Textová podoba smlouvy Smlouva č. 15069463: Smlouva o nájmu (přechodném nájmu)

Příloha NAJ-22000134.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            'S          CD Česká televize

             Česká televize

                IČO: 00027383

                     a

           Scariet europe s.r.o.

                IČO: 02498553

           SMLOUVA O UBYTOVANÍ
           (PŘECHODNÉM NÁJMU)

                     č. NAJ-22000134

  Předmět smlouvy: Zajištění přechodného ubytování

  Cena, případně hodnota: 96 180,- Kč bez DPH 10 %

  Datum uzavření:
CD Česká televize NAJ-22000134

         SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ (PŘECHODNÉM NÁJMU)

                  uzavřená podle § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
                         zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize
IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383
se sídlem: Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4
zřízena zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi v platném znění
nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Ing. Františkem Kovaříkem, vedoucím personálních a mzdových služeb
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1540252/0800

(dále jen „Česká televize“)

a

Scarlet europe s.r.o.
IČ: 02498553, DIČ:CZ02498553, plátce DPH
se sídlem: Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 220114
zastoupena:
Bankovní spojení: Fio banka a.s. 3552373319 / 2010

(dále jen „ubytovatel“)

Česká televize a ubytovatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako
„smluvní strana“.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek ubytovatele poskytnout České televizi ubytování pro
     celkem
              (dále jen „ubytované osoby“) vč. jejich stravování v
                                            (dále jen „předmět nájmu“ či „penzion“)
     a další služby dle individuální dohody mezi ubytovatelem a Českou televizí. Ubytovatel
     prohlašuje, že je řádným uživatelem penzionu a je tudíž oprávněn tuto smlouvu uzavřít.

1.2 Doba nájmu se sjednává v termínu: od

1.3 Ubytovatel prohlašuje, že uvedená nemovitost, která je předmětem nájmu, splňuje všechny
     požadavky na stavby pro zotavovací akce ve smyslu § 13 zákona č. 258/2000 Sb., o
     ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon o ochraně veřejného
     zdraví“), a dále požadavky na umístění zotavovacích akcí, ubytování dětí a vybavení
     zotavovacích akcí podle ustanovení § 2 až 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001
     Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších změn
     (dále jen „vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce“).

1.4 Smluvní strany se dohodly, že aniž by muselo docházet ke změně této smlouvy, bude
     ubytovatel před počátkem doby a po celou dobu přechodného nájmu řádně plnit veškeré
     své další povinnosti, vyplývající pro něj jako poskytovatele ubytování z případných dalších
     nařízení, vyhlášek, opatření obecní povahy, doporučení, jiných opatření či jakýkoliv aktů
     vydaných příslušnými správními orgány, a to i po uzavření této smlouvy.
CD Česká televize                  NAJ-22000134

V

          1.5 Počátek doby nájmu je stanoven první den po 15,30 hodině, stravování začíná večeří,
               vyklizení ubytovacích prostor je poslední den do 09,30 hodin, stravování bude zakončeno
               snídaní s balíčkem na cestu.

          1.6 Ubytovatel se zavazuje poskytnout ubytování v penzionu a zajistit stravování v rozsahu plné
               penze (strava 3x denně a jedna svačina) vč. pitného režimu po celý den. Jídelníček bude na
               přání České televize konzultován předem (případné změny vyhrazeny).

          1.7 Česká televize se zavazuje zaplatit zálohu ve výši 50 % z ceny sjednané v č l. 2 odst. 2.1
               této smlouvy i doplatek v termínech uvedených v čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy. Česká televize
               odpovídá za to, že ubytované osoby budou dodržovat Ubytovací řád penzionu, se kterým
               budou ubytovatelem prokazatelně seznámeny při příjezdu. V den příjezdu budou všechny
               ubytované osoby ze strany ubytovatele poučeny o rizicích pobytu na horách (padající led,
               zlomeniny apod.).

          1.8 Česká televize se zavazuje zajistit, že ubytované osoby budou dodržovat následující
               pravidla a zásady:

               a) řídit se v době pobytu provozním a ubytovacím řádem a pokyny ubytovatele;

               b) nepoškozovat majetek a vybavení pronajatých prostor (pokoje, společenská místnost,
                  jídelna, sociální zařízení);

               c) z hygienických důvodů jsou všechny ubytované osoby povinny používat přezůvky;

               d) dodržovat stanovený čas pro vydávání jídel (snídaně, obědy, večeře, svačiny);

               e) v případě, že na majetku ubytovatele způsobí škodu, tuto nahradit;

               f) sdělit neprodleně ubytovateli závady a poškození pronajatých prostor;

               g) aby ubytované osoby po dobu nájmu dodržovaly obecně závazné předpisy a dále
                  evakuační plán a požární poplachové směrnice ubytovatele, se kterými budou
                  ubytovatelem prokazatelně seznámeni při svém příjezdu.

          1.9 Ubytovatel odevzdá v den příjezdu ubytovaným osobám předmět nájmu ve stavu
               způsobilém pro řádné užívání a zajistí jim nerušený výkon jejich práv spojených
               s ubytováním, a to po celou sjednanou dobu nájmu

          1.10 Ubytovatel odpovídá za škodu na vnesené věci nebo uložené věci do prostor vyhrazených
               k ubytování nebo k uložení věcí dle ustanovení § 2946 až 2949 občanského zákoníku.

          1.11 Ubytované osoby jsou oprávněny užívat prostory vyhrazené k ubytování, včetně všech
               společných prostor zařízení. Současně jsou oprávněny využívat veškerých služeb, které
               ubytovatel ve spojení s ubytováním poskytuje.

2. CENOVÉ PODMÍNKY A ZPŮSOB ÚHRADY
2.1 Smluvní strany sjednaly cenu za ubytování:

        - dětí ve věku 7 až 15 let ve výši
CD Česká televize NAJ-22000134

                                  96.180,- Kč
             (slovy: devadesát šest tisíc jedno sto osmdesát korun českých)

                                 + 10 % DPH

                        Celkem (včetně DPH): 105.798,- Kč

      Cena za ubytování v sobě zahrnuje: ubytování, ubytovací poplatek, stravování a pitný režim
      v rozsahu uvedeném v čl. 1 odst. 1.7. této smlouvy a náklady na elektřinu, vodu a ostatní
      služby. Další případně ubytované osoby nad sjednaný rámec v č l. 1 odst. 1.1 budou
      vyfakturovány samostatně v konečné faktuře čl. 2 odst. 2.2 písm. b) této smlouvy.

2.2 Česká televize se zavazuje uhradit cenu za ubytování takto:

       a) částka ve výši 52.899,- Kč vč. DPH bude uhrazena na základě zálohové faktury
           vystavené ubytovatelem se splatností 7 dnů ode dne doručení faktury. Na tuto
           částku bude vystaven ubytovatelem doklad o přijaté platbě.

       b) zbývající částku, dle skutečného počtu ubytovaných osob, uhradí Česká televize na
           základě konečné faktury - daňového dokladu s vyúčtováním zálohy dle odst. 2.2.,
           písm. a) tohoto článku, kterou vystaví ubytovatel po skončení nájmu se splatností 30
           dnů ode dne doručení faktury do České televize.

2.3 V případě, že je ubytovatel plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat náležitosti
      daňového dokladu (dále jen „faktura“) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
      hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4 V případech, kdy může České televizi vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu
      zákona o DPH, je Česká televize bez dalšího oprávněna odvést za ubytovatele DPH
      z fakturované ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na
      účet správce daně). Tímto postupem zanikne České televizi její smluvní závazek zaplatit
      ubytovateli částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude Česká televize informovat
      ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího
      provedení.

2.5 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a/nebo touto smlouvou
      a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je Česká televize oprávněna
     vrátit takovou fakturu ubytovateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší
      běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené
     faktury České televizi.

2.6 Využije-li ubytovatel možnosti zasílat fakturu elektronickou poštou, je povinen ji zasílat
     v PDF formátu ze své e-maílové adresy na e-mailovou adresu České televize:
     faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručení faktury České televizi se považuje den
     doručení na e-mailovou adresu České televize, což je zároveň považováno za
     souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se
     použije i v případě, nebude-lí faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou
     uvedeny nesprávné a / nebo neúplné údaje, a také v případě zasílání opravných faktur.

3. STORNO PODMÍNKY

3.1 Česká televize může od smlouvy odstoupit kdykoliv před uplynutím dohodnuté doby a je
     povinna ubytovateli uhradit odstupné (dále jen „storno poplatek“) ve výši a za podmínek
     níže uvedených. Výše storno poplatku se určuje podle počtu dnů zbývajících ode dne
     učinění odstoupení do začátku pobytu a je stanovena z celkové ceny za ubytování a
     stravování v souladu s čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy, takto:
CD Česká televize NAJ-22000134

        - zrušení bez poplatku 60 a více dní před příjezdem;
        - 10 % z ceny při zrušení pobytu - 59 až 30 dní před příjezdem;
        - 25 % z ceny pří zrušení pobytu - 29 až 10 dní před příjezdem;
        - 50 % z ceny pří zrušení pobytu méně než 9 dní před příjezdem;
        - 70 % z ceny v případě nenastoupení na pobyt.

3.2 Při zrušení smlouvy bude České televizí vrácena dosud zaplacená záloha snížená o výše
     uvedený storno poplatek. V případě, že záloha nebude dosahovat výši storno poplatku, je
     Česká televize povinna doplatit zbývající částku storno poplatku na výzvu ubytovatele dle čl.
     3 odst. 3.1. této smlouvy.

3.3 Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby,
     porušují-li ubytované osoby i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré
     mravy.

3.4 Česká televize může smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby, jestliže ubytovatel
     i přes upozornění neplní své povinnosti, ke kterým se zavázal ve smlouvě.

3.5 Pokud by došlo ke zrušení přechodného nájmu před jeho zahájením z jakéhokoliv důvodu
     na straně ubytovatele, neplatí Česká televize žádné storno poplatky a má nárok na vrácení
     všech zaplacených částek týkajících se přechodného nájmu v plné výši. Pokud by došlo ke
     zrušení přechodného nájmu po jeho zahájení z jakéhokoli důvodu na straně ubytovatele,
     okamžikem zrušení zaniká nárok ubytovatele na jakékoli platby od České televize, tj. Česká
     televize zaplatí ubytovateli pouze nájemné a související platby za dobu, kdy předmět nájmu
     skutečně užívala.

3.6 V případě ukončení smlouvy jsou si obě smluvní strany povinny vypořádat si vzájemně
     poskytnutá plnění.

3.7 Smluvní strany sjednávají, že při neúčasti 10% ubytovaných osob z dohodnutého počtu, se
     storno poplatky dle čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy neúčtují. V případě neúčasti nad 10%
     ubytovaných osob se účtuje storno poplatek ve výši 50% ceny nájmu za každou
     neubytovanou osobu nad limit neúčasti ve výši 10% (tj. od 4. neubytované osoby) dle čl. 2
     odst. 2.1 Povinnost dle předchozí věty neplatí v případě, že je neúčast ubytovaných osob
     způsobena ochrannými opatřeními v souvislosti s nákazou COVID-19 a/nebo karanténou
     osoby, která měla být ubytována.

3.8 Bude-ii rozhodnutím, nařízením, vyhláškou, opatřením obecné povahy, jiným opatřením
     nebo jakýmkoliv jiným aktem vydaným správním orgánem kdykoliv před počátkem doby
     přechodného nájmu zrušena možnost konání dětských táborů nebo bude-li v důsledku
     vydání rozhodnutí, nařízení, vyhlášky, opatření obecné povahy, jiného opatření nebo
     jakéhokoliv jiného aktu vydaného správním orgánem konání dětského tábora fakticky
     nemožné, dojde k zániku této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém
     případě je tato smlouva ukončena bez dalšího a smluvní strany nemají právo na jakoukoliv
     finanční čí nefinanční kompenzaci, náhradu škody, smluvní pokutu či jiné plnění s výjimkou
     vrácení zálohy zaplacené Českou televizí dle čl. 2. odst. 2.2 písm. a) této smlouvy.

3.9 Bude-li rozhodnutím, nařízením, vyhláškou, opatřením obecné povahy, jiným opatřením
     nebo jakýmkoliv jiným aktem vydaným správním orgánem kdykoliv v průběhu doby
     přechodného nájmu zrušena možnost konání dětských táborů nebo bude-li v důsledku
     vydání rozhodnutí, nařízení, vyhlášky, opatření obecné povahy, jiného opatření nebo
     jakéhokoliv jiného aktu vydaného správním orgánem konání dětského tábora fakticky
     nemožné, dojde k zániku přechodného nájmu sjednaného touto smlouvou, a to ke dni
     účinnosti takového rozhodnutí, nařízení, vyhlášky, opatření obecné povahy, jiného opatření
     nebo jakékoliv jiného aktu vydaného správním orgánem, nedohodnou-lí se smluvní strany
     jinak. V takovém případě je tato smlouva ukončena bez dalšího a smluvní strany nemají
o Česká televize        NAJ-22000134

                                                    í

   právo na jakoukoliv finanční či nefinanční kompenzaci, náhradu škody, smluvní pokutu či
   jiné plnění a ubytovatel je povinen bezodkladně České televizi vrátit poměrnou část ceny

   nájmu a služeb za dobu nerealizovaného nájmu. Ubytovatel v takovém případě nemá nárok
   na jakékoli storno poplatky.

3.10 Pokud by příslušná hygienická stanice rozhodla o zrušení přechodného nájmu z důvodu
   výskytu infekce u ubytovaných osob nebo personálu ubytovatele, okamžikem zrušení
   přechodného nájmu ztrácí ubytovatel nárok na jakékoliv platby od České televize a Česká

   televize zaplatí ubytovateli pouze nájemné a cenu za poskytnutí stravování a ostatních
   služeb ve výši odpovídající počtu dní, po kterou byl Českou televizí předmět nájmu

   skutečně užíván. Ubytovatel v takovém případě nemá nárok na jakékoli storno poplatky.

3.11 Smluvní strany sjednávají, že budou postupovat podle předchozích ustanovení (odst. 3.8 až
     3.10) í v případě, kdyby byl účel přechodného nájmu znemožněn jinou, nyní
     nepředvídatelnou překážkou včetně právních předpisů, opatření obecné povahy,
     doporučení či jiných opatření a aktů vydaných příslušnými správními orgány v souvislosti s
     epidemickým výskytem jiné choroby či stejné choroby způsobené jiným typem viru.

3.12 V případě, že se v České republice bude v době trvání přechodného nájmu vyskytovat

   onemocnění COVID-19, a i přesto bude příslušnými správními orgány umožněno konání
   dětských táborů, zavazuje se ubytovatel důsledně dodržovat veškeré povinnosti vyplývající
   z rozhodnutí, nařízení, vyhlášky, opatření obecné povahy, jiného opatření nebo jakéhokoliv
   jiného aktu vydaného správním orgánem vztahujícím se na danou situaci, a to tak, aby byla
   v maximální možné míře zajištěna ochrana zdraví ubytovaných osob.

4.  4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ubytovatel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy plní veškeré povinnosti
     vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění
     pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a § 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto
     povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy. Ubytovatel se zavazuje poskytnout
     České televizi na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle

     tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod
     nímž Ubytovatel hradí televizní poplatek, či uvedením zákonného důvodu osvobození od
     úhrady televizního poplatku.

4.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Uzavírá se na
     dobu určitou, a to do 27. 2. 2021.

4.3 Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně po dohodě
     smluvních stran.

4.4 V záležitostech touto smlouvou neupravených se řídí právním řádem České republiky,
     zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.5 V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane z jakéhokoliv důvodu
     neúčinné nebo neplatné, nebude to mít za následek neplatnost čí neúčinnost této smlouvy.
     Příslušné neplatné či neúčinné ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit takovým
     platným a účinným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný
     nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl smlouvy zůstal zachován.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že informace, které jsou v této smlouvě označeny žlutou barvou,
     se považují za důvěrné (např. z důvodu obchodního tajemství) a žádná ze smluvních stran
     není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna tyto informace
     sdělovat třetím osobám, a to ani po ukončení plnění této smlouvy či ukončení této smlouvy,
     s výjimkou informací: (i) které Česká televize sama v obvyklém rozsahu sděluje třetím

     osobám v souvislosti s přípravou, výrobou, distribuci a/nebo propagací svého
C3 Česká televize                    NAJ-22000134

    programového obsahu, k němuž se vztahuje tato smlouva, a/nebo v souvislosti se svou
    propagací; (ii) které smluvní strana poskytne nebo uveřejní na základě právního předpisu; a
    (iii) které smluvní strana poskytne svým odborným poradcům a/nebo jiným
    spolupracovníkům vázaným zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato
    smlouva bude Českou televizí uveřejněna postupem podle zákona stím , že informace

    označené žlutou barvou budou znečitelněny.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti ani zavedená praxe stran nemají přednost před
     ustanoveními této smlouvy ani před ustanoveními zákona.

4.8 Veškeré spory, které při plnění této smlouvy vzniknou, řeší obě smluvní strany především
     vzájemnou dohodou. Pokud k této dohodě nedojde, spory bude řešit příslušný soud sídla
     žalované strany.

4.9 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy Česká televize obdrží
     dva stejnopisy a ubytovatel jeden stejnopis. Ubytovatel se zavazuje odeslat (tj. předat
     provozovateli poštovních služeb k přepravě) České televizi stejnopisy této smlouvy, které
     ubytovatel podepsal a které jsou určeny pro Českou televizi, a to nejpozději druhý pracovní
     den po svém podpisu.

4.10  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je
    srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva
    nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy
    žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s
    obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato
    smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují
    smluvní strany své podpisy níže.

   á televize        Scarlet europe s.r.o.

Jméno: Ing. František Kovařík Jméno:

Funkce: vedoucí personálních a mzdových služeb Funkce:

Místo: Praha          Místo: Praha

Datum:             Datum:
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy