Snadné přidání nového datasetu

Zasedání zastupitelstev f3bec8c67a3b7997e9d15b13068341a5


ID jednáníf3bec8c67a3b7997e9d15b13068341a5
Jednání13. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf - 25.6.2020
Další jednání města/kraje Město Varnsdorf
Datum jednání25.06.2020
Odkaz na audiohttps://somedata.hlidacstatu.cz/mp3/zasedani-zastupitelstev/f3bec8c67a3b7997e9d15b13068341a5.mp3
Délka audio záznamu06:54:40
Přepis audio záznamu (vznikl díky velké pomoci od Ondřeje Klejcha z University of Edinburgh.)

Stačí kliknout na větu v textu a spustí se audiozáznam z daného místa. V Safari na OSX zlobí posun v souboru, doporučujeme Chrome

Upozorňujeme, že přepisy záznamu neanonymizujeme ani nijak neupravujeme.

  Mluvčí 28: 15 hodin je pryč, takže tím pádem zahajují 13. zasedání zastupitelstva města Vanzdorf.
Mluvčí 28: Vítám zde přítomné zastupitelé, vítám zde hosty dnešního zasedání, vítám taky pana náměstka Šmída.
Mluvčí 28: A prosím o prezentaci, takže žádám zastupitelé, aby se přihlásili.
Mluvčí 28: Tak v tohleto chvíli je přítomno 18 zastupitelů, dva jsou omluveni, pan Přibyl, pan Novota a jeden zastupitel chybí.
Mluvčí 28: Takže jsme usnášení schopni.
Mluvčí 28: Tak žádám všechny přítomné, jako vždycky, jako obvykle, o dodržování zákona o ochranní osobních údajů.
Mluvčí 28: Zápis minulého zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a je tedy právoplatným dokumentem a zápis je k dispozici u zapisovatelky jednání zastupitelstva města.
Mluvčí 28: Ještě pořad máme ty podmínky koronaviru, takže doporučené odstupy a roušky, takže prozatím žádná změna v těch uzavřených prostorech, takže to musíme nějakým způsobem ještě chviličku vydržet.
Mluvčí 28: Jinak za mnou se před zahájením zastupitelstva promítal seznam dárců a těch, kteří v době koronaviru šili roušky nebo nějakým způsobem pomáhali, připravovali, darovali, samozřejmě těch lidí bylo daleko víc, tady jsou někteři vyjmenováni, takže jim opravdu jménem města mockrát a mockrát děkuju.
Mluvčí 28: Tak, musíme zvolit ověřovatelé zápisu z dnešního jednání.
Mluvčí 28: Navrhuju, aby ověřovatelé zápisu byli pan Šmíd a pan Čapek.
Mluvčí 28: Jsou hlasy oba.
Mluvčí 28: Tak, takže budeme hlasovat o tomto návrhu.
Mluvčí 28: Všichni přítomní zastupitel byli pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Navrhuji členy návrhové komisé a to ve složení pan Šišulák, pan Šimek a pan Musílek.
Mluvčí 28: Navržení souhlasy.
Mluvčí 28: Ano, takže můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 18 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Jako zapisovatelku dnešního zasedání zastupitelstva určuju pracovní sekretariatu paní Luci Šepsovou.
Mluvčí 28: Máme před sebou návrh programu, já všechny body nebudu číst, ten návrh programu je obvyklý.
Mluvčí 28: Takže převody majetku, pak zprávy výboru, různé finanční záležitosti, návrhy obyvatel, návrhy zastupitelů, zpráva o činnosti rady města a závěr.
Mluvčí 28: Je tady někdo, kdo by chtěl dát návrh na změnu programu.
Mluvčí 28: Tak hlásí se pan Draský.
Mluvčí 38: Dobrého dpoledna, vážení hoste a kolegové a kolegyně.
Mluvčí 38: Já bych měl doplnění jednoho bodu programů.
Mluvčí 38: Na minulém zastupitelstvu jsme se bavili o vytvoření pracovní skupiny, která by řešila hospodaření sodpady ve městě.
Mluvčí 38: My jsme se, když jsme se sešli a řešili jsme, jakým způsobem by to mělo vypadat.
Mluvčí 38: Došli jsme k závěru, že by asi nejlepší bylo, aby byl ustaven výbor zastupitelstva, který toto bude řešit, aby se zodpovídal přímo zastupitelstvu za své jednání, čili chtěl bych doplnit bod programu 2.1 k řešení této problematiky, případně teda volby výboru.
Mluvčí 38: a zvolení i přeci z toho výboru a členů.
Mluvčí 38: Čili jako bod 2.1. ustanovení výboru pro hospodaření sodpady.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Tak a hlasit se paní Lanková.
Mluvčí 08: Dobré odpoledne všem přítomným.
Mluvčí 08: Navrhuju bod 3.0.11, vzhledem k tomu, že jsme dostali od předsedy tělovýchovné jednoty Slován Vanzdorff dopis, všichni zastupitelé, tak bod by měl projednání dopisu zastupitelům od předsedy tělovýchovné jednoty Slován Vanzdorff a to z jednoprostého důvodu, protože mám připravené dva návrhy, kus nesilný, chci, aby to bylo bodem v programu.
Mluvčí 28: Ano, děkuju, takže bod 3.0.11,
Mluvčí 28: jako další do dnešního programu.
Mluvčí 28: Pani Křížová.
Mluvčí 28: Prosím.
Mluvčí 11: Dobré odpoledne všem.
Mluvčí 11: Chtěla bych jenom vyjádřit svůj názor na tady ty změny programu ze strany pana Draského.
Mluvčí 11: My jsme o té záležitosti mluvili teď před chvílí na radě a jenom je škoda, že jste to nepřipravili dříve, protože ta diskuze o tom výboru by si zasloužila
Mluvčí 11: větší prostor časa, abysme se na to mohli dopředu připravit, tak já pro tenhle ten bod nyní nebudu pro změnu toho programu a doporučuji nebo navrhuji, aby třeba se to připravilo, pokud by to neprošlo, třeba to projde, tak na zastupitelstvo další na září.
Mluvčí 11: Je to taková záležitost teď poměrně rychlá, nová pro mě.
Mluvčí 11: A k návrhu druhého bodu, paní Lankové, vzhledem k tomu, že jsme dopis od pana Žďárského dostali a měli jsme možnost se tím obsahem zabývat už před zastupitelstvem, tak tento bod podpořím.
Mluvčí 11: Děkuji.
Mluvčí 28: Děkuji, pan Draský.
Mluvčí 38: Já se omlouvám za to, že jsme to nedali dostatečně dopředu vědět, my jsme k tomu závěru došli minulý čtvrtek a tak nějak jsme se dohodli, nakonec se ta problematika může provednat i teď na zastupitelstvu, protože cílem i toho, aby to bylo výbor zastupitelstva je, aby ta jednání byla co nejotevřenější.
Mluvčí 38: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak děkuji.
Mluvčí 28: Takže máme navrženou změnu programu o dva body.
Mluvčí 28: Takže o každém bodu budeme hlasovat zvlášť a pak dohromady.
Mluvčí 28: Vydržte chvíličku technickou, poradíme se jak.
Mluvčí 28: Takže oba, budeme hlasovat o celé teda změně obou návrzích do programu, o doplnění teda programu, tak mi bylo tady řečeno panem tajemníkem, takže v tuhle chvíli budeme hlasovat o změně programu, o těch navržených dalších dvou bodech, jak pana Draskýho, tak pani Lankove.
Mluvčí 28: Takže poprosím teď o hlasování.
Mluvčí 28: Oba na jednou, ano.
Mluvčí 28: Takže poprosím návrhovou komisii o přečtení návrhů.
Mluvčí 30: Dobrý den, zastupitelstvo města rozhodlo schválit program jednání zastupitelstva města podle pozměňovacích návrhů paní Lankové a pana Draského.
Mluvčí 30: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 17 zastupitelů bylo pro, zdržel se jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Tak a přijdeme rovnou k prvnímu bodu.
Mluvčí 28: A to jsou převody Majitku města, poprosím pana inž.
Mluvčí 28: Beránka, vedoucího 8. o předložení návru.
Mluvčí 03: Dobré odpoledne, vážní zastupitelé a hosté.
Mluvčí 03: Dovoluji si předložit první bod dnešního jednání a tím je návrh na prodej části pozůmku je parceli 3469 lm1 a žádatelem je pan Vít Krajčovič.
Mluvčí 03: Pozemek se nachází v ulici Děčínská a jedná se o žádost v důvodu výstavby rodinného domu.
Mluvčí 03: Hrada města rozhodla z věření záměr převést tento pozemek.
Mluvčí 03: Byl řádně vyvěšen na úřední nesce.
Mluvčí 03: V územním plánu se jedná o obytnou zástavbu nízkopodlažní.
Mluvčí 03: Cena za tento pozemek je stanovena v souladu se zásadami.
Mluvčí 03: Prodeje pozemku z majetku města Vansdorf ve výši 200 Kč za m2.
Mluvčí 03: Celková cena za tento pozomek činí 600 000 Kč, která je splatná v den podpisu kupní smluvy a za podmínek zřízení věcného předkupního práva města do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku.
Mluvčí 03: Náklady hradí kupující, náklady spojené s převodem.
Mluvčí 28: Děkuju, zeptám se o zastupitelstva, zdali se chtějí k tomuto bodu vyjádřit.
Mluvčí 28: Nikdo s zastupitelem?
Mluvčí 28: Taky ne, takže prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely číslo 3469 lomeno jedna o výměře 3000 m2 panu Vítu Krajčovičovi za kupní cenu 600 000 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 30: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 18 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dále se předkládá žádost manželů Jiřího a Olgy Beranových.
Mluvčí 03: Je to žádost o pozomek číslo 3469 lm 1.
Mluvčí 03: Opět z důvodu výstavby rodinného domu v té samé lokalitě cena opět schodná 200 Kč za m2 a výměra je 1250 m2.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Zeptám se hostů zastupitelstva.
Mluvčí 28: Pan Jára s technickou.
Mluvčí 23: Dobrý den, krásné odpoled na všem.
Mluvčí 23: Já mám jenom takovou technickou poznámku, když prodáváme ty parcely, jestli je tam pamatováno, tak je na dostatečně širokou komunikaci, že tam je komunikace možná jenom tři a půl metrů, tak aby prostě tam byla bousterná komunikace, jestli je na to pamatováno.
Mluvčí 23: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak prosím, pan Beránek.
Mluvčí 03: Tak je na to pamatováno.
Mluvčí 28: Takže děkuju, ještě někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 28: Nikdo, takže poprosím návrhovou komisi?
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část z pozemkvé parcely č.
Mluvčí 30: 3449 lm 1 o výměře 1250 m2 manželům Jiřímu a Olze Branovým za kupní cenu 250 tisíc korun, dle předloženého návrhu.
Mluvčí 30: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 17 zastupitelů bylo pro a nehlasoval jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Další bod je opět v té samé lokalitě, akorát další soused.
Mluvčí 03: Žádatelem je pan Martin Štěpán, který požádal od tuto část pozomkové parcely 3469 lm 1.
Mluvčí 03: Opět stejné podmínky, stejná cena.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Hoste zastupitelstva
Mluvčí 28: Není tomu tak zastupit, ale tak jinak, že prosím návrhovou komis.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely č.
Mluvčí 30: 3469-1 o výměře 1250 m2 panu Martinu Štěpánovi za kupní cenu 250 tisíc korun dle předloženého návrhu.
Mluvčí 30: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 17 zastupitelů bylo pro, nehlasoval jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Tak další bod.
Mluvčí 03: Čtvrtým bodem je žádost o prodeji části pozemkové parcely 3469, jméno 1, manželů Václava a Petry Novotních.
Mluvčí 03: Opět stejné podmínky, stejná lokalita.
Mluvčí 03: Ovšem, manželé novotní žádejí o dvěstě metrů štverečních, čili celková cena je čtyřistatisíc korun.
Mluvčí 03: Opět cena v souladu se zásadami prodeje po zemku z majetku města Vansdorf.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Hoste zastupitelstva.
Mluvčí 28: Takže zastupitele, taky hned, takže prosím návrhovou komis.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely č.
Mluvčí 30: 34-49 o výměře 2000 m2 manželům Václavu a magistře Petře Novotným za kupní cenu 400 000 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 30: Můžeme hlasovat?
Mluvčí 28: 18 zastupitel bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 03: Další bot je žádospana Jana Boška a slečny Markéty Hindrákové, opět stejný pozemek, 34,69x1 nebo část tohoto pozemku.
Mluvčí 03: Výměra opět stejná 2000 m2, celková cena 400 000 Kč, opět s podmínkou zřízení předkupního práva ve prospech města a cena daná zásadami prodeje pozemku.
Mluvčí 28: Děkuju hoste zastupitelstva, zastupitele.
Mluvčí 30: Takže návrh o komisii, prosím.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely č.
Mluvčí 30: 3449-1 o výměře 2000 m2 panu Janu Boškovi a slyšen Markétě Hindrákové za kupní cenu 400 000 Kč dle předloženého návrhu.
Mluvčí 30: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: Všichni zastupitel byli pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Prosím další bot.
Mluvčí 03: Dalším bodem je bod 1.06.
Mluvčí 03: Je to žádost o prodej pozemkové parcely číslo 210.
Mluvčí 03: Katastrofální muzemí Varnsdorf žádatelkou je paní Jaroslava Janoušková, která požádala o prodej tohoto pozemku z důvodu užívání zahrady.
Mluvčí 03: Na základě oslovení nájemníků obdržel odbostrávají majetku i žádost stávajícího nájemníka.
Mluvčí 03: Anoda města rozhodla zvěřeně záměr převést tuto parcelu 9. dubna 2020.
Mluvčí 03: Pozamek byl vyvěšen na úřední desce, v územním plánu se jedná obytnou zástavbu nízkopodloží.
Mluvčí 03: Máme tedy dva žadatelé, prvním je paní Janoušková, vlastní sousední nemovitost ČP 442.
Mluvčí 03: a žádost současného nájemce pana Milana Širhala je dále v pořadí s tím, že pan Širhal žádá o převedení
Mluvčí 03: Zároveň za svoji současnou družku paní Hožvičkovou, která je nájemkyně, ale pan Širhal byl také žádatelem o tento nájem, takže užívají to spolu od roku 2014 a paní Hožvičková z důvodu finanční situace přenechala možnost požádat panu Širhalovi.
Mluvčí 03: A ještě bych řekl informaci vedle vlastník nemovitosti ČP 444, pan Bartoň, tak jsem byl informován kolegyní, že se podařilo s ním spojit a že obozomek nemá zájem.
Mluvčí 28: Děkuju, zeptám se hostu zastupitelstva, zdají se chtějí k tomu vyjádřit.
Mluvčí 28: Takže poprosím, tady k mikrofonu.
Mluvčí 28: Tak poprosím o jméno.
Mluvčí 06: Dobrý den, jmenuji se Jaroslava Janoušková a jsem žadatelka o prodej pozemku.
Mluvčí 06: K této žádosti mě vlastně dovedla situace z loňského roku, kdy tento pozemek byl celoročně neužíván a v lednu loňského roku, když prošla mazdorofem Vychřice, tak neuketvený skleník, který stál na tom pozemku,
Mluvčí 06: zdemolován, zůstal vysed na plotě a celý rok si ho nikdo nevšiml.
Mluvčí 06: A když jsem se potom letos v zimě potkala s pánem, který chce teda také potom zakoupit ten pozemek, tak mi řekl, že vlastně přišel ten pozemek uklidit, protože mají s nájemkyní společnou dceru, takže to přišel aspoň uklidit.
Mluvčí 06: Tím pro mě bylo, to byl pro mě takový impuls,
Mluvčí 06: abych se snažila vlastně napravit věci.
Mluvčí 06: On ten pozemek, sousedí s naší nemovitostí a vlastně naše rodina, rodina mého manžela, ho v dobré víře užívala téměř 60 let, vlastně od roku 1950, kdy se do té nemovitosti nastěhovali.
Mluvčí 06: On ten náš dům byl dříve nájemní dům a prostě ty pozemky v okolí, ty rodiny využívali.
Mluvčí 06: v polovině 90. let přišel pan Havránek, že chce kupovat právě tu zmiňovanou sousední nemovitost, která nemá žádný pozemek.
Mluvčí 06: A přišel nám oznámit, že vlastně zažádal o pronájem, protože ta nemovitost nemá pozemek.
Mluvčí 06: A my v rámci dobrých sousedských vztahů jsme si říkali, dobrá, nebudeme si dělat zle mezi sousedy, my to nějak přežijeme už bez toho, ale
Mluvčí 06: Z toho prodeje sešlo, pan Havránek si postavil dům jinde a tento pozemek teda asi zhruba po deseti letech potom přenechal nájemkyni, kterou jsme tam téměř nikdy neviděli.
Mluvčí 06: Je pravdou, že teda pan Širhal tam chodil, staral se o to, ale jak říkám v Loňském roce, prostě ten pozemek zůstal bezprizorní.
Mluvčí 06: A to mě teda velice mrzelo.
Mluvčí 06: Také mě to mrzelo z toho důvodu, že jak vlastně ty pozemky k sobě patřili historicky, tak i hranice, a bylo to vidět vlastně na těch obrácích, hranice naší nebovitosti je zároveň s tím z hranicí pozemku.
Mluvčí 06: A my teď máme problém se vlastně dostat z druhé strany, abychom dostavěli garáž, abychom se vlastně o tu naši nebovitost mohli lépe postarat.
Mluvčí 06: Takže to jsou mé důvody a kdyby tohleto nepřesvědčilo zastupitelstvo, tak já jsem ochotná za ten pozemek dát i víc.
Mluvčí 06: Protože já jsem se rozhodla, že ho chci.
Mluvčí 06: Takže to je všechno z mé strany.
Mluvčí 28: Tak ještě někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 28: Takže poprosím.
Mluvčí 09: Dobrý den všem zastupitelů města, všem hostům.
Mluvčí 09: Jmenuji se Erika Houžvičková.
Mluvčí 31: A já se jmenuji Milan Širál.
Mluvčí 09: chtěli bychom si vyjádřit prodeji pozemku, který teda mám v pronájmu od roku 2014, kdy teda můj přítel si teda snažil tento pozemek zvelebit, postavil zde chatičku zahradní, postavil zde toaletu zahradní, postavil zde, koupil skleník, vlastně udělal z půdy ornou půdu, já ornou půdu, pardon, no teď mi to úplně vypadlo.
Mluvčí 09: úrodnou půdu, takže zde pěstujeme i drobnou zeleninu a vlastně vypudoval i koutek dětský, kde teda naše dcera si hraje na písku, máme zde bazén, takže zde trávíme volný čas, přebydlíme paneláku a zahrádku jsme si oblíbili.
Mluvčí 09: Je pravda, že teda já tam nechodím tak často, jak můj přítel, protože přítel prostě má k té zahradě vztah, že z Velebo je velmi rád všechno tam a dává to do pořádku, takže si myslím,
Mluvčí 09: kdo viděl tuhle zahrádku, která nebyla mnou moc opatrovaná, tak musel uznat, že se tam udělalo spoustu práce a také tam je vidět spoustu peněz.
Mluvčí 09: Takže určitě to je více jak deset tisíc tam vložil do té zahrádky, kterou prostě bychom si chtěli nechat a trávit zde volný čas a dál pestovat zeleninu a všechno možné.
Mluvčí 09: Prostě se nám tam líbí a
Mluvčí 09: To, že tam teda teď momentálně byl nepořádek, tak je to způsobenou tím, že se tam dělala ta hráz, která prostě nám všechno znovu představila, museli jsme všechno dát stranou, aby se to tam mohlo uskutečnit a teď to teda se snažíme, anebo bychom chtěli se snažit dát do původního stavu, anebo do lepšího, prostě máme zájem o to.
Mluvčí 31: A já bych se chtěl zeptat paní Janouškovi, proč si nezažádala dřív o ten pozemek.
Mluvčí 31: Když tam byl ještě ten staletej javor.
Mluvčí 31: Nebo až když je to takhle upravený.
Mluvčí 31: A vyjádřím se ještě k tomu skleníku, ten měl pevný základy.
Mluvčí 31: Díky tomu, že se dělá vlastně mandavá, tak jsem ho musel rozebrat.
Mluvčí 31: Byl přikotvenej, prostě nedá se nic dělat, v zimě tam prostě nechodím na tu zahrádku.
Mluvčí 31: Nevěděl jsem o tom, že je takhle zdemolovaný, na to jsem byl upozorněnej.
Mluvčí 06: My jsme tu zahrádku užívali i s tím stoletým javorem, užívali jsme ji i s jinými stromy, které teda pan Havránek potom vykácel, bylo tam výborný špendlík, bylo tam těch stromů mnohem víc a ta zahrádka vypadala prostě jinak.
Mluvčí 06: My, když jsme byli postaveni přes to rozhodnutí teda, že už na nám zahrádka nepatří, nebo ona nám nikdy nepatřila, protože, jak říkám, užívali jsme ji v dobré víře,
Mluvčí 06: tak jsme si sebrali svoje keře, svoje zařízení, svůj krb a přestěhovali jsme to, nebo něco nešlo přestěhovat, protože pan Havránek s tím měl úplně jiné umysly.
Mluvčí 06: I tu chatičku tam postavil on, že ho to potom
Mluvčí 06: převzali a to, že tam ten skleník byl opravdu 12 měsíců celé léto, když už skončili veškeré stavební práce v korytě Mandavy, že byl namotaný na tom plotě a mě chodili zvonit sousedi na, nebo sousedi kolem doucí na zvonek, nebo na mě volali na zahradu, jestli jim neprodám náhradní díly z toho skleníku, který tam, protože tam
Mluvčí 06: Byly ty různé zohýbané hlínkové profily a ty plastové desky.
Mluvčí 06: A jestli jim z toho něco neprodám.
Mluvčí 06: A já jsem říkala, ne, to není moje, nezlobte se.
Mluvčí 06: A vůbec jsem v té době ani nevěděla, kdo je majitelem.
Mluvčí 06: Já jsem vlastně až do letošního jara byla přesvědčena, že je to pořád stále pan Havránek.
Mluvčí 06: A jenom, že to jenom někomu přenechal.
Mluvčí 06: Proto pro mě bylo velké překvapení, když jsem teda na začátku května dostala rozhodnutí z městského úřadu, že je ochota pozemek prodat a tam se najednou začaly pohybovat úplně cizí lidé, kteří dostali tady od nájemníků asi klíče a začaly si tam ukazovat, co si tam postaví, jak si to tam zvelebí, protože
Mluvčí 06: Ta zahrádka opravdu v té době byla zanedbaná.
Mluvčí 06: Teď, tedy aspoň, když došlo k této situaci, tak pan Širhal začal pečovat o zahrádku.
Mluvčí 06: Seká pravidelně každý týden.
Mluvčí 06: Postavil si tam záchod, ano, já ráno, když otevřu okna z ložnice, tak prostě vidím kadibudku.
Mluvčí 06: To, ale, budiš, ale jak říkám, náklady tam byly, ale ty náklady jsme do té zahrádky investovali i my, když byla
Mluvčí 06: když jsme ji užívali.
Mluvčí 28: Tak děkuju.
Mluvčí 28: Tak ještě chcete se vyjádřit?
Mluvčí 09: Vyjádřit k tomu, že teda můj nevlastní bratr Standa Havaránek, která moc dobře s váma hovořila jako se sousedy, protože s vámi vychází velice dobře, co jsem teda slyšela a věděli jste o tom, že teda jsem jeho nevlastní sestra, že to přinechává mě.
Mluvčí 09: Takže tady není pravdou to, že jste nevěděla, kdo teda tu zahrádku obývá.
Mluvčí 09: Já jsem, ještě můžu znovu říct, já teda mě mrzí, že jste neviděla ten pokrok, co se tam dělo, protože každý, kdo teda tam prošel, tak musel vidět, že ta chaloupka, která tam byla od zapana Havránka, se zdemolovala, protože už bohužel moc nestála, takže se tam udělala nová.
Mluvčí 09: Krásná a myslím si, že teď právě to nevypadá tak, jak to tam vypadalo, protože díky tomu, že se tam vybudovala ta hraz, tak se to muselo všechno přesunout.
Mluvčí 09: Ale ta zahrádka byla úžasná.
Mluvčí 09: Myslím si, že tohleto jste musela vidět jako sousedka, že prostě jsme si tam chodili hrát, chodili jsme jí obývat, pěstovali jsme tam tu zeleninu a musela jste ho tam vidět.
Mluvčí 09: A ne, že to tam jenom tak jako by vypadá.
Mluvčí 09: Nevím.
Mluvčí 28: Tak prosím, Kratioučku, jen připomínám, že dvakrát tři minuty máme vždycky k dispozici, takže ještě jednou Kratioučkou repostu, děkuju.
Mluvčí 06: A ještě poslední, ano, opravdu mě nenapadlo ten pozem je kupovat do té doby, dokud tam nebyl loňský rok, celý rok zanedbaný.
Mluvčí 06: Jo, proto mi přijde jako nemístná námytka tady pana Širhala, jako proč jsem ho nechtěla s tím Stoletým Javorem, Stoletej Javor byl úžasnej.
Mluvčí 06: Jo, to bylo to nejlepší, co tam na té zahradě bylo a hrozně mi to tam teď chybí.
Mluvčí 06: Ale říkám, můj impuls byl to, když se celý rok o ten pozemek nikdo nestaral a pan Širhal, když jsme se na cestě potkali, prohlásil, že s tou paní, která má ten pozemek, už nežije, ale že když mají společné dítě, že to teda přišlo aspoň uklidit.
Mluvčí 06: Jo, to byl pro mě impuls, abych teda se snažila narovnat ty věci.
Mluvčí 06: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak jo, děkuju.
Mluvčí 28: Tak ještě někdo z hostů zastoupitelstva, prosím, k tomuto bodu.
Mluvčí 28: Není tomu tak, prosím, zastoupitel, ale pan Musílek je přihlášenej, prosím.
Mluvčí 33: Dobré odpoledne.
Mluvčí 33: Já teď řeknu svůj názor k této věci.
Mluvčí 33: Já jsem totiž přesvědčen o tom, že tento pozemek by se vůbec neměl prodávat dosoukromých rukou, který ne tímto, kdyby má.
Mluvčí 33: A ten důvod je určitý pohled urbanismu.
Mluvčí 33: protože dům, který je vedle a nemá žádný pozemek, v současnosti obývaný panem Bartoněm, tak v budoucnu se třeba pan Barton prodá nebo přijde k penězům a bude mít zájem o to, aby jeho dům měl nějakou zahradu, protože když se podíváte teď na tu mapku,
Mluvčí 33: tak zjistíte, že on má možná nevím, pár desítek metrů jenom vedle svého domu a do budoucna si myslím, že by měl tento pozemek patřit k tomu domu, který obývá současností pan Bartoň.
Mluvčí 33: Proto bych byl radši, kdyby se ten pozemek dál pronajímal a budoucno se uvidí.
Mluvčí 28: Vše děkuju, prosím paní Fábriovou.
Mluvčí 00: Dobrý den, jestli jsem teda správně pochopila, tak Širhalové s paní Hožvičkovou jsou nájemníci ty zahrady a podle nějak historických věcí vždycky by měl mít první možnost odkoupit tu věc ten, kdo má ten nájem.
Mluvčí 00: Můžete mi potvrdit teda, že byly nájemníci ty zahrady?
Mluvčí 03: Tak to bylo úplně jasně řečeno, že má paní Hožičková smluvu od roku 2014, ale ještě teda bych si můžu, nechci zase někoho obdivňovat, ale není tady žádný městské nařízení o předkupním právu, abychom si to nezaměňovali, že nájemní smluva někoho předurčuje ke koupit, tak to není,
Mluvčí 28: Děkuji paní Fábriová.
Mluvčí 00: Tak já bych jenom chtěla poprosit, jestli bychom jenom mohli změnit po tomto pořadí o tom hlasování, jestli by se mohlo nejdříve teda hlasovat o přivedení na Šerhalové a potom teda na paní Janouškovou.
Mluvčí 00: Děkuji.
Mluvčí 28: Ano, děkuji.
Mluvčí 28: S technickou pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 23: Ještě jednou prosím vás a pan Bartoň, který ten dům vlastní vedle byl osloven.
Mluvčí 03: Také jsem to říkal, byl osloven a vyjádřil se, že v současné době nemá zájem.
Mluvčí 03: Děkuju, paní Lanková.
Mluvčí 08: Tak já bych zrovna ještě na tohle navázala, protože to bylo taky něco, co jsem chtěla říct.
Mluvčí 08: Pan Musílek tady vedle říkal, že kdyby s náhodou někdy pan Bartoni prodal ten barák, že by byl dobrý ten pozemek k tomu, ten pan Bartoni teď měl tu možnost úplně stejnou, jako ti tu dva zájemci, tak si myslím, že kdyby do budoucna barák chtěl prodat, tak už bys tím mohl teda počítat a ten pozemek si zažádá taky.
Mluvčí 08: Pokud bych měla se rozhodnout tady těch dvou, jestli jsem dobře slyšela, tady paní, paní s pánem, no, tak bydlejí v Panaláku, to je tak?
Mluvčí 08: Takže zahrádku nemají.
Mluvčí 08: To je na jednu stranu.
Mluvčí 08: Na druhou stranu zase tama manžele se o tu zahradu taky staraly.
Mluvčí 08: Asi pro mě nebyl argument úplně toho, že v loňském roce, nebo když se vlastně dělala ta hráz, nebo hráz ne, vlastně ty zdi, ty mandavy, asi úplně dobře chápu, že tam člověk asi nemůže nic jako dělat.
Mluvčí 08: Takže jako argument, že ten rok třeba se tam nic nedělalo, rozumím tomu, asi bych tam taky jako nic nezačala dělat, když to tam je rozvrtaný celý.
Mluvčí 08: Nevím, asi bych možná tady podpořila paní Fabriovou s návrhem, aby se teda hlasovalo nejdřív teda o panu Širhalovi a tak.
Mluvčí 08: Širhalovi.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Prosím paní Křížovou.
Mluvčí 11: Tak já už jenom krátce, je to patová situace.
Mluvčí 11: U mě zase rozhoduje asi ten moment podání té žádosti o prodej, ale v podstatě si myslím, že se jako neschodneme tady, tak ještě je
Mluvčí 11: že se tento bod stáhne a navrhuji, aby se ty dvě strany snažili dohodnout na upravit těch vztahů nebo na tom, jestli je možné bez té zahrádky být a nechat ji tadyž panu Širhalovi a pani Houžvičkové doužívání, když by se třeba o to starali lépe, využívali atd.
Mluvčí 11: Takže navrhuji stáhnout tento bod z programu a dát ještě prostor nějaké diskuzi.
Mluvčí 28: Vy mi to děláte složitý, furt s tím programem.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Hlásí se pan inž.
Mluvčí 28: Riedl, prosím.
Mluvčí 40: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení hosté.
Mluvčí 40: Velice krátce, já bohužel nemůžu souhlasit s názorem paní Křížově, ta situace je přeci úplně jasná.
Mluvčí 40: Myslím, že by jsme měli rozhodnout a neodkládat to.
Mluvčí 40: Chtěl bych ještě krátkou poznámku nájemníkům.
Mluvčí 40: Možná máte pravdu, že takové pravidlo neexistuje, ale myslím, že má to logiku, jestliže někdo pečuje omet, tak být v nájemu a požádá odkoupení, měl by být přednost před dalšíma nájemcema.
Mluvčí 40: Takhle to fungovalo při prodeji bytů, já si myslím, že
Mluvčí 40: tato dohoda být nepsaná.
Mluvčí 40: Vlastně tady zastupitelstvo platilo a takovéto rozhodnutí už jsme udělali.
Mluvčí 40: Takže jestliže ta dohoda není oficiálně, doporučuji, aby se vedení města zamyslelo nad tím, jestli bychom toto pravidlo neměli oficiálně vyhlásit.
Mluvčí 40: Děkuji.
Mluvčí 28: Takže děkuji.
Mluvčí 28: Ještě někdo ze zastupitelů?
Mluvčí 28: Pan Horáček, prosím.
Mluvčí 24: Já dávám další pozměňovací návrh, aby se hlasovalo, to znamená původní návrh, nebo pozměňovací návrh paní Fábriové.
Mluvčí 24: První hlasovat o Širhalovi a paní Hoživičkové a druhý od případně hlasování další.
Mluvčí 28: Ano, děkuju.
Mluvčí 28: Tak, takže ještě někdo z zastupitelů.
Mluvčí 28: Není tomu tak, takže poslední návrh byl pana inž.
Mluvčí 28: Horáčka o tom, aby se hlasovalo nejdříve o prodeji širhálovým.
Mluvčí 28: Takže poprosím teď návrhovou komisii o přečtení návrhů usnesení.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo převést spozenkovou parcelu číslo 210 o výměře 206 m² panu Milanu Širhalovi za kupní cenu 42 tisíc Kč.
Mluvčí 30: Výhled předloženého návrhu.
Mluvčí 30: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 12 zastupitel bylo pro, proti byl 1, zdrželi se 5, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Takže děkuju a můžeme další bod prosím.
Mluvčí 03: Dále se předkládá bod 1.07, je to návrh na ouzevření smlouvy o budoucí smlouve na prodej části pozemkové parcely 2268 lm3 a části pozemkové parcely 1158 lm3.
Mluvčí 03: Katastrální muzeum Jevansdorf o tento pozemek žádá Česká akciová společnost.
Mluvčí 03: z důvodu přeložení nové trafostanice.
Mluvčí 03: Je to podzomek poblíž areálu bývalých kasáren v ulici Nemocniční na křižovatce ulice Tyršova Partizánů.
Mluvčí 03: Pozomek byl řádně vyvyšen na úřední desce.
Mluvčí 03: Návrh posunstvění je takový, že kupní smluva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od dokončení stavby, po přeložení zaměření skutečného zastavení pozemku a cena bude stanovena v souladu se zásadami 200 Kč za metr čtvrtiční.
Mluvčí 28: Děkuju hoste zastupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 28: Zastupitele, taky nejakže návrh obkomisy, prosím.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu u budoucí kupní smlouvě, prodej části pozemkové parcely číslo 2268 lomeno 3 a dále zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu u budoucí kupní smlouvě, prodej části pozemkové parcely číslo 1158 dle předloženého nábrhu.
Mluvčí 30: Můžeme hlasovat prosím.
Mluvčí 28: Všichni přítomní zastoupité byly pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Prosím, další bot.
Mluvčí 03: Dále se předkládá bod 1.08, je to návrh na změnu usnesení.
Mluvčí 03: Manželé, magister Milan a Klára Hrabalovi požádali o prodej části pozemkové parcely 77.21 a části pozemkové parcely 77.06 za účelem rozšíření zahrady z důvodu umíštění studny v blízkosti hranice pozemků.
Mluvčí 03: Manželé Hrabelovy žádají o prodej za standardní cenu.
Mluvčí 03: Vzhledem k tomu, že v této lokalitě je schválená cena za prodej ve výši 455 Kč za metr štvereční, nesouhlasí s touto cenou a předkládají svůj žádost zastupitelstvu města.
Mluvčí 03: Rada města jejich žádost projednala a v konečném rozhodování doporučila snížit cenu na 300 Kč za metr štvereční.
Mluvčí 03: Důvodem bylo to, že rabalovi nebudou nebo nechtějí využívat proinvestované inženířské sítě.
Mluvčí 03: na pozemcích v lokalitě Hradní a kupují pouze zadní část tohoto pozemku o velikosti 161 m2.
Mluvčí 03: Zastupitelé to myslím, že mají v mapě dobře vyznačeno, takže vidí asi o jaký veliký kuse jedná, jinak plochu 161 metrů si asi každý umí představit.
Mluvčí 03: Cena tedy je přepočítána na 300 Kč za metr čtvrtiční.
Mluvčí 03: Návrh usnesení je tedy zrušit původní usnesení z 13. února do roku 2020 a dále je předloženo návrh nového usnesení v jiné cenové úrovni.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 28: Pan Hrabal, prosím.
Mluvčí 18: Takže vážení zastupitelé města Varnsdorf, nejdříve bych rád vysvětlil, proč chceme rozšířit naši zahradu o diskutovaný pozemek o šíři zhruba 6 metrů, o tý rozleze zhruba 160 metrů čtverečních.
Mluvčí 18: Takže prvním důvodem je umístění studny, která je jediným zdrojem pitné vody v současné době pro naši rodinu a je umístěna na hraně naší zahrady.
Mluvčí 18: Já jsem poprosil
Mluvčí 18: ukazovátko, tak ta studna se nachází někde tady.
Mluvčí 18: Studna je pro nás tedy prioritním zájmem.
Mluvčí 18: Již několikrát došlo k nepříjemné situaci, kdy v blízkosti naší studny byla deponována výkopová zemina s prací, které probíhaly v komunikacích přilehlých, ačkoliv jsme byli ujišťovani, že ochranné pásmo je dané zákonem
Mluvčí 18: nikdo to nerespektoval.
Mluvčí 18: Na posledy si zde dokonce firma uprovádějící instalaci kralizace upravovala zbytou techniku.
Mluvčí 18: Tady vidětá deporovaná zemina, kdybych teda, ta stůna se nachází někde tady, zhruba a
Mluvčí 18: V podstatě tohle zemina je z předchozích roků, když se ukvádala elektrické vedení do země.
Mluvčí 18: Předtím, když se dělala kanalizace v Hradní ulici, tak tam opět byla navážená zemina.
Mluvčí 18: Teď, když se tam dělala kanalizace, tak ta situace se opakovala zase.
Mluvčí 18: Tady se tam upravovali hydrauliků,
Mluvčí 18: na těch strojích, které nejsou asi nejmodernější, nejnovější.
Mluvčí 18: Ty stroje tam i zároveň parkovaly, může tam docházet k uniku různých provozních kapalin a podobně.
Mluvčí 18: A je to zase v českém sousedství té naší studny.
Mluvčí 18: Druhým důvodem je ochrana před omezením přístupu sledečního světla potenciální stavbou.
Mluvčí 18: I náš dům je umístěn relativně blízko hranice toho pozemku a jedná se o podstávkový dům s menšími nízkou umístěnými okny v přízemí.
Mluvčí 18: V naší ulici
Mluvčí 18: Vidíte, jak vidíte na obrázku, jsou již dva případy novostave, kdy byl podobný svažitý pozemek dorovnán navezenou zeminou a až na tomhle vznikným rovině byl postáven dům.
Mluvčí 18: Vidíte tady, takhle byl původně slah, jak je tady vidět u toho domu, byla navezena zemina, na tom byl postaven dům a tento dům pod tím, jako by se mu naprosto změnily dispozice.
Mluvčí 18: U nás by nám takhle, takovýmhle způsobem řešení potenciálně se naprosto zablokovalo světlo z jižní strany, jako na rohu toho domu.
Mluvčí 18: Takže, jako zodpovědní občané a rodiče, my jsme se rádi postarali o tento problém, dokud je tě čas, abysme nemuseli řešit podobný spory, jako tady předešlý.
Mluvčí 18: To je ten druhý případ, kdy zase byl mírně svažství svach navezen zeminou, na tom byl postaven dům a ty domy v okolí potom jsou tím samozřejmě ovlivněny.
Mluvčí 18: A důvodem, proč žádáme
Mluvčí 18: Tu změru ceny je i výjimečnost celé té situace, kdy s úzkým průhem, o který žádáme, nelze v budoucnu evidentně nějak spekulovat.
Mluvčí 18: Je to opravdu úzký průh 6 metrů, tady v budoucnu by určitě nešlo nic postavit, jakože bychom tady chtěli to nějak třeba přeprodávat nebo spekulovat s tou cenou, to určitě jako nejde.
Mluvčí 18: a bude pro nás výradně sloužit jako ochranný pruh před změnými riziky.
Mluvčí 18: Situaci ještě činí výjimečnou také fakt, že okolní pozemky, které se prodávaly na minulém zastupitelství, to je zde, pak pozemky, které jsou třeba zde a i tady, tak se prodávají za 200 Kč za metr čtvreční a my bohužel teda potřebujeme tady jen stůčást, která je v stůčasné době.
Mluvčí 18: a dražší.
Mluvčí 18: Na těchto pozemcích, které se teď prodávají, ty jsou taky zasitované a dokonce tam ještě navíc plyn, který není na těchto pozemcích hradní.
Mluvčí 18: Takže jsou ještě o něco možná výhodnější, ale levnější.
Mluvčí 18: Takže líbí se nám kompromis, kompromisní řešení navržené Radou města a byli bychom rádi, kdybyste se k němu také přiklonili.
Mluvčí 18: Děkuji.
Mluvčí 28: Takže děkuji panu Hrabalovi.
Mluvčí 28: Někdo z hostů zastupitelstva k tomuto bodu?
Mluvčí 28: Zastupitele?
Mluvčí 28: Nikdo se nehlásí, takže poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usesení číslo 16 ze dne 13.2.2020
Mluvčí 30: A dále zastupitelstvo města rozhodlo převést část pozemkové parcely č.
Mluvčí 30: 77.21.17 o výměře 131 m² a část pozemkové parcely č.
Mluvčí 30: 77.06 o výměře 30 m² manželům Milanovi a Kláře Hrabalovým za kupní cenu 42 450 Kč.
Mluvčí 30: Vedle předloženého návrhu.
Mluvčí 30: Takže můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: Oba návrhy na jednou.
Mluvčí 28: 14 zastupitelů bylo pro, zdrželi se 3, nehlasovali jeden, že návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Tak prosím, další bod.
Mluvčí 03: Dale se předkládá návrh na prodej pozemku a parcely 5850 lm 1 v katastroálním muzemí Vansdorf.
Mluvčí 03: Zase jedná o pozomek, který je předložen zastupitelů z důvodu zákona o obcích.
Mluvčí 03: Rada města rozhodla
Mluvčí 03: nezveřejnit záměr převézt dne 14.5. z důvodu návrhu nevhodného využití pozemků.
Mluvčí 03: Uzemním plánu se jedná louky pastveny, plochy smíšené krajiné a manželé Tomáša Lenka Eichlerovi požádali tento pozemek za účelem rozšíření zahrady.
Mluvčí 03: Čili máte možnost buď to
Mluvčí 03: respektovat názor Rady města a rozhodnout o nepřevedení pozemků, anebo přehodnotit názor Rady města a rozhodnout o zveřejnění pozemků k prodeji.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Někdo z hostů zastupitelstva.
Mluvčí 28: Tak poprosím k mikrofonu.
Mluvčí 27: Takže poprosím vaše jméno.
Mluvčí 39: David Eichler, syn žadatelů manželů Eichlerových.
Mluvčí 39: Žádám zastupitelstvo o přehodnocení k prodeji tohoto pozemku.
Mluvčí 39: Požádáno bylo zejména z toho důvodu, že stávající situace dlouhodobě o užívání toho pozemku je taková, že je tam umístěn trvalé kůň za nevhodných podmínek a velice to snížuje
Mluvčí 39: standard a kvalitu užívání sousední zahrady Manželo Eichlerových, kde tráví moje dvě malé dcery dost času.
Mluvčí 39: Ovlivňuje to také kvalitu vody ve studni, ten kuně tam trvale umístěn.
Mluvčí 39: Do těsný blízkosti plotu je navážen konický trus a velice to ovlivňuje ten život na té zahradě.
Mluvčí 39: Děkuji.
Mluvčí 28: Takže děkuju.
Mluvčí 28: Ještě někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 28: Nikdo zastupitele?
Mluvčí 28: Taky ne, takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodl nepřevést pozemkovou parcelu číslo 5850 lomeno jedna dle předloženého návrhu.
Mluvčí 30: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 13.
Mluvčí 28: Zastupujte hluvoprost, drželi se čtyři, nehlasoval jeden.
Mluvčí 28: Takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Prosím další bod.
Mluvčí 03: A jenom využiju, že tady pan Eichler, já se na to záležitost s tím koněm za městanci odboru spravedlného majitku podívám.
Mluvčí 03: Nevíme, jestli to je... No, jde o to, jestli je to nájemní užívání, jako řádný, nebo jestli je to prostě na černo.
Mluvčí 03: A pak by měli dodržovat určitě nějaké povinnosti.
Mluvčí 03: Tak se na to podíváme.
Mluvčí 27: Tak prosím, další bod.
Mluvčí 03: Pod číslo 1.10 je návrh na prodej části pozemkové parcely 3464 lm 1.
Mluvčí 03: Pan Jakub Daltroman požáral o prodej části pozemkové parcely 3464 lm 1 za účelem zřízení zahrady.
Mluvčí 03: Hrada města v tomto případě rozhovala nezvěřeně záměr převést z důvodu opět nevhodného návrhu na využití pozemků uzemní plánu.
Mluvčí 03: Je to pořád vedeno jako louky pastviny, nový uzemní plán zde řeší plochy smíšené, krajiné.
Mluvčí 03: Takže z tohoto důvodu.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Nikdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 28: Nikdo zastupitele?
Mluvčí 28: Taky nikdo se nehlásí, takže poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část pozemkové parcel číslo 3464 lm 1 dle předloženého návrhu.
Mluvčí 30: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 17 zastupitelnou prohozdržel se jeden návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Dalším bodem je návrh na prodej pozemkové parcely číslo 59 97 a pozemkové parcely číslo 59 98 lomeno třemi.
Mluvčí 03: V katastroálním území Varnsdorf žádatelé svou manžele Lukáš Aneta Vítovi požárali o prodej těchto pozemků za účelem budoucí výstavby rodinného domu s provozovnou
Mluvčí 03: Hrada města rozhodla nezvěřeně záměr převést z důvodu nevhodného řešení využití pozemků.
Mluvčí 03: Území plánu se v současné době jedná o komerce sklady prodejní sklady, čili současný území plán neumožňuje účel manželů Výtových.
Mluvčí 03: Z tohoto důvodu Hrada města rozhodla nezvěřeně záměr převést
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Ahojte zastupitelstva.
Mluvčí 28: Zastupitele.
Mluvčí 28: Přeprosím návrhovou.
Mluvčí 28: Pardon, pan Šmíd.
Mluvčí 25: Dobré odpoledne.
Mluvčí 25: Já bych využil svého práva a požádal bych, jestli by nemohlo být opět hlasováno v obráceném pořadí, než jak bylo původně navrženo.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Pani Lenková.
Mluvčí 08: Já jsem si chtěla spíš zeptat,
Mluvčí 08: Když by došlo k tomu, protože myslím si, aspoň teda podle ména, myslím si, že paní Skramovská je matka toho asi pana Víta, říkám, myslím si to.
Mluvčí 08: Kdyby se rozhodli postavit třeba na tom pozemku jejich a k tomu by si koupili ten pozemek, o který teď žádá a udělali tam tu provozovnou, je v tom rozdíl?
Mluvčí 08: Vy říkáte, že to nevyhovuje tomu, že tam má být komerce, sklady, prodejní sklady, takže tam evidentně vadí to, že si tam někdo chce postavit rodinný dům?
Mluvčí 03: To asi nevadí, ale v současní době to není možné.
Mluvčí 03: Na druhou stranu jsme před schválením, nebo v letušním roce by měl být přijímut a schválen nový územní plán města, kde to, proto to tam píšeme, kde to již možné bude.
Mluvčí 03: A teď je o to, jestli vy jako zastupitelé nepočkáte na nový územní plán a umožníte prodej pozemku až za tím účelem, kde na to ten pozemek je vhodný, protože ta 100% jistota tady nikdy není.
Mluvčí 03: Aby se nestalo to, že se manželé Výtovy stanou vlastníky pozemků, kde třeba ten jejich záměr realizovat možné nebude, takže z tohoto důvodu asi Rada města rozhodla zatím nepřevést.
Mluvčí 03: Není to asi definitivní, je to asi pro zatímní rozhodnutí.
Mluvčí 03: V případě, že by ten záměr jejich byl v souledu s územním plánem,
Mluvčí 03: tak nevím asi město, ten pozemek.
Mluvčí 03: Nemá s tím žádný záměr, takže tam nějaký důvod asi není.
Mluvčí 03: To, že by mohli postavit na pozemku z Kramůvských a toto využívat jako zahradu třeba, to nechci tady spekulovat, to by muselo řešit úřad územního plánování, odstupy ve zdálenosti atd., jestli to je možné, to jsou spekulace.
Mluvčí 08: A ještě se zeptám, když teda o to mají zájem evidentně, dohodnout se s nima, že prostě by měli, kdyby k tomu došlo za rok, já nemůžu mluvit za ně, a to zajímá mě teďka, kdyby teda za rok došlo k té změně, jestli můžou mít nějaké právo přednostní tím, že už dali teďka tu žádost.
Mluvčí 08: Existuje něco takového?
Mluvčí 03: Opět nic takového neexistuje, vy jako zastupitelé máte srchované právo si rozhodnout komu chcete, ale vím, že dodržujete vždy nějaké pořadí a když rozhodujete o tom, kdo třeba podal žádost jako první, tak se můžete samozřejmě přiklonit.
Mluvčí 03: Ta žádost výtových je evidována a je momentálně svou první.
Mluvčí 00: Děkuji.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Ještě paní Fábriová, prosím.
Mluvčí 00: Tak já z toho rozumím, že chtějí mít rodinný dům a s provozovnou, takže v tom asi není nějaký problém.
Mluvčí 00: Myslím si, že na Žetavský kdokoliv s lidí má chod něco dělat a postavit a ještě v tom sousedství mít ty koběty správný lidi.
Mluvčí 00: jako bych to podpořila a nečekala na územní plán, než přijde zase nějaká cizí firma, která se vymyslí něco drastického a která třeba bude peněžně jako solventnější daleko víc než místní občany.
Mluvčí 00: Děkuju.
Mluvčí 00: Jo a podpořím teda, co to volí v tom hlasovém obráceném pořadí.
Mluvčí 00: Děkuju.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 17: Pan Hric.
Mluvčí 17: Dobré odpoledne.
Mluvčí 17: Já jenom snad krátký dotaz, co si mám představit pod provozovnou.
Mluvčí 17: Víme, jaký záměr tam je rodinný dům s provozovnou.
Mluvčí 17: O co konkrétně jde?
Mluvčí 03: Už jsem to našel, omlouvám se.
Mluvčí 03: Je tady napsáno v žádosti stavba rodinného domu s možností malého pneuservisu.
Mluvčí 27: Tak jo, děkujeme.
Mluvčí 02: Pan Šimek.
Mluvčí 02: Já bych potřeboval vysvětlit, popsat dle toho nového územního plánu, co bude, to plochy smíšené městské.
Mluvčí 02: Jestli by to pak tedy splňovalo, či nikoli ten záměr.
Mluvčí 02: rodinného domu s provozovnou.
Mluvčí 02: Co to je konkrétně to plochy smíšené městské, co si pod tím představit?
Mluvčí 03: Tak nemůžu, neberte mě úplně, že jsem odborník na územní plán, ale myslím si, že plochy smíšené městské jsou plochy, kde my měli převažovat plochy nabydlení a právě kombinace s nějakou provozovnou nebo se službami.
Mluvčí 03: Takže určitě
Mluvčí 03: rodinný dům s možností nějakého občanského využití by toto funkční využití umožňovalo.
Mluvčí 03: Pneu service, nejsem si jistý, ale myslím si, že to asi splňuje, že to je služba, že to není nějaký rušící provoz, takže z hlediska toho nového územního plánu si myslím, že už by to asi přípustné bylo, ale je to prostě můj názor.
Mluvčí 03: Musel by být písemný potvrzený úřadem územního plánování.
Mluvčí 28: Takže děkuju.
Mluvčí 28: Už se nikdo za zastupitov nehlásí, takže poprosím o návrhu komise o přečtení návrhu toho druhého jako prvního.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převést pozemkovou parcelu číslo 5997 a pozemkovou parcelu číslo 5998 lomeno 3 v katastrálním muzemí Vanzdorov.
Mluvčí 30: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 11 zastoupito bylo pro, proti byly dva, zdrželo se pět, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Takže poprosím další bod.
Mluvčí 03: Takže další bod je bod 1.12 a je to promenutí sankce ze smlouvy číslo 0719 a dodatku číslo 1 na dílo stavební úpravy sociálních zařízení v 1. nadzemním podleží Materské škole Křížíkova 2757.
Mluvčí 03: Dne 16. července uzavřelo město Vanzor s firmou Specialista SRO smlouvu o dílo na stavební úpravy sociálního zařízení v Materské škole Křížíkova s termínem dokončení a zprovození díla 27. září.
Mluvčí 03: Tento termín dokončení a zprovození díla byl dodatkem číslo 1, ze dne 6. listopadu 2001 prodloužen do 15. listopadu.
Mluvčí 03: Stavba však v tomto termínu dokončena nebyla a to hlavně z důvodu prováděný stěrek nebo povlaků stěrek na podlaze a zdech, které byly prováděny
Mluvčí 03: Další dobu byla zde naměřena vyšší vlhkost a čekalo se teda na technické hluty.
Mluvčí 03: Od 4. můra probíhá předávací řízení díla.
Mluvčí 03: Na stavbě byly problémy.
Mluvčí 03: Problémy jsem uváděl, možná množství je znáte, jsou to finanční problémy firmy Specialista SRO.
Mluvčí 03: Dále bych to tady nerozvíjal, protože neznám přesně detaily finančních problémů této firmy.
Mluvčí 03: Ale město vstupovalo do této smlouvy o dílo s tím, že s firmou Specialista a s jeho jednatelem jsme se domluvili, že některé práce na této zakázce byly hrazeny přímo hřemeslníkům, vonzdorovským hřemeslníkům.
Mluvčí 03: kteří měli problém nebo ufinancovat tyto zakázky a jako subdodovatelé byli v ohrožení, že nedostanou své finanční prostředky od firmy-specialista.
Mluvčí 03: Proto mě to zasahlo a pomocí smluv a smluvních vztahů převzalo část finančního plnění na sebe.
Mluvčí 03: Dodavatel požádal o prominutí pokuty za nezadržení termínu díla.
Mluvčí 03: Tato pokuta byla vyčíslena na 80 000 Kč.
Mluvčí 03: Máte připraveny tři návrhy houstnesení.
Mluvčí 03: Jedna možnost je neprominout.
Mluvčí 03: Druhá možnost je prominout celou částku 80 tisíc korun.
Mluvčí 03: Třetí možnost je taková kompromisní a jít na poloviční část pokuty s tím, že zde byly i některé technologické problémy a město by teda ustoupilo a získalo by jenom polovinu této pokuty.
Mluvčí 28: Vše děkuju.
Mluvčí 28: Někdo z hostů zastupitelstva se hlásí k tomuto bodu?
Mluvčí 28: Nikdo?
Mluvčí 28: Takže zastupitelé, pan Horáček, prosím.
Mluvčí 24: Jelikož na té stavbě dochází k dodělávkám, ještě to není kompletně hotové, tak já navrhu stáhnout tento bod z programu a vrátit se k němu po dokončení díla a převzetí celého do toho užívání.
Mluvčí 24: Po všech dodělávkách a po všech převzetých věcech, které tam v tuto chvíli vydělány nejsou.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Pan Sucharda?
Mluvčí 28: No, už ne.
Mluvčí 28: Dobře.
Mluvčí 28: Tak ještě někdo z zastupitelů?
Mluvčí 28: Není tomu tak, takže budeme hlasovat o návrhu pana inž.
Mluvčí 28: Horáčka, to znamená o stažení tohoto bodu z programu jednání.
Mluvčí 28: Takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bod 1.12 z programu jednání.
Mluvčí 30: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 15 zastupitev bylo pro, zdrželi se 3, takže návrh byl přiját, takže bod byl stažen s program.
Mluvčí 28: Tak poprosím další bod.
Mluvčí 03: Dalším modem je rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem stavební úpravy provozního objektu v areálu technických služeb Evansdorfu.
Mluvčí 03: Takže v areálu technických služeb je provozní objekt, který slouží jako šatny.
Mluvčí 03: Šatny z prchy.
Mluvčí 03: Je tam umístěna stanice CZT a horní patro bylo dříve využíváno jako sálek, pingpongárna,
Mluvčí 03: místnost pro jednání většího množství lidí.
Mluvčí 03: Už není využívaná v delší dobu.
Mluvčí 03: Tento objekt je technicky zanebalen v stavu a cílem města a technických služeb je přesunout do horního patra této budovy administrativů, technicko-hospodářské pracovníky,
Mluvčí 03: jak firmy TSM, tak jako nájemní vztah firmy Ecoservice, čili zlepšení súčasných podmínek pro pracovníky technických služeb a spodní část budovy bude kompletně zrekonstruována na šatny a sociální zařízení pro dělníky.
Mluvčí 03: Bylo vyhlášeno zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku.
Mluvčí 03: Zakázka byla soutěžena
Mluvčí 03: jako zakázka podlimitní v souladu se zákonem 134 z roku 2016.
Mluvčí 03: Zakázka byla dále uveřeněna na profilu zadavatele.
Mluvčí 03: Města Vansdor zadavatel održel do luty pro podání nabídek 4 nabídky.
Mluvčí 03: Vybraný dodavatel s nejnižší nabídkou cenou splnil kritéria stanovená zadavatelem
Mluvčí 03: Nabídková cena vybraného dodovatele je ve výši 5 936 780 Kč bez DPH.
Mluvčí 03: Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města je pro letošní rok vyhrazená částka ve výši 3 000 000 Kč a zakázka přechází s tím plněním do roku 2021.
Mluvčí 03: Je zároveň potřeba, aby bylo schváleno zajištění financování této akce, jak pro letošní rok 2020, tak pro rok 2021.
Mluvčí 03: Takže proto máte připraveny dvě usnesení, kde rozhodujete o vybrané dodavately a druhým usnesením zajišťujete financování na této akce, jak z rozpočtu roku 2020, tak z rozpočtu roku 2021.
Mluvčí 03: Stavební práce budou zahájeny v srpnu letošního roku a budou pokračovat do konce dubna přes zimní období.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 28: Nikdo?
Mluvčí 28: Poprosím zastupitelé k tomuto bodu.
Mluvčí 28: Taky někdo, takže prosím návrhovou komis.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo o vybraném dodavateli veřejné zakázky na stavební práce provozního objektu v areálu technických služeb Bevanzdorfů společnosti KN Staff a dále zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města o zavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem za cenu 5.936.780 Kč bez DPH a zároveň rozhodlo zajistit financování v letech 2020 až 2021.
Mluvčí 28: Takže budeme hlasovat oba návrhy na jednou, takže prosím hlasujme.
Mluvčí 28: 17 zastupitelů nehlasoval 1, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Prosím další bod.
Mluvčí 03: Tento bod 1.14 se jedná o rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem rekonstrukce hrádku hlavní budova.
Mluvčí 03: Město Vansdorf v letošním roce má v rozpočtu částku 10 milionů na dokončení rekonstrukce hrádku.
Mluvčí 03: Výběrové řízení se muselo všem dělat z důvodu technických na celou stavbu hrádku, tak aby po stránce stavební byl hrádek
Mluvčí 03: jako budova dokončen.
Mluvčí 03: Po této stavební etapě by již hrádek měl být kompletně dokončen výjma teras a posledních přístupových částí objektů.
Mluvčí 03: Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební práce v zjednodušeném podlimitním řízení v souledu se zákonem o zadávání věřených zakázek.
Mluvčí 03: Zakázka byla uveřejněna opět na profilu zadavatele města Vansdorf.
Mluvčí 03: Zadavatel obdržel ve lhutě pro podání nabídek 4 nabídky.
Mluvčí 03: Hodnotícím kriteriem byla nejnižší nabídková cena.
Mluvčí 03: Vybraný dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou splnil všechny veškeré zadavatelem stanované podmínky.
Mluvčí 03: V účastě v zadavacím řízení nabídková cena je ve výši 20.882.414 Kč bez DPH.
Mluvčí 03: Tato cena je nižší, než je cena stanovená projektantem stavby asi o 5 milionů korun, takže výběrové řízení bylo myslím úspěšné, že jsme počítali s částkou vyšší.
Mluvčí 03: V rozpočtu ovšem na letošní rok máme jako pro etapizaci této stavby navrženou částku 10 milionů, takže stejný princip jako v minulém případě.
Mluvčí 03: Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluvy a zároveň zajištěním financování této akce v letošním roce a zejména v roce 2021.
Mluvčí 03: Práce by měly začít v září a dokončeno by mělo být tuším květnu příštího roku.
Mluvčí 03: Firmy, které se účastnili, máte v příloze.
Mluvčí 03: Nejnižší nabídku podle firmy stano Stamo, společnost s současným omezením děčín.
Mluvčí 28: Že děkuju.
Mluvčí 28: Někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 28: Zastupitelé?
Mluvčí 28: Že nikdo se nehlásí, takže poprosím návrhovou komis.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo o vybraném dodavateli vyřejné zakázky na stavební práce rekonstrukce hrádku hlavní budova v společnosti STAMO SPOL SRO.
Mluvčí 30: A dále zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města o zavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem za cenu 20 882 414 Kč bez DPH.
Mluvčí 30: a zároveň rozhodlo zajistit financování v letech 2020 až 2021.
Mluvčí 28: 17 zastupitého blopro nehlasoval, jeden návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Za nádační fond Hradek Bursberg děkuju.
Mluvčí 28: Tak prosím další bod.
Mluvčí 03: Tak dalším bodem je opět rozhodnutí o zajištění financování věřené zakázky s názvem Mateřská škola Západní ulice Vansdorf.
Mluvčí 03: Nevím, jestli mám to udůdnění číst, ale zastupitelé myslím, že ho znají dobře, takže pokusím se to jenom pár větami zkrátit.
Mluvčí 03: Město Vansdorf obdrželo na základě žádosti o dotaci z 88. výzdy Europe Infrastruktura pro předskolní vzdělávání dotaci.
Mluvčí 03: V červenci 2019 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace výši 59 milionů korun.
Mluvčí 03: Tuto částku město dostane po realizaci stavby, poté, co se administrativně celý proces ukončí, budou s námi skutečně vynaložené náklady a můžeme dostat maximálně tuto částku, nikoli už větší.
Mluvčí 03: Město vyhlásilo výběrové řízení na základě projektové dokumentace, kterou zpracoval firma RG Projekt.
Mluvčí 03: Zadání prováděcího projektu bylo schvalováno zde zastupitelstvem, někdy v minulosti na předcházejícím jednání.
Mluvčí 03: Veřejnou zakázku na
Mluvčí 03: Veřejná zakázka byla tedy teď vypsána a oddrželi jsme 5 nabídek.
Mluvčí 03: Elektronické otírání obálek bylo minulý pátek, takže když jsme připravovali materiály do zastupitelstva, tak jsme ještě nevěděli tu cenu, proto zde máte v tom návrhu snesení částku 85 milionů, včetně DPH.
Mluvčí 03: Skutečná cena, která vzešla z výběrové řízení, mohu už prozradit, že je 64,5 milionů nejlevnější nabídka, čili ta částka 85 je o 5 milionů vyšší na financování, ale asi bych mi dneska neupravoval, protože
Mluvčí 03: je to pouze zajištění předfinancování a v dnešním zastupitelstvu tento bot máte protože zastupitelstvo se koná až v září a v případě že tato stavba by se měla zahájit a realizovat jejíž průběh by měl trvat 13 měsíců tak
Mluvčí 03: je potřeba začít již o prázdninách nebo v červenci, v srpnu tohoto roku s realizací a proto tedy je potřeba schválit financování nebo předfinancování této stavby.
Mluvčí 03: Zároveň tím zastupitelstvo v návrhu usnesení by pověřilo Radu města o rozhodnutí o vybraném dodavateli, čili teďka probíhá kontrola té vítězné nabídky a v případě, že bude v pořádku, tak Rada města by mohla dostat mandát k tomu, aby rozhodla o přidělení veřejné zakázky.
Mluvčí 03: Čili
Mluvčí 03: Užnesení jsou jednoduchá, nejdřív zajistit předfinancování akce a dále pověřit radu města rozhodnutím o vybraném dodavateli této zakázky.
Mluvčí 28: Vše děkuju.
Mluvčí 28: Někdo z hostů zastupitelstva?
Mluvčí 28: Poprosím.
Mluvčí 28: K mikrofonu.
Mluvčí 41: Dobrý den, jmenuji se Lukáč.
Mluvčí 41: Já jsem se chtěl zeptat, pro kolik dětí je tato školka určena?
Mluvčí 41: Pro 50.
Mluvčí 41: Pro 50 dětí.
Mluvčí 41: Protože, co jsem četl v těch protkladech, tak vlastně původně to navrhovala firma TOS, že postaví školku a město, že ji pomůže dofinansovat.
Mluvčí 41: Pak se to změnilo po dohodě, že to bude financovat celý město,
Mluvčí 41: a to se bude podílat teda na nějakým doplatku.
Mluvčí 41: A postupně mám obavy, aby ta částka, ještě když se začne stavět, což byla se příští rok, se nenavýšila u další tisíce nebo bilióny, aby jsme se nedostali na částku nějakých 100 milionů.
Mluvčí 41: Protože mi to připadá jako velice přestřelení, že to řeknu takhle.
Mluvčí 41: Pro 50 dětí
Mluvčí 41: Prosím, ale říkám 100 milionů, nebo teď už je tam 85 milionů, včetně NPH, jako je toho celkem dost.
Mluvčí 41: To je asi tak všechno.
Mluvčí 41: Děkuji.
Mluvčí 28: Ano, taky děkuju za vaš názor.
Mluvčí 28: Je to samozřejmě částka vysoká, to určitě město získalo docela velkou dotaci na tuhletu školku a vznikne tady něco určitě novýho a hezkýho.
Mluvčí 28: Tak chce se ještě někdo k tomu budou vyjádřit z hostu zastupitelstva?
Mluvčí 28: Není tomu tak zastupitele, prosím.
Mluvčí 28: Pani Lenková?
Mluvčí 08: Já popravdě mám také obavy.
Mluvčí 08: Když se to tenkrát vlastně poprvé předneslo na zastupitelstvo, bylo by to podané víceméně tak, že pavilony v Nezvalově se zruší, ty děti se přestěhou tam bezvanápat.
Mluvčí 08: Ale tak nějak se postupem ty informace měnily.
Mluvčí 08: Částka pro mě astronomická, to já celou dobu mluvím o tom, že na můj vkus je to předražená stavba od A do Z.
Mluvčí 08: Mluvili jste, pan inž.
Mluvčí 08: Bránek tady obhajoval tu cenu těch 85 milionů.
Mluvčí 08: Je pravda, že v době, kdy byste asi dělali ty materiály, ta cena známá nebyla.
Mluvčí 08: Na druhou stranu dostali jsme tři materiály nový do zastupitelstva, nový body.
Mluvčí 08: Já myslím, že ta cena se klidně ještě mohla změnit, třeba i dneska, prostě tím mailem dostáváme tyhle změny, buď již to je to nejmenší asi.
Mluvčí 08: V první řadě mi vadí hrozně cíl akce.
Mluvčí 08: Cílem projektu je podpora předškolní přípravy dětí ze sociálně vyleučeného prostředí a posílení předškolní přípravy žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Mluvčí 08: Tohle, když si někdo přečte, nebo když to slyší teď momentálně, tak úplně dovedu si představit, co každýho napadne.
Mluvčí 08: A já si myslím,
Mluvčí 08: Tohle podání, a to je můj názor, tohle podání je lež.
Mluvčí 08: Takže bojím se, aby jsme tady nenarazili.
Mluvčí 08: Potom další věc je, zmíním taky, teda tu darovací smlouvu, bod 4.
Mluvčí 08: Obdarovaný dar použije pro podání žádosti o dotaci na výstavu mateřské školy.
Mluvčí 08: A tady je to, na co se chci zeptat.
Mluvčí 08: Pokud obdarovaný dotaci obdrží, či obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, a na základě této skutečnosti zahájí výstavbu předmětné mateřské školy, dárce, což je TOS,
Mluvčí 08: se dále podpisem této smlouvy zavazuje k tomu, že poskytne obdarované peněžní dár a to ve výši spoluúčasti města na daném dotačním programu.
Mluvčí 08: Takže, už to schrno, jednoduchý počty.
Mluvčí 08: Když se dostaneme na nějakých těch 85 milionů, s DPH, myslím, že tam jsou, ta dotace je bez DPH asi, že jo?
Mluvčí 08: Takže s DPH ta dotace dělá nějaké
Mluvčí 08: To je včetně?
Mluvčí 08: Dobře, takže tam je rozdíl.
Mluvčí 03: Ano, v dotace je 59.
Mluvčí 08: 59 zdaní.
Mluvčí 03: Ano, v dotace se nedělá zdaní.
Mluvčí 08: Takže rozdíl by byl, příklad mluvím teoreticky, necelých 30 milionů.
Mluvčí 08: Jako je naděje, ano?
Mluvčí 03: Doplněním jenom těch 85 milionů může být
Mluvčí 03: sníženo na 80, protože ta částka toho současně nejlevnější nabídky dělá asi 79 milionů.
Mluvčí 03: Ale my tam nemůžeme teďka uvádět, co když ten první bude mít třeba tu nabídku špatně, nebo nebude mít něco oceněno, tak bychom museli dělat nové zastupy trustu, proto to je jenom rámec těch 85 milionů.
Mluvčí 03: Do této částky se nám vlastně vchází až prvníci účastníci toho výběrového řízení.
Mluvčí 03: Takže proto je to jenom rámec, takže s tím 85 milionům nekalkulujte jako s cenou stavby.
Mluvčí 03: Ale bavme se o těch 80 milionech kurů.
Mluvčí 08: Dobře, tak já to ještě upravím.
Mluvčí 08: Já kalkuluji s tou cenou 85, která nám je předkládána.
Mluvčí 08: My máme schvalovat cenu 85 milionů.
Mluvčí 08: To je pro mě směrodatný.
Mluvčí 08: Takže ten rozdíl by tam byl necelý, dejme tomu, i kdyby teda jenom těch 20 milionů, když dojde na vaše slovo.
Mluvčí 08: A máme skutečně jistotu, že tento z těch 20 milionů doplatí?
Mluvčí 08: Možná otázka na pana inž.
Mluvčí 08: Rýdla?
Mluvčí 28: Děkuju, nevím, jestli pan Hrídl chce reagovat, prosím.
Mluvčí 40: Já bych uvítal pane stranou, co kdybyste mě vyzval vy, a ne paní Vanková.
Mluvčí 40: Nicméně, samozřejmě, tento zás je na místě.
Mluvčí 40: Já doufám, že si všichni pamatujeme, když jsme sestavovali rozpočet města na letošní rok, kde se odsouhla asi 20 milionů.
Mluvčí 40: Já jsem tam speciálně paní Langové odpověděl, že pokud jde o závazek TOSů či městů na dofinancování podílu města, o toto závazku TOS musel odstoupit a vysvětloval jsem důvody.
Mluvčí 40: Psal se rok 2016, kdy jsme tento návrh darovací smluvy předlžili,
Mluvčí 40: V té době samozřejmě jsme počítali s tím, že se nám podaří vyřešit problém kvalifikované pracovní síly, kterou potřebujeme hlutně, abychom měli komu přidat know-how, tedy tady už je 100 let know-how výroby obrajecích strojů.
Mluvčí 40: Jsme nepředpokládali, že budeme muset vynaložit 120 milionů za výstavbu školy bez jakékoliv dotace, aby byl přesný, pouze s dotací 7 milionů, což je nějakých, já vím, 5-6%.
Mluvčí 40: Z vlastních zdrojů jsme museli investovat 120 milionů, abychom umožnili pokračování výroby obráběcích strojů a zaměstnávání zhruba 80 lidí tady v regionu Šuknovského výběžku.
Mluvčí 40: Tyto investice se udělali, ačkoliv jsme nemuseli.
Mluvčí 40: My jako podnikatele máme právo a stát nám garantuje, že na trhu práce si kvalifikovanou pracovní stílu můžu koupit.
Mluvčí 40: Je to lež, nemůžu, nemůžu ve špokůnovském výběžku, na který 70 let Praha a ostatní a příznění regiony spravují tím kašlali.
Mluvčí 40: Takže to byl hlavní důvod, proč jsem musel bohužel vystoupit s tím, že dofinancování této školky nemůžu zajistit, nemůžeme zajistit, pardon, aby byl přesnej,
Mluvčí 40: protože jsme investovali za stát ve prospěch šluknovského výběžku a města Vansdorf 120 milionů.
Mluvčí 40: Dále, pokud jde vůbec o školku, já přeci jsem nevnucoval nikdy tu školku v městu.
Mluvčí 40: Proč jsme to jako tosáci předali městu?
Mluvčí 40: Z prostého důvodu, proč je to Vansdorf by musel vytáhnout ze své kapsy všechny peníze bez korony dotace.
Mluvčí 40: kdežto město mělo vlastně v programu dát dostavbou předškolských zařízení možnost dosáhnout dotace.
Mluvčí 40: Jenom blázen by této šance nevyužil.
Mluvčí 40: A znovu říkám, vůbec mi není líto toho, že jsme dostali 60 milionů a že to je třeba moc na jednost řízený dítě v předškolním věku, říct přeci tady sem ty peníze vůbec nejdou, buďme rádi za každou korunu a využijeme ty koruny.
Mluvčí 40: No a poslední poznámku, já nevím proč vlastně ta školka, proč někomu leží v žaludku, protože to udělal TOS?
Mluvčí 40: Co udělá špatnýho vůči Lansdorfu, že na ně koukáte a speciálně třeba na mě jako na lidi, který by vlastně těžili snad z toho, že já se zastupitelstvou a pomáhám firmě.
Mluvčí 40: Víte přeci, jaký sponzorský dary dáváme všem, školství, do sportu atd.
Mluvčí 40: My s městem dostaneme na ní korunu.
Mluvčí 40: Tak proč taková zášť vůči firmě, která tady poskytuje zaměstnání, jak jsem řekl, asi 500 lidí z Lansdorfu a další 200 lidí zprostředkovaně.
Mluvčí 40: Takže samozřejmě rozhodněte, nebo rozhodněme, jak chcete, tak to školku nedělíme, 60 milionů vraťme, ale potom před volbama, prosím, řekněte občanům, že ne je žádná priorita školství, jako jste se všichni s tím holedbali, že první priority nebo mezipriority patří zdravotnictví, školství a bydlení.
Mluvčí 40: Řekněte, že to školství škatáme, že se k tomu nehlásíme, pročže toto je akce zaměřená na přesškolskou výchovu.
Mluvčí 40: A poslední krátká poznámka pejlangové, já ji vůbec nepřisluzuju, to že by byla rasistka.
Mluvčí 40: Ale pokud mluví o nějakých znevyhoděných nebo sociálně slabých vrstvách, pak si uvědome, že ty sociální vrstvy jsou napříč Vansdorfem, to se nejedná jenom tady o region, tady u Retosu nebo tam na Žitavské.
Mluvčí 40: To se jedná skutečně o celý Vansdorf, kde je spousta lidí, kteří skutečně uvítají to, že se dostali do krásnýho prostředí, které bude kultivovat třeba děti, které se jinak vlastně k hezkým věcem a k architektu už nedostanou.
Mluvčí 40: My přeci to není jen ozdoba Vansdorfu, to je přeci i prvek pro výchovu dětí, k nějaké kultuře, k nějakému vlastně vnímání hezkých věcí.
Mluvčí 40: tak proč bychom vlastně do toho peníze nedali, když jsme uměli dát jen 100 milionů do knihovny, kterou třeba navštěvuje, já nevím, řádové 10-20 lidí denně, když uměme dát jen 50, 60, 80 milionů do hrádku, to jsou všechno investice, které já nespochybnuju, ale uvědnujte si, že tu knihovnu například jsme platili z vlastních zranů, ani koronadotace a přesto jste vy, nebo vaši předchodci, neváhali a zjedli jste ruku a 100 milionů jsme vlastně pustili.
Mluvčí 40: A samozřejmě já jsem člen finančního výboru, takže mám přehled o finančních města a můžu tady zopovědět říci, že 20 milionů doplatit
Mluvčí 40: z městské kasy.
Mluvčí 40: Není žádný problém.
Mluvčí 40: Město má vlastně, a to je dobře, to chválím, město má zdroje pro investování.
Mluvčí 40: Jako já bych prosil, ty zdroje nerozházejme za jiné věci, nechme skutečně na takovéto dveřice, jako je školka, škola a další vlastní zařízení, ke kterým se hlásím jako k priroditím.
Mluvčí 40: Děkuji.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Prosím paní Křížilovou,
Mluvčí 28: Jo, tak poprosím paní Lenkova.
Mluvčí 08: To se omluvám, já jsem jenom chtěla vložku do toho kulturní, takže děkuju za názor panu inženýrovi.
Mluvčí 08: V žádným případě nemám zášťvu, či to jsou nebo vůči vám osobně, jo, tady to prostě jsem tady i z toho důvodu, že v minulosti mi vadilo prostě rozhazování peněz, jo, a nic na tom se nezměnilo, prostě furt si to budu hlídat.
Mluvčí 08: A tohle opravdu mi přijde předražený.
Mluvčí 08: A pokud jde o ty děti, dělala jsem si, ano, i já ve volebním programu v roce 2014 jsem měla, že potřebujeme školky.
Mluvčí 08: Ta situace byla ale úplně jiná.
Mluvčí 08: Tam byl nedostatek míst.
Mluvčí 08: Dneska jsem si dělala průzkum, od roku 2015 ty děti jdou dolů prostě.
Mluvčí 08: Ta porodnost klesá.
Mluvčí 08: Těch dětí bude čím dál méně, si myslím.
Mluvčí 08: Jo, neříkám, že nebudou vůbec, ale postavit školku, proč ne?
Mluvčí 08: Ale máme tady spoustu krásných vil, krásných barák, kde se dalo investovat do rekonstrukce.
Mluvčí 08: Taky by to bylo krásné, věřím tomu, že jo.
Mluvčí 08: Možná, kdyby tahle školka nebyla za tolik peněz, tak by mi to asi tak neleželo v žaludku.
Mluvčí 08: Je to opravdu otázka jenom peněz.
Mluvčí 08: Ale skončím tím, že prostě tohle nepodpořím.
Mluvčí 28: Takže děkuju.
Mluvčí 28: Prosím paní Křížovou,
Mluvčí 11: Tak já bych taky tady chtěla k tomu říct pár věcí a chtěla bych tady sdělit fakta.
Mluvčí 11: Ta manipulativní řej ze strany pana inženýra mi trošku neseděla, protože nikdo tady není proti tomu, aby se podporovalo školství, aby se tady stavilo, aby se investovalo do škol.
Mluvčí 11: A začnu tím, že všichni jsme tady odhlasovali, téměř všichni před těmi čtyřmi lety, v roce 2016, záměr postavit novou materskou školku na základě darů, projektu na tu školku atypickou.
Mluvčí 11: S tím, a to říkal pan bývalý starosta, pan Horáček, že ano, pokud se najde dotační program, tak do toho půjdeme.
Mluvčí 11: A to jsme všichni, myslím, stoprocentně podpořili.
Mluvčí 11: Tomu se také tak stalo,
Mluvčí 11: Našel se dotační program, ale bylo nám řečeno polovina informací a to v tom smyslu, že budeme tady moc postavit školku za nějaké peníze pro děti ze sociálně vyloučených lokalit.
Mluvčí 11: Proč ne?
Mluvčí 11: Už nám bylo zamlčeno.
Mluvčí 11: že nepůjde o to, že 50 dětí z těch nevyhovujících Tesco baráků se po dostavění školky přemístí do té nové školky.
Mluvčí 11: To už jsme nevěděli, nebo to nám opravdu nebylo řečeno.
Mluvčí 11: Na to jsme přišli až teď v lednu, když jsme se začly těmi projekty schválenými a těmi dotacemi zabývat na úřadu, tak jsme vlastně zjistili, že nám vystane
Mluvčí 11: Nejspíš problém, protože se bude muset navýšovat kapacita v té školce, ke které bude tahle materská školka na západní ulici přidružená.
Mluvčí 11: O 50 dětí se musí navýšit kapacita, takže bude problém s tím, kde děti se vezmou atd.
Mluvčí 11: A 5 let udržitelnosti tohoto projektu, po dobu 5 let budeme muset naplňovat indikátory a podmínky toho dotačního programu.
Mluvčí 11: Takže to je jedna věc, že ne vždycky nám byly tady sdělovány všechny informace a důležité.
Mluvčí 11: A potom před rokem, když jsme tady schvalovali zadání projektu prováděcího, kdy tady pan Grafek obhajoval vlastně nějaký svůj návrh té ceny a tak dále, tak jsme se tady bavili o konečné částce,
Mluvčí 11: která se pohýbovala už ne na 50 milionech, ani ne na 60, ale plus mínus 67 se vším všudy.
Mluvčí 11: Myslím si, že to byl pan Čapek, který říkal, Ježíš Maria, když budeme dotovat 7-8 milionů, to je super.
Mluvčí 11: Zase jsme tomu nakonec všichni tu zelenou dali.
Mluvčí 11: Utekl rok a máme tady opravdu školku za 80 milionů.
Mluvčí 11: Na jedno dítě v té školce připadá milion
Mluvčí 11: připadá 1 600 000, takže jedno místo školkové si my tady stavíme za 1 600 000, je to opravdu
Mluvčí 11: Přepálená částka, je to prostě drahý, ta školka celá atypická, bude úžasná, to jsme si řekli, to já nerozporuji, že asi to bude široko daleko fotoristická materská škola, ale je to fakt přepich, teď teda jestli na něj máme peníze, budeme muset teď si to předfinancovat, peníze máme v rozpočtu,
Mluvčí 11: Ale jestli to není přehnané, jestli by se školka podobná nebo s těmi parametry, které dnešní školky moderní vyžadují, tak by se dala postavit určitě i za jiné peníze.
Mluvčí 11: Nic, budiš.
Mluvčí 11: Prostě takhle se to vyvinulo za ty čtyři roky.
Mluvčí 11: a já říkám pro sebe, nebo já to vnímám tak, že jsme byli občas uváděni i v omyl a že jsme nedostávali všechny potřebné informace a ve finále jsme už pak byli dotlačený do toho, že stavíme takhle drahou školku, už nebylo uniku z téhleté cesty.
Mluvčí 11: Poslední teda věc, jak tady paní Lanková říkala, že jste se zavázali, nebo že tady máme příslib, TOSu, a vy říkáte, že v současné době jste na tom trošku jinak, máme tady platnou smlouvu, která byla uzavřená v roce 2015.
Mluvčí 11: a pak teda, jestli z té smlouvy se má nějakým způsobem uhnout, tak je potřeba asi vyvíjet nějaké kroky, ale v současné době ta smlouva je platná a pokud by město tedy mělo postupovat podle platné smlouvy, tak se školka dostaví a budeme žádat o tu spolufinanční částku ze strany TOSu.
Mluvčí 11: To je celé.
Mluvčí 04: Děkuju, poprosím pana Suchardu.
Mluvčí 04: No, z které strany začít?
Mluvčí 04: Já už si tady pamatuju hodně.
Mluvčí 04: A tak si to schodíme.
Mluvčí 04: Pamatuju si, že TOS si postaví školku na Jatkách.
Mluvčí 04: A bude krásná.
Mluvčí 04: To tady říkal pan inž.
Mluvčí 04: Riedl.
Mluvčí 04: Pak říkal, že by bylo dobrý postavit ve městě a že my dáme pozemek a TOS ji postaví.
Mluvčí 04: To říkal pan inž.
Mluvčí 04: Riedl.
Mluvčí 04: Pak říkal, že vlastně zaplatí projekt.
Mluvčí 04: No, tak projekt jo, 1,4 milionů a my jsme ještě dali dalších 1,7 milionů za to, aby ten projekt vůbec byl jakoby funkční.
Mluvčí 04: Takže to taky neplatí.
Mluvčí 04: Teďka tady máme před sebou právně závaznou a platnou smlouvu, ze které si myslím, že není moc úniků,
Mluvčí 04: a pan inž.
Mluvčí 04: nám najednou teďka úplně těsně před tím, než jsem měl hlasovat o tom, že se to vlastně postaví, řekne, že vlastně ta smlouva neplatí.
Mluvčí 04: Nebo ona vlastně platí, ale my nic nezostanem.
Mluvčí 04: Pak nám tady ještě říká o volbách a najednou se dozvídáme, že vlastně ono neplatí vůbec nic a teďka se chci jenom zeptat, až se ty voliči zeptají, tak jak jim to vlastně vysvětlíme, že vlastně vůbec neplatí nic z toho, co nám tady 6 let říkáte.
Mluvčí 04: Protože tohleto je podvod.
Mluvčí 04: Úplně zprostý podvod.
Mluvčí 04: Vy tady podepíšete jmenem TOSu, pane inž.
Mluvčí 04: Smlouvu, můžete mě klidně žalovat, mě to úplně jedno.
Mluvčí 04: Vy tady podepíšete jmenem TOSu s panem Horáčkým Smlouvu, o které nám teďka řeknete, že je neplatná, to se ale velmi mílíte.
Mluvčí 04: To za prvé.
Mluvčí 04: Za druhé, ta školka je předražena.
Mluvčí 04: Šíleně, vy to víte, všichni to vědí.
Mluvčí 04: Protože 1,5 násobek této identické studie se postavil v Praze v Líbeznicích, stejný tvár, stejná střecha, stejné uspůsobení, pro 150 dětí, formou veřejné soutěže za 48 milionů, včetně vybavení.
Mluvčí 04: To znamená půl milionu na dítě, což je v současné době jaksi akceptovatelná částka.
Mluvčí 04: A já se teda na závěr zeptám, kdy jste nám to chtěl říct?
Mluvčí 04: Kdyby se paní Lanková nezeptala, tak jste nám to neřek?
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak prosím, pana Čapka.
Mluvčí 32: Dobrý den všem, já bych se vyjádřil trošičku k těm číslům, stejně jako před zhruba rokem, jak tady poznamila paní Křížová, tak opět musím zopakovat, vy tady říkáte 80 milionů, já, jestli dobře počítám, 80 minus 60 je 20, takže opět postavíme školku za mnohem menší náklady, než jsou běžný za běžnou školku, která není nějak speciálně architektonicky řešená, protože, co mám informace, tak běžná školka nějakých 35 a 30 milionů a my se tady bavíme o 20, který bude stát město ta školka, takže
Mluvčí 32: Nerozumím tohle s tím, vaši manipulativní řeči.
Mluvčí 32: Tak to je moje poznámka jenom k těm částkám.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Pan Rídl, prosím.
Mluvčí 40: Pane místo starosto.
Mluvčí 40: Respektuji vaši pozici jako místo starosti města.
Mluvčí 40: Nicméně musím vám říct, že poslouchat vás to je skutečně dost nad moje síly.
Mluvčí 40: Zaprvé zvykl jsem si na to, že napadáte lidi a že je urážíte, ale nikomu nesknout spod vod, tak se to udělá vy,
Mluvčí 40: to byste mě příště zvážit, protože já se poradím s právníkym, jestli za toto o vás nebudu žalovat.
Mluvčí 40: Vy z Žejmě máte skutečně malou paměť, tak i proto jste si žádnou kariéru u nás v tostu neudělal a možná mi nemůžete zapomenout, že se vás propustil.
Mluvčí 40: Nicméně to nechme bokem.
Mluvčí 40: Já chci říct, já se pořád hovám slušný, než pan má místo starosta učí mě.
Mluvčí 40: Chci jenom říct, že všechny kroky, které jste se její vyjmenoval,
Mluvčí 40: Ovšem jsem informoval, vemu to odzadu, naposledy při projednávání rozpočtu města na letošní rok jsem vám řekl, že s ohledem na změnu situace atd.
Mluvčí 40: a nutnost postavit vlastní školu za 120 milionů, že to Svansdorf nemůže bohužel svůj závaz explnit.
Mluvčí 40: Jsem si vědomý, že jsme podepsali smluvu, že má nějaké právní náležitosti.
Mluvčí 40: A proto říkám vám, pane mistro starosto, tak to jdete k soudu.
Mluvčí 40: Protože samozřejmě já mám připravený dopis na pana starostu, kde se pokusím smírnout se s tou, od tohoto závazku odstoupit legálně, tak jak se to dělat má.
Mluvčí 40: Pak, když je pan starosta, nebo rada, nebo vy, pane mistro starosto, dostanete li to k vyřízení, usoudíte, že je potřeba to dát k souhladu, dejte, já se klidně s městem budu soudit, i když, no, s osměrem se budu soudit.
Mluvčí 40: Pokud je o ten začátek.
Mluvčí 40: Máte pravdu, já jsem to taky vysvětloval, říkal jsem to tady po každém zastupitelstvu, že to z Vansdorf považoval za nutné s ohledem na zajištění budoucí pracovní síly, aby pozbudil chuť mladých lidí, mimochodem těch tady je 1200 učňů máme v Vansdorfu, aby pozbudil chuť těchto mladých lidí zůstat ve Vansdorfu a založit tady rodinu, tak kromě krásný přírody, aby se mu nabídli třeba i to, že má k nám umístit a do hezké školky umístit dítě.
Mluvčí 40: Proto jsme chtěli vlastně postavit uškolku a především proto pro zaměstnanci Zosu-Vanzdorf.
Mluvčí 40: Nicméně v situaci, kdy jsme zjistili, že město, to už asi se opakuje, už jsem vám to říkal jednou, ale zřejmě je nutné to říct dvakrát,
Mluvčí 40: Město mělo možnost šáhnout si na 90% dotace, ale soukolovej subjekt, to zvanzor, by nedostal ani korunu, tak říkám znovu, že přeci jestli, že má tady fungovat nějaká spolupráce města s nejvyšším zaměstnavatelem ve městě, tak přeci je logický, že tyto dva partnery se dohodnou, ano, tu školku postavíme my.
Mluvčí 40: A já bych to podpořil, jak jsem skutečně v dobré výhře vlastně řekl, dobře, my zaplatíme teda projekt, myšlenou tím projekt pro vydání stavovního povolení, který byl podmínkou pro získání dotace, to že zaplatíme a pak, že vlastně samozřejmě zaplatíme i ten eventuálně podíl města na celkových nákladech.
Mluvčí 40: Mimochodem v té době jsem vůbec ani netušil, protože jsem nebyl členem finančního výboru, že takovýto závazek byl zbytečně, byl přes čáru, jak se říká, protože město bez problému tyto peníze má.
Mluvčí 40: Takže pane místo starosto, skutečně já bych si přál, abyste skutečně příště, asi vážil slova a já to udělám taky, taky budu vážit slova, když se vám budu hovořit, tak abyste se vzájemně nenapadali, je to zbytečný.
Mluvčí 40: Naopak, my máme spolupracovat, já jsem jeden z velkých zaměstnovatelů a vy jste představitel města.
Mluvčí 40: My bychom měli najít společnou řeč v zastupitelstvu, abychom dělali věci, které jsou prospišné městu.
Mluvčí 40: a tato školka prostějštá město je, protože je potřeben stabilizovat tady lidi, mladé lidi, aby neodcházeli.
Mluvčí 40: Jestliže tady někdo bude argumentovat demografickým vývojem, že vlastně se stále snižuje a proto nepotřebujeme školu, nepotřebujeme školku, tak přeci za to určitě nebyl zvolenej lidma z Vansdorffu.
Mluvčí 40: My máme povinnost zmít tento trend, udělat takové opatření, aby se tady lidem líbilo, aby tady zůstávali.
Mluvčí 40: Takže prostě na nás samozřejmě tvrdý čísla jsou tvrdý čísla, ubejvají děti, ale my bychom měli právě takovéhle akce má vlastně ten trend změnit.
Mluvčí 40: Takže já skutečně vás žádám, abyste takový ten úzký pohled, tady jsou nějaké peníze,
Mluvčí 40: Jo, posvědějte, nemůžeme, máme jiné priority, jiné priority nemáte, máte priorytu, školství, zdravotnictví a bydlení, to už jsem jednou říkal.
Mluvčí 40: Takže prosím vás, pojďme se podle toho chovat a dělíme věci, které jsou ku prospěchu města a ne ku prospěchu nějakých osobních výhod.
Mluvčí 40: Já z toho žádnou výhodu nemám, ani to z toho výhodu nemám, že se postaví náš školka.
Mluvčí 40: Má z toho výhodu město a má z toho výhodu ty dětka, který přijdou do krásného prostředí, na který vlastně budou vzpomínat celý život
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Pani Lanková.
Mluvčí 08: Než budu reagovat tady na pana Čapka, tak ještě bych řekla panu inženýrovi, že já jsem si
Mluvčí 08: 100% jisté, že pracuji pro ty lidi ve městě.
Mluvčí 08: A to je právě tím, že občas taky hlídám ty finance, aby se bylo i na něco jiného.
Mluvčí 08: A panu Čapkovi jsem chtěla říct.
Mluvčí 08: Vy tady říkáte furt, ať mluvíme o těch 20 milionech.
Mluvčí 08: Kde máte jistotu, že dostaneme ty peníze?
Mluvčí 08: My je máme přislíbené, ale taky jsou tam nějaké mantinely a cíle, které se musí naplnit.
Mluvčí 08: Jestli jste si to dobře prostudoval, všechno, tak tam jsou i položky, které prostě se nezaplatí.
Mluvčí 08: A pokud nenaplníme to, co máme, to, co je naší povinností pro získání ty dotace, tak penízky nebudou.
Mluvčí 08: A kdo to bude platit?
Mluvčí 08: Bude to z pokladny města.
Mluvčí 08: Takže stoprocentně vy přece teďka nemůžete říct, že jde o 20 milionů.
Mluvčí 08: To neví nikdo.
Mluvčí 08: Že nikdo neví, jak tohle celý dopadne.
Mluvčí 08: Takže já když přemýšlím o penězích, přemýšlím o celém tom balíku.
Mluvčí 08: Nikoliv o jenom o tom, co jako by možná mě to zaplatilo.
Mluvčí 08: Pro mě v tuto dobu je to 80 milionů.
Mluvčí 08: Potenciálních 80 milionů, které můžou jít z rozpočtu města.
Mluvčí 08: A už se tam nevrátit.
Mluvčí 08: Děkuji.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Prosím, pan Sucharda.
Mluvčí 04: Děkuji, já to udržím ve věcné rovině.
Mluvčí 04: Když jsem tady mluvil o podvodu, za který asi budu teda žalován, už se těším, tak ono je to, jestli je to podvod nebo uvidení v omylon, je to jedno a to samé.
Mluvčí 04: Prostě bylo nám tady řečeno, že to je něco, díky čemu se zavře pavilón A a B ve školce na Nezvalce, kam chodili i moje děti a vím, v jakém je to opravdu velmi špatném stavu.
Mluvčí 04: Ale ono tak není.
Mluvčí 04: Ta dotace, kterou jsme přijali, to opravdu neumožňuje.
Mluvčí 04: To znamená, byli jsme uvedeni v omyl.
Mluvčí 04: Stejně tak, jako jsme byli uvedeni v omyl u jiných dotací.
Mluvčí 04: Vzpomeňte si na loňské články, které byly v Děčínském denníku Hlasu Severu na mojich stránkách o tom, jak stavíme 17 bytů pro mamánky.
Mluvčí 04: Také to vůbec nebyla pravda.
Mluvčí 04: A jestli si teda, protože já docela dost vydržím, takže já jsem vždy pro každou spolupráci, i když se s někým nerozumím, jestli teda to myslíte jako zahájní té spolupráce tím, že od určité doby mě nezdravíte a nepodáváte mi ruku, tak to je asi pro ty všechny, co teďka poslouchají, ta ukázka té vstřícnosti a toho jednání.
Mluvčí 04: Já vím, že my dva jsme si do oka nepadli.
Mluvčí 04: Ale to ještě neznamená, že se k sobě nemusíme chovat slušně.
Mluvčí 04: Takže já bych byl prosím vás rád, abyste tady nelhal, protože to není pravda, že jste mě vyhodil z tosu.
Mluvčí 04: Není to pravda.
Mluvčí 04: Protože já jsem za sedm let, co jsem tam pracoval jako vědoucí dopravy, neměl nikdy žádný kázeňský přestupek.
Mluvčí 04: Takže prosím vás, nelžete, udržte to ve slušné rovině, nemusíme se mít rádi, ale můžeme spolu spolupracovat.
Mluvčí 28: Tak děkuju a prosím vrátíme se k meritum věci a nechme osobní záležitosti stranou.
Mluvčí 28: Poprosím pana Čapka.
Mluvčí 32: Tak ještě jednou děkuju za slovo, já se samozřejmě paní Lanková vrátím k tomu, co jste říkala a vy se obáváte toho, že v podstatě bychom tu detoci nezostali vůbec nebo by byla nějak výrazně krácená.
Mluvčí 32: Chápu to správně, je to tak.
Mluvčí 32: No v podstatě za prvý já věřím tomu, že máme schopný osmy a za druhý bych se pana Bránka zeptal jestli on má z toho nějaký takovýhle pocit.
Mluvčí 03: Tak asi o můj pocit vůbec teďka nejde, ale...
Mluvčí 03: Odborný názor je, že ta dotace přiznaná je maximální.
Mluvčí 03: 59 minut, když splníme všechno, když budeme mít všechno správně, když nebude stanovený postih.
Mluvčí 03: Ten postih může být procentuální z nesplnění některých ukazatelů, některých podmínek v průběhu stavby.
Mluvčí 03: z výběrového řízení, z projektové dokumentaci můžou být nějaké dodatečně zjištěné pochybení od projektantů, takže je samozřejmě možné, že ten nějaký postih bude.
Mluvčí 03: Nedovolí si představit, že by jsme tu dotaci měli vracet celou, protože to by muselo být zásadní pochybení,
Mluvčí 03: musel by být nedodržen nějaký hlavní ukazatel, což je třeba to, že bychom zrušili pavilony na nezvalce.
Mluvčí 03: Takže jenom tady já řeknu, že opravdu budeme muset ty pavilony na nezvalce těch pět let udržet.
Mluvčí 03: Můžeme se pokusit jednat s tím IROPem, s regionálním centrem pro kontrolu a administraci těch dotací a zkusit vyjednat nějaké výjimky, ale momentálně to je nastaveno tak, že se jedná o rozšíření kapacit, takže my musíme rozšířit kapacity v té nezvolce.
Mluvčí 03: Samozřejmě ty dotazy už padly a už jsme i byli osobně konzultovat.
Mluvčí 03: Zatím to není možné, prostě musíme držet po dobu držitelnosti, to je 5 let, jak školky na nezvalce, tak rozšířit kapacitu.
Mluvčí 03: Otázka je té demografie, že něco jiného bylo před 2-3 lety, něco jiného je z dnešního pohledu, dětí se opravdu rodí míň.
Mluvčí 03: No a to ostatní asi je na vás.
Mluvčí 03: Takže nemám asi k tomu co víc říct.
Mluvčí 28: Děkuju, já si myslím, že každá dotace je určitý risk, když je i tak velká, tak samozřejmě chápu obavy, ale myslím si, že to si pamatuji, nebyli jsme nikdy kráceni nějakým způsobem na dotaci a to bude záležet na apartu města, aby si tohle, tyhle věci pohlídal.
Mluvčí 28: Takže budeme to muset pak opravdu hlídat.
Mluvčí 32: Tak poprosím pána Čapka.
Mluvčí 32: Já jsem chtěl jenom poděkovat panu Beránkovi, že mě ujistil, že ovykle se ty dotace zvládnou a že udělají všechno proto, aby toho zvládli.
Mluvčí 32: Takže mu děkuju.
Mluvčí 28: Děkuji, hlasí se pan Horáček, prosím.
Mluvčí 24: Já jsem chtěl na vás zareagovat, pane starosto, jsem rád, že jste tyhle slova řekl, že si nepamatujete, že se nějaké dotace vracely.
Mluvčí 24: Já si to také nepamatuji, myslím, že jsme byli kráceni u dvou dotací malejch, myslím, že to bylo zateplení ubytovny a ještě jednou malé za to, že tam bylo nějaké pochybení při administraci, kterou město tam udělalo nějaké chyby, ale jinak si nepamatuji, že bychom vraceli nějaké velké částky v dotacích.
Mluvčí 24: Takže je to opravdu na vedení města, aby dodržel ty podmínky dotace a od toho tamto vedení města podle mě taky je.
Mluvčí 28: Děkuji za váš názor, stotožňuji se s ním.
Mluvčí 28: Nikdo ze zastupitelů už se nehlásí, takže poprosím v tuto chvíli návrhovou komisii o přednesení návrhu.
Mluvčí 28: Jo, pardon, tak nevidím, nesvítí, teď už prosím.
Mluvčí 23: Nesvítí, protože mačkal jsem jinej čudlik, pardon.
Mluvčí 23: Hlejte se, já tady v těch zastupitelstvech jsem taky už nějakou dobu a každopádně ty situace, které tady v minulém rodce proběhly, chápu, že exkalovaly v určité osobní vztahy.
Mluvčí 23: Já si myslím, že jsme všichni z Vannsdorfu, situace se vyřešila tak, jak se vyřešila.
Mluvčí 23: tím nechci zatracovat nikoho a nic, když se v dobré víře snažil udělat pro město maximum.
Mluvčí 23: Jako všichni jsme žili v tom, že teda TOS bude darovat těch x milionů, bo ten rozdíl, trošku jsem měl obavy osobně, vnitřně, taky z toho, kdyby to nedopadlo, jestli TOS bude moc zaplatit,
Mluvčí 23: Každopádně ta situace se vyvíjí, my jsme nevěděli nikdo před rokem, že prostě písknutím padne ekonomika, že se všechno zastaví a že postupně stoupne zaměstnanost.
Mluvčí 23: Je mi jasné, že stoupnou ceny, je mi jasné, že teda budeme muset i v těchto situacích nějakým způsobem racionálně a neemotivně rozhodovat pro prospěch občanů města ve Warnsdorfu.
Mluvčí 23: Já jsem rád, že to pan inž.
Mluvčí 23: Riedl řekl, že to odstoupil.
Mluvčí 23: Je škoda, že jsme toho neměli v materiálech.
Mluvčí 23: Já to beru jako normální věc, která se vyvinula z dané situace.
Mluvčí 23: Každopádně na druhou stranu mě pan Čapek přidešel s tím dotazem.
Mluvčí 23: Věřím tomu teda, protože panu inž.
Mluvčí 23: Beránkovi věřím, že to dělá dobře, věřím tomu, že z 99% dotaci dostaneme a byla by škoda těch investic, energie, snah všech,
Mluvčí 23: kteří se více nebo méně podíleli na tom, na té vidění nebo na té vizi, že tady bude opravdu školka, která je moderní, která je nadčasová, já jsem to panu architektovi nebo staviteli také řekl a myslím si, že jsme si řekli, co jsme si řekli teďka,
Mluvčí 23: Nemyslím si, že bychom se měli vžájemně vžalovat, protože to není cesta, pak bychom se skončili někde v kolečku.
Mluvčí 23: Pojďme se odprostit od těch situací, respektujme rozložení, jaká je teďka a hlavně myslíme na to, že nás ti lidi zvolili proto, aby jsme mohli pro občany udělat něco dalšího.
Mluvčí 23: A myslím si, že bychom i při tom určitém risku, který tady je,
Mluvčí 23: do dotace nedostaneme.
Mluvčí 23: I s těmi všemi výtkami, které tady zazněli, aby jsme tento krok podpořili.
Mluvčí 23: Děkuju.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Prosím pana Suchardu.
Mluvčí 04: Ještě jenom dobrý večer, já jsem jenom proto, že pro rozhodování teďka při tom hlasování moje a možná nejenom moje, ale některých kolegů zastupitelů bych, nevím jestli prostřednit svým pana starosti, nebo jestli můžu přímo, bych se chtěl pana inž.
Mluvčí 04: Lidla zeptat, ale verte to teďka opravdu zcela upřímně.
Mluvčí 04: Vy uvažuje to o tom, že byste, pro mě to je opravdu teďka velmi důležitá informace,
Mluvčí 04: že byste vůbec jako, nejde teď o smlouvu, že byste jako vůbec se na té školce nepodíleli, nebo že by jsme, že by třeba mohlo dojít k nějaké dohodě o nějakém částečném financování.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak bude reagovat pan Rídl, prosím.
Mluvčí 40: Pane mistrostavosto, my samozřejmě budeme teď zvažovat dvě varianty.
Mluvčí 40: jestli udržet zaměstnanost a omezit veškerý sponzorský dar, teda sponzorinka, další zbytný aktivité, skutečně ve prospektu udržení zaměstnanosti, anebo jestli převládneme názor, že bychom měli se dále angažovat v těch veřejných věcech v tuto chvíli,
Mluvčí 40: a sníží třeba stav a zkrátí třeba o řádové desítky pracovních míst.
Mluvčí 40: Slyšíte, jak to říkám, leze to země, jak schopat ty deky, jak se říká, protože já jsem vždycky se snažil i v předcházejících klizích
Mluvčí 40: zachovat zaměstnanost, protože tu považují za klíčovou právě z hlízka nějaké stability tady toho regionu a rozvoje.
Mluvčí 40: Takže určitě převládne to, že a už to činíme, že omezňujeme veškeré aktivity.
Mluvčí 40: Z tohoto pohledu musím jasně říct, že
Mluvčí 40: Náš dár ve vyšší 1,7 milionů korun do projektové dokumentace k stavběm povolení samozřejmě byl v jiné době, dneska už by se takovýto kroky asi neudělali a že nelze počítat s žádnou podporou odstosu Vansdorf v této investiční akci v této době.
Mluvčí 40: Jak se situace vyrůvěje, to samozřejmě neví nikdo z nás, možná za dva roky situace bude jiná a samozřejmě pak, když třeba přijdeme s návrhem, abychom udělali s městem nějakou společnou akci, která by zase tady zlepšila prostředí a stabilizovala lidi, ale v současné době tak určitě nemůžeme.
Mluvčí 04: Děkuji, já jsem realista, vím, že samozřejmě v souvislosti nejen s koronou, ale s tím, že nám hrozí dneska ekonomická krize, nebo možná druhá ekonomická krize, tak jsem realista, takže opravdu jsem jenom chtěl vidět, jak to je, abych viděl, jak se rozhodnu.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 28: Děkuji, prosím, pan Draskýn.
Mluvčí 38: Já jsem chtěl navázat na verministenci, kolegy Václava Járy,
Mluvčí 38: Patřím mezi taky pamětníky zastupitelstvů a když si zpomeneme zpátky na to, jakým způsobem jsme řešili modernizaci bazénů, výstavbu nebo rekonstrukci knihovny a podobně, kdy byly usnesení zastupitelstva o tom, že se teda pokračovat v nějaký etapě bude až návazně, až na to, jestli budou vyjasněný dotační tituly.
Mluvčí 38: A těch nejistot tehdá bylo prostě taky kvantum veliký, kdy jsme se obávali, co a jak,
Mluvčí 38: A i jsme se čílili, proč se do toho jde, když ty dotace nejsou a podobně.
Mluvčí 38: A nakonec musím zpětně uznat, že byl správný postup tehdejšího vedení města, je to jedno, kdo, nebo víme, kdo tehdy, jak to bylo sestavené.
Mluvčí 38: A nakonec ty věci se v čase vyřešily, ten čas přinese i zhojení těchto bolavých situací a dojde se k řešení a nakonec jsme udělali i ten bazén,
Mluvčí 38: tu knihovnu a mě se to na tom neutrpělo a nakonec člověk si vyhodnotí, že největší chybou by bylo tehdá se zabrzdit a zastavit se, čili v souvislosti s tím ta dnešní situace je obdobná.
Mluvčí 38: Všechny tyhle názory, které tady padly, já považuju za svým způsobem oprávněný, ale trofnu si říct, že největší chybou by bylo se zastavit.
Mluvčí 38: To je i moje informace, jak budu hlasovat.
Mluvčí 33: Děkuju, prosím pan musílek.
Mluvčí 33: Já mám protinávrh.
Mluvčí 33: Na základě zde vyřešeného jednak od paní Křížové, pana Suchardy, paní Lankové i pana Rýdla navrhuji tento bod stáhnout z jednání a neahlasovat o něm vůbec.
Mluvčí 28: Díky, paní Křížová, prosím.
Mluvčí 11: Já jsem už ani mluvit nechtěla, ale teď mě inspiroval kolega Draský.
Mluvčí 11: Vy když jste tady se rozhodovali tenkrát asi o tom bazénu a o průmyslovce, pochybuji, že došlo k tak radikálnímu navýšení té konečné ceny.
Mluvčí 11: Já už jsem to řekla v té předchozí mé řeči, že pokud bychom tady rozhodovali o těch čáskách, o kterých jsme tady byli zpraveni v roce 2016 a v roce 2018, tak asi by ta diskuze tady vůbec neprobíhala.
Mluvčí 11: ale vzhledem k tomu, že sám ten projekt, dovolím si to teď tak jako říct a posoudit, nebyl jediný, který byl, dovolím si to posoudit, díky tomu, že sedím na té radnici, že jsem měla možnost nahlédnout do těch
Mluvčí 11: žádostí projektových a nejenom do téhleté jedné, ale do těch, které dělali pánové z firmy HS Occasions.
Mluvčí 11: Je tam z toho evidentní, že nastavovali ty částky na maximum
Mluvčí 11: s ohledem na to, jaká jim z toho plynula odměna.
Mluvčí 11: Takže kdyby se tohoto zdrželi a kdyby se drželi opravdu těch původních tady částek finančních, tak jsme se nemuseli tady k té diskusii vůbec dostat.
Mluvčí 11: Takže já teď nejspíš jsem na hranici, nebo na hranici,
Mluvčí 11: Teď zvažuji to, jestli podpořím návrh na stažení bodů, anebo se zdržím hlasování, protože teď už tady v podstatě z toho vyplývají úplně jiné věci, pro které jsem hlasovala před rokem a před těmi čtyřmi lety.
Mluvčí 11: Že budeme financovat deseti procenty z částky 50 milionů, pak to bylo 60 milionů a dneska je to úplně někde jinde.
Mluvčí 11: Tak tolik.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Pan Hric, prosím.
Mluvčí 17: Mně to nedá, abych se vyjádřil k některým argumentům nebo názorům, které tady zazněly.
Mluvčí 17: Můžeme souhlasit s tím, že cena, která je vyprojektovaná nebo vysoutěžená, že je vysoká.
Mluvčí 17: S tím asi těžko můžeme polemizovat a říkat ne, naopak to tak není.
Mluvčí 17: Na druhou stranu, pokud chceme stavět něco opravdu levně, tak to bude levně vypadat.
Mluvčí 17: A já si myslím, že by i po naší generaci, po nás zastupitelích a celoživotních občanech města, tady mělo něco zůstat.
Mluvčí 17: něco, co naši následovníci budou obdivovat, jako my dneska obdivujeme budovu, velkou budovu Střelecké, mám na mysli současnou vyšší urbodnou školu a tak dále.
Mluvčí 17: Taky se asi ta škola tehdy, krátce po roce 19, dala postavit levněji.
Mluvčí 17: ale tehdy asi se našli odvážlivci, kteří dokázali ten záměr prosadit a dneska tady máme nádhernou budovu, za kterou se ne, nestydíme, ale my se pišníme, že tady takovéhle stavby a nejenom dál jsem Střeleckou jako příklad, ale takových staveb tady je přeci hodně.
Mluvčí 17: Takže za mě cena úplně nedozhoduje.
Mluvčí 17: A nemluvím o tom, že ta cena nemůže být násobkem, to byste mě špatně pochopili.
Mluvčí 17: Pan Riedl postavil školu za 120 milionů, to tady padlo, a taky ta škola mohla být možná s kapacitou žáků, kteří tam jsou plánováni, mohla být možná za polovinu.
Mluvčí 17: Ale kdo jste měli možnost tu školu vidět, tak vidíte, že vzniklo něco opravdu novýho.
Mluvčí 17: Něco, s čím se i město může nechlubit, ale pišnit, být hrdý na to, že tady něco nového opravdu vzniklo.
Mluvčí 17: Myslím si, že nemůžeme přeci pouze rekonstruovat objekty, aby nám nepadaly na hlavu, jako v případě Kinokavárny, a nebo další objekty, vys...
Mluvčí 17: Strohní bývalá průmyslovka v Otáhalově ulici, která se za téměř 100 milionů rekonstruovala na knihovnu, to už tady bylo řečeno, a další a další.
Mluvčí 17: Investice ve městě v posledních letech dosahovaly taky řádově desítek milionů.
Mluvčí 17: Pokud se podaří ten záměr té materské školy prosadit a já pro něj budu hlasovat, tak já se budu jednou třeba pišnit, že tady máme moderní, hezkou budovu školku, školu, do které budou děti prostě rádi chodit a rodiče budou pišní na to, že právě jejich děti do této školy chodí.
Mluvčí 17: To jako první poznámka.
Mluvčí 17: Druhou věc, kterou jsem tady zaregistroval nebo poslechl, byly možnosti, že se nepodaří v plné výši té dotace prostě ty peníze do města zpátky dostat.
Mluvčí 17: Ano, určitě to riziko tady je, jako u každého projektu, ať je za dva miliony,
Mluvčí 17: A nebo za 80 milionů.
Mluvčí 17: Určitě si všímáte toho, že teď poslední doby a dnešní jednání zastupitelstva nevýmaje, že budeme opět schválovat spoluúčast města ve výši 2 milionů koruna spolufinancování projektu jedné základní školy.
Mluvčí 17: Ano, jde to.
Mluvčí 17: Minulé zastupitelstvo jsme tady taky schvalovali předfinancování v plné výši jedné základní školy.
Mluvčí 17: Ano, jsem pro, proč ne, je to správně, ale jistota,
Mluvčí 17: že ty peníze, které město předfinancuje v těch projektech, se ve 100% vrátí, to není nikdy.
Mluvčí 17: Vždycky tam je riziko, a pán Beránek to zmínil, je tady riziko výběrového řízení, veřejných zakázek, administrování projektů, terminů a tak dále a tak dále.
Mluvčí 17: Takže ano, riziko je, ale když se to
Mluvčí 17: Když se to dělá, řeknu profesionálně, tak to riziko se minimalizuje.
Mluvčí 17: Děkuju.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Prosím, pana Horáčka.
Mluvčí 24: Já děkuju kolegovi Hrycovi, chtěl jsem mluvit s podobným duchu, takže se nebudu opakovat.
Mluvčí 24: Nicméně, vrátím se ke slovám paní Místostrovsky, srovnávat ceny v roce 2016 a rok 2020, to prostě se nedá.
Mluvčí 24: Mluvili jsme o tom tady několikrát na zastupitelstvu, ty ceny jdou neustále nebo neustále stoupají v těch stavovních pracích, cena práce lidské ve stavovnictví jde neustále nahoru a nejde nahoru
Mluvčí 24: malými krůčky, ale opravdu skolkově.
Mluvčí 24: Takže jestliže někde u Prahy před já nevím kolika lety postavili něco za 48 milionů, tak dneska by to za 48 milionů prostě nepostavili.
Mluvčí 24: A ta cena by byla nejmě tomu důležitá, možná i více násobná, já v touhle chvíli nevím.
Mluvčí 24: Takže tohle nesrovnávejme a já jsem se vždycky snažil, aby kvalita života vanzorských občanů se zvyšovala.
Mluvčí 24: A tady tou novou krásnou budovou, tam máme jednoznačné zvýšení té kvality.
Mluvčí 24: Já si myslím, že ty mladí lidé, kteří tady zůstanou a který třeba se rozhodují, jestli budou bydlet tam, nebo vedle někde, tak třeba tohle bude rozhodující podmět k tomu, aby zůstali ve Wannsdorfu.
Mluvčí 24: Jednak se tady dělejí nějaké byty, město.
Mluvčí 24: město má dobrou sportovní infrastrukturu a když teď bude mít i takovouhle moderní, supermoderní nějakou školku, která bude píchou toho města, tak třeba to bude rozhodující podnět pro to, aby teda ty lidé tady v tom Mazdorfu byli a třeba tímto zlomíme ten demografický vývoj.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Děkuju, prosím pana Musílka.
Mluvčí 33: Já chci jen zareagovat na pana Hrice a na jeho názor, že laciná školka bude vypadat lacině.
Mluvčí 33: Minulý rok obdržela zcela nová školka v Liberci v Bratislavicích pro 150 dětí s cenou asi 65 milionů korun, tak vyhrála akritenskou soutěž jako nejlepší školka roku v celé republice.
Mluvčí 28: Děkuju, prosím, paní Lankovou.
Mluvčí 08: Já už asi naposled k tomuhle vodu.
Mluvčí 08: Ale je to spíš vynucená reakce.
Mluvčí 08: Asi bych tady reagovala na pana inženýra Hryce.
Mluvčí 08: Změnil tady budovu Střelecký, jaký to je dar, jako nám.
Mluvčí 08: A proto jsme nechali, nebo necháme spadnout tu malou budovu, asi.
Mluvčí 08: To je jedna věc.
Mluvčí 08: Potom škola Tosu.
Mluvčí 08: Nepleťme si, prosím vás, peníze soukromých subjektů a peníze města.
Mluvčí 08: Možná budou lidi některý ve Vansdorfu pišný na to, že v TOSU ta škola je, ať jsou zaměstnanci, nebo rodiče pišný na to, že ty děti tam chodějí.
Mluvčí 08: Jo, v pohodě, ale to je soukromá firma.
Mluvčí 08: Soukromá firma si postavila svou soukromou školu.
Mluvčí 08: To nemá s městem a s financem a města si myslím vůbec nic společného.
Mluvčí 08: Další věc, slyšeli jsme tady, že podobný školky, samozřejmě asi není stejná podobný školky, že se můžou dostat na poloviční cenu.
Mluvčí 08: Pan inž.
Mluvčí 08: Riedl tady řekl, že prostě, že teda budeme zanedbávat ty školy a že to je prostě, že nechceme do toho školství dávat peníze.
Mluvčí 08: Chceme.
Mluvčí 08: Dejme tomu tu půlku ceny týhletý školky za 80 mega.
Mluvčí 08: Dejme do těch škol
Mluvčí 08: co ještě furt zanedbané.
Mluvčí 08: Já myslím, že ještě v těch školách našich základních, i v některých těch školkách, jsou ještě věci, které by se měly dopilovat a které by se měly rekonstruovat.
Mluvčí 08: Ještě furt nemáme ten stav toho školství na takové úrovni, že by jsme mohli už všechny peníze, které jsou do školství, věnovat do jednoho objektu.
Mluvčí 08: Takže jo, ale když budeme rozdělat peníze do školství, je to samozřejmě z vaší strany trošku demagogie, jo.
Mluvčí 08: Nikdo tady nechce, aby školství v našem městě upadalo.
Mluvčí 08: Opravdu nikdo.
Mluvčí 08: Takže peníze já radši dám do starší škol, aby se udělali modernější, technika aby byla, ty děti jsou ve předu daleko víc než my, takže aby se měli z čeho učit.
Mluvčí 08: A poslední věc, podpořím návrh pana Mosílka, pokud tu projde.
Mluvčí 08: Stáhnout ten bod z programu.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Prosím paní Mareškovou.
Mluvčí 05: Dobré odpoledne, já jsem ještě nehovořila.
Mluvčí 05: Mě hrozně mrzí, když jdu po městě, tak vidím samozřejmě spoustu bývalých školek, které jsou krásné, prostě historické budovy, které měly krásné zahrady, prodaly se do soukromých rukou a bohužel na tu budovu, někdy i na tu zahradu, ten nový majitel nešáhl.
Mluvčí 05: To si myslím, že byla asi jedna chyba kdysi bejvalého vedení, kdy se tyto budovy prodávaly.
Mluvčí 05: Samozřejmě prodáváme tady dneska pozemky, vím, že kolikrát ty lidi znám, jsou to mladí lidi, kteří se tady chtějí usadit.
Mluvčí 05: Myslím si, že ty děti se tady budou rodit pořád.
Mluvčí 05: Sama mám zkušenosti ze svého rodinného domu, který byl postavěn asi v roce 1901, že až ho zrekonstruujete,
Mluvčí 05: nikdy takový dům nemůže splňovat požadavky, které prostě, když posavíte dneska nový dům, to bydlení je trošičku rozdílné.
Mluvčí 05: Takže chápu, že i kolikrát ta rekonstrukce může být i z určitého pohledu daleko dražší, než opravdu výstavba nového, a to se týká inkomfortu, nového rodinného domu.
Mluvčí 05: Já bych taky asi byla proto, abychom tento bod dneska stáhli a počkala bych, až pan Rídl požádá pana starostu o změnu té dáravací smlouvy a uvidíme, jak to dopadne a abychom hlasevali potom, aby jsme opravdu věděli, na čem jsme.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Pan Šešulák s Technickou.
Mluvčí 30: Počkám ještě na pana Rýdle, já jsem chtěl navrhnout krátkou pauzu před tím, než budeme vůbec hlasovat o tom návrhu snesení pana Musílka.
Mluvčí 30: Ale samozřejmě ještě počkám.
Mluvčí 28: Ano, já jenom podotýkám, že v tom okamžiku, když tenhle ten bod zrušíme, tak můžeme zapomenout dotaci a vůbec už jako nestíhneme nic, jo, takže to už je pak hotovo.
Mluvčí 28: Pan Rýdle.
Mluvčí 40: Pane starosto, vy jste mi vzal tu úvodní větu, takže to opakovat nebudu.
Mluvčí 40: Rozhodujeme, jestli vlastně školku postavíme nebo nepostavíme.
Mluvčí 40: A druhá poznámka,
Mluvčí 40: Možná to hlze takto, vy jste představitel města, já jsem představitel fermy, tak vám tímto oficiálně sděluji, že bohužel budu muset odstoupit od toho závazku o budoucí smluvu, já tu budoucí smluvu s městem neuzavužu, jestli takhle to paní Marešková stačí.
Mluvčí 40: Protože já myslím, že to zase není důvod pro odložení rozhodnutí, prostě je to fakt, který tady konstatuju jako představitel fermy.
Mluvčí 28: Děkuju, paní Marešková.
Mluvčí 05: požádala o vyjádření právničku města, jestli takhle to lze.
Mluvčí 28: Poprosím paní Sintákovou.
Mluvčí 37: Dobré odpoledne.
Mluvčí 37: Mně byla před konáním zastupitelstva předložena smlouva, nazvaná jako darovací.
Mluvčí 37: Ta v sobě obsahuje v podstatě závazky dva, smlouvy dvě.
Mluvčí 37: Jednak je tam opravdu darovací smlouva na projektovou dokumentaci, k tomu předpokládám došlo.
Mluvčí 37: A pak tam je druhý závazek a to je smlouva o smlouvě budoucí a o tu tady v tuto chvíli se jedná.
Mluvčí 37: Je to závazek, kde se firma to zavazuje v případě, že dojde ke splnění nějakých podmínek, jsou to podmínky dvě, jednak je to
Mluvčí 37: obdržení rozhodnutí o dotaci a jednak je to zahájení výstavby, uhradit městu Wandsdorf, rozdíl mezi dotací a skutečnou cenou za to dílo.
Mluvčí 37: Je to smlouva o smlouvě budoucí, která je
Mluvčí 37: závazná pro obě strany s tím, že já se mohu v tuto chvíli vyjádřit pouze obecně v tom smyslu, co říká zákon.
Mluvčí 37: Po tom, co budou splněny obě podmínky, o kterých jsem hovořila, vyzve jedna nebo druhá strana tu druhou stranu k uzavření darovací smlouvy, o které je v té smlouve o smlouve budoucí řeč.
Mluvčí 37: Pokud ji strana zavázaná nesplní, tento svůj závazek, kterému se zavázala, může
Mluvčí 37: ta, co požaduje, to znamená v tomto případě město Vanzdorf, stranu zavázanou, což by byla v tomto případě firma TOS zažalovat.
Mluvčí 37: V zákoně je daná jedna podmínka nebo jedna možnost pro tu stranu zavázanou, v tomto případě pro firmu TOS, jak se z toho závazku
Mluvčí 37: jak o toho závazku odstoupit nějakým způsobem, nicméně k tomu já se teď nemohu vyjádřit, protože nevím, co bude obsahem toho dopisu pr.
Mluvčí 37: od firmy.
Mluvčí 37: Není to vyloženě odstoupení od smlouvy, je to nějaký změna okolností.
Mluvčí 37: Tak asi tolik za mě.
Mluvčí 28: Takže děkuji.
Mluvčí 28: Takže už se nikdo nehlásí, tak vyhlašu teď přestávku 5 minut a pak přijdeme k hlasování.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak poprosím zastupitelé, ať se vrátějí na sva místa.
Mluvčí 28: Tak zvolávám zastupitele, prosím.
Mluvčí 28: Tak koukám, že jsme všichni už na svých místech.
Mluvčí 28: Tak a budeme tuhleto chvíli hlasovat o posledním návrhu, který byl pana Musílka a pak i pani Lankový dohromady.
Mluvčí 28: Ještě se hlásí do diskuze pani Křížova, prosím.
Mluvčí 11: Já se omlouvám za zdržování, ale vzhledem k tomu, co tady teď probíhalo během té přestávky, té jednání a na základě ještě dalších nějakých informací a nebo pro myšlení té situace, tak já za sebe říkám, že i přesto, že s největší pravděpodobností ta školka bude hrazená
Mluvčí 11: ta část na to spolufinancování, že tahle ta část bude hrazená z rozpočtu města.
Mluvčí 11: Tak vzhledem k tomu, že paní ředitelka Strolena o tu novou školku stojí a žádá a zajímá se už 8 let, co je ve funkci,
Mluvčí 11: Vzhledem k tomu, že ty Tesco baráky jsou nevyhovující pomalu víc než 10 let, tak já tento projekt dneska podpořím.
Mluvčí 11: A nechám tomu čas, tomu jednání ještě tady s panem Rídlem a s vámi ostatními.
Mluvčí 11: Děkuji.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak už se nikdo nehlásí k diskuzi.
Mluvčí 28: Takže opakuju, že budeme nejdříve hlasovat k návrhu stáhnout tento bod z programu.
Mluvčí 28: Takže poprosím teď návrhovou komisii o přednesení návrhu.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout bout 1.15 z programu jednání.
Mluvčí 30: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: Čtyři zastupitel byli pro proti bout 12, zdrželi se dva, takže návrh nebyl přijat.
Mluvčí 28: Takže budeme hlasovat o původním návrhu, prosím návrhovou komisii.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování akce s názvem Materská škola v západní ulice Vansdorf ve výši 85 milionů korun včetně DPH před pokládáných nákladů stavby v letech 2020 až 2021 a dále
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit Radu města rozhodnutím o vybraném dodavateli a zároveň pověřením starosti města o zavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na akci s názvem Mateřská škola západní ulice Vansdorf.
Mluvčí 28: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: Prvního bylo 14 zastupitelů, proti byly dva, zdržel se jeden, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Děkuju a prosím další bod programu.
Mluvčí 28: Další bod programu jsou zprávy výboru zastupitelstva města.
Mluvčí 28: Zeptám se, zdali jsou nějaké zprávy výboru?
Mluvčí 28: Pan Draský?
Mluvčí 38: Já bych chtěl v souvislosti s tímto zprávy výboru, nejsou, jsem členem finančního výboru, mrzím mě to.
Mluvčí 38: Nějak se nám spolupráce v finanční výboru zasekla, mám za to, že bychom měli to nějakým způsobem přehodnotit, jelikož finanční výbor musí existovat.
Mluvčí 38: Chtěl bych dát svoji funkci k dispozici a na příštím zastupitelstvu, aby byl místo mě zvolen tedy někdo jiný.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Panu Draskému, paní Fábriva, prosím.
Mluvčí 00: Za kontrolní výbor, teď nemáme žádné zprávy, děkuji.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Pan Rídl.
Mluvčí 40: Já se omluvám, já jsem tady několikrát zmínil, že jsem člen finančního výboru a musím seznámit vlastně zastupitelstvu i veřejnost s tím, že v podstatě poslední způsobka výboru se konala v září roliňského roku, což v podstatě naplňuje, nebo respektivě je v kolizi se zákonem o obcích, který nám ukládá výboru, že máme dbát a kontrolovat nakládání města s majetkem a s financemi.
Mluvčí 40: Mimo jiné, měli jsme projednat závěrečení účetnictva, měli jsme projednat výsledovky příspěvkových organizací, měli jsme projednat výsledky obchodů společnosti, jako je regie a technické služby.
Mluvčí 40: Nic takového jsme neudělali.
Mluvčí 40: Poslední naše akce byla akce Radary, někdy začátkem září.
Mluvčí 40: Chci jenom připomenout, že my to neděláme zadarmo.
Mluvčí 40: My za to bereme peníze, tzv.
Mluvčí 40: platy neboli odměnu.
Mluvčí 40: a město za 9 měsíců nám zaplatilo, nebo respektive jsme si stáli město 150 tisíc, tady se bavíme o každé koruně a město vynaložilo 150 tisíc za to, že jsme nic nedělali.
Mluvčí 40: Takže já samozřejmě, já zaměstnávám 500 lidí a kdyby se mi něco podobného stalo ve firmě, i tam by se to nemohlo stát a tak ty lidi už by tam dávno nebyli.
Mluvčí 40: Takže já z tohoto důvodu říkám, že se při kláním k názoru pana Draského respektive následuju jeho příklad a odstopuju z funkce.
Mluvčí 40: Zároveň dávám návrh na odsnesení.
Mluvčí 40: aby do příštího jednání zastupitelstva byl zařazen bod odvolání současného výboru pro finanční nebo finančního výboru, to znamená předsedy pana Šimka, členy Rýdla a pana Draského, a aby byly provedeny nové volby finančního výboru takové, s takovým obsazením, které zarůčí, že výbor bude pracovat.
Mluvčí 40: Ještě samozřejmě budu dotázán, když tak vlastně horuju o to, že jsme brali neoprávně peníze, tak já ty peníze jsem si nenechal.
Mluvčí 40: Já si neposkytl základní škole východní na doplnění vybavení pro interaktivní výuku.
Mluvčí 40: Takže mám sílu mi čistý a samozřejmě můžu potom přestoupit i přece zaměstnance.
Mluvčí 40: protože nemůžu jim kázat, že oni mají pracovat a třeba peníze si zaslouží za práci a já sám abych vydal peníze, které mi vlastně nenáleží, protože jsem pro ně nic neudělal.
Mluvčí 40: Takže návrh usnesení předám v písemné podobě návrhové komisy.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Z technického paní Lankova.
Mluvčí 08: Ještě bych se chtěla zeptat, je to opravdu technická, jak to funguje teď, když to pan inž.
Mluvčí 08: Riedl a pan inž.
Mluvčí 08: Draský tohle řekli, jestli do té doby, než budou odvoláni, jestli můžou pracovat, protože já mám připravený právě úkol pro ně dneska.
Mluvčí 08: Můžete pracovat ještě?
Mluvčí 08: Do té doby, asi než oficiálně budete odvolaní a zvolení nový?
Mluvčí 28: Chce reagovat pan Rýdel, prosím.
Mluvčí 40: Já jenom technickou, já jsem původně v tom návrhu usnesení měl odvolání dneska vlastně doplnění programu jednání odvolání členů rady a volbu novou, nicméně považuju fakt zaslušný vlastně říct si to, aby se to řádně připravilo, protože navíc ze zákona vlastně vyplývá, že ten finanční výbor
Mluvčí 40: vlastně musí fungovat zastupitelstvo, není možné ho zrušit, takže určitě fungujeme vlastně do příštího zasedání zastupitelstva a pak, když bude návrh usnesení přijat, tak by jsme příště měli zvolit nový finanční výbor.
Mluvčí 40: Samozřejmě v část předsedou.
Mluvčí 28: Pani Křížova, prosím.
Mluvčí 11: Tak já respektuji rozhodnutí dvou členů finančního výboru, že podávají rezignaci, ale nevidím důvod pro odvolávání dalšího člena.
Mluvčí 11: Uvědomi si, že 11. března byl vyhlášen úzový stav, nebo 13. března, že teď teda ani nebyla možnost se scházet.
Mluvčí 11: Pokud zastupitelstvo nedá nějaký úkol, neschodne se na úkolu pro jednotlivé výbory, tak ty výbory ano, se scházet mohou, ale zase, aby se scházely jenom pro scházení třeba nedává až tak úplně smysl, to je jedna věc.
Mluvčí 11: A druhá věc, pokud tady hovoříme o tom, jestli někdo pracuje nebo nepracuje a pobírá a nepobírá za to odměnu, tak se na mě nezlobte, ale pan Hambálek je na tom úplně stejně.
Mluvčí 11: Ten tady nebyl na zastupitelstvu už kolikrát a
Mluvčí 11: jako o tom není taky řeč žádná, takže za mě jako nemám důvod odvolávat předsedu finančního výboru a tady hovořit o tom, jestli se někdo odměnu zaslouží nebo nezaslouží.
Mluvčí 11: Je to na jeho svědomí a vědomí.
Mluvčí 28: Pan Rídl, prosím.
Mluvčí 40: Takže, paní Stavskou, můžu odpovědět nebo reagovat na vaše slovo přímo vám.
Mluvčí 40: Za prvé v paragrafu 89 ustavec 1, který doporučuji, abyste si skutečně přičetla zákon o obcích, je jasně definovaná povinnost finančního výboru, jestliže Konora je nebo není, to je vedlejší, přece já myslím, že je dostatek času a příledností na to, aby jsme ten výbor zvolali a aby jsme samozřejmě jednali.
Mluvčí 40: Je to povinnost kontrolovat hospodaření s penězma a s majetkem.
Mluvčí 40: Kdo jiný to má dělat, než kromě kontrolních mechanismů na úřadu právě nezávislej orgán, který jste zvolili a to je finanční výbor.
Mluvčí 40: Pokud je ona předsedu, já proti panu Šimkovi vůbec nic nemám, ale je prostě jasný, že tohleto nezvládá, že tu funkci nezvládá.
Mluvčí 40: Já jsem mu žádal před rokem a půl, přestože pak jsem měl pauzu ze zdravotním problémům, aby byl vypracován plán práce.
Mluvčí 40: I přeci ze zákona si myslím, že vyplivá jasně, že by jsme si měli udělat nějaký farplán a říct ano.
Mluvčí 40: v lednu, bude u závěrka městského úrodu, městského úřadu, podíváme se na to a pak vlastně dát do plánu i kontroly příspěvchových organizací.
Mluvčí 40: Když naposledy, když jsme se kontrolovali vlastně o zpáření příspěvchových organizací, kdo z vás ze zastupitelů to viděl?
Mluvčí 40: Kdy ta zpráva byla předložena?
Mluvčí 40: Prostě nebyla, takže já skutečně si myslím bez a říkám, nebudu to jinak personifikovat, ale prostě v osobě pana Šimka ten výbor nepracoval, proto mi podáváme rezignaci a považovala bych za skutečný, za nenormální, kdyby jsme vlastně nechali pana představu, který skutečně zvládl tu funkci, aby dál vlastně vedl finanční výbor.
Mluvčí 40: Pokud nebo pana Hambalka, vůbec netuším, co s tím má společnost finančním výborem.
Mluvčí 40: Asi nic.
Mluvčí 40: A ty peníze, že pobíráme, a že to je 150 tisíc, paní ministro, to byste především vy měla kritizovat.
Mluvčí 40: Že se zaplatila 150 tisíc, aniž by za to byla odvedla odpovědající práce.
Mluvčí 28: Že děkuju.
Mluvčí 28: Pan Šimek se hlásí.
Mluvčí 02: Tak asi se čeká, že k tomu něco řeknu, protože celý to je teďka o mně.
Mluvčí 02: Těch schůzek oficiálních či neoficiálních vpravdě v posledních měsících moc nebylo a když předtím byly, tak vždycky byly svolány mnou a vždycky byly o jedný zásadní věci, která tady vlastně se musela řešit a to byly radary, radary a radary.
Mluvčí 02: Protože ta věc byla tak závažná a víme k čemu dospěla.
Mluvčí 02: sešla k tomu, že odpadli vlastně trestní stíhání, obvinění, připravujou vyšetřovatelé obžalobu, nabývali dva vedoucí našeho města, změnilo se vedení a
Mluvčí 02: To, co dneska pan Riedl řekl, že jsme nefunkční, hlavně kvůli mě, tak já si zase myslím, že přestože jsem tím nesplnil nějaká zákonná usnesení o tom, jak má finanční výbor pracovat, tak si myslím, že když mluvil o spolupráci,
Mluvčí 02: asi před hodinou o tom, aby jsme tady prostě byli jako tým a partábu pro tohle město.
Mluvčí 02: Aby jsme fungovali prostě na Koršišel za celý rok, ani jeden e-mail, ani jeden telefonát, ani jedna žádost o schůzku.
Mluvčí 02: Všechny schůzky, co kdysi byly,
Mluvčí 02: Ohledně radarů jsem vždycky jenom já dělal.
Mluvčí 02: Jinak já samozřejmě si na žádný funkci nelpím.
Mluvčí 02: Je mi jedno, jestli tady budu pracovat z pozice zastupitelé řadového nebo z pozice člena či předsedy finančního výboru, ale vím jednu věc, že moje svědomí mi říká, že pro tohleto město chci udělat maximum a ochránit jeho pokladnu.
Mluvčí 02: A nikoliv způsobem, že budu dodržovat zákonná usnesení o tom, jak často se máme,
Mluvčí 02: scházet, ale budu bojovat vždycky proto, aby s městskou pokladnou jsme pracovali tak jako rádní hospodář.
Mluvčí 02: Viz poslední hlasování, co bylo před čtvrt hodinou, ohledně té nové mateřské školky.
Mluvčí 02: Já jsem byl jeden ze tří, to jste si asi všimli, proti.
Mluvčí 02: Já jsem k tomu dneska nic neříkal, protože
Mluvčí 02: nemám potřebu pořád se zviditelňovat ani před vámi, ani před lidmi, kteří jsou tady jako diváci nebo kteří na to budou koukat přes YouTube.
Mluvčí 02: Ale řeknu tomu jednu věc, ne proto, že bych byl proti školce, jak se nám snaží občas tady někdo předsouvat nebo tak a hrát to na rovinu toho, že nechceme budoucnost našich dětí, že tady nechceme krásné budovy atd.
Mluvčí 02: ale protože se od počátku toho projektu stalo spousta proměných.
Mluvčí 02: Bavili jsme se o tom, že nejprve ta školka se měla pohybovat někde na hranici 40-50 milionů korun a už v té době to byl hodně hodně drahý projekt.
Mluvčí 02: Samozřejmě určitě je pravda, že jdou náklady, režijní mzdy,
Mluvčí 02: a tak dále, že asi před dvěma, před třemi lety by ta školka nestála jiný peníze než v dnešní době.
Mluvčí 02: Ale ta proměna tady prostě byla.
Mluvčí 02: Druhou proměnou je riziko dotace, která je dneska přislíbená ve výši 59 milionů a která může být pokrácená, když nesplníme ty kvóty počtu dětí.
Mluvčí 02: To je obrovský riziko.
Mluvčí 02: Já jsem se bavil s panem Beránkem a s paní Křížovou, jak velký riziko to je v číslech.
Mluvčí 02: Oni samozřejmě přesně mi neodpověděli teďka o té pauze, ale může se jednat o 20, o 30%, podle, nelze to přesně teďka říci, když bychom vzali 20-30% z 59 milionů, tak tu chvíli už se pohybujeme někde na 15-20 milionech mínus.
Mluvčí 02: Další proměnou bylo to, že
Mluvčí 02: U toho projektu jsme vnímali, že bude ze strany TOSu ta částka mezi dotací a finální cenou.
Mluvčí 02: Ta se dneska vlastně taky úplně změnila.
Mluvčí 02: Já rozhodně jsem nebyl proti projektu školky, ale z původních 40 milionů, nebo 50 milionů, kde vlastně měla být spoluúčast od TOSu a dotace, jsme najednou někde, že se pohybujeme skutečně až na 80 milionech korunách.
Mluvčí 02: a z pozice, jak říkáme, řádného hospodáře, já do takového rizika nepůjdu.
Mluvčí 02: To jenom říkám za sebe, aby jako moji osobní obhajobu, jak já smýšlím o financích města.
Mluvčí 02: Není to nic proti nikomu osobního nebo tak.
Mluvčí 02: Jestli je tady potřeba mateřské školky a běžný ceny školek, já nevím, kolik se můžou pohybovat, ne takhle jako nádherných, určitě je nádherná, jestli to bude 20 milionů, 30, 40, 50, já přesně nevím.
Mluvčí 02: ale aby jsme tady argumentovali tím, že pro budoucí generace po nás něco zbyde jako biskupské gymnázium, nádherná budova, to je pravda.
Mluvčí 02: ale jde o to, v jaké jsme my dneska situaci, co bude v budoucnosti, teď jsme se tady bavili o finanční krizi, pane Riedl sám zmínil, že toto nemá lehký, nemá to lehký skoro nikdo, nevíme, co přinese druhá volna koronaviru, vidíme jenom negativní zprávy ze světa, já nevím, jakým způsobem si v budoucnosti bude Vansdorf jako město počínat finančně a riskovat prostě, že
Mluvčí 02: Budeme tady mít projekt školky pro 50 dětí a může nás stát až 80 milionů korun, tak prostě do toho nepodu.
Mluvčí 02: To jsem odbočil z té mé pozice finančního výboru k té školce a chci říct si jednu věc.
Mluvčí 02: Já z principu nepodám rezignaci na člena nebo předsedu finančního výboru, i když tam některé věci neplním.
Mluvčí 02: Nemám problém s tím, že a předpokládám, že se tak stane, že na základě toho usnesení bude hlasování a budu z toho
Mluvčí 02: odstraněn.
Mluvčí 02: Ale moje svědomí mi říká, jak jsem před chvilkou řekl, že vždycky jako zastupitel budu chránit městskou pokladnu.
Mluvčí 02: Děkuji.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Prosím, pan Sucharda.
Mluvčí 04: Já myslím, že pan inž.
Mluvčí 04: Rydl našel nový koníček, on teďka bude dávat na každém zastupitelstvu domácí tvorbu, bude dělat návrh usnesení, které jsou úplně k ničemu, protože ze zákona přece to je úplně jasné, že na zářivém zastupitelstvu pan Rydl vystoupí, pořádá o zařazení, bude do programu a celé to dnešní usnesení pro všechny kolegy je například naprosto hloupé a zbytečné.
Mluvčí 04: Úplně zbytečné, protože se to vůbec nic nehřeší.
Mluvčí 04: To není smlouva a smlouvy budoucí, o které jsme se bavili u školce.
Mluvčí 04: Na druhou stranu mě v souvislosti s rezignací na toho člena té finanční komise napadá spousta jiných variant, které by se taky ještě panem inženým dali určitě zvážit.
Mluvčí 04: Jinak paragraf 89 prosím, jenom abyste se tak jako upřesnil příště.
Mluvčí 04: Paragraf 89 nemluví o finančních výborech, ale o zastupitelstvu.
Mluvčí 04: Děkuju, pan Draský.
Mluvčí 38: Mrzí mě, že se dnešní zastupitelstvo ubírá tímto směrem a že se skalovou věcí, který být podle mého nemusí, nikdy jsem to nebral věci osobně, byl bych rád, aby jsme ho pustili v tuhletu rovinu, ani ve vztahu k finančnímu výboru, byl jsem léta ve finančním výboru
Mluvčí 38: Není to nic osobního ani vůči panu Šimkovi, jen jsem si uvědomil, že prostě jsem neodvedl to, co jsem odvízt měl a proto dávám tu funkci k dispozici a víc o tom nechci komentovat, ale není v tom vůbec nic osobního, vůbec ani náhodou.
Mluvčí 40: Děkuju, pan Rýdl.
Mluvčí 40: Já se skutečně musím omluvit, on to je paragraf 119 o stavec 2, ale já myslím, že na té podstatě nic se nemění.
Mluvčí 40: Ale ještě k tomu, víte proč já jsem podal tento návrh na obsesení?
Mluvčí 40: Já jsem to vysvětlil.
Mluvčí 40: Nezdá se mi fér, abych vystoupil na příštím zasedání nebo dneska na zasedání s doplněným programům o tento bod.
Mluvčí 40: protože byste všichni na to koukali vlastně nepřipravený a takhle já jsem chtěl dát prostor všem, aby se nad tím zamysleli a aby vlastně navrhli skutečně lidi, který jsou proto vhodní, který vlastně odvedou tu práci, která se od nich očekává a proto jsem řekl volme až na příštím zasedání.
Mluvčí 40: A jinak to, co řekl pan Draský, proto bych se chtěl podepsat, to není žádná nějaký útok na někoho, vůbec ne.
Mluvčí 40: Já taky cítím a řekl jsem to, že přeci já nemůžu, způsta ty věci, jestliže vyžaduju od pětseti lidí, aby plnili svoje povinnosti a že ty peníze jinak nedostanou, tak přeci nemůžu bejt, jak se to říká, nemůžu kázat vodu a pít víno, musím se chovat stejně, když toho věku vyžaduju.
Mluvčí 40: Proto jsem řekl, že odstupuju z finančního výboru právě i z tohoto důvodu.
Mluvčí 28: Vše děkuju, už se nikdo nehlásí k diskuzi ze zastupitelů, takže zeptám se pana Rídla, zdalí trvá na tom usnesení, které nabrhnul?
Mluvčí 40: Já myslím, že ano, ano, trvá.
Mluvčí 28: Ano, dobře, takže navrhová komise má připravene usnesení, takže poprosím o přednesení.
Mluvčí 30: Tak, zastupitelstvo města ukládá starostovi města zařadit do programu příštího zasedání zastupitelstva města bod odvolání předsedy a členů finančního výboru a volbu nového předsedy a členů tohoto výboru.
Mluvčí 30: Děkuju a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: Problo devět zastupitelů proti pět zdrželi se tři a nehlasoval jeden, návrh nebyl přijat.
Mluvčí 28: Tak děkuju.
Mluvčí 28: Přejdeme k dalšímu bodu a to je bod, který byl navržený panej inž.
Mluvčí 28: Draským a to je bod ohledně zřízení výborů.
Mluvčí 28: Je to samozřejmě pravom od zastoupitelstva zřídit výbor.
Mluvčí 28: Já když tak poprosím pana Draskýho o komentář k tomuto bodu, pokud nějaký má ještě, tak prosím.
Mluvčí 38: Vrátím se k tomu, jsem pro věcná řešení a jde o to pracovat ve městě tak a vnímat, co se nás týká a jak se nás týká a víme, že probíhají změny v legislativě, jak evropské, tak i naši republikové ve vztahu k odpadům.
Mluvčí 38: Já jsem na to upozornil už to minulé,
Mluvčí 38: zastupitelstvo, abychom řešili tuhletu problematiku s tím, že podle ty legislativy, tak jak běží v současné době, budou neustále se zvyšovat náklady na manipulaci, skládkování, ukládání a řešení prostě odpadů.
Mluvčí 38: A v takovém nějakém horizontu sedmi let by nám hrozilo více méně, že z dnešních šestiset na osobu v ročně, co platíme, by ta platba mohla být třikrát a čtyřikrát vyšší, čili řádově kolem dvou tisíc.
Mluvčí 38: Čili to je ten věcnej pohled na tu situaci a myslím si, že za sedm let
Mluvčí 38: by občané města se velice zlobili, kdyby čtyřcvětná rodina měla platit 8 tisíc ročně za to, že se likvidují odpady, protože město nakonec bude zbaveno i tý možnosti třeba vhradit náklady na likvidaci odpadů.
Mluvčí 38: Čili z toho důvodu jsme se sešli, navrhoval jsem pracovní skupinu, sešli jsme se
Mluvčí 38: s lidmi, kteří na tom v minulý době dělali, hledali jsme nějaký prostor pro ten proces a došli jsme k závěru, že skutečně nejlepší by bylo, aby to bylo formou výboru zastupitelstva,
Mluvčí 38: aby, jelikož máme zastupitelskou demokracii, se nemohla říct, že je to nějaká skupina lidí, která si na něco hraje, čili ten výbor se bude zodpovědat zastupitelům, vlastně všem, a každý zastupitel bude mít možnost zadávat úkoly, dotazovat se, hovořit do činnosti, čili tato práce by měla být hryná.
Mluvčí 38: Dali jsme si takovou prvnicu jako cíl, že hledat pro to příští období
Mluvčí 38: Metody a postupy a vytmářit podmínky pro zpracování a likvidaci odpadů v našem městě tak, aby to bylo z pohledu obyvatel města.
Mluvčí 38: nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější.
Mluvčí 38: Čili ta prvotní nebo prioritní úkol je skutečně ten pohled a prospěch pro toho občana města Wandsdorfu.
Mluvčí 38: K tomu bude potřeba pochopitelně v těch metodách hledat, jakým způsobem se vyvíjí legislativy a budem k tomu potřebovat sledovat.
Mluvčí 38: jednotlivé zákony, hledat technologie, líkož technologie se vyvíjí, mění.
Mluvčí 38: Dále potom připravovat pro zastupitelstvo, ten výbor by měl ty metody, nebo k řešením, k jakým dojde a měl by se znamovat přes zastupitelstvo, případně potom dalšími cestami občany města, jakým způsobem, jakým výsledkům řešení
Mluvčí 38: řešení vlastně přijal
Mluvčí 38: Znovu zdůradním, že se jedná víceméně o takový proces i do budoucnosti, protože myslím si, že to jsou ještě dvě zastupitelstva a mnoho z nás už třeba nebo řada z nás už tomu příštím zastupitelstvu nebude, ale jde o to založit ten směr, aby bylo kudy jít.
Mluvčí 38: Mně už se to týkat nebude.
Mluvčí 38: Čili došli jsme k tomu, to složení výboru, jak by mělo asi vypadat, vzhledem k tomu, že dá se říct, že největší kus práce už se seznámil a odpracoval pan inž.
Mluvčí 38: Moravec, takže bude navržen, aby byl jako předseda výboru.
Mluvčí 38: Členové výboru uvažujeme o tom, že by teda výbor byl pětičlený,
Mluvčí 38: A v případě doplnění, když bychom zjistili v proběhu času doplnění, by se doplnilo případně o nějaké potřebné členy, kde si myslím, že by možná měl být někdo z veřejné odborné nebo z odborné veřejnosti, i účaste na tom vědnání a případně i někdo z úředníků.
Mluvčí 38: města, kteří pracují na úseku ekologie nebo likvidace odpadů.
Mluvčí 38: Jako další členové výborů by byly navrženi pan inž.
Mluvčí 38: Novotný, inž.
Mluvčí 38: Hráček, pan Rubíček a já bych teda tam do konce toho volebního období asi pracoval taky.
Mluvčí 38: Jako první usnesení by mělo být, že zastupitelstvo by se mělo dohodnout a
Mluvčí 38: a ustanovit výbor ve smyslu paragrafu 117 pro hospodaření zodpady, pak by mělo další část usnesení, nebo další usnesení by mělo být, že zastupitelstvo shvaluje počet členů, to znamená pět členů výboru a
Mluvčí 38: Pak by měla být volba předsedy, výboru a členu jako další krok.
Mluvčí 38: Takže měli by být čtyři usnesení.
Mluvčí 28: Děkuju, hlasí se pan Sucharda.
Mluvčí 04: Dobrý večer ještě jednou.
Mluvčí 04: Já se přiznám, že nevím, kdo to je my, protože je to asi párta lidí, kteří se kolem toho už nějakou dobu se tím zabývají, ale já jsem se o tomhletom záměru dozvěděl dneska na jednání rady.
Mluvčí 04: A přiznám se, že stejně tak jako pan kolega Riedl tady říkal, že aby jsme nebyli překvapení, aby jsme mohli se dobře rozhodovat, tak bych doporučoval dneska určitě, aby zastupitého stavnictva zřídilo ten výbor, to považuji za velmi dobré a rozumné, ale aby jsme si tam opravdu nechali ten prostor zaprvé, aby se nám případně někdo přihlásil, to je stejné, jako když jsme vyzývali lidi, aby se nám přihlásili do komise zdravotnictví.
Mluvčí 04: A aby jsme potom ty jména, včetně předsedy, odsouhlasili až teda na tom září ve zastupitelstvu.
Mluvčí 04: Jinak nápad je to dobrý, děkuji a samozřejmě jsem proho.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Prosím paní Lenkovou.
Mluvčí 08: Nápad je to dobrý, to určitě je za mě taky.
Mluvčí 08: Možná ještě stále pořád se zapomíná na to, že velký díl, jako tady s panem Janine Moravcem, jako odvedla paní Janine Hlávková, ředitelka Teplárny.
Mluvčí 08: A myslím si, že i ona by měla být členkou té komise.
Mluvčí 28: Technická pan Sucharda.
Mluvčí 04: Určitě právě proto si myslím, že bychom o tom měli jednat až příště, protože vy asi narážíte na spalovnu, ale já jsem pochopil, že ten Jardův, jestli Jardův můžu, že tady se jedná celkově o odpady, že jo?
Mluvčí 04: Že ta spalovna je jenom jaksi část toho, ke které možná dojdeme, ale že to není to gro, že gro je to, jak budeme manipulovat s odpadama vůbec.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Pani Křížová.
Mluvčí 11: Já bych chtěla jenom podotknout, že o té problematice s odpady a o případné stavbě spalovny nebo vlastního kotle jsme informováni ze strany pana Moravce poměrně detailně.
Mluvčí 11: Už jsme o tom mluvili na radě několikrát.
Mluvčí 11: určitě pro ten výbor budu, ale ne v dnešní době, nebo ne dneska na tomto zastupitelstvu, protože je to zase ta situace, kdy jsme postaveni předhotovou věc, tak nějak jako bez přípravy.
Mluvčí 11: Jarda teď měl tady dlouhou řeč, ale na papíře já nic nemám tak, že ani pořádně nevím vlastně, pro co bych až tak hlasovala.
Mluvčí 11: Takže určitě beru to na vědomí a na zářijovém zastupitelstvu, tak jak i řekl kolega Sucharda, budeme mít asi shodu na nějakých ménech.
Mluvčí 11: Je možnost, aby třeba i jste navrhli nějaké další členy nebo někoho za někoho a v září bychom se k tomu vrátili.
Mluvčí 11: Takže já dneska pro toto usnesení hlasovat nebudu.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Tak pan Draský.
Mluvčí 38: No k tomu znovu zopakuju, abychom mohli v září o něčem jednat, tak musíme aspoň konstituovat ten výbor a zvolit počet členů.
Mluvčí 38: I bych zvolil předsedu.
Mluvčí 28: Jo, prosím, z technickou, pan Jára.
Mluvčí 23: Já si, já si osobně myslím, že by bylo, aby to bylo kosher, jo.
Mluvčí 23: Ano, přijmout tento návrh pana Jiříra Draského s tím, že pro, jako pracovní návrh to předloží na zastupilco v září.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Takže myslím se, že tady zaznělo jako víc názorů, ale sjednotíme se s tím, že na dnešním zastupitelstvu bychom měli zřídit teda výbor pro hospodaření z odpady a o členech se budeme teda bavit až na zářijovém zastupitelstvu, je to tak.
Mluvčí 28: Takže když tak poprosím, jo, pan tajemník.
Mluvčí 28: s technickou.
Mluvčí 29: Omlouvám se, jenom technická.
Mluvčí 29: Myslím si, že jak to pan Draský připravil, jsou navržena čtyři usnesení a pokud najdete schodu o dvou z nich můžete hlasovat.
Mluvčí 29: Nyní to znamená zřízení a stanovení počtu členů.
Mluvčí 29: Potom o konkrétních členech můžete samozřejmě hlasovat až na následujícím jednání zastupitelstva.
Mluvčí 25: Děkuji za připomínku.
Mluvčí 25: Pan Šmíd, prosím.
Mluvčí 25: Já bych se chtěl přemluvit za to, abychom o těch, kteří zde již byli zmíněni jako potenciální členy toho výboru, abychom od nich hlasovali už dneska.
Mluvčí 25: Protože jestli že chtějí tuto činnost vykonávat a chtějí už se scházet přes prázdniny, tak proč by to nemohli dělat?
Mluvčí 28: Pan doktor Jára s technickou.
Mluvčí 23: Prosím vás, odpadové hospodářství se řeší dlouhou dobu, teď pokud vím, pokud jsem informován, tak veškeré plány se protahly asi o pět nebo o sedm let a já si myslím, že už jsme tady byli několikrát
Mluvčí 23: představení před obdobnou věc, že teda najednou teď máme rozhodovat o věcech, které budou, siže jsou dobré, ale prostě já si myslím, že do září klidně můžou počkat.
Mluvčí 23: Samozřejmě můžeme souhlasit s tím, že bude konstitovan tento výbor, ale o všem ostatním.
Mluvčí 23: Když jsem jednal až po zdralé úvaze.
Mluvčí 04: Děkuji, pan Suchar za... Já jenom proč to říkám, já tomu rozumím, že se na zastupitelstvo předkládají třeba body, které nesnesou odkladu, nebo které stejně tak třeba školka a tak dále, ale tohleto je přece tady, Jarda sám mluvil o tom, že se bavíme o vizi na nějakých následujících sedm let a tak dále, a jako ten bod byl dneska v podstatě před pár hodinama, nebo předhodinou a něco, zařazenej na bod jednání,
Mluvčí 04: A máme přece jenom jakýsi úzus, že teda kromě těch akutních hráků, že teda bychom měli dostávat materiály 10 dní dopředu a těch 10 dní je tam právě z toho důvodu, abychom se na to dokázali připravit, abychom si o tom něco řekli, abychom si třeba dokázali zjistit nějaký informace.
Mluvčí 04: Tohle to je prostě takový, jako rozumím tomu, kdyby to bylo něco strašně akutního, ale tohle to opravdu akutní není.
Mluvčí 28: Pan Draský, prosím.
Mluvčí 38: Souhlasím, už jsem se omluvil, že jsem to dal takhle na poslední chvíli s tím, že jsme měli vlastně ve Štratek minulý týden to poslední jednání.
Mluvčí 38: Pravdou má i kolega Jára v tom, že se to řeší dlouho a ještě se to řešit dlouho bude, ale jenom bych chtěl upřesnit to, co říkal pan mistr Starasta,
Mluvčí 38: Jako za těch sedm let už bude pozdě, když se nezačne na tom dělat hned, tak pak už bude ten průšvih, kdy už nám budou nadávat, že jsme nedělali nic, ale to září asi se dá ustát.
Mluvčí 25: Děkuju, pan Šmíd, prosím.
Mluvčí 25: Nebudu zdržovat, to je jenom ta právě využutý inspirace, jak o tom mluvil Jirka Sucharda, že je nějaká, byla nebo byla, jsme se domluvili na tom, že vznikne nějaká komise, která by měla se vyjadřovat ke zdravotnictví, která už je nějakou dobu a nevím, že by byl nějaký výstup z toho, tak proto si myslím, že by to nedopadlo nějak podobně tímhle způsobem, jo?
Mluvčí 25: Nedopadne, nebojte.
Mluvčí 28: Tak, někdo se hlásí k diskuzi, ještě, nevidím, tak prosím, je tady návrh usnesení na zřízení výboru o hospodaření z odpady, takže poprosím návrhovou komisii, má už tady usnesení připravené o přečtení tohoto usnesení.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit ve smyslu paragrafu 117 úsavce 1 zákona o obcích výbor pro hospodaření z odpady.
Mluvčí 28: Můžeme hlasovat, prosím.
Mluvčí 28: Všichni přitomní zastupitel byli pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Další usnesení bude o počtu členů výborů
Mluvčí 28: Takže poprosím na vehrovou komisii.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit počet členů výboru na pět.
Mluvčí 30: A můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 16 zastupitelů bylo pro, zdrželi se dva, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: A jak jsem pochopil návrhovatelé, tak o personálích se teda budeme hlasovat v zářivém zastupitelství, je to tak?
Mluvčí 38: Pan Dreský.
Mluvčí 38: Já jsem návrhoval dneska aspoň odhlasovat předsedů, ale pokud někdo podá jiný návrh, tak se to bude o tom hlasovat.
Mluvčí 25: Takže děkuju, pan Šmíd.
Mluvčí 25: Já jsem to teda neměl sumírovaný ve formě usnesení, ale měl jsem to jako protinávrh.
Mluvčí 25: To znamená, že ti, co byly jmenováni a jsou zde přítomní, tak by mohly být už zde dneska pakliže projdou zvoleni.
Mluvčí 28: Tak, paní Lankova se hlásí.
Mluvčí 08: Takže já dávám další protinávrh, aby se to hlasování odložilo na září.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Pan Jára.
Mluvčí 23: No, jsou hlasy, ten názor mám ten samý, řekl jsem ho před chvílí.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Takže poslední návrh byl paní
Mluvčí 28: Tak, takže ano, včetně předsedy na září tady návrh, pak předseda bez členů, to je taky jako asi trošku špatný, že?
Mluvčí 28: Kdyby byl zvolený.
Mluvčí 28: Takže tady poslední návrh paní Lankový o tom, že o členech, o předsedovi o členech se bude hlasovat na září vem zastupitelstvu.
Mluvčí 28: Večkejme chviličku na usnesení, ať ať je řádné.
Mluvčí 28: Takže návrh usnesení už je připravený, takže poprosím návrhovou komisii.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit předsedu a členy výboru pro hospodaření z odpady na příštím zasedání zastupitelstva města.
Mluvčí 28: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 13 zastupitov bylo pro, proti byly 2, zdrželi se 3, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Tak přijdeme k bodu různé.
Mluvčí 28: Bod 301 je obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností.
Mluvčí 28: Takže poprosím pana tajemníka.
Mluvčí 29: Ještě jednou dobré odpoledne, váše generámy, vážení pánové, dovoluji si vám předložit ke schválení obecně závaznou vyhlášku, tak jako každý rok.
Mluvčí 29: Je to vyhláška, která se zabývá regulací hlučných činností.
Mluvčí 29: Ten časový posun vznikl z důvodu vyhlášení nouzového stavu, než se ujasnila data akcí, které by měly na území města probíhat.
Mluvčí 29: Takže text této vyhlášky máte k dispozici
Mluvčí 29: Myslím si, že není potřeba další komentář.
Mluvčí 04: Děkuji panu tajemníkovi.
Mluvčí 04: Chtěl bych se zeptat, jestli někdo z veřejnosti má připomínky.
Mluvčí 04: Vidíte sami, že to je jenom upřesňující vyhláška.
Mluvčí 04: Není tomu tak.
Mluvčí 04: Někdo z řad zastupitelů, prosím.
Mluvčí 04: Takže by požádal přece do návrhové komise přečtení návrhů smyslení.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku číslo 4 lm 2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 1 lm 2020 o regulaci hlučných činností a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymazena dobou kračí.
Mluvčí 04: Prosím, můžeme hlasovat.
Mluvčí 04: 17 pro, nehlasoval 1, usnesení bylo schváleno.
Mluvčí 04: Dalším bodem je bod 302, návratná finanční výpomoc pro základní škůlu a materskou škůlu Vanzor v Bratislavská, předkládá paní místo starostka Kařížova, prosím.
Mluvčí 11: Takže předkládám tady žádost paní ředitelky Ivi Špičkové, které jsme před rokem touto dobou schválili podání žádosti do programu IROPU na modernizaci, rekonstrukci jedné počítačové třídy a protože byla úspěšná se svým podáním žádosti, tak nyní dojde na realizaci téhleté investice a žádá o schválení předfinancování
Mluvčí 11: námi, zastupitelstvem a to předfinancování ve výšidle předloženého návrhu.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Zeptám se hostů zastupitelstva k tomuto bodu zastupitelé.
Mluvčí 28: Není tomu tak, takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit po skendutní návratné finanční výpomoci pro základní školu a materskou školu Vansdorf Bratislavská ve výši 1.989.000 Kč s návratností do 31.3.2021.
Mluvčí 30: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: Problém 17 zastupitelů nehlasoval jeden návrh, byl přijat.
Mluvčí 28: Poprosím další bod, bod 303, zpráva o činnosti společnosti Ecoservice v roce 2019 a předkalá pan inž.
Mluvčí 28: Moravec.
Mluvčí 20: Dobré odpoledne.
Mluvčí 20: Zprávu o činnosti máte všichni v materiálech.
Mluvčí 20: Je tam vlastně výkaz, popis činnosti v minulém roce, co bylo nového, co je stejné.
Mluvčí 20: Zkonstatování, že vlastně byl dodržen plánovaný obrad, překročen, byl dodržen plánovaný zisk plus mínus.
Mluvčí 20: Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku.
Mluvčí 20: zhruba ve stejném měřítku nebo stejném poměru jako v minulém období, to znamená rozdílení zisku 2 miliony v poměru podle podílů Marius Pedersen, město Vansdorf.
Mluvčí 20: Pokud někdo máte k tomu materiálu nějaké konkrétní dotazy, tak bych spíš to směřoval na ředitele, spíš písemně na ředitele, jinak veškeré podstatné
Mluvčí 20: informace jsou v tom materiálu, který každý máte.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Zeptám se hostů zastupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 28: Zastupitele?
Mluvčí 28: Nikdo, takže poprosím návrhovou komisi.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomý zprávu o činnosti společnosti Ecoservice Vansdorf AS v roce 2019.
Mluvčí 30: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: Všichni zastupitel byli pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Další bod je bod 304, to je prezentace architektonických studií stavební upravy základní školy východní.
Mluvčí 28: Na mědlém zastupitelstvu, zastupitelstvo města uložilo starostovi, aby právě na dnešním jednání předložil
Mluvčí 28: malou prezentaci studií.
Mluvčí 28: Všichni víme, pokud hovoříme o základní škole východní, tak víme, že v tuhletu chvíli má, když to řeknu lidově, málo míst nebo málo místa.
Mluvčí 28: Žáci starších ročníků chodí na biskupský gymnázium, využívají právě třídy tam, takže paní říditelka už asi před dvoma rokama, pokud to říkám správně, přišla a jednala s vedením města o možné přestavbě nebo nadstavbě této školy.
Mluvčí 28: Vedení města tehdy ve spolupraci s panem architektem Šonským zadalo třem architektům úkol, aby předložili studií
Mluvčí 28: a dva architekti, pan architekt Grafek a pan architekt Hájek z Liberce, tu studii připravili.
Mluvčí 28: 10. června proběhla za účastí členů komise a členů rady a některých zastupitelů
Mluvčí 28: prezentace, kterou připravili právě oba architekti, proběhla na městském úřadě, u mě v kanceláři, takže tito členové komise a radni byli s tím do podrobna seznámení.
Mluvčí 28: Já si dneska dovolím tady vám ukázat pár vybraných obrázků, jak si teda ti oba architekti představují budoucnost základní školy východní s tím, že poslední slide pak bude hovořit o případných dalších krocích.
Mluvčí 28: Dneska tato prezentace je bez žádného usnesení, protože to je určitý první krok, jak dál se školou, základně školou východní.
Mluvčí 28: Tak první prezentace je od pana Radomira Grafka, kterýho znáte, který tento projekt pojal docela velkolepě.
Mluvčí 28: Já tady nebudu komentovat svůj asi nějaký názor, ale tahleta jeho představa určitě je hezká, kvalitní.
Mluvčí 28: jak jsem říkal velkolepa a vidíte naprojektovaný nebo obrázky, které hovoří nebo o interiéru v tuto chvíli školy navrženém a nové třídy, nové vybavení samozřejmě a pro nás důležité asi za chviličku bude ten vzhled, který je venkovní, tady jsou třeba dílny, třídy, nová tělocvična, která by tam měla vzniknout.
Mluvčí 28: Tak a tady je ten pohled zvenku, vidíte po malevé straně je stará budova vedle je ten krček, který je naprosto vypadá jinak.
Mluvčí 28: A k tomu je přistavěná dost veliká budova.
Mluvčí 28: Takhle je to průčelí toho nového, co by mělo vzniknout.
Mluvčí 28: Vidíte, že nahoře je ještě taková zvláštnost.
Mluvčí 28: Malá půda, vchod do školy.
Mluvčí 28: Děti jsou imaginární, takže... Tak pohled z boku, sparkovací místa samozřejmě, která jsou navržená.
Mluvčí 28: Tak to jsou pohledy z různých strán.
Mluvčí 28: Myslím, že školu východní znáte, takže dokážete si představit asi, z které strany ty obrázky byly.
Mluvčí 28: Tak to byl pan architekt grafekt, pan inž.
Mluvčí 28: Hájek představil svůj projekt, trošku skromnější.
Mluvčí 28: Možná k tomu první obrázku můžu se ještě tak ano, abysme viděli, abysme pochopili, kde je stará budova, kde je tělocvičná a pak něco novýho na pravé straně.
Mluvčí 28: Prosím dál.
Mluvčí 28: Tady je půdlorist, to asi na tu dálku asi neuvidíte.
Mluvčí 28: Já předpokládám, že tyhle návady budou zastoupit tomu rozeslaný, takže budete se moci pak podívat doma v klidu.
Mluvčí 28: Profilová část.
Mluvčí 28: Samozřejmě jedna se o novou tělocvičnu, která tam měla být navržená.
Mluvčí 28: Tak, tady jsme v tělocvični.
Mluvčí 28: Omluvám se, nejsem architekt, takže jenom takové moje lidové vyprávění.
Mluvčí 28: Takhle pohled zvenku.
Mluvčí 28: vzádu předpokladám, že je právě ta tělocvična za současnou tělocvičnu.
Mluvčí 28: Tak teď samozřejmě důležité pro nás jsou cenové nabídky za zpracování kompletní projektovej dokumentace, jak od pana
Mluvčí 28: Grafka tak od pana Hájka.
Mluvčí 28: Jsou tady uvedeny ceny bez DPH a s DPH.
Mluvčí 28: Pan Grafek přečtu tu cenu s DPH, to je 9.196.000 Kč za celkovou projektovou dokumentaci a pan Hájek 2.282.000 Kč včetně DPH.
Mluvčí 28: A teď důležitý je návrh dalšího postupu, rozšiření kapacit této základní školy.
Mluvčí 28: Samozřejmě členové komise měly nějakým způsobem vyhodnotit tyhle dvě studie, takže to proběhne na další radě města, takže první je vyhodnocení těch návrhů.
Mluvčí 28: Pak je stanovení možných variant postupu, co znamená jako co dál, který variant se přijme, nebo nepřijme se žádnej, nebo udělá se další krok.
Mluvčí 28: Dalším bodem je ověření statistických demografických ukazatelů, samozřejmě musíme spočítat, podívat se na vývoj demografického Evansdorfu.
Mluvčí 28: Další bod je prověření školních kapacit, to znamená kde, kolik máme ještě volných míst na našich školách, hlavně těch dvoustopňových.
Mluvčí 28: Další pod je vyhodnocení ekonomických dopadů investičních nákladů na hospodření města v dalších letech, protože to bude určitě veliký zásah do rozpočtu města, nevím, jak se ta situace bude vyvíjet dál, takže to musím vrátit taky v potaz.
Mluvčí 28: a pak vyvození závěru a přijímutí strategie postupu v dalších letech a to už je pak záležitost zastupitelstva, protože pak s tímhletým bodem samozřejmě předstoupíme nebo předstoupí rada města zastupitelstva, aby přijalo nějaké své rozhodnutí.
Mluvčí 28: Z mého pohledu tahleta škola potřebuje řešení, potřebuje řešení docela rychlé, protože myslím si, že pani říditelka bude chtít taky říct své krátké slovo a bojí se, že to bude trvat 8 až 10 let a ona by to chtěla už zítra, nejlépe, no tak za měsíc, nebo včera.
Mluvčí 28: Takže tolik prezentace, zeptám se teda hostu zastupitelstva a dívám se, zdá-li paní řídelka chce říct své slovo nějaký, nebo hlásí se ještě někdo.
Mluvčí 28: Přednostné paní ředitelka, prosím.
Mluvčí 28: Představuji obecenstvu, kteří nás poslouchají, paní ředitelka Šmídová, aby bylo jasno, takže poprosím o komentář k této prezentaci.
Mluvčí 10: Dobrý den, vážení zastupitele a představitele města.
Mluvčí 10: Jsem ředitelkou základní školy východní dva roky a dostala jsem se do té situace, kdy kapacita školy není dostatečná.
Mluvčí 10: Určitě mnoho z vás je v zastupitelstvu už léta.
Mluvčí 10: Jste vanzdorfáky a víte, jak tohle všechno vzniklo.
Mluvčí 10: Já vlastně musím hájit kapacitu školy a možnosti vzdělávání a výchovy dětí na této škole.
Mluvčí 10: A proto chci upozornit na naléhavost té situace.
Mluvčí 10: My všechno zvládáme, škola je pěkná, všechno jakoby probíhá dobře, ale jistě víte, že optimalizace v roce 2004 tzv.
Mluvčí 10: kdy se taky řešili různé demografické vývoje a podobně, tak vlastně se došlo k tomuhle tomu, já nechci říct paskvilu úplně, ale víte, že tam hrála roli velká střelecká, malá střelecká, rušili se školy, optimalizovalo se a proto tady jsem za školu i se svojí zástupkyní a zástupcem, jednali jsme o tom i na radě rodičů,
Mluvčí 10: kteří samozřejmě taky vidí nedostatky a ráda bych fakt upozornila na to, že bychom měli mít stejné podmínky jako další školy ve Wandsdorfu, které vlastně jsou popsané v těch studiích.
Mluvčí 10: Já jsem za školu napsala zhruba, co potřebujeme k tomu, abychom mohli vzdělávat děti prvního i druhého stupně.
Mluvčí 10: Koho to zajímá, tak určitě si najde tohle všechno, dostanete asi od vedení města podrobnosti, abych to tady nemusela vyprávět, ale jenom bych chtěla upozornit na to, že jde opravdu o, jak já říkám, napravení kapacity té školy.
Mluvčí 10: a koho to zajímá, tak vás určitě ráda zvu.
Mluvčí 10: Na prohlídku školy ukážu všechny nedostatky, klady a ráda podiskutuju se všemi, ale ráda bych teda k tomu řekla, aby to netrvalo dalších, opravdu jak tady říkal pan starosta, 8 let, protože když jsem mluvila se zástupci rodičů,
Mluvčí 10: tak mi jedna maminka říkala, že vlastně když nastupovali do první třídy a její dcera půjde do osmé třídy, tak říkala, že tenkrát říkali na městě, že to bude jen provizorní řešení, že se to vyřeší co nejdříve.
Mluvčí 10: a bude to 8 let, kdy opravdu se stáhli žáci z Malé Střelecké a takzvaně se to nadspalo do této školy a není to správná situace a apeluji na vás, abychom opravdu tu diskuzi nevedli dalších 5 let, protože někdo bude mít tento názor, někdo tento.
Mluvčí 10: Ani netoužím po nějakém megalomonském řešení, které tady bylo asi prezentováno, ale o realistickém návrhu.
Mluvčí 10: Vím, že jsem se o tom bavila i s vedením města, že to tak nějak všichni cítíme, že je to potřeba, ale teď by to chtělo nabrat tu rychlost a směr, tak to je za mě, za vedení školy a budu ráda, když se k tomu dostaneme co nejdříve a s větším nasazením než doteď.
Mluvčí 10: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak děkuji, paní ředitelce.
Mluvčí 28: Tak někdo ještě z hostozasobitelstva, pan Vodička Mlačí.
Mluvčí 34: Dobrý den, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli by i občané měli možnost získat podklady o těchto architektonických studiích, třeba a veřejně je publikovat na webových stránkách města.
Mluvčí 28: Já si myslím, že to možné asi je.
Mluvčí 28: Ano, to je současí záznamu, jak říká tady kolega Sucharza, takže to tam bude uvedený a klidně to můžeme dát i na stránky města pro mě za mě, určitě.
Mluvčí 28: Děkuju za připomínku.
Mluvčí 28: Nikdo další?
Mluvčí 28: Pani zástupkyně, ředitelky?
Mluvčí 28: Pani Smetanová jsem, mi vypadlo jméno.
Mluvčí 07: Takže já se představím Alena Smetanová, jsem teda zástupkyně paní ředitelky a kromě toho jsem tam služebně nejstarší učitelkou na té škole, takže si pamatuju všechny ty doby, kdy se tahle situace začala rozvíjet a jak se rozvíjela a jak jsme byli neustále ujišťováni o tom, že je to provizorní řešení a že se to vyřeší nejdřív do dvou let, pak do čtyř let.
Mluvčí 07: a chtěla bych tady připomenout hlavně zastupitelům, kteří tu dobu pamatují, co slíbili a čemu by měli teda dostat a že by se tyhle vztahy v téhle škole měly už konečně narovnat a budu ráda, když se toho dožiju teda v mé kariéře.
Mluvčí 07: Děkuju.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Vy jste ještě mladá paní učitelka, tak já si myslím, že... Tak, někdo z publika prosím.
Mluvčí 28: Není tomu tak, zeptám se zastupitelů, zdali se chtějí přihlásit k diskuzi.
Mluvčí 28: Pan Rídl.
Mluvčí 40: Takže, dobrý večer ještě jednou.
Mluvčí 40: Já jsem měl tu možnost z účastnice prezentací, obou prezentací podrobnejch,
Mluvčí 40: I potom diskuze na závěr těch prezentací, kde jsme se pokoušeli nebo respektive komise se pokoušeli sformulovat nějaký realistický záměr, aby jsme se skutečně v krátké době dopracovali nějakého cíle.
Mluvčí 40: Já jsem si z toho odnes a mám ten názor,
Mluvčí 40: že začít znovu tím, že budeme studovat demografický vývoj, jak je navaženo v tom postupu, to považu skutečně za nešťastné, já už jsem o tom tady hovořil, přeci my tady nejsme o toho, aby jsme konstatovali, ano, demografický vývoj je takovej a takovej, ze 20 let nám bude stačit jedno třítka, to přeci nemůžeme tohleto připustit.
Mluvčí 40: Prostě musíme vytvořit podmínky takové, aby ti mnohi lidi tady skutečně měli důvod setrvat.
Mluvčí 40: A teď k tomu vlastnímu závěru.
Mluvčí 40: Já si vzpomínám, že tam pan Beránek, nebo já nevím, jestli to byl pan Moravec, tam nebyl, pardon, pan Beránek tam rozdal hodnotitelům formuláře, kde se měli vyjázať k tomu, která studie se jim zamlouvá.
Mluvčí 40: Byly tam diskuse o tom, že obě dvě studie v podstatě nesplněli zadání, protože to zadání bylo sformulováno velice obecně a z něho nečíšel opět tak jasný záměr, co se všechno chce.
Mluvčí 40: A to mě právě nahrává na, myslím, logický závěr.
Mluvčí 40: Nechť architekturická soutěž, která nás taky stává peníze, že, to jsme zaplatili po 60 tisících těm autorům, tak nechť je skutečně vyhodnocená, než se řekne, tento přístup se nám líbil, ovšem samozřejmě nesplnil zadání, takže nechť vítěz architekturické soutěže dostane vlastně úkol nebo zadání nové od města,
Mluvčí 40: Aby dopracoval svoji studii do parametru, tak jak třeba o tom hovořila paní ředitelka, aby to nebylo takový, jako navrhlo pan Grafek ve okolicích, protože na to zřejmě asi nebude panovat schoda, když já bych byl pro.
Mluvčí 40: A skutečně upraví se to tak, aby to vyhovovalo městu a především budoucím potřebám.
Mluvčí 40: Ale skutečně nebudeme tady přízemní.
Mluvčí 40: Mimochodem, pan Grafek taky zdůvodňoval svůj přístup tím, že svůj záměr studií projednal jak vlastně s IGN-ou, tak s požádníkama, se všem institucema a oni vlastně kladli další požádavky, co je potřeba v té škole řešit, proč je to situaci ve škole znají.
Mluvčí 40: Takže já bych doporučil, nebo ještě jednu poznámku.
Mluvčí 40: V návru usnesení, který tady mám, který jsme dostali, je napsáno, že zastupitelstvo bere na vědomí.
Mluvčí 40: Prosím vás, nezlobte se na mě, ale já to překládám.
Mluvčí 40: Zastupitelstvo ho to dává v ruce, prýž házíme to pod suditstvo, připravte, pak se k tomu vrátíme.
Mluvčí 40: Ale na to není čas.
Mluvčí 40: Pojďme se prosím dohodnout na tom, že uděláme tady nějaké rozhodnutí.
Mluvčí 40: Nemusí to být zrovna takový, který já předložím, ale nech se udělá další krok,
Mluvčí 40: A další krok je, aby skutečně někdo, a tedy nemyslím, že je potřeba znovu vyhlašovat nějakou soutěž, jak tam taky padaly návrhy, dokonce plnohodnotou architekturického soutěž, to je přece asi hloupost, víme, co chceme, víme vlastně, a taky jsme zadali to studii proto, protože víme, že dvostupňovou další školu potřebujeme,
Mluvčí 40: Takže pojďme se domluvit, že někdo z ruky bude pověřen, aby dopracoval tuhle tu studii, buď to H.A.J.K.
Mluvčí 40: nebo pan, ježišmarjano, tak architekt Radek Grafek, promiňte.
Mluvčí 40: a město si ho udiriguje, přeci vždyť může vzniknout komise, která ho bude řídit a řeknout, ne, ne, ta třída už je zbytečná, vždyť přeci vy víte ve městě oddělení vlastní školství a paní ředitelka, co přesně chceme, tak ať ten grafik to namaluje podle našeho přání.
Mluvčí 40: a můžeme to udělat tak, že žádných 7-9 milionů do projektové dokumentaci.
Mluvčí 40: Pak vlastně vypíšme na základě odsoucené studie městem a námi, vypíšme soutěž na zpracování projektové dokumentace pro uzemě řízení nebo ještě lépe pro stavové povolení.
Mluvčí 40: A má to jeden zásadní důvod.
Mluvčí 40: Vy o tom víte, nebo možná jste to nezregistrovali, ale vláda skutečně uvažuje v rámci navyšování sátního rozpočtu, že výčelní 13 miliard právě pro stavbu základních škol a tady máme obrovskou šanci získat dotaci.
Mluvčí 40: Ale tu dotaci získáme tehdy, když ne, že budeme říkat máme nějakou studia představu, ale když budeme mít vlastně projekt respektive stavění povolení, pak se můžeme ukázat od tu dotaci.
Mluvčí 40: a tady nic nediskujeme, my to kdykoliv můžeme zastavit, ale prosím vás, udělejme rozhodnutí, nebojíme se rozhodnout, ta potřeba tady je, slíbili jsme to, tak pojďme se dohodnout, že někdo bude pověřen, aby upravil studii, nejlépe vítěznou, do podroby, kterou vlastně můžeme akceptovat, na kterou městu má peníze a na kterou můžeme požádat o dotaci.
Mluvčí 40: Takže já tady mám připravení usnesení, takže samozřejmě teď ne až po diskuzi bych ho předložil, děkuji.
Mluvčí 28: Děkuji, paní Křížová.
Mluvčí 11: Tak já bych chtěla podpořit paní ředitelku, kolegyni, v tom záměru, že je potřeba té škole dostavět nějaké prostory a teď bych chtěla mluvit o tom, že není kapacita jako kapacita.
Mluvčí 11: Kapacitou je tady pro mě Pepa Šusta na pivovary a další
Mluvčí 11: Význám toho slovo kapacity se vztahuje k počtu, třeba k nedostatku míst pro děti ve školách a nebo nedostatek prostorových kapacita.
Mluvčí 11: Tady na té škole právě dochází k tomu, že chybí prostorové kapacity.
Mluvčí 11: k tomu demografickému vývoji, anebo k tomu, aby jsme nezaměňovali kapacitu a kapacitu, že jako nedostatek míst, tak jsem požádala paní inženýrku Neubauerovou se odboru školství nebo s oddělení školství, jestli by mi zpracovala tabulku o naplněnosti našich škol, pěti škol, takže se tady můžete podívat na tabuli.
Mluvčí 11: A v podstatě ve Vanzdorfu ta naplněnost ve všech pěti školách je na 80%.
Mluvčí 11: Takže nemluvíme teď o tom, že by byl nedostatek míst, ale je nedostatek prostoru přímo na té škole východní.
Mluvčí 11: Takže tohle se bude řešit.
Mluvčí 11: A pak ještě jedna tabulka jenom o vývoji do budoucna.
Mluvčí 11: My můžeme predikovat počet dětí do škol, které přijdou vždycky k zápisu.
Mluvčí 11: Každoročně tak můžeme predikovat do budoucích šest let, vzhledem k tomu, že chodí šestileté děti k zápisu.
Mluvčí 11: Ten zažlucený čtvereček, obdelníček, živě narozený z roku 2014, znamená rok, to je letošní počet dětí, které se narodili a měly přijít k zápisům v Dubnu.
Mluvčí 11: tohoto roku, my jsme jich měli ve finále na papíře na seznamu kolem 133, jestli se nepletu.
Mluvčí 11: On ještě vždycky během těch 6 let, ona se, ta čísla mění, protože dochází k odstěhování přes, jo.
Mluvčí 11: Takže vidíte, že do budoucna, na dalších pět let, že se nepředpokládá nějaký enormní nárůst těch dětí, které do našich škol přijdu, a tím pádem ta kapacita volná těch míst pro děti je dostačující.
Mluvčí 11: Ale ta prostorová kapacita na té škole chybí.
Mluvčí 11: A o tom budeme skutečně intenzivně jednat v nejbližších dnech nebo měsících, aby se toto napravilo.
Mluvčí 11: A asi ještě úplně poslední věc, bez sohledu na to, jestli bude nějaký dotační program nebo nebude.
Mluvčí 11: Prostě bude se projektovat tak, aby se té škole pomohlo co nejdříve.
Mluvčí 11: Děkuji.
Mluvčí 28: Taky děkuji.
Mluvčí 28: Pan Sucharda, prosím.
Mluvčí 04: Já bych jenom chtěl požádat kolegy zastupitele, aby ten postup je naprosto jasný, tak abychom dodržovali pravidla hry, abychom dodržovali zákon, abychom se prostě chovali tak jako normálně.
Mluvčí 04: Rada města zadala tuto studii.
Mluvčí 04: To znamená, že snad panové kolegové dovolí, aby Rada města také se k tomu vyjádřila, to znamená, ona je zadavatel, zastoupitelstvo není zadavatel.
Mluvčí 04: Rada města zadala tuto studii, to znamená, tak jak říkal pan starosta, teďka prvním krokem je, že Rada města bude s tím seznámená a vyhodnotí teda ty architektonické návrhy
Mluvčí 04: a pak se bude pokračovat dál, to znamená, já si myslím, že v tomto případě zastupitelstvo ani nemůže přijímat žádná jiná usnesení, protože by v podstatě předjímalo za prvé a za druhé by teda bralo pravou moci orgánů, který to sám uložil.
Mluvčí 04: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak děkuji, hlasí se paní Lanková.
Mluvčí 08: Já bych to, vůdle bodu, chtěla říct od začátku.
Mluvčí 08: Jsem se k tomu přikláněla, aby se do té školy investovalo.
Mluvčí 08: Není to tak dlouho, co tu školu se vlastně chtělo zavřít.
Mluvčí 08: Nechtěli se tam už dělat ani v okna nic, takže jsem ráda, že se to celo spopilo.
Mluvčí 08: Nevím, proč pískám.
Mluvčí 08: A bez ohledu na to, co říkal pan Sucharda o tom usnesení, to asi jistě mám pravdu, ale s tím postupem těch věcí, ne s postupem, jak má postupovat úřad, musím souhlasit s panem inženýrem Lidlem, protože i mně se to, co řek, líbilo.
Mluvčí 08: A současně musím souhlasit i s paní magistrou Křížovou.
Mluvčí 08: I kdyby se schvalovalo teď, jako určitě ten projekt podpořím.
Mluvčí 28: Děkuju, pan doktor Jára.
Mluvčí 23: No ještě jednou, ty projekty jsou trošku odlišné, já si teda kladu otázku, že jsem se poznamenal od paní ředitelky, že se nekloní k megalomanskému projektu a to mě trošku zarazilo a proto
Mluvčí 23: ve mě vyprovokovaly určité otázky.
Mluvčí 23: Já jsem se chtěl zeptat, jestli při tom architektonickém zadání byla dana orientačně cena toho zadání, to jedná.
Mluvčí 23: Potom, jak se oba architekti odchýlili od tohoto zadání, jedno z jakýhokoliv důvodů, jestli to byl důvod doporučení hygieniků a nebo doporučení hasičů, to je tohleto, a potom kolik vlastně při finalizaci těchto projektů by vlastně, byť bude nějaká dotace, předpokládáme,
Mluvčí 23: tak kolik by ty stavby od jednoho nebo od druhého architekta stály, to jednak, a potom jestli ta dotace lze jí použít na jednu školu, je to otázek víc, lze jí použít na jednu školu, nebo jestli je to nějak limitováno, jestli tam musí být více škol, anebo to můžeme prostě orientovat se na jednu školu.
Mluvčí 23: Mně se jako tyhle investiční věci, samozřejmě se mi líbí, ale my tady stojíme u zrodů,
Mluvčí 23: určitého zasazeného stromečku a dokud ho nepřistřihneme tak, aby se vývěl, jak chceme my, tak, aby se nám nerozkošlatil určitý obrovský finanční těs, aby jsme se o tom nedohadovali za rok, jako třeba o školce.
Mluvčí 23: To znamená, dejte tomu mantinelli, to bych prosil,
Mluvčí 23: Zadávám, nebo nemůžu zadávat raději, ale poprosil bych radu a byl bych rád, jestli by mi mohl někdo odpovědět na ty cenové relace, protože jsem byl vlastně touto otázkou o té megalomanii indukován.
Mluvčí 23: To je to otázce.
Mluvčí 23: Děkuju.
Mluvčí 28: Děkuju, panu Járovi.
Mluvčí 28: Poprosím pana inž.
Mluvčí 28: Beránka.
Mluvčí 03: Já budu velice stručný.
Mluvčí 03: Pane doktore, to asi je přesně ty otázky, které jste teďka položil, by si měla položit rada města a vyhodnotit si to na svojím nejbližším nejednání nebo na jednání, kde to bude na programu.
Mluvčí 03: Tím to by se právě měla zabývat.
Mluvčí 03: Teďka asi nemá smysl ode mě říkat, co všechno bylo v zadání nebo v zadávacích podmínkách a co všechno porušil jeden či druhý zpracovatel.
Mluvčí 03: To bychom se tady asi nerozloučili, to by bylo na další povídání.
Mluvčí 03: Jinak ty limity finanční tam byly, byly stanoveny panem architektem Šonským, byly asi 40 milionů korun a překročili je oba dva architekti, pan Hájek Méně, pan... dva architektonická...
Mluvčí 03: kancelář pana Hajka a projektční kancelář pana Grafka je překročila mnohonásobně, ale je to otázka, jak to bude vyhodnoceno.
Mluvčí 03: Neznamená, není to nic striktního, že by se mělo říci, že studie jdou do koše, nebo že studie nesplněly zadání.
Mluvčí 03: Rada města musí vyhodnotit, jaký by byl další krok.
Mluvčí 03: Určitě to není na místě, aby zastupitelstvo dávalo nějaké úkoly.
Mluvčí 03: a řešilo dneska.
Mluvčí 03: To jsou prostě návrhy, jak by to mohlo v budoucnosti vypadat a ta cesta k tomu je ještě dost úžitá.
Mluvčí 03: Dneska nejde dělat žádné ukopené rozhodnutí.
Mluvčí 28: Děkuji, z technického pan Jara.
Mluvčí 23: Prakticky jste mi odpovědal, to znamená, že když se tam technicky, to znamená, ten pan architekt Hájek se odchýl od toho zadání v okolí, přibližně, abychom věděli,
Mluvčí 03: Já si to nepamatuju, takže možná si tady někdo si pamatuje, tak pan Hájek, tam říkal nějaký 42-43 milionů korun, pan Grafek 127, ceny bez DPH samozřejmě u obou dvou architektů, takže ten limit byl překročen, je otázka jestli byl nastaven správně, jestli jsme... To děkuju, děkuji.
Mluvčí 28: Děkuju, paní Fábriva?
Mluvčí 00: Já bych jenom krát se jistila, jestli lze nějak termín, jakože přibližně kdyby ty studie mohly být chváleny, ať tak nebo tak, jako nebo střet nějaký, jestli uvažujete o nějakým termínu.
Mluvčí 03: Vy se ptáte asi na termín, jak to nejrychlejiš někam postrčit, což já samozřejmě nevím, to záleží na radních.
Mluvčí 03: My můžeme akorát předložit na nejbližší jednání Rady města tyto materiály, aby Rada města rozhodla, můžeme navrhnout nějaký postup, ale nemůžu teďka říkat, jak to bude dál, já to nevím.
Mluvčí 00: Aby se o tom nedohadovalo dva roky, tak jsem to myslela.
Mluvčí 00: Jestli víte třeba, že do půl roku se bude vidět, proto jsme se rozhodli, dáme úkol a oni to takhle dál budou řešit.
Mluvčí 03: Bohužel jsme na začátku, máme nějaké kapacitní nedostatky, víme co té škole chybí a začali jsme studií.
Mluvčí 03: Studie se dá pokračovat, studie se dá schválit, studie se dá hodit do šuplíku.
Mluvčí 03: jsou prostě různé možnosti, ale musíme se dostat v projektové dokumentaci.
Mluvčí 03: Po projektové dokumentaci případně, že se bude řešit teda nástavba, tak je to stavební řízení pro územní rozhodnutí, musí se vypracovat dokumentace pro stavební povolení atd.
Mluvčí 03: Takže to jsou
Mluvčí 03: měsíce, neli roky.
Mluvčí 03: Takže tak i tak se zastupitelstvo dostane k nějakému schválování, financování až v nejbližších dvou, třech letech o takovéto velké investici.
Mluvčí 03: Děkuju.
Mluvčí 28: Jinak hrada města se sejde za 14 dnů, takže určitě se budeme těma tím zabývat, určitě vyhodnout se ním situace.
Mluvčí 28: Děkuju, pan Rídl.
Mluvčí 40: No, takže já teda přisoupím
Mluvčí 40: k tomu mému závěru.
Mluvčí 40: Ještě bych se jednou vrátil.
Mluvčí 40: O čem vlastně tady byla diskuze?
Mluvčí 40: Schodili jsme se na tom, že ta škola je potřeba, vlastně už to rozhodnutí padlo dříve, že ty dva stupně potřebujeme.
Mluvčí 40: Navíc ještě bych k tomu dodal, když se podíváte na mapu Vansdorffu, tak ta škola tam krásně pasuje, protože v té lokalitě Hrádek, Špíčák, tam prostě jednak je to lokalita, která se teď dost silně obydluje novou výstavbou a tam vlastně ty děti jsou a vejfaň, aby tam ta škola byla.
Mluvčí 40: Ale chci říct jinou věc.
Mluvčí 40: Obydvě studie, jak to tady říkal pan předseda komise, nesplnili v podstatě zadání, oni se o to uchyli, jeden míň, jeden víc, nebo takhle je to vyplnilo z toho jednání.
Mluvčí 40: Ale já jsem tady říkal možná nedostřetelně, že přeci když už máme dva soutěžící, tak není problém vybrat skutečně toho vhodnějšího.
Mluvčí 40: Mimochodem už tam padaly nějaké názory na té zkuse,
Mluvčí 40: Pan Beránek by určitě řekl lépe, nicméně proto říkám, že jestliže se rada sejde za 14 dnů a teď bych vzal pana stracu za slovo a bude to být na programu, tak na základě doporučení komise, kterou určitě taky pan Moravec zvládne předložit radě, se to rozhodnutí, kdo je v podstatě jakoby formálním vítězem
Mluvčí 40: udělat může a já navrhuji na základě toho takového rozhodnutí rady, aby tento formální vítěz byl pověřen konkrétně, aby s ním byla uzavřena smluva s panem starostou na dopracování studie a teď to řeknu pomalu, podle upřestěného zadání města, město si řekne, jestli tam chce tři učebny, dvě učebny, město si řekne, jestli tam chce tělocvišu, která splňuje požadavky na závodní basketbal nebo co to je a
Mluvčí 40: A další podmínky, takže vlastně má to v ruce město, má to v ruce třeba kumise pana Moravce, která by vlastně toho architekta, který bude tím pověřen, řídila.
Mluvčí 40: A pak se nemůžeme dočkat překvapení, že vlastně z toho věze 150 milion a tak dále.
Mluvčí 40: A druhá důležitá věc je, že jsem řekl, že ne, že tento člověk, že bude nebo tato architektickou studiu, že vlastně bude pověřen s pracovním dokumentace.
Mluvčí 40: Ne, jenom dopracování své studie
Mluvčí 40: která nám umožní vypsat soutěž na zpracovatele, projektové dokumentaci, jak o tom hovořil pan Beránek.
Mluvčí 40: A pokud je o termíny, pánové, žádný rok a dámy, žádný rok, i tak se přeci nepodíká ani ve městě.
Mluvčí 40: Tu studii ten vítěznej architekt, který vlastně zná problematiku, zná zadání původní a tak dále, je v obraze, je schopen do konce roku vlastně udělat.
Mluvčí 40: Upřesnění půjde zadání.
Mluvčí 40: Když město bude připraveno říct, co přesně chce, tak architekt to určitě udělá.
Mluvčí 40: Takže není problém, aby jsme přijali následující usnesení.
Mluvčí 40: Městské zastupitelstvo ukládá starostovi města,
Mluvčí 40: uzavřít s vítězem vyhlášené architekturické studie na úpravě a dostahovu základní školy východní smlouvu na dopracování předložené studie dle upřesňujících požadavků města.
Mluvčí 40: Termín dokončení studie stanovit tak ve smlouvě, aby do 31.12.2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební řízení nebo stavební povolení.
Mluvčí 40: Já si myslím, že tohle to zaprvé nezasahujeme do pravomocní rady, jak tady o tom hovořil pan
Mluvčí 40: místo starosta, ale dáváme tomu nějaký impuls a hlavně dáváme tam nějaký termín, není to, že nějak se dohodeme, nějak to uděláme, je tady termín.
Mluvčí 40: Do konce roku to udělá vlastně ten, který bude pověřen a potom v podstatě my uděláme vyběr řízení a potlačíme to dál.
Mluvčí 40: Já si myslím, že na tom není nic kontraproduktivního, nelogickýho, že na tom byste se skutečně měli v rámci nějakého spolupráce dohodnout.
Mluvčí 40: A skutečně takto, a tím nepředvímám nějaký další postup, ano, jenom udělat první krok, který asi uspokojí i paní ředitelku.
Mluvčí 40: Takže ten návrh předávám návrové komisy.
Mluvčí 40: Děkuju.
Mluvčí 28: Prosím paní Křižovou,
Mluvčí 11: Já se musím ohradit.
Mluvčí 11: Vopravdu, já už tohle vnímám jako zásah do kompetenci Rady města.
Mluvčí 11: Já si myslím, že tady mi předřečníci řekli, jak budeme dál postupovat.
Mluvčí 11: Předchozí rada pracovala svrchovaně
Mluvčí 11: a nedávali jsme jí takovéhle úkoly, už jako jsme jí nepodsouvali nějaké předběžné rozhodnotí, takže já vůbec s tímhletím se nemůžu stotožnit a nebudu hlasovat pro toto, určitě budu hlasovat proti.
Mluvčí 11: A už jako bych snad i byla ráda, aby tohleto skončilo.
Mluvčí 11: Tady, že se ukládá nám radě pomalu, jo, to je tam zaobalené, že máme dělat takhle a rozhodovat takhle.
Mluvčí 11: Nechte to na té radě, až dostaneme podklady, tak budeme jednat opravdu s nejlepším svědomím a zájmu školy od paní ředitelky, nebo školy tady paní ředitelky Šmídové.
Mluvčí 11: To mi věřte.
Mluvčí 28: Děkuju, pan Sucharda.
Mluvčí 04: Já teďka bych jenom...
Mluvčí 04: Já jsem byl přinášený před vámi, pane inženýre, musíte koukat na tu tabuli.
Mluvčí 04: Já jsem jenom chtěl říct, že si tady chvilkama připadám, jak v tosácké škole, abych parafrázoval ten známý výrok.
Mluvčí 04: My nejsme, pane inženýre, vaše žáci a vy jste se tady rozhodl, přestože jste samozřejmě měli nějaké zdravotní problémy, ale byste velmi dlouhou dobu, pokud tady byla jiné vedení, tak jste byl téměř neviditelný a neslyšitelný.
Mluvčí 04: A teďka na každém zastupitelstvu úkolujete starostu města.
Mluvčí 04: Ani ne tu radu, protože to nemůžete, ale toho starostu.
Mluvčí 04: A já být starostou tak takovéhle ustesení v životě nepřijímu.
Mluvčí 04: Protože to je oprátka, do kterého vy se mu snažíte ten krk nadspat.
Mluvčí 04: A to už je poslední tři zastupitelstva zpátky.
Mluvčí 04: Já bych se fakt durazně ohradil, protože lidová tvořivost na zastupitelstvu i z hlediska teda jako doporučení ministerstva vnitra není příliš doporučována, protože právě vznikají takovéhle
Mluvčí 04: podobné věci, aby opravdu jsme se chovali na tom zastupitelstvu jako řádní hospodáři, jako odpovědní zastupitelé, jsou tam nějaké kompetence, které jsou, pan starosta vám sdělil, že za 14 dní na nejbližší radě se to bude projednávat, pokud by se tak nestalo, tak samozřejmě jako zastupitelé k tomu, že to můžete, ale ukládat na každé radě
Mluvčí 04: Teda na každém zastoupitelstvu takové usnesení jako dejme chodník do návrhu rozpočtu na příští rok, no snad návrh rozpočtu se připravuje v říjnu a ne na květnovém zastoupitelstvu.
Mluvčí 04: Já jsem prostě zjistil, že jsem si vzal nový koníček a že teďka prostě budete pane starostu tady tímhletím způsobem dusit, ale já bych doporučoval opravdu se chovat normálně.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Já navrhuju, aby se už nepřijala žádná usnesení.
Mluvčí 28: Tak, ne, to byl jenom takový vtip z mé strany.
Mluvčí 28: Pan Rídl, prosím.
Mluvčí 40: Já nevím, já snad jenom jednoduchou reakci.
Mluvčí 40: Pane starouců, vy se cítíte dočen tím, že na vrhu se někde vlastně vám zastoupitelstvo ukládá.
Mluvčí 40: Já myslím, že vlastně to asi nemůžete, ani to neuděláte, jste rozumý člověk.
Mluvčí 40: To spíš, pan místnostarosta by se měl nějak asi blíze známit z pravidly vlastně hery, jaký tady zastupitelství mají bejt.
Mluvčí 40: To přece není lidová tvořivost.
Mluvčí 40: Po našich zastupitelích se chce, aby jsme byli aktivními, aby jsme přišli s názorama, a já jsem kolikrát řekl, když přeci zvedněte ruku, že s tím nesouhlasíte.
Mluvčí 40: A to, co v podstatě vy tady prezentujete, že tady z vás dělám nějaké žáky a tak dále, přeci co to je za loupost, to nemyslíte snad vážně.
Mluvčí 40: K paní Křížovi bych chtěl říct jenom, jo tak takhle, a ještě samozřejmě kdybych mohl, tak navrhnu k snesení, že zastupitelstvo ukládá radě, ale podle zákona, podle pravidel, který jsme si přijali, v podstatě zastupitelstvo to ukládá radě, ale prostřednictvím pana starosty, ten podepise smluvy, proto tam figuruje jeho jméno, to přeci není žádný osobní útok na pana starostu, to je hloupost.
Mluvčí 40: Naopak já ho považuji za svého přítele.
Mluvčí 40: Pokud jde o poznámku
Mluvčí 40: Pani Křížovi, zase omluvám se, ale prostě zákon je zákon.
Mluvčí 40: A teď já si nasadím brýle, abych to řekl přesně.
Mluvčí 40: Takže v paragrafu 83 odstavec 2, který by doporučovala paní vicelostárský, aby se se nám podívala, je takový jednoduchý pravidl, jmenuje se to střed zájemu a to hovoří o tom, že pak, když vlastně jste jako fyzická osoba, anebo zástupce právnické osoby, což jste, buď to ve sporu, anebo vlastně stojíte proti
Mluvčí 40: předmětu jednání a tady vlastně jste jako ředitelka školy proti ředitelce školy, měla by se to před zájím tohoto jednání oznámit, že jste ve střetu zájmu a samozřejmě a zase z morálního hlediska podle toho se i chovat.
Mluvčí 40: Takže já samozřejmě jsem byl milé překvapen a vítal jsem vaše první vystoupení, jenže tohleto druhé vystoupení, které zase nahrává nebo
Mluvčí 40: odpínkáváte na ten problém někam jinam, že se vstupujeme do Pravomocní rady, to přeci není pravda.
Mluvčí 40: Uvědomte si, že zastupitelstvo je vrcholovej orgán a co si tady vy dohodnete, to přeci mě říká Rýdl pro bůh.
Mluvčí 40: Já to jen navrhuju a dávám to ke zvážení.
Mluvčí 40: A když řekneme ano, takhle to uděláme, tak to je rozumití zastupitelstva.
Mluvčí 40: Takže já si myslím, že naopak, pane místo starostu, vracím se k vám, vy byste mě měl pochválit, že jsem aktivní člen,
Mluvčí 40: a ne mě tady peskovat za to, že tady s vás dělám žáčky, to přece vůbec není pravda.
Mluvčí 40: Copak já se tady chovám nějak povíšení, nějak učitelský, ani náhodou.
Mluvčí 40: Já prostě říkám pouze svoje názory a ze vzhledu na to, že jsem z biznesu, tak si myslím, že když se uloží úkol, anebo je nějaký záměr, uloží se úkol s termínem a chci, aby v tom termínu mi někdo řekl, co se s tím dál bude dělat.
Mluvčí 40: A nejenom, že se řekne bereme na vědomí a příště uvidíme.
Mluvčí 40: To prostě, si myslím to, já takový styl nemám a proto navrhuji usnesení takový, kde jsou vždycky odpovědnost a termín.
Mluvčí 40: Jestli s tím nesouhlasíte ostatní zastupitelé, tak řekněte, že ne, že to je blbost, no a buďte proti.
Mluvčí 40: Takže, já se omluvám za tenhle ten projev můj, nesouvislý, ale prostě já trvám na návrhu mého usnesení, že si, protože jsem se u něm přesvědčený, že je správnej, že nikoho
Mluvčí 40: na nikoho neutočí, nikoho neomezuje v právech, pouze říká, až rada rozhodne, kdo vyhrál, tak tohoto vítěze pověřte, aby dopracoval podle našich požadavků, studií, abychom měli něco v ruce a mohli jsme vylásit výběrové řízení na zpracovatele dokumentace.
Mluvčí 40: A celý proces realizace urychleli.
Mluvčí 40: Nic víc, nic míň.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Stechnickou paní Křížova.
Mluvčí 11: Chtěla bych vědět, jak konkrétně jsem ve střetu zájmu jako ředitelka.
Mluvčí 11: Já neprojektuju, nestavím, nezadávám výběrové řízení, jenom se vyjadřuji jako odborník z praxe, řekněme, a z pozice v mé funkce.
Mluvčí 11: A pokud tedy bych, já teda nesouhlasím s tím, že jsem ve střetu zájmu, a nerada to tady říkám, ale pokud by tady měl být někdo ve střetu zájmu, tak jste to vy, pane Rýdle.
Mluvčí 11: A to ze dvou věcí, ze dvou důvodu.
Mluvčí 11: Vy tam máte syna na té škole, vy tam máte svoji bývalou ženu.
Mluvčí 11: Vy jste s tím začal.
Mluvčí 11: Vy jste s tím začal.
Mluvčí 11: Já bych to tady neventilovala.
Mluvčí 11: Takže pokud někdo ve střetu zajmů, tak asi někdo jiný.
Mluvčí 11: A tím, že nám tady podsouváte pana Grafka, tak tohle já považu za úplně přímý důkaz nebo příklad takzvaného klientelismu.
Mluvčí 11: A tím končím.
Mluvčí 28: Děkuju, hlasí se paní Lanková.
Mluvčí 08: Já jsem jenom k tomu, co tady teda všechno padlo.
Mluvčí 08: Po střech mám už, taky už to tady padlo, asi třetí zastupitelstvo za sebou.
Mluvčí 08: Beru dobrý nápady, jako můžem se o tom popovídat, jako může se to vzít na vědomí.
Mluvčí 08: ale některý ty návrhy na to usnesení, mě přijdou, pane inženýre, nezobte se na mě, ale mě někdy přijdou prostě postavený tak, aby za nějakou dobu, kdy se tohle prostě nestihne a může se stát cokoliv, tak budete zrovna ten váš spolek, teda to hnutí, budete zrovna první, který budou říkat, jo, vidíte to,
Mluvčí 08: My jsme chtěli a oni prostě to nestihli.
Mluvčí 08: Já to z vás prostě cítím, že vy tohleto, když se nesplněj ty termíny, jo, tak já věřím tomu, že budete první tady s panem Inženým Horáčkem, kterým to máte i vo hlavu a který tím budou operovat.
Mluvčí 08: Že prostě vy jste byli ty, který to chtěli a oni to nesplněli.
Mluvčí 08: Oni jsou ty špatný.
Mluvčí 08: Já tohleto prostě z toho cítím.
Mluvčí 08: Jo, když jsou nápady dobrý,
Mluvčí 08: Neříkám, vy máte dobrý nápady, už jsem párkrát s váma souhlasila, ale jde to prostě, jde to udělat i jinak, prostě dát návrh takovej, otevřeme diskuzi, popovídáme se o tom a může i pak se dát do té rady města, aby to projednala a dala těm zastupitelům.
Mluvčí 08: Ale úplně takhle úkolovat jakoho, to se mi asi taky úplně nelíbí.
Mluvčí 08: Asi by se mi to nelíbilo, i kdybych byla v pozici někoho jako v radě města, starosti, místo starosti, kohokoliv.
Mluvčí 08: My to neposouváme, pane inženýre.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo je i o diskuzi.
Mluvčí 08: Jo?
Mluvčí 08: Tak.
Mluvčí 38: Perfektní.
Mluvčí 38: Pávme se věcně a poprostěme se.
Mluvčí 38: Poprostěme se v zájemných osobních injektiv.
Mluvčí 28: Děkuju, ano, bavme se věcně, to je důležitá poznámka určitě.
Mluvčí 28: Hlavně nic se nedělá, to taky bylo heslo.
Mluvčí 28: Tak, pan doktor Jára, prosím.
Mluvčí 23: Já bych nehrád, aby se ta situace zase rozhoňala tak, jako jsme se tady rozhoňali před dvěmi hodinami asi.
Mluvčí 23: Dávám tedy protidávrh a ten v tom původním vznění
Mluvčí 23: že zastupitelco města rozhodlo vzít na vědomí prezentaci architektonických studií na stavební upravy základní školy východní a dal bych návrh hlasovat.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Už nikdo ze zastupitelů není přihlášený, takže budeme hlasovat o návrhu pana doktora Jary jako posledním a původním teda návrhu.
Mluvčí 30: Takže poprosím návrhou komisy.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí prezentace architektonických studií na stavební úpravě Zrše Východní.
Mluvčí 30: Můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: Prohobilo 12 zastupitelů, proti 1 zdrželi se 4, nehlasoval 1, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Tak a poprosím teď pana Suchardu.
Mluvčí 04: Dobrý večer, protože to školství přece jenom každému z nás leží na srdci, takže já jsem vyslyšel samozřejmě žádnou stále, konzultovali jsme to velmi dlouho s panem náměstkem Hitman a Petrem Schmidem, já bych také, jste si všimli, že tady na jednání je přítomen i ředitel naší největší střední školy, pan Petr Kotulič se svým týmem, je tady přítomen zástupce firmy nebo architektonické studia pro projektu, pan Sobel se svojí koleginí,
Mluvčí 04: a domluvili jsme se, že na dnešním zastupitelstvu by nás v podstatě provedli a představili projekt kampusu, který připravuje ústecký kraj.
Mluvčí 04: Takže nevím Petře, jak si to budeš řídit.
Mluvčí 28: Tak poprosím mikrofon panu Šmídovi.
Mluvčí 15: Takže dobrý večer už.
Mluvčí 15: Byl jsem svědkem bouřlivých diskuzí tady na různá témata.
Mluvčí 15: Nechtěl jsem zasahovat do vaší kompetence zastupitelů města, protože to je vaše sprchovaná pravomoc.
Mluvčí 15: rozhodovat o záležitostech města, ve kterém také žiju, mám na to také svůj názor, jsem velice rád, že ta školka, která pravděpodobně dostala zelenou, tak že bude postavená z těch peněz, já bych jen tak na úvod možná řekl, že jako člen monitorovacího výboru EROPU
Mluvčí 15: kam jsem byl nominován za asociaci krajů, tak v podstatě v příštím monitorovacím období bude vyčleněna významná část, významné miliardy na rekonstrukce nebo spíš jako na rozšíření kapacit základních, mateřských, středních a další škol.
Mluvčí 15: a z toho největší obnos bude na základní školy.
Mluvčí 15: Já jsem jako jeden ze tří krajských radní jsem se účastnil v jednání v parlamentu za přítomnosti pana Plagi a paní ministrině Dostálové, kde jsme lobovali za to,
Mluvčí 15: aby střední školství a jeho část byla povýšena z těch 15%, které měly jít pouze, 15% z té částky mělo jít do středních škol.
Mluvčí 15: Takže se nám podařilo to navýšit, nicméně nejvýznamnější část je tam na základní školy, významná část je tam i na vybudování školních klubů a školních družin.
Mluvčí 15: Ve chvíli, kdy budou vyhlášeny ty programy, tak je naprosto nezbytné mít v šuplíku připravený projekt, který můžete předložit a požádat, protože tam se jedná o řády dnů, maximálně týdnu, kdy můžete tu žádost podat, jsou města,
Mluvčí 15: jsou obce, jsou kraje, které jsou připravené a můžou z těch svých šuplíků vytahovat jako králíky z klobouků různé projekty.
Mluvčí 15: Takže moje takové doporučení vám, jestli bych mohl si to dovolit, tak bych prostě některé ty projekty, které budete mít připraveny, tak abyste je měli připraveny včas.
Mluvčí 15: Já bych tady chtěl zahájit nějakou prezentaci rozvoje středního školství ve Vansdorfu, protože střední škola ve Vansdorfu byla dlouhou, dlouhou dobu popelkou, hlavně co se týká toho zabezpečení
Mluvčí 15: nebyla tady splněvána spousta hygienických norém a ta škola je taky rozstříštěná, má mnoho budov, odehrává se to v mnoha částech, které vůbec nesplňují žádné podmínky, které jsou v 21. století nutné k tomu, aby se žáci vzdělávali.
Mluvčí 15: Úsecký kraj v podstatě na základě komunikace s panem ředitelem Petrem Kotuličem jsme našli nějakým způsobem sluch u těch kompetentních mých kolegů a v podstatě jsme se domluvili na tom, že vznikne studie, která bude vlastně takovým předstupněm toho, že bude zahájeno
Mluvčí 15: projektová dokumentace, že se bude, tak jak to říkal tady pan inž.
Mluvčí 15: Riedl, že bude na základě toho zadána projektová dokumentace.
Mluvčí 15: Ve chvíli, kdy se, kdy a to už bych možná poprosil pana projektanta, aby k tomu řekl víc, děkuji.
Mluvčí 13: Dobrý den, moje jméno je Jiří Cobl, jsem společní kanceláře pro projekt, které zadal Ústecký kraj zpracování studie revitalizace bloku střední školy.
Mluvčí 13: Za mnou
Mluvčí 13: Na slajdu vidíte vlastně rozsah pozemků, které má k dispozici Ústecký kraj.
Mluvčí 13: Celá ta studie byla zadána ve 4 částech.
Mluvčí 13: Řekneme zaprvé
Mluvčí 13: se jedná o revitalizaci stávajícího objektu, kde ústavský kraj započal rekonstrukci toho, co se asi museli všimnout, protože viditelnou částí je rekonstrukce fasády těch objektů, které v této chvíli slouží škole a kromě jiného samozřejmě už proběhla vnitřní rekonstrukce sociálních zařízení a nějakého technického vybavení.
Mluvčí 13: Ta studie, která teď zniká, dotahuje rekonstrukci vnitřních prostor, takže má nadefinovat, co se má udělat s tou stávající budovou.
Mluvčí 13: Nicméně kvůli tomu tady dneska nejsme.
Mluvčí 13: My jsme tady kvůli části druhé a to je náhrada toho stávajícího objektu
Mluvčí 13: kordu, což je ta obytovna v rámci areálu školy, ta dneska z technických parametrů neběhovuje a musí být zbourána a nahrazena novou budovou.
Mluvčí 13: Ústecký kraj jasně definoval cíl, který musí tato studie splnit, to znamená zadal požadavky kapacit a to, jak administrativní části, která má být součástí té nové výstavby, která nahradí ten stávající objekt toho kordu,
Mluvčí 13: a kapacity ubytování pro dvě kategorie žáků a to jsou zletilé a nezletilé.
Mluvčí 13: O tom vám potom poví podrobněji architektka Rone, která byla autorem nebo která je autorem té celé studie.
Mluvčí 13: Takže to byla část druhá a část třetí byla umístění nebo doplnění funkce té školy, neboť je to
Mluvčí 13: ty kapacity ta škola má veliké a jediný, co jí tam dneska chybí, je tělocvična.
Mluvčí 13: To znamená, že Hustecký kraj zadal parametry tělocvičny pro bývku a součástí a podmínkou zadání bylo najít prostor pro umístění tělocvičny.
Mluvčí 13: To znamená, že v této chvíli my vidíme na
Mluvčí 13: slajdu pozemky, které máme k dispozici.
Mluvčí 13: Já bych poprosil o další slajd.
Mluvčí 13: To zadání Ústecký kraj definoval úplně jasně.
Mluvčí 13: Chce postupovat v dalším zajávání stupně dokumentace, to znamená dokumentace k územnímu a stolebnímu řízení a to v nějaké reálné době, to znamená, že
Mluvčí 13: jestliže toto zadání přeložíme, tak to znamená, že musíme být Solarus územním plánem.
Mluvčí 13: My prostě nemůžeme navrhnout v rámci studie něco, co územní plán v této chvíli nepodporuje, protože zastavíme celý vývoj toho projektu na další dobu a není to tak, že záměrem Ústeckého kraje po předání studie
Mluvčí 13: je zadání toho dalšího stupňe, což by v té chvíli nemohlo na sebe navazovat.
Mluvčí 13: Já zkusím jenom okomentovat ty prostory, které máme k dispozici.
Mluvčí 13: To, co jste viděli v tom předchozím slajdu, tak je prostor tohle z toho, místa a plus prostor zde.
Mluvčí 13: Z územního plánu vidíme, že ten trouhelník, té zeleně, která dneska je před tím samotným objektem, nebo před samotným areálem školy, je v územním plánu jako zelená plocha, která prostě neumožňuje uměstňovat v této chvíli, tak jak je územní plán platný uměstňovat jakékoliv stavby, kromě vybavení parků, řekněme zjednodušeně.
Mluvčí 13: Pak máme zbytek toho areálu je v občanské vybavenosti, kde samozřejmě to umožněno je a naproti tomu přes cestu je dneska areál, který je nevyužívaný dlouhodobě, který je v části ve výrobě čisté, říkám to správně, jo?
Mluvčí 13: A části občanské vybavenosti, to znamená, že z hlediska
Mluvčí 13: Využitelnosti jsme měli k dispozici pouze omezenou část a to mimo tu zeleň.
Mluvčí 13: A dalším stupním parametrem bylo samozřejmě zachování již rekonstruovaných částí toho areálu školy.
Mluvčí 13: Takže to je asi ty základní podmínky, které ústecký kraj zadal.
Mluvčí 13: Znovu zopakuju, že ta kapacita a ty podmínky byly jasně definovány panem ředitelem, ty požadavky jsou striktně jasně dané a v té chvíli samozřejmě to zadání je jednoduché uchopit a máme parametry, které musíme splnit.
Mluvčí 13: Postup byl následující, my jsme toto zadání, soutěž jsme vyhráli v listopadu loňského roku, zahájeli jsme projekční činnosti, dostali jsme se přes prvotní
Mluvčí 13: varianty nebo různé varianty k nějakému závěru, kde vlastně Ústecký kraj na pracovních skupinách za účastí pana ředitele a Ústeckého kraje a pana náměstka Heymana zváželi, která varianta je možná z hlediska.
Mluvčí 13: splnění zadání a samozřejmě vztahu k návaznosti na další postup proječních prací.
Mluvčí 13: Tato varianta byla odprezentována městu Vansdorf, protože to zadání znělo, že samozřejmě musíme odsouhlasit tu studii jak s hygiénou, hasičema, tak dočinnýma orgánama, tak samozřejmě městem Vansdorf, na kterém katastru se nacházíme.
Mluvčí 13: To je ten důvod, proč jsme dneska tady, protože tam jsme malinko nedošli ke schodě v názoru na to, jak má ten objekt vypadat a jak se má dostavět celý ten areál.
Mluvčí 13: To znamená, že my jsme
Mluvčí 13: A my jsme následně na tom měli jednání u pana starosty, respektive, pan starost nám nebyl, ale ostatní místo starostové a ostatní.
Mluvčí 13: osoby, které mají v tom povolovacím procesu za město Wannsdorf se možnost vyhářit, došly k tomu, že došlo k nedorozumění a že by bylo dobré, aby jsme tuto studii, tak jak jsme ji dneska odsouhlasili na Ústeckém kraji, předložili a představili vám dneska na tom zastupitelstvu.
Mluvčí 13: Takže proto jsme dneska zde a já bych předal asi slovo paní architekce Rone, aby dokončila tu prezentaci
Mluvčí 13: a na konci bychom vás požádali, jakožto město Vansdorf, které na jejich katastru stavíme, o to, jestli by bylo možno dát, ano nebo ne, nemyslím tím zastupitelstvou, myslím tím samozřejmě správný orgán této studii, protože bez vašeho souhlasu se ten projekt neposune
Mluvčí 13: Děkuji za pozornost.
Mluvčí 36: Dobrý večer, moje jméno je Lenka Róne a jsem autorkou projektu.
Mluvčí 36: To, co v této chvíli uvidíte, je rozpracovaná studie.
Mluvčí 36: Není to finální verze.
Mluvčí 36: Ještě se na tom bude měsíc a půl, dva měsíce pracovat i s hledem jakoby k parkovým úpravám a ostatním věcem.
Mluvčí 36: Tak na tomhletom obrázku vidíte vlastně rozsah bouracích prací, které budou potřeba vlastně v rámci nové výstavby.
Mluvčí 36: Jak již bylo řečeno,
Mluvčí 36: Dnešní domov mládeže nesplňuje jak z technických, tak s nějakých energetických požadavků dnešní legislativu, plus vlastně nevyhovuje z hygienických parametrů, takže je potřeba ho vlastně odstranit.
Mluvčí 36: My jsme po několika variantách, zhledem, jak už bylo řečeno, zhledem k územnímu plánu, k budovám, které vlastně musí zůstat, jsme navrhli
Mluvčí 36: jsme navrhli nějaké řešení.
Mluvčí 36: Počítali jsme s výhledovými osami, máme tam historickou budovu gymnázie, která by měla být vidět i po naší nové zástavbě.
Mluvčí 36: Máme tam stávající budovy, musíme vzít v potaz oslunění, aby jsme nepostavili něco, čím zastíníme stávající budovu, stávající učebny.
Mluvčí 36: plus jsme vlastně jakoby vzali v potaz orientaci k světovým stranám.
Mluvčí 36: Z toho nám vlastně vyšlo toto řešení, kde vlastně červeně je vyznačená administrativní část budovy plus centrální vstup, který se vlastně nachází ve CC a v původním umístění dnešního domova mládeže.
Mluvčí 36: Toto umístění je z toho hlediska nejlepší, protože
Mluvčí 36: kvůli vlastně tomu, jak jsem již řekla, kvůli tomu osunění, jsou tam ty osy, který vlastně dodržujeme.
Mluvčí 36: Oranžově vlastně vidíte nový domov mládeže, ten je umístěn takto, protože je to nejvýhodnější vzhledem k té orientaci na ty světové strany.
Mluvčí 36: Tam je to dáno hlavně tím, že vlastně ta podelná osa toho domu je umístěna sever jich, tudíž vlastně všechny pobytové místnosti, které jsou vevnitř, jsou přirozeně osluněny z východu a ze západu.
Mluvčí 36: V žlutě na tomto obrázku vidíme umístění nové tělocvičny, která opět nahrazuje stávající nevyužitou budovu.
Mluvčí 36: opět je výhodná vzhledem k orientaci k světovým stranám.
Mluvčí 36: A poprosila bych další.
Mluvčí 36: Tady vidíme na návrhu původně, jak jsme uvažovali hmotově, výškově, jak by to v té stávající zástavbě vypadalo.
Mluvčí 36: Výškově nepřekračujeme nějakou stávající hranici, co by tam teď byla.
Mluvčí 36: Výstavba nebo novostavba Domů mládeže je čtyřpodlažní.
Mluvčí 36: Výškově se vlastně rovná tomu objektu, jako je tam teďka.
Mluvčí 36: A sportovní hala, nebo tělocvična umístěná na vedlejším pozemku, je v nejvyšším bodu stejně vysoká, nebo podobně vysoká, jako je ta stávající stavba toho vláčku, nebo jak se tomu říká.
Mluvčí 36: Tady vlastně vidíme nějaké první architektonické nástřely těch budov, jak by ty fasády mohly vypadat.
Mluvčí 36: Rozložení okna, všechno.
Mluvčí 35: A jestli můžu?
Mluvčí 35: No, jestli můžu dál.
Mluvčí 36: Takže když bych v rychlosti jenom popsala objekty, tak tady vidíme centrální vstup do budovy, který je takovou honosnější částí, vejdeme do dvoupodlažní části, kde je centrální recepce.
Mluvčí 36: Je přístup do jakékoliv části té budovy, je tam centrální šatna.
Mluvčí 36: Celý ten objekt je koncipován pro kapacitu 500 žáků.
Mluvčí 36: Na to je navržená šatna, sociální hygienické zařízení.
Mluvčí 36: Potom tam vlastně v návaznosti na tu vstupní halu je takový společenský prostor pro studenty, pro setkávání ve volných hodinách, nebo by se to mohlo využít i v rámci studovny.
Mluvčí 36: Byl by tam vlastně takový ten modulový nábytek, jestli můžu poprosit projet jenom ty další slajdy, bylo by to v něčem ve smyslu takové dlého nábytku,
Mluvčí 36: Kdyby bylo potřeba, tak se to přestěhuje pro potřebité školy, mohly by se tam konat i různé školní akce, ten prostor je na to kapacitně navrhnutý.
Mluvčí 36: Vlastně v této dvoupodlažní části ve druhém patře máme administrativní sídlo školy, kde bylo z požadavků pana ředitele vlastně dána kapacita a počet kanceláří.
Mluvčí 36: Je tam umístěná zasedací místnost, denní místnost prostě podle požadavků hygieny, tak jak je to potřeba.
Mluvčí 36: Z toho prvního patra vlastně z té vstupní haly je přístup, jak tady do té administrativní části, tak dostávající budovy školy, tak vlastně do jídelny a poslední přístup je do nově vybudovaného domova mládeže, který byl navrhnut na kapacitu 136 ubytovaných,
Mluvčí 36: První patro je pro zletilé žáky a je tam kapacita 40 osob a zbylé tři patra jsou pro nezletilé žáky o kapacitě 96 lidí.
Mluvčí 36: Domov mládež je řešený buňkovým stylem, to znamená tak, že dva pokoje pro celkem šest lidí mají společnou koupelnu a záchod.
Mluvčí 36: Na každém patře jsou studovny, obývací pokoje pro volný čas, plus různé sklady, tak jak je potřeba splnit v rámci hygienických požadavků.
Mluvčí 36: A když se předsakneme dál, tak tady vlastně vidíme umístění vlastně těch budov a je zde vidět výstavba nebo novostavba té nové haly sportovní.
Mluvčí 36: Jak jsem jich řekla, výškově nepřevyšujeme stávající budovu, která je tam teďka.
Mluvčí 36: Z požadavků, které jsme měli v rámci zpracování studie bylo dáno,
Mluvčí 36: Hřiště má být o rozměru hřiště pro házenou plus nějaké výběhové plochy okolo.
Mluvčí 36: Tělocvična je pro 60 osob, jsou tam čtyři šatny pro 15 lidí.
Mluvčí 36: Dále tam máme úpolovou tělocvičnu, posilovnu, plus je hlediště pro 200 osob.
Mluvčí 36: Tělocvična je koncipovaná tak, že bude sloužit jak v rámci výuky pro školu, nebo v odpoledních hodinách pro širokou veřejnost.
Mluvčí 36: Před tělocvičnou nám vzniknou také další možnosti parkovacího stání pro návštěvníky té haly.
Mluvčí 36: Tady vidíme výškově, jak je to umístěno v tom prostoru.
Mluvčí 36: Tím, že jsme to koncipovali takto, tak vlastně uzavřeme průjezd silnicí, jak mariánskou, tak národní.
Mluvčí 36: A bude to z urbanistického hlediska vlastně taková jakoby uzavřená bloková výstavba, tak jak by to z hlediska urbanismu mělo být navrhováno.
Mluvčí 36: A tady na tom posledním obrázku ještě vidíme v pohledu, dá se říct od stávajícího vstupu, co tam je teďka, jak to bude vypadat v pohledu na tu tělocvičnu.
Mluvčí 36: A to je ode mě všechno.
Mluvčí 36: Děkuju.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Ještě pan ředitel, prosím.
Mluvčí 21: Dobrý den, vážení zastupitelé, děkuji za vás čas, který jste věnovali sledování naší studie a kde jsme chtěli představit, jak si my představujeme rozvoj míšší odborné školy, střední promyslové školy a střední odborné školy Vansdorf.
Mluvčí 21: Těší mě, že jsem tady mohl shlédnout, protože jsem tady od 15 hodin, jsem tady od začátku, viděl jsem, že se připravuje mateřská škola, že se bude rekonstruovat základní škola a myslím si, že logickým krukem je, aby když bude
Mluvčí 21: Budeme mít krásnou materskou školu, základní škola, abychom měli i odpovídající střední školu.
Mluvčí 21: Sice ta jednu novou střední školu už máme, ale přece jenom střední škola to vznikla pro potřeby jednoho podniku.
Mluvčí 21: My jako škola veřejná musíme sloužit celému regionu a budeme sloužit celému regionu.
Mluvčí 21: Chceme být školou otevřenou, komunitní školou, proto třeba i plánujeme tu halu, která by se měla využívat.
Mluvčí 21: nejen pro potřeby školy, ale i pro potřeby celého města.
Mluvčí 21: Ta stavba, ta přestavba té školy je velmi nutná, protože máme už 21. století a řekněme si upřímně, že vnitřní prostory, budov naší školy pamatují asi těžky, které tam původně byly.
Mluvčí 21: Takže plánuje se i kompletní přestavba vnitřků tak, aby už i ty prostory odpovídaly 21. století.
Mluvčí 21: Byl jsem na mnoha školách v České republice a bohužel na Šluknovský výběžek, a když to vztáhnu pouze na Vanzdorf, se na školy trošičku zapomíná.
Mluvčí 21: Je to škoda.
Mluvčí 21: V celé republice se školy modernizují, jsou nové školy vystavěny.
Mluvčí 21: I konec koncu v ústeckém kraji, v té jižní části ústeckého kraje, ty školy vypadají trošku jinak, než tady u nás na severu.
Mluvčí 21: Je to asi způsobeno i tím, že jsme tam nikdy neměli odpovídající politické zastoupení na kraji, které by prosadilo, aby do našeho regionu ty peníze přišly.
Mluvčí 21: Ta škola si to zaslouží už jenom z toho důvodu.
Mluvčí 21: Svojeho času, v roce 2010, kdy jsme se sloučili, byli jsme největší střední školou v České republice.
Mluvčí 21: Dneska, po tom nepříznivém demografickém vývoji,
Mluvčí 21: Prostě jsme školou, která je stále velmi velkou a jsme třetí největší školu v ústeckém kraji.
Mluvčí 21: Naši žáci dosahují velmi dobrých výsledků na úrovni republikových, krajských soutěžích, mezinárodních soutěžích, ale tvoří se to všechno na koleně, tvoří se to v podmínkách, které už dneska nejsou odpovídající tomu, kam bychom jim měli dovést.
Mluvčí 21: Určitě ta stavba neproběhne během jednoho roku dvou let.
Mluvčí 21: Nejsme soukromá firma, kde se rozhodne jeden den, že se to postaví a za rok to stojí.
Mluvčí 21: To se nám bohužel nepodaří.
Mluvčí 21: Ale věřím tomu, že v nějaké dohledné době, řekněme do pěti let, tady může stát moderní střední škola odpovídající 21. století a kde budeme moci poskytnout žákům ve Vansdorfu, ve Šluknovském výběžku a v nejbližším okolí patřičné podmínky ke jich rozvoji
Mluvčí 21: abychom je také stabilizovali v naší oblasti, kde ta vzdělanostní struktura, řekněme si upřímně, není úplně nejlepší.
Mluvčí 21: A potřebujeme mít kvalitní základní školy, abychom my na středních školách mohli mít kvalitní výstupy.
Mluvčí 21: Dneska, když se podíváme na výsledky jednotné přijímací zkoušky, tak žáci v naší oblasti, bohužel, pokud bych to porovnával s Prahou,
Mluvčí 21: nebo s těmito jinými centry dosahují v průměru až o 20 bodů nižší výsledky, než žáci v těchto centrech.
Mluvčí 21: A to je docela smůla.
Mluvčí 21: Není to způsobeno tím, že by byly hloupější, to určitě ne, ale že jim nejsme schopni poskytnout asi takové podmínky, které mají jinde.
Mluvčí 21: Proto vítám každou novou školu, každou novou kapacitu a každou korunu, která může ten stav zlepšit.
Mluvčí 21: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak já děkuju všem přednášejícím, ještě pán námestek.
Mluvčí 15: Uplně na závěr, ono totiž se ten záměr rodil taky v porodních bolestech na Úseckém kraji, muselo to projít několika komisemi,
Mluvčí 15: finančním výborem a dalšími.
Mluvčí 15: V podstatě ten záměr dnes je ve fázi, kdy se může na základě dokončené projektové záměrů, tak jak jste ho dnes viděli, když se dopracuje, když tam budou dokončeny ještě několik těch částí, například tam bude
Mluvčí 15: ta záležitost finanční, protože ta dodnes není vyčíslená, dodnes nevíme, kolik by to mělo stát, ale jak jste sami viděli, ty prostory by měly být naprosto důstojné, ty prostory jsou srovnatelné s tou školkou nebo s tou školou pana Rýdla.
Mluvčí 15: Takže jsme teď ve fázi, kdy můžeme dokončit studii a kdy Úsecký kraj je právě teď připraven zadat projektové, nebo vyhlášení projektové dokumentace na pořizovatele.
Mluvčí 15: Já si velice vážím toho, že když jsme na základě naší žádosti se mohli účastnit s panem inženýrem Drlým, který je radní pro investice na radnici Vansdorfské, jsme představovali tento projekt a já jsem cítil podporu od paní místo starostky Křížové, která se jasně vyjádřila.
Mluvčí 15: Pan Sucharda se taky vyjádřil, pan starostka byl nemocen, určitě by to taky podpořil.
Mluvčí 15: V podstatě jsme vám chtěli jenom představit projekt, který už předpokládáme, že podporu vedení města má, ale přesto bychom chtěli požádat ještě i vás, ostatní zastupitelé.
Mluvčí 15: Děkuju.
Mluvčí 28: Tak děkuju ještě jednou všem přednášejícím.
Mluvčí 28: Myslím si, že naši podporu asi, neasi určitě máte, tomu projektu fandíme.
Mluvčí 28: Všechny ty představby, že si budou nacházet nebo nacházejí se na pozemcích ústeckého kraje, takže my teď žádným usnesením nevstupujeme do hry, ale každopádně tady nabídka spolupráce, nabídka pomoci eventuelně a morální podpora z naší strany určitě tady bude.
Mluvčí 28: Myslím si, že můžu mluvit za všechny ostatní takhle zastupitele.
Mluvčí 28: Takže děkujeme a držíme palce a doufejme, že to dopadne dobře.
Mluvčí 28: K prospěchu Vannsdorfu a samozřejmě našich občanů.
Mluvčí 28: Učitě.
Mluvčí 40: Dobrý večer, pane hlavní skup, vy jste hovořil,
Mluvčí 40: o tom, že ta studie by měla být dokončena v dovoleném době, to znamená asi v letošním roce, a pak vlastně, že připravíte výběrné řízení na dokumentaci.
Mluvčí 40: V podstatě je to podobnej postup, jako očekáváme u nás s tou školou.
Mluvčí 40: S jakým horizontem času jim počítáte, že by se mohlo zahájit s realizací?
Mluvčí 15: No, tady je nejdůležitější ten krok A, teď, aby se začalo projektovat.
Mluvčí 15: Ve chvíli, kdy úsvětský kraj bude investovat do toho projektu, sami dobře víte, v jakých se pověbeme relacích, za to, že vám projektant nakreslí projekt.
Mluvčí 15: Určitě se nestane, aby tam tento projekt někde ležel v šuplíku a nezačal se realizovat.
Mluvčí 15: Ale záleží to všechno na příštích zastupitelích, kteří budou zvolený do nového krajského zastupitelstva.
Mluvčí 15: A záleží to na mnoha faktorech, samozřejmě záleží to, jak se bude vyvíjet finanční situace státu, kolik investičních prostředků bude moci ústavský kraj věnovat do svých škol.
Mluvčí 15: Je to řada faktorů, ale tohle ten krok je ten nejdůležitější, ve chvíli, kdy bude projekt, tak na 100% nic není, ale věřím tomu, že na 99% jednou bychom se té školy tady mohli dočkat.
Mluvčí 28: Děkuju, pan doktor Jára.
Mluvčí 23: Dobrý večer.
Mluvčí 23: Moc děkuju za pěkné předvedení této obyvové studie, toho kampusu.
Mluvčí 23: Možná, že můj dotaz bude příliš pozdní, ale chtěl jsem se zeptat jenom architektů, jestli také v této studii pamatovali na souterénní prostory v této škole.
Mluvčí 23: A teďka ta druhá část mého dotazu bude velice pozdní asi, protože pozemky jsou města, jsou kraje, ale my se bavíme jako zastupitelé eventuálně o centrálním parkovišti ve městě, jestli nelze třeba zakomponovat i pro školu potom třeba zajímavé parkoviště pod tou nově budovanou tělocvičnou.
Mluvčí 23: Jestli je to naivní dotaz, tak se omlouvám.
Mluvčí 15: Ten dotaz byl na architekty, samozřejmě my se taky pohybujeme v nějakých cenových relacích.
Mluvčí 15: Původní záměr nebo původní studie byla někde na 800 milionech, to znamená, že bychom skončili na miliardě za tuhle školu.
Mluvčí 15: Tahle studie se chová skromněji.
Mluvčí 15: Já nevím, jaká bude konečná cena, samozřejmě, že nebude nízká, všichni si můžete spočítat, nebo všichni, kdo se pohybujete, tak asi víte,
Mluvčí 15: že vybudovat něco podobného nebude zadarmo, ale ani úsedský kraj si nemůže dovolit vybudovat jednu školu za miliardu.
Mluvčí 15: Tady totiž byly i nějaký nápady, že půjdeme s tou tělocvičnou dolů, že o 8 metrů se tělocvična posune dolů pod zem a to prostě není realistický, my musíme
Mluvčí 15: Ta škola bude vybudovaná, ta škola bude nádherná, ta škola bude opravdu sloužit svému účelu a to je to, co je jí hlavním účelem.
Mluvčí 15: Ona nemá řešit nějaké... Ona bude vzplňovat všechny podmínky, například i ty parkovacích míst.
Mluvčí 15: Ve studiích se s tím počítá, tam je jasně stanoveno, kolik parkovacích míst je potřeba pro to, aby byla provozována ta sportovní hala.
Mluvčí 15: nicméně určitě zasahovat v této fázi do toho projektu a prodražovat ho dalšími finančními prostředky by znamenalo pouze jednu věc, že by se to možná nikdy nepostavil.
Mluvčí 36: Ještě co se týká toho suterénu, tak my celý suterén budeme sanovat, aby se od tamto dostala vlhkost a část suterénu, která je umístěná pod kuchyní, bude využita pro sklady kuchyně, jelikož kuchyň se musí navrhnout na 500 jídel plus nějaké večeře, takže nakonec jsme na nějakých třeba 750 jídlech, tudíž ten suterén pod tím bude využit pro tu kuchyň.
Mluvčí 27: Prosím technicko.
Mluvčí 23: Ty stávající suterénní prostory, to je třeba logické, to znamená odvodnit, zabezpečit, ale když se bavíme o těch nových prostorách, to znamená určitě je nesmysl rvat tělocvičtu v 8 metrů pod zem.
Mluvčí 23: Ale dejme tomu, že jsme se na městě bavili o suterénním nebo o parkovišti pro město, jestli by třeba v tomto směru nebyla možnost, ale u těch novejch, to je logický.
Mluvčí 36: Jasně, jasně.
Mluvčí 36: Tam vlastně v rámci těch nových, jak už řekl pan Šmíd, tak tam je to prostě velká investice do toho něco jakoby dostávat pod zem.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Hlasit se pan Musílek.
Mluvčí 33: Já moc děkuji za tuto prezentaci, protože jsem byl hodně natěšen, co z toho vznikne a líbí se mi to.
Mluvčí 33: A jsem také potěšen tím, že kraj hodlá kromě rekonstrukce muzea investovat i do této školy v našem městě.
Mluvčí 33: a mám jenom takovou menší otázku, chtěl jsem se ptat tedy také na to parkování, kam bude vlastně umístěno, jestli vedle té tělocvišny, jestli nějaké podelné stání kolem komunikací a pak je tam navržen tedy nový internát a já vím, že tam střední škola má tedy ještě pozemky naproti přes ulici Národní a tam je taky, myslím, internát
Mluvčí 33: co bude s těmi budovami, jestli taky projdou nějakou rekonstrukcí, nebo už nebudou potřeba, nabídnou se jako k prodeji, nevím.
Mluvčí 21: Tak pokud jde o ubytovnu, nebo myslíte budovu národní, budova národní bude zrekonstruována a měla by se tam přesunout výuka speciálního školství.
Mluvčí 21: My dneska jako škola oboz podařujeme ca.
Mluvčí 21: 10 budov po městě.
Mluvčí 21: Jsme roztrkaný po celém městě, ty budovy nejsou v dobrém stavebně technickém stavu, jsou tam snižovány kapacity s ohledem na hygienu,
Mluvčí 21: A prostě to využití, prostě provoz školy je drahý.
Mluvčí 21: A my se snažíme teď dostat tu školu právě do jednoho centra, tak aby byla s námi ředitelná a abychom snížili náklady.
Mluvčí 21: To znamená, neprovozovali dva domovy mládeže, neprovozovali dvě kuchyně, neplatili budovy, které sice mají, zabírají velký prostor, je tam hodně místností, ale neodpovídají současným podmínkám.
Mluvčí 21: Příklad je i ten domov mládeže, který se má strhnout, kde bychom normálně mohli ubytovat 140-160 žáků, studentů, ale z hygienického hlediska je kapacita snižena na 72.
Mluvčí 21: Takže počítáme samozřejmě s tím, že ty budovy budou využity a budeme se snažit dostat do jednoho centra.
Mluvčí 21: cílem je opustit další satelitní budovy.
Mluvčí 21: Opustíme budovu Bratislavská nebo v Bratislavské ulici a opustíme budovu Ladova a postupně by potom i se opustila budova ve Školní ulici.
Mluvčí 28: Takže děkuju.
Mluvčí 28: Prosím, pan Šmíd.
Mluvčí 25: Tak já vzhledem k tomu, že to vypadá, že už asi nikdo moc nějak diskutovat nebude, tak bych si dovolil, aby to mělo nějaký takový rámec, který bude deklaratorní, že teda když se nám to všem líbí, takže jestli bychom nemohli dát nějaké usnesení v tom smyslu, že městské zastupitelstvo podporuje vybudování tohoto kampusu nebo
Mluvčí 25: To už jedno, to je na zvážení.
Mluvčí 25: Aby to nebylo jenom, že vyjadřujeme podporu morální, nebo něco takového, i když samozřejmě taky.
Mluvčí 25: Ale nemám to připravené, tak jestli mě někdo pomůžete, tak jestli by stačilo, že zastupitelstvo města podporuje výstavbu, jak se to jmenuje,
Mluvčí 25: Střední školy bratislavská.
Mluvčí 21: Nebo kampusu.
Mluvčí 25: Nebo kampusu, nebo Mariánská.
Mluvčí 21: Kampus střední školy.
Mluvčí 25: Kampusu střední školy, no dobře.
Mluvčí 25: Pod tím, pod finančním vedením nebo ústeckého kraje.
Mluvčí 28: Tak, návrhová komise posouchala malinko, ten návrh usnesení, takže zastupitelstvo města podporuje, nebo rozhodlo podpořit, rozhodlo podpořit záměr Ústeckého kraje.
Mluvčí 04: Já jenom, než se připraví usnesení nebo návrh usnesení, tak bych se chtěl omluvit divákům, kteří sledovali teď a neviděli v podstatě během té prezentace žádné obrázky, protože my jsme dostali tu prezentaci dneska, byla v JPEGu a bohužel to zařízení to nepřineslo, takže pro těch, co to sledovali, ta studie bude umístěna na stránkách města, pokud pan Sobol dovolí.
Mluvčí 04: Ustecký kraj Petře si podevolí, aby jsme to zveřejnili, aby jsme to představili na stránkách města.
Mluvčí 28: Tak už je připraven návrh usnesení, takže poprosím návrhovou komisii o přečtení.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo podpořit záměr Usteckého kraje vybudovat ve Wandsdorfu středoškolský kampus.
Mluvčí 30: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: Všichni přítomní zastupiteli byli pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Děkujeme ještě jednou za prezentaci a za terpělivost.
Mluvčí 28: Díky.
Mluvčí 28: Tak a přejdeme k bodu 305.
Mluvčí 28: Vždycky od bodu 305 to jde rychle.
Mluvčí 28: Takže předkladám to já.
Mluvčí 28: Je to souhlas ze zapojení města Vansdorf do projektu Svět, kde si sousede pomáhají.
Mluvčí 28: Já jen stručně.
Mluvčí 28: Byl za mnou pan Svoboda, který je přítomen zde a já mu děkuju, že dorazil a vydržel.
Mluvčí 28: Přišel s návrhem projektu, mě osobně se zdá docela zajímavého, kde se plánuje zapojit seniory a těti neboli mládež do společného projektu.
Mluvčí 28: Je to projekt přes hraniční, to znamená jak na německý straně, tak na český straně.
Mluvčí 28: Požádal mě pan Svoboda, který za chvíli nám malinko vysvětlí tenhle projekt.
Mluvčí 28: o to, aby se město Vansdorf stalo líder partnerem, což obnáší předfinancování tohoto projektu, jak i zajištění spoluúčastí.
Mluvčí 28: Myslím si, že jak pro město, když vstoupíme do toho projektu, je to taková hezká, nechci říct reklama, ale ta myšlenka opravdu je moc pěkná.
Mluvčí 28: A když tak poprosím pana Svobodu o vysvětlení,
Mluvčí 28: blížší vysvětlení, konkrétnější vysvětlení, protože on se nabyl, že bude manažerem toho projektu.
Mluvčí 28: Jinak je to člověk z Wandsdorfu, syn pana doktora Svobody, takže určitě bude mít i naši důvěru z tohoto strany.
Mluvčí 28: Prosím.
Mluvčí 28: Tak, bude prezentace.
Mluvčí 28: A o mikrofon prosíme.
Mluvčí 28: Diváci to asi neuvidí, nebo diváci posluchači to neuvidí, takže na stránkách zase bude možnost shlédnout.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 16: Dobrý večer.
Mluvčí 16: Děkuju za představení a zároveň pane starosto děkuju za to, že jste prozradil
Mluvčí 16: tu pravdu, že několika z vás, můj tatínek vyrval pár zubů z pusy, tak doufám, že díky tomu nebudu přijat negativně.
Mluvčí 16: To, s čím za vámi jdu, je poprosit vlastně město o spolupráci, poprosit město o to, abyste se stali partnerem projektu, který zapojuje, který spojuje několik generací dohromady.
Mluvčí 16: Můžu poprosit další slajd,
Mluvčí 16: kterého se trošičku jako popravdě bojím po dnešní odpolední diskuzi, protože on ukazuje zase demografickou křivku a já vím, že kdykoliv se tady začne mluvit o demografickém vývoji, tak nastane velmi bouřlivá diskuze, ale možná, že bude dobré, že tenhle ten demografický vývoj vlastně je na druhé straně toho spektra, o kterém jsme ještě dneska nemluvili.
Mluvčí 16: Mluvili jsme o školkách, o školách středních.
Mluvčí 16: Tady se dostáváme na konečnou stránku toho vývoje a ukazujeme stárnutí populace.
Mluvčí 16: Tamhle je
Mluvčí 16: graf Českého strategického úřadu, který říká jednu krutou, ale pravdivou pravdu.
Mluvčí 16: Tahle populace stárne.
Mluvčí 16: Podíl lidí starších 65 let narostl za posledních 25 let o 33%, podíl osmdesátníků se dokonce zdvojnásobil a až naše generace bude v důchodovém věku, tak každý třetí bude senior.
Mluvčí 16: Proč to říkám?
Mluvčí 16: Protože nelze čekat, že za pomocí standardních prostředků bude vybudována adekvátní péče, bude vybudována nejenom ta základní péče, ta péče o primární potřeby, ale i psychologická péče a péče o volný častěnci k seniorům.
Mluvčí 16: Domovy pro seniory, i když je postavíme, tak v době, kdy dostavíme tak jejich kapacita prostě vzhledem k tomu vývoji bude nedostatečná.
Mluvčí 16: Homecare tady u nás na severu je zatím v plnkách a i v Praze, kde je ho hodně, tak je jenom pro nejbohatší.
Mluvčí 16: Proto si musíme nějakým způsobem pomoct my jako občané.
Mluvčí 16: Já poprosím další slide.
Mluvčí 16: Není to tak, že by jsem teď přicházel s něčím, co jsem včera vymyslel.
Mluvčí 16: Iniciativa Seniore, za kterou stojím, už existuje nějaký rok.
Mluvčí 16: Podařilo se nám teď vlastně v průběhu pandemie koronaviru vybudovat síť po celé republice, síť několika set dobrovolníků, který už začali nosit prostě seniorům od Břeclavy až po Aš, začali jim pomáhat venčit pejsky, nosit v obědy nějakou psychologickou pomoc, instalování počítačů, prostě cokoliv bylo možný udělat proto,
Mluvčí 16: aby senioři nemuseli chodit mezi lidi, kdyby se vystavili vyššímu riziku nákazy.
Mluvčí 16: Jak pán Steroster říkal, že ona to je pěkná reklama, tak to můžu potvrdit, protože tohle téma se úplně samospásně začalo mediálně naplňovat.
Mluvčí 16: Tady je třeba fotografie, kde jsme byli pozváni do sama doma, mluvil jsem s Janem Rosákem na českém rozhlase, starší z vás, kteří mohli v těch chodinách pro seniořů chodit, dobili, tak tam jsem měl rozhovor, v rádiu bylo,
Mluvčí 16: Toto téma je mediálně velmi silný, protože je to nějaký inovativní způsob, o kterým vám povím následně.
Mluvčí 16: Je to inovativní způsob práce s cílovou skupinou, na kterou se ne vždycky adekvátně myslí.
Mluvčí 16: Poprosil bych ještě ten další slide.
Mluvčí 16: Tak, o co tady jde, chtěli bychom podat žádost na program Interrec.
Mluvčí 16: Ahoj, sousede, halo, nachbad.
Mluvčí 16: kde bychom poprosili Vansdorf, chtěli by se stát lead partnerem tohoto projektu, protože ta lead partner musí být instituce právě typu město.
Mluvčí 16: Ten projekt by zahrnoval navázání na to, s tím už jsme začali, s sítováním lidí, kteří si vzájemně můžou pomoci a jejímž středem té sítě je senior.
Mluvčí 16: Ta sít by samozřejmě byla funkční, dále ona funguje,
Mluvčí 16: ale nefungovalo by to teď tak, že člověk pomáhá člověku, ale vlastně propojovaly by organizace.
Mluvčí 16: Byly by to školy, byly by to multikulturní zařízení, multigenerační zařízení, v podstatě jakékoliv různé organizace od neziskovek potřeba komerční subjekty, který by měli zájem o to vlastně zapojit seniory do běžního života.
Mluvčí 16: Ten cíl je,
Mluvčí 16: aby senior, který dneska se cítí velmi často osamělej, ztrácí přirozeně kontakt se svým prostředím, tak aby byl zpátky zapojený do společnosti.
Mluvčí 16: Byla by tam, pokračovali bychom ve vývoji té aplikace, kterou bychom samozřejmě nabídli městu, protože ta aplikace je zdarma, já vždycky říkám, že prostě dokud já budu žít a dokud mě někdo nezastřelí, tak zdarma bude prostě.
Mluvčí 16: Město by mohlo samozřejmě v tomhle projektu využít pro propojení jak doborovolníků, tak právě těch organizací.
Mluvčí 16: A samozřejmě součástí tohohle projektu by bylo zorganizování několika různých druhů setkání, které nejsou běžné.
Mluvčí 16: Ono když se dneska dělá setkání pro seniory, tak všechno često moje, abych to nechtěl nějak bagatelizovat, ale jsou to setkání typu
Mluvčí 16: Vezmeme babičky do cukrárny a děti jim zaspívají.
Mluvčí 16: Já bych je chtěl brát prostě do prostředí, kdo by oni sami chtěli být v sportovní události, klidně i workshopy nad společenskýma tématama.
Mluvčí 16: Já jsem sice, jak jsem ukazoval, tak už jsem byl všude, jakoby s prezentací tohle, ale ještě jsem nestál opřený o pódium v tanečním sále, takže jsem takový jako zkroucený, ten mikrofon je trošku kratší.
Mluvčí 16: Poprosím ještě, jsou tam ještě dva slidy.
Mluvčí 16: Co by to tady už zcela prakticky, co by to obnášelo a na dalším slidu pak ukážu, co by z toho Provenzorf mohlo být.
Mluvčí 16: Ten projekt, on je v celkovější 6,5 milionů, z čehož 3,5 miliony je na české straně a 3 miliony jsou na německé straně, tady samozřejmě předkládám návrh jenom na tu českou stranu.
Mluvčí 16: Projekt by běžel dva roky, od prvního 2021 do konce 2022.
Mluvčí 16: Lead partner Vansdorf by vzal na sebe tu roli hlavního realizátora projektu.
Mluvčí 16: Byla by potřeba ten projekt předfinancovat, teda tu jeho českou část samozřejmě, a byla by tam potřeba desetiprocentní spoluúčasti, kterou bychom se ale pokusili ještě spolufinancovat prostřednictvím dalších možností, jako je Česko-Německý fond budoucnosti.
Mluvčí 16: Kolegyně tady není, ale spolupracujeme na tom s agentourou Get Biz Done.
Mluvčí 16: Můžu oprosit ještě jeden slide a už slibuju, že dál to nepůjde.
Mluvčí 16: Co tím Vansdorf získá, tak jako stala očividně spokojnější seniory, nebo jako skupinu, na kterou se ne vždycky aktivity pod svými hrpovice zaměřujou, tak tady Vansdorfšištěci, tí seniori budou mohli říkat ano, jako u nás se na tohle jenom myslí.
Mluvčí 16: Jak jsem říkal, to téma mediálně silný bylo už teď,
Mluvčí 16: a Vanzdorf se k tomu může připojit.
Mluvčí 16: Mě jako vanzdorfskému rodáku, proto jsem přišel za Vanzdorfem, proto nejdu prostě do jiných organizací, do jiných měst, proto jsem prostě chtěl, aby to byl Vanzdorf, protože to město mám rád a chtěl bych svým způsobem přispět.
Mluvčí 16: Co je ale důležité, když jsem řekl, že potřebujeme nějaké spolupinacování, tak v tom projektu jsou prostředky, potřebujeme spolupinacování, které tady vychází na nějakých 350 tisíc, ale zároveň, co říkáme, jsou tam prostředky ve výši 1,1 milionu, které se dají využít na účely města, které jsou nějakým způsobem s tím spojené, ale můžou to být třeba 2,5 úvazky.
Mluvčí 16: který dál rozvíjejí tuto myšlenku z celého potřebu města.
Mluvčí 16: Navozujeme na německé i české straně partnerství se zajímavými institucemi, takže je to pro Vansdorf možnost se propojit s dalšími organizacemi.
Mluvčí 16: A navíc to nejsou žádné starosti, protože nabízím, že ten samozřejmě nenecháme to na vás, nenecháme to na Vanzdorfu, koordinačně bychom ten projekt zcela jednoznačně zajistili, vzal bych si to na starosti koordinátorské.
Mluvčí 16: Tak, jo, věřím tomu, že to je prostě velikánský projekt.
Mluvčí 16: Jenom ten jeho rozjezd měl obrovský ohláz.
Mluvčí 16: Věřím, že tohle je jenom začátek, že tohle je jedna z výzep, jak to dokážeme institucionalizovat, to, co se nám už podařilo, a že budeme moct jít i dál, a že Vansdorf u toho bude moct být jako od začátku.
Mluvčí 16: Ten začátek je jenom jeden.
Mluvčí 16: Předem moc děkuju, pokud tenhle návrh podpoříte.
Mluvčí 16: Já taky děkuju.
Mluvčí 28: Zítra je pravě termin podání žádostí, tak proto takhle kvapem na dnešním zastupitelstvu zeptám se hostů nebo zastupitelů, zdali chtějí se na něco zeptat.
Mluvčí 28: Pana Svobody.
Mluvčí 28: Tak paní Lankova se hlásí, prosím.
Mluvčí 08: Jenom abych si upřísnila, jako tady budeme schvalovat, co teďka?
Mluvčí 28: Budeme shvalovat to, že se zapojíme do programu jako leader partner a že příští rok do rozpočtu města dáme částku předfinancování tohoto projektu.
Mluvčí 08: Jako mě to ošu o tom, mě ten projekt se líbí.
Mluvčí 08: S jednýma říjmi budeme to řešit sami za pár let.
Mluvčí 08: Někteří brzo.
Mluvčí 08: Ale pro mě to je pořád malo informací.
Mluvčí 08: Já bych potřebovala si v tom trošku víc nějaké podmínky, nějaké závazky.
Mluvčí 08: Jak jsme to slyšeli, teď bylo to takové povrchní.
Mluvčí 08: s proměnutím, jo?
Mluvčí 08: A na to, abych se rozhodla, jestli teď hned řeknu, že příští rok dáme do rozpočtu, já nevím, tři miliony, tři a půl, nebo jak to tam bylo?
Mluvčí 08: Jenom 350 tisíc, jo?
Mluvčí 08: Tak jsem to asi, já tam nevidím prostě, no, dopředu na to.
Mluvčí 28: Poprosím, když tak pane Sloboda chce reagovat, prosím.
Mluvčí 16: Ta vaše spolučast jako městka je 350 tisíc a tam říkám, v případě, že vy to schválíte, tak my můžeme dávat další žádosti o granty, takže se pokusíme, nemůžu to slíbit, ale pokusíme se i těchto 350 tisíc pokryt z dalších prostředků, jako je Česko-Německý futbol v budoucnosti.
Mluvčí 16: Takže vlastně o to, co jde nejvíc, je to předfinancování.
Mluvčí 16: Když se ten projekt podá a když dopadne, tak prostě z toho Interregu z EU ty peníze přijdou.
Mluvčí 16: Tam není čeho se bát.
Mluvčí 28: Jo, děkujeme.
Mluvčí 28: Tak, ještě někdo má nějaký dotaz?
Mluvčí 28: Není tomu tak, takže poprosím o návrh usnesení.
Mluvčí 28: Já ještě když tak svolám ostatní zastupitelé, pokud jsou někde za dveřma, aby jsme byli usnášení schopni.
Mluvčí 28: Jsme?
Mluvčí 28: Tak jo, tak můžeme, prosím.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti o podporu z programu Interreg VA, program Přezraniční spolupráce Svobodný stát Sasko Česká republika 2014 až 2020 na projekt Svěcht, kde si sousedé pomáhají a dále.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit v případě schválení žádosti s předfinancováním a finanční spoluúčastí ve výši 10% celkových výdajů.
Mluvčí 28: Takže děkuju, můžeme hlasovat oba návrhy na jednou.
Mluvčí 28: 13 zastupitelů prozdržel se, 1 nehlasovali, 2, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Takže děkujeme a projektu fandíme a doufáme, že bude přínosný.
Mluvčí 28: Tak přijdeme bodu 306 a to je zřizovací listina příspěvků organizace Městské divadlo, poprosím pana tajemníka.
Mluvčí 29: Vážené dámy, vážení pánové, předkládám vám k rozhodnutí úplné změní zřizovací listiny Městského divadla Vansdorf.
Mluvčí 29: Okolnosti nás přinutili a hlavně žároz pana Musílka, abychom vytvořili úcelený dokument, kde vlastně
Mluvčí 29: se schvalovaly u zřizovací listiny různé doplniky a ta zřizovací listina se poté stala nepřehlednou.
Mluvčí 29: Čili toto je vlastně nové úplné znění, které bylo v poslední verzi schvaleno v roce 2001 a vyžádali si okolnosti opět toto úplné znění vytvořit.
Mluvčí 28: Tak poprosím k tomu hoste zastupitelstva, zastupitele, tak návrhovou komisie, jo, pardon, pan Čapek.
Mluvčí 32: Jo, já bych měl jenom drobný dotaz, tam v tý zvizovací smluvě je jeden bod, který se jmenuje provozování restaurační činnosti, co si mám jenom pod tím představit, abych věděl, co to znamená?
Mluvčí 28: Tak pan Musílek asi odpoví,
Mluvčí 33: Jestliže tam je napsáno provozování restauračních činností, tak asi provozování restauračních činností.
Mluvčí 33: Co jiného?
Mluvčí 28: Že tam bude restaurace.
Mluvčí 33: Do budoucna samozřejmě, i v současnosti budoucnosti by mohlo městské divadlo podnikat v restaurační činnosti.
Mluvčí 33: Ovšem neděláme to, protože je to bohužel velice nákladné a prostě to neděláme.
Mluvčí 33: Buffet v divadle je pronenatý, vždycky to tak bylo, městské divadlo nikdy nepodnikalo v restaurační činnosti.
Mluvčí 33: Je to jenom umožněno.
Mluvčí 33: Vše děkuju.
Mluvčí 28: Pan Čapek?
Mluvčí 32: Já jsem se nechtěl ujistit, že to není nějaká novinka, že se točkáme místo divadla nějaký restaurace v prostorách divadla, tak proto se na to ptám.
Mluvčí 33: Tak pan Musílek?
Mluvčí 33: Ne, divadlo bude divadlem a ne restaurací.
Mluvčí 28: Tak jo, děkuju.
Mluvčí 28: Pardon, poprosím, ještě někdo se chce k tomu tou bodu vyjádřit?
Mluvčí 28: Není tomu tak, tak návrhou komisy, prosím.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zřizovací listinu Příspěvkové organizaci Městské divadlo Vanzdorf vdle předloženého návrhu.
Mluvčí 30: Tak, můžeme hlasovat?
Mluvčí 28: Patr na zastupy to bylo pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Přijdeme k vodu 307 a to je spolufinancování veřejně prospěšných prací.
Mluvčí 28: Poprosím pana Fibigera vedoucího.
Mluvčí 22: Dobrý večer vážní zastupitelé, chtěl bych vám předložit žádost o spolufinancování veřejně prospešných prací.
Mluvčí 22: Z důvodu toho, že úřad práce celá léta přispívá 15 tisíce korunama a tím, že došlo k navýšení minimální vzdy,
Mluvčí 22: tak ta rozdílená částka je nějaké 4537 korun, kterou by mělo dofinancovat město za každého pracovníka.
Mluvčí 22: V současné době zaměstnáváme 8 osob a v letošním roce by to dofinancování mělo činit ca.
Mluvčí 22: 270 tisíc korun.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Zeptám se o stu zastupitelstva k tomuto bodu.
Mluvčí 28: Zastupitele.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo spolufinansovat vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací na základě dohody s Úřadem práci České republiky do výše minimální mzdy v roce 2020.
Mluvčí 27: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 16 zastupitelů bylo pro.
Mluvčí 28: Návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Děkuji.
Mluvčí 28: Tak následuje bod 308 a je to žádost základní školy Karlova o hledně dotaci z Europu na rekonstrukci učebny.
Mluvčí 28: Předkládá paní mistrostavská Krížová, prosím.
Mluvčí 11: Takže předkládám o 3.08 žádost paní ředitelky Buňčkové ze základní školy na Karlově ulici a má připravený projekt na rekonstrukci jazykovo-počítačové učebny, včetně bez bariérového zajištění.
Mluvčí 11: V této škole je to žádost, která je identická té, kterou jsme schvalovali, kterou jste schvalovali škole Edizonova před měsícem, využívá
Mluvčí 11: poměrně štědrého programu dotačního z výzvy číslo 8, kterou vyhlásila místní akční skupina ČS.
Mluvčí 11: Vešla se opět do té částky 2 milionů až 200 tisíc, jsou spočítané celkové náklady ve výši 2 miliony 199 tisíc 974 korun.
Mluvčí 11: Tento program vyžaduje zase to předfinancování v celé výši a potom pětiprocentní spoluúčast města, zřizovatele nebo té organizace, která si o dotaci žádá.
Mluvčí 11: Takže předkládám tři usnesení.
Mluvčí 11: Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Interaktivní základní školy, rozhodlo zajistit předfinancování nákladů v plné výši,
Mluvčí 11: do obdržení dotace a dále zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s poskytnutím spolufinancování minimálně 5 % reálné výše projektu.
Mluvčí 11: Je tady přítomná i paní ředitelka, jestli by k tomu chtěla něco říct, tak určitě dostane prostor.
Mluvčí 28: Jo, děkuju.
Mluvčí 28: Tak zeptám se hostu zastupitelstva.
Mluvčí 28: Stále chtějí se k tomu budou vyjádřit.
Mluvčí 28: Není tomu tak zastupitele.
Mluvčí 28: Taky ne, takže poprosím návrhu snesení.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Interaktivní základní školy Vansdorf Karlova a dále zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování nákladů v plné výši do obdržení dotace na projekt
Mluvčí 30: A dále.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s poskytnutím spolufinancování minimálně 5 % do reálné výše projektu.
Mluvčí 28: Tak budeme hlasit o všechných návezřích najednou.
Mluvčí 28: Takže prosím hlasujme.
Mluvčí 28: Všech 16 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Tak bot 309.
Mluvčí 28: Je souhlas ze zapojení Městského divadla do programu rozvoje venková.
Mluvčí 28: Poprosím pana Musílka o předložení návrhu.
Mluvčí 33: Tento návrh se týká spíše než zapojení se do projektu, spíše se jedná o podání žádosti Městského divadla Vansdorf o dataci z programu rozvoje venkova.
Mluvčí 33: A sice by šlo o podání žádosti na vybavení Městského divadla,
Mluvčí 33: a v příloze asi jste dostali tabulku, kde je se psáno, co bychom mohli nakoupit.
Mluvčí 33: Je to různý materiál, lavice, stany, technika a podobně, které v městském divadle chybí nebo mohou doplnit stávající stav, například židličky a ty lavice a podobně.
Mluvčí 33: Většina z toho jsou tedy mobilní zařízení, to znamená, že se dá přesouvat kdekoliv po divadle nebo do jiné budovy, když divadlo pořádá akci venku, třeba městské slavnosti, městské akce, tak může prakticky veškerý tento materiál využít.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Zeptám se hostů zavstupitelstva k tomuto bodu zavstupitele.
Mluvčí 28: Není tomu tak, prosím návrhou komis.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Městskému divadlu Vanzdorf, příspěvkové organizaci podání žádosti o podporu z programu rozvoje Venkova na projekt vybavení Městského divadla Vanzdorf.
Mluvčí 30: A dále, zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit v případě schválení žádosti s předfinancováním a finanční spoluúčastí ve výši 20% z celkových výdajů.
Mluvčí 28: Tak o všech návezích najednou budeme hlasovat jako obvykle, takže poprosím, můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 15 zastupitelů byl pro, jeden nehlasoval, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Tak další bod je od 3.10.
Mluvčí 28: Přijetí daru od Hařického záchranného zboru Steckého kraje poprosím pana místo starostu Sucharlu.
Mluvčí 04: Ještě dobuječer, nech se se mohli přečíst, takže ústecký kraj přešel postupně na jiné digitální radio stanice Matra a rozhodl se, že ty starší komunikační portály předá dobrovolným asičům, tak jak toto už bylo nastoleno dříve, že starší techniku, kterou nepotřebují, dávají svým dobrovolným kolegům.
Mluvčí 04: Narekněte se té ceny, jsou to čtyři terminály Matra, to znamená čtyři ruční radiostanice o velikosti telefonu, ale vzhledem k tomu, že UZ neodepisuje, tak se jedná ta částka, která tam je zhruba 250 tisíc, je původní pořizovací cena.
Mluvčí 04: Ty terminály v podstatě dneska už jsou odepsané a nemají žádnou hodnotu, ale i město takhle dělá, takže se převádí za jeho plnou cenu.
Mluvčí 28: Takže děkuji, zeptám se hostů zastupitelstva, možná zastupitelů k tomuto bodu.
Mluvčí 28: Takže návrhou komisy, prosím.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo přímou dar 4 z kusů ručních digitálních terminálů MatraTip EasyPlus do majetku města k využití u jednotky zboru dobrovolných hasičů Vansdorov.
Mluvčí 27: Ano, můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 16 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Tak přijdeme k bodu 3.11, pokud se nemýlím, tak to je bod, který naveřala paní Lanková, takže jí předávám slovo.
Mluvčí 08: Děkuji všem i za výdrž.
Mluvčí 08: Obdrželi jsme všichni zastupitelé.
Mluvčí 08: Dopis od předsedy tělovýchovné jednoty Slovan Vanzdorf.
Mluvčí 08: a mě docela mrzí, že to nepřišlo dřív, trošku o měsíc.
Mluvčí 08: Mohli jsme se tady potom popovídat v tom jednom bodě, který jsme tady řešili.
Mluvčí 08: Už jsme tady na sklonku roku řešili, jaké jsi stížnosti někdo z hrad zastupitelů, myslím, s tím přišel, kvůli zdražování těch sportovešť.
Mluvčí 08: Pan inž.
Mluvčí 08: Horáček tenkrát v roli starosty řekl, že se pan kucer
Mluvčí 08: Unáhlil, takže to asi tak nebylo myšleno.
Mluvčí 08: Půl roku odejde a to zvýšení je podstatně vyšší.
Mluvčí 08: Tak nevím, jestli se znova unáhlil pan ředitel, nebo co ho k tomu vede.
Mluvčí 08: V každém případě jsem ráda, že jsem tady viděla i z řad sportovců, jestli předsedů o dílu, nevím, přiznám se, nevím, jak na tom jsou, aby se k tomu i sami vyjádřili, protože já jsem to četla několikrát, ten dopis.
Mluvčí 08: Měla jsem takovou otázku, je to řečnická otázka, jo, nepotřebuji úplně odpovědi na to.
Mluvčí 08: Pan ředitel nový, když přišel do funkce své, tak věděl, že ta regie prostě je neúplně v dobrém stavu, co se týče po finanční stránce.
Mluvčí 08: Pak mě tedy zaráží, že v Regii v budově ředitele přibyla nová recepce.
Mluvčí 08: Myslím, že není úplně důležitá v tu chvíli, když prostě nejsou ty peníze.
Mluvčí 08: Zřejmě se pořídily nějaké počítače nový.
Mluvčí 08: Mám informace, já jsem si pak už začala asi pátrat, jo, už cíleně.
Mluvčí 08: že prostě nářadí, ruční nářadí a podobně, že místo, aby se nechalo opravit, nakoupí se nové.
Mluvčí 08: Těch věcí je pro mě docela dost a furt se mi nabízí ta otázka, když věděl, v jakém stavu to je, ta regie finančně, byl zřejmě přijat jako krizový manažér, tak pak úplně nechápu.
Mluvčí 08: tyhlety náklady pro mě v tu chvíli, kdy prostě nejsou prachy, je naprosto zbytečný.
Mluvčí 08: Byla pro mě i informace nová, že v dozorčí radě už není paní Hnělicová, ačkoliv na stránkách RGS jsem ji našla.
Mluvčí 08: Asi je to zrovna škoda.
Mluvčí 08: Zrovna v tuhle chvíli.
Mluvčí 08: Já bych ještě nejdřív, než mám tady dva návrhy na usnesení, ale ještě bych před tím, samozřejmě než se vyjádří zastupitelé, chtěla bych možná poprosit, jestli někdo zřad teda, nevím jak se tomu říká, medoucí oddíl, nebo jak to asi je, jestli by se třeba i k těm cenám vyjádřili, jo, protože mně to pak přijde trošku jako
Mluvčí 08: že jsou tlačený rodiče prostě do ničeho, aby pomohli vybavit jako regie, takhle, když to řeknu hodně obrazně, hodně zjednodušeně.
Mluvčí 08: Ono se ve finále potom může stát, že tady nasadíme, nebo my ne, ale že tady regie nasadí nějaký ceny.
Mluvčí 08: a ty oddíly se prostě rozhodnou, že to je pro ně likvidační a radši začnou jezdit třeba do toho konkurentního rumburka.
Mluvčí 08: Jo.
Mluvčí 08: Co potom jako budeme dělat?
Mluvčí 08: Jo, pak budeme tady zase řešit to, že nejsou peníze na vejplaty nebo nejsou peníze vůbec na nic, protože ty peníze do tý poklady ty regie nepřijdou.
Mluvčí 08: A tohodle myslím, že by jsme se jako měli sakra vyvarovat, než aby jezdili.
Mluvčí 08: A s tím souvisí i to, co jsme tady říkali.
Mluvčí 08: My chceme, aby ty lidi mladí tady prostě zůstávali a
Mluvčí 08: I jedno z toho, když to budou sportovci, tak se řeknou, no jo, ty vole, ty se na to podívej, ty vole, ty už nevědí, pardon, ty už nevědí, co by si za to řekli, no tak jako, to budeme sportovat někde jinde, jo.
Mluvčí 08: Takže já bych poprosila, jestli by teda mohl někdo, někdo z těch sportovců, jako říct taky svůj názor.
Mluvčí 08: Jsem ráda, že tady teda někdo je.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Hlasí se pan Novotný, pokud jsem to dobře zaregistroval, takže poprosím k mikrofonu.
Mluvčí 14: Dobrý večer, já se jmenuji Miroslav Novotný, jsem člen výkonného výboru tělových odnojeností jednoty Slovan-Monsdorf.
Mluvčí 14: Chtěl bych omluvit z dnešního jednání našeho pana předsedu, který z pracovních důvodů se nemohl dostavit.
Mluvčí 14: K cenám, které máte, nebo tu problematiku máte v tom dopise,
Mluvčí 14: První návrh na zvýšení cen poměrně dost razantním způsobem se objevil koncem roku 2019.
Mluvčí 14: V té době proběhlo několik jednání a podařilo se to navýšení zastavit s tím, že byl domluven určitý postup a termíny, jak tuhle situaci vyřešit.
Mluvčí 14: Bohužel se tenhle úkol nepodařilo zvládnout a teď se objevil nový návrh, který je ještě hrazantnější.
Mluvčí 14: V podstatě znamená to, že pro odíly, které sportují, například znám problematiku basketbalu, ve sportovní hale se z třech stovek, jedná se zejména o mládež, se to navýšení zvyšuje až na tisíc korun za hodinu.
Mluvčí 14: respektuje 700 Kč při zamluvení objemu na celý rok, což mnoho těch sportů využívá, ale i to zvýšení z 300 na 700 respektive 1000 je tak masivní zvýšení, že se bojíme, že spousta oddílů tu situaci nezvládne.
Mluvčí 14: a bude muset ukončit svoji činnost, protože když si spočítáte, že to družstvo malých dětí je na tréninku dvě až tři hodiny týdně, dva až tři tréninkové jednotky krát jedna a půl hodiny, tak když si to spočítáte za celý rok, tak to navýšení je tak masivní, že rodiče, kteří příspívají na činnost těch družstve v formu odílových příspěvků, takhle velké zvýšení nezvládnou.
Mluvčí 14: My jsme před časem, vysvětlím ten měsíc, protože třeba ten dopis přišel až o měsíc později, vysvětlím.
Mluvčí 14: My jsme před časem seděli u pana starosty, kde jsme se o té problematice bavili.
Mluvčí 14: Bylo přislíbano, že to řešení se najde, ale bohužel žádné řešení se neobjevilo, naopak jsme při poslední jednání výkonného výboru dostali cení, který nám v podstatě vyrazil déch a
Mluvčí 14: Musím říct, že tělovychovná jednota Slovan volá SOS, protože při takhle masivním zvýšení se bojíme, že prostě zanikneme.
Mluvčí 14: Děkuji za pozornost.
Mluvčí 28: Děkuju panu Novotnemu.
Mluvčí 28: Požádám, zdali se chtějí vyjádřit zástupci regie.
Mluvčí 28: Vím, zdali pan ředitel a předseda představenstva.
Mluvčí 26: Dobrý podvečer, tak za regii jako předseda představenstva bych se k tomu chtěl vyjádřit, že avizované zdražení, které proběhlo v lednu, pak následně teď někdy v dubnu,
Mluvčí 26: tak bylo projednáváno několikrát a má to důsledek toho, že ekonomická hodina provozu sportovišť neodpovídá, nebo úhrada, která jde na jednotlivý odíly, neodpovídá ekonomický hodině, kolik stojí ta hodina.
Mluvčí 26: To znamená, kolik stojí provoz, kolik stojí personál, který to musí obospodařovat.
Mluvčí 26: A z toho důvodu se regie dostává do stále většího a většího propadu.
Mluvčí 26: Takže tak, aby se ten propad narovnal, tak došlo k tomu, že jsme jednali s vedením města, rada ustanovila komisy, ta komise se sešla
Mluvčí 26: Mám pocit čtyřikrát nebo pětkrát už.
Mluvčí 26: I přesto, že byly koronavirové prázdniny, tak jsme se sešli, domlouvali jsme a hledali jsme řešení, jak přistoupit k tomu, aby náklady na sportoviště
Mluvčí 26: a stráta regie se neprohlubovaly, ale aby se začaly rovnat aspoň nule, aby nebyly ve strátě.
Mluvčí 26: Ty jednotlivé sportoviště mají samozřejmě různé stráty, největší strát tu má bazén, další sportoviště, jako je zimní stadion, fotbalový stadion, má taky různé stráty podle toho,
Mluvčí 26: kolik hodin se na těch sportovištích tráví a kolik za ty hodiny je zaplaceno.
Mluvčí 26: Já požádám pana Kucera, aby vám dal nějaký odbornější výklad s částkama, s financema k tomu, ale ten dopis považuji za trošku nešťastnej, protože
Mluvčí 26: Tato avizo těch navýšení proběhlo, ale bylo taky předjednáno to, že by ty jednotlivé oddíly měly jakousi podporou a systémem nějakých dotací získat od města.
Mluvčí 26: tak aby se ta hodina, která stojí dejme tomu 700 Kč u sportovní haly, tak aby nebyla dotovaná z částek, který vydělává regie,
Mluvčí 26: a který není schopná z těch vydělaných peněz pokrýt tak, aby se naučtovali v té řádný ceně jednotlivým sportovním oddílům, ale ty sportovní oddíly, aby je dostali formou dotačních peněz na podle toho, kolik mají dětí a podle nějakého systému, aby je dostali zase druhou stranou od města.
Mluvčí 28: Takže děkuju za odpověď ze strany regie.
Mluvčí 28: Pan říditel, ještě prosím.
Mluvčí 19: Dobrý večer.
Mluvčí 19: Dovolte, abych já se vyjádřil k těm věcem, který tady paní zastupitelka Lanková říkala.
Mluvčí 19: My jsme nekoupili recepci, my jsme jenom přesunuli z Plaveckého bazénu, kde ztratila účel kupovat nářadí, když máte bytové družstvo je samozřejmostí, protože bez nich prostě nemůžeme vykonávat tu činnost, pro kterou jsme byli zřízeni.
Mluvčí 19: A samozřejmě nakoupili jsme počítače, ale protože jsme měli počítači na bytové zprávě, která vykonává ekonomickou činnost pro město,
Mluvčí 19: a generují zisk a byly tam počítače, já řeknu 12-13 let staré, které nebyly schopné už si zasunout ani flešku nebo zaktualizovat, byl tam starý operační systém.
Mluvčí 19: To byly ty důvody, prostě ta společnost se přestala vyvíjet a proto byly ty náklady
Mluvčí 19: Co se týká otázky sportových, mně se i ten dopis, nebo ten dopis, zdá strašně moc nešťastný, protože přesně jak tady říkala představenstva, my jsme řekli nějakou orientační cenu, my jsme se bavili o tom, že je nějaká ekonomika té organizace, ale důležitý říct, že regie je akciovou společností, se zákona generovat nějaký zisk,
Mluvčí 19: My nechceme vydělávat na sportovištích a klidně budeme být za nulu.
Mluvčí 19: S tím není žádný problém.
Mluvčí 19: Ale pak nám někdo tu ztrátu musí zaplatit.
Mluvčí 19: A v tomhle případě já se ptám, kdo nám ji zaplatí.
Mluvčí 19: Zaplatí nám ji město, zaplatí nám ji občan Vandorfu, zaplatí nám někdo jinej.
Mluvčí 19: My klidně budeme pronajímat za 100 korun.
Mluvčí 19: Ale pak nemůžeme být akciovou společností.
Mluvčí 19: To tak prostě je.
Mluvčí 19: My nechceme tady zničit spor ve Vannsdorfu.
Mluvčí 19: My chceme pouze narovnat vztahy.
Mluvčí 19: A to se čásem hned daří tou ustanovenou skupinou, která už se sešla pětkrát a dostali jsme se k výsledku, že máme nějakou možnost, jak stanovit nový právní rámec té společnosti, tak, aby se regie nedostávala do potíží.
Mluvčí 19: My jsme jenom za sportoviště v roce 2019 vykázali ztrátu 1,9 milionu.
Mluvčí 19: Z toho přes 60% jsme vyzkázali na plaveckém bazénu.
Mluvčí 19: A já se ptám, kdo mi tu ztrátu uhradí, nebo kdo nám tu ztrátu uhradí.
Mluvčí 19: Ta ztráta byla v roce 2019 a byla i v roce 2018.
Mluvčí 19: Tam byla 1,2 milionu.
Mluvčí 19: Takže ta otázka není jenom o tom,
Mluvčí 19: jestli budeme provozovat, jak a kdo bude hradit ty
Mluvčí 19: ústupky, který ta společnost musí udělat v určitý ceně.
Mluvčí 19: Znova říkám a znova opakuji, že není problém se dohodnout s klubama nebo s tělovychodnou jednotou o pronájmu za 100 korun.
Mluvčí 19: Ale my máme tak nějaké pravidla a taky se musíme chvat jako řádný hospodář.
Mluvčí 19: Což momentálně v současní době prostě není možný.
Mluvčí 19: Při nastavení současného systému.
Mluvčí 19: To je za mě jako za ředitele společnosti všechno.
Mluvčí 19: Jestli máte nějaké otázky, rád na ně odpovím.
Mluvčí 28: Děkuju, prosím paní Lankovou.
Mluvčí 08: Tak já budu pokračovat.
Mluvčí 08: Tady pan Šušulák zmínil ty dotace od města, ty přice, ale dostávají sportovci, žádají si o peníze na jednotlivé členy.
Mluvčí 08: Aspoň to tak, mám pocit, že nám to taky vždy předkládáno, že prostě podle počtu sportovců se dávají dotace.
Mluvčí 08: Takže to si děje, si myslím.
Mluvčí 08: jsem přesvědčená o tom, že čím vyšší budou ty ceny, tím méně bude chodit sportovcu a tím víc ta regie bude chtít peněz na těch dotacích.
Mluvčí 08: Logicky.
Mluvčí 08: Takže ve finále ty rukojmí budou ty lidi.
Mluvčí 08: Ty sportovci, ty děti, ty rodiče těch dětí.
Mluvčí 08: Z nich budou rukojmí prostě vašim.
Mluvčí 08: Změnil jste tady ty počítače, jo, jsou to malý chrnosti už, jo.
Mluvčí 08: Já dělám taky na starým počítače a divil byste se, co na něm všechno dělám.
Mluvčí 08: A dělám na něm i ekonomický věci, jo.
Mluvčí 08: Stačí i repasovat ten počítač a ušetříte na tom.
Mluvčí 08: Mě vadí to, že prostě vy víte, že ty prachy nejsou a prostě pouštíte je.
Mluvčí 08: To mi vadí na tom.
Mluvčí 08: To pak popírá to, jak tady říkáte, že se musíte chovat jak žádný hospodář.
Mluvčí 08: Já teda nevím, jestli ještě někdo by se k tomu chtěl nějak vyjádřit, ale mě prostě k tomu dotlačilo právě k tomu usnesení dvě různý věci.
Mluvčí 08: Vy, když něco chcete koupit, pana řediteli, to prochází nějakým procesem, máte nějaké směrnice vnitřní,
Mluvčí 08: Nebo ráno vstanete a řeknete si, že jdete koupit počítače, tak jako to dělal váš předchůdce, nebo jsem teda šimáka, myslím toho před ním, jako a jde si koupit jako počítače.
Mluvčí 08: Nebo je tam nějaký proces, k tomu předchází, nebo jak to tam funguje u vás?
Mluvčí 19: Jestli teda můžu, tak samozřejmě vrcholným orgánem společnosti je představenstvo a také dozorčí rada, takže veškeré velké nákupy, myslím tím ty velké nákupy, schvaluje představenstvo.
Mluvčí 28: Pani Lenkova?
Mluvčí 08: Prosím, prosím.
Mluvčí 08: Jo, ještě asi jsou diskutující, tak já bych počkala, až teda každej si řekne svoje, pak bych přišla s těma návrhama.
Mluvčí 28: Dobře.
Mluvčí 28: Tak paní Maryškové, přihlášené, prosím.
Mluvčí 05: Já bych opravdu byla ráda, abychom dneska už přestali někoho osočovat.
Mluvčí 05: Já už jako fakt si tady připadám dneska, že prostě se nehodláme dohodnout, ale že budeme jenom na někoho házet nějakou špínu.
Mluvčí 05: Já jsem osobně se včera sešla s panem Kucerem, nechala jsem si doložit spoustu věcí, na spoustu věcí jsem se ho zeptala.
Mluvčí 05: My pořád chceme mít akciové společnosti, to je to, o čem já jsem mluvila už posledně, ale chceme, aby z jiných ziskových svéh činností, oni dotovali to, co je pro ně obrovsky ztrátový.
Mluvčí 05: A teď si, jo, a teď si, jako řekneme opřímně,
Mluvčí 05: Kdybychom chtěli po divadle, aby provozovala nějakou činnost, aby nemuseli zdražovat stupenky, protože se neuživěj.
Mluvčí 05: Mě by zajímalo, co by museli dělat, aby to takhle dopadlo.
Mluvčí 05: Opravdu jde o to, já to chápu, že chceme, aby co nejvíc dětí sportovalo, ale tady pořád nepadá to hlavní.
Mluvčí 05: jak ta firma a jak to město se postaví k tomu, aby pokryla tu ztrátu své akciové společnosti.
Mluvčí 05: Mám pocit, že s panem Kucerem, když jsem mluvila, tak v pondělí má zase proběhnout nějaké jednání.
Mluvčí 05: Jo, jako opravdu spíš hledejme ty cesty a neosočujme se vzájemně.
Mluvčí 05: Jo, jako opravdu dneska, jako mě to tady připadá teda hrozný.
Mluvčí 05: A jinak teda, paní Lanková, nezlobte se, pracovala jsem 8 let na počítači.
Mluvčí 05: Používala jsem jenom pojišťovací programy.
Mluvčí 05: Musela jsem ho po 8 letech vyměnit.
Mluvčí 05: A myslím si, že každá firma musí projít nějakou inovací, nějakou obnovu, aby se opravdu mohla dát rozvíjet.
Mluvčí 05: A jsme opravdu, jak tady už dneska bylo řečeno, v 21. století.
Mluvčí 05: A myslím si, že výpočetní technika je dneska základní potřeba skoro u každé vedoucí profese, u každého ekonoma, mzdové účetní a tak dále.
Mluvčí 05: Děkuji.
Mluvčí 28: Taky děkuju.
Mluvčí 28: Prosím paní Křížovou.
Mluvčí 11: Pokusím se ve stručnosti.
Mluvčí 11: Chtěla bych celé té problematice říct asi tolik, že s nástupem do rady města, do vedení, se touhle problematikou zabýváme od prvopočátku.
Mluvčí 11: Proběhlo několik jednání, na radě se zúčastnil i pan ředitel, i s panem předsedou.
Mluvčí 11: Ustanovala se ta komise pracovní, jedná se teď o změně mandátní smlouvy na zprávu těch sportovišť a dalším bodem k jednání jsou tyhlety ceny.
Mluvčí 11: Na druhou stranu, nemáme zatím žádné kompetence my jako Rada, protože jsme zároveň valnou hromadou,
Mluvčí 11: nicméně Valná Hromada ještě neproběhla, takže my jednáme, ale nemáme vlastně ještě jakože pověření nebo nemáme v těch jednotlivých orgánech jako je dozorčí rada nebo představenstvo, tak tam nemáme, řekněme, nějaké své očko nebo tykadlo nebo prostě člověka a byli jsme upozorněni, že se jako nemáme hrnout nebo nemůžeme si dosazovat lidi, když neproběhla Valná Hromada.
Mluvčí 11: Takže čekáme v podstatě na formální záležitosti, aby došlo k nějaké změně, aby jsme mohli i třeba více se do té práce ponořit.
Mluvčí 11: Kdo z rady nejvíc je zasvěcen, to je pan Šešulák, mladší Honza.
Mluvčí 11: který bych řekla intenzivně se věnuje tomu problému a přenáší nám ty informace do rady.
Mluvčí 11: Nenašli jsme ještě to řešení.
Mluvčí 11: Nebo není, není ještě.
Mluvčí 11: Pořád je to v jednání, takže bych chtěla ubezpečit sportovce, že se snažíme o to, aby jsme nějakou optimální cestu našli.
Mluvčí 11: a optimální cestu i pro pana ředitele, aby ty ceny odpovídali té ekonomické hodině, ale zase nemáme pro ně patřičné statistické nebo účetní údaje, řeknu data, ještě probíhá
Mluvčí 11: audit, který byl nařízen panem starostou nebo navrhnut a interní auditorka města dochází do regie pro podklady, asi už teď zpracovává i nějakou zprávu závěrečnou, ale tu jsme ještě do ruky nedostali, aby jsme viděli nějaké, já řeknu, nějaká exaktní data, údaje.
Mluvčí 11: A z toho pak můžeme vycházet pro tu budoucí kalkulaci těch jednotlivých cen pro sportoviště.
Mluvčí 11: Takže v současné době není to ještě konečné řešení, nebo na ty ceny tisíc korun, dva tisíce za bazen, prostě to neplatí, nebo ještě to není na stole, je to pořád v jednání.
Mluvčí 28: Takže děkuju, prosím paní Fábrivovi.
Mluvčí 00: Já bych se jenom chtěla zeptat vlastně pana šešoláka mladšího, ten má představu a psali si o dotace sportovců, takže když jste si o ty dotace žádali, tak jste počítali s cenami, nebo jako jestli můžete vysvětlit, z čeho se to
Mluvčí 00: z čeho se to odehrává a kolik peněz nebo kolik procent jste schopni mít ve Wandsdorfu a pokryjete z těch dotací vaši činnost.
Mluvčí 00: Protože dotace vím, že jsme tady schvalovali a zajímalo by mě ten rozsah.
Mluvčí 30: Přeprosím, pan Šišulák.
Mluvčí 30: Já děkuji za tu otázku.
Mluvčí 30: Já v tuto chvíli musím říct jednu důležitou věc a to, že ten dopis, který přišel na ošem zastupitelům, vyvoval tedy reakce naprosto zbytečně, protože většina těch informací, které jsou v tom dopise, nejsou založená na celé pravdě nebo jsou malinko zkreslená.
Mluvčí 30: My v tuto chvíli nevíme ještě cenu za jakékoliv sportoviště finální, protože jak už tady bylo řečeno, tak smlouva na provozování sportovišť mezi společností regií a městem ještě není vyfinalizována, ještě není hotová, není podepsána.
Mluvčí 30: My v tuto chvíli nevíme, jaká bude částka za sportovní horlou na hodinu na bazén.
Mluvčí 30: Ta komerční nebo ta, jaká je v plné výši.
Mluvčí 30: Takže my zatím nemůžeme říct, že
Mluvčí 30: A když vám příklad na sportovní hale, pokud tam ta cena stoupne z 300 Kč, která je teď pro mládež na 1000 Kč, protože tak prostě to tam stojí, protože na základě výpočtu, na základě mest, lidí, který tam musí se o to starat a dál a dál a dál, tak ten rozdíl těch 70 Kč bychom pak hledali v našem rozpočtu jako přispět těmhle sportovcům, ale samozřejmě
Mluvčí 30: Asi to nebude, takže všechno zaplatí město.
Mluvčí 30: Budeme se muset na tom podílet všichni.
Mluvčí 30: Rodiče budou muset také přispět nějakou částku, ale rozhodně v tuhle chvíli nedokážeme říct, jak ta částka bude vysoká a jak to zasáhne do rozpočtu města.
Mluvčí 30: Takže to je spíš otázka pak na pana ředitele, který to má za úkol.
Mluvčí 30: Pana ředitele, který to má za úkol spočítat tyto částky, tyto sumy, kolik ta realná hodina stojí a my potom můžeme hledat peníze a zdroje financování nebo dofinancování.
Mluvčí 30: sportovcům, který ty sportoviště využívají.
Mluvčí 30: Obecně je v tom malinko zakopaný pes, protože my nemůžeme jako město dát na základě i této smlovy, kterou teď připravujeme finance, rovnou regie, ale musíme to udělat jiným způsobem.
Mluvčí 30: Stovnám bízejí se ještě další modely a skoro si tak myslím, že by se o nich měli začít znovu uvažovat a znovu je otevřít.
Mluvčí 30: Byť se zdají ze strany města komplikované, složité, ale jsme ve fázi, kdy regie už funguje, a teď nevím, 20 let, 30 let,
Mluvčí 30: na podobných principech, ale věci kolem nás se mění.
Mluvčí 30: Asi bychom měli začít možná nějakou novou éru v fungování regie a obecně sportovišť.
Mluvčí 30: Mám pocit, že bytové družstvo a ty další části regie celkem fungují, ale zpráva sportovišť úplně ne.
Mluvčí 30: V tomhle slom kontextu, o kterém se bavíme.
Mluvčí 30: To je asi vše, co můžu k tomu říct.
Mluvčí 30: Takže děkuju.
Mluvčí 20: Prosím, pan Moravec.
Mluvčí 20: Jenom malinkou otázku, náklady na sportoviště nebo ceny, které se projednávají, navrhují, pokud město platí energie a ty vstupy, všechno extra, tak zahrnují co?
Mluvčí 20: Jenom mzdy nějakých zaměstnanců, který se na tom chodu toho sportoviště podílejí, nebo co zahrnují ty ceny, které teďka tady probíhají, 1200 za bazén, 700 nebo 1000 Kč za halu.
Mluvčí 20: Co se obě zahrňují?
Mluvčí 19: Tak prosím, pan ředitel.
Mluvčí 19: Takže především za to mzdové náklady, už ve mzdových nákladech nepokryjeme cenu, kterou vybereme ze vstupného nebo z pronajmu, ať už ať už z nebytových prostor nebo z obchodních vztahů.
Mluvčí 19: Takže to už je první věc.
Mluvčí 19: Ta druhá věc je ta, že
Mluvčí 19: Ta cena ještě zahrnuje ještě nějaké drobné opravy, které tam jsou.
Mluvčí 19: To znamená nějakou drobnou údržbu, protože ne všechno je propláceno z města.
Mluvčí 19: Samozřejmě je tam velká položka sociálně-dravotní pojištění jako úšek zaměstnanců, takže to je největší položka, co je.
Mluvčí 19: No a to je celá ta skladba té ceny.
Mluvčí 19: a samozřejmě nějaké opravy, udržování ostatní telefony.
Mluvčí 19: My chceme říct, že do těch cen v Sportovišti vůbec nepromítáme další ceny, jakože jsou tam nějaké účetní, nějaká mzdová účetní.
Mluvčí 19: To v rámci toho vnitroprodnikového hospodářství není v té ceně vůbec zahrnuto.
Mluvčí 19: A mělo by to tam být zahrnuto.
Mluvčí 19: My používáme tiskárdy, máme nějaký ekonomický pronájem.
Mluvčí 19: To všechno souvisí s provozem Sportovišť a ten je 60% celé firmy.
Mluvčí 19: Čili, iže 60% by tohle mělo být zaohledněno v té ceně, pokud bychom chtěli být na stevení správně.
Mluvčí 19: Tady jste, i pan Čišulák, to potvrdil mladší s tím, že se jedná o nějakých možnostech, jak zpravovat tu regie.
Mluvčí 19: My jsme se ještě přesně na komisi, v které sedím i pan předseda představenstva, i paní právnička nedohodli na tom způsobu, jak by ta společnost měla vypadat, protože to je opravdu složitej cyklus.
Mluvčí 19: Já jenom vím, že vás nechci držet, ale jenom bych chtěl říct, o jaké modeli se jedná.
Mluvčí 19: První model byla přípěvková organizace.
Mluvčí 19: To tady na Milovem zastupitelstvu navrhovala tady paní zastupitelka, že jako je divadlo, tak jako je kultura, mohl by být sport.
Mluvčí 19: Druhý modelem je převedení společnosti do zprávy města, tak stejně jako jsou byty, tak ve vedlejší činnosti.
Mluvčí 19: A třetí je zpráva, která se říká SGI, neboli zpráva v obecně prospěšném zájmu, kdy město si může garantovat svoji cenu za to sportoviště, ale pak zaplatí tu ztrátu té společnosti.
Mluvčí 19: To je takový model, kterýmu se nejvíc přikláníme, ale samozřejmě je tam spousta procesních kroků.
Mluvčí 19: Já bych to nechtěl nějak rozpitvávat, protože opravdu ještě není stanoveno, jaký model bude doporučen radě k rozhodnutí a samozřejmě potom k zastupitelstvu.
Mluvčí 19: Čtvrtým modelem může být to, že se společnost rozpojí, sportoviště budou příspěvkovkou a zpráva zůstane akciovkou.
Mluvčí 19: I to by mělo svoji logiku.
Mluvčí 28: Takže děkuju.
Mluvčí 28: Hlásí se ještě někdo k diskuzi?
Mluvčí 28: Paní Mariškova?
Mluvčí 05: A ještě pokud si vzpomínám, tak na jednom podzimním setkání zastupitelů jsme nechtěli, nebo někteří znáš, nechtěli navíšit fotbalovému klubu příspěvek o další, mám pocit, půl milionu.
Mluvčí 05: Nebo možná to byla ještě větší částka.
Mluvčí 05: A navrhovali jsme, abychom těch půl milionu rozprostřeli mezi ostatní sportovní kluby.
Mluvčí 05: Nakonec jsme se domluvili, že ten příspěvek k fotbalovému klubu jsme odsouhlasili s tím, ale že bude zřízená nějaká sportovní skupina, která navrhne nějaké narovnání těchto vztahů.
Mluvčí 05: abychom věděli pro příští rok a do dalšího vlastně rozpočtu, jak teda budeme přispívat.
Mluvčí 05: Spravedlivějc do dnes v podstatě nemáme vůbec žádnou informaci,
Mluvčí 05: A to si myslím, že právě kdyby došlo k navýšení těm příspěvkům těm jiným organizacím sportovním, tak by jim to určitě alespoň část navýšení toho nájmu pokrylo.
Mluvčí 05: A jak už hovořil i pan Šišulák, bohužel bez asi i nějakého drobnějšího příspěvku rodičů to nepůjde, tak tak to prostě je, s tím se nedá nic dělat.
Mluvčí 05: Ale zajímalo by mě, jestli teda tato skupina funguje a jestli z toho už jsou nějaké výstupy.
Mluvčí 05: Děkuji.
Mluvčí 30: Děkuji, pan Šišula.
Mluvčí 30: Také děkuji za tuto otázku.
Mluvčí 30: Já veškeré věci, byl jsem jeden s tím, který to inicioval, tuto změnu, který se hlásil do této skupiny, já veškeré věci, které se dýkají sportověž, sportování sportovců, financování sportovců, řeším ve sportovní komisi, kterou město má pro to zřízeno.
Mluvčí 30: Takže veškeré tyto věci jsou tam.
Mluvčí 30: Pravdou je, že potřebujeme data a data ze strany fotbalového klubu zatím mi nebyla poskytnutá, bylo to poměrně komplikované jednání přes pana Příběra, který mi to dnes nemůže vela potvrdit, ale dostal jsem se teď k panu Gabrielovi, kterým jsem se domluvil na schůzce a ten mi přislíbil, že veškeré ty informace mi poda.
Mluvčí 30: ale na rovinu to nevidím, takže v současné situaci, jak máme grantovou politiku nastavenou, by jsme mohli uspokojit požadavky fotbalistů, pokud by měly na ně platit stejná pravidla.
Mluvčí 30: Takže je to tady na větší zamišlení a hloubší zamišlení, jak opravdu sport ve vládzu podporovat dál.
Mluvčí 30: Je to na další rozebrání a my, jak říkám, řešíme to na sportovní komise, vždyckoho to zajímá, tak přijďte tam, anebo rád poskytnu informace a osobně.
Mluvčí 28: Takže děkuju.
Mluvčí 28: Takže do diskuze už se nikdo nehlásí, tak nejspíš paní Lenková měla nějaký návrh usnesení.
Mluvčí 28: Teď, prosím.
Mluvčí 08: Já bych ještě, než s tím začnu, ještě bych chtěla trošičku reagovat úplně v krátkosti na paní Maryškovou.
Mluvčí 08: Mně se taky nelíbí, jak se to tady jakoby dneska vyvíjí, jo.
Mluvčí 08: Ale asi jedna zmála jsem měla možnost si přečíst závěrečný účet příspěvkové organizace v Rumburku a jsem prostě opatrná.
Mluvčí 08: Jo, nechci se dožít něčeho takovýho.
Mluvčí 08: Takže, jeden z mých návrhů
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města rozhodlo uložit radě města zajistit zvolání Valné hromady společnosti regia AAS v termínu do konce července 2020.
Mluvčí 28: Ano, takže to je návrh.
Mluvčí 28: který je tady před náma.
Mluvčí 28: Tam existují nějaký lhůty, já se zeptám jenom pana říditele, že tady jako stíháme, protože tam jsou nějaký v zákonem stanovené lhůty.
Mluvčí 19: Tak já musím reagovat, to se prostě nedá.
Mluvčí 19: Pani Lanková, prosím vás, já nevím, proč jsem predtete Rumburg.
Mluvčí 19: Já jsem Rumburg předával skladným ziskem, nevím, co jste četla.
Mluvčí 19: Nicméně musím reagovat, že
Mluvčí 19: My nemáme, nebo respektive až dneska jsme ukončili ekonomickou závěrku, nebo respektive inventuru účtů společnosti Regie, takže podáme řádně přiznání a až dneska máme, nebo respektive až zítra budeme mít hotové veškeré čísla a
Mluvčí 19: na svolání valné hromady platí jakési pravidla o pudních korporacích, který říká, že 30 dní předem musí být všichni obeslení atd.
Mluvčí 19: Musí se udělat nějaká zpráva, musí se obvolat všichni, které jsou k tomu potřební a já se obávám, že do 30. července to nestíhneme.
Mluvčí 19: Takže samozřejmě k té účetní závěrce se musí vyjádřit také dozorčí rada respektive k tomu účtu a vzhledem k tomu, že máme dva členy a máme předsedu a chtěli jsme kooptovat jednoho člena, ale ten stále nebyl dovolen.
Mluvčí 19: Takže nemáme, kdo by nám ji asi udělal.
Mluvčí 19: Takže netuším, v jakém stádiu se to teďka nachází.
Mluvčí 19: Takže to je další problém, protože k tomu se dozorčitelně musí vyjádřit.
Mluvčí 19: Protože to je jeden z vrcholných orgánů té společnosti.
Mluvčí 19: Takže bych chtěl jenom říct, že všechno to má své pravidla a my je musíme dodržovat tak, aby byla ta Valná Hromada aktábe a slona platná.
Mluvčí 28: Děkuju, pan Horáček s Technickou.
Mluvčí 24: Já jsem chtěl mluvit o těch houtách, tam to bylo řečení panem přednítelem, a trošku jednou úsměrnou, jestli teda teď se ty náradu můžou dávat tyhle požadávky s těmi terminami.
Mluvčí 24: Předtím to bylo zakázáno.
Mluvčí 24: Pani Křížová, prosím.
Mluvčí 11: Já podporuji návrh paní Lankové, protože ta valná hromada, tu bych nespojovala vyloženě s tou určití závěrkou.
Mluvčí 11: Víte, že jsem po té valné hromadě už volala, řekněme někdy v dubnu, pak před měsícem, v květnu, když jsme tady taky spolu ještě hovořili, protože dokud se nesejdeme na valné hromadě, tak není možné vlastně měnit ty orgány, ty lidi v těch orgánech a vy tady mluvíte o té dozorčí radě, ale
Mluvčí 11: Skutečně, dokud se nesejde Valná Hromada, tak nemůžeme měnit lidi a doplňovat do dozorčí rady.
Mluvčí 11: Takže, ano, je to, řekněme, teď jako našponovaný ten měsíc těch 30 dní, ale pokud dneska bychom odhlasovali to svolání Valné Hromady, tak před tím termínem těch 30 dní se dá krásně stihnout.
Mluvčí 11: A řekneme, že na konci července budeme mluvit právě o těch orgánech a o lidech, kteří chtěli skončit, dali rezignaci, je potřeba zvolit někoho nového náhradníka a pak se v září sejdeme znovu a uděláme schválení určití závěrky.
Mluvčí 11: Není to nic proti ničemu.
Mluvčí 28: Tak děkuju.
Mluvčí 28: Já bych se ještě rád podíval na znění toho útoho usnesení, o kterém bychom měli hlasovat.
Mluvčí 28: A poprosím, když tak kompetentní orgány, jako i paní právničko města, nebo pana tajemníka, abychom se podívali, jestli je to de jure všecko.
Mluvčí 28: Pan říditel chce se k tomu ještě něco říci?
Mluvčí 19: Já jsem se koukal na stanovy společnosti,
Mluvčí 19: které říkají, že Valnou Hromadu svolává předseda představenstva, ne zastupitelstvo.
Mluvčí 19: Já tomu nerozumím prostě.
Mluvčí 19: Takže bych chtěl říct, že tak to prostě je.
Mluvčí 19: A pan předseda určitě nemá žádný problém to svolat, až bude mít všechny dokumenty, které má mít k tomu.
Mluvčí 19: My nemáme žádný problém svolat Valnou Hromadu, ale nemáme připevný materiály.
Mluvčí 19: Probíhala rozsáhlá inventura účtů,
Mluvčí 19: za přítomností pana inž.
Mluvčí 19: Lampy, který ji dokončil dneska.
Mluvčí 19: Takže se omlouvám, že nemáme výstupy z toho, nebo já už je mám, ale prostě nevím, co říct na to, že na to tak spěcháte.
Mluvčí 19: Já nemám vůbec žádný problém se změnou dozolčí rady, ale my jsme vám žádost o dovolení člena dozolčí rady dávali po rezignaci paní inž.
Mluvčí 19: Hnilicový v měsíci únoru nebo v březnu.
Mluvčí 19: My jsme žádali, abyste nám toho člena kooptovali, to znamená, abyste nám ho dovolili.
Mluvčí 19: To je jeden z možností.
Mluvčí 19: Takže těch možností bylo spoustu.
Mluvčí 19: Já jenom, aby to bylo splněné tak, jak to správně má být.
Mluvčí 28: Tak, pan tajemník, prosím.
Mluvčí 29: Já jenom se vyjádřím k tomu, pan Kucer má pravdu, že Valnou hromadu svolává představenstvo, ale jedno z ustanovení praví, že na žádost akcionářů, takže zřejmě tady to zajištění svolání je míněno ten úkol, aby tedy jako akcionář, jako město a rada, která vykonává tato práva, uložilo představenstvo svolat.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Takže tím pádem to usnesení teda bude upravený.
Mluvčí 28: Ne, nemusíme hlasovat.
Mluvčí 28: Jo, omlouvám se, už je pozdě.
Mluvčí 28: Pan Drasky, ještě prosím.
Mluvčí 38: Já jsem to chtěl, omlouvám se, jenom shrdnout.
Mluvčí 38: V podstatě my jako zastupitelstvo nemůžeme uložit tento úkol.
Mluvčí 38: Rada se sejde, vykonává práva akcionářů, my do toho nemáme co mluvit.
Mluvčí 38: Ať se Rada zvolá.
Mluvčí 28: Ano, děkuju.
Mluvčí 28: Tak, paní Lankov, ještě měla nějaký návrh dalšího usnesení nebo ne?
Mluvčí 08: přizvlášť, nebo protože tam to už bude úkol pro finanční výbor.
Mluvčí 08: To druhé.
Mluvčí 28: Jo, tak to druhé usnesení, tak to bude zvlášť určitě.
Mluvčí 28: Takže o tom prvním nebudeme teda hlasovat a poprosím, když tak návrh toho druhého usnesení, jak jste chtěla.
Mluvčí 28: Pokud jsem to dobře pochopil.
Mluvčí 08: A proč o tom nebudeme hlasovat?
Mluvčí 08: Ale teď ano, tam je jenom, že zajistí.
Mluvčí 08: My vlastně říkáme, radimista, že to zajistí, ne, že to svolá, že to zajistí to svolání. Děkujeme za pozornost.
Mluvčí 28: Tak tady máme názor paní právničky, naši říkala, že to není nic proti ničemu, že můžeme hlasovat o tluhletom návrhu, který předložila paní Lankova.
Mluvčí 28: Dobře, tak poprosím teda návrhovou komisiu o předložení návrhu.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo uložit radě města zajistit svolání Valné hromady společnosti regia AS v termínu do konce července 2020.
Mluvčí 30: Tak můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: Devět zastupitelů pro, proti byly tři, zdrželi se čtyři, takže návrh nebyl přijat.
Mluvčí 28: Tak a poprosím o další návrh.
Mluvčí 28: Pani Lankovou.
Mluvčí 08: Nemohu si to odpustit.
Mluvčí 08: Opravdu teď jsme se jako zastupitelstvo předvědli jako řádní hospodáři.
Mluvčí 08: Takže další návrh na usnesení.
Mluvčí 08: Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření a nakládání s finančními prostředky za dobu působení magistra Mlana Kucera ve funkci ředitele společnosti regie AS v termínu do příštího jednání zastupitelstva města Vanzdorov.
Mluvčí 28: Takže děkuju.
Mluvčí 28: To je úkol pro... Ano, pan Drasky se hlasí.
Mluvčí 38: Mě zase nevadí tak nějak moc pracovat, ale mělo by to mít nějaký smysl.
Mluvčí 38: Jestli jsem pochopil, tak v Regii je Audit, je tam rozbor účtů, dělá daňové poradce.
Mluvčí 38: Nevím, co tam budeme hledat jako finanční výbor.
Mluvčí 38: Děkuji.
Mluvčí 19: Pan ředitel chce se slovo.
Mluvčí 19: Já se ještě jednou strašně omlouvám, ale chtěl bych paní Lankovi vysvětlit, že jsme akciová společnost.
Mluvčí 19: Nás nemůžete nařídit finančním kontrolu.
Mluvčí 19: To nefunguje, to nejde.
Mluvčí 19: Ze zákona nemáte žádný právní důvod.
Mluvčí 19: V současním době byl proveden audit,
Mluvčí 19: nezávislou auditorkou, paní inž.
Mluvčí 19: Kocijánovou.
Mluvčí 19: Audit už je hotov, je vyhotoven písemně, my jsme se k němu vyjádřili.
Mluvčí 19: Tento audit popisuje stav účetní jednotky.
Mluvčí 19: My jsme se k tomu stavu taky vyjádřili.
Mluvčí 19: Ale zastupitelstvo nemůže do společnosti, do akciové společnosti poslat finanční kontrolu.
Mluvčí 19: To nelze podle zákona.
Mluvčí 19: Samozřejmě my jsme přístupní jakékoliv kontrole, my nemáme s tím žádný problém, pokud chcete prověřit hospodaření určité komisy, pošlete ji tam, my ji opravdu vyjdeme stříc a předložíme jim všechny materiály, které byly požadované, pokud to samozřejmě uznáte za vhodné.
Mluvčí 19: My nemáme co skrývat, my se nebojíme toho, že je tam něco patologického.
Mluvčí 19: Zkrátka asi jenom bych byl rád, abychom si vysvětli nějaké pojmy.
Mluvčí 19: ze zákona nejsme povinni, ale rádi strpíme tento úkon a není v tom žádný problém.
Mluvčí 19: Děkuju.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Pokud můžu se zeptat hodně právníčky o názor.
Mluvčí 37: Tak dobrý večer teď už.
Mluvčí 37: Já rozumím panu Kucerovi, který to bere určitě tak, že je Regie samostatnou jednotkou a že by mu do jeho zpodaření neměl nikdo zasahovat.
Mluvčí 37: Já si nicméně myslím, že v okamžiku, kdy je město jediný akcionář, tak by tam ta pravomoc mohla být, ale přiznám se, že v tuhle chvíli se nejsem 100% jistá, musela bych se na to podívat blíž.
Mluvčí 37: Jo, tímhletím jsem, jste mě překvapili.
Mluvčí 28: Děkuju.
Mluvčí 28: Asi se ještě někdo do ty zguze.
Mluvčí 28: Tak poprosíme o návrh úsnesení.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření a nakládání s finančními prostředky za dobu působění magistra Milana Kucera ve funkci ředitele společnosti RGAS v termínu do příštího jednání zastupitelstva města.
Mluvčí 30: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: devět zastupitelů pro, proti čtyři zdrželi se, dva nehlasovali, jeden, takže návrh nebyl přijat.
Mluvčí 28: Vše děkuju.
Mluvčí 28: Tak a přejdeme dalšímu bodu.
Mluvčí 28: Tak a to jsou finanční záležitosti, tady dneska nemáme nic, takže další je bod 5 a jsou navahy dotazy, připomínky a podněty obyvatel města.
Mluvčí 28: Jsou ještě tady obyvatele města, jsou pan Vodíčka, mladší.
Mluvčí 34: Dobrý večer.
Mluvčí 34: Já se vrazím k tématu rychlé záchranné služby ve Vanzdorfu a chtěl bych se zeptat vedení města, jaké kroky podniklo v uplynulých dnech v této záležitosti.
Mluvčí 28: Určitě, myslím si, kdo teď osleduje i stránky města, tak mohl si přečíst nějaký rezumé z tohoto setkání.
Mluvčí 28: My jsme se vydali na cestu do Ústí s paní místostarostkou Křížovou a byli jsme přijetí s panem náměstkem Hitmana Rybákem, panem ředitelem záchranné služby Dejlem a jeho náměstkem.
Mluvčí 28: My jsme za to setkání rádi, protože de facto oni nemohli u dveří říct, zákony lhuty jsou splněné, dojezdové lhuty jsou splněné, takže sorry, můžete odejít.
Mluvčí 28: Každopádně si myslím, že to jednání, které trvalo přes hodinu, bylo docela věcné a konkrétní, protože my jsme přišli s petici
Mluvčí 28: musí jak reagovat jak město, tak i samozřejmě ústecký kraj.
Mluvčí 28: Oni nás s tím nevyhodili, oni nás vyslechli, my jsme tady tlumočili názor občanů, názor i zastupitelů o tom, že by jsme chtěli, aby tady ve Vonsdorfu byla zřízena stanice záchranné služby,
Mluvčí 28: Myslím si, že jsme našli i pochopení.
Mluvčí 28: Nám se nesmírně líbil názor pana doktora Dejla, který říkal, že některé věci jsou nezbytně nutné a některé vhodné.
Mluvčí 28: Nezbytně nutná záchranka samozřejmě je na místech Ústeckého kraje a město Vanzdorf, jelikož splňuje tyto dojezdové časy, tak je ale pořad vhodným místem na umístění záchranné služby.
Mluvčí 28: Každopádně my teď nějakým způsobem budeme reagovat, abychom oslovili Radu ústeckého kraje s tím naším požadavkem s tohoto petici, kterou jsme obdrželi a o ní musí zajímat nějaké stanovisko.
Mluvčí 28: Bylo nám řečeno, že ani finance nejsou problémem pro ústavský kraj v tuhletu chvíli, že pro ně nějakých třeba dejme tomu 5 milionů ročně není až takový problém v tom celém rozpočtu.
Mluvčí 28: My jsme říkali, že město bylo by schopné pomoct, jak s vybavením nebo s prostory, tak i třeba finančně by se mohlo podílet.
Mluvčí 28: Každopádně největší problém v tuhletu chvíli je problém, to jsou personály.
Mluvčí 28: Omluvám se, někde na stránkách města bylo napsáno, že chybí doktoři, v těch posádkách jíždí záchranaři a oni právě chybí.
Mluvčí 28: Pro zřízení tady stanice byla by potřeba 8 až 10 těchto lidí, to jsou řídiči a záchranaři, a v tuhletu chvíli úsedský kraj tuhletu lidskou kapacitu prostě nemá.
Mluvčí 28: Byli jsme požádaní a možná bych i požádal tady pana Vodíčku, protože ten se aktivně už tady podílí na par let.
Mluvčí 28: Musíme schánět prostě lidí.
Mluvčí 28: A pokud nás poslouchají teď studenti a lidi, kteří chtějí studovat, třeba přemýšlejí o tom, že by chtěli jednou být záchranaři, tak aby neutíkali do Liberce, do Ústě, ale by zůstali třeba ve Wannsdorfu a podílejí se na tom jednou, že by tady mohla být tahle stanice záchranné služby.
Mluvčí 28: Každopádně bylo nám slibeno, že do plánu plošného pokrytí zdravotní záchrannou službou úsedského kraje by jsme mohli být i na vržení, záleží to teda na radě kraje a pan doktor Dale říkal, že pokud bude tady vůle zastupitelů neboli občanoměsta, je schopen dorazit na zářijové zasadení zastupitelstva a třeba si tady s náma pohovořit.
Mluvčí 28: Nevím, zda jich chceš doplnit, paní místostarostka.
Mluvčí 28: Takže takový je závěr toho našeho setkání, takže poprosím i pana Vodičku, aby nadále se aktivně angažoval v tom hledání teda spíš jako těch lidí pro naši budouci tady v Stanici.
Mluvčí 28: Poprosím, pan Vodička.
Mluvčí 34: Tak já jsem vlastně tohle z toho řešil, no už to řeším osmnáctým rokem, takže jsem to řešil na všech úrovních, ale mluvil jsem s panem magistrem Schmiedem a ten říkal, že se má rozširovat stanoviště záchranné služby v Rumburku, což je informace, kterou by občani i zastupitelé měli vědět a
Mluvčí 34: Teprve v Úvaze je zřízení pobočného stanoviště ve Vanzdorfu stejně jak funguje ve Velkém Všenově.
Mluvčí 34: Jak víte, jak pan Socharda oslovoval vedení kraje respektive odboru zdravotnictví, tak navrhoval přesunutí jedné posádky z Rumburka do Vanzdorfu z těch tří, co tam mají.
Mluvčí 34: Čtvrta působí ve Velkém Všenově.
Mluvčí 34: A ta jedna posilová působí v nočních hodinách v České kamenici a je určena pro šluknovský výběžek.
Mluvčí 34: Takže mým návrhem by bylo požádat nebo navrhnout přesun noční služby posilové z České kamenice na denní režim do Varnsdorfu.
Mluvčí 34: Pokud to není možné, tak musíme hledat i jinou alternativu.
Mluvčí 34: Tak to řekněte.
Mluvčí 28: Samozřejmě tu rozhodovací způsobilost tady nemáme, každopádně zeptat se můžeme, ale to jsem pochopil z toho našeho rozhovoru s Ústeckým krajem, tak tohleto asi nepřipada v úvahu v tuhletu chvíli.
Mluvčí 34: Dobře.
Mluvčí 28: Ale optat se samozřejmě můžeme.
Mluvčí 34: Jinak jsem ještě dneska kontaktoval soukromou záchranku Nonstop Medic, která provozuje v Rumburku sekundární transporty přepravy pacientů neodkladné péče a ptal jsem se, jestli by byli ochotni záchrannou službu ve Wandsdorfu primární výjezdy zajistit.
Mluvčí 34: Pan doktor Pavel Rusý uvedl, že by měl zájem o tomto jednat a že je to jedna z variant, že mají dobré vztahy se záchránkou ústeckého kraje a alespoň v denním režimu by to byli schopni zajistit a ochotni.
Mluvčí 28: Ano, to je možná dobrá připomínka, uvidíme, jak budou drazy.
Mluvčí 28: Ještě nějaký dotaz, prosím.
Mluvčí 28: Takže děkuju.
Mluvčí 28: Pan doktor Jára je přihlášený.
Mluvčí 23: Nechci zdržovat, já se bych chtěl říct, možná, že by nebylo ani moc dobré v září zvat pana doktora Dejla, protože bude asi problémů jiných dost, které se budou řešit, ale chtěl bych říct, že Míček je teď na naší straně, protože všichni se vyjádřili, že ano,
Mluvčí 23: Takže vidíme z toho, že studium záhranáře v Liberci je tří leté, tak nechť oslovíme některé studenty s tím, že jim nabídneme, jak už bylo minule, nebo před loni, jak si určeno, určité stipendium s tím, že budou mít možnost v bydlení, stipendia a existenci potom ve Vanzorfu.
Mluvčí 23: Jenom tohle jsem chtěl navrhnout.
Mluvčí 28: Děkuji, to je dobrá přifomínka, si myslím, že ta nabídka pořad platí a to spíše pro studenty mediciny, ale samozřejmě můžeme to rozšiřit i pro budoucí studenty, samozřejmě není v tom problém, já budu jedině pro.
Mluvčí 28: Tak, dotazy občanů už asi, jo ještě občan, prosím.
Mluvčí 34: Já jsem se ještě chtěl zeptat, teď pan venoucí osmy odešel možná, ale jaký vhodný prostor by město případně mělo pro posádku záchranky, jestli jste o to už zvažovali?
Mluvčí 28: Jo, pan doktor Jára s technickou.
Mluvčí 23: Já si myslím, že od nás je to dobrá, ale až budeme mít ty lidi.
Mluvčí 23: Já si myslím, že ten prostor, na začátku bylo řečeno, není problém, takže teď už bych se na to neptal.
Mluvčí 28: Tak děkuju.
Mluvčí 28: Tak další bod jsou náměty dotazy zastupitelů, prosím, kdo se hlásí.
Mluvčí 28: Prosím paní Fábriova.
Mluvčí 00: Takže ještě na chvilinku.
Mluvčí 00: Občané z domu na Jarošovce u divadla, jestli se dokážete zorientovat, 28, 36, 37 a 28, 38 až 39, jsou to tam ty dva panelové domy u divadla.
Mluvčí 00: Tam nastal velký problém, protože jeden vlastník se koupil pozemek za barákem 28, 38 až 39 a vlastně za parkoviště, kde lidi
Mluvčí 00: parkovali vlastně své vozidla, který tam bydlí, tak požaduje peníze.
Mluvčí 00: Celý ten cirkus okolo toho skončil u soudu, soudní jednání vždycky trvají nějakou dobu.
Mluvčí 00: Takže v tomto momentě je tam problém,
Mluvčí 00: lidé z panelových domů, vlastně tam všichni parkují na té silnici a z druhé strany tam parkují majitelé těch domků.
Mluvčí 00: Takže ta silnice se stává v obou směrech neprůjezdná.
Mluvčí 00: Nebo ona průjezdná je ale se strašnýma problémama, protože tam kličku je mezi autama.
Mluvčí 00: A v podstatě ty lidé by měli požadavek, jestli by
Mluvčí 00: Teď to budu směrovat na zprávu majetku, jestli by mohly zjistit, zda by ta silnice momentálně, ta Jarošova vyloženě, šla udělat aspoň jako jednostmírka, aby byla napojena buď na ulice Partizánu nebo nahoru,
Mluvčí 00: Prostě z jedné strany se by mohla být jednosměrkou určitě do té doby, než se vyřešejí soudní spory mezi tím vlastníkem toho parkoviště nebo toho pozemku okolo domu, který teda vlastní
Mluvčí 00: jeden občán a vlastně chce to mít poplatněné a ty ostatní vlastníci to odmítají a soudí se.
Mluvčí 00: Ale fakt problém je to, že ta cesta nebo ta silnice tam není ani natolik široká vyloženě, aby se tam nestal problém teda.
Mluvčí 00: Takže vlastníci se na mě
Mluvčí 00: obrátili, jestli můžu požádat zprávu majetku, aby to zkusila prověřit zdaby aspoň, než se vyřeší soudní spor, nebo já nevím, jestli to jde dát na nějakou omezenou dobu, udělat z toho jednosměrnou olece.
Mluvčí 00: Děkuju.
Mluvčí 04: Dobrý večer, jestli můžu na to rovnou odpovím, protože my jsme, tak jak jsme to říkali, tady to minulé zastupitelstvo, jsem si to psal, s panem starostou jsme navštívili pana Hozmana, který je vlastníkem těch pozemků, probrali jsme s ním celou tu záležitost, byli jsme přímo na místě, takže on nám tam ukazoval ty problémy, které tam nastávají, ale on vůbec o žádném soudním sporu nemluvil.
Mluvčí 04: odmluvuju o tom, že tam padlo několik nabídek, které si nejdříve odsouhlasili, neodsouhlasili, že tam došlo k nějakým změnám, ale samozřejmě nevím, nejsem taky naivný, na kolik se dá všemu věřit, takže teďka si to chceme ověřit i na té druhé straně, ale s tou jednosměrkou, to byl první varianta, o které teďka mluvíme, protože skutečně ta situace tam je nešťastná, jsou tam ještě do toho ty kontejnery, kontejnery na to šatstvo atd.
Mluvčí 04: A myslím si, že pokud teda nedojde k tomu, že by se finančně dohodli s těmi nájemníky nebo s tím společenským vlastníkům, takže to je opravdu nadlouho, takže samozřejmě to podporujeme, už se o tom jedná, o tom jednostměrnění s tím, že by se jednou ulicí jezdilo nahoru, to je tam, paní Brežko, a u vás, Dvořákovou jedným směrem a Jarošovou druhým směrem, aspoň teda v tom úseku mezi Bratislavskou a Partizánu.
Mluvčí 04: Takže určitě ano, chtěl bych příští týdne se nějak došet domluvit s tím společenským vlastníkům, protože není dobré vyslechnout si jenom tu jednu stranu, tak aby jsme, když tak, nějakým způsobem pomohli, protože aspoň tak, jak nám to pan Hozman popisoval, tak jako byl ještě uchodní k jakési dohodě.
Mluvčí 04: Tam šlo o nějaké letité spory o septik a parkování a tak dále, takže snad teoreticky by to, nejenom o peníze.
Mluvčí 28: Děkuju, děkuju.
Mluvčí 28: Je pravda, že jsme nabídli určitou mediáci právě mezi těmi obyvateli a tím panem majitelem vedle.
Mluvčí 28: Tak děkuju, pan Čapek, prosím.
Mluvčí 32: Tak já bych jenom rád podpořil návrh paní Fábrové s tou jednosměrnou ulicí, protože já tu ulici projíždím několikrát denně a tu přetlačovanou tam skutečně hraju několikrát denně, jo, s těmi ostatníma autama.
Mluvčí 32: Protože ono v oběd 100 metrů a od zaparkovaných opravdu nelze, když je tam jenom jeden pruch volnej.
Mluvčí 28: Určitě děkuju.
Mluvčí 28: Tak ještě se někdo hlásí do diskuze?
Mluvčí 28: Není tomu tak, tak jdeme dalšímu bodu, poslednímu, nebo předposlednímu, to zpráva o činnosti Rade města o kontroleplnění usnesení zastupitelstva města, máte to před sebou.
Mluvčí 28: Nebudu to číst, takže poprosím dotazy eventuelně k tomu.
Mluvčí 28: Nejsou tak na vrhovou komisi, prosím.
Mluvčí 30: Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti radě města a o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města.
Mluvčí 30: Tak a můžeme hlasovat.
Mluvčí 28: 15 zastupitelů bylo pro, takže návrh byl přijat.
Mluvčí 28: Tím jsme vyčerpali dnešní program.
Mluvčí 28: Přijměte takovou malou pozornost, kterou máte dneska na stole.
Mluvčí 28: To je taková dentální KPZ-tka na léto s logem města, takže určitě se bude hodit.
Mluvčí 28: Tím pádem vám přeji hezky létní dny bez koronaviru, jak vám zastupitelům, tak i našim posluchačům, kteří věrně určitě poslouchali až do konce naše zastupitelstvo.
Mluvčí 28: A jinak se sejdeme 24. září zde na dalším zasedání Zastupit asta města.
Mluvčí 28: Hezký večer, hezkou noc a hezké léto.
Mluvčí 28: Naschledanou.
  

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/zasedani-zastupitelstev/zaznamy/f3bec8c67a3b7997e9d15b13068341a5
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.