Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18124375: Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na oceňování

Příloha 245_2021 Znalci.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            65649/A/2021-SOV
Čj.: UZSVM/A/37641/2021-SOV

  Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na
         oceňování nemovitého majetku č. 245/2021

      pro Územní pracoviště v hlavním městě Praze

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“) a analogicky podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku s názvem „Oceňování
nemovitého majetku pro Územní pracoviště v hlavním městě Praze“.

Smluvní strany:

Objednatel:
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
za který právně jedná: Ing. Vladimír Hůlka, pověřen zastupováním pracovního místa ředitele
Územního pracoviště v hlavním městě Praze na základě Příkazu generálního ředitele
č. 6/2019 v platném znění
IČO: 69797111
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 864/28, číslo účtu: 4827021/0710
datová schránka: 96vaa2e

Oprávněnými osobami ve věcech realizace Smlouvy (dále jen „oprávněné osoby objednatele“)
jsou:

XXXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení Hospodaření s majetkem v ÚE I.

Kontakt: tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení Hospodaření s majetkem v ÚE II.

Kontakt: tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)
                                a

Zhotovitel č. 1:

XP invest, s. r. o.

se sídlem/místem podnikání: Mánesova 1374/53, 120 00, Praha 2
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXX, jednatelem a XXXXXXXXXXX, jednatelem
IČO: 284 62 572
DIČ: CZ28462572
zapsaný v OR, vedeném u: Městského soudu v Praze
oddíl: C
vložka: 143295
bankovní spojení: 223365592/0300 – účet vedený u ČSOB a.s.
datová schránka: puwccq2

Oprávněnými osobami ve věcech realizace Smlouvy jsou:
XXXXXXXXXXX, jednatel;XXXXXXXXXXXX, administrativní pracovník
Kontakt: tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXX

           1
Zhotovitel č. 2:

Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupený:XXXXXXXXXXXXXX, jednatel
IČO: 486 10 660
DIČ: CZ48610660
zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeném u: Městského soudu v Praze
oddíl: C
vložka: 248 881
bankovní spojení: 4232464339/0800
datová schránka: hf3yzvm
Oprávněnými osobami ve věcech realizace Smlouvy jsou:
XXXXXXXXXXXXXXX Kontakt: tel.:XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel č. 3:

XXXXXXXXXXXXXXXX
se sídlem/místem podnikání: Babákova 2155/12, 148 00 Praha 4 - Chodov
zastoupený: -
IČO: 71454748
DIČ: CZ6411191325
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
datová schránka: ctnt6qw

Oprávněnými osobami ve věcech realizace Smlouvy jsou:
XXXXXXXXXXXXX
Kontakt: tel.:XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Zhotovitel č. 4:

XXXXXXXXXXXXX

se sídlem/místem podnikání: Před Ústavem 809/5, 181 00 Praha 8
IČO: 41201655
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX
datová schránka: sxmxaff

Oprávněnými osobami ve věcech realizace Smlouvy jsou:
XXXXXXXXXXX
Kontakt: tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX

Zhotovitel č. 5:

XXXXXXXXXXXX
se sídlem/místem podnikání: Lamačova 914/35, Praha 5 – Hlubočepy, 15200
IČO: 70771448
DIČ: CZ6756050147
zapsaný v Živnostenském rejstříku, vedeném u: Živnostenského odboru MČ v Praze 5
oddíl: č.j.: ZIV/U3732/2007/Mly
vložka: ev.č. 310005-518229612, ze dne 05.03.2007
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
datová schránka: 3nht39p

Oprávněnými osobami ve věcech realizace Smlouvy jsou:

                                2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontakt: tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel č. 6:
XXXXXXXXXXXXXX
se sídlem/místem podnikání: Štěpánov nad Svratkou 16, 592 63 Štěpánov n. S.
Zastoupený: XXXXXXXXXXXX
IČO: 675 21 894
DIČ: CZ6408060802 (není plátce DPH)
zapsaný v ŽR vedeném u: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem
oddíl:
vložka:
bankovní spojení:XXXXXXXXXXXXXX
datová schránka: bkmtx7p

Oprávněnými osobami ve věcech realizace Smlouvy jsou:
XXXXXXXXXXXXXX Kontakt: tel.:XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

Zhotovitel č. 7:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

se sídlem/místem podnikání: Lamačova 861, 152 00 Praha 5
zastoupený:XXXXXXXXXXXXXX – znalec; jmenovaná rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze
dne 27. 6. 1995 č.j. ZT 2266; podnikající dle zvláštních právních předpisů na základě
jmenovacího dekretu
IČO:43031005
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení:XXXXXXXXXXXX
datová schránka:dtirh6w

Oprávněnými osobami ve věcech realizace Smlouvy jsou:
XXXXXXXXXXXXXXXX Kontakt: tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále též „zhotovitel“ nebo „zhotovitelé“, oprávněné osoby ve věcech realizace Smlouvy
za jednotlivé zhotovitele dále jen „oprávněné osoby zhotovitele“)

  uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou dohodu (dále jen „Smlouva“):

                             Článek I.
                          Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitelé prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené
     a jsou oprávněni Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2. Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 Sb.,
     o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění, a je oprávněn
     Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3. Objednatel prohlašuje, že zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 31
     ZZVZ, veřejnou zakázku malého rozsahu pod číslem Národního elektronického nástroje
     (dále jen „NEN“) N006/21/V00021150 s názvem „Rámcová dohoda o oceňování
     nemovitého majetku v územní působnosti ÚP v hl. m. Praze“ (dále jen „veřejná zakázka“),
     a to pro lokality, které jsou vymezeny seznamem katastrálních území uvedených v příloze
     č. 1 Smlouvy.

                                3
1.4. Smluvní strany také prohlašují, že pokud Smlouva nestanoví jinak, bude postupováno
     v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními
     předpisy, které se vztahují na předmět Smlouvy.

1.5. Smluvní strany také prohlašují, že se při postupu dle Smlouvy řídí zákonem č. 254/2019
     Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, v platném znění (dále jen
     „ZZnal“), jeho prováděcí vyhláškou č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, v platném
     znění (dále jen „vyhláška č. 503/2020 Sb.“), dále zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování
     majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění,
     a vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací
     vyhláška), v platném znění.

