Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev c0f1c7d82c613c07bfe65bad1edf2662


ID jednáníc0f1c7d82c613c07bfe65bad1edf2662
Jednání7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 21.09.2023
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání21.09.2023
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/c0f1c7d82c613c07bfe65bad1edf2662.mp3
Délka audio záznamu04:20:15
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 18: Test.
Mluvčí 18: Test.
Mluvčí 17: Takže ještě jednou, dobré odpoledne všem přítomným koleginím, váženým zastupitelkám, zastupitelům, hostům našeho zastupitelstva, všem občanům Vanzdorfu.
Mluvčí 17: a samozřejmě vám všem, kteří nás posloucháte, prostřednictvím online vysílání.
Mluvčí 17: A zahajují tímto sedmé zasedání zastupitelstva města Varnsdorfu.
Mluvčí 17: Věřím, že jste prožili příjemné léto, nabrali sil a máte spoustu energie, entuziasmu se zúčastnit na veřejné práci.
Mluvčí 17: Já bych tímto tedy poprosil všechny přítomné zastupitele o vaši elektronickou prezenci.
Mluvčí 17: tlačítkem plus.
Mluvčí 17: Takže děkuji a konstatuji, že přítomno je devatenáct zastupitelů a zastupitelek z celkových jednadvaceti.
Mluvčí 17: Omluveni jsou kolegové pan Roland Soloch a pan Josef Šusta.
Mluvčí 17: Tedy dnešní zasedání je usnášení skupné.
Mluvčí 17: Upozorňuji všechny přítomné, že ze zasedání je pořizován online videopřenos včetně záznamů a žádám o dodržování zákona o ochraně osobních údajů a stišení vašich mobilních telefonů.
Mluvčí 17: Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a je tedy pravoplatným dokumentem.
Mluvčí 17: Zápis je k dispozici u zapisovatelky jednání zastupitelstva města.
Mluvčí 17: Jako první věc musíme zvolit ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání a navrhuji, aby zastupitelstvo města jako ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zvolilo pana Pavla Beránka a pana Martina Musílka navržení souhlasí
Mluvčí 17: Děkuji, takže bych nechal o tomto hlasovat.
Mluvčí 17: Moc děkuji pro bylo všech 19 přítomných zastupitelů a návrh byl přijat.
Mluvčí 17: Tak a dále navodují členy návrhové komise.
Mluvčí 17: Konkrétně, aby zastupitelstvo města pro dnešní jednání zvolilo členy návrhové komise ve složení pan Jan Togner a paní Monika Pivková.
Mluvčí 17: Souhlasí navržení?
Mluvčí 17: Omluvám se, tři.
Mluvčí 17: A paní Ladislava Křížová?
Mluvčí 17: Souhlasíte?
Mluvčí 17: Děkuji.
Mluvčí 17: Takže poprosím o hlasování.
Mluvčí 17: Probylo všech 19 přítomných zastupitelů a návrh byl přijat.
Mluvčí 17: Zapisovatelkou dnešního zasedání zastupitelstva města určuji pracovnici sekretariátu paní Luci Šepsovou.
Mluvčí 17: Nyní předložím návrh programu, který máte před sebou, proto jej jakiž tradičně nebudu číst.
Mluvčí 17: Pouze k bodu 5, opět jakiž tradičně je to bod návrhy, dotazy, připomínky a podněty.
Mluvčí 17: Obyvatel města připomínám, že bude členěn do programu kolem 17. hodiny.
Mluvčí 17: Je to proto, aby občané města nemuseli čekat, když by projednávání předkozých bodů bylo delší.
Mluvčí 17: Nebude to na minutu přesně samozřejmě, jak skončí nejbližší bod před 17. hodinou.
Mluvčí 17: A před tímto bodem zhruba plus minus bude ještě vyhlášená desetiminutová pauza.
Mluvčí 17: Nyní se tedy táží, má někdo členů zastupitelstva města námětky proti programu nebo návrhy na jeho změnu?
Mluvčí 17: Nevidím, takže bych nechal nyní o programu hlasovat.
Mluvčí 17: Tak děkuji, pro bylo devatenáct všech přítomných zastupitelů a program byl schválen.
Mluvčí 17: Tak jako první bod jsou převody majetku města předkládá vedoucí osm inženýr Jaroslav Beránek, takže bych ho požádal
Mluvčí 04: Dobré odpoledne, dovol bych si předložit dnešnímu zastupitelstvu města následující záležitosti k rozhodnutí a to začneme bodem 1.01 a je to návrh na prodej pozemkujepaceli číslo 1096 a 1097 do pozemek ulici Petra Bezruče
Mluvčí 04: Výměře 1097 m, pozemek trvalý travní porost a pozemek o výměře 1082 m a 227 m v součtu.
Mluvčí 04: Za cenu 300 Kč číní kupní cena 392 700 Kč.
Mluvčí 04: Je zde zřizováno
Mluvčí 04: předkupní právo do doby dokončení stavbě rodinného domu.
Mluvčí 04: V návrhu usnesení máte dva žadatelé.
Mluvčí 04: S chodou okolností je to žadatel je stávající nájemce, který má zahradu od roku 2003 v nájemu a dalšími žadateli jsou dcera
Mluvčí 04: jsou pravděpodobně zetěm s tím, že byl doručen dopis paní Novotné s panem Špruncem, když se vzdávají prodeje ve svůj prospěch nebo ve prospěch dcery a zetě, to znamená
Mluvčí 04: navrhuji hlasovat o tom druhém usnesení.
Mluvčí 04: Kdyby ještě něco, se měl nějaký dotazy, tak jsem v dispozici.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji, čili otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 17: Nejprvé hosté zastupitelstva.
Mluvčí 17: Nikdo se nehlásí, takže kolegové, kolegyně, zastupitelé.
Mluvčí 17: Takže bych požádal návrhovou komisy o přečtení návrhů v to druhé v pořadí.
Mluvčí 17: Jako první se bude číst předkládat.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parcelní číslo 1096 o výměři 1080 m2 a pozemek parcelní číslo 1097 o výměři 227 m2
Mluvčí 22: Manželům Lukáši a Markétě Blatným za kopní cenu 392 700 Kč za podmínky zřízení věcného předkopního právoměsta Vanzorf vzdle předloženého nárohu.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji a nyní můžeme o tomto bodu hlasovat.
Mluvčí 17: Výsledek hlasování je 19 přítomných zastupitelů bylo pro tento návrh, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval, nikdo nebyl proti, usnesení bylo přijato.
Mluvčí 04: Podem číslo 2 je návrh na prodej pozomkové parcely 11362.
Mluvčí 04: Pozemkové parcely 1137, části pozemkové parcely číslo 1136 lomeno 1, všech kotastrálním muzemí Hansdorf.
Mluvčí 04: Žaratelkou je paní Eva Majerová, která požádala o výše uvedené pozemky za účelem rozšíření vlastních pozemků k objektu ČP 98, což je dývalý Nysatex, dnešní Sitex.
Mluvčí 04: Pozemky se nacházejí v ulici Žižková,
Mluvčí 04: Vedle prodejny paní Majerové, nebo vedle provozovny paní Majerové, je zde stanovená cena 300 Kč za metr štvereční v svolenosti se zásadami.
Mluvčí 04: A územním plánům se jedná o plochy smíšené obytné městské.
Mluvčí 04: Celková cena za prodej těchto pozemků je stanovená ve výši 530 Kč.
Mluvčí 04: 8 800 Kč a opět se zde řizuje předklidní právo převáděným pozemkům.
Mluvčí 17: Takže děkuji a otevírám diskuzi k tomuto bodu nejprve hosté zastupitelstva.
Mluvčí 17: Tak, nikdo se nehlásí?
Mluvčí 17: Zastupitelé?
Mluvčí 17: Také nikdo, takže bych požádal návrhovou komisi o přečtení návrhů u snesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parcelní číslo 1136-2 o výměře 846 m2, pozemek parcelní číslo 1137 o výměře 61 m2 a část pozemku parcelní číslo 1136-1 o výměře 598 m2 vše v katastrálním území Vanzdorf
Mluvčí 22: paní Evie Majerové zakupní cenu 538 800 Kč za podmínky zřízení větného předkupního práva města Vanzdorf dle předluženého návrhu.
Mluvčí 17: Já děkuji a nyní můžeme hlasovat o tamto návrhu.
Mluvčí 17: Pro bylo všech 19 přítomných zastupitelů a usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Děkuji.
Mluvčí 04: Dalším bodem je návrh na prodej části pozemkové parcely 7706 v katastrálním území v Hrndzor.
Mluvčí 04: Žádatelem je pan Petr Tomanec, který požádal o prodej výši uvedeného pozemku za účelem zarovnání pozemku v lokalitě planované pro stavbu rodinného domu.
Mluvčí 04: Jedná se o tramnatou část současného pozemku, který je veden jako komunikace.
Mluvčí 04: Oddělení dopravy a silničního hospodářství při odboru spravy manětku posoudilo tuhle žádost a nejsou připomínky k možnému prodeji tohoto pozemku.
Mluvčí 04: Nedojde k zůžení toho průjezdního profilu komunikace.
Mluvčí 04: Roda města rozhodla s věřením záměr prodat tento pozemek, v územním plánu se jedná o plochy smíšené obytné městské a cena je stanovena v souvladu se zásadami 300 Kč za metr štvereční.
Mluvčí 17: Děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi nejprve hoste zastupitelstva.
Mluvčí 17: Nikdo zastupitelé?
Mluvčí 17: Také nikdo, takže bych požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu o snesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemků parciální číslo 7706 o výměře 78 m2 v katastrofální území vanzorů v panu Petru Tomancovi za kupní cenu 23 400 Kč dla předloženého návrhu.
Mluvčí 17: Děkuji a nyní můžeme hlasovat.
Mluvčí 17: Takže výsledek je, že pro bylo všech 19 přítomných zastupitelů a návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 04: Dalším bodem 1.04 je návrh na prodej pozemkové parcely 958,1 a pozemkové parcely č.
Mluvčí 04: 962 v katastrálním území Studánka u Rumburku.
Mluvčí 04: Osmy původně vyzvalo vlastníka
Mluvčí 04: Pozemkové parcely 961, odkoupení části pozemku 962, ozbývající část i s pozemkovou parcelou 958 požádali manželé Bily.
Mluvčí 04: Vzhledem k tomu, že manželé Bily získali do vlastnictví pozemkovou parcelou 961,
Mluvčí 04: Je to ta parcela, kterou máte označenou v katastrální mapě jako Kroupovy.
Mluvčí 04: Tak vzhledem tomu se předkládá tedy prodej zbývajících pozemků jako celku.
Mluvčí 04: Cena byla stanovena tak, že část pozemků přiléhající
Mluvčí 04: Za stavené části je stanovena na 300 Kč za m2 a pozemky, které jsou jako louky pastveny, jsou oceněny 200 Kč za m2.
Mluvčí 04: Celková částka za tyto pozemky činí 804 000 Kč.
Mluvčí 04: A je zde teda zařizováno opět předkupní právo.
Mluvčí 04: Protože na tom části pozemkové parcely se lze stavět rodinný dům.
Mluvčí 17: Děkuji a otevíram tomuto bodu.
Mluvčí 17: Také diskuzi, nejprve hosté zastupitelstva.
Mluvčí 17: Nikdo?
Mluvčí 17: kolegové a kolegyně zastupitelé.
Mluvčí 17: Tak pan doktor Jára.
Mluvčí 00: Dobré odpoledne všichni.
Mluvčí 00: Já jsem se jenom chtěl zeptat ty Kohlovy o tom vědí, že se ten pozemek poddává?
Mluvčí 04: A věřím, že ano, že většinou odbrost právě majetku rozesílá veřejnění těchto pozemků vždy sousedním vlastníkům.
Mluvčí 17: Takže nikoho dalšího nevidím na monitoru, takže bych požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parcení č.
Mluvčí 22: 962 o výměře 638 m2 a pozemek parcení č.
Mluvčí 22: 958-1 o výměře 2467 m2 vše v katastrálním území Studánka u Dumburku.
Mluvčí 22: Manželům Marcelu Bilemu a Samantě Bileje Kouharijové zakupní cenu 804 000 Kč
Mluvčí 22: za podmínky zřízení věcného předkopního práva města Vanzdorf do předloženého návrhu.
Mluvčí 17: Také děkuji.
Mluvčí 17: Já se omlouvám, ale...
Mluvčí 17: Já bych vás požádal, jestli byste tedy, je to mimořádná věc pro té diskusii občanů, k tomu už předtím byla, ale byste tedy k mikrofonu, abyste nás
Mluvčí 17: Tak jasně, dobře.
Mluvčí 17: Víte co, ať v tom je trošku pořádek, jestli byste, pane Bílý, mohli jít tam k mikrofonu, aby to bylo všechno zaznamenáno.
Mluvčí 17: Jestli byste nám to úplně v krátkosti mohl sdělit.
Mluvčí 17: Zapněte prosím mikrofon.
Mluvčí 17: Představte se,
Mluvčí 02: Jo, halo, slyšíte mě.
Mluvčí 02: Dobrý den, jmenuji se Marcel Bílý.
Mluvčí 02: Měl jsem tady zájem o ten pozemek.
Mluvčí 02: Parcelní číslo 962.
Mluvčí 02: Ale jo, abyste tam připočítali ještě 958-1.
Mluvčí 02: A já mám teda zájem o tenhle pozemek, ten menší.
Mluvčí 02: Ten zbytek bych jakoby dokoupil, ale musela byste nějak upravit ta cena, protože vlastně to trvaly.
Mluvčí 02: Travní porost.
Mluvčí 02: Já jíka nevím, jak se vypočítala ta cena.
Mluvčí 17: Víte co, my to stáhneme na příští jednání zastupitelstva, stavte se u nás na úřadě na odboru zprávy majetku, kde byste si to přesně vykomunikovali, aby pak nedošlo k dalším zmatením.
Mluvčí 02: Já jsem právě kupoval zemskou parcel 961 a paní Kynčlová mi řekla, že je potřeba dokoupit tady tu část, tu zadní, ale jakoby jsme se vůbec nebavili ještě, že to mám koupit a teď nám vlastně poslala maila,
Mluvčí 02: Taky jsem bych lepšil, co se tady teda děje.
Mluvčí 02: Já vůbec nevím, my jsme zde nedourli na žádný cení ani nic.
Mluvčí 17: Dobře, dobře, takže my to dneska stáhneme z jednání zastupitelstva úplně.
Mluvčí 17: Stavte se u nás na odboru zprávy majetku, kde byste to s kolegy vykomunikovali a můžeme to dát na jednání na další následující zastupitelstvo, ano?
Mluvčí 17: Dobře.
Mluvčí 00: Tak jo, děkuji.
Mluvčí 17: Takže bych vás požádal, abychom hlasovali o stažení tohoto bodu z jednání, prosím.
Mluvčí 17: Návarhová komise bych požádal o přečtení textu návarho.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod 1.04 z programu jednání.
Mluvčí 22: Děkuji a můžeme nyní hlasovat.
Mluvčí 17: Takže pro stažení tohoto bodu bylo všech 19 přítomných zastupitelů.
Mluvčí 17: Návrh usnesení byl schválen.
Mluvčí 17: Děkuji.
Mluvčí 04: Já se k tomu ještě vyjádřím, že prověříme, kde se stala chyba, protože to je nějaký komunikační šum, protože kolegyně by to asi nepřipravilo.
Mluvčí 04: Posíláme pozvánky i s těmi čísly, takže určitě se mohl ten zájemce ozvat dřív.
Mluvčí 04: Třeba je pozvanej k jednání o pozemcích, které nejsou už specifikované v pozvánce, nebo nevím proč se kde to stalo, ale vyšetříme to, prověříme.
Mluvčí 04: Tak další bot je 105, návrh na prodej pozemkové
Mluvčí 17: Ještě technická poznámka k tomuto bodu od kolegy Jiřího Suchardy, prosím.
Mluvčí 20: Dobré odpoledne, já jsem teďka mluvil s paní Ginšlou, která to zařízovala a říkala, že ta dohoda zněla trošku jinak, protože oni koupili, manželé bylí, koupili ten pozemek 941 od soukromníka a projevili zájem o to, tam koupit co nejvíce pozemků a takhle se dohodli.
Mluvčí 20: Teďka si co řekně, rozmysleli, takže necháme to na příště, ať se domluví ještě jednu.
Mluvčí 04: Pojďte na 05 je návrh na prodej pozemkové parcely číslo 4820 v katastrofálním muzemí Varnsdorf je to pozemek v ulici Československých letců když vyjíždíme z plzeňské ulice do ulice Československých letců utosů tak po levé straně je pozemek kde je nějaké bývalé hřiště je to volná plocha bez zástavby
Mluvčí 04: Máme zde několik zájemců, kteří požádali o prodej tohoto pozomku za účelem výstavby rodinných domů.
Mluvčí 04: Vedle vyjádření architekta města je pozomek vhodné ponechat jako rezervu pro výstavbu bytového domu.
Mluvčí 04: Zbývající část je možné považovat za krajíný prvek, protože už je zde vzrostla zeleň.
Mluvčí 04: Z tohoto důvodu je doporučení Komise správný majetka výstavby nezveřejnit záměr prodát, ponechat
Mluvčí 04: pozemek jako rezervu pro budoucí výstavbu ubytového domu a postupovat souladu s vyjádřením architekta města.
Mluvčí 04: Takže máte připraven návrh usnesení o rozhodnutí neprodat pozemky
Mluvčí 04: nebo máte možnost změnit stanovisko komise architekta a zveřejnit záměr prodat.
Mluvčí 04: To je to nebo.
Mluvčí 04: V příloze máte i návrh pan architekta, jak by si představil to území do budoucna realizovat, to znamená tu část jižní ponechat jako volnou a tu část severní rezervovat pro ten případný bytový dům, nikoli pro rodinné domy.
Mluvčí 17: Takže děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi.
Mluvčí 17: Čili nejprve hosté.
Mluvčí 17: Nikdo?
Mluvčí 17: A kolegové, kolegyně, zastupitelé.
Mluvčí 17: Také někdo, takže prosím návrhovou komisii o přečtení návrhu.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parcení číslo 4820 v katastrálním muzem Ivanzoru.
Mluvčí 17: Děkuji, takže pojďme hlasovat, prosím.
Mluvčí 17: Pro všech 19 přítomných zastupitelů usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Děkuji.
Mluvčí 04: Od 1.06. je návrh nabití části pozemkové parcely 57.13.1, 57.15.1, části pozemkové parcely 57.15.3, části pozemkové parcely 57.15.4, vše v katastrálním území Varnsdorf.
Mluvčí 04: Jedná se o jednání na základě výzvy katastrálního úřadu, který v rámci revize vyrozuměl město Varnsdorf k nabití
Mluvčí 04: Části uvedených pozemků z důvodu existence chodníků, který je součástí solničního pozemku v ulice Karlova ve Vanzdorfu.
Mluvčí 04: Navrhovaná cena je v souledu se zásadami.
Mluvčí 04: Prodeje z majetku města Vanzdorf je výši 300 Kč za metr čtvereční.
Mluvčí 04: Je to lokalita, když podjíždíte železniční viadukt do Karlovy ulice po pravé straně.
Mluvčí 04: je chodník s novou výsadbou zeleně a po zaměření opraveného chodníku, část tohoto chodníku je vlastně na soukromém pozemku manželů Boškových, kteří souhlasí s narovnáním majetko-právních vztahů a respektují i cenu 300 Kč za metr čtvereční.
Mluvčí 17: Tak děkuji a otevírám diskuzi hostů.
Mluvčí 17: Zastupitelé.
Mluvčí 17: Také někdo, takže požádám o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo nabít do vlastnictví část pozemku 57.57.13.1
Mluvčí 22: O výměři 20 m², část pozemků parcelní číslo 5715,1 část pozemků parcelní číslo 5715,3 a část pozemků parcelní číslo 5715,4 dle označeného geometrického plánu vše v katastrálním území Vanzdorf od manželů Rostislava a Aliny Boškových za kupní cenu 25 200 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 17: Velmi děkuji a nyní můžeme hlasovat.
Mluvčí 17: Všech 19 přítomných zastupitelů pro návrh o snesení byl přijat.
Mluvčí 17: Tak 107 prosím.
Mluvčí 04: 107 je návrh na uzavření kupní smlouvy na nabití pozemkové parcely číslo 8258 a pozemkové parcely 8259 a dále pozemkové parcely číslo 8260.
Mluvčí 04: Zastupitelstvo dne 22. června 2003 rozhodlo o nabití výšeujdených pozemků od Úřadu pro zastupování států věcech majetkových.
Mluvčí 04: Takže, když jste o nabití těchto pozemků rozhodli.
Mluvčí 04: Osmy předkládá k odsouhlasení navrženou kupní smlouvu, protože obsahuje doložku o schválení této kupní smlouvy v zastupitelstvu města.
Mluvčí 04: Takže,
Mluvčí 04: Vzhledem k tomu, že to úřad předstupování státu chce takto dvoukolově, že ještě schválujete tu smlouvu, o tom starostaví mohl podepsat, tak se to tady dává ještě jednou.
Mluvčí 04: Jinak se jedná o malé, drobné kousky pozemků na hranici s jemeckou republikou.
Mluvčí 17: Dobře, já děkuji a i k tomuto budu otevíram diskuzi nejprve hosté zastupitelstva.
Mluvčí 17: Nikoho nevidím.
Mluvčí 17: Diskuze zastupitelů.
Mluvčí 17: Takže se nikdo nehlásí, takže bych požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít kupný smlouvu
Mluvčí 22: o nabití po zemku parcelní číslo 8258 o jměře 42 m2, po zemku parcelní číslo 8259 o jměře 22 m2 a po zemku parcelní číslo 8260 o jměře 67 m2 vše v katastrálním území Vanzdorf od úřadu pro zastupování státověcech majetkových za cenu 4000 Kč.
Mluvčí 17: A ještě tam je pokračování a dále.
Mluvčí 17: Takže nyní můžeme hlasovat o tomto návrhu snesení.
Mluvčí 17: Rakpro bylo všech 19 přítomných zastupitelů a usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Děkuji a 1.08.
Mluvčí 04: 1.08 je opět spíše oprava usnesení, je to návrh na zrušení usnesení a návrh na nabití pozemkové parcely č.
Mluvčí 04: 81.93 se stavbou ČP 1.46 pozemkové parcely č. 81.88
Mluvčí 04: lomen 8 a části pozemkové parcely 81 88 lomen 1 vše v katastrofálním múzemí Wannsdorf.
Mluvčí 04: Jedná se o pozemky a budovu starého nádraží, kde zastupitelé rozhodli v březnu roku 2022 o nabítí výši uvedených nemovitostí a při schvalování o převodu
Mluvčí 04: Dle usnesení vlády, kde je to vláda vlastně schvaluje až po vašem rozhodnutí, což bylo před měsícem, tak došlo u některých pozemků k připočtení DPH.
Mluvčí 04: Uvedená schvalená cena
Mluvčí 04: je bez DPH, výpočet DPH je u vybraných pozemků uveden v příloze.
Mluvčí 04: Já se to pokusím vysvětlit jednodušeji.
Mluvčí 04: Pozemek a pozemky byly nějakým způsobem oceněny, budova byla nějak oceněna a úřad vlády, vedle výkladu zákona o daní s přijané hodnoty, pravděpodobně vzhledem k majetkovým převodům
Mluvčí 04: jednoho vlastníka v rámci státu zprávy železníc, kde vlastně vznikla organizace zpráva železníc.
Mluvčí 04: Předtím to bylo seže docel.
Mluvčí 04: Tak ten výklad je takový, že u pozemků, které vlastně nevlastní více jak 5 let se připočítává DPH k budově a k zastavené ploše to neplatí.
Mluvčí 04: Takže u pozemků vlastně těch okolních se připočetla 21% DPH.
Mluvčí 04: Proto se ta schválená částka liší, ale liší se pouze nepatrně.
Mluvčí 04: Takže je připraveno nové usnesení o zrušení usnesení a rozhodnutí o nabití do vlastnictví za novou částku, což je 3 141 759,88 haléřů.
Mluvčí 17: Děkuji a otvírám diskusii k tomuto bodu.
Mluvčí 17: Nejprve hosté zastupitelstva
Mluvčí 17: Někdo se nehlásí zastupit, ale... Ještě někdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení číslo 20 lameno 2022 ze dne 31.3.2022 a dále zastupitelstvo města rozhodlo nabít do vlastnictví pozemek parzelný číslo 8193 o výměře 483 m2
Mluvčí 22: se stavbou tísla popisné 1146, pozemek parcelní číslo 8188,8 o výměře 78 m2 a část pozemku parcelní číslo 8188,1 o výměře 342 m2 vše v katastrálním území Vanzdorf.
Mluvčí 22: Od zprávy Železnic státní organizace za cenu 3 140 759,88 Kč podle předloženého návrhu.
Mluvčí 22: Děkuji.
Mluvčí 17: a požádám tedy o hlasování.
Mluvčí 17: Pro bylo všech 19 přítomných zastupitelů usnesení bylo přijato
Mluvčí 04: Další bod 1.09 je návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení věcného břemené, právo služebnosti.
Mluvčí 04: Město Vansdorf bude v rámci schváleného rozpočtu města realizovat stavbu veřejného osvětlení v ulici Husova a Západní a osvětlení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví zprávy železnic státní organizace.
Mluvčí 04: Proto se předkládá se zprávou železnic tzv.
Mluvčí 04: smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemené, kde město Vansdorf je oprávněné.
Mluvčí 04: umístění té inženýřské sítě a zpráva železnic bude povinna trpět umístění té inženýřské sítě.
Mluvčí 04: Vzhledem k tomu, že nám toto právo vzniká, tak přisluší rozhodování zastupitelstvů města.
Mluvčí 04: Takže v tomhle duchu máte připraveno i usnesení.
Mluvčí 17: Já děkuji a otevírám diskuzi nejprve hosté zastupitelstva.
Mluvčí 17: Zastupitelé.
Mluvčí 17: Je nikdo, takže požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Inženířské sítě, spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení
Mluvčí 22: Veřejné osvětlení ulice Husova a západní katastrání území Vanzdorf, včetně jeho součástí při slušenství opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení a todle geometrického plánu, který vymezí územní dosah služebnosti a který bude nedělnou součástí vlastní smlouvy mezi městem Vanzdorf a zprávou železnic státní organizací,
Mluvčí 22: Služebnost se zřizuje úplatně za jednolázovou úhradu ve výši 2353 Kč.
Mluvčí 22: K této části bude připuštěna DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
Mluvčí 22: Dále dle předloženého návrhu.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji a nyní pojďme prosím hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 17: Pro bylo všech 19 přítomných zastupitelů a návrh usnesení byl tady přijat.
Mluvčí 04: Tak další boty 010 je obdobný, je to návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení služebnosti Německé sítě, v důsledku stavby úprava veřejného osvětlení křižovatky Madobleslovská a Žítavská a je zde znova předloženo věcné břemeno, kde město bude oprávněné z věcného břemene a povinný bude Ústecký kraj, protože se jedná o komunikaci ve vlastnictví Ústeckého kraje.
Mluvčí 17: Takže otevíráme k tomuto bodu diskuzi nejprve hoste.
Mluvčí 17: Dobře, zastupitelé.
Mluvčí 17: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisy o přečtení návrhu.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o řízení služebnosti Inženířské sítě, spočívající v právodstvě předřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení
Mluvčí 22: úprava veřejného osvětlení křižovatky Mladoboleslavská a Žitavská, včetně osvětlení přechodu pro chodce v ulici Národní katastrální území Vanzdorf, dle předloženého návrhu, a to za jednonázovou úhradu výši 4 000 Kč, přičemž této částce bude připuštěna DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
Mluvčí 17: Tak, dobře, děkuji a nyní můžeme hlasovat, prosím.
Mluvčí 17: 18 přítomních zastupitelů bylo pro, jeden nehlasoval, usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Tak můžeme dál.
Mluvčí 17: Bot 1.11 prosím.
Mluvčí 04: Tak bot 1.11 je návrh na uplatnění předkupního práva.
Mluvčí 04: Vrací se nám zde žádost paní Terezy Durecové, která vlastní pozomek 794, pardon, lomeno 1 v katastrálním muzemí Vansdorf, který si od města koupila za účelem výstavby rodinného domu.
Mluvčí 04: z osobních důvodů, když rodinný dům stavět nechce nebo ji není umožněno a proto se obrací na město Lanzdorf v žádosti o sejmutí předklupního práva a přiložili o důvodnění příloze.
Mluvčí 04: Předkládá se tedy návrh usnesení
Mluvčí 04: že by se zrušilo usnesení, které přijímulo 22.6. za stobitelstvo města.
Mluvčí 04: Další návrh usnesení je podat návrh na výjimac předkupního práva v žádosti žadatelů, nebo neměnit stanovisko ve věci podání návrhů na výjimac předkupního práva v souvladu tedy s usnesením z dne 22.6.2023.
Mluvčí 04: Spíš nevíme, jestli se k tomu někdo nechce něco zeptat.
Mluvčí 17: Takže já otevírám diskuzi nejprve tedy hostů k tomu.
Mluvčí 17: Nikdo, čili kolegové a kolegyně zastupitelé, prosím.
Mluvčí 17: Tak paní Lanková.
Mluvčí 08: Dobré odpoledne, chtěla jsem se jenom zeptat, tady máme dopis od paní Durecové, ale chtěla jsem se tam i popsáno, co všechno investovaly, chtěla jsem se zeptat, bylo součástí toho dopisu i nějaký faktury, kolik do toho investovaly, nebo to máme jenom takhle napsané.
Mluvčí 08: Děkuji.
Mluvčí 04: Já nechci mluvit za žadatele, ale my jsme vám dali do kopie tu žádost, která nám přišla, nic víc nepřišlo, ale dle předložení zástupce paní Durecová, nebo myslím, že to předkládal pan přítel paní Durecová, pan Kloverza, tak předložil vlastně novou žádost, že v současné době vlastně oni nemají zájem
Mluvčí 04: aby s městem, protože do pozemku investovali, cítí se, že částku, kterou do pozemku investovali, je asi větší, než by město mohlo uhradit, takže se obrací pětovně na město s tím, že by chtěli, aby si město umožnilo pozomek dále prodat dalšímu kupujícímu, který zde bude pokračovat v jejich záměru postavit rodinný dům.
Mluvčí 04: Takhle teďka zní taková žádost,
Mluvčí 04: ze strany žadatelů nikoli, že by chtěli městu dokazovat, jestli tam investovali opravdu tolik nebo tolik, protože na to je různý pohled.
Mluvčí 04: Jedna věc je, jak se cítí ty současní vlastníci, co do toho investovali za úsilí, teďka řeknu finanční,
Mluvčí 04: fyzické a tak dále, ale pro město Wandsdorf je míra zhodnocení toho pozemku vlastně daná pouze nějakým znaleckým posudkem, okolik se opravdu ten pozemek zhodnotil, co se týká třeba vybudování inženířských sítí.
Mluvčí 04: Takže ta diskuze nebo ten problém teďka nespočívá v tom, že by se město přelo s řadateli ohledně proinvestované částky, ale obrací se na nás
Mluvčí 04: současná majitelka, jestli by mohla pozemek prodat dále, že nemůže ten rodinný dům z rodinných důvodů stavět.
Mluvčí 04: Aby si asi ty finanční prostředky, který do toho dala nějakým způsobem, se jí navrátili, tak by se obrací s žádostí, že by to prodávala volně na trhu nikoli v předměstu Lanzdorf.
Mluvčí 04: To je asi vysvětlení.
Mluvčí 17: Prosím slovo pro paní Lankovou.
Mluvčí 08: Já tomu asi úplně dobře rozumím, ale pak je ještě další otázka.
Mluvčí 08: Já myslím, že jsme tady měli už v minulosti taky nějaký žádosti.
Mluvčí 08: A teď je vlastně víceméně, pardon,
Mluvčí 08: jsme docela ve služité situaci, protože já mám takový pocit, že jsme ještě nikdy nevyhověli tomuhle požadavku a jak se teda zachovat k tomuhle.
Mluvčí 17: Technická poznámka pan Sucharda.
Mluvčí 20: Já bych jenom chtěl porodknout, že tam ten obrovský problém je v tom, že ten člověk tam může postavit dneska ten dům pouze podle toho vydaného vládného stavovního povolení.
Mluvčí 20: Pokud by jsme si to dali zpátky a byl by tam někdo, kdo by tam třeba chtěl nějaké jiné, tak už není možné ji vydat, protože změnou stavebního zákona už tam ten pozemek neodpovídá metrum čtverečním a v podstatě vlastně se tam nedá potom ustavět.
Mluvčí 20: To je taky trošku věc, která mě ovlivnila při tomhle postoji.
Mluvčí 17: Tak ještě technická poznámka kolega Jan Togner.
Mluvčí 22: Já jenom k tomu, mě napadá poměrně jednoduché řešení.
Mluvčí 22: Tam ten prodej tomu nabývateli nebo tomu zájemci může proběhnout i tak, aby tam zůstalo zachováno to předchopní právo pro město.
Mluvčí 22: To znamená, aby kdyby ten novej zájemce vlastně tam potom třeba ten podzemvek nepostavil nebo ho chtěl prodávat dál, tak aby město mělo stejná právo jako vůči paní Durecové.
Mluvčí 04: Já se omlouvám, ale nechtěl jsem do toho vstupovat.
Mluvčí 04: My jsme měli komisi, která byla bohužel až po vlastně odeslání materiálů a komisi zprávy majetku doporučuje jako radě města a zastupitelům právě to, co teď řekl pan Togner, že by se nemuselo řešit
Mluvčí 04: sejmutí předkupního práva, ale že by město vydalo souhlas s převodem pozemků na dalšího nabivatele a s podmínkou zachování předkupního práva vůči městu.
Mluvčí 04: Ale bohužel materiály byly odeslány už dříve, než tato komise a rada stačila projednat, takže by se muselo to úsnesení takhle modifikovat, kdyby s tím žadatelé souhlasili.
Mluvčí 17: S technickou poznámkou paní Lanková.
Mluvčí 08: Jenom maličkost.
Mluvčí 08: Možná, že tohle mělo už taky zaznit, když jste to přednášela, takže došlo k takovému nějakému nápadu.
Mluvčí 08: Nemusela jsem se angažovat.
Mluvčí 08: Ale s tím bych souhlasila asi určitě.
Mluvčí 08: Pan doktor Jára.
Mluvčí 00: Pani Hlanková mi vzala některé myšlenky, ale to není špatně, naopak je to dobře, protože my máme nějaké zásady a kdybychom dělali jakékoliv jímky, tak je to určité precedence, které se nám může v jiných případech
Mluvčí 00: vymstít.
Mluvčí 00: Samozřejmě všichni se můžeme dostat do situace, kdy máme nějaké životní plány a najednou nám se lžou a není možné ty situace realizovat, to se může stát tam každému.
Mluvčí 00: A my jsme se o tom také bavili a jsem navrhoval mimo jiné, že teda město by mohlo jaksi ten pozemek nabít zpět
Mluvčí 00: abychom doznali líteře zákona.
Mluvčí 00: Teď jsme si určili s tím, že by na podkladech, které tam byly skutečně investovány, tak by to těm durecovým uhradilo a ten další zájemce, který by se to přihlásil, tak by tu cenu měl zvýšenou
Mluvčí 00: tu částku, co město těm durecovým zaplatilo.
Mluvčí 00: Důvod je, že by se vyhnuli tomu precedens, že někomu uděláme výjimku a druhému tu výjimku neuděláme.
Mluvčí 00: Samozřejmě je to věc názoru, ale my, když rozhodujeme, tak musíme počítat s tím, že právě tento případ třeba s výjimkou se nám třeba za půl roku nebo za rok vrátí.
Mluvčí 00: při nějaké jiné situaci a pak budeme třeba v situaci ještě svýzelnější.
Mluvčí 00: Děkuju.
Mluvčí 17: Tak já bych vás teď požádal o chvilku trpělivosti kolegové Jiří Sucharda a Jan Tokner.
Mluvčí 17: Teď vrhu diskuzi s, teď nevím, jestli to je prodávající nebo případný nabivatel, jestli by souhlasil právě s tou variantou, o které teď mluvíme, že by se před kupním právo pak
Mluvčí 17: Zůstalo vlastně s novým nabyvatelem do toho těch pozemků.
Mluvčí 17: Takže chvilinku počkáme prosím.
Mluvčí 17: Díky.
Mluvčí 17: Tak paní Fabriová.
Mluvčí 01: Zdravím všechny, já bych jenom chtěla říct, že souhlasím s panem doktorem Járou a navrhuji, abychom nejprve hlasovali o tom třetím bodu, že zastupitelstvo města rozhodlo neměnit stanovisko z toho 22.6.2023.
Mluvčí 01: To je můj návrh tedy.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji.
Mluvčí 17: Počkáme tady ještě, jestli bude potom další návrh na pozměňovací. www.hradeckesluzby.cz www.hradeckesluzby.cz
Mluvčí 17: Já vás požádám ještě o chvilku trpělivosti.
Mluvčí 17: Práce platná a kvapná málo platná.
Mluvčí 17: Už to diskutují s naší právníčkou města s paní Slintákovou, aby se nedělalo zbytečně nějaké ukvapené usnesení, které by pak způsobilo spíše komplikace.
Mluvčí 17: Děkuji.
Mluvčí 17: Tak já bych vás požádal, jestli bychom mohli na svá místa.
Mluvčí 17: Takže po jednání se zástupci prodávající bylo domluveno, že by se tento bod stáhl z dnešního jednání a na příštím jednání zastupitelstva by byl předložen ve správné formě.
Mluvčí 17: Takže
Mluvčí 17: Takže navrhuji stažení tohoto bodu z dnešního jednání.
Mluvčí 17: Takže požádám návrhovou komisi.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod 1.11 z programu jednání.
Mluvčí 17: Děkuji a poprosím vás o hlasování.
Mluvčí 17: Pro stažení tohoto budu z programu dnešního jednání je 18 přítomných zastupitelů nehlasoval jeden.
Mluvčí 17: Usnesení bylo takto přijato, děkuji.
Mluvčí 04: Tak a od 1.12. je opět úprava bývalého rozhodnutí zastupitelstva
Mluvčí 04: to, co se týče schválení financování akce s názvem Revitalizace parků v ulici Západní, Barvířská a výstavbou skateparkového řiště ve Vangsdorfu.
Mluvčí 04: Takže v říjnu zastupitelstvu města jsme podali žádost o dotaci.
Mluvčí 04: kde jsme obdrželi ostatního fondu podporu investic oznámení o předběžném vyhodnocení žádosti a obdrželi jsme smlouvy o poskytnutí dotace.
Mluvčí 04: Jednou z povinných náležitostí je i doklad o vlastníctví finančních prostředků na dofinancování investičního záměru.
Mluvčí 04: Přistíbená dotace je ve výši 13.081.307 Kč, včetně DPH.
Mluvčí 04: Zastupitelnost města rozhodlo na svém květnovém zasedání schválit financování akce revitalizace parků s tím, že náklady budou hrazeny za rozpočtu města v letech 2020-23-24 do výše rozpočtových nákladů 30 677041 koruna.
Mluvčí 04: Tyto
Mluvčí 04: Celkové náklady vycházely z předpokladaných hodnot, zešly z projektové dokumentace.
Mluvčí 04: V současné době již máme demolici bývalé továrny v západní ulici vysoutěženou, máme vysoutěženou rekonstrukci továrního komína a máme vysoutěženou vlastní revitalizaci parku a výstavbu skateparkového řiště.
Mluvčí 04: Když se sečtou tyto
Mluvčí 04: Tři částky, tak částka schválená v zastupitelstvu města nepokrývá tyto vysoutěžené částky o 595 616 Kč.
Mluvčí 04: včetně DPH, takže bych vás poprosil o opravu vlastně usnesení s tím, že máme tyto finanční prostředky zajištěny v rozpočtu města pro rok 2023 a 2024, kdy převážná většina těchto prostředků bude hrazena v roce 2024.
Mluvčí 17: Takže já děkuji a otevírám diskuzi.
Mluvčí 17: Nejprvé hoste dnešního zastupitelstva.
Mluvčí 17: Nikdo?
Mluvčí 17: Takže kolegové, kolegyně, zastupitelé.
Mluvčí 17: Paní Lanková se hlásí jako první.
Mluvčí 17: Máte slovo?
Mluvčí 08: Vzhledem k tomu, že jsem členem hodnotící komise a tento týden jsme měli na pořadu to opravu nebo rekonstrukci toho komína, ta cena je šílená teda.
Mluvčí 08: tak jsem se chtěla zeptat, jestli určitě stojíme o to, aby tam ten komín stál, protože si myslím, že když už by bourali tu fabriku, že by to třeba vzali jedním vrzem, jestli by nás to nevyšlo levnějši.
Mluvčí 08: My jsme se sice naposled tady bavili o tom, co by se tam všechno s tím komínem dalo udělat, ale to jsem ještě nepředpokládala, nebo vůbec jsem si ani nedokázala představit, za jakou cenu
Mluvčí 08: by se ten komín opravoval.
Mluvčí 08: To je dost vysoká čáska, já jsem to samozřejmě napsala i na protokol, který jsme odezdávali radě města po hodnocení toho vítěze.
Mluvčí 08: Já bych to odsouhlasila, ale nesměl by tam být ten komín.
Mluvčí 08: Prostě s tím nesouhlasím dát takovouhle čásku za opravu.
Mluvčí 08: na hledě na to, že ty komíny se musí taky revizovat.
Mluvčí 08: Každý rok minimálně dvakrát se dělají revize komínů.
Mluvčí 08: Aspoň teda u našeho komínu to také, nevím, proč by to asi nebylo u komínu jinýho.
Mluvčí 08: V každém případě já si myslím, že by to nikoho nebolilo, kdyby tam ten komín nestal.
Mluvčí 08: Takže tak, prostě bez komínu souhlasím s komínem, bohužel ne.
Mluvčí 17: Tak nejprve technická poznámka paní kolegině Nedvědová.
Mluvčí 09: Mám stejný názor jako paní Lanková.
Mluvčí 17: Tak dále se hlásí do diskuze kolega pan Čapek.
Mluvčí 13: Dobrý den všem, já samozřejmě budu také mluvit na téma komíny.
Mluvčí 13: První věc, na kterou jsem se chtěl zeptat je, v posledním rozhodnutí rady města bylo, že je to vlastně rozhodované samostatně ty vysoké komíny, že byly vysoutěžené a tady to máme v jednom celém usnesení v podstatě o celé akci, tak bych se chtěl zeptat, proč to není taky oddělené.
Mluvčí 13: A druhá věc je samozřejmě, že já hrozně rád bych byl, aby to hřiště co nejdřív vzniklo a měli si kde děti hrát, ale
Mluvčí 13: Přiznám se, že s tím komínem taky prostě nejsem jakoby souhlasnej, že bych ho tam chtěl prostě.
Mluvčí 13: To je celý.
Mluvčí 13: Děkuji.
Mluvčí 17: Tak kolega Jiří Sucharda.
Mluvčí 20: Ještě jednou dobré odpoledne.
Mluvčí 20: Já se netajem tím, že jsem zastáncem toho komínu, přestože i ta částka připadá příliš vysoká.
Mluvčí 20: Jak jsme této částce došli, víte, že když se rozhodovalo o tom a zastoupitelstvo rozhodlo o tom, že tam ten komín chce mít, tak jsme se hodnotili,
Mluvčí 20: Ne, že to nebude nic stát, ale hodnotili jsme ten poměr ceny mezi tím, co bude stát demolice toho komínu a co bude stát sanace toho komínu.
Mluvčí 20: Když se podíváte i třeba na stránky Děčínského denníku a dočtete se tam takový článek, který je Sejdeme se u komína, který právě opisuje ten náš komín, tak
Mluvčí 20: Celý ten smysl měl být skutečně toho, že to hřiště bude mít nějakou dominantu.
Mluvčí 20: Ten příběh k tomu, protože všechno má svůj příběh, je o tom, že město Vansdorf požíval dlouhá léta takový svojí přídomek, který byl, že jsme město zahrad, komínů a mládí.
Mluvčí 20: Těch komínů už tady moc nezbylo.
Mluvčí 20: A tak jsme se proto právě při tomhletom rozhodli, a když se pojáte, jak vypadají ty za výkresové dokumentace, prostě ten komín zachovat.
Mluvčí 20: Není jsme vůbec sami?
Mluvčí 20: Když jsme oslovali ty firmy, tak jsme zjistili, že například město Blovice zbouralo celou cihldu a přesto, že také mohli zbourat ten komín a bylo by to jednodušší, tak za 1,5 milionu korun ten komín nechali upravit a kolem ní udělali v podstatě velmi podobný park a takový, řekl bych, sportovně relaxační areál.
