Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev b4755025ff1d019a2a21044b54917bbc


ID jednáníb4755025ff1d019a2a21044b54917bbc
Jednání24. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 26.05.2022
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání26.05.2022
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/b4755025ff1d019a2a21044b54917bbc.mp3
Délka audio záznamu02:58:33
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 10: Takže poprosím všechny přítomné zastupitelé, ať zajmou svá místa.
Mluvčí 10: Ať se spočítáme, kolik nás na placu je.
Mluvčí 10: V 15.20 musíme ukončit, protože začíná hokej, takže snad to stíhneme všechny body probrat během 20 minut.
Mluvčí 10: Tak poprosím všechny zastupitelé, ještě určitě paní Lankovou jsem viděl, ale ta bude asi někde venku možná.
Mluvčí 10: Tak, takže všem přeji ještě jednou hezky a dobrý den.
Mluvčí 10: Vítám vás všechny na 24. zasedání zastupitelstva města.
Mluvčí 10: Vítám všechny zastupitele a hosty tohoto zasedání.
Mluvčí 10: Prohlášuji, že zasedání bylo řádně vyhlášeno.
Mluvčí 10: A teď poprosím všechny přítomné zastupitele o prezenci.
Mluvčí 10: Takže poprosím zmačknout plus.
Mluvčí 10: V tuhletu chvíli je přítomno dvanáct zastupitelů.
Mluvčí 10: Omluveni jsou dneska pán Hric i pán Novota a pán Šmíd přijde později, tak snad ještě ostatní dorazí.
Mluvčí 10: Upozorňuji všechny přítomné, že zasedání je pořizovan online videopřenos a žádám všechny oddržování zákona o ochranní osobních údajů a stišení mobilních telefonů.
Mluvčí 10: Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a je tedy pravoplatným dokumentem a zápis je k dispozici u zapisovatelky jednání zastupitelstva.
Mluvčí 10: Na začátku, jako obvykle, vybereme ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a navrhuju jako ověřovatele paní Mariškovou a pana Hambálka.
Mluvčí 10: Souhlasíte?
Mluvčí 10: Takže budeme o tom hlasovat.
Mluvčí 10: Tak ještě musíme ještě jednou.
Mluvčí 10: Takže ano, zkusíme ještě opakovat tohleto hlasování.
Mluvčí 10: Takže můžeme?
Mluvčí 10: 12 zastupitev bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Věřovateli zápise byly pani Mareškova a pana Hambálek.
Mluvčí 10: Navrhuji, aby zastupitostvo zvolilo členy návrhové komise.
Mluvčí 10: Navrhuju pana doktora Járu, pana Šišuáka a pana Šimka.
Mluvčí 10: Souhlasíte?
Mluvčí 10: Je jim to nejlíp, tak zkusíme hlasovat.
Mluvčí 10: a 13 zastupitelů bylo proto, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Jako zapisovatelku dnešního zasedání zastupitelstva určuji pracovníci sekretariatu paní Lucíše Psovou.
Mluvčí 10: Máte před sebou program v klasickým znění, takže zeptám se, zdali má někdo návrh na změnu nebo námitku proti programu ze zastupitelů.
Mluvčí 10: Když to takhle není, tak poprosím o hlasování.
Mluvčí 14: Můžeme.
Mluvčí 10: Tak 13 zastupitel bylo pro, že návrh byl přijat a program byl s chválem.
Mluvčí 10: Začneme bodem číslo 1, jsou převody majetku města, poprosím pana inž.
Mluvčí 10: Beránka o předložení návrh.
Mluvčí 22: Dobré odpoledne, dovolím si předložit dnešnímu zastupitelstvu města následující záležitosti k projednání.
Mluvčí 22: Prvním bodem je návrh na prodej části pozemkové parcely 6853, části pozemkové parcely 6854 lm 1 a 6855 a části pozemkové parcely 6997 lm 5 vše v katastrálním území Warnsdorf.
Mluvčí 22: Jedná se o pozemek v lokalitě ulice Tajchmanova Novoměská.
Mluvčí 22: Žadatelé jsou manželé Petrkovi, kteří vlastní vedlejší sousední parcelu a chtěli by o tuto
Mluvčí 22: požadovanou parcelu rozšířit tu svoji nemovitost.
Mluvčí 22: Město Vansdorf na základě jejich žádosti projednávalo tuto záležitost několikrát.
Mluvčí 22: Komise zbraje majetku a výstavby nejdříve vyzvala odborstvové majetku k projednáním
Mluvčí 22: možného rozparcelování, možné změně, či nějakým způsobem vytvořit území jako lokalitu rodinných domů.
Mluvčí 22: Po průzkumu na místě bylo zjištěno, že pozemky se nacházejí ve svahu.
Mluvčí 22: Ulice je tady chmanová a tato přístupová ulička je příkrá, úzká, nedovoluje další nějaký rozvoj.
Mluvčí 22: Z toho důvodu nakonec
Mluvčí 22: Vlastně byl ten bod zastupitelstva města, kdy byl předložen, tak byl stažen z programu tento bod a ještě jednou se to vrátilo do komise zprávy majetku, která opětovně teda dospěla k závěru, že předmětní pozomek
Mluvčí 22: není hodné dále dělit či změňovat a doporučuje znova předložit zastupitelstvu pro jednání.
Mluvčí 22: I z tohohle důvodu tam došlo k zachování nebo k doporučení té původní ceny 200 Kč za metr, když se nám situace z pozemky trošku už vyvinula jinak, ale manželé Petrkovi žádali již v průběhu roku 2021.
Mluvčí 22: Takže v tomto duchu je teda připraveno usnesení, je to cena 200 Kč, je zde zřizováno předklupní právo ve prospěch města do doby výstavby rodinného domu.
Mluvčí 10: Vše děkuju, zeptám se hostů, zasedání, zda lichtí k tomuto budu diskutovat, není tomu tak zastupit, ale tak jinak, že prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část spodzemkové parcely č.
Mluvčí 08: 6853, 6854,1, 6855, 6997,5 v katastráním muzemí Vanzdorf manželům Miloši a Dagmar Petrkovým zakupní cenu 434 800 Kč.
Mluvčí 08: Dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat. www.arkance-systems.cz
Mluvčí 10: 13 zastupitelů, protože návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Prosím, další bod.
Mluvčí 22: Dalším bodem je návrh na prodej pozemkové parcely 892 L2 v katastrálním území Studánka u Rumburku.
Mluvčí 22: Zde zastupitelstvo města rozhodlo v květnu 2020 uzavření směné smlouvy s panem Marcelem Bílým a městem Vansdorf s tím, že
Mluvčí 22: Bude tento pozemek směněn za část pozemků ve vlastnictví pana Bílého, který zasahuje částečně do průjezdního profilu komunikace.
Mluvčí 22: Tato směná smlouva
Mluvčí 22: nemůže nebo nemohla být uzavřena z důvodu, že na pozemku pana Bílého je zástavení smlouva a momentálně nemůže pan Bílý nakládat z důvodu vyjádření bankovní instituce s tímto svým majetkem, nedomluvil se na výjimutí předmětné části té směny a proto
Mluvčí 22: která žádá, jestli by se nepřehodnotilo to usnesení z května roku do 2020, takže by pozomek, který užívá v současné době a těsně souvisí s jeho nemovitostí, odkoupil.
Mluvčí 22: s tím, že teda právo nabití toho pozemku zasahujícího té komunikace by se překlopilo do budoucí kupní smlouvy a bylo by projednáno, až toto umožní ta zástava.
Mluvčí 22: Takže takto je připraveno i usnesení a z toho důvodu je zde i cena 200 Kč za metr čtvereční.
Mluvčí 10: Vše děkuji, zeptám se hostů a pak zastupitelů k tomuto bodu.
Mluvčí 10: Není nikdo, takže prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek pracovní číslo 892 lm2 o výměře 644 m² v katastráním území Studánka u Hrumburku panu Marcelu Bílému a paní Samantě Kouharyové a to tak, že každému jednu polovinu zakupní cenu 128 800 Kč idle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat?
Mluvčí 10: 13 zastupitel bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Prosím další bod.
Mluvčí 22: Dalším budeme návrh na prodej pozemku je parcel 6862 v katastroálním území Varnsdorf.
Mluvčí 22: Žratelé jsou manželé Aleš Preč a Petra Prečová-Bekilová, kteří požádali o prodej uvedeného pozemku za účelem budoucí výstavby rodinného domu.
Mluvčí 22: Tento pozemek mají ve své rodině dlouhodobě pro nájmu.
Mluvčí 22: Tento bod byl také
Mluvčí 22: projednání opětovně, protože zde Komise zprávy majetku zamýšlela možné vybudování komunikace a zajištění možné výstavby, zajištění přístupem z ulice Novoměské.
Mluvčí 22: Opět zde bylo provedeno místní šetření.
Mluvčí 22: Pozomek byl charakterizován jako zahrada k současnému domu.
Mluvčí 22: Pana Bekela a paní Prečové, čili současní žadatelé mají k tomuto pozemku vztah a mají vlastně zajištěný přístup přes pozemek rodičů.
Mluvčí 22: Takže takto je připraveno usnesení
Mluvčí 10: Vše děkuji, zeptám se hostů, zastupitelů.
Mluvčí 10: Tak prosím, návrh o snesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo převést po zeme k parcelní číslo 6862 Orná půda o výměři 810 m² v katastrálním území Vanzdorf manželům Aleši a Petře Prečovým zakupní cenu 243 tisíc korun českých dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: Všech třináct zastoupitel bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Prosím další bot.
Mluvčí 22: Bodem 1-04 je návrh na prodej pozemkuje parcely 53-91-01 a pozemkuje parcely číslo 54-01.
Mluvčí 22: V katastrálním území Varnsdorf žadatelé jsou příslušníci Holandská nebo obyvatelé z Holandská.
Mluvčí 22: Jmenují se Henrik Neising a paní Agnes Postma.
Mluvčí 22: Koupili
Mluvčí 22: Nemovitost ČP-740 de Vansdorfu a k této nemovitosti by rádi dokoupili předmětnou pozemkovou parcelu.
Mluvčí 22: Jelikož na tuto pozemkovou parcelu, která je teď zavřena tratí a nemovitostí
Mluvčí 22: kupujících a zároveň pana Vomely, tak Komise s právěmajetkovým stov by nestvědala důvod, proč by tento pozomek se neměla nabídnout prodeji a cena zde byla stanovena v svolodu se zásadami.
Mluvčí 22: A tak to teda Rada města doporučila z věření záměr převézt.
Mluvčí 22: Takže je to v souvladu s doporučeníme komise, tak Rady města.
Mluvčí 08: Vše děkuju, zeptám se hostů a zastoupím.
Mluvčí 08: Pomeno jedné.
Mluvčí 08: Číslo 5401 v katastrání muzemí Vanzdorf panu Hendrikusi Nijzinkovi a paní Agnes Postma zakupní cenu 252 tisíc třista korun českých dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: Tři dance zastupitel bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Prosím další bod.
Mluvčí 22: K bodem 105 je návrh na prodej pozemkové parcely 6472 lomeno 1 v katastrální úřimí Vansdorf.
Mluvčí 22: Žedatelé jsou manželé Luděk a Jiřina Kudrnovy, kteří požádali o výše uvedený pozomek za účelem užívání zahrady k jejich domu ČP 1292.
Mluvčí 22: Tento pozomek se nachází na Žitavské ulici.
Mluvčí 22: Je historicky užíván jako součást zahrady právě k předmětnému domu.
Mluvčí 22: Při uzavření kupní smlouvy v roce 2015 na rodinný dům manželé Kudrnovy netušili, že pozemek domů nepatří.
Mluvčí 22: Dle jejich vyjádření prý o tom nevěděli ani předchozí vlastníci, že tento pozomek nepatří k domů.
Mluvčí 22: Proto se obrací na zastupitelstvo s žádostí osnížení kupní ceny na 100 Kč za metr čtvrtiční.
Mluvčí 22: Pozomek byl řádně zveřejněn a Radoměsta rozhodla zveřejně záměr převést.
Mluvčí 22: V Novému země plánů se jedná o plochy bydlení, čili cena je zde stanovená již v souvladu s zásadami 300 Kč za m2.
Mluvčí 22: Máte připravené dvě usměsení, první dle návrhů manželů kudrnových a druhý dle zásad pro daje pro nájemu pozemku z majitku města Vansdorf.
Mluvčí 10: Vše děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva, mojí zastupitelů k tomuto vodu.
Mluvčí 10: Nikdo se nehlasil, takže prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo převézt z pozemek parcelní číslo 6472 lomeno 1 travní porost o výměře 336 m² v katastrálním mzemí Vanzdorf manželůmu Luďku a Jiřině Kudrnovým zakupní cenu 33 600 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 08: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: Dva zastupitele byly pro, proti, tři zdržovali sech osm, takže návrh nebyl přiját, takže poprosíme druhý návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo převést pozemek parcelní číslo 6472 lomeno 1
Mluvčí 08: V katastráním zemí Vanzdorf manželům Luďku a Jiřině Kudrnovým zakupní cenu 100 800 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 13 zastupy, to bylo proto, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Prosím další bod.
Mluvčí 22: Dalším bodem je návrh na prodej části pozemku J5.2426-1 v Katastrálním území Varnsdorf žádatelem je pan Robert Bečvář, který požádal o prodej výše uvedeného pozemku za účelem rozšiření zahrady k domů ČP 2187 v Varnsdorfu.
Mluvčí 22: Rada města rozhodla zveřejně záměr převést tento pozemek dne 14. dubna 2022.
Mluvčí 22: V územním plánu se jedná o obytnou zástavu nízkopodlažní, v novém územním plánu opět o plochy smíšené v městské, kde se umožňuje výstavba.
Mluvčí 22: Z tohoto důvodu je cena dle zásad stanovena na 300 Kč za metr čtvrtiční.
Mluvčí 22: Asi vše o tomto pozemku.
Mluvčí 10: Děkuji, zeptám se hostů a zastupitelů.
Mluvčí 10: Nikdo se nehlásí, prosím návrhovou komisi.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo 2426 lomeno 1 v katastrálním muzemí Vansdorf panu Robertu Bečvářovi za kupní cenu 31 500 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 12 zastupitel, bo pro nehlasovali dva, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Prosím další bod.
Mluvčí 22: Dále se předkládá návrh nabití pozemkové parcely číslo 4306-118 a pozemku 4306-120.
Mluvčí 22: Město Wandsdorf oslovilo pana Jana Němce s návrhem nabití výše uvedených pozemků za účelem revitalizace okolí a prostranství u rybníka Mašíňák.
Mluvčí 22: Vzhledem k tomu, že asi o tomto proběhla široká diskuze na komisji strávy majetkové výstavby v pondělí na jednání zastupitelů, tak asi nebudu dále více uvádět.
Mluvčí 22: Je to záležitost strategická, kdy město Lanzdorf má zájem v okolí rekreačního rybníku vlastnit pro budoucí rozvoj tohoto
Mluvčí 22: této lokality a této oblasti pozemky.
Mluvčí 22: Pan Jan Němec byl ochotný nám pozemky nabídnout.
Mluvčí 22: Cena je v souladu s vaším územním plánem a s možností využití se navrhla 100 Kč za metr čtvereční.
Mluvčí 22: zaokrouhla se na částku 3 miliony korun při jednání, pan Němec s touto částkou souhlasí, takže takto je připraveno i usnesení.
Mluvčí 22: Jedná se o pozemky, když přijíždíte po okružní komunikaci k mašináku, tak je to po levé straně za domem
Mluvčí 22: hospodkových, ta louka, která z části je využívaná jako parkování a pak je to od té samé hranice veškeré pozemky po pravé straně pod hrází, které částečně byly využívány pro ty konzerty nerezová ocel, případně tam zde i již slouží pro parkování, případně nějakých větších akcí na mašínáku.
Mluvčí 10: Takže děkuju.
Mluvčí 10: Vidím, že tady i pan Němec, tak já bych mu rád poděkoval za tu vstřícnost, kterou má vůči městu a za to, že korektně tady s námi jednal a že ty pozemky nabízí právě městu.
Mluvčí 10: A vy, co jste byli na veteránech teď, předminulou asi sobotu, tak jste viděli, že opravdu ty pozemky jsou pro město dobré a využité hlavně.
Mluvčí 10: Takže zeptám se ještě hostů nebo zastupitelů, zdají chcejí diskutovat k tomuto bodu.
Mluvčí 10: Pan Rýdel, prosím.
Mluvčí 23: Odpoledne.
Mluvčí 23: Pane starostové, asi umlouvám, že do toho vstupu jste poděkoval, nicméně já cítím skutečně náš tak výšní povinnost,
Mluvčí 23: tak Honzovi Němcovi i za sebe poděkovat za jeho přístup, protože já vím možná, že tu informaci on nepodal při jednání, že měl možnost podat ty pozemky za podstatně vyšší cenu.
Mluvčí 23: Nicméně samozřejmě on moc dobře ví, že to je v zásným území pro Vansdorfa, že skutečně ty pozemky pakli, že se využijou jako zázry pro lakáci, že vlastně získají na hodnotě pro město a proto tak to udělal.
Mluvčí 23: Takže i za mě skutečně velký díky Honzovi Němcovi.
Mluvčí 10: Takže oděkuju.
Mluvčí 10: Tak nikdo se nehlásí, takže poprosím o návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nabít pozemek parcelní číslo 4306 lm 118 a pozemek parcelní číslo 4306 lm 120 vše v katastrálním území Vanzdorf od pana Jana Němce za kupní cenu 3 milionů korun českých, vedle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: Čternáct zastupitel bo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Děkuji, prosím, další bot.
Mluvčí 22: Tak dále se jedná o návrh návrhu na nabití části podzemkové pracovné číslo 3931, jedná se spíše o formální záležitost, kdy sluneční správní úřad zjistil, že v křižovatce ulice s Vatopluka Čech a Polní dochází k záboru
Mluvčí 22: komunikací část soukromého pozemku, takže jsme vyzvali vlastníka.
Mluvčí 22: Je to paní Petra Rumlenová s žádostí odkoupení tohoto pozemku a takto je teda připraveno i usnesení s tím, že se jedná o menší výměru, takže je usnesení připraveno dle návrhu žadatelky 300 Kč za m2.