                             Článek II.

2.1. Smlouva upravuje podmínky zadávání jednotlivých dílčích zakázek na zpracování
     znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku dle vymezení v příloze č. 1
     Smlouvy (dále také „plnění nebo „práce“) po dobu trvání platnosti a účinnosti Smlouvy
     s tím, že objednatel bude zadávat jednotlivé dílčí zakázky na základě písemných
     objednávek (dále také „objednávka“ nebo „objednávky“) zaslaných vybraným
     zhotovitelům, jejichž nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější ve smyslu Čl. II.
     odst. 2.3 písm. e) Smlouvy (dále jen „vybraný zhotovitel“) prostřednictvím NEN, kdy jejich
     přijetím vybraným zhotovitelem dojde mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem
     k uzavření smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

2.2. Zhotovitelé se podpisem Smlouvy zavazují zpracovávat znalecké posudky, jejichž obsahem
     bude oceňování nemovitých věcí pro potřeby objednatele dle podmínek vymezených
     v odst. 2.3. Smlouvy, a objednatel se zavazuje platit zhotovitelům za zpracovávání
     znaleckých posudků cenu v souladu s Čl. IV. Smlouvy.

2.3. Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách plnění Smlouvy:

     a) Jednotlivé požadavky na provedení prací uvedených v odst. 2.1 Smlouvy budou
        zadávány operativně podle potřeb objednatele písemnými objednávkami oprávněnými
        osobami objednatele s uvedením závazného termínu zpracování, který bude v rozmezí
        od 10 do 30 kalendářních dnů od akceptace objednávky;

     b) Oprávněná osoba objednatele osloví před odesláním písemné objednávky všechny
        zhotovitele prostřednictvím NEN k podání nabídky. Součástí oslovení bude specifikace
        a konkretizace předmětu objednávky (dále jen „výzva k podání nabídky“). Součástí
        každé výzvy k podání nabídky musí být minimálně:

        • identifikace nemovitého majetku jako předmětu ocenění, včetně přiložené kopie
          LV a fotodokumentace;

        • účel znaleckého posudku, pro který má být použit (ve smyslu § 40 odst. 1 písm. b)
          vyhlášky č. 503/2020 Sb.) včetně uvedení možných účastníků budoucího právního
          jednání, které souvisí se zadáním znaleckého posudku, pokud jsou v době zadávání
          známi, aby zhotovitelé mohli posoudit svou případnou podjatost ve smyslu § 18
          ZZnal;

        • lhůta pro podání nabídky, která bude činit nejméně 3 pracovní dny ode dne
          odeslání výzvy k podání nabídky;

        • lhůta pro zpracování znaleckého posudku, určená dle Čl. III., odst. 3.1. Smlouvy;
        • jméno, příjmení a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele;
        • v případě, že se bude jednat o revizní znalecký posudek, tak informaci o této

          skutečnosti spolu s již vypracovaným znaleckým posudkem;
        • místo plnění;
        • další skutečnosti, které by mohly mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku

          ve smyslu 40 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2020 Sb.; případně informaci, že není

                                4
          požadována prohlídka předmětu ocenění; či informaci, zda je požadován
          znalecký posudek v elektronické podobě ve formátu pdf/a na přenosném médiu.

        (Objednatel neposkytne vybranému zhotoviteli žádné jiné podklady, pouze výjimečně
        může poskytnout dílčí dokumentaci, pokud ji bude mít k dispozici.)

     c) V nabídce je zhotovitel povinen uvést požadované údaje, které představují nabídkovou
        cenu obsahující celkovou nabídkovou cenu (v Kč) včetně DPH (pokud zhotovitel není
        plátcem DPH, uvede nabídkovou cenu bez DPH jako cenu s DPH). Celková nabídková
        cena se bude skládat ze součtu tvořeného počtem hodin práce vynásobeným cenou
        za 1 hodinu práce a počtem požadovaných km v rámci dopravy nutných ke zpracování
        plnění vynásobeným cenou za 1 km dopravy, přičemž nesmí být překročeny
        jednotkové ceny uvedené zhotovitelem v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce,
        které jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy. Tato cena v sobě bude dále zahrnovat jak
        cenu samotného zpracování znaleckého posudku, tak případné další náklady vzniklé
        při nezbytných činnostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy (např. náklady
        za materiál, dopravu, pohonné hmoty, poplatky, pojištění, administrativu, přenosná
        média aj.).

     d) Nabídku jsou zhotovitelé povinni podat prostřednictvím NEN, a to v souladu
        s podmínkami stanovenými ve výzvě k podání nabídky a Smlouvě.

     e) Oprávněná osoba objednatele bez zbytečného odkladu po posouzení a vyhodnocení
        nabídek tuto skutečnost zaznamená v NEN. Objednávka bude zadána zhotoviteli, který
        předloží na základě výzvy k podání nabídky ekonomicky nejvýhodnější nabídku,
        tj. nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou zpracovanou dle výzvy
        k podání nabídek a Smlouvy.

     f) Vybranému zhotoviteli zašle oprávněná osoba objednatele písemnou objednávku
        prostřednictvím NEN a vybraný zhotovitel je povinen prostřednictvím NEN zaslat
        objednateli písemnou akceptaci objednávky do 2 kalendářních dnů od jejího doručení.
        Odmítne-li vybraný zhotovitel akceptovat objednávku, nebo odstoupil-li od objednávky
        po její akceptaci, může vyzvat objednatel zhotovitele, který se při vyhodnocení nabídek
        umístil další v pořadí; obdobným způsobem může postupovat objednatel až do doby,
        kdy bude objednávka akceptována nebo kdy objednávku odmítne i zhotovitel, který se
        při vyhodnocování nabídek umístil poslední v pořadí.

     g) Pokud se v průběhu provádění prací vyskytnou překážky bránící vybranému zhotoviteli
        ve vyřízení objednávky ve stanoveném termínu, oznámí tuto skutečnost neprodleně
        písemně objednateli. Na základě tohoto oznámení a po posouzení povahy překážky
        objednatel rozhodne o dalších podmínkách realizace prací analogicky s podmínkami
        pro změnu závazku dle ZZVZ, nebo objednávku zruší.

                             Článek III.
                          Místo a lhůta plnění

3.1. Vybraný zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli plnění nejpozději do uplynutí
     lhůty uvedené v písemné objednávce, která je totožná se lhůtou uvedenou ve výzvě
     k podání nabídky.

3.2. Vybraný zhotovitel splní svou povinnost provést práce předáním řádného plnění ve lhůtě
     stanovené v objednávce. Lhůta se považuje za splněnou předáním plnění v souladu s čl.
     V. odst. 5.1. Smlouvy.

                                5
3.3. Smlouva je uzavřena na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu a to podle toho,
     která ze skutečností nastane dříve. Maximálním finančním limitem pro tuto veřejnou
     zakázku, vyhlášenou objednatelem, je částka 1 800 000 Kč bez DPH, tj. 2 178 000 Kč
     včetně DPH (dále jako „finanční limit“). Do tohoto finančního limitu budou započítávány
     veškeré úhrady za provádění prací dle Smlouvy. Smlouva nezakládá povinnost objednatele
     činit výzvy k podání nabídky, ani vyčerpat maximální částku z finančního limitu.

                             Článek IV.
                       Cena znaleckého posudku

4.1. Smluvní ceny za plnění jednotlivých objednávek odpovídají výši celkové nabídkové ceny
     dle Čl. II. odst. 2.3 písm. c) Smlouvy.

4.2. Smluvní ceny dle odst. 4.1. tohoto Článku jsou nejvýše přípustné, konečné a platné
     v nezměněné výši od data nabytí účinnosti Smlouvy až do ukončení účinnosti Smlouvy.

4.3. Smluvní ceny dle odst. 4.1. tohoto Článku obsahují veškeré náklady a výdaje za materiál,
     dopravu, pohonné hmoty, poplatky, diety, administrativu, správní poplatky za potřebné
     dokumenty, kolky, náklady za vyhotovení příslušného počtu stejnopisů znaleckého
     posudku v listinné podobě a za přenosné médium pro předání znaleckého posudku
     v elektronické podobě, za všechny práce, služby, dodávky (materiál) a jiné aktivity nebo
     činnosti vybraného zhotovitele, související s komplexním zajištěním předmětu Smlouvy.

4.4. Smluvní ceny dle odst. 4.1. tohoto Článku lze upravit analogicky k § 100 odst. 1 ZZVZ, kdy
     objednatel si vyhrazuje změnu závazku spočívající ve zvýšení nebo snížení zákonem
     stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
     hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“); v takovém případě bude změněna (zvýšena
     nebo snížena) cena o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH, ode dne účinnosti nové
     zákonné úpravy DPH, o hodnotu odpovídající této změně.

4.5. Všechny služby, práce nebo související dodávky musí být poskytnuty objednateli
     v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Vybraný zhotovitel není oprávněn
     „doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné služby, práce či dodávky, které budou nezbytné
     pro poskytnutí řádného plnění, a to např. i z důvodu, že vybraný zhotovitel chybně odhadl
     dílčí a tedy i celkovou smluvní cenu za plnění objednávky, anebo poskytnul nekvalitní
     plnění, v jehož důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné
     splnění objednávky.

                             Článek V.
                        Předání a převzetí plnění

5.1. Vybraný zhotovitel se zavazuje předat plnění dle příslušné objednávky v místě, lhůtě a
     provedení stanoveném příslušnou objednávkou.

5.2. Plnění se považuje za řádně zpracované, jestliže nemá žádné vady a nedodělky. O převzetí
     či nepřevzetí plnění objednatel vyhotoví a doručí vybranému zhotoviteli protokol, který bude
     podepsán některou z oprávněných osob objednatele, a to do 30 kalendářních dnů od
     předání plnění dle odst. 5.1. tohoto Článku. V případě, že plnění nebude obsahovat dle
     objednatele vady, tak objednatel vyhotoví „Protokol o převzetí objednaného znaleckého
     posudku“ (příloha č. 3). V případě, že plnění bude obsahovat dle objednatele vady, a to
     včetně vad zjevných, tak Objednatel vyhotoví „Protokol o nepřevzetí objednaného
     znaleckého posudku“ (příloha č. 4). V případě zjevných vad vybraný zhotovitel nemůže

                                6
     namítat pozdní namítnutí takových vad. Dalším možným důvodem k nepřevzetí plnění jsou
     jiné vady plnění, které neumožňují použít plnění k požadovanému účelu.

5.3. Vybraný zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení Protokolu o nepřevzetí
     objednaného znaleckého posudku písemně oznámit, zda namítané vady uznává, či nikoliv,
     přičemž vybraný zhotovitel vady uzná rovněž tím, že ve lhůtě dle této věty neučiní žádné
     písemné oznámení. Již poskytnuté plnění je zhotovitel povinen přepracovat ve lhůtě do 10
     pracovních dní od doručení Protokolu o nepřevzetí objednaného znaleckého posudku,
     a to na vlastní náklady. Termín pro splnění prací se prodlužuje pouze o lhůtu, odpovídající
     počtem dní době od odevzdání vadného plnění objednateli do doby doručení Protokolu
     o nepřevzetí objednaného znaleckého posudku vybranému zhotoviteli. Opravené vadné
     plnění bude vybraným zhotovitelem předáno objednateli v sídle objednatele. Pokud při
     opravě vadného plnění je nutné upravit původně předaný znalecký posudek jako plnění,
     vybraný zhotovitel provede takovou úpravu formou dodatku původního znaleckého
     posudku.

5.4. V případě, že zhotovitel vady a nedodělky plnění neodstraní ve lhůtě dle odst. 5.3. tohoto
     Článku, případně je odmítne odstranit vůbec, objednatel má právo takové plnění nepřevzít
     a odstoupit od příslušné objednávky; tím není dotčena možnost objednatele převzít plnění
     včetně vad a nedodělků neuznaných ze strany vybraného zhotovitele.

                             Článek VI.
                      Platební podmínky a fakturace

6.1. Cenu objednatel zaplatí na základě faktury za plnění dle objednávky. Faktura bude
     vystavena a předána objednateli vždy až po předání a převzetí plnění dle Článku V.
     Smlouvy.

6.2. Faktura musí být doručena objednateli nebo předána osobně na podatelně v sídle
     objednatele, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne převzetí plnění objednatelem
     (tj. ode dne doručení Protokolu o převzetí objednaného znaleckého posudku dle Článku V.
     odst. 5.2., respektive odst. 5.3. či 5.4. Smlouvy).

6.3. Faktura bude uhrazena bankovním převodem se splatností 21 kalendářních dní ode dne
     prokazatelného převzetí faktury objednatelem, popř. ode dne prokazatelného převzetí
     opravené (doplněné) faktury ze strany objednatele.

6.4. Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Vystavená faktura musí obsahovat
     minimálně:

     a) popis fakturovaných prací;
     b) uvedení celkové nabídkové ceny;
     c) číslo smlouvy objednatele;
     d) úplné bankovní spojení vybraného zhotovitele včetně čísla účtu;
     e) veškeré náležitosti dle § 29 ZDPH (pokud je vybraný zhotovitel plátcem DPH);
     f) náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku.

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu vybranému zhotoviteli k opravě (doplnění),
     pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou smluvní cenu.
     V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 21
     kalendářních dní začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury
     objednateli.

                                7
6.6. Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy.
     Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6.7. V případě, že vybraný zhotovitel je plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní
     se a jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců 6.8. až 6.11. tohoto Článku.

6.8. Vybraný zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů
     od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je vybraný zhotovitel
     nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně
     objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami
     považováno za podstatné porušení Smlouvy.

6.9. Vybraný zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv
     závazku objednatele na základě Smlouvy bude od data podpisu Smlouvy do ukončení její
     platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH,
     v opačném případě je vybraný zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně
     zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH.

6.10. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
    zdanitelného plnění od vybraného zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, žetyto
    skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu vybraného
    zhotovitele uplatnit postup zvláštního zajištění daně, tzn. že je objednatel oprávněn odvést
    částku DPH podle faktury – daňového dokladu vystavené vybraným zhotovitelem přímo
    příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.

6.11. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka vybraného zhotovitele vůči
    objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za
    uhrazenou. Zároveň je objednatel povinen vybraného zhotovitele o takové úhradě
    bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

6.12. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.13. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 12.
    příslušného kalendářního roku, není-li ujednáno jinak. Objednatel nebude v prodlení, pokud
    fakturu, doručenou v příslušném kalendářním roce po tomto datu, uhradí do 28. 2.
    následujícího kalendářního roku. Vybraný zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí
    a výslovně souhlasí, že objednatel není v takových případech v prodlení.

            Článek VII.
    Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce osobně dle náležitostí a v souladu s platnými
     právními předpisy, popř. v souladu s jinými souvisejícími předpisy, platnými v době zadání
     dílčí zakázky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit skutečnost, pro kterou nesmí provést znalecký
     úkon, objednateli.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že při zpracování znaleckého posudku provede vždy prohlídku
     předmětu ocenění. Prohlídka oceňovaného majetku musí být doložena fotodokumentací
     pořízenou zhotovitelem, která musí počtem a kvalitou odpovídat znaleckému úkonu.
     Fotodokumentace musí být čitelná, řádně popsána. Musí být jasné, který předmět nebo

                   8
     jeho část zobrazuje a označená autorem fotodokumentace a datem vzniku. Prohlídka musí
     být vždy doložena minimálně jednou vlastní fotografií a minimálně jedním snímkem
     ortofotomapy z katastru nemovitostí. Vedle pořízení vlastní fotodokumentace je možné
     podklady doplnit fotodokumentací z internetu, s citací zdroje, a to za předpokladu, že tímto
     postupem nebudou porušena autorská práva třetích osob, případně se jedná
     o fotodokumentaci, jejíž autor souhlasil s jejím volným šířením. Pokud je použita
     fotodokumentace z internetu, je zhotovitel povinen oprávněnost užití doložit, jinak se jedná
     o vadu plnění. Prohlídku lze vypustit pouze v případě, že je to tak stanoveno objednatelem
     ve výzvě k podání nabídky dle Čl. II. odst. 2.3. Smlouvy. Nesplnění této povinnosti smluvní
     strany považují za podstatnou vadu plnění.

7.4. Není-li v objednávce stanoveno jinak, zhotovitel provádí práce rovněž v souladu
     s dokumentem „Specifikace požadavků na zpracování znaleckého posudku“ (dále jen
     „Specifikace“). Zhotovitel potvrzuje, že se se Specifikací seznámil před podpisem
     Smlouvy. Pokud je Specifikace upravena, tak její aktuální znění objednatel poskytne
     zhotoviteli v listinné nebo elektronické podobě. V případě, že v průběhu plnění předmětu
     Smlouvy nabyde platnosti a účinnosti aktualizovaná Specifikace, zhotovitel je povinen se
     při plnění předmětu Smlouvy řídit tímto novým dokumentem, a to od okamžiku, kdy je mu
     doručen. Jakýkoli nesoulad se Specifikací je vždy považován za vadu plnění a je možným
     důvodem k nepřevzetí plnění objednatelem, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

7.5. Znalecký posudek rovněž musí před samotnou znaleckou doložkou obsahovat doložku
     znalce, o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.
     Nesplnění této povinnosti smluvní strany považují za podstatnou vadu plnění.

7.6. Zhotovitel je povinen mít po dobu trvání Smlouvy sjednané pojištění nejméně ve výši
     minimálního limitu pojistného pro příslušný obor a odvětví dle vyhlášky č. 503/2020 Sb.
     a na výzvu objednatele doložit plnění této povinnosti do 5 pracovních dnů od obdržení
     výzvy objednatele.

7.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním znaleckých posudků coby výsledků prací.

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne plnění ani jeho
     dílčí části jiné osobě než objednateli, totéž platí i pro nakládání s předanými podklady.
     Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost
     k naplnění účelu Smlouvy a upozorňovat objednatele na případnou nevhodnost jím
     udělených pokynů.

7.9. Zhotovitel je povinen se písemně vyjádřit a vypořádat se se všemi námitkami třetích osob
     v již převzatém plnění, a to po dobu 2 let ode dne převzetí plnění objednatelem, přičemž
     tato povinnost je již zahrnuta ve smluvní ceně dle Čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy. Správnost
     původně převzatého plnění buď písemně potvrdí, nebo námitky akceptuje, a to do 10
     pracovních dní od doručení takové žádosti objednatele. Pokud jsou námitky ze strany
     zhotovitele akceptovány, a při opravě vadného plnění je nutné upravit původně převzatý
     znalecký posudek jako plnění, vybraný zhotovitel provede takovou úpravu formou dodatku
     původního znaleckého posudku ve lhůtě 10 pracovních dní od doručení takové žádosti
     objednatele, přičemž vyhotovení takového dodatku je již zahrnuto ve smluvní ceně dle čl.
     IV. odst. 4.1. Smlouvy.

7.10. Zhotovitel se v případě požadavku objednatele zavazuje zajistit převzatý znalecký posudek
     v elektronické podobě ve formátu pdf/a na přenosném médiu do 20 kalendářních dnů od
     doručení takového požadavku, pokud tak nebylo stanoveno v rámci samotné výzvy

                                9
    k podání nabídky, to po dobu 2 let ode dne převzetí plnění objednatelem, přičemž tato
    povinnost je již zahrnuta ve smluvní ceně dle Čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy. Zhotovitel se
    zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit další stejnopisy znaleckého posudku ve
    lhůtě do 20 kalendářních dnů od doručení takového požadavku za obvyklé ceny, to po
    dobu 2 let ode dne převzetí plnění objednatelem.

7.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady vztahující se
    k poskytovanému plnění (včetně účetních dokladů) v souladu s platnými a účinnými
    právními předpisy České republiky a na písemnou žádost objednatele mu do 5 pracovních
    dnů umožnit k takovým dokumentům přístup.

7.12. Zhotovitel je povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky
    subjektům oprávněných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
    a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, k provedení
    kontroly vztahující se k realizaci Smlouvy nebo objednávky, poskytnout oprávněným
    osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy nebo objednávky,
    umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci předmětu Smlouvy nebo objednávky
    a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho,
    že se zhotovitel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu
    ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

7.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy a objednávky ochranu osobních údajů
    zaměstnanců objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat
    v souvislosti s plněním Smlouvy a objednávky v souladu s platnými a účinnými právními
    předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského parlamentu
    a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
    údajů a o volném pohybu těchto údajů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
    údajů, v platném znění.

7.14. Vedle situace uvedené v odst. 7.2. tohoto Článku je dále zhotovitel povinen neprodleně
    oznámit písemnou formou objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy
    a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, a to nejvýše do 3
    pracovních dnů, kdy se o takové překážce dozvěděl. Tato povinnost se rovněž vztahuje
    na situace, kdy zhotovitel pozbyde oprávnění k výkonu znalecké činnosti z důvodu
    přechodných ustanovení ve ZZnal.

7.15. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné
    k řádnému plnění závazků zhotovitele dle Smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit
    součinnost dle Smlouvy potřebnou k tomu, aby jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy
    v rozsahu stanoveném Smlouvou byly realizovány co nejdříve, nejpozději však v termínech
    stanovených Smlouvou, nebo navazující objednávkou, zejména zajistit nezbytnou
    spolupráci a součinnost osob zastupujících objednatele po celou dobu realizace předmětu
    Smlouvy.

                             Článek VIII.
                        Vlastnické právo a užití

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem součástem
     plnění předaným zhotovitelem objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy
     přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem ve smyslu Čl. V. odst. 5.2.

                                10
     (respektive odst. 5.3. či 5.4.) Smlouvy.

8.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla
     porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním plnění nebo jeho dílčí části nebo
     prostou existencí plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností
     zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto
     vady plnění dle Smlouvy i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.

        Článek IX.
    Povinnost mlčenlivosti

9.1. Zhotovitel je povinen zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o všech
     skutečnostech, o kterých se dozvěděl při plnění Smlouvy, vybraný zhotovitel je povinen
     zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
     dozvěděl při plnění předmětu objednávky, a bez písemného souhlasu objednatele je nesmí
     zpřístupnit žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem Smlouvy, jinak odpovídá za
     škodu tím způsobenou, ledaže se jedná:

    - o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

    - o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
      rozhodnutím oprávněného orgánu.

9.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 9.1. tohoto Článku
     všechny osoby, které se budou podílet na provádění prací dle Smlouvy, vybraný zhotovitel
     je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 9.1. tohoto Článku všechny
     osoby, které se budou podílet na provádění prací dle objednávky. Zhotovitel nebo vybraný
     zhotovitel, jehož osoby se budou podílet na provádění prací dle Smlouvy nebo dle
     objednávky, bude odpovídat za porušení povinnosti mlčenlivosti těchto osob, jako by tuto
     povinnost porušil sám.

9.3. Povinnost mlčenlivosti zavazuje zhotovitele následující rok od ukončení smluvního vztahu
     s objednatelem, a to bez přihlédnutí k tomu, jakým způsobem byl smluvní vztah ukončen.

      Článek X.
    Smluvní sankce

10.1. V případě prodlení vybraného zhotovitele, tj. v případě, že vybraný zhotovitel řádně
    nevyhotoví a nepředá objednateli plnění ve lhůtě dle odst. 3.1. Smlouvy, případně ve lhůtě
    dle Čl. V. odst. 5.3. Smlouvy, se vybraný zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní
    pokutu ve výši 0,3 % ze smluvní ceny dle Čl. IV. odst. 4.1., a to za každý kalendářní den
    prodlení.

10.2. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v Čl. VII. odst. 7.2., odst. 7.8. Smlouvy,
    a v Čl. IX. Smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 % ze smluvní
    ceny dle Čl. IV. odst. 4.1. příslušné objednávky. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní
    pokutu u každé takové objednávky samostatně, a to za každý jednotlivý případ porušení
    povinnosti.

10.3. V případě, že některý ze zhotovitelů poruší povinnost uvedenou v Čl. VII. odst. 7.6., odst.
     7.9., odst. 7.10., nebo odst. 7.14. Smlouvy, tak je takový zhotovitel povinen objednateli
     zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý kalendářní den prodlení.

    11
10.4. Každý ze zhotovitelů nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli
    v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, vybraný zhotovitel nese plnou odpovědnost za
    škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním předmětu objednávky a jsou povinni
    jakoukoliv škodu objednateli uhradit. Výše náhrady škody není omezena.

10.5. Objednatel je povinen uhradit vybranému zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené
     části faktury vybraného zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení dle platné právní úpravy,
     a to za každý den prodlení vůči dnu splatnosti faktury.

10.6. Smluvní sankce jsou splatné 15. kalendářní den po doručení příslušné výzvy povinné
     smluvní straně.

10.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši,
     tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se
     nepoužije.

                      Článek XI.
    Odstoupení od Smlouvy, odstoupení od objednávky, výpověď

11.1. Objednatel je (v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku) oprávněn
     odstoupit od dílčí smlouvy o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem dle čl. II. odst. 2.1.
     Smlouvy v těchto případech:

       - v průběhu plnění se objednatel dozví o skutečnosti, která by mohla zakládat
          důvodnou pochybnost vybraného zhotovitele o jeho nepodjatosti ve smyslu § 18
          ZZnal;

       - vybraný zhotovitel v průběhu plnění objednávky podstatně poruší Smlouvu;

       - vybraný zhotovitel se dostane do prodlení delšího než 5 kalendářních dnů
          s provedením předmětu objednávky.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy (dle § 2001 a násl. občanského zákoníku)
     v těchto případech:

    - vybraný zhotovitel nejméně třikrát v průběhu posledních 12 měsíců včetně porušil
      Smlouvu ve smyslu čl. VII. odst. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11.
      neboa 7.12.;

    - vybranému zhotoviteli bylo nejméně třikrát v průběhu posledních 12 měsíců včetně
      oprávněně vráceno plnění k přepracování ve smyslu Čl. V. odst. 5.3. Smlouvy;

    - pozbude-li zhotovitel oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy
      k činnostem, k jejichž provádění je zhotovitel povinen dle Smlouvy;

    - vybraný zhotovitel se dostane do prodlení delšího než 5 kalendářních dnů
      s doložením povinnosti mít sjednané pojištění (čl. VII. ods.t 7.6. Smlouvy);

    - jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele,
      v němž tento soud konstatuje, že je tento zhotovitel v úpadku.

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo objednávky (dle § 2001 a násl.
     občanského zákoníku) v tomto případě:

    - jestliže se v průběhu plnění dozví o skutečnosti, která by mohla zakládat důvodnou
      pochybnost o jeho nepodjatosti ve smyslu § 18 ZZnal;

    12
    - jestliže se objednatel dostane neoprávněně do prodlení s úhradou faktury delším
      než 60 kalendářních dní.

11.4. Odstoupení od Smlouvy nebo dílčí smlouvy o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem dle
     čl. II. odst. 2.1. Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení dotčené
     smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je vždy s účinky do budoucna.

11.5. Odstoupení od Smlouvy nebo od objednávky se nedotýká nároku na úhradu všech
     peněžitých plnění (zejm. smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně
     nárok před odstoupením, a smluvní povinnosti mlčenlivosti.

11.6. Odstoupení objednatele od Smlouvy s některým ze zhotovitelů nemá vliv na platnost
     a účinnost Smlouvy s ostatními zhotoviteli.

11.7. Objednatel může Smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, či bez udání důvodu, a to
     s výpovědní dobou 1 měsíc s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce
     následujícího po měsíci, v němž bude zhotovitelům výpověď doručena.

                   Článek XII.
    Součinnost a vzájemná komunikace smluvních stran

12.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby, které jsou
    uvedeny v záhlaví (oprávněné osoby objednatele, oprávněné osoby zhotovitele, společně
    také „oprávněné osoby“). Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu
    v obchodních záležitostech souvisejících s uzavíráním a plněním objednávek. Oprávněné
    osoby nejsou oprávněny Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárními
    orgány.

12.2. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno smluvní straně dle
    Smlouvy, bude učiněno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi
    smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou
    poštou, kurýrní službou, datovou schránkou, či elektronickou poštou, a to na adresy
    smluvních stran uvedených v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si smluvní
    strany vzájemně písemně oznámí.

12.3. Písemnosti zaslané poštou se mají za doručené okamžikem jejich doručení zhotoviteli,
    písemnosti zaslané e-mailem se mají za doručené okamžikem jejich odeslání na e-
    mailovou adresu zhotovitele a písemnosti zaslané do datové schránky zhotovitele se mají
    za doručené okamžikem přihlášení zhotovitele do datové schránky.

       Článek XIII.
    Závěrečná ustanovení

13.1. Jakékoliv změny či doplnění Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně
    označených dodatků ke Smlouvě schválených všemi smluvními stranami, a to s výjimkou
    změn oprávněných osob a kontaktních údajů na první straně Smlouvy, které se považují
    za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně smluvním stranám, tedy
    změna se neprovádí formou písemného dodatku ke Smlouvě.

    13
13.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
    uveřejnění Smlouvy v registru smluv podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
    podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
    (zákonu o registru smluv), v platném znění.

13.3. Objednatel zašle Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu po
     jejím podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy.

13.4. Pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují,
     že Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

13.5. Smlouva je uzavřena elektronicky.

13.6. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel může v rámci transparentnosti Smlouvu
     (včetně případných dodatků) uveřejnit na internetových stránkách objednatele odkazem
     na umístění veřejné zakázky na profilu objednatele.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla
    uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
    a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
    připojují své podpisy.

Přílohy:
  1. Seznam katastrálních území v hl.m. Praze
  2. Přehled jednotkových cen
  3. Protokol o převzetí objednaného znaleckého posudku
  4. Protokol o nepřevzetí objednaného znaleckého posudku
  5. Specifikace požadavků

           Objednatel                     Zhotovitel
                                  XP invest, s. r. o.
Česká republika - Úřad pro zastupování
    státu ve věcech majetkových

    ......................................................   ......................................................
         Ing. Vladimír Hůlka,                      XXXXXXXXXX
                                           jednatel
  pověřen zastupováním pracovního místa
ředitele územního pracoviště v hlavním městě            Pražská znalecká kancelář, s.r.o.

             Praha

                                14
    ......................................................
         XXXXXXXXXXXX
            jednatel

         XXXXXXXXXXX

    ......................................................
          XXXXXXXXX

         XXXXXXXXXXX

    ......................................................
          XXXXXXXXXX
           XXXXXXX

    ......................................................
         XXXXXXXXXXX
         XXXXXXXXXXXX

    ......................................................
           XXXXXXXX

        XXXXXXXXXXXXX

    ......................................................
       XXXXXXXXXXXXXXXX

15
Příloha č. 2 Rámcové dohody – Přehled jednotkových cen

Přehled jednotkových cen – plátci DPH

       Zhotovitel   Cena za 1 hod. v Kč s DPH  Cena za 1 km v Kč s DPH
                      565             5
XP invest, s. r. o.
                      484             12
Mánesova 1374/53, 120 00,
Praha 2

IČO: 284 62 572
DIČ: CZ28462572
Pražská znalecká kancelář,
s.r.o.

Vinohradská 938/37, 120 00
Praha 2 – Vinohrady

IČO: 486 10 660
DIČ: CZ48610660

Přehled jednotkových cen – neplátci DPH

       Zhotovitel   Cena za 1 hod. v Kč     Cena za 1 km v Kč
                    350             2
XXXXXXXXXXXXXX             300             5
Před Ústavem 809/5, 181 00       600             10
Praha 8                750             35
IČO: 41201655             800
XXXXXXXXXXXXXX                          6,76

Babákova 2155/12, 148 00
Praha 4 – Chodov

IČO: 71454748
DIČ: CZ6411191325
XXXXXXXXXXXXXX
Lamačova 914/35, Praha 5 –
Hlubočepy, 15200
IČO: 70771448
DIČ: CZ6756050147
XXXXXXXXXXXXX

Štěpánov nad Svratkou 16,
592 63 Štěpánov n. S.

IČO: 675 21 894

DIČ: CZ6408060802

XXXXXXXXXXXXXXXX
Lamačova 861, 152 00 Praha
5
IČO:43031005

              16
Příloha č. 3 Rámcové dohody – Protokol o převzetí objednaného znaleckého posudku

Objednatel:
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná: ……………., ředitel/-ka Územního pracoviště …………….
oprávněná osoba objednatele: ………………………,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění
IČO: 69797111

Zhotovitel:
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
se sídlem/místem podnikání: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
zastoupený: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. (jméno, příjmení, funkce)
IČO: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
DIČ: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
zapsaný v Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text., vedeném u: Klikněte nebo klepněte sem a
zadejte text. v Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
oddíl: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
vložka: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

           Protokol o převzetí objednaného znaleckého posudku

Po provedeném prověření předepsaných a dohodnutých náležitostí vypracovaného znaleckého
posudku v souladu s platným zněním vnitřního předpisu č. 7/2014 Postupy při určování a
sjednávání cen Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který jsme obdrželi dne
…………………

                         t í m t o p o t v r z u j i,

že předmětný znalecký posudek č. .................................., ze dne ........................, byl vypracován ve
smyslu podmínek Rámcové dohody na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého
majetku, dle Objednávky a Specifikace požadavků na zpracování znaleckého posudku, je v souladu
s požadavky obecně závazných norem nebo předpisů (zákon č. 254/2019 Sb., vyhláška č. 503/2020
Sb., zákon č. 151/1997 Sb., vyhláška č. 441/2013 Sb.), odpovídá a je v souladu s požadovaným
zadáním a zjevně netrpí žádnými zřejmými vadami a nedodělky. Vzhledem k tomu není sepisován
soupis vad a nedodělků.

Převzetím znaleckého posudku objednatel nepřebírá odpovědnost za správnost ocenění. Za
správnost ocenění nese odpovědnost zhotovitel i po převzetí znaleckého posudku a realizaci
převodu oceňované nemovitosti.

Tento protokol je podkladem pro vypracování a vystavení faktury za provedené dílo.

Po obdržení faktury bude tato následně zpracována a odeslána k úhradě v dohodnutém termínu
splatnosti. Uhrazena bude převodním příkazem na účet zhotovitele.

V ................................

.................................
Za objednatele

                                17
Příloha č. 4 Rámcové dohody – Protokol o nepřevzetí objednaného znaleckého posudku

Objednatel:
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná: ……………., ředitel/-ka Územního pracoviště …………….
oprávněná osoba objednatele: ………………………
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění
IČO: 69797111

Zhotovitel:
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
se sídlem/místem podnikání: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
zastoupený: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. (jméno, příjmení, funkce)
IČO: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
DIČ: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
zapsaný v Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text., vedeném u: Klikněte nebo klepněte sem a
zadejte text. v Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
oddíl: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
vložka: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

          Protokol o nepřevzetí objednaného znaleckého posudku

Po provedeném prověření předepsaných a dohodnutých náležitostí v souladu s platným
zněním vnitřního předpisu č. 7/2014 Postupy při určování a sjednávání cen Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových k vypracování znaleckého posudku č. .................................., ze dne
........................, který jsme obdrželi dne …………………

   nebyl uvedený znalecký posudek převzat, jelikož má následující vady a nedodělky:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Zhotovitel je povinen do tří pracovních dnů od doručení tohoto Protokolu o nepřevzetí objednaného
znaleckého posudku (dále jen „Protokol“) písemně oznámit, zda výše uvedenou vadu uznává či
nikoliv. Zhotovitel vady uzná rovněž tím, že ve lhůtě dle předchozí věty neučiní žádné písemné
oznámení. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně nejpozději do … pracovních dnů od doručení
Protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Lhůta pro přepracování díla musí být stanovena tak,
aby nezmařila další práce nebo úkony.

