Textová podoba smlouvy Smlouva č. 17672543: Poskytování služeb

Příloha Lokotrans.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

mezi

LOKO TRANS Media s.r.o.

jako poskytovatelem

FC Hradec Králové, a.s.

jako objednatelem

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „Smlouva“) je uzavřena níže uvedeného
dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a

účinném znění mezi

1) LOKO TRANS Media s.r.o.
IČO: 136 94 456, DIČ: CZ 136 94 456
sídlem Voříškova 289/2, 623 00 Brno, Kohoutovice
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 503
zastoupená panem Ing. Radkem Pivoňkou, MBA, jednatelem
(dále jen „Poskytovatel“

2) FC Hradec Králové, a. s.
IČO: 27479307, DIČ: CZ27479307
se sídlem Úprkova 473/1, 500 09 Hradec Králové, Malšovice
spisová značka B 2450 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupená MUDr. Janem Michálkem, předseda představenstva a Jiřím Kosem, členem
představenstva
(dále jen „Objednatel“

Poskytovatel a Objednatel společně dále také jako „Smluvní strany“ či „Strany“, každá z nich jednotlivé
pak „Smluvní strana“ či „Strana“.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A) Poskytovatel je přední společností podnikající v oblasti marketingových služeb a provozování
LED perimetrů na sportovních utkáních;

B) Objednatel je fotbalovým klubem mající zájem o zajištění LED perimetrů a souvisejících služeb
na všech mistrovských domácích utkáních Objednatele včetně pohárových utkání v každé
jednotlivé sezóně po dobu účinnosti smlouvy.

SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM

1. VYMEZENÍ POJMŮ
1.1. Pojmy uváděné v této Smlouvě mají následující význam:

SLUŽBY poskytování 100 m LED petimetrů na všech
mistrovských domácích utkáních Objednatele včetně
pohárových utkání v každé jednotlivé sezóně po dobu
účinnosti smlouvy včetně jejich dopravy, jejich provoz
včetně | odvysílání | Objednatelem dodaných a
požadovaných reklamních či obchodních sdělení na
LED perimetrech.

2. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

2.1. 5 výjimkou případů, kde to kontext Smlouvy zjevně vyžaduje jinak, platí pro interpretaci této Smlouvy
následující výkladová pravidla:

2.1.a. jednotné číslo zahrnuje i množné číslo a naopak;

2.1.b. každý gramatický rod v sobě zahrnuje i všechny ostatní gramatické rody;

DŮVĚRNÉ 2/7

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

22.

32

53

4.2.

43.

44.

4.5.

4.6.

2.1.c. každý odkaz na obecně závazný právní předpis v sobě zahrnuje i novelizace, doplnění atp.
tohoto právního předpisu, ke kterým došlo po datu platnosti této Smlouvy.

Ocitne-li se některé ustanovení této Smlouvy v rozporu s jakýmkoliv jiným dokumentem, který vznikl
v souvislosti s uzavíráním této Smlouvy, má ustanovení této Smlouvy přednost.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

. Poskytovatel se touto Stmlouvou zavazuje poskytovat Objednateli Služby na všech mistrovských

domácích utkáních Objednatele včetně pohárových utkání v každé jednotlivé sezóně po dobu
účinnosti smlouvy včetně dopravy perimetrů, jejich instalace a připojení ke elektrickému zdroji, jejich
provoz včetně odvysílání Objednatelem dodaných a požadovaných reklamních či obchodních sdělení
na LED perimetrech o délce 100 m.

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli 69 (šedesáti devíti) minutový čas ve vysílacím čase
(kdy vysílací čas se skládá z 16 min. před zahájením mistrovského čí pohátového utkání, 45 min.
prvního poločasu, 15 min. poločasové přestávky, 45 min. druhého poločasu a 17 min. po skončení
utkání), přičemž reklamní a obchodní sdělení jsou vysílány v blocích, po kterých se pravidelně střídají
reklamní a obchodní sdělení Objednatele a Poskytovatele na LED perimetrech Poskytovatele, které
jsou v záběru TV kamer. Objednatel má k dispozici 45 minut reklamního času v hlavním vysílacím
čase (hrací čas 2x 45 minut) stejně jako Poskytovatel. Celkový vysílací čas reklamních a obchodních
sdělení na LED perimetrech tedy činí 138 (jedno sto třicet osm minut).

Strany jsou si povinny hradit odměnu stanovenou v souladu s čl. 6 této Smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními

předpisy a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele.

Poskytovatel může pověřit poskytováním Služeb třetí osobu. Při poskytování Služeb prostřednictvím
třetí osoby nese Poskytovatel odpovědnost ve stejném rozsahu, jako by Služby poskytoval sám.

Není-li písemně dohodnuto jinak, není Poskytovatel oprávněn za Objednatele právně jednat či
přijímat jakékoliv plnění,

Poskytovatel je povinen informovat Objednatele pravidelně o poskytování Služeb a o všech
okolnostech důležitých pro zájmy Objednatele souvisejících se Službamí.

V případě, kdy dojde v průběhu poskytování služby k výpadku vysílání, či jinému technickému
problému, který bude mít za následek, že Poskytovatel nebude schopný dodržet svůj závazek
spočívající v odvysílání dohodnuté minutáže s reklamním plněním Objednatele, zavazuje se
Poskytovatel poskytnout Objednateli náhradní plnění, když na úkor odvysílání svého vlastního
reklamního plnění umožní Objednatel, v následujícím zápase ligy, odvysílat minutáž, kterou
v důsledku výpadku nemohl odvysílat. Případně se taková povinnost přenáší do dalších zápasů ligy,
dokud nebude náhradní plnění poskytnuto v plném rozsahu.

Poskytovatel si je vědom skutečnosti, že Objednatel je ve smluvním vztahu s generálním partnerem a
hlavním partnerem profesionálního fotbalu Ligové fotbalové asociace po dobu účinnosti této smlouvy
a jejich požadavky a zájmy vyplývajících ze smluvních ujednání mezi nimi a Objednatelem musí být
dodržovány a respektovány nejenom Objednatelem, ale také Poskytovatelem. V případě, že
Poskytovatel není schopen vyhovět jejich požadavkům, je toto důvod pro Objednatele kdykoliv
smlouvu ukončit jednostranně výpovědí bez výpovědní doby. Poskytovatel se však nezbavuje
povinnosti uhradit Objednateli škodu, kterou svým jednáním způsobil Objednateli, nebo třetí straně.

DŮVĚRNÉ 3/7

C

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

4.7.

5.4.

55,

5.6.

Bels

6.2.

6.3.

6.4.

Poskytovatel není oprávněn nevyužít svůj vysílací čas specifikovaný v bodě 3.2., článku 3 Předmět a
účel smlouvy a požadovat od Objednatele finanční náhradu za svůj nevyužitý vysílací čas.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

« Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli po dobu účinnosti této Smlouvy veškerou potřebnou

součinnost, zejména poskytovat úplné, přehledné, jednoznačné, pravdivé a včasné informace.

„ Objednatel se zavazuje předat či zpřístupnit Poskytovateli dle vzájemné dohody veškeré podklady,

písemnosti a informace potřebné pro plnění této Smlouvy a zajištění Služeb ve Smlouvě
specifikovaných.

. Objednatel je povinen umožnit zástupcům Poskytovatele vstup na stadion určený pro domácí

mistrovská a pohárová utkání Objednatele (dále jen stadion), a to za účelem instalace, demontáže či
opravy LED perimetrů, a to vždy po vzájemné dohodě s Objednatelem. Vstup na stadion musí být
umožněn v takovém časovém horizontu, aby byl Poskytovatel schopen splnit svůj závazek včas.

Je- k poskytnutí Služeb nutná součinnost Objednatele, určí mu Poskytovatel přiměřenou lhůtu
k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta pro poskytnutí součinnosti matně a jeli to možné, má
Poskytovatel právo si zajistit náhradní plnění na náklady Objednatele.

Objednatel je oprávněn neposkytnout prostor v hlavním vysílacím čase pouze v případě, že reklamní
plnění Poskytovatele zasahuje do exkluzivních reklamních práv společnosti (generální partner a

významní partneři Objednatele) a partnera profesionálních fotbalových klubů Ligové fotbalové
asociace.

Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli data, která mají být promítnuta na LED perimetrech
v odpovídajícím formátu nejméně 3 pracovní dny před utkáním, na kterém mají být vysílána.

Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli dva přednostní vstupy na stadion převážně na hrací
plochu k zajištění manipulace a obsluhy LED perimetrů.

ODMĚNA

« Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli za Služby odměnu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc

korun českých) + zákonná výše DPH za každé jednotlivé domácí mistrovské či pohárové utkání, na
kterém byla poskytována Služba.

Poskytovatel se zavazuje platit Objednateli odměnu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun
českých) + zákonná výše DPH za každé domácí mistrovské či pohárové utkání, na ktérém byl
poskytnut reklamní vysílací prostor v souladu s čl. 3.2 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že odměna náležející Poskytovateli dle čl. 6.1. Smlouvy bude hrazena
výlučně vzájemným zápočtem oproti odměně náležející Objednateli dle čl.6.2. Smlouvy, tedy
vzájemným zápočtem (i jednostranným) pohledávek a závazků vzniklých z této smlouvy mezi
Poskytovatelem a Objednatelem. Jiný způsob placení odměny dle čl.6.1., resp. čl.6.2 Smlouvy se
vylučuje.

Zádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit třetí straně své pohledávky vzniklé z titulu této
smlouvy.

DŮVĚRNÉ 4/1

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

T

7
JA.
n;

TA.
L
76

8.
8.1

8.2.

8.3.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2022,

Každá ze Smluvních stran je oprávněna vypovědět Smlouvu z důvodu hrubého porušení Smlouvy

4

v

na rovněž elektronickou cestou na níže uvedené e-

 
  
 

adresa Objednat

Za hrubé poruše e se považuje:

a) nerespektování exkluzivity a požadavků generálního partnera Objednatele a Ligové
fotbalové asociace, přestože na to bude Poskytovatel písemně upozorněn Objednatelem

a nesjedná nápravu,
b) nedodržení vysílacího obsahu reklamních a obchodních sdělení dodaných Objednatelem,
c) nedodání LED perimetrů,

d) neinformování Objednatele s minimálně 14-ti denním předstihem před konáním
domácího mistrovského či pohárového utkání o neposkytnutí služby ze strany
Poskytovatele.

4

Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. '
Smlouva zanikne uplynutím lhůty, na kterou byla sjednána.

Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez výpovědní lhůty kdykoliv v průběhu účinnosti této
smlouvy v případě, že dojde k situaci, kdy kterýkoliv smluvní partner Objednatele písemně
upozorní na vady při vysílání jeho reklamního či obchodního sdělení a Poskytovatel tyto vady
neodstraní nejpozději do následujícího mistrovského utkání.

DŮVĚRNOST

Strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování
takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení
účinnosti této Smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení
důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců,

zástupců, jakož 1 jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě Strany pouze v rozsahu a za
podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících ze Smlouvy ve znění jejích
dodatků.

Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které byly
poskytnuty za účelem realizace předmětu této Smlouvy, související s existencí či obsahem této
Smlouvy nebo transakcemi, které tato Smlouva předpokládá, nebo pokud jsou některou ze Stran takto

DŮVĚRNÉ 5/17

5 D3

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEFEB

 

8.4.

a

skdle

9.4.

5

A6

dh

9.8.

k

9.10.

označeny anebo informace, pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim
utajení (zejména hospodářské tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství).

Žádná ze Stran nesmí poskytnout jakékoli třetí straně jakékoliv informace o této Smlouvě, jejích
podmínkách a jednáních s ním spojených, které se týkají druhé Strany, bez předchozího písemného
souhlasu této druhé Strany, s výjimkou (i) svých poradců či třetích stran vázaných povinností
mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Strany, (ii) bankovní nebo podobné úvěrové instituce pro účely
financování kterékoli Strany, (iii) příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud jsou
Strany povinny podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo (iv) informací,
které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými či přístupnými druhé Straně jinak než porušením
Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou

nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

Komunikace Smluvních stran při poskytování služeb bud í střednictvím pověřených

 
 
 

osob:
9.2.a. Poskytovatel — Ing. Radek Pivoň
9.2.b. Objednatel — Ing. Richard Jukl, ri

Smluvní strany se dohodly, že FCHK bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Minisferstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy
FCHK bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této Smlouvy, nebo Smluvní strana, která
s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z této Smlouvy, je povinna
oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti a
její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce
dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se
řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem.

Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

"Tato smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje
veškerá předchozí ujednání Smluvních stran ohledně předmětu této Smlouvy.

"Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran smlouvy s tím, že změna
této Smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.

Pro účely vztahu z této Smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních podmínek Smluvních
stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, z nichž každá Strana obdrží po jednom (1)
vyhotovení.

DŮVĚRNÉ 6/7

ě A

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

9.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena určitě a

srozumitelně jako projev jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu a tísně. Strany výslovně
potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Stran a každá ze Stran měla
příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy. Na důkaz dohody o všech článcích této
Smlouvy připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

POSKYTOVATEL

 

DŮVĚRNÉ

OBJEDNATEL

  

, 2.8.
představenstva

 

 

d/Ť