Textová podoba smlouvy Smlouva č. 12793596: I/9 Zahrádky most 9-042 - TDS, KOO BOZP

Příloha 09EU-004112 smlouva anonym.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            "O V          Clil SILNIC A ÍM lJ« D ČR

:AÍC:                                        Á/k
   IfC/

        SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

             Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004112      \     2B-Wi- m ípL

             Číslo smlouvy Poskytovatele: 01/JK/2020 v

          Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

   Název související veřejné zakázky: 1/9 Zahrádky most 9-042 - TDS, KOO BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
                       jako ,,Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem                Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:                   65993390

DIČ:                   CZ65993390

právní forma,              příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:               Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických |

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

Ing. Jaroslav Karel           Višňová 3206, 470 01 Česká Lípa
se sídlem                12785491
IČO:                   CZ5811060013
DIČ:                   není zapsán
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:              Ing. Jaroslav Karel
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:            .................
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

                              I.
                        Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský
  zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník") na základě výsledků veřejné
  zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo
  zadávací řízem v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
  v platném znění (dále jen „Zakázka")

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo
  výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
  a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato
     ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený
     zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
  b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní
     ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
  c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy
     k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

                    n.

                         Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis
  včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby").

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: 1/9
  Zahrádky most 9-042. Výstupy služeb Poskytovatel předá Objednateli na adrese:
  Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1.

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít
  (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu
  uvedenou v čl. IV této Smlouvy.

4. Je-li součástí plnění Poskytovatele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu
  autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje kněmu Poskytovatel Objednateli
  nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům
  užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem
  udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut
  v ceně uvedené v čl. IV Smlouvy.

  Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje nařízení
  GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR
stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo
získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s mm uzavřít
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně
vyzve. Přílohu č. 2 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o
zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně
závaznými právními předpisy.

                            m.
                          Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 10/2020 ode dne účinnosti této
  Smlouvy.

                             IV.
                            Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na
základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých
částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb)
Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen
,,Cena“).

Cena bez DPH:   124 200 Kč

DPH:       26 082,- Kč

Cena včetně DPH: 150 282,- Kč

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby
DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

                             V.
                        Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním
  převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -
  faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury
  Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb
  Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15
  dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na
  následující adresu Objednatele: ŘSD ČR správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55
  Liberec 1.

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému
  rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 1 Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy,
  zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí
  obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND).
  Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li
  tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu
  Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do
  prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou)
  fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury
  Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě
  povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a
  Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je
  splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch
  účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet
  Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenove údaje budou
  uvedeny v této měně.

                             VI.
                   Odpovědnost za vady, pojištění

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb
  včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je
  povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté,
  kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb
  zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 24 měsíců ode dne
  převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu
  nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.

2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu
  po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne
  Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat
  namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.

3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je
  Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové
  provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb neboje oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to
  dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.
4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po
  Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb,
  resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy
  odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.

5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu
  řešení Vytčení vady.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci
  Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel
  povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.

7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad
  výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených
  k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané
  Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu
  s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele.
  Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat
  Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a
  v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto
  povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost
  Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí,
  že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné
  žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené,
  pak ve lhůtě přiměřené.

8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve
  lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě radny výstup
   Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že
  Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne
  převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že
  Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu
  z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a
  to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu
  neodstranění jejich vad.

9. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu
  o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti,
  prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě
  při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 200 000,- Kč. Tuto
  pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu
  předložit Objednateli k nahlédnutí.
                           VII.
                         Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se
  Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Služeb
  stanovené v čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po
  Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody
  druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost
  Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

                    ví y.

                     Důstojné pracovní podmínky

Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda
budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel se také
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda
budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu
v ČR. Poskytovatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že
Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v
přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od
této Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán
pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného
protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

                             IX.
                        Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že
  Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu
  Smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že
  Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které
  ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá
  Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na
  tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní
  strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy
  platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé
  Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti
  druhé Smluvní strany.

5. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné
  výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen
  Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem
  prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo souvise) ící
  s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu ucmnosti
  Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

                             X.
                         Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným
  zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
  uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako
  „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru
  smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového
  obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru
  smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti
  uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona
  o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

                             XI.
                       Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem
  uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této
   Smlouvy Smluvními stranami.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků
  uzavřených v listinné podobě.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený
  touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech z mchz obě Smluvní strany
  obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
  Příloha č. 1 - Specifikace Služeb - Rozpis Ceny Služeb
  Příloha č. 2 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

            dne

Ing. Jan Wohlmuťn           Ing. Jaroslav Karel
Ředitel správy Liberec
                     /

            Stránka 8 z 8
[                1/9 Zahrádky- most 9-042         Soupis služeb - TDS

Činnost                                  m.j.  počet    cena za Cena celkem
                                     hodina  mJ.      mi- -   (CZK)

Seznámení s projektovou dokumentací                    hodina               124 200 Kč
Kontrolní činnost na stavbě - 26 týdnů x (2 x2 hod/týdně)                           26 082 Kč
Přejímací řízení, kompletace dokladů, kontrola ZZ zhotovitele, kolaudace hodina               150 282 Kč
Koordinátor BOZP - zpracování plánu BOZP
Koordinátor BOZP - kontrolní činnost - 26 týdnů x 1 hod/týdně       hodina
Koordinátor BOZP - vypracování závěrečné zprávy
Celkem bez DPH                              hodina
DPH 21%
Celkem vč. DPH                              hodina

                                         ■— i

v České Lípě     r * Z02X?

Ing. Jaroslav karel

       /

           a