Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1151205: novoroční ohňostroj

Příloha ohňostroj.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ť `L!} llfilt

                 Smlouva o dílo

                                                                 1.

                         Smluvní strany

Městské kulturní středisko Nový Jičín, přispěvková organizace
Masarykovo náměstí 32/20

ťč:Z7g;čé2ó74ioi

DIČ:CZ47998261

Statutární osoba: Petr Orság, ředitel organizace
Kontaktní osoba: Lenka Domitrová
(objednatel)

a

Karel Adamec Umělecká agentura L E V
zastoupená majitelem Karlem Adamcem
se sídlem Vítkov749 01, Opavská 686

lč :732 42 241
DIČ :CZ7007215457
bankovní spojení :Česká spořitelna, a.s., Pobočka Vítkov. Švermova 249, Vítkov
Číslo účtu: 0912663093/0800
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
(zhotovitel je plátcem DPH)

 zrůctovítei`)

                                                                               1].

                          Předmět smlouvy

     Provedení a odpálení novoročního ohňostroje města Nový Jičín.

      Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k uzavření předmětné smlouvy
a smluvní strana, kterou zastupují je schopna splnit sjednané závazky.

     Zhotovitel prohlašuje, že je v plném rozsahu oprávněn k provedení díla, včetně
vytvoření podmínek pro jeho realizaci.

     Zhotovitel zajistí a zrealizuje komp]exní provedení ohňostroje včetně dodávky,
přepravy, skladování a používání pyrotechnických výrobků a příslušenství, instalací,
demontáže a úklidu.

      Zhotovitel vyhotoví veškeré dokumenty potřebné k realizaci ohňostroje a zajistí
přislušná povolení a oznámení.

      Zhotovitel při přípravě a realizaci díla odborně posoudí konkrétní podmínky, stanoví
a provede technické, bezpečnostní, protipožární a organizační zajištění jím realizovaného
díla. Související požadavky na objednatele- bude přesně definovat a posoudí jejich
dostatečnost.
      Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu, vnáležité kvalitě
 a odborné a umělecké úrovni dle nabídky ze dne 18.11. 2016 a bude v celém průběhu
 realizace dodržovat platné bezpečnostní, protipožární a další příslušné předpisy.

      Zhotovitel potvrzuje schopnost a ochotu řešit škody vzniklé i.eho zaviněním.

      Objednatel se zavazuje zajistit volný vstup a pohyb pro pyrotechnika (rozumí se
technické zázemí a prostor).

      Objednatel se zavazuje zajistit přítomnost profesionální požární hlídky v počtu
minimálně jedné osoby s hasícím přístroj.em na střeše 1 hoďnu před započetím akce, která
opustí určené stanoviště nejpozději 1 hodinu po ohňostrojovém představení.

      Objednatel dále pak zajistí průběžnou protipožární kontrolu po dobu minimálně
s hodin po ukončení ohňostrojovém představení v daném dni, kterou může zajišťovat hlídač,
vrátný, popř. bezpečnostní agentura.

      Objednatel zajistí souhlas majitele pozemku s realizací ohňostroje.

                                                                                        11.

                             Doba plnění

      Zhotovitel se zavazuje provést dílo dne 1.1. 2017 v 18.00 hodin. Ohňostroj bude mít
délku min.12 minut.

                                                                                                  111.

                          Cena a ,]latba díla

      Smluvní strany se dohodly, že celková cena dílaje stanovena smluvně ve výši
89.999,- Kč, (slovy: Osmdesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun Českých) včetně
DPH.

      Vcelkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací
ohňostroje. Platba bude provedena bankovním převodem na základě faktury vystavené
zhotovitelem po realizaci díla se splatností 14 dní.

      Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení 0.1 % z dlužné částky za
každý den prodlení.

     Obě strany se zbavují odpovědnosti za neplnění termínů, jestliže by to bylo
zapříčiněno vyšší mocí, např. živelnou pohromou, požárem apod.

                                     lv-

                              Záruka dila

     Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v plném rozsahu. V případě vzniklých
závad se zhotovitel zavazuje, že je neprodleně odstraní.

      Pokud zhotovitel nedostatečným provedením díla hrubě poškodí hodnotu realizované
akce nebo hrubým způsobem poruší smluvní podmínky, má objednavatel právo snížit výši

Ceny.
     V při.ca=é že zhotovitel neprovede svým zaviněním dílo ve sjednané době, délce
a rozsahu, za: a:' objednateli částku ve výši dohodnuté ceny díla.

                                 V.

                        Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným
   smluvni'm ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2originálech, z nichž každá ze smluvních stran
   obdrží po 1 výtisku.

3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající

4. - a vznikajicí obchodním zákoníkem.

  Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Vevítkovědne A' /` ý'/6             vNovémJičínědne               -i -12-2``j![3

•Za zhotovitele:                Za objednatele :

  Karel Adamec                                   --- .-.:#Jl::e':3=:Q_+o„ýJičín'
   ředitel společnosti
                                              oi\:;i;`icárř;;;2U:o;:2"
um,á.. = '. = 1g""Far€!-i`
                                   Petr Orság _
               1-
                                   ředitel M NOvý Jičín
               74gí..,::.

           301

IČ: r', L;,-... : 1_ 24,u' Eč:.8#;:;.::;;:t'!i

                                         'J-Č.,gíí,,7

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy