Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20557035: Smlouva o výpůjčce reklamních rámů pro umístění reklamy v budově Gen.

Příloha 66_Praha 14 kulturní_Smlouvy o výpůjčce reklamních nosičů_A.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            o v ý půjčce reklamních rámů pro umístění reklamy

                č. j.: 66/2022/5MP14/902

          le ust. § 2193 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
                   předpisů, mezi smluvními stranami:

1. Účastníci

1.1. Správa majetku Praha 14, a.s., se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9,
      IČ: 256 22 684,
      V zastoupení Ing. Karla Meda, předsedy představenstva/Vladimíra Mitáše, člena
      představenstva/Jiřího Zajace, člena představenstva
     dále jen Mpůjčitel"

1.2. Praha 14 kulturní, se sídlem Šimanovská 47, Kyje, 198 00 Praha 9
     IČ:75122987,
      V zastoupení jednatele Bc. Kateřiny Blažkové
     dále jen nvypůjčitel"
     dále společně jen (nsmluvní strany" nebo uúčastníci")

2. Úvodní ustanovení

2.1. Městské části Praha 14 je Statutem hlavního města Prahy svěřen majetek ve výlučném
     vlastnictví hlavního města Prahy, nacházející se na území městské Části Praha 14, a to pozemek

   - parcelní Č. 221/148 jehož součástí je budova č.p.: 902 (stavba občanského vybavení

     Poliklinika Parník) a pozemek parcelní Č. 221/551, vše se nacházející v katastrálním území
     Černý Most, obec Praha, na listu vlastnictví č. 116.
2.2. Mezi městskou částí Praha 14 a půjčitelem byla uzavřena dne 30. 5. 2019 Smlouva O nájmu
      budovy Č. 0226/2019/0SM/1070 (dále jen ıınájemní smlouva k budově"). Předmětem této

    nájemní smlouvy k budově je pronájem budovy č.p. 902 (stavba občanského vybavení -

      Poliklinika Parník), která je součásti pozemku parcelní Č. 221/148 a stoj na Pozerñcích parcelní
      Č. 221/550 a Č. 221/551, vše v k.ú. Černý Most, obec Praha (dále jen hrbudova"). Předmětem
     pronájmu dle nájemní smlouvy k budově jsou i společné prostory umístěné v budově.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je bezplatné přenechání 10 kusů reklamních rámů (nosičů)
     k dočasnému užívání vypůjčiteli, do kterých je vypůjčitel oprávněn umístit reklamní obsah
     související S předmětem jeho činnosti (dále jen nreklama"). Reklamní rámy se nacházejí ve
     společných částech budovy. Přesné umístění reklamních rámů ve společných částech budovy
     je uvedeno V příloze č. 1 k této smlouvě.

                             Stránka 1 Z 8
Umístění reklamních rámů:

  podlaží (patro)   identifikační číslo reklamního rámu    velikost reklamní plochy
                                       [mm]

  1.NP (přízemí)     67                   594 × 841
  1.NP (přízemí)
                                l

              63                   594 × 841

  2.NP (1.patro)     45                   594 X 841
                                 594 × 841
          n

  2.NP (1.patro)     38

  2.NP (1.patro)     32                   594 × 841

          l

  3.NP (2.patro)     28                   594 X 841

                              l

  3.NP (2.patro)     22                   594 x 841

          l

  3.NP (2.patro)     19                   594 x 841

          l                    l

  4.NP (3.patro)     14                   594 × 841

l                              l

  5.NP (4.patro)     6                   594 x 841

3.2. Reklamní rámy uvedené v předchozím odstavci jsou dále označeny také jako „předmět
     výpůjčky".

3.3. Püjčitel se zavazuje, že umožní vypůjčiteli umístění reklamy do předmětu výpůjčky a vypůjčitel
     se zavazuje, že reklamu umístí do předmětu výpůjčky v souladu stouto smlouvou a bude
     dodržovat další povinnosti stanovené touto smlouvou.

3.4. Vypůjčitel potvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s konstrukcí reklamního
     rámu (nosiče).

3.5. O předání předmětu výpůjčky dle předchozích odstavců sepíší smluvní strany předávací
     protokol.

4. Práva a povinnosti účastníků

4.1. Půjčitel umožní přístup vypůjčiteli, či pověřenému pracovníkovi vypůjčitele k instalaci obsahu
     reklamy do předmětu výpůjčky. Reklamu je vypůjčitel oprávněn měnit.

4.2. Vypůjčitel se zavazuje, že předmětem reklamy nebude reklama na tabákové výrobky,
     alkoholické nápoje, zbraně a střelivo, propagace násilí, léčivé přípravky, které nejsou
     registrovány V České republice, léčivé přípravky obsahující omamné, psychotropní a ostatní
     návykové látky. Vypůjčitel je zároveň povinen dbát, aby obsah reklamy na reklamním nosiči
     nebyl V rozporu S platnými právními předpisy a v rozporu se zásady slušnosti.

4.3. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky S péčí řádného hospodáře, výlučně k účelu
     dohodnutému touto smlouvou.

4.4. Vypůjčitel odpovídá vplném rozsahu za veškeré škody, které vdobě vání smlouvy na
     předmětu výpůjčky vzniknou v souvislosti S jeho činností.

4.5. Smluvní strany si v souvislosti S užíváním předmětu výpůjčky nebudou poskytovat žádné služby
     ani jiná plnění.

     Obvyklé náklady spojené S užíváním předmětu výpůjčky nese vypůjčitel ze svého.

     Vypůjčitel není oprávněn užívat předmět výpůjčky za jiným účelem. Pokud vypůjčitel užívá
     předmět výpůjčky k jinému účelu, než k jakému mu byl předmět výpůjčky dán do užívání, jedná
     se O závažné porušení této smlouvy.

4.8. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky do užívání třetí osobě.

              Stránka 2 z 8
_     ıII.I""'

   I

  ,/

       Vypůjčítel odpovídá za všechny škody, které způsobí na předmětu výpůjčky, včetně škod, které
       způsobí jeho zaměstnanci a jím pověřené osoby. Takové škody je vypůjčitel povinen na svůj
       náklad napravit formou uvedení do původního stavu, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

  4.10. Veškeré změny na předmětu výpůjčky není vypůjčitel oprávněn provádět.

  4.11. Vypůjčitel má právo k právnímu jednání směřujícímu ke vzniku práv třetích osob k předmětu
       výpůjčky pouze za podmínek stanovených zřizovací listinou.

  5. Platnost a zánik smlouvy

  5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let ode dne její účinnosti. Půjčitel i vypůjčitel jsou
       oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu. Výpovědní doba je tříměsíční a
       počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní
       straně.

  5.2. Smlouva může být také vypovězena bez výpovědní doby, dojde-li k jejímu podstatnému
       porušení kteroukoli ze smluvních stran.

  5.3. Za podstatné či závažné porušení smlouvy ze strany vypůjčitele se považuje zejména porušení
       povinnosti dle ČI. 4 této smlouvy.

  6. Závěrečná ustanovení

  6.1. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená S uzavřením této
       smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně
       nevýhodných podmínek, že S obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí S
       ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

       Tato smlouva se zveřejňuje V registru smluv. Zveřejnění zajistí půjčitel.

       V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy. Smlouva nabývá
       platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky a účinnosti dnem 1. 6. 2022.

  6.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze
       toto ustanovení, pokud Z jeho povahy nebo obsahu anebo Z okolností, za nichž bylo sjednáno,
       nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

  6.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a je ji možné měnit pouze písemnou
       dohodou účastníků ve formě číslovaných dodatků.

v Praze dne 2 L. 05. 2022                      CI-

Půjčìtelz         Vypůjčítel

Příloha                   Praha 14 ulturní
                       Bc. Kateřina Blažková

              mních rámů

                   Stránka 3 Z 8
                                                                                              Příloha č.1

                                            .ıı :.ıI_ 2-.Ilr.I'1I;ıı--.                       1 _ "'1n.I..I:ı::ı-;ı;.rıI

            064

                                                             05:

                                     ~øˇ5ŤlJC'                                                          Rťflím I
                                     .9iı'łnL'ı']                                                    GEOSPEKTRUM 5.7.0

            Legenda                                           'xráčn LMP. PMZEMI
            BENU                                             Jafloušha WZ!!Y, Bui. ČnırııýMas:
            MOJE STRAVOVANI
Náčrt I .NP -Ú PRIZEMI                                                                     rıflaflflfli
            H-Media
            InsiderMedia                          -I.- _            _ : ' . ' ı ± - - L - _ _ - . ı ' I ı I .

                                  -I--

                  Stránka 4 z 8
                        Příloha č.1

              Náčrt 2.NP D 1.PATRO

Legenda                   Cflflzø A-Im GEOSPEKTRUM s.r.o
BENU
MOJE STRAVOVÁNÍ      Nıičrl 2.NP Q LPA I:-'Io

H-Media
InsiderMedia

      Stránka 5 z 8
                                                         Příloha č.1

                                                Náčrt 3.np - 2.PA TRO
                                                    Revize 1

028    031   016

                                             028           015

                 h '!ı            nI";Iı             I V H "'!

   Legenda           IT ›r. I           u. Íıxlv_ı l'ı.u ' l a !    u I l ı ı n ı -I     GEOSPEKTRUM s.ı'.o.

   BENU     . O      Sıflflznanz Pasportizace pøıflužnšhy dny Mna                            _ ıı

   MOJE STRAVOVANI I     \      náčin 3.NP ø .ZPA TRO                                       . . _ ı _.

   IIIIIIIIIIIIIIIIII      al. Gønnnnúın 8ˇnnnnnøšhø 902fl7, ż.á. Černý Mas:

                                                            I                       ı

                                .`ı I , 4 L~.*.,›-                     'Áč-Nl' ľllľıľı M S ı z ı e ı n    III

   H-Media                I má'       ıv A              hU             1JIı*'v'›- '.ı"|'"I        Hru
   lnsiderMedia
                 4 I n. V .*‹:›.                     ı

                    ıın Yı'..lı'.lı mı ul'                 ‹ -..'L I n        ùrfllı.             Iz! ı

                                             I

                                             I ııı-ąflnrtn lj',        hn I'rı15rı:11          n

        Stránka 6 z 8
                                                  Příloha č.1

                           Náčrt 4.NP - 3.PATRO

l. _ I BENU
I Legenda
r q 1 l MOJE STRAVOVANI
       I

H-Media
InsıderMedıa

             U- h Ihr.                             RťvM I

                                       GEŰSPEHTRUM 51.0

                           Náčin 4.NP . .LPATRO

                        | I mx-*iIıIF_ ìI r"iiü.ü!ł

                  Stránka 7 z 8
                                              Příloha č.1

                    NcÍČTI 5.NP 9 4.PATRO

I
 I BENU     ;.; ;
I
  MOJE STRAVOVANI
I

  H-Media
  InsiderMedia

                                         Revize I

                                   GEOSPEKTRUM ı

                           mùy Černý Mas:

                    ráče S.NP .- 4.pA TRŰ

            Stránka 8 z 8