Mluvčí 10: Čiže děkuju, zeptám se hostů, zastupitelstva, zastupitelé.
Mluvčí 10: Takže prosím návrh o snesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nabít část pozemků parcen číslo 3931 v katastrální území Vansdorf od paní Petry Rubenové za kupní cenu 7800 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 14 zastupitelů bylo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Prosím další bod.
Mluvčí 22: Bod 109 je návrh na uplatnění předklupního práva.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města v září roku 21 rozhodlo o převedení pozemku a parcely číslo 211 trvalý travní porost o výměře 1546 metrů čvarečných v katastrálním území Studánka v Rumburku.
Mluvčí 22: Bylo zde zřízeno předkupní právo města do doby kolaudace nízkopodlažního objektu.
Mluvčí 22: Kupujícími byly manželé Černíkovi.
Mluvčí 22: Vzhledem k situaci týkajícího se výrazného růstu cen hypoték a stavebního materiálu, Černíkovi se rozhodli stavbu neuskutečnit.
Mluvčí 22: a vyzývají město Vansdorf k uplatnění předkupního práva.
Mluvčí 22: Rada města dne 14.12.2012 doporučila zastupitelstvu města využít toto předkupního právo a pozomek opětelně nabít do vlastnictví dle podmínek kupní smlouvy.
Mluvčí 10: Vše děkuju.
Mluvčí 10: Zeptám se hostů a zastupitelů.
Mluvčí 10: Nikdo tak prosím o návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nabít do vlastnictví pozemek parcelní číslo 211 v katastrálním území Studánka u Hrumburku od Lukáše a Šárky Černíkových za cenu 309 200 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: Všech patnát zastoupí tohle, protože navrch byl přijat.
Mluvčí 10: Prosím, další bod.
Mluvčí 22: Bot 1.0.10 je návrh na nabití pozemkové parcely číslo 6241, jejíž součástí je i stavba číslo popisné 1072, pozemkovou parcelu číslo 6242, pozemkovou parcelu 6247-1 a pozemkovou parcelu číslo 6247-2 v katastrálním muzemí Warnsdorf.
Mluvčí 22: Předkládá se zastupitelstvů města
Mluvčí 22: Informace o konání veřejné dražby výšeoudených nemovitostí v katastrálním území Vanzdorf jedná se o objekty z pozemky na ulici Žitavská, které jsou ve vlastnictví pana Miroslava Borguli.
Mluvčí 22: Pozemky budovu máte označenou tou tmavou barvou na katastrální mapě v materiálech.
Mluvčí 22: Takže vidíte, o které pozemky se jedná a o kterou budovu.
Mluvčí 22: Nejnižší podání za soubor těchto nemovitostí bylo stanoveno na částku 2 miliony korun.
Mluvčí 22: Výše jistoty činí 150 tisíc korun.
Mluvčí 22: Dražba se koná elektronicky a koná se 23. června.
Mluvčí 22: z důvodu utajení maximální nabídkové ceny.
Mluvčí 22: V případě, že budete mít zájem jako zastupitelé se účastnit, deleguje zastupitelstvo města pravom od stanovení nejvýššího podání na radu města.
Mluvčí 22: Vzhledem k tomu, že jednání rady města ještě jsou neveřejná a hrozně menší pravdopodobnost vyzrazení té nejvýšší možné ceny, do které může město jít.
Mluvčí 22: Rada města pak stanoví teda tuto maximální výši podání a deleguje zástupce, který bude provádět elektronická podání při dražbě.
Mluvčí 22: Takže v tomto duchu je připraveno usnesení, kdy rozhodujete o nabítí nebo nenabití těchto předmětných nemovitostí a zároveň
Mluvčí 22: rozhodujete o pověření Rady města určením nejvýššího podání nabídkové ceny.
Mluvčí 22: Rada města by měla tuto cenu odpovědně určit v rámci nebo v mezích schváleného rozpočtu mezích rezervy města Vansdorf na rok 2022.
Mluvčí 10: Vše děkuju.
Mluvčí 10: Zeptám se hostů a zastupitelů, zdají chtějí diskutovat k tomuto bodu.
Mluvčí 10: Není tomu tak, takže prosím o návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nabígt Pozemek parcelní číslo 6241, jejíž součástí je stadba číslo popisné 1072 a Pozemek parcelní číslo 6242, Pozemek parcelní číslo 6247 lomeno 1 a Pozemek parcelní číslo 6247 lomeno 2.
Mluvčí 08: Všech katastrální muzemí Vansdorf od pana Miroslava Borguli v formu elektronické dražby konané 23.6.2022
Mluvčí 08: dle dražebních vyhlášek.
Mluvčí 08: A dále zastupitelstvo města rozhodlo pověřit Radu města určením nejvyššího podání nabídkové ceny mezi jich sváleného rozpočtu na rok 2022, a to vše dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: pad na zastupitel, opro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Prosím, další body.
Mluvčí 22: Další body jsou již formální body, kdy Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převézt, přesto žedatelé požádali o prodeji nemovitostí, který by měl být projednán zastupitelstvem města, protože jsou usnesení vždy
Mluvčí 22: Buď to respektováný názor Rady města, takže posvětíte rozhodnutí Rady, anebo změníte rozhodnutí Rady a zveřejníte záměry převézt.
Mluvčí 22: Takže bod 1.11. je žádost pana Vladimíra Novodárského, který požádal o pozemky 25.33 a 25.28, lomeno 1.
Mluvčí 22: V katastrálním muzemí Vansdorf jedná se o pozemky v centru města
Mluvčí 22: za Kinokavárnou, za objektem ČSOB, Lidovou školou umění.
Mluvčí 22: Jsou to ty dva vyznačené pozemky.
Mluvčí 22: Komise zprávy majetku a Rada města doporučila nezvěřeně záměr převézt důvodů nevhodného umístění.
Mluvčí 22: případné stavby v centru města neexistence zatím nějaké architektonické území studie na tuto území a doporučila ponechat tyto územky zatím v majetku města.
Mluvčí 22: Zároveň se tam řeší složité komunikační napojení.
Mluvčí 10: Vše děkuju.
Mluvčí 10: Zeptám se hostů a zastupitelů.
Mluvčí 10: Takže prosím, návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést pozemek parcelní číslo 2533 a pozemek parcelní číslo 2528 lomeno 1 v katastrálním muzemí Vansdorov.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 13 zastupitel bylo pro, nehlasovali dva, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Poprosím další bod.
Mluvčí 22: Na hlavě se předkládá bod na prodej části pozemkové parcely 15.19.98.
Mluvčí 22: Jedná se o pozemek v ulici Východní, přístupný od garáží
Mluvčí 22: řadových garáží u základní školy východní.
Mluvčí 22: Pozemek má zájem pan Jan Pražák, který vlastní sousední nemovitost.
Mluvčí 22: Rada města doporučila nezveřenit zájem a převést z důvodu, že prodejem tohoto pozemku by došlo k zamezení vstupu do budoucí řadové garáže v těchto místech.
Mluvčí 22: Takže asi dál to není potřeba dovysvětlovat.
Mluvčí 10: Vše děkuju, zeptám se hostu a zastupitelů, že poprosím návrh o snesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část pozemků parcení číslo 1519-98 v katastrálním múzemí Vanzdorf.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: Štarnec zastupitel BOPRO nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Prosím další bod.
Mluvčí 22: Bodem 1.13 je návrh na prodej části pozemkové parcely 3771 v katastrálním muzemí Varnsdorf.
Mluvčí 22: Manželé Levinští požárali o prodej části výši se uvedeného pozemku za účelem rozšíření zahrady.
Mluvčí 22: V ulici Lesní bylo vlastně ze zahrádkářské kolonie
Mluvčí 22: Vytvořeny tři stavební parcely v Loňském roce.
Mluvčí 22: Majitele těchto stavebních parcel, manžele Širhalovi, Hostašovi a Levniští žádejí o prodej části zaniklé uličky.
Mluvčí 22: která vlastně přilehá v zadní části jejich zahradám.
Mluvčí 22: Komise s právým letkou výstavby i Rada města doporučuje zatím neprodávat z důvodu vlastně existence, katastrální existence té uličky, když má v určitých částech jiné vlastníky, ale zatím se jak komise, tak Rada shodly na tom, že do doby výstavby prostě a
Mluvčí 22: V současné době prostě není vhodné tyto uličky zatím rušit a rozprodávat.
Mluvčí 10: Takže děkuji.
Mluvčí 10: Zeptám se hostů a zastupitelů.
Mluvčí 10: Takže prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést vozemek parcelní číslo 3771 v katastrální muzemí Vanzdorov.
Mluvčí 10: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: Všech 15 zastupitelů bylo pro, že návrh bude přijat.
Mluvčí 10: Jinak Česko vede 2-0.
Mluvčí 10: Ok.
Mluvčí 10: Tak poprosím další vot.
Mluvčí 22: Tak se nám bude teď lepší jednat.
Mluvčí 22: Bot 1.14 je návrh na prodej pozemkové parcely číslo 6900 lm1, pozemkové parcely číslo 6900 lm2 a pozemkovou parcelu číslo 6897 lm11 v katastrálním území Warrensdorf.
Mluvčí 22: Žedatelem o tyto pozemky je společnost Trade Reality, SRO.
Mluvčí 22: zastupená panem Pilařem, která požádala o prodej výšeujdených pozemků za účelem užívání zahrad k číslo popisnému 1021 a 2853 ve Vansdorfu.
Mluvčí 22: Jedná jsou pozemky, které jsou u ulice Novoměská v těsné blízkosti rybníku Gerhus.
Mluvčí 22: Tyto pozemky jsou vlastně zahradami k nemavitostem, které jsou již ve vlastníctví společnosti Trade Reality.
Mluvčí 22: Ten objekt, který je vlastně dvojdomkem, tak z jedné strany je vyhořelý, z druhé strany je ještě obývaný, nevím jestli ještě v současné době, ale ještě před měsícem tam
Mluvčí 22: byli normálně ubytovaní nebo byli tam obyvatele.
Mluvčí 22: Vzhledem k tomu, že těto obyvatele svojím užíváním domovitosti dobré jméno té lokalitě nedělejí, jsou to většinou problémoví obyvatele,
Mluvčí 22: tohoto objektu a společnost Trade Reality vlastně má zájem koupit ty pozemky s tím, že by je dále připrodávala, tak Komise s Pravým majetkou výstavby Jiranoměsta se nakonec přiklanila k jinému způsobu vyřešení této situace zde a obráceně požádat
Mluvčí 22: o jednání o nabítí těchto nemovitostí, nebo řekněme torza té nemovitosti, která by mohla být zbourána, zlikvidována a v městu by zůstaly dvě zajímavé stavivní parcely.
Mluvčí 22: takže vlastně doporučovala rada města zahájit jednání o nabití.
Mluvčí 22: Takže nejdřív návrh možnostení je reakce na reakce na žádost v společnosti Trade Reality, což máte rozhodlo, že zastupitelstvo rozhodne nepřevést a v případě, že byste chtěli pozemky převést, tak byste museli rozhodnout zvěřejnit záměr převést.
Mluvčí 22: Zároveň teda na polky Narody města začínáme jednat s společností Trade Reality o možném odkupu.
Mluvčí 10: Tak děkuji za přednesení.
Mluvčí 10: Tak vidím, že je tady pan Pilář.
Mluvčí 10: Zeptám se zdalý, se chce vyjádřit k tomuto bodu, asi předpokladám, že ano.
Mluvčí 10: Že možná přines nám nějaký fotky.
Mluvčí 10: Škoda, že se to neposlal tým mailem, jak jsme byli domluveni, kdy jste byl za mnou.
Mluvčí 10: Ale každopádně můžete povídat, mezi tím, než tady promítneme fotky, takže poprosím, tam je místečko, uprostřed pro veřejnost s mikrofonem.
Mluvčí 10: A máte slovo.
Mluvčí 10: Klidně se můžete posadit, je to místo pro vás nebo pro veřejnost.
Mluvčí 10: Tak vydržte, zapneme vám mikrofon, prosím.
Mluvčí 07: Dobrý den, já zastupuju společnost Street Reality, požádali jsme si u města Vanzdorf o prodej dvou pozemků.
Mluvčí 07: Jedná se o pozemky, kde vlastně my máme takový dvojdům s dvouma číslama popisnýma a ty pozemky jsou v okolí toho domu, kde teda v podstatě bez těch pozemků si těžko dá ten dům využívat nějakému rodinnému bydlení.
Mluvčí 07: Od města více méně od rady jsme dostali vyjádření, že je nevůle prodávat tyto pozemky správnický osobě v závodce reletní kanceláři a do jisté míry toto rozhodnutí i chápu,
Mluvčí 07: Když se něco prodává Realitní kanceláři, tak zřejmě se očekává, že ta Realitní kancelář bude spekulovat z pozemky a bude se na těch pozemkách snažit vydělávat.
Mluvčí 07: A kdo ví, kdy by se tam třeba mohlo něco dít a stavět a v podstatě v zájmu města je nějaká asi i vzhled, udržitelnost nějakého vzhledu, aby prostě se tam vylepšil ten vzhled.
Mluvčí 07: Stojí na tom starší takovej dům, který je na půl na zborání, na půl na obydlení, ale
Mluvčí 07: z našeho úhlu pohledu je spíš na zbourání.
Mluvčí 07: Chtěl jsem vám taky trošku představit společnost Trade Reality.
Mluvčí 07: Převážná teďkon činnost Trade Reality nespočívá ve zprostředkovávání nějakých nemovitostí, ale vlastně řešíme menší developerské projekty.
Mluvčí 07: A jestli bych teda mohl poprosit, že bychom si ukázali, co ta společnost staví a jakým způsobem dokáže realizovat nějaké stavby,
Mluvčí 07: Tohle stoje na Nový ulici, okál, kde teda opět jsme koupili namovitost a celou jsme ji vlastně zrekonstruovali za použití třeba i dotace zeleným úsporám, včetně teplnýho čerpadla, takže tohle je stavba Vevan.
Mluvčí 10: Jo, pardon, přeruším, pan Riedle ještě s technickou.
Mluvčí 10: Pan Riedle ještě, prosím.
Mluvčí 23: Aby tady vlastně, a pane Pilař mluví z osobního, aby tady někdo prezentoval vlastně svoji firmu developerské projekty.
Mluvčí 23: Má se tady vyjádřit vlastně k záměru, který je tady projednáván, k věci.
Mluvčí 23: Takže skutečně v zásadě s tím nesouhlasím, aby se tady trávali čas sledování developerských projektů pana Pilaře.
Mluvčí 23: To se nepatří.
Mluvčí 23: Není to v programu.
Mluvčí 10: Každý občan má tři minuty, může vyjádřit tady de facto cokoliv, může říct, co chce, takže já panu Pilařovi tady dávám tři minuty na prezentaci svojí.
Mluvčí 10: Takže poprosím pana Pilařeť, pokračujeme.
Mluvčí 07: Určitě nechci deprezentovat jen tak společnost Trade Reality.
Mluvčí 07: Jedná se mi o to, abych přesvědčil zastupitelstv o tom, že tam máme zájem buď to postavit jeden nebo dva domy a že ty domy dokážeme vystavit od začátku až do konce.
Mluvčí 07: A v podstatě, když se tam pustí i nějaké další fotky, tak vystavili jsme dva bungalovy v Dolních Řičanech.
Mluvčí 07: a mám tady šest lidí ve Vanzdorfu, který o ty domy měli zájem a chtěli se odstěhovat z Vanzdorfu, aby získali nějakou nemovitost, kde by mohli bydlet.
Mluvčí 07: Je to prostě škoda, kdyby ty lidi z toho vanzurfu měli stěhovat a my bychom rádi postavili prostě pro vanzurfský občany v nějaké nové domy a v podstatě proto potřebujeme získat pozemky.
Mluvčí 07: Tohle z toho je dolní poustevna, prostě realizujeme všude po výběžku a prostě ve vanzurfu se nám to nedaří, protože nedokážeme získat pozemek.
Mluvčí 07: Tenhle ten pozemek v podstatě
Mluvčí 07: je u naší nemovitostí, který plánujeme zbourat a postavit tam jeden nebo dva nové dumy a myslím si, že by to zastupitelstvo tenhle ten záměr mohlo podpořit.
Mluvčí 07: Já se omluvám, že jsem to nenapsal původně do té žádosti, toto jsou vlastně, tohle to je to místo, o kterém se jedná, tohle ten dům asi všichni znáte v Rumburku naproti Tesku, prostě realizujeme jednu stavbu za druhou a tohle to bychom potřebovali nakoupit proto, aby jsme pro vanzorský občany mohli
Mluvčí 07: mohli postavit jeden nebo dva rodinné domy.
Mluvčí 07: Není, nejde o žádnou spekulaci.
Mluvčí 10: Takže děkuji.
Mluvčí 10: Děkuji za příspěvek.
Mluvčí 10: Tak zeptám se teď zastupitelů, zalich těj diskutovat k tomuto bodu.
Mluvčí 10: Pan Rídl se hlásí, prosím.
Mluvčí 10: Do diskuze?
Mluvčí 10: Ne.
Mluvčí 10: Jo, tak paní Mareškova, prosím.
Mluvčí 19: Dobrý den, pane Pilař, já se musím přiznat, že nebudu hlasovat pro prodej vám, protože bydlím v Dvořákově ulici a vy vlastníte Trade Reality na ulici Partizánu číslo popisné 1270, již několik let dům, který
Mluvčí 19: Ano, částečně jste ho opravili, ale víceméně ten nepořádek, který byl na té zahradě a v podstatě nalepilo se tam nějakých pět polystyrénů a ten dům prostě vypadá tak, jak vypadá a myslím si, že už dávno mohl být opraven, než zase začnete stavět další domy.
Mluvčí 19: Opravdu hyzdí tu krásnou vilovou čtvrť.
Mluvčí 19: Nejsem přesvědčená, že když nemáte peníze na to opravit domy, které vlastníte,
Mluvčí 19: že vám máme prodávat nějaké jakoby další pozemky.
Mluvčí 19: Nebudu hlasovat pro.
Mluvčí 10: Takže děkuju.
Mluvčí 10: Ještě někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 10: Nikdo se nehalasí, takže poprosím o návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést pozemek parcelní číslo 60
Mluvčí 08: 9.0.1, 69.0.2 a 68.97.11 v katastrálním muzemí Vanzdorov.
Mluvčí 08: Vše děkuju, můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: že 14 zastupitel, bo pro nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Takže děkuju panu Pilářovi za příspěvek a prosím další bod.
Mluvčí 22: Dále se předkládá v bodem 1.15 návrh na změnu části pozemkové parcely č.
Mluvčí 22: 892-1 za část pozemkové parcely 895 všech katastrálních území Studánka.
Mluvčí 22: Žádatelkou o změnu je paní doktorka Súrová, která požádala o změnu z úvodu narovnání skutečného užívání a možnosti rozšíření komunikace.
Mluvčí 22: Pozemek
Mluvčí 22: nebo dva pozemky, kterých se směna týká, máte označeny na katastrální mapě.
Mluvčí 22: Paní Súrová má lesní účelové komunikace nespevněné.
Mluvčí 22: Ten pozemek, který tam vytváří takový trouhovníček, domnívá se nebo je s velkou pravděpodobností, že v případě, že kdyby si postavila oplocení na hranici toho pozemku, tak znemožní průjezd v tom komunikací.
Mluvčí 22: ale zároveň nechce tento pozemek odprodat městu, ale chtěla by změnit za část pozemku z toho pozemku 892lm1.
Mluvčí 22: Komu se správí majetku i rada města, vzhledem k minimálním výměrám, že se jedná o
Mluvčí 22: velikosti okolo deseti metrů čtverečních, tak prostě řešit domluvou a nějakým normálním lidským přístupem, posunutím plotu o půl metru atd.
Mluvčí 22: a nikoli vlastně administrativně náročnou směnou oddělovacími plány, předěláváním
Mluvčí 22: prohlášení daně z nemovitosti a nebudu všechny z náležitosti říkat, které se týkají při složitosti směny a měnění velikosti parcel a účetnictví a tak dále, že v některých případech prostě by měl ten lidský přístup a měly by se ty soustředě vždycky domluvit a nemělo by se
Mluvčí 22: řešit vlastně složité administrativní věc kvůli změně minimálního počtu metrů.
Mluvčí 22: Nejedná se o žádnou frekventovanou komunikaci, čili vlastně tam nehrozí žádný bezpečnostní riziko.
Mluvčí 22: Takže z tohoto důvodu Rada města doporučuje nepřevést část tohoto pozemku a nenabít tu část 895.
Mluvčí 10: Takže děkuju, zeptám se hostů a zastupitelů k tomuto bodu, že prosím o návrhu sneseň.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část pozemku parcelní číslo 892-1 a v katastráním území Studánka u Rumburku a dále zastupitelstvo města rozhodlo nenabít část pozemku parcelní číslo 895 v katastráním území Studánka u Rumburku.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: Tak všech 15 zastupitel bylo pro, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Poprosím další bod.
Mluvčí 22: Modem 1.16 je nabídka společnosti Butterfly Factory, která nabízí jako vlastník bytových jednotek v ČP 2761, 2762, 2763 v ulici Kovářska 106 bytových jednotek v městu Vansdorf za nabídkovou cenu 95 milionů korun.
Mluvčí 22: 35 bytových jednotek je po rekonstrukci.
Mluvčí 22: Ostatní bytové jednotky jsou pouze vybourané a vyklizené.
Mluvčí 22: Tento bod byl projednáván na Komisi správě majetku a výstavby dne 11.5. která doporučuje nenabít těchto 106 bytových jednotek.
Mluvčí 22: Dále k tomuto bodu vlastně jednalo pondělí zastupitelstvo města nebo omezený počet zastupitelů města, čili je zde návrh usnesení, který vycházel z těchto jednání.
Mluvčí 10: Takže děkuju, zeptám se hostů v zasedání, zeptám se zastupitelů, pak prosím návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nenabít 106 bytových jednotek v číslech popisných 2761, 2762, 2763 ulici Kovářská v katastrálním muzemí Vanzdorf za 95 milionů korun českých od společnosti Butterfly Factory.
Mluvčí 08: Medle předloženého nábrhu.
Mluvčí 10: Tak děkuju, můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 4 zastupy to bylo pro, proti 1, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Tak poprosím další mot.
Mluvčí 10: To je tím hokejem.
Mluvčí 22: Takže já bych si dovolil přednést poslední bod z této části jednání a je to bod 1.17, schválení uzavření dodatku číslo čtyři ke smlouvé o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Materská škola západní jednost od výstavbu nové Materské školy v západní ulici.
Mluvčí 22: Opět jenom stručně, protože se o tom diskutovalo několikrát na radě města, zároveň teda v pondělí na pracovním setkání zestupitelů, takže asi všichni víte, o co jde.
Mluvčí 22: Generální dodavatel této stavby stamo-děčín žádá nás jako objednatelé
Mluvčí 22: z důvodů enormního nárůstu cen stavebních materiálů, výrobků spojených s nárůstem cen energii a pohodlých mod, u navýšený cení díla, u neprovedené části stavby o 12%.
Mluvčí 22: Je to celkem 6,6 milionů korun.
Mluvčí 22: Pozor, tady je tisková chyba, již včetně DPH.
Mluvčí 22: Uzavřená smlova
Mluvčí 22: o dílo, která je schválená poskytovatelem dotace, což je IROP, tak neobsahuje žádnou infleční doložku, ani historicky, prostě za posledních deset let nikdy nepočítala takováto smlouva ani u jiných akcí se skokovým nárůstencem stavebních materiálů, ani z důsledky
Mluvčí 22: jako je pandémie a váleční konflikt na Ukrajini.
Mluvčí 22: Společnost TAMO se teda obrátila na nás jako na objednatelé s žádostí o navýšení cenních dílá.
Mluvčí 22: Důvody jsou ty, že
Mluvčí 22: že se dostávají do finanční ztráty a dokončení díla za nabídkovou cenu by znamenalo ohrožení celé té stavby nebo ohrožení činnosti firmy případně ukončení jejich činnosti vůbec.
Mluvčí 22: Dále to asi nebudu komentovat, protože potom vlastně ty informace máme pouze z té žádosti společnosti STAMO a jejich interpretace na kontrolních dnech, takže jsme vám tam vlastně tu jejich žádost oskenovali, takže s ní můžete seznámit.
Mluvčí 22: Obecně jenom, že je to složitá situace, v této době víme, že se asi nejedná o
Mluvčí 22: o zkoušku dodavatelé, o navýšení cenných dílá, ale víme, že celá společnost prostě čelíme obrovskému nárůstu inflace plus teda nedostatku stavebních materiálů se spojených se jim růstem, takže částku, s kterou nakonec teda stamo
Mluvčí 22: vysvětlilo jako 12% z neprostavené části stavby.
Mluvčí 22: To, co se prostavilo, to samozřejmě už je uhrazeno, toho se to týkat nebude, takže z neprostavené části stavby, což je cca 40 milionů korun, 12%.
Mluvčí 22: Takže by se přeindexoval celý výkaz výměr zbytkových položek, které ještě nebyly realizovány, nebo které budou nakupovány.
Mluvčí 22: V případě, že rozhodnete nepodpořit tuhle žádost, tak je krok na společnosti s TAMO.
Mluvčí 22: Pouze je zde takový, bylo by to samozřejmě úplně přirozené, navšem jsme trošku objednatel svázání s podmínkami té dotace, kdy musíme tu stavbu
Mluvčí 22: do určitého data dodělat a pořád je tam to riziko, že nestíneme termín a ohrozíme tu přímovou část těch 49-50 milionů korun, které potřebujeme proto, aby ta stavba byla úspěšně zafinancována.
Mluvčí 22: No, takže je to teďka na vás.
Mluvčí 10: Že děkuju, zeptám se hostům za sedání, zastupitelé stále chtějí diskutovat tomuto bodu.
Mluvčí 10: Pan Rídl, prosím.
Mluvčí 23: Děkuji za slovo.
Mluvčí 23: Nejprve ještě, pane starosto, děkuji za vaše upozornění na to, že občan tady skutečně může tři minuty říkat cokoliv.
Mluvčí 23: Takže já budu muset asi znovu nastudovat, je to asi řád, no samozřejmě máte pravdu a já se omluvám za moji technickou, která nebyla na místě.
Mluvčí 23: A chtěl bych ale se vyjádřit tady k tomu požádávku těch 12% z neprodstavování nákladů.
Mluvčí 23: Já skutečně za sebe říkám, že bychom to měli podpořit, když vemete, že dneska ta inflace už je 14,5% a to je vlastně zpotřební inflace, vlastně dělá nás je zpotřebního koše.
Mluvčí 23: Ale vy, co děláte do stavbní svět, víte, že ta inflace ve stavbní svět je podstatně vyšší, že se pohybuje přes 20%.
Mluvčí 23: Takže si myslím dokonce, že stamo, že to není poslední část a že přijde za část ještě, že budoucela se nevychází.
Mluvčí 23: Protože skutečně bude to stavět do června příštího roku, takže ta inflace skutečně to ještě poroste i v příštím roce.
Mluvčí 23: Nicméně, nemluvím tady za stamou, mluvím tady za město, takže to je věc tam, jak to spočítal.
Mluvčí 23: ale jednoznačně já říkám, je v našem zájemu nejen kvůli dotačnímu titulu a tak dále, jak vůbec kvůli celému tomu dílu a i kvůli současné situaci, si tu ještě nějak rozumně si nad tím zamyslet a to je tu žádost podpořit.
Mluvčí 23: Já za sebe to samozřejmě podporuji.
Mluvčí 23: Děkuju.
Mluvčí 10: Takže děkuju.
Mluvčí 10: Pani Lankova, prosím.
Mluvčí 16: Dobré odpoledne.
Mluvčí 16: Já si naprosto jsem vědoma toho, že pokud se to nepodpoří, tak prostě budou velký problémy s nedostavením.
Mluvčí 16: Ale určitě nebudu hlasovat pro, buďto nebudu hlasovat vůbec, nebo se zdržím.
Mluvčí 16: Z jednoho prostého důvodu.
Mluvčí 16: Už na začátku, když se tady ta školka řešila, tak si myslím, že někteří zastupitelé hlasovali pro, z důvodu, že na město nemělo připadnout téměř ani koruna.
Mluvčí 16: Velká část měla být z dotace, zbytek co bylo na dotaci měl platit, na to byla nějaká darovací smlouva sepsaná.
Mluvčí 16: Už jsme to tady jednou řešili, teď se ta cena znova navyšuje.
Mluvčí 16: Jednou věc mám, chtěla jsem se zeptat, v tomhle momentě, na který částce jsme, když se tohle schválí,
Mluvčí 21: Prostavených je asi 25 milionů.
Mluvčí 16: Nezajímá mě, mě to zajímá jako v celku asi, jak to bude s tímhle, když nebudou další navýšení.
Mluvčí 22: Asi 80... Nevím, tu částku teďka tady nemám, ale je to přes 80 milionů.
Mluvčí 16: Jako schvalovalo se to navýšení už na začátku vlastně na těch 85 milionů, si si dobře pamatuji, že jo?
Mluvčí 22: 86 490 by to bylo teďka včetně DPH.
Mluvčí 16: To jenom tak, aby veřejnost viděla, o kterých penězích se bavíme.
Mluvčí 16: A o tom, jak budu hlasovat, už jsem tady řekla.
Mluvčí 16: Nicméně, ještě se mi nabízí jedna otázka.
Mluvčí 16: Jak se vůbec dořešila ta situace s tou smlouvou?
Mluvčí 16: Zavřelo se to nějak, nebo se to zrušilo písemně, nebo v jaké fázi vůbec to je?
Mluvčí 21: To není ale paní Lanková na mě asi.
Mluvčí 21: Smlouva je pořád platná a je připravená prostě asi v archivu.
Mluvčí 21: Nebo na sekretariatu.
Mluvčí 10: Vím asi, že to je tak, ale už jsou možná dva roky, co jsme dostali od dopis od pana inž.
Mluvčí 10: Rídla, vysvětlující vůbec tu celou situaci ohledně ty smlouvy a o finanční kondici i TOSu a tak, že
Mluvčí 10: v tuhletu chvíli není schopen tuhletu smluvu naplnit, takže ona je u nás založena, určitě ten dopis od pana Rýdla.
Mluvčí 10: Zeptám se pan Rýdl, chce k tomu ještě slovíčko, prosím.
Mluvčí 23: No vracíme se k tématu, odpovím paní Langlovi, vracíme se k tématu, které už tady bylo, no ale je to asi zajímavý.
Mluvčí 23: Takže přesně je to tak, že jak říká pan starosta, zhruba před dvouma a půl lety
Mluvčí 23: jsem oficiálně oznámil, že je nucen odstoupit od smluvy.
Mluvčí 23: A odstoupili jsme od smluvy.
Mluvčí 10: Pani Křížova, prosím.
Mluvčí 18: Dobré odpoledne, já jenom krátce chci říct, že to, co nám tady říkal pan inž.
Mluvčí 18: Riedl, tak to jsme probírali v pondělí na té diskuzi zastupitelů a ty argumenty byly nám jasné, takže já budu hlasovat pro to navýšení té ceny, ale zároveň chci podpořit i
Mluvčí 18: sdělení paní Lankové, protože má pravdu v tom, že v té době, kdy se schvalovala darovací smlouva na projekt školky nebo tenkrát na studii, potom další záležitosti ohledně spolufinancování, tak ty stále leží na stole a ta smlouva by měla být dodržena.
Mluvčí 10: Takže děkuju.
Mluvčí 10: Ještě někdo ze zastupitelů sehlásí do diskuze?
Mluvčí 10: Když ne, tak prosím o návrhu sneseň.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek číslo čtyři ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Mateřská škola, západní ulice Vansdorf se společností STAMO
Mluvčí 08: kterým se navyšuje cena díla o 6 633 234 korun českých, včetně DPH.
Mluvčí 10: Děkuju a můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 15 zastupitel bylo pro, zdržel se jeden, nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Takže děkuju.
Mluvčí 10: Děkuju dopozobránkovi a přijdeme k bodu číslo dvě a jsou to zprávy výborů zastupitelstva města, zeptám se, kontrolní výbor zdali má nějaký příspěvek?
Mluvčí 10: Pani Fábriová?
Mluvčí 00: Dobrý den, všechny zdravím, dnes kontrolní výbor nemá příspěvek.
Mluvčí 10: Takže děkuju, zeptám se, výbor finanční taky nemá, výbor o odpadech, pan Moravec sehlásí prosím, ne, nemá, nemá, myslel, že sehlásí, dobře, takže nemá.
Mluvčí 10: Takže přijdeme dál, a to je bod číslo 3 různé, poprosím pana inž.
Mluvčí 10: Brzáka o přednesení přispěvku.
Mluvčí 05: Takže dobré odpoledne.
Mluvčí 05: Město Vansdorf je v regionálním programu zlepšování kvality ovzduší zóna severozápad uvedeno jako lokalita se zhoršeným ovzduším a má proto povinnost přijmout některá opatření, které z toho programu vyplývají.
Mluvčí 05: Zároveň může na tato opatření čerpat dotaci.
Mluvčí 05: Ta dotace je směrovaná na vytvoření pracovního místa, který pracovník se bude tím problémem zabývat.
Mluvčí 05: My jsme o tuto dotaci požádali, pracovní místo jsme vytvořili, pracovní místo je obsazené v souhledu se zákonem v tuhle chvíli.
Mluvčí 05: A součástí těch podmínek dotace je taky přijetí akčního plánu zlepšování kvality ovzduší pro město Wandsdorf, který teda předkládáme z tuto chvíli zastupitelstvu.
Mluvčí 10: Takže děkuju, zeptám se hostů, zastupitelé zde chtějí diskutovat.
Mluvčí 10: K tomuto budu paní Lankova, prosím.
Mluvčí 16: Já to podpořím, to jo, akorát mám takovou malou věc.
Mluvčí 16: Samozřejmě ten součet všeho, co by ten člověk dělal, jo, je toho dost, na to asi jakoby naši úředníci čas nemají, ale trošku mě vadí to, že tady zmiňujeme asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni, to jsou zřejmě ty kotlíkový dotace a tak dále.
Mluvčí 16: To celá mě zaráží, jsem koukala na x let zpátky, do roku možná 2-6 až, že na stránkách vlastně životního prostředí, na městských stránkách, se neobjevila ani jedna informace za tu dobu, že prostě nějaký kotlíkový dotace jsou, já si myslím, že už jich bylo několik.
Mluvčí 16: A je mi spodívem, že prostě se to tam, nebo jsem to tam nenašla, není to tam, prostě nenašla jsem to tam, že by tam byla aspoň zmínka,
Mluvčí 16: I tohleto je služba přece jako občanům, když prostě je vypsaná takováhle nějaká dotace, tak především odbor životního prostředí by měl ty lidi informovat o tom, že ta možnost prostě je.
Mluvčí 16: Je mi jasný, že ženský nemají čas prostě s každým zepisovat tu žádost, to naprosto souhlasím, jo, ale aspoň zmínka prostě, myslím si, že i to by měla být povinnost toho odboru životního prostředí.
Mluvčí 16: To je za mě vše.
Mluvčí 05: Takže já odpovím, tyhle dotace jdou přes krajské úřady a krajský úřad má na svých stránkách velmi perfektně zpracovaný celý postup a všechny věci k tomu.
Mluvčí 05: My jsme to nepovažovali za nutné, ale máte pravdu, že aspoň odkaz třeba z našich stránek by tam být mohl, takže to jsem si poznamenal, to zajistíme.
Mluvčí 05: nějaká záložka nebo odskok.
Mluvčí 05: Současně teď podle toho našeho akčního plánu už budeme schopni zájemcům o tu rotaci i poskytnout nějakou podporu, vysvětlit, jak se vyplňuje žádost pomocím s tím, udělat k tomu nějaký servis.
Mluvčí 10: Děkuju, hlásí se pan Rídl, prosím.
Mluvčí 23: Já bych se chtěl vyjádřit pouze k tomu, že mně skutečně ten materiál určitě je potřeba, ať se soustuším dělat, ale zarazili mě na tom některé věci.
Mluvčí 23: Zaprvé se píše, že jsme sice jako zdečíštěná lokalita, ale není to změřený, je to pouze nějaký matematický model a slovo odvozený.
Mluvčí 23: odlozený znečištění.
Mluvčí 23: Takže jestliže se pouštíme do osledování, jak moc šedivý kůř vychází z komínů a tak dále a osvětlí občanů, měli byste si stavit i nějaký cíl.
Mluvčí 23: A proč je v tom materiálu píšete, že emisní limit toho benzopyrenu v České republice je jeden nanogram na metr kliklový,
Mluvčí 23: tak jestliže my ho překračujeme, tak ten cíl by měl být dostat se a spolu doprudnit ten nanogram.
Mluvčí 23: A abychom ten cíl mohli splnit, nebo respektive kontrolovat, pak je potřeba tady ale zavést měření.
Mluvčí 23: Takže já bych doporučoval tady Brzáku, jestli je to reální a možný, aby ten materiál byl doplněn o to, že ve Vansdorfu nebo tady v tom okolí někde se zavede měření, že se to nebude počítat, protože mezi náma umím spočítat hodně věcí,
Mluvčí 23: A za druhé, aby skutečně byl materiál uvedeno, že cílem je během těch tří let, aspoň jsem takhle vytušil, že to místo je dočasné na tři roky, takže aby během těch tří let jsme se dostali právě na povolenej limit, který je v České republice.
Mluvčí 23: A pak by se mi ten materiál líbil úplně.
Mluvčí 23: Děkuji.
Mluvčí 05: Já odpovím.
Mluvčí 05: Já jsem to tam schválně napsal, protože mám přesně stejný názor jako vy na to a trochu mě pobuřuje, že Ministerstvo životního prostředí určí oblast jenom matematickým výpočtem, kde to je překročené, aniž by se to kdekoliv měřilo.
Mluvčí 05: Je to metoda, která mě osobně se nelíbí, protože mám nějaké technické vzdělání a nepovažuji to úplně za šťastné řešení.
Mluvčí 05: My jsme se zabývali i možností to tady změřit a napsat tím, že tady žádný překročení třeba není, možná bychom k tomu rozpěli, ale to měření je poměrně nákladná záležitost.
Mluvčí 05: Tady prezentativní měření pro Vansdorby vyšlo třeba na půl milionu, což nám přijde jako poměrně velká investice na to, abychom získali 600 tisíc dotaci, takže tam bych to nepovažoval za úplně přínosný.
Mluvčí 10: Takže děkuju.
Mluvčí 05: Já mám na to stejný názor jako vy na tohle.
Mluvčí 10: Takže už se nikdo nehlásí do diskuze, takže poprosím o návrh usneseň.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit akční plán zlepšování kvality ovzduší zóna severozápad CZ-04 Vansdorf.
Mluvčí 10: Děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 14 zastupitel bylo pro, proti 1, nehlasovali 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Děkuji panu Honžinu Brzákovi.
Mluvčí 10: Tak jdeme k bodu 303, takže poprosím pana vedoucího Valčíka o... Jo, jo, pardon, omlouvám se.
Mluvčí 10: Já už jsem obod dal, takže poprosím pana Suchardu, zpráva za rok 2021.
Mluvčí 02: Dobrý podvečer, vážení zastupitelé, v příloze jsem vám posílal pravidelnou roční zprávu vasičů za rok 2021, kterou jsem doplnil i nějakými grafy, kterými ukazujeme, jakým způsobem jednotka v současné době nebo v loňském roce fungovala a zasahovala.
Mluvčí 02: Spíš pokud byste měli nějaké připomínky nebo poznámky, tak jsem připravený odpovídat.
Mluvčí 10: Vše děkuji, zeptám se hostů, zastupitelů k tomuto bodu.
Mluvčí 10: Nikdo se nehalasí, tak prosím, navrchu sneseň.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodl vzít na vědomí pravidelnou roční zprávu je SDH za rok 2021.
Mluvčí 08: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 16 zastupy to bylo pro, nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Tak a teď už prosím bod 303 a pana Valčíka vedoucího odboru sociálních věcí.
Mluvčí 03: Dobré odpoledne, tak já schválně předkládám program Prevence kriminality a zjištění spolufinancování programu.
Mluvčí 03: V současné době u nás je platný projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Vanzdorfu, který však končí k červnu letošního roku.
Mluvčí 03: Nový navazující projekt by měl tzv.
Mluvčí 03: naskočit až v září říjnu na základě výzvy ministerstva,
Mluvčí 03: a jelikož v rámci toho projektu máme čtyři preventisty kriminality a pět takzvaných, jak bych to řekl,
Mluvčí 03: správců, metodiků, tak neradiby jsme v tom období, kdy skončí projekt a nastoupí nový, neradiby jsme o ně přišli, proto bysme rádi požádali o spolufinancování město Vansdorf.
Mluvčí 03: Měsíční náklady na tento mezisoučet je 170 tisíc měsíčně.
Mluvčí 10: Takže děkuju, zeptám se hostů zasedání a zastupitelů k tomuto bodu.
Mluvčí 10: Nikdo není přihlášenej, takže poprosím návarovou komisii.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat programu Asistenti Prevence Kriminality a Domovník Preventista pro další období 2022 až 2026.
Mluvčí 08: Dále zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast financování pracovních míst na přechodnou dobu červenec až hříjen 2022.
Mluvčí 08: A dále zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním programů prevence kriminality města Wandsdorf v dotační výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím operačního programu zaměstnanosti pro další období.
Mluvčí 08: A také se zastupitelstvo města zavazuje spolufinancovat program dle podmínek dotační výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím operačního programu zaměstnanosti pro další období.
Mluvčí 10: Takže děkuju, budeme hlasovat o všechných návrh se jich najednou, takže poprosím hlasujme.
Mluvčí 10: 15 zastupitel bylo pro, nehlasovali 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Takže děkuju Novalčíkovi.
Mluvčí 10: A přijdeme k bodu číslo čtyři, což jsou finanční záležitosti.
Mluvčí 10: Takže poprosím paní inž.
Mluvčí 10: Kociánovou.
Mluvčí 15: Dobré odpoledne.
Mluvčí 15: Jakou první bod předkládám nabídku koupě akcí Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje.
Mluvčí 15: Tento bod navazuje na rozhodnutí z minulého zastupitelstva a vyjadřuje se město k tomu, zda má zájem o odkup akcí ostatních měst.
Mluvčí 15: Za ekonomický odbor a v souvislosti s rozhodnutím z minulého zastupitelstva navrhujeme nenakupovat akcie.
Mluvčí 10: Takže děkuju, zeptám se hostů a zastupitelů k tomuto bodu, že prosím návrhu snesím.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo nenakupovat nabízené akci regionální rozvoje agentury justeckého kraje.
Mluvčí 08: Dle předloženého návrhu.
Mluvčí 10: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 15 zastupitel, pro nehlasovalé 2, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Poprosím další bod.
Mluvčí 15: Dalším bodem je žádost to individuální dotace spolku Drug Out Club, který se zabývá poradnou pro závislosti.
Mluvčí 15: Žádají nás o neinvestiční příspěvek ve výši 280 tisíc na zajištění provozu.
Mluvčí 15: Tento spolek je financovány většinou z evropských fondů, nicméně jsou teď v nejistotě a finanční prostředky budou zajištěny.
Mluvčí 15: Za ekonomický odbor navrhujeme neposkytnout individuální dotaci a jenom podotýkám, že v roce 2022 byl spolek podpořen dotací v rámci dotačního programu.
Mluvčí 10: Že děkuji, otevírám diskuzi hostů, zastupitelů.
Mluvčí 10: Nikdo se nehlásí, takže poprosím návrh usneseň.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytnout individuální dotaci ve výši 280 tisíc Kč společnosti DROGOUT KLUB, vedle předloženého návrhu.
Mluvčí 08: Že děkuji, můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 15 zastupitelů, bo pro nehlasovali 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Poprosím další bod.
Mluvčí 15: Posledním bodem za ekonomický odbor je rozpočtové opatření číslo 4 pro rok 2022, jimž se mění rozpočet na rok 2022 a jedná se zejména o zapojení transferů přijatých ve skutečné výši do rozpočtu a zároveň přesunu výdajů investičních neinvestičních, tak aby probíhalo hospodaření co nejefektivněji tle potřeby.
Mluvčí 10: Že děkuju hoste zastupitelstva, zastupitele, že prosím návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření číslo 4 na rok 2022 dle předloženého nábrhu.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 16 zastupitelů, protože nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Takže děkuju, paní Jižínčec a Kukocjánovi.
Mluvčí 10: Tak a přejdeme k dalšímu bodu, i když ještě není 17 hodin, kdy je vždycky diskuze hostů zastupitelstva, ale myslím si, že tady už jsou občané, kteří by rádi asi diskutovali, takže ten bod teď otevřu.
Mluvčí 10: Takže bod číslo pět, návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města, takže prosím, zdali někdo z občanů přítomný chce diskutovat.
Mluvčí 10: Pan Kňourek, prosím.
Mluvčí 04: Všem, ono mi to nejde, už to jo.
Mluvčí 04: Já mám dotaz na pana Suchardovy psalista vyběrové řízení na stabilní radady, jak jsem tady před 2 měsíci na to poukazoval.
Mluvčí 02: Ne.
Mluvčí 02: Důvod?
Mluvčí 02: Protože by nám ho letos ani nepovolili.
Mluvčí 02: Máme na letošní rok po dohodě s policií povolené měření mobilním radarem a na příští rok máme požádat, protože to je stavební, tak máme požádat na příští rok na stabilní radery, pokud bude vůle zastoupitelů a pokud bude chtít město.
Mluvčí 04: A pokud mě paměť teda neklame, tak vy jste kdysi tvrdil, že se koupí mobilní radar, udělají se tady různý bedínky na určitá inkriminovaná místa, kde se bude ten radar přeměstňovat.
Mluvčí 04: Takhle, když ho má v ruce, někdo tak měří, když ho pustí z ruky, neměří.
Mluvčí 04: Pokud bude prostě v těch bednách, bude měřit 24 hodin.
Mluvčí 02: To zastupitelé neodsouhlasili.
Mluvčí 04: To snad ne.
Mluvčí 04: Helejte, teď je 8.20., tady zase nějaké mejdlo na Lidovce.
Mluvčí 04: Přijďte si tam stoupnout, k nám, od těch devíti hodin do rána do čtyřek, tam se nedá spát, jak tam lítají jak hovada ty taksikáři.
Mluvčí 04: Jo, už popravdu jsme na to naštvaný a je naštvaných hodně lidí, nikdo sem nechce jít, protože každej říká s proměnutím, že to je hovnoplatný.
Mluvčí 04: Pak mám ještě další věc, byl jsem minulý pátek v technických službách ve Sběrném dvoře.
Mluvčí 04: Vyvážel jsem čtyři kýble stavební suty, stál jsem tam půl hodiny.
Mluvčí 04: Nebylo by možno prostě otevřít to třeba, já nevím, o dvanácti, protože tam stály přede mnou důchodci s trávou, s lístím a tohle z toho a prdo lidí se rozčilovalo a když jsem odjížděl, tak byla fronta až za viadukt.
Mluvčí 04: Jestli by tohle nestalo za zvážení.
Mluvčí 10: Ano, děkujeme.
Mluvčí 10: Berem v potas.
Mluvčí 04: Berem v potas, ale jestli to teda něco s tím uděláme, protože opravdu ten jeden den ráno je málo.
Mluvčí 10: Zatím je to takový trošku zkušební provoz, takže jako snažíme se vychytávat nějaké mouchy, takže budeme uprovat podle potřeby pak.
Mluvčí 04: A potom, když to bemu takhle, tak to trvá strašně dlouho, než se toho zbavíte, protože ty kontejnery jsou postaveny
Mluvčí 04: V podstatě kolmo k rampě, takže se to nahází všechno vlastně od té rampy a zadek je skoro prázdnej.
Mluvčí 04: Dřív, když ty kontejnery byly takhle, že přístupný ze všech stran, tak jsme to vysypali kolem dokola a bylo to plný.
Mluvčí 05: Ten sběrový dvůr se rozjíždí, hledáme, aby se to sadlo být nějakou optimální variantu, jak tam projíždět.
Mluvčí 05: Už tam jsou namalovaný pruhy, už to tam je dopravně vyřešené částečně.
Mluvčí 05: Postupně řešíme s panem Pražákem ty problémy, které tam vznikají a je to takový problémy toho nově postavenýho zařízení, aby si to našlo svůj rytmus.
Mluvčí 05: Jsme v jednání i o nějaké úpravě pracovní doby, zase samozřejmě to musí být v návaznosti na rozpočet města, protože ty pracovníky tam platíme, že jo.
Mluvčí 05: Ale i tohle je jeden z bodů, o kterých jednáme a který budeme nějak optimalizovat.
Mluvčí 10: Pan Kněurek, prosím.
Mluvčí 04: Mám tady pana Brzáka u toho, tak bych byl velice rád, kdyby se prošel pěšky tahle běbalou kaštankou tam k nám a podíval jsem do těch záhonků, kde jsou ty krásné kytičky, kde je víc bodláku, než je kytíček.
Mluvčí 04: Počkej, pokud to čistějí pracovníci města nebo nevím, kdo to dělá, tak útrhnou jenom zelený bržek, ale kořeny nechají.
Mluvčí 04: Takže buď použít herbicit a nebo to udělat pořádně.
Mluvčí 05: Kouknu se, dělá to odborná firma, paní Chládková, nemyslím si, že by to dělala jako bez kořínku, máme s ní dobré zkušenosti, ale podívám se, děkuju.
Mluvčí 10: Děkuju.
Mluvčí 10: Pan Suherda, technickou?
Mluvčí 02: Jenom jednu technickou jsem se zapomněl říct, Pepo, jestli to, že to místo u vás bylo schváleno pro měření tím mobilním radarem, takže tam budeme měřit, jo?
Mluvčí 02: My nemáme ještě provozu, protože nemáme schválené to zařízení od ministerstva dětara, musíme mít přístup do databázy, takže čekáme na to, máme to připravené, děláme zatím testovací měření, které docela ukazuje, že to není někde tak hrozné, naopak někdy, že to hrozné je.
Mluvčí 02: Já jsem ukázal, když je místa hvězděho a kamion je najednou v běží.
Mluvčí 10: Tak děkuju, tak ještě někdo z Hrad občanů?
Mluvčí 10: Teďka nevím, kdo byl pan Vodička dřív, ale myslím si, že pan Vaniač, pardon.
Mluvčí 14: Takže prosím, máte slovo.
Mluvčí 14: Dobré odpoledne, slyšel jsem tady paní Lankovou, nezbývá než s ní souhlasit, pročže v současním době jednám asi ze 14 firmama, co se týče nějakých alternativních zdrojů, co se týče fotovoltajky, teplných čerpedel a dalších věcí a můžu vám říct, že to je teda zážitek.
Mluvčí 14: Firmy jsou přetížený, kam zavoláte, nebo kam to poptáte, tak každej by nejradši vyřizoval jenom dotace.
Mluvčí 14: Když potřebujete okouknout, spočítat a další, tak je obrovský problém.
Mluvčí 14: Takže určitě ne já, ale ty lidi, kteří vám tady bydlí u Vansdorfura by určitě přivítali, aby městský web měl nějaký jednoduchý přehled, co, kdo baráčníci můžou dosáhnout.
Mluvčí 14: Já vím, že to nemůžete, ale bylo by dobrý, protože už se objevují takové nešvary, že firmy něco namontujou, pak se řeší nějaká reklamace, firmy zaniknou, přepíšou to na někoho jiného.
Mluvčí 14: Já vím, že tam nemůžete dát prostě blacklist nějaký, ale opravdu se zaměřit nebo lidem doporučit udělat nějaký seznam s lidním fedem, který součást natrhl 5-10 let, protože opravdu ty lidi, ty starší lidi, který by se v tom měli pohybovat, tak naletí prvním povodníkovi, který ho potkají.
Mluvčí 14: Tak to bylo jenom k tomu, že bych byl rádi být teda na tom městě, pro ty občany to tam bylo, nějaký informace před těch dotací a těch titulů je opravdu hodně a člověk, který se v tom nepojíbá, jak se těžko v tom vyzná.
Mluvčí 14: Minulé zastupitelstvo tady bylo takové emotivní, tady pak se to probíhalo, hřvelo se na sebe bez mikrofonu.
Mluvčí 14: tak se ptám jestli teda nějakej závěr z toho paní inž.
Mluvčí 14: Steplárny, samozřejmě tady křičela, moc to slyšet nebylo, že není problém, aby město mělo dozorčí radě, že vám to nabízelo někoho, takže se ptám, kdo byl nominován do dozorčí rady,
Mluvčí 14: do teplárny, aby se nám neopakovala letošní topná sezona.
Mluvčí 14: Druhá moje otázka je, město už ví, kdy nakoupila plyn a zakolik?
Mluvčí 14: Jestli na to můžete někdo odpovědět?
Mluvčí 14: Takže děkuji, poprosím pana souhradu.
Mluvčí 02: Dobrý podvečer.
Mluvčí 02: Nechci odpovídat za teplárnu, to asi teplárna případně se vyjádří, ale na jednání, které jsme měli 11. dubna s předsedou dozorčí rady, panem Josefem Velíškem, tak pan Velíšek nás ujistil o tom, že dozorčí rada v teplárně je jednočlená a tak i zůstane.
Mluvčí 02: To je k tomu a co se týká ceny nakupovaného plynu nebo toho, tak nemáme žádnou informaci.
Mluvčí 14: Pan Baniač.
Mluvčí 14: Vždyť mi chcete tvrdit, že město, které vám vytápí vaše objekty i paneláky, tak necháte bez dozoru, aniž byste měli páky?
Mluvčí 02: Teplárna je soukromá akciová společnost, kterou řídí dozorčí rada a představenstvo.
Mluvčí 14: Takže to jsme jediné město asi v republice.
Mluvčí 14: Co?
Mluvčí 14: Zdalika ne.
Mluvčí 14: Takže se zeptám úplně jinak, jestli je pravda toho, že město půjde do vlastní výtopny a jaký je časový horizont.
Mluvčí 02: Tak já nechci odpovědat stále jenom sám, ale to, že město půjde do vlastní teplárny, už rozhodlo zastupitelstvo poměrně před dlouhou dobou a je to výsledek jakési dlouhodobé snahy, mimo jiné i výboru pro odpady, takže myslím si, že určitě ano a v současné době se zpracovává projektová dokumentace.
Mluvčí 14: Projektová dokumentace, vy jste původně počítali s pinovou kotelnou, jestli se nepletu.
Mluvčí 02: Nerozuměl jsem ještě jednou.
Mluvčí 14: Původně jste počítali s plynovou kotelnou.
Mluvčí 02: Já si myslím, že na tom se nic nezměnil.
Mluvčí 14: Vy neuvažujete na tom, když situace taká je, že tam budou i nějaké alternativní zdroje, paliva a tady to.
Mluvčí 14: Pokud by město měli teda do vlastního vytápění města SVČ, tak určitě by, pokud jsou teď takové peníze na to, tak určitě by bylo dobré, aby výtopna města byla závislá na třech, na čteřech zdrojích.
Mluvčí 02: To samozřejmě ano, ale ten základ je plejnová kotelná doplněná o alternativní zdroje.
Mluvčí 14: Takže biomasa a další a další věsty na všem pracují.
Mluvčí 02: Biomasa v našem okolí je trošku problém, ale určitě tam, jako i ta biomasa je jedna z věcí fotovoltaika, je další z věcí spalování alternativních paliv, případně spalování odpadů.
Mluvčí 14: Více zdrujově.
Mluvčí 14: Vdám se proto, že bychom se teda v dohledné době třeba dvou, tří let mohli dostat na nějakou pro lidi přijatelnou a únosnou částku za giga joule?
Mluvčí 02: To si myslím, že si v této turbulentní době nedovolí asi nikdo tohleto odhadnout, ale
Mluvčí 02: To neumím, samozřejmě na tohle se nedá odpovědit, protože ceny vývoje energii, plynu a tak dále jsou tak nevyzpytatelné, že jsou samozřejmě závislé i na válečném konfliktu, který je na Ukrajině a to dneska nedokáže říci vůbec nikdo.
Mluvčí 02: Ale ta snaha tam samozřejmě je, jinak by to město nedělalo.
Mluvčí 14: Takže když to schrnu, takže dozorčí rada v teplárně město zastoupení mít nebude, takže nákup a ceny plynu taky město vědět nebude.
Mluvčí 14: Říkám to dobře?
Mluvčí 02: To jsou dvě věci.
Mluvčí 02: Já si myslím, že by se to asi nemělo slučovat, protože na tom jednání tam zazněla spousta informací.
Mluvčí 02: Mimo jiné to, že předseda dozorčí rady
Mluvčí 02: nařídil představenstvu a nařídil vedení teplárny, aby městu, pokud bude mít zájem, tak aby zpřístupnilo svoje účetnictví za posledních pět let, aby se tam dala provést nějaká případná kontrola, ale já si myslím, že nikdo nepodezíral teplárnu z toho,
Mluvčí 02: neměla svoje účetnictví v pořádku, ten jediný konfliktní bod, který tam je, je cena za nájem, kterým se odvádí pozornost od spousty jiných věcí, jako od příliš povedeného nákupu blinu a tak dále, takže jako v tomto myslím si, že nikdo nikoho nepodezíral, byl tam, padl tam i na té zkusce úkol pro předsedkyni nebo členku představenstva paní Hlávkovou, aby zajistila
Mluvčí 02: ve spolupráci s městem na Eru vydání závazného rozhodnutí, protože zatím všechna rozhodnutí, která kdy byla od Eru vyjádřena, tak mají takový dodatek
Mluvčí 02: na kterém se samozřejmě nedá nic točit a nedá se říkat, zda je toto vyjádření správné nebo špatné, protože všechny dopisy končí, vyjádření energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správným rozhodnutím, závazným stanoviskem a tak dále.
Mluvčí 02: To znamená, je to jakési zrovna vyjádření paní Žirky Hondlové či nějaké jiné paní Žirky, nemá to vůbec žádnou právní hodnoty.
Mluvčí 02: Nedá se říkat, jestli někdo udělal chybu, neudělal chybu, prostě Rů jakožto dozorový organ vydal nějaké si rozhodnutí, nebo ne rozhodnutí, ale nějaké si svoje stanovisko.
Mluvčí 02: Stanovisko nemá právní záležnost.
Mluvčí 14: Děkuju za odpověď a ještě na závěr úplně z jiného soudku.
Mluvčí 14: U kostela Bezvěže docházelo tam k rekonstrukci chodníků, pak se to zase rozkopalo, dělali tam čest na toho alkabeli.
Mluvčí 14: všechno dobrý, všechno hezký, ale jestli jste tam viděli, jak jim tu vypadá stavu.
Mluvčí 14: Takže oni tam sice tyhle žemíkosky dali, ke konci jim to tam nesedí, jsou tam propadliny.
Mluvčí 02: Jestli můžu rovnou přerušit, včera jsme tam rovědli místní šetření, nepřevzali jsme ten chodník a budou ho celý předělávat.
Mluvčí 14: Tohle jsem chtěl slyšet, děkuji za pozornost.
Mluvčí 10: Děkuji panu Vánačovi.
Mluvčí 10: Tak ještě někdo do diskuze občanů?
Mluvčí 10: Pan Vodička Mladší?
Mluvčí 20: Dobrý den.
Mluvčí 20: Asi víte, proč jsem dnes přišel, takže se zeptám, jak dopadlo jednání pana starosty pana Čapka na rumbruské záchrance.
Mluvčí 10: Já možná jenom krátce pak, když tak poprosím eventuelně pány, protože dneska proběhlo jednání v Rumburku ohledně budoucnosti zdravotníctví ve všelkoslovském výběžku, byl tam pan Hejtman, byl tam pan radní Lajbl, všichni starostové výběžku, bavili jsme se ohledně budoucnosti rumburské nemocnice, co teda Krajiska zdravotní tam plánuje a jakým časovým úsekům to všechno bude.
Mluvčí 10: Chceme to pak i zveřejnit, jakoby i šlánkem na Velsu Severu a na stránkách,
Mluvčí 10: Myslím si, že je to namířeno správným směrem a že konečně ta romburská nemocnice má nějaký potenciál a je to otázka dvou třech let, když to tam by mělo normálně jako fungovat.
Mluvčí 10: Dokonce bylo nám řečeno, že i personální záležitosti jsou pokrytý.
Mluvčí 10: Takže dobrý.
Mluvčí 10: Jednalo se pak i o záchrance, já jsem se pak omlouval, protože byla rada města v jedno hodino, takže tam pak zůstal pan Sucharda s panem Čapkem, eventuálně zdali by chtěli říct něco na toto téma, ohledně i budoucí tady záchranky, zdali teda je nějaká šance nebo ne.
Mluvčí 10: My jsme ještě předtím, protože Pavel se tady ptá asi před měsícem, mluvili spolu s panem radním, tam i pan Čapek, tak oni vždycky takovéto světílko v tunelu nám tady dali, říkali, když bude fungovat Rumburská nemocnice, tak pak je šance, že třeba i tady Vansdorf by mohl mít základu nějakou, ale je to zase otázka 3, 4, 5 let, takže určitě to nebude ani hned, ani zítra.
Mluvčí 10: Pořad narážíme zase na nějakou posádku, kterou nemají.
Mluvčí 10: Ale nevím zda-li dneska ještě nějaké rozhodnutí proběhlo, nebo nějaká šance, nevím zda-li Marian třeba chce něco říct, nebo pan Suchard.
Mluvčí 02: Takže ještě jednou dobrý večer.
Mluvčí 02: Byli jsme tam společně, takže jsme to všichni slyšeli.
Mluvčí 02: V podstatě v tom vyjádření, já myslím si, že poměrně jasné bylo, že kraj stanici záchranky ve Vandsdorfu
Mluvčí 02: v nejbližších letech vůbec neplánuje.
Mluvčí 02: Prostě jako je zapotřebí to říct tak, jak to je, prostě na tom se shodli všichni, kteří tam byli, ať už to byl pan radník, byl tam pan Severa, byl tam pan Dale, byl tam Hejtman, byli tam vlastně všichni zástupci, jak Krajské zdravotní, tak vlastně všech těch, takže tohle to je stejné, stejně tak myslím, že můžu asi říct, že pan Čapek se tam ptal na otázku, nebo respektive
Mluvčí 02: možnost porodnice nebo ginekologie s porodnicí, tak tam ta odpověď byla celá stejná, že tyto dvě věci kraj opravdu v nejbližším horizontu několika let neplánuje.
Mluvčí 02: Že děkuju, pro nás základem je normálně fungující nemocnice v Ornburgu a emergenci, které... Takhle, ono se asi těžko dá oddělit záchránkou od nemocnice a nemocnice od záchránky.
Mluvčí 02: Ten zhoršující se, nebo ten špatný stav, který nastal a který všichni vnímají, je v podstatě způsobený tím, že zejména z hlediska personálního obsazení
Mluvčí 02: Rumburská nemocnice opět musela odstavit internu.
Mluvčí 02: Interna je v podstatě 83%, jak nám tam bylo na grafu ukázáno, využívána právě pro pacienty záchranky.
Mluvčí 02: Takže to je asi největší problém, že sice se podařilo třeba otevřít dětskou pohotovost, která teď slouží v Rumburku, ale bohužel se teda zase došlo k tomu, že se uzavřela interní oddělení.
Mluvčí 02: Takže ono v okamžiku, kdy bude fungovat
Mluvčí 02: interná, která odebírá té záchrance zhruba 83% pacientů, plus by fungovala chirurgie, tak ta záchranka tady u nás se vrátí do těch intencií, které byly, to znamená s tím dojezdovým časem, bych řekl, zhruba do 15 minut v převažující míře, zatímco teďka díky tomu, že ta záchranka opravdu téměř s každým pacientem odjíždí minimálně do děčína, tak se ty časy prodlužují až do té krajní hranice těch 20 minut,
Mluvčí 02: Diskutovalo se tam i o tom, že například v Ebersbachu je vyšší pracoviště interny s kardiocentrem, ty jednání, které tady všichni slibovali a plácali se tady po ramenu, ať už především z ministerstva zdravotnictví a z ministerstva zahraničních věcí, jak se dohodneme, jak to bude fungovat, tak ta spolupráce, ať už se sebnit, ať už ze Žitavou nebo s Ebersbachem, je prostě pouze v případě krajního ohrožení, kdyby došlo k nějakému ohrožení na životě, jinak prostě ty pojišťovny.
Mluvčí 02: se nedohodli.
Mluvčí 10: Děkuju.
Mluvčí 10: Štěpan Vodíčka.
Mluvčí 20: Já bych se chtěl teda zeptat, jestli by byla možnost alespoň zde zřídit posádku s omezeným provozem například od 8 do 15 hodin.
Mluvčí 02: Tam myslím, že asi to nejdůležitější, co zaznělo, tak je problém v tom,
Mluvčí 02: kdo na záchrance může sloužit a nemůže, protože tam největší problém je v tom, že dneska na následním vozidle už nemůže sloužit sestra ani s praxí, ale musí to být člověk s vysokoškolským vzděláním a patřičnou kvalifikací, což taky to komplikuje.
Mluvčí 02: Říkali, že ten nejmenší problém vidí v budově či vozidle.
Mluvčí 02: ale ten největší problém vidí v tom zabezpečení toho personálního obsazení a že to nejsou absolutně schopni zajistit.
Mluvčí 02: Takže tím jako odpovídám asi dva v jednom.
Mluvčí 02: V současné době prostě provozují ty výjezdové stanoviště Česká kamenice, Hrumburg a Velký Šenov a zatím tak to je.
Mluvčí 02: A jenom s tím, že ta dobrá zpráva, ale to se asi nebude týkat rychlosti či slepšení té služby, je to, že teď je nějaké výběrové řízení, při kterém se bude rekonstruovat stanice záhranky, jejíž součástí bude kvalitní heliport a tak dále, ale to si myslím, že ten člověk, který vyřaduje tu péči, asi nepozna.
Mluvčí 10: Pavlíčka.
Mluvčí 20: Můžu se teda zeptat, pokud by došlo k obnovení činnosti urgentního příjmu v Rumburku, jestli by jedna z těch tří posádek mohla být přesunuta do Vassdorfu?
Mluvčí 20: Marian Čapek, prosím.
Mluvčí 10: Tak prosím, pan Čapek.
Mluvčí 13: Tak, děkuji za slovo.
Mluvčí 13: V podstatě, když vezmu ten Vansdorf, tak Vansdorf se točil na dvou věcech.
Mluvčí 13: První věc je samozřejmě to, že největší problém je ten odborný personál, který v podstatě není a souvisí to i s dalšími výjezdovými záchránkami, které mají podstatně horší časy a tam by ten personál potřeboval také, takže v tu chvíli neřeší nějakých, já nevím, 5, 15, ale třeba 75 lidí odborných personálních, což je obrovská zátěž i pro krajskou zdravotní a obecně pro tu záchránu službů.
Mluvčí 13: Ale...
Mluvčí 13: Druhá věc k tomu jednání, která vyplnula skutečně to světlo na konci tunelu, je sprovoznění rumburský nemocnice tak, jak má fungovat.
Mluvčí 13: V tu chvíli většina pacientů bude končit v rumburku, na interně, nikoli v dětičíně, ústí a dále.
Mluvčí 13: A v tu chvíli v podstatě ta posádka, která je v tuhle chvíli na rekordně dlouhou dobu mimo stanici, což je v tuhle chvíli asi průměrných 2,5 hodiny, protože skutečně musí vjet, dojet do dětičína a jet zpátky.
Mluvčí 13: tak by se snížila na nějakou normální průměrnou hodnotu, která je i v jiných okresech a tu chvíli, když si vezmete, že má problémná posádka 8 výjezdů za den, tak má výrazně víc času na to zafungovat lépe pro tu naši oblast.
Mluvčí 13: Takže tohle je to, co by nám tady mělo zlepšit ty dojezdy.
Mluvčí 13: Pokud tomu bude jako bonus ještě výjezdovka ve Vannsdorfu a pokud se na ní najdou personálně, super, ale v tuhle chvíli to skutečně není na pořadu, z toho jedna ani to takto vyplynul.
Mluvčí 13: Jinak ještě druhá věc, měli bychom mít v elektronickým prodoběch k dispozici zápisy z toho jednání, včetně prezentací, včetně i čísel ke záchrance nejnovějších, takže to samozřejmě není problém poskytnout potom dál veřejnosti.
Mluvčí 02: Myslím si, možná jenom doplním, že v okamžiku, kdy bude fungovat tento emergency, nebo aspoň ta kvalitní interna v tom Rumburku, tak si myslím, že by se nikdo nebránil vytvořit to pracoviště v obdobné verzi, jako je v tom Šluknově.
Mluvčí 02: S tom naprosto souhlasím, to znamená, tam v okamžiku, kdy bude kvalitní stanoviště záchranky,
Mluvčí 02: v Rumburku, to znamená, ta posádka bude ve Vanzdorfu, odjede do Rumburka, předá tam pacienta, doplní si výbavu a vrátí se zpátky, což je ten model velkošenovský, tak si myslím, že s tímhle by asi nikdo neměl problém a za město samozřejmě my vůbec se nebráníme tomu nějaký vhodný prostor a případně toho, to si myslím, že tohle varianta je.
Mluvčí 02: Protože jestli mají ty lidi, spíš je tam otázka toho, že by to samozřejmě bylo bez lékaře, bylo by to RZN, nebylo by to RLPK, ale to asi, tato varianta určitě, jako si myslím, že je nabídleně.
Mluvčí 02: Teďka je zapotřebí nějakým způsobem zajistit to, aby ten rubruk měl dostatek kvalifikovaného personálu na tu internu.
Mluvčí 10: Pane Bojnička, prosím.
Mluvčí 20: Já jsem s panem Šimkem ještě domluvil právě na tom, na nějaký ty motivaci toho kraje, aby bylo tady připraveno nějaký podhoubí jako zázemí pro tu posádku tý záchranky.
Mluvčí 20: Tak jsme připravili nějaký návrh úsnecení, takže dáme do pléna k diskuzi, jestli to má smysl, nemá smysl o tom hlasovat.
Mluvčí 02: Za prvého nemůže nám návrh řečit.
Mluvčí 10: Plénu nepřednáší žádná usnesení, musel by to být někdo ze zastupitelů, který by třeba přednesl usnesení.
Mluvčí 10: Ale určitě na tomto jednání zastupitelstv, myslím si, že to asi není, neříkám, vhodné, ale chce to připravit, takže když tak spojíte se pak s námi, s vedením města, připravíme návrh usnesení třeba do dalšího zastupitelstva.
Mluvčí 10: Je pan Jára ještě, prosím, doktor.
Mluvčí 01: Já jsem byl dobré odpoledne, já jsem byl prakticky vyzván v určité odpovědi, ale mý předřečníci, jak pan Čapek nebo pan Sucharda, tu věc vyjádřili v celku úplně racionálně.
Mluvčí 01: Je třeba si uvědomit, že největší problém je personální nedostatek zdravotnického personálu, vyššího vzdělání, to znamená lékaři, další specialisti, dejme tomu třeba Rengenolog je v Rumburku jeden,
Mluvčí 01: v dětšině jsou čtyři, třeba na pracovišti.
Mluvčí 01: Internisti jsou jeden druhou testovaný, asi 2,70 let starý kolega, který pracuje a zastřešuje vlastně interní ambulanci přes jednoho mladšího kolegu.
Mluvčí 01: Lékařská služba na chirurgii je také hraničně
Mluvčí 01: saturována.
Mluvčí 01: Já si myslím, že dneska v té době nikdo si nepřeje, aby se ten stav zhoršoval.
Mluvčí 01: Určitě všichni se budou snažit, aby to zázemí bylo, ale bohužel, jak se říká, vemte chlup na dlaní, když tam není.
Mluvčí 01: Ta situace je dlouhodobě
Mluvčí 01: nepříznivá, každopádně si to málo kdo uvědomuje, ale není příznivá nejen pro občany šluknovského výběžku, co se týká
Mluvčí 01: včasnosti dojezdu, no to není jenom včas dojezdu, ty záchranky k tomu pacientovi, ale také včas předání do toho zdravotnického zařízení k možnosti dalšího řešení, už v tý salince se dá udělat hodně věcí, jo, ale nedá se udělat všechno.
Mluvčí 01: To znamená další diagnostika, CT,
Mluvčí 01: magnetická rezonance a kutní laboratoře, ten pacient se tam musí včas dostat.
Mluvčí 01: A další věc je, a to já si myslím, že i většině si to uvědomují, že se určitým způsobem znesnadňuje dostupnost pacientů do zdravotnického zařízení ještě v jižní části okresu.
Mluvčí 01: protože obě nemocnice byly stavěny přibližně na 50 000 obyvatel zpát a teď, když jedna běží v tom nejzákladnějším garde, tak ta druhá to musí všechno pobrat, pokud to nepobere třeba Česká lípa nebo ještě další zařízení, takže je třeba apelovat
Mluvčí 01: na jako politická vedení města, že se to netýká jenom štutonského výběžku, ale že se to týká celého okresu dětšín a vlastně vyvinout maximální snahu, aby i ze strany ministerstva zdravotnictví, aby
Mluvčí 01: teda tyto periferní regiony byly posíleny.
Mluvčí 01: Ono to souvisí se všem.
Mluvčí 01: Ono to souvisí s příchodem zabezpečení mladých lidí, zabezpečení jistoty těch lidí.
Mluvčí 01: Škodá, že díky kolegovi běží aspoň dětské oddělení, ale v podstatě to, že se tady začalo rodit méně,
Mluvčí 01: To je určitý signál, to není proto, že by jako lidi se nemnožili, ale prostě jezdí někam jinám, jezdí tam, kde mají určitou jistotu, v zázemí u tý rodičky.
Mluvčí 01: Takže to je komplexní situace.
Mluvčí 01: My nemůžeme nikdy vytrhnout jeden díl dojezdu třeba RZT k tomu pacientovi, ale je třeba ten problém opravdu řešit s nadhledem.
Mluvčí 01: a v komplexním způsobem.
Mluvčí 01: Já si myslím, že vlastně to byla chyba minulých a minulých vlád, kde na poukazy lékařské komory se příliš nehledělo a když si to potom vemete do toho varnozorského modelu, tak když máte praktické lékaře, tak pouze dva nejsou v zůchodovém věku.
Mluvčí 01: Takže ta situace opravdu není jednoduchá a já podpořím všechny ty naše zastupitelé, který jsou na kraji a nebo i zdejší, kteří budou činit kroky, aby v tomto regionu sevročeského kraje ve Šuknovském výběžku to zdravotní slízí zůstalo zachováno a podporováno.
Mluvčí 01: Děkuji.
Mluvčí 10: Děkuji za přispěvek.
Mluvčí 10: Tak zeptám se ještě někdo z řád občanů.
Mluvčí 10: že nikdo už se nehlásil, takže otevírám diskuzi zastupitelů.
Mluvčí 10: Chtěl bych možná jako první na začátku říct, že v pondělí už konečně proběhlo výběrové řízení na městského architekta.
Mluvčí 10: Bylo přihlášeno 6 uchazečů, 5 pánů a 1 žena.
Mluvčí 10: Byli to lidi jak z Prahy, z Liberce, z Ústí a vyběrva komise, kde byly taky dva členové české architektické komory, vybrala teda pana Jana Hroudu,
Mluvčí 10: který je rodem z Ústí nad Labem, je mu 37 let, takže mladý člověk.
Mluvčí 10: Určitě stříček Google vám hned ukáže, nebo můžete se podívat na jeho portfolio.
Mluvčí 10: Každopádně je připraven de facto okamžitě začít pracovat, takže pan Jan, inž.
Mluvčí 10: architekt Jan Hrouda je novým městským architektem.
Mluvčí 10: Tak a poprosím teď o přispěvky zastupitelů.
Mluvčí 10: Pani Lanková je přihlášená.
Mluvčí 16: Takže já mám dvě věci.
Mluvčí 16: První věc je propagační video.
Mluvčí 16: Docela jsem slyšela o tom lidi mluvit a dostanu se k tomu jádru.
Mluvčí 16: Pustila jsem si ho sice až dneska, dřív jsem nějak to asi nestíhala.
Mluvčí 16: Dobrý, jako ta první třetina, polovina, dobrý, pak trošku, já jsem nepochopila na začátek, asi jsem nepochopila, co má propagovat.
Mluvčí 16: Je to město s velkým M, to znamená, že radnice, vedení města udělalo nějaký propagační materiál, který by zřejmě měl lidi cizí informovat, co tady v tom městě je.
Mluvčí 16: A pak teda se mi nabízí otázka.
Mluvčí 16: Podívala jsem se teda na městský majetek, špičák, hrádek, prostě to je perfektní všechno, informační středísko, park, prostoranství, uvěžičky.
Mluvčí 16: Tak, potom přišli, samozřejmě, jasný, máme starost do fanáře, takže přišli na řadu kostely, to byly s tím taky, ještě nemám takový problém, ale ta tyčka, jako,
Mluvčí 16: z jakého důvodu v propagačním videu města s velkým Vanzdorf je reklama na soukromýho subjektu?
Mluvčí 16: To jako jsem nepochopila.
Mluvčí 16: Nechápu, proč na konci tohodle propagačního videa je pivovar Kocour ještě s reklamou ubytování a restaurace.
Mluvčí 16: Takže jsou dvě odpovědi.
Mluvčí 16: Buď to
Mluvčí 16: Teda někomu, kdo je radní, se dělá takováhle reklama, s čím už teda nesouhlasím, protože by ostatní podnikatelé v Anzoruští s tím mohli mít velký problém.
Mluvčí 16: Proč se tam teda nereklamuje TOS?
Mluvčí 16: Proč se tam teda nereklamují jiné firmy?
Mluvčí 16: Když se reklamuje restaurace ubytování, dobře, máme tady Penzion Pohoda, Hotel Lužán, Lužán Ludmila na tom na přechodě, restaurace, máme tady Střelnici, máme tady, já nevím, máme tady toho dost.
Mluvčí 16: Já opravdu nechápu, proč
Mluvčí 16: město, který dělá propagační video města, jako svýho, svýho majetku.
Mluvčí 16: Proč tam má reklamu soukromý soběk, notabene ještě radní města.
Mluvčí 16: Takže já bych volila do propagačního videa.
Mluvčí 16: Máme zrekonstruovaný školky, máme téměř zrekonstruovaný školy.
Mluvčí 16: Máme úžasnou polikliniku s rekonstruovanou nemocnici.
Mluvčí 16: Já si myslím, že tam spíš mělo být pro ty lidi, který přijdou a chtějí něco vidět vo Vansdorfu, aby viděli, co to město nabízí.
Mluvčí 16: Ale ve finále tady jako nabízíme akorát pivovar Kocork.
Mluvčí 16: Ještě se vrátím k jedný věci a není to poprvé, co teda mi někdo řekl, dosleduje ty zastupitelstva.
Mluvčí 16: To už je další výjimka, která tady byla řečena.
Mluvčí 16: Naposled to byla doprava ve Vansdorfu, tady pan inž.
Mluvčí 16: Riddle řekl, proč tak uděláme to tady, no prosím, uděláme výjimku, protože to je místní podnikatel.
Mluvčí 16: Ale to nejde takhle prostě, takhle my se nemůžeme chovat, prostě buď to pravidla pratí pro všechny, anebo pro nikoho, ale nemůžeme dělat výjimky.
Mluvčí 16: No ta bene těch kamionů, autodoprava, tahleta jmenovaná, to je
Mluvčí 16: řekla bych, větší polovina, možná bych řekla většina úplně, 80% třeba těch kamionů, který právě po tom městě jezdějí.
Mluvčí 16: Takže tohle se mi vůbec nelíbí, že se tady prostě upřednostňují nebo prostě dělají se výjimky.
Mluvčí 16: Skutečně ostatní podnikatelé mohou být tímto diskriminování.
Mluvčí 16: Když jsem byla už na tom YouTube, kde jsem koukala na to video, tak jsem si mezi tím dělala poznámky a skočilo mi tam další video, sice z roku 2017, ale to byl magazín, který jsem tady dříve natáčel, Pět lomino 2017.
Mluvčí 16: Bylo tam
Mluvčí 16: pan Špička, městská policie, kde říkal, že to číslo se týkalo dopravního hřiště, bylo to nějak rok po rekonstrukci, byla tam nějaká soutěž pro děti, mě to přišlo asi z Ústeckého kraje.
Mluvčí 16: Asi to bylo hezké, určitě koukala jsem na celé to video, pan Špička tam řekl, že na dopravní hřiště byly 300 tisíc dotace, 400 tisíc zaplatilo město, to je všechno v pořádku, ale
Mluvčí 16: Bylo tam řečeno, v jedný větě právě, navazovalo to na ty dotace, koupilo se deset horských kol.
Mluvčí 16: Já jsem si chtěla zeptat, co s těma kolama je?
Mluvčí 16: Jakou, kde jsou dneska ty kola?
Mluvčí 16: Ale k čemu se koupili vlastně těch deset horských kol?
Mluvčí 10: Jo prosím, pan Špička.
Mluvčí 11: Dobrý podvečer.
Mluvčí 11: Máme deset kol na Koupení Horských.
Mluvčí 11: Ty kola používají školy při výuce.
Mluvčí 11: Ty školy používáme my jako městská policie, když pořádáme soutěže, pokud jsou vyhlášené.
Mluvčí 11: Třeba poslední tři roky nebyly.
Mluvčí 11: To jsou ty soutěže, měli jsme i krajské kolobesipu a jinak pořádáme okresní kolobesipu pro školy, pro vybrané žáky, které posuvou pak na to krajské kolo.
Mluvčí 11: A právě požádávek, když jsme pořádali tenkrát poprvé krajské kola, tak byl požádávek, protože jsme měli starý, normální dětský kola, tak byl požádávek právě 18 palcových, takový ty střední dětský kola, horský, aby měli ten tetrvák dozadu, ne brzdu.
Mluvčí 11: Takže na to se právě ty kola nakoupili.
Mluvčí 11: Máme je složený v hangáru, hařičárně a školy.
Mluvčí 11: Hlavně pan Cibulka, který provádí výhůku, besipu na školách, tak je využívá.
Mluvčí 11: A zrovna dneska tam snad byl celý dopoledne s těma kolama.
Mluvčí 02: Ty kola jsou u nás v garáži, Martin to řekl, a pan Cibulka je jeden z nejvíce používajících, který je nejvíce používá a který také se o ně stará, takže každý rok vždycky na jaře proběhne servis těch kol.
Mluvčí 02: Těch kol dokonce máme 12, protože my jsme měli původních 10 kol, z těch 8 se předalo do domova dětského v Lipové, dvě kola nám zbyly, takže máme tam v podstatě teďka 10 nových kol a dvě, ty nejlepší starší, takže máme tam 12 kol k dispozici, jsou tam kukoliv u mě.
Mluvčí 02: Já nevím, chcete tu odpověď na to video teď?
Mluvčí 02: Ať to nemusíme odkládat nějaký písemný a takový.
Mluvčí 02: Ne, proto říkám, já bych na to, jak to rozzareknu.
Mluvčí 02: Zadání toho videa vzniklo někdy v roce 1922.
Mluvčí 02: Na přelomu 19 a 20 dělala to Komise cestovního ruchu Rady města, bylo vytipováno
Mluvčí 02: Mám pocit 30 míst, které vám můžu ukázat, které komise navrhla, aby tam byly.
Mluvčí 02: A to video neslouží k propagaci města jako teďka řeknu jako úřadu, ale slouží to stejně tak, jako to má v podstatě všechná města v České republice, tak slouží k tomu, aby nalákali turisty.
Mluvčí 02: Proto jsme zvažovali, jestli ten turista půjde do, když sem přijede, jestli půjde do kina, jestli půjde do plaveckého bazénu, jestli půjde do školky atd.
Mluvčí 02: Takže jsou tam především věci, které se týkají turistického ruchu.
Mluvčí 02: K tomu úplnému závěru, ta firma, která to tady zpracovávala, byla ubytovaná u Bané Šusty a dohodli se s ním na tom, že v závěru toho videa
Mluvčí 02: je tam jeho placená reklama, to znamená tu část, která tam v tom videu je, tak oni prostě tímto způsobem, nevím jak, my jsme tohle neřešili, se s ním domluvili na tom, že to je v podstatě jeho placená reklama, to znamená není to něco, co by platilo město, on prostě přispěl na to video, aby mohlo být takové, jaké je, jinak to video se natáčelo zhruba asi rok a půl, včetně teda nějaké postprodukce, stříháně a tak dále,
Mluvčí 02: Ale já ze svého pohledu tam ten střet až tak nevidím.
Mluvčí 02: Teďka nemyslím to, že Pepa je členem městské rady, ale je to prostě, jako když se dneska řekne Vanzdorf, tak opravdu, když budeme říkat z těch těch, tak opravdu si ty lidi představí, představí si asi Hrádek, představí si asi Lidka, ta není, takže představí si TOS, představí si druhou ligu fotbalu, představí si Pivovar.
Mluvčí 02: Stejně tak jako prostě v Krásně Lípe si představí pivovar Falkenstejn a představí si hotel Resort.
Mluvčí 02: Tak to je, to znamená, jako opravdu, myslím si, že podrží porezírat paní Martinovskou a další členy komise cestovního ruchu z toho, že propagují 12.6., myslím, že asi fakt jako to, jako teďka říkám naprosto lidsky, že to to.
Mluvčí 02: Takže přispěl nějakým způsobem na to natáčení, které bylo.
Mluvčí 02: Pani Trebatická, můžeme potom zjistit, kolik to bylo koruna.
Mluvčí 10: Tak ještě z technickou, paní Lanková.
Mluvčí 16: Ono to je právě ten problém, že vy to nevidíte, ale vidějí to ty lidi, kteří se na to podívají.
Mluvčí 16: Samozřejmě, že ne všichni.
Mluvčí 16: Ale už je to zase to, co vy jste řekl, že měl možnost si udělat, i když placenou reklamu.
Mluvčí 16: Proč tu možnost nedostali i ostatní?
Mluvčí 16: Podívejte se, Lidovka taky funguje, taky to lidi třeba zajímá.
Mluvčí 16: A vy říkáte, zajímá vlastně Vansdorffu.
Mluvčí 16: Kino Panorama?
Mluvčí 16: To je známé po celé republice, řekla bych.
Mluvčí 16: Jezdí se mi z Evropy.
Mluvčí 16: Proč třeba tam není kino Parorama?
Mluvčí 16: Taky to je zajímavé.
Mluvčí 16: Jo, takže samozřejmě jste mi to hezky vysvětlil, já na to mám úplně jiný názor a myslím si, že by se tyhle ty věci neměly stávat.
Mluvčí 10: Takže děkuju.
Mluvčí 10: Hlásí se pan Rídl, prosím.
Mluvčí 23: Takže ještě jednou dobrý podvečer.
Mluvčí 23: Vážení kolegové, já tady mám tři body, které bych chtěl nějak projednat, protože je pohoždě úzad důležitý, ale jestli je to možné, pane starosto, já bych vždycky udělal jeden bod a jestli by bylo možné, aby se k tomu nastupitelé vyjádřili, protože poznáte už nás sami, že je to fakt důležitý.
Mluvčí 23: Tak začnu tím prvním bodem.
Mluvčí 23: Podle mě je to největší problém v současnosti města.
Mluvčí 23: Na účtě máme 300 až 400 milionů korun v hotovosti na nějaký úrok, když to přeženu 3 až 5%.
Mluvčí 23: Současná inflace je kolem 15%, když to spočítáte, tak jenom v letošním roce přijdeme o 40 milionů hodnoty.
Mluvčí 23: 40 milionů korun, v podstatě vyjádřeno korunama, ztratíme na úsporách, které s proměnutím, a to řeknu na tvrdého, se bálejí na účtech.
Mluvčí 23: Samozřejmě vím, že řešení spekulovat třeba do zlata a tak dále a ty depozita nějak ochránit, očistit, to je složité, to je spekulace, to světstvo nemůže dovolit a já bych o tom určitě nebyl.
Mluvčí 23: Ale může najít nějaké jiné řešení, jak tu inflaci trošku potlačit, obejít.
Mluvčí 23: Jedna z možností je taky, o které jsme tady už několikrát mluvili, já dávám tento návrh,
Mluvčí 23: aby se vytipovaly vlastně nemohlitosti, o kterým nám město zájem, jsou to především pozemky v centru města, v tom širším centru města, a aby se zkoupili, teď okamžitě, než i nemohlitosti, který prošli tou vlnou inflace už před časem, teď vlastně nejsou tak dočený inflací jako
Mluvčí 23: třeba stavový materiály, ještě musím podotknout, že my pořád mluvíme o 15% inflaci, ale to je spočítáno, jak jsem říkal, ze zpotřebního koše, ale tohleto jsou investiční prostředky, investice na stavby a ta inflace tam je podstatně vyšší.
Mluvčí 23: Takže skutečně bychom měli se poradit nějak vymyslet,
Mluvčí 23: co udělat, abychom vlastně aspoň část těch PS ochránili, když už je tam takhle máme našetřený.
Mluvčí 23: Takže já bych dal návrh, abychom se nějak obecně k tomu ujádřili,
Mluvčí 23: Vytipovat například v radě, dá dohromady seznam nemovitostí v tom všechním centrum města, jako je například Komerční banka, jako je například objekt pana Čelka, který přilehá k byle, anebo vlastně objekt pana Gabriela, to je ten textil, pak tam může být například jednání o natroušení centrum, ale třeba jednání o vrdej pozemku tady vedle náměstí.
Mluvčí 23: nebudu teď vymýšlet objekty ve všelším okolí, abychom se pokusili zkoupit.
Mluvčí 23: Takže to by byl první návrh, samozřejmě s tím souvisí i to, že jsme tady v jednosti mluvili několikrát, že je potřeba udělat studii u zemí celého centra, abychom viděli, co chceme mít, tak aby to máme architekta novýho, to je obrovská příležitost a výzva pro něj, aby se do té studie pustil on sám.
