak já jsem to tady chtěl spočítat, ale letka mě pomohla, takže je to asi 102 milionů včetně.
Mluvčí 17: Ale akorát, teďka si myslím, že, Heťko, cituješ z té žádosti z toho srpna.
Mluvčí 17: A tam je ta žádost na těch 18 nebo kolik tam bylo.
Mluvčí 17: Jo, takže... No, no, no, takže to bude míň, protože...
Mluvčí 17: My jsme šli na tu levnější variantu teďka.
Mluvčí 17: Takže to bude necelých 100 milionů.
Mluvčí 02: Takže paní Pivková.
Mluvčí 03: Já než se dostanu k dotazu.
Mluvčí 03: Ta levnější varianta je 102 283 722 Kč.
Mluvčí 03: Třetně DPH.
Mluvčí 03: Ta dražší je ještě o 3 miliony.
Mluvčí 03: Dražší.
Mluvčí 03: Ale to jsem nechtěla, já jsem se chtěla zeptat na ten dodací termín.
Mluvčí 03: Dokončení díla do 30.9.2023 je předání té stavby, takže potom už tam zbývá jenom říjen listopad na to, aby se přestěhovala školka.
Mluvčí 03: A když původně ten termín měl být do konce srpna letošního roku, nebylo by lepší aspoň tam dát konec srpna,
Mluvčí 17: Bylo by to lepší, ale nico stavebně nestinou.
Mluvčí 17: Už jenom třeba ty okná jsou teďka zastavený a výroba těch oken bude záviset na dnešním zastupitelstvu.
Mluvčí 17: Jestli bude někdo ochoten podepsat smlouvu dodovatelskou na výrobu oken už po tomto hlasování, tak i přesto nejbližší termín třeba dodání těch oken nepadej Duben.
Mluvčí 17: Takže ono se zbude samozřejmě pokračovat
Mluvčí 17: na té stavbě budou provizorně ty výplně otvorů zaplachtovány a budou asi stavba bude pokračovat.
Mluvčí 17: Ale jsou některé prostě výrobky, které zejména jsou to ty dýhové prostě nábytkové sestavy, které tam prostě budou dělány na míru, tak
Mluvčí 17: Prostě nemyslím si, že to stav bude urychlit, že to je termín, který navrhují firma Stamo, ale vypadá to, že naopak, že to září třeba je spíš optimistický.
Mluvčí 17: No a my máme pouze jako tu rezervu, že řekněme
Mluvčí 17: do konce roku nám asi neutrhne nikdo hlavu, když prostě se to zkolauduje a paní řídelka bude připravená prostě v školku začít od prvního ledna užívat.
Mluvčí 17: Kdyby se asi děti do školky nenastěhovaly a nastěhovaly se tam prostě až v průběhu druhé poloviny roku, tak by se asi taky nic nedělo, ale podstatná je teda kolaudace stavby.
Mluvčí 17: Protože po klaudoci stavbě ještě nás čekají nějaké asi věci na vybavení té školky a ne všechny, ta stavební část neobsahuje veškerý nábytek té školky, to je jenom ten co je pevně zabudován.
Mluvčí 17: Takže tam bude i nějaký nutný čas na vybavení nábytkové školky.
Mluvčí 17: Proto je to napánovaný do konce září s tím, že celý podzim bude mít školka na stěhování a přípravu na zahájení školního roku.
Mluvčí 17: A mělo by to samozřejmě i administrativa zvládnout ve vztahu k té dotaci.
Mluvčí 17: Ale prostě 30.12.2023 končí prostě celý to dotační období a přesto už asi nejde vlák, možná jen o nějakou vládní výjimku.
Mluvčí 10: Děkuji, pan Čapek.
Mluvčí 10: Tak děkuji, abych jenom reagoval na moje předřečníky.
Mluvčí 10: První věc zaznělo tady, že jedno lučko vychází na 2,5 milionů.
Mluvčí 10: Já se přiznám, že by to dostatečná částka nevychází, protože pokud tam máme kapacitu 50 žáků, tak při té částce, ať je to zdaní nebo bezdaně, tak je to pod 2 miliony.
Mluvčí 10: Tak jenom pro upřesnění ty první věci, která zazněla.
Mluvčí 10: Druhá věc, která tady zazněla, o tom, že je to předražená stavba.
Mluvčí 10: Já si to nemyslím, protože nám vznikla architektonicky cená stavba, která po odečení dotace bude skutečně vycházet na cenu, za kterou bychom nepořídili ani standardní školku.
Mluvčí 10: Takže v tomto ohoru taky se dovolím trošku nesovasit s mými předřečníkama.
Mluvčí 10: A třetí věc, která tady sice nezazněla, ale zaznívala v předchozích diskuzích, na téma zda byla nebo nebyla potřebná tato školka.
Mluvčí 10: Já po tom, co jsem si znovu přečetl,
Mluvčí 10: vlastně nedávno prezentovanou koncepci vlastně rozvoje školství, tak tam bylo jasně uvedeno v těch tabulkách, že kapacity školek byly dlouhodobě naplněné přes 90%, to znamená, skutečně ta potřeba mít nějakou rezervu tady byla bez úhedu na to, která školka potřebuje dále rekonstrukci, takže jenom bych rád, abych za jí zazněl i pozitivní slova směrem ke školce.
Mluvčí 10: To je všechno, děkuji.
Mluvčí 02: Děkuji a paní Pivková, prosím.
Mluvčí 03: A já ještě dotaz teda k tomu termínu.
Mluvčí 03: Jaká je šance, že se to nedokončí a nestihne se o tu dotaci zažádat?
Mluvčí 03: Jako blíží se jistotě nebo neblíží se jistotě?
Mluvčí 17: Jaká je šance, že se to nedokončí?
Mluvčí 03: Jaká je šance na to, že se to nedokončí a nestihne se zažádat o dotaci?
Mluvčí 03: Přesně tak.
Mluvčí 17: Tak to není šance, to je riziko.
Mluvčí 17: No tak riziko.
Mluvčí 17: A to riziko já nemám žádnou kouli, abych Kristiála osvění podíval, ale já si myslím, že i firma dodavatelská prostě ví, že má ve spolu v případě, že my přijdeme vlivem
Mluvčí 17: opožděného předání ze strany firmy o dotaci, tak veškerý nákady jdou k tíži té firmy.
Mluvčí 17: Sice víme, že si na ní nic nevezmeme, ale ono je rozdíl jako nedlužit nic a nebo dlužit někomu 60 milionů.
Mluvčí 17: Takže prostě oni by byli vlastně ti, kteří by nám způsobili to, že jsme nezískali dotaci, takže oni by měli mít touhu to dodělat.
Mluvčí 17: Období teďka prostě mezi... Ta stavba už je zase v takové fázi rozestavěnosti, že si nemyslím, že se nedá stíhnout.
Mluvčí 17: Prostě dá se stihnout jo a dá se dělat, dá se dělat i v noci prostě dá se ta stavba posílit, takže jako jedná se asi opravdu spíš o finanční pokrytí těch stavebních prací než o to, že to riziko, že by se to nestihlo, si myslím že je spíš menší.
Mluvčí 17: No spíš si myslím, že se to stíhne.
Mluvčí 17: Otázka je, jestli vývoj těch cen prostě bude takovej, že tohleto je částka konečná, že už nebudou prostě stít žádný další peníze, že
Mluvčí 17: ty subdodavatele, kteří, které mají naslovány, že budou mít opravdu čas a nastoupí v pravou chvíli a nebudou je brát jako jako rizikovou firmu teďka a nebudou jim jako důvěřovat, tím pádem třeba budou se bát ty subdodavatele dále prostě spolupracovat s firmou Stamo, ale to už tady jako
Mluvčí 17: bych spekuloval prostě, myslím si, že to riziko je spíš menší, že prostě je to v takové fázi rozpracovanosti, že by se to mělo dát stihnout.
Mluvčí 02: Tak děkuji a nikdo další se nehlásí, takže poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení podle pořadí toho prvního.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek číslo 5 ke smlouvy o dílou na realizaci veřejné zakázky Mateřská školka Zapádní ulice Vanzorf, kterým se navyšuje cena díla o 13.051.952,27 Kč bez DPH a prodloužuje termín dokončení díla do 30. září 2023.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 02: Takže pro bylo 17 zastupitelů, zdržel se jeden, nehlasoval jeden, návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 02: Děkuji a tímto jsme vyčerpali tuto část programu.
Mluvčí 02: A děkuji za pozornost.
Mluvčí 02: My děkujeme.
Mluvčí 02: Nyní část číslo dvě a to jsou zprávy výborů zastupitelstva města, tak máme před sebou finanční a kontrolní, takže poprosím členy a zástupce výborů, zda mají něco a už vidím paní kolegně Fábriová, prosím.
Mluvčí 00: Ještě jedno hezké odpoledne, takže já bych chtěla informovat, že 21.11.2022 jsme měli první schůzku kontrolovního výboru zastupitelstva města.
Mluvčí 00: Na této schůzce jsme se všech pět zástupců kontrolovního výboru sešlo, předala jsem jim oprávně to jmenování do těch funkcí,
Mluvčí 00: členů kontrolního výboru zastupitelstva města seznámili jsme se, vedla se konstruktivní debata.
Mluvčí 00: Závěrem této debaty padla shoda, že ohlasování v jednotlivých případech se bude vést jmenovitý záznam.
Mluvčí 00: A pak bych chtěla za členy, kteří nejsou v zastupitelstvu, pana Hermana, pana Damaška, paní inženýrku Evu Hamplovou,
Mluvčí 00: požádá to automatické zasílání usnesení Rady města a usnesení zastupitelstva města Vansdorf na e-mailové adresi a zároveň členové kontrolního výboru požadují zaslat usnesení včetně důvodové zprávy a podkladů k jednání přijetí usnesení.
Mluvčí 00: Takže na tom jsme se všichni shodli, zápis jsem zapsal a předám ho nás paní šepsové na sekretariat.
Mluvčí 00: Děkuji.
Mluvčí 02: Dobře, děkujeme.
Mluvčí 08: Paní Lanková.
Mluvčí 07: My jsme měli první schůzku 22. prosince.
Mluvčí 07: Na programu jsme měli předání jmenování členům finančního výboru všem přítomným členům, jmenovitě paní inženýrka Bohdana Křížová, paní inženýrka Monika Pivková, pan inženýr Oslav Draský, Marian Čapek.
Mluvčí 07: Bylo předáno jmenování
Mluvčí 07: Obsah schůze.
Mluvčí 07: Schůze byla svolána ohledně smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby společnosti Regia AS.
Mluvčí 07: Ohledně obsahu smlouvy vyhotované příjemcem, ještě jsem zapomněla, že jako host byla přizvaná paní inženýrka Kocjánová.
Mluvčí 07: V platbi proběhla široká diskuze, ze které vyšly změny ohledně výše požadované čásky a drobných úprav v obsahu některých bodů smlouvy.
Mluvčí 07: Konečné změní smlouvy obdrželi zastupitele v materiálech na zastupitelstvo konané 8.12.2022.
Mluvčí 07: V obecné rovině jsme diskutovali o prověření dalších možností rozšíření činnosti akciové společnosti, kterým by se v budoucnu mělo město zabývat.
Mluvčí 07: nebo i o běžných kontrolách valné hromady týkající se hospodaření regie AS.
Mluvčí 07: Dále jsme řešili současný stav základní umělecké školy ve Vanzdorfu.
Mluvčí 07: Zůška spadá není pod kraj, ale do budoucna by bylo vhodné převést tuto příspěvkovou organizaci pod naše město, jako už jsou například mateřské školy, základní školy, knihovna a podobně.
Mluvčí 07: Člen finančního výboru Marian Čapek je členem krajského zastupitelstva a tak byl pověřen získat informace o současném postoji kraje.
Mluvčí 07: Pokud má informace, tak potom může říct, jestli má nebo nemá, co zjistil.
Mluvčí 07: A nakonec jsme probírali rozpočet města a rozpočtové provizorium.
Mluvčí 07: K rozpočtu jsme diskutovali pouze obecné rovině a podrobněji se mu budeme věnovat v momentě, kdy nám bude v předstihu zaslán návrh.
Mluvčí 07: Jako poslední vzájemná komunikace schodli jsme se na komunikaci mailové a k jednotlivým úkolům se budeme scházet.
Mluvčí 07: Každý z členů finančního výboru může dávat podměty ke kontrolám nebo návrhy na změny finančních záležitostí.
Mluvčí 07: Tolik vše za finanční výbor a poprosila bych teda pana Čapka, jestli by něco měl na doplnění.
Mluvčí 10: Takže pan Čapek, prosím.
Mluvčí 10: Jo, děkuji za slovo.
Mluvčí 10: Já moc doplnění nemám, protože já mám přislíbenost sejít na toto téma z radní proškolství v pondělí, kdy se bude koulán krajské zastoupitelstvo, takže tam se rozvím více.
Mluvčí 10: A samozřejmě účelem tohle z toho všeho není tady vymýšlet nějaké převody, ale spíš to, abysme si ujasnili v rámci finančního výboru, co to vůbec znamená provozovat zušku.
Mluvčí 10: To znamená zjistit všechny nákladové položky, co jsou prutočné věci, co jsou věci neopak, které jí půjdou za městem,
Mluvčí 10: v podstatě následně mohlo finanční vývoj vyhodnotit, nakolik je tohleto vlastně varianta vůbec smyslplná pro město.
Mluvčí 10: To je asi vše za mě v tuhle chvíli, děkuju.
Mluvčí 02: Takže děkuji a jdeme do trojky a to je různé.
Mluvčí 02: 301, zpráva o činnosti Společnosti Severočeská a Vodárenská předkládá kolega Roland Seloch.
Mluvčí 02: Tak prosím.
Mluvčí 21: Hezky dobrý den, tento bod zaznívá tady každý rok.
Mluvčí 21: Já jsem v roce 2021 ještě zastupoval město v sevročeský vodánský společnosti, tak máte v příloze zprávu o činnosti společnosti a zastupitelstvo tuhletu zprávu za rok 2021 bere na vědomí.
Mluvčí 21: Zbytek máte v těch materiálech popsaným.
Mluvčí 02: Dobře děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprvé hosté.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Také nikdo, takže poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhovou snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost akciová společnost v roce 2021.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme přistoupit k hlasování.
Mluvčí 02: Takže pro bylo všech přítomných 20 zastupitelů na vrchu snesení byl přijat.
Mluvčí 02: Tak, bod 302, zpráva o výsledku hospodaření bytového družstva Varnsdorf předkládá paní Dana Fábriová, prosím.
Mluvčí 00: Takže ještě jednou, předkládáme zprávu za rok 2021 o výsledku hospodaření bytového družstva Varnsdorf.
Mluvčí 00: Bytové družstvo Varnsdorf je zatím stabilní,
Mluvčí 00: splácí úvěry tak městu, tak jak se má, je o tom vedeno v evidenci na městském úřadu, zároveň v učitnictví ekonomickém se dá také podívat.
Mluvčí 00: Nemáme na bytovém družstvu vyloženě penižní problémy v tom smyslu, že by někdo z družstevníků nebo nájemce družstva dlužil.
Mluvčí 00: Pro zajímavost jsem se nechala vytáhnout z ústatky k 30. listopadu, takže nikdo nedluží.
Mluvčí 00: tak v tomto případě prostě je bytové družstvo stabilní a do roku 2025 myslím, že budou veškeré pohledávky, kdy je družstvo spoluplátce
Mluvčí 00: vlastně úvěru, kdy se ten dům stavěl, takže všechno toto bude správně doplaceno a potom přejde družstvo už na své vlastní financování bez vlastně podílu města.
Mluvčí 00: Takže pokud někdo máte nějaké dotazy, můžu zodpovědět, ale říkám, správu jste dostali.
Mluvčí 02: Dobře, děkuji.
Mluvčí 02: Tedy otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Nikdo?
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Také nikdo?
Mluvčí 02: Poprosím tedy návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomý zprávu o výsledku hospodaření bytového družstva Lanzdoru za rok 2021.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Mluvčí 02: Takže pro bylo 19 zastupitelů nehlasoval jeden návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 02: Tak a jdeme do bodu 303 výroční zpráva společnosti Regie akciová společnost o činnosti za rok 2021.
Mluvčí 02: Předkládá pan Jozef Šišulák předseda představenstva
Mluvčí 02: Zjišťujeme, kde je.
Mluvčí 02: Tak paní Lanková, prosím.
Mluvčí 07: Já jsem jenom chtěla takovou technickou, když už se blíží pátá hodina, než přijede pan šišula, že mohli jsme dát prostoru občanům.
Mluvčí 13: Moment.
Mluvčí 02: Takže máme
Mluvčí 02: Dobře, tak předávám tento bod kolegyni paní Křížové, prosím.
Mluvčí 05: Pěkně odpoledne, tak budeme tady improvizovat trošičku, ale vzhledem k tomu, že já i tady pan kolega Togner jsme členy představenstva, tak o záležitosti výroční správy a zároveň jsem teda byla i
Mluvčí 05: jednou z radních, kteří jsme schvalovali tu výroční zprávu za rok 2021 na začátku září tohoto roku, tak si dovolím zastoupit pana předsedu Josefa Šišuláka.
Mluvčí 05: Takže máte před sebou výroční zprávu společnosti Regia, je obsáhlá, popisuje veškeré náležitosti součásti celé akciové společnosti.
Mluvčí 05: Máte v přílohách i účetní závěrky, rozvahy, bilance atd., ale asi nejpodstatnější záležitost nebo věc je ta, jak ta společnost skončila, s jakou bilancí.
Mluvčí 05: A společnost v roce 2021 skončila v záporných číslech.
Mluvčí 05: Já to tady teď úplně nemám hned otevřené, ale pokud jste to četli, tak je to shodek ve výši 1 milionu plus minus 200 tisíc korun.
Mluvčí 05: Takže o této částce budeme ještě hovořit v průběhu našeho zastupitelstva dneska, kdy paní vedoucí ekonomického odboru bude navrhovat tzv.
Mluvčí 05: příplatek do vlastnictví společnosti, aby se vyrovnal ten shodek a společnost mohla fungovat dále.
Mluvčí 05: Říkám to laickým
Mluvčí 05: spůsobem, nebyla jsem na to připravená, nicméně asi jste se dívali do té zprávy a vlastně i ten návrh přišel ze strany pana ředitele, ze strany Valné hromady, která schválila tento příplatek do majetku společnosti a bude předkládán ještě tedy nám zastupitelům.
Mluvčí 05: A v usnesení téhleté zprávy máme, že zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu akciové společnosti Regia za rok 2021.
Mluvčí 05: Děkuji.
Mluvčí 02: Takže děkuji a otvírám teda k tomuto bodu diskuzi nejprve hoste, zastupitele,
Mluvčí 02: Takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu společnosti Regie A.S.
Mluvčí 10: o činnosti za rok 2021.
Mluvčí 02: Děkuji a můžeme přejít k hlasování.
Mluvčí 02: Pro tento návrh bylo 19 zastupitelů, jeden nehlasoval, návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 02: Tak děkuji a další bod 304 výroční zpráva Hradek Burgsberg předkládá kolega Jiří Sucharda.
Mluvčí 12: Dobrý večer, já bych vám chtěl předložit výroční zprávu do Taranečního fondu Hrádek Burzberg.
Mluvčí 12: Je to poprvé, protože do té doby vedl Taraneční fond Olega Solo, kterému bych tím chtěl poděkovat za to vedení a za to, jakým způsobem ho vedl.
Mluvčí 12: V současné době víte, že Hrádek, ta zpráva je za rok 2021, v roce 2021 už byl Hrádek uzavřen, probíhaly na něm mohutné stavění práce, které v současné době se nějakým způsobem dokončují.
Mluvčí 12: Probíhali tam pouze jakési vyklízecí pláce a tak dále.
Mluvčí 12: Narační fond, který nevyvíjel v tom roce 2021 a následně bude příští rok i věc právě za rok 2022, žádnou velkou činnost neprovádělo se tam, nedělaly se tam svatevní či jiné obřady, nedělaly se tam žádné slavnosti.
Mluvčí 12: V současné době ráda dokončujeme, dokončily se nějaké výběrové práce, které jsou nahoře na tom, na tých terasách a v podstatě
Mluvčí 12: což bude v další správě, tak se připravuje i nějaké výběrové řízení na provozovatele.
Mluvčí 12: Pokud se chcete na něco zeptat, jinak všechno je obsaženo v tom bodě 3.0.4 a 3.0. v té příroze.
Mluvčí 02: Děkuji, otevíram k tomuto bodu diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Nikdo?
Mluvčí 02: Zastupitelé?
Mluvčí 02: Pan Čapek?
Mluvčí 10: Tak já bych se jenom rád zeptal na doplnění vlastníka o tom, že je to nějakou dobu zavřené.
Mluvčí 10: Kdy se asi předplokádá znovu otevření, minimálně ty rozhledny?
Mluvčí 10: Máte nějakou vizi?
Mluvčí 12: Určitě vize je, v současné době je to předáno jako staveniště, pokud bychom chtěli provádit, tak v současné době už interiér hrádku je zcela dokončen, probíhá tam temperování, takže už se tam vytápí, je to všechno připraveno, ale protože probíhají ještě stavební práce.
Mluvčí 12: tak jsme tam nechtěli v letošním roce po dohodě s Regi provádět tu budoucovskou činnost, připravovat výběrové řízení na nového provozovatele.
Mluvčí 12: Myslíme si, že by bylo dobré, kdyby potom provozovatel měl na starosti i tu vyhlídkou věž.
Mluvčí 12: V současné době, nebo minulý týden byly dokončeny betonáže těch teras, tam jste asi mnozí, kdo tam chodí, nebo viděli jste články,
Mluvčí 12: tak jsme tam měli poměrně velký problém, protože v tom původním projektu po dohodě nejenom s projektantem, ale po dohodě s památkáři, tak jsme se snažili zachránit tu původní přístavbu, která tam byla z roku 1903-1904, což se nakonec nepovedlo.
Mluvčí 12: Byly tam zjištěny poměrně hluboké praskliny,
Mluvčí 12: Aspoň po 4-5 měsících téměř zbytečné práce se musela ta terasa odbourat a v současné době se podle projektu odlévá nová terasa nebo už je odlita.
Mluvčí 12: Jakmile se dokončí tyto práce, teďka vlastně budou zastaveny na zimu, tak tam nastoupí firma Silnice a mosty, která bude připravovat nahoře to nové parkoviště, bude tam připravovat i tu komunikaci nahoru a ve spolupráci s technickými službami i veřejné osvětlení.
Mluvčí 12: Předpokládáme, že na tom otevření by mohlo být, když to dobře dopadne, tak na sezonu roku 2023.
Mluvčí 02: Děkuji a jestli to je vše, takže poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu Hrádek Bursberg v Hansdoru za rok 2021.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní prosím, můžeme hlasovat.
Mluvčí 02: 19 přítomných zastupitelů bylo pro tento návrh, nehlasoval jeden, usnesení bylo přijato.
Mluvčí 02: Další bod je 305 a je to zastoupení města v obchodních společnostech a združeních.
Mluvčí 02: To předkládám já.
Mluvčí 02: Nevím, zda to mám číst celé.
Mluvčí 02: Z důvodu personálních změn po volbách došlo k výměně nebo by mělo dojít k výměně i ve statutárních orgánech ve společnostech.
Mluvčí 02: Já to raději budu číst.
Mluvčí 02: Zastupitelstvo města je vyhrazeno dle paragrafu 84 odstavec dvě písmena delegovat zástupce obce s výjimkou paragrafu 102 odstavec dvě písmena C navalnou hromadu obchodních společností v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání.
Mluvčí 02: Pro volební období 2022-2026 navrhuji zastoupení pro Ekoservis, vanzorf akciou Společnost do Valné hromady pana inž.
Mluvčí 02: Přemka Brzáka, dozorčí radu Jan Šimek, magister Roman Růbíček a do představenstva inž.
Mluvčí 02: Václava Moravce.
Mluvčí 02: Do SVČV SP Valná hromada Jan Šimek, regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje Valná hromada Jan Šimek.
Mluvčí 02: To je vše a nyní otevírám k tomuto budu diskuzi.
Mluvčí 02: Nyní hosté.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na Valnu Hromadu Ecoservice Lansdorf AS.
Mluvčí 10: Dle předloženého návrhu
Mluvčí 10: Dále navrhuje zástupce města do vzorčí rady Ecoservice Vanzirov A.S.
Mluvčí 10: dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Dále navrhuje zástupce do předsedenstva Ecoservice Vanzirov A.S.
Mluvčí 10: dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Dále deleguje zástupce na Valnou hromadu Severočeské vodárenské dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: A nakonec navrhuje zástupce na Valnou hromadu regionální rozvoje agentury dle předloženého návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme prosím hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Mluvčí 02: Pro bylo 20 přítomných zastupitelů a tento návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 02: Nyní bod 306, obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a poprosím inž.
Mluvčí 02: Jaroslava Beránka o předložení.
Mluvčí 17: Dobrý den, dobrý večer ještě.
Mluvčí 17: dovolili si předložit novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostoranství.
Mluvčí 17: Jedná se spíš o formální záměnu této vyhlášky, protože při kontrole odboru dohledu ministerstva vnitra jsme byli upozorněni, že některé vyhlášky máme již zastaralé, v některých termínech případně, že zde se uvádí staré právní předpisy
Mluvčí 17: které už se od té doby změnily.
Mluvčí 17: Vyhláška jako taková byla samozřejmě správná, akorát se opravili tedy některé termíny s tím, že jsme to využili teda nějaké revizi, obecně závaznou vyhlášku o poplatku za užívání věřeného prostorenství, rozumějte jako
Mluvčí 17: jakým způsobem se stavební činnost ve městě poplatňuje, případně další využívání veřejného prostoranství k nějakým prezentacím, k komerčním účelům, k záborům, umíštěním prodejných stánků atd.
Mluvčí 17: Takže tento
Mluvčí 17: Vlastně tento předpis by vás asi jako zastupitele spíš zajímal, co se týče těch jednotlivých sazeb a ty jsme navrhli ve směs neměnit, protože nechceme v současné době ještě vlastně zatěžovat
Mluvčí 17: jak občany, tak stavební činnost ve městě dalšími popatky, protože výsledek je ten, že se to promítne akorát do nárůstu cen stavebních prací.
Mluvčí 17: Většina prací ve městě je i dělána pro město Wannsdorf, takže na jednu stranu my inkasujeme prostředky za zábory, ale na druhou stranu budeme platit tyto prostředky v ceně stavebních prací.
Mluvčí 17: Případ, že se jedná o poplatky za užívání například lešení, když se opravuje v společenství bytových jednotek bytový dům, tak město vlastně tímto vychází vstříc a nezdražuje těm jednotlivým společenstvem v společenství bytových jednotek cenu za opravy.
Mluvčí 17: Čili jsme ty ceny jednotkové nechali stejné.
Mluvčí 17: Má to vlastně ten efekt, že se snaží tu stavební firmu tu stavbu dodělat co nejrychleji.
Mluvčí 17: Jediná položka, která se měnila je roční paušální částka za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje, protože lidi mají možnosti buďto tu svazbu zvolit jako denní, anebo jako roční.
Mluvčí 17: A u těch ročních sezeb
Mluvčí 17: se jedná o vyhrazené trvalé parkovací místo, což je 5000 Kč za rok, pak za umístění zařízení sloužícího pro peskování pro dé, tam to bylo 2000 Kč a v současné době jsme navrhli 10 000 Kč a ostatní částky zůstávejí úplně stejné.
Mluvčí 17: Já si myslím, že není potřeba to dále komentovat a v případě, že byste měli zase nějaký dotaz, tak se ptejte.
Mluvčí 02: Takže dobře děkuji a otevírám tady diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprvé hosté.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Paní kolegyně Pivková.
Mluvčí 03: Já jsem jenom měla dotaz k tý paušální částce roční.
Mluvčí 03: Když se zvedlo za umístění pro poskytování prodeje, proč se nezvedlo i za umístění reklamního zařízení, oboje to je vlastně pro podnikání.
Mluvčí 03: Tak jaký tam byl důvod?
Mluvčí 17: No ten důvod byl jednoduchý.
Mluvčí 17: Vlastně tu částku za umístění zařízení sloužícího prodeje nikdo nevyužíval.
Mluvčí 17: Vůbec jsme ji vlastně neaplikovali, protože v případě, že se, budeme si to říkat například, že stánek prodejní s cukrovou vatovou,
Mluvčí 17: tak většinou se jedná o denní zábor při nějakých akcích nebo při nějakých víkendových slavnostech, takže se spočítá přesně podle těch denních sazeb.
Mluvčí 17: V případě toho umístění služícího pro poskytování prodaje na rok, tak tamta částka byla 2000 Kč a většinou se to zdálo těm firmám tak levné, že ty 2000 Kč vlastně jsme neměli zájem na to přistupovat, že za 2000 Kč by vám stál ten stánek prostě
Mluvčí 17: na parkovišti celý rok, takže to nebylo už ekonomické opodsatnění, možná to bylo původně myšleno trošku nějak jinak, ale tahle částka se prostě nevyužívala a většinou se využívala ta částka denní.
Mluvčí 17: Co se týká reklamního zařízení, tak to je něco jiného, to je, když si prostě někde na městském pozemku chcete udělat třeba ceduly, nebo nějaký billboard, nebo něco
Mluvčí 17: tak jakoby reklamu umístit a ta vám vlastně jako sama o sobě nepřináší žádný zisk, jenom že o sobě nebo o sobě dáte někde vědět a tato částka prostě byla stanovená za 2000 Kč na vědpoušálně a moc není ani využívaná.
Mluvčí 17: Takže jsme ji ani nezvedali.
Mluvčí 02: Dobře, děkuji.
Mluvčí 02: Jestli nikdo nemá nic do diskuze, tak poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku o místním popadku za užívání veřejného prostranství.
Mluvčí 02: Děkuji a pojďme prosím hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 02: Takže 19 přítomných zastupitelů bylo pro, zdržel se jeden a návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 02: Takže bod 307 aktualizace akčního
Mluvčí 02: Plánu zlepšení kvality ovzduší zóna severozápad omlouvám pana inž.
Mluvčí 02: Přemysla Brzáka, který je uveden jako předkládající, náhradí ho náš tajemník, pana Radek Kříž.
Mluvčí 19: Dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám předložil aktualizaci akčního plánu zlepšování kvality životního vzduší.
Mluvčí 19: V roce 2020 byla provedena aktualizace programu zlepšování kvality o vzduší v zóně severozápad.
Mluvčí 19: Součástí této aktualizace je také seznam obcí, kde je třeba realizovat určitá opatření podle tohoto programu, protože na tomto seznamu figuruje i město Vanzdorf, tak bylo naší povinností do konce roku 2021 schválit časový plán provádění příslušných opatření, které bylo schváleno usnesením Rady města 2.12.2021.
Mluvčí 19: Na realizaci těchto opatření čerpá město Vanzor v dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Mluvčí 19: Akční plán požadovaný dotačním titulem byl schválen zastupitelstvem v květnu letošního roku.
Mluvčí 19: Během letních měsíců roku 2022 došlo k aktualizaci podmínek
Mluvčí 19: a následně k úpravě akčního plánu jehož aktualizaci předkládáme zastupitelstvu ke schválení.
Mluvčí 19: Pokud by vás zajímalo, co konkrétně aktualizováno bylo, tak byla dodána tabulka podpůrných opatření,
Mluvčí 19: která popisuje věci, které město provádí, ale zároveň přispívají ke kvalitě ovzduší, jako je úklid komunikací, budování chodníků a podobně.
Mluvčí 02: Děkuji a otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: zastupitelé, a pardon, takže hosté.
Mluvčí 16: Dobrý den, jsem Vodíčka, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli mě to neubožuje, o nějakém systému kontinuálního měření emisí NOx, COx a podobně, jak to bývalo v minulosti.
Mluvčí 02: Přiznáme, že teď tady po sobě koukáme, nikdo z nás na to nejsme schopni nyní dát odpověď.
Mluvčí 02: Pan Brzák je omluven s vážných rodinných důvodů, takže zašleme odpověď.
Mluvčí 02: Nebo takto, Pavle, jestli bys mohl to písemnou formou náměsto poslát e-mailem a odpovíme.
Mluvčí 02: Prosím?
Mluvčí 02: Dobře, děkujeme.
Mluvčí 02: Dobře, zastupitelé, diskuze k tomuto bodu?
Mluvčí 02: Nikdo, takže bych požádal návrhovou komisii o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 02: Děkuji a požádám o hlasování k tomuto bodu.
Mluvčí 02: Takže pro bylo všech 20 přítomných zastupitelů a návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 02: Tak, nyní jelikož
Mluvčí 02: Nyní, jelikož je 17 hodin pryč a bude diskuze občanů, která bude v Suvkou, než bude bod 4 finanční záležitosti.
Mluvčí 02: Takže občané, kteří jsou zde, mohou přijít a prosím, pan Kněurek.
Mluvčí 18: Tak, dobré odpoledne všem.
Mluvčí 18: Já bych měl pár věcí.
Mluvčí 18: Jelikož se blíží zima a s čím i zimní údržba, tak bych se zeptal, když jsou auta, která dlouhodobě parkují, některá už z toho jeví známky v Raku, pan Sucharda, vy o čem mluvím?
Mluvčí 18: Poděl si to tam, jestli měsíci srpnu nebo září fotil.
Mluvčí 18: a když se bude odrenovat sníh, tak to ta auta se budou objíždět.
Mluvčí 18: Pak bych chtěl k tomu, když čistíte vozovky nebo technické služby, proč se tam nedá značka zákaz zastavení, protože když se podíváte umělníka, kde stojí ta auta, tak to prostě ten metacívus to objíždí a to samý bude v podstatě i když tam bude jezdit pluch.
Mluvčí 18: Pak mám věc jednu v Loní v podstatě v měsíci prosinci, když se tam tahal ten kabel z ulice od Titanicu na Karlovku, jestli se nepletu do tý rozvodny, tak tam soudruzi cigáni opravovali u nás schodník a pan mu silně slíbil, že do dubna letošního roku bude opravený.
Mluvčí 18: Není.
Mluvčí 18: Ta ulice Kostelní, která je opravdu uzonká, říkal pan Musil také o tom, že by měla být jednosměnná.
Mluvčí 18: Taky není.
Mluvčí 18: A tam prostě dneska, když ve metrě stojí auta proti sobě a je tam zbídou dva metry, aby projel osobák, tak jako i městská policie by tohle měla řešit.
Mluvčí 18: Protože tam mají zůstat dva jízdní pruhy, který tam být nemůžou, ale měl by tam být aspoň jeden pořádnej.
Mluvčí 18: Tak bych měl panu Suchardovi, jelikož když jste likvidovali ty radady, které byly tam protiprávně dané, tak mě slíbil, že nejpozději do května tam budou nový radady.
Mluvčí 18: Ono už je to tři roky a nejsou.
Mluvčí 18: Další věcí mám tady, že před chvílí jste tady mluvili o domu pana Rybníčka, který tam dělá opravy nějaké a že to dělá dlouho.
Mluvčí 18: Dělá je dlouho, to je pravda.
Mluvčí 18: Ale dům, který koupil brater pana Suchardy, doktor Sucharda, tam se neudělalo vůbec nic, akorát se zničila celá zahrada, která zadostla, zaplevelila.
Mluvčí 18: Když tam byla mateřská školka, ta zahrada byla udržovaná a vím po čem, vím proč jsem tam chodil, na Brigádě Elíku jsem tam měl děti.
Mluvčí 18: A pak bych chtěl teda, aby ve městě konečně se začalo, když se něco řekne, aby se zatím stálo a ne, že prostě se jenom řekne.
Mluvčí 18: Já jsem chtěl po panovi Suchardovi v měsíci černu vyjádření od policie k radarům ve městě, kdy mi pan Sucharda řekl, že policie prostě povolí jenom měřit určité hodiny a někde.
Mluvčí 18: Mně se to zdá trošku jako postavené na hlavu.
Mluvčí 12: Většina těch dotazů směřovala více méně ke mně, něco asi k Jardovi asi mě doplní.
Mluvčí 12: Co se týká vraků, tak já jsem na vraky poměrně alergický a myslím si, že se nám daří ve městě udržovat město bez vraků.
Mluvčí 12: Pokud jste si všimli, tak kdekoli se vyskytne vrak, tak je velmi rychle označen v souladu se zákonem, který v současné době platí.
Mluvčí 12: ten zákon se upravil, takže se ta likvidace zrychlila, předtím to bylo opravdu velmi problematické.
Mluvčí 12: Stejným způsobem se nám podařilo vedle výjezdu, který je v ulici Kostelní odstranit i to nákladní vozidlo, které mělo známky v Raku.
Mluvčí 12: To vozidlo, o kterém mluvil pan Kňourek, je na ulici Československých letců, je to vozidlo, které patří do rodiny majitelů restaurace Mělník a to vozidlo má platnou, no mělo být platnou, technickou kontrolu do září nebo října letošního roku, jestli se nepletu.
Mluvčí 12: Vím, že městská province mi to prověřovala, možná pan Žák by mě doplnil a v okamžiku, kdy
Mluvčí 12: nebude mít tu platnou technickou, tu fotografii v telefonu ještě určitě najdu, tak v tu chvíli bude označeno jako vrak a bude postupováno s tím.
Mluvčí 12: Opravdu ve městě v současné době prakticky reevidujeme vraky, většina vozidel, teďka řešíme vozidlo na Karlovce, které je směrem k nemocnici a jakmile nám někdo oznámí, tak odbrozpráví majetku ve spolupráci s městskou policií opravdu postupuje velmi lazantně.
Mluvčí 12: Co se týká toho čištění, o kterém mluvil pan Knurek, tam je to trošku problém, protože ono to čištění se rozděluje v podstatě na dvě věci.
Mluvčí 12: To první je běžné čištění, které je prováděno ve městě Wannsdorf v podstatě od nepaměti, tak jak je si omatuju, to znamená, že jezdí po městě teda dřív ta IFA, dneska jezdí ten Mercedes Unimog a provádí to čištění a to čištění je prováděno jenom standardně, to znamená, to vozidlo jede, vyhýbá se těch vozidlů a tak dále.
Mluvčí 12: Pak je druhá varianta,
Mluvčí 12: která se jmenuje blokové čištění a to je takové to, co známe z větších měst, kdy se označí celá ta zóna, zakáže se tam parkovat, vozidla se odtahnou, celá ta ulice se uklidí, nejbe tomu třeba po zimní sezóně atd.
Mluvčí 12: My blokové čištění ve Wannsdorfu neděláme.
Mluvčí 12: Nedělalo se nikdy, potřeba nevím jestli taková dle až byla, ale zatím ho prostě neděláme, takže to vozidlo které jede, bohužel když tam teda stojí v tu chvíli nějaké vozidlo, tak ho objede, případně se na to místo teda ještě vrátí.
Mluvčí 12: Co se týká
Mluvčí 12: Toho z jednosměrnění, tam je to trošku složitější, já jsem přes vedoucího odbudu své majetku požádal v letošním roce, aby jsme, pokud by jsme opravdu striktně dodržovali zákon o provozu na silničních komunikacích doplněný vyhláškou, tak v podstatě ve Vansdorfu je pouze několik málo ulic a několik málo úseků, kde by vozidla vůbec mohla parkovat.
Mluvčí 12: Prostě víte to sami, že ty naše ulice nejsou tak široké na to, aby teda vozidla mohla parkovat na obou stranách.
Mluvčí 12: Řešíme to spíš z hlediska průjezdnosti, protože bychom museli pokutovat asi tak 60% obyvatel tohohle města.
Mluvčí 12: Co se týká domu mého bratra, nechci se ho ani zastávat, ani nějak to, to co tady bylo u vana Rybníčka, to co tady bylo v prodejích, prostě ten prodej se vyvíjel.
Mluvčí 12: A každý, kdo prodával, když město prodávalo nemovitosti, tak ke každé smlouvě připojilo podmínky, které musel ten nabývatel
Mluvčí 12: Někdy to byla fasáda, někdy to bylo já nevím co.
Mluvčí 12: V případě smlouvy na prodej s mým bratrem Matoušem hodně drahno, tak tam ta podmínka se týkala pouze zachování toho vzrostlého ochráněného strobmu, který tam má na pozemku a nebyla tam.
Mluvčí 12: Žádná v té době se nedávaly podmínky fasády, ty se začaly dávat až poměrně později.
Mluvčí 12: Takže on, co já vím, dodržel všechny ty podmínky toho, to, že ta zahrada vypadá, jak vypadá, je spíše vizitkou jeho a ne chybou někde ve smlouvách.
Mluvčí 12: A pak tam bylo teda to měření.
Mluvčí 12: My jsme si tady minule nějakým způsobem nechtěli, dohadovali o tom, jak ty informace dávat či nedávat.
Mluvčí 12: Tam ten názor byl, myslím, že po tom posledním zastupitého sluhu teďka si nepamatuji, které to bylo, jednoznačný, že pokud požádáte o
Mluvčí 12: to vyjádření formou žádnosti podle 106, tak město nemá problém ho vydat.
Mluvčí 12: A co se týká umístění toho radaru, o žádném umístění stálého radaru od doby, kdy zastupitelstvo města odmítlo umístit radary pevné na svém území, což bylo už před třemi roky,
Mluvčí 12: se o žádném stávném radaru v podstatě nebavíme.
Mluvčí 12: Bavíme se o měření pomocí mobilního radaru, který město zakoupilo, ale o tom, že bychom instalovali ve městě pevné měřící zařízení už jsme se nebavili.
Mluvčí 12: O tom se bavíme neustále a ta myšlenka mě neopustila, být jsem pravicový politik, ta myšlenka mě neopustila na Studánce, na silnici 1,9.
Mluvčí 12: Takže pokud ještě tam bylo zapotřebné to doplnit, tak písemně, nevím jestli Jarda... Tam ještě byla ta...
Mluvčí 12: Jo, chodník, tam možná bych požádal, ale tam ten, já vím, já jsem se tomu vinoval, byl jsem tam několikrát osobně, jsou to takové v podstatě prohry, které člověk občas na tom úřadě utrpí, tu celou opravu realizuje ČES.
Mluvčí 12: A ČES není schopen dodržet žádnou zmluvu,
Mluvčí 12: Čes není schopen dodržet ani následné smlouvy, čes vyměnil tu firmu, která to tam dělala, ti pracovníci nejenom, že tam teda doničili, na co přišli, včetně toho, že nám na několika místech poškodili kabel veřejné osvětlení, který se nyní musí celý vyměnit,
Mluvčí 12: My neustále atakujeme ČES s tím, aby to uvedli.
Mluvčí 12: Poslední termín realizace opravy ulice Kostelní byl v říjnu letočního roku.
Mluvčí 12: Vidíte, že je prosinec a ČES to opět nesplnil.
Mluvčí 12: Jsou to jako opravdu ale to město má v této
Mluvčí 12: v tomto velmi svázané ruce a opravdu, my můžeme dělat jenom to, že budeme tlačit na ČES, aby to uvedl do toho stavu a ČES se vymlouvá na všechno možné, ale prostě, a že nemá firmu, a že nemá Janovicov, všechno možné, ale opravdu není to naše stavba a jediné co, tak je opravdu tlak, zaprvé na to, aby nám uhradili teda aspoň část toho poškozeného kabelu, který prokazatelně poškodili a zadruhé, aby to tam teda uvedli, ještě aspoň před zimou do nějakého stavu, ale já tomu už dneska nevěřím.
Mluvčí 12: A tam ještě bylo, já nevím, Václave jedná se o to, o to, o tu Octávii.
Mluvčí 12: O tu Octávii, která, která, no, Jáno, jestli... Jo.
Mluvčí 12: Dobré, takže já to ještě teda zítra prověřím, ale to, co jsem říkal, že do listopadu to vozidlo má platnu technickou a od té doby nabíhají tři měsíce na to, aby majitel, pardon, dva měsíce na to, aby majitel vozidlo odstranil, aby byl vyzván, aby majitel vozidlo odstranil.
Mluvčí 12: Pokud neodstraní, pozbírali jsme za letošní a za letosní rok poměrně dost aut po městě a myslím si, že ta situace se aspoň zlepšila.
Mluvčí 02: Děkuji s technickou poznámkou paní Lankova.
Mluvčí 07: Kdybych ještě chtěla reagovat na paní Kňourka.
Mluvčí 07: Jednou věc je to, že bychom tady neměli je nevhodné řešit rodinné příslušníky zastupitelů.