Mluvčí 20: Město Šluknov před nedávném, jestli se nepetuji, lodinou před lodí investovalo také poměrně vysokou částku do stanace a opravy komína v dnes již neexistující továrně, kterou najdete na levo mezi Šluknovem a Rožany.
Mluvčí 20: Teďka je otázka té ceny.
Mluvčí 20: Jak jsme k té ceně dospili?
Mluvčí 20: Ta cena byla stanovená na základě projektů,
Mluvčí 20: který dělal proměstoprojektant a byla stanovena na základě toho, že tam byl nějaký znalecký posudek na ten komín a pak tam byl nějaký statický posudek.
Mluvčí 20: Na základě toho vznikl projekt, na základě projektu vznikly předpokládané peníze, na základě předpokládaných peněz a toho projektu vznikla nabídka firmy Vysoké komíny.
Mluvčí 20: Zítra máme na programu dne jednání s firmou.
Mluvčí 20: Zítra.
Mluvčí 20: A máme na programu dne jednání místní šetření na tento komín, kde by mělo dojít k výraznému snížení ceny.
Mluvčí 20: Jak bychom k tomu chtěli dospět, firma Vysoké komíny musela akceptovat projekt, abychom nepřišli o tuto dotaci tak, jak byl připraven a předložen.
Mluvčí 20: Ale firma Vysoké komíny má velkou zkušenost s opravami.
Mluvčí 20: Jsou to chlapi, kteří komíny rekonstruují a bůrají po celé republice.
Mluvčí 20: Mimo jedné, tady ve Vansdorfu realizovali opravu komínů v areálu Čekpan.
Mluvčí 20: A oni navrhují jiné řešení.
Mluvčí 20: To řešení by mělo být podstatně levnější.
Mluvčí 20: Nebudu teď říkat, jestli o korunu, nebo o milion, nebo o dva.
Mluvčí 20: Prostě jiné řešení.
Mluvčí 20: A my teď se budeme snažit v rámci změn stavby, v průběhu stavby, projednat, a to je zjistila ta schůzka, se statikem, který provedl původní statický posudek, a s projektantem, který nabrhl tuto opravu komína,
Mluvčí 20: celou tu akci zlevnit minimálně tak, aby se vešla do těch nákladů, které byly představeny zastupitelům, když pro to zvedli ruku.
Mluvčí 20: Můžu samozřejmě o tom mluvit díl, ale myslím si, že takhle aspoň to stačí.
Mluvčí 20: Tak jenom pro tu vaši představu, že jsou tam od projektanta navrženy upravy
Mluvčí 20: které jsou poměrně drahé, co se týká dalších revizí a tak dále, tak nefunkční komíny další revize nemají, takže se neutrácejí další peníze.
Mluvčí 20: Krom toho, od války z roku 1945 v České republice žádný komín sám od sebe nespadl.
Mluvčí 20: Znamená, spíš se nám jedná o to, ten komín využít, využít ho ku prospěchu věci, to znamená v centru města mít komín osvětlený, popsaný a prostě takový středomot, jako když jsme prostě v našem mládí chodili na rande pod
Mluvčí 20: odsaz u koně Václava na Václaváku, tak tady, aby prostě ty lidi si říkali, jo, jdeme pod komín, sejdeme se u komína.
Mluvčí 20: Takže tomu takhle odpovídá ten příběh.
Mluvčí 17: Děkuji po diskuze paní Lanková.
Mluvčí 08: Tak já ještě nejdřív, my o tom hlasujeme ale dneska, takže zítříší shůřka
Mluvčí 08: Je nám více méně jakoby k ničemu, kdybyste tu službu měli před zastupitelstvem a už přišli s nějakou jinou cenou.
Mluvčí 08: Asi třeba bych o tom přemýšlela.
Mluvčí 08: Další věc, ještě jsem si tady udělala poznámku.
Mluvčí 08: Já mám taky ráda, pane Suchardo, takový ty starší věci, starý věci, řeknu jo, ale teď je ruku na srdce.
Mluvčí 08: My tady pořád něco kupujeme nebo něco chráníme.
Mluvčí 08: A podívejte se na Kino Kavárnu.
Mluvčí 08: Doty se nevrazila ani koruna.
Mluvčí 08: Dětská poliklinika.
Mluvčí 08: To samé.
Mluvčí 08: Malá budova na Střelecký.
Mluvčí 08: Teďka starý nádraží.
Mluvčí 08: My pořád něco zachráníme, ale vůbec se o to nestaráme.
Mluvčí 08: Vždycky přijde někdo s něčím.
Mluvčí 08: Dítě to škoda, dítě to památka.
Mluvčí 08: Já to chápu.
Mluvčí 08: Ale když už kupujeme takovýhle věci, tak musíme počítat s tím, že do toho musíme také investovat nějaké peníze.
Mluvčí 08: A to se prostě leta neděje.
Mluvčí 08: Takže je mi líto, ale tohle mě opravdu nepřesvědčilo.
Mluvčí 08: Můžu třeba dát návrh, aby se o komínu hlasovala zvlášť, aby se to rozdělilo prostě.
Mluvčí 08: Ale jako celek takhle bohužel nepodpořím to.
Mluvčí 17: Kolega pan Čapek, prosím.
Mluvčí 13: Tak, já bych měl souvislosti s tím návrhem hlasování o dvou částech.
Mluvčí 13: V podstatě dotace na pana Beránka, jestli vůbec je reálný, aby jsme nějak nepoškodili nebo nahorozli tu dotaci, to oddělit, jo?
Mluvčí 13: Tak, jestli můžu poprosit.
Mluvčí 04: No, teď jak to vysvětlit?
Mluvčí 04: Dnešní
Mluvčí 04: Vlastně předloženej bod zastupitelstva je pouze a jen o zajištění financování.
Mluvčí 04: Vy vlastně už teďka o rozhodování komína, jestli bude stát nebo nebude stát, nebo jestli skatepark jo nebo ne, vy jste vlastně všema předchozíma úkonama, hlasováním se dospěli, že dnešního dne jsou uzavřeny smlouvy, dnešního dne dochází předávání staveniště odborným firmám,
Mluvčí 04: A pouze administrativně, aby jsme získali těch 13 milionů kron dotaci, tak po nás chtějí rozhodnutí zastupitelstva, že máme na to peníze na účti.
Mluvčí 04: Nic jiného, oni nechtějí jenom potvrzení zastupitelstva města, že máme peníze na účti.
Mluvčí 04: To je potřeba, aby kolegyně, která doteci administruje, aby poslala na fond a měli jsme odškrtnout to, že od těch třináct minulů nepřijdeme.
Mluvčí 04: To asi chtěl slyšet pan Čapek a to si myslím, že bychom neměli spojovat teď, kde nastala chyba v minulosti, ale teď bychom měli pokračovat v tom projektu a to, že je tady teď
Mluvčí 04: Nová vyvstala otázka, jestli je to účelné vynakládání peněz nebo není.
Mluvčí 04: Rozumím, stalo se to.
Mluvčí 04: Já jsem oproti Jirkovi byl odjakživa, ať ten komín prostě zmizí.
Mluvčí 04: Možná je to názor minoritní, jo.
Mluvčí 04: Vím, že tady jsou lidi, který komíny mají rádi, kterým se líběj.
Mluvčí 04: I rozumím ty historické souvislosti.
Mluvčí 04: Na druhou stranu, já jsem zastával jako názor, že když bychom mohli na to získat dotaci na tu demolici,
Mluvčí 04: a zbavit se komína, který již nemá funkci, už nemá žádnou funkci, tak právě využít tu dotaci k tomu, aby v tom brownfieldu tyto prvky zmizely, ale rozumím demokraticky, že mně bylo vysvětleno, že většina zastupitelů veřejnosti si přeje, aby ten komín byl zachován, takže proto jsme i tak ten projekt celý od začátku řešili, že komín má zůstat.
Mluvčí 04: Demolice bude probíhat tak, aby komín nebyl poškozen.
Mluvčí 04: Oprava komína bude zase muset být podřízena tomu, aby nemohly být ohroženy práce na tom skateparku.
Mluvčí 04: Momentálně zasahnout a úplně to celé zrušit.
Mluvčí 04: Nevím, jaký by byl postup, kdybyste teď rozhodli o odstranění komíná.
Mluvčí 04: Nemám s tím takové zkušenosti, když je rozpracovaný projekt, tak bychom museli teď vstoupit do jednání.
Mluvčí 04: vlastně s poskytovatelem dotace a vlastně měnit za pochodu projekt ke stavebnímu povolení.
Mluvčí 04: Byly by tam teda nějaké přesuny finančních prostředků zase na demolici.
Mluvčí 04: Nevím, jak by to bylo s hlutami, takže je to otázka, na kterou moc neumím odpovědět.
Mluvčí 09: Mě už asi bylo odpovězeno, já jsem se chtěla zeptat, když tam ten komín stát nebude, jestli ta dotace bude, ale pan svůj už mi odpověděl.
Mluvčí 17: Technická poznámka kolega Jiří Sucharda.
Mluvčí 20: To jednání opravdu nešlo o skutečným dřív než nezítra, protože ta firma není také místní a museli jsme dát dohromady tři termíny, kde je to ta firma, ten statik a ten projektant, což se podařilo bohužel až na zítra.
Mluvčí 20: Spíš jde teďka o to.
Mluvčí 20: To celé hlasování o ca.
Mluvčí 20: 600 tisících, které jsou nad rámec toho, co je schváleno v zastupitelstvu.
Mluvčí 20: a já budu dělat všechno pro to, aby těch 600 tisíc jsme z toho rozpočtu nemuseli vybírat.
Mluvčí 20: Když to bude víc, budu rád, když to bude jenom těch 600 tisíc, tak si myslím, že budeme spokojeni všichni vzhledem k tomu, že dodržíme schválený rozpočet.
Mluvčí 17: Ta ještě technická poznámka, pan doktor Jára.
Mluvčí 00: Já jsem jenom, vlastně se týkám o Mariana Čapka, ona ten dotaz měl tak,
Mluvčí 00: jestli si ohrozíme dotaci, pokud rozdělíme to hlasování na dvě části.
Mluvčí 00: Takže to nedostal odpověď, ale myslím si, že by k dotaci asi mohlo dojít k ohrožení, ale přímo takhle na to nebylo odpovězeno.
Mluvčí 00: Děkuju.
Mluvčí 04: Já myslím, že bylo, protože my máme už uzavřeny smluvy a
Mluvčí 04: Když ty smlouvy tři sečtu, tak musím mít na je to zajištěný financování.
Mluvčí 04: Takže když neschválíte tu vyšší částku, tak nemám zajištěný financování, nesplněli jsme podmínky administracie dotace.
Mluvčí 04: Takže to je jasný.
Mluvčí 04: Na druhou stranu bychom si asi vyžádali nějaký náhradní termín, předložení podkladů a ptali bychom se, jaká by byla další řešení, abychom od dotace nepřišli.
Mluvčí 04: jaký by bylo doporučení nebo jestli by nám schválili změnu v takovémhle rozsahu a jaký by to mělo vliv na změnu projektové dokumentace.
Mluvčí 04: To si nedovedu teďka opravdu odhadnout.
Mluvčí 04: Nějaké lhůty.
Mluvčí 17: Diskuze kolegyně Monika Pivková.
Mluvčí 11: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, ale už mi asi bylo taky částečně odpovězeno, že pokud to prošlo výběrovním řízením, že jsou předpsané smlouvy a pokud by došlo teda ke změně té ceny v té rekonstrukci toho komína, tak by se dělal dodatek, předpokládám, nebo?
Mluvčí 04: Samozřejmě, pokud by došlo k prolevnění té částky nebo snížení té částky, že bychom, to neznamená, že se zítra jsme schopni domluvit na nějaké konkrétní částce.
Mluvčí 04: Tam půjde jenom o to, že firma odborná řekne, jak v čem by spočívaly možné úspody a znalec soudní v oboru rekonstrukce výškových budov
Mluvčí 04: by si to vzal jako práci a vlastně udělal by nový posudek, který by mohl potvrdit návrhy té stavební firmy a tím by potom jsme udělali změnu v průběhu stavby a ta by vyvolala nějaké méně práce a dodatkem by se snížila cena.
Mluvčí 17: Tak kolega pan Čapek, prosím.
Mluvčí 17: Tak, beru zpět, tak ještě paní Pivková bude reagovat.
Mluvčí 11: A ještě jenom krátký dotaz.
Mluvčí 11: A rekonstrukce komína je předpokládám započítaný do způsobenech nákladů.
Mluvčí 11: Není.
Mluvčí 11: Děkuji.
Mluvčí 17: Takže není, prosím, slovo pro pana Čapka.
Mluvčí 13: Tak a po vyslechnutí tohle z těch všech argumentů musím říct, že rozhodně nechci, aby jsme schodili ten projekt nebo nějak narušili to, aby se provádělo, takže v tuhle chvíli asi budu hlasovat pro, ale chci jenom, abyste věděli, že nejsem v souladu prostě s tím komínem, prostě za tuhle cenu, to je celý.
Mluvčí 13: Děkuji.
Mluvčí 17: Tak kolega Martin Musílek, prosím.
Mluvčí 05: Když jsme kdysi jednali o tom, jestli ten komín zachovat nebo nezachovat, tak jedním z argumentů byl právě i cena případné likvidace oproti rekonstrukci nebo menším opravám.
Mluvčí 05: Mě teda tato výzvedná cena také docela zaráží, ale máme tu slíbeno, že bude pravděpodobně nižší.
Mluvčí 05: Ale chtěl jsem pozornit, že kdyby se ten komín likvidoval, tak ta cena nebude moc nižší té likvidace.
Mluvčí 17: Tak paní kolegyně Lanková.
Mluvčí 08: Jenom bych chtěla reagovat na pana Musílka, že kdyby se to bouralo v jednom, tak ta cena by byla určitě nižší.
Mluvčí 08: Protože když se to bude dělat každý zvlášť, tak bude cena vysoká, ale pokud se to bude dělat v jednom, tak to bude určitě levnější.
Mluvčí 17: Děkuji.
Mluvčí 17: S technickou poznámkou Jiří Sucharda.
Mluvčí 20: Tam si myslím, že nejde ani o to, jestli se to bude dělat najednou nebo nenajednou.
Mluvčí 20: Tam jde o to, že komín obsahuje nebezpečné látky a tam je drahá ta likvidace té suti.
Mluvčí 20: To je asi ta největší položka při té demolici.
Mluvčí 20: Já samozřejmě říkám znova a mějte mě za slovo, že budu dělat všechno pro to, aby jsme se vešli do toho plánovaného rozpočtu a budu rád, když to dopadne a třeba na dalším dostupitelstvu, to budu moc potvrdit.
Mluvčí 17: Tak já bych dal slovo ještě kolegovi Martinovi Musílkovi, nebo už ses odhlásil?
Mluvčí 17: Aha, dobře, takže kolegyně paní Křivohlava, prosím.
Mluvčí 21: Dobré odpoledne, já bych chtěla poprosit pana Beránka, nechci ho interpretovat o co nám říkal na komisi, ale tam se k ceně té případné demolice vyjadroval, tak bych ho chtěla jen poprosit, aby to tady řekl na zastupitelstvu.
Mluvčí 21: Děkuji.
Mluvčí 04: Já se jenom zeptám k ceně demolice, že se nám podařilo jí vysoutižit levněji nebo... k demolici té vlastní budovy nebo k komínům?
Mluvčí 17: To byl dotaz na paní Křivohlavou, takže poprosím zapnout ty mikrofony a dát jí slovo, můžete?
Mluvčí 21: Na komisi jste zmiňoval, jak se pohybují ceny demolice podobných komínů.
Mluvčí 04: i včetně likvidace tý sutí s tím, že to je nebezpečný odpad, že se to vlastně k těm třem a půl milionům vůbec nepřibližovalo, tak jenom jestli byste to... Já chci mezi váma tady přilývat olej do ohně, protože vím, že to je citlivá téma a že jsou to dvě různé barikády, prostě někdo je prostě za stánce,
Mluvčí 04: v těchto staveb, někdo radši třeba na to kouká z ekonomického hlediska.
Mluvčí 04: Já to mám jenom jakoby s prostřednictvím těch demoličních firém, protože když jsme dělali to výběrové řízení na tu demolici, kde se nám přilásilo 13 firém, tak řada z nich pokládala dotaz,
Mluvčí 04: proč ten komín není zahrnutý jako ve výkazu výměr.
Mluvčí 04: Tak jsme jim říkali, no není, protože bude zůstávat, nebude se demolovat a oni nám říkali, že to je jako škoda a uváděli nějakou částku.
Mluvčí 04: Takže jsem na komisi říkal, že ty částky se pohybovaly okolo půl milionu korun za tu demolici, kdyby to bylo v rámci bourání té fabriky.
Mluvčí 04: ale kdyby to bylo třeba samostatně, tak to samozřejmě vyjde třeba na větší peníze.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji a vidím, že se již nikdo nehlásí, žádný poznánící návrh nebyl, takže pojďme o tom hlasovat v původním změní, takže bych požádal návrhovou komisii o přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit financování akce s názvem Revitalizace parků v ulici Západní Barvířská a výstavba skateparkového řeště Villansdorfu v celkové výši 31 272 657,77 Kč všetně DPH z rozpočtu města v letech 2023 a 2024.
Mluvčí 22: Děkuji, takže nyní pojďme hlasovat.
Mluvčí 17: Pro bylo 17 přítomných zastupitelů, zdržely se dva usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Děkuji.
Mluvčí 04: Mám pro vás poslední bod z části převody pozemků a je to návrh na nabití pozemkové parcely 6790 katastrálním úřemí Varnsdorf.
Mluvčí 04: Je to nabití
Mluvčí 04: pozemku, který je veden jako ostatní plocha komunikace a nabízí nám ho majitelka pozemku a to je paní Antonie Krátka.
Mluvčí 04: Město Wannsdorf oslavilo paní Krátkou už v roce, myslím, že 2005 a
Mluvčí 04: pokousilo se nabídnout úplně krátké možnost odkoupení, vzhledem k tomu, že tato cesta slouží zároveň jako přístupová cesta k městským pozemkům.
Mluvčí 04: Na těchto městských pozemcích je asi pět nebo šest zahrádek, které jsou územním plánem schváleny k výstavbě rodinných domů.
Mluvčí 04: ale bohužel na těch pozemcích se nedá stavit, protože nemají zajištěn přístup.
Mluvčí 04: Paní Krátka i v té době byla velice ochotná a chtěla se s městem dohodnout, ale měla soukromý problém, řekl bych, problém ekonomického finančního charakteru, kdy na nemovitosti jí uvízly nějaké předkupní nebo exekuční práva.
Mluvčí 04: Pak jsme se pokoušeli paní Krátkou v historii znova kontaktovat, jestli už má problém vyřešen.
Mluvčí 04: Paní Krátka se pokoušela pak využít takové to je milostivé léto, jestli vám to něco říká a snažila se tu nemovitost sejmout ty různé exekuce, které měla
Mluvčí 04: V současné době je to tak, že paní Krátka nabízí městu Wandsdorf odkoupení této komunikace za částku 171570 Kč.
Mluvčí 04: Tato částka by zároveň pomohla k tomu, aby nemovitost těch, kterých bydlí, měla očištěny.
Mluvčí 04: Komise s právě majetku
Mluvčí 04: Projednala s tím, že jsme si vědomi, že cena, když se vydělí na metr čtvrtiční, tak se dostáváme přes 500 korun.
Mluvčí 04: Z toho důvodu bylo vlastně komunikováno tak, že město Vansdorf by standardně nabídlo třásku 300 korun.
Mluvčí 04: ovšem za jakýkoliv pozemek.
Mluvčí 04: Tento pozemek je zpevněný, slouží jako komunikace, není potřeba dále investovat pro potřeby zahrádkářů, nějaké navážení stavebního materiálu atd.
Mluvčí 04: Takže částku 181 000 lze teoreticky rozdělit na částku za pozemek a částku za ty zpevněné konstrukční vrstvy.
Mluvčí 04: Z tohoto důvodu doporučuje Komise správé majetku nabítí této komunikace a vyřešení dlouhodobého problému, kdy pozemky budou mít zajištěný přístup a cena zároveň pomůže paní Krátké vyřešit její osobní problém.
Mluvčí 04: Asi všechno z mý strany.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji předkládajícímu a otevírám tedy diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 17: Nejprve hosté.
Mluvčí 17: Tak, nikdo se nehlásí.
Mluvčí 17: Kolegové, kolegyně, zastupitelé.
Mluvčí 17: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisi.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo nabít do vlastnictví pozemek parcení tíslu 6790
Mluvčí 22: O výměři 301 m2 v katastrálním muzemí von Zdorov od paní Antony je krátké zakupní cenu 171570 Kč za předloženého návrhu.
Mluvčí 17: Děkuji a nyní pojďme prosím hlasovat.
Mluvčí 17: Pro tento návrh bylo všech 19 přítomných zastupitelů, takže usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Takže nyní jsme v bodu dvě a to jsou zprávy výborů zastupitelstva města.
Mluvčí 17: Tak nejprve se zeptám za kontrolní výbor paní Fabriová.
Mluvčí 17: Máte slovo, prosím.
Mluvčí 01: Ještě jednou dobrý den, kontrolní výbor nyní nepředkládá žádnou zprávu.
Mluvčí 17: Já vám děkuji a paní Lanková.
Mluvčí 08: Já bych navázala na naše poslední zasedání zastupitelstva, kde jsme řešili naše úkoly a až po zastupitelstvu jsem byla obeznámena nebo obeslána
Mluvčí 08: jak informace má paní Jenřiky Kociánové, tak panem starostou, jaký kompetence má kontrolní a finanční výbor, co můžou a nemůžou.
Mluvčí 08: Takže jsem si vzala na pomoc, samozřejmě prošla jsem si všechny ty paragrafy, všechny ty zákony, které byly změňované, dokonce jsem si ještě našla stanovisko Ministerstva vnitra, právočlena zastupitelstva obce na informace.
Mluvčí 08: Uděláme to tou cestou, jak asi by si to pan starosta přál.
Mluvčí 08: Nicméně chci říct, že tou cestou jsme vůbec jít nemuseli.
Mluvčí 08: Přišli jsme o dva měsíce práce.
Mluvčí 08: Protože i kdyby jsme to nemohli jako výbor, jako zastupitel tyhle všechny informace dostanu.
Mluvčí 08: Takže akorát bych přednesla návrh usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města Vansdorf ukládá finančnímu a kontrolnímu výberu provedení kontroly hospodaření Městského divadla příspěvkové organizace za období 2018 až 2023 v následujících bodech.
Mluvčí 08: To období je takhle rozsálé z jedného prostého důvodu, že vlastně ta statistika se dělá těžko, když tam proběhly téměř dva roky covidu.
Mluvčí 08: Proto to bylo takhle roztažené do těch pěti let.
Mluvčí 08: Takže ty body jsou více méně obecné.
Mluvčí 08: My nebudeme břednout do žádných úplně určitých věcí, což si myslím, že je v kompetenci paní Inžení Kikociánové a doufám teda, že to dělá.
Mluvčí 08: Takže bod 1.
Mluvčí 08: Kontrola veškerých uzavřených smluv, včetně zaměstnaneckých pracovních dohod a podobně s důrazem na provedení výběrových poptávkových řízení, oprávněnost cenových ustanovení, zdůvodnění nutnosti uzavření smluvy.
Mluvčí 08: Za druhé, kontrola hospodárnosti, využívání veškerého majetku divadla a oprávěnosti jeho využívání.
Mluvčí 08: Za třetí, kontrola hospodaření divadla se zaměřením na ekonomické vyhodnocení jednotlivých představení, včetně časového zaučtování s dopadem na výsledky hospodaření.
Mluvčí 08: Za čtvrté, vyhodnocení ekonomického přínosu obsazených pozic příspěvkové organizaci.
Mluvčí 08: a za páté vyhodnocení přínosu služebních cest zaměstnanců městského divadla a příspěvkové organizace.
Mluvčí 08: Bude dodržen paragraf 119 odstavec 4 a 5 zákona o obcích.
Mluvčí 08: Takže bych poprosila hlasovat o tom, to už jste si ví.
Mluvčí 17: Tak já bych dal slovo paní Fábriové.
Mluvčí 01: Já jsem ale vám odpovídala předtím.
Mluvčí 17: Pardon, já jsem tam viděl, že tady svítilo vaše jméno.
Mluvčí 17: Stechnickou, pan Tajemník, prosím.
Mluvčí 16: Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, abych jenom poprosil, pokud máte takhle obsáhlý návrh, už jsme se nimi nejsme schopni vám ho tam promítnout, na to potřebujeme čas, než to dáme do toho systému.
Mluvčí 16: A pokud tady máte uvedeno, že ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru, tak pokud jste si, paní Lenková, studovala zákon o obcích, tak víte, že kompetence finančního a kontrolního výboru jsou odlišné.
Mluvčí 16: Finanční výbor vykonává kontrolu hospodaření, zatímco kontrolní výbor kontroluje dodržování přijatýho snesení.
Mluvčí 16: Takže podle mě by to chtělo nějakou úpravu.
Mluvčí 17: Tak s technickou poznámkou paní Lanková.
Mluvčí 08: Ano tam to tak bude, ty úkoly, my už jsme si vlastně rozdělovali na tom minulým, posledním jsme už říkali, jak to prostě bude probíhat.
Mluvčí 08: My se budeme věnovat vlastně
Mluvčí 08: Ty finanční záležitosti kontrolní výbor má i ve svých směrnicích, že kontrole čerpání dotací, příspěvků a podobně.
Mluvčí 08: Takže myslím si, že ve finále my pracujeme v tomto, já bych to řekla, v těchto věcích pracujeme společně.
Mluvčí 16: Já za sebe zastupitelům, za sebehovořím, nedoporučuju přijetí takového usnesení.
Mluvčí 16: Pro mě je nejasné.
Mluvčí 17: Tak s technickou poznámkou paní Lanková.
Mluvčí 08: I s touto možností jsme počítali,
Mluvčí 08: Ale pokud nemá někdo, co skrývat, asi myslím, že to není zase až takovej problém.
Mluvčí 08: A jak už jsem zmínila, tady v těch stanoviskách víceméně většinu těch věcí si můžu vyžádat jako řadový zastupitel.
Mluvčí 17: Tak do diskuze kolegyně paní Křížová.
Mluvčí 10: Dobré odpoledne.
Mluvčí 10: Já chci říct tady k tomu bodu, že
Mluvčí 10: Trošku jako inkvizice, která se teda chystá na příspěvkové organizace, protože my jsme kontrolovaní, nebo organizace jsou kontrolované, a dovolím si říct, a nechci se nikoho dotknout, ale kontrolované odborníky, profesionály,
Mluvčí 10: na učetnictví a na personalistiku a chodí ještě vlastně kontroly z bezpečnosti práce a z hygienické stanice a z jiných orgánů, i ze sociálního zabezpečení, to jsme teď měli zrovna v minulém týdnu, nebo tu řadu práce.
Mluvčí 10: předkládáme všechno, protože oni skutečně se prokáží pověřením, které jim náleží ze zákonu a výsledky těch kontrol jsou všechny dostupné veřejně, anebo ty jsou k nahlednutí, pokud by teda jste přišli i vy z kontrolního výboru.
Mluvčí 10: ale určitě bych, asi to pak půjde postupně po dalších organizacích, nemáme co skrývat, ale rozhodně bych nepředkládala personální záležitosti, jak vy tam chcete pracovní smlouvy a pomalu odměny a tak dále, tak tyhle ty věci vůbec si myslím, že nepřísluší, abych je předkládala členům kontrolního výboru, takže já se pro tohletou snesení určitě nebudu
Mluvčí 17: Pani Lanková.
Mluvčí 08: Právě proto jsem říkala, že jsou
Mluvčí 08: jsou kompetentní lidi, jako třeba paní Žena Kokociánová, která určitě tohle kontroluje.
Mluvčí 08: To, že probíhají různé kontroly, to je v pořádku, tak to asi má správně být, ale jsou věci, na který se ty kontroly nezaměřují.
Mluvčí 08: Tak uvidíme, třeba ve finále všechno bude úplně v pořádku, já nevím, z čeho tady je strach.
Mluvčí 08: Albo nějaký inkvizici, to je trošku přehenaný, já chápu,
Mluvčí 08: z pozice ředitele příspěvkové organizace další, že to tak může vypadat, ale věřte mi, není to tak.
Mluvčí 08: Prostě chceme pracovat a myslím si, že i v tom minulém, i v tomto období, jak kontrolní, tak finanční výbor a nechci se ním nikoho dotknout, pracuje nejvíc.
Mluvčí 17: Tak kolega Jiří Sucharda.
Mluvčí 20: Dobrý večer ještě jednou.
Mluvčí 20: Já v podstatě nemám nic proti tomu, aby, myslím si, že nikdo tady nechce nic skrývat, ani tajit, ani tak, ale mně se dlouhodobě nelíbí to, že se vždycky chce, aby jsme všichni dodržovali pravidla hry a tím nejvyšším pravidlem hry zastoupitelstva jednací řád, který jednací řád přijíma a tady já čtu jednoznačně, že prostě všechny ty
Mluvčí 20: Návrhy, připomínky, program, usnesení.
Mluvčí 20: My jsme prostě jako zastupitele měli dostat alespoň 7 dní před koráním toho zastupitelstva a my to pravidelně dostáváme tady.
Mluvčí 20: Nepřipravený, zaskočený, jak kdyby to bylo na schval.
Mluvčí 20: Proč třeba tyhle materiály, vy jste určitě připravili celé prázdiny, proč třeba tenhle návrh u toho usnesení, proč to nebylo součástí materiálu do tohoto zastupitelstva?
Mluvčí 17: Prosím slovo pro paní Lankovou.
Mluvčí 08: Ono, když už jsme to tady řešili před prázdninama, já myslím, že bylo úplně to nejmenší, aby ti, kteří tomu hoví, jak předpisům, tak veškerým stanovám, jednacím řádom a tohle, úplně to nejmenší, aby třeba pan tajemník nám řekl,
Mluvčí 08: Musí to být takhle, udělejte to takhle a takhle.
Mluvčí 08: Mohlo to být vyřešené hned a neříkejte, že my jsme to nedávali dopředu.
Mluvčí 08: My jsme to minule měli připravené.
Mluvčí 08: Je i zápis, který jsem dávala třeba zastupitelstvo předtím, posílala panu tajemníkovi s tím, že pokud je to blbě něco tam, tak by se to budelo ještě opravit.
Mluvčí 08: Proto jsem mu to poslala v neupravené verzi ve Wordu.
Mluvčí 08: Bylo to bez jakýokoli připomínkování rozesláno zastupitelům.
Mluvčí 08: A pak mě říkáte, že my nejsme připravení.
Mluvčí 08: My jsme chtěli pomoct, ale bohužel k tomu nedošlo.
Mluvčí 08: A ani tady na tom zastupitelstvu se k tomu prostě nikdo nevyjádřil.
Mluvčí 08: My jsme o tom mluvili před prázdninama.
Mluvčí 08: Teď jenom jsme udělali to, že vlastně jsme pokročili vlastně o stupinek víš a předložili jsme to zastupitelům a chceme už jenom schválit to, co jsme probírali před prázdninama.
Mluvčí 08: To není jako, že nikdo nebyl připravený, nikdo si nebyl seznámený.
Mluvčí 08: My už jsme seznamovali zastupitele na minulým, na tom posledním před prázdninama.
Mluvčí 17: Pani Křížová.
Mluvčí 10: Ještě doplně k té kontrole.
Mluvčí 10: Já jsem pracovala taky v kontrolním výboru s panem Rajbrem a pokud si pamatuju, tak ten kontroloval hlavně záležitosti, které se týkaly usnesení zastopitelstva Rady města a dalších orgánů.
Mluvčí 10: a vůbec nezacházel do takovýchto záležitostí, které teď navrhujete vy.
Mluvčí 10: A jak říkám, kontroly u nás probíhají, takže pokud budete chtít zprávu BOZP, nebo hygienické stanice, nebo auditu tady městského za hospodaření v roce předchozím, ty jsou všechny dostupné a k předložení, ale další materiály interní, školní, určitě nebudu předkládat.
Mluvčí 10: Ještě jenom doplním, říkáte kontrola projektu.
Mluvčí 10: Jako kontrola projektu těch, které nejsou podpořené z rozpočtu města, tak ty vůbec nenáleží cizím osobám.
Mluvčí 10: To si kontroluje kontrolní výbor těch donátorů.
Mluvčí 17: Světí tam ještě vaše jméno, paní Lanková, ale nevím, jestli to bylo s to předtím, nebo chcete reagovat.
Mluvčí 17: Tak další diskutující.
Mluvčí 17: Dobře, paní Kociánová, prosím.
Mluvčí 07: Tak já si myslím, dobrý den teda, já si myslím, že by stálo za to, abych se taky krátce vyjádřila.
Mluvčí 07: Já bych byla tady v té oblasti opatrná s kompetencemi finančního a kontrolního výboru.
Mluvčí 07: Několikrát tady zaznělo, že kontrolní výbor kontroluje spíš usnesení orgánů města.
Mluvčí 07: Tak toto skutečně je.
Mluvčí 07: Finanční výbor kontroluje nakládání s finančními prostředky města.
Mluvčí 07: Takže při dikci tady toho usnesení navrhovaného, to nevidím jako příliš častné a správné v dikci zákona,
Mluvčí 07: protože tam se dostáváme i do oblasti, která nespadá pod finanční prostředky města.
Mluvčí 07: Finanční výbor ze své kompetence a ze své pravomoci kontroluje prostředky města, tudíž kontroluje nakládání s příspěvkem, který město poskytuje příspěvkové organizaci.
Mluvčí 07: Tam je ta kompetence naprosto zřejmá.
Mluvčí 07: Případně návratnou finanční výpomoc a její použití atd.
Mluvčí 07: Tady toho bych se držela.
Mluvčí 07: Jinak pravdou, a zaznělo to tady, že ze zákona je povinnost řízovatele každoročně provádět veřejnost právní kontrolu.
Mluvčí 07: Ta veřejnost právní kontrola byla provedena a její výsledky jsou veřejně dostupné.
Mluvčí 07: Zastřílají se do výkaznictví státu.
Mluvčí 07: Tak jenom takhle pro úplnou informaci.
Mluvčí 17: Tak děkuji a jestli chceš někdo reagovat.
Mluvčí 17: Vidím, že nikdo, tak ještě jenom já pár slov.
Mluvčí 17: Já jsem víceméně chtěl, byť ne tak odborným jazykem, říct si to samé, co
Mluvčí 17: Pani inženýrka Kociánová, a chci jenom zdůraznit osobně, že jak tady padlo trošku invektiv, že někoho krýt, já nechci vůbec nikoho krýt, i když tady to můžete tomu jakoby směřovat, že vlastně navrhovaná kontrola má být v divadle, kolega Martin Musílek je můj spolustraník.
Mluvčí 17: a tak s čistým svědomím říkám, že v žádném případě se mně toto netýká a za sebe nemám ani strach, aby jakákoliv příspěvkovka či organizace města nebyla kontrolována, ale opravdu, taky jak jsem si načítal pravomoce a kompetence finančního a kontrolaního výboru já, anebo jak je chápu já,
Mluvčí 17: mým chápáním, tak si myslím, že opravdu tady jsme za jejich kompetenci.
Mluvčí 17: Takže já rozhodně za sebe budu hlasovat proti, ne že se zdržím, budu hlasovat proti a doporučuji to i ostatním, ale každý podle svého.
Mluvčí 17: Myslím si, že jako zastupitelstvo v tomto znění, toto usnesení by nebylo správné.
Mluvčí 17: Je to mimo jejich kompetenci.
Mluvčí 17: Můj názor, děkuji.
Mluvčí 17: Tedy, když nikdo jiný už nemá žádné
Mluvčí 17: žádné slovo do diskuze, takže bych požádal o přečtení návrhu u snesení.
Mluvčí 17: Ještě se pracuje na něm, jo?
Mluvčí 17: Takže jenom chvilku trpělivosti, vyčkejte, zpracovává se to pro jeho obsáhlost.
Mluvčí 17: Tak s technickou poznámkou, paní Nedvědová, prosím.
Mluvčí 09: Já bych se chtěla zeptat, jestli by pak nebyla možná krátká přestávka.
Mluvčí 17: Je, už jsme si to tady odsouhlasili, že hnedka po tomto hlasování vyhlásím.
Mluvčí 09: Děkuju.
Mluvčí 17: Není zač.
Mluvčí 17: Takže nyní návrhová komise bude předkládat návrh o snesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města Vanzdorf ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru pro vedení kontroly hospodaření Městského divadla Příspěvkové organizace za období 2018 až 2023 v následujících bodech.
Mluvčí 22: Kontrola veškerých uzavřených smluv, včetně zaměstnanenských,
Mluvčí 22: pracovních dohod a podobně s důrazem na provedení výběrových a poptávkových řízení, oprávněnost cenových ustanovení s důvodnění nutnosti o zavření smlouvy, kontrolu hospodárnosti využívání veškerého majetku divadla a oprávněnosti jeho využívání, kontrolu hospodáření divadla se zaměřením na ekonomické vyhodnocení jednotlivých představení, včetně časového zaučtování s dopadem na výsledky hospodaření, vyhodnocení ekonomického přínosu obsazených pozic v příspěvkové organizaci, vyhodnocení přínosu slu
Mluvčí 17: Dobře, děkuji, takže nyní vás požádám o hlasování.
Mluvčí 17: Pro bylo sedm zastupitelů, proti osm zdrželi se tři, nehlasoval jeden, usnesení nebylo přijato.
Mluvčí 17: Tak děkuji a je 16 hodin 55 minut, dalším bodem bude diskuze občanů města, jich náměty podněty připomínky a je 16.55, takže v 17.05, prosím, buďme dochvilní, 10 minut pauza. www.hradeckesluzby.cz www.hradeckesluzby.cz
Mluvčí 17: Já bych vás všechny prosím požádal na svá místa, kolegové, kolegyně, zastupitelé.
Mluvčí 17: Prosím, jestli byste vy, kteří jste někde v zádu, mohli třeba se podívat o restaurace nebo ven, jestli tam někdo není s kolegů a požádat je, aby si sedli na svá místa.
Mluvčí 17: Moc díky.
Mluvčí 17: Tak já bych tímto zahájil další bod dnešního jednání.
Mluvčí 17: Přeskočíme několik bodů, ke kterým se vrátíme a sice bod 3 a 4, otevírám bod číslo 5 a to jsou návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města.
Mluvčí 17: Tak, dobré odpoledne, můžete se posadit.
Mluvčí 17: a za chvilku se vám rozsvítí světelko na mikrofonu a pak můžete hovořit, představit se a hovořit.
Mluvčí 06: Dobrý den, vážení zastupitelé.
Mluvčí 06: Já se jmenuji Brinza Miloš a přišel jsem za vámi s peticí za nespokojný občany, kde na našem sídlišti, na Karlově ulici,
Mluvčí 06: nejenom na Karlově, uprostřed sídliště zkrátka nám vzniká tzv.
Mluvčí 06: geto nepřizpůsobojích občanů a proto jsme vás přišli poprosit, požádat zkrátka, aby s tím šlo něco dělat a tak.
Mluvčí 17: Já bych vás požádal, jestli byste mohli být trošku konkrétnější, jestli jste řekl, vzniká nám geto, nemusíme úplně třeba do podrobností, abyste nemenovalo... Abychom měli prostě představu, co se tam skutečně reálně děje.
Mluvčí 06: No tak hlavně je tam nepořádek, žeho hlůk musíme mít zavřený většině v okna, aby jsme se vůbec slyšeli.
Mluvčí 17: Já ještě jenom do toho vstupnictví říkal kostelní, přesně je to místo pro, je to pro to, to je záznam na mikrofon, aby posluchači i kolegové zastupitelé všichni byli vícem v obraze, kde konkrétně o čem hovoříme.
Mluvčí 06: Je to Karlova číslo popisné 1894.
Mluvčí 17: Čili je to uprostřed těch paneláků naproti kostelu.
Mluvčí 17: Jo, já to vím, ale spíš kvůli ostatním, abychom věděli o čem hovoříme.
Mluvčí 17: Díky.
Mluvčí 06: Takže zkrátka jsem tady s tou peticí za ty občany a chtěl bych vědět, co jim mám nebo mohu vyřídit, jak se věci mají.
Mluvčí 17: Dobře, my samozřejmě k tomu už nějaké podrobnosti máme.
Mluvčí 17: pár týdnů dozadu, možná i měsíců, takže já bych přidal slovo řediteli městské policie kolegovi místostarostovi Jiřímu Suchardovi, který k tomu by asi sdělal vám nejvíce, jak se to má.
Mluvčí 17: Tak prosím.
Mluvčí 20: Ta situace vznikla před několika měsíci, kdy soukromý vlastník, který tam má polovinu toho objektu na půl s druhým vlastníkem, vlastně využili tohoto objektu a
Mluvčí 20: Ubytovali v něm v současné době jednu poměrně početnou rodinu, která tam už delší dobu bydlí.
Mluvčí 20: My jsme tam v okamžiku, kdy vznikly ty
Mluvčí 20: nejen tato petice, ale myslím ještě před tou peticí, kdy vlastně si někteří občané volali, stižovali, upozorněvali na to, tak jsem dal do nařízení ředitele městské policie, aby městská policie tam pravidelně prováděla svoje kontroly.
Mluvčí 20: Zjistili jsme, že teda ten vstup tam je nejenom tou branou, ale že tam je teda ještě druhý vstup, který se tam vytvořili.
Mluvčí 20: Ti lidé tam jsou se souhlasem toho vlastníka objektu.
Mluvčí 20: Zprvu tam byly nějaké nevyhovující hygienické podmínky.
Mluvčí 20: Ten objekt
Mluvčí 20: pro vaši představu vůbec není skladován jako objekt bydlení, je to skladováno jako sklad a jako prostory pro skladování, ale to samozřejmě neznamená, že by tam nemohl někdo bydlet.
Mluvčí 20: Ten majitel je tam ubytovává, my jsme dávali
Mluvčí 20: Dota snažili jsme se využít všech možných dostupných pák, které město má, to znamená kontaktovali jsme i hned úřad práce, stavibní úřad, úřad náš, který má na starosti péči o děti, sociálku.
Mluvčí 20: Provedla se tam řada šetření, ti lidé jsou pod v podstatě neustálým dozorem, protože jediné, co my můžeme udělat, je teda kontrolovat, za tom jsou vyhovující podmínky pro děti, vyhovující podmínky pro dospělé nás v podstatě podle zákonu ani zajímat nemůžou.
Mluvčí 20: Kontroluje se, jestli ty děti chodí do školy, jestli jsou hodně oblečené.
Mluvčí 20: Zatím všechny kontroly, které se tam provedly, které byly v tom prvním nadzením, podlaží a provádí.
Mluvčí 20: Je tam dvě naše pracovnice, jedna teda příšpěvkové organizace, modrý kámen, a druhá ze sociálky.
Mluvčí 20: Zatím tam až na nějakou drobnou výjimku nebylo nic chledáno.
Mluvčí 20: Kontaktovali jsme také úřad práce, zda tam nejsou
Mluvčí 20: vypláceny nějaké dávky, zda se nejedná o tzv.
Mluvčí 20: obchod s chudobou a paní ředitelka úřadu práce, paní Širová nám sdělila, že na této adrese a této rodině byly tam nějaké pokusy, aby jim dávky byly vypláceny, ale ze vzhledu k tomu, že to nesplňuje ty podmínky, které tam pro žadatele jsou, to znamená, není to jako pro bydlení atd.
Mluvčí 20: Takže na tuto adresu a této rodině nejsou vypláceny žádné dávky a veškeré ty náležitosti
Mluvčí 20: zajišťuje ten otec té rodiny.
Mluvčí 20: Tím se samozřejmě tomu nechceme žádným způsobem vyhnout a snažíme se za město uplatit všechny možnosti, které město má k tomu, aby tam byl zachovaný pořádek, aby tam nedocházelo k nějakému nadušování itd.
Mluvčí 20: Ale opravdu v silách města není
Mluvčí 20: ty lidi vystěhovat, protože ty lidi tam jsou se souhlasem toho majitele, toho vlastníka.
Mluvčí 17: Jestli chcete na to ještě reagovat, já vám nechám zapnout mikrofon, prosím.
Mluvčí 06: Já bys teda chtěl poděkovat za vysvětlení a ještě bych se chtěl jenom tak krátkosti zeptat, ty občany, kteří tam bydlí, to asi nejsou místní, že ne?
Mluvčí 20: Ne, nejsou to místní, je to rodina, která dneska využívá mě trošku toho, že už si státní zpráva předává dokumentaci, to znamená podle toho, co jsme viděli na sociálce, tak ta rodina má za sebou poměrně dost velkou dráhu, kdy teda cestujou v podstatě po celé republice, nejsou vůbec ani ze školnického výběžku.
Mluvčí 20: spíš ty problémy, které tam byly dřív, tak způsobovaly i to, že za nimi docházely návštěvy tady z řad místních obyvatel, takže to teďka snad trošku ustalo, ale není to místní rodina.
Mluvčí 08: Tak paní Lanková.
Mluvčí 08: Já jsem jenom chtěla jednu věc, tu petici ani jsem neviděla.
Mluvčí 08: Vy jste ji dával na město nebo?
Mluvčí 08: Prostě já bych si ji vzala, protože já bych ji asi určitě taky podepsala, až si to přečtu.
Mluvčí 08: A chtěla jsem ještě říct, že vlastně stejný problém je nad mileniem.
Mluvčí 08: A mám takový pocit, že oba dva, obě dvě, obě dvě nemovitosti, jestli mě, když tak mě opravte, mají naši vietnamskí spolupčany v majetku.
Mluvčí 08: Tak mě tak napadá, jako... Já vím, že nejde zamezit, aby někdo někomu něco prodal, že jo?
Mluvčí 08: Aby někdo si něco koupil, ale možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak toto začít řešit.
Mluvčí 08: Protože samozřejmě se může tady objevit víc takových badáků, víc lokalit.
Mluvčí 08: A vrátíme se tam, kde jsme byli před 12 lety.
Mluvčí 20: Máte naprosto pravdu, ten problém vzniknul také v ulici Janáčková a Mozartová, kontaktovali nás také lidi, prostřednictví peticie, já bych tady měl spíš takovou možná žádost.
Mluvčí 20: Za mě samozřejmě vůbec nebráním nikomu v tom, aby se pisoval petici, ale pro nás je, aby vůbec ta státní zpráva, ten těžkotonářní stroj se nějakým způsobem rozběhl, tak je zapotřebí, aby dostal nějaký impuls.
Mluvčí 20: Za mě petice je až ten druhý krok, to znamená v případě, že neuspěju, že nejsem spokojený s tím, jak to bylo vyřízeno a tak dále, tak použiju tu petici, která bude trvat dlouho, než ti lidi obejdu a tak dále.
Mluvčí 20: Já si myslím, že není třeba tomu dodávat tu vážnost formu té petice v okamžiku, kdy nás kontaktovali ti lidé z ulice Janáčková, což...
Mluvčí 20: jeden z těch obyvatel z ulice Mozartova, tak v podstatě ten samý den si s ním pan starostas jednal schůzku a okamžitě jsme to začali řešit.
Mluvčí 20: Takže možná někdy je lepší nejdřív na to poukázat, upozornit, být třeba anonymně, vůbec s tím nemáme problém, ta státní zpráva to nějakým způsobem začne šetřit, prošetřovat a pak teda může následovat ta petice třeba ve formě toho, my nejsme spokojeni, jak to ten stát řeší.
Mluvčí 20: Co se týká toho prodej nemovitostí, je to velký problém.
Mluvčí 20: Občas tady někdo mluví o nepřizpůsobivých, spíš mám někdy pocit, že tyto lidé se přizpůsobují velmi rychle.
Mluvčí 20: Spíš se jedná o to, že dneska naše větnamská komunita našla nový biznis a to je v podstatě vykupování nemovitostí, protože ty nemovitosti tady nejsou tak drahé, takže oni zkupují nemovitosti.
Mluvčí 20: Nejsou to jenom domy v Janáčkově, v Ozartově, není to jenom tento objekt, ale jsou to domy, které jsou dole dneska zase u toho našeho sídliště
Mluvčí 20: na Žytavské ulici a oni skupují tyto nemuvitosti, ve většině případů bytové domy, tyto byty rekonstruují a ubytovávají v nich většinou žadatelé, kteří třeba u nás neuspějí a celý problém je v tom, že se skutečně u nás stejně tak, jako to bylo dřív, rozvíjí obchod s chudobou.
Mluvčí 20: protože stát k tomu bohužel vytvořil trošku podmínky v tom, že není zde regulované nájemné.
Mluvčí 20: To znamená, že v podstatě ten člověk, ať přijde s jakoukoliv výší toho, tak jako se to příležitě řeší.
Mluvčí 20: Takže ten problém skutečně, tak jak to říkala paní Lankova, tak skutečně vzniká.
Mluvčí 20: My v tom jako město naštěstí moc prsty nemáme, protože
Mluvčí 20: když jsme dělali kdysi dávno kontrolu, kolik město prodalo nemovitosti větnamským podnikatelům, tak to byl slovy jeden jediný objekt a to byl dům, který je naproti Modré hvězdě, jinak město vlastně všechny ty objekty prodalo těm svým hodným občanům, kteří je v zábětí za dvoj, troj až pětinásověk prodali tahleté větnamské komunitě, takže město v tomto má relativně čisté ruce, pouze to řeší.
Mluvčí 17: s technickou poznámkou kolegyně Pivková.
Mluvčí 11: Já bych chtěla jenom požádat, jestli bychom mohli vynechat tady ty rasový předsudky, jako kdo co kupuje a podobně.
Mluvčí 11: To snad nemyslíte vážně.
Mluvčí 11: Jestli to kupuje Čech, Němec, Vietnámec, to mi to přijde teda hodně za čarou.
Mluvčí 11: Děkuji.
Mluvčí 17: Tak, pan Čapek.
Mluvčí 13: Tak, já bych spíš poprosil o jinou věc a to, jestliže nás tady občané upozorňují na to, že tady vznikají nové lokality, kde budou potenciálně do budoucna problémy, jestli by nešlo od městské policie zvýšit četnost v podstatě náštěv té oblasti a samozřejmě tak, jak se to dělalo na té Kovářské, doplnit tam nějaký bod kamerovýho systému, aby jsme prostě byli rychlejší v tom dopadání těch narušitelů hřejného pořádku a další věcí.
Mluvčí 20: Děkuji.
Mluvčí 20: V podstatě u obu lokalit, které byly teďka, tak se to
Mluvčí 20: od toho dne, kdy jsme se to rozvěděli, tak tam prostřeformu na řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení řízení ř
Mluvčí 17: V Janáčkově jsem byl hned druhý den, bohovořil jsem s tím pánem, s tím autorem té petice, hodinu na místě jsem byl, pak jsem se tam byl ještě jednou nebo dvakrát podívat v jiných hodinách na večer, abych si udělal obrázek o tom, naposledy jsme spolu byli s tím pánem z petice v kontaktu, předevčírem říkal, že se to hodně zlepšilo
Mluvčí 17: neví proč, jestli je chladnější počasí.
Mluvčí 17: Takhle, abyste viděli, co se tam děje, je tam v Janáčkově ulici, v té jednosměrce nad Miléniem, je, myslím, že třetí dům po levé straně.
Mluvčí 17: Jeho obyvatele, čtyři rodiny, jsou velmi hluční, v letě, jak bylo teplo, lidi jsou na zahradách, posedávají a v těsným sousedství, hned za plotem, prostě celý den slyšeli vulgarizmy, turování motorů, aut a tak dále, prostě klasický hluk vulgárnosti a tak dále.
Mluvčí 17: Takže na to si stěžovali, městní policisté tam není pravidelně jezdí, zajíždějí tam, kontrolují to místo.
Mluvčí 17: My jsme kontaktovali i majitelku toho domu, nebo majitele, nevím jak to dopadlo, jsi s nimi mluvil nebo ne, ale ten autor petice mi říkal, že se to výrazně sklidnilo, že tak jak to je teďka, tak je to v pořádku, to je jenom informace k tomu.
Mluvčí 17: Tak paní Lanková,
Mluvčí 08: Já jenom o krajové, já jsem jenom chtěla říct, abysme těm lidem, pan Suchada tady říkala, když najdřív přijdou, pak eventuálně nějaká ta petice.
Mluvčí 08: Neberme těm lidem možnost nějak se vyjádřit.
Mluvčí 08: Prostě mají potřebu jako napsat petici.
Mluvčí 08: Ať ji napíšou, obejdou si ty lidi, i ty, který tam nebydlej, oni nevědí, že někdo za váma šel, že se to řešil, protože tady to neřešíme.
Mluvčí 08: Takže prostě, když má někdo potřebu napsat jakoukoliv petici, proč ne?
Mluvčí 08: Aspoň se to dostane mezi zastupitelem, můžeme to řešit, víme o tom.
Mluvčí 17: Určitě ano, možná asi došlo jenom z vaší strany k nepochopení, jak to kolega Sucharda myslel.
Mluvčí 17: Tam jde o to, že ta petice přišla potom, co zhruba snad, já nevím, několik týdnů, tam dlé autorů petice docházelo k tomu nepořádku, proč se psali tu petici, ale my jsme neměli jediný jiný podnět jako běžnou cestou, že bychom měli ve svodkách městské policie
Mluvčí 17: jako přijet je něco se tady děje a tak dále že jsme si to dozvěděli až tak takhle že jsme spíš co chci říci vyzýváme tímto občany aby nečekali až jim jak se říká bouchnou saze dva tři měsíce a pak neobcházeli sousedy ale aby se nebáli přijít za náma hned to znamená bude uslyšej že v jejich okolí se těžko jim dýchá prostě ať zavolej na městskou policii nebo přijdou k nám na úřad mají na nás kontakty takhle tímto způsobem
Mluvčí 17: Já neříkám, že se to děje nebo neděje, ale aby se to nejdřív řešilo prostě klasickou věcnou formou, to je všecko.
Mluvčí 17: Tak, jestli se nikdo nehlásí další, tak pan Pavel Vaňáč, prosím.
Mluvčí 14: Už, jo.
Mluvčí 14: Dobré a příjemné odpoledne.
Mluvčí 14: Já nesouhlasím s tím, že petice až je ta poslední, že jsou měly postupovat jinak.
Mluvčí 14: Vy ve vedení města dobře víte, že já několikrát jsem tam volal, zjišťoval jsem, co se děje, proč tam jsou a podobně.
Mluvčí 14: Nám nezbylo nic jinýho, než udělat tu petici.
Mluvčí 14: Tady vidíte, kolik toho mám.
Mluvčí 14: Naházel jsem to do schránek, takže to není, že dva lidi jim vadí, ať tam bydlí, ať nejsem rasovej.
Mluvčí 14: ale nemůžete dělat ve prostřed sídliště getto.
Mluvčí 14: Občani, který ty byty si koupili tam, kdybyste tam měli městský byty, tak si to tam klidně tolerujte.
Mluvčí 14: To jsou lidi, který si to odkoupili, vydřeli si ty peníze, koupili si ty byty, jsou tam důchodci, jsou tam pracující.
Mluvčí 14: A ve prostřed toho sídliště, pěknýho sídliště, tam když se prodávají byty, tak opravdu ty bytové jednotky jsou v kurzu, je to pěkný sídliště.
Mluvčí 14: ale to, co se tam teď je, hrozný.
Mluvčí 14: Vy, co tady sedíte, všichni, tak byste tam nechtěli bydlet.
Mluvčí 14: To vás upozorňuji.
Mluvčí 14: A občani nechtějí přihřížet tomu, že tam vznikná ghetto.
Mluvčí 14: Jak jste říkali, pár lidí se tam nastěhovalo, jak je slévárna, za něma už jsou kamarádi.
Mluvčí 14: A já opravdu nepotřebuju v jednu hodinu odpoledne
Mluvčí 14: že oni někam jdou a vyhrávají tam celou Karlovkou, nebo si tam koupí motorku, nebo tam slaví, jdou se tam tři auta, děti tam lezou toupí.
Mluvčí 14: To je prostě nepochopitelný.
Mluvčí 14: Nepochopitelný.
Mluvčí 14: Ty lidi toho mají dost, proto v té platici vás žádají, abyste jako město s tím něco dělalo.
Mluvčí 14: A je nám úplně jedno, jestli tam budete posílat sociálku, zůřadu práce, ze stadebního, nám je to úplně jedno.
Mluvčí 14: Ty lidi, co tam bydlejí, to chtějí řešit.
Mluvčí 14: a já si myslím, že všichni víte komu to patří a že město by zrovna tady na toho člověka mělo být dostatečný páky, protože v tom městě je tady zapikanej.
Mluvčí 14: Víte sami, co tady má, nemá.
Mluvčí 14: Takže myslím, že město pokud mošlo kdysi na ruku, teďka jde, nejde, nevím, tak si myslím, že to jednání s ním byste měli mít o to lehčí, abyste na ní zatlačili, aby prostě zprostředku sídliště
Mluvčí 14: To zmizelo.
Mluvčí 14: Ty lidi, co tam bydlí, ty popelnice, jedni řvou, jestli platí popelnice, že tam je bordel, pak ji vidíte, že oni sice popelnice neplatí, ale pak to tam všechno vyhážou, už to tam nenahážou, lidi jsou fakt naštvaný.
Mluvčí 14: Město tam hublo, ty potkany, všechno.
Mluvčí 14: Jak to tam bylo za chvilinku vypadat?
Mluvčí 14: Prostě bordel, hůk,
Mluvčí 14: Prostě začátek getta a občané, kteří tam bydlej mají ty bytový jednotky, tak chtějí, abyste to s začátkou utli.
Mluvčí 14: Až tam budou dvě nebo další tři rodiny, už to nezastavíte.
Mluvčí 14: Takže kdybych vám měl opakovat, co lidi říkali.
Mluvčí 14: Oni nejsou naštvaný na ně jako tak.
Mluvčí 14: Oni jsou naštvaný na vás.
Mluvčí 14: Oni to berou, že město nic nedělá.
Mluvčí 14: Ty konflikty tam jsou, stupuje se to.
Mluvčí 14: Byl jsem třikrát světkem, jak se to tam stupňuje přes děti a každý není takovej nějakej klidac, že by byl na městskou policii, ale už se to tam chce řešit.
Mluvčí 14: Takže jenom otázka časů, kdy opravdu tam bude nějakej průšvih.
Mluvčí 14: Takže žádám zastupitela vedení města, aby jakýmkoliv způsobem zamezila vznikání getta.
Mluvčí 14: A je mi úplně jedno, jakým způsobem.
Mluvčí 14: A ty lidi, co tam bydlej taky.
Mluvčí 14: Děkuji za pozornost.
Mluvčí 17: Já na to budu v rychlosti reagovat.
Mluvčí 17: A ta poslední věta je přesně ten největší problém.
Mluvčí 17: Ty jsi řekl, jakýmkoliv způsobem.
Mluvčí 17: My nemůžeme jakýmkoliv způsobem.
Mluvčí 17: Já tam nemůžu přijet s tankem a vyvlít si násilím prostě.
Mluvčí 17: My musíme postupovat tak, jak nám legislativa a zákony umožní.
Mluvčí 17: Jirka Sucharda předtím to tady říkal.
Mluvčí 14: Prosím slovo, pane Vaniáče.
Mluvčí 14: Víte dobře, že skrz tady ten problém, už několik měsíců vás tam otravuju.
Mluvčí 14: Víte to dobře.
Mluvčí 14: Je tady petice, takže vidíte, že to není kvůli mně.
Mluvčí 14: Já chodím do práce, mně to je jedno, já to nějak překousnu.
Mluvčí 14: Odpoledne jsem pryč, ale je to tam hrozný.
Mluvčí 14: A ty opravdu, ty důchodci, co tam jsou, to byste nechtěli slyšet.
Mluvčí 14: Takže prostě my chceme, aby město
Mluvčí 14: Teď se zopakuju, jakýkoliv způsobem, město má prostě opáky, má na majitele opáky, si myslím, nebo by mohlo otevřit jednání, máte celý aparát, to znamená sociálka, blablabla, hygiena, stavní řad.
Mluvčí 14: Co chcete, co chcete, vy máte ten aparát, vy máte tu moc.
Mluvčí 14: Děkuji za pozornost.
Mluvčí 17: Dobře, další do diskuze Míša Šatník.
Mluvčí 17: Ahoj Michale.
Mluvčí 03: Ahoj Honzo, dobrý den.
Mluvčí 03: Já jsem přišel s trošku klidnějším tématem a taky ne tak naléhavým, co se týče toho řešení okamžitě, ale spíš jako do budoucnosti.
Mluvčí 03: Chtěl jsem pozvat zastupitelé a úředníky města z těch odborů, který se to týká k účasti na přednášce Jiřího Malíka
Mluvčí 03: který bude prezentovat know-how pro nápravu hydrologických poměrů krajiny, pro tzv.
Mluvčí 03: krajiný plán, což je know-how, replikovatelný know-how, kde se vlastně řeší po jednotlivých katastrech a po jednotlivých povodích řek.
Mluvčí 03: komplexně se řeší návrhy, jak vlastně jaký prvky navrátit do přírody a do té krajiny a co s tím udělat, aby ta krajina byla odolná vůči různým extrémním jevům, jako jsou například bleskové povodně, nebo naopak dlouhotrvající suchá.
Mluvčí 03: Eroze, děkuju, pozvánka je právě před vámi a akce se koná 4. října s tím, že od 10 hodin ráno je na městském úřadě v zasedačce.
Mluvčí 03: v podstatě pro odbornou veřejnost, pro soupozvaní zástupci, chráněnek z okolí, okolní starostové a zemědělci, kteří drží velkou část krajiny v rukou a potom o 17 hodin se to samý opakuje v Městské knihovně pro veřejnost a samozřejmě komu by se nehodil ten čas v těch deset, tak se může zúčastnit i v té knihovně.
Mluvčí 03: Takže to je pozvánka osobní.
Mluvčí 03: Jinak ten projekt je podpořený Maskou a Ústeckým krajem.
Mluvčí 03: Jedná se o v podstatě nějaký start projektu komplexní nápravy nebo hledání řešení ve třech povodích.
Mluvčí 03: Je to povodí Kamenice, povodí Mandavy a povodí Vilemovského potoka.
Mluvčí 03: kde nedávno byly v poustevně záplavy.
Mluvčí 03: V podstatě Vanzdorf se stává hostitelem tohle setkání a byl bych rád, pokud podobně jako mě, tenhle model natchne.
Mluvčí 03: Je to v podstatě v tuhle chvilku nejkomplexnější, v širokou veřejnosti, i mezi univerzitami a podobně je to bráno za nejkomplexnější model, který je technicky nejdál.
Mluvčí 03: a dokáže v podstatě nějakým způsobem nastínit, navrhnout ty opatření, které se pak můžou dál rozvět do konkrétních projektů, do konkrétních akcí.
Mluvčí 03: Předpokládá se, že už začínají na to být uvolňované veřejné peníze, ale v podstatě bude to moc realizovat ten, kdo bude vědět, co chce udělat.
Mluvčí 03: Takže máme teďka šanci i my a na našem katastru obce být mezi prvními.
Mluvčí 03: Taková smutná věc, když jsem o tomto tady hovořil asi před rokem, že v rámci pracovní skupiny Voda kraj na odolnost obcházíme město, připravujeme to, tak pan zastupitel Indra Shmeet mě osobně vyzval, ať v tom aktivně pokračuju, že to podporuje.
Mluvčí 03: Pan Shmeet tu v podstatě paradoxně jediný dneska není, takže bych vlastně chtěl požádat jeho nástupce.
Mluvčí 03: aby přišel, hlavně osobně.
Mluvčí 03: Děkuju.
Mluvčí 17: Tak děkujeme za pozvání a slovo má prosím paní Lanková.
Mluvčí 08: Já jsem chtěla reagovat ještě na pana Vaniače, ale to byl spíš takový postřeh, že to jich zaznělo.
Mluvčí 08: Konkrétně od vás, pane starosto, že jste neměli žádný veselce, žádný impuls, že se něco děje, a teďka z druhé strany jsme si šli, že volali pořád na policii, na městskou.
Mluvčí 20: To impuls je sice, ale
Mluvčí 20: Já mám kopie všech svodek a filtroval jsem to jak podle ulice Karlovy, tak podle toho čísla popisného není tam hlášen žádný výjezd městské policie.
Mluvčí 20: Až v okamžiku, kdy jsme byli pane Vaniáčem upozorněni na to, že tam teda k ničemu takovému dochází a byli tam samozřejmě i ostatní, že tam nějaké fotografie, tak jsme se tomu začali věnovat.
Mluvčí 20: Ale skutečně ani v té Janáčkové ulici, kromě jednoho incidentu, a to bylo stání před vězdem na pozemek,
Mluvčí 20: také nebyly.
Mluvčí 20: Proto právě jsem říkal, a jestli jste mě dobře poslouchali, a můžete si to i přehrát, že jsem neříkal, aby nedělali petici, ale aby tu petici udělali až v případě, aby to neoddalovali, aby nečekali do zářího zastupitelstva, do dalšího zastupitelstva, ale aby se to snažili říci hned, aby nám dali ten impuls.
Mluvčí 20: Je to takový ten nepříjemný pocit, když přijedete k nehodě a teďka všichni jsou přesvědčeni o tom, že už někdo volal,
Mluvčí 20: Ale on bohužel někdo nevolal, takže v tuto chvíli třeba u petice v Janáčkové ulici konkrétně jsme se o problému v Janáčkové dozvěděli až v okamžiku, kdy byla panů starostově předaná petice.
Mluvčí 20: Tady to bylo o něco dřív, ale to je to, co jsem se snažil Pavlovi i vysvětlit a říkal jsem mu to předtím.
Mluvčí 20: Tam nebylo nutné sepisovat tu petici, tam bylo zapotřebí vydat ten prvodní impuls, ta petici až to druhé a já jsem nikdy nikomu nebránil v tom, aby jí sepisoval nebo aby jí dělal, ale spíš si myslím, že je vždycky dobré, když prostě potřebujete, bolí vás noha, tak nepůjdete za ředitelem nemocnice, ale půjdete za tím ušetřujícím lékařem, to znamená informovat, zavolat, volat městskou policii, volat státní policii, snažit se nějakým způsobem to řešit a nečekat až teda na to třeba to veřejné
Mluvčí 17: Přesně to jsem chtěl říci, protože jsem furt vnímal, že tady je nepochopení, že si možná domníváte, že se petice bojíme, vůbec to není pravda.
Mluvčí 17: My jsme tu petici vnímali, nebo já ji vnímám tak, že to je takový výkřik občana, když už si neví rady.
Mluvčí 17: Tady přesně to podobenství, my jsme se o tom s Jirkou na úřadě bavili, když mě chytne zub.
Mluvčí 17: tak prostě nebudu čekat do pondělí a pak nepůjdu s peticí za ředitelem toho zařízení, ale letím k zubaři, prosím tě, oprav mi zub, mě bolí.
Mluvčí 17: Jo, takže asi tak, my nejsme proti petici, ale jsme proti tomu, když se něco děje, pojďte nám to hnedka říci a pojďme to řešit.
Mluvčí 17: Normálnou věc, věcně, ať se to co nejdřív vyřeší a nemusíme čekat, až bude zasedání, jo.
Mluvčí 17: Pak klidně, ať se tam o tom hovoří, jo, já nemám problém proti tomu, ať to vědějí lidi v éteru, že je nějaký problém.
Mluvčí 17: Takže tak.
Mluvčí 17: Dobře, další diskutující zřad občanů, prosím.
Mluvčí 17: Tak, nikdo, takže bychom se přesunuli k dalšímu bodu programu.
Mluvčí 17: Ano, je to bod 301 a je to ten předkládám já, je to zpráva o činnosti společnosti Severčeská vodárenská společnost, akciová společnost za rok 2022.
Mluvčí 17: Je to, nechci říct si slovo formalita, ale je to naše povinnost a předkládá to každý starosta každý rok.
Mluvčí 17: Tuto zprávu dostali jste ji v příloze jenom v krátkosti.
Mluvčí 17: Město Varnsdorf je akcionářem SV, budu říkat ve zkratce SVS-ky.
Mluvčí 17: To je největší firma na distribuci dodávky vody vodného jistočného v České republice.
Mluvčí 17: Vítězství tam bylo to, že se podařilo od roku 2019 to získat pod kontrolu měst a obcí, to znamená, že ne vytěsnilo, ale obchodní dohodou, to bylo odkoupen podíl od francouzské společnosti, majitele určitě znáte, Veolia,
Mluvčí 17: a zbytek to všecko je v té zprávě.
Mluvčí 17: Je tam, kolik bylo vodné stočné v roce 2022 a tak dále všecko je na webu města, takže za mě je tady jenom, že bereme usnesení, že zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti SVS.
Mluvčí 17: Takže já otevírám k tomu diskuzi nejprve občanů, ať dostojíme povinnostem, bohostů zastupitelstva, zastupitelé,
Mluvčí 17: Také nikdo, takže požádám návrhovou komisi, návrhu snesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti společnosti SEVČSAS v roce 2022.
Mluvčí 17: Děkuji a nyní můžeme prosím hlasovat.
Mluvčí 17: Takže pro bylo 18 přítomních zastupitelů, nehlasoval jeden, usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Tak a nyní Bot 302, zpráva o činnosti společnosti Ecoservice Vansdorf, Faktřová společnost za rok 2022 a předkládá kolega Václav Moravec.
Mluvčí 17: Je to tvoje vašku.
Mluvčí 24: Haló?
Mluvčí 24: Dobré odpoledne.
Mluvčí 24: Předkládám zprávu zastupitelstvu o činnosti společnosti Ecoservice.
Mluvčí 24: Zprávu máte v materiálech.
Mluvčí 24: Zpráva se zabývá v podstatě nějakým výčtem činností v první části.
Mluvčí 24: Druhá část je výsledky, ekonomické výsledky hospodaření za rok 2022.
Mluvčí 24: Srovnání výsledků 2022 a 2021.
Mluvčí 24: a ve finále té zprávy je nějaký návrh na rozdělení, výplatu podílu na zisku a rozdělení akcionářům.
Mluvčí 24: Všechny ty údaje máte vlastně v té zprávě, pokud byste měli nějaké konkrétní dotazy, tak je tady vlastně pan ředitel, pan Pražák, takže pokud nějaké dotazy, které je schopen odpovědět, tak je možno hned, pokud budou nějaké složitější,
Mluvčí 24: tak je třeba písemnou formou, nebo je podat a on je písemnou formou zodpoví.
Mluvčí 17: Takže děkuji a otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Mluvčí 17: Nejprve hosté.
Mluvčí 17: Nikdo?
Mluvčí 17: Kolegové, kolegyně zastupitelé.
Mluvčí 17: Tež nikdo, takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhu.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti společnosti jako servis vanzorů A.S.
Mluvčí 22: za rok 2021.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji a nyní můžeme prosím hlasovat.
Mluvčí 17: Všech 19 přítomných zastupitelů bylo pro usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Tak děkuji a nyní BOT 3.0.3 a je to zpráva o činnosti Společnosti technické služby město Onsdorf, společnost s ručením omezeným za rok 2022 a předkládá jednatel společnosti pan Roman Roubíček.
Mluvčí 23: Dobrý den, povážení zastupitelé, dovoluji si vám předložit
Mluvčí 23: zprávu o činnosti a hospodářské výsledky Společnosti technických služeb města Vanzdorf za účetní rok 2022.
Mluvčí 23: Činnosti se dostaly popsané ve zprávě o činnosti technických služeb, která vám byla zaslána.
Mluvčí 23: Jinak pro veřejnost tato zpráva i s účetní závěrkou je dostupná na stránkách Technických služeb města Vanzdorf v sekci o nás, kde jsou jednotlivé zprávy zveřejněny.
Mluvčí 23: Já chci říct a poděkovat městu v první řadě, že v roce 2022 jsme měli možnost se přestěhovat i s ekoservicem do nových administrativních budoví a i kde zde bylo vytvořeno zázemí šaten, které do té doby byly dristní.
Mluvčí 23: Za to chci městu poděkovat.
Mluvčí 23: Jinak v roce 2022 technické služby poměrně masím je investovaly.
Mluvčí 23: investovali do nákupu samozřejmě techniky na udržbu města, s níž významná investice byla hlavní dodávkou vozidla Unimog s příslušenstvím, které stálo 7 milionů korun, jinak ty investice byly okolo 10 milionů korun.
Mluvčí 23: V rámci účetní záběrky, když vypíchnu nějaká čísla, obrat firmy byl za rok 2022 44,6 milionů korun,
Mluvčí 23: Hrubý zisk před uzávěrkovými operacemi byl 3 304 000 Kč.
Mluvčí 23: Odpisy jenotného majetku potom dělali 3 000 000 Kč, takže jsme je neprojedli, ale odepsali rádě.
Mluvčí 23: Zisk před zdaněním byl 278 000 Kč, čistý zisk byl potom podaní 218 000 Kč.
Mluvčí 23: Jinak technické služby nemají žádné závazky na hodvodech,
Mluvčí 23: sociálního a zdravotního pošíštění, jako ani žádné dluhy vůči daním.
Mluvčí 23: To by bylo asi vše k popisu té činnosti.
Mluvčí 17: Dobře, děkujeme a otevírám k tomu toboru tady diskuzi.
Mluvčí 17: Nejprve hosté.
Mluvčí 17: Nikdo?
Mluvčí 17: Zastupitelé?
Mluvčí 17: Pan Marian Čapek?
Mluvčí 13: Dobrý den, pane Robůjček, já bych se ptal na jednu věc, objevuje se tam v té zprávě v podstatě pravidelně a to je ta zimní údržba.
Mluvčí 13: Jestli už se podnikly ve spolupráci s městem nějaké kroky k tomu, aby se to nebylo víc eliminovalo, nebo jestli ten stav se trvaleje?
Mluvčí 23: Zimní údržba řeknu je hlavním takovým činností, která rozhoduje o ziskovosti technických služeb v rámci účetního ruku.
Mluvčí 23: Jestliže je malá, potom máme problémy,
Mluvčí 23: vůbec se udržet, jestliže ta naopak je velká zimní údržba, potom máme samozřejmě hospodářské výsledky pěkné.
Mluvčí 23: Chci říct, samozřejmě nevýhodou je to, že když není zimní údržba, tak technické služby de facto nečerpají žádné prostředky z města.
Mluvčí 23: My nejsme příspěková organizace, na všechno si musíme vydělat.
Mluvčí 23: Takže pro nás je to, současný stav je takový, že v rámci smlouvy o zimní údržbě dostávají od města
Mluvčí 23: 250 tisíc korun jako zálohu na každý měsíc s tím, že se na konci měsíce vyúčtovává.
Mluvčí 23: Jestli že nesplníme, tak 250 tisíc korun vracíme.
Mluvčí 23: Což samozřejmě v rámci toho řízení cashflow je pro nás složitější, radši bychom brali nějakou paušální platbu, protože výdaje máme pořád, jestli ji uklízme nebo ne, takže pro nás je to v tomto směru nevýhodné.
Mluvčí 17: Tak, pan Čapek, prosím.
Mluvčí 13: Čili se tomu dobře rozumím, tak se v podstatě nic nezměnilo v tomhle s tom, jakoby, tý uraditě zimy.
Mluvčí 13: Dobře, mi napadá teďka jedna taková hříšná myšlinka, ale neberte mi do slova.
Mluvčí 13: Neby platilo by mi se vám v zimě na prázdno sipat tu sluhu někde po silnicích prostě, abyste si udrželi to cashflow, nebo, jako, rozumíte mi, jakoby, jo, já nevím, jak mám jinak pomoc, jakoby, jo, jako.
Mluvčí 23: No tak dokud to počasí umožní, není holomráz, tak samozřejmě využíváme všechny ostatní činnosti technických služeb.
Mluvčí 23: To znamená, že když můžeme upravovat krajinice ještě nebo nějaký nálety vysekat, tak to se dá, takže vždycky nějakou nahrní práci získáváme.
Mluvčí 23: Ale v případě holomrazů, když je opravdu pod nulu a nedá se nic dělat, tak samozřejmě by stálo za zmínku potom tu smlouvu o zimní údržbě s městem upravit.
Mluvčí 23: Jinak řeknu, smouvy o zimní držbě máme ještě s okolníma firmama, to znamená třeba Albert, Lidl a tak podobně, tyhle ty upravujeme taky.
Mluvčí 23: U těchto firm máme smouvy na paušál, v tom paušálu je třeba pět výjezdů a platí nám měsíčně, jestli je zima nebo ne, v rámci zimního období, to znamená od listopadu, března, měsíčně platí nějakou částku, která je dohodnutá.
Mluvčí 23: S městem to takto nefunguje, s městem se vyúčtovává každá koruna.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji.
Mluvčí 17: Asi se o slovo paní Pivková.
Mluvčí 11: Já jenom, že jste říkal, že uklízíte furt, když není zimní údrva a taky dostanete zaplaceno, když uklízíte, ne?
Mluvčí 11: Není to, že to děláte jen tak
Mluvčí 11: To byla poznámka tak trošku mimo, jako kdyby jste ho klízelili zadarmo.
Mluvčí 11: Ale to jsem se nechtěla zeptat.
Mluvčí 11: Já jsem se chtěla zeptat, tady máte tržby z prodaného dlouhodobého majetku, což dělalo 938 tisíc.
Mluvčí 11: Můžu se zeptat, co jste prodali?
Mluvčí 23: Tak to bych se musel zeptat, už ještě nevím, nevím, nechci zpomenout.
Mluvčí 11: Dobře, a pak ještě bych měla jenom takovou, což se vůbec netýká hospodaření, ale když už jste tady.
Mluvčí 11: Když se dělají ty chodníky a opravujou se, tak já jdeš pak po nich jdu, tak teda jsou udělaný špatně dle mýho.
Mluvčí 11: Tam píšete, jak to děláte dobře, ale není to v rovině.
Mluvčí 11: Je to propadlý, přes zimu se to potom vyboulí a podobně.
Mluvčí 11: Nevím, čím to je způsobené, jestli podložím nebo čím, jestli by nestálo za to třeba udělat to pořádně.
Mluvčí 23: Ne, samozřejmě musel bych vědět přesně, který chodník to je, protože v současní době tady neděláme hlavní chodníky, tyhle jsou poubravách po společnosti ČES, která tady kope vedení a ty chodníky neděláme my.
Mluvčí 23: Ale nevím, kdyby to byl nějakej chodník, tak samozřejmě, ale když to děláme, tak my dodržujeme technologický postup a jsme kontrolovaný i městem v rámci kontrolní činnosti.
Mluvčí 17: Tak poprosím slovo pro paní Pivkovou.
Mluvčí 11: Rozumím, a když oni to rozeberou, což možná není teďka vůbec dotaz na vás, kdo to po nich přebírá?
Mluvčí 11: Město, nebo jako by třeba, že vás město pověří?
Mluvčí 23: Tak samozřejmě máme, přebírá se to ve spolupráci s majetkem nebo s oddělením majetkem města.
Mluvčí 23: Pan Beránek pověří, nebo i on sám osobně jede, já pověřím osobu, kterou je z pravidla pan Hájek a jedou a ještě vevneme technika od nás a ty chodníky se potom přebírají.
Mluvčí 23: Jen vám můžu vás ubezpečit, že spousta chodníků ještě předána nebyla, že jsme nahlásili, že to musí předělat.
Mluvčí 23: Takže snažíme se, aby nám to předávali v tom stavu, aby to k něčomu vypadalo a hlavně vydrželo, proč je o co jde.
Mluvčí 23: My na tom chodníku, když vidíte ty propadliny, my v rámci zimní údržby po těch chodníkách jezdíme poměrně těžkou technikou na ty úpravy chodníků a nebylo by dobré, kdybychom to párkrát projeli a byla tam prostě nějaká líha.
Mluvčí 23: Takže samozřejmě i v našem zájmu je, aby ty chodníky byly udělané tak, jak se má pořádně zutněné, aby se to nepropadlo.
Mluvčí 17: Tak s technickou paní Nedvědová, prosím.
Mluvčí 09: Já bych se chtěla zeptat, když teda už tady o tom mluvíme, chodník na náměstí, na protivměstskému úřadu, kde je vydlážděn kostkama, je tam už jakou dobu nasypané kamínky a o kousek dál jsou ty kostky znova vyndané.
Mluvčí 09: Už je to opravené nebo udělané jakou dobu a je to tam stále.
Mluvčí 09: Já jsem to tady říkala přednedávném, že se s tím chodníkem vlastně vůbec nic neděje a ten chodník není stále opravený.
Mluvčí 09: A podotýkám dál, ty kosky jsou vyndané, nebo já nevím, co s tím dělali, ale je tam kruh a ty kosky jsou pryč, jsou vedle toho kruhu.
Mluvčí 23: No, tak teď mě přesně, který se dná,
Mluvčí 23: Jednu část jsme tam poněkom upravovali, ale teď nevím, jestli to byla konkrétně tahle část, protože těch věcí děláme hodně.
Mluvčí 23: A já nevím, jestli Jarda Beránek k tomu ví víc.
Mluvčí 23: Já taky nevím, teď přesně.
Mluvčí 23: Ale mrknem se na to v každém případě.
Mluvčí 17: Tak s technickou poznámí.
Mluvčí 00: Já jsem jenom chtěl připomnout dámám, že opravdu, jak tady říkal pan magister Roubíček, tak je zapotřebují zhutnito v podloží těch chodníků a bohužel teďka, jak firma ČES dělá spousta chodníků, tak si na to najaly různé firmy, minulý jsme to na radě probírali několikrát a prostě je to udělanou metodou žaves.
Mluvčí 00: A už jsme s panem inženérkem Beránkem taky o tom jednali, že to nepřeberou a musí se to předělat, ale bohužel je tam zapotřebují nějakého času na jednání.
Mluvčí 00: Asi lépe vám k tomu detailní odpověděl pan inženér Beránek, ale když to tak sleduju z toho technického, já jsem takový Ferda Mravanec práce všeho druhu, tak musím říct, že ty technické to dělají, bych řekl jako pečlivě.
Mluvčí 00: Děkuju.
Mluvčí 09: Ten chodník je přímo naproti škole Zršená městí a je u kostela, nebo u té budovy pod kostelem.
Mluvčí 09: Přímo souvisí s tou zahradou u kostela.
Mluvčí 20: Jestli můžu technickou, tak to byla havárie, kterou provádí katolická církév.
Mluvčí 20: a oni jsou povinni to uvést do toho původního stavu, tam došlo k tomu, že byl přerušen přívod pitné vody do objektů, oni to dělali a ta akce byla vyvolaná jimi a je to jejich akce, to znamená, tam je zapotřeba jenom dohlednout na to, aby potom ten chodník, jakmile to tam ukončí, tak aby ho odezdali v té patřičné kvalitě, protože dělal to střevák a financovala to katolická círke.
Mluvčí 17: Tak, ještě dávám prostor do diskuze k tomuto bodu.
Mluvčí 17: Tak, vidím, že se nikdo již nehlásí, takže bych požádal návrhovou komisy o přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti Společnosti technické služby města Vanzorf SRO za rok 2022.
Mluvčí 17: Děkuji, takže pojďme hlasovat.
Mluvčí 17: Všech 19 přítomných zastupitelů bylo pro, návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 17: Tak já děkuji panu Roubíčkovi a bod 304 upožáral bych pana tajemníka Kříže.
Mluvčí 16: Ještě jednou dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, doufám, že se vám dovolí předložit žádost o poskytnutí na investiční dotace na nadstandardní reprezentaci týmu vanzdorovských profesionálních asičů.
Mluvčí 16: Pánové, nejen vansdorfští profesionální hasiči, ale i vansdorfští občané, pan Jozef Kroupa, Jan Šeps a Jan Hocko reprezentovali Českou republiku a také město Vansdorf na hrách v kanadském Winnipegu.
Mluvčí 16: Žádají o podporu ve výši 20 tisíc korun na osobu, v celotě ve výši tedy 60 tisíc korun.
Mluvčí 16: Jejich úspěchy, které ji dosáhli, máte vypsány ve zprávě.
Mluvčí 17: Děkuji a otevírám k tomuto vodu diskuzi nejprve občanů či hostů zastupitelstva.
Mluvčí 17: Nikdo, takže kolegové a kolegyné zastupitelé.
Mluvčí 17: Také nikdo, takže prosím návrhovou komisii o přečtení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit proskytnutí neinvestiční dotace na standardní reprezentaci v rámci koncepce podpory sportově městě Vanzor v týhu vanzorských profesionálních asičů zastoupených pane Josefem Kroupou dla předloženého návrhu.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji a prosím, pojďme hlasovat.
Mluvčí 17: 12 přítomných zastupitelů a usnesení bylo přijato.
Mluvčí 17: Jako další bod 305 předkládám já.
Mluvčí 17: Jeho název je Příprava zákona povinné zalohování petlaví a plechovek od nápojů.
Mluvčí 17: Ve zkratce, i když všichni jste dostali součástí materiálu, byla příloha, kde tato tématika byla podrobně popisována.
Mluvčí 17: Byli jsme osloveni sdružením místních samozpráv České republiky, jejich jsme součástí.
Mluvčí 17: ohledně takového nějakého bych řekl společného memoranda nebo usnesení zastupitelstva, abychom nějakým způsobem vyjádřili nesouhlas s tímto návrhem, které navrhuje Ministerstvo životního prostředí.
Mluvčí 17: Já jenom v krátkosti, o č se jedná.
Mluvčí 17: Ministerstvo životního prostředí navrhuje výkup petlahví a plechovek, tak jako to je v některých jiných zemích vedle.
Mluvčí 17: nejenom sdružení místních samozpráv, ale i odborníci v tématu se tím zaobírají a shledali, že tam je více pro než proti, více proti než pro, pardon, a to razantně, a přináší to jenom komplikace.
Mluvčí 17: Nevím, jestli si přijete, abych trošku do toho zabředl,
Mluvčí 17: Přemysl Brzák, který je osoba nejpovalenější vedoucí odboru životního prostředí, nám k tomu něco krátce sepsal.
Mluvčí 17: Já vám to přečtu.
Mluvčí 17: Zálohování obalů, nebude to nic dlouhého, je obecně dobrý důvod, jak zajistit, aby nevznikaly odpady, ale výrobky se využívaly opakovaně.
Mluvčí 17: Na tom se asi shodneme.
Mluvčí 17: To však není případ navrhovaného zákona.
Mluvčí 17: Zálohování se dá samozřejmě použít i pro sběr použitých obalů k materiálovému využití.
Mluvčí 17: pro jeho obrovskou nákladnost zpětného výkupu to není ekonomické.
Mluvčí 17: V případě PET lahví je již současný systém jejich sběrů velmi efektivní a nasazení drahého zálohování, aby se zvýšila efektivita na požadovaných 10% považujeme za zbytečné náklady na sběr tříděných odpadů,
Mluvčí 17: jsou v současnosti hrazeny jednak přímo městem na základě smlouvy s odpadovou firmou a jednak prodejem dále využitelných komody, tedy především nalysovaných petlahví.
Mluvčí 17: Situace nápojových plechovek je trochu odlišná, současný systém sběru není tak efektivní jako u petlahví.
Mluvčí 17: Zákon současně nenabízí městům žádné kompenzace, to je důležité, ale ani ani nesnižuje procentotřídění, do kterého se již petlahve a plechovky nebudou moci započítávat.
Mluvčí 17: A ještě toto, si vypíchnu, že přijetí zákona tedy zvýší městu, nejenom našemu, ale všem městům náklady na odstranění tříděných odpadů a současně sníží příjmy od ekokomu a také stíží dosažení zákonných cílů separace.
Mluvčí 17: Pak jsou ještě druho, tohle to jsou věci, které by přinesly těžkosti nám, jako my s tím samozprávám, a pak je tam ještě jedna nebo několik dalších velmi komplikovaných věcí a to je, co se týče celého toho řetězce,
Mluvčí 17: A sice jeden zálohovací stroj, asi chodíte občas vracet lahve od skla, od pivá tak do supermarketu, to jsou prostě automaty, které jich střena se pohybuje zhruba milion korun.
Mluvčí 17: A takovej stroj, když by bylo povinné zálohování pet lahví, si malé obchůdky na venkově, večerky atd.
Mluvčí 17: absolutně nemohou dovolit.
Mluvčí 17: To znamená, že druhotný efekt tohoto
Mluvčí 17: by zapříčinil že občan který vypije dvou litrovou petlahev nemůže tu petlahev zmuchlat se šlápnout kvůli místu u něj doma to znamená musí někde kort lidé třeba v panalácích v menších bytech a tak dále s tím mají problém se skladování to jsou samozřejmě
Mluvčí 17: pro někoho možná podružný věci trochu ale potom další věc musí to vést někam do obchodu a poveze to jenom do větších super marketu který budou vybavený těmi drahými přístroje za miliony to znamená že on obejde toho malého obchodníka
Mluvčí 17: To znamená, nakoupí si i u toho velkýho hráče, já samozřejmě říkám, že nikomu nestraním, ale tady prostě ti malí budou na huntě a nejenom, že neprodají pet lahve, nebo nápoje v tom, oni neprodají pak vůbec nic.