V ................................

.................................
Za objednatele

                                18
Pozn.: Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v Rámcové
dohodě na zpracování znaleckých posudků na oceňování nemovitého majetku, konkrétní
Objednávce a Specifikaci požadavků na zpracování znaleckého posudku, případně požadavkům
obecně závazných norem nebo předpisů (zákon č. 254/2019 Sb., vyhláška č. 503/2020 Sb., zákon
č. 151/1997 Sb., vyhláška č. 441/2013 Sb).
Objednatel převezme pouze takové dílo, které bylo řádně splněno bez vad a nedodělků a ve shodě
se zadáním znaleckého posudku, obecně závaznými právními předpisy. Jakýkoliv nesoulad se
závaznými právními předpisy je vždy považován za vadu díla a je důvodem nepřevzetí díla
objednatelem. Dalším důvodem k nepřevzetí díla jsou jiné vady díla, které neumožňují použít dílo
k požadovanému účelu. Zhotovitel buď rozporované části díla potvrdí, nebo dodatkem
k původnímu znaleckému posudku opraví takové části díla. Náklady s tím spojené jsou součástí
nabídkové a sjednané ceny.

                                19
Příloha č. 5 Rámcové dohody – Specifikace požadavků

         Specifikace požadavků na zpracování znaleckého posudku

                               Čl. 1
                         Základní ustanovení

1. Je-li objednán znalecký posudek za účelem určení ceny v místě a čase obvyklé ve smyslu
  příslušných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., (dále jen „obvyklá cena“), je nedílnou součástí
  Objednávky tato „Specifikace požadavků na zpracování znaleckého posudku“.

2. Znalecký posudek musí být zpracován v souladu s § 28 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích,
  znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a v souladu s § 39 až 59 vyhlášky
  č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti.

3. Všechny požadavky na znalecký posudek jsou obsaženy v jeho Objednávce, která
  má písemnou podobu a obsahuje přesnou identifikaci majetku, který má být předmětem
  ocenění, včetně součástí a příslušenství.

4. Kromě věcné specifikace předmětu ocenění se požaduje, aby znalec využil všechny relevantní
  zdroje informací a prameny (nejen ty, které mu dodal zadavatel) a aby byl schopen informační
  zdroje, z nichž při ocenění vycházel, doložit.

5. Ve znaleckém posudku musí být průkazným způsobem doložena provedená analýza trhu,
  případně uvedeny kroky, které měly v tomto smyslu negativní výsledek.

6. Posudek musí být zpracován tak, že všechny volitelné parametry musí být zdůvodněny.

7. Posudek musí obsahovat doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého
  znaleckého posudku, analogicky k ustanovení § 127a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
  řád, ve znění pozdějších předpisů.

                               Čl. 2
               Závazné úrovně zpracování znaleckého posudku

1. Při určení obvyklé ceny se vždy v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,
  ve znění pozdějších předpisů, preferuje porovnávací způsob ocenění, vycházející ze skutečně
  dosahovaných sjednávaných cen popřípadě obdobných předmětů ocenění v obvyklém
  obchodním styku na tuzemském trhu v daném místě a čase.

2. V odůvodněných případech v souladu se zákonem o oceňování majetku, nelze-li obvyklou cenu
  určit, oceňuje se majetek a služba „tržní hodnotou“, která v souladu s § 1b vyhlášky č. 441/2013
  Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
  „oceňovací vyhláška“) vychází z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu
  porovnávacího, výnosového nebo nákladového, se zohledněním tržního rizika
  a předpokládaného vývoje na dílčím trhu, na kterém by byl předmět ocenění obchodován.
  Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho
  nejvyššího a nejlepšího využití, které je ke dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně
  přípustné a ekonomicky proveditelné. Nebude-li při určení tržní hodnoty možné některý
  ze způsobů při ocenění využít, musí být tato skutečnost ve znaleckém posudku řádně
  odůvodněna.

3. V souladu s ustanovením § 1c oceňovací vyhlášky se spolu s určením obvyklé ceny nemovité
  věci nebo její tržní hodnoty vždy určí i cena zjištěná. Případné rozdíly v ocenění je třeba
  náležitě odůvodnit.

                                20
4. Při zpracovávání znaleckého posudku je třeba respektovat vždy základní principy ocenění,
  uvedené v čl. 3 interní cenové metodiky - „Postupy při oceňování majetku státu“ (dále
  jen „Postupy“).

5. Pro porovnání doporučujeme využít Postupy, vydané dle příslušných ustanovení vnitřního
  předpisu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a v souladu s relevantními
  právními předpisy (zejména zákon č. 151/1997 Sb., zákon č. 526/1990 Sb., výměry MF,
  vyhláška a další). Při použití jiného, s těmito metodami srovnatelného
  a s evropskými standardy kompatibilního způsobu ocenění, vedoucího ke zjištění obvyklé ceny,
  je nezbytné tento postup řádně zdůvodnit a okomentovat.

6. Zajištění principu maximální transparentnosti, zpětné kontrolovatelnosti a vnitřní
  konzistence ocenění je vyžadováno s ohledem na skutečnost, že se jedná o ocenění majetku
  státu. Z tohoto hlediska je možné považovat za minimální a přijatelný stupeň kontrolovatelnosti
  znaleckého posudku dodržení následujících podmínek:
  a) identifikace a podrobný popis oceňovaného majetku v členění dle vzoru „Objednávky
     znaleckého posudku“ v rozsahu a struktuře obvyklé při ocenění dle oceňovací vyhlášky,
     včetně příslušné fotodokumentace, aktuálního výpisu z KN, snímku katastrální mapy apod.;
  b) identifikace a orientační popis porovnávaného ekvivalentu s uvedením informačních zdrojů
     o uskutečněných transakcích případně nabídkách předmětného majetku a služeb, které
     byly znalcem ověřeny;
  c) všechny faktory, mající zásadní vliv na cenu oceňovaného majetku, musejí být
     ve znaleckém posudku uvedeny a míra jejich vlivu náležitě zdůvodněna, případně
     zdokumentována.

                                21