Mluvčí 07: Asi se to sem nehodí, pokud není to předmětem programu.
Mluvčí 07: To prosím pro příště, opravdu to není vhodné.
Mluvčí 07: Pak bych chtěla reagovat ještě, mohla bych později, ale když se o tom bavíme, to stání těch aut i na zákazu.
Mluvčí 07: Dneska zrovna krástej případ.
Mluvčí 07: Národní šprajcnutej kamion u Monety.
Mluvčí 07: Ale důkladně.
Mluvčí 07: Auta v protisměru nemohly jezdit, protože naproti herně byly zaparkovaný auta.
Mluvčí 07: Je tam zákaz stání.
Mluvčí 07: Kdyby tam ty auta nestály, tak tam ty auta, který jeli druhou stranu, mohly projet.
Mluvčí 07: Obou straně se dalo projet.
Mluvčí 07: Je teda fakt, že tam byly chlapi od městské policie, tak jsem jim to říkala, jestli by nebylo nejdřív potřeba teda vyřešit ty auta, aby si je dali někam jinam, když tam je zákaz stání.
Mluvčí 07: Jo, tak sice řekli, že to řešej, ale ty auta tam stojí dnes a denně 24 hodin denně.
Mluvčí 07: Je tam opravdu zákaz stání, asi bych si tohleto pohlídala.
Mluvčí 07: A pokud je o ten radar přenosnej, opět apeluji na tu národní.
Mluvčí 07: To není dne, aby mě tam někdo nepředjel.
Mluvčí 07: To je vše.
Mluvčí 02: Tak, pan Kněurek ještě.
Mluvčí 18: Tak já bych měl k panu Isuchandovi teda, stačí vám teda, že žádám úzně o to vyjádření?
Mluvčí 12: Ano.
Mluvčí 18: A já jsem vás alebo to žádal už v červnu.
Mluvčí 18: A pak, jestli se nepletu, tak ta Octavia měla platnou technickou do září.
Mluvčí 18: Sám jste se na to byl podívat a říkal jste, že mu září končí.
Mluvčí 12: Teď hledám to fotografii, za chviličku budu schopen odpovědět, ale jsem přesně... Dobrý.
Mluvčí 12: Řešili jsme to v souvislosti s odvozem majitele, vzpomínám se na to.
Mluvčí 18: Ano.
Mluvčí 18: A pak tady k paní Langoví, já tady nevytahuji nějaký, ty mě to je jedno jestli to má bratr pana Sucharda nebo to má paní Langová ten dům, to mě je úplně jedno jako, já jsem si vzpomněl, že to má pan Sucharda jako ten dům, takže jako já tady nezatahuji do toho nějaký rodinný příslušník nebo něco.
Mluvčí 18: Kdybyste to byla vy nebo kdokoliv,
Mluvčí 18: Tak je to asi jedno, ale mě prostě zarazilo to, že tady pan Rybníček ten dům opravuje, on ho celý musel odkopat, protože tam byly spodní vody, opravovali základy a on těch financí asi moc neměl na to.
Mluvčí 18: Ale vypadá to, že tam začali na tom dělat a dělají tam docela jako slušně.
Mluvčí 18: Děkuju.
Mluvčí 18: Jo, ještě, abych nezapomněl.
Mluvčí 18: Chtěl bych se ještě zeptat, jestli bude pokračovat i v této vládě, na radnici, taková cenzura na to, když někdo napíše článek, jestli se mu otiskne nebo neotiskne.
Mluvčí 18: Díky.
Mluvčí 02: Ohledně té cenzury vám asi teď nyní neodpovím, to bych chtěl opak třeba konkretizovat, napsat kdyco, abychom to prověřili a nějakým způsobem se vyjádřili.
Mluvčí 02: Za mě, já jsem byl vždycky otevřený, i když jsem v té vládě nebyl.
Mluvčí 02: Takže se budu snažit, abychom byli otevření i nadále.
Mluvčí 02: Je to všechno ze strany veřejnosti, nebo další, prosím, Pavel Vaniáč.
Mluvčí 02: Ano.
Mluvčí 02: Tak prosím, slovo pro pana Vaniáče.
Mluvčí 11: Tak ještě jednou dobrý podvěčer.
Mluvčí 11: Vy co máte funkce nové, co jsme se nevěděli, tak mám samozřejmě mnoho přehud k úspěchu ve Vlubách a rok se šel a budeme tady řešit zase teplo a teplárnu.
Mluvčí 11: Já jsem vám tam dal papíry, abyste měli přehled, jak to vypadá v České republice s teplem.
Mluvčí 11: Neřeším, či je teplárna, co tam dělají a podobně, ale pokud jste dostali papír jako já, sv.
Mluvčí 11: nebo na firmu, tak určitě i město.
Mluvčí 11: Kolik v současní době budou chtít od ledna za giga joule, tak je to podle mě neúnosný.
Mluvčí 11: Chtěl bych říct, že za firmu a sv.
Mluvčí 11: se připojím k městu s tím, že nepodepíšem smlouvu,
Mluvčí 11: Z jednoho prostého důvodu, když jste si přečetli ten dodatek, tak jste zjistili, že teplárna se zaručuje, pokud dojde k nějakýmu nižšímu naručení, nebo klesající cen, takže to bude aktualizovat.
Mluvčí 11: Prosím vás, co to je za výraz?
Mluvčí 11: To je o 10 korun, o 100 korun, o 500 korun za giga Joule, nebo co to je, že to teplárna přepočítá?
Mluvčí 11: Pokud je to nějaká obchodní smlouva, je to dodatek, musí to tam být přesně specifikovaný.
Mluvčí 11: Já nebudu čekat, jak se vyspí a jestli je pro ně 10 korun, 100 nebo 500 korun důvod tomu, aby upravili ceny.
Mluvčí 11: Tak, dozvěděl jsem se, že teplárna nakoupila přesně jako loni, to se vymlouvala non-stream 2, že se otevře, proto nenakoupila plyn na celou topnou sezonu.
Mluvčí 11: Historie se nám opakuje, takže teplárna do konce roku nakoupila jen 85% kapacity toho plynu, který měla spotřebovat.
Mluvčí 11: A ve prostřed topné sezony nakupuje znova plyn.
Mluvčí 11: Když jsme řešili s jinýma lidma teplo, tak já jsem říkal, my už jsme z toho venku, protože my ty drahý ceny už platíme z Loňska.
Mluvčí 11: To jsem teda netušil, že budeme platit 1500 Kč.
Mluvčí 11: To je prostě neskutečná cena.
Mluvčí 11: Já jsem apeloval, já jsem žádal město, aby tam si dala do dozorčí rady někoho z města, aby plyn a cena byla garantována na celou topnou sezónu.
Mluvčí 11: aby lidi věděli, a hlavně firmy, s čím mají kalkulovat.
Mluvčí 11: Jaký mají dělat ceny pro zákazníky a věci se okolo toho odvějající.
Mluvčí 11: Takže ten dodatek k té obchodní smlouvě je za mě nepřijatelný a myslím, že nebude jedinej, který to té teplárně neporepíše.
Mluvčí 11: Vytisk jsem vám okolní ceny tepláren a abych nebyl zaujatej, tak jsem si obvolal i teplárny, které jsou tady.
Mluvčí 11: Třeba Hrádek nad Nisou.
Mluvčí 11: Velice ochotný.
Mluvčí 11: Tam první co na vás vyběh na těch stránkách, že díkují rozvahám a nákupům vstupní energii se snižuje o 150 korun pro letošek cena za teplo, za giga-jam.
Mluvčí 11: Zavolal jsem tam, nejsem jejich odběratel, neslyšel jsem s nimi, se s váma nemůžeme bavit.
Mluvčí 11: Byli střícní, přepojovali si to a ty informace já jsem dostal.
Mluvčí 11: Takhle by měla fungovat teplána, která vytápí město a i svéčka a školy a nevím co všechno.
Mluvčí 11: Česká lípa.
Mluvčí 11: Pokud tam máte věrnostní program, je to z nějakých 950 korun.
Mluvčí 11: Věrnostní program je, že od nich třeba nevodejdete za tři roky, že si neuděláte vlastní kotelnu, tak oni to tam nazývají věrnostní program.
Mluvčí 11: A jsou na 950 korunách.
Mluvčí 11: V český lípě.
Mluvčí 11: My jsme Vansdorf.
Mluvčí 11: Práce je tady taková, jaká je.
Mluvčí 11: Ty firmy sotvažujou.
Mluvčí 11: A my chceme 1500 korun.
Mluvčí 11: Hradec Králové zvedá o 4,8% Domácnost si připlatí 60 Kč, za to chtějí 640 Kč za Gigajou Vyjel jsem si rozpočet teplárny, udělají to opravdu šikovně, tam mají ty mzdový náklady a další věci, změnili tabulky, aby člověk opravdu se tím musel probírat, takže to si nechám až na leden A pokud si myslíte, že jsem proti teplárni nějakým způsobem
Mluvčí 11: zaujívatej, tak jsem si vyjel, jenom abyste viděli, jak to v té firmě funguje, protože paní inž.
Mluvčí 11: Hlavková, my jsme všichni lajci, my tomu nerozumíme, město tomu vůbec nerozumí a tam jsou ty odborníci.
Mluvčí 11: Takže jsem vám přines, že nekecám, pár věcí, co ty odborníci dokážou vyplodit.
Mluvčí 11: Tak, vzal jsem si sv.
Mluvčí 11: Přílohou faktura zaměněná 8. měsíc za 7. posíláme, udělejte si, pošlete nám tu správnou přílohu, pak jsem si vzal káblvérk, tady zase došlo k omilu s tím, že chybně vyučtovali cenu za giga joule, prostě to se stane.
Mluvčí 11: Rozumím.
Mluvčí 11: Pak tady mám zase SVEčko, omlouváme se, špatně udělaná faktura, tam zase jim neseděly čísla na vodečtech.
Mluvčí 11: Já tenhle vím, za mě ta firma prostě nefunguje, tak by měla.
Mluvčí 11: A město by mělo mít prostě páky, ať v té dozorčí radě mít někoho, ale mělo by to začít fungovat a pokud ne, říkal jsem vám to ušloni, tak by město si mělo udělat prostě vlastní výtopnu.
Mluvčí 11: Tak jsem se chtěl zeptat, když máme novýho pana starostu Šimka, tak jaké kruky ve vaší nových funkci, jaké se podnikly, aby teda město se odpojilo od té teplárny a aby ty lidi, kteří tady žijou, bydlej nebo podnikaj, aby měli nějaké slušný teplo, hlavně za slušný peníze.
Mluvčí 11: Tak jsem se chtěl zeptat,
Mluvčí 11: Opomenem té, že je válka, že je plinčel nahoru a podobně, ale jaký konkrétní kroky, jaký časový horizont počítá město s vlastní výtopnou.
Mluvčí 02: S teplárnou, co se týče cen, jsme teďka v jednání.
Mluvčí 02: V futerí mají přijít k nám na úřad, aby jsme se pobavili o těch cenách, co teďka nám zaslali.
Mluvčí 02: Jinak samozřejmě realizace nové výtopny není, že louskneme prsty a za půl roku tady bude stát.
Mluvčí 02: Dělá se projekt vlastně ještě za předchozího vedení.
Mluvčí 02: To bych asi spíš pověděl, jestli je tady kolega Jirka Sucharda, v jaké to je fázi.
Mluvčí 02: pořízení si vlastního tepelného zdroje, abych neříkal úplně nepřesné informace, nebo případně, Honzo, ty o tom víš víc podrobností ne?
Mluvčí 02: Případně, jestli můžu poprosit pana Beránka z osmy, jak to vypadá, ten asi dá nejrelevantnější informaci.
Mluvčí 17: Doplňu, paní maňáči, k tomu projektu.
Mluvčí 17: Opravdu je to schválený už bývalým vedením nebo bývalým zastupitelstvem.
Mluvčí 17: Letos budou peníze, finanční prostředky na zpracování projektu převedeny na rok 2023.
Mluvčí 17: Spolupracujeme s firmou NSA, řeší se projektová dokumentace k úzimnímu a stavebnímu povolení.
Mluvčí 17: Je to vlastně nová
Mluvčí 17: Pinová kotelna s dalšími sekundárními zdroji, fotovoltaickým panelem a tak dále.
Mluvčí 17: Zatím prostě probíhá územní řízení.
Mluvčí 17: Stavba je jaksi zprojektovaná, akorát narážíme na klasické problémy projektového řízení, kdy například to umístění té nové výtopny nebo kotelny.
Mluvčí 17: Samozřejmě se hledalo to vhodné místo.
Mluvčí 17: Vhodné místo je
Mluvčí 17: naproti penny marketu mezi ulici Nádražní a Žitavskou vlastně v areálu pana Borguli teďka jestli víte jak je tam prostě takový ten nepořádek
Mluvčí 17: Takže komplikace zaprave s územním plánem, protože tam má být kruhová křižovatka, takže malinko se nám umístění té nové kotelny prostě komplikuje, protože tam musí být chladící věže, které jsou dosti vysoké, musí být mimo vlastně tu budoucí
Mluvčí 17: kruhovou křižovatku, která je tam zafixována územním plánem.
Mluvčí 17: Takže to umístění se řeší, pak se řeší vlastní odstupové vzdálenosti k budovám pana Borgula.
Mluvčí 17: Panu Borgula jednu budovu jsme koupili jako město a tu hlavní řešíme s exekutorem, protože je v současné době pod exekucema.
Mluvčí 17: Dále se řeší plynová přípojka, protože je potřeba pro tuto kotelnu přijít víc plyn a jediný plyn, který je dostatečně kapacitní, je plyn do teplárny a samozřejmě zde ve stavebním řízení nesouhlas firmy teplárna s využitím jejich plynovodů.
Mluvčí 17: Takže my musíme řešit novou regulační stanici a překonat dráhu.
Mluvčí 17: a dostat se vlastně plynem nádražní ulicí až do Žytavské.
Mluvčí 17: Takže to je další projekční práci, které probíhají na regulační stanici s tím, že když všechno půjde dobře, tak příštím roce budeme mít dokumentaci ke stavebnímu povolení.
Mluvčí 17: Když to dobře nepůjde, tak uvidíme, jaké budou komplikace.
Mluvčí 17: A následně by teda město mohlo
Mluvčí 17: stoupit prostě do rozhodování jestli se na tuto kotelnu podá někdy žádost od dotaci případně výstavba z vlastních zdrojů.
Mluvčí 17: Ale to je asi teďka zbytečné předjímat, protože nejříc musíme být schopni tu kotelnu na tom místě postavit.
Mluvčí 17: Ještě jsem zaslechl, že jste apeloval na to, aby někdo z vedení města byl členem dozorčí rady stávející teplárny, ale tam jenom prostě vím, že není absolutně žádný zájem, aby nás stávející teplárna vůbec někoho z města pustila do rozhodujících orgánů jejich společnosti.
Mluvčí 17: tam ten zájem nebyl, ani nikdy ta nabídka nepřišla.
