Textová podoba smlouvy Smlouva č. 12501028: Dohoda o poskytnutí příspěvku Antivirus

Příloha CS Magic Resorts, a.s..pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Úřad práce ČR

                        DOHODA

                o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus
                          č. ABF-CO-4002368/2020

uzavřená mezi

Českou republikou
prostřednictvím organizační jednotky
Úřadu práce České republiky
sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 – Holešovice, 170 00 Praha
IČO: 72496991
adresa pro doručování: Štefánikova 216/21, Smíchov, 15000 Praha 5
(dále jen „Úřad práce“) na straně jedné

a

zaměstnavatelem: CS Magic Resorts, a.s.
zastupující osoba: ████████████████
sídlo: Elišky Peškové 735/15, Smíchov, 15000 Praha 5
IČO: 25939297
(dále jen „zaměstnavatel“) na straně druhé.

                                Článek I
                          Účel poskytnutí příspěvku

1. Tato dohoda se uzavírá v souladu s podmínkami cíleného programu Antivirus schváleného vládou České
   republiky usnesením č. 353/2020 ze dne 31. března 2020 podle § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
   ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

2. Příspěvek se poskytuje za účelem částečné úhrady nákladů na náhrady mezd náležejících zaměstnancům
   zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník
   práce“), v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen
   „COVID-19“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této dohodě (dále jen „příspěvek“).

3. Zaměstnavatel se zavazuje v období uvedeném v čl. IV bod 2 této dohody vyplácet všem svým zaměstnancům
   nebo celé příslušné části svých zaměstnanců náhradu mzdy v souladu s režimy uvedenými v článku III. této
   dohody, dle kterých bude čerpat příspěvek.

                                Článek II
                        Podmínky poskytnutí příspěvku

Zaměstnavateli vzniká nárok na poskytnutí příspěvku dle některého z režimů uvedených v čl. III této dohody pouze
při splnění následujících podmínek:

1. U zaměstnavatele byly v rámci jeho činnosti splněny podmínky alespoň jednoho z režimů uvedených v článku III.
   této dohody.

Klasifikace MPSV – C 1/6 S 15
2. Zaměstnavatel v období uvedeném v čl. IV bod 2 této dohody dodržoval a nadále bude dodržovat pokyny
   a doporučení Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví, s výjimkou případů, kdy je nelze
   z objektivních důvodů dodržovat.

3. Zaměstnavatel nebude čerpat na stejný účel, tj. na tu část nákladů na náhrady mzdy, která byla kryta příspěvkem,
   jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních
   samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU,
   ani jiných veřejných zdrojů.

4. V období 3 let před uzavřením této dohody nenabylo právní moci rozhodnutí o uložení pokuty zaměstnavateli za
   umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti.

5. Zaměstnavatel nárokuje příspěvek za kalendářní měsíc pouze na zaměstnance v pracovním poměru v souladu
   s čl. IV bod 9. dohody, kterým současně nebyla dána ke dni podání výkazu „Vyúčtování náhrad mezd –
   Antivirus“ (čl. IV. bod 6. dohody) výpověď s výjimkou výpovědi podle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce a kteří
   jsou současně účastni nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů.

6. Je-li zaměstnavatel agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona o zaměstnanosti, zaměstnavatel nárokuje
   příspěvek pouze na zaměstnance v pracovním poměru, který vznikl před 12. březnem 2020 a byl uzavřen
   minimálně do 30. dubna 2020. Tím není dotčeno plnění podmínky uvedené v čl. II bod 5. dohody.

                                Článek III
                 Režimy, ve kterých náleží zaměstnavateli příspěvek

Při splnění všech podmínek uvedených v čl. II a podmínky uvedené v čl. I bod 3. této dohody je zaměstnavatel
oprávněn čerpat příspěvek v níže uvedených režimech dle podmínek těchto jednotlivých režimů:

1. Režim A

   1.1. Nucené omezení provozu:
    • Zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele spočívající
      v uzavření nebo omezení provozu z důvodu krizových opatření přijatých vládou nebo mimořádných opatření
      nařízených Ministerstvem zdravotnictví či jiným orgánem ochrany veřejného zdraví (např. Krajská hygienická
      stanice) v souvislosti s COVID-19 po dobu nouzového stavu.
    • Zaměstnavatel je povinen takovýmto zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce.

   1.2. Karanténa:
    • Zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci podle § 191 zákoníku
      práce spočívající v nařízení karantény.
    • Karanténou se rozumí podle § 347 odst. 4 zákoníku práce též izolace podle § 2 odst. 6 zákona
      č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
    • Nařízením karantény je též vystavení karantény s administrativním využitím systému eNeschopenky, jestliže
      v poli profese bude uvedeno slovo „karanténa“.
    • Zaměstnavatel je povinen takovýmto zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy podle § 192 zákoníku práce.
    • Příspěvek náleží zaměstnavateli za dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény zaměstnanců.

2. Režim B
    • Zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele podle části
      osmé, hlavy III. zákoníku práce.
    • Zaměstnavatel je povinen takovýmto zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy podle příslušných ustanovení
      zákoníku práce.

                                Článek IV
                   Výše, doba a způsob poskytování příspěvku

1. Úřad práce se v případě, že zaměstnavatel splňuje podmínky uvedené v čl. II. a III. této dohody, zavazuje
   poskytnout zaměstnavateli příspěvek na zaměstnance uvedené ve výkazu „Vyúčtování náhrad mezd –
   Antivirus“ (čl. IV. bod 8 dohody), a to ve výši:

Klasifikace MPSV – C 2/6 S 15
   1.1. 80 % náhrady mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
      a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu
      zaměstnance, maximálně však 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, v případě režimu A podle
      článku III. bod 1 této dohody,

   1.2. 60 % náhrady mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
      a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu
      zaměstnance, maximálně však 29 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, v případě režimu B podle
      článku III. bod 2 této dohody.

2. Příspěvek bude zaměstnavateli poskytován za dobu trvání překážek v práci, nejdéle však za období od
   12. března 2020 do 30. dubna 2020. Konec období, za které lze příspěvek poskytovat, může být usnesením
   vlády prodloužen. V takovém případě se postupuje dle aktuálního usnesení vlády, aniž by bylo potřeba uzavírat
   písemný dodatek k této dohodě.

3. Příspěvek bude zaměstnavateli poskytován ve sjednaném období a v režimech dle článku III. této dohody, které
   u zaměstnavatele nastaly před uzavřením této dohody nebo v době její účinnosti.

4. Příspěvek bude vyplácen měsíčně, převodem na účet č. ████████████████████. Příspěvek bude
   Úřadem práce poskytnut v nejkratším možném termínu po doložení výkazu „Vyúčtování náhrad mezd –
   Antivirus“ (dále jen „výkaz“), nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doložení tohoto výkazu ze
   strany zaměstnavatele. Výkaz bude zaměstnavatelem dokládán pouze na formulářích, které budou generovány
   z webové aplikace na adrese antivirus.mpsv.cz. V případě vzniku důvodných pochybností o správnosti údajů
   uvedených zaměstnavatelem ve výkazu se smluvní strany dohodly, že Úřad práce neprodleně písemně vyzve
   zaměstnavatele k podání vysvětlení nebo provedení nápravy. Příspěvek bude vyplacen až po odstranění
   pochybností mezi smluvními stranami.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že první příspěvek za kalendářní měsíc bude poskytnut zaměstnavateli až po
   prokázání bezdlužnosti podle zákona o zaměstnanosti, pokud právní předpis nestanoví, že splnění této podmínky
   se nevyžaduje.

6. Výkaz obsahuje seznam zaměstnanců, na které zaměstnavatel za příslušný kalendářní měsíc požaduje příspěvek
   včetně uvedení jejich identifikačních údajů a zařazení do režimů podle čl. III této dohody, výši náhrady mzdy
   příslušející za daný kalendářní měsíc zaměstnanci včetně odpovídající výše pojistného na sociální zabezpečení
   a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel
   za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance. V případě vyúčtování vztahujícího se k režimu A (čl. III.
   bod 1.1. dohody) je součástí výkazu také zdůvodnění vzniku jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
   podle čl. III bod 1.1. odrážka první této dohody.

7. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel bude Úřadu práce dokládat výkaz za jednotlivé kalendářní měsíce
   nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. Připadne-li
   poslední den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští
   pracovní den. V případě, že výkaz nebude ve stanovené lhůtě doložen, příspěvek za příslušný měsíc nebude
   Úřadem práce poskytnut.

8. Předchází-li období, za které zaměstnavatel výkaz předkládá, datu uzavření dohody, smluvní strany se dohodly,
   že výkaz za tyto měsíce doloží zaměstnavatel nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody.
   Připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští
   pracovní den. V případě, že výkaz nebude ve stanovené lhůtě doložen, příspěvek za příslušný měsíc nebude
   Úřadem práce poskytnut.

9. Příspěvek zaměstnavateli náleží za kalendářní měsíc na zaměstnance v pracovním poměru, a to pouze v případě,
   že pracovní poměr vznikl nejpozději v měsíci, za který zaměstnavatel doložil výkaz a ke dni podání tohoto výkazu
   pracovní poměr nepřetržitě trval.

10. Příspěvek zaměstnavateli nenáleží na zaměstnance za kalendářní měsíc, za který mu byl na tohoto zaměstnance
   poskytnut Úřadem práce jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků
   na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu
   zaměstnance.

Klasifikace MPSV – C 3/6 S 15
                                Článek V
             Kontrola plnění sjednaných podmínek a archivace dokumentů

1. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky. Úřad práce provádí kontrolu plnění závazků
   plynoucích z této dohody způsobem stanoveným v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
   správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně ověření výše skutečně vyplacených
   náhrad mezd. Dále je zaměstnavatel povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a s dalšími právními
   předpisy ČR vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnutí příspěvku.
   Kontrolu vykonávají Úřad práce a jím pověřené osoby, orgány finanční správy, Ministerstvo práce a sociálních
   věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní Úřad, případně další orgány pověřené k výkonu kontroly. Kontrola
   dodržení pracovněprávních předpisů bude realizována, případně následně sankcionována, ze strany Státního
   úřadu inspekce práce.

2. V případě, že kontrolu provede jiný orgán kontroly než Úřad práce, je zaměstnavatel povinen bez zbytečného
   odkladu písemně informovat Úřad práce o přijetí a plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole.

3. Zaměstnavatel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty a účetní doklady související s poskytnutím příspěvku
   v souladu s platnými právními předpisy ČR, a to nejméně po dobu 10 let od vyplacení posledního měsíčního
   příspěvku, přičemž lhůta 10 let se počítá od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byl vyplacen poslední
   měsíční příspěvek.

                                Článek VI
                             Vrácení příspěvku

1. Zaměstnavatel se zavazuje vrátit Úřadu práce vyplacený měsíční příspěvek nebo jeho část, pokud mu byl
   poskytnut v rozporu s touto dohodou nebo ve vyšší částce, než za příslušný měsíc zaměstnavateli náležel
   nebo v případě, že zaměstnavatel poruší některou z podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v článku II.
   dohody. Příspěvek se zaměstnavatel zavazuje vrátit nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne, kdy zaměstnavatel
   některou ze skutečností dle předchozí věty zjistil nebo kdy byla zaměstnavateli doručena písemná výzva k vrácení
   příspěvku.

2. Zaměstnavatel se zavazuje vrátit vyplacený měsíční příspěvek Úřadu práce, pokud náhrada mzdy uvedená ve
   výkazu nebude zúčtována zaměstnanci k výplatě za tento příslušný měsíc a po zákonných srážkách vyplacena
   před poskytnutím příspěvku Úřadem práce za příslušný měsíc nebo částka pojistného na sociální zabezpečení,
   příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel
   za sebe a za zaměstnance odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance, uvedená v tomto výkazu, nebude
   odvedena před poskytnutím příspěvku Úřadem práce za příslušný měsíc. Vrácení příspěvku bude provedeno ve
   lhůtě uvedené v bodě 1. tohoto článku dohody.

3. Příspěvek se vrací na účet, který zaměstnavateli sdělí Úřad práce.

                                Článek VII
                         Porušení rozpočtové kázně

Nevrácení příspěvku nebo jeho části na výzvu Úřadu práce podle čl. VI této dohody je porušením rozpočtové kázně
podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a bude postihováno odvodem podle § 44a odst. 4 písm. b)
tohoto zákona.

                  Článek VIII
           Ujednání o vypovězení dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že Úřad práce je oprávněn dohodu vypovědět v případě, že zaměstnavatel poruší
   ujednání čl. II dohody nebo, pokud opakovaně neúplně nebo nepravdivě uvedl údaje ve výkazu. Povinnost
   k vrácení příspěvku dle čl. VI této dohody není výpovědí dohody dotčena.

2. Kterákoliv ze smluvních stran může dohodu vypovědět, jestliže vyjdou najevo skutečnosti, které existovaly v době
   uzavírání dohody a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich
   znalostí tuto dohodu neuzavřela.

Klasifikace MPSV – C 4/6              S 15
3. Kterákoliv ze smluvních stran může dále dohodu vypovědět, jestliže se podstatně změní poměry, které byly
   rozhodující pro stanovení obsahu dohody, a plnění této dohody nelze na smluvní straně z tohoto důvodu
   spravedlivě požadovat.

4. Výpovědní doba v případech uvedených v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku dohody činí jeden měsíc a počíná běžet
   prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

5. Smluvní strany se dohodly, že Úřad práce je oprávněn neposkytnout zaměstnavateli příspěvek, který by
   zaměstnavateli náležel za dobu výpovědní doby.

                                Článek IX
                               Narovnání

1. Smluvní strany se ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
   předpisů, dohodly, že uzavřením této dohody jsou vyrovnány veškeré nároky zaměstnavatele vůči České
   republice z titulu náhrady škody způsobené opatřeními a krizovými usneseními Vlády České republiky vydanými
   na základě usnesení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6
   ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
   ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České
   republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a
   o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o škody vzniklé z titulu
   zákonné povinnosti zaměstnavatele uhradit zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu příslušejících zaměstnanci
   při překážkách v práci uvedených v čl. III této dohody, vzniklé v době, za kterou náleží zaměstnavateli příspěvek
   dle této dohody.

                                Článek X
                              Další ujednání

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, pokud právní předpis nestanoví jinak.

3. Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání a že byly seznámeny s veškerými
   právy a povinnostmi, které pro ně vyplývají z této dohody.

4. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Úřad práce a jedno vyhotovení
   zaměstnavatel.

5. V případě zániku některé ze smluvních stran (úmrtí zaměstnavatele – fyzické osoby) přecházejí práva a povinnosti
   vyplývající z této dohody na její právní nástupce.

6. Obsah dohody lze měnit pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných
   dodatků. Změnu identifikačních údajů, pro vyhotovení dodatku k této dohodě, je zaměstnavatel povinen Úřadu
   práce oznámit písemně bez zbytečného odkladu. Ostatní změny, týkající se této dohody, je zaměstnavatel
   povinen Úřadu práce písemně sdělit vždy tak, aby k uzavření případného dodatku došlo před nabytím jejich
   účinnosti, pokud není v dohodě ujednáno jinak.

7. Zaměstnavatel souhlasí s využíváním údajů o něm v informačních systémech týkajících se příjemců příspěvku.

8. Zaměstnavatel je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci tak, aby bylo možno vykázat zaúčtování účetních
   případů souvisejících s plněním dohody a aby byl schopen průkazně vše dokladovat dle relevantních předpisů
   ČR při následných kontrolách a auditech.

9. Zaměstnavatel je povinen poskytnout písemně Úřadu práce na vyžádání jakékoliv doplňující informace související
   s poskytnutím příspěvku, a to ve lhůtě stanovené Úřadem práce.

Klasifikace MPSV – C 5/6 S 15
Za zaměstnavatele:
V Praze dne 13. 4. 2020

           ████████████████
              ██████████

       Podepsáno uznávaným elektronickým
    podpisem nebo zasláním datovou schránkou.

Klasifikace MPSV – C                6/6 S 15