Mluvčí 17: Jenom pro vaši informaci, ty pet lahve, když ten stroj v tom supermarketu přijme, tak on je nedodá zpátky dodavateli, že by je vypláchli, jako to je u lahví od piva,
Mluvčí 17: ale zmuchlá je úplně stejným způsobem, jako je zmuchláte vy, když s tím jdete do kontejneru, takže mi tady se vlastně tímhle připravovaným návrhem zákona vytváří druhá, daleko složitější cesta, kromě té cesty, která už je zajetá a podle statistik v Německu to nepřineslo vůbec žádný efekt.
Mluvčí 17: a jelikož petlahve jsou zdaleka největší jako poměrově ve vašich, to si asi většina z vás, někdo třeba je odpůrce petlahví, ale v průměru je to objemově to nejvíc, co máme v plastech, tak hodně domácností, pak naopak ten zbyteček, co už má těch pár klínků od jogurtu atd.
Mluvčí 17: Právě protože nemá pit ty pet flašky, tak pak nemá motivaci recyklovat ani tyto věci a vlastně vůbec se nedocílí toho, že by se nějakým způsobem ekologicky s tím zacházelo.
Mluvčí 17: Zkrátka dobře všechno je v těch materiálech, co jste tam měli.
Mluvčí 17: Takže mi, jako za mě, ještě chci podotknout, že jsem byl v pátek na SOPRSHU, to je Združení starostů šluknovského výběžku, kde se na to téma taky hovořilo a SOPRSHU taky vydává takový memorandum nebo rezoluci, že s tím jednomyslně nesouhlasí.
Mluvčí 17: Takže je to samozřejmě na nás, ale připravil jsem návrh na usnesení, jsou tam dva návrhy.
Mluvčí 17: a já budu navrhovat jako první ten druhý v pořadí.
Mluvčí 17: Takže bych požádal vlastně tímto nejdřív, která samozřejmě otvírám, diskuzi.
Mluvčí 17: Nejprve hosté zastupitelstva.
Mluvčí 17: Pan Pražák, ředitel ekoservisu.
Mluvčí 17: To je úplně jedno, kam to máte blíž.
Mluvčí 17: My vám to pustíme.
Mluvčí 17: Už to máte puštěné.
Mluvčí 12: Dobrý den.
Mluvčí 12: Vážení zastupitelé, dovolte, abych se vám představil, kdo mě neznáte.
Mluvčí 12: Jmenuji se Miroslav Pražák a jsem ředitelem společnosti Ecoservice Wandsdorf.
Mluvčí 12: Ecoservice Wandsdorf je akciová společnost, kterou vlastní město Wandsdorf s 45 % a s 55 % Marius Pedersen.
Mluvčí 12: Ekoservis Vansdorf zajišťuje pro město Vansdorf služby v odparovém hospodářství již od roku 2002.
Mluvčí 12: Docela mě zaujalo ta příprava zákona o povinném zálohování petlahví a plechovek od nápojů.
Mluvčí 12: Obdržel jsem nějaké materiály, které už máte, které jste si mohli prostudovat.
Mluvčí 12: Já bych vám chtěl říct nějaké důsledky, které se budou týkat toho odpadového hospodářství.
Mluvčí 12: To znamená, mluvím teď jako odpadář.
Mluvčí 12: Co to přinese pro město, anebo nějaké, co bude proti tomu.
Mluvčí 12: Přijetím tohoto zákona nastane zdražení služby sběru plastových obalů.
Mluvčí 12: To je v těch žlutejch kontejnerech nebo v podzemních kontejnerech, v pytlovým svozu, ale i ve školním sběru.
Mluvčí 12: Tyto systémy jsou dlouhodobě budované a fungují.
Mluvčí 12: Když to dovezeme bez těch lahví na třídící línku, tak tam jim ubyde komodita, která je zaprve nejlépe vytříditelná, protože ty pět lahve se strašně dobře tříděj.
Mluvčí 12: Je to jednodruhový materiál PET a ten se strašně dobře recikluje a zpracovává zase na nové výrobky.
Mluvčí 12: proto je taky i dost dobře ceněná, takže se dá dobře prodat.
Mluvčí 12: Jakmile tam tyto petlahve nebudou,
Mluvčí 12: když se bude zálohovat, tak lidi to budou nosit do obchodů, tak jak tady bylo řečeno, tak ubyde tato výnosná komodita a nastane to, že ty třídici línky budou mít vyšší náklady, které nebudou kryty prodejem z těchto petlahví a nastane jediný.
Mluvčí 12: zvednou poplatky za to vytřídění.
Mluvčí 12: To znamená, já tam přivezu odpad z těch žlutejch kontejnerů a budu platit třeba i dvojnásobek toho, než co platím teďka.
Mluvčí 12: Protože tam musí se v ty třídění zaplatit to, že se to rozstřídí, že se to slysuje a nemalou část
Mluvčí 12: dělá taky to, že to, co není využitelný, ten materiál, tak se musí zlikvidovat nebo odstranit ve spalovně odpadu.
Mluvčí 12: My vozíme natřídící línku do teplic a oni, co vytříděj a je neprodejný, nespracovatelný, tak zase musí naložit a odvezou to do termiza.
Mluvčí 12: Vidíte, jaká je to cesta a to jsou ty náklady, které se sanovaly prodejem třeba těch petlahví.
Mluvčí 12: to je ty vyšší náklady na třídění těch plastů, oni budou faktorovat nebo účtovat nám, dodavatelům.
Mluvčí 12: A nám nezbyde nic jinýho, než to přeúčtovat obcím a městům.
Mluvčí 12: A to je právě ten důvod, kdy vlastně nastane zdražení toho sběru tříděných odpadů těch plastů.
Mluvčí 12: Už to tady nějakým
Mluvčí 12: Způsobem, už to tady částečně proběhlo, obcím nastane propad příspěvků, které obce dostávají od ECO.com.
Mluvčí 12: Protože ECO.com nedostane od distributorů petlahví na trh, nebude dostávat peníze, protože ty už budou končit jinde, u jinýho systému.
Mluvčí 12: To znamená, že bude i sníženej tenhle příspěvek obcím.
Mluvčí 12: Bohužel zatím v zákoně o odpadech je, že obce by měly v roce 2025 vytřídit
Mluvčí 12: minimálně 60 % odpadu a v roce 1935 až 70 % odpadu.
Mluvčí 12: A ještě stát jim chce sebrat tyhle petlahve, které by si do těch procent započítali.
Mluvčí 12: Takže mně to taky připadá jako takové nespravedlivé, aby ty procenta zůstaly.
Mluvčí 12: A je tam v zákonních odpadech také to, že když obec nesplní ty procenta, tak stát ji bude pokutovat.
Mluvčí 12: To znamená, že tady je zase, bude odliv peněz od obcí, že budou muset zase něco zaplatit navíc.
Mluvčí 12: A v neposlední řadě, třeba to, já když budu doma třídit, třídím, mám komodity, které teď se třídí a teď mě tam přibyde ještě komodita, že budou.
Mluvčí 12: petlahve a ještě budou kovový plechovky.
Mluvčí 12: To znamená, že jim přibydou další dvě komodity, což bude podstatná část.
Mluvčí 12: Podle nějakých údajů tyto petlahve jsou objemově 40 % z těch plastů.
Mluvčí 12: mě bude zbejvat nějaké menší množství plastů, pytliků, nějakých kelímků a takovýhle.
Mluvčí 12: A pak se říkám, ty lidi si pak řeknou, no s takovýmhle malou igelitkou už nepůjdu do žlutýho kontejneru, když už mám petlahve pryč a ty plechovky, tak můžu udělat to, že hodím to do černé nádoby, ono se to tam vejde.
Mluvčí 12: A to znamená, že se zase sníží
Mluvčí 12: možnost, že se sníží množství toho třídenýho odpadu.
Mluvčí 12: V Německu, našel jsem to v nějakých statistikách, když zavedli to povinné zálohování těch petlahví, tak nastal pokles třídení o 11%.
Mluvčí 12: Takže určitě nějakej úbytek toho třídení tady u nás i bude.
Mluvčí 12: A chtěl bych ještě jako doplnit, že dle údajů Ekokomu je
Mluvčí 12: Z deseti petlahví uvedených na trh je osm vrácených do systému k recyklaci.
Mluvčí 12: Takže já si myslím, že to není špatné číslo.
Mluvčí 12: Samozřejmě stát si představuje,
Mluvčí 12: se tohleto procento bude navyšovat a mělo by se navýšit na 90%, ale já si myslím, že teď, že jak funguje ta propagace třídění a jak se rozšířujou stanoviště, rozšířujou se možnosti sběru plastu, tak je docela možný, že během pár roků my se dostaneme i na těch 90% s těma třídění, těma petlahvema.
Mluvčí 12: Další věc, co je, nastane zdvojení systému.
Mluvčí 12: Nezruší se separovaný sběr.
Mluvčí 12: Zůstane, ale bude dražší, než doposavat a bude další systém sběru a to jsou ty vratné petlahve a každý systém něco stojí.
Mluvčí 12: Tak já si myslím, že když budou dva systémy, tak určitě to bude dražší, než teď, když je ten jeden systém.
Mluvčí 12: Takže to je taky další proti tomu, aby se vlastně zavedl ten systém vratnejch petlahví.
Mluvčí 12: O zavedení případného povinného zálohování petlahví se stále jedná, což slyšíme v médiích a vidíme, a kde se mnohdy to prezentuje jako, že to je hotová věc.
Mluvčí 12: Ale rozhodnutost daleka není.
Mluvčí 12: Důležité je, jak se k tomu postaví obce a města, protože už jak jste tady slyšeli, tak jsou nějaký ty iniciativy, kde jsou proti tomu a nějakým způsobem hromadně se bude posílat na ministerstvo nějaký ty
Mluvčí 12: tyhle ty vaše schválně, jak se rozhodlo zastupitelstvo a tam pak se rozhodne, jestli do toho půjdou a nebo jestli to oddálej nebo jestli to zrušej.
Mluvčí 12: Nyní je teď na vás, jestli se připojíte k dalším obcím a městům, kteří nesouhlasí s tím přijetím zákona o povinném zálohování a to je teď, o čem se bude asi rozhodovat.
Mluvčí 12: Takže to je tak všechno.
Mluvčí 12: Děkuji za pozornost.
Mluvčí 17: Tak já vám děkuji a ještě otevírám k tomuto bodu diskuzi zastupitelů.
Mluvčí 17: Pani Lanková.
Mluvčí 08: Já teda děkuji za to vysvětlení, to určitě naši občaní ocení.
Mluvčí 08: Vyzdvihla věc to, že prostě když my to odsouhlasíme, tak si lidi připletí na popelnicích.
Mluvčí 08: Což asi nebudou chtít.
Mluvčí 08: Takže na nás je asi, aby jsme to neodsouhlasili.
Mluvčí 17: Jestli můžu vás požárat kvůli mě, já jsem nerozuměl.
Mluvčí 08: Abychom podpořili tenhle projekt, takhle to chci říct, že to je pro lidí dobře, že asi ty by taky souhlasili, protože když to podpoříme, tak vlastně budou mít dražší popelnice, jestli jsem to dobře pochopila, jak to říkal pan Pražák.
Mluvčí 09: Že to nechceme.
Mluvčí 17: Ano, my jako naše Vansdorf nebo tímto návrhem, já nevím, jak budete samozřejmě... Dáváme najevo, že to nechceme.
Mluvčí 17: Se připojujeme k mnoha, mnoha, mnoha obcím České republiky, kteří zákonodárcům říkáme, neschvalte tento zákon o výkupu petlahví.
Mluvčí 17: Tak, děkuji.
Mluvčí 08: Tak jsem to asi možná jinak schválala.
Mluvčí 08: Jasně, jasně.
Mluvčí 17: Mysleli jsme to stejně.
Mluvčí 17: Dobře, ještě někdo, prosím, diskuze?
Mluvčí 17: Ne.
Mluvčí 17: Tak já bych požádal návrhovou komisii o přečtení toho druhého
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo, že se město Vanzorov připojuje k iniciativě společně posílit stávající systém sběru a třídění všech separovatelných odpadů, včetně petlahví a nápojových plechovek.
Mluvčí 22: Zálohový systém pro petlahvy a plechovky nepovažujeme za optimální řešení.
Mluvčí 17: Tak já děkuji a nyní pojďme hlasovat.
Mluvčí 17: Tak pro bylo 17 přítomných zastupitelů, zdržel se jeden, nehlasoval jeden, usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 17: Děkuji a další bot je 306 předkládá kolega Jiří Sucharda.
Mluvčí 20: Takže ještě jednou dobrý večer.
Mluvčí 20: Předkládám vám návrh na určení poveřeného strážníka městské policie.
Mluvčí 20: Jak si určitě vzpomínáte, tak v měsíci červnu jsme návrh výběrové komise, která vybrala účastníka vítěze výběrového řízení.
Mluvčí 20: Pana Martina Švihlíka jsme tady o tom nehlasovali, nebylo o tom hlasováno, ten bod byl snažen z programu, vzhledem k tomu, že teda výběrová komise rozhodla, tak původně jsme dostali v materiálech samozřejmě s odvoláním na to komisi původní materiál před zhruba týdnem a odstoupil
Mluvčí 20: pan Martin Švihlík ze své kandidatury a proto jsme oslovili druhého v pořadí, který vejvěrem v řízení skončil, to je pan Dušan Poncer, aby ho vás tady rád představil.
Mluvčí 20: Tady je připraven odpovědně případně vaše otázky, který svoji kandidaturu potvrdil.
Mluvčí 20: My jsme bezprostředně po tom jednání zastupitelstva měli zastupiteli, kteří projevili zájem jednání v pracovní ústarosti, kde jsme předložili vlastně všechny materiály, které všichni tři kandidáti
Mluvčí 20: předložili a mohli jste se s nimi tedy seznámit.
Mluvčí 20: Proto teda navrchuji, aby jsme jako zastupitelstvo přijali usnesení určeného strážníka pana Dušava Poncera funkcí určený strážník.
Mluvčí 17: Tak děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi.
Mluvčí 17: Nejprve občané, hosté, zastupitelstva,
Mluvčí 17: Nikdo se nehlásí.
Mluvčí 17: Tak kolegové zastupitelé, zastupitelky.
Mluvčí 17: Tak pan Hrabák, prosím.
Mluvčí 25: Dobrý večer.
Mluvčí 25: Já bych se chtěl panu Dušanu Policera zeptat, jestli by mohl nám nastínit nějakou svojí vizi, kterou by chtěl v městskou policii vyjíst.
Mluvčí 25: Jestli bude
Mluvčí 25: vešlejpejíc svých předchůdců, nebo jestli má nějakou svoji jinou cestu?
Mluvčí 19: Dobrý den, tak samozřejmě chci zlepšit hlavně obraz městské policie, v určité řednosti to znamená, aby policie pokud možná opracovala více efektivně.
Mluvčí 19: Teďkon z hlavy, abych vám řekl konkrétní věci, které bych chtěl podnikat, asi nejsem schopen, to se přiznám na Robinu,
Mluvčí 19: Ale určitě by to bylo lepší medializaci, protože osobně se domnívám, že městská policie jako taková, jako ty příslušní, co tam jsou, jsou profesionálové, prostě pracují.
Mluvčí 19: To, že to třeba taková veřejnost nevnímá, si myslím, že je chyba i propagace veřejnění, protože, co mám zkušenosti, tak když se něco někde děje, prostě chlapě tam prostě jedou, vjedou a věci řeší.
Mluvčí 19: Co...
Mluvčí 19: Dobře, jestli vás nic zatím nenapadá, budete možná tázat dál, abych vám řekl podobnosti, jak by to mělo fungovat dál, jak to zlepšit tu planetu.
Mluvčí 19: Samozřejmě to chci, proto vám s tím jdu, aby to fungovalo lépe, aby vás lidi vnímali lépe, abyste vy byli spokojení, aby komunikace mezi námi probíhala lépe, mezi zastupiteli, mezi policií prostě, aby to bylo efektivnější, rychlejší, aby se řešili věci ke spokojenosti jak vás, tak občanů.
Mluvčí 17: Dobře, nebudem vás strápit, ale zůstaňte tady, kde byste byl dotázán.
Mluvčí 17: Já bych dal teda slovo, kdo se hlasí, paní Lanková.
Mluvčí 08: Já jsem chtěla reagovat na pana Suchardu, ano, byla jsem, jsem se zúčastnila té způsoby.
Mluvčí 08: kde jsme probírali ty podklady pro výběrový řízení.
Mluvčí 08: A musím říct, že jsem spokojená s výběrem, protože i po tom, co jsem si všechno přečetla, za mě byl jasný vítěz tady pan Poncer, takže já jsem spokojená.
Mluvčí 08: A uvidíme teda, jak to půjde dál a doufám za všechny, že to opravdu povedete tím správným směrem a nenecháte se někde zadupat.
Mluvčí 17: Tak děkujeme, pan Hrabák.
Mluvčí 25: Já bych chtěl ještě jenom dodat, abyste chtěl zeptat, abyste spíš víc myslel na ten svůj tým, abyste tam jim umožnil podmínky takové, které by měly mít, protože když jsem se tam byl minule podívat, tak jsem z toho byl docela zknutý, co jsem tam viděl, v čem tam sloužíte.
Mluvčí 25: a ještě, abyste víc dbal na tu profesionalitu a tím nemyslím, tím, abyste se zviditelnili v médiích, abyste ukazovali, co děláte, ale abyste umožnili se dát vzdělávat, umožnili na různý kurzy posílat, které se dneska pro ně všude dělají, abyste umožnili víc výcviků a abyste byl takzvaně trošku nezávislej na tom, co na vás bude
Mluvčí 25: jak se na vás bude nahlížet třeba trošku zvrchu, abyste měli svůj názor na to, jak to máte říct.
Mluvčí 25: Taky vás určitě podpořím, ale to je všechno.
Mluvčí 19: Samozřejmě tak s tím samozřejmě souhlasím, protože samozřejmě vím, že výcvik, jakékoliv kurzy prostě pro toho příslušníka, to bylo nejlepší, abych on potom měl dát společbě fungovat, tak s tím naprosto souhlasím, akorát jsem asi špatně
Mluvčí 19: reagoval nebo spíš špatně pochopil tu otázku, nebo jsem chybně reagoval.
Mluvčí 19: Ale se s tím samozřejmě naprosto souhlasím.
Mluvčí 19: To se s váma naprosto zajedno, že ten srážník musí něco umět, aby to mohl porádat dál, aby mohl sloužit jenom čenům.
Mluvčí 19: Ne jako s viditelnění, ale tak, aby ta práce byla pro ty lidi viditelná, že opravdu něco pro ně děláme a to samozřejmě je dobré, když ten srážník něco umí, umí něco navíc.
Mluvčí 19: Se s tím s váma naprosto souhlasím.
Mluvčí 17: Tak děkujeme, my jsme určitě důležitě to pochopili i předtím a dávám slovo Jiřímu Suchardovi.
Mluvčí 20: Já už nebudu zdržovat, jenom chci...
Mluvčí 20: i pro hravákovi říct, že nejenom na základě toho, o čem jsme se bavili, tak už v průběhu letních prázdních jsme se snažili nějakým způsobem tam to prostředí trošku zlepšit, takže došlo tam k uklidu nějakých prostor, převzetí nějakých prostor a domluvili jsme se o tom, jakým způsobem pokračovat dál, to znamená třeba i v tom, jak jsme se bavili nějaké důstojné zázemí, nějakou důstojnou kuchýnku atd.
Mluvčí 20: Takže budeme se snažit, je tady ještě jeden návrh,
Mluvčí 20: a to je to, že by, protože možná jsem tady o tom nemluvil, mluvil tady o tom jenom, myslím, že pane inž.
Mluvčí 20: Beránek, zvažujeme, jestli se opravdu vyplatí neustále opravovat dvě budovy, které jsou relativně staré, nevyhovující a v poměrně došpatném stavu, anebo teda nezvážit možnost případně získání nějaké dotace a postavit tady novou stanici kombinovanou, kde by byly vlastně ty městské složky a to znamená
Mluvčí 20: zbor dobrovolných asičů a městská policie a že by byly konečně poprvé v životě v jakémsi novém moderním kulturním prostředí odpovídající začátku třetího tisíciletí.
Mluvčí 20: Takže i tohle to děláme do té doby, samozřejmě budeme nějakým způsobem modernizovat ty prostory v obou těch složkách, protože ani jedna není
Mluvčí 20: Budem říkat na ravinu, důstojná.
Mluvčí 20: Bude rádi samozřejmě, když nám s tím pomůžete i třeba nějakými poznatky, příspěvky.
Mluvčí 20: Vůbec se toho nebráníme, domluvili jsme se s panem Moncerem, že hned vlastně příští týden si uděláme nějakou takovou koordinační pracovní zkusku a domluvíme se, právě tam bychom chtěli nastavit a chtěli bychom potom vám přiníst takový vlastně nástřel těch změn, které by tu městskou policii měly čekat.
Mluvčí 17: Nikdo další se nehlásí, takže tímto předávám slovo návrhové komisy přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo určit strážníka pana Dušana Ponsera funkcí určený strážník a plněním některých úkolů při řízení oběstní policie dle předloženého návrhu.
Mluvčí 17: Tak děkuji a nyní můžeme hlasovat.
Mluvčí 17: Tak pro bylo osmnáct přítomných zastupitelů, zdržel se jeden, usnesení bylo přijato a novým určeným strážníkem byl určen jako velitel pan Dušan Poncer, takže já ti Dušane tímto blahopřeju a přeju ti hodně sil, úspěchu.
Mluvčí 17: Tak, vody číslo čtyři finanční záležitosti poprosím inženýrku paní Kociánovou.
Mluvčí 07: Dobré odpoledne ještě jednou.
Mluvčí 07: Za ekonomický odbor jako první bod předkládám rozbory hospodaření města Vansdorf v 30.6.2023.
Mluvčí 07: Tohle je dokument, který je dobrou praxí města, že se dává na vědomí zastupitelům, hovoří o vývoji hospodaření za první pololetí.
Mluvčí 07: Je to takový předstupeň závěrečného účtu.
Mluvčí 07: Z tohoto důvodu jej berete pouze na vědomí a jsou tam veškeré vzevrubné informace o průběhu prvního pololetí.
Mluvčí 07: Detailnější jsou samozřejmě uloženy na ekonomickém odboru a jsou k dispozici na vyžádání.
Mluvčí 17: Takže děkuji a otevírám tímto diskuzi nejprve hosté zastupitelstva.
Mluvčí 17: Nikdo, takže kolegové, kolegyně, zastupitelé.
Mluvčí 17: Pan Čapek.
Mluvčí 13: Tak já bych jeden dotaz měl.
Mluvčí 13: Tam vlastně je ten start tomu 36. a konkrétně v detailňových příjmech v souvislosti právě s tím, že jsme před chviličkou tady měli novýho vlastně vedoucího policie, tak pokud i městský policie byl nějaký plán a je 15% za půl roku plněno, tak jenom
Mluvčí 13: To je spíš dotaz asi možná na pana Suchardu, proč vlastně z proměnutím plněje tak málo oproti tomu odhadu.
Mluvčí 13: Ještě jednou tráp.
Mluvčí 13: Nedělňové příjmy, pokud i městské policie prán byl v rozpočetu 200 tisíc a za půl roku je splněno jen 15%, tak co se děje s proměnutím?
Mluvčí 20: Ano, to je velmi správná otázka a souvisí to s výběrem nového velitele, když to takhle řeknu.
Mluvčí 20: Prostě městská policie neukládala tolik pokut, jak si převzala podle plánu.
Mluvčí 20: Cože?
Mluvčí 20: Jiří se dělají svoji činnost, ale bude moc hodný.
Mluvčí 17: Dobře, další diskutující k tomuto bodu?
Mluvčí 17: Tak vidím, že nikdo, takže bych požádal
Mluvčí 17: návrhovou komisi o přečtení usnesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí rozbor hospodaření města vazor v 30.6.
Mluvčí 17: 2023.
Mluvčí 17: Tak děkuji a nyní poprosím o vaše hlasování.
Mluvčí 17: Pro obylo všech 19 přítomných zastupitelů usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 17: Děkuji.
Mluvčí 17: Bot 4.0.2, prosím.
Mluvčí 07: Bot 4.0.2 se týká projektu, který v našem městě funguje už dlouhodobě a je to činnost agentury Post Bellum nebo spolku Post Bellum a týká se příběhu našich sousedů.
Mluvčí 07: probíhá dlouhodobě ve spolupráci se základní školou Edisonovou, jsou z něj výstupy, které jsou veřejně přístupné a vzhledem k pokračování v dalším letu, v dalším roce, žádá základní škola Edisonova dotaci ve výši 25 tisíc na realizaci projektu tak, aby
Mluvčí 07: pracovali na dalším pokračování.
Mluvčí 07: Jedná se tedy o individuální dotaci ve výši 25 tisíc a podrobnější detaily, včetně návrhů smlouvy, jste měli i v důvodové zprávě.
Mluvčí 17: Děkuji a teď jenom diskuzi.
Mluvčí 17: Nejprve hosté zastupitelstva.
Mluvčí 17: Zastupitelé.
Mluvčí 17: Pani Křížová.
Mluvčí 10: Já jenom chci krátce doplnit, protože si myslím, že jsem to napsala celkem srozumitelně i podrobně, ale chtěla jsem doplnit, že škola hradí práci dvou učitelek, které se vlastně na těch příbězích podílejí se žáky.
Mluvčí 10: že tahle ta částka, kterou by škola obdržela od města, tak ta jde na pozbelum, na spolupráci právě s lektorkou, která přijíždí do školy, ale s ní ještě spolupracují dvě pani učitelky v odpoledních hodinách po vyučování a náklady, které to nese, tak ty bude hradit škola.
Mluvčí 10: Děkuji.
Mluvčí 17: Tak, vidím, že nikdo jiný se nehlásí, takže požádám návrhovou komisii o přečtení návrhů snesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout individuální dotoci výši 25 tisíc korun pro organizaci Sákladní škola Wandsdorf Edisonova 2821 na projekt Příběhy našich sousedů.
Mluvčí 17: Takže děkuji a pojďme prosím hlasovat.
Mluvčí 17: Pro bylo 17 přítomných zastupitelů, zdržel se jeden, nehlasoval jeden, usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 17: Tak prosím další bod.
Mluvčí 07: Posledním bodem za ekonomický odbor je rozpočtové opatření letošního roku číslo 9, kterým se mění rozpočet přijaty na rok 2023 v souladu se závaznými ukazateli, které byly přijaty při zkvalování rozpočtu.
Mluvčí 07: Rozpočtové opatření se týká zejména zapojení transferu ať průtokových, tak získaných městem a přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami, tak aby odpovídali potřebě, která je aktuální.
Mluvčí 07: Rozpočtové opatření jste obdrželi mailem v pozměněném znění a to z toho důvodu, že se ještě po odevzdání materiálu na zastupitelstvo objevili další
Mluvčí 07: situace, které si zasloužili být ještě zařazeny, to znamená, které nesnesou odklad.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji a otevíram k tomuto bodu diskuzi nejprveho z té zastupitelstva a nyní zastupitelé.
Mluvčí 17: Nikdo se nehlásí, takže požádám o přečtení návrhů, snesení návrhovou komisi.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření číslo 9 na rok 2023 podle předloženého návrhu.
Mluvčí 17: Děkuji a pojďme prosím hlasovat.
Mluvčí 17: Všech 19 přítomných zastupitelů bylo pro návrh usnesení byl schválen.
Mluvčí 17: Tak, bod 5 už proběhl po 17. hodině z diskuze občanů, obyvatel města, takže nyní je bod 6, návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.
Mluvčí 17: Takže otevírám diskuzi.
Mluvčí 17: Tak Jiří Sucharda.
Mluvčí 20: Já se omlouvám, ještě bych rád odpověděl panu Čapkovi,
Mluvčí 20: Byl jsem myšlenkovat trošku jinde, teďka jsem se díval na tu tabulku, tam ty výkony městské policie nejsou jenom v těch pukotách městské policie, ale jsou dole i potom v pukoty přestupky ostatní a přestupky doprava, protože některé věci třeba z měření rychlosti právě přechází a řeší ty přestupky potom ve správním řízení odbor správných agent.
Mluvčí 20: Takže není to jenom teda těch patná, samozřejmě, že to není hodně, je to je to málo, ale část těch výnosů, které totom jsou, tak jsou ještě v těch předstupkách nebo pokutách odboru správních agent.
Mluvčí 17: Tak paní Nedvědová, prosím.
Mluvčí 09: Mám dotaz, já bych se chtěla zeptat, týká se to, jestli Ústí nad Labem je stále dopravce Ústeckýho kraje, týká se to autobusu?
Mluvčí 09: Odpovím, asi ano.
Mluvčí 09: Jedná se mi o autobus Linka 191, který jezdí po Vansdorfu od polikliniky k nemocnici.
Mluvčí 09: A zajímá mě, jestli ho někdo kontroloval po tom, co ho teda převzali.
Mluvčí 09: Protože já reaguji na podnět starších lidí, důchodců, který s tím mají problém, protože nejsou tam postraní držadla, za který by se mohly chytnout, když z těch sedaček vystupujou.
Mluvčí 09: a když na ně nastupujou, tak ten stupínek měří 33 cm, tudíž je to pro ně obrovský krok, aby vůbec na ten stupínek mohli stoupnout s tím, že tam choděj oberlých, oholých, nebo špatně se pohybujou a že si stěžujou, že prý z úřadu se na to nebyl nikdo podívat a dokonce tam bylo nikde i slyšeno, že vyhouje tabulkám.
Mluvčí 09: Já si myslím, že ne, protože jiné autobusy mají ty stupínky o mnoho nižší.
Mluvčí 09: A ty lidi mají opravdu problém na ten stupínek stoupnout, aby se mohli usadit.
Mluvčí 20: Jestli na to můžu reagovat, předpokládám, že to je ten menší autobus, ten městský.
Mluvčí 09: Ten autobus je velký, je dlouhý a je pro 40 lidí.
Mluvčí 09: Ten malej autobus, co jezdil předtím, ten poloviční,
Mluvčí 09: ten už je prostě odepsaný.
Mluvčí 09: A ještě jedna věc, to jste mi teď připomněl, i ten malej autobus, co jezdil, stačil.
Mluvčí 09: Tenhle ten autobus je moc velký.
Mluvčí 09: Stačil by bývalý poloviční autobus, protože ty autobusy, ty linky jsou obsazeny ani nečtvrtinou.
Mluvčí 09: Jezdí tam opravdu pár lidí a ve sněsto jsou důchodci, který po městě vystupují a zase nastupují.
Mluvčí 20: Dobře, já moc děkuji za tu připomínku, protože vznikla tady jakási pracovní skupina ve Šluknovském výběžku, kde je několik starostů, já mám ještě tu čest být nejen členem, ale je tady ještě člen, je pan Petr Ducháček, který nám pomáhá s dopravou a my tyhle připomínky okamžitě předáváme dopravci, v tomhle případě takzvaný DUK, dopravci ústeckého kraje.
Mluvčí 20: My jim to předáme, protože všechny autobusy, které se nakupujou a které jsou schváleny pro provoz právě pro hromadnou přepravu osob,
Mluvčí 20: a nebo ten autobus má být naklápěcí.
Mluvčí 20: Takže v tomto případě zřejmě něco nefunguje, takže to zjistíme.
Mluvčí 20: Je to teda líka 191.
Mluvčí 20: Co se týká toho menšího autobusu, tam je trošku problém, protože my jsme samozřejmě
Mluvčí 20: Vždycky trvali na tom, aby to byl tenhle menší autobus, ale tyhle menší autobusy tento dopravce nemá, takže on si celou tu dobu zapůjčoval za peníze ten autobus od autobusu Karlovy Vary.
Mluvčí 20: Teďka zřejmě už ten autobus dožil, tak ho nahradil tedy s těmi standardními autobusy, které má, ale tohle to určitě v pořádku není.
Mluvčí 20: Váši připomínká se potom, že ho zastavím a potom přeneseme to hned na dopravce.
Mluvčí 20: Takže kdyby jste měli jinak i v ostatní, cokoliv, co se týká k dopravě, veřejné dopravě, tak prosím směřujte to na mě a já to okamžitě hned druhý den předávám dopravci.
Mluvčí 17: Tak ještě s technickou poznámkou paní Nedvědová.
Mluvčí 09: Já jsem si ten stupínek skutečně měřila a měří 33 cm a nehledě na to, že ten autobus absolutně nevyhovuje, i ty postraní držáky, aby se ty lidi teda chytli, když si na tu sedačku nemohou usednout, tak aby se měli čeho držet, protože nahoru na ty tyče určitě nedošáhnou, jsou to menší lidi a jsou špatně chodící
Mluvčí 09: A jsou to mezilinkama vystupy, oni jedou třeba 10 minut a vystoupí si, jdou si nakoupit, sedějí na těch lavičkách a jedou na zpátek.
Mluvčí 09: A ten autobus jsem se ptala na pořizovací cenu a řekli mi, přibližně 4 až 5 milionů.
Mluvčí 09: A chtěla jsem se teda zeptat, jestli to platil Ústecký kraj, nebo se na to nějak podílel, Vansdorf, nebo kdo to teda zaplatil, ten autobus.
Mluvčí 20: Všechny autobusy, které tady jezdí, jsou vždycky dohodlné dopravce.
Mluvčí 20: To znamená, my si pouze nasplnováváme službu s tím dopravcem, což je v tomto případě D.U.K., dopravou v ústeckém kraji.
Mluvčí 09: Dobře, a chtěla jsem se zeptat, jestli bych na příštím zastupitelstvu mohla slyšet teda nějaké vyjádření, co se tohohle týče.
Mluvčí 09: Ne kvůli mě samotné, ale kvůli těm důchodcům.
Mluvčí 20: Já vám to zprávu přenesu zítra, takže jakmile budu mít odpověď, tak vám ji okamžitě přepošlu.
Mluvčí 09: Dobře, ale já mám zájem, aby to slyšeli ostatní, nejenom já.
Mluvčí 20: Ano, tak ji pošleme a pak ji tady zařídíme na tom říjnovém.
Mluvčí 17: Dobře, děkuji.
Mluvčí 17: Listopadovém, jenom podotýkám upřesněji, jasně.
Mluvčí 17: Pan Čapek.
Mluvčí 13: Tak, já bych měl tři různé dotazy, budu různé.
Mluvčí 13: Začnu prvním, všiml jsem si, jak nám roste školka na západní do krásy a chci se ptat, jestli už je jasný nějaký datum, kdy se otevře.
Mluvčí 13: To je první věc.
Mluvčí 13: Druhá věc, která se týká té školky, je, přiznám se, že mi není jasný, když má ta školka 50 míst, jestli se bude stěhovat celých 50 míst z té předchozí školky, anebo jestli tam vzniknou nové místa další.
Mluvčí 13: A pokud vzniknou, tak protože už jsme vlastně de facto, jakoby, za tím horizontem, kde tam ty děti nastupují, tak jestli byly nějaké individuální přijímací vzhlédnění pro ty nové děti, nebo jak tohle se bude řešené, jestli se se na tím zamysleli.
Mluvčí 13: Tak to je ten můj první dotaz.
Mluvčí 20: Já odpovím na tu první část, to je ta stavební a na tu druhou odpovím asi Honza, protože jsme to řešili včera v rámci kontrolního dne, který jsme tam měli, co se týká realizace zatím ve spolupráci s těmi firmami, které tam dělají, to znamená je to podhlavičkou stamo, ale jsou tam dodavatelské firmy.
Mluvčí 20: tak to zatím vypadá dobře, že to všechno stihneme, tak aby jsme mohli vyúčtovat tuto dotaci.
Mluvčí 20: Dneska rada města teda prodloužila termín, což je pouze taková spíš optická záležitost, prodloužila termín stamu, aby to dokončil do konce hřína, tak aby jsme v listopadu mohli udělat řádně tou kolaudaci a předat to do užívání s tím, že tam samozřejmě v rámci té kolaudaci asi budou nějaké nedodělky, které jsou, které zapotřebuje ostranit.
Mluvčí 20: Zatím předpokládáme ten jarní termín toho otevření a už když se dělalo to na, jak se tam říká, ne nábor do školek, ale zápis do školek, děkuju, tak když se dělal zápis, tak jsme avizovali, že právě ta školka má vyklít i nějaké ty nové místa, které nebyly v těch školkách.
Mluvčí 20: V souvislosti se školkami možná ještě jednu informaci poprosím Honzu, co se týká materské školy počtovní.
Mluvčí 15: Děkuji za slovo, také přeji všem dobrý večer, jenom to tady doplním, co se týká mateřské školky na západní ulici, tak tam předpokládáme s paní říditelkou nástup dětí na jaře v březnu, ta informace zatím je interní, připravujeme text
Mluvčí 15: podrobné info zveřejníme, zanedlouho, aby rodiče byli připraveni na to, kdy to tedy vypůjkne.
Mluvčí 15: No a ta reakce na, nebo ještě zareaguju na to, co teď říkal pan místo starosta, ohledně školky v Poštovní ulici.
Mluvčí 15: Asi jste zaznamenali, že byla tam poměrně velká havárie, tekla tam voda.
Mluvčí 15: Zjistili jsme, že stropy jsou poměrně promočené a děti tam teď nebudou moc zhruba dva měsíce být, takže jsme hledali náhradní prostory, které se podařilo najít.
Mluvčí 15: Školka v tuto chvíli se připravuje na to, aby prostě do prosince byla funkční a zase tam mohly děti se zpátky vrátit.
Mluvčí 15: Jenom kde školka bude přemístěna?
Mluvčí 15: Ano, v tuto chvíli jsme se domluvili ze seniory, kteří využívají náš objekt pohádky, aby byli tak hodní a své aktivity ve středu, které mají a v neděli přemístili do knihovny a právě v tomto objektu bude teďka těch 32-30 dětí z Materské školy Poštovní.
Mluvčí 17: Poprosím ještě slovo panu Čapkovi na zbytek dotazů.
Mluvčí 13: Tak další dotaz, který mám se týká školství a to zaznamenal jsem v podstatě takovej trend, kdy se slučujou vlastně vedení školních jídelen z vedením vlastně školy.
Mluvčí 13: Myslím, že tady se něco podobného řeší i u školy na náměstí, tak se chci zeptat, jestli máme ten samý trend i u školy Erizony, protože to je vlastně ten samý případ.
Mluvčí 13: Jestli taky chceme jít tohle svou cestou, kdy uspoříme ty personální a vzdový náklady, pokud by to šlo ke sloučení vlastně
Mluvčí 13: školní jídelny a vedení školy pod jednu střešujícího sebe?
Mluvčí 15: Pokud jsem otázku už pochopil, tak se bavíme o jednocení příspevkových organizací dvou, tak to v našem případě ještě není na stole ani u jedné z těchto organizací.
Mluvčí 15: Stále máme rozdělené školní jídelny a školy.
Mluvčí 15: Každá má svého ředitele a zatím není na stole jiné řešení.
Mluvčí 15: Na náměstí došlo pouze k převodu majetků, tak aby byl ucelený majetek, v kterém je školní jdelna, tak byl psaný na právě školní jdelnu, ale to jsme změnili, je psaný na školu, tak jak je to právě na základní škole Edizonově a školní jdelně v Edizonově ulici.
Mluvčí 15: Takže tady k tomu došlo jako k sjednocení, ale jinak všechny ty příspěvkovky zůstaly samostatné se svými řediteli.
Mluvčí 20: Jestli můžu možná spíš jedno z řešení, které jsme zvažovali, spíš bylo ne to slučovat pod ty školy, ale vytvořit velkou přízekovou organizaci, školní jídelná, která by měla dva provozy, zvažovali jsme to zejména z ekonomického hlediska, z hlediska nákupu a tak dále, to známe větší míře, ale zatím nebylo tam přijato žádné to, je to prostě, v podstatě byla to taková úvaha.
Mluvčí 17: Ještě prosím, slovo pro pana Čapka.
Mluvčí 13: Tohle byla jen taková úvaha k zamyšlení, protože opravdu se to někde po republice už děje a vodohodňují to právě tím sefektivní ty ekonomiky, takže proto to dávám jako doplacu, jako k zamyšlení věc pro Rádu města.
Mluvčí 13: Poslední věc, na kterou se chcete ptat je,
Mluvčí 13: V podstatě nám městský mobiliař.
Mluvčí 13: Předpokládám, že ho na základě objednání udržují technické služby.
Mluvčí 13: Tady mám pár připomínek od občanů třeba dopravní řiště, kde jsou zničené lavičky a v podstatě některý se radši odmontovali, než aby se opravili.
Mluvčí 13: To je takový jeden postřeh.
Mluvčí 13: Další postřeh, řiště třeba u knihovny, ten materiál podsypový, který je pod těmi hradcími prvkama, už je mnohde, jak by to řekl, vymizelej a vznikají tam kaluže, takže takový ty drobnosti, abys na to někdo podíval a abys to nějakým způsobem začal řešit, jo, protože nerad bych abys to řešil až ve chvíli, kdy tam něco uhně a někdo si ublíží, tak.
Mluvčí 13: Já si můžu poprosit.
Mluvčí 17: Máme úplně souběh myšlenek, poněvadž jsme o tom dneska krátce hovořili na radě města a příští úterý tohle bude jedno z témat, s kterých chceme hovořit s panem Roubičkem, ředitelem technických služeb o nastavení nějakého funkčního modelu, co se týče pravidelné údržby mobiliáře.
Mluvčí 17: Díky za dobrý podnět.
Mluvčí 17: Paní Pivková,
Mluvčí 11: Já jenom reakci na to, co se tady předtím mluvilo o té nové školce.
Mluvčí 11: Jste říkali, že tam má být nástup na jaře a nebylo náhodou v podmínkách té dotace, že musí být nástup těch dětí někdy během podzimu?
Mluvčí 15: Jediné podmínce, o které vím, tak je kolaudace na podzim.
Mluvčí 15: Kolaudace té školky, ne nástupu dětí.
Mluvčí 15: Ale nerad bych se pletl.
Mluvčí 15: To je jediná podmínka, o které vím, že do listopadu musíme mít kolaudováno.
Mluvčí 20: Co mám dělat, když mi někdo jiný... Ještě abych, protože tam sedí pan Robíček, tak aby jsme mu tady dneska nenasadzovali nějakou psí hlavu, tak hřiště u knihovny má svého zprávce, kterým je knihovna a hřiště dětské dopravní má na starosti městská policie.
Mluvčí 20: spíš budeme muset trošku nakleknout na ty zprávce, aby se více v tomu věnovali, aby spíš to přenášely.
Mluvčí 20: Co se týká technických služeb, tak technické služby pouze realizují většinou to, o co je požádáme, ale to je právě součástí toho jednání, které bude futerý s panem Roubíčkem.
Mluvčí 17: Další diskutující, prosím.
Mluvčí 17: Není.
Mluvčí 17: Takže tento bod tedy zavírám bez usnesení, bez zahlasování o návrhu usnesení a od číslo sedm je zpráva očinnosti Rady města o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 17: Tento materiál, jak iž pravidelně, je nedílnou součástí zápisu, takže pouze otevírám k tomuto bodu diskuzi.
Mluvčí 17: Hosté,
Mluvčí 17: Zastupitelé?
Mluvčí 17: Také nikdo?
Mluvčí 17: Takže požádám návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.
Mluvčí 22: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosti města o činnosti Rady města a o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 17: Děkuji a nyní můžeme prosím hlasovat.
Mluvčí 17: Takže pro bylo 16 přítomných zastupitelů, žádný se nezdržel a 3 nehlasovali, čili návrh usnesení byl přijat.
Mluvčí 17: Tak, dalším bodem je bod 5 písmen závěr.
Mluvčí 17: Takže vám chci poděkovat, že jsme to dnes spoluzdárně, nechci říct vybojovali, to má takový peorativní nádhek, spíš propracovali, bylo to relativně rychle a
Mluvčí 17: Příští jednání zastupitelstva bude 30. listopadu.
Mluvčí 17: Přeji vám šťastné dny, se vám daří ve všem a za nás zase říkám, co opakuji často, jsme tady pro sebe navzájem, takže kdykoliv přijďte, telefonujte, mailujte, ať můžeme o těch věcech bavit kdykoliv.
Mluvčí 17: Děkuji moc a hezký zbytek večera.
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/c0f1c7d82c613c07bfe65bad1edf2662
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.