Mluvčí 02: Prosím slovo ještě pro pana Vaniáče.
Mluvčí 11: Tak já si myslím, že nebo si vzpomínám dobře, když tady byla paní Hlávková a s panem Suchardou vedli takovej hřevací tady přes ten, tak paní Hlávková tady řekla, že s tím problém nemá.
Mluvčí 11: že vám to nabízela jako městu a mně připadá, že vy máte obrovský tlak na tu teplárnu, protože ona má jen kotle, když to řeknu hodně blbě.
Mluvčí 11: Vy máte budovy, které chcete vytápět, vy máte firmy, které mají zájem se vytápět a máte horkovod.
Mluvčí 11: Takže si myslím, že město, kdyby opravdu chtělo, tak ten tlak na tu teplárnu a na ty ceny, už jenom to, aby, nebo může garantovat třeba nákup toho plynu nebo něco, ale není možný, že ona zase v polovině topní sezony začne nakupovat plyn, pak se divíte, že to bude stát i ty peníze, to vám je jedno všem.
Mluvčí 11: Máte na tom školky, máte na tom úřady, máte na tom firmy, máte na tom paneláky.
Mluvčí 11: Tady chcete školku, chcete znova zvednout nějakou dotaci peníze na to, kdo vám tady bude bydlet.
Mluvčí 11: Budete mít školku, minulé jste chtěli 4 miliony, teď chcete 20 milionů nebo kolik a teplo vás nezajímá.
Mluvčí 11: Teď to je věc, která ty lidi trápí dnes a denně.
Mluvčí 11: Sice budete mít hezkou školku, co vám to bude platný, když ty lidi nebudou mít, nebudou si moc ani zatopit, ani se vysprchovat v teplý vodě.
Mluvčí 11: To je priorita města, to ty lidi chtějí, školku chtějí taky, tomu rozumím, ale nechtějí doma mrznout.
Mluvčí 11: Kdo myslíte, že si tam zatopí za ty peníze v paneláku?
Mluvčí 11: Co ty firmy?
Mluvčí 11: Ty už mají takhle problémy.
Mluvčí 11: Děkuji za pozornost.
Mluvčí 12: Já zareaguji jenom na tu dozorčí radu, kdy jsme měli jednání, na kterém jsem se zúčastnil já, a tehdyší pan starosta, pan Soloch, teď to určitě můžeme otvrdit, tak my jsme oslovili pana inž.
Mluvčí 12: Velíška jako, teďka můžu říkat majitele, nebo vlastníka, nebo hlavního akcionáře s tou, jestli to je opravdu platné, jestli by jsme mohli být v nějakém odporovním orgánu, a on to razantně a jednoznačně odmítl.
Mluvčí 12: že nemá zájem na tom a ani si nepřeje, aby v té dozorčí radě byl někdo jiný než on sám, že je jednočlena a že tak to bude.
Mluvčí 11: Ano.
Mluvčí 11: Pokud si dobře vzpomínáte tady s tou lidí, který už tady sedí delší dobu, tak když byl inžený novotní na teplárně, tak před topnou sezónou jste věděli, zakolik budete topit.
Mluvčí 11: Nám neexistovalo, aby v polovině, nebo v topný sezóně zvedal ceny.
Mluvčí 11: Věděl, zakolik má nakoupíno a zakolik bude topit ten rok.
Mluvčí 11: Vy to nevíte.
Mluvčí 11: Takže co za měsíc nebo za dva nám přijde další mail a bude to za 2000 giga jau,
Mluvčí 11: Do dneška nevíte ani, zakolik má ten plyn.
Mluvčí 11: Do dneška to nevíte.
Mluvčí 11: Děkuju.
Mluvčí 02: Já možná zareaguji úplně jenom krátce.
Mluvčí 02: Z toho cítím jako my, kdybychom byli výníky úplně všeho, ale já říkám jednu věc.
Mluvčí 02: To není jako když máš autodopravce a ten ti jezdí za nějakou částku a najednou mu prostě rupne v hlavě a zdraží to a já můžu dělat jednu věc, že to prostě zruším.
Mluvčí 02: ten smluvní cyták s těm autodopravcem a vezmu si na to někoho jinýho.
Mluvčí 02: To prostě nepostavíme tu teplárnu ze dne na den.
Mluvčí 02: My na tom pracujeme, inženýr Beránek tady řekl, jaký děláme k tomu kroky, ale nejde to tak, že prostě luskneme prsty a protože se nejsme schopni my s současnou teplárnou vzorovatelem
Mluvčí 02: domluvit, nebo ty ceny jsou nevyhovující, že na den prostě postavíme novou teplárnu.
Mluvčí 02: Příští týden s ním máme jednání a tu situaci si samozřejmě všichni uvědomujeme.
Mluvčí 17: Já jenom doplňuji, že pane Vanáči máte naprostou pravdu, ale ta vaše frustrace nebo ten váš názor je úplně schodný jako mělo bývalé vedení a doufám, že už ho cítí i současné vedení.
Mluvčí 17: Prostě ty jednání s představiteli teplárny jsou na tomto bodu mrazu.
Mluvčí 17: A ty otázky, které pokládáte vy, my jim pokládáme jako
Mluvčí 17: několik už dá se říct let nebo měsíců za sebou a výsledek je ten, že opravdu jsme čekali jaká bude skutečná cena tepla.
Mluvčí 17: Předběžná cena tepla nás nezajímá, my taky potřebujeme flatit faktury bazéně, já nevím, ve školách, ve školkách a předběžná cena tepla nám nic neříká.
Mluvčí 17: Nedali nám jí, nenapsali nám jí.
Mluvčí 17: Doufáme, že to bude tak předběžná, že neskutečná se nebude lišit.
Mluvčí 17: Teď máme cenu 1500, koukáme na to jako blázni, jestli jsme schopni jako město to zaplatit.
Mluvčí 17: To, jestli nám to oni dokážou, zakolik nakoupili, v současní době, když v Breclavě topí za 2 tisíce, tak si dovedu představit, že energetický regulační úřad řekne, že hod prostě někdo, kdo má špatně nakoupíno, vytápí i za 1500 Kč.
Mluvčí 17: Takže my jako město můžeme maximálně iniciovat u energetického regulačního úřadu kontrolu.
Mluvčí 17: Ale jakým dalším způsobem my donutíme privátní subie, který topí, prostě snížit cenu
Mluvčí 17: To prostě asi žádná lidi s letyma nehřejší.
Mluvčí 17: Od toho je tady pouze ten energetický regulační úřad.
Mluvčí 17: Takže ano, vaše frustracie je úplně stejná jako frustracie města a čekáme prostě, jak tuhle krizi překonáme.
Mluvčí 12: Já myslím, můžu tak jenom malý donatek k tomu, co řekl Jarda teďka před minutou, je to, že je zapotřebí si uvědomit, že město Vansdorf a jeho subjekty jsou v podstatě majoritním odběratem toho tepla, to znamená, tady občas jsme v situaci, jako kdyby nás to nezajímalo, nebo jsme, jak bych to řekl,
Mluvčí 12: je nám předzouváno, jakože nás nezajímají občané a jejich vytápění, ale to vytápění a ta cena toho vytápění se všech občanů, to znamená nejenom těch, co bydlí v panelových domech, ale všech, kteří nějakým způsobem přicházejí do styku z města, ať je to městský úřad, hasičárna, policejní stanice,
Mluvčí 12: všechny školy, školky mimo dvou, které jsou naply.
Mluvčí 12: To znamená, že my jsme ten velkou odběratel toho tepla z toho horkovodu a nás se to dotkne taky, což uvidíte i v návrhu předloženého rozpočtu.
Mluvčí 02: A ještě jenom poslední věc, abychom skutečně o toho oddělili nějaké emoce, anebo srovnávali jabuka s hruškama.
Mluvčí 02: Srovnávat to s tou školkou, to je prostě taky nesmysl, protože všichni tady víme, že tu školku jsme si my, co jsme zde, tady těch 21 zastupitelů, nevymyslelo.
Mluvčí 02: My jsme si neřekli, že postavíme školku za 100 milionů.
Mluvčí 02: Ta školka se odhlasovala před třemi lety v hodnotě 70 milionů a pak byla ta situace, která nastala v celém světě,
Mluvčí 02: kovid válka atd.
Mluvčí 02: a ta školka stojí 100 milionů a dneska jasně jsme byli postavení před situací, že můžeme tu školku stopnout, budou tam růst kopřivy a břízy na ní a je tam proinvestováno 40 milionů a o 59 milionů bychom přišli.
Mluvčí 02: Teď je nejsnavší nebo
Mluvčí 02: pragmaticky čistě nejlepší a nejekonomičtější cesta prostě tu školku už dostavět, abychom mohli na ní skutečně dosáhnout na tu dotaci, která tam na ní je, těch 59 milionů, to je k tomu, a co se týče ještě k těm cenám tepla, samozřejmě 1500 Kč je hodně,
Mluvčí 02: ale to je cena, kterou nám oni kalkulují.
Mluvčí 02: Já se dívám tady na tu tabulku z Tepla v celé České republice a říkám to i poslouchačům, co to teďka sledují a naše zastupitelstvo, já jsem si teďka tady našel
Mluvčí 02: jenom krátce na google jablonec 2100 korun za giga džal vrbno pod pradědem 2000 břeclav tady tomu nerozumím tady je 1483 teď jsem na internetu našel 3030 blansko 1400 korun a tak dále ale to není jako výmluva že i jinde to je drahý
Mluvčí 02: Prostě to je cena, kterou nám oni dávají, je s nimi těžké pořízení a musíme to nějakým způsobem se snažit teďka najít co nejlepší cestu z toho ven.
Mluvčí 02: Já předám slovo paní Křižové.
Mluvčí 05: Já mám jenom takovou krátkou záležitost.
Mluvčí 05: My jsme obdrželi taky dodatek ke smlouvě na školu Edisonovu na odběr plynu nebo natopení na příští rok a já jsem ten dodatek podepsala, protože jsem zodpovědná za to, že se prvního ledna nebo třetího ledna, až se děti vrátí do školy, takže tam bude
Mluvčí 05: přijatelně teplo.
Mluvčí 05: Šetříme jak můžeme, protože ta cena je pro nás vysoká už v tomto roce a v příštím roce bude ještě vyšší.
Mluvčí 05: A i když máme příspěvek na všechny energie od města, od zřizovatele, tak samozřejmě cítím taky tu potřebu, že je potřeba šetřit a snažit se prostě být úspornými.
Mluvčí 05: Ale neměla jsem zase jako jinou možnost, než podepsat ten dodatek, protože by nám prostě neposílali teplo a to zase prostě v těch školách, školkách nelze dopustit, aby tam přišli děti a že budeme teda bojovat za nižší ceny.
Mluvčí 05: prostřednictvím dětí.
Mluvčí 05: Takže takhle asi za mě.
Mluvčí 05: Jinak s vámi naprosto souhlasím a očekávám tady od mých kolegů, že ta vědnávání o ceně a vůbec o té spolupráci, že budou pokračovat a že snad dojdou k nějakému kompromisu nebo k nějaké schodě nebo ke snaze.
Mluvčí 05: prostě ulevit jak občanům, tak školám, tak zřizovateli, nebo ano, jakoby i těm školám, školkám, sportovištím v těch cenách.
Mluvčí 05: To je vše.
Mluvčí 02: Tak, v diskuzi občanů ještě.
Mluvčí 22: Dobrý den, prajem.
Mluvčí 22: Herman Mojemeno.
Mluvčí 22: Rád bychom se vrátil ku Kauze Radarom.
Mluvčí 22: Nedávno prebehlo médiámi a samozřejmě určitě všade, kdo o to se zaujímal, tak si všiml, že máme konečně konečný verdikt o
Mluvčí 22: v této veci, že naozaj vymyslené meraní rychlostí bylo nezákonné od samého počátku.
Mluvčí 22: Chtěl bych poděkovat panu starostovi, že napísal svoje vyjadřeně k této kauze.
Mluvčí 22: Víme, na které straně barikády stál
Mluvčí 22: A teraz napísal docela jasně, že ty, kteří zaplatili výzvu, nedostanou nič, protože se vzdali svých práv, ty, kteří platili na základě príkazu, mohou čekat něco.
Mluvčí 22: Nechcem se až tak zaoberat touto vetvou platění jednotlivých hřišníkov.
Mluvčí 22: Skvor by mě zaujímalo postavení zastupitelů, kteří v minulom volednom období seděli a vehementně obhajovali tento protizákonný postup.
Mluvčí 22: Či by našli toliko odvahy a vyjadřili se k tomu tak, jak to urobil pan starosta.
Mluvčí 22: zaujímalo by má, či vyvozují nějakou osobnu zodpovědnost za to, kam to dotiahli.
Mluvčí 22: A taktěž by som rád veděl, pani právnička, která to tak vehementně obhajovala, na základě čoho a ako vyvodí svoju osobnu zodpovědnost, či to byla loajali tak zadavatelovi, alebo naprosto neznalost zákonů.
Mluvčí 22: Děkujem.
Mluvčí 02: Tak já poprosím teda paní právničku, protože na mě asi dotaz žádnej nebyl, to už předpokládám.
Mluvčí 02: Jinak já přeci jenom k tomu dám osobní vsuvku, co se týče mého vyjádření ohledně toho, zda se budou vracet řidičům urazený částky za ty výzvy, tak je samozřejmě z osobního a morálního hlediska, já bych řekl jednoznačně.
Mluvčí 02: a vracet se nelze, protože takto jsem byl vlastně právník informovan, že to po právní stránce nelze, ne že bychom jako město chtěli sami od sebe vracet ty částky, takže to asi za mě, tak předávám slovo paní právníčce.
Mluvčí 09: Tak, dobrý večer.
Mluvčí 09: Já bych jenom chtěla k tomu, co tady říkal pan starosta, doplnit, že jak bylo možno, já trošku zrekapituluji to vyjádření, které on dával veřejnosti, pokud přestupci zaplatil na základě výzev k úhradě určených částek, pak ty pokuty, respektive určené částky, nemusí vracet z toho titulu, že taky udrikoval Ústavní soud.
Mluvčí 09: v jedné z kauz, která byla vedená proti městu Vansdorf a pokud jde o lidi, kteří zaplatili na základě příkazů, tak pak tím měli možnost sebránit ve správním řízení, které proti nimi město vedlo a bylo na nich za uplatní opravné prostředky, které jim právní řád umožňuje.
Mluvčí 09: Pokud jde o moji roli, pan Hermane, v té věci, tak já za sebe můžu naprosto zodpovědně říct, že jsem vždycky hájila zájmy
Mluvčí 09: města, zájmy klienta, tak jako to dělá každý advokát.
Mluvčí 09: Mám povinnost smršenlivosti, která mě staví a také v této kauze stavila do velmi nelehké role, ale i přesto myslím, že jsem svoje právní služby městu jako takovému poskytla velmi zodpovědně a za nimi si stojím.
