Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7963711: KASCV - smlouva o poskytnuté dotace na rok 2019

Příloha d201900046 - KULTURA A SPORT CHOMUTOV,s.r.o.-- smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Agendové číslo d201900046

                                   Evidenční číslo d201900046

(~• ~ 4~\                                         výtisk č. 1

   /~j~1 !~\               Smlouva
   ~ ~bJPoskvtnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Chomutov

                        I.
                    Smluvní strany

   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

   se sídlem:        Chomutov 430 28, Zborovská 4602

   zastoupené primátorem

   iČ:           00261891

   bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov

   číslo účtu:       626441/0100

   (dále jen poskytovatel)

   a

   KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

   se sídlem:        Chomutov 430 01, Boženy Němcové 552/32

   za kterou jedná:

   zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 3466

   IČ:           47308095

   bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Chomutov

   číslo účtu:       17102-441/0100

   (dále jen příjemce)

                   uzavírají tuto smlouvu:
                Agendové číslo d201900046
                Evidenční číslo d201900046

                          výtisk č. 1

         II.
Předmět smlouvy a účel dotace

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace z rozpočtu
   poskytovatele (dále jen „dotace“) za příjemcem vykonávané služby vymezené ve Smlouvě o
  závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ze dne 21.01.2013 (d201300005)
   včetně dodatků.

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
   pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
   některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
   podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

                            Ill.
                    Výše dotace a způsob úhrady dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci pro časové období od 1.1.2019 do 31.12.2019 dotaci ve výši:
   50.000.000,- Kč

2. Příjemce tuto dotaci přijímá a zavazuje se ji použít pouze pro svoji činnost a v daném časovém
   období.

3. Poskytovatel se zavazuje poukázat každý kalendářní měsíc zálohově 1/12 výše uvedené dotace, a
   to nejpozději do 20. kalendářního dne v měsíci na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.

4. Zálohové platby za kalendářní měsíce předcházející uzavření této smlouvy jsou splatné do 15 dnů
   ode dne uzavření této smlouvy.

                            IV.
                         Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí Smlouvou o závazku veřejné služby a
  vyrovnávací platbě za jeho výkon ze dne 21.01.2013 (d201300005) včetně dodatků a obecně
   závaznými právními předpisy.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží dvě
  vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
  svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
                                               Agendové číslo d201900046
                                               Evidenční číslo d201900046

                                                         výtiskč. 1

4. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
   o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
   povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
   kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných
   dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

5. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především
   pak název, sídlo, lČ, DIČ a číslo účtu.

Doložka podle ~ 41 z. Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí Dotace rozhodlo Zastupitelstvo Statutárního města Chomutov v souladu s 5 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 299/18 ze dne 12.12.2018.

       18. 01. 2019 V Chomutove dne 16. 01, 2019

V Chomutově

       sto Chomutov KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
       atel)          (příjemce)

       :‚ k‘~$          jednatel

                 KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.i~o.
                 Boženy Němcové 55~/32, 43001 Chomutov

                  IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095

                        Tel.: 474 620 801
                                                   Agendové číslo d201900046
                                                   Evidenční číslo d201900046

                                                               výtisk Č. 1

Příloha Č. I: Podrobný popis činnosti příjemce

Společnost zabezpečuje správu, provoz, údržbu a poskytuje služby ve sportovních a
kulturních zařízeních

1. Kulturní zařízení
     - pořádaní kulturních akcí (divadelní a filmová představení, besedy, pořady pro
       mateřské školy, vystoupení souborů a skupin)
     - krátkodobé nájmy (firemní akce, semináře a školení v různých oblastech,
       maturitní plesy)
     - dlouhodobé nájmy

2. Sportovní zařízení
     - poskytování oprávnění vstupu na sportovní událost
     - veřejné bruslení
     - sportovní kurzy
     - výuka plavání
       dlouhodobé nájmy
                                                   Agendové číslo d201900046
                                                    Evidenční číslo d201900046

                                                         výtisk Č. 1

Příloha Č. II: Seznam uzavřených smluv se společností KULTURA A SPORT s.r.o.

                                POdol,. 0..: Seman, ‚mořený,“ smluv .‚ *polečno,lj KULTURA A SPORT CHOMUTOV *2,0.

    114710‘, solo,,,.,        0“‘, *n‘lo‘.uy         ‚Ivo,,. l‘Zaolo‘o                    pred‘o,lso,lou‘y                ‚slevo“‘ ledy 441‘“‘ Unl00,.“‘‘oIý
1313131 Tu““.., šLi1il,IbOl                         ‚9 O 21101       31067002‘ 91. 177712 . ‘poinoa~loo‘.6 1.,n‘44e 7,1)00400           203.01110      4 0 700‘
                     O6IPJF20OIII 10                                                              003.01(39      122007
                     ‚0.100612! W Ilr.s.0I 0.041                                                                    004
                                                                                         (2(100(00,10     20 11 2014
        I‘004lfl 0 ~       05M51241112004P2‘        10.32004          donbl/fl(5140460‘lnoti,n,j*I«kh,fl4‘                      39141.121     3032035
                     “040“‘ 10170041000.0000.7i    ‚.42003                                                 ‚02(1513     DI 02030
        00401cl‘                         ‚2 22 2.314                                                 2141,10      210 2010
                     0421004Ml27$120090i‘0      ‚1.02030                        úp.o‘oo‘0oo‘o,0o                  2032(0      2162010
        0044174          CR511102001 “4.01131412      272010                                                  203110      ‘) ‚‘2027
                                     12.1 2010         14fl4“4024 lOdnice. 1100000lCI,U podemlu 006Jnlni‘oo0‘            01‘51101l4     30020(0
        004,2,0 0.4       ‘„‚‘4.12020 0201400430      ‚2 7.2010                        lOos) 00)2 III                 294110(31
                                     ‘91.2027                                                 2141        45 2019
      5‘.ll0‘,04, O 04(0(0     3. Ls“. 200400011073      29.10.20(0                                                004       213 20“
        (‘Cim kIn“)                                                                            207
                    •‘“~ 120“ 0201000113       20 02012                                                 ‚14321 0      17.0 0014
    ‘000701043072i341‘                        31.720‘)                                                 20         17 . II
  110+01*01,0500)0.0011096,14,     .3 2200‘ 200100011014      12122014             n‘Ziien,p!o4o:41u n$.1404o10“,0‘oI‘, „Crnku              043         362013
                                                   51*‘eIllli 52210030 ‘flO‘l10000l0 „oa,n122,. 0140044(02 U.                   17~20‘n
     010114I0900(5l*90501      og ‘O 20 ~ ~2904.                                                            422(131      2122011
                                                                 ‚0,00.“! p *011                 009. I I
   00405,0), U „6)“         41,4 I‘441‘o“01300397                                                          071.        41 2012
                                                   000fles,Ofl1lm00ld,l‘. 003CIINRIOI002 ty 0$2(oV*1441            2391        11)5.2013
19041010931411044‘, ll.1~0‘66)                               ‘..‘...         19C4104434410, 9,0(310)011 PlOCOVI              °.~![.
      $11100.4 Ofl*)fliU                                                                           073!         4
       lpO70nlky (H)     ~0                                so«‘rnyud:‘040‘ou0003‘0). “clo‘, ‘40~41, 2000,02              231.2
                  evO Irno ‚201000001                                                                      32
                  00 línI, I l0.2‘J10.fl14)230.U51pto                              ‚072(nIkVl0000‘,116,)n            345,3532      2201010
                  ‘1«‘)u4:~‘1~iog39o‘                                                             ‘203130       ‘1 72014
                                                    ‚„14044404‘ 1410)1)005!‘ 201000 fll‘ll04lOtl‘ 2004014*0447       257214)5
                  44.02220: I10.2010.no.0077.532pr‘                                2100002044114111U,
                   ~~‚ ‚1401,2011)00*02
                                                   „0‘, 000HlVn‘10“4n30r* IV““, 00.4.“ 10031i4‘00Wl00 40030114
r,oomo 0.1               05 ‚01, I l0-20I0.nC007ld1
                    Isol l22R‘0260000993                                        2(011014110

         04001100.2    ~‚         !!.~                          sn03n(1093rt,j‘, l4flIu,2311911l1 “(‘0 fli)l!1110460

     030,,.‘ 0.        ‚$d.01.20:0201200359

         02043‘.‘ to      5 20100000 71(3
10nl‘oo. 004)0,“ p‘oslUr.I001i‘ich
                  .20 jo, 0201300101

                  !4v.~0 ~O‘00 7.0311                       00041401‘e11u,1jIl0‘091os.)‘ Y‘p10vvopo‘mnUn‘,0ůn

                  ‘sl4.0)4o,,201400270

                  IQ ‚22(0 0201900102

        ‚RO2MAOC VSI‘    .44.01.20‘ 0231200 ‚42       292.2010               1,01014110 mOmo‘
                   “10,000,0‘: 05001561024201004a    ‚70 2010
 ‚4!‘ $0101‘!, olIiII“Il „10.030$                                  ‚4‘) Mřel.“ 004440, 0P4011*7. (4230<0,0,11 000‘ 1241021410.
                   *3.1,.“ I 10.2010.naOdl.06      ‘2.1201.‘         ‚3401.1.3301. 400ll0ll0 ‘031014 004411‘          “040 ‚‘3)040
         00031.1.2.1     1004 11*‘u‘0201000410        21‘ 10.20 2
                                     (0*2031           ‚142‘, 909310(04 11410« ‚1001004p,3 1041011.1,1000,1 04,3(12
         230401.1.0.3    I~~‘03.0015, I 1020100.‘.01.12 06“
      Holo‘,‘. n uýpujVo,       1020 0201200559                     ‚00(10 0o‘o. 0110n0 fl00001Vn‘o‘0000 ‘40(021)7~1(410 nOno‘)
)Tr,o‘nku“, (4)44 ‚~„0(04,~ bio“
                  L‘1.““1 20120210019                       „3“, .41,) 001+“.‘ 4450064“
                                                        14“ló“4 60000470,0041411‘
                  40 120‘,‘ 110.2010.04 01020522
                     ~~F00“ ~!                              20,4,‘. sýR. OVin“,‘

                   ‘0(0004.: 20120002*0                           0110(024701000541443)

                  no.‘ 2020.701100011!
                  „14.0‘.‘,. 02010001*1

          0400‘,‘ 0.1      113 IIiI‘ 201100011141      27,! 2013                 11003,0,170440 ‚“e‘odoI.éOgpoI‘lo‘
       5n‘lo‘s000040u1017      1420.0020.02013001237      204201!          ntnlO‘o‘osl‘p 0773v“ 51042.0641 9‘ 4744140 460,010014
                                      270 2013
         l/mill 1400200“     0020000014‘,‘30,3000250                          00100000e0,Po mIIO,IiOk.00 0000014
          004,1cl‘ 0. 1    ~9.~~1G099?$           20 12.2013         0001240104100 00001 II 100.5101. 1, 4 04117 .~41‘41ko
                     31140,1020:0201100071      I 10.4012
          0004101‘ 1                       20920(3                     9,002240, 02440 lllO4004fl
                     ‘,, 0020:201100001011      210 203.‘
     0012,‘.‘ 41.2         e‘nd línu, 020130003‘      1010 2012               201400 „IIm91O o‘0001)Ikéflo 00141,9‘
                     1110 00400,24. 2013000254
Leu,) Stod‘.,. ~°Y~‘~‘~ ‘                               .4      701Om.*coloolu0000Ms‘,nlOjlo,
         0044ISLO.1       001020 2010,0,1.10       2062014
                     9514 ‚‘*0 0201100013      ‘2 (2012           “‘««00.‘) 0040 vi,) 400:1104,. p.) ‚7             ‘9110 14
                    04 02“ 201 71,00(1.1311     012 2030                        11023110040‘#O)110‘t)lfl
                     64111 ‚220‘02717410345     ‚21 1010
                                     12 ‚220(4          70106,1 0001101‘1100.440 3(0472315 ‘0rnn,owo‘
                     ‘22,0, 004*iOu, 201 300029                           !114fl4,i1.l1ih,01400d‘Okl7000
                     .4. VIIII: 2011000031,17
                     eVO, ‚Oo. 0201 300306                     ‘Ip1a‘o“yů(C.,ýoh 930,61.), 23o‘oo,,‘Wný
                                                                       00031111
                     041*,oo400«: 10(900,304

                 ‘20“ os ‚Clo 20122)002‘ I
                     6414 leoro2OiZl500‘9‘

                    ~

                      ‘1d.O‘olo:nlOi300338

17000100!, 2            ‘0 ‚IlIO 20120002110

                  50(14 ‚20‘,‘ 022140012$

«9d4y‘h~o+v1e~n~~n‘o‘o‘l      04002, 2032000270                        03 MOIOVIC,1‘0 5300 ‚01 000135,64 ‘1
        Is0d.ll«I«1.I    1201 Ono 02012000397                       „1004005391,40 0‘0.0«“

                  ‘)Ý    ~00

                  Cv“ Omo 0201300339                        0m1n,v.lemhoole‘,oa‘,o40o«o,‘

     00441751.!         03 0040 201200020912                       ‚ “4‘ 1‘ ‚042                    0214
                  01414 lOlo 0201400410
 1111000v ooáýp“jloo                                        (‚004 ‘4              5.           14,,
(Cenou‘000‘oeflo 0..“)         0011 2014305144‘
                  .414‘*“ 0221.1000110

9n1141‘000‘ýp4100e 010101436 ulIl 100,01(0 20120001211

                  .o4 11“o ‚2012003.,                                                  ‘I

                  tOm eg.  ‚20100026.1

Sn‘l0‘l‘. 60410000.         ‚24 1*20020150024,

                  o.0.00l‘on“0R‘440401262‘2g,9‘3,                 100014440, 17 kl,*40,o.l,.13401,
                                                       171000.0*‘ 101,02.02
$«‘I000000ýpu10‘,          0,     9.!!‘~°~~,:9;f~,,,
                                                    ~0p0~‘Ilie‘04 rýl,$“.el( lv
                  5.11 lblu,201000400

00441,00.1                Čoi‘ 2210.w,0207.0Vl1

                  c40 I,, ‚20140020,