Textová podoba smlouvy Smlouva č. 14986291: smlouva o dílo - Smlouva o dílo - Urbanisticko-dopravní studie

Příloha 0032-2020_dodatek_č._1-ke_zveřejnění.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            K S -Č J/86034-20 -V O J
                                                   ev. č. 0 0 3 2 /2 0 2 0

                Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
               ev. č. 0032/2020, ze dne 11. 3. 2020

Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapaníce

Zastoupené: Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou

Bankovní spojení: ................​..........​...​....​.......​........​............​ ..​...​........................

IČ: 00282651                                  DIČ: CZ00282651

Tel.: .......​ ......​ ....

e-mail: . ......................................

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: gogolák + grasse s.r.o., se sídlem Jaurísova 515/4, 140 00 Praha 4

Jednající: Ing. arch. Lukáš Grasse

Bankovní spojení:..​ ...........................................................................​ ....​ ...........................

Zapsán v obchodnímrejstříku vedeném krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305735

IČ :07698232                                  DIČ: CZ07698232

Tel.: .......​ ......​ ....

e-mail: .........................​..................

(dále jen zhotovitel)

                        I. Předmět dodatku smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 11. 3. 2020
  v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  (dále jen „NOZ") smlouvu o dílo ev. č. 0032/2020 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je dílo
  evidované pod názvem veřejné zakázky: „Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice".

2. Smluvní strany se, v souladu sčl. 13.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož
  předmětem je dohoda o změně termínu dokončení díla. Zhotovitel kvůli mimořádným okolnostem
  způsobenými výskytem nemoci COVID 19 nebyl schopen z personálních důvodů plnit termíny
  uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo.

                           II. Změna smlouvy o dílo

1. Smlouva se mění následovně:

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést část díla a dokončené jej předat objednateli v následujících lhůtách:

                                                                                1
                   K S -Č J/86034-20 -V O J
                   ev. č. 0 0 3 2 /2 0 2 0

1. etapa - nejpozději do 1. 12. 2020

                           IV. Předmět dodatku

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají bez změny.

2. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě,
  včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o
  zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv
  (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě, ev. č. 0032/2020, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost
  originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platníém znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byla projednána a schválena na 69. schůzi Rady města
Šlapanice dne 11. 11. 2020.

                                2