Mluvčí 09: A to, jestli jsem hájila postup zadavatele, potažmo mého klienta, jedna věc jsou vyjádření, které jsem činila navenek a které měly určitě nějaký důvod a jedna věc jsou moje interní stanoviska, která podléhají povinnosti milčenlivosti z mojí strany.
Mluvčí 09: Nicméně byla tady o tom již řeč a můžete si je vyžádat případně u mého klienta.
Mluvčí 09: Děkuju.
Mluvčí 02: Tak já bych přidal slovo panu doktoru Járovi.
Mluvčí 20: Dobrý den, pan Herman.
Mluvčí 20: Já se nechci tvářit jako potrefená hůsa, ale už jste takhle řekl, že někteří nastupitelé tady byli v minulém nastupitelstvu, netýká se to samozřejmě jenom mě, ale každopádně, kdybyste se mě byl, býval, zeptal, jak se ptali jiní,
Mluvčí 20: hřišníci, dokonce i v naší rodině jsme museli zaplatit za přestupek, rychlost jízdy a tak dále, ale každému jsem řekl ano, prostě zaplatte to ale svýhradou.
Mluvčí 20: Kaplete to s výhradou, to nejsem právník samozřejmě, možná paní doktorka by to popravila, máte aspoň nějakou šanci, když to dopadne jinak, tak byste si za ty peníze požádal.
Mluvčí 20: A co se týká toho hlasování ohled těch hradarů,
Mluvčí 20: tak ta první verze byla prostě snaha a tlak na zastupitelstvo, aby se konečně něco udělalo s rychlostí, hlavně teda na československých letců a tak dále.
Mluvčí 20: Takže my jsme v dobré výře všichni hlasovali pro to, aby teda ta doprava se nějakým způsobem regulovala, co se týká rychlosti.
Mluvčí 20: Co se týká druhého hlasování, konkrétně za sebe, tak jsem hlasoval také, ale třetí a čtvrté hlasování jsem se už zdržel, když to třeba bylo na radě.
Mluvčí 20: Takže jsem dokonce i varoval na možné negativní dopady těchto situací, protože se některé informace k nám začaly dostávat teda opravdu pozvolně.
Mluvčí 20: a to znamená, kdy ještě třeba jsme se bavili s paní Lankovou, která to jako první na to poukazovala, tak každopádně jsme potom, aspoň většina zastoupitelů změnila názor na tu situaci, jak se dále vyvíjela.
Mluvčí 20: Takže my jsme k tomu přistoupili zaprvé v dobré výře a že to nabralo jiný směr, to jsme se dozvěděli v podstatě až později.
Mluvčí 20: Ještě vám to takhle stačí.
Mluvčí 22: Poprosím pana Hermana.
Mluvčí 22: Děkujem, pan doktor, vaše vyjadrně docela tomu rozumím.
Mluvčí 22: Skvůr jsem nesmeroval tuto otázku na vás, smeroval jsem na pana doktora Solocha, smeroval jsem tuto na zástupce Ano i v krajskom
Mluvčí 22: uskupení, kteří to vehemetně obhajovali a navzdory tomu, že byly tu ty výhrady uvedené a vysvětlené, trvali neustále na svojom protiprávném stanovisku.
Mluvčí 22: Pokud by mali chuť a odvahu to vysvětlit.
Mluvčí 22: Děkujeme.
Mluvčí 02: Pan Kňourek.
Mluvčí 18: Jako nezlobte se na mě, ale asi jsem blbej, nebo tomu nerozumím.
Mluvčí 18: Pokud by řidič nepřekračoval povolenou rychlost, neplatil by pokuty.
Mluvčí 18: A jestli vy teda chcete hájit ty
Mluvčí 18: nezodpovědné řidiče a řidiče, který prostě je jedno, že tam byla padesátka nebo třicítka, to mi pak je líto, včetně pana Hermana teda.
Mluvčí 02: technická pan doktor Jára?
Mluvčí 20: Jenom pokud si pamatuji, tak se to týkalo některých lidí, kteří třeba i dodržovali rychlost, koupili si dejme tomu nějakého kombíka, auták, který byl možná, že mět znácí v opravě, kde byl registrovaný ne jako N1, ale jako N2, to znamená vozidlo nákladní a nebylo na tři a půl tuny, přesto dostal pokutů,
Mluvčí 20: když šel do práci do TOSu ráno a jel 50 a vracel se padesátkou, tak dostal dvě pokuty po tisíci korunách, protože zapadal do struktury vozů, které by měly 30 km hodině.
Mluvčí 20: To vím, že tam tenhleten drenonc byl a proto jsme chtěli, aby teda to bylo opatřeno dodatkovou tabulkou, ta značka pro vozí nákladní, těch třicet kilometrů pro vozí nákladní na tři a půl tuny
Mluvčí 20: Myslím si, že softvérově se ta záležitost potom upravila.
Mluvčí 20: To bylo opravdu, někteří řidiči, kteří dodržovali rychlost, tak díky tomu, že to vozidlo bylo zařazeno do jiné kategorie, platili, i kdyby tu 50-ku 10x dodržovali.
Mluvčí 02: Paní Křížová.
Mluvčí 05: Já už zase jenom krátce.
Mluvčí 05: Já bych chtěla jenom postavit na nohy ten příspěvek pana Hermana.
Mluvčí 05: Prostě teď po třech letech došlo na to, že záležitost, kvůli které byly před třemi lety naši bývalí tady pánové zvedení a pak kolegové zastupitelé vzati do vazby někteří.
Mluvčí 05: a kteří jsou teď před prvním soudním stáním, tak o tom je ta řeč, že skutečně oni vymysleli podvod nebo prostě takovou sofistikovanou záležitost těmi radary a tvrdili nám tady několikrát pořád okola, jak je to v zákone, jak je to všechno v pořádku a jak my jsme hloupí.
Mluvčí 05: a prostě, že tady máme špatné informace a že tady podsouváme něco, co vůbec se nezakládá na žádném prostě právním nějakém odúvodnění.
Mluvčí 05: Že je to nezákonné měření, když soukromá společnost a tak dále.
Mluvčí 05: Já to nebudu rozvádět, ale teď dal nejvyšší správní soud zapravdu v té záležitosti, že skutečně to bylo nezákonné měření.
Mluvčí 05: To je tečka.
Mluvčí 05: teďkom k tomu příspěvku pana Hermana, děkuji za něj a budeme čekat, jak dopadne soudní řízení.
Mluvčí 05: Vůči těm, kteří vlastně toto způsobili a že některé z vás uvedli v omyl, to taky víme a že pak někteří prostě hlasovali pořád z lojality, prostě z příslušností k hnutí a možná i pod nějakým nátlakem, nevíme, to asi taky pravda.
Mluvčí 05: To je celé, děkuji.
Mluvčí 02: Tak vidím, že ještě pan bodička.
Mluvčí 02: Já jen upozorňuji, že veřejnost má možnost mít dva příspěvky po třech minutách.
Mluvčí 02: To upozorňuji jako celkově.
Mluvčí 16: Tak já bych měl jeden podnět k jednacímu řádu zastupitelstva.
Mluvčí 16: Jedná se o to, že občané mají v některých městech například možnost znést připomínky dotazy podněty formou online formulář na obových stránkách města a pak je nám zastupitelstvu možné na tyto připomínky reagovat.
Mluvčí 16: nebo případně později na ně reagovat do 30 dnů písemně a podobně a zveřejnit odpověď na webu města, jestli o něčem takovém třeba neuvažujete.
Mluvčí 02: odpoví pan tajemník.
Mluvčí 19: Pane Vodičko, nemyslím si, že by byl až tak velký problém, pokud občané chtějí něco sdělit zastupitelstvu, aby se na jednání zastupitelstva dostavili, to je jedna věc, a pak pokud se nechtějí dostavit a mají nějaký podnět, stížnost, záležitost, kterou pošlou městskému úřadu, elektronicky poštou, jakkoliv jinak, dostanou v zákonné lhutě písemnou odpověď.
Mluvčí 02: Tak slovo panu Vodičkovi, prosím.
Mluvčí 16: Děkuji za odpověď a dále bych měl ještě další podmět a to je zase k tomu vědnacímu řádu.
Mluvčí 16: Hedná se o to, že v řadě měst tam v tom vědnacím řádu je ustanovení o tom, že členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastňovat každou zasedání atd.
Mluvčí 16: Ale v jednom z těch bodů je uvedeno, že
Mluvčí 16: Člen zastupitelstva u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na je projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou pro fyzickou právnickou osobu, kterou zastupuje na základě plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením projednávání dotčeného obodu programu.
Mluvčí 16: Tak mě zajímá, proč v tomto městě dosud tato pasáž v jednacím řádu není ukotvená.
Mluvčí 02: Tak znovu pan tajemník odpoví.
Mluvčí 19: V takovém případě by jsme pane Vodičko mohli přepisovat celé ustanovení zákona o obcích do jednacího řádu.
Mluvčí 19: Toto je řešeno zákonem a nemusí to být duplicitně řešeno jednacím řádem.
Mluvčí 16: Dále ještě bych chtěl podat námět na to, aby byly zápisy z Rady města a zastupitelstva města zveřejněná na webových stránkách města.
Mluvčí 16: Ve většině měst je to samozřejmostí, nebo v řadě měst, například Lančkron, Nové Strašici, Chrudim, Neratovice, mám tady nějaké, můžu pak nechat nahlédnout zastupitelům, prostě je to normální ve městech, ve kterých jsou občany transparentně informovány o tom, co vedení města, rada města dělá, o čem jednají, proč a tak podobně.
Mluvčí 16: A dále bych jenom chtěl ještě nějakou připomínku k tomu, že jsem byl požáren o to, abych měl dvakrát tři minuty.
Mluvčí 16: Zdá se mi to poměrně málo, protože občané, kteří třeba získali důvěru ve volbách, jakou jsem dostal já, nějakých 883 hlasů, tak prostě pokud chtějí něco řešit aktivně a dostávají na pomenu to, nebo vyhrožováno tím, že mají pouze dvakrát tři minuty, tak se mi to nezda úplně v pořádku.
Mluvčí 02: Já bych prosil, abychom nepoužívali výrazy vyhrožováno a to je upozorní, protože to je v jednacím řádu.
Mluvčí 02: Pouze na to jsem upozorněval nikoli v tebe, ale všeobecně.
Mluvčí 02: Prosím slovo pro pana Vodičku.
Mluvčí 16: Já se omlouvám za to, že jsem aktivista, tohle město mě přerostlo k srdci a už od střední školy těch 20 let prostě boju za zájmy občanů a prostě připadá mi to poměrně omezený prostor něco komunikovat a proto jsem navrhl taky, aby město konalo nějaké besedy s občany, například Honza Šišulák říkal, že se to plánuje, nevím jestli to je pravda nebo ne.
Mluvčí 16: Jestli byste mi ještě k tomuhle stovu mohli něco říct.
Mluvčí 02: Jelikož jste to komunikovali s Honzou Šišulákem, tak já k tomu nic za sebe neřeknu, ale každopádně všechny tyto podněty za sebe říkám, že je probereme s kolegy ve vedení.
Mluvčí 02: Tak poprosím, kdo další ještě, co se týče diskuze občanů.
Mluvčí 02: Jestli ne, tak bychom přešli k bodu 4 a to jsou finanční záležitosti.
Mluvčí 02: A poprosím paní inženýrku Kociánovou.
Mluvčí 08: Dobré odpoledne.
Mluvčí 08: Jako první bod za ekonomický odbor předkládám členské příspěvky.
Mluvčí 08: Seznám členských organizací, včetně částek, jaké přispíváme, vám byl předložen v důvodové zprávě a dávám ke zvážení, zda se všemi souhlasíte, či ne.
Mluvčí 02: Takže poprosím diskuzé hostů.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Čili požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 02: A vidím, že pan Čopek zde není momentálně.
Mluvčí 02: Paní Křivohlava.
Mluvčí 01: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v uvedených organizacích a výši členských příspěvků udle předloženého návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 02: Tak pro bylo sedmnáct přítomných zastupitelů, nehlasovali tři, usmesení bylo přijato.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 08: Druhým bodem předkládám návrh na poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Regia AS.
Mluvčí 08: Jak jste již slyšeli při projednávání výroční zprávy, společnost Regia AS se ocitla ve ztrátě za rok 2021 milion 273 tisíc,
Mluvčí 08: a Valná hromada v působnosti rady schválila vyrovnání této ztráty poskytnutím příplatku do vlastního kapitálu.
Mluvčí 08: Návrh smlouvy, ještě v kompetenci zastupitelstva ke schválení, byl taktéž předložen.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 02: Diskuze, nejdřív hosté.
Mluvčí 02: Nikdo?
Mluvčí 02: Zastupitelé?
Mluvčí 02: Také nikdo, takže poprosím znovu návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout v společnosti regia AS bez vanzorovu dobrovolný příplatek do vlastnictví kapitálu mimo základní kapitál a to na základní návrhu smlouvedle předloženého návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 10: Děkuji a poprosím o hlasování o tomto návrhu usnesení.
Mluvčí 02: Pro bylo 18 přítomných zastupitelů, zdrželi se dva, usnesení bylo přijato.
Mluvčí 08: Dalším bodem, jež se týká taktéž společnosti RGAS, je návrh na financování sportoviština příští rok, to znamená poskytnutí vyrovnávací platby.
Mluvčí 08: Taktož v letošním roce bylo tímto způsobem financováno činnost sportovišť.
Mluvčí 08: Vyrovnávací platba byla poskytnuta ve výši 10 milionů, skutečné náklady byly o 900 tisíc vyšší, tudíž bylo doplaceno.
Mluvčí 08: Na příští rok navrhujeme vyrovnávací platbu ve výši 22 milionů, z čehož 2 miliony by měly být použity na opravu a údržbu, 20 milionů je odhad energii podle výpočtu.
Mluvčí 08: V případě, že se energie budou vyvíjet, nagále budou růst, tak je možné vyrovnávací platbou dorovnat ten růst energii.
Mluvčí 08: Návrh smlouvy byl předložen k důvodové správě.
Mluvčí 02: Děkuji a otevírám tomuto bodu diskuzi hostů, diskuzi zastupitelů, také nikdo, takže žádám návrhovou komisii o přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit slovu o poskytnutí vyrovnávací platby mezi městem Wandsdorf a společností regia AS tle předloženého návrhu.
Mluvčí 02: A nyní můžeme hlasovat o návrhu usnesení, prosím.
Mluvčí 02: Pro bylo 18 přítomných zastupitelů zdrželi se 2, usnesení bylo přijato.
Mluvčí 08: Nasleduje bod, kterým vám předkládáme na vědomý přehled plnění příjmu a výjde k 31.10.2022, kde za povšimnutí stojí určitě naplňování daňových příjmu, jež nám oproti predikci, která byla známa na konci julonského roku, roste.
Mluvčí 08: a jinak se rozpočet a vůbec hospodaření vyvíjí rovnoměrně.
Mluvčí 08: Drobné spoždění lze vidět u kapitálových výdajů, ale to je dáno víceméně spožděním ve fakturaci.
