Textová podoba smlouvy Smlouva č. 11418576: smlouva o dílo - Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál.

Příloha 2020019 D Přílohy na profilu zadavatele.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Doplňující informace k přílohám Smlouvy.

Další dokumenty tvořící součást obsahu Smlouvy:

  d) Smluvní podmínky FIDIC – obecné podmínky
  e) Smluvní podmínky FIDIC – zvláštní podmínky
  f) Požadavky objednatele
  g) Výkresy
  h) Formuláře
nejsou tištěnou součástí tohoto vyhotovení smlouvy.

Přílohy označené:

  d) Smluvní podmínky FIDIC – obecné podmínky
  e) Smluvní podmínky FIDIC – zvláštní podmínky
  f) Požadavky objednatele
  g) Výkresy
jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/1579 a
jejich obsah je neměnný. Zhotovitel se s těmito dokumenty před zpracováním nabídky
v rámci zadávacího řízení seznámil a podáním nabídky a podpisem smlouvy je akceptuje.

Příloha označená:

  h) Formuláře - nemá žádný obsah.