Mluvčí 23: aby vlastně udělal, tak studia si ne, ale aby udělal svoji rozvahu, jak využít vlastně tyto pochyby v širším centru města.
Mluvčí 23: A potom návazně na toho skutečně zkoupit pozemky.
Mluvčí 23: A ještě k té ceně.
Mluvčí 23: Nikdo nám mít ne, no jo, Komerční banka za to bude chtít já myl 15 milionů, to je hrozně moc.
Mluvčí 23: Prosím vás, právě ve světle té inflace a ve světle toho, že pro každýho má ten objekt jinou hodnotu, jinou hodnotu to má pro podnikatele, který tam chce, já nevím, udělat tržnici a jinou hodnotu to má pro město, který vlastně chce s tím pozemkem skutečně začlenit ho tak, aby to argentonicky ten střed města vypadal.
Mluvčí 23: Takže já už dál o tom mluvit nebudu, já myslím, že to, co chci říct, že snad se mi podařilo nějak vysvětlit, takže já bych chtěl navrhnout snesení, aby městská rada, samozřejmě spolu s architektem, aby na základě i starších studií, které už zřešili tento centrum města,
Mluvčí 23: aby vytypoval objekty, které by byly vhodné odkoupit od dalších subjektů a abychom se o tom na příštím zasnupinu pobavili a rozhodli zdakoupit či nekoupit.
Mluvčí 23: Takže to je můj návrh samozřejmě.
Mluvčí 23: S tím to je další téma.
Mluvčí 23: Takže k tomuhle panu starostu jestli je možný udělat nějaký závěr, abyste se shodli, jestli to má hlavu a patu, jestli to řeší část ještě ten největší problém, ztrátit hodnoty našich úspor, anebo co s tím udělat jiného.
Mluvčí 10: Já se možná zeptám pana inž.
Mluvčí 10: Moravce, protože tohoto věc bych možná rád přepinkl komisy zprávě majetku, že by třeba vytypovali budovy a pak, tak jak to vždycky má být, má být ten postup.
Mluvčí 09: Pan Moravec, prosím.
Mluvčí 09: Zrovna příští týden komisy máme, tak můžu v komisi minimálně v té teoretické rovině prostě udělat takovou technickou přípravu k této záležitosti, pobavit se o tom, nějaké doporučení, potom prohradu udělat.
Mluvčí 09: Nevím, jak je potvrzená účast tuhle chvíli, ale snad se sejdeme.
Mluvčí 09: Prvního máme komisi, takže já s tím jako problém nemám.
Mluvčí 09: Můžu v tomto smyslu se to ujmout ve smyslu, že připravíme nějaké doporučení komise pro radu.
Mluvčí 09: Děkuji za ochotu.
Mluvčí 10: Pani Lankova s Technickou.
Mluvčí 16: Já jsem si jenom chtěla zeptat pana inženýra, vy jste jmenoval Komerční banku, pak vlastně GEMU,
Mluvčí 16: Já jsem se jenom chtěla zeptat, jako ty majitelé těch nemovitostí, oni prodávají svoje obživu, že bychom je koupili?
Mluvčí 16: Já jsem to asi nepochopila.
Mluvčí 10: Pan Rídl?
Mluvčí 23: To přece není rozhodující, rozhodující je, jestli město o tom má zájem.
Mluvčí 23: Já jsem tady říkal, pro každého to má jinou hodnotu, pro pana Čelka, pro gemu to má nějakou hodnotu, ale pro město to má třeba úplně jinou hodnotu a je to ojednání.
Mluvčí 23: Samozřejmě já mluvím o návrhu, jak dá vlastně postupovat a pak se musí jednat s těmi příslušníma majitelama.
Mluvčí 23: Zatím vím akorát, že Komerční banka to prodává, prodává to Gabriel, no možná další, to je potřeba o tom jednat.
Mluvčí 10: Tak ještě paní Lankova chce reagovat.
Mluvčí 16: Tak to děkuju.
Mluvčí 16: A když už se bavíme o tom, vy mluvíte o kupování a já bych teda na to trošku navázala, jestli by možná teda jako když už tady se budou rozhazovat teda peníze, tak jestli by se něco do nějakých, já to nemyslím špatně, nemusíte kroutit hlavou, pane inženýre.
Mluvčí 16: Tady vedle, tady vedle, pan inženýř horáček.
Mluvčí 16: z té inženýry všichni pohromadě.
Mluvčí 16: Mě totiž napadlo, zrovna dneska jsem šla po, jmenovalo se to generála svobody, nevím jestli se to ještě furt jmenuje, jaké kino kavárna.
Mluvčí 16: Ty vily naproti kino kavárně, teď jsou víceméně, ta jedna, ta je opravená, že od dlouhodobě, teď se opravují ty zbylí,
Mluvčí 16: směrem důlu k národní, tak mě napadlo, jestli by se s tou Kinokavárnou něco nemělo dělat, protože to bude objekt, který tam ten celek, celou tu ulici bude hyzdit.
Mluvčí 16: ale těžce jezdit, protože ŠMM, dobrý tak budovat ČSOB s tou hudebkou, taky je v ucházejícím stavu nahoře Prima, v ucházejícím vila nad Kilo kavárnou, v perfektním stavu.
Mluvčí 16: To opravdu ta Kilo kavárna tam teďka to bude jak pěst na oko.
Mluvčí 16: Takže mě zajímá,
Mluvčí 16: jestli i pan inženýr Beránek k tomu něco má, nevím.
Mluvčí 16: Jestli plánujete opravdu v dohledný době, ale opravdu v dohledný době, s tou kinokavárnou něco dělat.
Mluvčí 16: Já vím, že se mluvilo o tom čelu té kinokavárny, že to by se jakoby zachovalo třeba, ten zadek třeba zboural, já nevím, jo.
Mluvčí 16: Ale v každém případě teda rozhodně s tím něco dělat, protože to už je jako docela, už to volá o pomoc.
Mluvčí 16: To je k tomu do budu všechno.
Mluvčí 02: A pan souhlada chce reagovat, prosím.
Mluvčí 02: Víte, že původně, jenom krativníci, že původně byl tady dokonce v plánu to, že by se tam jenom kavárna zbohorala, což jako já jsem v zásadě vrtit, a ten, ta, ta vůle, a různě petice byly taky, takže v současné době se ta přední část zakonzervovala, snažíme se zabránit tomu, aby tam lidi nenezli, ta zadní část prostě už, už jako na to moc hodná není.
Mluvčí 02: Tak.
Mluvčí 02: Jo.
Mluvčí 02: Souhlasím.
Mluvčí 10: Že děkuju.
Mluvčí 10: Pan Čapek je přihlášený, prosím.
Mluvčí 10: Nebo pan Rýdle chce pokračovat, nebo ne?
Mluvčí 10: Pardon, Mariane.
Mluvčí 10: Pan Rýdle měl tři body, tak prosím.
Mluvčí 23: Ano, měl.
Mluvčí 23: Přiznám si, že na to, jak je to důležitá a vážná situace s těma penězma,
Mluvčí 23: tak jsem očekával, že třeba ten návrh bude třeba víc podpoře, nicméně dobře nestalo se tak možná, že mlčeně souhlas, tak já bych si dovolil předložit návrh na usnesení k tomuto bodu.
Mluvčí 23: Ten návrh by zněl, že městské zastupitelstvo ukládá raději města vypracovat seznam nebo přehled nemovitého majetku nebo nemovitostí mimo vlastní svých města, které
Mluvčí 23: spadají do širšího okoru centra města a o které by město mělo mít zájem s vzhledem na nějakou dostavbu centra a budoucí výstavbu takhle spíš.
Mluvčí 23: Já bych to ještě naformuloval, ale smysl toho usnesení je ten, abyste skutečně se podívali, co potřebujeme k řešení vlastně té myšlenky vlastně toho centra města a ty pozemky a nebo by to si koupili.
Mluvčí 23: Takže teď, no tak to usnesení, já jsem skutečně doufal, že nějak tady další náměty ještě vzniknou,
Mluvčí 23: Jestli že ne, tak pane starosto, já bych toho sedcení teda dal až na závěr, já to připravím písnět.
Mluvčí 10: Dobře, sformulovat a jasně, dobře.
Mluvčí 23: Dobře, sformulovat a jasně, dobře.
Mluvčí 23: Dobře, sformulovat a jasně, dobře.
Mluvčí 23: Dobře, sformulovat a jasně, dobře.
Mluvčí 23: Dobře, sformulovat a jasně, dobře.
Mluvčí 23: Dobře, sformulovat a jasně, dobře.
Mluvčí 23: Dobře, sformulovat a jasně, dobře.
Mluvčí 23: Dobře, sformulovat a jasně, dobře.
Mluvčí 23: Dobře, sformulovat a jasně, dobře.
Mluvčí 23: Dobře, sformulovat a jasně, dobře.
Mluvčí 23: Co je teď dál teda, tak jak se to řeší, my pořád čekáme na nějaké zadání, na vypracování nějaké studie, aby jsme mohli taky v tom dál pokročit, takže vím, že bylo usnesení, dokonce tady v kontrole usnesení to uvedeno, když to mělo být do konce lovenského roku vlastně předložena studie,
Mluvčí 23: Teď vlastně nemáme ani zadání, takže co se s tím bude dít, já bych potřeboval skutečně, pane starosto, kdyby byl tady nějakej termín představit, nemůžeme rok řešit vlastně vypracování zadání pro nějakou rekonstrukci, to prostě teď, to je hrozně neproduktivní, musíme skutečně se naučit nějak pracovat v termínech, takže to je otázka na mašinák, kdy skutečně bude vzniknout zadání a kdy se dovíme nějakej výsledek.
Mluvčí 23: Tak tomu asi diskusii není nutná,
Mluvčí 23: Třetí věc a to je zase opět z jednoho soudku.
Mluvčí 23: Byl jsem s panem místosterostou Suchardou, jsme se nějak domluvili, že zkusíme nějak zaintervenovat na kraji, který nám sem, respektivě na našem kraji a stěžovat si na postup centrálních orgánů, který nám sem přivezli autobusem vlastně tu partu Cikánů asi 30 nebo 40.
Mluvčí 23: Nevím teď současný stav, nicméně vím jedno, že byli jsme, pan Heidmann mi odpověděl doslova, že je to soukromá záležitost majitele hotelu, Atrium, takže z toho jsme vyvodili a měli bychom skutečně z toho vyvodit všichni, že to jsou hotelový hosti pana majitele hotelu.
Mluvčí 23: Takže já bych doporučil, protože skutečně to je podle mě nefair, zatěžovat už takhle vyloučený lokality dalšíma lidma, který jsou prakticky nepoužitelní, jsou to přiživníci, tak to je potřeba říct, protože oni nikdy pracovat nebudou.
Mluvčí 23: Takže město by se k tomu mělo postavit tak, že prakticky to jsou hoteloví hosti,
Mluvčí 23: tak by vlastně neměl nabídnout žádné ubytování, žádnou formu ubytování a samozřejmě ubytovat je jenom ty, které podle zákona přijdou s platnou nájemní smlouvou, tak tam asi jinřiští není, než jim ten byt, nebo než jim to odsouhlasit ten trválej pobyt.
Mluvčí 23: Ale tady bych skutečně varoval nad tím, abychom nějak přehnáně zase, ze velký solidarity, ten problém neřišili.
Mluvčí 23: To není náš problém, to je problém majitelé hotelů, který si tam vzal hosty z Prahy.
Mluvčí 23: tak to je oficiální stanoviskou nebo vyjádření hejtmana.
Mluvčí 23: Takže skutečně tady nabádám, že jestli že v tomhle tomu neuděláme něco ráznýho, tak i ta místní komunita Cikanu vám řekli to samý, že tady prostě nechce, že tohle je obrovský problém.
Mluvčí 23: Takže se nebojme to skutečně řešit tak, aby to bylo ve prospěch vlastně občanů města.
Mluvčí 23: Prostě ty lidi tady nemůžou zůstat, musí odejít.
Mluvčí 23: Takže to je všechno, co jsem ty tři body měl a potřeboval bych si, abyste na to zareagoval, pane starosto, učí, jestli něco bude hrávat kolem nich, takže abychom měli informaci občaní, co se s tím bude dělat.
Mluvčí 23: Děkuji.
Mluvčí 02: Odpovím hned.
Mluvčí 02: Je to neustále v souvládu s toho, jak jsme se bavili spolu.
Mluvčí 02: My jsme okamžitě protestovali, pan Hitman protestoval, víte sám, co dostal za tu SMS-ku.
Mluvčí 02: A když se na nás obrátil majitel Atria s žádostí o jakousi pomoc, tak jsem mu tu SMS-ku přeposlal.
Mluvčí 02: Či jsou to soukromí hosté v jeho soukromém hotelu, nakonec se ukázalo, že pan majitel v podstatě nezná ani kapacitu vlastního zařízení, ani stavbně technický stav toho zařízení, které vlastní.
Mluvčí 02: Ono se ta situace zpřísňuje, to znamená v současné době i KACPu Praha nebo KACPu prostředu Český kraj prověřuje, zdá, nebo v podstatě všechny ty, protože ten čas běží, takže vlastně v současné době se prověřuje
Mluvčí 02: jestli ten stav nebo ten počet lidí, které nahlásil ten majitel k možnosti využití, jestli odpovídá tomu stavební technickému stavu a jestli to odpovídá tomu maximálnímu počtu hostů, kteří tam můžou bejt a podle toho jim dneska jsou vypláceny ty příspěvky na to bydlení.
Mluvčí 02: v okamžiku, kdy ty lidi se přestěhují, protože oni mají v České republice nárok pouze na jedno obytování, v okamžiku, kdy ty lidé se přestěhují, tak už se stěhují za své a ztrácejí ten nárok na to bezplatné obytování.
Mluvčí 02: Jsou tam výjimky, ale to jsou výjimky pro slušné lidi, kteří pracují, kteří se posunou třeba blíž ke své práci, nebo kteří, které my budeme potřebovat, to znamená jednáme teď o
Mluvčí 02: o dvou ukrajinských zubařích, jednáme o nějakém zdravotním personálu, který by nám pomohl vyřešit tady tu nelehkou situaci ve zdravotnictví.
Mluvčí 02: Jinak skutečně se zpřísnili tyto podmínky a nemusíte mít obavu, je to přesně podle toho, jak jsme se spolu naposled bavili.
Mluvčí 02: Takže ten počet se snižuje,
Mluvčí 02: a předpokládám, že se sníží až na ten počet, který opravdu je v tom stavbě technickém posudku toho hotovátria.
Mluvčí 10: Takže děkuju, ještě se přihlásila o slovo paní Inžika Kociána vohledně těch finančních prostředků v městach Vanzdorov, takže poprosím.
Mluvčí 15: Já bych jenom v krátkosti trošku uvedla na pravou míru ty úspory.
Mluvčí 15: Ano, my máme úspory, ale část těch úspor je nedobytná z důvodu Sberbank.
Mluvčí 15: Tam je máme uvázané dle informací od paní likvidátorky minimálně rok dva.
Mluvčí 15: A potom další věc je, že těch zbývajících úspor máme část taky na terminovaných vkladech a zůstává nám nějakých 200 tisíc a shodek na letošní rok je 150 tisíc, teda 200 milionů a shodek je 150 milionů.
Mluvčí 15: To znamená, že my ty investice pokrýváme právě z těch úspor.
Mluvčí 15: A střední dobý výhled hovoří také o investování, o potřeby investování v budoucích letech.
Mluvčí 15: To znamená, my ty finanční prostředky uvažujeme na pokrytí těch investic.
Mluvčí 15: A potom ještě další poměrně podstatná pro mě věc je, že máme poměrně velký majetek, jeho údržba nám narůstá finančně.
Mluvčí 15: To znamená, pokud budeme nakupovat další majetek, tak budeme potřebovat více finančních prostředků na údržbu toho majetku.
Mluvčí 15: To je jenom tak, abych uvedla na pravou míru.
Mluvčí 10: Tak chce reagovat pan Rídl, prosím.
Mluvčí 23: Tak samozřejmě rozumím tomu, co říkáte, nicméně nemusím úplně souhlasit.
Mluvčí 23: Ta Sberbank to já jsem vynechal, bo já vím, že vy jste nám dala informaci před, před rokem 30.12.2021 jsem měl na účtech půl miliardy, ano, ten Sberbank dělal asi 100 milionů nebo přes 100 milionů něco, takže pořád 400 a já jsem počítal jenom 300, ještě těch 100 jsem říkal, že máte někde jako na provozní potřebu atd.
Mluvčí 23: Ale samozřejmě o tom právě já mluvím, že my máme peníze blokované na terminálních účtech, kde máte 3% nebo já nevím kolik to můžete říct, nebo 2,5% a samozřejmě to je i vaše asi parketa, abyste to zvážila, ty terminální vklady vypověděla nebo něco s tím udělala, protože ta ztráta z výpovědi bude určitě menší než ztráta, kterou trpíme tím, že ty peníze vlastně nepoužíváme.
Mluvčí 23: Takže jste ekonomika, tak určitě vlastně tohleto dokážete zhodnotit.
Mluvčí 23: Ale poslední poznámka ta mě vůbec zarazila.
Mluvčí 23: Když říkáte, že město, když má víc majetku, tak musí dát víc peněz do oprav.
Mluvčí 23: To je samozřejmé, ale my přeci, já tady nemluvím o budoucí městský majetku, já tady mluvím o pozemcích, který město potřebuje pro vybudování slušnýho centra, aby jsme byli město.
Mluvčí 23: aby jsme trošku nějak vypadali a to, kdo tam bude investovat na těch pozemcích, jestli tam v NEK postaví byty nebo někdo jinej, to je druhá věc, ale my musíme zajistit, že ty prostory, ty pozemky, o kterých já mluvím, třeba jistě na stavbama, že budou naše, že my budeme rozhodovat, co tam bude stát, jak to bude vypadat, aby tam byly věci potřebné pro Vansdorf.
Mluvčí 23: A když se samozřejmě nenajde investor, který to bude chtít zrealizovat, tak to udělá mě stopak, když na to budou prostředky.
Mluvčí 23: ale dneska mluvit o tom, že koupím Komerční banku, až mi tu bestá peníze na údržbu, to přesně nemůžu takto akceptovat, to nemůžu vzít, prostě Komerční banku já nekupuju, já kupuju ten pozemek, pročže to je strategický místo ve středu města a já si nechci zopakovat situaci jako město, že postavím školku za 80 milionů a vedle nechám 50 metrů větnámskou, já nevím, hospodu a buchy, co tam bude dál, pročže jsme nebyli schopni pohlídat prodej jednoho domu.
Mluvčí 23: uskolky, takže tomu bych chtěl přidejít a pokud ty nemumitosti, o kterých jsem mluvil, ty dvě jsou volný, tak bych neváhal ani minut jako investor jméne město.
Mluvčí 23: Takže rozumíme si, já mluvím tady o tom, že chci reagovat na situaci, kdy přicházíme, jestli to je 40, 30, to je úplně jedno, ale obrovský peníze.
Mluvčí 23: Za to, o co přijdeme v letošním roce, inflací, koupíme Komerční banku i Gabriela.
Mluvčí 23: Takže jo, to není, a to není polémika, to je jenom, říkám, že se na to dívám z jiného pohledu, ano, tak vy vidíte jenom peníze, ale já vidím vlastně to, co za to může vzniknout a proč to vlastně dělám, jaký záměr s těma podzemkama nebo s těma stavovama mám.
Mluvčí 23: Záměr jasný, zkoubit to a udělat krásný střed města.
Mluvčí 10: Takže děkuju za přispěvek.
Mluvčí 10: Tak je přihlášena paní Lankova, prosím.
Mluvčí 10: Jo, ještě odměla.
Mluvčí 10: Tak na řadě pan Musílek, prosím.
Mluvčí 06: Krásný odpoledne, já zareaguji na slova pana Rýdla a jeho vlastně návrh odkoupovat pozemky a budovy v centru města.
Mluvčí 06: Osobně tedy pro ten návrh určitě hlasovat nebudu a viděl bych to spíš tak, že bychom měli posuzovat ty pozemky a budovy naprosto individuálně jednotlivě podle potřeby a podle vůbec možností našeho jako by využití funkčnosti těch budov.
Mluvčí 06: Sice Frélichová vila je jedna z nejvýznamnějších budov v našem městě, ale já třeba teď vůbec netuším, jaké by mohla mít vůbec pro nás využití.
Mluvčí 06: Je to obrovský objekt, jenom její sanace, oprava by stála možná, nevím, 100 milionů a nedovolím si představit, co bychom v ní dělali.
Mluvčí 06: Paní Lanková tu zmínila kvinokavárnu, ta je naše, tu využijeme, proto najděme nějaké funkční využití a opravme ji.
Mluvčí 06: Máme tu Střelnici, která je v hrozném stavu.
Mluvčí 06: Ta by se měla upravit.
Mluvčí 06: Máme tu divadlo, kde vyžaduje rekonstrukci.
Mluvčí 06: Máme tu další pozemky, které spíš bychom měli vykoupit, než jakýkoliv pozemek, jenom proto, že na to máme peníze.
Mluvčí 10: Vše děkuju.
Mluvčí 10: Pan Čápek je přihlášený, prosím.
Mluvčí 13: Tak děkuju za slovo.
Mluvčí 13: Já bych měl několik dotazů týkajících se zase úplně jiných věcí.
Mluvčí 13: První taková věc zazněl tady vlastně výběr nového architekta a chci správnit souvislosti s tím, kdy jsme řešili vlastně nové kompetence architekta tak, aby vlastně mohl být více funkční a více zapojený do toho dění ve městě.
Mluvčí 13: Jak se to posunulo od té doby, kdy jsme se o tom naposledy bavili?
Mluvčí 13: Tak to by byl první dotaz, jestli můžu.
Mluvčí 10: Vím, že je domluvenost s tím budoucím architektem určitě hodiny pro veřejnost, je ochotnén být poradným organem tady pro naši veřejnost a samozřejmě bude přímo podřízen vedení města.
Mluvčí 10: to znamená jak starostovi, tak i ostatním, takže to vedení města s ním bude mu zadávat konkrétní práci, bude ho monitorovat, takže to nebude nějaký člen třeba osmy, nebo nebude podřízen třeba vedoucímu třeba odboru osmy, takže vloženě vedení města.
Mluvčí 10: Takže myslím si, že to, co jsem aspoň já u toho výběrka viděl, tak zrovna ten nový architekt,
Mluvčí 10: se orientuje ve samozprávě, protože nějakou dobu byl členem zastupitelstva v Ústí, takže ví, jak je chod úřadů a tak dále, těch různých orgánů, takže to je plus.
Mluvčí 10: Takže myslím, že ta případna pak spolupráce i třeba s Novým starostou by měla být dobrá.
Mluvčí 10: Pan Čapek ještě.
Mluvčí 13: Já bych měl hlavně namyslit to, aby ten architekt skutečně dělal, co je jeho prací, to znamená skutečně řešil rozvoj města, nikoliv prodit zahrádek, to je takový, co mi tam asi nejvíc trápilo u té pozice.
Mluvčí 13: Další dotaz, který mám, ten se týká takové věci, která trápí taky začnul čas občanů a to je to, že jsme v podstatě tady měli nějaké zásilkové služby a měli jsme třeba Alza Box u Alberto, který nám zmizel
Mluvčí 13: V podstatě, když jsem se píděl potom, jak je to v okolních městech, tak jsem zjistil, že v Rumburku mají dva boxy, dokonce i v dolní podloží už mají nějaký box na náměstíčku.
Mluvčí 13: Jestli neuvažuje město o tom, nevyčlenit nějaké místo s elektrikou, které by pro tohle umístění takového boxu, který slouží občanům 14 hodin denně, by stalo za zvážení.
Mluvčí 13: Protože skutečně tam to asi skončilo na základě toho, že se Albert rozhodl, že tam skutečně tenhle box už mít nechce.
Mluvčí 13: Takže mě zajímá, jestli bychom my nedokázali něco nabíd
Mluvčí 02: Já jsem s nima mluvil přímo s Alzou, protože jsem si tam zrovna chtěl něco poslat a ono to nešlo.
Mluvčí 02: Oni mi teda tvrdili, že to není zrušeno jako, že by to nechtěli mít, ale že tam řeší nějaký závažný technický problém, že to budou muset pravděpodobně celé vyměnit, že tam je prostě nějaká to, ale je pravda, že už je to asi měsíc a nešahli na to.
Mluvčí 02: Vůbec bych se tomu nebrádil.
Mluvčí 02: Máme tady dost míst sběrných, které jsou od parcelu šupu přes všechny pepelka, ale Alza si myslím, že by tady být měla.
Mluvčí 02: Také mě nenadchlo, že bych si pro Alzu měl zajist do ruborka.
Mluvčí 02: Takže děkuji.
Mluvčí 10: Pan doktor Jára, přihlášenej, prosím.
Mluvčí 01: Já bych měl takovou poznámku asi k dvou
Mluvčí 01: našim silnicím.
Mluvčí 01: Jednak asi bych začal tou Kostelní ulicí.
Mluvčí 01: Mám takový pocit, že už v únoru jsme se změňovali, nebo jsem změňoval právě ten nevhodný nebo nevhodně opravený chodník na Kostelní ulici.
Mluvčí 01: To už pan Nížer Beránek tehdy říkal, že se to nepřebere.
Mluvčí 01: ale jeden bod je, když tam člověk jezdí, tak ty auta stojí jaksi v silnici a vytváří dvouproudové silnici, de facto jednoproudovou, jestli, ale možná, že už se zmiňuju pozdě, ale jestli by při té opravě toho chodníku nebo té špatné práci, která tam má,
Mluvčí 01: provedané stálo za úvahu, nebo někde v budoucích místech, když toto nastane, rozšířit tu silnici vo meandr, aby ty auta nestály přímo v silnici, protože pak je ta silnice neplůjezdá a to nepočítám, nepočítám ještě ty výmoly, které se tam dějou.
Mluvčí 01: To znamená, že za prvý teda uvažovat jednak o úpravě těch chodníků a přebírání, to už by tady bylo řečeno,
Mluvčí 01: A potom, když už se taková věc dělá, tak jestli třeba nerozšířit určitým meandrem tu silnicu, aby tam ty lidi mohli zaparkovat.
Mluvčí 01: A zůstanu ještě na té kostelní ulici, právě jak pan Knourek, on je velice všímavý, ale určitě si sám všiml tak i to, že vlastně před křižovatkou na vlastně hlavní ulici Československých leců, tak tam stojí proti sobě auta a vytváří takový úzký prostor, že je to nahraň, aby projel hasičské auto.
Mluvčí 01: Tam by mělo být teoreticky 6 metrů a někdy tam nejsou ani ty 3 metry jako ty jednosměrky.
Mluvčí 01: To je další bod.
Mluvčí 01: A poslední bod, protože jsem někde zaslechl nebo začetl, že se bude rekonstruovat Karlová ulice 3. úsek, tak bych prosil moc za to,
Mluvčí 01: aby se využil ten jeden a půl metrů nebo dva metry k prodaným pozemkům proti nemocnici, aby ta osobní auta mohla parkovat a stát, kteří dochází na LDNKu nebo na ambulanci, protože
Mluvčí 01: Je tam ještě prostor města, který není využitý a jinak ho ani nelze využit, jestli tam nelze rozšířit prostě tu silnici od těch 1,5 metru k těm plotům, aby tam ty občaní, kteří přijdou do nemocnice, mohly stát.
Mluvčí 01: To jsou asi ty tři místa, která bych chtěl vypíchnout.
Mluvčí 01: Děkuji.
Mluvčí 02: Taky děkujeme, jinak té kostelní, proto jsme se právě obrátili, teda po dohodě se SUSK a se nám bylo doporučeno právě to ČVUT v Děčíně, který má ten modelovací systém, protože tam dokonce vznikla i nějaká taková varianta, že by se vlastně celá ta štvrť by byla dobrá zjednosměrnit, což by tam poměrně skomplikovalo tu dopravu.
Mluvčí 02: Spíš si myslím, že dneska se v těchto obytných částech to řeší tím způsobem,
Mluvčí 02: že vlastně kapacitní chodníky jsou pouze jednostrané a vlastně, že stačí chodník na jedné straně siznice a na druhé straně se vlastně v podstatě od ten chodník dá rozšířit ta zona toho parkování právě s těmi zálevy, což by tady si myslím, že dost vyřešilo, protože opravdu mít
Mluvčí 02: mít v každé lokalitě chodník na obou stranách si myslím, že je docela přepych.
Mluvčí 02: Co se týká té československé mládeže vlastně nad Pepou, tak tam se snažíme neustále vyhánět ty lidi, kteří tam parkují, my jsme to teda měřili, je to tam, když stojí to auto úplně u chodníku, tak je to teda tam s chlupem, ale každopádně se tam vytváří docela nebezpečné místo, takže tam právě je navržené osazení značky zákaz, zákaz zastavení.
Mluvčí 02: Ty lidi vždycky chvilku reagují, chvilku nereagují, pak si tam postaví buď popelnici nebo auto a je to tam opravdu dost nepříjemný.
Mluvčí 02: A co se týká té karlovky, tak jak jsi říkal, ta třetí část se nebude sezužovat určitě, to znamená od Lidovky nahoru to zůstane v té šíři, tak jak to je a ten tvůj pořádek tam předám.
Mluvčí 10: Děkuji s technickou panu Sílek.
Mluvčí 10: S technickou pan musírak.
Mluvčí 06: Já jenom zareaguji tady na slovo pana Suchordy o tom zjednosměrnění.
Mluvčí 06: Já si nemyslím, že to je úplně vhodné v této lokalitě udělat jednosměrku, protože to není žádné sídliště, to je normálně prostě zástavba, kdy všechny ty domy mají své zahrady a dvory a oni si můžou parkovat prostě na svém pozemku, oni nemusí parkovat vůbec na té ulici.
Mluvčí 06: Na sídlišti to chápu, tam prostě není kam ty auta dát.
Mluvčí 06: ale tady bych to spíš řešil prostě zákazem stání.
Mluvčí 02: Jo, v tom si naprosto rozumíme.
Mluvčí 02: Ani mě se tam ta jednostměrka, já si myslím, že to prostě opravdu komplikuje potom ty majetkový vztahy a dojezdy a vězdy, vězdy, záchrany vozidla a tak dále.
Mluvčí 10: Děkuji.
Mluvčí 10: Prosím paní Křížova.
Mluvčí 18: Chtěla bych tady mluvit ke dvěma věcem, první věc bude sběrný dvůr a naopak od pana Knurka budu tady tlumočit jenom kladné odezvy na sběrný dvůr.
Mluvčí 18: Mý kolegové a mý známí už tam taky jeli vyhodit nějaký nepořádek nebo nějaké přebytečné věci, stáli ve frontě 15 až 30 minut.
Mluvčí 18: nicméně kvitovali to, jak to vypadá, jak to tam pak ocejpá, protože stáli prostě v koleně.
Mluvčí 18: Lidi třídí věci nebo odváží věci, neháží je do lesa, takže si tam v té frontě chvilku postáli, ale když se dostali vlastně nad ty kontejnery, tak říkali, že to šlo velmi rychle, že tam byl někdo, jakože nápomocen a tam už to bylo vlastně jako rychle vyřízené a kvitují to, že je to zdarma.
Mluvčí 18: jenom takový protinázor nebo zase názor z druhé strany ke sběrnému dvoru.
Mluvčí 18: A druhou věc mám tady k návrhu pana Rýdla, nebudu pro něj hlasovat a to z toho důvodu, jak řekl Martin Musílek, individuálně tady nakupujeme, pokud se nějaké nemovitosti nabízí, jako to bylo třeba staré nádraží na posledním zastupitelstvu, dneska jsme vzali do svého majetku nebo do majetku města pozemek velký
Mluvčí 18: Takže individuálně ano, ale ne teďko nějak krkolo mě, jako zkupovat a utracet všechny peníze.
Mluvčí 18: Doma si určitě taky necháváme rezervu, i přesto, že ta inflace je.
Mluvčí 18: A nehledě na to, že máme nějaký schválný rozpočet, schodkový rozpočet s velkým schodkem a akce, které jsou rozjeté, tak se musí zafinancovat.
Mluvčí 18: A pokud tady máme nějakou rezervu 200 milionů, tak je to právě rezerva na to, aby se zaplatila jak školka, tak střecha na škole, na školkách, ty menší opravy, nebo investiční akce, bude se dělat náměstí, plánujeme i to divadlo a
Mluvčí 18: Hrádek se bude hradit, pak jsem si tady ještě napsal asilový dům, už se začne do něj investovat, takže budou to velké finanční částky, které se budou muset v průběhu dvou, tří let uhradit a pokud se teda ty peníze někde utratí, tak kde je, potom vezmeme za rok, za dva roky.
Mluvčí 18: Takže určitě nebudu pro ten návrh ze strany pana Rýdla.
Mluvčí 10: Vše děkuju, pan Čapek.
Mluvčí 13: Já bych jenom zareagoval krátce k tomu sběrnému dvoru.
Mluvčí 13: Samozřejmě občané kvitují to, že tam je pořádek, že v podstatě mají pohodlnější to navážení do těch kontejnerů.
Mluvčí 13: Na druhou stranu, co rozhodně nekvitují a co považují jako řidič za nebezpečné je, že se skutečně tvoří kolony až do tý křižovatky a dál.
Mluvčí 13: To je opravdu nešťastný a nevím, jestli by se to nešlo řešit nějakým úsposobím toho, že by ty lidi opravdu zálejli dovnitř a počkali potom vevnitř, protože
Mluvčí 13: Jako nevím, jak chcete zvládat to, že tam budou permanentně přiotvírat cestát auto až do křižovatky a nebo dál prostě, jo.
Mluvčí 13: To fakt není bezpečná situace.
Mluvčí 10: Dobrý, děkujeme za připomínku ohledně těch kolon.
Mluvčí 10: Tak jo, už se nikdo nehlásí do diskuze, takže bude tady připravené usnesení od pana inž.
Mluvčí 10: Rídla.
Mluvčí 10: Takže o tom budeme, když tak hlasovat, nevím, v jaký fázi to je.
Mluvčí 10: Je.
Mluvčí 10: Takže určitě bude na plátně, takže pak když se objeví a už je to tady, tak poprosím, pan Rídli ještě s technickou, ano?
Mluvčí 23: Ne, to není technická.
Mluvčí 23: Já bych chtěl předlžit samozřejmě oficiálně návrh na odsnesení k tomu prvnímu bodu,
Mluvčí 23: Samozřejmě uvidíte to ještě zům napsaný, nebo vidíte napsaný, v podstatě je to trošku kompromisní návrh, abychom se posunuli, protože cítím, že tady vlastně není nějak 100% vůle udělat to vlastně nějak kategoricky, dneska nějaké rozhodnutí, tak proto vlastně ten návrh zní takto, že, no pardon, tak jak je to napsaný vlastně, takže předkládá předkládatel.
Mluvčí 10: Takže děkuji za vysvětlení, takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města dává radě města podnět k vytipování nemovitostí důležitých pro strategický rozvoj centra města a vhodných k nabití do vlastnictví.
Mluvčí 10: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: že 13 zastupitelů bylo pro, zdrželi se 3, nehlasovali 1, takže tento návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Takže děkuju a přejdeme k bodu číslo 7, a je to zpráva o činnosti Rade města a kontrole o plnění úsnesní zastupitelstva města.
Mluvčí 10: Máte to u sebe v materiálech, takže otevírám diskuzi k tomuto bodu, eventuelně zdalí jsou nějaké připomínky hoste a zastupitele.
Mluvčí 10: Když ne, tak poprosím o návrh úsnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vedomí zprávu starosti města o činnosti Rady města a o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 08: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 10: 16 zastupitelů bylo opravdu, nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 10: Tak jsme vyčerpali dnešní program.
Mluvčí 10: Uvidíme se za necelý měsíc na dalším zasedání zastupitelstva a to 23. června, opět zde.
Mluvčí 10: Přeji vám hezky zbytek dne a mějte se hezky.
Mluvčí 10: Děkuji, následujeme. Titulky vytvořil JohnyX Titulky vytvořil JohnyX Titulky vytvořil JohnyX
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/b4755025ff1d019a2a21044b54917bbc
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.