Mluvčí 02: Takže děkuji a opět otavívám diskuzi.
Mluvčí 02: K tomuto bodu hosté, zastupitelé, také nikdo, tak prosím návrhovou komisii o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí přehled plnění přijímů a výdavů k 31.10.2022.
Mluvčí 10: Děkuji a prosím o hlasování.
Mluvčí 02: Pro bylo všech 20 přítomných zastupitelů návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 08: Dalším bodem jsou pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 vzhledem k tomu, že v současné době probíhá sestavování rozpočtu na následující rok a situace, která byla od pololetí roku
Mluvčí 08: byla co do plánování příjmu, ale i videu nejstá, rozhodli jsme se jít s touto variantou a předkládám k projednání návrh pravidel rozpočtového provizoru, jak nám to ukladá zákon v případě, že není schválený rozpočet.
Mluvčí 08: To rozpočtové provizoru je koncipováno na
Mluvčí 08: Čerpání jedné dvanáctiny výdajů v běžných i kapitálových výdajích.
Mluvčí 08: Samostatnou kapitalu zabírají příspěvky příspěvkovejch organizací, to znamená, že na základě jejich žádosti navrhuji poskytovat měsíční příspěvky v té výši, jak je uvedeno.
Mluvčí 08: a samostatnou kapitolu taky činí kapitálové přicházející výdaje, tak aby nebylo zastaveno financování a činnost na těch investičních akcích, tak částky jsou stanoveny taxativně.
Mluvčí 08: V součástí rozpočtového provizoria je i statut sociálního fondu na následující rok, je to povinno ze zákona jí schválit.
Mluvčí 08: Ten statut je prakticky totožný, jako byl v předcházejících letech, jedinou změnou je zavedení elektronických stravenek.
Mluvčí 02: Tak děkuji a otevírám diskuzi.
Mluvčí 02: Hosté?
Mluvčí 02: Nikdo?
Mluvčí 02: Zastupitelé?
Mluvčí 02: Takže žádám návrhovou komisii o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit pravidla rozpočtov provisoria na rok 2023 dle předloženého návrhu a dále zastupitelstvo města rozhodlo schválit statut sociálního fondu na rok 2023 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a prosím o hlasování.
Mluvčí 02: Tak, výsledek pro bylo devatenáct přítomných zastupitelů, nehlasoval jeden.
Mluvčí 02: Usnesení bylo přijato.
Mluvčí 08: Dalším bodem k projednání je žádost technických služeb města o prodloužení lhuty pro vrácení peněžních prostředků a jejich vyučtování.
Mluvčí 08: Jedná se o návratnou finanční výpomoc, jež byla poskytnuta v roce 2019, je navázána na investiční dotaci a na pořizování nebo obnovy vozového parku.
Mluvčí 08: Vzhledem k prodlevě s poskytováním dotaci i prodlevě s výběrovými řízeními byla už jednou návratná finanční výpomoc prodloužená,
Mluvčí 08: A v současné době, dle žádosti technických služeb, technické služby mají vyčerpánou míru veřejné podpory de minimis.
Mluvčí 08: A v případě, že by teď obnovovali vozový park, tak by nedosáhli na dotační prostředky.
Mluvčí 08: Tudíž žádají zastupitelé o prodloužení návratné finanční výpomoci a s tím související i prodloužení čerpání dotačních prostředků a obnovy investičních prostředků.
Mluvčí 02: Tak děkuji a otevírám diskuzi, hosté, zastupitelé, technická poznámka pan doktoriára.
Mluvčí 20: Já se jenom chtěl říct, já nevím jestli sám pan magister Doubiček omlouval a mě volal, že leží doma se chřipkou, takže já ho tímhletím omlouvám, jestli vám nevolal přímo.
Mluvčí 20: Děkuji.
Mluvčí 02: Dobře, děkuji.
Mluvčí 02: A poprosím tedy, pakliže nikdo k tomu již nemá, do diskuzení s návrhovou komisi o přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu vrácení a vyučtování návratné finanční výpomoci poskytuté společnosti technické služby Vanzdorf.
Mluvčí 10: s hloutou navrácení do 31.12.2023 a za podmínek dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: A dále zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu vyučtování účelové investiční dotace poskytnuté společnosti technické služby města Lanzorf za podmínek dle předloženého návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme přejít k hlasování o tomto návrhu.
Mluvčí 02: Pro všech 23 tomných zastupitelů a usnesení bylo přijato.
Mluvčí 08: Následuje projednání rozpočtového opatření číslo 11 na rok 2022, jímž se mění rozpočet přijatý na rok 2022.
Mluvčí 08: To rozpočtové opatření obsahuje přijetí transferu do rozpočtu obce a zároveň přesuny finančních prostředků mezi běžnými a kapitálovými, tak jak stanovují závazné ukazatelé a tak, aby došlo k co největší efektivitě použití prostředků.
Mluvčí 02: Děkuji a otevírám diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Žádám návrhovou komisi o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření číslo 11 na rok 2022 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a prosím o hlasování.
Mluvčí 02: Pro tento návrh bylo devatenáct zastupitelů, nehlasoval jeden.
Mluvčí 02: Usnesení bylo přijato.
Mluvčí 08: Nasleduje žádost Interaktivní základní školy Karlovy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, jež by škola použila na předfinancování dotačních prostředků.
Mluvčí 08: Organizace byla zařazena do reformy Národního plánu obnovy jako jedna ze 400 škol v České republice k realizaci projektu na podporu škol s nadproměrným zastoupením sociálních znevýhodněných žáků.
Mluvčí 08: finanční prostředky na dotační, které škola získala, činí přes 3 miliony a škola žádá návratnou finanční výpomoc ve vyšší 72 tisíc.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 02: Otevírám diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprve hoste.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Také nikdo?
Mluvčí 02: Tak poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Interaktivní základní školy Karlova 1700 do výzvy Národního pána obnovy MŠMT.
Mluvčí 10: Dále Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Interaktivní základní školu Karlova ve výši 72 100 s návratností do 30. dubna 2023.
Mluvčí 02: Děkuji a prosím, můžeme hlasovat.
Mluvčí 02: Pro bylo všech 20 přítomných zastupitelů a usnesení bylo přijato.
Mluvčí 08: Následuje obdobná žádost základní školy Edisonová, jež taktož byla zařazena do stejné reformy, získala stejné dotační prostředky ve výši 5 milionů 76 tisíc,
Mluvčí 08: a žádá taktéž oposkytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování a to ve výši 450 tisíc.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 02: Diskuze.
Mluvčí 02: Nyní k tomuto bodu poprosím hosty, zastupitele, také nikdo, čili poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhovou snesení
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s porádním žádosti základní školy Vanzdorf Edisonová o dotaci na projekt Úspěch každém z nás do výzvy národního plánu obnovy MŠMT a dále zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci pro základní školu Vanzdorf Edisonová ve výši 450 000 Kč s návratností do 30. dubna 2023.
Mluvčí 02: Také děkuji a poprosím o hlasování.
Mluvčí 02: Tak probylo všech 20 přítomných zastupitelů a usnesení bylo přijato.
Mluvčí 08: Poslední žádost je o návratnou finanční výpomoc rozpočtu města.
Mluvčí 08: Předkládám žádost fotbalového klubu Vansdorf AS.
Mluvčí 08: Je to ta žádost, když vám byla doručena v pondělí a byla diskutována na pracovním jednání.
Mluvčí 08: Fotbalový klub Vansdorf AS žádá o návratnou finanční výpomoc ve výši 2 milionu korun na předfinancování a udržení činnosti fotbalového klubu AS.
Mluvčí 08: Ze žádosti je patrné, že žádají na příští čtvrtletí, pololetí na provozní a osobní výdaje.
Mluvčí 08: Dle jejich vyjadření, vzhledem k růstu nákladu v letošním roce, si nevytvořili dostatečnou rezervu na to, aby v příštím roce pokryly své závazky.
Mluvčí 08: Z pracovního jednání vyplynul požadavek o zkrácení data poskytnutí návratné finanční výpomoci do konce roku 2023.
Mluvčí 08: a zároveň ručení za finanční prostředky prostřednictvím směnek vystavených na fyzické osoby ve vlastnictví klubu.
Mluvčí 08: Takže předkládám k projednání tento návrh, tedy s pozměněnou dobou zplatností do konce roku 2023 a zároveň se změněným ručením.
Mluvčí 02: Takže děkuji a otevírám diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprve hosté.
Mluvčí 02: Zastupitelé.
Mluvčí 02: Takže požádám tímto návrhovou komisii o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 miliony korun Českých společnosti fotbalových klub Vansdorf a.S.
Mluvčí 10: s hůtou navrácení do 30.12.2023 za podmínek vedle pozměněného předloženého návrhu.
Mluvčí 02: Děkuji a nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Mluvčí 02: Pro bylo 18, přítomných zastupitelů proti 1 nehlasoval 1.
Mluvčí 02: Návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 02: Dále zde je bod pět, návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatelstva, které jsme však přesunuli před bod čtyři.
Mluvčí 02: Takže přecházíme rovnou k bodu šest a to jsou návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.
Mluvčí 02: Tak technická poznámka, paní Nedvědová.
Mluvčí 06: Dobrý večer, mám dotaz.
Mluvčí 06: Kdo se stará o to, nebo kdo uzavřel smlouvu s tíma, kdo staví břehy mandavy?
Mluvčí 06: S tím, že nemají dělat o víkendech těžkou technikou.
Mluvčí 06: Jo, soboty, neděle, svátky, to se bavím i, kdy byly svátky v říjnu, pracovali o svácích v sobotu, v neděli, celý dopoledné a to těžká technika bagry.
Mluvčí 12: Jestli můžu jenom věcně odpovědět, tak povodí o hře je vlastníkem, majitelem a také organizátorem tento stav v město s touto akcí nemá vůbec nic společného.
Mluvčí 12: Pokud samozřejmě porušujou vyhlášku, to znamená pokud by tam došlo k nějaké činnosti, která je dana v rozporu s vyhláškou, je zapotřebují ukamžitě zavolat městskou policii a řešit to na místě.
Mluvčí 12: Těžká technika určitě zakázaná není, stejně tak jako stavební technika není zakázaná, je tam zakázano vyhláškou, jestli se neznám úplně z hlavy to znění, je tam napsáno vyvarovat se na nerně hlučných činností, což jako stavební činnost v podstatě určitě není.
Mluvčí 12: Je otázka ty specifikace, musím se na to podívat.
Mluvčí 06: Prověříme a odpovíme.
Mluvčí 02: Pani Lanková.
Mluvčí 07: Já bych ještě nejdřív, možná jinak trošku, ale zareagovala na tenhle příspěvek.
Mluvčí 07: My jsme řešili to samé právě s tou ubytovnou, že v neděli v šest ráno, jako to začalo i ve svátky, ale je teda fakt, že já jsem jako si tam došla a normálně na ferovku jsem jim řekla, že prostě je svátek nebo že je neděle a že se prostě do dvou hodin, prostě ať neděle.
Mluvčí 07: Od té doby prostě byl klid, jo.
Mluvčí 07: Možná zkusit jim to,
Mluvčí 02: Já bych jenom poprosil, že všechno je snímano přes mikrofony a zaznamenáváno, tak je potřeba, že vždycky udělím slovo, dám tady technickýmu kolegovi vědět a aby vám zapl mikrofon.
Mluvčí 07: Dobře, tak to jdu po tom paní.
Mluvčí 07: To zvládneme.
Mluvčí 07: Takže to je o tomhle a pak jsem si chtěla zeptat, jestli je nějak regulované osvětlení ve městě?
Mluvčí 07: Nemluvím teď o stavbách, kde se dělá česk, kde se dělají nové lampy a tak dále.
Mluvčí 07: Jde mi o to, že třeba v sobotu ráno, kdy chodí lidi ještě se noční nebo chodí i lidi do práce, je úplná tma.
Mluvčí 07: Já teda mám ve zvyku i vo víkendu chodit se psema před pátou hodinou a můžu vám říct, že ani mobilem jsem si nedokázala posvítit na cestu.
Mluvčí 07: Tak jsem si chtěla zeptat, jestli to má být nějaké úsporné opatření, nebo co se děje.
Mluvčí 12: Odpovím jasně, zřetelně už jsme to někde psali, zatím neprovádíme žádná úsporná opotředí, nikde neubíráme osvětlení atd.
Mluvčí 12: Pokud se něco takového stane, tak je to porucha.
Mluvčí 12: Je tam v každé trafostanici, je jich několik, asi 20 po městě, v každé trafostanici je umístěno zařízení, které jmenuje se soumrakový spínáč, který spíná a je otázka,
Mluvčí 12: může dojít jeho poruše, může dojít jeho zaprášení nebo nějaké takovéhle to, takže vždycky je zapotřebí využít ideální, jestli můžu doporučit, tak buď teda použít tu naší aplikaci, kterou máme a kterou budeme teďka hodně propagovat, anebo na stránkách technických služeb města, hned na té úvodní je taková kolónka, chci nahlásit nefunkční a oni opravdu na to reagují velmi rychle, takže jestli kam takhle, jedná se o poruchu, jestliže ráno nesvítí a je venku šero nebo tmá, tak je to špatně.
Mluvčí 07: Ano.
Mluvčí 07: Tak zrovna mluvím o konkrétním dnu, kdy se svítilo skutečně, vyrazila jsem od elitek, šla jsem až na Hrádek, Hrádkem zevracela přes náměstí, to bylo jediné místo, kde se svítilo.
Mluvčí 07: Pokračovala jsem směrem ke Starému nádraží a tam už se zase nikde, ale opravdu to se nesvítilo po celém městě.
Mluvčí 07: Svítila Národní, svítila Legii, svítila Poštovní a na městí.
Mluvčí 07: To je všechno.
Mluvčí 07: Takže by byla prucha jakoby po celém městě.
Mluvčí 07: Jo, jediný co svítilo teda byly kostely všude.
Mluvčí 07: Ty svítily, i Hránek svítil.
Mluvčí 12: Kostely a všechno ostatní je napojeno na veřejné osvětlení.
Mluvčí 12: Proto vám to říkám, že mi to bylo divný.
Mluvčí 12: Není to zvláštno.
Mluvčí 12: Ale jako jestli to takhle je a může se to opravdu stát, tak je to závada, je zapotřebné to nahlásit.
Mluvčí 12: Říkám, dělá to mechanická součástka, která se jmenuje soubrakový spínač, nic jiného tam nemáme.
Mluvčí 12: Máme tam samozřejmě nějaké spínací hodiny, ale ty neovlivňují zapnutí a vypnutí.
Mluvčí 12: Takže a vzhledem k tomu, že ty pracovníci tohle to nezjistějí nikdy, tak je zapotřebné to nejrych
Mluvčí 02: Ještě slovo po paní Lankovu, prosím.
Mluvčí 07: Pak další věc, chtěla jsem se zeptat, v jaké fázi je ten rohovej barák naproti Severce.
Mluvčí 07: Tam došlo k nějakému odkoupení části, takovej ten v hrozném stavu.
Mluvčí 12: My jsme ho nevytražili, má to soukromý investor.
Mluvčí 07: Jo, takže vůbec nic.
Mluvčí 07: Dobrý, tak škoda.
Mluvčí 07: Upadá to hrozně.
Mluvčí 07: A pak jsem se opravdu chtěla zeptat zpátky na to s tím mobilním raderem.
Mluvčí 07: Jestli skutečně už není na čase na tu národní jako si zajít a zaměřit si tam.
Mluvčí 07: Protože pořád se to oddaluje, pořád se to oddaluje, já tam jezdím denně a situace opravdu je šílená.
Mluvčí 07: když ještě vás, vy si tam jedete ze svéch 20, možná 25, a buď to na vás troubějí nebo vás přidíždějí, jo, jestli tam chodí lidi nebo nechodí, to prostě je úplně jedno.
Mluvčí 07: A s tím souvisí i to, že se tam prostě parkuje, kde se nemá parkovat a je to ještě riskantnější.
Mluvčí 07: To je za mě vše.
Mluvčí 02: Tak, pan Čapek, prosím.
Mluvčí 10: Dobrý, já teda, nevím jestli se chcete ještě vyjádřit paní Lánkovi, nebo jestli už můžu?
Mluvčí 12: Můžete, já k tomu mám jedinou připomínku, máte pravdu.
Mluvčí 12: A štve mě to stejně jako vás.
Mluvčí 12: Je na mě, abych s tím něco dělal.
Mluvčí 10: Tak, já bych měl dotaz, který se týká povodí o hře, jak tady zaznělo vlastně, jestli něco novýho vohledně vyjednávání, už to tady parkán bylo v tom tématu, a to jestli opět vrátíme na mandavu jezy, případně jestli něco uděláme s čistotou koryt, jestli jsme vstoupili už v nějaké jednání, nebo jestli se to plánuje vůbec, jo?
Mluvčí 10: Zatím se pořád bavíme v teoretické rovině.
Mluvčí 12: Jestli vám bude stačit písněná odpověď tenem odpověď příště, tak tak to určitě dáme.
Mluvčí 12: Co se týká jezu na Mandavě, tak tam vím, že je dlouhodobě, teďka bych se, jako nejsem v tohle úplně odborník, ale tam je dlouhodobý odpor povodí ohře jako správce a vlastníka k tomu, aby se tam jezy dělaly a vytvářely.
Mluvčí 12: Vím, že tam je s nima uzavřená již víceméně dohoda na tom, že budou spolupracovat na té náplavce, to znamená takovému tohu o lepšímu využití pro lidi.
Mluvčí 12: To je v ulicích Barvířská a Tiskařská, tam se na tom pracuje.
Mluvčí 12: A tam ještě byla jedna otázka, jsem... Čistota vody myslíte s tím, že teďka neustále opravujou?
Mluvčí 12: Já si myslím, že to je způsobené hodně tím, že je málo vody.
Mluvčí 12: Já jsem tady bydlím od roku 1989 a takhle málo vody jsem nezažil.
Mluvčí 12: A je to celé dáné tím, protože vím, že oni to čištění dělají, protože ta regulace té mandavy je dělaná někdy na přelomu minulého a předminulého století.
Mluvčí 12: A vím, že vždycky jednou, za dva, za tři roky to celé vyčistili a ono se to zase zanese.
Mluvčí 12: A když byla vždycky velká voda, ale to už nebylo někde dlouho, tak nám pomohla a opravdu to koryto vyčistila a šlo to směrem štěrem dolů na Hainewalde a nebo na Walther, na Groschenau.
Mluvčí 12: Ale teď je pravda, že to je zarostlé extrémně.
Mluvčí 10: Tak, pan Čapek.
Mluvčí 10: k tý čistotě, abych ještě doplnil takový jeden postřeh, jo, když jede člověk odsaď třeba směr Žitava, tak v podstatě jak přijedete hraniční čáru, tak najednou ta samá řeka Mandava se promění úplně jinou řekou Mandavu, už někdy si to všimněte, jak je možný, že ta samá řeka je za hranicema prostě čistá a u nás není, jo, takže já si myslím, že tady něco dělá prostě špatně ta zpráva toho povodí o hře, prostě jinak to není možný, jak se to dokážu vysvětlit.
Mluvčí 10: Takže asi tak.
Mluvčí 12: Tam je to malinko dané charakteristikou, protože u nás došlo k tomu, že teda v těch letech, nevím, 19, řeknu plus minus, došlo k té regulaci té mandavy a toho vytvoření toho velkého široké okolita.
Mluvčí 12: A díky tomu velkému širokému koritu je obrovský problém.
Mluvčí 12: Tenhle ten problém není nad městem Wandsdorf, protože když se pojáte do Seifenesdorfu, tak tam je klasicky to korito dělané v takovém tom, nevím jak bych to řekl, stupňovitém dělení.
Mluvčí 12: To znamená, že ta hladina je pořád vysoká.
Mluvčí 12: Když je málo vody, tak ta voda se stáhne do úzkého profilu a zaručí tomu poměrně vysokou hladinu.
Mluvčí 12: A tak tady u nás je to v tom, že na těch 6-8 metrech, možná i víc,
Mluvčí 12: ta voda se rozlije a není tam v podstatě v podstatě vůbec žádná, takže já si myslím, že ten celý problém je tím, že tam, teďka to řeknu možná proti, ale že tam byly postaveny jezy a že byla postavena ta regulace té mandavy, tak se rapidním způsobem zhoršil stav té řeky, zejména v dobách, kdy je dlouhodobé suho.
Mluvčí 02: Pan Čapek, prosím, slovo.
Mluvčí 10: Já nechci tady rozpytlávat do hloubky nějak ty jezy.
Mluvčí 10: Mně samozřejmě přijde spíš akologický to, že naopak, že tam ty jezy vzniknou, tak se tam ta voda udrží a nebude to korytou zadůstat, ale nechme korytou Andavi.
Mluvčí 10: Já bych ještě zmínil možná jednu věc.
Mluvčí 10: A to by bylo spíš asi tady na starostu, by bylo dobré zmínit, že jsme se byli podívat na kolibu a že v podstatě věc, která se započala a diskutovala se o ní, tak nějaký způsob se na ní pokračuje, tak já nevím, jestli se chce pan Šimek k tomu vyjádřit, nebo jestli to necháme ještě na pozdě, až se to nějaký způsob posune, či neposune dál ten vývoj těch jednání, nechám to asi na vás, ať se vyjadříte.
Mluvčí 02: Tak to je dobrý dotaz, aby byly ostatní kolegové informováni.
Mluvčí 02: Asi všichni víme, že všeobecně máme záměr celou tu oblast kolem Mašiňáku nějakým způsobem skultivovat, udělat z toho nějakou volnočasovou, společensko-sportovní oblast, aby tam lidé mohli trávit volný čas, aby mohli i turisti sem přijet.
Mluvčí 02: Taká rekreáce, jak pro nás, tak pro cizí.
Mluvčí 02: A samozřejmě zvšimli jsme si, proběhlo to i v e-mailech bývalým zastupitelstvu, že Koliba, to je ten, nechci říci chátrající, to zase ne, ale prostě takový ten dům z osmdesátých let,
Mluvčí 02: jak je přímo u hlavní pláže, tak je na prodej.
Mluvčí 02: Byli jsme se s panem Čapkem tam i spolu podívat vevnitř, aby jsme měli takový základní obrázek a představu o tom naprosto nezávazně.
Mluvčí 02: Mě osobně, nejsem stavař, ale mě to vevnitř překvapilo, že to vypadalo daleko líp, než jsem původně očekával.
Mluvčí 02: Ale o tu dispozici asi tak nejde.
Mluvčí 02: V tom stavu bychom to pravděpodobně jako město, když bychom to někdy vlastnili, asi nepoužívali.
Mluvčí 02: Spíš jde o to, když jsme koupili tu louku, která je hned před koupalištěm, jak se tam pasou ty koníčci.
Mluvčí 02: Takže když bychom měli pozemek, kde je koliba a to okolí, tak by to byla pěkná sjednocená celá zóna.
Mluvčí 02: A samozřejmě se to objevilo v realitní nabídce za 13 990 000 a jedná se jenom o kolibu a několik set metrů čtverečních okolo.
Mluvčí 02: Pak je tam ještě dost velký kus, asi kolem 7 tisíc metrů dalších, který zatím na prodej není, tak jsme si o tom s panem Čopkem u kávy povídali, že když už, tak by možná stálo za to uvažovat o celým
Mluvčí 02: celý té části nemít vykousnutou jenom kolibu a zbytek aby patřil někomu cizímu, takže zatím to je jenom v takových úvahách a já si myslím, že by bylo asi fajn se o tom pak pobavit na odboru zprávy majetku, na komisi majetkový a vůbec na příští zastupitelstvem to diskutovat.
Mluvčí 02: To je asi za mě můj pohled, vlastně a teď tady jsou i kolegové z komise zprávy majetku, tak můžete nad tím zapřemýšlet.
Mluvčí 02: Asi tak moje vyjádření k tomu místu, ale určitě by se mi to líbilo, když by to možná celý mohlo být jednolitý celek.
Mluvčí 02: Tak paní Pivkova.
Mluvčí 03: Je jenom takový lehký dotaz.
Mluvčí 03: Bude zima, možná napadne sníh.
Mluvčí 03: A vždycky před rodinnýma domama, když mají oploce, tak se tam dávají takové kamínky.
Mluvčí 03: které zapadnou sněhem a lidé potom, když jedou, couvají, otáčejí se, tak do nich najedou.
Mluvčí 03: A myslím si, že ty kameny jsou na pozemku města většinou už.
Mluvčí 03: Jestli to město nějak hodlá řešit, nebo jestli to tam nechá, jestli to lze řešit.
Mluvčí 02: Takové ty větší šutráky, co si člověk o ně rozbije přední nárazník.
Mluvčí 02: Kameny zimně u baráků, když pak jedou zpětně.
Mluvčí 02: Tak já předám slovo panu kolegovi.
Mluvčí 12: Samozřejmě, že to je špatně, my proti tomu velmi vystupujeme, protože dělají to majitele pozemku, dokonce k tomu mnohdy zneužívají i pozemky města.
Mluvčí 12: Můžete se podívat například s podstřelnicí v ulici Podboženou Němcovou, tu jednu.
Mluvčí 12: A v okamžiku, kdy tam dojde k nějaké mimořádné události, to znamená, nikdo na to najede, poškodí si vozidlo a tak dále, tak samozřejmě ten člověk se vystavuje i v případné sankci.
Mluvčí 12: Tohle se nám stalo, možná se zaznamenali i v Národním parku, že pan si tam naskládal kameny, abymu tam někdo nejezdil a při tom zásahu tam došlo k poškození mnoha cest teren.
Mluvčí 12: Takže pokud je to na jeho pozemku, tak je to složitý, pokud to není na jeho pozemku a většinou to není na jeho pozemku, tak je to jednoduché a snažíme se to odstraněvat.
Mluvčí 12: Minimálně ho vždycky vyzveme k tomu, aby to odstranilo sám a nebo případně to necháme odstranit s technickými službami.
Mluvčí 12: ale nemělo by to být, nevím teďka, kterou lokalitu zrovna myslíte.
Mluvčí 12: Jako obecně.
Mluvčí 12: Není to dobré, protože je to v podstatě neoznačený malý předmět, který je na vozovce většina vozidel, ty čidla to nepoznají a když dojde k poškození toho vozidla, pak asi by zapotřebí se protivnou bránit.
Mluvčí 02: tak žádné jméno nikoho z vás nesvítí na monitoru, takže bychom přišli k bodu 7 a to je zpráva o činnosti Rady města o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 02: Ten bod je další, de facto je to zpráva, která se tady nikdy nečte, takže a všem přišla elektronicky, takže já k ní rovnou otevřu nedělnou součástí zápisu a takže já k ní otevřu diskuzi.
Mluvčí 02: Nejprve hosté,
Mluvčí 02: zastupitelé.
Mluvčí 02: Takže poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 02: A pardon, pan Čapek.
Mluvčí 10: Tak já nechci kolegy nějak zdržovat už je skoro sedm, ale je tady vlastně jeden bod, kde se návrhuje vypustit zesledování a to se týká toho usnesení
Mluvčí 10: Dává radě města podnět k vytipování nemovitostí důležitých pro strategický rozvoj centra města a hodných k nabití do vlastnictví.
Mluvčí 10: Vzhledem k současné situaci, ceny energii atd.
Mluvčí 10: nejsou hodné další investice do nákupu do nemovitostí.
Mluvčí 10: Já se přiznám, že s tím úplně nesouvlasím, protože pro mě to je trošičku jako rezignace na to, jak do budoucna řešit a rozvědět centrum města.
Mluvčí 10: Tak já nevím, jestli to třeba nebratel dál potasto sledování a v podstatě dál se nezabývat tím, teda respektive zabývat tím, co s tím centrem města samozřejmě ve spolupráci s komisí a s architektem města, aby to dávalo nějakou hlavu a patu.
Mluvčí 10: Tak jenom to moje připomínkané.
Mluvčí 02: Ta připomínka je správná, my jsme se o tom bavili, my jsme to čistě výjmuli z toho sledování Rady města, protože chceme právě najet na tu koncepci takový tý spolupráce, to znamená odbor zprávy majetku, komise zprávy majetku a investic, rada, zastupitelstvo, jak i architekt města v jeden celek, který spolu nějakým způsobem bude kooperovat a víceméně to organizačně
Mluvčí 02: řešit jiným způsobem než tak, jak to bylo teďka.
Mluvčí 02: Asi tak k tomu ode mě.
Mluvčí 02: Dobře, já bych poprosil tedy návrhovou komisii přesto k přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 10: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosti města o činnosti Rady města a o kontrole plnění usnesení zastupitelů města.
Mluvčí 02: Tak děkuji a poprosím o vlasování.
Mluvčí 02: 20 zastupitelů bylo proti a návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 02: Omlouvám se, omlouvám se, beru zpět.
Mluvčí 02: Poslední byl, tož člověk je přepracovaný.
Mluvčí 02: Takže, já to zreviduju.
Mluvčí 02: 20 zastupitelů přítomných bylo pro
Mluvčí 02: a návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 02: Děkuji a omlouvám se.
Mluvčí 02: Poslední bod číslo 8 je závěr.
Mluvčí 02: Tak snad ho přečtu dobře.
Mluvčí 02: Další zasedání zastupitelstva města bude ve čtvrtek 26. ledna.
Mluvčí 02: Plán zasedání Rady města zastupitelstva města dostali zastupitelé e-mailem elektronicky 3. listopadu.
Mluvčí 02: Závěrem bych vám chtěl popřát klidné a požehnané vánoční svátky a vše nejlepší do Nového roku vám i vašim rodinám a hodně zdraví a radost a dobrou náladu.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 13: Moc jinoprostor.
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/9320db7c572245da4677efc13775abec
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.