Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1508786: Příprava a realizace ohňostroje v rámci programu Valdštejnských

Příloha Pyroart.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            MĚSTO FRÝDLANT

se sídlem Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01, Frýdlant
zastoupené Ing. Danem Ramzerem, starostou
IČ: 00262781, DIČ: CZ00262781
(dále jen pořadatel)

a

Pyro & Art s.r.o.

zastoupený p. Radkem Ostrčilem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 25382055      DIČ: CZ25382055

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen účinkující)

            Smlouvu o uskutečnění uměleckého výkonu

                I.   Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení uměleckého výkonu:
Umělecký výkon: příprava a realizace ohňostroje v rámci programu Valdštejnských slavností 2017
Místo výkonu: Město Frýdlant, Nám. T. G. Masaryka
Datum výkonu: 20. května 2017, od 22.30 hod.
Počet účinkujících: 4

                II.   Cena a způsob platby

1. Za provedení uměleckého výkonu náleží účinkujícímu odměna ve výši 90 000,- Kč (Slovy:
   Devadesáttisíc Kč) včetně DPH.

2. Výše odměny je úplná a konečná.
3. Odměna je splatná převodem (na základě vystavené faktury) na bankovní účet.
4. Pořadatel plně odpovídá za výplatu výše uvedené odměny při dodržení smlouvy. Odměna není

   zdaněna, za její zdanění odpovídá účinkující.

            III.       Všeobecná ujednání

1. Nebude-li se moci umělec z důvodů hodných zvláštního zřetele (nemoc, úraz, vyšší moc apod.)
   akce zúčastnit, oznámí toto neprodleně pořadateli.

2. V případě nekonání (odvolání) akce, je pořadatel povinen toto neprodleně oznámit umělci.
3. Pořadatel neodpovídá za případné úrazy a poškození majetku umělce a jeho doprovodu na cestě

   či na místě vystoupení.
4. Umělec se dostaví na místo konání akce v předem dohodnutém čase před plánovaným začátkem

   akce.
5. Zavazuje se předvést svůj výkon v co nejlepší kvalitě a ve stanoveném rozsahu při dodržení

   veškerých ujednání.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí autorským zákonem, přísl.

   ustanoveními zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně
   závaznými právními předpisy.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami, je vyhotovena ve dvou výtiscích,
   každý s platností originálu, každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a
   svobodné vůli, srozumitelně a že smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Odstoupit od této smlouvy lze jen z důvodů v této smlouvě sjednaných. Tato smlouva může být
   ukončena některým z následujících způsobů:
   - dohodou
   - odstoupením od smlouvy při podstatném porušení povinností
   - odstoupením v případě zmaření účelu smlouvy
   - z důvodů vyšší moci (živelné události, nemoc apod.)

10. Jakékoliv změny smlouvy je možno provádět pouze formou oboustranně potvrzených písemných
   dodatků

Ve dne:                       Ve Frýdlantu dne:

…………................................................ …………................................................

            Za účinkující                    Za pořadatele
     Radek Ostrčil - Pyro & Art s.r.o.       Ing. Dan Ramzer – starosta Města Frýdlant

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy