Textová podoba smlouvy Smlouva č. 17672887: Reklamní služby

Příloha Turbo pizza.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            FC Hr

Úprkova

Hradec Králové, C ke
sol. 495 515 632 DI 1č: 2747630

“»

- FC Hradec Králové, a.s.

se sídlem: Úprkova 473/1, Malšovice, 500 09 Hradec Králové
IČO: 27479307

DIČ: CZ27479307
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B,

vložka č. 2450

Zastoupená dvěma členy představenstva:

MUDr. Janem Michálkem, předsedou představenstva
Ladislavem Škorpilem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)
A
TURBO PIZZA, s.r.o.
se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 03643395
DIČ: CZ03643395
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddil C, » vložka 235656

Zastoupená: Janem Krejčíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zadavatel“)
uzavírají tuto

Smlouvu o poskytování reklamních služeb

 

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
(dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je vymezení rozsahu vzájemných práv a povinností při poskytování
reklamních služeb zadavateli zhotovitelem.

IL
Závazky zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli reklamní a prezentační služby po dobu trvání
smlouvy od 1. 7.2021 do 30. 6. 2022, a to v následujícím rozsahu:

e © Reklamní pozice na LED panelech podél hrací plochy v délce 50 m v záběru
televizních kamer
Umístění reklamního panelu o velikosti 3 x 1 m v areálu mládeže Háječek.
Umístění reklamního panelu o velikosti 3 x I m v areálu mládeže Bavlna

© Umístění reklamní signalizace zadavatele na oficiálních internetových stránkách
zhotovitele s odkazem na vlastní internetové stránky.

 

HI.
Závazky zadavatele

]. Zadavatel se zavazuje, za služby zhotovitele, uvedené V bodě II. této smlouvy
poskytnout reciproční plnění na odběr pizzy.

2. Dodávka pizzy, bude realizována v průběhu platnosti této smlouvy na základě dohody
mezi zadavatelem a zhotovitelem.

IV.
Cenové podmínky

1. Touto Smlouvou, podle stanoveného kompenzačního plnění, byla smluvními stranami
dohodnuta cena v rozsahu 120 000,- Kč včetně DPH za poskytnutí odběru pizzy a
obdobně stanovena dohodou cena 120 000,- Kč včetně DPH za pronájem reklamního
místa ze strany zhotovitele pro reklamní činnost zadavatele.

2. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto vzájemné kompenzační plnění, formou zápočtu
a vystavení daňových dokladů se zdanitelným plněním k 31. 12. 2021 na částku 60 000,-
Kč včetně DPH a k 30.6.2022 na částku 60 000,- Kč včetně DPH.

3. V případě, že kompenzační plnění ze strany zádavatele nebude dosahovat finanční
hodnoty plnění ze strany zhotovitele, zavazuje se zadavatel případný rozdíl uhradit
zhotoviteli, a to do 14 dní od té doby, co mu bude tato částka vyúčtována na základě
vystaveného daňového dokladu se zdanitelným plněním.

4. V případě porušení povinnosti uhradit tuto částku dle čl. IV odst. 4 této Smlouvy řádně a
včas, vzniká zhotoviteli vůči zadavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý

započatý den prodlení z dlužné částky.

V
Ostatní ujednání

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022.

2, Zhotovitel nezodpovídá za obsahové a výtvarné řešení grafických reklam z hlediska
platných právních čs. norem, nese pouze zodpovědnost za řádné umístění v souladu
s touto Smlouvou.

Náklady za výrobu reklamního panelu hradí zadavatel.

4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu obou smluvních stran.
Její změny Aa doplňky lze provést jen písemným dodatkem oboustranně

odsouhlaseným.

5. Odstoupení od Smlouvy:
a) pokud zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, tzn. neposkytne

zadavateli reklamní a prezentační služby v dohodnutém termínu, má zadavatel právo
od této Smlouvy písemně odstoupit, pokud však podstatné porušení této Smlouvy
nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení $ 2913 odst. 2
Občanského zákoníku.

b) pokud zadavatel neuhradí řádně a včas kteroukoli vyfakturovanou částku, má
zhotovitel právo od této Smlouvy písemně odstoupit. Ukončení této Smlouvy nemá
vliv na úhradu smluvních pokut a dalších finančních závazků, plynoucích z této

Smlouvy, včetně příslušenství.
6. Smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

pb
.

wa

 

7. Na právní poměry touto Smlouvou založené, ale ji výslovně neupravené, se vztahují
podpůmě příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění.

8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této Smlouvy nemají přednost před

ujednáními v této Smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení
neměla donucující účinky.

9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Zároveň se
smluvní strany zavazují v nejbližším možném termínu nahradit toto ustanovení
ustanovením obdobného charakteru.

10. Zadavatel podpisem této Smlouvy zároveň uděluje zhotoviteli souhlas se zasíláním
obchodních sdělení, daňových dokladů, obchodních nabídek elektronickou poštoů na
jeho elektronickou adresu, když tento souhlas může zadavatel kdykoliv odvolat a dále
zadavatel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby. zhotovitel shromažďoval a
zpracovával osobní údaje zadavatele, týkající se jeho osoby v souladu se z.č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely naplnění
této Smlouvy a taktéž k ochraně svých oprávněných zájmů po dobu nezbytnou k
zajištění práv a povinnosti plynoucích ze Smlouvy a souvisejících dokumentů.

11. Smluvní strany se dohodly, že FCHK bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
O uveřejnění smlouvy FCHK bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro
notifikaci o uveřejnění.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den
od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku súčinky případného
bezdůvodného obohacení.

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část zrát nenaplňuje znaky obchodního
tajemství ($ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

14. Pro případ, kdy je vuzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa,
telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany
se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů.

15. Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak
jednoznačně c podmínek,

  

EKK

Za zhotovitele:
MUDr. Jan Michálek
předseda představenstva
FC Králové, a.s,

Ladislav Škorpil
7 člen představenstva
FC Hradec Králové, a.s.

 

jednatel společnosti
TURBO PIZZA, s.r.o.

«