Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18841607: inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst.

Příloha Smlouva č.INO_36_03_003550_2021-Text smlouvy 2.část (veřejná kopie) [CES].pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Akce.        18-003_VELE                                Stupeá:DUR
Investor       Nový Veleslavín                     B. Souhrnná technická zpráva
           Schlndler Seko architekti, s.r.o.
Architekt:      AED Projoct. a.s.
GP:

Veleslavín, uhelný bunkr S0132

                    Pi (kW)          P     Ps(kW)

Nájemní prostor_____________      20,0            0,7    14,0
Elektrické pňmotopy pro temperaci
Celkem                         5,0    1     5,0

objektová nesoudobost          20,0                 14,0
Soudobý příkon objektu [kW]
Výpočtový proud [A]                             1
Předpokládaná ročni spotřeba [MWh/rok]                    14

                                       21

                                       18

Jmenovité napětí:       3X400/230VAC
Jmenovitý kmitočet:      50 Hz
Rozvodná soustava.       3+PEN/TN-C(hlavní rozvody)
                3+N+PEÍTN-S(vlastní instalace)
Měření el. energie:      každý byt samostatně, společné prostory, garáže, komerční prostory, atd.
                viz následujíc! přehled hlavních jističů

     Soupis hl. jističů před elektroměry areálu Veleslavín

Objekt A       bytová jednotka          3x25A/B    14 x
Objekt B       společná spotřeba         3x40A/B    1 x
Objekte       bytová jednotka          3x25A/B    13 x
Objekt D       společná spotřeba         3x40A/B    1 x
Společně       bytová jednotka          3x25A/B    15 x
           společná spotřeba         3x40A/B    1 x
           bytová jednotka          3x25A/B    12 x
           společná spotřeba         3x40A/B    1 x
           garáže A-D
           topeni, chlazeni          3X250A/B 1 X

Objekt E       bytová jednotka          3x25A/B    12 x
Objekt F       společná spotřeba         3x40A/B    1 x
Společné       bytová jednotka          3x25A/B    13 x
           společná spotřeba         3x40A/B    1 x
Rodinné domy     garáže E-F
Struskový bunkr   topeni, chlazení          3x160A/B   1 x
Uhelný bunkr
Občanská vybavenost SO 101-127             3X32A/B 27 x

           S0131               3x32A/B     1 x

           SO 132               3x40A/B     1 x

           SO 130               3x160A/B 1 x

18-003 VELE DUR R 181012 docx              72/101            tek 08/2018
Akce    18-003_VELE                         StupeňDUR
Investor:  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt: Schindler Seko architekti, s.r.o.

G&___    AED Project. a s,

Technické řešení, obecný popis
Na fasádě každého objektu/vchodu bude osazena přípojková skříň.
Z přípojkové skříně bude veden hlavni napáječi kabel pod omítkou či v nerozebiratelném SDK podhledu do hlavního
rozvaděče objektu. Elektroměrové rozvaděče v bytových domech předpokládáme v prostoru společných chodeb, příp.
technického neuzamykatelného zázemí. U RD a objektů S0 130-132 se předpokládá umístění elektroměrového rozvaděče
společně vedle přípojkové skříně na hranici objektu, příp. pozemku (RD).
Rozvody elektrické energie za elektroměry budou provedeny paprskovitě do jednotlivých bytových rozvaděčů. Bytové
rozvaděče budou umístěny v prostoru vstupní chodby bytu či komory.
V trasách napájecích kabelů jednotlivých bytů budou vedeny uzemňovaci vodiče, ke kterým budou připojeny body
rozděleni soustav TN-C-S jednotlivých bytových a podružných rozvaděčů. Uzemňovací vodiče budou ukončeny na sběrnici
hlavního ochranného pospojeni HOP. Sběrnice HOP bude připojena na strojený obvodový zemnič pásky FeZn 30/4. Ke
sběrnici HOP budou dále připojena veškerá kovová potrubí vcházející do objektu a ostatní kovové konstrukce (VZT, ÚT,

plyn, apod.)
Návrh elektroinstalace v jednotlivých bytech bude řešen dle ČSN 33 2130, přip. požadavků investora.

Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše až 10 zásuvkových vývodů (mimo kuchyňskou linku), pnčemž celkový
instalovaný příkon nesmí překročit 3 520W při jištěni 16A. Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod.
Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek avšak o stejném jmenovitém proudu. Trojfázové
zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesměji zapojovat do stejného obvodu.
Venkovní vedeni a zásuvky napájející venkovní zařízeni musí mit zvýšenou ochranu proudovým chráničem.
Světelný vývod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. připojeni svítidel na zásuvky ovládané spínači.
Zásuvkový vývod je určen převážně pro připojování spotřebičů do zásuvek. Na tento obvod lze také pevně připojit
spotřebiče do celkového maximálního příkonu 2 kW.
Pro všechna plánovaná elektrická zařízeni s příkonem 2 kW a více se navrhuji samostatné obvody, třebaže se připojuji do
zásuvek vidlici.
Do koupelen bude navržena zásuvka 230V v blízkosti umyvadla a zásuvka na automatickou pračku a sušičku (musi být
dodržena norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2).
V koupelnách a u umývadel budou zásuvky osazeny v závislosti na ochranné zóny pro koupelny.
V ostatních místnostech budou rozmístěny zásuvky a světelné vývody dle doporučeni příslušné normy ČSN 33 2130 ed.2.

Výška zásuvek se předpokládá osové 300mm (u umývadla a pračky 1200mm) nad čistou podlahou. Vypínače 1200mm
nad čistou podlahou. Venkovní zásuvky na lodžiích či balkonech budou instalovány osově 400mm nad porťahou.
V kuchyních se předpokládá příprava v podobě kabelových vývodů v jednom mistě s následnou instalaci dle skutečného
návrhu sestavy kuchyňské ínky.
Všechny rozvody budou provedeny měděnými kabely. V bytech mohou být použity pouze ploché kabely CYKYLo.

Sílové kabelové rozvody jsou navrženy vzhledem ke struktuře stavební konstrukce převážně v podlaze a v zděných
stěnách. Případné prostupy silových kabelových rozvodů přes požární dělicí konstrukce (požární úseky) budou utěsněny
protipožárními ucpávkami.

Přesná specifikace jednotlivých spínacích prvků (relé, stykače) tzn. Ovládací napětí cívek apod., jakož to i NO/NC bude
upřesněna investorem při výběru dodavatele a systému.
Silnoproud řeší pouze silové napájení rozvaděče MaR. Ostatní vazby silové části elektroinstalace pro technologii na MaR
viz projekt MaRu v dalším stupni PD.

Elektroinstalace výtahové šachty
Je součástí dodávky dodavatele zařízeni výtahu, silnoproud řeši pouze silové napájeni výtahového rozvaděče.

Elektroinstalace v garážích
Pro silové a světelné rozvody budou použity kabely s celoplastovou izolaci typu CYKY. Vodiče budou v hlavních páteřních
trasách uloženy v drátových elektroinstalačních žlabech. Vodiče vedené samostatně, svody k vypínačům, a jednotlivé
kabely ke svítidlům budou uloženy pevně na povrchu v PVC pevných trubkách na příchytkách upevněných na hmoždinku.

Uzemnění
Uzemňovaci soustava je navržena jako společná uzemňovaci soustava každého stavebního objektu, provedená
pozinkovaným páskem FeZn 30x4mm uloženým v betonových základových konstrukcích tak, aby eventuelní izolace
konstrukcí proti vlhkosti nebránily přímému kontaktu pásku s okolní zeminou. V případech, kdy výše uvedené řešení
nebude skladbou stavebních konstrukci umožněno, bude použita klasická uzemňovaci soustava ve volném výkopu mimo
půdorys objektů. Od uzemňovaci soustavy bude vyveden uzemňovací vodič FeZn 30x4 mm k místům osazeni hlavního
rozvaděče, kde bude ukončen na pasu hlavního pospojováni, řešeným jako samostatný svorkovnicový můstek. Veškeré
vývody vedené od uzemňovací soustavy vertikálně v betonových konstrukcích základů budou vedeny ve vertikální trase

18-003_VELE_DJR_B_181012 docx         73/101 tisk 08/2018
Akce:    18-003_VELE                                 Stupen:DUR
Investor  Nový Veleslavín                      B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:
      Schlndler Seko architekti, s.r.o.
GP:     AED Project a.s.

izolované v netfištivé trubce až k výstupu na zkušební svorky. Uzemňovací vodič vyvedený od uzemňovací soustavy k
hlavnímu rozvaděči bude využit pro přizemnění místa přechodu proudové soustavy TN-C na soustavu TN-S ve smyslu
požadavků ČSN 33 20 00-4-41 a souvisejících norem. Průřezy pro uzemňovad vodiče budou stanoveny v následujícím
stupni projektové dokumentace ve smyslu ustanovení ČSN 33 20 00-5-54. Vedeni hlavního pospojováni od pasu hlavního

pospojováni směrem do budovy (připojení OK výlahú, přepěťových ochran, kovových potrubí vstupujících do objektu atd.)
bude řešeno v části vnitřních silových a světelných elektroinstalačních rozvodů.

Hromosvod
Každý objekt bude vybaven hromosvodnou soustavou v provedeni ČSN EN 62 305. Hromosvodná instalace je navržena

v klasickém provedení jako mřížová, provedená AlMgSi drátem. Mřížová soustava bude doplněna pomocnými jímači v
místech odvětrávacich hlavic a ostatních komponentů vyčnívajících nad úroveň střechy. K této soustavě budou vodivě
propojeny veškeré kovové části nacházející se na střeše, včetně oplechováni atik, které bude v připad vyhovující tloušťky
plechu (min. 0,6mm) využito ve všech případech jako náhodnýjimač. K jímací soustavě bude vodivě připojen i stožár STA,
pokud bude instalován. Svody v počtu dle ČSN EN 62 305 jsou navrženy po povrchu. Každý ze svodů bude ukončen
zkušební svorkou, kde bude provedeno napojeni na vývody uzemňovací soustavy objektů. Ke svodům bude mimojímací
soustavy provedeno vodivé propojeni ocelových konstrukci zábradlí na terasách či střeše, na které se vztahuje tato
povinnost dle ustanoveni ČSN EN 62 305. Pro propojení vodičů jímacích a svodových soustav budou použity typové

hromosvodné svorky a podpěry jímací soustavy.

f) Slaboproudé elektroinstalace

  Telefonní a datové rozvody
  Objekty budou připojeny na poskytovatele slaboproudých služeb CETIN pomoci optického kabelu, který bude ukončen v
  každém objektu. Připojeni objektů lokality bude provedeno na stávající trasu chrániček opt.kabelů v jižním chodníku ul.
  Nad Hradním potokem (viz koordinační situace). Z této trasy bude vedena opt.připojka do nadzemního splitterového
  rozvaděče SOF v centru napojované lokality. Z SDF budou optickými kabely v HDPE trubkách napojeny jednotlivé objekty
  v celé lokalitě.
  V technickém zázemí objektu bude umístěn datový rozvaděč, odkud budou provedeny rozvody do každé bytové jednotky,
  či komerční plochy. Kabeláž bude provedena vždy dvěma čtyřpárovými kabely z tohoto rozvaděče slaboproudu (technická
  místnost v suterénu) do slaboproudého rozvaděče bytu (umístěný vedle rozvaděče silnoproudu), přip. rovnou do datové
  zásuvky v obývacím pokoji.
  Bytový rozvaděč bude mit prostorovou rezervu pro případné budoucí osazeni routeru/WiFi (nejsou předmětem této PD).
  Datové rozvody budou provedeny kabelem UPT cat.6, který bude uložen v PVC trubkách pod omítkou případné v podlaze.
  Aktivní prvky nejsou předmětem této PD.
  Rodinné domy budou napojeny samostatnými přípojkami do datových rozvaděčů umístěných v suterénu.

Rozhlasové a televizní vysíláni - STA
V každém objektu bude pro distribuci požadovaných programů bude navržen systém centrálního rozvaděče STA, který
bude umístěn v technické místnosti SLP objektu v suterénu. Kabely pak budou do bytových slaboproudých rozvaděčů
vedeny paprskovitě.
Na střeše domu budeinstalován anténní systém uchycenýna anténním stožáru. Vstupní signál ztěchto antén bude sveden
do centrálního rozvaděče STA. Pro kabelové rozvody bude použit kabel Beden H121. Hlavní páteřní kabeláž pak kabelem
Belden H125. Zásuvky budou koncového typu se třemi konektory TV+R+SAT a v jednotlivých bytech budou rozmístěny
dle standardů investora.
Přesná konfigurace celého systému STA bude upřesněna v dalším stupni PD včetně rozsahu provedeni STA u RD.
Celý systém bude mlt možnost využití služeb kabelových televizí.

Domácí telefon - DT
U vchodů do otjektu u vstupních dveří budou zvenku osazeny dveřní hlásky systému dorozumívacího zařízeni s
příslušným počtem tlačítek. Hláska bude po zmáčknuti příslušného tlačítka komunikovat s přístrojem telefonu v bytě č s
komerčním prostorem. Na hlásku bude napojen dveřní zámek. Navržený systém je předpokládán na bázi sběrnicové
topologie.
V každém bytě pak bude umístěn přistroj telefonu. U vstupních dveří do jednotlivých bytů bude osazeno zvonkové tlačítko
napojené na příslušný účastnický přístroj v bytě.
U rodinných domů se přepokládá umístěni dalších telefonů na chodbě v ostatních patrech, bude umožňovat i komunikaci
v rámci RD mezi telefony v jednotlivých patrech.

Elektrická požární signalizace - EPS
V jednotlivých objektech bude řešena ale požadavků příslušného PBŘS.

18-003 VELF DUR B 181012.docx         74/101         tisk-08/2018
Akce:    18-003..VELE                            Stupeř.DUR
Investor  Nový Veleslavín                 B. Souhrnná technická zr réva
Architekt; Schindler Seko architekti, s.r.o.
      AED Pro ect a.s.
GP:

Zařízení autonomní detekce
V souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. budou prostory každé bytové jednotky vybaveny zařízením autonomní detekce a
signalizace - autonomními hlásiči kouře podle ČSN EN 14604 nebo hlásiči požáru dle ČSN EN 54. Toto zařízení musí být
umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná - li se o byt s půdorysnou plochou větší než 150 m2 a v
mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízeni v jiné vhodné části bytu. V RD bude umístěn hlásič v každém
podlaží včetně suterénu.

Zabezpečení objektu bytových domů
V rámci instalaci bytových domů i rodinných dcmú se dá předpokládat instalace bezpečnostních prvků jako je kamerový
systém sledující vnitrní společné prostory či kontrola vstupu na vybraných vstupech do jednotlivých objektů. Konkrétní
řešeni této části bude součásti projektu v dalším stupni projektové dokumentace.

EMC
Podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 616/2006 Sb. musi být přístroje
včetně vybavení a instalaci provedeny a namontovány tak, aby elektromagnetické rušeni, které způsobuji, nepřesáhlo
povolenou úroveň a naopak musí mit odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušeni, která jm
umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.
Přepětí, případně jiné rušivé impulsy negativně ovlivňuji funkci všech elektrických zařízení. Zařízeni mohou být přepětím i
zničena. Proto je nutno dle uvedeného zákona a dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 odst 131.6.2, ČSN 33 4010, ČSN 33 2030,
ČSN EN 60664-1 ed. 2 a ČSN 38 0810 provést taková opatření, která co nejvíce vlivy přepětí potlačí.
Pň prostupu stavebními konstrukcemi musí být zaručen odstup mezí trasami slaboproudých a silnoproudých rozvodů
minimálně 150 mm.

Závěr
Při všech pracích (stavebních, elektro, montáž technologie) musí být dodržovány platné předpisy OBP. Výstavba
veškerých rozvedu a zařízeni nemá vliv na stávající životni prostředí. Zařízeni není zdrojem nebezpečného zářeni ani
jiných zdraví škodlivých produktů. Elektrická zařízeni lze uvést do provozu jen po vykonáni výchozí revize s kladným
výsledkem. Při souběhu slaboproudých a silových rozvodů musi být ponechána odstupová vzdálenost dle ČSN 34 2300.
Elektrická zařízení se musí pravidelnou údržbou a prohlídkami udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. Servis
zařízeni provádí výrobce nebo organizace jim pověřená, které má pro tuto činnost prokazatelné vyškolené osoby a je
vybavena potřebným zařízením a materiálem. Pravidelné revize se provádějí dle ČSN 33 1500.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
     Viz samostatná část D.3.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
     a) Kritéria tepelně technického hodnoceni

Budou dodrženy navrhované hodnoty Un dle platné legislativy ČSN 73 0540-2 (duben 2012) tab.3 - na základě
kterých jsou řešeny základní bilance objektu. Předpokládají se následující hodnoty Un:

Obvodová stěna                        U=0,25W/m2K
Podlaha ke garážím                      U=0,30 W/m2K
Plochá střecha                        U=0,16W/m2K
Vstupní dveře I vrata
Okna                             U=1.5W/m’K
                               U=1,00W/m2K

Podrobněji bude řešeno v další projektové fázi

b) Energetická náročnost stavby

      Bude řešeno v dalším projektovém stupni, kdy bude zpracován PENB.

      Současnypředpokladje začlenění objektů z hlediska energetické náročnosti budovy do kategone A.

18-003 VELE DUR B 181012.docx            75/101          tisk 08/2018
Akce:       18-003.VELE                                  StupciYDUR
Investor      Nový Veleslavín                       B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:     Schlndler Seko architekti, s.r.o.

GP:        AEDProlecLas,__________

c) Posouzeni využiti alternativních zdrojů

      Neuvažuje s dalším využitím přírodních zdrojů. Zdrojem tepla bude teplovod, u rodinných domů bude
      zdrojem tepla plyn nebo tepelně čerpadlo voda-Vzduch. Dešťová voda ze střech objektů bude jímána
      v retenčních a akumulačních nádržích a bude využita pro závlahu zeleně. Dešťová voda z komunikaci
      bude jímána v otevřené retenční nádrži, která bude zároveň vodním prvkem parkových úprav okolí
      navržených objektů. Odvod vody vsakováním vzhledem k nepříznivým podmínkám uváděným v rešerži
      základové pudy není navržen.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení
   parametrů stavby- větrání, vytápěni, osvětleni, zásobovánivodou, odpadů apod., a dále zásadyřešení
   vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.)

     Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápěni, osvětlení, zásobování vodou, odpadů a pod.)

Zásady řešeni parametrů větrání, vytápěni, osvětlení, zásobováni vodou jsou popsány v kapitole B.2.6 základní
technický popis staveb.

Větrání všedi objektů bude přes centrální jednotky. Každá obytná místnost bude mít zajištěný samostatný pňvod
čerstvého vzduchu. ViWzhil&edEemii] ke W způEsoFbwu viWětrřálini nemají obiektv chráněný venkovní prostor staveb.

Z hlediska zásad řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětleni, zásobováni vodou, odpadů apod.) a dále zásad
řešení vlivu stavby na okoJí (vibrace, hluk, prašnost apod.) je stavba je navržena dle českých technických norem:

ČSN 73 4301          Obytné budovy

ČSN 73 5305          Administratvni budovy a prostory
ČSN 73 0532          Akustika-ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních
výrobků-požadavky

ČSN 734130           Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 0580-1         Denní osvětleni budov

Vyhláška MZd č.6/2003 Sb, kterou se stanoví hygienické limity chemických , fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nařízeni vlády č. 272/2011 Sb. ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. ze dne 15. června 2016 o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibraci.

Vytápěni je navrženo s souladu s platnými normami

ČSN 12 70 10          Navrhováni větracích a klimatizačních zařízeni

ČSN 73 05 40          Tepelná ochrana budov

ČSN 06 03 10          Tepelné soustavy v budovách - Projektováni a montáž

ČSN 06 08 30          Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN EN 12828          Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

Větráni je navrženo s souladu s platnými normami

ČSN EN 15665          Větráni budov-stanoveni výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

ČSN 12 70 10          Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 73 60 58          Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

Stavba je koncipovanájako nizkoenergetická a je proto možno stavbu kvalifikovat jako příspěvek ke snižováni emisí
skleníkových plynů.

Optimální vnitřní prostředí a pravidelná výměna vzduchu je zajištěna vzduchotechnickým větráním s rekuperaci a
systémem vytápění a chlazení. (Viz. část dokumentace Vzduchotechnika, vytápění, chlazeni).

18-003 VELE DUR B 1810l2.docx             76/101             tisk: 08'2018
Akce    18-003 VELE                         Stuperi:DUR
Investor  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt: Schlndler Seko architekti, s.r.o.

GP:     AED Projed a.s.

V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné
hlukové poměry pro okolí.

Zásady řešeni vívu stavby na okdl (vibrace, Nuk, prašnost apod.).
Stavba nebude mit negativní vliv na okoli.

Osvětlenl
Studie zastíněni

Pro vyhodnocení vHvů na prosluněni a denní osvětleni dotčených okolních objektů byla vypracována Studie zastíněni
a denni osvětleni, zastíněni stávajících a okolních objektů vlivem výstavby projektu Nový Veleslavín, Praha 6,
zpracovaná panem Ing. Janem Kaňkou.

Hluk

Pro vyhodnocení vlivů hluku byla zpracována Akustická studie pro Nový Veleslavín, Praha 6, zpracovaná Ing.
Tomášem Rozsivalem. z firmyAKUSTIKA Praha s.r.o aje součástíPD.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží

    Zájmové území má dle výsledků IGP průzkumu střední radonový index pozemku. Dá se předpokládat i stanoveni
    středního radonového indexu stavby. Stavba bude účinně chráněna proti pronikáni rádnou z geologického podloží.
    Konkrétní opatřeni bude navrženo ve smyslu normy ČSN 73 0601 a ČSN P 73 0606.
    Předpokládá se jako dostačující opatřeni hydroizolace spodní stavby s kombinaci odvětráni suterénů.
    V dalším stupni bude proveden v rámci podrobného IGP také radonový průzkum.

b) ochrana stavby před bludnými proudy,

  Ve fázi DUR nebyl korozní průzkum proveden, bude se provádět v navazujícím stupni. Výskyt bludných proudů se
  vzhledem k přítomnost železnice předpokládá a počítá se minimálně s nutnou pasivní ochranou stavby před účinky
  bludných proudů. Železobetonové a základové konstrukce budou navrženy dle požadavků provedeného průzkumu,
  předpokládá se zvýšená krycí vrstva výztuže a další opatřeni v detailech konstrukce. Další opatřeni se předpokládají
  v projektu uzemněni.

c) Ochrana stavby před technickou seizmicitou

  Vzhledem k charakteru a umístěni stavby se neřeší.

dl ochrana stavby před hlukem,

     Pro navržený soubor staveb byla zpracována Akustická studie pro projest Nový Veleslavín, Praha 6, Akustika Praha
     s. r o., Ing. Tomáš Rozsíval Akustická studie řeší šířeni Nuku ze silniční a ze železniční dopravy, i hluk pronikající do
     obytných místnosti zvenčí.

     Vzhledem ke způsobu větráni nemají objekty chráněný venkovní prostor staveb.
     Podrobnější řešeni viz. Akustická studie.

     Obvodový plášť budovy bude v dalších fázích navržen tak, aby vyhověl požadavkům stanoveným akustickou studii.

18-003 VELE DUR B 181012 dccx         77/101 tisk: 08/2018
Akce;    18-003_VELE                                     StupeřrDUR
Investor:  Nový Veleslavín                          B. Souhrnná technická z ráva
Architekt: Schindler Seko architekti, s.r.o.
      AED Proicct a.s.
GP.

ej protipovodňová opatřeni.
  Vzhledem k charakteru a umístěni stavby se neřeší.

fi ochrana před ostatními účinky • vlivem poddolováni, výskytem metanu apod.
  Žádné další účinky nebyly zjištěny.

Bj připojení na technickou infrastrukturu

     V této kapitole je popsáno řešeni nasojeni objektu na technickou infrastrukturu. Podrobněji případně v dilčich částech
     PD D.4 až D.7.

   a) Vazba na stávající objekt, řešeniodstranění stavby a návrh nového objektu

     Původní objekty teplárny byly napojeny na elektro siino, splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovod, elektro slabo.
     Stavba dle Dokumentace bouracích prací byla před demolici odpojena od všech zdrojů energii a všech inženýrských
     sítí.
     Dle možností budou stávající přípojky částečně odstraněny, nebudou využity pro nově navrhovaný objekt.

     V řešeném územi budou odstraněny / přeloženy vybrané stávající inženýrské sítě, které brání výstavbě bytového
     domu - rozsah dle Koordinační situace.

b) Vodovod, kanalizace, plynovod

  Napojovací místa technické infrastruktury

  Vodovod - nové vodovodní řady X až ,C“ budou napojeny ve dvou místech na stávající vodovod vedený v ulici Nad
  Hradním vodovodem. Na tyto nové řady budou napojeny veškeré přípojky od navržených objektů.

  Splašková kanalizace - přeložky rušených stok jednotné kanalizace A a ,F' budou propojeny na stávající stoky ve
  třech místech v nové realizovaných šachtách Š1 na severním okraji řešeného území, Š9 u ulice Nad Hradním
  vodovodem a Š23 v ulici U Zámečku. Na přeloženou kanalizaci budou napojeny další uvažované stoky ,B" až ,E“. Do
  těchto výše uvedených nových stok budou zaústěny veškeré přípojky od navržených objektů.

  Dešťová kanalizace - nové navržené stoky dešťové kanalizace „G“ až budou svádět vodu z veřejných komunikací
  do retenční otevřené nádrže, opatřené zaškrceným odtokem svedeným přípojkou do přeložené stoky .A" jednotné
  kanalizace.

  Plynovod - nový STL plynovodní řad -A" bude napojen na stávající STL plynovod vedený v ulici Nad Hradním
  vodovodem. Na tento nový řad budou napojeny veškeré přípojky od navržených řadových RD.

    Připojovací rozměry a délky:      78/101             tisk: 08/2018
    Vodovod:
    řad_A'... DN150L... 219,9m
    řadrB'... DN 100 L... 172,9m
    řadDN100L... 127,7m
    Splašková kanalizace:
    stoka_A‘... DN400K... 184,0m
    stoka „B"... DN 300 K... 67,6 m
18-003 VELE DUR B 181012.docx
Akce,        18-003_VELE                                    Stupeá.DUR
inveslor:      Nový Veleslavín                         B. Souhrnná technická zpráva

Architekt:     Schindler Seko architekti, s.r.o.
          AED Proiect as,
GP-

stoka ,C-... DN 300 K... 39,3 m
stoka,DB... DN 300K... 70,3 m
stoka .E-...DN 300 K... 16,7 m
stoka,F-„. DN400K...90,3m
Dešťová kanaSzace.
stoka .G“... DN 300K... 148,3m
stoka Ji*... DN 300 K... 21,8 m
stoka /... DN 300 K... 147,9 m
stoka J"... DN300K... 13,5m
Plynovod:
řad .A"... PE-Dn63mm... 202,2m

 c) Napojeni objektu na horkovod
Viz samostatná část D5. Parametry připojení na horkovodní síťviz kapitola B.2.7.d.

d) Silnoproudá elektroinstalace - vnějšírozvody

Navržei]ý_8tav vedení v majektku .PREdistribuce. as.

Kabelové vedeni VN

V místě stavby bude zřízena nová trasa kabelového vedení VN, která bude z větší části umístěna do nových chodníku
v budovaném areálu. Nové kabelové vedeni se bude skládat z kabelů VN typu 22-AXEKVCEY-OT 3x1x240/25 + OT
16/12mm2. V místech možného mechanického poškozeni bude nové kabelové vedeni ochráněno pomocí kabelových
chrániček a prefabrikovaných betonových žlabů.

Optické vedení OPTO

V místě stavby bude zřízena nová optická trasa, jenž bude zvětši části totožná s trasou kabelového vedeni VN. Nové
optické trubky HDPE budou uloženy nad kabelové vedeni VN a budou součásti energetické šité. HDPE trubky budou
ochráněny proti možnému mechanickému poškozeni kabelovými chráničkami a prefabrikovanými betonovými žlaby.
V rámci této p!eložky bude přemístěna rozdělovači spojka, OPTObox'. Na nové položených trubkách HDPE se provede
lakováni a kalibrace před zafouknutím optokabelú.

Kabelové vedeni NN

V místě stavby bude umístěno nové kabelové vedeni NN typu 1-AYKY-J-OT 3x1x240+120mm2, které bude umístěno
převážné v chodníku nového areálu. Kabelové vedeni NN bude zapojeno mezi přípojkové a rozpojovací skříni nových
budov, mezi novou distribuční stanici a bude povedeno do stávající distribuční sítě tak, aby byly splněny PN PREdi.
Kabelové vedeni NN bude chráněno proti možnému mechanickému poškozeni pomoci kabelových chrániček a
prefabrikovaných betonových žlabů.

Nová distribuční trafostanice - dTS

Technologická část

V místě stavby bude zřízena nová distribuční trafostanice, která bude napájena pomoci nových kabelů VN. Z distribuční

trafostanice bude vyvedeno nové kabelové vedení NN. Nová distribuční trafostanice bude samostatné stojící kompaktní

betonový kiosek např. od firmy Betonbau. V distribuční stanici bude umistěn VN rozváděč s izolací SF6 o třech polích

(2xpřivod, vývod na transformátor), transformátor o výkonu 630kVA a NN rozváděč. Specifikace trafostanice a techndogie

trafostanice bude upřesněno v dalším stupni PD.

18-003.VELE_DUR B 181012.docx             79/101            tisk: 0a*2018
Akce:           18-003_VELE                              SlupeňDUR
Investor:         Nový Veleslavín                   B. Souhrnná icchnlcká zpráva
Architekt:         Schindler Seko architekti, s.r.o.

Gp___           AED Proiect. a.s.

Orientační technické údaje kompaktních rozvaděčů VN:

Jmenovité napětí          25 kV

Jmenovitý proud          630 A

Jmenovitý kmitočet         50 Hz

Teplota okolí -          -5°C až +55°C

Rozměry š/v/h           1000/1400/725 mm

Hmotnost              cca 550 kg

Kabelovývývod s odpínačem nebo vypínačem SF6:

Jmenovitý proud          630 A

Jmen, zkratový proud 1s      20 kA

Nárazový zkratový proud      50 kA

Orientační technické údaje transformátoru:

- Konstrukce            olejový

- jmenovité vstupní napětí     22 kV

- jmenovité výstupní napětí    0,4 kV

-jmenovitý výkon          630 kVA

-jmenovitý kmitočet        50 Hz

-spojeni              Dyn1

- rozměry šv/d           870/1690/1130 mm (dle konkrétního výrobce)

- hmotnost             1750 kg (dle konkrétního výrobce)

- ztráty naprázdno Po       600 W (dle konkrétního výrobce a vyhl. EU č. 548)

- ztráty nakrátko P< n       6,5kW (dle konkrétního výrobce a vyhl. EU č. 548)

Na straně transformátoru 0,4kV bude propoj do rozvodny NN do přívodního pole.

Podrobnosti viz část D.6.

Nová provizorní trafostanice -pTS

Nová provizorní trafostanice pTS bude zasmyčkována na stávající kabelové vedení, aby v průběhu prací v areálu nebyla
přerušena dodávka elektrické energie. Specifikace trafostanice a její technologie bude upřesněno v dalším stupni PD.

Bilance

Buňkoviště       70 kW

Osvětleni        40 kW

Stavební stroje     80 kW

Drobná spot;eba 30 kW

Věžové jeřáby (3x) 180 kW

Pí celkem        400 kW

Součinnost 0,7 (Ps) 280 kW

18-003 VELE DUR B 181012 docx                 80/101         tisk- 08.9018
Akce;           18-003_VELE                              SluperWUR
Investor;         Nový Veleslavín                   B. Souhrnná technická zpráva
Architekt.
              Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP:            AED Proiect a.s.

Technologie                          25 kV
Orientační technické údaje kompaktních rozvaděčů VN:     630 A
Jmenovité napětí                       50 Hz
Jmenovitý proud                        -5°C až +55°C
Jmenovitý kmitočet                      1000/1400/725 mm
Teplota okolí -                        cca 550 kg
Rozměry š/v/h
Hmotnost                           630 A
Kabelový vývod s odpínačem nebo vypínačem SF6:        20 kA
Jmenovitý proud                        50 kA
Jmen, zkratový proud 1s
Nárazový zkratový proud

Orientační technické údaje transformátoru:

- Konstrukce                         olejový

- jmenovité vstupní napětí   22 kV

-jmenovité výstupní napětí   0,4 kV

-jmenovitý výkon        400 kVA

- jmenovitý kmitočet      50 Hz

-spojeni            Dyn1

- rozměry š/v/d        820/1500/1140 mm (dle konkrétního výrobce)

- hmotnost           1340 kg (dle konkrétního výrobce)

- ztráty naprázdno Po     400 W (dle konkrétního výrobce a vyhl. EU č. 548)

- ztráty nakrátko Pi      4,6 kW (dle konkrétního výrobce a vyhl. EU č. 548)

Na straně transformátoru 0,4kV bude propoj do rozvodny NN do přívodního pole.

Podrobnosti viz část D.6.

e) Slaboproudá elektroinstalace - vnější rozvody

Pňpojeni objektů lokafity bude provedeno na stávající trasu chrániček opt.kabelů v jižním chodníku ul. Nad Hradním
potokem (viz koordinační situace). Z této trasy bude vedena opt.přípojka do nadzemního splitterového rozvaděče SDF v
centru napojované lokality. Z SDF budou optickými kabely v HDPE trubkách napcjeny jednotlivé objekty v celé lokalitě.

Napojeni lokality bylo konzultováno a provedeno dle požadavků správce sítě (p. Michal Peštuka, senior specialista sítové
infrastruktury a p. Lukáš Buchta, projektový koordinátor výstavby sítí) ze dne 1.8.2018.

Kabely budou bezpečně uloženy v souladu s ČSN 73 6005 v kabelovém loži v chodníku, volném terénu a pod komunikaci.
Musí být dodiženy předepsané vzdálenosti při souběhu a křížením s ostatními inženýrskými sítěmi, a to:

Při kříženi:          0,3m
S kabely nn do 1kV       0.8m (0,3m v chráničce)
S kabely do 35kV        0.1 m
S plynovodním potrubím     0,2m
S vodovodem

18-003_VELE_DUR_B_181012.docx                 81/101        tisk: 08/2018
Akce:        18-003_VELE                         Stupeň DUR
Investor:      Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:
          Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP.
          AED ProieGtJJL__________

S kanalizací          0,2m

Při souběhu:          0,3m
S kabely nn do 1kV       0,8m (0,3m vchráničce)
S kabely do 35kV
S plynovodním potrubím 0,4m  0,4m
S vodovodem          0.5m
S kanalizaci

V chodníku musí být kabel uložen v hloubce 40cm v pískovém loži (8cm nad a pod kabelem - měřeno od povrchu kabelu).
Ve volném terénu pak bude kabel uložen v hloubce 60cm opět v pískovém loži a pod komunikaci bude kabel veden
v chráničce v hloubce 90cm v pískovém loži. Nad kabel a pískové lože se položí výstražná fólie. Zhutněni bude prováděno
po částech tak, aby nedocházelo k následnému propadáni povrchu.
Při všech pracích (stavebních, elektro, montáž technologie) musí být dodržovány platné předpisy OBP. Výstavba
veškerých rozvodů a zařízeni nebude mít vliv na stávající životni prostředí. Použitá zařízeni nebudou zdrojem
nebezpečného zářeni ani jiných zdrávi škodlivých produktů. Nejmenši dovolené svislé vzdálenosti pň křížení a nejmenši
dovolené vodorovné vzdálenosti pň souběhu sdělovacího vedeni s ostatními podzemními sítěmi jsou stanoveny dle ČSN

73 6005.
Před zahájením zemních prací je nutno požádat správce stávajících inženýrských síti o jejich řádné vytyčeni s udáním
hloubky uloženi, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích a aby bylo možno pň jejich kňžováni dodržet
vzdálenosti předepsané normou ČSN 73 6005.

V případě, že dojde k obnaženi stávající kabeláže během zemních práci, bude v celé své délce doplněna krycí výstražná
fólie. V případě dodatečného požadavku správce sítě při prováděni zemních prací, budou kabely dodatečně ochráněnyve
stávající trase dle požadavků ochrany šité SEK. Před zahájením zemních práci je nutno požádat správce stávajících
inženýrských síti o jejich řádné vytyčeni s udáním hloubky uloženi, aby nedošlo k jejich poškození pň výkopových pracích
a aby bylo možno pň jejich kňžováni dodržet vzdálenosti předepsané normou ČSN 73 6005.

 f) Veřejné osvětlení

Rozsah:
Projektová dokumentace řeší úpravu rozvodů veřejného osvětleni v ul. Nad hradním potokem a U zámečku a nově veřejné
osvětleni na nových obslužných komunikacích budovaných na pozemku investora a na nově navržené komunikaci spojující
ulici U zámečku a Pod Dvorem.
Viz samostatná část D.7

64 DOPRAVNÍ ŘEŠENI

a) popis dopravního řešeni včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užíváni stavby osobami se
   sníženou schopností pohybu nebo orientace

Uvažovaný záměr se nachází v oblasti Praha - Veleslavín. Sledované území je ohraničeno ze severovýchodu železniční
trati, z jihu ulicemi Nad Hradním potokem a Na Hradním vodovodu a ze západu území ohraničuje sousední areál zámku
Veleslavín. Zájmová lokalita se nachází zhruba 450 m od stanice metra linky A - Nádraží Veleslavín. Ve stávajícím stavu
se v lokalitě záměru nachází nevyužívaný areál bývalé teplárny.
Pňstup na pozemek je v současné době možný zul. Nad Hradním Potokem. Jedná se o místní komunikaci III. třídy
obslužného charakteru. Komunikace má však omezené parametry (šířka komunikace atd.), neni tedy vhodná jako jediná
pojezdová trasa na řešený pozemek.
Z tohoto důvodu byla navržena nová trasa napojující řešené území, která navazuje na ul. Pod Dvorem a Adamova a je
vedena podél stávající železniční trati směrem k řešenému areálu (SO 136 - NOVÁ KOMUNIKACE U ZÁMEČKU - POD

DVOREM). Na začátku areálu se komunikace stáčí k jihu a vede podél stávající ohradní zdi zámku Veleslavín až do místa
napojení s ul. Nad Hradním potokem. V tomto úseku se jedná o rekonstrukci stávající komunikace U Zámečku (S0135).
Takto vzniklá komunikace představuje hlavni napqení celého řešeného územi. Komunikace bude zařazena do režimu

18-003 VFIF DUR B 181012.docx             82/101 tisk 08'2018
Akce:   18-003_VELE                         StupeňDUR
Investor: Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z, ráva
Architekt Schindler Seko architekti, s.r.o.

G&__    AED Proiect a.s.

zóny .tempo 30* s odpovídajícím technickým řešením (zpomalovací prahy apod.). Komunikace bude řešena v základní
šířce 5,50 m s převýšenými obrubami a bude doplněna jednostranným chodníkem minimální šířce 2,00 m.
Navržené řešeni bylo zvoleno s ohledem na omezeni vyplývající z okolní sítě a zejména pak stávající železniční trati, jejíž
překonáni se jevi v současné době jako nerealizovatelné (až do doby výstavby rychlodráhy Praha - Kladno a zahloubeni
trasy pod terén). Po dokončeni rychlodráhy je možné uvažovat s dostavbou propojeni nové páteřní komunikace přímo na
ul. Kladenskou, resp. do křižovatky Kladenská - Alžírská, která by méla být rekonstruována do podoby okružní kňžovatky
(případné propojení bude napojeno jako páté rameno). V současné době však toto propojení není možné realizovat.
Na tuto hlavni páteřní trasu budou navazovatjaksjezdydo garáži navrhovaných bytových objektu naseverozápadě území,
tak i doplňující síť obytných ulic zajišťujících obsluhu řadových rodinných domů a dvou menších bytových domů na
západním okraj území (S0134 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - AREÁL).

Všechny řadové rodinné domy napojené na výše uvedené obytné ulice budou vybaveny samostatnými garážemi
umístěnými mírně pod okolním terénem. Jednotlivé samostatné sjezdy budou napojovány přímo do této komunikace.
Jednotlivé ulice jsou navrženy v souladu s požadavky TP 103 Navrhováni obytných a pěších zón, tj. se společným
provozem. Šířka uličního prostoru je v souladu s požadavky PSP navržena celkem 8,0 m, šířka vozovky se poté pohybuje
mezi 3,5 - 6.0 m. přičemž budou realizovány výhybny či zúžení zpomalující průjezd vozidel. Pro stáni návštěv budou
vyhrazena parkovací stání v uličním prostoru (mimo tato stáni platí v obytných ulicích zákaz stáni).
Systémem takto navržených ulic bude tedy zajištěna dopravní obsluha všech objektů a umožněn příjezd či odjezd vozidel
do všech směrů na nadřazenou komunikační síťto přes částečná omezení na této šiti (jednosměmost apod.).
Dílů úpravy budou realizovány i na Nad Hradním potokem, která bude v úseku podél záměru rozšířena až na 5,50 m a
bude doplněna o chodník pro pěší podél sevemi hrany s šířkou 225 m. Dále budou vybudovány 2 přechody pro chodce.
Celkové dopravní řešeni je patrné z výkresu D.2.1 - Situace dopravního řešení. Předkládaný návrh je zpracován v souladu
s platnou technickou normou ČSN 736110 pro .Projektováni místních komunikaci*, ČSN 73 6056 .Odstavné a parkovací
plochy silničních vozidel' a ČSN 73 6058 .Jednotlivé, řadové a hromadné garáže“. Komunikace pro péši jsou navrženy
tak, aby splňovaly situační, výškové a provozní podmínky uvedené ve vyhl. č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj
.0 obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb".
Podél sevemi hranice území a železniční trati je počítáno s realizací nových samostatných pěších tras a chodníků, které
jsou dále doplněny o systém tras zajišťujících přistup do jednotlivých objektů. Hlavni pěší trasa a některé boční chodníky
budou upraveny tak, aby mohli být využity i pro příjezd vozidel IZS, zejména pak hasičských vozidel (hasičská cisterna).
Chodníky jsou navrženy s minimální šířkou 2,0m, pojížděné chodníky pak s šípkou 3.50 m.
Všechny nové navrhované vozovky a pfochy chodníků budou zpevněné, s asfaltovým či dlážděným povrchem. Konstrukce
zpevněných ploch jsou stanoveny dle TP 170 - .Navrhování vozovek pozemních komunikaci.' Skladby všech nových
vozovek a chodníků budou dále upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace (DSP) dle požadavků výhledových
správců jednotlivých komunikací a DOSS, či v závislosti na možnostech investora a dodavatele stavby, dodržena však
musí být deklarovaná třída dopravního zatížení. Stejně tak bude v dalším stupni zpřesněn barevný odstín, typ dlažby,
povrchová úprava či způsob kladeni dlažeb v souladu s architektonickým řešením širšího území.
Všechny zpevněné plochy budou ohraničeny kamennými žulovými 6 betonovými obrubníky. Jejich přesný typ bude uveden
v navazujícím stupni projektové dokumentace - DSP. Obrubníky budou uloženy do betonového lože s boční opěrkou.
V plochách, kde budou vozovky řešeny vjedné úrovni s pňiehlými plochami pro péši, budou osazeny zapuštěné obrubníky
s převýšeni +2 cm. Na běžném rozhraní chodníku a vozovky pak budou osazeny obrubníky s převýšením +10 až 15 cm.
V případě, že obrubníky budou osazeny v místě parkovacího stání, kde bude zároveň nutno zajistit přesah vozidla, budou
osazeny obrubníky s převýšeni max. +8 až 10 cm. v prostoru obytné ulice ♦ 2 cm.
Všechny zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. .0 obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb*.
Povrch chodníků musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového třeni musí být nejméně
0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg alfa, kde aifa je úhel sklonu rampy. Na chodníku bude vnější linie tvořena vyvýšeným
krajníkem (jeho horní hrana bude 60 mm nad úrovni chodníku), který bude tvořit vodicí linie pro zrakové postižené osoby.

Zásady řešenípro osoby s omezenou schopnostípohybu:
Chodníky budou široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0
%). Překážky nakomunikacích pro pěší, zejménastožáryveřejnéhoosvětleni, dopravní značky, stromy, telefonní automaty
musí být osazeny tak, aby byt zachován průchozí profil šířky nejméně 900 mm.
Chodníky v místech pro přecházeni přes komunikaci a místa pro přecházení jsou navrženy tak, aby splňovaly ustanovení
č.10.1.3 Přechody pro chodce, místa pro přecházení, lávky a podchody z normy ČSN 73 61 10 Projektováni místních

komunikaci.
U přechodů a v místech pro přecházení bude chodník navržen v bezbariérové úpravě. Chodníky musi mít v těchto místech
snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce a musi být opatřeny signálními pásy spojujícími varovné pásy
s vodícími liniemi. Po celé délce sníženého obrubníku, směrem do chodníku, musí být zřízen varovný pás šíře 400 mm při
současném zachováni přesahu nejméně 800 mm na obě strany signálního pásu. Nájezd na chodník bude proveden vždy

18-003 VFIF DUR B 181012 docx         83/101 tisk. 08'2018
Akce:    18-003_VELE                                       Stupeň.DUR
Investor  Nový Veleslavín                            B. Souhrnná technická z( ráva
Architekt: Schindler Seko architekti, s.r.o.

GP:     AED Proiect. a.s,

na celou šířku místa pro přecházení, skíon nájezdu max.12%. Minimální šířka průchozího prostoru bez překážek na
chodnících je navržena 1500mm, podélný sklon bude max. 8,33%, příčný 2,0 %.
V celém záměru bude zajištěn odpovídající počet stáni vyhrazených pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově
postižené dle požadavků vyhl. 398/2009. Tato stáni budou rozšířena na základní šířku 3,50 m.

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:
   Vodicí linie bude tvořena buďto budovami, zvýšeným krajníkem (převýšeným min. 60 mm nad úroveň přilehlého

chodníku) nebo rozhraním ploch výrazně odlišného povrchu (např. dlažba versus trávník). V místech přechodů bude na
povrchu chodníku vyznačen varovný pás odlišnou konstrukci povrchu - reliéfní dlažbou a dále a bude opatřen signálními
pásy spojujícími varovné pásy s vodícími liniemi. Po celé délce sníženého obrubníku, směrem do chodníku, bude zřízen
varovný pás šíře 400 mm při současném zachováni přesahu nejméně 800 mm na obě strany signálního pásu. Obdobně
budou umístěny varovné pásy v místech sjezdů či dalších místech, kde navazující obrubni bude převýšen pouze o +2 cm
(např. nájezdy u míst pro popelnice apod.). V prostoru obytné ulice se tato patřeni nenavrhují, bude však signálním a
varovným pásem vyznačeno rozhraní obytné ulice (začátek potencionálně nebezpečného prostoru společného pohybu
osob a vozidel).
Šířka signálních pásů je navržena 800 mm, délka je přes celý chodník (min. 1 500mm), varovný pás je navržen v sirce

400 mm, šířka přechodu je navržena 4,0 m.

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením:
    Pro sluchově postižené spoluobčany se žádná zvláštní opatróní nenavrhují.

Odvodnění nově navrhovaných a upravovaných zpevněných ploch bude zajištěno příčným a podélným spádem do
stávajících či nově navržených vpusti či žlabů (EKODRAIN, štěrbinový žlab apod.), přip. u některých zpevněných ploch je
počítáno se vsakováním na př,lehlých zatravněných plochách.
V rámci DSP bude návrh odvodněni dále více zpřesněn na základě detailního výškového řešeni dilčich zpevněných ploch,
případně doplněn o nutná opatření k zajištěni odvodu dešťových vod (nap- v komplikovaných místech okolo vstupů a
vjezdů do jednotlivých objektů atd.). V DSP bude rovněž detailně řešeno osvětleni, bezbariérové úpravy na přechodech a
místech pro přecházeni, vodici linie pro nevidomé a slabozraké, detaily některých úprav, apod.
Vzhledem k aktuálnímu stupni dokumentace (DŮR) bylo navrženo pouze předběžné vodorovné značeni, ze kterého

vyplývá způsob organizace dopravy. Podrobný návrh dopravního značeni (svislého i vodorovného) bude proveden v
navazujících stupních projektové dokumentace (DSP) a předložen DOSS. Před zprovozněním stavby bude nutno v
dostatečném předstihu zažádat o schváleni mistni úpravy silničního provozu, na jehož základě bude dopravní značeni
provedeno.
Veškeré dopravní značeni bude navrženo plně v souladu s ustanoveními zákona č.361/2000 Sb., a jeho prováděcí
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízeni provozu
na pozemních komunikacích a v souladu ČSN EN 12 899-1 včetně národní přílohy NA. ČSN EN 1436 (737010) -

Vodorovné dopravní značeni - Požadavky na dopravní značeni, TP 65, TP 133 a TP135 a dalšími souvisejícími předpisy
a normami platnými v době realizace.
Pro nové svislé dopravní značeni budou navrženy značky v základní velikosti, nesvětelné, z hliníkového plechu s reflexní
povrchovou úpravou. Dopravní značky budou přednostně osazeny na stávající konstrukce (stožáry veřejného osvětlení,
sloupky pro dopravní značky). V garáži budou použity značky zmenšené, které budou přednostně osazovány na
konstrukční prvky, tj„ na prúvlaky, sloupy či zdí.
Definitivní vodorovné dopravní značení na asfaltové vozovce bude provedeno nátěrovou hmotou bílou, případně žlutou, v
trvalém provedení typu Sadurit. Na vozovkách dlážděných bude značení vytvořeno linkou dlažby jiné barvy. Na betonové
vozovce uvnitř podzemní garáže bude rovněž použita bílá S žlutá nátěrová hmota typu sadurit, značeni, tj., např. dopravní
šipky budou rovněž realizovány ve zmenšené velikosti.

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Areál bude napojen na komunikační síť celkem ve 3 bodech. Severozápadně od řešeného území bude napojena nově
budovaná příjezdová komunikace do křižovatky Pod Dvorem - Adamova.
Zde bude vybudována nová místní komunikace obslužného charakteru (předpokládané zařazení jakožto místní
komunikace III. třídy) s obousměrným provozem o šířce 5,50 m. Současně dojde k dílčím úpravám v prostoru křižovatky a
úpravě napojení ul. Adamova (východní jednosměrné rameno). Provoz na nové komunikaci bude upraven do formy Zóny
.Tempo 30‘.
Napojení je upraveno tak, aby umožnilo běžné míjeni dvou osobních vozidel a dále průjezd (odbočeni) vozidla svozu
odpadu či vozidlo integrovaného záchranného systému (hasiči dstema). V místě napojení dojde k úpravě stávajících
chodníků a domnění nových. Budou doplněny převýšené obruby mezi chodníky a vozovkami, ale současně budou
zajištěny bezbariérové úpravy na nárožích. Poloměry nárožních ottouků (v průjezdních směrech) jsou navrženy min. 8,0
m.

18-003 VFIF_DUR B 181012 docx         84/101               tisk: 08/2018
Akce:             18-003 VELE                               Slupen.DUR
Investor:           Nový Veleslavín                    B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:          Schlndlcr Sako architekti, s.r.o.
GP:
               AED Project. a.s.

Na opačném straně bude nová komunikace napojena na ul. Nad Hradním potokem, zhruba v místě napojení stávajícího
sjezdu na pozemek a pěší trasy (Ul. U Zámečku). Zde bude tedy nově zřízena styková křižovatka Nová komunikace je
opět řešena s šířkou 5,50 m. Poloměry nárožních oblouků jsou navrženy min. 6,0 m. Napojení je upraveno tak, aby
umožnilo běžné míjeni dvou osobních vozidel a dále průjezd (odbočeni) vozidla svozu odpadu či vozidlo integrovaného
záchranného systému (hasicí cisterna). V místě napojeni dojde k úpravě stávajících chodníků a doplněni nových. Budou
doplněny převýšené obruby mezi chodníky a vozovkami, ale současné budou zajištěny bezbariérové úpravy na nárožích.
Z nově budované komunikace budou následně napojovány další komunikace sloužící pro obsluhu jednotlivých objektů.
Jedná se buď o napojeni účelové komunikace (sjezdy ke garážím), či o napgováni obytných ulic. Všechny komunikace
jsou v místě napojeni navrženy s šířkou 6,0 m (z důvodu vzájemného míjeni vozidel) a nárožními oblouky o poloměrech
min. 5,0 m. Současně jsou tato napojeni realizována buď formou zvýšené křižovatkové plochy (plni současně funkci
zpomalení průjezdu na hlavni trase) případně jako chodníkový přejezd.
Poslední napojení bude reaízováno v jihovýchodním okraji řešeného území na ul. Nad Hradním potokem. Jedná se opět
o napojeni obytné uíce realizované formou chodníkového přejezdu. Šířka napojované komunikace je 6,0 m, poloměry
nárožních oblouků jsou min. 6,0 m.
V rámci dokumentace byty prověřeny rozhledové poměry na všech nové zřizovaných křižovatkách a sjezdech dle
ustanoveni ČSN 736102 a ČSN 736110, přip. TP135. Na všech kříženích jsoudodrženy požadavkyČSN, přičemž v těchto

rozhledových trojúhelnících nesmi být umisťovány žádné překážky, které lze považovat překážky rozhledu dle ustanoveni
ČSN.
Rozhledové poměry na křižovatkách a sjezdech jsou doloženy na výkresech napojeni - D.2.3 - Situace dopravního
připojeni ul. Pod Dvorem, D.2.4 - Situace dopravních připojení na ul. Nad hradním potokem a D.2.5 Situace dopravních
připojeni - garáže.
Rozhled v pňpadé připojeni na ul. Pod Dvorem a ul. Nad Hradním potokem jsou navrženy dle ČSN 736102 jakožto pro
křižovatku. Rozhledje zkonstruován pro návrhovou rychlost30 km/h (systém přilehlých ulic bude zařazen do zóny .Tempo
30', která odpovídá je|ch charakteru) a pro skupinu vozidel 2 (nákladní vozidlo svozu odpadu). Požadavky na zajištěni
rozhledu jsou dodrženy.
Rozhled na jednotlivých připojeních na nově budovanou komunikaci (obytné zóny) jsou navrženy dle ČSN 736102 jakožto
pro křižovatku. Rozhled je zkonstruován pro návrhovou rychlost 30 km/h (zóna .tempo 30") a pro skupinu vozidel 2
(nákladní vozidlo svozu odpadu).
Rozhled napojeni garáži na hlavni páteřní komunikaci je navržen dle ČSN 73 6110 jakožto pro dopravně významný sjezd,

pro návrhovou rychlost 30 km/h (zóna .tempo 30°) a pro skupinu vozidel 1 (osobni vozidlo). Rozhled na jednotlivých
připojeních garáži do obytných ulic je navržen dle TP 103 Navrhováni obytných a pěších zón.
Všechny komunikace, jež budou sloužit pro příjezd vozidel hasičů d příjezd vozidel svozu odpadu, byly ověřeny pro průjezd
hasičské cisterny (CAS 32) a svozovým vozidlem odpadu (délky 9,8 m) vlečnými křivkami v programu AUTOTURN. Provoz
na sjezdech a nepqeních podzemních garáží byl ověřen vlečnou křivkou normového osobního vozidla max. délky 4,74 m.
Všechny vlečné křivky uvedených vozidel jsou doloženy v jednotlivých výkresech dopravního připojení D.2.3 až D.2.5.

 c) Doprava v klidu
V rámci zpracováni této dokumentace byl proveden výpočet potřebného počtu parkovacích stáni de výpočtu definovaného
nařízením 10/2016 hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy - ,PSP‘). Konkrétní výpočet je uveden v následující tabulce.
Výpočet vychází z aktuálně dostupných podkladů o funkčním využiti a hrubých podlažních plochách budov.
Dle těchto předpisů je území zařazeno do Zóny 03, tj. zóny se stanovenou redukci počtu stáni. U návštěvnických stáni a
vázaných stáni nebytových funkci je určen minimální počet stáni na 30 % ze základního počtu parkovacích stáni, maximum
je pak omezeno 75 % ze základního počtu stáni. U vázaných stáni bydleni je pak minimum stanoveno na 90 % ze
základního počtu stání, přičemž maximum není omezeno.

4-0     I         7042,00  56  as ,oo 82,15 74^6    B,2B 67,11    2,49 69,59       6,21
               3201,00 26,00     37,66                            2,B2
1^0..^            5466.00     85/10  54,00 4íA0    3,77 30,50    1,13          4,05
                     27  95,00  M3   0.24                         1,64
Í-F              97,00     <0,00  3,99  3,19                         0,M
               476,00     120.00     0,33
■oór.W                         1,67       5,40 43,74    1,62 45,36       1,00

    rt ■ iluitr, . B^bn*                       2,16    0,07 0,65 0.73 °.1»
            r,
                                     0.80    0,96 0.24    239
    5*

      ■taoaviďo.xň   100,00     60,00           1,33    0,10 0,40 0,50 0,25
         poten

18-003_VELE_DUR_B_181012.docx                  85*101                tisk: 08*2018
Akce:        18-OO3—VELE                                StupeňDUR
Investor:      Nový Veleslavín                    B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:     Schindler Seko architekti, s.r.o.

GP:         AED Project, 8-S-

Z výpočtu provedeného dle požadavků PSP vyplývá, že pro řešený objekt je nutno vybudovat minimálně 141 vázaných
stáni pro bydteni, 1 vázané parkovací stáni pro ostatní funkce a 7 návštěvnických stáni, celkem tedy min. 149 PS.
Maximum vázaných stání pro bytovou funkci je bez omezeni, pro ostatní funkce smi být vybudovány maximálně 3 vázaná
a 16 návštěvnických stáni. Celkový maximální počet stáníje tedy ve výsledku bez omezení.

Pro potřeby záměru bude v souladu s platnou legislativou vybudováno celkem 211 parkovacích stání. Z celkového
počtu stáni bude celkem 132 stáni umístěno v podzemních garážích, celkem 54 stáni bude vybudováno u rodinných domů
a 23 stání na povrchu (13 návštěvnických stáni, 4 stáni pro občanskou vybavenost a 6 stáni jako rezerva vázaných stáni
pro rodinné domy).

Celkově požadavky, navržené počty stání v jednotlivých parkovacích plochách a jejich pňřazení jednotlivým objektům
znázorňuje následující tabulka.

                       Celk.        Stáni zajistina v objektu      Celkem
                Min. navržený                              zajištěno
                                                    stáni pro
      Objekt       požadavek počet                 Nová
                 dle PSP stáni v                páteřní          objekt
                         objektu BD 01  BD 02 ŘRD         Obytně
                                        kom.     ulice *

Bytové domy 01_____      70          93   93                 6       99

Bytové domy 02_____      32          39       39             3       42

Řadové rodinné domy      45          54          54|         3+7**     64
                                         I6
Občanská vybavenost      2                                       6

Nová páteřní komunikace               6                            0

_____ Obytné ulice______              19

          Celkem   149 211                                   211

             • Návštěvnická stání

           ** Rezerva vázaných stáni pro řadové rodinně domy

Jak je uvedeno výše, parkování je umístěno jak na povrchu, tak pod řešenými objekty. Povrchová parkoviště jsou volné
přístupná, na vjezdech do podzemní garáže budou instalovány závory či vrata, které budou sloužit pro připadnou regulaci
příjezdů a parkováni. Tato stáni tedy budou mil stanoven režim užíváni.

Obecné je možné konstatovat, že požadavky PSP jsou z pohledu návrhu dostatečného počtu parkovacích stáni splněny.

Většina parkovacích stáni v návrhu je řešena jako kolmá (vyjma stáni v obytné zóně) o základním rozměru 2,50 x 4,50 m
(v případě, že není možné zajistit převis vozidla pak, 5,00 m). Parkovací stání u zdí a jiných pevných překážek jsou
rozšířena na min. 2,75 m. Podélná stáni budou realizována o minimálním rozměru 2,0 x 5,75 m. Z celkového počtu stáni
bude dle požadavků vyhl. 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užiti staveb
vyhrazen minimálně počet parkovacích stáni pro vozidla přepravující těžce pohybové postižené Tato stání budou
rozšířena na 3,50 m, v případě podélných stáni prodloužena na 7,50 m..

Všechny uličky v parkovišti i podzemních garážích jsou navrženy s šířkou minimálně 6,00 m, v případě, většina uliček je
navržena s obousměrným provozem.

Podrobněji je dopravní řešení popsáno v části D.2.

B.5

     Terénní úpravy
     V etapě II výstavby budou provedeny hrubé terénní úpravy, které vytvoří lože pro vybudováni navržených inženýrských
     síti a podklad pro vybudováni nových komunikaci a zároveň bude provedena příprava plochy pro vrtáni pilotových
     základů. Z hlediska bilance zemin budou převažovat násypy nad výkopy, možnost použiti výkopku do násypů zhodnotí
     geolog. Okoli objektu bude upraveno tak, aby nedošlo ke stékáni dešťových vod z objektu a také na sousední
     pozemky. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do retenčních nádrži, přebytečný objem bude
     odváděn do jednotné kanalizace. HTÚ jsou definovány jako stavební objekt S0139.

     Pň severní hranici pozemku bude areál oddělen od železniční trati terénním válem, průměrná výška terénního válu je
     3m. Val je definován Jako stavební objekt S0140.

18-003_VELE_DUR_B_161012.docx               86/101               tisk. 08/2016
Akce:    18-003_VELE                         Stupeň:DUR
Investor:  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt. Schlndler Seko architekti, s.r.o.
      AED Project. a.s.
GP:

Řešeni vegetace

Charakter řešeného území
Řešené územi se nachází v Praze, Veleslaviné vedle Veleslavínského zámku, v mistě provozních budov teplárny a
dále zahrnuje porosty ve svahu podél koridoru pn železniční trati. Konkrétněje území vymezeno ulicemi U zámečku a
Nad Hradním potokem, a to z jihu a západu. Ze severu je vymezeno hranici pozemku investora sousedící s železniční
trati. Z východu tvoři hranici oploceni stávajících pozemků současně funkční teplárny Veleslavín. Hodnocené porosty
ve svahu podél trati lemuji sevemi hranici zahrady při zámku Veleslavín a dále navazují na ulici Adamova. Hlavni
příjezdové trasy do území jsou z uliceAdamova a Nad Hradním potokem.
Z geomorfologického pohledu se jedná o členité územi s několika rovinatými plochami vesměs zahrnujícími plošné
výměry původních budov po demolici. Významnější svahy se nacházejí pn sevemi hranici pozemku u železniční trati,
kde svah funguje jako protihlukový val, a dále pň východní a jižní hranici. Celkové převýšeni v rámci řešeného území
činí cca 10 m.
Zastavénost řešeného územi se v současnosti omezila na zpevněné plochy, oplocení a jeden částečně zdemdovaný
liniový objekt v severovýchodní části pozemku. Zbývající budovy, které lze vidět na ortofotomapě jsou již odstraněny.
Zpevněné plochy a komunikace jsou částečně tvořeny zadláždénim žulovou kostkou, asfaltovým povrchem a panely.
Oplocenije z ulice Nad Hradním potokem tvořeno neprůhlednou, cca 2 m vysokou, plochou zvlnitého plechu. Oploceni
při ulici U zámečku je tvořeno pletivovými poli na podezdívce a zbývající část je z klasického pletiva bez povrchové
úpravy. Současně je ve východní části územi rozsáhlá deponie recyklátu po zdemolovaných budovách. Dále je
nezbytné zmínit, že územím procházejí dvě souběžná vedená teplovodu, a to podél jižní hranice, pň ulici Nad Hradním
potokem a dále podél západní hranice pň ulici U Zámečku.
Vegetační prvky jsou zastoupeny lučním travino-bylinným porostem, ruderálními plochami, popínavými dřevinami
pnoucími se po oplocení, solitérními stromy spolu s porostními skupinami stromů i keřů. Bylinné patro se nachází
v místech původně udržovaných trávníkových ploch a dále kolonizuje volné plochy s otevřeným půdním povrchem po
demolici. Solitérní dřeviny jsou převážně situovány v centrální části řešeného území a porosty dřevin tvoři okrajové
lemy po obvodu řešeného území.

Návrh krajinářských úprav

Navrhovaná koncepce vegetačních úprav si klade za cil vyfvoňt v rámci vegetačních ploch systém zeleně
s odpovídajícím měřítkem vyvažující zástavba území. Vegetační prvky zde nejsou chápány pouze jako doplňkový
prvek, ale jako prvek, který se zásadním způsobem uplatňuje pn formováni charakteru území, a tak přispívá k zvýšeni
životni úrovně obyvatel. Systém zeleně vychází z evropských standardů a je navržen s důrazem jak na pobytový
charakter území determinovaný provozními vztahy, tak i na efektivitu udržovací péče.

V rámci záměru se stávajícími stromy je cílem zachovat maximální množství perspektivních stávajících dřevin.
Navrženy ke kácení budou pouze dřeviny, které koliduji se stavbou nebo dřeviny poškozené, neperspektivní a
provozně nebezpečné.
Řešeni zelené je navrženo jako systém složený z jednotlivých funkčních typů odpovídající charakteru urbanistického
členění území, resp. typu zástavby. Součásti navrhovaného systému veřejné zeleně jsou definovány tyto funkční typy;
parkově upravené veřejné plochy, zeleň uličního parteru, zeleň centrálních komunikačních prostor a liniové prvky -
stromořadí, část vegetačních ploch je situována na konstrukci podzemních parkovišť s mocností substrátu od 0,9 m
až k 1,5 m.
Soukromá zeleň je zde rozlišena podle navazujícího charakteru zástavby tj: zahrady u rodinných domů, předzahrádky
navazující na přilehlé byty, intenzivní střešní zahrady u pňlehlých bytů a extenzivní zahrady na střechách jednotlivých
rodinných domů.

Parkově upravené plochy
V území jsou umístěny parkové upravené plochy, jež mají sloužit ke krátkodobé relaxaci. Tyto plochy doprovázejí pěší
přístupovou komunikaci mezi navrhovanou zástavbou a stávajícím porostem na svahu tvořícím protihlukovou stěnu
směrem k železniční trati. Půdorysná dispozice vychází z hlavních pěších tahů navazujících na vstupy do budov.
Cílem návrhu vegetačních úpravje umístění vzrostlých stromůtak, aby prostorzískal částečně intimní atmosféru, která
bude dále podpořena záhonovými výsadbami trvalek, travin a keřů.

18-003_VELE_DUR R 181012.docx         87/101 tisk: 08/2018
Akce:    18-003 VELE                            StupeňDUR
Investor   Nový Veleslavín                 B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:  Schindlcr Scko architekti, s.r.o.
       ALD Pro čet a.s.
G&___

Ulični parter

Tato kategorie zahrnuje převážnou většinu veřejných ploch zahrnující pěší komunikace s doprovodnými vegetačními
plochami a parkovacími stáními spolu vegetačními plochami okolo bytových i rodinných domů. Tento prostor je
převážné definován liniovými výsadbami stromů, často v plochách s omezeným kořenovým prostorem, doprovázející
pěší i obslužné komunikace. Jednotlivé dílčí plochy s menšími výměrami jsou řešeny záhonovými výsadbami
okrasných travin, nízkých kvetoucích keřů a trvalek. Souvislé plochy jsou navrženy s trávníkovým povrchem ve
standardu parkový trávník.

Soukromé zahrady

Soukromé zahrady budou mít půdní pokryv tvořený parkovým trávníkem a detailnější úpravy budou ponechány na
požadavcích jednotlivých vlastníků. Vymezeni jednotlivých zahrad bude řešeno živou stěnou z popínavých rostlin na
konstrukci tvořící rozhraní jednotlivých ploch.

Vegetační prvky

Výsadby stromů jsou navrhovány jednak jako náhradní výsadby za kácené dřeviny ale i jako hlavní prostorotvomý
prvek vegetačních úprav. Jejich situováni vychází z kompozičních vazeb v území i ochranných pásem inženýrských
síti. Druhové zastoupeni navržených stromů bude zahrnovat převážné domácí taxony jako např. lípa srdčitá/77/ra
cordata. dub letni/Ouercus robur. habr óbecnýlCarpinus betulus, Javor mléčlAcer platanoides, javor babykaMcer
campestre, třešeň ptači/Prunus avium atp. Výjimečně ve výsadbách ve zpevněných plochách, s omezeným
kořenovým prostorem, budou použity nepůvodní druhy s vysokou toleranci k takto nepňznivému stanovišti jako např:
trnovník aWJRobinia pseudacacia Bessoniana', dřezovec trojímnjlGIeditsitriacanfhos Inermis', atp.

Záhonové výsadby keřů trvalek a travin jsou po výsadbách stromů druhým nedůležitějším prostorotvomým prvkem,
který v maximální míře vytváří pobytový charakter zástavby. Tyto výsadby jsou navrženy tak, aby svou půdorysnou
dispozicí reagovali na prostorové uspořádáni jednotlivých vegetačních ploch a současně přispívaly k usnadněni
udržovací péče o trávníkové plochy. Tyto výsadbyjsou navrženyjako smíšené z okrasných travin, trvalek a kvetoucích
keřů, tak aby byly celoročně esteticky působivé a tím přispěly k zvýšeni kvality celého území.

Biotechnická opatření

Základni technické podmínky

Pň stavebních činnostech a zakládáni zeleně budou dodržovány ochranná opatření vůči stávající zeleni dle normy:

ČSN 464902  Výpěstky okrasných dřevin

ČSN 83 9011 Práce s půdou

ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch pň stavebních pracích

Příprava staTnowvišit'ě
Plochy je nutno před zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích materiálů (stavební zbytky, znečištěná půda
atp).
Podklad bude rozrušen do hloubky min. 15cm, rozrušení musí být stejnoměrné, musi dosahovat nejméně do hloubky
15 cm a musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů.

Na celé ploše navrhovaných vegetačních úprav na rostlém terénu bude vyměněna půda ve vrstvě 30 cm za kvalitní
zahradnický substrát (např.omice:kompost:pisek 1:1:1)

Pro zásyp stavební jámy bude použito dobře propustné podomiči (ne jílovité) s pískem, štěrkem nebo vhodným
recyklátem v poměru 2:1.

Vrstva substrátu na konstrukci bude mít různou výšku - min. bude plošné 30 cm substrátu pro trávníkové plochy a
v místech se stromy 90 -150 cm. Budou použity skladby podle fa.OPTIGREEN.resp. Acre.

Na střechách budou založeny extenzivní výsadby na vrstvě substrátu min 8 cm.

18-003 VELE DUR B 181012.docx          88'101             tisk: 08/2018
Akce:    18-003 VELE                                     Stupeň:DUR
Investor  Nový Veleslavín                          B. Souhrnná technická z ráva
Architekt. Schindlcr Scko architekti, s.r.o.

GE___    AED Proiect a.s.

Založeni trávníků

Trávníky budou v areálu zakládány výsevem. Budou zakládány na připravený urovnaný a prohnojený povrch. Po
výsevu trávníku bude plocha uválcována a dostatečné zavlažena.

Výsadby stromů

Výsadba stromů se bude řídit standardem AOPK řady A - Výsadba stromů SPPK A02001: 2013

Stromybudou vysazovány v období cca 1/2 říjnado cca 1/2 dubna Budou vysazoványs 50% výměnou půdy, kotvením
3 kůly nebo s podzemním kotvením za bal. Po výsadbě budou stromy prohnojeny hnojivém postupné uvolňujícím
živiny, u alejových tvarů bude kmen chráněn rákosovou rohoži a stromy budou dostatečné zavlaženy.

Záhonová výsadba keřů, popínavých rostlin, okrasných trav a trvalek
Výsadba KEŘŮ SE bude řídil standardem AOPK řady A - výsadba A řez keřů SPPKAA02-003.2014

U kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku.
Povrch záhonů bude plošné urovnán, prohnojen a odplevelen. Výsadba bude prováděna bez výměny půdy do
připraveného záhonu s aplikaci tabletového hnojivá. Výsadby budou zamulčovány mulčem z drcené borky ve vrstvě
6-10 cm.

Zavlažovači systém

Automatický zavlažovači systém je zde navržen v místě vegetačních prvků na střešní konstrukci podzemního
parkoviště. Zdrojem vody bude akumulační nádrž na srážkovou vodu jímanou ze střech bytových domů.

Výkresová příloha viz část D.9 Sadové úpravy, kácení

fcj POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNI PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
      a) vliv na životni prostředí • ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

OVZDUŠÍ

  Pro vyhodnoceni miry vlivu navrhované stavby a tím navrhovaných zdrojů znečišťováni na kvalitu ovzduší byla
  zpracována Rozptylová studie (Ekola 09/2018).

  Předmětem studie:
  Předmětem rozptylové studie je posouzeni miry vlivu navrhovaných zdrojů znečišťováni na kvalitu ovzduší.
  Rozptylová studie počítá imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru, hodnoty imisních příspěvků porovnává
  v rámci studie kumulativně se stávající úrovni znečištění ovzduší a přípustnými limity. Zohledněn je při posouzení dále
  také vliv navýšené pozadové automobilové dopravy na okolních komunikacích ve výhledu po zprovozněni záměru
  v předpokládaném roce 2023 i dále po naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy.
  Viz samostatná část F.
  Z provedených modelových výpočtů pro výhledový slav k roku 2023 vyplývá, že i ve výchozím stavu budou splněny
  sledované imisní limity.
  V žádné ze sledovaných imisních charakteristik nebylo vypočteno vlivem provozu záměru překročeni imisního limitu,
  a to ani u průměrných ročních, ani u krátkodobých koncentraci.
  Ve studií byl také hodnocen vliv stavebních prací na imisní situaci v lokalitě. Vzhledem k výchozím hodnotám není
  třeba očekávat překračování limitu ani v průběhu výstavby.

18-003 VELE DUR B 181012docx             89/101          tisk: 08/2018
Akce:    18-003 VELE                         Stupeň DUR
Investor:  Nový Veleslavín
      Schlndler Scko architekti, s.r.o.     B. Souhrnná technická z ráva
Architekt:
      AED Projeclg^s.__________
SE____

HLUK

  Pro vyhodnoceni vlivů hluku byla zpracována Akustická studie zpracovaná Ing. Tomášem Rozsivalem, z firmy
  AKUSTIKA Praha s.r.o.
  Závěry akustické studie:

  Železniční doprava
  Podle výsledků měřeni je hluk vyvolaný železniční dopravou v celém zájmovém územi pod hygienickým limitem
  (nejbližší domy jsou v ochranném pásmu dráhy). Předpokládá se navíc, že pro zajištění dopravy na Letiště Václava
  Havla bude železniční trať modernizována a bude vedena tunelem.
  Podle výsledků měřeni vibraci z železniční dopravy je za současného stavu, tj. při dnešním poloze železniční trati
  reálné nebezpečí, že vibrace vyvolané průjezdy víakú vyvolají v bytových domech podél trati hluk překračující
  hygienický limit a předpokládá se, že v dalším stupni projektu bude zpracována ochrana před tímto zdrojem vibraci
  budto v podobě oddělující podzemní stěny podél celého sousedícího úseku trati nebo budou chráněny jednotlivé
  nadzemní (obytné) části domů.

Automobilová doprava

Podle výsledků měřeni je v současné době překročen hygienický limit hluku z dopravy po vedlejších komunikacích
(LAeq,16h = 55 dB, v noční době LAeq,8h = 45 dB) - viz výsledky měřen převzaté z Protokolů o zkoušce č. 386-MHO-
18 a 386.2-MHR-18). Rozhodujícím důvodem je využiti komunikací Pod Novým lesem, Na Hradním vodovodu, Nad
Hradním potokem a Veleslavínská jako spojky mezi ulicí Na Petřinách a ulici Evropskou. V opačném směru projíždějí
vozidla téměř výhradně v celé délce ulici Veleslavinskou, takže hluk v okolí posuzovaného území neovlivní. V noční
době neni tato spojnice téměř využívaná (hlavni komunikace jsou bez problémů průjezdné).

Ochrana před hlukem

Pro posouzeni hluku před fasádou projektovaných domů a v okolí projektovaného souboru byl vytvořen výpočetní
model v prostředí MITHRA IV. Pro popis současného stavu (tj. s počty vozidel uvažovaných dopravní studii pro rok
2018) byly zvoleny body výpočtu takto: R1:2 m před oknem obytné místnosti v 1. NP Pod Novým lesem 384/76a (bod
měřeni MM1), R2: fhozápadní hranice pozemku ve výšce 5 m nad úrovni terénu (bod měřeni MM2), R3 před oknem
domu Nad Hradním potokem 17, R4 před oknem domu Nad Hradním potokem 15, R5 před oknem domu Na Hradním
vodovodu 1.

Je zřejmé, že hygienický limit hluku je v ulicích Nad Hradním potokem i v ulici Na Hradním vodovodu v denni době
překročený, v noční době jsou hodnoty hluk na hranici hygienického limitu, tj. v pásmu nejistoty měřeni.

Podle dopravní stude se předpokládá v roce 2023 nárůst počtu projíždějících vozidel v obou těchto ulicích, v denní
době přibližně o 150 vozidel za celou denní dobu, v noci přibližné 20 vozidel za celou noční dobu.

Další nárůst intenzity dopravy se dá očekávat po dostavbě záměru. Kromě ulic Nad Hradním potokem a Na Hradním
vodojemu se předpokládá též využiti ulice Adamova jejim prodloužením na západní hranid projektovaného areálu
rodinných a bytových domů.

Přírůstek počtu vozidel vyvolaný dopravou související se záměrem vede ve většině případů k hodnotám vyšším, než
je hygienický limit pro hluk v okolí vedlejších komunikací. Na základě tohoto zjištěni byla posouzena varianta položit
na komunikacích Na Hradním vodovodu a Nad Hradním potokem tzv. .tichý asfalt“. Pň využiti .tichého asfaltu” jako
povrchu vozovek na komunikacích Na hradním vodovodu a Nad hradním potokem nevzroste pň nárůstu dopravy
související s výstavbou obytného souboru Nový Veleslavín hluk v okolí těchto komunikaci oproti hluk odpovídajícímu
přírůstku dopravy mezi roky 2018 a 2023 dopravní studií.

Podrobněji viz část F.

VODA

Chráněné přírodní prvky ani podzemní chráněné vodní zdroje či léčebné prameny se v předmětném území nevyskytuji.
Objekty neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.
V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k ovlivněni kvality ani kvantity povrchových vod.

l8-003_VELE_DUR_B_181012.docx         90/101 tisk 08/2018
Akce:    18-003 VELE                         Slupcň:DUR
Investor:  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt: Schindlcr Seko architekti, s.r.o.
      AED Projed a.s.
GP

Z hlediska své funkce nebude stavba představovat riziko pro znečištěni podzemních ani povrchových vod.
Technologické a znečištěné vody vznikající v rámci výstavby budou odborně likvidovány.

ODPADY
  Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve zněni dalších předpisů, vyhláškou č. 383/2001
  Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady, dále vyhláškou č. 93/2016 Sb., katalogem odpadů ve zněni pozdějších
  předpisů, a případné legislativou v oblasti ochrany vod.
  Povinnosti stanovené v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb. se vztahují jak na vlastníky nebo provozovatele objektů
  (na původce odpadu), na podnikající subjekty v navrhovaných objektech (nebytová funkce), tak i na město Prahu.

  Povinnosti se vztahují i na firmu, která bude zajišťovat výstavbu areálu, na kterou budou povinnosti původce odpadu
  přeneseny smluvně během výstavby.
  Podle zákona je každý původce odpadu povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a omezovat
  jejich nebezpečné vlastnosti. Již vzniklé odpady je každý původce povinen bud sám využit nebo trvale nabízet k využití
  jiné právnické či fyzické osobě. Nelze-li odpady jinak využít, je původce povinen zajistit zneškodnění odpadu.

  Původce odpadu je zodpovědný za nakládáni s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě ke zneškodněni.

  Nakládání s odpademz nebytových ploch se řídi samozřejmé takézákonem o odpadech, ve kterém § 16 mj. stanovuje
  původcům odpadu povinnost zajistit přednostní využiti odpadů před jejich skládkováním, tedy shromaždovat odpady
  tříděné podle jednotlivých druhů a kategorii, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládáni s nimi a platit
  poplatky za ukládání nevyužitých odpadů na skládky.

  Nakládáni s odpady musí být v souladu i s vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/2007 HMP v platném zněni. Vyhláška
  mezi [mým stanovuje na území Prahy povinnost třídit komunální odpad na papír, sklo, plasty, objemný odpad, odpad
  nebezpečný a odpad směsný.

  Směsný odpad tak po vytříděni výše uvedených využitelných složek tvoři pouze zbytkovou část odpadu.

V navrhovaném polyfunkčním souboru se předpokládá oddělené řešeni sběru odpadu z bytové funkce a z nebytové
funkce a to pro každou část zvlášť. Tento princip platí jak v oblasti sběru směsného, tak tříděného odpadu.

Odpad v navrhovaných objektech polyfunkčního souboru bude vznikat především z vlastního provozu objektů, z jejich
údržby a údržby okolí objektů (úkř.d, údržba zeleně, opravy).

Navrhované objekty patří z hlediska produkce odpadů k tzv. čisté zátěži. Předpokládaný vzniklý odpad lze z převážné
části zařadit do kategorie ostatních odpadů, dále jde o kompostovatelný odpad (údržba zeleně, stravováni) a v malém
až zanedbatelném množství může vznikat i nebezpečný odpad. Z provozu stravování - kavárna, mateřská školka -
bude vznikat odpad podléhající zkáze a biologicky rozložitelný odpad.

Skutečná produkce odpadu, jak z hlediska jeho množství, tak i z hlediska jeho druhové skladby, bude ale záviset na
skutečném využití navrhovaných objektů a jejich kapacitě - počtu obyvatel, respektive na využiti nebytových prostor
(kavárna, mateřská školka).

Cílem návrhu v oblasti nakládáni s odpady je stanovit předpokládanou druhovou skladbu odpadů, předpokládané
množství vznikajících odpadů a provést návrh potřebného počtu nádob na dočasné skladováni odpadu včetně umístění
těchto sběrných nádob. A to jak na směsný, tak na tříděný odpad.

Při provozu objektů budou vznikat odpadní kaly, které budou důsledné svedeny do splaškové kanalizace a odvedeny
na městskou čistírnu odpadních vod.

Produkce odpadů z bytové funkce

Nakládáni s odpady z bytové funkce bude řešeno samostatné pro každý bytový objekt a pro každý RD. Z obvyklého
provozu bytové funkce bude vznikat především komunální odpad, který bude tvoňt směsný a tříděný odpad.

Směsný
Stanoveni množství produkovaného směsného odpadu vychází z předpokládaného počtu obyvatel v jednotlivých
bytových objektech a v RD (počet uživatelů).

Dle současných předpokladů se v navrhovaných obytných objektech - objekty A až F - předpokládaný počet osob
pohybuje mezi 39 až 46 osobami, což je celkem 246 osob.

18-003 VELE._DUR_B_181012.docx         91/101 tisk. 08/2018
Akce:        18-003-VELE                                 SluperYDUR
Investor:      Nový Veleslavín                      B. Souhrnná technická zpráva
          Schindler Seko architekti, s.r.o.
Architekt      AED Proiect, a.s.
GP

Očekávaná týdenní produkce směsného odpadu bude dosahovat v každém objektu 1200 až cca 1400 litrů (podle
počtů bytů a obyvatel).

Při uvažováni svozu odpadu 2x týdně (základní obvyklá četnost svozu v Praze) je třeba pro bytovou funkci v každém
objektu (věž A až E) zajistit 1 kontejner o objemu 1 100 litrů.

Tim bude zajištěn potřebný prostor pro uloženi směsného odpadu s jistou rezervou.

Majitel objektu nebo jeho provozovatel, respektive firma zajišťující svoz odpadu, musí zajistit výše uvedený a potřebný
počet sběrných nádob, který zajistí dostatečný prostor na ukládáni produkovaného odpadu. Nejlépe ještě s jistou
rezervou, neboť každoročně vzrůstá objem produkovaného odpadu o 3 % až 5 %.

Nádoby na směsný odpad budou umístěny v samostatných místnostech na odpad v 1. PP jednotlivých objektů.

U každého RD uvažujeme s umístěním jedné popelnice na odpad o velikosti 240 litrů, popelnice bude umístěna na
pozemku RD nebo v oploceni RD.

Tříděný »

Každý má povinnost třídit odpad na jeho jednotlivé dále využitelné složky. Oddělením využitelných složek odpadu se
významně snižuje objem .zbytkového“ směsného odpadu.

V okolí lokality se dnes uplatňuje pro obyvatele města donáškový systém sběru separovaného odpadu. V okolí je dnes
realizován sběr papíru, plastů, skla a nápojových kartónů, na některých stanovištích jsou umístěny i nádoby na kovový
odpad (nápojové plechovky, konzervy, apod.).

V docházkové vzdálenosti navrhovaného polyfunkčního souboru se ale nenachází žádné hnízdo sběru separovaného
odpadu.

V rámci navrhovaného polyfunkčního souboru Nový Veleslavín bude proto zřízeno nové hnízdo sběru separovaného
odpadu. Hnízdo bude umístěno mimo objekty ve venkovním prostoru - na severozápadě lokality o prodloužené
komunikace U Zámečku. Uvažuje se s podzemními nádobami na sepamvaný odpad.

Potřebná plocha pro umístěni separace vychází z rozměrů jednotlivých podzemních nádob na tříděný odpad.

V tomto .hnízdě' budou umístěny 4 podzemní nádoby na separovaný odpad s vhazovacim kominkem s barevnou
úpravou v příslušné barvě dle sbírané komodity.

papír             1x podzemní kontejner o objemu 3 m3 (modrý),

plast             1x podzemní kontejner o objemu 3 m3 (žlutý),

nápojové kartony/ 1x podzemní kontejner dělený o objemu 3 m3 (oranžová/šedá),

nápojové plechovky

sklo              1x podzemní kontejner o objemu 3 m3, bud nedělený nebo

          dělený (1/2 sklo barevné - zelená, 1/2 sklo čiré - bílá)

Místo s podzemními nádobami je umístěno podél vedlejší přístupové komunikace, takže dovoluje příjezd vozidlům
sběru odpadu, ale i vozidlům z lokality, které při výjezdu z lokality se zastaví u místa pro sběr tříděného odpadu za
účelem odtaženi tříděného odpadu.

Četnost svozu jednotlivých komocfit tříděného odpadu bude dle potřeby, předpokládá se 1x za 14 dní. O provoz
separace odpadu se bude starat provozovatel areálu.

Nebezpečny odpad
Nebezpečný odpad bude vznikat z provozu navrhovaného polyfunkčního souboru pouze ve velmi malém až
zanedbatelném množství, navíc tento odpad bude vznikat nahodile.
Vzhledem k uvažovanému způsobu využití objektů s převažující bytovou funkci doplněnou kavárnou a mateřskou
školkou bude sběr a odstraňováni tohoto druhu odpadu především na straně obyvatel.

S umístěním nádoby na nebezpečný odpad se v 'ešeném území neuvažuje.

18-003 VELE DUR B 181012.docx             92/101             tisk: 08/2018
Akce:    18-003_VELE                         Stupeň DUR
Investor  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z rava
Architekt: Schindler Seko architekti, s.r.o.

GP-: _   AED Proiect. a.s.

Nebezpečný odpad mohou tvořit především nefunkční výbojky a zářivky (pokud budou použity), použité baterie,
některé nefunkční domácí spotřebiče (nebojejich části), nespotřebované nátěrové hmoty, ředidla ajejich obaly, náplně
do tiskáren, případně léky a chemikálie.

Nepoužitelné léky mají obyvatelé možnost odevzdat v lékárnách. Použité baterie lze odevzdat na úřadu městské části
nebo v základních a středních školách, též ve vybraných prodejnách elektro. Nebezpečný odpad je možné odevzdat
také v rámci mobilního sběru nebezpečného odpadu organizovaného hl. m. Prahou nebo ve stabilních sběrnách
nebezpečného odpadu - ve sběrných dvorech.

Biologickyrozložitelný K'!&4

Z údržby zelené v rámci navrhované lokality polyfunkčního souboru Nový Veleslavín bude vznikat biologicky
rozložitelný odpad (posekaná tráva, spadané listí, hlína, větve...). Tento odpad ze zelené bude vznikat nárazově při
její údržbě a bude likvidován správcovskou firmou nebo firmou zajišťující údržbu zeleně.

Prostory a místnosti na dočasně odkládání odpadu

Pro nádoby na směsný odpad - kontejnery o objemu 1100 litru - jsou v 1. podzemním podlaží bytových domů vyčleněny
samostatné místnosti na odpad.

V případě bytového dcmu 1 se jedná o tň místnosti - jednak místnost č. BD.01-01.04 - kde bude umístěn jeden
kontejner, jednak místnost č. BD_01-01.08 - kde budou umístěny dva kontejnery a jednak místnost č. BD_01-01.23 -
kde bude umístěn jeden kontejner.

V případě bytovéhodomu 2 sejednáojednu místnost - místnostč. BD 02-01.06 - kde budou umístěny dva kontejnery,

Doprava kontejnerů z podzemních garáži do úrovně přízemí bude v době svozu řešena pomocí zdvižné plošiny pro
odpad.

Nové .hnízdo" sběru separovaného odpadu pro řešenou lokalitu bude umístěno mimo objekty ve venkovním prostoru
v severozápadním rohu lokality u prodloužené komunikace U Zámečku. Uvažuje se s podzemními nádobami na
separovaný odpad. Potřebná plocha pro umístěni separace vychází z rozměrů jednotlivých podzemních nádob na
tříděný odpad.

V tomto .hnízdě“ budou umístěny 4 podzemní nádoby na separovaný odpad s barevnou úpravou v příslušné barvě dle
sbírané komodity.

papír              1x podzemní kontejner o objemu 3 m3 (modrý),

plast              1x podzemní kontejner o objemu 3 m3 (žlutý),

nápojové kartony/kovový cdpad  1x podzemní kontejner dělený o objemu 3 m3

                (1/2 náp. kartony - oranžová/1/2 kovový odpad - šedá),

sklo              1x podzemní kontejner o objemu 3 m3, buď nedělený

                nebo dělený (1/2 sklo barevné - zelená, 1/2 sklo čiré -

                bílá)

Produkce odpadů z nebytové funkce

Z prostorů a provozu mateřské školky a malé kavárny bude vznikat především odpad charakteru komunálního odpadu,
tvořený opět především směsným a separovaným odpadem, produkovaným dětmi a personálem mateřské školky a
zaměstnanci a návštěvníky kavárny.
Ze stravovacího provozu jak mateřské školky, tak kavárny bude dále vznikat také kompostovatelný odpad a odpad
podléhající zkáze.
Směsný odpad

Pro sběr směsného odpadu je pro provoz mateřské školky zapotřebí zajistit dvě popelnice o objemu 240 litrů.
Stejné tak pro provoz kavárny uvažujeme s jednou popelnici o objemu 240 litrů.
Svoz směsného odpadu u nebytové funkce je uvažován 2x týdně, v případě vyšši produkce je možné četnost svozu
zvýšit.
Popelnice na směsný odpad budou umístěny ve vyčleněné místnosti 1. NP v zázemí mateřské školky a v zázemí
kavárny - s přímým přístupem z venkovního prostoru pro odvoz odpadu.

18-003_VELE_DUR B. 181012 docx         93/101             tisk. 08/2018
Akce.    18-003_VELE                         SlupeňrDUR
Investor:  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva

Architekt: Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP;     AED Project. a.s

Tříděný WdM.

V prostorech mateřské školky a kavárny doporučujeme realizovat sběr tříděného papíru a plastů. V prostoru kavárny
doporučujeme řešit i tříděný sběr nápojových kartónů a nápojových plechovek, neboť předpokládáme jejich prodej.

Separace odpadu v mateřské školce bude řešena formou menších nádob umístěných ve vnitřním prostoru školky na
viditelném místě. Takto oddělený (separovaný) odpad bude pravidelně odnášen do společných nádob na separovaný
odpad umístěných v severozápadním rohu lokality - vedle objektu občanské vybavenosti.

V kavárně předpokládáme používání klasického nádobí, hrníčků, sklenic a příborů. Separace odpadu v kavárně bude
řešena formou menších nádob umístěných přímo v provozovně nebo v jejim zázemí. Takto oddělený (separovaný)
odpad bude pravidelné odnášen do společných nádob na separovaný odpad pro celou lokalitu umístěných vedle
objektu občanské vybavenosti.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad bude vznikat v nebytových prostorech v zanedbatelném množství a nárazově. S jeho sběrem se
vzhledem k tomuto velmi malému množství neuvažuje.

Odpad podléhající zkáze

V provozovnách se stravováním (mateřské školka, kavárna) bude vznikat zvláštní odpad ze stravování - odpad
podléhající zkáze a hnilobným procesům. Tento odpad bude ukládán do nádob nebo pytlů a krátkodobé skladován
v chladicím boxu (chladící skříň).

Jak v mateřské školce, tak v kavárně bude umístěn jeden chladicí box o objemu 150 až 250 litru. Chladicí box bude
v obou případech umístěn v samostatné místnosti v zázemí prostorů. Místnost bude odvětrána a opatřena
omyvatelnou podlahou.

Shromážděný odpad bude pravidelně denně nebo maximálně za dva dny prostřednictvím oprávněné firmy odvážen a
zneškodňován.

Biologicky rozložitelný odpad

Z provozů stravováni mateřské školky může průběžně vznikat také kompostovatelný odpad, který bude ukládán do
nádoby na kompostovatelný odpad - speciální popelnice - o objemu 120 nebo 240 litrů.

Shromážděný odpad bude pravidelně - obvykle jednou za dva dny prostřednictvím oprávněné firmy odvážen a
zneškodňován, např. v kompostámé.

Z údržby zelené na pozemcích areálu (posekaná tráva, spadané listi, hlína, větve...) bude vznikat biologicky
rozložitelný odpad. Tento odpad ze zeleně bude vznikat nárazové při její údržbě a bude likvidován obvykle firmou
provádějící údržbu zděné.

Místnosti (prostory) na odpad

V zázemí mateřské školky budou vyčleněny dvě místnosti na odpad (nebo jedna vétši). Jedna bude sloužit
k dočasnému odkládání směsného odpadu, druhá pro dočasné odkládáni odpadu podléhajícího zkáze a k odkládáni
kompostovatelného odpadu.

V místnosti na směsný odpad, která bude mit přímou vazbu na venkovní prostor (pro možnost jednoduchého svozu
odpadu) budou umístěny dvě popelnice o objemu 240 litrů na směsný odpad.

V druhé místnosti bude umístěn chladicí box na odpad podléhající zkáze a popelnice o objemu 120 litrů na
kompostovatelný odpad. Popelnice na kompostovatelný odpad může být případně umístěna i ve venkovním prostoru
v návaznosti na MŠ.

V zázemí kavárny bude vyčleněna jedna místnost na odpad. V místnosti bude umístěna jednak popelnice o objemu
240 litrů na směsný odpad a jednak chladicí box o objemu 150 až 200 litrů na odpad podléhající zkáze. Vzhledem
k potřebě svozu směsného odpadu bude potřeba, aby místnost měla přímou vazbu na venkovní prostor pro snadné
vyváženi v případě svozu odpadu.

Výše uvedené místnosti sloužící pro dočasné ukládání vzniklého odpadu podléhajícího zkáze a kompostovatelného
odpadu musi být dostatečně odvětrány a musi být vybaveny umyvatelnou podlahou.

18-003 VELE.DUR B 181012.docx         94/101 tisk: 08/2018
Akce:    18-003_VELE                         Stupch.DUR
Investor:  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zprava
Architekt:
      Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP     AED Proiect a.s.

Odpad z výstavby

Během demolice stávajících objektů v řešeném území bude vznikat stavební odpad charakteru vybouraných a
odstraňovaných konstrukcí a materiálů. Během vlastní výstavby polyfunkčního souboru navrhovaných objektů bude
vznikat odpad, který budou tvořit zbytky použitých nových materiálů nebo poškozených či nefunkčních dílů a
stavebních prvků. K nim se budou řadit i obaly dodávaných stavebních materiálů, prvků a dílů.

Veškerý odpadje nutno ze stavbyjak během ní, tak především pojqim dokončení odstranit. Využitelné složky odpadu
budou předány k dalšímu využití - k recyklaci (stavební suti či recyklaci betonových, zděných, asfaltových a ocelových
prvků stavby).

Nepoužitelný materiál a blíže neurčený směsný stavební odpad bude stavebníkem průběžně odvážen na odpovídající
skládky, nebo prostřednictvím oprávněné dodavatelské firmy bude zajištěno jeho zneškodnění.

Po celou dobu výstavby bude vznikat také směsný komunální odpad produkovaný zaměstnanci stavby, který bude
ukládán do popelnice nebo kontejneru a odvážen smluvní firmou na skládku TKO.

Mezi odpadni materiál patři i výkopová zemina z výkopů a zemních prací. Přebytečná výkopová zemina (Inertní
materiál - zeminy) budou odvážen na skládky (deponie) zemin.

Během výstavby je původce odpadu povinen podle zákona o odpadech (§ 16) vést průběžnou evidenci o odpadech a
nakládáni s nimi.

Odvoz stavebního odpadu musí probíhat po trasách, které budou minimálně obtěžovat okolní zástavbu. Tedy nejkratši
trasou ze staveniště na kapacím městské komunikace.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromu, ochrana rostlin a živočichů,
   zachováni ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

    Ochrana dřevin, ochrana památných stromů

     Na ploše stavby - pozemcích investora byl proveden Biologický průzkum a dendrologický průzkum.
     Dle biologického průzkumu předmětná lokalita není z ekologického hlediska významná, jedná se o plochu převážně
     bez vegetace s ojedinělým ruderálním porostem bez větší druhové diverzity. Liniová vegetace podél železniční trati,
     která je náletového charakteru, není využívána jako hnízdní, ani potravní biotop. Její ekologická hodnota je tedy
     nevýznamná a plní především stabilizační funkci. Realizace záměru není v rozporu se zájmy ochrany přírody,
     definovanými zákonem č.114/1992 Sb. v platném zněni.
     V řešeném územi se nenachází památný strom.
     V rámci sadových úpravjsou ke káceni navrženy vybrané stromy i keře, které stoji na půdorysu navrhovaných staveb.
     Některé dřeviny dosahuji parametrů nutných pro povinné povolení ke káceni - stromy obvodu kmene 80 cm a více a
     keře plochy 40 m2 a vice.
     Některé stromy budou zachovány.
     Zachované stromy v dosahu stavební činnosti budou po dobu stavby chráněny dle normy ČSN 83 9061 Technologie
     vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch pň stavebních pracích, zejména bedněním
     kmene.

     Ochrana rostlin a živočichů

     V řešeném územi byl proveden Biologický průzkum (Ekola)
     Dle Biíogického průzkumu ekologický potenciál lokality není v současné době naplněn ani jako hnízdní, ani jako
     potravní biotop. Ekologicky významnější je skupina liniové zelené na lokalitě podél železniční trati. Ani tato zeleň
     však neslouží jako hnízdní stanoviště, anebo úkryt většímu počtu živočichů. Její funkce je tedy spíše stabilizační.
     Pň realizaci záměru nebudou přímo dotčeny zvláště chráněně druhy a proto není nutně žádat o výjimky dle §56
     zákona č. 114/1992 Sb.

18-003 VELE DUR B 181012 docx         95/101 tisk: 08/2018
Akce:    18-003_VELE                         Stupeň DUR
Invesior:  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z: ráva
Architekt: Schindler Seko architekti, s.r.o.
      AED Projed a.s.
GE____

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
  Objekt nemá negativní vfcv na chráněné území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
   podkladem

  Navrhovaná stavba je podímitnim záměrem a tudíž se na ní nevztahuje Zákon o posuzováni vlivů na životni prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu
   naplnění závěrů o nejlepšich dostupných technikách nebo integrované povoleni, bylo-li vydáno

  Navrhovaná stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostnípásma, rozsah omezeníapodmínkyochranypodlejiných právních
   předpisů

  U navrhovaných síti jsou následující ochranná pásma od objektů, případně od hranic soukromého pozemku:
      • OP kanalizace je dle profilu od 1,5 do 2,5 m, připadne se zvyšuje při hloubce větší, než 2,5.
      • OP vodovodu je 1,5 m.
      • OP plynovodu je 1,0 m.
      • OP navrhovaných kabelů NN je 0,6 m.
      • OP navrhovaných kabelů VN je 1,0 m.
      • Ochranné pásmo trafostanice je 2,0 m.
      • OP vedeni horkovodu a přípojek je OP 2,5 m - měřeno od obsypu potrubí.

  Rozsah omezeni a podmínky ochrany v těchto pásmech stanoví správce sítí.
  Některé navržené objekty se nacházejí v ochranném pásmu železnice, které je v šířce 60 m od osy krajní koleje.

B'7 Sny “SelSva ISPLNÉNl zAkladních požaďavků z HLE01SKA PLNÉN| úkol0'

Základní informace
Předmětem řešení ochrany obyvatelstva je bytový areál navržený na pozemku bývalé teplárny Veleslavín. Podnět k
realizaci níže uvedených opatření tzn. zpohotoveni krytu bude dán brannou pohotovosti státu nebo jinými mimořádnými
bezpečnostními opatřeními na území ČR. Součásti dokumentace v této fázi je textová část s návrhem improvizovaného
úkrytu. Rozpracovanost s podrobnosti odpovídají úrovni dokumentace k územnímu rozhodnutí.

Použité n11p'1i1m11y17, předpisy a technické požadavky
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Vyhláška ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Sebeobrana obyvatelstva ukrytím, vydalo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
Praha 2001.

Stavební zákon včetně prováděcích předpisů v platném zněni.

Stručný popis řešených objektů
Jedná se o dva kompaktní objekty se jedním podzemním a pěti až šesti nadzemními podlažími. V objektech budou byty.
Pro potřeby ukrytí osob bude v podzemním podlaží zřízen improvizovaný úkryt.

Stručný popis základních stavebních konstrukcí
Jedná se o nehořlavý konstrukční systém (železobetonové popř. zděné konstrukce)

18-003_VELE_DUR.B_181012.docx         96/101              bsk. 08'2018
Akce.    18-003_VELE                         Stupeň DUR
Investor:  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:
      Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP     AED Proiccl. a.s.

Zřízení improvizovaného úkryty

Technické parametry improvizovaného úkrytu:
Improvizovaný úkryt bude dimenzován pro osoby z bytů (BD1-168 osob, BD 2 - 78 osob) Počítá se tedy s ukrytím těchto
osob se zvýšením o 10 % na případné návštěvníky tj. celkem 185 a 86 osob, pro něž je pň požadavku 3 m2/osoba
požadovaná plocha 555 a 260 m2. Minimální požadovaná výška 2,3 m je dodržena. Minimální doba ukryti bude 1 den.
Pro zřízeni úkrytu se využiji části podzemní garáže v 1. p.p. o ploše cca 2500 m2 a 1200 m2, takže plocha pro ukryti bude
dostatečná

Stavebně technické úpravy objektů při výstavbě a sloužící také pro úkryt:
Jako součást výstavby budou v objektu dveře s požární odolnosti podle požárně bezpečnostního řešeni.

Stavební a technické úpravy objektu při zpohotovení úkrytu:
Systém vstupů, výstupů a manipulace bude řešen takto: Pro příchod a odchod budou v využita garážová vrata vedoucí
ven a vnitřní domovní schodiště. Vrata se zazdi a zřídí se v nich dveře.
Dveře na vstupech budou vybaveny prvky zamezujícími jejich otevření ven pň působení sání od tlakové vlny (například
trámky a dráty) - což se provede pň zpohotovení krytu. Na vnitřní straně dveří bude zřízen 50 mm vysoký práh. Prostory
kolem dveří budou plynotésné zazděny. Pfynotěsnost vlastních dveřních křidel se zabezpečí osazením gumovéhotěsněni.
Vstupní uzávěry budou o min. šin 900 mm a výšce 2000 mm a zajisti propustnost všech přítomných osob.
Statické zajištěni stropů: v krytu bude provedeno podstojkovánim stropních konstrukcí v rastru cca 2,5 x 2.5 m za použiti
ocelových nebo dřevěných stojek. Všechny stojky musí být jednotlivě nebo vzájemně zajištěny úhlopřičnými výztuhami
(zavélrovánim) proti vybočeni nebo zkoseni a řádně uklinovány. Klíny musí být vzájemně zajištěny proti posunu pň
nárazu nebo otřesech. Spojeni a zajištěni stojek mezi sebou musi být provedeno tesařskými skobami (kramlemi) nebo
prkny po obou stranách.
Navíc musí být těsně před zprovozněním improvizovaného úkrytu spočítána statikem únosnost stropů pn využiti podpěr
na min. 2.5 násobné zatíženi.
Všechny ostatní otvory vedoucí mimo úkryt budou uzavřeny a utěsněny zazděním.
Všechny vnitřní instalace v úkrytu budou upraveny tak, aby pň jejich případném rozrušeni nedošlo k poškozeni ukrývaných
osob. Všechny průchody těchto instalací skrz stěny improvizovaného úkrytu je nutno plynotésné uzavřít.
Prostorem garáží neprochází žádné rozvody hořlavých látek.

Provoz improvizovaného úkrytu

Elektrická síť a dodávka elektrické energie
Náhradní zdroj elektrické energie - pro napájeni větracího systému a osvětleni improvizovaného úkrytu spolu s vchody a
východy bude sloužit nezávislý dieselagregát umístěný v něm pň zprovozněni krytu. Musi zajistit nepřetržitou funkčnost
zásobovaných zařízeni. Požadovaný výkon vychází z bilance:

   • BD1: Osvětlení 2,0 kW, větráni 0,5 kW, rezerva 3,5 kW, tzn. celkem 6 kW, čemuž odpovídá výkon zdroje 8 kVA
      Zásoba paliva musí pokrýt 24 hodinou spotřebu s 12 hodinovou rezervou, předpokládá se uloženi v kanystrech
      obsahu 35 litrů.

   • BD2: Osvětlení 1,0 kW. větráni 0,3 kW. rezerva 2 kW, tzn. cekem 3,3 kW, čemuž odpovídá výkon zdroje 3 kVA
      Zásoba paliva musi pokrýt 24 hodinou spotřebu s 12 hodinovou rezervou, předpokládá se uložení v kanystrech
      obsahu 20 litrů.

Odtah spalin bude vyveden ven z objektu, privod vzduchu bude rovněž zvenčí

Větrání úkrytu
Potřebné množství vzduchu na 1 ukrývanou osobu je 3 m3/hod, takže celková potřeba
je 560 m3/hod v BD1 a 260 m3/hod v BD2.
Pro úkryt bude zabezpečeno umělé přetlakové větrání. Pro jeho zajištění bude instalována před zprovozněním krytu
nezávislá VZTjednotka a mobilní rozvody (nepočítá se s využitím vzduchotechnického instalovaného zařízení v domě).
Vzduchotechnika bude dimenzována a nastavena tak, aby umožnila dodávat čerstvý vzduch přetlakem cca 50 Pa.

Hygienické a sociální zařízení a vybavení úkrytu
Lehkými zástěnami se doporučuje prostory improvizovaného úkrytu rozdělit na jednotlivé oddíly (např. prostory pro hygienu
žen, děti, oddělené spáni apod.) - provede se těsné před zprovozněním improvizovaného úkrytu. WC budou instalována
chemická v počtu cca 1 ks/40 ukrytých osob, tzn. 5 ks v BD1 a 3 ks v BD2.

  Zajištění pitné a užitkové vody      97/101                         tisk: 08/2018
18-003 VELE DUR B 181012 dccx
Akce;    18-003_VELE                                  Stupeň DUR
Investor:  Nový Veleslavín                        B. Souhrnná technická zdráva
Architekt: Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP     AED Pro cd a.s.

Pitná voda bude zajištěna v množství 31/osoba'den (celkem 560 a 260 litrů). Bude dovážena v PET lahvích o objemu 1,5
nebo 2 litry
Užitková voda je třeba ve stejném množství, tzn. množství 3 l/osoba/den (celkem 560 a 260 litrů) Bude dodávána v PET
lahvích v objemu od 1 do 50 litrů

Ostatní vybavení
Do úkrytu budou dodány potraviny trvanlivého charakteru v polyetylenových obalech v množství potřebném na jeden den
V úkrytu budou rovněž instalovány uzaviratelně nádoby na odpadky velikosti běžné popelnice.
V úkrytu budou instalovány nádoby na použitou vodu
Budou zajištěny sedačky a jednoduchá lůžka, aby nejméně 20 % přítomných mohlo spát a ostatní sedět.
Budou zajištěny bateriové svítilny - nebudou se používat zdroje světla s otevřeným plamenem.

Zóny havarijního plánování a zásady prevence závažných havárií
V řešeném území není zóna havarijního plánování a z tohoto důvodu nedojde k ovlivnění řešeni zásad prevence
závažných havárii podle přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
V posuzované stavbě nebudou skladoványči používány nebezpečné chemickélátky nebo přípravkyve smyslu příslušného
zákona, ani v okolí nejsou známy objekty nebo zařízení, ve kterých by se tyto látky skladovaly á používaly
Je však nutno, aby před uvedením úkrytu do provozu byly z prostoru garáží či navazujících sklípků odklizeny nebezpečné
látky a zkontrolovány i ostatní prostory (např. sklepy), zda se nebezpečné látky v těchto prostorech nevyskytuji

  Závěr
  Veškeré zásady a navržená řešení, kteréjsou uvedeny v tomto projektu, musí být respektovány v plném rozsahu.
  Případné změny musí být předem konzultovány se zpracovatelem a řešeny formou doplňku tétotechnické zprávy.
  V další stupni budou výše uvedená data zpřesněny, provedeny podrobnější výpočty a vypracována výkresová příloha
  s dispozičním řešením úkrytu.

E1ZÍSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu

Staveniště bude přístupné z provizorní komunikace, která bude ústit do ulice Pod Dvorem. Tato provizorní
komunikace povede v trase budoucí nově navržené komunikace pro zástavbu a bude sloužit jako příjezdová i
odjezdová trasa a bude do ni ústit v severozápadním rohu staveniště vjezd/výjezd staveniště. U vjezdu
(výjezdu) staveniště budou v provizorním oplocení zřízeny vrata. V průběhu realizace zemních prací bude
poblíž výjezdu zajištěno dodavatelem stavby čištěni mechanizace stavby, aby nedocházelo k nežádoucímu
znečištěni okolních ploch.

Předpokládané trasy pro nákladní automobily:

Příjezdová trasa
Ul. Evropská, ul. Veleslavínská, ul. Pod Dvorem, provizorní komunikace, staveniště
Odjezdová trasa
Staveniště, provizorní komunikace, ul. Pod Dvorem, ul. Veleslavinská, Ul. Evropská

Finální trasy nákladní dopravy v širším měřítku včetně jejich povolení si určí a zajisti generální dodavatel
stavby v souvislosti s vlastním vypracovaným ZOV (v závislosti na konkrétním umístění skládek, odběru
materiálu apod.). Schválení dopravních tras a event. opatřeni na těchto trasách bude před zahájením stavby
odsouhlaseno příslušnými DOSS, případně dalšími účastníky stavebního řízení.

V těsné blízkosti stavby bude instalováno dočasné dopravní značeni upozorňující na probíhající stavební

práce, snížení rychlosti jízdy apod. Dopravně inženýrské rozhodnuti projedná dodavatel stavby sám v rámci

18-003_VELE_DUR.B_181012.docx         98/101                ttsk: 08/2018
Akce;     18-003_VELE                           S(upeň:DUR
Investor;   Nový Veleslavín               B. Souhrnná technická zpráva
        Schindler Seko architekti, s.r.o.
Architekt:   AED Proicct a.s.

GP:_

své výrobní přípravy stavby s nezbytnou návazností na harmonogram prací. Dodavatel stavby rovněž zajisti
v případě potřeby vypracováni dokumentace dočasného značeni pro vydání DIR. Nákladní automobily
dodavatele musí respektovat stav použitých místních komunikací (tonáž, rychlost apod.).

Napojení na technickou infrastrukturu

Obecně k přípojkám technické infrastruktury pro staveniště

Generální dodavatel stavby si před započetím stavebních prací podá žádost na provozovatele vodovodní,
kanalizační sítě a sítě NN o zřízeni staveništni přípojky vody, kanalizace a NN. Správce na základě požadavku
určí přesné místo a způsob napojeni.

Voda

Předpokládá se, že staveništni rozvod kanalizace a vody bude napojen na s předstihem provedené rozvody
pro budovaný areál. Navazující rozvody budou provedeny dle potřeby zhotovitele stavby. Odběr bude měřen.
Konkrétní místo napojeni přípojek pro staveniště bude řešeno v dalším stupni PD.

Kanalizace

Předpokládá se využiti přípojky kanalizace některého z nově navržených objektů, která by se zprovoznila
v předstihu. Vzhledem k tomu, že vybudování přípojky budou předcházet etapy výstavby provizorní příjejdové
komunikace, HTÚ a vybudováni nových I překládaných IS, budou do té doby využity mobilní WC kabiny.

NN

Předpokládá se, že bude zřízena provizornítrafostanice, která bude napojena na stávající vedení VN z důvodu
malé kapacity stávající sítě NN v místě staveniště. Z trafostanice bude svedena přípojka do přípojkové skříně,
z které povedou dále rozvody k jednotlivým místům spotřeby na staveništi. Zřízeni provizorní trafostanice se
uvažuje poblíž nové distribuční trafostanici pro areál při západní hranici staveniště. Konkrétní místo napojeni
přípojky pro staveniště bude řešeno v dalším stupni PD.

Ostatní média

Telefon a telekomunikace bude zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů.

Konečné řešeni přípojek inženýrských sítí pro stavbu a zařízeni staveniště (tj. dimenze, místo napojeni na
veřejnou síť apod.) si urči a zajisti povoleni vybraný dodavatel stavby se správcem dané sítě dle vlastních
možností a vlastního ZOV před zahájením stavebních prací.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí
polohově a výškové nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru
staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit
Stavba zajisti viditelnou ceduli na hraně oploceni stavby , kde bude stanoven kontakt na zodpovědné
pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn generálním dodavatelem,
v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude
nepřetržitě kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude
oddělen neprůhledným oplocením do výšky 2,0 m, v noci osvětleným. Oplocení bude umístěno na pozemcích
dotčených stavbou.

18-003_VELE DUR B 181012 docx           99/101                 tisk: 08/2018
  Akce:         18-003. VELE                             Stupeň:DUR
  Investor       Nový Veleslavín                 B. Souhrnná technická zpráva
  Architekt       Schlndler Seko architekti, s.r.o.
  GP:
             AED Project a.?,

  Pro automobilovou a pěší dopravu probíhající podél staveniště stavby bude zrealizováno DIO na základě

  platného DIR. Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžaduji-li to bezpečnost osob,

  ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oploceni nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných

  komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a

  za snížené viditelnosti i osvětlit výstražnými světly.

  Dodavatel stavbyzajistí, aby vozidla stavby vyjížděla ze staveniště očištěná a nedocházelo tak k nežádoucímu

  znečištění okolních ploch, zejména pak v období zemních prací (oklep, mycí rampa apod.).

  Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavby

  mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožováni a

( nadměrnému obtěžováni okolí staveb, ohrožováni bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích ke

  znečišťování komunikaci, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k

  inženýrským sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem.

  Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných

  prostranstvích, nesmi narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životni prostředí.

  Odváděni srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch

  staveniště, zejména vozovek, dále musí být odvodněna stavební jáma.

  Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zcizeni staveniště

  se musí po dobu prováděni nebo odstraňování stavby bezpečně chránit.

  Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné

  užíváni veřejnosti se musí po dobu společného užíváni bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu.

  Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta.

  Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použiji jen ve stanoveném nezbytném rozsahu

  a době. Před ukončením jejich užíváni se musi uvést do původního stavu. Staveniště a všechny dočasné

  stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní

  a životní prostředí.

  Stavenřštni zařízení v zastavěném území nesmi svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem,

  zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním

  předpisem. Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musi odpovídat jejich dočasné funkci.

  Manipulace věžových jeřábů s břemenem bude mimo oplocenou část staveniště zakázána.

  V řešeném území budou odstraněny / přeloženy vybrané stávající inženýrské sítě a káceny vybrané dřeviny.

  Dřeviny mimo samotný areál, rovněž tak dřeviny v řešeném území nepodléhající odstraněni, budou během

  stavby ochráněny ve smyslu ČSN 18 920 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

  Rozsah poškozeni (např. narušení provozní bezpečnosti stromů, odumíráni stromů) se může lišit podle druhu

  rostlin a stanoviště a je často patrný až po letech. Pro zachováni stromů je třeba dodržet veškerá ochranná

  opatřeni. V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu

  vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedeni co nejméně

  ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenši tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutněni,

  vyzvednuti krytů nad úroveň terénu.

  Realizace technické infrastruktury a zpevněných ploch mimo pozemek investora si vyžádá zřízeni dočasných

  a krátkodobých záborů, které budou dočasně ovlivňovat okolní pěší a automobilovou dopravu.

  c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

  Vlastni staveniště je vymezeno realizovanou stavbou na pozemku investora (trvalý zábor). Dočasné a
  krátkodobé zábory přilehlých ploch a komunikací budou zřizovány především pro realizaci technické
  infrastruktury a zpevněných ploch. Dočasné a krátkodobé zábory budou využívány úsekovitě dle druhu a místa
  prováděných práci. Konkrétní velikost v dané době, délku trváni a povolovací proces jednotlivých záboru si
  zajistí dodavatel stavby v souvislosti s vlastním harmonogramem prací a vlastním ZOV

  18-003 VELE DUR B 181012 docx              100/101               bsk. 08/2018
  Akce:     18-003_VELE                                 StuperYDUR
  Investor;   Nový Veleslavín                    B. Souhrnná technická zpráva
         Schindler Seko architekti, s.r.o.
  Architekt
         AED Project a s.
       ___

  d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

  Bez požadavků

    e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

    Předpokládaný objem výkopů zeminy je předpokládán cca 18 000 m3. S ohledem na plánované terénní úpravy
    se předpokládá využití celého objemu výkopů do zpětných zásypů a řešených terénních úprav. Projekt dále
    předpokládá dovoz zeminy v objemu cca 16 000 m3. V případě její nevhodnosti bude odvážena na vhodnou
    skládku. Na staveništi mohou být lokálně situovány drobnější deponie násypové zeminy a omice. Zemina
    vytěžená při realizaci rýh pro inženýrské sítě bude mezideponována podél rýhy a následně bude sloužit pro
    zpětný zásyp rýhy. Finální nakládáni se zeminou, včetně výběru příslušných skládek, si určí dodavatel stavby

  IB4 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENI

    Zásobování uvažované výstavby pitnou vodou je navrženo z veřejného vodovodu s využitím nové vodovodní
    sítě, která bude realizována v zájmovém území.
    Splaškové vody budou z navržených objektů odváděny do nově navržených či překládaných stok veřejné
    jednotné kanalizace, vedených v řešeném území.
    Likvidace dešťových vod pomocí podzemních vsakovacích zařízeni není dle zpracovaného hydrogeologického
    průzkumu možná. Dešťové vody ze střech a vjezdových rampjednotlivých objektů budou sváděny do vlastních
    retenčních nádrží. Střechy budou převážně zelené, u bytových domů bude použit částečné i kačírek. Dešťové
    vody ze zpevněných ploch komunikaci a chodníků, které nelze likvidovat zásakem v okolní zeleni, budou
    odváděny pomocí navržené dešťové kanalizace do otevřené retenční nádrže umístěné na severním okraji
    území. Zachycená voda v retenčních zařízeních bude přednostně využívána pro potřebu zálivky zeleně,
    nevyužitá voda bude postupně odváděna pomoci zaškrceného odtoku do nově navržených či překládaných
    stok veřejné kanalizace, vedených v řešeném územi. Navrhované řešeni výrazně snižuje okamžitý odtok
    dešťových vod z řešeného území do veřejné kanalizace, na rozdíl od původní situace, kdy byly veškeré dešťové
    vody zbývalých objektů i okolních ploch odváděny do kanalizace přímo.

  V Praze    08/2018

  Vypracoval:  AED projed - Ing. Alena Jandová

L         Schindler - Seko architekti - Ing. arch. Petr Ekštein

  18-003_VELE_DUR_B_181012.docx           101/101       tisk 08'2018
                    i! I*                í! I

                    l{    o       •ř

                       I<        i       udil i ■ l

                        § ií!          fl 11 J
                                         1HIÍ
                       I       J              ttttt

                               I!
                               || .1 l £Í í
                          llln   •?       li!  II i Ii !5 I
                       i      I
                               Z*

                  i

■
^'dtr ‘mMI

i4»’                             i
   8.
" 1

                         v.

. 'M!

                           i?ř_’

                        s

        \\

        v

         kil

                                       o

      1 -

                               «vWy

                                     I

                                       I
? ? '- a ilh§ s q i1 ! s§ílil 1
         I i
mllí     1 I
            lQ§ .k   2 ulili Jih

                J
llllilllhII       li ilí! I*II 11 mil I 5
                 > l illlhl
11 n 1111 i lI i    h            .1
                ,Ii
  II-
    J ;!              ;i

      sí            íJ

  i                   *1

    Ji       ■■        J

          i         Ji
                    ;i
    íi
                       L
    Ji
                    .i1i
n             ■t •••
                    ;i r
  11  iíjí
   r                  í ři
    Ji
             ■■       1 l:
                                  /
    ;i

    :l

    J *1

    Ji

      1           ■-

  A
jl mH s 2 li i   § ? 1 § ili l   I

        i      i,    1       I.

        M           2     Ulili .hh=it

i fItI■ 6

í n-'- I        i £ Blíl I    JI lljll 1
            íi >pé lil                 *
Hi ?1šS|ifš       I 1
                  >   ř
i i i H1111H
                  illi i! •?         «ř
II I
                  i i i! Z *«        lí

lilii
k :!      iiiiiiiiHi^k~ Ji   I

   ři  Hl

    íi   Hln' ÍMH

   íl             Ji

   Ji  ■

   ii  b       Ji      ■■
  :i
           k ;i
  ;i
      A
   i:           ;i
   Sí
      IS k H
  ;i   K
                    1

             ;i

      s              s

        k t!
              ÍS
                        -

        r

      E9
                  j!H

HJ ujd       I iQ§iíiil
lil          i,     Hllll 1 É í 5 t
   r 5
          n
           lili  i
          %
              «=*
                         I 8
              I! 11^ il í i llttt I
              II 3 t rttu

                 ís .
              ,ll d        HI
                  II1       s li*

 ■■

3-j I li! I lilii
  .J1: Jí

     Ji

Ji    Ji

Ji    Ji

Ji    Ji

        aar

Ji    ;l

Ji    Ji

     Ji

Jí

Ji    < Ji

Ji,1      Ji

,1       J:

Ji

:i

:i
               ? N‘    I   I      P!

             §      ifO     I         í

          iH        I£      3            i

4                  Ii li!    I      Ullil idJ at

               :        c a    řI!   14

              §         II

            5 SŠ     IL         i! 3 i
                           I1    11 i  i d

                                s

                           »v

                             s

                       £V         í/

                   ^1-          /         ty

                                      ev

                                 fl ty

                           a
  I !              <1

                 ?• •                            !
                                      «(
  Iv                 1
                                        X
  *
                    _• -            J

                                    11 •A 'i

k  I                              “t   <1
                                 $
<1  1I
                    a

  ?l                                   <

                                       1

                                      I

  Ir ,1 5:                                     &

               <■                      ibrI

  Hi                 w*

                    Ikt S               5?

                                              3
           v           qnp     I Pl
                            O

        fi                 I§  Ii
    ►vy 5.
                            8 ifHií liíži
    £3                    I

  EV       f               I § J

                         1   ii

ev          I cv                 i!I Il!i!l!’'! i

                              ?      1
                         L JI h I í
     lI              řy         i 1   lil-          II

   «ií.      <1.  I         H

              &

ilAí                     4 IJ  I

     *                  h
              §         ?‘'xd

                       1.

                       !c

                       nc

              t         l
              ‘R

   8          §         kF
              Ř
   íS                   € §

k      =r?                iR.

       IE

   ■ ?-l kk I

         to    II s            ca
         /          nI! i-5      ž P’l
               /            2
                       Q lidi
     / /                 1 M. I
                       £
     I fí
                            2 ulili i
                 II      II ibla  I

                       <    c>

                               li
                               í

                       il I   I ZS I ílI li!il    1

                                      Ih

       o o

  í § Ir

g
7.

  EEĚĚ

3
I =111 '\i§R
     ESĚÍE
 r

                s         L

               ra- 1 uĚF=ib^
               □

               □            I

CCEEE                 i

     g             It

       ř=       II2

I           s   í             SC
               fl
         §s                  c
         §A     SR *
                 I .         I
8
                E                  x
               *
                           c

                                   I

                            C

                           -C

                           s

                           a4ML]

           £ kli   R            5

                        m

                      £
     ? oo*r               Ž 5='!
                       s
  f             I I a lilii
                  £     •>
Ě      ■
                   i   1  UlHili!
             °c.
                       2
           I.nj
                  J § lilii
            - □;
                    li 11 lilii |
             □j
                       ?!  lil llíl li

                I      ,IÍ       i 2 I

                o

                ?

                         to/

                         07
      £

1  E

I- 5F

            8      fl »M- *1                      §

4í                  §           á

 El                 J            = d

 a                  5^            X k>

  5                zI            a

    r                           1

I               «               2^

  t—            s£                -

             §f feg3.=              T'Cj
             *
                       rU           o
  ?3                              !
   BB
                                2*. c=j
        3
                                 ■ E
       É.
                               á

               Lggfc‘j- m
                             £
          i       l I § íil 1       to

             I                 ol S ’

               i        2 iillii išíSt
                       IX
       /              i Q
              /
                     £
<2                    I 11 id ’ C 2
                   I    > 3
                /       - ž
                   ! m       li  ii  H i
         I          i    Í1
                     iL      iíi II i
                   I    .1 lc
                          £

                            JI

                            i!
                jĚg   — I   ,r~f-u
                8ĚS
                     J-E:   ■'I i-É^ĚSti^

                11 sse      drĚgggg
                     ^ĚS
                         lEEĚLEg

                i

               o    §

         ?          a>

r                  T

                   1~«i       I i!

g                         š

«£

                   Ť

                     I!
í                 !-/

  Ž                      ž 5

                                 ž
                 p              t

          I       l I a  lilii
                    <

                    o :l(    1 ulíi!l!i iáí2,
                          í
       i         I      II    11hhl c £   i

< I "   t ít tt

                       L IZí Ir>1   lIil Ih

        i   i

        I-            i

                 £
c

  •3
  S

                                                                                      • •

                                i

         I Ěi|l

          g^g

fi

                    E -F

 l'í

     8

  §   §1

  3

   -•   s
t 3    i I ki 11s Ií l         í? i"s       I |2H
                       1 I
ii !5   h      F1                i§    k. •8>.

II                            I   12>. mil! i

                            1I  Q  E

                               3

                                 H hlll C 2     i      i

                                 ■H           lit tt     *
                                             rtttt
                                 tn
                                 ® 5
                                 L r h lí 5! ř
                            I    1i ! z £ I Š I         s ii

      H        lil II II ■

    i05                          PF

    i 1||
    |Wi hlíiiHiiííiiíMlfttí
                               p

    li isiriiiii

                     r     ■

                                 II — I

                 Pí

                           m
                           3 VE I—— \'t ž_
                               Lr         I

                               II

        ii

                        *

                       K         I

                                       11

     !5         n řl

         B

            !—L-J
24   iH5.|Hil   H,IliJJ              nH I*                ÍH!

11           I i5                 i a íliil

iií !HhiI ilUiIÍHii|1ís1                    oI               Hiiíl JíL
                                %
   I                             i             s ř

                                iI           £®
                                H ib 11! ! i S =
                                              li!!!
                                              t ft rt

                                   iL I Z S ,1 lilii

1-ilH                             J■ iSl         Ji
                                    Ji           i
                                                  |hiž
                      lig
                                                 hlÓ
                          í
                                             i
                      Ji       Ji
                                              pB
                                r,■
                                          5       íhž;

                                               w

                                             «

                                            J!    pšhi

    ■: ■'           1 I-               li                Ui

         i;                                         111

    ii                 y

    -       íi        Ji       ii                 -

               £                                pB

                                                  s

                    IIBI

  I t                  ii

            li

              A
s     M hH                pr          ž   »ni
     ni i 3 i 5
 i                                        ■

    S                             Q ?       Is ?

 i                              £   I   ulili  Ií 15 I

                              iíl Ii  c

                                  uJ 11 |l!ll I       ž
                                  >! 8
                                               r4

                                  I Tl Ji !

                              i i        lil  IH   . 5

                                          i 5  l 3

                       37        !5

                              H    i á §5 í

                           jí|      ři-r1

                         S!

                 ?!   ií            íb Bi Lil LN ifr

                 f-3i -

                 !i

                       '|pfííH H li   ::

                              ?:

                           2í|

                         ?i          i

     /                             uiyij O h? 5?i í41
                                   H l■i I>B iII
               ?!

     ■I^Bé - !i

     ?      ?!       !?
2 á j | Í I 6 s I§ '!               M*   u I § íb     I s

i i I   8 II 1'                       ib i       1     míli ihši

11                                        2>•

                               I §         i

                               1          c S

                               I I  lil!         1! lllí     |  !

                                            í“ I      í

                               i   iL       t  dl lili   i!i 5 I 2

                                         I Z£

                                     ?3   lilo!i. "M -h-' •.

                               ii

                               1!

                               11
                                   i-.

               li     Ii’                    i-;siS UILLII I!rtí O
                                                i
                  li

                          !■:

                                  l! i-         5^ ÍSÍ 5 "*l

                               10          1 ■ L|L
                                            j 1
                                    !■

                                   11

                               Í9
                                        !

               li   ?5

                                         j ?1 Hžl 53? 5sSs

                 H                        Kil!
'N i ahibe IP            §i    1!
          ‘ I
í iPII1                    •>»
                          HiíílJh.
I- I8                § illii fo

                       2

                       J  ii: lili! í
                          = t ftttt
                       il
                       h, a
               I
                       lži ! § I

             1:          špsO |' il
                       !i Ij-í í
             Jf
                       SH11 I 1 i
            1 li
                       Ij W[IIi
         i>
                       MM
    Jíl
                       JÍM
          !:
         fc=»             Bě l

               II

              “,'.l “-

             Ji

    •i

    i: n
dh 3 Í i         i*      I  ži   H’S

i i|p11III              §    I            ?

                 1   I  I   iiiiií i I íl

                 í Q iji a
                 J
                       11 Wil I C S
                               lití!
                             t it tt
                                    i
                       .hiiii r
                                 U lfši
                       ii 5z X=

               !!       1J hl iů

               iř       lh5 i

                          rr.2-

                          <

        !í

        sil              lim J-

      1 i!              315 8 ’

            H

             r ::        Ihli IIIL ! I
                 íl      J"ít ?5Í
                   !   li   '!k íkll
                 i:
                       I:

      i;    j

        íl £             r   Ir [H

                       l   i i
  r a «11 i 111i í  b     e       P I § il 1•s>>    I
                         I
  i i          í                  1   I íiiíl! ,hL
I I           I
                           Id I  2
                           1 i<
                               i
                           i
                            i y lili! M I ! c a II
                               s= ?    t ti ir

                              i i! I
                           i    T>E    lili   Ihíz

                               IZÍ í 8 1

                  si                     i

                I® Islř               5h=u-‘í

                li    :--1-!*       UHa rtlar'il

              13   ■           J

                     E         c

                              £

                                  IIH

                              frll dElÍ
                                   ik
                                   l l
s a              1! ‘Is             |í»l

                                 I

                               í 11 i 11 Í 21 o i
H  i> si|hÍU Mn1           iiii! I! y H i! lili i . i1 I Q £ lilii2>

i i                        í

                    I  8  c So.

                    !

                        ■ >!     I    i ai
                         H    í   lili ll     J
                    I        I
                        lží

           iUs^sí

          | djljl®

          MB

                   JBP:

                 \ x3

               \
                \'
s s í              0 fF                i«      pí

ii  iHPM                   Q     íllil    •X        I5

11                   1t              I      Hiiíl ižíši

                    ílí_             c
                                   X
                        § !ll!l         E
ishI íi' iiuldlnl!íni*l1l1                     = >
S |-                                li i l lilií i
                    1 i                    H I 1ÍJ(Í í
                                        S t ttttl  9 *
                    I i
                                        g
                    i

                    hiiiid I     ,i   I  •o? -? i i        li

                             ffl!>   Z i

                           1

                    ilhsOsI

                    lasi

                 B   liH

                    ■■'1       >■-  ■■

                    □ » ,í

                    HP -

                                ::

              é   í- *             š J

              é   *           ►

              ir:.
H = «             F F                  £    JL'!

íi                                  2          !:

i I                                 I
iMl I I l . II IE !i          I § il           D
                                 2 llllil 1 2 1 3 t
hLI 1! I                I        a    r
                    I
mihl Hiiíi                       £     s
                    H ili! p J
                                h C 2 ijill J
                                  i- I lil li

                                li r e t tt
                    í iiíi iLl 1        g
í I-                            I i •5*
                                  r> I 8
                                O  š

                                Z

           Ifl. i ú iů §4 i ů ů d du?

              !      :s ílliíl!í

              OH I

                    ;-------------

                              ii

           s I        Ji

           II

           v  *

                  .Ý.
a a 5      ž inf i>           2

 i  J 3 I I .                2
     H S I        ! § iílil
| š       a               i    míli Jíš,
Ě i Hl- ž    5      i I      i
                        iEo.
               I a
                %
               I
                        £ I        1
                        Ž1  i! !|!|i

                             I !t tt

                           ž        5

               i       'H íl, II1 gi 8 .   3 li
                        1 I Z: X I

          Mli w IULL'

          . u
          l
                     J

               1

                   ÍT

               H

                     ?!

                li

                      ?!

          V

           •-

             Ý.
jia a h j L          í   i § iíó!     5I*  pi

i í li íh? s 1           i        $a o  Hiin ihít

                           n
                           C

                  I § i!       I

                           cl
                  b u I! mi! í i
                    ÍJ
                  i. .h i i
                           co ů  •3 r tittt 5 J

                           (O 2 í      í

                           š
                         t liIli llI i 1i i žl

        I íi hí HÍ    I M bl 1

        lil ■ji rh    4 ui.IUkl|*[‘

        fíli       I

                    ■=r ;I*

                    ?!

                  !l      ::

           *
              *

        *^rS**X’

            <•
M i 3    I! ři                              1

i i

I íX S
íu &i »i             i § iíi;'i                 2       I
                                            i J mi'! JJ I O i
 111u 1 1 I            iiQ                    ■X

                  £                     I

                                       E

                                       £
                                       MC S   1I 1Ií ljllií!lpi!!í! i

                                       co -e   ř             j

                                       CD 2

                 í t                   I  •M   l ■i II! hII i!       ll

                                       z £

       J Lil •, M P Hil »I ši! jI  =§1

       !
                                    s

       Ss.s É i

               !>   li                 ti

                 li

              &
         *
         .v]

          v.
       eVv
  ir| i’■          í Pi
                 i
II      I § iiii!             Ii 5
                   •X
        h             Illíll 13 ís i
                1
         lilií     I2><   i!I hlll i
                       i hiit
                c>       i r ft tr

                M

                     8  lili ilJ
                 >   Ji
       i       Ik
                Ji

  • J- 1 3’4> HJtíl

   L4 i

   3’ ll III

            !>
           !

       !■

  \V.
EUROPEAN TRANSPORTATION CONSULTANCY

   Nový Veleslavín

  Konverze areálu bývalé
 teplárny na obytný soubor

   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
  TECHNICKÁ ZPRÁVA

             srpen 2018
               REV 00

         European Transportation Consultancy, s.r.o.
      Anny Letenské 7| Praha 2 - 120 001 Czech Republíc
       T: +420 224.211.7081 W: www.etc-transport.com
                        OBSAH         NOVÝ VELESLAVÍN
                            DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ/SRPEN 2018
KAPITOLA
1 ÚVOD A ÚČEL STUDIE                          STRÁNKA ]
2 VÝCHOZÍ PODKLADY                               1
3 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ                                1
4 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU               2
5 DOPRAVA V KLIDU                                 5
                                        7

Společnost European Transportation Consultancy, s.r.o. připravila tyto podklady pro společnost Nový Veleslavín, a.s.
výhradně pro jejich užiti. Použiti těchto informací třetí stranou je výhradně na jejich vlastní riziko.

© European Transportatton Consultancy, s.r.o. 2018.
                    NOVÝ VELESLAVÍN
           DOPRAVNÍŘEŠENÍ/SRPEN 2018

1 ÚVOD A ÚČEL STUDIE

1.0.1 Tato zpráva byla vypracována společností European Transportation Consultancy, s.r.o. (dále
jen „ETC") pro společnosti Nový Veleslavín, a.s. a jejich smluvních partnerů. Použití těchto informací
třetí stranou není povoleno bez předchozího souhlasu objednatele.

1.0.2 Hlavním úkolem tohoto projektu byla příprava detailního konceptu dopravně-technického
řešení stavby „Nový Veleslavín - Konverze areálu bývalé teplárny na obytný soubor". Tato část
dokumentace řeší dopravné-technické uspořádání území, které je značně limitováno zejména stávající
komunikační síti i návazností jak na stávající, tak i plánované objekty v území.

2 VÝCHOZÍ PODKLADY

2.0.1 Při zapracování této studie byly použity tyto základní podklady:

      > Digitální mapa zájmového území
      > Situace stávajících komunikací
      > Topografické zaměření
      > Architektonická studie záměru - Schindler Seko Architekti s.r.o.
      > Podklady o náplni a rozsahu záměru od investora
      > Nařízení 10/2016 hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy -„PSP")
      > ČSN 73 6110- Projektování místních komunikací
     > ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
      > ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
     > ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
     > vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. „O obecných technických

          požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb".
     > TP 103 Navrhování obytných a pěších zón
     > TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.
                  NOVÝ VELESLAVÍN
          DOPRAVNÍŘEŠENÍ/SRPEN 2018

3 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ                                           I

3.0.1 Uvažovaný záměr se nachází v oblasti Praha - Veleslavín. Sledované území je ohraničeno ze
severovýchodu železniční tratí, z jihu ulicemi Nad Hradním potokem a Na Hradním vodovodu a ze
západu území ohraničuje sousední areál zámku Veleslavín. Zájmová lokalita se nachází zhruba 450 m
od stanice metra linky A - Nádraží Veleslavín. Ve stávajícím stavu se v lokalitě záměru nachází
nevyužívaný areál bývalé teplárny.

3.0.2 Přístup na pozemek je v současné době možný z ul. Nad Hradním Potokem. Jedná se o místní
komunikaci III. třídy obslužného charakteru. Komunikace má však omezené parametry (šířka
komunikace atd.), není tedy vhodná jako jediná příjezdová trasa na řešený pozemek.

3.0.3 Z tohoto důvodu byla navržena nová trasa napojující řešené území, která navazuje na ul. Pod
Dvorem a Adamova a je vedena podél stávající železniční trati směrem k řešenému areálu (SO 136 -
NOVÁ KOMUNIKACE U ZÁMEČKU - POD DVOREM). Na začátku areálu se komunikace stáčí k jihu a vede
podél stávající ohradní zdi zámku Veleslavín až do místa napojeni s ul. Nad Hradním potokem. V tomto
úseku se jedná o rekonstrukci stávající komunikace U Zámečku (SO 135). Takto vzniklá komunikace
představuje hlavni napojení celého řešeného území. Komunikace bude zařazena do režimu zóny
„tempo 30“ s odpovídajícím technickým řešením (zpomalovací prahy apod.). Komunikace bude řešena
v základní šířce 5,50 m s převýšenými obrubami a bude doplněna jednostranným chodníkem minimální
šířce 2,00 m.

3.0.4 Navržené řešení bylo zvoleno s ohledem na omezení vyplývající z okolní sítě a zejména pak
stávající železniční trati, jejíž překonání se jeví v současné době jako nerealizovatelné (až do doby
výstavby rychlodráhy Praha - Kladno a zahloubení trasy pod terén). Po dokončení rychlodráhy je
možné uvažovat s dostavbou propojení nové páteřní komunikace přímo na ul. Kladenskou, resp. do
křižovatky Kladenská - Alžírská, která by měla být rekonstruována do podoby okružní křižovatky
(případné propojení bude napojeno jako páté rameno). V současné době však toto propojení není
možné realizovat.

3.0.5 Na tuto hlavní páteřní trasu budou navazovat jak sjezdy do garáži navrhovaných bytových
objektů na severozápadě území, tak i doplňující síť obytných ulic zajišťujících obsluhu radových
rodinných domů a dvou menších bytových domů na západním okraji území (SO 134 - KOMUNIKACE A
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - AREÁL).

3.0.6 Všechny řadové rodinné domy napojené na výše uvedené obytné ulice budou vybaveny
samostatnými garážemi umístěnými mírně pod okolním terénem. Jednotlivé samostatné sjezdy budou
napojovány přímo do této komunikace. Jednotlivé ulice jsou navrženy v souladu s požadavky TP 103
Navrhováni obytných a pěších zón, tj. se společným provozem. Šířka uličního prostoru je v souladu
s požadavky PSP navržena celkem 8,0 m, šířka vozovky se poté pohybuje mezi 3,5 - 6,0 m, přičemž
budou realizovány výhybny Či zúžení zpomalující průjezd vozidel. Pro stání návštěv budou vyhrazena
parkovací stání v uličním prostoru (mimo tato stání platí v obytných ulicích zákaz stání).

          2
                                                                            NOVÝ VEIESUVÍN
                                                                   DOPRA VNÍ ŘEŠENÍ/SRPEN 2018

3.0.7 Systémem takto navržených ulic bude tedy zajištěna dopravní obsluha všech objektů a
umožněn příjezd či odjezd vozidel do všech směrů na nadřazenou komunikační síť to přes částečná
omezení na této síti (jednosměrnost apod.).

3.0.8 Dílčí úpravy budou realizovány i na Nad Hradním potokem, která bude v úseku podél záměru
rozšířena až na 5,50 m a bude doplněna o chodník pro pěší podél severní hrany s šířkou 2,25 m. Dále
budou vybudovány 2 přechody pro chodce.

3.0.9 Celkové dopravní řešení je patrné z výkresu D.2.1 - Situace dopravního řešení. Předkládaný
návrh je zpracován v souladu s platnou technickou normou ČSN 736110 pro „Projektování místních
komunikací", ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel" a ČSN 73 6058 „Jednotlivé,
řadové a hromadné garáže". Komunikace pro pěší jsou navrženy tak, aby splňovaly situační, výškové a
provozní podmínky uvedené ve vyhl. č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj „O obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb".

3.0.10 Podél severní hranice území a železniční trati je počítáno s realizací nových samostatných
pěších tras a chodníků, které jsou dále doplněny o systém tras zajišťujících přístup do jednotlivých
objektů. Hlavní pěší trasa a některé boční chodníky budou upraveny tak, aby mohli být využity i pro
příjezd vozidel IZS, zejména pak hasičských vozidel (hasičská cisterna). Chodníky jsou navrženy
s minimální šířkou 2,0m, pojížděné chodníky pak s šířkou 3,50 m.

3.0.11 Všechny nové navrhované vozovky a plochy chodníků budou zpevněné, s asfaltovým či
dlážděným povrchem. Konstrukce zpevněných ploch jsou stanoveny dle TP 170 - „Navrhování vozovek
pozemních komunikací." Skladby všech nových vozovek a chodníků budou dále upřesněny v dalším
stupni projektové dokumentace (DSP) dle požadavků výhledových správců jednotlivých komunikací a
DOSS, či v závislosti na možnostech investora a dodavatele stavby, dodržena však musí být deklarovaná
třída dopravního zatížení. Stejně tak bude v dalším stupni zpřesněn barevný odstín, typ dlažby,
povrchová úprava či způsob kladení dlažeb v souladu s architektonickým řešením širšího území.

3.0.12 Všechny zpevněné plochy budou ohraničeny kamennými žulovými či betonovými obrubníky.
Jejich přesný typ bude uveden v navazujícím stupni projektové dokumentace - DSP. Obrubníky budou
uloženy do betonového lože s boční opěrkou.

3.0.13 V plochách, kde budou vozovky řešeny v jedné úrovni s přilehlými plochami pro pěší, budou
osazeny zapuštěné obrubníky s převýšení +2 cm. Na běžném rozhraní chodníku a vozovky pak budou
osazeny obrubníky s převýšením +10 až 15 cm. V případě, že obrubníky budou osazeny v místě
parkovacího stání, kde bude zároveň nutno zajistit přesah vozidla, budou osazeny obrubníky s
převýšení max. +8 až 10 cm, v prostoru obytné ulice + 2 cm.

3.0.14 Všechny zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb".

3.0.15 Povrch chodníků musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele
smykového tření musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg alfa, kde alfa je úhel sklonu rampy.
Na chodníku bude vnější linie tvořena vyvýšeným krajníkem (jeho horní hrana bude 60 mm nad úrovní
chodníku), který bude tvořit vodící linie pro zrakově postižené osoby.

                                                         3
                                                                           NOVÝ VELESLAVÍN I
                                                                   DOPRAVNÍŘEŠENÍ/SRPEN2018 |

3.0.16 Zásady řešenípro osoby s omezenou schopnostípohybu:

     Chodníky budou široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a
příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %). Překážky na komunikacích pro pěší, zejména stožáry veřejného
osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty musí být osazeny tak, aby byl zachován
průchozí profil šířky nejméně 900 mm.

     Chodníky v místech pro přecházení přes komunikaci a místa pro přecházení jsou navrženy tak,
aby splňovaly ustanovení č.10.1.3 Přechody pro chodce, místa pro přecházení, lávky a podchody z
normy ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací.

      U přechodů a v místech pro přecházení bude chodník navržen v bezbariérové úpravě. Chodníky
musí mít v těchto místech snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce a musí být
opatřeny signálními pásy spojujícími varovné pásy s vodícími liniemi. Po celé délce sníženého
obrubníku, směrem do chodníku, musí být zřízen varovný pás šíře 400 mm při současném zachování
přesahu nejméně 800 mm na obě strany signálního pásu. Nájezd na chodník bude proveden vždy na
celou šířku místa pro přecházení, sklon nájezdu max.12%. Minimální šířka průchozího prostoru bez
překážek na chodnících je navržena 1500mm, podélný sklon bude max. 8,33%, příčný 2,0 %.

     V celém záměru bude zajištěn odpovídající počet stání vyhrazených pro vozidla přepravující
osoby těžce pohybově postižené dle požadavků vyhl. 398/2009. Tato stání budou rozšířena na základní
šířku 3,50 m.

3.0.17 Zásady řešenípro osoby se zrakovým postižením:

     Vodící linie bude tvořena buďto budovami, zvýšeným krajníkem (převýšeným min. 60 mm nad
úroveň přilehlého chodníku) nebo rozhraním ploch výrazně odlišného povrchu (např. dlažba versus
trávník). V místech přechodů bude na povrchu chodníku vyznačen varovný pás odlišnou konstrukcí
povrchu - reliéfní dlažbou a dále a bude opatřen signálními pásy spojujícími varovné pásy s vodícími
liniemi. Po celé délce sníženého obrubníku, směrem do chodníku, bude zřízen varovný pás šíře 400 mm
při současném zachování přesahu nejméně 800 mm na obě strany signálního pásu. Obdobně budou
umístěny varovné pásy v místech sjezdů či dalších místech, kde navazující obrubní bude převýšen
pouze o +2 cm (např. nájezdy u míst pro popelnice apod.). V prostoru obytné ulice se tato patření
nenavrhují, bude však signálním a varovným pásem vyznačeno rozhraní obytné ulice (začátek
potencionálně nebezpečného prostoru společného pohybu osob a vozidel).

     Šířka signálních pásů je navržena 800 mm, délka je přes celý chodník (min. 1 500mm), varovný
pás je navržen v šířce 400 mm, šířka přechodu je navržena 4,0 m.

3.0.18 Zásady řešeni pro osoby se sluchovým postižením:

      Pro sluchové postižené spoluobčany se žádná zvláštní opatření nenavrhují.

3.0.19 Odvodnění nově navrhovaných a upravovaných zpevněných ploch bude zajištěno příčným a
podélným spádem do stávajících či nově navržených vpustí či žlabů (EKODRAIN, štěrbinový žlab apod.),
příp. u některých zpevněných ploch je počítáno se vsakováním na přilehlých zatravněných plochách.

3.0.20 V rámci DSP bude návrh odvodnění dále více zpřesněn na základě detailního výškového řešení
dílčích zpevněných ploch, případně doplněn o nutná opatření k zajištění odvodu dešťových vod (např.

                                                                    4
                                                                                       NOVÝ VELESLAVÍN
                                                                             DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ/SRPEN 2018

v komplikovaných místech okolo vstupů a vjezdů do jednotlivých objektů atd.). V DSP bude rovněž
detailně řešeno osvětlení, bezbariérové úpravy na přechodech a místech pro přecházení, vodici linie
pro nevidomé a slabozraké, detaily některých úprav, apod.

3.0.21 Vzhledem k aktuálnímu stupni dokumentace (DÚR) bylo navrženo pouze předběžné vodorovné
značení, ze kterého vyplývá způsob organizace dopravy. Podrobný návrh dopravního značení (svislého
i vodorovného) bude proveden v navazujících stupních projektové dokumentace (DSP) a předložen
DOSS. Před zprovozněním stavby bude nutno v dostatečném předstihu zažádat o schválení místní
úpravy silničního provozu, na jehož základě bude dopravní značení provedeno.

3.0.22 Veškeré dopravní značení bude navrženo plně v souladu s ustanoveními zákona č.361/2000
Sb., a jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízeni provozu na pozemních komunikacích a v souladu ČSN EN 12 899-1
včetně národní přílohy NA, ČSN EN 1436 (737010) - Vodorovné dopravní značení - Požadavky na
dopravní značení, TP 65, TP 133 a TP 135 a dalšími souvisejícími předpisy a normami platnými v době
realizace.

3.0.23 Pro nové svislé dopravní značení budou navrženy značky v základní velikosti, nesvětelné, z
hliníkového plechu s reflexní povrchovou úpravou. Dopravní značky budou přednostně osazeny na
stávající konstrukce (stožáry veřejného osvětlení, sloupky pro dopravní značky). V garáži budou použity
značky zmenšené, které budou přednostně osazovány na konstrukční prvky, tj., na průvlaky, sloupy či
zdi.

3.0.24 Definitivní vodorovné dopravní značení na asfaltové vozovce bude provedeno nátěrovou
hmotou bílou, případné žlutou, v trvalém provedení typu Sadurit. Na vozovkách dlážděných bude
značení vytvořeno linkou dlažby jiné barvy. Na betonové vozovce uvnitř podzemní garáže bude rovněž
použita bílá či žlutá nátěrová hmota typu sadurit, značení, tj., např. dopravní šipky budou rovněž
realizovány ve zmenšené velikosti.

4 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

4.0.1 Areál bude napojen na komunikační síť celkem ve 3 bodech. Severozápadně od řešeného
území bude napojena nově budovaná příjezdová komunikace do křižovatky Pod Dvorem - Adamova.

4.0.2 Zde bude vybudována nová místní komunikace obslužného charakteru (předpokládané
zařazení jakožto místní komunikace III. třídy) s obousměrným provozem o šířce 5,50 m. Současné dojde
k dílčím úpravám v prostoru křižovatky a úpravě napojení ul. Adamova (východní jednosměrné
rameno). Provoz na nové komunikaci bude upraven do formy Zóny „Tempo 30".

4.0.3 Napojení je upraveno tak, aby umožnilo běžné míjení dvou osobních vozidel a dále průjezd
(odbočení) vozidla svozu odpadu či vozidlo integrovaného záchranného systému (hasící cisterna).
V místě napojení dojde k úpravě stávajících chodníků a doplnění nových. Budou doplněny převýšené
obruby mezi chodníky a vozovkami, ale současně budou zajištěny bezbariérové úpravy na nárožích.
Poloměry nárožních oblouků (v průjezdních směrech) jsou navrženy min. 8,0 m.

                                              5 I
                                                                                      NOVÝ VELESLAVÍN I
                                                                            DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ/SRPEN 2018

4.0.4 Na opačném straně bude nová komunikace napojena na ul. Nad Hradním potokem, zhruba
v místě napojení stávajícího sjezdu na pozemek a pěší trasy (Ul. U Zámečku). Zde bude tedy nově
zřízena styková křižovatka. Nová komunikace je opět řešena s šířkou 5,50 m. Poloměry nárožních
oblouků jsou navrženy min. 6,0 m. Napojení je upraveno tak, aby umožnilo běžné míjení dvou osobních
vozidel a dále průjezd (odbočení) vozidla svozu odpadu či vozidlo integrovaného záchranného systému
(hasící cisterna). V místě napojení dojde k úpravě stávajících chodníků a doplnění nových. Budou
doplněny převýšené obruby mezi chodníky a vozovkami, ale současně budou zajištěny bezbariérové
úpravy na nárožích.

4.0.5 Z nově budované komunikace budou následně napojovány další komunikace sloužící pro
obsluhu jednotlivých objektů. Jedná se buď o napojení účelové komunikace (sjezdy ke garážím), či o
napojování obytných ulic. Všechny komunikace jsou v místě napojení navrženy s šířkou 6,0 m (z důvodu
vzájemného míjenívozidel) a nárožními oblouky o poloměrech min. 5,0 m. Současné jsou tato napojení
realizována buď formou zvýšené křižovatkové plochy (plní současně funkci zpomalení průjezdu na
hlavní trase) případně jako chodníkový přejezd.

4.0.6 Poslední napojení bude realizováno v jihovýchodním okraji řešeného území na ul. Nad Hradním
potokem. Jedná se opět o napojení obytné ulice realizované formou chodníkového přejezdu. Šířka
napojované komunikace je 6,0 m, poloměry nárožních oblouků jsou min. 6,0 m.

4.0.7 V rámci dokumentace byly prověřeny rozhledové poměry na všech nově zřizovaných
křižovatkách a sjezdech dle ustanovení ČSN 736102 a ČSN 736110, příp. TP 135. Na všech kříženích jsou
dodrženy požadavky ČSN, přičemž v těchto rozhledových trojúhelnících nesmí být umisťovány žádné
překážky, které lze považovat překážky rozhledu dle ustanovení ČSN.

4.0.8 Rozhledové poměry na křižovatkách a sjezdech jsou doloženy na výkresech napojení - D.2.3 -
Situace dopravního připojení ul. Pod Dvorem, D.2.4 - Situace dopravních připojení na ul. Nad hradním
potokem a D.2.5 Situace dopravních připojení-garáže.

4.0.9 Rozhled v případě připojení na ul. Pod Dvorem a ul. Nad Hradním potokem jsou navrženy dle
ČSN 736102 jakožto pro křižovatku. Rozhled je zkonstruován pro návrhovou rychlost 30 km/h (systém
přilehlých ulic bude zařazen do zóny „Tempo 30", která odpovídá jejich charakteru) a pro skupinu
vozidel 2 (nákladní vozidlo svozu odpadu). Požadavky na zajištění rozhledu jsou dodrženy.

4.0.10 Rozhled na jednotlivých připojeních na nově budovanou komunikaci (obytné zóny) jsou
navrženy dle ČSN 736102 jakožto pro křižovatku. Rozhled je zkonstruován pro návrhovou rychlost 30
km/h (zóna „tempo 30") a pro skupinu vozidel 2 (nákladní vozidlo svozu odpadu).

4.0.11 Rozhled napojení garáží na hlavní páteřní komunikaci je navržen dle ČSN 73 6110 jakožto pro
dopravně významný sjezd, pro návrhovou rychlost 30 km/h (zóna „tempo 30") a pro skupinu vozidel 1
(osobní vozidlo). Rozhled na jednotlivých připojeních garáží do obytných ulic je navržen dle TP 103
Navrhování obytných a pěších zón.

4.0.12 Všechny komunikace, jež budou sloužit pro příjezd vozidel hasičů či příjezd vozidel svozu
odpadu, byly ověřeny pro průjezd hasičské cisterny (CAS 32) a svozovým vozidlem odpadu (délky 9,8
m) vlečnými křivkami v programu AUTOTURN. Provoz na sjezdech a nepojeních podzemních garáži byl

                                                                    6
                                                                                                    NOVÝ VELESLAVÍN
                                                                                         DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ/SRPEN 2018

ověřen vlečnou křivkou normového osobního vozidla max. délky 4,74 m. Všechny vlečné křivky
uvedených vozidel jsou doloženy v jednotlivých výkresech dopravního připojení D.2.3 až D.2.5.

5 DOPRAVA V KLIDU

5.0.1 V rámci zpracování této dokumentace byl proveden výpočet potřebného počtu parkovacích
stání dle výpočtu definovaného nařízením 10/2016 hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy - „PSP").
Konkrétní výpočet je uveden v následující tabulce. Výpočet vychází z aktuálně dostupných podkladů o
funkčním využití a hrubých podlažních plochách budov.

5.0.2 Dle těchto předpisů je území zařazeno do Zóny 03, tj. zóny se stanovenou redukcí počtu stání.
U návštěvnických stání a vázaných stání nebytových funkcí je určen minimální počet stání na 30 % ze
základního počtu parkovacích stání, maximum je pak omezeno 75 % ze základního počtu stání. U
vázaných stání bydlení je pak minimum stanoveno na 90 % ze základního počtu stání, přičemž
maximum není omezeno.

                          IMAZAm.                  OSTAI* «řiV UZlvWA    VTÁXJ
                            XÁKL_
       *•*••**            •YTO       ÍÁ*L*tWl                ___        MAX
                           POČTU
                            ÍTM4   •OČCT        (tMKPWMl
                                 STAM
                                           67,11
                                           30,50   vtaud        —77
                                           43,74
yto»ě Oorrrt    1 - Bgdlanl   7042,00  56  85,00  82,85   74,56 6,28       0,07 2,49 69,59       6,21
  A-D               3201,00     85,00  37,66      3,77       0,96    3U3        2,82
          2 - Bydleni   5466,00 26,00 85,00   54,00   33,89 5,40       0,10 1.13 45,36       4,05
Yt:vó Oanv                     40,00   2,43   48,60 2.18          1.62  0,73       1.64
  E->       1-Bydleni    97,00   27  120,00   3,98      0,80             1,20       0,60
                          60,00        0,24             0,65
 Bodlnné   20 - SuiDv 1 atibnč  478,00          1,67   3,19  1,33          0,24     0,18
 au,i ■      tfovozovn.    100,00
                                     0,33                   2,39
 KMin     5a • ŠtatfcM • )os»,
         matcMd érou                                     0,40 0,50  0,25                                                 1,00
poWtengké    6 - Provozy se
i tanc&W
        sAnima >ifovadmi
  li'.       prostor.

_ 2_

5.0.3 Z výpočtu provedeného dle požadavků PSP vyplývá, že pro řešený objekt je nutno vybudovat
minimálně 141 vázaných stání pro bydlení, 1 vázané parkovací stání pro ostatní funkce a 7
návštěvnických stání, celkem tedy min. 149 PS. Maximum vázaných stání pro bytovou funkci je bez
omezení, pro ostatní funkce smí být vybudovány maximálně 3 vázaná a 16 návštěvnických stání.
Celkový maximální počet stání je tedy ve výsledku bez omezení.

5.0.4 Z výpočtu provedeného dle požadavků PSP vyplývá, že pro řešený objekt je nutno vybudovat
 minimálně 141 vázaných stání pro bydlení, 1 vázané parkovací stání pro ostatní funkce a 7
 návštěvnických stání, celkem tedy min. 149 PS. Maximum vázaných stání pro bytovou funkci je bez
 omezeni, pro ostatní funkce smí být vybudovány maximálně 3 vázaná a 16 návštěvnických stání.
 Celkový maximální počet stání je tedy ve výsledku bez omezení.

5.0.5 Pro potřeby záměru bude v souladu splatnou legislativou vybudováno celkem 77
 parkovacích stání. Z celkového počtu stání bude celkem 132 stání umístěno v podzemních garážích,
 celkem 54 stání bude vybudováno u rodinných domů a 23 stání na povrchu (13 návštěvnických stání,
 4 stání pro občanskou vybavenost a 6 stáníjako rezerva vázaných stáni pro rodinné domy).

                                                             7
                                             NOVÝ VELESLAVÍN i
                                     DOPRA VNÍ ŘEŠENÍ/SRPEN 201fí

5.0.6 Celkové požadavky, navržené počty stání v jednotlivých parkovacích plochách a jejich přiřazení
jednotlivým objektům znázorňuje následující tabulka.

                       Celk.     Stáni zajištěna v objektu        Celkem
               Min. navržený                              zajištěno
Objekt          požadavek počet                 Nová            stání pro
              dle PSP stáni v                páteřní
                           BD 01 BD 02 ŘRD           Obytné   objekt
                       objektu  93        kom.       ulice ’

Bytové domy 01       70  93                             6    99

Bytové domy 02       32  39             39               3    42
                                      54
Radové rodinné domy     45  54                             4* 6~  64
                                             4
Občanská vybavenost     2                                    4

Nová páteřní komunikace     4                                  0

______ Obytné ulice_______    19

    Celkem       149 209                                 209

5.0.7 Jak je uvedeno výše, parkování je umístěno jak na povrchu, tak pod řešenými objekty.
Povrchová parkoviště jsou volně přístupná, na vjezdech do podzemní garáže budou instalovány závory
či vrata, které budou sloužit pro případnou regulaci příjezdů a parkování. Tato stání tedy budou mít
stanoven režim užívání.

5.0.8 Obecně je možné konstatovat, že požadavky P5P jsou z pohledu návrhu dostatečného počtu
parkovacích stání splněny.

5.0.9 Většina parkovacích stání v návrhu je řešena jako kolmá (vyjma stání v obytné zóně) o
základním rozměru 2,50 x 4,50 m (v případe, že není možné zajistit převis vozidla pak, 5,00 m).
Parkovací stání u zdí a jiných pevných překážek jsou rozšířena na min. 2,75 m. Podélná stání budou
realizována o minimálním rozměru 2,0 x 5,75 m. Z celkového počtu stáni bude dle požadavků vyhl.
398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užití staveb vyhrazen
minimálně počet parkovacích stání pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené. Tato stání
budou rozšířena na 3,50 m, v případě podélných stání prodloužena na 7,50 m..

5.0.10 Všechny uličky v parkovišti i podzemních garážích jsou navrženy s šířkou minimálně 6,00 m,
v případě, většina uliček je navržena s obousměrným provozem.

                                                     8
Společnost EuropeanTransportatton Consultancy, s.r.o. připravila tyto podklady pro společnost Nový Veleslavín, a.s. výhradně

pro jejich užití. Použití těchto informaci třetí stranou je výhradně na jejich vlastní riziko.
© European Transportatlon Consultancy, s.r.o. 2018.
                    LEGENDA;

              -           HRANICE POZEMKU                 PARKOVACÍ STÁNÍ

                         OBRUBY                     BUDOVY

                         CHODNÍKY                 EZZ3 ZELEŇ
                         DOPRAVNÍ ZNAČENÍ                VJEZDY A VSTUPY DO ŘD

                         CHODNÍKY                    TRASA POŽÁRNÍHO VOZIDLA

                         KOMUNIKACE                   ROZHLEDY NA PŘECHODECH

                         RAMPY                   ]   ROZHLEDY NA KŘIŽOVATKÁCH

               N                                            polohoplsný systém:

                  *                                               S-JTSK

                r?ra                                             výikový systém-.

               S                                                    Bpv

                    Invootnr:         hUvnl architekt projektu: hlavni Infeoýr projektu:  profesa:

                                              AED

                    NinnSMOO. MOCdtoreO    *unaM •. ho A*
i                   hlavni architekt prefektu:                                   1:750
                                                 čisto miny:
b                   vedeni prefektu.     Ing. ZhynAh Ranstki-í      datum jmény:           1B-0O3
                    hfcWtoíenyrp. rtu:    Ing AMns Jardova
•V                                Ing Jih Soutok          Í»C               D.2
            .■       mtpcwědnýprefefctantéáM: Irg. Pnfr Nčmetok                        D.2.1
                    vypracoval;                        črslpHI-
                                                 pari:
                    čárt/profese:

                    DOPRAVA

                    pfHoha:

                    SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
                                      -C

              ssx -■ X <             7          *

                 . 7AJ

                  B '’

                   X^T\\ ->
                   ..'■'XXC: ,.-

    &              jL w ÍX|v // y*♦© X                                 ->
                                                          /
              w^S w
               / /  ... F- V‘
                        í    )• ♦■
               7“í
            Z                                              r7
              w'7v; J4

                         :

lesla          3 : i: 8£ *'w. i

            i

                                                       ♦
            I í■ .■          ■   % * -J. \ -A  ” ’* \ *■■'               X

                                ■*       '■

                         '^n           Mb ■rnaul MA                   HieortAxTHAMBFonrktina
      sť      Caoltote            «««*- wm t-e-.a                    COKeULTANCV.«r.•
         —• m T-oM mitoioamtawena     ■mkMOM.>.r»lo
            •tavba:                                       Ctol.lw.-J;

                                                       t ttmwni

                                                       ■MXrxwwotB"’

      %

            Nový Veleslavín

            Konverze areálu bývalé teplárny na obytný soubor

            •tuoeá.

            DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

            hlavni architekt projaktu:                 dflum:                    OOTOtB
                                          hxtnat:                     G«A4
            vedeni projektu:        inj. Zbjnék Ranstfol
            hlavni Intenýr projektu:       OJene Jarxfovů    mWRke.                     tsoo
            xt-dpovOdný imrjektant čáetL-               zakázkoví iu
            vypracoval           log J»i Souček       Stalo změny.                  1B-CO3
                            ing P*irHěrne&*       natum změny:
                                                                 D.2
            čkťproteee                         čint                    D.2.2

            DOPRAVA                          Stal, prs.:

            phtoha:                          pare:

    0 10   20  SITUACE PODZEMNÍCH GARÁŽÍ
GARÁŽ POD OBJEKTY E A F                                   GARÁŽ POD OBJEKTEM F

     a

                            *J

GARÁŽ POD OBJEKTY A,B,C A D

                              *7 1-r                   ■6   L

                               II                   *1

                                             9 5 «-L*     M       /-
                                                          ’/9
                                                    r? s r
                                áI §    Ž      G >

5 5                                    s          s^‘
d 4
                     3 8                I     iiiii! > i >
                     II
H H                               ik I    i
iIlhnH.. , I i IH í
               Ji I?  3            1  Q   I
                                I
lim i H H I 5 í í í § 5 5 3 5 S g                  £

                       H        i    a c2sf li lilii |

111 i i n s n 11 B5 11 li N HI                       dl J]  i

III              III                     ‘5’1  i t
                     Oo oo ■ O       lili ll I           1
                                    !!!n I Z 1
                                            hl

     I                                  -'O

              í                        •o o

     i                             í^d

           i\                          A .I

/                                       A <\>>\

                                          f

                                  ** ^7

                     7'J :         485

                            F ('

                              ~~ * {

                              es J      "&-J/

                       < /1 B            I
                       l * S'-V

                         I    >* JI £

                       /// á»

                  -     / *&ř-- A- J ®
   F< í li,ds oiJ ? L                                                                        II S
                           1iMmí i11im!i            Q iíl                                   ■

   ?iíhi, ž ž                                    I £                                 l8
   ] | . 1          i  iíi
                                            iil I                                  mi!! I i l
   .«i
  s líni                                                                                 I

                                            I Q                                 1

a K               II                           J £     jI lili! I 1 i C 2

i                                                  > ?
                                                                                 Jílí
                                                                                       i i
                                                                                 t trn

                                                   ?{ !
                                            ,11 Jlll í                                !l dli
                                               !!!■,

1                  ra       •    J

             llk         [3-

«                  I •■* v                     i.

                             t

             i 'Ir                                                             I ■

  y           I !                                   7

                           *         fl

i...                    I                    <
W?
             ". ■■                                                      T

   - JV/J.4                            £

          /                              >

’a‘

€ l

’r-;

I '! C.                                     >                                               I

I                  I                             I                                 i nhnI
           I                    1 ■
                                                                                 6:::hs / i ■ iii 8
h
                                                                                 --/ á
                                                                                 lili isI

                                                                                 i I   ■ 3 55
                                                                                 ■ •I
1 i?          tl’ !                   I! F               oI H*t

I'       8 lil              2              I§           n

íi                                                 <            I .

«j I       I                            I    ilii!      €    mil! .h!(
J2 *
                      í. Lif             I £          c
?
                                                  I
                                               I CL
i/    i                                                     ill
                                               C 2
É
                                               > ?

x |                      li                      CO s          liti

                 ■8      £2                      Jíl ££!i        tt rt       i

s            8M'i                                            I    i     (1i

ir                                             ■N               H
                                             iil
s                      <               I    iiin

s       4

                   s        *               f                        §

         ! -                       1

íí            q               1 "i      . í
i! I
í! S .£ £   af                  ■8                    11

   ih    Ě                      «

hi i i ó ; 5                     i . •    <

3 >        1h1í1 .rfl1    5 !1

                   i                                               8

                   i

                   ■

                   i

      i      • '• *                                             ft a
  i              **

                   ž                                 «

,5                                                  6             n

     z                                                        Xf

A*                               8                               9
                                                  «
                ?
                                                            o

                         NJ     -        ■O ><_»          HJ   
                                                    ó    ■O  r-í
                         s §8- O     o         rH  oucon
                                 o m                 in   --E
                         're                 O cn
                         o      r>J       O                £
                            —              <£
                            x  lH        co                2

E                        Sě                              a.

<_>  >u  >u            KJ
                                       Jí   *
 N                        XI     >u  jí                  i
'D                                          'L>
                         re
>□N                       c        § § Jí

£■                        0)     § S§ R § 8 8 ó
                         u
Ě                                       O   cS  LH
                         're
                                       □
                         -o-
                         c   zo.
C    Q.
O                        "O
    £
                10        Ol Q

*u X              re

H-   D            s £
    C
(oU   'JU           CL

    Q.           O        >vn>j    o
                O
                         Oc     O
     O           N        2      Oí
r£D   -C
                «5              CM (£             T-l     r-t
 C
    c     O      H

    e     £      £

          3

fA        '>re
          '>c
O                íA       E
O- '□
                2a>                                  2
CU O                       JÍ              2      _QJ
N -C
                >                       CL      CL     CL
 E o  rj  E o     E o

          rce     N        5      E       Jí   E   -»í     jí
                                  -X.

N    ro     > c     in                             c
    o.     *re     m
c                n
S
Q. OJ
                                                    £
                                                    'S
E "o        CL                                   our>e
          a>      re•^1                                 ■o
s o               L_
                -o±                                  c
-5C        '«      re                             i_     >(U
'OJ        re      z
    ro     >                                    CL     wo
c
                                              NJ

>n <_D Q-     £                                    E E tí
                                                        I
    a.           «o                                   £
                n\O                                      o
> *         3      in                             *oo-*    CL   £ac,
                m
c *-        *vurree                                 CL     re
c)     ’W »-<                    c      c      ž < -E       >-
                                                      ‘Ě- o
_ro                                      O)     •O     .8 -re >V1    co :

          o      V)                      1      S      jí   re     CL
          Jť                                             c      3
'
                re                             c□ s >Š 2 f           O
D                                                             CL
JO         8      so              >>              2 o Eo >NJ     CL
          (U      1 o                                      O
ra                      fN O                        •E
          >
H                        re     ° i 2 c     MU      jí         <£
                         cNJ
          o >     '>              •s H o      — C     2 ČL        re     i
                         Q-                              £re
                Ž                             Jí              O
                         E
          z      z                                 Q            Jí
                         o
                         'ree    re  'S   -g  >£a>     C re        CL    re
                                                ač
                         OJ     II 8                       >o     NJ
                                              Ž O
                         >NJ       £ 2 S § E  >i_                     o
                         re      "I £
       re       2      E    Z            >•  £   E   o 2         re  E   I
                               1&     E
       £>re      •a     3                   'J 2          ■O  š
               O   CL     re  S
              c      Q                2n     cl  rsj CL   Q-   £
                                       >Q            N  a CL O

                                       O               NJ
        2 fi         aI                                                                             8 E

         li =        3   II                                                                         - §
                   i1                                                                             5:?
        imhn 11 i      i
                                                                                                 Q.TJ
        £
                                                                                                hE 6
        c
                    i I fc                                                                          ‘E E
        IS
                   iL                                                                             |2

                                                                                                « .Sf
                                                                                                 c  -u-

                                                                                                ••a3 §

                                                                                                |s
                                                                                                o= =
  •*vy-v, \ \       i     I       • ň                                                             I
                                                                                                Is
                          ‘II -               I

   V *                                                *                                   X**- -     H ra

           i                              í

                          ’ Z « *4 9                                                                  rl

                                                                               ť                 >u

               •i fe                           4               o                         ®Q«i          ra
                                                                                                Ji
                                        •í                                                     i  O

                                       i 4 P-J i           éP3                                         c=
                   •<                                                                             £

           *    'i *<                                                             8

     6                     íi                      1f • Q                                          4

               t          « * 4 1• •                                                      1 i        t3

í        I«í           «                                    /.                                    «

                ■/’dl        i                       O                                 l          6 í

          «                    *              ■ o<-?
               S":? ''
                          I

        : -r^ I )cu                                                    ■:.r          ©

                                               5

      &>                                                                                 i
                                                                                            i
     o

                                       •i

í                                                               « ■»

                                                                I      í                í \ -s /    í
                                                                                        L' i
                                                                   ?í                          á
                                                                                              i
   ií                                                         Kr ■’                      «

                                                 »                                         1

        i                                              Ífj S     ’ /     h                       I,

               1                                        t     * 4

i                              %                           í

  5                                                                      7

   1/         i          -i                                      —i                             I UJ &

               ?4        i                                        - !                É      lli! ířI 4^ -J

  ‘   5                                                           ?               !

                                                                      i        -5

                                                                   »

, 9 1     »                             5

                      z                                                        i ? t
                     Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
                     Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

   FtskZ.

   Adresát:    PM6 s.r.o.

           Předvoje 449
           162 00 Praha 6

   Vaše č. j.:   TSK/35145/18/5110/Ve
   Naše č. j.   14.05.2019
   Vyřizuje/tel..
   Dne:

Praha 6, Veleslavín, Nad Hradním potokem, obytný soubor Nový Veleslavin - konverze

areálu bývalé .teplárny. (investor           NOVÝ VELESLAVÍN a.s.],

DŮR.

Projednali jsme dokumentaci pro územní řízení a vydáváme toto technické stanovisko:
     - za vlastníka HMP souhlasíme, podle § 10 zákona 13/1997 Sb. ve zněni pozdějších

předpisů, s připojením stavby na komunikační síť,
       nové budovanou a zrekonstruovanou komunikaci s dlážděným krytem mezi

komunikací Pod Dvorem a U Zámečku (na parc.č. 134/1, 134/2, 142/1 a 627 k.ú. Veleslavín)
včetně chodníku a přechodu pro chodce nebudeme přebírat do naši správy, její umístění na
části pozemku parc.č. 627 k.ú. Veleslavín požadujeme majetko-právně dořešit s EVM-MHMP
a tuto část pozemku odebrat z naší správy,

     - do naší správy a údržby převezmeme prostřednictvím EVM-MHMP:
     • nové zrekonstruovanou komunikaci U Zámečku v úseku Nad Hradním potokem -
dlážděná komunikace Adamova bez přechodu pro chodce, včetně nové vybudovaného
východního chodníku,
     • nově zrekonstruovanou komunikaci Nad Hradním potokem včetně
rekonstruovaného jižního chodníku a nově budovaného severního chodníku,
     za předpokladu vyřešení majetko-právních vztahů, a to i pro příslušně části pozemků,
     - vozovky komunikaci U Zámečku a Nad Hradním potokem požadujeme provést s
živičným krytem a žulovými obrubami,

   Technická správa komunikaci hl. m. Prahy, a.s.            IČ: 03447286. DIČ: CZ03447286
                            Tel.: +420 257 015 111, e-mail: tsk@tsk-praha.cz
   zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B vložka
   20059                         w/w.lskL'aha.cz, Datová schránka: mivq413
   Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město
     - požadujeme, aby v chodnících přebíraných do správy a údržby TSK nebylo
vysazeno stromořadí,

     - nové budované vozovky komunikaci větev „A“ a větev „B“ včetně východního
propojeni obou těchto větví na komunikaci Nad Hradním potokem, převezmeme
prostřednictvím EVM-MHMP do naší správy a údržby za předpokladu vyřešení majetko­
právních vztahů, a to i pro uložená vedení inž. síti a pro příslušné části pozemků a za
předpokladu zařazení do sítě místních veřejných komunikací příslušným silničním správním
úřadem,

       vozovky větví „A" a „B“ včetně jejich propojení požadujeme s živičnou konstrukcí a
s žulovými obrubníky. Parkovací stáni požadujeme z drobné dlažby žulové dlážděné do
kroužků, oddělených od vozovky zapuštěným žulovým obrubníkem,

       chodníky, vjezdy a vstupy do řadových rodinných domů u větvi „A“ a „B“ a jejich
propojení nebudeme přebírat do naší správy,

     - prostor určený pro umístění kontejnerů tříděného odpadu požadujeme realizovat se
zesílenou konstrukci,

     - veškeré žulové obruby požadujeme typu OP 4,
     - na komunikační práce požadujeme záruční Ihútu 60 měsíců,

       upozorňujeme, že komunikace Pod Dvorem a Adamova jsou po rekonstrukci a
nesmí být staveništní dopravou poškozeny,

     - trasu staveništní dopravy požadujeme projednat a odsouhlasit s OS TSK pro Prahu
- Severozápad minimálně 60 dní před zahájením stavby, požadujeme požít pouze solo vozy
nikoliv vozidla s návěsy a přívěsy,

     - požadujeme, aby investor před zahájením stavby provedl na vlastni náklady
pasportnl foto dokumentaci komunikaci v úseku vedeni staveništní dopravy dle předchozího
projednání (včetně chodníků a nároží), a komunikaci Pod Dvorem a Adamova v celé délce a
předal ji OS TSK pro Prahu - Severozápad při uzavírání nájemní smlouvy,

     - v případě poškozeni výše uvedených komunikací v souvislosti se stavbou a
staveništní dopravou, budeme požadovat jejich opravu na náklady investora - nutná finanční
rezerva na tyto stavební práce,

        při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách
povrchů komunikací požadujeme dodržovat "Zásady a technické podmínky pro zásahy
do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě”,
schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění
přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014,

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy, a s.                  IC: 03447286. DIČ:
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B vložka                     CZ03447286
20059
                           Tel.: *420 257 015 111, e-mail IsKOtsK-
Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1 - Staré Město                          praha.cz

                         www.tsk. raha cz, Datová schránka: mivq4t3
     - veškeré bližší informace a případné konzultace kvýše uvedenému paní
Techlová, číslo telefonu: 257 015 772,

Z hlediska oddělení správy kanalizačních staveb máme tyto požadavky a připomínky:
     Odvodnění komunikaci přebíraných do správy TSK musí být řešeno

prostřednictvím uličních vpustí do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě a provozu
PVS a.s a PVK a.s. (nikoliv pomocí kanalizačních stok do retenční nádrže !).

     K odvodněni komunikací přebíraných do správy TSK nesmi být použito žádných typů
zakrytých žlabů (zamřížované, štěrbinové).

     Nové uliční vpusti (dále jen UV) musí být osazeny celolitinovými rámy s mřížemi 50 x
50 cm, třídy D 400, dle EN 124. Tělesa UV budou provedena z betonových prvků DN 500, bez
usazovacího prostoru s odtokem ve dně a nebudou do nich zaústěny žádné přípojky, krom
odtoku. UV budou osazeny koši na splaveniny typu A4, z pozinkovaného plechu, výšky 60 cm.

      Obetonované přípojky UV, DN 200 budou vedeny v přímém směru a spádu,
 přednostně bez spádového stupně, kolmo na kanalizační stoku. Je nutno dodržet minimální
 vzdálenosti těles UV a jejich přípojek od ostatních sítí, dle ČSN 736005.

     Před převzetím UV do naší správy požadujeme provést kamerové prohlídky těles UV a
 jejich přípojek a předat je v digitální formě přímo na oddělení 2180 TSK - správu
 kanalizačních staveb, (bližší informace p. Chlum, číslo telefonu : 257 015 720)

 Z hlediska oddělení správy dopravního značení nemáme námitek, avšak požadujeme,
 aby dopravní značeni bylo provedeno dle .Technických podmínek pro svislé a vodorovné
 dopravní značení“ (viz příloha); upozorňujeme, že do naší správy a údržby budeme přebírat
 pouze dopravní značení sloužící pro potřeby provozu na komunikacích ve správě TSK,

 Z hlediska odděleni přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB nemáme
 námitek.

 Oddělení dopravních analýz a dopravné-inženýrské koordinace nemá z dopravné-
 inženýrského hlediska námitek,

 Z hlediska oddělení správy telematických systémů a vážení nemáme námitek.

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy, a.s.                  IČ: 03447286. DIČ:
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B vložka                     CZ03447286
20059
                           Tel.: *420 257 015 111, e-mail: tsk@tsk-
Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1 - Staré Mésto                          oraha.cz

                         wvAv.tsk raha.cz. Datová schránka. mívq-T.3
           požadujeme předložit další stupeň PD k vyjádřeni, včetně tohoto stanoviska
k DÚR, se zapracováním našich připomínek (PD pro další stupeň musí mimo jiné obsahovat
i detailní technické řešení jednotlivých komunikaci určených do správy TSK, včetně
konstrukcí a řezů, odvodněni a dopravního značení a bude zde jasné specifikovaný budoucí
správce, příp. správci, nově budovaných komunikaci, a to závaznou formou, např. prohlášení
investora, stanovisko budoucího vlastníka, apod, včetně přehledné barevné situace
s vyznačením rozdělení budoucí správy),

           před termínem kolaudace požadujeme předáni dokumentace skutečného
provedeni stavby (DSPS) do oddělení 5140 TSK (geodetické zaměřeni včetně i nově
realizovaného svislého a vodorovného dopravního značeni a kanalizačních zařízení, tzn.
uličních vpustí, přípojek, stok apod + realizační dokumentace, bližší informace pani
Koťátková, číslo telefonu: 257 015 236). Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány
v digitální formě (formát např dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a označeny číslem akce 2019-1025-
00421, přiděleným oddělením koordinace TSK. Kladné vyjádřeni od oddělení 5140 k předáni
této DSPS je nezbytnou součásti pro ukončení výkopového povoleni a nájemní smlouvy,

          k této projektové dokumentaci přikládáme stanovisko od odděleni koordinace
TSK, které si ponechává PD pro vlastní potřebu,

          závěrem upozorňujeme, že toto technické stanovisko TSK slouží pouze
jako podklad pro stanovisko vlastníka EVM - MHMP, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1,
se kterým je rovněž nutné řešit majetko-právní vztahy u komunikaci a pozemků, které jsou

                              lili
     .Technické podmínky pro svislé a vodorovné dopravní značení11

Kopie: 2160, 2180, 2210, 3010/Ču, 4150, 5130, 5140, 5150, 5200, 5320,
     5110/SK - ev.č. 1735/2018,
     MHMP-DOP, MHMP-EVM + návrh majetko-právního řešeni

iinická správa komunikaci hl. m Prahy, a.s.                   IČ: 03447286, DIČ.
                                             CZ03447286
is v OR vedeném MS v Praze v oddíle B vložka
                           Tel.: *420 257 015 111, e-mail: tgkflUsk-
69                      4                        praha cz

  770/B. 110 00 Praha 1 - Staré Město     www.tskj raha^cz, Datová schránka: mivq4t3
TSK-.,.              Technická správa komunikací hl.in.Prahy, a.s.
                 Řásnovka 770/8
                 110 00 Praha 1 - Staré Město

                           PM6 s.r.o.

                              Předvoje 449
                              Praha 6
                              162 00

Váš dopis      Naše č.j.                Vyřizuje/linka     V Praze dne
      TSK'107/19/5130/Ba                             22.1.2019

 Věc : Nad Hradním potokem a okolí, P - 6, Nový' Veleslavín - konverze areálu bývalé teplárny na
      obytný soubor DUR

  K předložené dokumentaci Vám zasíláme následující koordinační vyjádření. Při dalších jednáních
uvádějte přidělené číslo akce.

      KOORDINAČNÍ VYJÁDŘENÍ

Číslo akce : 2019-1025-00421

Název akce : Nad Hradním potokem a okolí, Nový Veleslavín P6

Plánovaný termín : 30.09.2019 - 31.10.2022

Typ akce : kanalizace, vodovod, plynovod, topné kanály, elektro, veřejné osvětlení, ostatní slaboproudé, nově
budovaná vozovka, nově budovaný chodník, parkovací stáni, rekonstrukce vozovky, vjezd do objektu, novostavby

INVESTOR : Nový Veleslavín, a.s.                       Tel.
Odpovědný pracovník : Skoikovský                       Fax
Ulice Na Okraji 335/42
Obec Praha 6                                 Tel. ;
Místo                                     058
PSČ 162 00                                  Fax

1NŽENÝR1NG: PM6 s.r.o.
       pncovtA

Ulice : Předvoje 449
Obec : Praha 6
Místo :
PSČ : 162 00

Koordinační vyjádřeni k akci t 2019-1025-00421 - Strana: 1/3                IČ03447286, DIČ: CZ0344/286
                                       Tet: .420 257 015 111. e mail: uk@uk prahe «
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
upč v OR vedeném MS v Pm* v oddíl* R vtoika 20059                www.Ukpraha.a. Datová schránka: mivfl4l3
fesnovta z/D/8,11000 Praha 1 Staré Město
V případě. že bude investor provádět souvislou úpravu povrchů v celé šíři (vozovky, chodníku, parkoviště. atp.), je
povinen před zahájením těchto úprav požádal oddělení koordinace TSK o nové vyjádřeni. Souhlasné stanovisko k
zahájeni akce (Číslo VK) vydá odděleni koordinace po splnění podmínek předepsané koordinace. Toto vyjádřeni
nenahiazuje stanovisko svodné komise TSK.

PŘEDEPSANÁ KOORDINACE

                  Nutno dodržet podmínky stanovené EVM MHMP
                           (svodnou komisí TSK).

Akceč. 2000-1025-01384 MODER.TRATI PRAHA-LET.RUZYNÉ-KLADNO 1.ET.P6
Plán : 01.07.2024-31.12.2028
Investor : SŽDC, státní organizace

   Adresa : Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
   Zastoupený : Jindra ing. 1 elefon : 972 244 726

                                                                     X

Akce č. 2016-1025-03211 Na Okraji,Kladenská,J.Martiho, př. vodovod, ř. P6
Plán : 01.02.2019-31.12.2019
Investor : PRAŽSKÁ VODOHOSP.SPOL., A.S.

   Adresa : Žatecká 2/110, Praha 1, 110 01
   Zastoupený : Stehlíková Mgr. Telefon : 251 170 350, 605 223 199 Fax : 257532632
Inženýring : KOMPRIN, S.R.O.
   Adresa : Bělohorská 126, Praha 6, 169 00
   Zastoupený : Kvasničková ing. Telefon : 222 540 166, 605 100 717 E-mail
daniela.kvasnickova@komprin.cz

Akce č. 2017-1025-00942 Pod Novým lesem a okolí, rek kanalizace P 6
 Plán : 01.02.2019 -31.10.2019
 Investor ; PRAŽSKÁ VODOHOSP.SPOL., A.S.

   Adresa : Žatecká 2/110, Praha 1,110 01
   Zastoupený : Touška Telefon : 251 170 286 Fax : 257532632 E-mail: touskal@pvs.cz
 Inženýring : SWECO HYDROPROJEKT A.S.
   Adresa : Táborská 31, Praha 4, 140 16

   Zastoupený : Fleková ing. Telefon : 261 102 479, 720 957 259 E-mail:

 magdalena.flekova@sweco.cz

                                                                      X

 Akce č. 2017-1025-00946 Pod Novým lesem a okolí, ohňová vodovodních ř. P6
 Plán : 01.02.2019-31.10.2019
 Investor : PRAŽSKÁ VODOHOSP.SPOL., A.S.

   Adresa : Žatecká 2/110, Praha 1,110 01
   Zastoupený : Touška Telefon : 251 170 286 Fax : 257532632 E-mail: touskal@pvs.cz
 Inženýring : SWECO HYDROPROJEKT A.S.
   Adresa : Táborská 31, Praha 4, 140 16
   Zastoupený : Fleková ing. Telefon : 261 102 479, 720 957 259 E-mail
 magdalena.flekova@sweco.cz

Koordinační vyjádření k akci č. 2019-1025-00421 - Strana: 2/3            C: 03447286, DtČ; CZO3447286
                                re..: .470 757 015 Ml, t-mift Uk(Pt« p-eha.cz
Technická zpráva komunikaci hi. m. Prahy, a. i.
ňpil v UR vedeném MS v Praze v oddíle B vložka 20059        www.tsip-ahaxj. Datová echránko: mtvqátJ
fi-únovka 770/8.11000 Praha 1 Staré M«to
   Akce č. 2017-1025-02645 Vcleslavinski a oknlí, optická síť Pe3ny Net 1’6
   Plán .-16.03.2019-31.10.2019
   Investor : Pe3ny Net s.r.o.

      Adresa : Křenová 438/1
   Inženýring : ProteIPro, spol. s r.o.

      Adresa : Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10.106 00

TSK. hl m. Prahy as. zpracovává osobni údaje za účelem oprávnčných zájmů naši společnosti. Informace o zpracováni osobních
údajů naleznete na webových stránkách: http://www.tsk-pralia.cz/wps/portal/root/o-5polecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha/Pzoou
Upozorním:
Techmcká správa komunikaci M. m. Prahy a.j. (dále jen .TSK') odmítá přt sví činnosti jakékoTi protiprávní a neetdé jednáni ■ v maulmaini míře dodržují transparentnost
a lejsku. zamfatnanci a osoby Jednající u TSK jsou povinni se ph svém jednáni hdrt zásadami Crimlnal compllanee programu (díle jen „CCP"), který je nedílnou součástí
firemníkulturyTSK. Každátosob jccfcwjícich taTSKje povinna omámitjakékali podcrVéa protiprávníjednáni, kteréjev rozporu»CCP. Pokud osoba Jcdnnpcl ZB >5K
jedná v rozporus CCP, nenítakovéjednánipovalováno za jednánív rámo nebo zájmu TSK

Koordinační vyjádřeni k akci č. 2019-1025-00421 - Strana: 3/3           IČ. 03*47286. DIČ: CZ£B*472B6
                                TeL: «42O 257015 111. e-maá ukgukpraba cz
Technická správa komunikaci hl m. Prahy, a.».
rapír v Qfl vedeném Mí v Praze v otkWe H violka 20059       www.ttkpraTia.a Dnioví tchránkarmívqítl
ŘísnovKj 77Q/8. 110 00 Prahu 1 - Statí Mélio
Z fSK.... TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (04.2017)

Svislé dopravní značení

     Navržené dopravní značení bude odpovídat ustanovení zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprav a řízení provozu na pozemních komunikacích. Navržené provedení a umístění značek bude odpovídat ČSN
EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky - část 1: Stálé dopravní značky, včetně národní přílohy NA I.

     Provedení a umístění SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a s dalšími souvisejícími předpisy a normami.

     Kvalitativní a technické podmínky pro svislé dopravní značení

     Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy.
TK a ZTKP vydané MD a TSK hl. m. Prahy a.s.

     Činná plocha dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1 a ZTKP stanovené TSK lil. m. Prahy.
Grafika provedení činné plochy, světelně technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních
značek budou odpovídat platné ČSN EN 12899-1, a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikaci - VL
6.L. „Svislé dopravní značky“.

     Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými
rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z AL slitin. Poloměr zaobleni rohů štítů značek
umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní
přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl.
NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Činná plocha značek musí být z retroreflexní fólie třídy RA2.

     Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 70 mm
s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazené budou do základových patek z prostého betonu. V případě použití
dvousloupcové konstrukce je vzájemná rozteč sloupků v rozmezí 30-45 cm. 'lomu je přizpůsobena i šířka základu
90x50x70 cm. Základy budou proveden}' z prostého betonu tř. C 16/20-XF 2. V případě možnosti osazení značky
na sloup veřejného osvětlení je toto preferováno.

     Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být ccrtifikovány autorizovanou zkušebnou
a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

     Vodorovné dopravní značení

     Vodorovné dopravní značení na celé stavbě musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým
napojením na VDZ navazujících staveb.

     Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách (pouze v případě nového asfaltového
povrchu, jinak se provádí ihned aplikace z dvousložkových plastů) v první etapě se na nový koberec položí
kompletní VDZ pouze jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro
počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek), případně po uplynutí zimního období se provede druhá etapa, kdy se
značení provede z dvousložkových plastů. Materiál užitý pro obě etapy provedení VDZ musí být schválen MD.
Pokládka VDZ bude provedena technologií štěrkového plastu, popřípadě strukturálního plastu, nepoužívat
dvousložkové stříkané tenkovrstvé plasty. Na dlažbě bude proveden vždy nástřikjednosložkovou barvou.

     Kvalitativnía technicképodmínkypro vodorovné dopravníznačeni
     7*//*-*Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky platné ČSN EN 1436
„Vodorovné dopravní značení“. Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6 - Vybavení pozemních
komunikací, část 6.2 Vodorovné dopravní značky a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na
pozemních komunikacích.

Předávání značení do správy TSK

Neprodleně po dokončení stavby předá investor výstavby, popř. jím pověřená osoba (zástupce TD1,

inženýringu, nebo dodavatele) správnímu techniku TSK a.s., odd. 2270 - dopravní značení, do správy. Přejimka

proběhne na místě stavby (není-li dohodnuto sc správním technikem jinak) a následně z této přejímky bude sepsán

přejímací protokol. Nedílnou součástí přejímacího protokolu bude Stanovení místní úpravy provozu vydané

příslušným silniČ. správním úřadem a orazítkovaná situace dopr. značeni (razítka silničního správního úřadu a

Policie ČR), tuto dokumentaci předloží předávající strana. Ještě před fyzickou přejímkou DZ bude na TSK - odd.

2270 emailem zaslána situace DZ ve formátu pdf. Kontaktní email: vdadimir.musil@tsk-praha.cz

                 Tíiíma                            /^8
        Souhlas s využitím kapacity pozemku pro umístění stavby

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA.

1Č: 000 64 581, se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1.,

Zastoupená...         , (dálejen .Společnost*),

jako výlučný vlastník pozemků parc.č. 659/2, 619/1,617, v k. ú. Veleslavín., obec Praha 6, tímto

                SOUHLASÍ

s využitím kapacity těchto pozemků za účelem splněni výpočtu hrubé podlažní plochy a stanoveni
koeficientu zeleně pro umístěni stavby s názvem:

Praha 6 - Veleslavín - NOVÝ VELESLAVÍN

— konverze areálu bývalé teplárny na obytný soubor,
Nad Hradním potokem 386,, na pozemcích pare. č. 126, 130/1, 130/7, 130/9, 130/10, 130/11, 30/12,
130/13, 130/14 v k. ú, Veleslavín, dle přiložené katastrální situace, která je nedílnou součásti tohoto
souhlasu.

Tento souhlas Společnost udčlujc pro účely prokázáni souladu s požadavky Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy jako podkladu pro vydání rozhodnuti o umístění stavby na předmětných
pozemcích ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a pro vydání závazného stanoviska orgánů územního plánování
podle § 96b stavebního zákona. Vlastník šije vědom důsledků, které z udělení tohoto souhlasu pro něj
s výhledem na budoucí potenciální zastavitelnost jeho pozemků vyplývají.

Tento souhlas se uděluje pro:

Nový- Veleslavín, a.s., společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddíle B, vložka 20282,
IČO: 036 55 636 , se sídlem Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6,
jejímž jménem jedná na základě plné moci, společnost PM6 s.r.o.. Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6,
(dále jen Stavebník)

Zároveň Společnost výslovně souhlasí s převodem práv z tohoto souhlasu, jakož i případného
navazujícího územního rozhodnutí ze Stavebníka na třetí osobu.

V Praze, dne  2019

                Za HLAVNÍ MĚSTO PRAHA.

Příloha: Katastrální situace
                                                Příloha č. Oy

                     VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
           prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2021 10:15:03

Vyhotoveno bezúplatné dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: 1 pro HLAVNI MĚSTO PRAHA

Okres: CZ0100 Hlavní mésto Praha                           Obec: 554782 Praha

Kat.území: 729353 Veleslavín          List vlastnictví: 402

           V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Á Vlastník, jiný oprávněný______________________________________           Identífikátor      Pod: i

Vlastnické právo                                   03655636
   Nový Veleslavín, a.s., Na okraji 335/42, Veleslavín,
   16200 Praha 6

                                   ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti     VýměraIm2] Druh pozemku ___________ Způsob využití            Způsob ochrany
     Pozemky                                        památkově chráněné
      Parcela  2125 ostatní plocha   jiná plocha                   území
       126                                        památkově chráněné
           22643 ostatní plocha   manipulační                   území
       130/1              plocha
              96 ostatní plocha jiná plocha                   památkově chráněné
       130/7    383 ostatní plocha  jiná plocha                   území
       130/9               jiná plocha                   památkově chráněné
       130/10     42 ostatní plocha                          území
                                                památkově chráněné
       130/11 48 ostatní plocha    jiná plocha                   území
                                                památkově chráněné
       130/12 63 ostatní plocha    jiná plocha                   území
                                                památkově chráněné
       130/13 170 ostatní plocha    jiná plocha                   území

       130/14 77 ostatní plocha    jiná plocha

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v Části B včetně souvisejících údajů

 Typ vztahu

           Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
                                   strana 1
                VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
      prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2021 10:15:03

Okres: CZO1OO Hlavni město Praha Obec: 554782 Praha

Kat.území: 729353 Veleslavín   List vlastnictví: 402

      V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR
     Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
                                strana 2
                VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
      prokazujíc! stav evidovaný k datu 29.09.2021 10:15:03

Okres: CZ0100 Hlavni město Praha        Obec: 554782 Praha

Kat.území: 729353 Veleslavín        List vlastnictví: 402

      V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu
Plomby a upozornění Bez zápisu
E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJJ k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR:
Katastrální úřad pro hlavni město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotoví 1:                  Vyhotoveno: 29.09.2C21 10:35:32
český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR
     Katastrální úřad pro hlavni město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
                             strana 3
II                                             29.09.2021

  1
          - Kladenská

        O

                            av.

             \
              T
             \
J

                                           ~4—  C
                                           1—
                                              D
             50 m
                                              to innoninxmi]
Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © 7-MAPY
                                                        1 :1 887
                     VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
           prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2021 10:35:03

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: 1 pro HLAVNI MĚSTO PRAHA

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha          Obec: 554782 Praha

Kat.území: 729353 Veleslavín            List vlastnictví: 430

           V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné Číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný                                Identifikátor Podíl
                                             00064581
  Vlastnické právo

    HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město,
    11000 Praha 1

                                     ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti    Výměra [m2] Druh pozemku    Způsob využití            Způsob ochrany
     Pozemky
      Parcela       803 ostatní plocha ostatní                památkově chráněné
                          komunikace              území
       617        2858 ostatní plocha
                          ostatní                památkově chráněné
      619/1        643 ostatní plocha komunikace              území

       659/2                 jiná plocha              památkově chráněné
                                             území

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

 Typ vztahu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR

    Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
                             strana 1
                 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
      prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2021 10:35:03

Okres: CZ0100 Hlavni město Praha Obec: 554782 Praha

Kat.území: 729353 Veleslavín   List vlastnictví: 430

      V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

         Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu kstestru nemovitosti ck
              Katastrální úřad pro hlavni město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
                                      strana 2
              VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
     prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2021 10:35:03

Okres: CZ0100 Hlavni město Praha      Obec: 554782 Praha

Kat.území: 729353 Veleslavín        List vlastnictví: 430

     V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotovil:                 Vyhotoveno: 29.09.2021 10:43:57
český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

     Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitost; Cft

         Katastrální úřad pro hlavní mčsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
                                 strana 3
PRA HA                                     29.09.2021
PRA GUE                                       -—*-
PRA GA
PRA G

V' f
                                  D

w

      D

         ■ I I I .» 'v Z- •

                                     Dír

   p/é-                                   |I >°
                                        1 °
-J /    ^k~á
                                        1I >°

                                        £l
                                        tca Ii
                                        PÍ

                                        -tu__

                                        Z *

        ^Na^ku'-J

             50 m                         1:1 887
Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti O T-MAPY
                         log. Alenu DrvotovA            Příloha Č. J

                         SOUDNÍ ZNALEC             e-mail: cnalecíjůdnotava.c:

                       v oboru: Ekonomika- ceny a odhady podniků

R Novotného 1I43r Kladno-Kročehlavy, 272 01   IČO 4S 69 10 46

                    ZNALECKÝ POSUDEK

                        Č. 239/027/2021

rvotová Znalec:                 Ing. Alena Drvotová
                         R. Novotného 1143, 272 01 Kladno
VLEC                       IČO: 486 91 046

»k«                       Ekonomika - Ceny a odhady podniků
odnik*

      Obor/odvětví/specializace:

Zadavatel:                    Hlavní mčsto Praha, IČO: 00064581,
Objednávka č.:                  odbor F.VM MHMP,
                         se sídlem: Mariánské nám. 2/2, Praha 1,
                         PSČ 110 01, Česká republika.

                         OBJ/36/03/003263/2021 ze dne 23. 7.
                         2021

    Znalecký úkol:              Stanovit cenu obvyklou pozemků p.č. 617/B,
                         p.Č. 619/C, p.č. 659/D, vedených na LV č.
I                         430 v K.Ú Veleslavín (729353), obec Praha
    Číslo vyhotoveni:             (554782).
    Datum ke kterému je ocenění zpracováno:  Odhad je požadován za účelem poskytnutí
    Datum vyhotovení ZP:           souhlasu s využitím pozemků HMP pro
                         výpočet koeficientů míry využiti území KPP
                         aKZ.

                         4/3

                         31.7. 2021

                         15.8. 2021

Počet stran:                   15 včetně titulního listu

                                                Strana 1
                                            celkem )5 stran
                       Ing. Alena Drvotová

                       SOUDNÍ ZNALEC

                       v oboru: Ekonomika- ceny a odhady podniků  e-mail: znaleo^idrvotova.cz

li Novotného 1143. Ktadno-Kročehíavy. 272 01 IČO: 48 69 !0 46

Obsah

1 Zadání znaleckého posudku                                       3
    Odborná otázka zadavatele ••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••»••••••••••♦••••••••••••••••
1.1                                                   .3
                                                     .3
1.2 Účel znaleckého posudku                                      • •

1.3 Popis postupu znalce při výběru dat                                  3
                                                     4
1.4 Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis
                                                     .5
1.5 Věrohodnost zdroje dat...............................................................        ..5
                                                     ..5
2 Nález.............................................................................................   ..5

2.1 Popis postupu při sběru či tvorbě dat a volbě oceňovací metody                    ..6

2.1.1 Postup při volbč oceňovací metody a hledané ceny                          ..6

2.1.2 Postup při sběru dat                                        ..6

2.1.3. Popis postupu při zpracování dat                                 ..7
                                                     ..8
2.2 Popis oceňovaných pozemků p.č. 617/B, p.č. 619/C a p.Č. 659/D                    ..8
                                                     ..9
2.2.1 Alokace pozemků                                          ..9
                                                     10
2.2.2 Pozemek p.č. 617/B                                         11

   2.2.3 Pozemek p.č. 619/C                                      12
                                                    .12
   2.2.4 Pozemek p.č. 659/D                                      .13
                                                    .14
2.3 Analýza trhu s pozemkovými parcelami
                                                     15
   2.3.1 Stručná charakteristika trhu                          ........   ,15
                                                    .15
   2.3.2 Srovnávací soubor převedených pozemků charakteru stavební
                                                     15
   2.3.3 Srovnávací soubor převedených pozemků charakteru ostatní plocha

3 Posudek

  3.1 Popis oceňovací metody a postupu při analýze dat
  3.2 Odhad ceny obvyklé pozemků - stavební charakter užití
  3.3 Odhad ceny obvyklé pozemků charakteru užití - ostatní plocha

4 Závěr

  4.1 Citace zadané odborné otázky
  4.2 Odpověď - závěrečný výrok

• 5 Znalecká doložka

                                                       Strana 2
                                                   celkem 15 stran
                         Ing. Alrna Drvotová

                         SOUDNÍ ZNALEC

                         v oboru: Ekonomika - ceny a odhady podniků

  R. Novotného 1143, Kladno-Krocehlavy, 272 01     !?O: 48 69 I0 46          e-mail: 2nalec@drvoiova.ee

  1 Zadání znaleckého posudku

   l.l Odborná otázka zadavatele

  Jakáje cena v místě a čase obvyklá pozemků:
    - p.č. 617/B o velikosti 154 m2,
    - p.č. 619/C o velikosti 508 m2,
    - p.č. 659/D o velikosti 540 m2

  vedených na LV č. 430 v k.ú. Veleslavín (729353), obec Praha (554782),
  a to ve variantě hypotetického užití pozemkůjako stavebních a ve variantě dle jejich skutečného
  užití, tj. ostatní plocha (ostatní komunikace, jiná plocha).

   1.2 Účel znaleckého posudku

      Pozemky jsou v majetku hl. m. Prahy a v jejich sousedství je připravován developerský
  projekt rezidenční bytové výstavby, který bude pozemky využívat.
  Pozemky jsou součástí uličního prostoru. Proto je v souladu s Pravidly pro vyřizování žádostí o
  udělování souhlasu s využitím pozemků hl. města Prahy pro výpočet koeficientů míry využití
  území (koeficientu podlahové plochy KPP a koeficientu zeleně KZ)' vyžadováno jejich znalecké
  ocenění a to ve dvou variantách:

    1. pozemky budou oceněny obvyklou cenou jako pozemky charakteru - stavební
    2. pozemky budou oceněny cenou obvyklou dle stavu jejich skutečného užití.

  1.3 Popis postupu znalce při výběru dat

  - Znalkyně se seznámila se zadáním znaleckého posudku - formulací znaleckého úkolu

  zadavatelem.

  - Znalkyně s pomocí aplikace https://nalilizenidokn.cuzk.cz a https://mapy.cz identifikovala

  pozemkové parcely, které budou oceňovány.

  - Znalkyně na internetu dohledala platný územní plán IIMP a cenovou mapu stavebních

♦ pozemků platnou k 2. 1.2021.

  - Znalkyně v seznamu řízení vedených v KN pro k.ú. Veleslavín a k.ú. sousedící hledala

  převody pozemků charakteru stavební a charakteru ostatní plocha a to za období

  6-12/2019, 1-12/2020 a 1-5/2021.

  - K vytipovaným řízením si na katastrálním pracovišti Kladno vyžádala cenové údaje k

  uskutečněným převodům pozemkových parcel.

  1.4 Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

  1. Zák. 151/1997 Sb. v platném zněm (zákon o oceňováni).
  2. VyhL č. 488/2020 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o oceňováni).
  3. Cenové údaje o dosažených prodejních cenách pozemků charakteru stavební a charakteru

    ostatní plocha.

  ' Zdroj: Usneseni Rady IÍMP Č. 440 ze dne 8. 3. 2021

                                                  Strana 3
                                               celkem 15 stran
                       Ing. Alena Drvutová

                       SOUDNÍ ZNALEC

                       v ohoru: Ekonomika - ceny a odhady podniků

R Novotného 1143, Kladna-Kráčehlavy. 272 01 IČO: 48 69 10 46              e-mail: znalec^rvotova cz

4. Internetový výpis z KN pro pozemky p.č. 617, p.č. 619/1 a p.č. 659/2, vedených na LV č.
  430 v k.ú. Veleslavín.

5. Geometrický plán, kterým byly odměřeny pozemky p.č. 617/B, p.č. 619/C a p.č. 659/D,
  vyhotovený Ing. V. Pokorným, IČ: 15898814 dne 21. 5. 2021.

1.5 Věrohodnost zdroje dat
  Nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by /nevěrohodníly použité informační zdroje.

                                                Strana 4
                                             celkem 15 stran
                       Ing. Alena Drvotová

                       SOUDNÍ ZNALEC
                       v oboru- Ekonomika - ceny a odhady podniků
                                             e-mail: :nalec

            Obr. č 1: vymezeni katastrálního území Veleslavín

                                                                                                                                       Strana 6

                                                                                                                                   celkem 13 stran
                      Ing. Alena Drvolová
                      SOUDNÍ ZNALEC
                      v oboíu: Ekonomika - ceny a odhady podniků
R. Smetného 1143, Kladna-Kročehlavy. 27201     IČO: 48 69 10 46                e mail znalecfíMrvotova.c:

      Pozemkové parcely p.č. 617/B, p.č. 619/C a p.č. 659/D leží v severní části katastrálního
území, jižně od komunikace Evropská, od které je odděluje železniční trať. Developerský projekt,
který bude pozemky užívat, s parcelami sousedí na východní straně (jedná se o území bývalé
teplárny), na západní straně se nachází zámek Veleslavín, na jihu, pod ulicí Nad hradním
potokem, se již nachází rezidenční zástavba.

                                                    2

  V                                          o

    «                       •t                  VELESLAVÍN

        M

                                   a

                              ©                   OS X

                                                ■

/<   v                      /

          Obr. č. 2: alokace oceňovaných pozemků v katastrálním území

2.2.2 Pozemek p.č. 617/B

      Pozemek p.č. 617/B o velikosti 154 m2 je veden na LV č. 430 pro k.ů. Veleslavín,
v druhu pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace. Vlastnické právo: HMP.
Pozemek byl odměřen z původního pozemku p.Č. 617, ulice Na hradním vodovodu, vedoucí od
jihu k severu od ulice Pod novým lesem k ulici Nad hradním potokem, na kterou navazuje.
Původní pozemek p.č. 617 je vozovka se zpevněným asfaltovým povrchem, složená z jízdního
pásu a chodníku. Západní část lemuje zástavba RD, východní strana sousedi s areálem bývalé
teplárny. Odměřená část p.č. 617/B se nachází na konci ul. Na hradním vodovodu, je to rozšířená
část vozovky, která tvoří vjezd a vstup z veřejné komunikace do areálu bývalé kotelny.

                                              5>

       -«r                                       ^~L6/7/B] /\/

Obr. č 3: pohlednapozemekp.č. 617!B                            sg
                                                 6!7/A\

                                              $6   t!7 I

                                            Obr. č. 4: výřez z GP-p.č. 617/B

    původní zaměření                       nové zaměřeni

pozemek p.č. LV č.    m2            nr druh pozemku                způsob užití

__ 617 _________4_3_0_  803        617A  _649 ostatní plocha ostatní komunikace
                      617/B 154 ostatní plocha ostatní komunikace

Tah. č I: Odměřenipozemku 617/B z původníparcelyp.č. 617geometrickým plánem ze dne 26. 5. 2021

                                                        Strana 7
                                                     celkem 15 stran
                         Ing. Alena Drvotovi
                         SOUDNÍ ZNALEC
                       v oboru: Ekonomika -ceny a odhady podniků
                                             e-mail: znulec@drvotava.cz
R. Novotného 1143, Kludno-Kročehtavy, 272 01       iCO: 48 69 10 46

2.2.3 Pozemek p.č. 619/C
      Pozemek p.č. 619/C o velikosti 508 m2 je veden na LV č. 430 pro k.ú. Veleslavín,

v druhu pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha. Vlastnické právo: HMP.
Pozemek byl odměřen z původního pozemku p.č. 619, ulice Nad hradním potokem, vedoucí od
východu (zde navazuje na ul. Na hradním vodovodu) k západu k Velcslavínské ul. Původní
pozemek p.č. 619 je vozovka se zpevněným asfaltovým povrchem, složená z jízdního pásu a
chodníku. Odměřená část p.č. 619/C se nachází na počátku konci ulice Nad hradním potokem
(nahlíženo od východu k západu), je to část zpevněné vozovky ústící ve vstup/vjezd do areálu
bývalé teplárny. Jižní část lemuje zástavba RD, severní část přiléhá k areálu bývalé teplárny.

            r&

Obr. č 5: pohlednapozemekp.č 619/C            Obr. č. 6: výřez z GP-p.č. 619/C

_______ původní zaměření                          nové zaměřeni

pozemek p.č. LV č.    m*               m? druh pozemku , způsob užiti
                             2 350 ostatní plocha ostatní komunikace
_____6_1_9_/_1____ _____4_3_0____ ____2_8_5_8___ 619/1
                              508 ostatní plocha jiná plocha
                         619/C

Tab. č. 2: Odměřeni pozemku 619/C způvodníparcelyp.č 619/1 geometrickým plánem ze dne 26. 5. 2021

2.2.4 Pozemek p.č. 659/D

      Pozemek p.č. 659/D o velikosti 540 m2 je veden na LV č. 430 pro k.ú. Veleslavín,
v druhu pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha. Vlastnické právo: IIMP.
Pozemek byl odměřen z původního pozemku p.č. 659/2, ulice U zámečku (jejího východního
ramene), vedoucí z jižní strany od ul. Nad hradním potokem na sever směrem k železniční trati a
ul. Kladenské, mezi ohrazením areálu zámku Veleslavín (ležícím vlevo) a ohrazením areálu
bývalé teplárny (ležícím vpravo). Původní pozemek p.č. 659/2 jc cesta - komunikace se
zpevněným asfaltovým povrchem. Odměřená část p.č. 659/D představuje 84 % z bývalého
pozemku p.č. 659/2, vede po celé délce této cesty z jihu na sever.

_______ původní zaměření                          nové zaměřeni

pozemek p.č. LV č.    m2               m7 druh pozemku         způsob užiti

                         659/2 ___89 ostatní plocha jiná plocha_____

659/2 430        643           659/D 540 ostatní plocha jiná plocha____

                         659/E     8 ostatní plocha jiná plocha_____

______________________ ____________659/F             6 ostatní plocha jiná plocha

Tab. č. 3: Odměřenípozemku 659/D z původníparcely p.č. 659/2 geometrickým plánem ze dne 26. 5 2021

                                                     Strana 8
                                                  celkem 15stran
                       Ing. Alena Drvoíová

                       SOUDNÍ ZNALEC

                       v oboru: Ekonomika - ceny a odhady podniků e-mail znalecQdrvotova.cz

fí. Novotného 1143, Kladno-KročeHavy. 272 01 IČO 43 69 /O 46

   +

                                  - .v.

                                  *S ,2

                       Obr. č 8: pohled na pozemekp.č. 659/D

2.3   Analýza trhu s pozemkovými parcelami

2.3.1 Stručná charakteristika trhu

    Z počtu uskutečněných převodů nemovitostí zveřejněných v KN i dle inzertní
nabídky/poptávky plyne, že trh s pozemkovými parcelami existuje. Omezuje ho skutečnost, že
disponibilní množství pozemků je konečné. Pozemek nelze vyrobit, maximálně lze měnit jeho

způsob užití.
Analýzou byly zjištěny tyto skutečnosti:

  1. 'V případě stavebních pozemků je počet převáděných „volných■ pozemk-ů-*4, jejichž součásti
     není stavba, velmi omezený. Vc zkoumaných katastrálních územích jich bylo nalezeno
     pouze několik. A v katastru Veleslavín nebyl nalezen žádný převod ve zkoumaném
     období. Převáděné pozemky jsou v KN vedeny nejen jako zastavěná plocha a nádvoří, ale i
     jako zahrada, sad, avšak ve skutečnosti i tyto jsou určeny k zástavbě.

  2. Byly dohledány převody stavebních pozemků, na kterých se nachází stavby jiného

     vlastníka. To platí zejména pro přizemní řadové garáže.
  3. Ostatní převody stavebních pozemků jsou pozemky, jejichž součástí jsou stavby BD, RD,

     garáží, budov ... Tyto pozemky nelze zahrnout do statistického srovnávacího souboru.

     s jehož pomocí bude dovožena cena obvyklá stavebních parcel.
  4. Ceny pozemků, jak je stanoví cenová mapa HMP k 2. 1. 2021 jsou v případě stavebních

     pozemků v naprosté většině nižší, než jsou realizované převodní ceny. Naopak ceny
     pozemků charakteru ostatní plocha, pokud jim cenová mapa IIMP k 2. 1.2021 přiřazuje
     cenu, jsou převáděny za nižší cenu.
  5. Platí, že malé stavební pozemky dosahují vyšší jednotkové ceny Kč/nr.

                                                 Strana 9
                                             celkem 15 stran
R Novotného 1143. Kladno-Kročehlavy, 272 01        Ing. Alena Drvotová     e-mail: znalec@drvot(jva.(z
                              SOUDNÍ ZNALEC
                       v oboru: Ekonomika- ceny a odhady podniků

                                 IČO: 4R 69 10 46

6. Pozemky, které jsou užívány jako komunikace, cesta, přístupová cesta do objektu, jsou
   v KN většinou vedeny v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití: zeleň, ostatní
   komunikace, manipulační plocha, jiná plocha, ale i jako zastavěná plocha.

7. Bylo dohledáno množství doložených převodů pozemkových parcel obojího typu (stavební
   a ostatní plocha), z nich vybrány ty, které jsou pro dovožení ceny obvyklé oceňovaných
   pozemků relevantní. V případě stavebních pozemků se ale nepodařilo dohledat srovnatelné
   převody v k.ú. Veleslavín, stejně tak to platí i pro pozemky charakteru ostatní plocha.
   Všechny dohledané a vybrané převedené parcely se ale nachází v přiměřené vzdálenosti od
   oceňovaných parcel a lze předpokládat srovnatelnou atraktivitu pozemků v blízkých
   katastrálních územích.

2.3.2 Srovnávací soubor převedených pozemků charakteru stavební

      7. celkového množství dohledaných úplatných převodů tohoto typu pozemku, bylo
nakonec pro dovožení ceny obvyklé oceňovaných parcel s charakterem stavební, vybráno 10
vzorků.

                               výmčra dosažená cena dle
                                m2
parcela číslo řízení            darům k.ú.        cena       cenové poznámka
                                   Kč/m2       map\

                                                Ríčanská, v zástavbě

I 1464/6 V-86036/2019-I0I 30.12.19 Břevnov          448 36 830        12 700 RD, ve skutečnosti
                                                stavební parcela pro

                                                výstavbu RD________

                                                stavba garáže bez čp/če

2 2609/2 V-15011/2021-101 25.2.2021 Dejvice          24 31250 12 700 není součástí aje v

                                                majetku ÚZSVM

                                                V Šáreckém údolí,

3 4578/1 V-55277/2020-101 21.9.20 Dejvice 1406 18 634 8 790 parcela v zástavbě RD

                                                určená pro stavbu RD

   244/28 V-20618/2021 -101                                  Generála Píky, stavba
   244/47 V-12284/202J-101
4 244/80 V-21743/2021-10! 2021                16 13 814         3 800  garáže není součástí
   244/85 V-7063/2021-101                                   parcely, převádělo
   244/72 V-20619/2021-101            Dejvice
                                                Ministerstvo obrany na

                                                majitele staveb garáží

                                                Nad motolskou

                                                nemocnicí, parcela v

5 2532/1 V-28981/2021-101          20.4.21 Břevnov 396 13 200        5 140 proluce zástavby RD.
                                                 Stabilizované území s

                                                převažující fcí b\dlení

                                                Vokovická 382,

                                                zahrada za BD (vstup z.

6 137 V-50012/2021 -101           3.5.21 Vokovice 257 12 957        8 690  Oválové) zakoupena se
                                                záměrem výstavby RD.

                                                Stabilizované území s

                                                převažující fcí bvdleni.

                                                proluka mezi

                                                nízkopodlažními BD

                                                Velikost pozemku

7 406/4 V-36938.2019-101           12.6.19 Břevnov 685   11 387      12 700 odpovídá velikostí
                                                parcelám se stavbami

                                                BD. Stabilizované •

                                                území s převažující fcí

                                                bydleni.

                                                         Strana 10
                                                     celkem 15 stran
R Novotného II43. Kladno-Kročehlavy. 272 O!        Ing. Alena Drvotová     e-mail: :nalec@ílrvo!ova.c-
                              SOUDNÍ ZNALEC

                       v oboru: Ekonomika- ceny a odhady podniků
                                 IČO: 48 69 10 46

                                                 Za I Iládkovem 869,

8 781/2 V-27635/2021 -101          14.421 Střešovice  57 9414 9 010 část uliční komunikace
                                                před BD___________

                                                 Horoměřická,

                                                 společnost

                                                 SUPERMARINEs.r.o.

9 4386/1 V-31472/2021-101 28.4.21 Dejvice            76 6 145 5 550 je vlastníkem i
                                                sousedních parcel,

                                                 pozemek v zástavbě

                                                 RD. určeno k výstavbě

10 2513/314 V-26020/2021-101 8.4.2021 Dejvice                          bez stavby, garáž na
                                 18 5 780 11 560 pozemku není součásti

                                                 převodu___________

Tab. Č. 4: Soubor srovnávacích vzorků pro odhad ceny obvyklé pozemků charakteru: stavební

Vzorky č. 1, 2, 3, 5, 6 jsou převody mezi nezávislými fyzickými osobami.
Vzorek č. 4 (je průměr z 5 vzorků), jsou to převody mezi ČR - MO, jako prodávajícím, na fyzické

osoby (majitele staveb garáží).
Vzorek č. 7 je převod mezi právnickou osobou v likvidaci, jako prodávajícím, na fyzickou osobu.
Vzorek č. 8 je převod pozemku mezi společenstvím vlastníků, jako prodávajícím, na IIMP.
Vzorek č. 9 je převod mezi ČR - ÚZSVM, jako prodávajícím, na fyzickou osobu.

Vzorek č. 10 je převod mezi HMP, jako prodávajícím, na fyzickou osobu.

2.3.3 Srovnávací soubor převedených pozemku charakteru ostatní plocha

      7. celkového množství dohledaných úplatných převodů tohoto typu pozemku, bylo
nakonec pro dovožení ceny obvykle oceňovaných parcel se způsobem jejich skutečného užití
vybráno 9 srovnávacích vzorků.

parcela číslo řízení            datum  k.ú.    výměra dosažená    cena dle poznámka
                       podání        m2          cenové
                                      cena
                                     Kč/m2     mapy

                                                 Za Kladkovém 869,

1 781/2 V-27635/2021-101           14.4.21 Střešovice 57 9414        9010 část komunikace

                                                 před BD

                                                 zadní cesta

2 1281/267 V-69341/2020-101         18.11.20 Vokovice 325 6 769        7 600 k restauraci KFC
                                                vedoucí z Africké

                                                 Talichova 2040,

3 244/61 V-20999/2021-101          22.3.21 Břevnov   34 5 000        neurčena úzký pruh pro pěší,

                                                 lemující stavbu BD

                                                 Libocká, prostor

4 417/20 V-54200/2020-101          15.9.2020 Liboc   299 4 348       4 000   před restaurací
                                                 FABIANO, vstup a

                                                 relaxační zóna_____

                                                 nám. Bořislavka

5 1031/1 V-49274/2019-101          7.8.19 Dejvice 392 4 080              2030, pruh pozemku
                                                 přilehlý z jižní
                                            7 600 strany k BD, s
                                                přístupem z ulice Na

                                                 Rozdílu _____

                                                 odprodej části .

6 589/8 V-40943/2021 -101          28.5.21 Střešovice 7 4 000        10010   veřejné komunikace
                                                 - chodníku - vjezd

                                                 do garáže

                                                           Strana i 1
                                                       celkem 15 stran
                        Ing. Alena Drvotová
                        SOUDNÍ ZNALEC
                        v oboru: Ekonomika -ceny a odhady podniků
                                             e-mail: znalec^ajdrvotova-c:
/?. Povolného /143. Kladno-Kročehlavy, 272 0! IČO: 4869 10 46

                                                    Zvoníčkova,

7 3023/4 V-l 5461/2020-101 12.3.20 Břevnov          19  3 100         nestanovena pozemek zastavěn
                                                    stavbou technické

                                                    infrastruktur

                                                    Na Dlouhém Lánu,

                                                    odměřený pruh

   1246/5, V-48970/2019-101         2019 Vokovice 44 2 300               pozemku ze
                                             7 600 zahrady, jako přistup
8 1246/6, V-43151/2019-101
   1246/7 V-32568/2020-101                                   z dvorní části do BD
                                                 a k obvodové

                                                    severní zdi__

                                                    Na dlouhém lánu,

                                                    odměřená část z.

9 1308/1 V-14397/2021-101 24/2/21 Vokovice          42 2 249          7 600 komunikace
                                                 vyhrazeno pro

                                                    rezidenční stáni

Tah. č. 5: Soubor srovnávacích vzorků pro odhad ceny obvyklé pozemků charakteru: ostatní

Vzorek č. 1 je převod mezi společenstvím vlastníků, jako prodávajícím, na IIMP.
Vzorky č. 2 a č. 4 jsou převody mezi ČR ÚZSVM, jako prodávajícím, na právnickou osobu.
Vzorky č. 3, 5, 8 jsou převody mezi IIMP a MČ Pha6, jako prodávajícími, na SV.
Vzorek č. 6 je převod mezi HMP a MČ Pha6, jako prodávajícími, na fyzickou osobu.
Vzorek č. 7 je převod pozemku mezi MČ Pha6, jako prodávajícím, na Dopravní podnik HMP

Vzorek č. 9 je převod mezi fyzickou osobou, jako prodávající, na HMP.

3 Posudek

  3.1 Popis oceňovací metody a postupu při analýze dat

      Jak zmíněno v kap. 2.1.1, bude cena obvyklá pozemků p.č. 617/B, 619/C a 659/D
odhadnuta s pomocí údajů z vytvořeného statistického souboru doložených úplatných transakcí
srovnatelných pozemků a to v souladu s metodickým pokynem IIMP ve dvojí variantě:

   1. jako pozemky charakteru stavební
  2. dle skutečného užití pozemků, tj. jako pozemky charakteru ostatní plocha - způsob užití

     komunikace.
V tomto případě nebude prováděna klasická srovnávací analýza. Z dohledaných úplatných
převodů pozemků bylo do statistických souborů zahrnuto 10 srovnávacích vzorků (v případě
stavebních pozemků) a 9 srovnávacích vzorků (v případě pozemků charakteru ostatní plocha).
Tyto soubory jsou dostatečně veliké, zejména, když vzorky vykazují v podstatných znacích
podobnost. Případné kvalitativní rozdíly mezi pozemky kompenzuje právě velikost souboru a z něj
následně vypočtená průměrná dosažená sazba Kč/m2 plochy pozemku.

  - Všechny porovnávací vzorky se nachází v sousedících a nebo blízkých katastrálních
     územích, není významnější rozdíl v alokaci.

  - Všechny porovnávací vzorky se nacházejí v územích, která jsou plně obsloužena
     hromadnou dopravou, bezproblémový je přístup a příjezd k parcelám.

   - Všechna katastrální území jsou plně vybavena infrastrukturou obce a nebo je tato
     infrastruktura snadno dosažitelná.

   - Všechny převody nejsou starší, než 18 měsíců a naprostá většina byla uskutečněna
     v posledních 6-ti měsících.

                                                      Strana 12
                                                    celkem 15 stran
                       íug. Alena Drvotová

                          SOUDNÍ ZNALEC

                       v oboru: Ekonomika- ceny a odhady podniků   e-mail: znaletídylrvotova.cz
                          IČO: 486910 46
P Novotného I143. Kladno-Kročehlavy, 272 01

     Odhad ceny v místě a čase obvyklé pozemků p.č. 617/B, 619/C a 659/D bude proveden
přes průměrnou dosaženou jednotkovou cenu plochy pozemků (Kč/m2) ze srovnávacího souboru
stavebních pozemků a ze srovnávacího souboru pozemků charakteru ostatní plocha - způsob užití:

komunikace.
Výsledná odhadni cena obvyklá pozemků p.č. 617/B, 619/C a 659/D (v obou variantách) je pak
prostým násobkem vypočtené průměrné transakční jednotkové ceny pozemku a plochy pozemku
(Kč/m2 x velikost plochy pozemku v m2).

  3.2 Odhad ceny obvyklé pozemků - stavební charakter užití

     Odhad bude proveden zjednodušeně. Vynásobením průměrné jednotkové ceny Kč/m1 ze
srovnávacího souboru velikostí oceňované parcely m2.

    parcela   číslo řízení       datum k.ú.      LV         Kupní cena  výměra dosažená
                                              (Kč)    m2    cena
                                                       Kč/m2

1 1464/6 V-86036/20Í9-101          30.12.19 Břevnov      11154 16 500 000 448 36 830

2 2609/2 V-15011/2021-101 25.2.2021 Dejvice               11522        750 000  24 31 250

3 4578/1 V-55277/2020-101          21.920 Dejvice       11500 26 200 000 1406 18 634

   244/28 V-20618/2021-101                      5829
    244/47 V-12284/2021-101
4 244/80 V-21743/2021-101                        3420
    244/85 V-7063/2021-101
    244/72 V-20619/2021-101        2021 Dejvice        8582        215 206  16 13 450

                                    9762             396 13 200
                                                   257 12 957
                                    8278             685 11 387

5 2532/1 V-28981/202 bíČT          20.4.21 Břevnov      10841 5 227 000        57 9414
                                                   76 6 145
6   137 V-50012/2021-101         3.5.21 Vokovicc      3751 3 330 000        18 5 780
                       12.6.19 Břevnov      8553 7 800 000
7 406/4 V-36938/2QI9-1O1                                           15 905
                                    2979
8 781/2 V-27635/2021-101           144.21 Stfešovice               536 626

9 4386/1 V-31472/2021-101          28.4.21 Dejvice      3167        467 000

10 2513/314 V-26020/_2_0_2_I-_I_0_I______8_.4_._2_02_1_ Dejvice______ 11521         104 040

Průměrná kupní cena srovnávacích vzorku pozemků charakteru: stavební Kč/m2

Tab č 5 :()dhad ceny obvyklé Kč/m2 stavebního pozemku v kú. Veleslavín

pozemek p.č.  výměra  jednotková odhadní cena pozemku      výsledná odhadní cena obvyklá    zaokr.
                 charakteru: stavební
                                                    _Kč____
        m2              Kč/m2                   Kč
                                                     2 449 330
617/B        154               15 905                 2 449 324  8 079 590
                                              8 079 588  8 588 540
619/C        508               15 905                 8 588 538
                          15 905                       19 117 460
_6_59_/_D_____________5_4_0_____________

Celkem cena obvvklá souboru pozemků p.ř. 617/B, 619/C a 659/D: charakteru stavební

            Cena v místě a čase obvyklá souboru pozemkových parcel:
p.č. 617/B o velikosti 154 m2, p.č. 619/C o velikosti 508 m2 a p.č. 659/D o velikosti 540 m2,

vedených na LV č. 430 v k.ú. Veleslavín, charakter pozemků: stavební, byla k datu 31. 7. 2021

odhadnuta ve výši: 19.117.460,- Kč.___________________________________________

                                                          Strana 13
                                                       celkem 15 stran
R. Novotného 1143, Kladno-Kročehlavy, 272 01        Ing. Alena Drvotová        e-mail: znalec@drvorova.cc

                              SOUDNÍ ZNALEC

                       v oboru: Ekonomika - ceny a odhady podniků
                                 IČO. 48 691046

   3.3 Odhad ceny obvyklé pozemků charakteru užití - ostatní plocha

     Odhad bude proveden zjednodušeně. Vynásobením průměrné jednotkové ceny Kč/nr ze
srovnávacího souboru velikostí oceňované parcely m2.

    parcela   Číslo řízení       datum   k.ú.    LV          Kupní cena  výměra dosažená
                                               (Kč)    m2   cena
                                    2979                   Kč/m?
L—                                   1049
    781/2  V-27635/2021-101        14.4.21 Střešovice  11386          536 626  57 9414
 l_                     18.11.20 Vokovice    265
                       22.3.21  Břevnov   11400        2 200 000 325 6 769
2 1281/267 V-69341/2020-101          15.9.20         1322
                              Liboc               170 000  34 5 000
3 244/61 V-20999/2021-101            7.8.19  Dejvice   1208
                       28.5.21  Střešovice              I 300 001 299 4 348
4 417/20 V-54200/2020-101           12.3.20  Břevnov
                                               I 599 360 392 4 080
_5 1031/1 V-49274/20I9-10I
                                               28 000 __7 4 000
_6 589/8 V-40943/2021-101

7 3023/4 V-l 5461/2020-101                                  58 890   19 3 100

    1246/5 V-48970/2019-101        6.8.19        6162
8 1246/6 V-43151/2019-101           9.7.19 Vokovice
                                  6160           100418   44 2 300

    1246/7 V-32568/2020-I0I        10.6.20        6190

9 1308/3 V-14397/2021-101           24.2.21 Vokovice   6261           95 000   42 2 249

Průměrná kupní cena srovnávacích vzorku pozemků charakteru: ostatní plocha Kč/nr                4 584

Tab. č. 6 :Odhad ceny obvyklé Kč/nd pozemku druhu ostatníplocha v k.ú. Veleslavín

pozemek p.č. výměra    jednotková odhadní cena pozemku      výsledná odhadni ceqa obvyklá       zaokr.
               charakteru: ostatní plocha
                                                         Kč
        m2              Kč/m2                    Kč
                                                        705 940
617/B      ____ 154                4 584                 705 936     2 328 680
                                                        2 475 360
619/C        508                 4 584                 2 328 672    5 509 980

659/D____________5_40___                4 584                 2 475 360

Celkem cena obvyklá souboru pozemků p.ř. 617/B, 619/C a 659/D: charakteru ostatní plocha

            Cena v místě a čase obvyklá souboru pozemkových parcel:
p.č. 617/B o velikosti 154 m2, p.č. 619/C o velikosti 508 m2 a p.č. 659/D o velikosti 540 nr,
vedených na LV č. 430 v k.ú. Veleslavín, charakter pozemků: ostatní plocha, způsob užití: ostatní
komunikace, jiná plocha, byla k datu 31. 7. 2021 odhadnuta ve výši: 5.509.980,- Kč.

                                                        Strana i 4
                                                     celkem 15 stran
                       Ing. .Alena Drvoíuvá
                       SOUDNÍ ZNALEC
                       v oboru: Ekonomika- ceny a odhady podniků
H Novotného 1143, Kladno-Kročehiavy. 272 01 tCO 4S 69 10 46              e-mail: ^ialed^drvotova.c:

4 Závčr

  4.1 Citace zadané odborné otázky

     Jaká je cena v místě a čase obvyklá pozemků:
  - p.č. 617/B o velikosti 154 m2,
  - p.č. 619/C o velikosti 508 m2,
  - p.č. 659/D o velikosti 540 nf
vedených na LV č. 430 v k.ú. Veleslavín (729353), obec Praha (554782),
a to ve variantě hypotetického užití pozemků jako stavebních a ve variantě dle jejich skutečného
užilí, tj. ostatní plocha (ostatní komunikace, jiná plocha).

4.2 Odpověď - závěrečný výrok

K datu 31. 7. 2021 byla zjednodušenou srovnávací analýzou založenou na statistickém souboru
prokázaných úplatných převodů srovnatelných pozemků odhadnuta cena obvyklá vybraných
pozemků vedených na LV č. 430, v k.ú. Veleslavín ve dvojí variantě takto:

1. varianta: pozemky jsou oceňovány jako stavební                    2.449.330,- Kč
p.č. 617/B o velikosti 154 m2, charakteru stavební pozemek:               8.079.590,- Kč
p.č. 619/C o velikosti 508 m2, charakteru stavební pozemek:               8.588.540,- Kč
p.č. 659/D o velikosti 540 in2. charakteru stavební pozemek:              19.117.460,- Kč
Celkem soubor pozemků charakteru stavební:

2. varianta: pozemky se oceňu jí dle skutečného způsobu užití

p.č. 617/B o velikosti 154 m2, charakteru ostatní plocha:                705.940,- Kč

p.č. 619/C o velikosti 508 m2, charakteru ostatní plocha:                2.328.680,- Kč

p.č. 659/D o velikosti 540 m2, charakteru ostatní plocha:_______ 2.475.360.- Kč

Celkem soubor pozemků charakteru ostatní plocha:                    5.509.980,- Kč

5 Znalecká doložka

     Znalecký posudek jsem podala jako znalec, jmenovaný rozhodnutím
     Krajského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2007, č.j. Spr. 4099/2006
     pro základní obor: ekonomika, pro odvětví: ceny a odhady
     se specializaci: oceňování podniku.
     Znalecký úkon je zapsán pod poř. číslem 239/027/2021 znaleckého deníku.
     Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace na základě dokladu
     číslo 210800023.
     „Prohlašuji, žejsem sijakoznalec vědoma následků podáni vědomě nepravdivého a hrubě
    zkresleného znaleckého posudku v souladu s § 127a občanského soudního řádu “

V Kladně, dne 31. 7. 2021

                                            Ing. Alena Drvotová

                                                       Srmna IS
                                                     celkem 15stran
 E

í/ 'S.

-